Page 1

Werkboek met werkbladen troonswisseling, oranjefeest, koninginnedag en koningsdag 30 april 2013

TR$$NSWISSELING

!"#$%&"$

KLIK HIER OM DE TEGEL MET DE KONINKLIJKE FAMILIE TE BESTELLEN Schoolvoorstellingen basisscholen van goochelaar en buikspreker Aarnoud Agricola, http://schoolgoochelaar.yurls.net


Werkboek met werkbladen troonswisseling, oranjefeest, koninginnedag en koningsdag 30 april 2013

Beste lezer, Het werkboek van deze maand staat, hoe kan het ook anders, in het teken van de troonswisseling die op 30 april 2013 in Nederland gaat plaatsvinden. Dat is een veelzijdig thema dat vanuit vele invalshoeken kan worden benaderd. Dit werkboek bevat naast gebruikelijke materialen die u van mij gewend bent ook informatie over onder andere stambomen, voornamen en geschiedenis. Ook treft u een kaartspel dat ik heb samengesteld aan de hand van postzegels die betrekking hebben op het Koninklijk Huis en Nederland. Ik krijg vaak vragen van leerkrachten die belangstelling hebben voor eerdere werkboeken van mij, maar niet beschikken over de juiste links om deze gratis te kunnen downloaden. Daarom heb ik een YURL-pagina opgezet waar alle werkboeken van mij gratis kunnen worden gedownload. Ook kunnen daar filmpjes met fragmenten uit een schoolvoor-stelling met goochelen, buikspreken en ballonmodelleren worden bekeken. http://schoolgoochelaar.yurls.net Basisscholen die overwegen optredens van mij te boeken voor de periode tot de komende zomervakantie, kunnen kiezen uit de volgende drie shows, die allemaal geschikt zijn voor kinderen van 4 t/m 12 jaar: 1.Goochelshow De Goochelacademie (45 - 60 minuten) 2.Buikspreekschow Rijmende Dieren (45 minuten) 3.Goochelshow Hallo wereld in 80 dagen (45 - 60 minuten)

Bij al de schoolvoorstellingen is een werkboek beschikbaar dat gratis kan worden gedownload via de bovenstaande links. Voor nadere informatie, overleg of boekingen kunt u mij bellen of e-mailen. Ik wens u en uw collega!s veel plezier bij de voorbereiding en uitvoering van koninklijke activiteiten. En voor daarna: een mooie meivakantie.

Met vriendelijke groet,

AndrĂŠ de Boer (alias Aarnoud Agricola) +31(0)6 - 39 48 93 37 aarnoud@goochelaar.biz

Schoolvoorstellingen basisscholen van goochelaar en buikspreker Aarnoud Agricola, http://schoolgoochelaar.yurls.net


Werkboek met werkbladen troonswisseling, oranjefeest, koninginnedag en koningsdag 30 april 2013

Kralenplanken : kroon, vlag, parlement en gouden koets

KLIK HIER OM DE SJAAL MET BEATRIX TE BESTELLEN Schoolvoorstellingen basisscholen van goochelaar en buikspreker Aarnoud Agricola, http://schoolgoochelaar.yurls.net


Werkboek met werkbladen troonswisseling, oranjefeest, koninginnedag en koningsdag 30 april 2013

Goochelaar Larette (1889-1943) goochelt voor Beatrix (rechts) en een ander meisje een papieren feestmuts tevoorschijn op een podium bij paleis Soestdijk op 4 augustus 1945.

Schoolvoorstellingen basisscholen van goochelaar en buikspreker Aarnoud Agricola, http://schoolgoochelaar.yurls.net


Werkboek met werkbladen troonswisseling, oranjefeest, koninginnedag en koningsdag 30 april 2013

Doolhof: help de kroonprinses om haar kroon te vinden

Schoolvoorstellingen basisscholen van goochelaar en buikspreker Aarnoud Agricola, http://schoolgoochelaar.yurls.net


Werkboek met werkbladen troonswisseling, oranjefeest, koninginnedag en koningsdag 30 april 2013

Tekst waarin koningin Beatrix haar aftreden aankondigt (28-01-2013) “Zoals u allen weet, hoop ik over enkele dagen mijn 75e verjaardag te vieren. Ik ben dankbaar dat het mij gegund is deze dag in goede gezondheid tegemoet te gaan. Aan het einde van dit jaar zullen wij herdenken dat ons land 200 jaar geleden een koninkrijk werd, waarmee in onze geschiedenis een nieuw tijdperk aanbrak. Het samenvallen van deze twee bijzondere gebeurtenissen is voor mij de aanleiding geweest te besluiten dit jaar uit mijn ambt terug te treden. Het lijkt mij een goed moment om deze stap, die ik al enige jaren overweeg, nu daadwerkelijk te nemen. Ik heb het altijd als een uitzonderlijk voorrecht beschouwd een groot deel van mijn leven in dienst van ons land te kunnen stellen en overeenkomstig mijn opdracht invulling te mogen geven aan het koningschap. Daarbij was prins Claus mij vele jaren tot grote steun. Tot op de dag van vandaag heeft deze mooie taak mij veel voldoening geschonken. Het is inspirerend zich bij mensen betrokken te voelen, mee te leven met verdriet en te delen in tijden van vreugde en nationale trots. Dat heb ik eveneens mogen ervaren in de Caraïbische delen van ons koninkrijk, waar ik ook altijd veel warmte en hartelijkheid heb ondervonden. Ik treed dan ook niet terug omdat het ambt mij te zwaar zou vallen, maar vanuit de overtuiging dat de verantwoordelijkheid voor ons land nu in handen van een nieuwe generatie moet liggen. Het is met het grootste vertrouwen dat ik op 30 april van dit jaar het koningschap zal overdragen aan mijn zoon, de Prins van Oranje. Hij en prinses Máxima zijn ten volle op hun toekomstige taak voorbereid. Zij zullen ons land met toewijding dienen, getrouw de grondwet onderhouden en met al hun talenten een eigen invulling geven aan het koningschap. Gesterkt voel ik mij door de gedachte dat het plaatsmaken voor mijn opvolger niet betekent dat ik afscheid neem van ú. Ik hoop dat ik velen van u nog dikwijls kan ontmoeten. Ik ben u diep dankbaar voor het vertrouwen dat u mij heeft gegeven in de vele mooie jaren waarin ik uw koningin mocht zijn.''

KLIK HIER VOOR DE VIDEO Schoolvoorstellingen basisscholen van goochelaar en buikspreker Aarnoud Agricola, http://schoolgoochelaar.yurls.net


Werkboek met werkbladen troonswisseling, oranjefeest, koninginnedag en koningsdag 30 april 2013

Schoolvoorstellingen basisscholen van goochelaar en buikspreker Aarnoud Agricola, http://schoolgoochelaar.yurls.net


Werkboek met werkbladen troonswisseling, oranjefeest, koninginnedag en koningsdag 30 april 2013

Invuloefening toespraak koningin Beatrix op 28 januari 2013

“Zo_ls u a_len w_et, hoo_ ik o_er en_ele dage_ mi_n 75e ver_aardag te v_eren. Ik b_n da_kbaar d_t he_ m_j gegun_ is de_e da_ in g_ede ge_ondhei_ tegemoe_ te ga_n. A_n h_t e_nde v_n di_ jaa_ zul_en w_j h_rdenken _at _ns _and 200 _aar ge_eden _en konin_rijk wer_, waarm_e in on_ze ges_hiedenis ee_ nie_w tij_perk aanbra_. Het samen_allen van dez_ twe_ bij_ondere ge_eurtenissen is vo_r mij de aan_eiding ge_eest te be_luiten dit jaa_ u_t mij_ am_t teru_ te tred_n. He_ lij_t mi_ _en _oed mo_ent om de_e _tap, die ik al e_ige jar_n overwee_, nu daa_werke_ijk te ne_en. Ik _eb het altij_ al_ e_n uit_onderlijk voo_recht beschouw_ een gr_ot dee_ v_n mij_ lev_n in die_st v_n o_s lan_ te kun_en ste_len en overe_nkomstig mij_ opdrac_t inv_lling te _ogen gev_n aa_ he_ konin_schap. Daa_bij w_s p_ins Claus mi_ vele jare_ to_ grot_ steu_. T_t op de d_g v_n vand_ag hee_t d_ze moo_e ta_k mi_ ve_l vol_oening ges_honken. H_t is insp_rerend z_ch bi_ mens_n betro_ken te _oelen, m_e te _even _et _erdriet en te _elen in _ijden _an _reugde en n_tionale tr_ts. D_t he_ ik evene_ns mog_n _rvaren in de Caraïbisc_e del_n v_n on_ koninkrijk, wa_r ik o_k altij_ ve_l war_te en _artelijkheid _eb onde_vonden. Ik tree_ d_n o_k _iet _erug _mdat h_t am_t mi_ te z_aar zo_ val_en, ma_r va_uit de o_ertuiging da_ de _erantwoordelijkheid voo_ ons la_d nu in hand_n v_n een nie_we generatie moe_ ligg_n. H_t is _et het g_ootste vertr_uwen da_ ik op 30 apr_l _an di_ _aar he_ _oningschap z_l o_erdragen _an _ijn zoo_, de Pri_s va_ Or_nje. Hi_ en _rinses Máxim_ _ijn _en vol_e op hu_ toe-omstige _aak voorberei_. Zi_ zul_en on_ l_nd m_t toe_ijding _ienen, getrou_ de _rondwet _nderhouden en me_ al hun _alenten e_n eigen in_ulling gev_n a_n h_t k_ningschap. Gester_t vo_l ik mi_ do_r de g_dachte d_t h_t plaat_maken vo_r mi_n op_olger ni_t beteken_ dat ik a_scheid _eem v_n ú. Ik h_op d_t ik vel_n v_n u no_ dikwi_ls k_n ontmoe_en. Ik be_ u di_p dankba_r voo_ he_ vertrou_en d_t u _ij heeft ge_even in de _ele moo_e jar_n waari_ ik uw koning_n moc_t zij_.''

Schoolvoorstellingen basisscholen van goochelaar en buikspreker Aarnoud Agricola, http://schoolgoochelaar.yurls.net


Werkboek met werkbladen troonswisseling, oranjefeest, koninginnedag en koningsdag 30 april 2013

Schoolvoorstellingen basisscholen van goochelaar en buikspreker Aarnoud Agricola, http://schoolgoochelaar.yurls.net


Werkboek met werkbladen troonswisseling, oranjefeest, koninginnedag en koningsdag 30 april 2013

Woordzoeker troonswisseling en inhuldiging

abdicatie, bordes, grondwet, inhuldiging, kerk, koets, koning, koningin, kroon, paleis, prins, prinses, regalia, rijksappel, rijksbanier. rijkszwaard. scepter, troon, vlag, volk, volkslied, wilhelmus

Schoolvoorstellingen basisscholen van goochelaar en buikspreker Aarnoud Agricola, http://schoolgoochelaar.yurls.net


Werkboek met werkbladen troonswisseling, oranjefeest, koninginnedag en koningsdag 30 april 2013

Schoolvoorstellingen basisscholen van goochelaar en buikspreker Aarnoud Agricola, http://schoolgoochelaar.yurls.net


Werkboek met werkbladen troonswisseling, oranjefeest, koninginnedag en koningsdag 30 april 2013

Legpuzzel over inhuldiging op 30 april 2013

Jan van Haasteren heeft deze afbeelding speciaal getekend ter ere van de Inhuldiging van Prins Willem-Alexander op 30 april aanstaande te Amsterdam. De puzzel bestaat uit 1000 stukjes en is geschikt voor kinderen vanaf 12 jaar.

KLIK HIER OM LEGPUZZEL OVER DE INHULDIGING 30 APRIL 2013 TE BESTELLEN

Schoolvoorstellingen basisscholen van goochelaar en buikspreker Aarnoud Agricola, http://schoolgoochelaar.yurls.net


Werkboek met werkbladen troonswisseling, oranjefeest, koninginnedag en koningsdag 30 april 2013

Willem-Alexander wordt koning en Máxima wordt koningin

Prins Willem-Alexander neemt niet de naam aan van koning Willem IV zodra hij op 30 april koningin Beatrix opvolgt. Hij wordt koning Willem-Alexander, Máxima wordt koningin. Beatrix wordt na de abdicatie prinses. Prinses Catharina-Amalia is straks de eerste in lijn van troonopvolging en daarmee prinses van Oranje. Prinses Alexia en prinses Ariane zijn tweede en derde in lijn. Daarna volgt prins Constantijn. De kinderen van prinses Margriet komen niet langer in aanmerking voor de troon, en zijn vanaf 30 april niet langer lid van het koninklijk huis. Jorge Zorreguieta, de vader van Máxima, zal niet aanwezig zijn bij de inhuldiging van Willem-Alexander en zijn dochter in Amsterdam. Ook andere familieleden zijn niet aanwezig bij de inhuldiging op 30 april. Jorge Zorreguieta mocht in 2002 niet bij het huwelijk van zijn dochter zijn vanwege zijn betrokkenheid bij het regime van generaal Jorge Videla in Argentinië. Willem-Alexander en Máxima blijven, ook als zij koning en koningin zijn, voorlopig op Eikenhorst in Wassenaar wonen. Op een gepast moment verhuist het gezin naar paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Paleis Huis ten Bosch wordt in de tussenliggende periode gebruikt voor officiële ontvangsten en bijeenkomsten. Paleis Noordeinde blijft in gebruik als werkpaleis. Beatrix zal nadat zijn troonsafstand heeft gedaan op termijn verhuizen naar kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche. Bron: http://www.nrc.nl/nieuws/2013/01/28/maxima-wordt-koningin-beatrix-na-abdicatieprinses/

KLIK HIER OM DE KUSSENS TE BESTELLEN Schoolvoorstellingen basisscholen van goochelaar en buikspreker Aarnoud Agricola, http://schoolgoochelaar.yurls.net


Werkboek met werkbladen troonswisseling, oranjefeest, koninginnedag en koningsdag 30 april 2013

Schoolvoorstellingen basisscholen van goochelaar en buikspreker Aarnoud Agricola, http://schoolgoochelaar.yurls.net


Werkboek met werkbladen troonswisseling, oranjefeest, koninginnedag en koningsdag 30 april 2013

legpuzzel Beatrix 12 stukjes

Schoolvoorstellingen basisscholen van goochelaar en buikspreker Aarnoud Agricola, http://schoolgoochelaar.yurls.net


Werkboek met werkbladen troonswisseling, oranjefeest, koninginnedag en koningsdag 30 april 2013

Beatrix der Nederlanden Koningin Beatrix is koningin van Nederland. Ze is geboren en opgegroeid in Paleis Soestdijk. Toen was ze nog een prinsesje. Ze speelde in de enorme tuin achter het paleis met haar zusjes. Het was een leuke tijd. Beatrix lachte veel. 'Prinses glimlach' werd ze wel genoemd. Beatrix was de oudste dochter, de kroonprinses. Ze wist dat ze later haar moeder, Koningin Juliana zou opvolgen en dan ook koningin zou worden.Ze ging op school in het dorp in de buurt van het Paleis. Gewoon, net als ieder ander Nederlands meisje, op de fiets. Samen met haar zusje. Later ging ze naar de universiteit in Leiden om rechten te studeren. En af en toe mocht ze een beetje oefenen en het werk van haar moeder overnemen. Bijvoorbeeld een schip dopen... voordat hij voor het eerst te water gaat. Op 30 april 1980 was het zover.... Koningin Juliana trad af als koningin en haar dochter Beatrix nam het werk van haar over. Niet iedereen was het eens met de inhuldiging van Beatrix. Sommige mensen vonden dat die dag teveel geld kostte. Anderen vonden een koningin helemaal niet nodig. Er ontstonden rellen in Amsterdam. De politie moest hard optreden.Ondanks het rumoer verscheen Beatrix toch met haar moeder op het balkon van het paleis in Amsterdam. Daarna ging Beatrix naar de Nieuwe Kerk voor de inhuldigingsplechtigheid. Zij is sinds die dag koningin van Nederland. BRON EN VIDEO : VAN PRINSESJE TOT KONINGIN Op 30 april 1980 is prinses Beatrix tot koningin gekroond. Beatrix zweerde trouw aan de grondwet, de belangrijkste wet van Nederland. Beatrix is het hoofd van de staat. Daarom gaat ze ook op staatsbezoek in andere landen. Daar vertegenwoordigt zij Nederland. Ze wordt ontvangen door koningen en door presidenten. Koningin Beatrix doet haar best om aan al die landen te laten zien wat voor een land Nederland is en wat we te verkopen hebben? Misschien kunnen we wel handel drijven met die landen. Koningin Beatrix wil graag weten wat er allemaal in ons eigen land gebeurt. En dus gaat ze overal in Nederland op werkbezoek. Als er iets ergs is gebeurt, bezoekt Koningin Beatrix de plaats van de ramp. Ze wil weten hoe erg de mensen er aan toe zijn en ze troosten. De ministers regeren ons land, maar ook de koningin zit in de regering. Daarom vergadert Koningin Beatrix veel met mensen uit de politiek. Elke week bezoekt de minister-president de koningin. Zij praten dan over de politiek en over belangrijke beslissingen van de regering. En op Prinsjesdag maakt de regering de plannen bekend voor het komende regeringsjaar. De koningin leest die plannen voor, zittend op de troon. Dat noemen we de troonrede. Koningin Beatrix heeft weinig vrije tijd. En wat ze in die vrije uren doet, houdt ze liever geheim. Maar we weten wel dat ze het leuk vindt om te beeldhouwen. En... paardrijden. Daar houdt de van. BRON EN VIDEO : KONINGIN BEATRIX . WAT KAN EN MAG ZIJ ALLEMAAL?

Schoolvoorstellingen basisscholen van goochelaar en buikspreker Aarnoud Agricola, http://schoolgoochelaar.yurls.net


Werkboek met werkbladen troonswisseling, oranjefeest, koninginnedag en koningsdag 30 april 2013

Schoolvoorstellingen basisscholen van goochelaar en buikspreker Aarnoud Agricola, http://schoolgoochelaar.yurls.net


Werkboek met werkbladen troonswisseling, oranjefeest, koninginnedag en koningsdag 30 april 2013

TV-programma van NOS 'Beatrix, portret van een koningin'

Koningin Beatrix geeft commentaar en duiding bij een tv-portret over zichzelf, dat de NOS uitzendt. De koningin is niet opnieuw geïnterviewd voor het tv-portret. De NOS gebruikt voor het commentaar door de koningin alle tv-interviews die Beatrix gegeven heeft. Prins Willem-Alexander en prinses Máxima spreken aan de vooravond van de troonswisseling wel met de media. De NOS en RTL Nieuws zenden op 17 april een gezamenlijk interview uit met het paar. Op de dag van de troonswisseling zendt de NOS een bijna 14 uur durend programma uit op Nederland 1. Daarin is het ondertekenen te zien van de Akte van Abdicatie, net als de balkonscène, de beëdiging in de Nieuwe Kerk en de rondvaart op het IJ. De koningin en prins Willem-Alexander hebben nog een druk programma tot 30 april. Willem-Alexander heeft op 26 april zijn laatste openbare optreden als kroonprins. Hij opent op die dag samen met Máxima de Koningsspelen en later op de dag de roeibaan in de Eendragtspolder in Zevenhuizen. Het laatste openbare optreden van de koningin is vooralsnog op 24 april, als ze de Constantijn en Christiaan Huygens-tentoonstelling opent in de Grote Kerk in Den Haag. Willem-Alexander is in april ook nog bij het 125-jarig jubileum van het Koninklijk Concertgebouworkest, het begin van de viering van 300 jaar Vrede van Utrecht en bij de opening van het nieuwe kantoor van GasTerra in Groningen. Beatrix is nog bij de galavoorstelling voor het jubileum van Koninklijk Theater Carré en de opening van het Philips-museum in Eindhoven. Bovendien ontvangt de koningin de Russische president Poetin in het kader van het Rusland jaar. Het programma 'Beatrix, portret van een koningin' wordt uitgezonden op 28 april, om 20.20 uur op Nederland 1. Bron: http://nos.nl/koningshuis/artikel/490274-commentaar-beatrix-bij-tvportret.html

KLIK HIER OM DE SJAAL TE BESTELLEN

Schoolvoorstellingen basisscholen van goochelaar en buikspreker Aarnoud Agricola, http://schoolgoochelaar.yurls.net


Werkboek met werkbladen troonswisseling, oranjefeest, koninginnedag en koningsdag 30 april 2013

Verbind de punten met elkaar en kleur de kroon

.

.

77

76

Schoolvoorstellingen basisscholen van goochelaar en buikspreker Aarnoud Agricola, http://schoolgoochelaar.yurls.net


Werkboek met werkbladen troonswisseling, oranjefeest, koninginnedag en koningsdag 30 april 2013

Doolhof met citaat van koningin Beatrix uit kersttoespraak 2009

........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... Schoolvoorstellingen basisscholen van goochelaar en buikspreker Aarnoud Agricola, http://schoolgoochelaar.yurls.net


Zoek de 15 verschillen en kleur de kronen

Werkboek met werkbladen troonswisseling, oranjefeest, koninginnedag en koningsdag 30 april 2013

Schoolvoorstellingen basisscholen van goochelaar en buikspreker Aarnoud Agricola, http://schoolgoochelaar.yurls.net


Werkboek met werkbladen troonswisseling, oranjefeest, koninginnedag en koningsdag 30 april 2013

Rebus met citaat van koningin Beatrix uit kersttoespraak 2002

........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... Schoolvoorstellingen basisscholen van goochelaar en buikspreker Aarnoud Agricola, http://schoolgoochelaar.yurls.net


Werkboek met werkbladen troonswisseling, oranjefeest, koninginnedag en koningsdag 30 april 2013

Schoolvoorstellingen basisscholen van goochelaar en buikspreker Aarnoud Agricola, http://schoolgoochelaar.yurls.net


Werkboek met werkbladen troonswisseling, oranjefeest, koninginnedag en koningsdag 30 april 2013

Wat is een stamboom ? In de genealogie is een stamboom een getekende presentatie van familiegegevens, bijvoorbeeld in de vorm van een boom of met symbolen. Bij voorouderonderzoek is een 'stamboom' dus een grafisch overzicht van voorouders, nakomelingen en hun partners in een boomvorm. De oudste voorvader (stamvader) wordt in de wortel of in de stam geplaatst. Dit is dan de zogeheten probandus van de stamboom. Vaak wordt een echtpaar als probandus genomen. De kinderen van dit echtpaar vormen dan de hoofdtakken, de kleinkinderen de zijtakken en de vruchten. De laatst-overlevende met de familienaam noemt men 'stamhouder'. Een afbeelding van een stamboom kan werkelijk een boom tonen, waarbij vaak ook een portret wordt geschilderd van elk familielid. Vaker wordt de schematische stamboom gebruikt, waarbij de oudste voorouder(s) juist bovenaan gezet worden, en waarbij elke stap omlaag een nieuwe generatie betekent. Met pijlen en lijnen wordt daarbij aangegeven, welke personen met elkaar gehuwd waren en welke kinderen bij welk ouderpaar horen. Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Stamboom

Schoolvoorstellingen basisscholen van goochelaar en buikspreker Aarnoud Agricola, http://schoolgoochelaar.yurls.net


Werkboek met werkbladen troonswisseling, oranjefeest, koninginnedag en koningsdag 30 april 2013

Schoolvoorstellingen basisscholen van goochelaar en buikspreker Aarnoud Agricola, http://schoolgoochelaar.yurls.net


Werkboek met werkbladen troonswisseling, oranjefeest, koninginnedag en koningsdag 30 april 2013

Schoolvoorstellingen basisscholen van goochelaar en buikspreker Aarnoud Agricola, http://schoolgoochelaar.yurls.net


Werkboek met werkbladen troonswisseling, oranjefeest, koninginnedag en koningsdag 30 april 2013

Stamboom 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden

Schoolvoorstellingen basisscholen van goochelaar en buikspreker Aarnoud Agricola, http://schoolgoochelaar.yurls.net


Werkboek met werkbladen troonswisseling, oranjefeest, koninginnedag en koningsdag 30 april 2013

Woordzoeker 13 voornamen koninklijke stamboom Nederland

Alexia

............................

van Willem Alexander en ....................................

Amalia

kleindochter van

................................... en ....................................

Anna

vrouw van

...............................................................................

Ariane

dochter van

................................... en ....................................

Beatrix

vrouw van

...............................................................................

Bernhard

............................

van Juliana

Emma

moeder van

...............................................................................

Hendrik

vader van

...............................................................................

Juliana

dochter van

................................... en ....................................

Maxima

schoondchter van

................................... en ....................................

Wilhelmina

moeder van

...............................................................................

Willem

voornaam van

.......koningen van het Koninkrijk der Nederlanden

WillemAlexander

vrouw van

...............................................................................

Schoolvoorstellingen basisscholen van goochelaar en buikspreker Aarnoud Agricola, http://schoolgoochelaar.yurls.net


Werkboek met werkbladen troonswisseling, oranjefeest, koninginnedag en koningsdag 30 april 2013

Invuloefening met reken-opgaven over vorsten. Vul het aantal jaren in.

Koning Willem I regeerde .......... jaar. Koning Willem I overleed toen hij ......... jaar was. Koning Willem II regeerde ......... jaar. Koning Willem II overleed toen hij ........ jaar was. Koning Willem III regeerde ......... jaar. Koning Willem III overleed toen hij ........ jaar was. Koningin Wilhelmina regeerde ......... jaar. Prinses Willhelmina overleed toen zij ........ jaar was. Juliana werd koningin toen zij .......... jaar was Koningin Juliana regeerde .......... jaar. Prinses Juliana overleed toen zij .......... jaar was. Koningin Beatrix regeerde ......... jaar. Koningin Beatrix neemt afstand van de troon op .......... jarige leeftijd. Willem-Alexander wordt koning als hij .......... jaar is.

vorst

geboren

inhuldiging

abdicatie

gestorven

Willem I

24-08-1772

30-03-1814

07-10-1840

12-12-1843

Willem II

06-12-1792

28-11-1840

17-03-1849

17-03-1849

Willem III

19-02-1817

12-05-1849

14-11-1890

23-11-1890

Emma

02-08-1858

20-11-1890

06-09-1898

20-03-1934

Wilhelmina

31-08-1880

06-09-1898

06-09-1948

28-11-1962

Juliana

30-04-1909

06-09-1948

30-04-1980

20-03-2004

Beatrix

31-01-1938

30-04-1980

30-04-2013

-

Willem-Alexander

27-04-1967

30-04-2013

-

-

Schoolvoorstellingen basisscholen van goochelaar en buikspreker Aarnoud Agricola, http://schoolgoochelaar.yurls.net


Werkboek met werkbladen troonswisseling, oranjefeest, koninginnedag en koningsdag 30 april 2013

Schoolvoorstellingen basisscholen van goochelaar en buikspreker Aarnoud Agricola, http://schoolgoochelaar.yurls.net


Werkboek met werkbladen troonswisseling, oranjefeest, koninginnedag en koningsdag 30 april 2013

Betekenis van voornamen en de relatie met de persoonlijkheid Veel mensen hebben het gevoel dat de betekenis van hun naam iets zegt over hun persoon. Toch is de relatie er heel vaak niet, behalve misschien bij namen als Ernst, Iris, Koen, Roos. Namen zijn in sterke mate losgegroeid van hun oorspronkelijke betekenis. Op het moment waarop de naam voor het eerst gegeven werd, had de naam nog een doorzichtige relatie met de taal. Vaak zat er een wens in de naam verborgen: Bernhard 'moge dit kind zo sterk worden als een beer', Suzanne 'we hopen dat je zo mooi wordt als een lelie'. Omdat de taal verandert en omdat namen ontleend worden uit andere talen kennen we die oorspronkelijke betekenis niet meer. Bovendien is de relatie tussen de voornaam en de naamdrager zeer vaag, omdat voornamen steeds worden overgedragen op andere personen. De betekenis is dus niet alleen verloren gegaan omdat die niet langer begrijpelijk is, maar ook omdat de naam niet meer verbonden is met de eerste naamdrager. Om deze redenen is het onjuist te denken dat de betekenis van je naam iets kan zeggen over je persoonlijkheid. Bron: http://www.meertens.knaw.nl/voornamen/betekenis.html Alexander

beschermer, mensenredder

Alexia

beschermster

Amalia

ingespannen strijdend

Anna

genadig, lieflijk

Ariane

zeer eerbiedwaardige

Beatrix

zij die geluk brengt, gezegend

Bernhard

sterk of moedig als een beer

Christina

gezalfde

Emma

groot, geweldig

Hendrik,

de machtige van woonplaats, van hoge afkomst

Irene

vredig

Juliana

de jeugdige aan jupiter gewijd

Mardriet

parel, dochter van de zee, kind van het licht

Maxima

de grootse

Willem

de wilskrachtige beschermer

Wilhelmina

de wilskrachtige beschermster

Schoolvoorstellingen basisscholen van goochelaar en buikspreker Aarnoud Agricola, http://schoolgoochelaar.yurls.net


Werkboek met werkbladen troonswisseling, oranjefeest, koninginnedag en koningsdag 30 april 2013

Schoolvoorstellingen basisscholen van goochelaar en buikspreker Aarnoud Agricola, http://schoolgoochelaar.yurls.net


Werkboek met werkbladen troonswisseling, oranjefeest, koninginnedag en koningsdag 30 april 2013

Waarom is oranje de nationale kleur van Nederland? Onze eigen Willem van Oranje werd in 1533 in Duitsland geboren als Willem van Nassau. Maar Nassau is geen kleur. Gelukkig had de jonge Willem een neef, René, die toevallig de baas was van het Franse prinsdom Orange en dat is wel een kleur. Die neef ging de pijp uit en liet al zijn bezittingen en zijn orange na aan onze Willem. ‘Alsjeblieft knul: je eigen landje’. Weer ’s wat anders dan een speelgoedtrein, maar die hadden ze toen ook nog niet. Willem gaat braaf naar de kostschool, hij maakt carrière in het leger en schopt het uiteindelijk tot Ridder in de Orde van het Gulden Vlies. Hij belooft trouw aan de katholieke kerk, en dan mag hij zich eindelijk echt Prins van Oranje noemen. Die kleur kwam gelijk goed van pas toen Willem een vlag nodig had tijdens de Tachtigjarige Oorlog: dat werd de Princevlag, het ‘oranje blanje bleu’. Met oranje boven, natuurlijk. Om onduidelijke redenen werd dat oranje later rood: in 1596 werd het rood-wit-blauw de driekleur van Nederland. En zo kon het oranje van de Prins van Oranje, de enige echte nationale kleur worden. ’t Is dus maar goed, dat Willem dat prinsdom van Oranje van zijn neef heeft georven, anders hadden wij met Koninginnedag niks gehad om aan te trekken. KLIK HIER VOOR BRON EN VIDEO ROOD, WIT, BLAUW

Schoolvoorstellingen basisscholen van goochelaar en buikspreker Aarnoud Agricola, http://schoolgoochelaar.yurls.net


Werkboek met werkbladen troonswisseling, oranjefeest, koninginnedag en koningsdag 30 april 2013

200 jaar Koninkrijk der Nederlanden, inhuldiging van vorsten Op 30 november 1813 stonden inwoners van Scheveningen aan het stand om prins Willem Frederik te verwelkomen. Na 18 jaar bezetting door de Fransen was Nederland weer vrij en onafhankelijk. Op 30 november 2013 zullen de Scheveningers vanaf de nieuwe boulevard koning Willem Alexander verwelkomen om 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden te vieren. Deze onafhankelijkheid is iedere 50 jaar herdacht: in 1863, 1913, en 1963 Er zullen vele evenementen worden georganiseerd om 200 jaar koninkrijk der Nederlanden Het Koninkrijk der Nederlanden is een soevereine staat bestaande uit vier landen: het grotendeels in West-Europa gelegen Nederland met de in de Caraïben gelegen bijzondere gemeenten Saba, Sint Eustatius en Bonaire, en de in het Caraïbische gebied gelegen landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De gebieden worden omschreven als landen en zijn gelijkwaardige onderdelen van het grondgebied van het Koninkrijk. De staatkundige positie van de landen is echter verschillend. Sinds de troonbestijging van koning Willem I in 1814 is de Nieuwe Kerk in Amsterdam de officiële plaats van inhuldiging van het Nederlandse staatshoofd. Nederland kent inhuldigingen, geen kroningen. De koningen Willem I, II en III en de koninginnen Wilhelmina, Juliana en Beatrix liepen allen met hun gevolg van het Koninklijk Paleis naar De Nieuwe Kerk om op het speciale troonpodium trouw te zweren aan volk en vaderland. Voor de regentes Emma werd ook een inhuldigings-ceremonie georganiseerd in De Nieuwe Kerk. Op 30 april 2013 zal Prins Willem Alexander worden ingehuldigd als koning.

2013: jaar met veel herdenkingen in Nederland Schoolvoorstellingen basisscholen van goochelaar en buikspreker Aarnoud Agricola, http://schoolgoochelaar.yurls.net


Werkboek met werkbladen troonswisseling, oranjefeest, koninginnedag en koningsdag 30 april 2013

De geschiedenis van het volkslied: Het Wilhelmus Willem van Oranje werd aan het begin van de tachtigjarige oorlog het symbool van de strijd tegen Spanje. Oranje besefte dat hij niet alleen met wapens hoefde te vechten. Hij kon ook het woord gebruiken. Misschien deed hij dat zelfs liever, want hij was niet zo militair aangelegd. Oranje kende nauwelijks een woord Nederlands, maar hij had een goed oog voor talentvolle schrijvers. Het regende liedjes, spotprenten en venijnige pamfletten. Een anoniem liedje uit die tijd vatte de rebelse sfeer goed samen: ‘Bisschoppen en prelaten acht men nu niet meer, Noch de paus met zijn valse leer’ En min of meer vanuit het niets was er ook een ander liedje: Wilhelmus van Nassauwe Ben ick van Duytschen bloed Den vaderland getrouwe Blijf ick tot in den dood’… Een lied dat de toewijding van Willem van Oranje aan de zaak van de Nederlandse opstandelingen beschreef. Ook al stond de zaak er door het grove geweld van de Spaanse troepen slecht voor ‘Oorlof mijn arme schapen, Die zijt in groter nood, Uw herder zal niet slapen, al zijt gij nu verstooid’ Het lied was een momentopname. De opstand tegen de Spanjaarden was bijna doodgebloed. In 1569 heerste Alva met straffe hand, en Oranje was zo goed als bankroet, en vertoefde als balling in Duitsland. Het lied ‘Wilhelmus van Nassauwe’ vond desondanks zijn weg naar de harten van de opstandelingen. Liederen hielden het moreel hoog, en dat gold voor het Wilhelmus wel in het bijzonder. Al in 1573 meldt een ooggetuige dat ‘er in alle windstreken tot lof en eer van de prins een liedje werd gezongen,’. Dit liedje moet wel het Wilhelmus zijn. De Spanjaarden moeten gek zijn geworden van het deuntje. Tijdens de Spaanse belegering van Haarlem wordt er van een jongen die op de stadsmuur het Wilhelmus zit te zingen een been af geschoten. Het maakte het lied alleen maar nog populairder. Kort na afloop van de Tachtigjarige Oorlog merkte iemand op dat het lied ‘gedurende de oorlog meer voordeel heeft gedaan dan 10.000 soldaten’. Zou het liedje het Wilhelmus de Tachtigjarige Oorlog beslist kunnen hebben? Daar was duidelijk meer voor nodig. Maar als het lied een rol speelde dan was dat precies wat Willem van Oranje beoogde. Want dat het lied een sterk staaltje propaganda was, waar hij zelf de opdrachtgever van is geweest, lijkt erg aannemelijk. Maar wie schreef het lied? Er wordt door onderzoekers al meer dan een eeuw naar de dichter gezocht. We zullen het waarschijnlijk nooit weten. Het meest vitale lied uit de Nederlandse geschiedenis, is anoniem en daarmee misschien des te meer van alle Nederlanders. In 1932 werd het Wilhelmus het officiële Nederlandse volkslied. KLIK HIER VOOR BRON EN VIDEO: HET NEDERLANDSE VOLKSLIED

Schoolvoorstellingen basisscholen van goochelaar en buikspreker Aarnoud Agricola, http://schoolgoochelaar.yurls.net


Werkboek met werkbladen troonswisseling, oranjefeest, koninginnedag en koningsdag 30 april 2013

Schoolvoorstellingen basisscholen van goochelaar en buikspreker Aarnoud Agricola, http://schoolgoochelaar.yurls.net


Werkboek met werkbladen troonswisseling, oranjefeest, koninginnedag en koningsdag 30 april 2013

Schoolvoorstellingen basisscholen van goochelaar en buikspreker Aarnoud Agricola, http://schoolgoochelaar.yurls.net


Werkboek met werkbladen troonswisseling, oranjefeest, koninginnedag en koningsdag 30 april 2013

KLIK HIER OM DE BUTTON-SET TE BESTELLEN

Coupletten 1 en 6 van het Wilhelmus, waarschijnlijk geschreven in 1572 geschreven in sinds 1932 officieel het Nederlandse volkslied. Wilhelmus van Nassouwe ben ik, van Duitsen bloed, den vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood. Een Prinse van Oranje ben ik, vrij onverveerd, den Koning van Hispanje heb ik altijd geĂŤerd.

MIjn schild ende betrouwen zijt Gij, o God mijn Heer, op U zo wil ik bouwen, Verlaat mij nimmermeer. Dat ik doch vroom mag blijven, uw dienaar t'aller stond, de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt.

KLIK HIER VOOR VIDEO MET TEKST EN MUZIEK Schoolvoorstellingen basisscholen van goochelaar en buikspreker Aarnoud Agricola, http://schoolgoochelaar.yurls.net


Werkboek met werkbladen troonswisseling, oranjefeest, koninginnedag en koningsdag 30 april 2013

Schoolvoorstellingen basisscholen van goochelaar en buikspreker Aarnoud Agricola, http://schoolgoochelaar.yurls.net


Werkboek met werkbladen troonswisseling, oranjefeest, koninginnedag en koningsdag 30 april 2013

Schoolvoorstellingen basisscholen van goochelaar en buikspreker Aarnoud Agricola, http://schoolgoochelaar.yurls.net


Paleis Huis Ten Bosch in Den Haag

Werkboek met werkbladen troonswisseling, oranjefeest, koninginnedag en koningsdag 30 april 2013

Schoolvoorstellingen basisscholen van goochelaar en buikspreker Aarnoud Agricola, http://schoolgoochelaar.yurls.net


Koninginnetuin bij paleis ‘t Loo in Apeldoorn

Werkboek met werkbladen troonswisseling, oranjefeest, koninginnedag en koningsdag 30 april 2013

Schoolvoorstellingen basisscholen van goochelaar en buikspreker Aarnoud Agricola, http://schoolgoochelaar.yurls.net


Prinses Wilhelmina voert duiven bij paleis ‘t Loo

Werkboek met werkbladen troonswisseling, oranjefeest, koninginnedag en koningsdag 30 april 2013

Schoolvoorstellingen basisscholen van goochelaar en buikspreker Aarnoud Agricola, http://schoolgoochelaar.yurls.net


Werkboek met werkbladen troonswisseling, oranjefeest, koninginnedag en koningsdag 30 april 2013

Paleizen: vorstelijke huizen met landgoederen Een paleis is een ambtsgebouw dat een openbare of ceremoniële functie heeft. Het is vaak ook een (woon)huis voor een staatshoofd. Ook kardinalen en bisschoppen wonen normaal gezien in een paleis. Paleizen en Kastelen hadden in de middeleeuwen een belangrijke functie. In tijden van nood beschermden ze de bewoner en de bevolking, die zelf in hutten van leem en stro woonden, zocht hier onderdak. De tuin zorgde voor de voedselvoorraden en er was ook een waterput. Meestal daar, waar de vijand er niet bij kon en dus ook het water niet kon vergiftigen! Vóór 1600 moest een kasteel in de eerste plaats goed verdedigd kunnen worden en was voor een tuin zoals wij die kennen, niet altijd plaats. Pas wanneer kasteelbewoners niet langer belegeringen hoefden te vrezen, konden ze de kasteeltuin ook voor het nut gaan gebruiken en voor hun plezier. Paleizen daarentegen waren gebouwen met landgoederen vol van elegance. Het ene nog fraaier dan het andere. Tuinen die een diversiteit aan bloemen, planten en andersoortige gewassen met zich brachten, schetterden in hun bloeitijd als nimmer toevoren. Een plaats waar de Vorst, Koning of Keizer, zijn gezin en zijn bedienden zich thuis konden voelen. Fraai gestileerde gebouwen vormden het aanzicht van het geheel, compleet gemaakt met mooi aangelegde paden en vijvers dier zorgden voor het broodnodige water. Kortom, een lust voor het oog. Er woonden meestal veel mensen – de paleis- of kasteelheer en zijn gezin, personeel, onderdanen – en dus is er altijd veel voedsel en water nodig. Daarom vind je rond kastelen ook een boomgaard en een kruidentuin. Vaak is er nog een groot bos dat voor de jacht gebruikt kan worden. In de slottuin houdt men rozen of exotische bloemen met daaromheen een haag van hulst of van andere heestersoorten. Al met al werd de kasteeltuin een aangename plek om in te wandelen en om in te spelen. In Nederland heeft de Koninklijke familie de paleizen overgedragen aan het Rijk, dat vervolgens leden van de familie heeft toegestaan sommige paleizen kosteloos te gebruiken. Bekende Nederlandse paleizen zijn: • • • • • • • • • • • •

Paleis Huis ten Bosch (staatseigendom sinds 1795) Paleis Noordeinde (staatseigendom sinds 1795) Paleis op de Dam (staatseigendom sinds 1936, daarvoor gemeente-eigendom) Paleis Het Loo (staatseigendom sinds 1795 sinds 1975 een representatieve functie en museale functie) Kasteel Het Oude Loo (staatseigendom 1968; nu buitenverblijf staatshoofd) Paleis Soestdijk (staatseigendom sinds 1971) Paleis Lange Voorhout (staatseigendom sinds 1992) (niet meer als paleis in gebruik). Paleis Kneuterdijk (staatseigendom sinds 1938 ten behoeve Raad van de State) (niet meer als paleis in gebruik). Paleis-Raadhuis (staatseigendom sinds 31 december 1864; daarvoor gemeenteeigendom onder voorwaarden van de koninklijke familie) (niet meer als paleis in gebruik) Kasteel Drakensteyn (privé-eigendom) Villa Eikenhorst (privé-eigendom) Vredespaleis (geen koninklijk paleis, maar een plaats waar de wereldvrede wordt bevorderd door staat- en rechtskunde)

Bronnen: http://www.hethuisvanoranje.nl en http://wikipedia.org Schoolvoorstellingen basisscholen van goochelaar en buikspreker Aarnoud Agricola, http://schoolgoochelaar.yurls.net


Werkboek met werkbladen troonswisseling, oranjefeest, koninginnedag en koningsdag 30 april 2013

Verhaal over een wijze: in een hut wonen of in een paleis

Een man ging op reis om een wijze te raadplegen. Toen hij in de stad van de wijze was aangekomen en vroeg waar hij woonde, bracht men hem naar een armoedige hut aan de rand van de stad. In de hut bevonden zich slechts een gammel bed en een tafel vol boeken, waaraan een oude man zat te studeren. De reiziger keek verbaasd om zich heen. ‘Waar is de wijze?’ vroeg hij de oude man. ‘Ik ben degene waarover je spreekt,‘ zei de oude man. ‘Waarom en je zo verbaasd?’ ‘Ik begrijp het niet. U bent een beroemde wijze, met vele leerlingen, zegt men. Uw naam is in het hele land bekend. Het lijkt mij niet juist dat u in zo’n armoedige hut woont. U zou in een paleis moeten wonen.’ ‘En waar woon jij?’ vroeg de oude man. ‘Ik woon op een landgoed, in een prachtig huis met kostbare meubelen.’ ‘En waar leef je van?’ De man legde uit dat hij in zaken deed en twee keer per jaar naar een grote stad reisde, waar hij grondstoffen kocht, die hij naar zijn woonplaats liet brengen om ze daar aan de plaatselijke handelaars door te verkopen. De wijze luisterde aandachtig en vroeg de zakenman waar hij logeerde als hij in de stad was. ‘Dan huur ik een kamer in een kleine herberg,’ was het antwoord van de man. ‘En als iemand je in die kamer zou zien, zou hij dan niet zeggen: “Wat doet u, welvarende zakenman, in zo’n eenvoudige kamer?”’ sprak de wijze. ‘En dan zou jij waarschijnlijk zeggen: “Ik ben maar korte tijd onderweg, dus meer heb ik niet nodig. Bezoek mij maar eens in mijn echte huis, dan krijgt u heel iets anders te zien.” Wel, mijn vriend hetzelfde geldt voor mij,’ vervolgde de wijze. ‘Ik ben ook maar onderweg. De wereld is niet meer dan een tijdelijk verblijf. In mijn echte huis zou jij ook iets heel anders te zien krijgen. Bezoek mij eens in mijn geestelijk huis, dan zul je zien dat ik inderdaad in een paleis woon.’ Bron: Sleutels tot het hart

Schoolvoorstellingen basisscholen van goochelaar en buikspreker Aarnoud Agricola, http://schoolgoochelaar.yurls.net


Werkboek met werkbladen troonswisseling, oranjefeest, koninginnedag en koningsdag 30 april 2013

Het archetype van de koningin

Het archetype van de koningin of keizerin (het derde symbool van de tarot). Dat archetype kunnen we niet alleen herkennen in leden van het koninklijk huis, maar ook in mythen, sprookjes, verhalen, spellen en in onszelf en anderen. De koningin vertegenwoordigt niet alleen koninklijke macht aan het hof, maar ook macht en gezag in alle vrouwen. Haar hof kan bijvoorbeeld een huishouding, een gezin, een afdeling of een organisatie zijn. In het schaakspel is de koningin het machtigste schaakstuk, want deze heeft de grootste actieradius en de grootste bewegingsvrijheid. Zoals er in een schaakspel een witte en een zwarte koningin is, zo kan er ook onderscheid gemaakt worden tussen lichte kanten van het koningin-archetype en de donkere kanten ervan. Volgens de koningin-kaart van het spel ‘Heilige contracten, de reis’, is de lichte kant van de koningin dat zij koninklijke vrouwelijkheid uitstraalt en haar autoriteit welwillend gebruikt om anderen te beschermen. De schaduwkant van de koningin openbaart zich wanneer haar autoriteit in twijfel wordt getrokken. Dan wil zij alles onder controle houden en wordt zij arrogant en eisend. De schaduwkant van het koningin archetype is goed neergezet de vorm van bijvoorbeeld de stiefmoeder van Sneeuwwitje en de koningin van de nacht in de opera ‘Die Zauberflöte’ van Mozart. De IJskoningin regeert met koude onverschilligheid voor de oprechte behoeften van anderen, materiële, dan wel emotionele. De koningin van een bijenvolk vertoont een gemengd beeld: ze heeft het verbijsterende vermogen de gehele korf te besturen zonder haar ‘kamer’ te verlaten, maar wel uitsluitend door de rest van haar volk tot slaven te maken. Het archetype van de koningin kan op meerdere manieren tot uitdrukking komen, afhankelijk van de persoonlijkheid. In koningin Beatrix (enneagramtype 8 dat duidelijk koningengedrag vertoont) is het koningin-archetype sterker werkzaam dan destijds in haar moeder en grootmoeder, koningin Juliana (enneagramtype 6) en koningin Wilhelmina. Dat krachtige koningin-archetype is goed te ervaren in haar kerst-toespraken. In Juliana kwam het moeder-archetype sterker tot uitdrukking in haar publieke optredens. In de katholieke traditie is de moeder van Jezus, Maria, verheven tot koningin van de hemel. In de kunst en de literatuur wordt het archetype van de koningin vaak uitgebeeld als de personificatie van de maan. Zij werd in twee-eenheid verbonden met de koning omdat dit als noodzakelijk werd gezien voor de voorspoed van het rijk. In de alchemie symboliseerde het heilige huwelijk van de witte koningin (kwik) en de rode koning (zwavel) de vereniging van de mannelijk en de vrouwelijk principes waaruit de steen der wijzen voortkwam.

Bron: Arend Landman

Schoolvoorstellingen basisscholen van goochelaar en buikspreker Aarnoud Agricola, http://schoolgoochelaar.yurls.net


Werkboek met werkbladen troonswisseling, oranjefeest, koninginnedag en koningsdag 30 april 2013

Het predikaat Koninklijk De eerste koning van Nederland, Lodewijk Napoleon, voerde in 1807 het predikaat Koninklijk in. Hij deed dit in navolging van zijn grote broer, keizer Napoleon Bonaparte, die de belangrijkste instellingen in Frankrijk aan zich bond via het predikaat Keizerlijk. Na het einde van de Franse overheersing in 1813 ontstond het Koninkrijk der Nederlanden onder de oranjevorsten. Koning Willem I zette het predikaat Koninklijk voort. De koningin of koning kan aan een bedrijf, vereniging of instelling het recht geven om het predikaat Koninklijk te voeren. Dit is pas mogelijk (bij een bijzonder jubileum) als de organisatie een belangrijke plaats in het vakgebied inneemt, van regionale of landelijke betekenis is en tenminste een eeuw bestaat. Daarnaast moet de kandidaat van onbesproken gedrag zijn, evenals financieel solide, degelijk en innovatief. Ongeveer 550 organisaties in ons land dragen het predikaat Koninklijk. Wat doen of maken de onderstaande koninklijke organisaties ?

Koninklijke Ahold................................................................................................ Koninklijke Bijenkorf Beheer............................................................................... Koninklijke Douwe Egberts................................................................................. Koninklijke Vereniging Friese Elfsteden........................................................... Koninklijke Rotterdamse Diergaarde Blijdorp..................................................... Koninklijke Friesland Campina........................................................................... Koninklijke Grolsch............................................................................................. Koninklijke hondenbescherming........................................................................ Koninklijke Luchtvaart Maatschappij.................................................................. Koninklijke Nederlandse Munt............................................................................ Koninklijke Plilips Electronics ............................................................................ Koninklijke Nederlandse Schaakbond................................................................ Koninklijke TNT Post.......................................................................................... Royal Dutch Shell .............................................................................................. Koninklijke Nederlandse Zwembond.................................................................. Schoolvoorstellingen basisscholen van goochelaar en buikspreker Aarnoud Agricola, http://schoolgoochelaar.yurls.net


Werkboek met werkbladen troonswisseling, oranjefeest, koninginnedag en koningsdag 30 april 2013

Koningengedrag of knechtengedrag? Bepalend voor je invloed! Vertoon jij koningengedrag of knechtengedrag? Als je invloed wilt uitoefenen kun je beter kiezen voor het hoge-status gedrag van koningen dan voor het lage status gedrag van knechten. Natuurlijk zijn er uitzonderingen. Van obers wordt bijvoorbeeld verwacht dat zij knechtengedrag vertonen. Als een spreker lage-statusgedrag vertoont, geeft dat een ongemakkelijk gevoel bij het publiek. Dat schrijft Pacelle van Goethem (werkzaam bij Vergouwen Overduin) in haar boek ‘IJs verkopen aan eskimo’s, leer je invloed vergroten en onzichtbaar overtuigen‘. Ze wijdt in haar boek een hoofdstuk dat zij “De wet van de koning” noemt”. Daarmee bedoelt ze dat mensen gemakkelijk iemand volgen die zich gedraagt als een autoriteit. Sinds haar intrede als koningin in 1980 heeft koningin Beatrix voor zover ik kan nagaan, in publieke optredens altijd koningengdrag vertoont. Dat verwacht men ook van haar. Men verwacht het ook van een minister president. Jan Peter Balkenende was zich daarvan aan het begin van zijn carrière als premier niet van bewust. Zijn raadslieden en de publieke opinie hebben hem dat snel duidelijk gemaakt. Wanneer iemand doet alsof hij thuis is en ontspannen is, vertoont hij hoge status gedrag. Andere non-verbale kenmerken van hoge statusgedrag zijn: een rechte houding, rustig spreken en bewegen en zich duidelijk zichtbaar opstellen. Van Goethem schrijft over een continuüm met uiterst links knechtengedrag en uiterst rechts koningengedrag. Iedereen heeft een bepaalde positie op dat continuüm. De een vertoont van nature meer koningengedrag dan een ander, maar iedereen heeft een bepaalde bandbreedte waarin hij of zij zich kan verplaatsen, afhankelijk van de uiterlijke en innerlijke situatie. Onder stress en angst schuiven we op naar knechtengedrag. De mate waarin iemand overkomt als een autoriteit wordt ook sterk bepaald door de hoogte van de stem. Wanneer je overtuigend wil overkomen, doe je er goed aan om het lage bereik van je stem te gebruiken. Voor mensen die bij het overtuigen gebruik willen maken van hun stem heeft Pacelle van Goethem de volgende adviezen.

• Zet punten • Veel mensen spreken doorlopend in hun hoge bereik en eindigen hun zinnen vragend. Laat je toonhoogte zakken aan het einde: zet punten na een zin. • Zeg weinig • Wij associëren stiltes met autoriteit en leiderschap. Spreek weinig, houd lange pauzes, spreek langzaam en gebruik korte zinnen. Benadruk maar een woord in een zin. Bron: http://www.arendlandman.nl/2009/12/koningengedrag-of-knechtengedrag/

Schoolvoorstellingen basisscholen van goochelaar en buikspreker Aarnoud Agricola, http://schoolgoochelaar.yurls.net


Werkboek met werkbladen troonswisseling, oranjefeest, koninginnedag en koningsdag 30 april 2013

Jiddu Krishnamurti over de domheid van nationalisme Hoe verdwijnt nationalisme? Slechts door ten volle te begrijpen wat het inhoudt, door het te onderzoeken, door gewaar te zijn van de betekenis in actie, zowel uiterlijk als innerlijk. Uiterlijk brengt het verdeeldheid onder de mensen, klassentegenstellingen, oorlogen en vernietiging, hetgeen duidelijk is voor iedereen die opmerkzaam is. Innerlijk, psychologisch, is deze vereenzelviging met het grote, met het land, met een idee duidelijk een vorm van zelfexpansie. Wanneer ik in een klein dorp of een grote stad, of waar ook leef, ben ik niemand. Maar indien ik mij met het grotere, met het land vereenzelvig, indien ik mij hindoe noem, dan wordt mijn ijdelheid gestreeld, dan geeft het mij voldoening, prestige, een gevoel van welbehagen. En die vereenzelviging met het grotere, welke een psychologische noodzakelijkheid is geworden voor hen, die vinden dat zelf-expansie essentieel is, schept eveneens een conflict, tweedracht tussen de mensen. Aldus schept nationalisme niet alleen uiterlijk een conflict, doch ook innerlijk mislukking. Het nationalisme verdwijnt wanneer men het proces dat daarmee samenhangt begrijpt. Het begrip van nationalisme komt door intelligentie, door zorgvuldig gadeslaan, door het hele proces van nationalisme, van vaderlandsliefde diepgaand te onderzoeken. Als gevolg van dit onderzoek ontstaat intelligentie en dan is er geen vervanging van nationalisme door iets anders. Op het ogenblik dat u godsdienst voor nationalisme in de plaats stelt, wordt godsdienst een ander middel tot zelfexpressie, een andere bron van psychologische bezorgdheid, een middel om zich door een geloof te sterken. Daarom is iedere vorm van vervanging, hoe edel ook, een vorm van onwetendheid. Nationalisme met zijn vergif, met zijn ellende en wereldstrijd, kan slechts verdwijnen wanneer er intelligentie is. Intelligentie ontstaat niet louter door examens af te leggen en boeken te bestuderen. Intelligentie ontstaat door ons begrijpen van de problemen wanneer deze zich voordoen. Wanneer er begrip van het probleem is op verschillende niveaus. Niet slechts van het uiterlijke deel, maar van zijn innerlijke psychologische consequenties, dan komt in dat proces intelligentie tot stand. Wanneer er dus intelligentie is, is er geen vervanging. Waar intelligentie is, verdwijnt nationalisme, vaderlandsliefde, hetgeen een vorm van domheid is. Bron: http://www.arendlandman.nl/2010/04/wat-komt-er-wanneer-het-nationalismeverdwijnt-jiddu-krishnamurti-1895-1986-geeft-antwoord-in-zijn-boek-%E2%80%98vrijheidvan-het-bekende%E2%80%99/

Schoolvoorstellingen basisscholen van goochelaar en buikspreker Aarnoud Agricola, http://schoolgoochelaar.yurls.net


Werkboek met werkbladen troonswisseling, oranjefeest, koninginnedag en koningsdag 30 april 2013

Kaartspel met postzegels over het Koninklijk Huis en Nederland In dit werkboek over de troonswisseling op 30 april 2013 zijn 6 pagina’s opgenomen met 54 kaarten met postzegels over het Koninklijk Huis en Nederland. Het spel heeft de structuur van een gewoon kaartspel. Alle bekende kaartspelletjes kunnen met het spel worden gespeeld. • Print de 6 A4-pagina’s op dik papier (minimaal 160 grams, twee keer zo dik als normaal). • Knip alle kaarten netjes uit (geef deze mooie ronde hoekjes). • Lamineer de kaarten Knip de gelamineerde kaarten opnieuw uit, maar zorg ervoor dat er een randje omheen blijft van ongeveer 2 millimeter. Met de speelkaarten kan kwartet worden gespeeld. Daarbij is het de bedoeling om door door slim te spelen en te vragen zoveel mogelijk setjes van vier kaarten te verzamelen: de kwartetten. Door goed op te letten bij andere beurten kun je achterhalen wie welke kwartetkaarten heeft. Degenen met de meeste kwartetten wint. Alle kaarten worden onder de spelers verdeeld. Het kan zijn dat sommige spelers meer kaarten hebben dan andere spelers. De kaarten neem je in je hand en laat je niet aan de andere spelers zien. Een willekeurige speler begint. Als je aan de beurt bent, vraag je aan één van de andere spelers een kaart die je niet hebt. Dit moet dan wel een kaart zijn van een kwartet waarvan je zelf minimaal een kaart in je hand hebt. Noem de naam van het kwartet en vraag naar de categorie uit dit kwartet die je wilt hebben. Als de speler die kaart heeft, dan moet hij deze aan je afgeven en mag je doorgaan met kaarten vragen. Dit mag aan dezelfde of een andere speler. Als je een setje van vier kaarten hebt, roep je 'Kwartet!' en leg je de vier bij elkaar horende kaarten voor je neer op tafel. Heeft de speler de gevraagde kaart niet, dan is je beurt voorbij en is de speler aan wie je het laatst een kaart vroeg aan de beurt. Het spel is afgelopen als alle kwartetten compleet zijn. Het postzegelkwartet kan ook worden gespeeld met de hele klas. Het gaat dan om een versie die bekend staat als levend kwartet. Er moeten dan een aantal kwartetten uit het spel worden gehaald omdat ieder kind maar één kaart ontvangt en die het hele spel bij zich houdt. Als een klas bestaat uit 24 kinderen, moet er dus gewerkt worden met zes kwartetten uit het kaartspel. De klas wordt in vier ongeveer gelijke groepen verdeeld die allemaal gaan zitten of staan in een bepaalde hoek van het klaslokaal. Ieder kind ontvangt een kaart uit het geschudde spel. Het levend kwartet is qua principe hetzelfde als het gewone kwartet. Een verschil is dat er geen individuele spelers zijn, maar dat de vier groepen tegen elkaar spelen. Verder worden niet alleen de kaarten, maar ook de kinderen uitgewisseld, want ieder kind houdt zijn kaart bij zich.

Schoolvoorstellingen basisscholen van goochelaar en buikspreker Aarnoud Agricola, http://schoolgoochelaar.yurls.net


Beatrix

Breda

Noord-Brabant

Willem-Alexander

Middelburg

Zeeland

Amalia

Den Haag

Zuid-Holland


Paleis Huis ten Bosch

Claus

Margriet

Beatrix

Johan Friso

Willem III

Alexia

Assen

Zwolle


Lelystad

Drenthe

Overijssel

Flevoland

Paleis Noordeinde

Bernhard

Juliana

Irene Willem II


Constantijn

Ariane

Groningen stad

Leeuwarden

Haarlem

Groningen

Noord-Holland

Paleis op de Dam

Friesland


Willem van Oranje

Gezin van Juliana en Bernhard

Utrecht stad

Maxima

Willem Alexander

Kinderen van Beatrix en Claus

Kinderen van WillemAlexander en Mรกxima

Maastricht

Arnhem


Utrecht

Limburg

Gelderland

Tuin bij paleis Het Loo

Hendrik

Wilhelmina

JOKER

JOKER

Willem I Buikspreker Aarnoud Agricola

Goochelaar Aarnoud Agricola


Werkboek met werkbladen troonswisseling, oranjefeest, koninginnedag en koningsdag 30 april 2013

Schoolvoorstellingen basisscholen van goochelaar en buikspreker Aarnoud Agricola, http://schoolgoochelaar.yurls.net

Troonswisseling werkboek 30 april 2013 van schoolgoochelaar  
Troonswisseling werkboek 30 april 2013 van schoolgoochelaar  

Troonswisseling werkboek met werkbladen over abdicatie koningin Beatrix en inhuldiging koning Willem Alexander op 30 april 2013 in Amsterdam...

Advertisement