Page 1

Storyboard เรื่อง การพัฒนาสื่อประสม เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา“การละเมิดลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์” ด้วยเทคนิค Animation 3D สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ตอนที่ 1 บท-บรรยาย อาจารย์ : นั ก ศึ ก ษาทุ ก คน ตอนนี้ ก็ ใ กล้ จ ะส าเร็ จ การศึกษาแล้ว อาจารย์อยากให้ ทุกคนเริ่มวางแผน ชี วิ ต หลั ง เรี ย นจบว่ า จะประกอบอาชี พ อะไรใน อนาคต สาหรับวันนี้ พอแค่นี้

ตอนที่ 2 บท-บรรยาย แก้วตา : มาลีวันนี้อาจารย์สอนสนุกมากเลย ว่าไหม? มาลี : ใช่ แล้วที่อาจารย์บอกให้เริ่มวางแผนอาชีพใน อนาคต แก้วตาคิดแล้วหรือยัง ว่าจะทาอาชีพอะไร แก้วตา : เราอยากเปิดร้านคอมพิวเตอร์ แล้วเธอล่ะ มาลี : เรายังไม่ได้คิดเลย ยังไม่รู้ว่าจะทาอะไรเลย

ตอนที่ 3 บท-บรรยาย มาลี : อ้าว แก้วตา เราว่าจะไปหาพอดี แก้วตา : มีอะไรหรอมาลี มาลี : เราว่าจะให้ช่วยลงวินโดว์ให้หน่อยอ่ะ แก้วตา : ได้สิ รอแปปนึงนะ


ตอนที่ 4 บท-บรรยาย มาลี : แก้วตา ขอบใจมากนะ ที่ลงวินโดว์ให้เรา แก้วตา : ไม่เป็นไรจ้ะ มาลี : ทาไมไม่ห ารายได้พิ เศษ รับลงวิ นโดว์เลยล่ ะ จะได้เป็นการหารายได้พิเศษด้วย แก้วตา : เป็นความคิดที่ดีมาก กว่าจะเรียนจบเราคงมี เงินเปิดร้านคอมพิวเตอร์ ขอบใจจ้ะ ตอนที่ 5 บท-บรรยาย อาจารย์ : ตอนนี้นักศึกษาทุกคนก็จบการศึกษาแล้ว ผมขอให้ ทุ ก คนประสบความส าเร็ จ ในอนาคต ใช้ความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์ โชคดีครับ

ตอนที่ 6 บท-บรรยาย แก้วตา : ดูซิ มีข้อมูลอะไรน่าสนใจบ้าง ผู้ ใ ห้ ค ว า ม รู้ : ส า ห รั บ ผู้ ที่ ส น ใ จ ท า ธุ ร กิ จ ร้ า น คอมพิวเตอร์ เราขอแนะนาให้ใช้แผ่นแท้ ของทุกอย่าง ควรมีลิขสิทธิ์ แก้ว ตา : โฮ่ แบบนี้ก็ได้กาไลน้อยสิ ทาไมไม่ใช้แผ่ น copy น่าจะได้กาไลมากกว่า ผู้ให้ความรู้ : เนื่องจากเราเป็นผู้ขายไม่ควรเอาเปรียบ ลู ก ค้ า เพราะการcopyแผ่ น วิ น โดว์ ห รื อ โปรแกรม ต่างๆ ถือว่าผิดกฎหมายและเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์อีกด้วย


ตอนที่ 7 บท-บรรยาย ผู้ให้ความรู้ : พี่จะยกตัวอย่างให้ฟังนะ ถ้าเรา copy ซอฟต์แวร์ต้นฉบับแท้ ก็จัดว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ประเภทหนึ่ง เนื่องจากมีการติดตั้งซอฟต์แวร์หรือการ ใช้งานซอฟต์แวร์มากกว่าจานวนที่ได้รับสิทธิ์ ถ้าเรา ทาแบบนี้ก็มีแต่จะถูกดาเนินคดีทางกฎหมายและยัง เสี่ ย งต่ อ การติ ด ไวรั ส อี ก ด้ ว ย ซึ่ ง อาจสร้ า งความ เสียหายให้กลับร้านคอมพิวเตอร์ของเราได้ แก้วตา : อะไรคือการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ผู้ ให้ ความรู้ : การละเมิดลิ ข สิ ทธิ์ซอฟต์แวร์ มันก็คื อ การคั ด ลอกซอฟต์ แ วร์ ค อมพิ ว เตอร์ โ ดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุญาตและถือว่าเป็นการขโมยทรัพย์สินทางปัญญา อีกด้วย แก้วตา : โอโห้ ได้ความรู้เยอะเลย เราคงต้องเอาไป ปรับใช้กับร้านคอมพิวเตอร์เราแล้วแหละ

ตอนที่ 8 บท-บรรยาย แก้วตา : เย้ ในที่สุดเราก็มีร้านคอมพิวเตอร์เป็นของ ตัวเองแล้ว


ตอนที่ 9 บท-บรรยาย ลูกค้า : เจ๊ๆ มีแผ่นวินโดว์ 8 copy เหมือนแท้มีป่าว แก้วตา : ไม่มีหรอก ที่นี่มีแต่แผ่นแท้ ลู ก ค้ า : แผ่ น แท้ ค งหลายพั น ผมคงไม่ มี เ งิ น มาก พอที่จะซื้อหรอก แก้ ว ตา : เอางี้ เดี๋ ย วพี่ จ ะลงระบบปฏิ บั ติ ก ารของ linux มันเป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้ได้ฟรี ลูกค้า : ขอบคุณครับ วันหน้าผมจะเก็บตังมาซื้อของ แท้กับเจ๊ ต่อไปนี้ผมจะไม่ใช่แผ่นcopy แล้วครับ

ตอนที่ 8 บท-บรรยาย แก้วตา : เห็นไหมค่ะเพื่อนๆ การละเมิดลิขสิทธิ์เป็น เรื่องที่ผิดกฎหมายและมีโทษ รู้แบบนี้แล้ว ซื้อแผ่นแท้ ที่มีลิขสิทธิ์กันดีกว่านะคะ

แบบฟอร์ม storyboard (1)  
แบบฟอร์ม storyboard (1)  
Advertisement