Page 1

บทที่ 4 ผลการดาเนินงานโครงการ ผลจากการด าเนิ น โครงการ การพั ฒ นาสื่ อ ประสม เรื่ อ งทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา “การละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ซอฟต์แวร์ ” ด้ว ยเทคนิค Animation 3D มาจากขั้นตอนการปฏิบัติโ ครงการและการดาเนินการวิจัยซึ่งมี กลุ่มเป้าหมายคือบุคคลทั่วไป รวม 59 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 4.1 ผลการพัฒนาโครงการ 4.1.1 ตัวชิ้นงาน

การ์ตนู แอนิเมชัน่ 3 มิติ เรือ่ ง การละเมิดลิขสิทธิซ์ อฟต์แวร์ (SOFTWARE PIRACY) ภาพที่ 4-1 ตัวชิ้นงาน


4.1.2 การนาไปทดลองใช้

ภาพที่ 4-2 การนาไปทดลองใช้ 4.1.3 การประเมินจากกลุ่มเป้าหมาย

ภาพที่ 4-3 การประเมินจากกลุ่มเป้าหมาย


4.2 ผลการดาเนินการวิจัย ตารางที่ 4-1 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ เพศ จานวน (คน) ร้อยละ ชาย 31 53 หญิง 28 47 รวม 59 100 จากตารางที่ 4-1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 53 และ เป็นเพศหญิง จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 47 ตามลาดับ ตารางที่ 4-2 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ อายุ จานวน (คน) ร้อยละ 10 - 20 ปี 21 36 21 – 30 ปี 20 34 31 – 40 ปี 13 22 40 ปีขึ้นไป 5 8 รวม 59 100 จากตารางที่ 4-2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ระหว่าง 10 - 20 ปี จานวน 21 คน คิดเป็น ร้อยละ 36 อายุระหว่าง 21 – 30 ปี จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 34 อายุระหว่าง 31 – 40 ปี จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 22 อายุ 40 ปีขึ้นไป จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 8 ตามลาดับ ตารางที่ 4-3 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามอาชีพ อาชีพ จานวน (คน) ร้อยละ ครู–อาจารย์ 11 19 นักเรียน–นักศึกษา 33 56 อื่น ๆ 15 25 รวม 59 100 จากตารางที่ 4-3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรียน–นักศึกษา จานวน 33 คน คิดเป็น ร้อยละ 56 อาชีพอื่น ๆ จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 25 ครู–อาจารย์ จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 19 ตามลาดับ


ตารางที่ 4-4 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามวุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา จานวน (คน) ร้อยละ ประถม 5 8 มัธยมต้น 4 7 มัธยมปลาย 7 12 ปวช. 4 7 ปวส. 18 30 ปริญญาตรีขึ้นไป 21 36 รวม 59 100 จากตารางที่ 4-4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 36 ระดับปวส. จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ระดับมัธยมปลาย จานวน 7 คน คิดเป็น ร้อยละ 12 ระดับประถม จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 8 ระดับมัธยมต้น จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7 ระดับปวช. จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7 ตามลาดับ ตารางที่ 4-5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจในแอนิเมชั่น ด้านเนื้อหา ด้านเนื้อหา ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจ 1. ความเหมาะสมในการจัดลาดับการ 4.58 0.53 มากที่สุด เล่าเรื่องมีความเข้าใจง่าย 2. เนื้อหามีความถูกต้อง 4.41 0.59 มาก 3. เนื้อหามีความเหมาะสม 4.36 0.64 มาก 4. เนื้อหามีความกะทัดรัด เข้าใจง่าย 4.42 0.56 มาก 5. Animation 3D มีภาพลักษณ์ 4.49 0.57 มาก โดยรวมที่ดี 6. การเล่าเรื่องสื่อถึงการละเมิด 4.32 0.63 มาก ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ จากตารางที่ 4-5 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจด้านเนื้อหา โดยเรียงลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ความเหมาะสมในการจัดลาดับการเล่าเรื่องมีความเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย 4.58 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 อยู่ ในระดับ มากที่สุด Animation 3D มีภาพลักษณ์โดยรวมที่ดี มีค่าเฉลี่ย 4.49 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 อยู่ ในระดับ มาก เนื้อหามีความกะทัดรัด เข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย 4.42 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 อยู่ในระดับ มาก เนื้อหามีความถูกต้อง มีค่าเฉลี่ย 4.41 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 อยู่ในระดับ มาก เนื้อหามีความ เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.36 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 อยู่ในระดับ มาก การเล่าเรื่อง สื่อถึงการละเมิด ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์มีค่าเฉลี่ย 4.32 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 อยู่ในระดับ มาก ตามลาดับ


ตารางที่ 4-6 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจในแอนิเมชั่น ด้านความสวยงาม ระดับความพึง ด้านความสวยงาม ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน พอใจ 1. ความสวยงามของตัวการ์ตูน 4.51 0.60 มากที่สุด Animation 3D 2. สีสันของ Animation 3D มีความ 4.39 0.62 มาก เหมาะสม 3. ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม 4.20 0.64 มาก 4. ความเหมาะสมในการใช้สีของ 4.32 0.60 มาก ตัวอักษรและรูปภาพ 5. มีการจัดตาแหน่ง ออกแบบไม่ 4.29 0.72 มาก ซับซ้อนและมีความสวยงาม 6. ขนาดความสมดุลของการจัดวาง 4.51 0.57 มากที่สุด รูปภาพกับหน้าจอ จากตารางที่ 4-6 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจด้านความสวยงาม โดยเรียงลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ความสวยงามของตัวการ์ตูน Animation 3D มีค่าเฉลี่ย 4.51 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 อยู่ในระดับ มากที่สุด ขนาดความสมดุลของการจัดวางรูปภาพกับหน้าจอ มีค่าเฉลี่ย 4.51 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 อยู่ ในระดับ มากที่สุด สีสันของ Animation 3D มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.39 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 อยู่ในระดับ มาก ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษรและรูปภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.32 ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน 0.60 อยู่ในระดับ มาก มีการจัดตาแหน่ง ออกแบบไม่ซับซ้อน และมีความสวยงาม มีค่าเฉลี่ย 4.29 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 อยู่ในระดับ มาก ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.20 ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน 0.64 อยู่ในระดับ มาก ตามลาดับ ตารางที่ 4-7 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจในแอนิเมชั่น ด้านเสียง ด้านเสียง ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจ 1. ระดับความดังของเสียงบรรยาย 4.59 0.56 มากที่สุด เหมาะสม 2. ความชัดของเสียง 4.41 0.59 มาก 3. ความเหมาะสมของเพลงประกอบ 4.42 0.59 มาก Animation 3D


จากตารางที่ 4-7 6 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจด้านเสียง โดยเรียงลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ระดับความดังของเสียงบรรยายเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.59 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 อยู่ในระดับ มากที่สุด ความเหมาะสมของเพลงประกอบ Animation 3D มีค่าเฉลี่ย 4.42 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 อยู่ในระดับ มาก ความชัดของเสียง มีค่าเฉลี่ย 4.41 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 อยู่ในระดับ มาก ตามลาดับ ตารางที่ 4-8 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจในแอนิเมชั่น ด้านประโยชน์ ด้านประโยชน์ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจ 1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ 4.58 0.59 มากที่สุด ซอฟต์แวร์เพิ่มมากขึ้น 2. สามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยง 4.54 0.60 มากที่สุด ต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ 3. สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้ 4.54 0.54 มากที่สุด จากตารางที่ 4-8 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจด้านประโยชน์ โดยเรียงลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เพิ่มมากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 4.58 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 อยู่ในระดับ มากที่สุด สามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ มีค่าเฉลี่ย 4.54 ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน 0.60 อยู่ ในระดับ มากที่สุด สามารถเป็ นแหล่งความรู้ได้ มีค่าเฉลี่ย 4.54 ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน 0.54 อยู่ในระดับ มากที่สุด ตามลาดับ

บทที่ 4  
บทที่ 4  
Advertisement