Page 1

1,50 лв.

www.amc-aspects.com

медиен партньор на КАБ

, ÌАА êúì ÅÊÎÑÎÊ - ÎÎÍ

, НИНКН

www.еckelt.at

03

www.wienerberger.bg

А С П ЕКТИ

март 2011

Архитектура

мениджмънт

MANAGEMENT,

www.ceresit.bg

CONSTRUCTION

photo: Natalia Bondarenko®

ARCHITECTURE,

СТРОИТЕЛСТВО

В Стария Пловдив

КЪЩА „КЛИАНТИ“ ОТНОВО С ПРЕДИШНИЯ СИ БЛЯСЪК

Главен проектант реставрация: арх. Вяра Коларова Реставратор изпълнител: „Реставрация 02“ ООД - София Художник-реставратор: Здзислав Карчевски Първи строителен период: средата на ХVIII век Втори строителен период: 1817 г. Последна реставрация: 2007 г. - 2011 г.

След дълги премеждия и борби за спасяване, една от най-старите и емблематични къщи в архитектурно-историческия резерват „Стария Пловдив“ вече върна предишният си блясък и красота. Къща „Клианти“ е забележителна със самобитната си планово-пространствена композиция и високите художествени качества на декоративното й изграждане. Все още продължават реставрациите на уникалните стенописи в просторните хайети (салони) и алафранги (нищи в стените) в интериора на двуетажната сграда.

В този брой

Ситуирана на Джамбаз тепе, където се пресичат три комуникационни артерии на възрожденската урбанистична структура: ул. „Княз Церетелев, ул. „Пълдин“ и ул. „Т. Самодумов“, след поредица преустройва къщата беше придобила твърде неприветлив

вид, особено фасадата и към ул. „Княз Церетелев“. Строена на два етапа през XVIII и XIX век в характерната пловдивска възрожденска архитектура от късният етап на несиметричните къщи с еркери на втория етаж на южната и ъгъла на югоизточната фасада, който е доминанта в индивидуалния й образ, къща „Клианти“ достойно съперничи по стил и естетика на срещуположно разположената къща „Ламартин“. Архитектурният й образ се отличава с някои особености при изграждането на вътрешното й устройство. Различията във височините на северната и южната част на сградата са хармонично балансирани с пластичните и декоративни членения на фасадите, но е постигнато единно въздействие. (продължава на 2 стр.)

Тема: БАУМИТ – СИМВОЛ НА КАЧЕСТВО И ПРЕСТИЖ

рхитектура Бренчмарк бизнес център: напред и нагоре

Представяме арх. Стефан Добрев, АРХИТЕКТУРА&ДИЗАЙН

Първи пилотен проект за саниране: Малък енергоспестяващ дом в десет лесни стъпки

ениджмънт

троителство тема: Тухлата – история с бъдеще Винербергер ЕООД представя новите керамични блокове от фамилията POROTHERM


2 / брой 3 / март 2011

те и фризовете по стените, които са заснети и в момента се реставрират с изключителна точност. През 2005 г. Японският попечителски фонд на ЮНЕСКО отпуска около милион долара за реставрацията на 7 къщи в емблематичния за страната ни резерват „Стария Пловдив“. Благодарение на тези средства бяха реставрирани къща „Георгиади“, която показахме на читателите в списание „Хубавите къщи“, къщите на Евдокия Бакалова и Касандра Баятова, строени през XVIII в. и къща „Клианти“. За пълната й реставрация и консервация, която за момента е замразена, са нужни допълнителни средства. Къщата на Георги Христов Клианти е с изключително голяма не само художествено-архитектурна, но и историческа стойност. На 16 януари 1878г. Пловдив е освободен от петвековното османско иго. Седмица по-късно, точно в дома на Георги Клианти 37 видни представители на пловдивската общественост посрещат завеждащия гражданското управление генерал Николай Веляминов във връзка с необходимостта да се назначи временен кмет на вече освободения град до провеждането на първите избори. Къща „Клианти“ влиза в списъка на обявените паметници на културата в Пловдив, публикуван под номер 1 в категория „От национално значение“ в ДВ, бр. 4 от 12.01.1995 г. Предвидено е след реставрацията къща „Клиянти“ да функционира като Център за междукултурен диалог. В тази връзка Управление „Старинен Пловдив” кандидатства за отпускане на още 400 хиляди лева пред Европейския фонд за регионално развитие за туристически атракции. Все още управлението продължава да търси възможности за финансиране с цел пълната реставрация и влизането в експлоатация на къща „Клианти“. Авторитетният в. „Дейли телеграф“ обяви Пловдив за петия най-стар град в света. Това е само една от причините всеки един археологически обект и всяка една къща в архитектурно-историческия резерват „Стария Пловдив „да бъдат реставрирани с цялата им прелест, за да бъдат показвани векове напред. Историята на града ни е оставила безценно архитектурно минало, наш дълг е да го запазим в най-добрият му вид и да го съхраним за бъдещите поколения. Автор и снимки: Валентина Вангелова

брой 3 / март 2011

А С П ЕКТИ Архитектура

(продължение от 1 стр.) На гладката мазилка в наситено лилаво деликатно контрастират бели геометрични линии, а малките прозорци с дървена дограма, френч и порта допълват постигнатата естетика. Северната фасада на къщата към двора е с открит сайвант и голям просторен салон – хайет, добре осветен от девет прозореца. При тази пловдивска къща се наблюдава рядката особеност на развит полуетаж между първото и второто ниво - „химала“, който в миналото се е използвал като домашен склад за продукти и покъщнина. Предполага се, че къща „Клиянти“ е строена от прочутите в цяла Тракия майстори на Брациговската строителна школа, които са построили катедралната църква „Света Богородица“ в Пловдив.

В момента продължава реставрацията на интериора й. Благодарение на задълбоченото изследване на къщата през 20-те години на миналия век от големия ценител на пловдивската възрожденска архитектура арх. Христо Пеев, са заснети изключително красивите стенописи по стените и богато изписаните орнаменти върху алафрангите й, (ниши в стените), които допринасят за пълната им реставрация сега. В просторните стаи с изглед към улиците са запазени дървени тавани с резбовани в центъра слънца и разноцветно изписване, допълнени от красиви флорални изображения. Освен богатата палитра от цветове, се съблюдава използването и на позлата. Висока художествена стойност представлява изписването на алафранги-

мениджмънт

СТРОИТЕЛСТВО

Издава:

реклама

Ìàòåðèàëè è èëþñòðàöèè îò “ÀÌÑ Àñïåêòè” ìîãàò äà ñå èçïîëçâàò ñàìî ñ ðàçðåøåíèå íà ðåäàêöèÿòà. Çà íåâåðíè äàííè, ïîñî÷åíè â ïëàòåíè ðåêëàìíè è àâòîðñêè ìàòåðèàëè, ðåäàêöèÿòà íå íîñè îòãîâîðíîñò.

Óïðàâèòåë èíæ. Íàòàëèÿ Áîíäàðåíêî 02/868 8183, 0878 125 598; Ãëàâåí ðåäàêòîð Êðàñèìèðà Èâàíîâà 02/ 868 79 04, 0878 705144; Ðåäàêöèîíåí ñúâåò: ÷ë. êîð. ïðîô. äàí àðõ. Àòàíàñ Êîâà÷åâ, äîö. ä-ð àðõ. Ãåîðãè Ñòàíèøåâ; äîö. ä-ð àðõ. Æåêî Òèëåâ, ñò. í. ñò. àðõ. Éîðäàí Òàíãúðîâ; àðõ. Àòàíàñ Òîñåâ; àðõ. Çäðàâåö Õàéòîâ, àðõ. Ëèëî Ïîïîâ; àðõ. Ðàéìîíäî Ôëàêîìèî; àðõ. Òîäîð Ëè÷åâ, èíæ. Íàòàëèÿ Áîíäàðåíêî; Êîðåñïîíäåíò Ïîëèíà Õàäæèìèòîâà 0878 705 143; Ðåäàêòîð Âàëÿ Àïîñòîëîâà; Ãðàôè÷åí äèçàéí Ìàÿ Ãåðàñèìîâà 02/868 8183; Ìåíèäæúð ðåêëàìà Âàíÿ Åôðåìîâà 02/868 8350, 0878 989 630; Ðåêëàìíè êîíñóëòàíòè: 02/868 8183, Äèàíà Ñòîÿíîâà 0878 125760, Åìèëèàí Ìèëêîâ 0878 125761; Ðåãèîíàëåí îôèñ Ïëîâäèâ Âàëÿ Âàíãåëîâà 0878 125763; Àáîíàìåíò è ðàçïðîñòðàíåíèå 02/868 8350, ôàêñ: 02/ 868 7904 Ïå÷àò: “Èôî Äèçàéí”, Ñîôèÿ Ñîôèÿ 1000, óë. “Öàð Ñàìóèë” No 81

info@archmedia.tv


3 / брой 3 / март 2011

Национален институт за недвижимо културно наследство

ЗА ОПАЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМИТЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ БЕЗКОМПРОМИСЕН ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ Пиша тези редове с идеята да насоча вниманието на собствениците и ползвателите, инвеститорите, възложителите и общините към техните отговорности по отношение на изискванията за специализирани професионални умения при съвременната намеса по недвижимите културни ценности и тяхната среда. Известно е, че опазването на недвижимото културно наследство е системен, комплексен процес, който започва с идентифицирането, изучаването, оценяването, юридическата защита и не завършва само с физическото опазване. Широкото понятие „опазване” включва множество и разнообразни дейности, относими към териториите на културно-историческото наследство и към всякакви видове и категории индивидуални и групови недвижими културни ценности - териториално планиране, устройствено и инвестиционно проектиране, програмиране на специализирани дейности, технологии за консервация и реставрация и изпълнение на консервационно-реставрационни работи по конкретни културни ценности. Изключително значение за съвременното опазване на недвижимото културно наследство има приложението на интегрирания подход при неговото опазване, представяне и социализиране. Този вече световно утвърден принцип, приложен в редица европейски и други държави, показва блестящи резултати в Германия, Италия, Португалия и Гърция. С практиките на утвърдените лидери в тази област като Англия, Франция, Австрия и Испания всички сме запознати. Методите на интегрираната консервация предполагат прилагане на различни механизми и практики за планиране, проектиране, управление, защита и контрол за постигане на оптимални резултати по отношение на съвременното опазване, социализиране и развитие на защитените територии на културно-историческото наследство. Тъй като темата за опазването е твърде широка и многостранна, тук ще се огранича само с проблема за:

Професионализъм в инвестиционното проектиране за консервация, реставрация и адаптация за съвременно ползване на недвижимото културно наследство Консервацията и реставрацията на недвижимите културни ценности е сложна и отговорна полидисциплинарна дейност. Това не е обикновено проектиране. В процеса, ръководен от архитекта-реставратор, участвуват широк кръг от висококвалифицирани експерти, изучили основните методи, международно приетите принципи, утвърдените практики и съвременни тенденции в тази област. Познаването на основните постановки и изисквания на международните документи, които България е ратифицирала и е задължена да прилага, специализираното обучение по опазване на културните ценности и не на последно място, значителната практика в тази област, са основни изисквания към специалистите, както по отношение на проектирането, така и при реализирането на консервационно-реставрационните дейности. Едни от основните принципи на консервацията са недопустимост на хипотетична „реставрация” („Реставрацията свършва там, където започва хипотезата”) и обратимост на съвременната намеса. Проектната и физическата намеса по недвижимите културни ценности, извършена от неспециалисти, може сериозно да ги увреди, необратимо да ги промени и дори да ги унищожи.

Проектиране в областта на консервацията и реставрацията То е по-сложно и многопластово в сравнение с „новото” проектиране. Започва с много задълбочена проучвателска дейност, обхващаща изучаване и анализ на обекта по различни признаци и критерии, на неговата среда, на различни архивни източници и др. Важна част от старта на проектирането е съставянето на планово задание за проекта, съобразено както със статута на историческата ценност, така и с инвестиционните намерения. Много често се налага редуциране на инвестиционните намерения съобразно режима за опазване на конкретната недвижима културна ценност и изискванията за съхраняване на нейната автентичност и представяне. Искам да подчертая, че съставянето на заданието за проектиране е от изключително значение както за опазването на културната ценност, така и за развитието на проекта. Неформалното задание, съставено от експертпрофесионалист в областта на опазването на недвижимото културно наследство, може да изиграе ролята на предпроектно проучване и да спести многократни корекции и вариантни решения при проектирането.

Консервацията и реставрацията на недвижимите културни ценности е сложна и отговорна полидисциплинарна дейност

Тук следва да отбележа, че проучването и анализите на такива обекти изискват отлично познаване на видовете културни ценности, историческите стилове, типологии, специфики и отделните системи на обектите (архитектоника, градежна структура, декоративна украса, микроклимат и др.). Проучването, както и цялата съвременна намеса по културната ценност, са полидисциплинарни. Според спецификата на конкретния обект, освен архитекта, участвуват конструктор, технолог, изкуствовед, художник-реставратор, климатолог и др. Проектите следва да представят убедителна съвременна концепция за опазването на конкретния обект, изявяване на неговата културнно-историческа стойност при допус-

тими адаптационни намеси. Всяка съвременна намеса се обосновава с подходящо избрани, утвърдени в практиката методи и подходи. Съобразно спецификата на вида, типологията, състоянието и проблематиката проектите се комплектоват със съответните части по специалности. Изискванията за обхвата и съдържанието на проектните документации за консервационно-реставрационни дейности са систематизирани методологически и описани в специална глава (№23) на Наредба № 4 за ОСИП на МРРБ от 2001г. От моя дългогодишен опит като експерт в НИНКН (НИПК) мога да заявя, че минимална част (около 25 %) от внасяните за съгласувателно разглеждане инвестиционни проекти се изготвят в съответствие с посочената наредба. Това обстоятелство създава значителни затруднения както на експертите на НИНКН, така и на собствениците и ползвателите, инвеститорите, възложителите и общините. Поради непълноти на проучването и документирането и необосновани проектни предложения, процедурата по съгласуването се удължава и отлага до привеждане на проекта в необходимия вид, съобразно предписанията за опазване на конкретния обект и изискванията за обхвата и съдържанието на документацията.

В голяма степен представяните за съгласуване в НИНКН проекти не отговарят на методиката за опазване и на нормите за обхвата и съдържанието на проектните документации. Прави впечатление, че те се изготвят непрофесионално и без необходимите предварителни проучвания и анализи, които да обосноват съвременната намеса. Необходимо е да поясня, че изискванията за комплектоване на документациите на подобни обекти, според приетите норми и специфични изисквания в съответствие с конкретната културна ценност, не са самоцел. Изрядната документация съставлява част от досието на обекта и се съхранява в научно-документалния архив на НИНКН за нуждите на неговото опазване и служи за основа при бъдещи проучвания, консервационни, инвестиционни и други съвременни намеси.

Нарушения, които се допускат Пренебрегват се основни компоненти (художествена украса, архитектурна стилистика и др.) и значението им за проектните предвиждания. Не се отчитат спецификите и късните неподходящи намеси, нарушаващи автентиката на културната ценност. Предлагат се неприемливи за конкретната архитектурна стилистика материали и детайли. Подценява се конструктивното проучване и документиране или често услужливо се доказва „конструктивна застрашеност” без опити да се предложат варианти за укрепване и заздравяване на културната ценност. За значими, обществени и култови сгради се пренебрегва изискването за подробно проучване на заличена стенописна и друга художествена украса. Видимото отсъствие не следва да се приема като доказателство, че такава не е съществувала. Не се проучват архивни документи, свързани с обектите и често така наречената „реконструкция” не се основава на достоверни доказателства. Необходимо е да се осъзнае, че недвижимите културни ценности изискват по-значими инвестиции още на етап „проучване и проектиране”, които, при отговорна професионална намеса се възвръщат многократно като добавена стойност, защото винаги оригиналът е по-ценен от копието или от неговата често пъти кичозна имитация. (продължава на 4 стр.)


4 / брой 3 / март 2011

(продължение от 3 стр.) Изложеното до сега следва да напомни на заинтересованите, че проблемът за професионализма при инвестиционното проектиране в областта на недвижимото културно наследство е твърде значим и изисква внимателен подбор при възлагането на проучване и проектиране в тази област.

Кадрите в областта на консервацията и реставрацията Въпросът за кадрите в областта на консервацията и реставрацията и тяхната квалификация е изключително сериозен и актуален сега, когато приравняваме критериите си с европейските и световните и се стремим да докажем, че в областта на опазването на националното недвижимо културно богатство не отстъпваме на развитите цивилизации.

Липсата на квалифицирани специалисти се почувства особено остро сега, при усвояване на еврофондовете. Считам, че при организирането им са допуснати някои основни грешки и са пропуснати възможности за осъществяване на особено важни и значими дейности по опазването на знакови за страната обекти, за които държавен бюджет и богати инвеститори все не достигат. Значителна част от общините тълкуват апела за максимално усвояване на еврофондовете като повод за самоцелно и на всяка цена кандидатстване, без оглед на спецификата и конкретиката на съответните обекти в техните територии. В резултат в НИНКН бяха представени проекти, които меко казано, можем да наречем недоразумения.

съответните области за методическо подпомагане на проектантските колективи. За някои от тях една консултация бе недостатъчна. В някои случаи се налагаше консултиране и по процедурни и по нормативни проблеми. Според отзивите на колегите, възползвали се от консултантските ни услуги и от резултатите в представените впоследствие проекти, можем да заключим, че сме били полезни. Аз смятам, че тази форма на консултиране е палиативна и недостатъчна за постигане на желаните резултати в областта на проектирането за нуждите на недвижимото културно наследство. Тя е полезна единствено, когато изискващите консултация са професионалисти, наясно с основните принципи на науката за консервация и реставрация и въпросите им са в този контекст. За всеки е ясно, че в рамките на час-два не е възможно да се проведе обучение по едно цяло направление в архитектурното творчество.

Приемането на наредбите към Закона за културното наследство, регламентиращи изискванията към лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация на недвижими културни ценности, е крайно належащо. Тези регулации в известна степен ще очертаят кръга от професионалисти в опазването на културното наследство.

Най-общо те не бяха изготвени от специалисти в областта на опазването на недвижимото културно наследство и съответно не бяха съобразени с методиката на изготвяне на подобни проекти. Предвид обстоятелството, че по-голяма част от тях бяха археологически обекти, още повече буди недоумение фактът, че за авторите на проектите това беше първото и съответно неуспешно упражнение в тази област.

Разбира се, инвестиционното проектиране е една малка част от дейностите по опазване. Програмирането, устройственото планиране и проектиране също се нуждаят от експерти по културно наследство. Не на последно място и от изключително значение е въпросът с реализацията на консервационно-реставрационните работи и обучението на кадри в тази област, защото дори и перфектен проект може да се провали от лошото изпълнение. Със съзнанието, че не съм изчерпала темата докрай, се надявам този текст да провокира дискусия и изложения на други мнения по набелязаните аспекти на професионализма в архитектурното творчество за опазване на недвижимото културно наследство.

Съзнавайки отговорната си позиция в схемата за процедиране на европейските проекти, НИНКН създаде график и организира специфични консултативни съвети от експерти в

арх. Дафина Барфончовска, директор на дирекция „Контрол и съгласувателна дейност по ОПК“ - НИНКН

ХИПОТЕЗА : АРХИТЕКТУРEН ПАРАЛЕЛ МЕЖДУ ДРЕВНАТА СТОЛИЦА НА ЛИДИЯ САРДИС И СЕРДИКА

Форумът на Сердика, подобен на този в Сардис

П

рез първата половина на VI век пр. Хр. начело на лидийското царство, разпростирало се в западната половина на Мала Азия, на територията на част от днешна Турция, царувал един от най-могъщите владетели на древността – легендарният цар Крез (560-548 г. пр. Хр.), пословичен с огромното си богатство. От тогава до наши дни съществува сравнението „Богат като Крез”. Столицата на Лидия, Сардис, разположена в полите на планината Тмол, по вид и красота била достойна за безсметните богатства на Крез. Отличавала се със забележителна за времето си архитектура и мащаби и била смятана за непревземаема. Но както всичко преходно на тоя свят, и богатото лидийско царство било подвластно на превратностите на съдбата. През 547 г. пр. Хр. то било превзето от царя на персите Кир Велики (около 590 г. пр. Хр. – 529 г. пр. Хр), който покорил трите велики империи – на мидийците, лидийците и вавилонците и обединил по-голяма част от Близкия Изток. Кир е наречен Велики не само заради военните си успехи, но и защото положил сигурни основи на създадената от него държава. Политиката му над завоюваните народи се отличавала с нещо непознато за времето си – търпимост и толерантност. В един от ценните писмени източници, наречен „Цилиндърът на Кир”, който днес се пази в Британския музей, четем: „Когато влязох във Вавилон миролюбиво и установих властта си в двореца… Аз се погрижих с удоволствие за вътрешността на Вавилон и всички негови градове. Освободих жителите на Вавилон от … игото, което не им подобаваше“. Става дума за юдеите, които той освобождава от вавилонско робство, връща ги в Израел и възстановява Йерусалим. Така отваря вратата на Персийската империя към Египет и Африка. Мъдър политик и държавник, Кир се отнесъл по подобаващ начин и с Крез след като го победил в битка при град Тимрея. Той поискал да разбере какви са предсмъртните слова, които Крез изрекъл преди да бъде изгорен на клада. Преди смъртта си Крез, който се обявил за най-щастливия човек на света, когато бил на върха на славата си, промълвил: „Солон, Солон, Солон…”, защото чак тогава проумял думите на атинския държавник и мъдрец Солон, който му бил казал, че щастието се определя едва в смъртния час на човека, а не от богатствата, почестите и властта му приживе. Кир помилвал Крез и го направил свой съветник. Легендата е донесла до наши дни един диалог между двамата след завладяването на столицата Сардис от персийските войски: Крез: Защо разграбват и рушат Сардис? Кир: Защото те победих. Крез: Значи те ограбват теб, Кир: Прав си, каня те за съветник. Древната столица на Лидия Сардис имала щастлива съдба и след завладяването й от Кир. Сардис е наситен с изненади и тайни. По подобие на храма на Артемида в Ефес, едно от 7-те чудеса на света, чийто главен спонсор бил Крез, той построил аналогичен храм и в своята столица Сардис. Храмът в Сардис е с 20 колони, с една по-малко от този в Ефес. За сметка на това е с два храма и два перистила. Двата храма предлагат висш йонийски ордер. В Сардис сега само две -три колони показват величието на ордера, но дори и днес посетителите сто-

Форумът и гимназиумът на Сардис Детайл от двуетажния ордер на форума в Сардис ят като омагьосани в подножието на останките на неговите бази и капители. През 1824 г. Карл Фридрих Шинкел демонстрира величието на тази колонада в Стария музей в Берлин . Днес са загадка някои архитектурни прилики между древния град Сардис и нашата Сердика. Известни, но недостатъчно изследвани са връзките на тракийските племена по българските земи с Мала Азия. Любопитно е да се провери дали с войските на Дарий по нашите земи не са пристигнали малоазиатски траки от племето сарди. Голяма загадка е Гимназиумът на Сардис. След реставрацията му, днес той е една от основните му забележителности. Двуетажният ордер е характерен за античните сцени. Приятно учудваща е приликата между ордера от Сардис и документирания от арх. Сава Бобчев аналогичен Форум на Сердика. През 1985 г. на Третото световно биенале на архитектурата „Интерарх” в София предложих ретроадаптация на Форума на Сердика пред хотел „Шератон”. Но тогава моето предложение не получи никакъв отзвук. Сега отново е подходящия момент Сердика да покаже част от Форума и императорските терми с покрития плувен басейн под площад „Св. Неделя”. Не е ли подходящо Сердика - София и Измир, (най-близкият днешен град до древния Сардис) да си подадат ръка и взаимно да покажат възхода на човешката цивилизация в стъпалата КИР, ДАРИЙ, АЛЕКСАНДЪР, АДРИАН, СЕПТИМИЙ СЕВЕР и ЮСТИНИАН. Античният барок в Римската империя започва с Адриан и продължава със Септимий Север. И двамата имат реализации в Рим, Атина, Ефес и в някои римски градове в България, между които и Сердика. Константинопол – Истанбул, който беше културната столица на Европа през 2009г., показа пътя на конвергенция между Изтока и Запада, Севера и Юга. Ст. н. с. арх. ЙОРДАН ТАНГЪРОВ


5 / брой 3 / март 2011

Девето Общо събрание на Каб Камара на архитектите в България

28 и 29 април 2011 г. Варна, Златни пясъци, хотел “Ривиера”

ДНЕВЕН РЕД 1. Отчет за дейността на Управителния съвет за 2010 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема отчета за дейността на УС за 2010 г.; 2. Отчет за дейността на Контролния съвет за 2010 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема отчета за дейността на КС за 2010 г.; 3. Отчет за дейността на Комисията по дисциплинарно производство за 2010 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема отчета за дейността на КДП за 2010 г.; 4. Приемане на одиторски доклад и годишен финансов отчет за 2010 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема одиторския доклад и ГФО за 2010 г.; 5. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет; Проект за решение: ОС на КАБ освобождава от отговорност членовете на УС за дейността им през 2010 г.;

софия ще бъде домакин на 41-вата годишна конференция на iufa В края на юни тази година София ще бъде домакин на 41вата годишна конференция на IUFA. Организатор на форума от българска страна е арх. Иво Пантелеев, член на борда на асоциацията и заместник-председател на КАБ. IUFA - International Urban Fellows Association е реномирана организация на урбанисти, възникнала към урбанистичната програма на IPS - Institute for Policy Studies – Институт за политически изследвания към университета Johns Hopkins, САЩ. Програмата е основана в края на 60-те години в Детройт с цел обмен на идеи в областта на урбанизма между САЩ, Западна и Източна Европа. По-късно е прехвърлена в Балтимор. Нейн създател е покойният проф. Джек Фишер. Изследванията от участниците се извършват в рамките на половин или цяла академична година в университета «Джонс Хопкинс» и имат за фокус растежа, упадъка и обновяването на градовете. Програмата позволява на урбанисти от Европа да осъществяват изследователска работа и да повишават квалификацията си. IUFA има близо 300 члена - около 180 от Западна Европа, 63 от Източна Европа, в това число 6-ма от България / арх. Константин Зюмбюлев, арх. Христо Генков (починал), арх. Стефан Герасимов, арх. Димитър Андрейчин, арх. Иво Пантелеев и Юлиан Генков/. Към нея работят и представители от Азия, Южна Америка, Австралия и Нова Зеландия.

дането на градската инфраструктура. Темата е още поважна, защото мащабното изграждане и обновяване на обществените сгради и пространства на София все още предстои. Като домакини, за участие в конференцията са поканени представители на градската и районната администрация, на МРРБ, на КАБ и САБ, изтъкнати урбанисти и архитекти от академичната общност и от практиката. Значим е фактът, че IUFA взе решение за първи път конференцията в София да бъде открита за всички, които се интересуват от темата. Обсъжда се възможност тя да взаимодейства с друго събитие на тема «Практически ориентиран workshop на 2020» с водещо участие на групата PPS от Ню Йорк.

6. Приемане на Бюджет 2011г. Проект за решение: ОС на КАБ приема Бюджет 2011г.;

Основната тема на форума в България ще бъдат проблемите на обществените пространства в София и на тяхното управление. Тя е особено актуална сега, когато се осъществят първите по-значими мероприятия в изграж-

7. Приемане на изменения и допълнения в Устава на КАБ; Проект за решение: ОС на КАБ приема изменения и допълнения в Устава на КАБ;

БЪЛГАРИ СПЕЧЕЛИХА СВЕТОВЕН КОНКУРС ЗА ЗЕЛЕНА АРХИТЕКТУРА

8. Приемане на изменения и допълнения в Професионалния кодекс; Проект за решение: ОС на КАБ приема изменения и допълнения в Професионалния кодекс; 9. Освобождава и избира членове на Комисия по дисциплинарно производство до края на мандата; Проект за решение: ОС на КАБ избира нови членове на КДП до края мандата; 10.Разни (предоставяне на допълнителна информация, приемане на резолюции, обръщения и други подобни)

НОВ ЖИВОТ ЗА ПАНЕЛНИТЕ КОМПЛЕКСИ

Целта на конкурса «Нов живот за панелните комплекси» е да генерира идеи от всеки, който е настроен креативно и приема като свой проблема за състоянието на панелните сгради в България. Организатори на конкурса са ArchModule, съвместно със Столична община, Район «Младост». Конкурсът има за цел да търси добри идеи и концепции, които ще бъдат анализирани за конструктивна издържаност и строителна стойност. Насочеността на всяка идейна разработка трябва да бъде в концептуалното решение за визията на сградата. Ще се вземе под внимание и потенциала на предлаганите идеи за масова приложимост. Началото на конкурса е на 11 април 2011г., а крайният срок за регистрация и предаване на разработките е 15 юни 2011г. Повече подробности може да намерите на www. archmodule.com

Студентите Никола Енчев и Стефан Ванков спечелиха наградата за зелен архитектурен дизайн в категория “Студенти” на световното състезание “Дизайн срещу стихиите 2010” (Design Against the Elements 2010), което се проведе в столицата на Филипините Манила. Проектът на двамата студенти по архитектура бе отличен като най-добро екологично решение сред участващите студенти от цял свят. “Дизайн срещу стихиите” - тайфуни, земетресения, наводнения, е международен конкурс за устойчива на бедствия архитектура. Той събира архитектурни решения от цял свят. Заданието на конкурса е изработването на дизайн за жилища за бедните (до 8000$ на апартамент за 4 души от 32 до 36 кв. м), които да са устойчиви на бедствени ситуации. “Нуждата от този конкурс се обуславя от факта, че климатичните промени водят до все по-голям риск за държави като Филипините и 44% от населението е в зоната на постоянна опасност, а бедността ги принуждава да обитават места с неголяма устойчивост на природни бедствия», казва 21-годишният Никола Енчев, студент трета година по архитектура е университета в Кардиф във Великобритания. Никола Енчев и Стефан Ванков залагат на интегрирането на технологии, които постигат добра цена при строителството и лесна сглобяемост на отделните части. Дизайнът комбинира два основни материала – бамбук - един от най-разпространените, евтини и екологично чисти материали в Азия, и бетон. Основната характеристика в дизайна на проекта е използването на шестоъгълник като основна геометрична единица. На жилищно ниво това създава усещането за простор, а в мащаба на градоустройството е идеално решение за справяне с неравния хълмист терен. Поради радиалното вътрешно разпределение и външната бамбукова фасада, всеки апартамент е с оптимална ориентация – интериорът е винаги предпазен от слънцето. В структурно отношение шестоъгълната геометрия е много по-устойчива на земетресения от правоъгълната, която е обикновеното решение за жилищни комплекси. Комбинацията от всички тези фактори прави дизайна на Никола Енчев и Стефан Ванков толкова успешен. Двамата млади автори обясняват, че в проекта им и пътната мрежа е много проста: две кръгови движения служат за фокусни точки на парцела, около който са концентрирани жилищните площи.

“В кръговете са съсредоточени необходимите за общността социални и административни сгради: училище, обществена зала и пазар, които също са проектирани чрез шестоъгълния подход”, допълва Стефан Ванков. Освен това всеки жилищен блок има специален бетонен бункер на приземния етаж, който служи за склад на храна, вода и медикаменти в случай на бедствие. Покривите на сградите са замислени така, че да събират и филтрират дъждовната вода в резервоари в бункерите. Главни проектанти: Никола Енчев (Welsh School of Architecture, Cardiff University), Стефан Ванков (Architecture and Urban Planning, University of Stuttgart); Асистент проектанти: Георги Петев (Graz University of Technology), Петър Късаджиков (УАСГ), Мира Коларова (УАСГ); Консултант: арх. Климент Радоев (УАСГ) Жури: Председател: арх. Йоланда Рейес (Филипини) и членове: арх. Ян Атфийлд (Нова Зеландия), арх. Албер Дюблер (Франция), арх. Уилям Хигинс (САЩ), арх. Елийна Джамил (Малайзия), арх. Луис Енрике (Мексико), арх. Алън Круз (Филипини), Изтoчник: dnevnik.bg

Уважаеми архитекти, инвеститори, строители,

NEW

Пред Вас е новата печатна медия „АМС Аспекти – постер”, иновативен проект на издателство „Атлас стил”, който стартира в началото на 2011 г. Новото издание „АМС Аспекти – постер” съчетава периодичен информационен вестник с впечатляващо приложение “Архитектура”, представящо нов емблематичен архитектурен обект (с размер 64/92 см). В допълнение към основното тяло са предвидени няколко приложения: „Строителство”, „Мениджмънт” и „Тема”, всяко от които посветено на конкретен обект или тема. В края на всяка година представените в „АМС Аспекти – постер” дванадесет шедьоври на старата българска архитектура и дванадесет съвременни емблематични обекта ще бъдат обединени в луксозен алманах „АМС Аспекти”. Новото периодично издание ще излиза всеки месец и ще се разпространява чрез абонамент и свободна продажба.

Цена за годишен абонамент 12 броя – 10.80 лв. (без пощенските разходи) Архитектите могат да се обръщат за абонамент към регионалните колегии на КАБ или в редакцията на изданието на тел.: 02/868 79 04, 0878 705 144 и на имейл: info@archmedia.tv


актуално 6 / брой 3 / март 2011

Баня на годината 2010 Две първи награди бяха връчени в седмия конкурс на Ideal Standard Победителите бяха излъчени след публична защита пред жури, медии и публика

Първа награда спечели проектът “Nero Gold” на дизайнера Николай Булев

Пълва награда спечели проектът “Island” на дизайнерите от LZarchitecture

Наградата на интернет публиката спечели проектът „H2O в геометрия” на дизайнерите от „Gemeli Design Studio“

Трета награда бе присъдена на дизайнера Петя Емилова за проекта „Спокойствие и релакс”, която спечели и уикенд за двама в луксозен SPA хотел в България и термостатен вана/ душ смесител Attitude. За първи път в конкурса Ideal Standard «Баня на годината 2010” всички победители бяха определени след публична защита на 12 номинирани проекти в присъствието на медии, партньори и официалното жури на конкурса в състав: арх. Иван Александров – интериорен дизайнер, арх. Албена Владимирова-Андреева – интериорен дизайнер, Никки Канделеро - интериорен дизайнер, Николай Ников – интериорен дизайнер, Иван Гроздев - интериорен дизайнер и Христо Караиванов – директор „Маркетинг и продажби” на „Идеал Стандарт Видима” АД.

Журито на конкурса „Баня на годината 2010“

К

онкурсът на Ideal Standard „Баня на годината“, чието начало е поставено през 2004 г., отличава найдобрите дизайнерски решения за баня, които се открояват с творческо използване на продуктите на Ideal Standard, с характерна атмосфера и стил, естетика и практичност, както и с нетрадиционни и оригинални хрумвания.

Две първи награди бяха връчени в седмия поред годишен конкурс на Ideal Standard „Баня на годината 2010”. Това са LZarchitecture с проекта “Island” и дизайнерът Николай Булев с проекта си „Nero Gold”. Наградените проекти бяха определени сред общо дванайсет номинирани авторски 3D проекти за бани, създадени с продуктите Ideal Standard. Победителите спечелиха възможността да посетят изложението „100% Design” в Лондон, най-голямото изложение за интериор и архитектура във Великобритания. Наградите бяха връчени на специална церемония в хотел „Арена ди Сердика” (София) на 29 март 2011 г. от Васил Кънев – вицепрезидент на Идеал Стандарт Интернешънъл за Югоизточна Европа и председател на Съвета на директорите на „Идеал Стандарт – Видима” АД.

На церемонията беше връчена и традиционната награда на интернет публиката, която отиде при дизайнерите от Gemeli Design Studio за проекта „H2O в геометрия”. Те получават и уикенд за двама в луксозен SPA хотел в България. Носителят на наградата бе определен чрез отворено on-line гласуване на сайта на конкурса http://www.banianagodinata. com/, където бяха публикувани снимки на 12-те номинирани проекта. Сред участвалите в онлайн гласуването на случаен принцип бяха изтеглени 20 участника, които получават като награда двуфункционален ръчен душ Senses. Имената на победителите ще бъдат публикувани на сайта на конкурса. За втора поредна година Ideal Standard отдаде признание и на журналистите, които допринасят най-много за популяризирането на идеята за банята и за превръщането й от обикновено хигиенно помещение в специално място за изключително преживяване на тялото и духа. С журналистическа награда Ideal Standard за 2010 бе отличена редакцията на списание „Наш дом”. В конкурса на Ideal Standard «Баня на годината 2010” участваха интериорни дизайнери, архитекти, студенти по архитектура и дизайн, приложни изкуства, също и студия и фирми с колективни проекти, които представят авторски 3D решения с площ до 12 кв.м.

ФАСАДНИЯТ ИНЖЕНЕРИНГ – УСПЕШНАТА ФОРМУЛА ЗА УСТОЙЧИВО СТРОИТЕЛСТВО Следващата генерация адаптивни сгради изисква създаване на интердисциплинарни екипи от специалисти в различни направления – архитекти, инженери, дизайнери и пр., които да работят още на ранен етап на концептуално ниво по даден проект, преминавайки през всички етапи до завършване на сградата – идеен и работен проект, тестове, одити и др. Архитектът трябва да бъде ръководител на интердисциплинарния екип. Фасадният инженер да е неизменна част от този екип като основната му дейност да бъде да консултира, избира, оразмерява и управлява процеса на влагане на новите архитектурни системи в сградната обвивка. Предстоящата конференция е насочена към инвеститори, строители, архитекти, инженери, проектанти, системни производители и всички останали участници в процеса на създаване на сградната обвивка. Целта на събитието е да популяризира фасадното инженерство като необходима инженерна дисциплина и да запознае присъстващите с новостите в тази област.

През април т.г. нашата столица ще бъде домакин на Първата балканска фасадна конференция. ЕТЕМ Building Systems организира на 16 април конференция за фасадно инженерство на тема: „Фасадният инженеринг – успешната формула за устойчиво строителство’’. Конференцията ще се проведе в х. «Метрополитън» в София.

Васил Кънев, вицепрезидент на Идеал Стандарт Интернешънъл, връчва първите награди на победителите

За лектори на събитието са поканени утвърдени специалисти, които да споделят своя опит: д-р Микел Краф - председател на Society of fasade engineering, Англия и съдружник в Arup, Италия; д-р Даниел Пфанер – ръководител на отдел Фасаден дизайн в Bollinger + Grohman, Германия; инж. Венета Новакова – мениджър на Проектантски отдел и отдел Проучване и създаване на нови архитектурни системи ЕТЕМ в Стилмет, член на Society of fasade engineering.

Арх. Иван Александров връчва наградата на публиката на дизайнерите от „Gemeli Design Studio“

КОНКУРС „БЪЛГАРИЯ ОПРЕДЕЛЯ НАЙ-КРАСИВАТА СГРАДА” „Винербергер” ЕООД организира конкурс „България определя най-красивата сграда”. Конкурсът има за цел потребителите да определят коя сграда е достойна да носи титлата „Най-красива”. В него могат да участват всички желаещи, като единственото условие е да имат навършени 18 години. Идеята на конкурса е, след като желаещите направят регистрация на уебсайта на конкурса http://konkurs.wienerberger.bg/profile/registration, всеки да сподели на личния си профил неограничен брой снимки на сградата, която според него е най-красива. Снимките може да са на сгради от цял свят, които трябва да отговарят на условията, описани в официалните правила на конкурса: http://konkurs. wienerberger.bg/index/terms Освен снимките, участниците ще имат право да дадат своя глас за всяка сграда, която според тях заслужава да бъде сред най-красивите на планетата. Всеки регистриран потребител има право да гласува за неограничен брой снимки, като за една сграда може да бъде даден само един уникален глас. Всеки потребител, който няма направена регистрация на „konkurs. wienerberger.bg” има право да даде своя глас за пет снимки. След приключване на конкурса на 03.05.2011 г. снимките, получили най-много гласове, ще спечелят наградите на конкурса. Наградите са осигурени от „Винербергер” ЕООД. Първа награда – дигитална фото рамка, ще бъде спечелена от снимката с най-много получени гласове. Втори награди – „Архитектурен алманах на световния архитектурен конкурс на Винербергер – Brick‘10” ще получат следващите пет снимки с най-много гласове. Трета награда – следващите десет снимки в класирането ще получат „Мини-модел на керамичен блок POROTHERM” С пожелание за успех! „Винербергер” ЕООД

www.wienerberger.bg


брой 3 / март 2011

А С П Е К Т И

Енергийна

ефективност

БАУМИТ – СИМВОЛ НА КАЧЕСТВО И ПРЕСТИЖ Едно от най-важните изисквания на ЕС е до 2020 г. сградите с минимален разход на енергия да се превърнат в стандарт. „Баумит България” е безспорен лидер на пазара на топлоизолации в България. Марката „Баумит” се е превърнала в синоним на топла и красива фасада, на качество, надеждност и коректност. Трудно ли се изкачва такъв професионален връх, г-н Бъчваров? Всичко е резултат от изграждане на добър екип и целенасочена дългогодишна упорита работа. Лидерството съвсем не се изразява само да продаваш много, а да предлагаш качество, сервис и да се бориш за името на марката. Започнахме преди 15 години и бяхме първата фирма на пазара, пропагандираща системните решения в строителството. Когато ние говорехме за сертифицирани системи за топлоизолиране, хората залепяха с нещо най-много 2-3 см стиропор по стената и смятаха, че са се изолирали. Започнахме с А и Б на топлоизолирането, с истинска просветителска дейност на всички нива – като се започне от професионалистите – строители, архитекти, студенти, енергийни консултанти, топлотехници и се стигне до крайните потребители. Важното е, че никога не сме правили компромис с качеството и не сме продавали продукти на всяка цена. Ние сме професионалисти и сме предлагали професионални продукти за конкретни предназначения.

Интервю с Николай Бъчваров, управител на „Баумит България”

Вие предлагате всичко за фасадата – топлоизолационни системи, мазилки, бои. Над 8 млн. кв. м фасади у нас вече са изолирани със системи Баумит. Какво е най-характерното за продуктовата ви гама в светлината на най-новите изисквания на ЕС, свързани с енергийната ефективност? Продуктовата ни палитра по отношение на топлоизолационните системи е много богата. На българския пазар освен традиционно разпространените топлоизолационни системи навлязоха и иновации на Баумит, пряко свързани с повишаване комфорта на обитаване след топлоизолиране, каквито са open системите. Активно дишащата им способност е почувствана от всички, които са изолирали сградите си с тях. Чувството на „приятност”, когато живееш в такъв дом, е осезателно. Имаме новост, която позволява да не се дюбелира през топлоизолационната плоча и по този начин да се нарушава еднородността на топлоизолационната система. Закрепването на плочата към стената става посредством патентования от „Баумит“ Клебеанкер. По този начин се спестяват още до 10 % допълнително енергия и термографската снимка на фасадната топлоизолация става перфектна. Друга иновация на „Баумит“ е така наречената „Дуплекс система”, която дава възможност посредством специално разработен за целта „Клебеанкер Дуплекс” да закрепвате нова топлоизолационна система върху стара, вече изпълнена такава. Предвид новите норми за топлоизолиране смятаме, че предлагаме на клиентите си възможност да покрият по всякакъв начин изискванията за енергийно ефективни сгради. Екипът на „Баумит България” подкрепя активно всички инициативи, свързани с енергийната ефективност. Първата програма за „Топлоизолация на кредит” в България преди няколко години беше ваша и се разви успешно. Бяхме пионери и в тази област. След това доразвивахме нашите идеи и станахме партньори на много банки, които даваха кредити за повишаване на енергийната ефективност на сградите. Партньори сме и на ЕСКО-фирмите, които печелят точно от спестените от клиентите им пари, вследствие на взети енергоефективни мерки. Днес отново сте първи, оставайки верни на мотото си „Идеи с бъдеще”. Новият ви проект за енергийната ефективност на нискоетажните сгради е пилотен за България. Навременен е, приложим и може да даде бърз ефект. Смятаме, че това действително е така. Изводите, които направихме от нашите анализи на случващото се по въпросите на саниране на жилищния фонд в България са, че въпреки някои усилия за прокарване на програми за саниране на жилищния фонд и дори ако в момента имаше осигурени средства за това, ще се изправим пред проблема, че липсва бенефициентът – т.е. „лицето” което да получи парите! Само под 1% многофамилни сгради са регистрирани по закона като юридически лица. Липсват силни, принудителни мерки, задължаващи собствениците да се включат активно в енергостестяващите дейности. Липсват и идеи за

подпомагане на социално слабите хора, които неминуемо се срещат във всеки един многоетажен блок. Липсва административен капацитет в общините и на министерско ниво. От друга страна, виждаме че има значителен капацитет от близо 30% от сградния фонд, който подлежи на саниране и попада в графата малки едно- две- до трифамилни къщи. Въз основа на нашия дългогодишен опит и на супер успешния австрийски проект за енергийно саниране „Санирчек”, ние препоръчваме, докато продължава подготовката за санирането на многофамилните сгради, да не губим излишно време, а да използваме капацитета на малките къщи. Ние предлагаме да се създаде пилотен проект в една община, който да отпуши буксуващата програма за саниране. Малките къщи попадат в чл. 3 на Закона за управление на етажната собственост и за тях се прилагат разпоредбите на чл. 42, 43 и 44 от Закона за собствеността. Тъй като такъв тип сгради се характеризират с малък брой собственици, при тях комуникацията се осъществява лесно, решенията се вземат бързо и съществуват разнообразни възможности за кредити. Осъществявайки пилотен проект в една община, бихме имали възможност да приложим описаните от нас „10 лесни стъпки за 100 дни”. Там има възможност да се случат бързо нещата. Тази целева група винаги ще предпочете качеството и ще бъде по-взискателна към начина на изпълнение и крайната визия на собствената сграда. Ако собствениците бъдат подпомогнати с до 50% от сумата от държавата смятам, че резултатите ще дойдат изключително бързо. Интересно е, че тази тема бе зададена и на водещи студенти с лидерски умения на поредния форум „Бизнесът в действие”, който се състоя в УНСС на 15 и 16 март тази година. „Баумит България“ бе поканена от AIESEC - най-голямата международна студентска организация, която присъства в 107 страни и в над 1700 университета по света, да предаде своя бизнес опит чрез разработване на казус. Не можете да си представите какъв интерес възбуди темата у бъдещите хора на бизнеса и с какъв ентусиазъм и креативност направиха своите презентации. Близо 6 часа работиха, за да стигнат в много голяма степен и до нашите изводи относно проекта «Малък енергоспестяващ дом». Това ни дава увереността първо, че проблемът за санирането е проблем на цялото общество, но най-вече на младите хора, които наистина жадуват за по-добро бъдеще и европейска градска среда, на каквато в момента не се радваме. Второ, че този проблем не търпи отлагане, защото на всички са известни сроковете, които Европейският съюз е поставил в тази посока и никой няма да ни чака, а неминуемо ще потекат санкции към страната ни, които ще плаща цялото общество. Г-н Бъчваров, какво съдържа формулата на „Баумит” за термичното саниране 1:10:20 ? Бихте ли разяснили по-подробно и същността на чека за саниране в България? Австрия има пред себе си десетгодишна програма за саниране на жилищния фонд. През 2009 година австрийската държава стартира тази програма, като отпусна грант за енергостестяващи мерки от 100 млн. евро. Държавата започна най-напред с широкомащабна разяснителна и рекламна кампания и предизвика голям интерес към проекта. 20% от разходите за енергоспестяващи мерки (но не повече от 5000 евро за еднофамилна къща) са дотирани от нея. Акцията се отличава с изключително опростени процедури, сведена до минимум бюрокрация и отлична организация и взаимодейстие. Бенефициентите са физически лица, собственици или съсобственици, такива, получили право на строеж или наематели на еднофамилни или двуфамилни къщи. Дотацията се дава само един път на физическо лице/ съответно само веднъж на един обект (one person/ one object/one call), под обект се разбира еднофамилна къща или жилище в двуфамилна къща или жилище в многофамилна жилищна сграда. Процедурата започва най-напред с обследване на къщата от енергиен консултант, след което се правят необходимите предписания. Само след 10 дни кандидатстващият получава отговор дали е одобрен по програмата. Топлоизолирането се извършва от специализирана фирма. Следва заключително посещение на енергийния консултант със заключение относно предприетите мерки и разписване на бланка (чек за саниране). Към нея се прилагат всички фактури. В най-близкия банков клон чекът се осребрява. Цялата процедура е проста и лесно приложима, което е причина за големия успех на австрийския „Санирчек”. Забележете, че отпуснатите средства са се усвоили за шест месеца. След приключването на акцията е било отчетено, че 86% от отпуснатите средства са били употребени за топлоизолиране, като всеки бенефициент е имал правото да избира дали да санира сградата си, дали да подмени съществуващи уреди с поенергоспестяващи или да вземе някои други мерки. Има и друг особено важен факт. 100-те млн. евро, които държавата Австрия е отпуснала, са възбудили инвестиции около 900 млн. евро, а още по-показателно е, че най-голям е бил ефектът при санирането на малките къщи. На 50 млн. евро вложени от държавата пари са съответствали 500 млн. евро реализиран строителен обем. Говорим за 10 пъти по-големи инвестиции! Държавата съответно е върнала двукратно своето вложение във формата на дотации, защото от преки и косвени данъци е прибрала двойно повече пари. Създадени са били около 7000 работни места. Австрийското правителство явно навреме е анализирало нещата и е стигнало до заключението, че в условия на криза е по-добре гражданите да не влагат парите си в акции, а в енергоспестяващи мерки и че всеки инвестиран евроцент в енергийно ефективни мерки се възвръща многократно както на крайния потребител, така и на самата държава. И така стигаме до формулата на Баумит за термичното саниране: Формулата 1:10:20  1 квадратен метър термично санирана фасада осигурява 1 час работа,  чрез подобрената изолационна способност се спестяват 10 литра гориво за отопление,  в държавната хазна влизат 20 Евро. Интервюто взе Красимира Иванова


Тема

8 / брой 3 / март 2011

ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА НИСКОЕТАЖНИТЕ СГРАДИ – КЛЮЧОВ ФАКТОР

Изисквания на ЕС до 2020 г., свързани с енергийната ефективност:  20 % увеличение на енергийната ефективност;  20 % дял на възобновяемите енергийни източници;  20% намаляване на емисиите CO2 От 2019г. обществените сгради с минимален разход на енергия се превръщат в стандарт, а от 2021 г. това изискване ще важи за всички сгради. Целта е „необходимостта от енергия да се сведе към нула“, т. е. създаване на сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия. Страните-членки на ЕС са длъжни до средата на 2011г. да създадат финансови стимули за ускоряване на мерките по енергийна ефективност, като минимум 4% от парите за регионално развитие да бъдат заделени за мерки по енергийната ефективност. Европейският съюз от своя страна ще анализира взетите мерки, ще оценява ефективността им и ще прави необходимите препоръки. Каква е ситуацията в момента у нас? Почти нищо не се е променило в областта на енергийното саниране на сгради:  Програмите имат ограничено действие  Трудно се вземат решенията за саниране  Липсва задължаващ механизъм

 Финансирането е тромаво  Неизгодно е кредитирането на физическите лица  Подготвените кадри на държавно и общинско ниво са недостатъчни Действието на програмите е ограничено, защото са насочени към общински и обществени сгради или към многофамилни жилищни сгради, регистрирани по Закона за етажната собственост. Освен това, по Националната програма за обновяване на жилищните сгради в периода 2005-2020 г.възприетият модел на финансиране засяга само големите градове. Приоритет са само панелните комплекси. По втория етап на Програмата за демонстрационно обновяване на жилищния фонд, координирана от МРРБ, досега цялостно са санирани една 54 сгради (0,3% от всички нуждаещи се). Кои са причините за това състояние на нещата? Трудно вземане на решенията за саниране. Законът за етажната собственост у нас е приет през 2008г., влязъл е в сила през 2009г. и е променен в началото на 2010г. Според него за обновяване (саниране) или основен ремонт се изисква съгласие на минимум 67% от собствениците. Само „Сдружение на собствениците“ като юридическо лице може да кандидатства за безвъзмездна помощ по оперативна програма „Регионално развитие” и за кредити от фонд „Енергийна ефективност”.


9 / брой 3 / март 2011

Първи пилотен проект за саниране

Малък енергоспестяващ дом в десет лесни стъпки

1

2

3 Целева група: Физически лица, собственици или съсобственици на еднофамилни или 2-3-4-фамилни къщи. Дотацията се дава само един път на физическо лице (съответно само веднъж на един обект едно лице/един обект) едно обаждане Под „обект“ се разбира еднофамилна 3-4 фамилна къща (под 1000 м2 РЗП)

4

5

или

Необходимото условие за успешна акция Цялата дейност за 100 дни • 10 дни времетраене от подаване на заявлението до отговор и разрешение • 20 дни за обследване, избор на проектант и изпълнител и начин на финансиране • 60 дни за изпълнение • 10 дни за документно завършване на проекта и получаване на дотацията Подкрепата на държавата да се изразява в осигуряване на средствата, силна медийна и разяснителна кампания, заплащане на енергийното обследване и обучение на координиращ административен персонал по програмата. Задълженията на банките, участващите по програмата, ще бъдат да отпускат нисколихвени кредити при минимум бюрокрация и скъсени срокове, както и да осигуряват контрол на документите.

6

7

Ползите за общината: Подем на местната икономика чрез заетост на местни хора в строителството, намаляване на безработицата, повишен оборот на строителни материали, работа за строителните фирми. За 50 санирани къщи (по 4 работника за къща) се осигурява заетост на 200 човека. Повишаване на привлекателността на жизнената среда: Ако има квартали с вече подобрена инфраструктурата (нов водопровод, улици, тротоари), къщите с топлоизолираните фасади ще допринесат за създаване на зони с повишен комфорт на обитаване. Това води до ново отношение към околната и жизнената среда. А привлекателният квартал ще задържи младите хора в населеното място.

8

9

10

Подобряване на управленческите структури: Ще се повиши авторитета на управляващите местни структури, съпричастни към санирането. Общинският персонал ще придобие нов опит и ще повиши капацитета си. Екология: По-малко разходи на домакинство за отопление, по-малко емисии CO2, търговия с емисии, по-уютен микроклимат в сградите. Ще се увеличат преките и косвени данъци в държавата от повишаване на трудовата заетост (ФРЗ), ще се повиши производството на строителни материали, ще се повиши оборота за търговците (данък печалба). Ще се съберат свежи пари от физическите лица, които ще съфинансират проекта.

Липса на задължаващ механизъм и тромаво финансиране. До 30.12.2010 г. е бил срокът за регистриране на етажната собственост. В началото на 2011 г. вписаните в публичния регистър сгради в режим на етажна собственост са едва 30%, а под 1 % са регистрираните като сдружения юридически лица. Бенефициентите трябва сами да осигурят финансирането и получават съответната субсидия месеци след завършване на СМР. През това време на теглилите кредити им текат лихвите. Няма стимули за собствениците в затруднено финансово положение (ФЕЕ и банките изискват голямо обезпечение на кредитите, т.е. хората трябва да имат достатъчно високи доходи). Много е нисък административният капацитет. Държавата няма кадри на министерско и общинско ниво. В районните общини липсват компетентни лица за разясняване на програмите сред гражданите. Анализ на жилищния фонд. 3 800 000 са жилищата у нас в края на 2009 г. (по данни на НСИ). От тях 2 418 000 - в градовете и 1 370 600 - в селата. 50 % от сградите в градовете и почти 100% в селата са малки къщи на 2-3-4 етажа (еднофамилни до четири-фамилни), които не са в режим на етажна собственост.

Ограничено действие на програмите. 685 000 жилища с общо 54 млн. м2 площ са определени през 2005 г. като нуждаещи се от саниране. Разходите за саниране на квадратен метър са 85 -135 лв. Очаквано спестяване на кв. м – 30 kwh/кв.м. (Източник в-к „Капитал”). Потенциалът на малките къщи. 20 % от всички жилища са в панелни сгради, докато 30% от сградния фонд, подлежащ на енергийно саниране, попада в графата “малки къщи” или “малки кооперации”. Тези сгради са дискриминирани, защото нямат достъп до програмите за саниране. Предимствата на еднофамилните сгради. „Малки къщи” или “малки кооперации” (такива, които не влизат в Закона за етажната собственост) имат малък брой собственици, по-лесна e комуникацията със собствениците, те по-лесно вземат решения за саниране. Освен това има разнообразни възможности за кредити (потребителски, ипотечни и др.). Какво се постига с пилотния проект на „Баумит България” за саниране на еднофамилните къщи. Използва се капацитета на малките къщи в пилотен проект. Този проект се осъществява в една община. Така се създава опит в администрирането на проекта, който после се прилага в национален мащаб.

Баумит – идеи с бъдеще!


брой 3/2011

А С П Е К Т И

Тухлата – история с бъдеще С построяването на една сграда ние вземаме решение за цял живот - точно затова човек не трябва да прави компромиси. Изборът на строителни материали засяга общите разходи за изграждане на нашия дом и е от решаващо значение за качеството на дома, но разходите за сградата не спират със завършването й. Във времена на стремеж към намаляване на разходите и запазване на природните ресурси, въпросът, който все повече си поставят хората е, как строителните материали и технологии отговарят на бъдещите им потребности за намаляване разходите по експлоатацията и поддържането на жилището.

Повишаване на енергийната ефективност на сградите с еднослойна стена с POROTHERM 38 N+F Hi Кои са факторите, които следва да бъдат отчетени при вземането на това решение при избора на технология за изграждане на стените? Когато строим апартамент или къща ние се стремим сградата да има добра звуко- и топлоизолация, като същевременно тя да не се нагрява бързо през лятото и през зимата да запазва топлината. Регулирането на влажността е от съществено значение за здравето на обитателите, за да се осигури безопасна и здравословна среда на живот. От съществено значение обаче е и дълготрайността, а именно как във времето се променят свойствата на използваните материали и от там стойността за поддръжката на нашия дом. Тухлата е извънредно устойчив материал: не ръждясва и не се оксидира като металите, не старее и не се разлага както пластмасите, не се нуждае от регулярна подмяна/саниране, не гори и не гние като дървото, не се атакува от химикали и микроорганизми и т.н.

С новия POROTHERM 38 N+F Hi комфорт за цял живот За да отговори на повишаващите се изискванията за енергийната ефективност към сградите Винербергер ЕООД разработи и успешно въведе в производство нов блок от фамилията POROTHERM с дебелина 38 см и изключителен коефициент на топлопроводност 10,dry = 0,138 W/m K . Това се постига чрез нова конфигурация на вътрешните стени на блока и повишено съдържание на дървесни трици в глината. При изпичането на керамичните блокове те изгарят и порозират керамичния череп, образувайки милиони пори. Това позволява да се намали обемното тегло до 700 kg/m3 и значително да се повиши топлоизолационната способност на керамичния блок. С отличния си коефициент на топлопреминаване U=0,35 W/m2K (При употреба на варо-циментов разтвор за зидане с подобрени топлоизолационни свойства – термо-разтвор) стената, изградена с POROTHERM 38 N+F Hi (High insulation) покрива дори високите изисквания за референтна стойност на ограждащата конструкция на новия енергиен стандарт в България, въведен с промените на Наредба 7 в началото на тази година и в сила за всички новостроящи се сгради с издадено разрешение за строеж след 01.02.2010.

В един слой, БЕЗ НУЖДА ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ Изграждайки еднослойна стена с блокове POROTHERM 38 N+F Hi, ние получаваме всички предимства на една високо енергийно-ефективна стена само с една технологична операция, като си спестяваме полагането на допълнителна топлоизолация по стените и това ни позволява изключително лесна поддръжка на стените във времето от външната страна, благодарение на твърдата основа и устойчивия във времето материал. Има много строителни материали, които притежават по-добра топлоизолационна способност от тухлата, но за комфорта на обитаване в сградата това не е достатъчно. От решаващо значение е също така паропропускливостта и топлинната акумулираща способност на ограждащите стени. С коефициент на дифузия на водните пари μ=5 блоковете POROTHERM действат като естествен изравнител на колебанията на влажността в помещенията и то по естествен път, благодарение на порьозната си структура. С изключително ниската си начална и равновесна влажност керамичните блокове не внасят допълнителна влага в строителната конструкция и спомагат за съкращавате на сроковете за бързо постигане на реалните параметри на комфорта на обитаване и декларираните от производителя стойности на коефициента . Резултатът за обитателите е един приятен вътрешен микроклимат в сградата, много бързо след нейното завършване.

Новия блок POROTHERM 38 N+F Hi, който е част от семейството на POROTHERM, притежава всички характерни предимства на продуктовата гама – висока якост на натиск (10 N/mm2, което е около три пъти повече от стандартните тухли-четворки и четири пъти повече в сравнение с масовия автоклавен газобетон), бързина и лекота при изграждането чрез системата N+F (на глъб и зъб), гарантираща равниността на готовата стена. Тухлата е продукт, доказал своите качества през вековете почти без изключение навсякъде по света и съпътствайки човека по време на развитието на строителните технологии. Като материал, получен от напълно естествена суровина – глината, тухлата има възможност да е практически с неизчерпаем ресурс и същевременно да бъде икономически изгоден и дълготраен продукт. Съгласно новите изисквания на Наредба 7, пред инвеститора, използващ керамични блокове, вече стои дилемата за двуслойна стена от 25 см зид с допълнителна изолация 8-10 см и обща дебелина от около 35 см или еднослойна стена от 38 см с POROTHERM 38 N+F Hi.

Еднослойна стена Предимства на еднослойната стена:  Ненарушена паропропускливост, сградата „диша” и бързо отдава строителната и попаднала по друг начин влага в стените  Приятен микроклимат - поема излишната влага в помещението и я отдава обратно при необходимост  Ниска равновесна влажност на зида  По-кратко време на изпълнение (спестявате времето за полагане на топлоизолация) респ. по-бързо влизане в експлоатация на сградата  Най-високата степен на пожароустойчивост  В случай на пожар не се отделят задушливи газове и дим  Висока топлинна акумулация, - дори слънчевата топлина се акумулира и се отдава равномерно при необходимост  Висока биологична поносимост, не предизвиква алергични реакции; не създава среда за образуване на плесени  Ниски разходи по поддръжка  Запазване на високата инвестиционна стойност

Стена с допълнителна топлоизолация Недостатъци на стена с допълнителна изолация:  Слънчевата енергия не се използва за допълнително акумулиране на топлина  Възпрепятства се дифузията на пари, което води до повишена необходимост от вентилация и разход на енергия  В случаите на „запечатана” строителна влага, отделянето й впоследствие може да е съпроводено с избиване на петна от страна на помещението или замръзване на лепилния слой при отрицателни температури и отделяне на изолационните плоскости  В повечето случаи шумоизолацията се влошава  В случай на пожар е възможно възпламеняването на изолацията и отделянето на задушлив дим и пушек  Ограничен живот на експлоатация  Необходимост от многократни санирания и възстановявания на топлоизолационната система по време на експлоатацията на сградата  Тази фасада е “мека” и е уязвима към механични наранявания


10

Тема

12 / брой 3 / март 2011

добри причини да предпочетем тухлата

В строителството през последните 10 години навлязоха нови и модерни технологии и материали, но керамичните тухли остават незаменим, в много отношения, продукт. Кои са предимствата на строителната керамика пред другите градивни материали и какво я прави наистина уникална?

1 3

Материал с традиции, който отговаря на съвременните изисквания Историята на тухлата е почти толкова стара, колкото и самото човечество. Още древните цивилизации са оценили значимостта на глината и необикновените й свойства. Производството на тухли датира от 8 век пр.н.е., но епохалното си развитие тухлата достига в средата на 18 век. През годините до днес при тухлите се наблюдава постоянно развитие с цел да се постигнат оптимални характеристики, които да отговорят адекватно на все по-високите изисквания в строителството. Например, ако до преди десетилетия изискванията към тухлата бяха предимно здравина и устойчивост на атмосферни влияния, то днес към изброените свойства се причисляват високи топло- и звукоизолационни свойства; окрупняване на размерите, които улесняват работата на строителите.

Звукоизолация

Поради естеството на суровината, от която се произвеждат, керамичните блокове са с обемна плътност между 650 и 1100 кг/м3 и това гарантира добрата звукоизолация на стените, изпълнени от тях. Зависимостта между индекса на звукоизолация от въздушен шум и обемното тегло на еднослойните конструкциите (или повърхнинната плътност) е правопропорционална – колкото по-тежък е един материал, толкова по-голяма част от въздушния шум се редуцира от преградната конструкция, изградена с такъв материал. Ако към тези факти се добави и многокамерността на блоковете POROTHERM (редуване на керамикавъздъх-керамика), то звукоизолационната способност на стените, изпълнение с този вид блокове, се увеличава допълнително с още 2-3 dB. Лабораторните измервания на тухлена стена, изпълнена с POROTHERM 12 N+F отчитат индекс на звукоизолация 44 dB, а тези при стена от POROTHERM 25 N+F – съответно 49 dB. Не трябва да се забравя, че правилното иззиждане и запълване на хоризонталните фуги, както и последващото измазване на стените допринасят съществено за още по-добрата им звукоизолация.

www.wienerberger.bg

Естествена топлоизолация и климатизация

2

Промените в климата и грижата за намаляване на вредните емисии в природата от една страна, както и осезателното изчерпване на изкопаемите енергоносители от друга, прави темата с ефективната топлоизолация изключително актуална. Когато искаме да сведем до минимум разходите за топлоизолация, като че ли забравяме един основен факт: охлаждането на една сграда също изисква разход на енергия, като той е по-висок, отколкото разходът за отопление. Но природата се е погрижила и за това и трябва да заложим на естественото климатизиране още, когато създаваме своя дом. Керамиката има много добра акумулираща способност. Не трябва да бъркаме топлоизолационната способност със способността за акумулиране на топлина. Благодарение на нея температурните колебания се изравняват без да е необходимо изразходването на допълнителна енергия и микроклиматът в помещенията се регулира по естествен начин. Керамичните блокове POROTHERM се произвеждат с добавяне на изгарящи съставки (найчесто дървесни стърготини или хартиен шлам), които при изпичане изгарят и образуват порьозна структура – фактор, който допринася съществено за подобряване на топлоизолационните характеристики на блоковете. Благодарение на специалната конфигурация на отворите на блоковете, както и на факта, че камерите са вертикални и се запечатват с разтвора по хоризонталните фуги (това гарантира топлоизолационните параметри на въздуха в тях), топлоизолацията на блоковете се подобрява значително. Например при стена, изпълнена с POROTHERM 38 N+F Hi коефициентът на топлопреминаване е 0,35 W/mK, което покрива най-новите изисквания съгласно действащата Наредба за топлосъхранение и икономия на енергия.


4 7 5 8 Пожарозащита

Защита от влага:

Тухлите не горят - те вече веднъж са „минали през огъня”. Масивните тухлени конструкции имат най-високата степен на пожарозащита в сравнение с други строителни материали и най-важното – при огневи натоварвания тухлените зидове запазват целостта си и не предизвикват срутвания, както и не отделят никакви опасни за здравето или отровни газове. Благодарение на това се повишават шансовете на обитателите в такава сграда да избегнат задушаване и съответно наранявания на хората при евакуация. Изискванията за осигуряване на граница на огнеустойчивост по критерий EI 90 минути се покриват от стена с дебелина 125 mm, a REIM 90 – съответно с 250 mm.

Водопоглъщането на керамичните блокове POROTHERM, особено на тези с ниска плътност (до 1000 кг/м3), което се дължи на порестата структура на черепа на тухлата, е висока (16-18%). Благодарение на капилярната си структура обаче тухлите също така бързо и напълно отдават влагата, която са поели, т.е. те „дишат”. Паропропускливостта им на водни пари е една от най-високите (μ=5-10) и това е едно от най-ценните им свойства. На практика иззиданите стени са абсолютно сухи и техните топлоизолационни свойства не се влияят негативно от повишено съдържание на влага. Влагата, съдържащата се в тухлените стени, се движи от 0,05 до 2,86 %, като средната стойност е 0,45 % по маса. Практически влажност ≤ 0,5% не повлиява на топлопроводността и изчислителните стойности са почти идентични с експлоатационните.

Здравина

Керамичните тухли притежават отлични якостни показатели. При правилно изпълнение на зидариите (работа с качествени разтвори, изпълнение на зидарски превръзки и др.) керамиката наред със стоманобетона и в комбинация с него е най-подходящият материал за изпълнение на носещи конструкции. Съгласно европейския стандарт за проектиране на конструкции за сеизмични въздействия (Еврокод 8) изискванията за зидарийните тела, които могат да се използват в носещи конструкции е минимална якост на натиск ≥7,5 N/mm2, условие, на което отговарят единствено плътните и решетъчни тухли, както и някои керамични блокове с вертикални кухини, напр. POROTHERM MP.

Микроклимат:

Дълготрайност: При изпичането на тухлите при температури над 850оС се стига до химични преобразувания, които водят до устойчиви и непроменящи се във времето съединения. Изпечената керамика е изключително траен и неподдатлив на времето материал. При нея не се наблюдават процеси на промяна на якостните показатели, плътността, топлотехническите показатели и други с течение на времето.

6

Комфортът на обитаване не е само добра защита от външните влияния, но и колко добре се чувстват вътре в сградата нейните обитатели. Определението за това е до голяма степен субективно, но в резултат на редица изследвания за такова усещане е необходимо повърхността на вътрешните стени да е суха и топла на пипане, ограждащите конструкции и покритията им да не предизвикват алергични реакции и да нямат неприятни за сетивата емисии. Благодарение на естествените материали, използвани в производството й, керамиката е ph-неутрален минерален продукт и не съдържа вещества, които биха предизвикали алергични реакции. Технологично постигнатата капилярна структура позволява на керамичните тухли да действат като естествен регулатор на влажността на въздуха, като поглъщат излишните водни пари във въздуха и така да минимизират, както усещането за спарен въздух, така и опасността от образуване на плесен, т.е. осигуряват висока биологична поносимост за обитателите. Поддържането на оптимална относителна влажност на въздуха в помещенията и здравословният микроклимат са основни фактори за усещането за комфорт на обитаване.

Екологичност: Керамичните тухли се произвеждат от 100% естествени материали, а именно: глина, вода и въздух. Огромно значение придобива и т.н. екологичен баланс на строителните материали – колко екологично е тяхното производство; колко дълготраен и без вредно влияние върху околната среда е техният експлоатационен период и колко безопасни за природата са те като отпадък. При третирането им съгласно „Стратегията за управление на строителните отпадъци“, тухлите са сред най-безопасните и могат с минимална обработка да се използват в инфраструктурни проекти. По редица показатели блоковете POROTHERM се нареждат сред най-екологичните материали.

9 10 Добра инвестиция:

Монолитните сгради, изпълнени с керамични тухли са сред тези с най-дълъг проектен експлоатационен срок – категория 4 и 5, или със срок на безпроблемна експлоатация 50100 години. Архитектурни паметници и находки от преди Новата ера, обаче, опровергават тази статистика – тухлите са с много по-дълъг живот. При сгради, изпълнени с блоковете POROTHERM, доскоро към чисто имиджовият ефект, влияещ върху стойността на инвестицията, се прибави и задоволството, както на строителя, така и на крайния клиент; сградите с блокове POROTHERM се превръщат в бенч-марка в строителството. Икономическата обосновка е пределно ясна - разходите за частта зидарии в една сграда рядко надвишават 7-8 % от общите строителни разходи, като възвръщаемостта на инвестицията е много добра. Освен това масивните тухлени конструкции изискват минимална поддръжка, а строително-техническите им показатели осигуряват отлично качество на обитаване при оптимални енергийни разходи. Тухлените сгради запазват своята стойност в продължение на много години. На практика сградите, изградени с керамичните тухли, са не просто за цял живот, а за поколения наред.


Тема

14 / брой 3 / март 2011

Шумоизолацията – решенията с POROTHERM С разглеждането на тухлените зидове като пълнеж и освободени от носещи функции, сякаш забравяме за другите основни изисквания към стените. Наред с актуалната тема за топлоизолиращата им способност, не трябва за се омаловажава и другият важен фактор, определящ комфорта на обитаване – шумоизолацията на външните и вътрешните стени. Затова нормите имат различни извиквания за видовете стени според вида на сградата и вида на помещенията, които разделят. Шумоизолацията от въздушен шум е сред основните фактори, определящи избора на материал за вътрешните стени. Изискванията на нормите за шумоизолация изискват минимум 40 dB за вътрешни стени в рамките на едно жилище. Нека припомним, че нормален човешки разговор произвежда шум от 30-35 dB. Факт е, че нормативните нива се постигат с керамични тухли с дебелина 12 см., например т.нар. „плътни тухли единички”. Но често това не се спазва. Все по-често се среща масовата порочна практика вътрешните стени да се изграждат от тухли „четворки”, иззидани на тясната им страна, или както е по-известно сред зидарите – „на калъч”. Така и шумоизолацията е нарушена, и способността на тухлата „четворка” да издържи на тежки окачвания е под въпрос. Какво е решението, за да получим и двете – шумоизолация и добра носимоспособност при окачвания?

POROTHERM 12 N+F са блокове за вътрешни стени, които не само, че покриват нормите, но и постигат шумоизолация от 44 dB при дебелина на стената само 12 см. Освен това, тези блокове са голямоформатни и само с 8 броя от тях се изгражда квадратен метър зид. Като допълнителни предимства получаваме безпроблемно вграждане на инсталации в стената, без тя да губи от носещата си способност. Перфектната геометрия на блоковете осигурява изпълнение на мазилката до реалния минимум, без да се налага преразход за изравняване на „криви зидове”. Многото камери пък гарантират надеждно окачване на тежки предмети като бойлери, шкафове и др. Стените, разделящи жилища и стълбища, жилищни и санитарно-хигиенни помещения във всички жилищни сгради, трябва да притежават звукоизолация не по ниска от 53 dB. Нашите проектанти и инвеститори срещаха редица трудности с постигането им в стена с разумна дебелина, топлоизолация и предлагаща надеждна здравина и сигурност. За да улесни постигането на тези изисквания, Винербергер ЕООД започна предлагането на нов продукт - POROTHERM 8 N+F. Новите блоковете POROTHERM 8 N+F имат гарантирана якост на натиск от 10 N/mm2 и поради по-голямото относително тегло от 900 кг/ м3 постигат висока изолация от въздушен шум за своята дебелина. В синхрон на своята политика да създава качествени продукти, взаимно допълващи се в една цялостна система, компанията разработи този формат с дебелина на блока само 8 см, за да отговори и на тези специфични нужди на своите клиенти. С негова помощ могат да се изграждат вътрешни двуслойни стени с повишени изисквания към защита от въздушен шум, често наричани «сандвич», където се редуват керамика-изолациякерамика. Така могат да се постигнат и максимално изискуемите (за стени между учебни стаи и спортни зали или музикални кабинети – 55 dB) от нашите норми с минимална дебелина от 25,5 см при вариант POROTHERM 8 N+F с POROTHERM 8 N+F до 28,5 см готов зид при POROTHERM 8 N+F с POROTHERM 12 N+F. Запазвайки традиционния начин на изграждане, ние получаваме зид с изключителна здравина и твърда повърхност. Като част от блоковете с марка POROTHERM, новият блок притежава съвместим формат с останалите продукти от семейството, което позволява успешно да се съчетава в различни зидани конструкции с надеждна превръзка, предпоставка за устойчивост и здравина. Също така можем да разчитаме и на всички допълнителни предимства, които намираме при останалите блокове POROTHERM.

Вариант 1 Дебелина на зида 25,5 см Звукоизолация Rw=57 dB  вътрешна мазилка 15 mm  POROTHERM 8 N+F 80 mm  мазилка 15 mm  изолационен материал 50 mm (γ=40kg/m3)  POROTHERM 8 N+F 80 mm  външна мазилка 15 mm

Вариант 2 Дебелина на зида 28,5 см Звукоизолация Rw=56 dB  вътрешна мазилка 15 mm  POROTHERM 8 N+F 80 mm  мазилка 15 mm  изолационен материал 40 mm (γ=160kg/m3)  POROTHERM 8 N+F 120 mm  външна мазилка 15 mm

Основни изисквания за повишена звукоизолация при: Жилищни сгради  Стени между жилища и стълбища – изискване мин. 53 dB  Стени между хотелски стаи - – изискване мин. 53 dB  Стени между жилищни и санитарно-хигиенни помещения - изискване мин. 53 dB  Стени между проходи и гаражи – изискване мин. 55 dB Учебни и детски заведения  Стени между учебни стаи и стълбища - изискване мин. 52 dB

AMC Newspaper 03  
AMC Newspaper 03  

AMC - Architecture Management Construction Aspects Newspaper, issued in Bulgaria.

Advertisement