Page 1

www.amc-aspects.com

0

2/ 2 0 1

4.50ëâ.

www.technostroi.com ïîðòàë çà ñòðîèòåëñòâî è ñòðîèòåëíè òåõíîëîãèè

MAGAZINE FOR ARCHITECTURE, MANAGEMENT, CONSTRUCTION


Col urs of Nature

®

¶ÂÅÒÎÂÅÎÒÏÐÈÐÎÄÀÒÀÇÀÔÀÑÀÄÀÒÀÍÀÂÀØÈßÄÎÌ

¬ÀÇÈËÊÈÈÁÎÈ&HUHVLW ÂÐÀÇÍÎÎÁÐÀÇÈÅÎÒÖÂÅÒÎÂÅ


ÑÏÈÑÀÍÈÅ ÇÀ ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÀ, ÌÅÍÈÄÆÌÚÍÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÑÒÂÎ MAGAZINE FOR ARCHITECTURE, MANAGEMENT, CONSTRUCTION

Îôèöèàëåí ìåäèåí ïàðòíüîð íà Êàìàðàòà íà àðõèòåêòèòå â Áúëãàðèÿ Îôèöèàëåí ìåäèåí ïàðòíüîð íà Ìåæäóíàðîäíàòà àêàäåìèÿ ïî àðõèòåêòóðà êúì ÅÊÎÑÎÊ - ÎÎÍ

Óïðàâèòåë èíæ. Íàòàëèÿ Áîíäàðåíêî Manager General Natalia Bondarenko, eng. Ãëàâåí ðåäàêòîð Êðàñèìèðà Èâàíîâà

Editor-in-chief

Krasimira Ivanova

Ðåäàêòîð Âàëÿ Àïîñòîëîâà

Editor

Valia Apostolova

Ðåäàêöèîíåí ñúâåò / Editorial Council ÷ë. êîð. ïðîô. äàí àðõ. Àòàíàñ Êîâà÷åâ äîö. ä-ð àðõ. Ãåîðãè Ñòàíèøåâ äîö. ä-ð àðõ. Æåêî Òèëåâ ñò. í. ñò. Éîðäàí Òàíãúðîâ àðõ. Àòàíàñ Òîñåâ àðõ. Çäðàâåö Õàéòîâ àðõ. Ëèëî Ïîïîâ àðõ. Ðàéìîíäî Ôëàêîìèî àðõ. Òîäîð Ëè÷åâ èíæ. Íàòàëèÿ Áîíäàðåíêî

Ïðåâîä íà àíãëèéñêè Ïîëèíà Õàäæèìèòîâà

Ñ Ú Ä Ú Ð Æ À Í È Å 2 / 2 0 10 CONTENT 2/2010

www.amc-aspects.com ISSN 1310 -3660 / Öåíà: 4.50 ëâ. Äâóåçè÷íî èçäàíèå / Òwo-language edition

2 Сердика-София 2010 Душата на града и ХXI век

6 Сградата на Бенетон Персийска история с български автори Âånåttîn building Persian story with bulgarian authors

16 Перла в София Елегантна архитектура от стъкло и метал “Pearl” in Sofia Stylish architecture from glass and metal

English text

Polina Hadjimitova

Ãðàôè÷åí äèçàéí Ìàÿ Ãåðàñèìîâà

Graphic design

Ìàyà Guerassimova

ìåíèäæúð ðåêëàìà

32 Музей-скулптура Музей на изкуствата Рандерс в Дания 3XN wins architecture competition for the Randers Museum of Art

Âàíÿ Åôðåìîâà

Advertising Manager Vanya Efremova Ðåêëàìíè êîíñóëòàíòè Äèàíà Ñòîÿíîâà, Ëèëè Êîåâà, Åìèëèàí Ìèëêîâ

Ïå÷àò “Èôî Äèçàéí”, Ñîôèÿ Print “Ifo Design”, Sofia Õàðòèÿ “Êîíêîðä Ïàïèð” ÎÎÄ Paper “Concord Papiår”Ltd. Èçäàâà: Publisher: Öåíòðàëåí îôèñ: Ñîôèÿ 1000 óë. “Öàð Ñàìóèë" No 81 e-mail: info@archmedia.tv www.amc-aspects.com www.atlas-style.com www.technostroi.com Óïðàâèòåë: 02/868 81 83 Ãëàâåí ðåäàêòîð: 02/ 868 79 04 Ðåêëàìíè êîíñóëòàíòè: 02/868 83 50, ôàêñ: 02/ 868 79 04 Ïðåäñòàâèòåëñòâî âúâ Âàðíà: Âàðíà 9000, óë. Ïåòúð Ðàé÷åâ 12, îôèñ 9 òåë.:052/97 94 83; 30 15 23 GSM: 0897 77 80 80

40 Бялата къща на Мартин Маргиела The white house of Martin Margiela

46 Бизнес комплекс Новоклас Business Complex Novoklas

52 Композиция от динамични обеми Dynamic composition of volumes

58 Зелената система на Варна

Ìàòåðèàëè è èëþñòðàöèè îò “ÀÌÑ Àñïåêòè” ìîãàò äà ñå èçïîëçâàò ñàìî ñ ðàçðåøåíèå íà ðåäàêöèÿòà. Çà íåâåðíè äàííè, ïîñî÷åíè â ïëàòåíè ðåêëàìíè è àâòîðñêè ìàòåðèàëè, ðåäàêöèÿòà íå íîñè îòãîâîðíîñò.

1


À Ñ Ï Å Ê Ò È 2 / 2 010

Сердика-София 2010:

ДУШАТА НА ГРАДА И ХХI ВЕК

1 Основите на модерната архитектура са положени върху големите открития на ХIХ век: електричество, асансьори, влакове, автомобили, железни конструкции. Това е пътят от Кристалния дворец в Лондон до Аифеловата кула в Париж. Урбанистът ЕНАН в 1905 г. обобщава: “Човечеството влиза в нова ера, на ясно разграничаване по нива на пешеходци и транспорт (ж.п. и авто). Така Лондон, Париж, Берлин прокарват модела на съвременния град. В 1922 г. Льо Курбузие с плана “Вуазен” чертае модела на пространствения център с подземни етажи за транспорта и градски

2

галерии над главното пешеходно ниво. За чест на тогавашните млади български архитекти, те следят внимателно новите европейски тенденции. В 1891 г. арх. Алекси Начев чертае новия градоустройствен план на София на високо европейско ниво. През 1927 г. арх. Т. Трендафилов в книгата си “Модерният град” предлага български превод на прочутата брошура на Льо Корбузие. През 1933-34 г. софийските общинари и урбанисти приемат почти веднага новите европейски норми. Столичната община започва реализиране на южния зелен пояс от Слатинския редут през Погребите


1. Недопустимият археологически щурм 2. Концепция за Акропола на антична Сердика II Архбиенале София, 1983 г. 3. Макет-концепция за Акропола на Сердика III Архбиенале София, 1985 г.

2

3

и западния Лозенски редут до Западния парк и неговия разсадник. Когато проф. Мусман започва работа по Генплана на София, заявява, че ще работи с местните урбанисти, които са заслужили доверие. Той иска реален опорен план, но запазва напълно идеята на плана на Ал.Начев като централни компактни зони на Мусмановия план. По това време в Берлин се завършва първата компактна структура на три нива, включваща ж.п. гара, подземно и надземно метро, автогара и паркинги. Така УРБАСУТЕРЕН и УРБАМЕЦАНИН са вече реалност.

Днес пространствените структури са вече найинтересната час на архитектурата. Методиката е разработена и технологията се спазва категорично. С доста критични бележки това бе приложено в ансамбъла около НДК и по-небрежно около Централна гара София. Значително повече изисквания имат структурите в историческите ядра на градовете. В 1974 г. на национална конференция в Стара Загора, заедно с директора на НИПК арх. Рачо Рачев и директора на регионалния музей в Стара Загора показах изработените

3


À Ñ Ï Å Ê Ò È 2 / 2 010

4 4. Панорама – реална и проектна на Акропола на Сердика 5. Макет на пл. “Св. Неделя” и Ларгото – поглед от югоизток A. Римски минерални терми с покрит плувен басеин. B. Форумът на Сердика. C. Овалният площад пред паметника на Св. София. D. Аподитерият на терми Св. Георги

C B А

6. Овалът на Ларгото и Акропола на Сердика - поглед от запад

5

4

D


6 археологически и исторически кадастри, без които не може да се работи днешния урбанизъм. Чрез примера на Стара Загора показах и цялостна УРБА адаптация, включваща най-важното от всички исторически пластове. На първото СФ-биенале проектът привлече вниманието на много експерти. Антична Сердика и площад “Св. Неделя” са експонирани на II и III Сф-биеналета през 1983 и 1985 г. Тогава площадът разкри своята тайна: тайнствената сграда под площада не е дворец, а императорски терми с минерална вода. Покритият плувен басейн, най-големият и хубав у нас, прави София единствената столица в Европа с няколко антични бани, като тази под площада е уникална. Актуалната тема сега е, може ли Сердика, Средец, София днес да стане световен паметник и как да се реализира това, включвайки доказаните антични и средновековни бижюта, консервирани или изоставени. Освен това, може ли без елементарна цялостна документация, и то в мащаб 1:250 за инфраструктурата и за сутерените на всички сгради около Ларгото и булеварда от южната до северната порти на Сердика. При проекта за площад “Св.Неделя” и хотел “Шератон” успях с помощта на арх. Дамян Дамянов и арх. Васил Китов да направя това. Така успяхме с инж. Борис Тихов да изработим макет на пет нива, показващ невероятните

възможности на центъра на Сердика и нейния АКРОПОЛ. За това получихме активно съдействие от главния проектант на Метропроект арх. Детелин Мушев и от проектанта на хотел “Шератон” арх. Павел Николов. Много важни са проучванията на арх. Сава Бобчев за средновековните църкви и новите открития за северната порта. Понеже проектът за метростанция “Сердика-2” не е одобрен, а строителството на главни инженерни съоръжение е в ход, предлагаме колектив на САБ да изработи, на базата на необходима информация, алтернатвен проект-концепсия и да обори с реални качества предлаганите до сега частични проекти по проблемите, които са необвързани помежду си. Защото АКРОПОЛЪТ на столицата не е самолетна транзитна писта, нито случайно срещнали се две метростанции, а световен ансамбъл. През 2013 г. светът ще чествува 1700-годишнината на Миланския едикт на Константин Велики. Нека любимата Сердика на императора и неговата майка Елена да покаже столицата ни като достоен домакин не само с дворците му в Костинброд и под хотел “Рила”, но и с Акропол на ХХI век. Текст и сники: арх. Йордан Тангъров

5


À Ñ Ï Å Ê Ò È 2 / 2 010

ПРОЕКТИ ПРОЕКТИ ПРОЕКТИ

Ñãðàäàòà íà Áåíåòîí Ïåðñèéñêà èñòîðèÿ ñ áúëãàðñêè àâòîðè

6


PROJECTS PROJECTS PROJECTS

Арх. Яна Радева е завършила архитектура в УАСГ през 2006 г., а арх. Александър Шинолов - през 2005 г. След завършването си, успоредно с работата си в различни архитектурни бюра, и двамата участват в различни конкурси. Заедно с още трима свои колеги печелят националния конкурс за преу-стройство на приемната сграда на жп гара Пловдив. И двамата имат награди от конкурса АРХИДЕЯ арх. Радева през 2005 г., а арх. Шинолов през 2006 г. Arch. Iana Radeva has graduated in UACG in 2006, arch. Alexander Shinolov in 2005. After their graduation parallel to their work in different architectural bureaus both of them participate in many contests. Last year in collaboration with three other colleagues they won the National contest for the foyer of the train station in Plovdiv. Both of them won prizes on the contest Archidea.

Междунароният архитектурен конкурс „Designing in Teheran”, организиран от Benetton Group, даде възможност на архитекти от цял свят да демонстрират своето виждане за бъдеща сграда на Benetton в иранската столица. Предоставени бяха два парцела за разработване - „А” и „Б”. Архитектурни проекти подадоха около 1600 колектива (проект А ~ 900 , проект Б ~ 700). Целта на конкурса беше да събере идеи и да открие решения, които ще осигурят най- добрата интеграция на новия обект в характерната градска среда. Идеи и решения, които имат отношение към културните и техническите аспекти и които ще подчертаят сградата, правейки я разпознаваема с ясно чувство за индивидуалност. Проектът, получил първо място за „Проект Б”, е на екипа от български архитекти - Яна Радева и Александър Шинолов. Обект на разработката е сграда „Б” на „Benetton Group”, разположена на Vali Asr. Ave, 800 метра южно от пощад Vanak. Парцелът е с площ 1500 кв.м (50м х 30м), ЗП на обекта е 1200 кв. м.Сградата е 8-етажна с 4 подземни нива (от -4 до 2 – 1200 кв. м,от 3 до 5 – 900 кв. м, от 6 до 8 – 675 кв. м). На първите два етажа са разположени магазини, на следващите пет – офиси и на осмия етаж жилища. В заложената концепция на авторите има няколко основни фактора, взаимно- подкрепящи се и определящи обемно-

7


À Ñ Ï Å Ê Ò È 2 / 2 010

ПРОЕКТИ ПРОЕКТИ ПРОЕКТИ

8


PROJECTS PROJECTS PROJECTS

функционалното и естетическо решение на сградата. Силуетът на района, в който се намира обектът, е характерен с редици от сгради с различна етажност (от 1-2 до 8-9 етажа).”Benetton building” е събирателен интерпретативен образ на това различно, контрастно застрояване. Тя не е монотонен, тромав, цялостен, плътен обем, а група от обеми. Като резултат се постигат лекота, динамика, характерни пространства и адекватно участие в околната градска среда. Втори основен фактор е създаването на повърхнина, покриваща сградата и нейните

вътрешни фасадни стени, повтаряща приблизително вече получения обем. Структурата на равнината е интерпретация на характерни персийски мотиви.Това е опит за постигане на оригинален, съвременен и индивидуален облик. Важно е също отварянето на сградата към кръстовището (нахлуване на градското, уличното пространство в нея) и южното изложение. От съществено значение е и избирането на подходяща конструктивна схема (6м х 6м), продиктувана от функционална и формообразуваща необходимост.

9


À Ñ Ï Å Ê Ò È 2 / 2 010

ПРОЕКТИ ПРОЕКТИ ПРОЕКТИ

10


PROJECTS PROJECTS PROJECTS

11


À Ñ Ï Å Ê Ò È 2 / 2 010

ПРОЕКТИ ПРОЕКТИ ПРОЕКТИ

Âånåttîn building Persian story with bulgarian authors

12


PROJECTS PROJECTS PROJECTS

Between January and June was held the international architecture contest “Designing in Teheran�, organized by Benetton Group, that gave possibility to architects from all over the world to demonstrate their vision for future building of Benetton in the Iranian capital. Two plots were given A and B. About 1600 collectives presented their projects (project A - 900, project B - 700). The goal of the contest was to collect ideas and to find new solutions, which will ensure the best integration of the new object in this certain urban environment. Ideas and decisions, which are connected with the cultural and technical aspects and that underline the building by making it recognizable with uniqueness. The project of Iana Radeva and Alexander Shinlov is on the first place in section B. In the proposed concept of the authors are some main factors, mutually defining the volumetric-functional and aesthetical decisions of the building. The silhouette of the area, in which is the building is different and contrast combination of volumes. That is why the project brings in itself similar configuration of volumes.

13


À Ñ Ï Å Ê Ò È 2 / 2 010

ПРОЕКТИ ПРОЕКТИ ПРОЕКТИ

14


PROJECTS PROJECTS PROJECTS

As a result is achieved levity, dynamics, unique spaces and adequate participation in the surrounding environment. The second defining factor is the creation of a surface covering the building and the inside faรงade that repeats the existing volume. The structure of the flat surface is an interpretation of characteristic Persian motives. This is a try to achieve original, contemporary and individual appearance. It is important the opening of the building to the crossroad (the communication with the urban context and the building) and the southern exposition of the building. It is important to chose appropriate constructive scheme (6mX6m), coming from the functional and form-shaping necessity.

15


À Ñ Ï Å Ê Ò È 2 / 2 010

“ПЕРЛА” В СОФИЯ – ЕЛЕГАНТНА архитектура от стъкло и метал Обект: Търговско-административна сграда Интериорен и екстериорен дизайн и проект: Архитектурно и дизайнерско студио “Креатив”, арх. Янчо Ангелов Инвеститор и изпълнител: “Владсон” ЕООД, управител Петър Петров Daikin Ltd. - климатични инсталации Eckelt Glas GmbH - стъклопакети Bsys Ltd. - монтаж на фасади, стъклопакети Eckelt Glas GmbH и на алуминиева дограма Schueco International Germany Kimtech Ltd. - официален представител на Tyco/Electronics Thermal Controls Legrand Bulgaria - търговско представителство на LEGRAND SNC-France Uniken Elevators Ltd. - представител на Orana S Coop

Търговско-административната сграда “ПЕРЛА” е разположена в една от най-престижните зони на София - жк “Изток”, между бул. “Драган Цанков” и ул. “Н. Хайтов”, в непосредствена близост до Световния бизнес център “Интерпред” и станцията на метрото. Районът е особено предпочитан поради комуникативното си разположение и отличната жизнена среда. Достъпът до централната част на столицата и бизнес зоните е улеснен от преминаващите първостепенни булеварди и новоизградената линия на Софийското метро. На северозапад от кв. “Изток” се намира “Борисовата градина” – най-големият и отлично поддържан парк в централната част на София. В квартала се намират дипломатическите представителства на много страни, сред които Русия, Германия, Япония, Куба, Индия и Македония, търговски представителства на световни фирми и един от най-големите хотели на столицата – “Паркхотел Москва”, както и много търговски обекти и банки. Зоната се оформя като своеобразен бизнес център и е идеално място за ситуиране на корпоративни офиси. Местоположението, близостта до сградата на “Интерпред”, дипломатическите мисии, чуждестранните търговски представителства, великолепната гледка към Витоша и луксозните довършителни работи правят предложенията за инвестиция изключително атрактивни. Сградата е част от проекта за ново строителство в района и е заобиколена от новопостроени

16

жилищни и административни сгради. Тя е част от сключеното застрояване към локалното платно на булеварда, с пешеходен проход към квартала. Търговският център е разположен на партерния етаж и включва: банков офис, 3 магазина, кафе и ресторант с директен достъп от двете улици и прохода. Административните етажи над партера са достъпни от две независими вертикални комуникационни ядра, осигуряващи диференциран подход към 53 самостоятелни офиса. На последния етаж е разположена панорамна конферентна зала с изключителна гледка и озеленен покривтераса. В сутерена на две нива се намират подземните гаражи с общо 39 паркоместа. Всяко ниво е със самостоятелна входно-изходна рампа и достъп от локалното платно. Съвременната архитектурна визия е съчетана с функцията на сградата и е забележителна с изчистената си линия и ритмичната смяна на цветове и материали. Фасадите са решени в черно и бяло с редуващи се хоризонтални пояси, структурна окачена фасада и плътни ограждащи елементи. Предвидено е изпълнение със стъкла на австрийската фирма ECKELT и детайли за окачена фасада от SCHUCO. Сградата е съобразена със съвременните европейски стандарти на строителство и архитектура. Има централна климатизация с интегрирана система за вкарване на чист въздух - VRV DAIKIN система за контрол на достъп и система за индивидуално автоматично изчисляване на разходите на офисите.


Престижен район Отлична комуникация Модерна архитектура Великолепна гледка към Витоша Екологична зона

17


À Ñ Ï Å Ê Ò È 2 / 2 010

Прозрачна архитектура Модерната архитектура показва видно течение към прозрачни, изпълнени със светлина сгради, с голяма площ от прозорци и фасади. За такива архитектурни проекти обикновено трябва да се предприемат мерки за избягване на прекаленото прегряване, дължащо се на интензивната слънчева радиация.За проекта „Перла” използваният продукт - CLIMAPLUS SOLAR CONTROL е ефикасно, екологично и устойчиво решение, което направи ненужно използването на външни механични щори, които се нуждаят от много поддръжка. Този постоянен слънчев контрол функционира без никакво механично управление и осигурява комфортна стайна температура дори и в топлите летни месеци. През зимните месеци неговата топлинна изолация спестява енергия и повишава комфорта на обитателите до съвременни високи стандарти. Естетическият аспект на използваното стъкло удовлетворява очакванията на архитектите и собствениците. Външният пласт на PARSOL grey с неговата характерна ниска светлопроводимост създава елегантна външност и осигурява впечатляващ контраст спрямо често използваното другаде високо отразително стъкло. Околните пространства не са обезпокоени от отражения на сградата и възможността да се наднича от вън също е намалена до дискретно ниво.

18

PARSOL слънчев контрол PARSOL е стъкло оцветено в масата от SAINTGOBAIN GLASS – водещата компания в Европа: Добавки по време на производството придават цвят на стъклото. Соларните характеристики на PARSOL идват от оцветяването. Оцветяването води до високи стойности на абсорбция и следователно значително понижаване на соларния фактор. Характеристиките са зависими от цвета и дебелината на стъклото. Визията през PARSOL grey (сиво) – с индекс на цветова промяна (color rendering index) от 93 % - е всъщност DIN 6169 индекс на цветовата промяна (color rendering index) Ra 93 % е класифициран като много добър. Безопасността е от голямо значение Високата степен на абсорбация на стъклото и свързаният риск от термично счупване са взети предвид в първоначалния дизайн като са правени симулационни анализи. Това беше една от причините, поради които всичките стъклопакети бяха изработени от SECURIT защитно, закалено стъкло. Тези защитни, закалени стъклени пластове са не само устойчиви на температурни шокове но също осигуряват пасивна безопастност на хората. Повишената резистентност на удар и 4-5 пъти по-голямата устойчивост на натиск в сравнение с нормалното стъкло намаляват риска от счупване дори и от вандализъм.


19


À Ñ Ï Å Ê Ò È 2 / 2 010

Ако някое от съклата все пак някога се счупи, SECURIT се натрошава на миниатюрни парченца, които не са опасни. Стъклопакетите, доставени за „Перла” от ECKELT, имат g-стойност (g-value) от 0.29, която в тази симулация за COOL-LITE 50/25 осигурява отлична слънцезащита – равняваща се на ползване на външни щори. ECKELT е пазарният лидер в Австрия за обработка на плоско стъкло и компанията е фокусирана към осигуряване на иновативни архитектурни решения, които са екологични, устойчиви и стават пример за подражание. Гарантирани устойчиви решения от солидна компания в структурата на SAINT-GOBAIN GLASS group. Фирма “Би Сис” ООД е регистрирана през 2000г., от март 2009г. получава регистрация по ISO 9001:2000 от „Лайдс Регистер ЕМЕЛ”. Фирмата има изградена производствена база, оборудвана с високо производствени цифрови машини от Elumatec – Германия. Проектът „Перла” е реализиран със структурна окачена конструкция от профили FW 50+ на фирма Shueco International Germany. Shueco е световен лидер в изграждането на сгради. Зад дружеството стои интелигентна система за най-широк спектър от технологии и материали. Клапите на конструкцията са залепени със силикон на фирма Belcorming. Вратите, прозорците и дограмата (модел AWS/ADS 60) също са на Shueco International Germany. Daikin е водещ иноватор в производството на климатични системи на пазара. Иновациите и качествата са ключова филисофия на фирмата и затова през 1998г. става първият европейки производител на климатици, които получават сертификат ISO 14001. За проекта „Перла”, използваният продукт Daikin VRV III Heat pump е ефикасно решение с гарантирана максимална енергийна ефективност през целия период на експлоатация.

20


21


À Ñ Ï Å Ê Ò È 2 / 2 010

22


Оборудване Daikin VRV III Heat pump: Външни тела: модел RXYQ /8, 12, 18, 22, 26, 28/P – 10 бр. модел RZQS /71, 100, 125/C – 5 бр. модел RXS 50 G – 2 бр. Вътрешни тела: модел FXFQ P – 118 бр. модел FBQ 71 B – 2 бр. модел FCQ 50 C – 3 бр. модел FCQ 100 C – 1 бр. Tyco Electronics е световен лидер в производството на кабели, трансформатори, елекрооборудване. В „Перла” е монтирана нагревателна система против лед и сняг на всички открити тераси. Кабелите са производство на немската фирма “Raychem”, която е част от американската компания „Тyco Electronics”, направление “Tyco Termal Controls”, на което фирма “Кимтех” е официален представител за България. Нагревателните кабели на Tayco-Raychem, предназначени за строителния сектор, са с изключително високо качество, надеждност, лесен монтаж и обединяват многогодишния опит и технологично развитие на фирмата в тази област. Подобряват качеството на живот на хората, добавят допълнителен комфорт и ги предпазват от неприятни усещания вследствие на ниските температури през зимата. Кабелите са направени от качествени материали, отговарящи на европейските и световни стандарти. Льогранд България е търговско представителство на Legrand SNC – Франция. За проект „Перлата” са използвани материали за контрол и управление на захранването на осветителните тела. От 2000г. фирма Уникен е единствен представител на Orana S Coop., която е най – голямата компания за производство на всички видове пътнически асансьори в Испания и осмата по големина в света. За проекта „Перлата” използваният модел пътнически асансьор е Elegance. Асансьорът е предназначен за 6 лица до 450 кг. и има скрито осветление, аварийно осветление, фотозавеса, контрол на товара, бутони с Брайловата азбука, бутон аларма, интерком, противопожарен контрол, бутон за затваряне на врата, устройство за честотно регулиране на скоростта, вентилатор.

23


À Ñ Ï Å Ê Ò È 2 / 2 010

“Pearl” in Sofia – stylish architecture from glass and metal

24


Project: Commercial-administrative building Interior and exterior design and project: Architecture and design studio “Creative”, Arch. Yancho Angelov Investor and executor: Vladson Ltd., manager Petar Petrov The trade and office building ”PERLA” is situated in one of the most prestigious areas of Sofia – complex “Iztok”, between the blvd. “Dragan Tsankov” and “Nikola Hajtov” str., very near to the World business center “Interpred” and the subway station. The area is very requested, due to its good communication and the excellent lifestyle. The access to the central part of the capital and to the business zones is facilitated by several main boulevards and the newly built line of the Sofia subway. North-west of the “Iztok” complex you will find the Boris Garden – the biggest green park in the central part of Sofia, which offers excellent possibilities for relaxation and walkabouts. In the area you can find the embassies of many countries, among which Russia, Germany, Japan, Cuba, India and Macedonia, offices of big international companies and one of the biggest hotels in the capital “Park-Hotel Moskva”, as well as a great number of shopping areas and banks. The entire area is transforming into an actual business center and proposes an ideal place for corporate offices. The location in itself, the proximity to the “Interpred” building, the embassies, the international companies offices, the magnificent view to Vitosha and the luxurious finishing makes the investment proposal extremely attractive. The building is part of the project for new construction in the area and is surrounded by newly built office and domestic buildings. It is part of the construction towards the local roadway of the boulevard, with walking access to the area. The trade center is situated on the ground floor and includes a bank office, 3 stores, coffee shop and a restaurant with direct access to both streets and to the inner passage. The administrative (office) floors over the ground floor are accessible via two independent vertical communication cores, providing differential approach to 53 independent office areas. On the last floor is situated a panoramic conference room with exceptional view and green roof-terrace. In the basement is situated the 2 level underground parking with in total 39 parking places. Every level has an individual entrance/exit ramp and access to the local drive way. The modern architectural vision is in combination with the function of the building and is remarkable for its fine line and rhythmical alteration of colours and materials. The facades are made in black and white with alternating horizontal strakes, structural glazing and compact enclosing elements. The glass windows will be made by the

25


À Ñ Ï Å Ê Ò È 2 / 2 010

Austrian ECKELT, and the elements of the structural glazing will be made by SCHUCO. The construction of the building is in compliance with the modern European construction and architecture standards. There is central air conditioning system with integrated fresh air inflow - VRV DAIKIN access control system and a system for individual automatic calculation of the individual costs of the offices. Transparent Architecture ECKELT SAINT-GOBAIN Modern architecture shows a clear trend towards transparent, light-filled buildings with great expanse of windows and facades. Such architectural designs normally require measures to avoid excessive overheating due to intensive solar radiation. For the project “Perla” CLIMAPLUS SOLAR CONTROL was an efficient and sustainable solution. An external, maintenanceintense shading device could be avoided. This permanent solar control functions without any mechanical control and provides a comfortable room temperature even in hot summer months. In winter months its excellent thermal insulation saves heating energy and raises the comfort of the occupants to contemporary high standards. The aesthetic aspect of the glass used also fulfils all expectations of the architects and developers. The external sheet of PARSOL grey with its characteristically low light transmittance creates an elegant appearance and provides a welcome and outstanding contract to commonly used high-reflective glass. The surroundings are not disturbed by blinding reflections and the ability to look in from outside is also reduced to a discreet level. The sleekness of the architecture is striking through the use of an obvious color scheme in the building’s structure. White spandrels accentuate the dark grey glass surfaces. A solitary piece of cool architecturein it’s city surroundings. PARSOL solar control PARSOL is body-tinted glass from SAINT-GOBAIN GLASS – the leading company in Europe: Additives during production mixing provide the glass with color. The solar performance of PARSOL comes from its coloration. The coloration leads to high absorption values and thereby a significant reduction in the solar factor. The performance is therefore dependent on the color and thickness of the glass. The vision through PARSOL grey – with a color rendering index of 93 % - is actually color neutral. In accordance to DIN 6169 a color rendering index Ra of 93 % is classified as very good. Safety is paramount The high absorption rate of the glass and the associated risk of thermal breakage were accounted for in the initial design by

26

carrying out simulated analysis. This was one of the reasons that all of the insulating glass units are manufactured from SECURIT safety glass. These tempered safety glass sheets are not only temperature-resistant but also provide the occupants and public with a form of passive safety. Increased impact resistance and the 4-5 times higher load capacity in comparison to normal glass reduces the risk of breakage even from vandalism. Should any of the glass ever break, SECURIT shatters into tiny pieces that are not dangerous. The insulating glass units supplied for Perla by ECKELT have a g-value of 0.29 – similar to the yellow curve shown which in this simulated case for COOL-LITE 50/25 provides excellent solar heat protection. ECKELT is the market leader in Austria for flat glass processing and is focused on providing solutions for trend-setting sustainable architecture. Guaranteed sustainable solutions from a solid company within the SAINT-GOBAIN GLASS group. Bsys Company Ltd was established in 2000, in March 2009 received ISO 9001:2000 registration from Layds EMEL Register. The company has built production facilities equipped with high production of digital machines Emulate - Germany. Project Perla is realized with structural design of the suspended profiles FW 50 + Company Shueco International Germany. Shueco is a world leader in construction of buildings. The company stands behind the most intelligent system - a wide range of technology and construction materials. Vanes bonded with silicone for a firm Belcorming. Windows and door frames (Model AWS / ADS 60) are also Shueco International Germany. Daikin is a leading innovator in the manufacture of air conditioning systems market. Innovations and quality are key philosophy of the company and so in 1998 became the first Caucasian productive air conditioners, which receive ISO 14001 certification. The Project Perla using the product Daikin VRV III Heat efficacy, pump is guaranteed by maximum energy efficiency throughout the exploiter. Equipment Daikin VRV III Heat pumps: Outside units: Model RXYQ / 8, 12, 18, 22, 26, 28 / P – 10 pcs. Model RZQS /71, 100, 125/ C – 5 pcs. Model RXS 50 G – 2 pcs. Inside units: Model FXFQ - P – 118 pcs. Model FBQ 71 B – 2 pcs. FCQ model 50 C – 3 pcs. FCQ model 100 C – 1 pcs. FDQ model 125 – 1 pcs


Tyco Electronics KIMTECH Tyco Electronics is a world leader in the production of cables, transformers, and electrical equipment. The Project Perla has installed heating system released against ice and snow all open terraces. Cables are produced by the German company “Raychem”, which is part of the U.S. company “Tyco Electronics”, direction “Tyco Thermal Controls”, of the ensemble which company Kimtech is the official representative for Bulgaria. The heating cables Tayco-Raychem designed a construction sector are characterized by high quality, reliability, easy installation and represent combination of many years of experience and technological development of the company in this area. They improve the quality of life of people, add extra comfort and, protect them from unpleasant feelings of prior to low temperatures in winter. The cables are made of quality materials, meeting the European and world standards.

LEGRAND Legrand Bulgaria is a representation of Commerce Legrand SNC - France, materials for control and management of the lighting power are used in the project “Perla”. UNIKEN UNIKEN since 2000. Uniken is the only company representative Orana S Coop., that is - the biggest company for producing all types of passenger lifts in Spain and the eighth largest in the project in the world. For Perla model used passenger elevators is Elegance. The lift is designed for 6 persons up to 450 kg. and has hidden lighting, emergency lighting, photoscreen, load control, buttons with Braille, and an alarm button, intercom, fire control button for closing the door, a device for frequency speed control, a fan.

27


À Ñ Ï Å Ê Ò È 2 / 2 010

Модерната визия за енергийно ефективна сграда Директивата на Европейския парламент относно енергийните характеристики на сградите е насочена към създаване на „сгради с приблизително нулево потребление на енергия”. Приемането й се налага поради значимия дял на сградите в енергийното потребление, а енергийно ефективните сгради пестят средно 30% повече енергия от конвенционалните. До 31 декември 2020 г. на това изискване трябва да отговарят всички нови сгради. За сградите от публичния сектор срокът е до 2018 г. Сградите с нулево използване на енергия трябва да набавят 30% от нужната енергия от възобновяеми енергийни източници в самите тях. Това отрежда на вградените фотоволтаични елементи (BIPV) основна роля в постигането на критериите, заложени в Директивата на ЕК. До 30 юни 2011 г. ще влезе в действие обща методология за изчисляване на оптималните разходи за енергийно ефективната сграда и енергийните й характеристики. Мерките ще обхванат новите сгради и съществуващите, на които се извършва основен ремонт. Трябва да се определи и делът на съществуващите сгради, които ще бъдат превърнати в енергийно ефективни до 2016 г. и до 2020 г. Допълнително изискване, наложено от европейската практиката е, специална измервателна апаратура да следи разходите по поддръжката, комфорта и параметрите на енергийната ефективност. Крайният срок за въвеждане на всички разпоредби на Директивата в националните законодателства е 2012 г. Адаптивни сградни концепции Опитът на “БИ СИС” ООД и нашите партньори показва, че изграждането на истинска енергийно ефективна сграда, покриваща определението за прибизително „нулево

30

потребление на енергия” изисква залагането на тази идея още на етап концепция. Налага се извършване и на предпроектно проектиране. То започва с концептуалтото оформяне на идеята съвместно от собствениците , архитектите и проектантите на активните и пасивни енерго-ефективни мерки, едновременно с детайлизирането на визията на сградата. Това е времето, когато се прави анализ на различните достъпни технологии, които се подбират и синхронизират, за постигане на найголям резултат. Още на този етап е нужно да се извърши моделиране, което да позволи сравняването на различните енергоефективни технологии и техните комбинации. Това означава значителна част от разходите на средства и време за проектиране да се изнесат по-рано във времето, което ще с8пести много по-големите разходи от възникнали по-късно конфликти в избраните комбинации от активни и пасивни технологии. Общи анализи за всички мерки: радиационен анализ – слънчево греене и засенчване; икономически анализ – ефективност на конципцията и въглеродни емисии. Извършваните анализи и симулации, за пасивните технологии включват: фасадни системи и енергийна ефективност; остъкляване, осветеност и слънцезащита; възможности за интегриране на термопомпени инсталации; взаимодействие на елементите с БМС (програмиране и сценарии на поведение). Анализи и симулации за активни мерки: соларен одит – за определяне на потенциалното производство на електрическа енергия от вградени в сградата фотоволтаични елементи (BIPV); икономически анализ на цялостното представяне на BIPV, включително на ролята им за топло-, хидро- и звукоизолация и слънцезащита.


Създаване на енергийно ефективна сграда в България: активни и пасивни мерки Пасивни мерки Те са средство за енергоспестяването, което се постига по две направления: повишаване коефициента на оползотворяване на енергията, която се подава; намаляване на загубите на енергия от сградата. От всички пасивни мерки, които “БИ СИС ” ООД предлага на своите клиенти, представяме три иновативни решения. Двойна фасада. Тя позволява да се извършва вентилиране на въздуха вътре в двойната фасада. Първо в хоризонтална посока с помощта механично задвижване – придвижвайки въздух от нагретите страни на сградата към засенчените и обратно. Това позволява да се осигури равномерна температура на цялата фасада, което води до значително намаляване на разходите по отопление и охлаждане. При високи температури се използва естественото движение на загретия въздух - вентилиране чрез клапи в долния и в горния край на фасадата. Двойната фасада предлага също така подобрена звукоизолация, защита от вятър, минимална техника за вентилация на помещенията и използване на слънчева енергия. Вградени в стъклопакетите щори, за осигуряване на равномерна осветеност в помещенията. Тази система позволява едновременното засенчване на работните места, заедно с отвеждане на слънчевата светлина към тавана. Разпределената по целия таван светлина осигурява равномерна и комфортна осветеност на цялото помещение, едновременно със значително намаляване на проникващата топлина.”БИ СИС” ООД изпълни два такива проекта за Американския университет в Благоевград (2008 и 2009 г.) Кондициониране на сградни помещения. Това е система за поддържане на оптимални условия на уют в помещенията чрез оборудването им с термично активни площи за затопляне (респ. охлаждане) с относително висок дял на лъчистия топлообмен. Топлинният носител е вода. Топлообменниците не изсушават, нито овлажняват въздуха. Няма кондензиране върху тях при охлаждане. Микропроцесори автоматично следят за поддържане на комфорта. А едновременното използване на системата за отопление и охлаждане значително намалява инвестиционните разходи. Активни мерки Това са са мерките за енергодобив. Най-чистият възможен енергоизточник за една сграда са вградените фотоволтаични елементи (BIPV). Те губят под 10% от капацитета си за целия експлоатационен срок от 25 години, като нямат разходи по поддръжката. Възможностите за BIPV са в три основни направления: BIPV във фасадата, BIPV в покрива и BIPV в остъкляването. Все побързо се развива и четвърто направление – BIPV във слънцезащитните елементи (сенници и тенти). Когато са интегрирани във фасадата, те позволяват да се използват като шумо-, хидро- и топлоизолация, едновременно с произвеждането на електрическа енергия. Предлаганите на пазара видове фотоволтаични елементи, които могат да се вградят във фасадата, освен различни технически характеристики имат и растяща гама от цветови решения. Това позволява да се запази свободата на архитектурните идеи. При интегриране в покривната конструкция BIPV запазват всички качества,

които имат при интегриране във фасадата. Допълнително, плоските покриви предлагат възможност за добавяне на фотоволтаични мощности при вече изградени покривни конструкции. BIPV вградени в остъкляването (вкл. в покривно остъкляване) освен шумо-, хидро- и топлоизолация осигуряват слънцезащита и регулиране на осветеността в помещенията. За вграждане могат да бъдат използвани и трите основни вида фотоволтаични елементи – монокристални клетки, поликристални клетки и аморфни фотоволтаици. В зависимост от различните фактори “БИ СИС” ООД може да предложи различни решения за енергийна ефективност на сградата. Възможностите за инвестиране в BIPV в България са регламентирани. За добросъвестното прилагане на регламентите и тяхното доразвиване инвеститорите могат да разчитат на Българската фотоволтаична асоциация, в която членува и “БИ СИС” ООД. Съществуват редица възможности за осигуряване на финансиране за проекти в областта на фотоволтаичните инсталации. Изграждането на „сгради с приблизително нулево потребление на енергия” ще бъде предизвикателство, което ще открие отлични възможности за подобряване на условията за живот и работа. Тези сгради ще осигурят не съмо по-добри условия за ползващите ги, но ще бъдат и инвестиция с отлична възвръщаемост. Монтаж на покрива

Поглед от вътре Най-голямата PV-инсталация, вградена в стъклен покрив в Източна Европа. Обектът е на “Риск Инженеринг”.

Повече информация можете да откриете на сайта на “БИ СИС” ООД : www.bsys.bg

31


À Ñ Ï Å Ê Ò È 2 / 2 010

3XN wins architecture competition for the Randers Museum of Art The new Randers Museum of Art in Denmark will be a building both extrovert and introvert in nature; with reinterpreted classic Danish roots.

3XN спечели конкурса за Музей на изкуствата Рандерс Скулптура разположена в градина от скулптори, новият музей ще бъде кръстопът между града, приорадата, пейзажа и изкуството. Единият край на сградата е отворен към града, а другият към приорадата, музеят ще слее тези две среди чрез произведенията на изкуствата, които ще бъдат изложени в него. Архитектурата е игрива, размивайки границите между изкуството и музея. Използвайки леки извивки, червена фасада се превръща в покрив и подобно на това вътре в сградата подът се превръща в стена и стената в таван. Сградата представя традиция и иновация в дългогодишната датска строителна традиция на красива сграда и издръжливи сгради с материали взети от мястото на което са построени.

32


33


À Ñ Ï Å Ê Ò È 2 / 2 010

34


„За нас е важно да създадем сграда, която е отворена едновременно към средата и в същото време предоставя възможност за уединеност с произведенията на изкуствата отвътре. Новият музей на изкуствата ще бъде преди всичко рамка за изкуството, което представя, но ние много работихме над връзката между изкуството, природата и общността, разбира се. За нас беше привилегия да работим в такава синергия, която е резултат от работата с изкуството отвътре и природата отвън” казва Ким Нийлсен, главен архитект и креативен директор на 3XN. Музеят за изкуство Рандерс ще бъде забележителна характеристика на входа към града Рандерс и по поречието на реката Гуден. С размер от 7550 кв.м., музеят ще помещава три изложбени зали, аудиториум, кафе, бутик и административни пространства. Главната изложбена галерия ще помещава забележителната колекция на музея на датско изкуство – свързвани с природата в много от картините. Временното изложбено пространство балансира между националния характер и интернационалния потенциал и свързващото пространство между галериите ще бъде Далсгард зоната – на името на датския сюрреалист Свен Далсгард, с който музеят се гордее, че притежава една от своите най-значими колекции. Студиото 3XN е победител измежду 5 екипа: Zaha Hadid, Behnish Arkitekten, CoopHimme(l)blau иentasis a/s.

35


À Ñ Ï Å Ê Ò È 2 / 2 010

36


37


À Ñ Ï Å Ê Ò È 2 / 2 010

3XN wins architecture competition for the Randers Museum of Art The new Randers Museum of Art in Denmark will be a building both extrovert and introvert in nature; with reinterpreted classic Danish roots.

38


39


À Ñ Ï Å Ê Ò È 2 / 2 010

In itself a sculpture sitting in a sculpture garden, the new Randers Museum of Art will be a transition point between town and landscape, art and nature. Opening up at one end towards the town – and at the other towards the landscape; the Museum will merge these two concepts through the experience of the works of art within it. The architectural expression is playful, blurring the lines between art and museum. Using soft transitions, the red-tile façade of the exterior becomes the roof, and similarly on the inside, the floor becomes a wall, and then the wall a ceiling. The building also merges tradition and innovation incorporating the long Danish tradition of building beautiful and durable buildings in materials taken from the earth on which they are built. ‘It was important for us to create a building that was both open to the surrounding environments and yet allows for an intimate experience of the works of art inside. The new Randers Museum of Art will first and foremost be a frame for the art it contains; but we have worked

40


very hard to create a connection between the art, the nature and of course the community. It has been a privilege to work with the kind of synergy that results from working with art on the inside and nature on the outside,’ says Kim Herforth Nielsen, Principal Architect and Creative Director at 3XN. Randers Museum of Art will be a prominent new landmark at the entrance to the town of Randers and alongside the Guden River. At a size of 7.550 m2, the Museum will house three exhibition galleries, an auditorium, café, boutique and a range of administrative facilities. The main exhibition gallery will house the Museum’s considerable collection of Danish art – directly connected to the landscape depicted in so many of its works. The temporary exhibition space balances the national emphasis with its international potential; and a connecting transition between the galleries will be the Dalsgaard zone, named for Danish surrealist painter Sven Dalsgaard – of whom the Museum carries one of the world’s most significant collections.

41


À Ñ Ï Å Ê Ò È 2 / 2 010

3XN wins architecture competition for the Randers Museum of Art The new Randers Museum of Art in Denmark will be a building both extrovert and introvert in nature; with reinterpreted classic Danish roots.

3XN спечели конкурса за Музей на изкуствата Рандерс Скулптура разположена в градина от скулптори, новият музей ще бъде кръстопът между града, приорадата, пейзажа и изкуството. Единият край на сградата е отворен към града, а другият към приорадата, музеят ще слее тези две среди чрез произведенията на изкуствата, които ще бъдат изложени в него. Архитектурата е игрива, размивайки границите между изкуството и музея. Използвайки леки извивки, червена фасада се превръща в покрив и подобно на това вътре в сградата подът се превръща в стена и стената в таван. Сградата представя традиция и иновация в дългогодишната датска строителна традиция на красива сграда и издръжливи сгради с материали взети от мястото на което са построени.

22


23


À Ñ Ï Å Ê Ò È 2 / 2 010

24


„За нас е важно да създадем сграда, която е отворена едновременно към средата и в същото време предоставя възможност за уединеност с произведенията на изкуствата отвътре. Новият музей на изкуствата ще бъде преди всичко рамка за изкуството, което представя, но ние много работихме над връзката между изкуството, природата и общността, разбира се. За нас беше привилегия да работим в такава синергия, която е резултат от работата с изкуството отвътре и природата отвън” казва Ким Нийлсен, главен архитект и креативен директор на 3XN. Музеят за изкуство Рандерс ще бъде забележителна характеристика на входа към града Рандерс и по поречието на реката Гуден. С размер от 7550 кв.м., музеят ще помещава три изложбени зали, аудиториум, кафе, бутик и административни пространства. Главната изложбена галерия ще помещава забележителната колекция на музея на датско изкуство – свързвани с природата в много от картините. Временното изложбено пространство балансира между националния характер и интернационалния потенциал и свързващото пространство между галериите ще бъде Далсгард зоната – на името на датския сюрреалист Свен Далсгард, с който музеят се гордее, че притежава една от своите най-значими колекции. Студиото 3XN е победител измежду 5 екипа: Zaha Hadid, Behnish Arkitekten, CoopHimme(l)blau иentasis a/s.

25


À Ñ Ï Å Ê Ò È 2 / 2 010

3XN wins architecture competition for the Randers Museum of Art The new Randers Museum of Art in Denmark will be a building both extrovert and introvert in nature; with reinterpreted classic Danish roots.

36


37


À Ñ Ï Å Ê Ò È 2 / 2 010

In itself a sculpture sitting in a sculpture garden, the new Randers Museum of Art will be a transition point between town and landscape, art and nature. Opening up at one end towards the town – and at the other towards the landscape; the Museum will merge these two concepts through the experience of the works of art within it. The architectural expression is playful, blurring the lines between art and museum. Using soft transitions, the red-tile façade of the exterior becomes the roof, and similarly on the inside, the floor becomes a wall, and then the wall a ceiling. The building also merges tradition and innovation incorporating the long Danish tradition of building beautiful and durable buildings in materials taken from the earth on which they are built. ‘It was important for us to create a building that was both open to the surrounding environments and yet allows for an intimate experience of the works of art inside. The new Randers Museum of Art will first and foremost be a frame for the art it contains; but we have worked very hard to create a connection between the art, the nature and of

38


course the community. It has been a privilege to work with the kind of synergy that results from working with art on the inside and nature on the outside,’ says Kim Herforth Nielsen, Principal Architect and Creative Director at 3XN. Randers Museum of Art will be a prominent new landmark at the entrance to the town of Randers and alongside the Guden River. At a size of 7.550 m2, the Museum will house three exhibition galleries, an auditorium, café, boutique and a range of administrative facilities. The main exhibition gallery will house the Museum’s considerable collection of Danish art – directly connected to the landscape depicted in so many of its works. The temporary exhibition space balances the national emphasis with its international potential; and a connecting transition between the galleries will be the Dalsgaard zone, named for Danish surrealist painter Sven Dalsgaard – of whom the Museum carries one of the world’s most significant collections. Our special correspondent from Denmark: Polina Hadjimitova

39


À Ñ Ï Å Ê Ò È 2 / 2 010

40


Париж

Бялата на къща Мартин Маргиела

За втора поредна година Градчето на архитектурата и историческите паметници в Париж посреща списание „Ел декорасион“ в обновения дворец Шайо. След Кристиян Лакроа, тази година списанието даде карт бланш на Мартин Маргиела да декорира едно от най-впечатляващите пространства на двореца. Става въпрос за бившия апартамент на проектанта Жак Карлю, разположен на последното ниво и откриващ неотразим поглед към градините Трокадеро и Айфеловата кула. Верен на себе си, Мартин Маргиела ни представя изцяло бяло пространство, подклаждащо любопитството и стимулиращо въображението. Времето сякаш е спряло в този апартамент и посетителят се озовава сред безпорядъка на отминал празник. Декорацията представя всички характерни черти на къщата Маргиела: белия цвят, среброто, оптическите ефекти, памучните калъфи, белезите на времето. Гостите влизат през дълъг сребърен коридор и се

озовават в преддверието, където тече подготовката на празника – ценните картини са свалени, мебелите избутани и покрити с калъфи. Самата празнична зала вече е празна, но навсякъде личат следите от отминалата вечер: телевизорите са включени, чаши и празни бутилки запълват масите, столовете са струпани в ъгъла, а музиката още не е напусната пианото и то продължава да свири... Терасата е покрита с бяла изкуствена трева, по която са разхвърляни столове, а по парапетите се виждат дълги редици изгоряли свещи. След салона преминаваме пред странно и изцяло тапицирано помещение, в центъра на което се намира хладилна витрина с чифт обувки, и накрая се озоваваме в трапезарията. Тя също пази следите от празника - масата е сложена, разговорите и звънтенето на приборите и чашите все още витаят из въздуха, но празникът тук вече е свършил... за да продължи другаде.

Наш специален кореспондент във Франция: арх. Пролет Попова

41


À Ñ Ï Å Ê Ò È 2 / 2 010

42


43


À Ñ Ï Å Ê Ò È 2 / 2 010

44


Paris

The White house of

Martin Margiela

For the second year Paris welcomes magazine El dekorasion in the renovated palace Shayo. After Christian Lacroix, this year the magazine gave carte blanche to Margita Martin to decorate one of the most impressive areas of the palace. It’s the former house of the designer Jacques Karlyu located on the top and opening an irresistible look to Trokadero gardens and the Eiffel Tower. True to himself, Martin Margita presents completely white space, inciting curiosity and stimulating the imagination. Time seems to have stopped in this apartment. The decoration has all the features of the house Margiela: White, silver, optical effects, cotton covers, the marks of time. Guests enter through a long silver corridor and find themselves in the foyer, where is ongoing preparation

for a feast - the valuable paintings were taken off, and the furniture moved and covered. The festive hall is now empty, but everywhere are signs of the past night: switched on televisions, glasses and empty bottles, chairs are piled in the corner and the music continues to play ... The terrace is covered with white artificial grass, where chairs are scattered, and long rows of candles can be seen on the railings. After the salon we go to a strange and completely upholstered room in the center of which lies cabinet with a pair of shoes, and finally find ourselves in the dining room. It also keeps track of the feast - the table is ready, and thenoices of the glasses are still hovering in the air, but the feast has ended here... to continue elsewhere.

Our special correspondent from France: Arch. Prolet Popova

45


À Ñ Ï Å Ê Ò È 2 / 2 010

ПРОЕКТИ ПРОЕКТИ ПРОЕКТИ

бизнес комплекс новоклас 46


PROJECTS PROJECTS PROJECTS

Обект: Логистичен и бизнес комплекс „Новоклас” EООД кв. „Горубляне“ в София Инвеститор: „Новоклас” EООД Проектант: „Иво Петров Архитекти” EООД РЗП: 117 234 кв. м Фаза: идеен проект Градоустройствени показатели

Показател

Норма

Проект

Разлика

Макс.застрояване

28 478 кв.м

16156 кв.м

-12 322 кв.м

Макс. РЗП

166 121 кв.м

117 234 кв.м

-48 887 кв.м

Озеленяване

18 985 кв.м

22 293 кв.м

3308 кв.м

Паркинг

1104 кв.м

В столичния кв. „Горубляне”, на мястото на бившата фабрика „Ариана”, се предвижда да бъде изграден съвременен логистичен комплекс. Характерно за съвременните градове е преструктурирането на стари производствени зони в тях и превръщането им в модерни многофункционални комплекси с логистични, обществени и административни функции. Концепцията зависи първостепенно от подхода към градоустройственото решение, последвано от архитектурното и функционалното. В съответствие със съвременните тенденции, в югоизточната част на София започват предпроектни проучвания, развитие на концепция, подробен устройствен план и идеен проект за създаването на нов складово-логистичен ком-

плекс „Новоклас”. Инвестицията е на едноименното дружество „Новоклас” EООД. Проектът е разработен от колектив на „Иво Петров Архитекти” ООД. Тенденцията за промяна на производствената зона в тази част на града към бизнес и логистична е показателна за територията. В близост вече функционира нова сграда на „Загорка”, на „Флорина”, складовата база на „СОМАТ” и други. Транспортното обслужване се осъществява от главни градски булеварди, които позволяват добри комуникационни връзки в северна, южна и източна посока. Това са новият бул. „Универсиада” и бул. „Цариградско шосе”, както и удобната връзка с околовръстния път и близостта до летището.

47


À Ñ Ï Å Ê Ò È 2 / 2 010

ПРОЕКТИ ПРОЕКТИ ПРОЕКТИ

Настоящият инвестиционен проект е основен за дружеството „Новоклас“ EООД. Във време на икономическа криза за реализацията на подобен мащабен проект ще търсим всякакви форми на партньорство, каза управителя на дружеството Иво Горанов. Обмисляме варианти и за продажба на комплекса, посочи той. Старите сгради за нуждите на бившето предприятие, както и сега действащите два склада, ще бъдат напълно премахнати, тъй като не отговарят на съвременните изисквания за конструктивни и топлотехнически характеристики на сградите. Предвижда се комплексът да се изгради изцяло като ново строителство. Разработен е подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на имота с площ от около

48

47 дка, който се основава на направените предварителни проектни проучвания и концепция за развитие на зоната. Устройственият проект е одобрен и на базата на него е издадена виза за проектиране. Разработеният идеен проект се основава на ясна функционална структура. Складовологистична зона e обособена в три ниски тела и бизнес зона, състояща се от пет сгради, най-високата от които достига 21 етажа. Съществено внимание е обърнато на разпределението на комуникационния достъп и входно-изходните зони. Съобразени с разделението на потоците на движение, както за различни автомобили – леки и тежкотоварни, така и за пешеходци, са предвидени три входно-изходни пункта. Те са разположени съобразно основ-


PROJECTS PROJECTS PROJECTS

ната улична мрежа. Има възможност и за изграждане на четвърти и пети вход-изход. В рамките на комплекса също е постигната комуникационна организация, удовлетворяваща изискванията за достъп до офисната и складова зона. Трите складови сгради са съобразени със съвременните стандарти за зареждане с тежкотоварни камиони. Конструктивната височина на складовете е 10 м. Поради денивелация на терена, за сградата на склад А е постигната възможност за складиране на две нива от различини улици. Панорамата към Витоша и към града определя местоположението на офисните сгради. Те са решени с богато остъкляване чрез двойна стъклена окачена фасада. Офисната

площ е общо 91 980 кв.м. Важно значение в проекта е отделено на оформянето на обществените пространства с богато озеленяване от 22293 кв.м при изисквана норма от 18985 кв.м. Особено значение за постигането на добри показатели имат предвидените озеленени покриви на складовете, като използваем е този на склад B. Към него от офисната зона са осигурени две топли връзки, което дава възможност на работещите да ползват рекреационното пространство. Комплексът разполага с общо 56 343 кв.м подземна паркинг площ, на която са осигурени на две нива места за паркиране. Паркингите са разположени под складовите сгради и са достъпни чрез рампи. Осигурени са и необходимите

евакуационни изходи. Сградите ще разполагат с всички съвременни системи за цялостна климатизация и вентилация. Предвидено е да се изгради разделна канализационна система за битова и дъждовна вода, като дъждовната вода ще се използва повторно. Обсъжда се идеята за използване на фотоволтаични панели на покрива на офис сградите. Сериозно внимание е обърнато на системата на топлоизолация за складовите сгради. Комплексът ще бъде също и газифициран. Концепцията на проекта е водена от идеята да се постигне среда, удобна и приятна за работа. Съотношението на максимално допустимите градоустройствени показатели и реализираните показва постигането на по-ниски стойности.

49


À Ñ Ï Å Ê Ò È 2 / 2 010

ПРОЕКТИ ПРОЕКТИ ПРОЕКТИ

Business Complex Novoklas Project: Logistics and Business Complex Novoklas Ltd., Sofia “Gorublyane “ Investor: Novoklas Ltd. Designer: Ivo Petrov Architects, Ltd. Phase: Conceptual Design Construction: 16 156 sq. m Total built up area: 117 234 sq. m Green areas: 22,293 sq. m Parking: 1104 sq. m

Characteristic of the modern cities is the restructuring of old industrial areas and turning them into modern multifunctional complexes with primary significance of logistics, public service and administrative functions. In the district “Gorublyane” on the place of the former beer factory Ariana is planned to be build modern logistic complex. Transportation services are provided by major urban boulevards that allow good communication links in both the south and east and in the north. This is a major investment project for the company “Novoklas” LTD. In times

50

of economic crisis for the realization of such a massive project we will look for any form of partnership, said the company manager Ivo Goranov. Considering options to sell the complex, also mentioned Goranov. Old buildings for the needs of the former company and the current two warehouses will be fully removed, because they do not meet the modern structural and thermo-technical requirements. The complex should be entirely new construction. The developed conceptual design is based on clear functional structure. Storage-area logistically separated into three lower bodies and business

area, consisting of five buildings, the tallest of which reaches 21 floors. Much attention is paid on the access and the communication inside-outside areas. Three storage buildings with modern standards will be servicing the heavy trucks. The structural height of the warehouses is 10 m. The view to Vitosha mountain and the city defines the location of the office buildings. The total office area is 91,980 square meters. The complex has a total of 56,343 square meters underground parking area. It is located under the storage buildings.


PROJECTS PROJECTS PROJECTS

The buildings will be equipped with all modern systems for air-conditioning and ventilation. It is envisaged to build separate sewage and rainwater system, and rainwater will be reused. The idea of using photovoltaic panels on the roof of the office buildings is being discussed. Attention is paid on the insulation system of the storage buildings. The complex will also be gasified. The concept and philosophy of the project is led by the idea of achieving a comfortable and pleasant environment to work.

51


À Ñ Ï Å Ê Ò È 2 / 2 010

ПРОЕКТИ ПРОЕКТИ ПРОЕКТИ

Композиция от динамични обеми

52


PROJECTS PROJECTS PROJECTS

Обект:

Сграда за търговско, обществено и административно обслужване „Сити Център Сливен”, Упи I, Кв. 139д, Сливен Инвеститор:

„Сити център – Сливен” оод Архитекти:

4 Rays LTD асистент арх. Евгени Рафаилов, арх. Светослав Спасов, арх. Галин Антонов Конструктор:

инж. Емил Цаков Озеленяване и В.П.:

„Булмикс” ООД Площ на парцела: 1 381,0 м2 Застроена площ: 1 313,0 м2 Разгъната застроена площ: 6 606м2 (бруто - със сутерен) Плътност на застрояване: 95%<100% Плътност на озеленяване: 53% (с включени озеленени покрив тераси)

53


À Ñ Ï Å Ê Ò È 2 / 2 010

ПРОЕКТИ ПРОЕКТИ ПРОЕКТИ

Ситуационно решение и функционална структура: Имотът на „Сити Център Сливен” е разположен в центъра на Сливен, непосредствено до сградата на общината, в края на търговската улица. Сградата изпълва площта на целия имот, а минималният процент озеленяване се постига със зелени градини по плоските покриви. Теренът е с лека денивелация и това се отразява в планировъчното и обемно-пространствено решение на подходите към сградата. Главният вход се намира на югоизточната фасада на сградата. До него се достига по покрита пешеходна зона, достъпна от тротоара посредством рампа (достъп за инвалиди) от североизток и стълби от югоизток и югозапад. От северозапад има още един евакуационен изход и един вход-изход за зареждане на търгов-

54

ската част и кухнята на ресторанта. На югозападната фасада се намира още един евакуационен изход, служещ за вход към хранителния магазин на сутеренно ниво, който има възможност да работи с различно работно време от останалата част от сградата, като тя се отделя чрез подвижни стъклени стени (HSW DORMA). Сградата е решена на пет основни нива (сутерен и четири надземни), на които се разполага цялата функция. Връзката между тези нива е осъществена посредством ескалатори, две евакуационни стълбища, асансьор за посетители, два товарни асансьора (за зареждане). На първо (входно) ниво (кота ±0,00) се намират шест магазина, търговски щандове, кафе-бар с 60 места, банков офис (достъпен само от покритата пешеходна алея), са-

нитарни възли за посетители, инвалиден санитарен възел, както и технически и обслужващи помещения (трафопост, главно ел.табло, помещение за контролно мерене, охрана и слаботокови инсталации, коридор за зареждане и изхвърляне и склад към кафе-бара). В сутеренно ниво (кота -3,75) се разполагат още четири магазина, както и супермаркет със складове към него, битови помещения за персонала на супермаркета и технически помещения (ВиК, електро). До това ниво се достига посредством ескалатори от партера, като е предвиден отделен вход, който може да работи самостоятелно само за супермаркета. Единият от проектираните товарни асансьори е предвиден за зареждане на супермаркета. В обслужващата зона на магазина е предвидено и място за управител.


PROJECTS PROJECTS PROJECTS На второ ниво (кота +3,75) се разполагат 9 магазина, търговски щандове и служебен санитарен възел. Достъпът до това ниво се осъществява посредством ескалатори, асансьор и стълбище. На трето ниво (кота +7,50) има 8 магазина, търговски щандове, служебен санитарен възел, помещение за контролно мерене на електроенергия, офис за управленски персонал и техническо помещение (БМС и апаратна). На това ниво, върху плоските покриви от северозапад, е предвидено разполагането на външните климатични тела и дизел-генератора, а на плоските покриви от югоизток – богато озеленяване. На последното четвърто ниво (+11,25) се намират ресторант с 93 места и кухня към него, детски кът, кафе-бар с 98 места и склад към него, санитарни възли за посетители и инвалиди. Богато озеленният покрив допринася за приятната атмос-

фера в залата за хранене. Зареждането на кухнята се осъществява чрез товарен асансьор. Обемно-пространствено и конструктивно решение: Сградата е решена в модерен архитектурен стил. Тя представлява композиция от динамични обеми, взаимно пресичащи се и подчертаващи динамичната функция на съвременния обществено-развлекателен център. Главният вход е подчертан и се разполага в зоната на пресичането на два плътни обема в различни направления, като едното от тях е по посока на търговската улица. В тази зона е разположена и окачена козирка от стъкло и неръждаема стомана. Фасадите са решени чрез комбинация от плътни части и структурно остъкляване. Използвани са облицовъчни панели от композитни материали (Raynobond, Prodema), монтирани на метална носеща кон-

струкция, покриващи плътните части, а част от стуктурното остъкляване е комбинирано със система от слънцезащитни елементи - аерофоли. Богато озеленената тераса пред ресторанта и кафенето на последното ниво е покрита с метална козирка, облицована с “Raynobond”. Вътрешното пространство над ескалаторите се осветява от покрива над тях, посредством три стъклени купола. Конструкцията на сградата е стоманобетонна, безгредова. Стените са зидани с тухли съответно 25 или 12,5см, а инсталационните отвори се затварят с газобетонен зид с дебелина 5см. Външните повърхности (зидове и конструктивни елементи) са с термоизолационна система – 8см., а плоските покриви – 14см. В проекта на „Сити Център Сливен”, непосредствено до главния вход е предвидено място за интегриране на паметника на Добри Чинтулов.

55


À Ñ Ï Å Ê Ò È 2 / 2 010

ПРОЕКТИ ПРОЕКТИ ПРОЕКТИ

DYNAMIC COMPOSITION OF VOLUMES

Plot: 1 381.0 m2 Total area: 1 313.0 m2 Built-up area (gross): 6 606 m2 (with basement) Density: 95% <100% Planting density: 53% (with green roof covered terrace)

6


PROJECTS PROJECTS PROJECTS

Project: Mixed-use Building with commercial, public and administrative Service “City center Sliven” Investor: City Center - Sliven Ltd. Architects: 4 Rays LTD Assistant Architect. Evgeni Rafailov, Arch. Svetoslav Spasov, Arch. Antonov Galin Constructing architect: Prof. Emil Tzakov Gardening and V.P.: Bulmiks Ltd.

“Sliven City Center” is located in the center of Sliven, adjacent to the municipality at the end of the commercial street. Because the building fills the entire area of the property, the minimum percentage of landscaping is achieved by green gardens on the flat roofs of the building. Terrain is slightly inclined and this is reflected in design and spatial decision approaches to building. The main entrance is on the south facade. It can be reached by a covered pedestrian area, accessible from the sidewalk through a ramp (for disabled people) and ladders from the northeast to the southeast and southwest. “Sliven City Centre” has five levels (basement and four above ground). The connection between these levels is achieved through escalators, two staircases and lifts.

The building is designed in modern architectural style. It is a combination of dynamic volumes, cross-highlighting and dynamic feature of contemporary social and entertainment center. The main entrance is located in the area of intersection of two thick volumes in different directions, one of which is along the commercial street. The facades are determined by a combination of solid parts and structural glazing. Part of structural glazing is combined with a sunscreen system elements - aerofoils. The building is reinforced concrete construction. The inner leaf of the walls are masonry - bricks and the outer leaf is concrete. The external surfaces (walls and structural elements) have thermal insulation of 8 cm. And the flat roofs - 14 cm.

57


À Ñ Ï Å Ê Ò È 2 / 2 010

ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ВАРНА Член-кореспондент на БАН проф. арх. АТАНАС КОВАЧЕВ, доктор на архитектурните науки

Общият устройствен план на община Варна, разработен от многодисциплинарен колектив в продължение на повече от четири години, е завършен във фаза “Предварителен проект”. Стратегическата цел на плана е “създаване на оптимална пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и комплексно устройство на града и общината, и превръщането на Варна в регионален център, успешно интегриран в националното, балканското и европейското пространство” Предварителният проект премина през обществени обсъждания по всички райони на общината през есента на 2009 г. Част от проблемите, предизвикали широка дискусия в гражданското общество, са свързани със състоянието и прогнозите за развитие на зелените площи и елементите на зелената система за прогнозния хоризонт 2025-2030 г. Зелената система, като една от структуроопределящите системи в

58

градския организъм, заема важно място в плана. По наше мнение, Варна разполага с големи резерви за развитие на зелената система (особено в южна посока), които са разкрити и анализирани. Градът и общината имат редкия шанс да получат сериозно количествено и качествено разширяване на обхвата на зелената система. Едно от иновационните предложения на плана е системата от нови общоградски и специализирани паркове, локални градини и зелени площи, които защитихме в проекта за нов Общ устройствен план. ПРАВНА РАМКА Функционалната структура и устройството на зелената система в градовете е регламентирана в Раздел ХI на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Съгласно чл.61, ал. 1 “В териториите на общините се устройват озеленени площи, обединени в зелена система, като средство за подобряване на микроклимата и хигиенните ус-

ловия, и за организиране на отдиха на населението”. Ал. 2 повелява: “Основа на зелената система са озеленените площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от национално или общинско значение - паркове, градини, улично озеленяване”. “Допълващи зелената система са озеленените площи за ограничено обществено ползване в имотите за жилищни, вилни, обществени, производствени, курортни и спортни сгради и комплекси, както и озеленените площи с друго специфично предназначение - гробищни паркове, ботанически градини, дендрариуми, зоопаркове, защитни насаждения” (ал. 3). Част от тях отнасяме към зелените площи със специално предназначение. Собствеността е регламентирана в чл. 61(4), където е определено, че озеленените площи за широко обществено ползване и площите за ограничено обществено ползване със специфично предназначение - собственост на дър-


Общият устройствен план на община Варна е разработен от колектив с ръководител: проф. д.а.н. арх. И. Никифоров от Териториална проектантска организация Варна – Център за проучване и проектиране и бизнес осигуряване (Управител: арх. Г. Митрев) и Националния център за териториално развитие – ЕАД София (Директор: доц. д.р арх. Б. Борисов). Част “Зелена система” в ОУП е разработена от екип с ръководител: чл.-кор. проф. д.а.н. арх. А. Ковачев и членове ланд. арх. Г. Стоянова, арх. Ю. Ангелова, ланд. арх. М. Михайлова. жавата и общините, са публична собственост. Устройството на елементите на зелената система става в съответствие с одобрените общи устройствени планове на урбанизираните територии, и подробни устройствени планове за паркове и градини, при спазване на правилата и нормативите. ПРАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА На­ру­ша­ва­не це­лост­та на зе­ле­на­та сис­те­ма на на­се­ле­ни­те мес­та в съв­ ре­мен­ни­те ус­ло­вия на пре­ход и дейс­ т­вието на но­ви по сво­е­то съ­дър­жа­ние рес­ти­ту­ци­он­ни и ус­т­ройс­тв ­ е­ни за­ко­ни е ре­зул­тат от: - раз­ши­ре­ни въз­мож­нос­ти за при­ до­би­ва­не на соб­с­т­ве­ност вър­ху зе­ мя­та; - не­пъл­но­ти в нор­ма­тив­ни­те до­ку­ мен­ти по те­ри­то­ри­ал­но и се­лищ­но ус­ т­ройст­во (нап­ри­мер: фик­си­ра се ми­ ни­мал­на озе­ле­не­на площ, ко­е­то не е дос­та­тъч­но без де­тай­ли­зи­ра­не на процент нис­ка и ви­со­ка рас­ти­тел­ност,

обем ве­ге­та­тив­на рас­ти­тел­ност и др.); - неправилно раз­по­ла­га­не на обек­ ти на об­щес­т­ве­но­то об­с­луж­ва­не в паркови­те те­ри­то­рии (мно­го са при­ ме­ри­те на раз­ре­ше­ни вре­мен­ни съ­ о­ръ­же­ния; об­ща­та зас­т­ро­ен ­ а площ на обек­ти за об­щес­т­ве­но об­сл ­уж­ва­ не зна­чи­тел­но над­х­вър­ля мак­си­мал­но рег­ла­мен­ти­ра­ни­те пло­щи по пра­ви­лата и нор­ма­ти­вите за ус­тр ­ ойс­т­во на те­ри­ то­ри­я­та); - на­ма­ля­ва­не на бю­д­жет­ни­те сред­с­ т­ва за под­дър­жа­не на съ­щес­т­ву­ва­щи­те зе­ле­ни пло­щи и из­г­раж­да­не­то на но­ви пар­ко­ви обек­ти; лип­са на сред­с­тв ­ а за под­дър­жа­не на озе­ле­не­ни­те вът­реш­ нок­вар­тал­ни прос­т­ран­ст­ва в жи­лищ­ни­ те ком­п­лек­си и др. По си­ла­та на рес­ти­ту­ци­он­ни­те за­ ко­ни - За­кон за въз­с­та­но­вя­ва­не на соб­ст­­ве­ност­та вър­ху ня­кои от­чуж­де­ни имо­ти по За­ко­на за те­ри­то­ри­ал­но и се­лищ­но ус­т­ройс­т­во, За­ко­на за пла­но­ во из­гр ­ аж­да­не на на­се­ле­ни­те мес­та, За­ко­на за бла­го­ус­т­ройс­тв ­ о на на­се­ ле­ни­те мес­та, За­ко­на за дър­жав­ни­

те имо­ти и За­ко­на за соб­с­тв ­ е­ност­ та (обн. ДВ., бр. 15 от 21.02.1992 г., мно­гок­рат­но из­ме­нян и до­пъл­ван); За­кон за въз­с­та­но­вя­ва­не на соб­с­т­ве­ ност­та вър­ху одър­жа­ве­ни нед­ви­жи­ми имо­ти (обн. ДВ., бр. 15 от 21.02.1992 г., мно­гок­рат­но из­ме­нян и до­пъл­ван) и др. го­ля­ма част от пред­ви­де­ни­те по Об­щи­те гра­до­ус­тр ­ ойс­т­ве­ни пла­но­ ве (ОГП), под­роб­ни­те гра­до­ус­тр ­ ойс­т­ ве­ни пла­но­ве и пар­ко­ус­т­ройс­тв ­ е­ни­те про­ек­ти те­ри­то­рии за озе­ле­ня­ва­не и пар­ко­ус­то­ря­ва­не са с про­ме­не­на соб­ с­т­ве­ност в на­ча­ло­то на ХХI век. За да се пре­дот­вр ­ а­ти по нататъшното унищожаване на зелени площи във ве­че рес­ти­ту­ир ­ а­ни те­ре­ни, по­па­да­щи в те­ри­то­ри­ал­ния об­х­ват на пар­ко­ве­те (най - вече в Приморски парк Варна), е не­об­хо­ди­мо: - по­ощ­ря­ва­не ре­а­ли­зи­ра­не­то на обек­ти и съ­о­ръ­же­ния с пар­ко­в ха­рак­ тер – съответстващи на допустимите по чл. 62, ал. 7, т. 3 – 6 от ЗУТ; - осигуряване на обществен достъп;

59


À Ñ Ï Å Ê Ò È 2 / 2 010

60


- паспортизиране на съществуващата растителност и текущ контрол върху състоянието й; - отчуждителни мероприятия по ре­ да на чл. 205, т. 3 от ЗУТ и др. Зелените площи, които са важни за общественото развитие на Варна, трябва да придобият качество на публична общинска собственост. Това може да стане въз основа на проект за Подробен устройствен план. В случая, общинският съвет трябва да приеме решение по чл. 3, ал.2, т.3 във връзка с чл. 21, ал.1 от ЗОС. Целесъобразно е това решение на общинския съвет да се приеме заедно с одобряването на Подробния устройствен план, като се определи изрично, че тези озеленени площи ще бъдат публична собственост. Рес­ти­ту­и­ра­ни­те час­т­ни имо­ти в пар­ко­ви­те те­ри­то­рии и във вът­реш­ноквар­тал­ни­те прос­тр ­ ан­с­тв ­ а на жи­лищ­ни­ те ком­п­лек­си мо­гат да се гру­пи­рат в ком­пак­т­ни зо­ни, пред­ви­де­ни за спорт и ат­рак­ции, в бли­зост до еле­мен­ти­те на тран­с­пор­т­но-ко­му­ни­ка­ци­он­на­та сис­ те­ма. Възможно е също да бъдат реализирани зелени площи със специално предназначение - гробищен парк, ботаническа градина, дендрариум, атракционен парк, воден парк или зоопарк върху частни поземлени имоти без отчуждаването им. За да придобият тези имоти качеството на публичност е необходимо общинският съвет да прие-

ме проекта за Подробен устройствен план, но да не определи тези озеленени площи за обекти на публичната собственост. Тогава мероприятието ще може да бъде реализирано и от друг инвеститор, без провеждане на отчуждително производство. КЛАСИФИКАЦИЯ И АСПЕКТИ НА РАЗВИТИЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА Зелената система на Варна и община Варна има пет важни аспекта: функционален, естетически, ландшафтен, екологичен и социален, които в обобщен вид имат икономически ефект за развитието на общината. Функционалният аспект се обуславя от предназначението на зелените площи – свързва се с осигуряването на необходимите зелени площи за обществено ползване в кв.м на жител в градската структура. Естетическият аспект е свързан с пространствената визия на града, с въздействието на зелената система върху урбанизираната градска среда. Ландшафтният аспект обезпечава вписването на града и неговите органични връзки с природните крайградски зони, създаващи специфичен облик на Варна. Екологичният аспект е свързан с: - повишаване на биологичната активност чрез възможностите на зелената маса на растителността; подобряване на екологичните характеристики на средата

- изолиране и филтриране на вредностите от транспорта и стопанските обекти; намаляване на: шума, праха, серните и азотни оксиди в атмосферния въздух; осигуряване на екологичен комфорт в различните функционални зони. Социалният аспект е в посока задоволяване на нуждата от краткотраен отдих - зелените прощи са среда с профилактичен и терапевтичен ефект, оказваща положително физиологично и психическо въздействие върху хората. Тези аспекти имат качествени и количествени измерения за зелената система на Варна, чиито елементи могат да бъдат класифицирани по: - ландшафтно-пространствен белег: крайбрежна зона; ниска крайезерна зона; равнинна зона на стария град; наклонена зона на жилищните комплекси; зона на стръмните крайградски скатове; масирани горски насаждения в извънселищните територии на общината; - урбанизационен белег: селищни зелени площи, градини и паркове; крайселищни зелени зони и паркове; - функционален белег: обществени зелени площи (паркове за широко обществено ползване, а именно: градски паркове и градини, паркове със специално предназначение; паркове с надградски функции; крайградски паркове, горски паркове, курортни гори), обслужващи зелени площи.

61


À Ñ Ï Å Ê Ò È 2 / 2 010

Обслужващите зелени площи включват озеленяване на обществени сгради и комплекси (административни, търговско-делови, здравни, образователни др.); жилищни терени – вътрешно-квартални пространства, дворни градини; промишлени терени – заводски площадки, изолационни ивици, защитни пояси; спортни сгради, съоръжения и комплекси; транспортни обекти (автотранспортни и жп трасета и съоръжения, приемни сгради на транспорта, улици в населените места); мелиоративно озеленяване; стопански площи на зелената система – декоративни разсадници и дендрариуми, цветопроизводни стопанства и оранжерии. ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ Предложените решения за развитие на елементите на зелената система на Варна имат за цел: - съхраняване и обогатяване на основния ресурс на зе­ле­на­та сис­ те­ма чрез: увеличаване на биологичната активност на градската урбанизирана среда при запазване на изградени или резервирани с устройствени разработки зелени площи; уплътняване на съществуващото транспортно озеленяване и създаване на нови защитни пояси по протежение на основните транспортни потоци; защита от посегателство и растително доизграждане на сервитутите на съществуващите дерета, осигуряващи органична връзка на града с естествените природни ландшафти; форми-

62

ране на публични зелени площи в жилищните комплекси чрез обособяване на урегулирани поземлени имоти (УПИ) с режим “за локални градини и озеленяване”, които в последващи Подробни устройствени планове да получат граници, размери, регламентиран статут, изяснена собственост, оптимални устройство и поддръжка. - запазване на характера на ландшафта и неговото пространствено доразвиване чрез: подчертаване на специфичния облик на града, ограден от зелени зони на север и на юг, свързани чрез дерета и зелени клинове с останалите елементи на зелената система; създаване на неп­ ре­къс­на­тост на урбанизираните зелени и природните ареали, осигуряващи въз­мож­нос­ти за приток на свеж въздух и проветряване; осигуряване на оп­ти­ма­лна пе­ше­хо­дна достъпност на крайбрежието. - развитие на зелената система като единна част от бъдещото развитие на общината и комфортна обезпеченост със зелени площи чрез: обезпечаване на необходимите зелени площи за публично ползване – създаване на нови градски и крайградски паркове за отдих (особено в южна посока, където е естествената възможност за развитие на града в устройствено, обемно-пространствено, комуникационно, художествено– естетическо отношение); резервиране на терени за паркове със специално предназначение, отговарящи на въз-

можностите на Варна – европейски град с изпреварващо социално-икономическо развитие; пространствено развитие на зелената система при запазване на ценните природни територии, биологичното разнообразие в извънградските зони и защитените територии. ФУНКЦИОНАЛНА СТРУКТУРА И ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА Елементите на зелената система на Варна са неравномерно разпределени, както в границите на компактния град, така и около него. В централната градска част найефектен и ценен елемент на зелената система е Морската градина, следвана от добре оформените помалки градини и мащабното озеленяване край големите булеварди. Наситени със зеленина и гори са южните градски части около кв. Аспарухово и с. Константиново, както и северозападните части, придаващи характерен облик на града със зелените венци над него, ПП “Златни пясъци” и горите по Франгенските възвишения. В обхвата на “Зелената система” на община Варна са включени всички действащи (изградени и отредени) паркове, градини, вътрешно-квартални озеленени пространства, улично озеленяване; мелиоративна растителност по водосборите, формирани във Франгенските възвишения; растителността по скатовете на езерния


и заливния бряг, горската растителност по склоновете, горските масиви около Виница, Златни пясъци, Аспарухово, с.Звездица, м. Боровец, м. Джанавара, м. Фичоза. Ос­нов­ната функционална структура на зе­ле­на­та сис­те­ма на Варна и община Варна включва: - зелените площи за широко обществено ползване - пар­ко­ве, гра­ди­ ни, улично озеленяване, най-значимите от които са – Морска градина Варна, парк “Жеравен връх”, Аспарухов парк, парк “Галата”, централните по-малки градини, както и новопланираните крайградски и горски паркове, - зелените площи за ограничено обществено ползване – основно зелените площи във вътрешнокварталните пространства на жилищните комплекси и производствените зони, спортните паркове. За зелената система на Варна значение имат още зелените площи във вилни зони и курортни комплекси; зелените площи със специално предназначение (Мемориалният парк

“Владислав Варненчик”, парк “Евксиновград” и др.); защитните територии и насаждения – главно деретата, защитните гори (противоерозионните гори на Франгенските скатове и на южния бряг на езерото), ивиците към ж.п. линиите и пътищата от I и II клас; горите в землището на Варна. Оценките за състоянието на зелената система на община Варна, направени във фаза – опорен план (установяващ състоянието, количеството и качеството на зелените структури), формулират обобщената констатация: “Бързото развитие на града в последните години консумира значителна част от зелените площи, при което курортните качества на града се губят. Обитаването и условията на труд се влошават, рекреационните обекти се компрометират. Ресурсовият потенциал е локализиран предимно в крайградските залесени терени, но те са застрашени от промишлено, жилищно и курортно застрояване”.

НОРМИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ Научните изследвания показват, че необходимите зелени площи за град от мащабите на Варна са около 20,0 m²/ж обществени зелени площи (зелени площи за широко обществено ползване), като към тази квадратура трябва да се добавят 2,7 m²/ж гробищни паркове и около 5,0 m²/ж спортни терени, определени по нормативни изисквания – или общо около 27,0-28,0 m²/ж. За парковите площи с общоградско значение е необходимо да се осигури 15 минутен пешеходен изохрон на достъпност (около 1000 m) до границите им (изискване на Световната здравна организация). Това е важен качествен показател за екологичната и рекреационната ефективност на зелените площи върху стандарта на жизнената среда. В сегашния си обхват зелената система включва 16 088 дка. Отнесени към 350 хил. жители на настоящия етап, се получава 46 м2/ж, което е показател за мощност на зелена система. Обществените зелени площи в границите на урбанизираната територия са 3 565 дка или по 10,05 м2/ж.

63


À Ñ Ï Å Ê Ò È 2 / 2 010

ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ ЗА ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ (градски паркове, районни и микрорайонни паркове и градини) Планът запазва съществуващите паркове с общоградско значение, като предвижда подобряване на качествените показатели по отношение на благоустрояването, пейзажа и растителността. Градски паркове Приморският парк е най-значимата и качествена паркова територия на Варна, с национална известност и голямо значение за града като международен курорт. Разделя се условно на две части - Морска градина и парк “Салтанат”. Морската градина е обявена за паметник на парковото изкуство (ДВ бр. 41/1992г.). Паркообслужващите обекти, изграждани в дълъг период от време, са в различно състояние. Активно приемат посетители Летният театър, Военно-морският музей, Обсерваторията, тенис кортовете и детският сектор. Парк “Салтанат” след реституционните

64

процеси, доби облик на зона със смесени функции, където паркът в около 50% от територията е изгубил предназначението си. Допустимите дейности в територията на двете зони задължително трябва да бъдат свързани с отдиха. Аспаруховият парк заема югоизточната част на залива и принадлежи на кв. “Аспарухово”. От местоположението си предлага живописни изгледи към залива, града и курортите. Предвижда се доизграждане на зелената му структура. В парка могат да бъдат допуснати дейности, свързани с атракциите. Паркът на кв. “Галата” се намира в южния му край в самия стръмен крайморски скат. Изграден е през 60-те години на ХХ век с планирани подходи към плажа и живописни изгледи към морето. В парка е необходимо да се изгради инфраструктура за ползване, укрепителни мероприятия и оформяне на дендрорайони. Парк “Жеравен връх” (Турна тепе) е изграден през 70-те години на ХХ век върху силно изявен хълм в близост

до ж.к. “Чайка”. Участва в градския силует и се нуждае от паркоустройство, осигуряващо активно ползване и отдих. Паркът може да се превърне в тематичен „парк на изкуствата”, където да се организират постоянни и гостуващи изложби на произведения на изкуството. Планът предлага устройването на нови паркове за широко обществено ползване. Сред основните предложения са: - Исторически парк “Джанавара” – развит в м. Джанавара между, автомагистрала “Черно море” и кв. Аспарухово с площ 1995 дка. Районът е наситен с исторически паметници – ранно средновековна християнска базилика, археологически разкопки на древни селища и на практика представлява гора с растителност в над 70% в добро състояние. Разкриването на красиви гледки към Варненския залив и езерото от високите му части го прави переспективен за ползване. В района има частично изградена техническа


инфроструктура – автомобилен подход и основна обслужваща алея. - Крайбрежен фито–дендро парк “Галата-Карантината” – развит линеарно покрай брега между нос Галата и м. “Карантината” с площ от 470 дка. Тематиката на парка е свързана с оформянето на дендрологични сектори на различни нива – с естествена растителност, с внесена ниска растителност (зона на кактусите и сукулентните; зона на азалиите и рододендротните; розариуми; зона на ароматните растения; зона на декоративните треви; зона на вечнозелените и др.), като се запазят откритите ландшафти и гледката към залива. Паркът ще обслужва основно жителите на Аспарухово, Галата, съществуващите и новопредвидените селищни образувания и жилищни структури в южната част. Предложеният парк заедно с Аспарухов парк и парк Галата осъществяват ландшафтен непрекъснат зелен венец край морето. - Парк “Белведере – традиционно място за отдих в крайградски (предим-

но кедрови) горски масиви, около телевизионната кула над м. “Горна Трака” с площ от 150 дка. Паркът ще бъде пешеходно достъпен за съществуващите селищни образувания в този район и новите жилищни структури. От него се разкриват красиви гледки към морето, Варненския залив и езерото. Територията на парка има продължение в естествена горска среда - предвиденият за запазване противоерозионен зелен венец на Франгата. Реализацията на тези паркове може да стане чрез предоставяне на горски фонд – държавна собственост на общината (за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение), при спазване на разпоредбите на чл. 15 от Закона за държавната собственост във връзка с чл.6, ал.2 и ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост. Също така е необходимо да се спазят процедурите по Закона за горите за изключване на части от територията от горския фонд.

Районни и микрорайонни паркове Изохронната отдалеченост на част от жилищните райони от основните елементи на зеленятя сестема на Варна е наложило извеждането на структурата “районни паркове” още с ОГП,82 – такива са районен парк “Владиславово” и районен парк “Младост”. Процесът на реституция засегна усвоените им със зеленина терени. В значителна степен е запазена зелената територия на парк “Владиславово”, докато в зоната на парк „Младост” са настанени несвойствени с функцията на отдиха дейности, заемащи около 80% от площта на парка. В ОУП територията на парк „Младост” е прекатегоризирана в терени за обществено обслужване и отдих. Планът предвижда запазването на всички изградени озеленени площи, като прекатегоризира част от тях в микрорайонни паркове. Определени санови микрайонни паркове за широко обществено ползване в предвидените

65


À Ñ Ï Å Ê Ò È 2 / 2 010

с плана нови селищни образувания и в територии, в които предстои да се проведе първа регулация. Зелените площи се определят въз основа на ПУП, като минимален размер на УПИ е 1 ха и са задължително публична общинска собственост. Предвижда се най-малко две трети от озеленената площ на парка да бъде с висока дървесна растителност. Оформянето на нови обществени зелени структури е предвидено чрез преструктуриране на жилищните комплекси, което се изразява в определянето на нови микрорайонни паркове, с регулационна защита в големите междублокови пространства със запазена зелена среда. Голяма част от терените стават публична собственост, а друга по-малка част от тях с реституирани имоти получават паркови функции с дейности, съвместими с основното предназначение на територията и предполагащи широк обществен достъп - спорт и рекреация, атракции, парково обслужване. Предложени за парково урегулиране са нови 510.89 дка в жилищните комплекси и обособяване на нови 8 микрорайонни парка в ж.к. “Владиславово”, ж.к. “Младост” и ж.к” Чайка”. Зелените площи се осъществяват след провеждане на процедура по чл.16 от ЗУТ с ПУП, определящ необходимите площи за изграждане на обектите на

66

социалната инфраструктура - публична собственост, и на общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. По тази процедура собствениците на недвижими имоти прехвърлят в полза на общината процентна част от площта на имотите си – до 25%. Предвиждат се микрорайонни паркове и в жилищните зони с комплексно застрояване, разположени върху новоустроени земеделски земи. Градски градини Планът запазва като зелени площи за широко обществено ползване всички съществуващи градини - Градска градина; градина “Севастопол”; скверове по Ларгото, около общината и историческия музей; градина при Катедралата и до кръстовището “д-р Пюскюлиев – Хр. Ботев”, градини на площад “Лаврентий” и площад “Независимост”; Ботева, Гарова и Шишкова градини, и др. Запазват се също всички съществуващи публични озеленени пространства. Създават се общо 342 дка градски градини. Улично озеленяване (придружаваща транспорта зеленина) Зелената система създава общ скелет и свързва чрез линеарно озеленяване градските паркове, градини, озеленените пространства към обществените сгради и част от вътрешно кварталните пространства. В общ план градът все още пази и поддържа добро

озеленяване с дървета, разделителни ивици и пешеходни пространства. С добро озеленяване са магистралите и пътните им възли - “Черно море” и “Хемус”. Общоградските артерии с непрекъснат режим на движение втори клас в около 75% от трасетата си са с масирано разположена растителност в компактни лентовидни зелени полета, играеща роля на защитни екрани, с храсти и цветя в средните ивици и дървета по тротоарите – това са “Княз Борис I”, “Мария Луиза”, “Осми приморски полк”, “Владислав Варненчик”, “Сливница”, “Цар Освободител”. Около 35% от общоградските артерии с прекъснат режим на движение втори клас са със зелени полета и/или разделителни ивици с растителност, а около 80% от цялата им дължина е с алейно разположени дървета. Много добро е озеленяването по протежение на съществуващите пешеходни зони – с изградени групи от дървета, храсти и цветя. Улиците от трети клас в градското ядро (централна градска част и широк център, кварталите Аспарухово и Галата) са около 70% озеленени с алейно разположени дървета. Провеждането на нови транспортни артерии от по-висок клас предвижда създаването на широки около 20 м разделителни зелени ивици между платната. Така се провеждат нови 9,7 км улици с транспортно озеленяване 194 дка.


Горски паркове и природни паркове Най-важният крайградски парк като елемент на зелената система понастоящем е природен парк “Златни пясъци” в община Варна с площ 5117,4 дка. В около една трета от тази територия е изградена туристическа инфраструктура – пешеходни пътеки, подстъпи и паркинги за автомобили, места за отдих, детски сектори и обекти за хранене. Тази част се ползва активно от варненици и туристи за излети и отдих. Планът предвижда изграждане на нови крайградски паркове и горски паркове на юг и на север от компактната част на Варна в територии от горския фонд. Парковете са с основна функция – отдих и в тях се допускат само дейности и строителство съвместими с парковите функции и отдиха. За над 95% от територията не се налага провеждането на процедури по промяна предназначението на горския фонд, тъй като със Закона за горите се разрешава провеждането на екотуристическа инфраструктура. Процедури за промяна предназначението на територията ще се провеждат за обекти, представляващи строежи по смисъла на ЗУТ, обезпечаващи обслужването и имащи паркови функции, както и за автомобилни подходи и паркинги. Планирани са: горски парк “Четири

сезона”, разположен западно от пътя Аспарухово-Харамията, с площ от около 2100 дка върху съществуващи горски масиви, терени с разнообразен релеф и дерета със специфични биотопи. Идеята е за оформяне на маршрути за всеки сезон – с формиране на съществуващата и внасяне на допълнителна растителност, която да проявява ефектите си в съответния сезон: пролетен маршрут със цъфтящи дървета и храсти; летен маршрут с ароматни растения и цветни поляни; есенен маршрут с характертите багри на дъбово-габъровите гори, с внесени декоративни акценти; зимен маршрут с вечно зелена растителност. Излетен парк “Гюндюза” – развит около традиционно място за отдих на варненци – “Гюндюз чешме”, до границите на предложения парк “Четири сезона”, на площ от около 450 дка. Идеята е за оформяне на места за пикници, отдих и игра на деца върху терени, свързани с лесопарков пешеходен маршрут. Горски парк “Камъните” – “Златни пясъци” – развит западно от к.к “Златни пясъци” и източно от ПП ”Златни пясъци” до изградения Акваполис. Предложението е в парка да се развият сектори за отдих, скални кътове, атракционни експозиции с макети на древни мегалитни паметници в България – долмени, кромлехи и др., както

и маломерни макети на древни крепости. От парка се разкрива отлична гледка към морето и курортните територии. Горски парк “Черноморец”- заема горски територии на юг от хижа “Черноморец”, върху предимно церови и смесени гори. Районът е традиционно използван за рекреация, поради това, че крайбрежието е запазено в естествения си вид без техногенна намеса. Предлага минимална намеса (без внасяне на интродуцирани и декоративни видове) за оформяне на маршрути и посещаваните места - пикници, отдих, игра на деца. Във Варна съществуват три големи специализирани парка – два гробищни и един спортен, които зелената система не само запазва, но и доразвива. ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ ЗА ОГРАНИЧЕНО ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ Спортни паркове. В градоустройственото проектиране спортът е обект на анализиране в обхвата на социалния сервиз и в сферата на отдиха. Голяма част от спортните дейности са в естествена зелена среда и съгласно чл. 63, ал. 3 от ЗУТ спортните комплекси и паркове са и част от допълващата зелена система. Зелената система не само запазва отреденият и частично реализиран мащабен спортен парк „Канал – море

67


À Ñ Ï Å Ê Ò È 2 / 2 010

– езеро”, но и го доразвива като удвоява територията му и обогатява функционалните му зони. Площта му става 312 дка, като в него, освен практикуването на традиционните видове спортове, се предвижда и внасяне на дейности, свързани с водните спортове – гребане, кану-каяк, ветроходство и други. Нов спортен парк е предвиден и на северния бряг на Варнеско езеро (североизточно от с. Казашко), с площ 135 дка. Други две големи паркови територии със спортни функции са планирани южно от Варненско езеро, върху имоти частна собственост. В тях мога да се изграждат атракционни паркове, голф игрища и други спортни дейности със специфичен устройствен режим. Общата им площ е 2853 дка. С плана са предложени общо 9 поголеми спортни терена с обща площ 2113 дка, от които чистата паркова територия възлиза на 1360 дка. Те са дисперстно разположени в града и в

68

селищните и курортни образувания. Зелени площи в жилищни зони. Формирани са от вътрешноквартал-ните пространства на жилищните комплекси и дворните градини на частни жилищни имоти във вилните зони и новите жилищни структури. Зелените площи в частните имоти участват в общия скелет на зелената система със зелената си маса, като планът предлага създаването на нови 18886 дка под зелено покритие, които влизат в показателя мощност на зелената система. Зелени площи в курортни и рекреативни територии. Това са зелените площи в курортните комплекси, съгласно нормативните изисквания - 25% от общата територия на курортните зони и комплекси. Към тази зеленина се прибавят и зелените площи в имотите с установено предназначение. Те са 70 % за обектите, попадащи в зона „А” по Закона за устройство на черноморската крайбрежие и 50% за курортните комплекси и зони. По този начин

зелените площи свързани с туризма формират: обществени зелени площи – 1230 дка и специализирани зелени площи – 3860 дка. Зелени площи в районите с обществено обслужване. Дворните и прилежащи терени към обектите за обществено обслужване, които осигуряват следните дейности по Наредба 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, чл. 39: образование, здравеопазване и социални грижи, култура, религия, административни услуги, търговия и обществено хранене, битови услуги, други обществено обслужващи дейности. Прогнозното количество зелени площи формирани в този раздел са 2169 дка. Зелени площи в производствените устройствени зони. Заемат общо 3414 дка. Зелени територии – горски, декоративни и паркови разсадници – заемат общо 2450 дка.


ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Във Варна съществуват три специализирани парка – парк „Евксиноград”, Ботаническа градина и мемориален парк „Владислав Варненчик”, които са добре озеленени, а последните два поемат и в значителна степен публични функции на отдиха. Ботаническата градина е разположена на територията на бивш разсадник, северозападно от к.к. „Св.св. Константин и Елена”, като начало на реализацията й се слага през 1977 г. Първоначалнао е планирана на площ от 150 ха, предоставена за управление на СУ “Св. Климент Охридски”. В новите условия на икономически промени и след възстановяване на собствеността на земеделските земи Ботаническа градина – екопарк остава понастоящем с 36 ха. Планът предлага да бъде ситуационно преструктурирана, като заеме площ от около 895 дка, разположена

по протежение на територии с раздвижен релеф, като обхваща и две съществуващи дълбоки дерета. Мемориалният парк “Вл. Варненчик” създава средата на музея на крал Владислав Ягелонски – Варненчик с композиция, подчинена на сградата. Добре изграден със зеленина и поддържан, той остава една от малкото добре озеленени площи в разположените на запад жилищни комплекси. Парк “Евксиноград” е най-изисканият парк на територията на общината. Датира от края на ХIХ в. Изграждан и отглеждан е с особено внимание като резиденциална територия. Представлява единствения за региона парк в стила на френската класика, стилово и пространствено свързан със сградата на двореца. Паркът, носител на културна среда и висока естетичност обаче е малко достъпен и недостатъчно популярен, поради специфичния режим на ползване.

Нови специализирани горски паркове ОУП на Варна предлага изграждане на три мащабни парка на южния бряг на Варненско езеро, в територии от горския фонд – атракционен парк, спортен парк и зоопарк. Атракционният парк е развит мащабно на запад от магистрала „Черно море” и на изток от с. Константиново върху площ от около 1800 дка в територии горски фонд, заети предимно от естествени издънкови гори. Територията е с динамичен релеф и предпоставки за изграждане на атракционни обекти и отдих в естествена среда. Зоопарк Варна е предложен за изграждане в близост до южния бряг на Варненското езеро в територии горски фонд, заети предимно от естествени издънкови дъбово-габърови масиви и изкуствено създадени акациеви култури. Територията е с динамичен релеф, дълбоки дерета и долове, част от които със специфични биотопи. Площта на предложения парк е около 2400 дка

69


À Ñ Ï Å Ê Ò È 2 / 2 010

и се базира на експертно проучване за обхвата и съдържанието на зоопаркове в близост до големи европейски градове. Екопарк със селище на занаятите Владиславово. Заема периферията на горския фонд и земеделски земи (държавна/общинска собственост) с площ от около 130 дка. Предвижда се изграждане на демонстрационен туристически център – селище на занаятите. Гробищните паркове представляват елемент на зелената система. Всички гробищни терени на града, кварталите и селата имат задоволителен парков характер с изградено озеленяване и добро поддържане. Общата площ на съществуващите гробищни паркове за общината е 400 дка. Планът предвижда разширение на гробищния парк „Тополи” с 239,6 дка Защитните противоерозионни пояси имат важни мелиоративни и противоерозионни функции. Такива са горите в землищата на Виница и Каменар, в стръмните участъци под Франгенското плато. Голяма част от тях са изкуствено създадени култури от акация, чер бор и насаждения от храсти (люляк, миризлива върба, птиче грозде). Най-мащабни защитни гори са противоерозионните гори на Франгенските скатове с обща площ от 602 дка. Масовите залесявания са извършвани

70

през 1956 г., след голямото Варненско наводнение. Общото растително състояние на масивите е добро. Противоерозионни гори са изградени и южно от Варненско езеро. Там те се смесват с естествени издънкови гори. Обхващат територия от 545 дка. Деретата имат важна охранна мелиоративна функция, свързана със събиране и отвеждане на повърхностните води. В най - северната и южната част на общината те са добре структурирани и със запазени характеристики. Деретата имат и други две важни функции: създават връзка на граските зелени територии с крайградските зелени и земеделски зони и подобряват микроклиматичните характеристики на града през летните месеци, като провеждат свеж и прохладен въздух от крайградските вегетативни зони. Водоохранните зони са елемент и на зелената система, в които под зелено покритие са повече от 90 дка. Предвижданията на плана по отношение на защитните насаждения и гори следват логиката на максимално запазване и защита, осигуряващи бъдеща комфортност на агломерационното ядро, а именно: - запазване на деретата в градската и извънградска територия и клиновете в урбанизираните зони със следните ограничения – забрана за строителство в територията предвидена за ох-

рана; строителство на обекти отдалечени от талвега на дерето; изготвяне на хидравлични анализи, свързани с проводимостта и заливността на териториите и изпълнение на разпоредбите на Закона за водите. - противоерозионните гори на Франгенските скатове се запазват без допускане на масивно строителство - в тях е разрешено монтирането на поставяеми дървени постройки в съответствие с ограниченията и режимите по Закона за горите. Защитните гори и пояси са други територии, участващи в зелената система. Към тях спадат ивиците към ж.п.линиите и пътищата от I и II клас. Най-съществен дял в тази категория за община Варна имат ивиците край магистралите “Хемус” и “Черно море”, път I-9, в района на к.к. “Чайка”, пътя за Аладжа манастир и пътя в м. “Боровец” (кв. Аспарухово-Харамията). Курортните гори са част от категорията „гори със специално предназначение” съгласно Закона за горите. Планът предвижда устройството и застрояването в горите да става по реда на Закона за горите, като в тях е допустимо изграждането на съоръжения и елементи на инфраструктурата, в т.ч. инфраструктура за достъп и отдих, въз основа на ПУП и провеждане на процедури, където е необходимо по промяна предназначението на земята.


Допуска се също така и изграждане на противоерозионни, укрепителни и мелиоративни съоръжения. Влажните зони са определен тип местообитания с характеристики, регламентирани с Рамсарската конвенция и Закона за биологичното разнообразие. Съществуващи влажни зони от местно значение на територията на община Варна са „Казашко” и „Паша дере”. Влажните зони „Туфла кула Чайка” и „Константиново” са разположени по протежение на съществуващи дерета и заемат горски фонд. Сравнявайки баланса на територията по Опорния план и предварителния проект на Общия устройствен план на община Варна по отношение на зелената система може да се направи основния извод за значителното увеличение на териториите за паркове, градини и зелени площи. Тези територии в опорния план заемат 512,85 ха (5128,5 дка) или 2,2 % от територията (само обществените зелени площи в границите на урбанизираната територия са 3 565 дка, които осигуряват по 10,05 м2/ жител по настоящем). В проекта за Общ устройствен план териториите за елементите на зелената система вече са 2673,0 ха (26730,0 дка) или 11,2 % от територията на общината. Увеличението е със 21601,5 дка или 421,20 %. При прогнозното население към

2025-2030 г. Варна може да осигури на жител близо три пъти повече кв.м обществени зелени площи, а по отношение на общите зелени площи, изразени с показателя “мощност на зелената система с важен екологичен ефект”, увеличението е повече от 4 пъти (4,21 пъти), при отчитане на значителен демографски ръст на населението. Увеличението на зелените площи е на второ място по увеличение в баланса на териториите на общината – това е обяснимо, като се има предвид, че в този раздел са включени големите горски масиви, разположени на юг от езерото в районите на Джанавара и Константиново и гората на т.нар. “Северна вежда” – зелената вежда, разположена над стария град (на първо място с най-голям процент – 864,6 % нарастват териториите за спорт и атракции, което подчертава курортно-туристическия характер на общината, а на трето място по увеличение – 93,4 % са териториите за транспорт). Варна и днес е зелен град – на два пъти признаван за най-добрия за живеене град в България. Десетилетия обаче градът се развива на север от езерото в посока към курортните комплекси. Възможностите за развитие на север и запад са ограничени и вече изчерпани – Франгенските възвишение и курортните комплекси на север и летищният комплекс на запад не поз-

воляват разширение на териториалните граници. Морската ни столица има изключителен ресурс за развитие на зелената система - разкрит, анализиран, разработен и експониран в новия Общ устройствен план на общината, особено в южна посока – естествената и единствена възможност за целесъобразно териториално-пространствено развитие на града в бъдеще. Заявявам го с отговорността на учен и проектант на “Зелената система” и на други големи, средни и малки градове в България – София, Пловдив, Благоевград, Шабла и др., където също намерихме резерви за развитие на зелената система. Но Варна определено има редица предимства и повече ресурси, част от тях исторически обусловени и за щастие “неексплоатирани” през годините, което позволява да бъдат предложени за бъдещите поколения. В края на прогнозния хоризонт (2025-2030 г.), при правилно степенуване на приоритетите, провеждане на далновидна общинска политика и воля за запазване на съществуващите зелени площи и развитие на предложенията ни за нови паркове, градини и озеленени площи, градът може да стане един от най-зелените градове в Европа и света. За това са необходими, разбира се, големи финансови средства. Заслужават го гражданите и гостите на Варна, заслужава го България.

71


À Ñ Ï Å Ê Ò È 2 / 2 010

72


73


À Ñ Ï Å Ê Ò È 2 / 2 010

КЪДЕТО ИНОВАЦИИТЕ И ИЗКУСТВОТО СЕ СРЕЩАТ “Тримо България” представя модулна фасадна система Qbiss by trimo и новата технология за гравиране върху фасадния елемент ArtMe. Qbiss by trimo – интелигентният избор за вашата фасада Mодулна фасадна система Qbiss by trimo - съчетание от функционалност и естетика, осигуряваэ отлична визия на вашата сграда. Системата е подходяща за търговски и бизнес центрове, банки, хотели и други сгради, oтличаващи се с модерна и завършена фасада.

74

Архитектурна естетика Qbiss by trimo e не само технологичен, но и иновационен пробив. Концепция 5 – в-1, която представя цялостно решение за фасадата, като обединява всички желани функциоални предимства на висококачествените фасади и естетика. Разработена в отговор на архитектурните и проектантски изисквания, фасадата е уникална с


появата за пръв път на обли ъгли. Естетиката е допълнително подчертана от видимите вдлъбнати надлъжни и напречни връзки между елементите. Патентованата технология „shadow joint”, при която връзките са оптично с еднаква дебелина, създава фасада с модерен минималистичен дизайн и гладка повърхност. Рентабилност Иновативността не се изчерпва само с естетика. Qbiss by trimo е цялостна инжинерингова система, разработена в отговор на много структурни изискавания, поставени от архитекти и проектанти. Това, което отличава Qbiss by trimo е способността да носи сама теглото си, не изисква допълнителна подконструкция. Необходимо е захващане единствено в двата края на фасадния елемент. Предпоставка за много предимства, като намаляване на количеството работа, времето и разходите за изграждане на конструкция. Qbiss by trimo няма нужда от допълнителни опори като бетонови, тухлени или дървени стени. Сигурността на първо място Фасадата на всяка модерна сграда трябва да е повече от разходно ефективна и естетична. Qbiss by trimo не прави изключение. Фасадните елементи са изработени от огнеустойчиви материали и осигуряват пожарозащита. Qbiss by trimo гарантира безопасност и надеждност от най-висок клас. Фасадните елементи притежават международен сертификат за пожарозащита.

Истинската себестойност на сградата не се свежда само до строителството, а и до енергийноефективните свойства, които притежава. Qbiss by trimo няма термо мостове, тъй като изолацията е вградена и във вертикалните връзки между панелните сглобки. В допълнение, влага не може да проникне в топлоизолацията по време на монтаж - защитена е от стоманените листове, така термопроводимостта на фасадния елемент не се влошава. Придайте облик на вашата фасада с ArtMe Помислете за миг, какво прави една сграда наистина впечатляваща. ArtMe е технология за третиране на фасадна повърхност, позволяваща гравирането на неограничено разнообразие от форми, модели и визуални ефекти, върху нея. Дизайни, картини, лога и търговски марки, ArtMe прави това възможно, без нуждата от адхезиви или допълнителни структурни елементи. Въпреки че възможностите за дизайн са неограничени, Trimo създаде три стандартни дизайна - пъзели, линии и балончета, които използвани самостоятелно или в комбинации, създават вълнуващи индивидуални изображения. Пожароустойчивите панели Trimo запазват напълно оригиналната си цялост и технически характеристики след приложение на ArtMe. Пожарозащита, топло- и звукоизолация, въздухо- и водонепропускливост се запазват напълно, както и антикорозионната защита остава незасегната.

75


À Ñ Ï Å Ê Ò È 2 / 2 010

Wienerberger Brick Award 2010

Wienerberger Brick Award 2010 с награден фонд 21 000 Евро От 2004 г. на всеки 2 години “Винербергер” АГ отличава найкреативните керамични структури в цял свят и техните архитекти. По този начин най-големият производител на керамични блокове в света и най-големият производител на керемиди в Европа изразява своето признание към безспорното значение на тухлата като устойчив, екологичен и авангарден строителен материал. Тази година за четвърти пореден път световните архитектурни награди Wienerberger Brick Award за иновативна и креативна керамична архитектура с 21000 евро награден фонд бяха връчени по време на

голяма гала вечеря в музея на Лихтенщайн във Виена. Присъстваха повече от 300 чуждестранни гости, както и съвета на директорите на “Винербергер” АГ. Международното жури от експерти, сред които Андреа Деплаза (Швейцария), Маси Маурицио (Италия), Раду Михайлеску (Румъния), Владимир Плотки (Русия) и Томас Рау (Холандия) избра победител от големия брой на участниците. Критериите за подбор включваха архитектурно новаторски външен вид с подходящо използване на тухлата като материал, както и изявена функционалност и опазване на околната среда на сградата.

Устойчиво строителство като концепция за бъдещето “Човешката намеса в обкръжаващата ни среда оказва значително влияние върху нашето чувство за благосъстояние. Ето защо е важно за архитектурата, не само да задоволи настоящите изисквания, но и да допринесе за бъдещето на сградата. Особено ми е приятно да видя, че за много от проектите, които са участвали за тазгодишните награди Brick Award 2010, идеята за устойчиво развитие е изиграла важна роля. Стана ясно, че устойчивото развитие е било постигнато не само чрез прилагането на технологиите в областта на архитектурата, но и чрез използването на съвременни материали и интелигентен дизайн на сградата, да не говорим за вземане под внимание на географските и климатични условия. Тези фактори влияят положително на общия енергиен баланс на дадена сграда, а не само на енергийните й нужди. Ние също обръщаме внимание на тази идея чрез нашата програма «Е4», която въплъщава нашата концепция за енергийна ефективност на керамичната сграда”, обясни Хаймо Шойх, главен изпълнителен директор на Винербергер АГ.

Освен тържественото връчване на трофеите на архитектите – победители, както в предишни години компанията представи и своята книга Brick 2010 – луксозен архитектурен алманах с победителите и всички 35 номинирани проекта. Сред номинираните проекти за втори пореден път има и български обект. Тази година това е сградата «Жаклин» на арх. Пламен Братков, с инвеститор ф-ма «Софбилд». Жилищни и нежилищни сгради демонстрират как с умело използване на керамични блокове и керемиди, както и фасадни тухли и клинкерни настилки може да се постигне единство между функционалност и конструкция, между икономика и екология, както и между физически комфорт и художествена стойност в архитектурата. В 240 страници книгата съдържа и много редакционни статии за устойчиво строителство.

76


Първа награда: Новата сградата на парламента на Лихтенщайн, Лихтенщайн Архитект: Архитектурно студио “Хансйорг Гьориц” Новата сграда на парламента на Лихтенщайн във Вадуц отразява много етапи от историята на развитието му. След отхвърлянето на първоначалния проект в първия конкурс за проектиране, проектът на арх. Хансйорг Гьориц печели втория конкурс през 2000 г. Завършената сграда е официално открита през 2008 г. Двете нови сгради на парламента – т.н. “висока” и “дълга” се намират в подножието на хълма при крепостта под резиденцията на регентите и до официалната резиденция на главата на правителството на Лихтенщайн.

Гьориц интерпретира първоначалния проект на сградата и създава две сгради, които със своите изчистени и почти сакрални форми подчертават градската архитектура на Вадуц. Последователността в използването на изключително и само жълта охра тухла постига пленително офомление на сградата чрез 680000 специално изработени тухли.Топлата светлина, която се отразява на разстояние от повърхността на тухлите, създава специална атмосфера вътре и извън сградите.

Втора награда: Южноазиатски документационен център за правата на човека в Ню Делхи, Индия Архитект: Архитектурно студио “Анаграм Архитекти” Приложен дизайн и творчество са превърнали новата офис сграда на южноазиатския документационен център за правата на човека (SAHRDC) в Делхи в необичайно поетична сграда. На площ 50 кв.м и с ограничен бюджет, архитектурното дуо Валбхав Димри и Мадхав Раман, създало пространствено ефективна и рентабилна офис сграда. По този начин двамата са преценили, че е важно да се защитят работните помещения от шума и визуалното отвличане на вниманието на улицата и от пряка слънчева светлина. Това е постигнато от външната страна на иначе минималистичната външна обвивка на сградата чрез сложна тухлена стена. Вдъхновена от традиционното строителство е конфигурираната стена с единичен

повтарящ се модул, създаващ оптическа илюзия за цял комплекс от модули. Тя е създадена в стила на дългогодишната традиция в индийската архитектура. Фасадни тухли с размери 230 х 115 х 75 мм (стандартния размер тухла в Индия) са били използвани за постигане на този ефект. Изграждането на стената е резултат на пет седмици специални обучения, придружени от експерименти с трансфер на технологии на място. Вълнообразната форма на стената е един добър пример за начина, по който може да се постигне уникално архитектурно въздействие, когато семплата форма на тухлата има водеща роля и нейните уникални характеристики могат да налагат по-сложни модели, структури и отвори.

77


À Ñ Ï Å Ê Ò È 2 / 2 010

Wienerberger Brick Award 2010 Трета награда: Морян-Пьотен Хаус, Германия Архитект: Николаус Бинефелд Със своята архаичната семплост на ловна хижа, сградата, построена от архитекта Николаус Бинефелд, е завладяваща. Тя привлича вниманието с екологично чисти методи на строителство и дискретна и ефективна организация на пространството. Върху само 62 кв.м сградата представлява своеобразен миниатюрен шедьовър. Архитектът сам се грижи дори за най-малките детайли. Облечената в тухли сграда излъчва силна, но традиционно рафинирана визия, която свидетелства за изобретателността, с която керамичната архитектура е планирана и изпълнена. В резултат на това е реализирано и икономически изгодно постижение, което изисква по-високи нива на квалификация и опит от страна на зидарите. За светлите отвори и за покрива е

трябвало да се направят правилни редове от тухли за преход и детайлите показват по интригуващ начин лекотата, която позволява използването на тухлата като основен конструктивен материал. Художествените детайли на фасадата показват колко много грижи и внимание могат да бъдат инвестирани в щрихи от къща. Специална награда: Обществени сгради, Република Мали Архитект: Емилио Каравати

За архитект Емилио Каравати архитектурата винаги е била повече от дизайн и поради тази причина той работи с местните хора в Република Мали, една от най-бедните страни в света. Неговата основната цел тук е била да постигне “архитектура на съществените елементи”. Награденият проект е започнат през 2005 г., като в хода на

работата се е стигнало до изграждане на няколко обществени сгради: две училища, център за медицински грижи, хотел за учителите - всичко това в един малък район в Савана Беледугу в Западна Мали. Идеята е да се завършат допълнителните проекти чрез разширяване на мрежата от умения и опит в сътрудничеството с местната общност и чрез обществените организации във всяко населено място. Проектът използва местни материали и традиционни строителни техники, някои от които са били позабравени от местните жители. Базирайки се на опита си в тези строителни обекти, местни работници са кандидатствали с тези си уменията в други села извън техните региони и са обучили други хора на това, което са научили.

Специална награда: Музей на архитектурата Хомбройх, Германия Архитекти: Алваро Сиза, Рудолф Финстервалдер От 1983 г. покровителят на изкуствата и колекционер Карл-Хайнрих Мюлер издига една след друга впечатляващи сгради в природния парк на остров Хомройх близо до Нойс, Германия. Съвсем наскоро португалският архитект Алваро Сиза заедно с архитекта на църквата «Св. Стефан» - Рудолф Финстервалдер, проектираха нов музей на архитектурата в същия район. Тази скромна, тиха сградата е изградена почти изцяло от керамика. От слънчевата светлина тухлените стени озаряват в дълбоко червено прозорци и врати с цвят от дъб и мед. Личи уважението, вложено от архитектите в тази

78

сграда. Тухлите са били рециклирани след разрушаване на друга сграда и едва ли някоя от тях е запазила оригиналните си ъгли. По около 22 на сто от тези тухли все още се вижда бяла боя от предишната им употреба или поне остатъците от нея. Като цяло резултатът е една динамична, пъстра и огнено жива стена.


79


À Ñ Ï Å Ê Ò È 2 / 2 010

ПЪРВОКЛАСНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ Фирма “Монтажи-64” е от 19 години в търговията със строителни материали. Мащабите на тази и дейност, познаването на потреблението и уважението към завишените изисквания на клиентите ни, продиктуваха потребността от нови партнъорства със сходни на нашите критерий идеи.

ГРАНИТОГРЕС

Испанската фабрика Zirconio e една от водещите фирми в областта на дизайна и производството на керамични изделия, а също така и на специални детайли и допълнения. Чрез своя технологичен прогрес и осъществените проучвания, тя има важен принос за технологичния напредък на бранша като цяло. Предоставяме на вниманието на читателите на списание „Аспекти” отговор на въпроси, свързани със зони в екстериора и интериора, решени по оригинален, практичен и безкомпромисен начин. Благодарение на високото си качество, изделията на Zirconio не ни огра-

80

ничават в приложението и именно поради тази причина водещата идея при подбора на сериите, които да предоставим на българския клиент, е визията.Тя основно е подчинена на съчетанието с традиционно използваните материали в строителството у нас и естественно, актуалните модни тенденции. Фабриката предлага като опция за повечето от сериите си Antislip (противоплъзгащ ефект) При гранитогреса с противоплъзгане за вътрешни и външни зони релефната повърхност обезпечава противоплъзгащ ефект (R11). Той се използва за помещения, в които могат да се разлеят течности и масло - производствени цехове, мандри и месокомбинати, кухни, столови, територии около басейни, на стъпала и входни зони, хладилни и сервизни помещения.


КЛИНКЕР

История на клинкера Клинкерът се появява в Европа през ХIV в. Родината му е Холандия, страната, в която, поради липсата на естествен камък, хората от векове са имали особена потребност от надеждни, устойчиви на разрушаване материали за изграждане на пътища. Това наложило създаването на специална технология за производство на материал, който по качествата си не отстъпва на камъка. Слоистата глина, суровината за производство на клинкера, е разпространена в различни части на Европа. На много места използват този прекрасен строителен материал за изграждане на стълби, покрития за пътища, площади и улици. От Холандия технологията за производство на клинкер се разпространява в съседни европейски държави, а от там и в Америка.

Какво е клинкерът? Богатите технологични свойства, получени след изпичането на глината, осигурили на хората нов строителен материал за изграждане на сгради и покриване на улици. Първите индустриално пещи за изпичане на глина - малки помещения с неголеми входни отвори, се появили през ХV-ХVIII в. В тях се подреждали глинени заготовки с правоъгълни форми, които се изпичали в продължение на няколко денонощия при висока температура. Така глинените блокчета се превръщали в твърди, каменоподобни тухли. Високата температура изтегляла кислорода от глинените блокчета, а от допира на въглищата до повърхността им се получавали тъмни петна, които им придавали специфичен оттенък и особена цветова гама. Тези тухли издържали векове, запазвайки първоначалния си вид и допринасяли за пълната хармония между къщата и природата. Производствена технология Съвременната клинкерна керамика се получава в процеса на високотемпературно изпичане на полуфабрикати, приготвени от подбрана глина. При производството глината се подлага на вакумно пресоване, формовка и сушене във високотемпературни пещи. Благодарение на съвременния високотехнологичен процес, готовата продукция има еднородна, дребнопореста структура и притежава минимално влагопоглъщане (от 2 до 5%), висока температурна устойчивост (повече от 300 цикли) и твърдост (до М 800). В производството на клинкерните продукти се използват само натурални компоненти глина, вода и оцветители. В зависимост от

81


À Ñ Ï Å Ê Ò È 2 / 2 010

82

това, каква структура на повърхността или ефекти се изискват, върху повърхността на заготовките се нанасят пясък или малко въглища. След това заготовката се изсушава и обгаря при температура 1200 градуса. Така се получават клинкерните тухли, плочки, стъпала или керемиди. Остатъчната топлина се използва за процеса на изсушаване. Истинските клинкерни произведения имат характерен чист зввук при почукване по тях.

що са излезли от пещта. Плътната им структура подсигурява ниска изтриваемост и устойчивост към външни натоварвания.

Предимства на клинкера Клинкерните изделия за довършителни работи заслужено се отнасят към елитните строителни материали поради високите си технически показатели за твърдост и дълговечност. Важни показатели са и високата температурна устойчивост (повече от 300 цикли замразяване-размразяване), ниското влагопоглъщане (около 3%) и много чистата глина, без соли и тебешир, което гарантира отсъствието на солни петна по фасадите. Освен това, клинкерът не отстъпва на нито един ръчно произведен материал за довършителни работи по твърдост. Отличителен белег на клинкерните материали е и запазването на първоначалния им външен вид в продължение на много години. Благодарение на натуралния цвят на глината и различните режими на изпичане, цветът на клинкерните материали остава непреходен и след десетилетия, като че ли току –

Приложение на клинкера Клинкерните изделия се използват както за вътрешни довършителни работи, така и за външна облицовка на фасади, промишлени обекти и ландшафтно оформление. С тях успешно се решават и различни архитектурни задачи. Клинкерната керамика се използва също за басейни, фонтани и други водни площи. Световната практика потвърждава оптималните качества на клинкера за такива обекти. Конкуренти на клинкера са само гранитогреса и гранита от високо качество, които обаче е с много по- висока цена. Клинкерът е много подходящ материал за нашите природни условия с продължителен есенно-зимен период. Той не изисква големи усилия за поддръжка и е в отлично състояние много години, защото по време на целия период на експлоатация запазва първоначалния си вид и цвят.


83


À Ñ Ï Å Ê Ò È 2 / 2 010

Функционалност Повече от 20 години AVC означава творчески решения с новаторски материали. Предизвикателството пред AVC е да развие добре обмислена система за разработване на решение за това, което клиентът има предвид. Като материали най-вече се използват алуминий, стъкло, плексиглас и инокс. AVC е създадена през 1989 г. В началото основната дейност е концентрирана върху продукти от стомана. По-късно се включва и алуминият. В средата на 90-те години знания, умения и опит водят до създаването на първите дизайнерски продукти. Проектирана е самоносеща стълба, отличена с награда Eureka за най-добро изобретение (1997 г.). Постепенно гамата от иновативни приложения и продукти се разширява: нови модели на стълби и системи за стени и врати. Функционалност и модерен дизайн са комбинирани за създаването на съществуващата прекрасна гама от дизайнерски продукти. AVC е представена много добре в Европа, като внимателно избира независими партньори във всяка страна. AVC е белгийски дизайнерски продукт. В сътрудничество с нашите клиенти, ние търсим най-добрите решения за техния проект. Продуктите ни се адаптират в зависимост от техните желания. Доверието е основата на нашия успех. Ние вярваме в продукта, в бъдещето, в нашия квалифициран персонал. Но този успех е възможен само благодарение на взаимното доверие от нашите клиенти и доставчици. Опазването на околната среда по време на производството е един от основните въпроси. Ще продължим да търсим нови зелени технологии и начини да се консумира енергия по коректен начин. Това е един постоянен процес на трайно развитие и непрекъснато усъвършенстване. Алуминият, нашият основен материал, е траен метал. Той може безкрайно да се рециклира с минимални усилия и без загуба на качество. Продуктите на AVC означават малка тежест за околната среда. AVC е добре известен като производител на съвременни стълби, изработени от анодизиран алуминий със стъпала от алуминий, стъкло, дърво или камък. Леки и елегантни, те съчетават професионални умения с дизайн. Стълбите AVC привличат погледа, те не са направени да бъдат скрити! Алуминият е уникален и вечен метал. Той се вписва във всеки интериор - традиционен и съвременен. Алуминиевите стълби са устойчиви на надраскване и лесни за поддръжка. Почистване с влажна кърпа е достатъчно. Те са трайни и устойчиви на корозия и е лесно да се замени стъпало, ако е необходимо.

84

и

модерен

дизайн


Алуминиевите стълби са изцяло направени по мярка от гледна точка на дължина, височина, наклон и винаги са спазени техническите ограничения. Те могат да бъдат използвани от вътрешната страна и outside. Понеже са направени от метал, течностите не са в състояние да проникнат, и алуминият не може да се пропука. За външна употреба съветваме да се използва модел Triangle, заради защитата срещу подхлъзване на стъпалата. Ето основните видове стълби: “Конкорд” Намигване към авиацията Стъпалата са с дизайн на криле и имат гумена лента срещу подхлъзване. Задната страна на тази стълба може да бъде затворена, със или без светлина. Това е стълбище, което предлага удобство за цял живот. Алуминиевите стълби са устойчиви на надраскване и лесни за поддръжка. Cameleon Стълбата на метаморфозата В Cameleon се срещат традиционните материали и съвременните конструкции. Широкият избор от различни видове дървесина, естествен камък и стъкло за стъпалата е съчeтан с основа от алуминий. Triangle Съвместимост между геометрия и издръжливост Дизайнът на стълбата е напълно от анодизиран алуминий. Тя е с 2 крепящи греди. Анодизираният алуминий гарантира красив продукт с естествен вид. Това стълбище хваща окото тъй като стъпалото не е между носещите греди, а е фиксирано върху тях. Стълбата Triangle е отлична за външна употреба!

Lightwall модул Тази модулна система на AVC е уникална. Модулите се подреждат един върху друг като тухли и са по поръчка. Те предлагат множество възможности. - Модул 150 AVC произвежда тези модулни блокове в съответствие с желаната ширина и височина. Осветлението може да е дифузно или акцентирано. - Модул 300 Модул 300 е подобен на модула 150, но е по-широк, което позволява създаването на ниши и независими конструкции. Осветлението може да е дифузно или акцентирано. За продуктите на AVC са характерни иновативните форми и творческите приложения, както и необичайните, но висококачествени материали - алуминий, плексиглас и стъкло. Тези почти прозрачни плоскости предоставят уникален стил на врати и стени в интериора. Прозрачността е основното предимство, което внася светлина в помещението и го прави да изглежда по-голямо.

Starlight Динамика и ритъм за всеки интериор Starlight се отличава с възможността си за интегриране на осветление в носещите греди и стъпалата. Забележителен е и монументалният характер на гредите. Solitaire Качество и пространство Solitaire е изцяло от анодизиран алуминий. Стълбата е със стъпала под формата на лъчи, фиксирани върху едната страна на уникалната подпорна греда и се поддържа от триъгълен иноксов профил. Този футуристичен, но вечен дизайн с интегрирано осветление в гредата е нещото, което привлича погледа във вашия интериор. Ето и някои системи за стени, които предлага фирмата: Rollerwall Подвижните стени с или без осветление са нещо ново. Можете да използвате rollerwall за преграждане на офиса, за събития или панаири. Но те са и средство за комуникация, представяне или дисплей за снимка. Това е решение за гъвкави работни срещи.

гр. София ул. “Владайска” 93 тел/факс: 02/8510831 моб.: 088950231 e-mail: bulgaria@avc.eu office@balbuk.biz www.avc.eu

85


À Ñ Ï Å Ê Ò È 2 / 2 010

НАЙ-НОВИЯТ ПРОЕКТ НА Модерен и луксозен дом Най-новият проект на “АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” АД е луксозна жилищна сграда, разположена на ул. „Оборище” (на ъгъла с ул. ”Буная”). Намира се в сърцето на стария градски център, в атрактивна близост до софийските театри, операта, катедралата “Свети Александър Невски”, централните градски паркове, административни и банкови институции. Централното местоположение, стилната архитектура, безупречното строително изпълнение, както и малкият брой апартаменти, превръщат сградата в бутик – точното предложение за най-взискателните клиенти на жилища и изключителна възможност за инвестиция. С този нов проект АРТЕКС отново осъществява своя граждански ангажимент чрез архитектура, която цели не само адекватно присъствие в средата, а оптимизирането й като инфраструктура и естетика. Този проект е проверка и на една от найналожителните способности на архитекта днес – да допринася за екологичния баланс в зоната на дейността си и в града като цяло. Фасадата на сградата съчетава модерния дизайн с непреходността на класическите форми. Грабващ вниманието акцент са зоните, изпълнени като „зелена фасада” - интегрирана система от панели, покрити с естествена растителност. Тази тенденция е в съответствие с навлизащите изисквания за екологичност и енергийна ефективност на сградите, както и израз на цялостен ангажимент към градската среда. Зеленината, съчетана с ефирността на стъклото, се подчертава от хоризонтално опасващите сградата плътни участъци. Покривът се реализира като сводово покритие, с вградени ивици естествено осветление по специален проект, явяващи се като светлинни акценти в интериорното пространство на мезонета. Изтънчената игра на форми и материали създава уникалното лице на тази иновативна сграда. На първите две нива са проектирани общо четири магазина – по два на всяко етажно ниво, като помещенията на второ ниво са достъпни откъм ул.„Оборище” посредством вътрешни стълбищни клетки. Магазинните нива са с голяма етажна височина – по 3,5м., което от своя страна обуславя по-голямата височина за апартаментите, намиращи се на 3-ти етаж (първи жилищен).

86

Предвидените апартаменти са общо осем, разположени по един или два на етаж. Те предоставят значителна площ - с две, три и четири спални. Просторните жилища са с отлично решени функционални схеми, като има възможност и за промяна на планировката на пространствата, съобразно желанията на конкретния клиент. Преобладаващото изложение е юг и изток. Ориентацията на дневните на апартаментите е предимно на юг. В утвърдения стил на АРТЕКС всички общи части на сградата са с луксозно изпълнение - настилки и об-

пакет 24мм с едно прозрачно стъкло и едно нискоемисийно К-стъкло за намаляване на топлинните загуби през зимата и ограничаване преминаването на UV–лъчи и топлината през лятото. Модерна технология се прилага при изпълнение на звукоизолация против ударен шум в подовете на помещенията, под замазката, чрез направата на т. нар. „плаващ под” с полагане на високотехнологична звукоизолационна мемрана „Fonas Tex”, след което се поставя тръбната разводка на инсталационните системи. Паркирането е решено в сутеренно ниво на сградата, достъпно посредством вход с автомобилен асансьор - откъм ул. “Буная”. Чрез специални съоръжения от актуалната система

Жилищна сграда на ул.”Оборище” No 109 лицовки от естествен камък, окачени тавани със скрито осветление, огледала и множество акценти по индивидуален архитектурен детайл. Високоекологични керамични тухли „Wienerberger”, отговарящи на най-високите европейски стандарти, изграждат фасадните стени. Интелигентната цялостна конструкция на новата фасадна система повишава в необичайна степен отчетените стойности по отношение на топло- и шумоизолацията, сигурността, дълготрайността и икономическата целесъобразност. Безкомпромисното изискване за най-добри материали предопределя избора на оригиналната петкамерна немска PVC-дограма с гарантиран произход, остъклена със стъкло-

“DBL-parking solutions” паркирането на автомобилите се осъществява на две нива. Така се осигурява необходимия брой места за паркиране, съобразно броя на апартаментите (и обитателите) в сградата. Новата жилищна сграда на ул. “Оборище” е поредният отговор на АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ на най-високите и всестранни изисквания за съвременното жилищно строителство. Компанията я представя на вниманието на своите клиенти с увереността, че в нея могат да намерят осъществени своите мечти за щастлив, модерен и луксозен дом. Проектът има шанса да окаже значително въздействие върху еко баланса на градската среда, да бъде израз на цялостна стратегия – както естетическа, така и екологична.


87 3 3


À Ñ Ï Å Ê Ò È 2 / 2 010

ВЕНТИЛАЦИЯ, Фирма “ИНЕКС Монтажи” е създадена през 2004 г., с предмет на дейност проектиране, доставка, монтаж, изработване и сервизна поддръжка на вентилационни, климатични и отоплителни инсталации.

- Термопомпа въздух-вода ESTIA/Toshiba до 55°C топла вода – постига максимална енергийна ефективност с напредналите технологии на Toshibа при термопомпите. Дава възможност за комбиниране със съществуващ котел. Захранване на радиатори, вентилаторни конвектори, подово отопление и бойлер за гореща вода

“ИНЕКС Монтажи” е сред най-бързо развиващите се млади фирми в бранша, с екип от професионалисти, структурирани в следните отдели: Търговски отдел, Производствена дейност, Монтажна дейност, Сервизна дейност, Отдел КИПиА. С цел постоянно подобряване качеството на работа и обслужване, фирма “ИНЕКС Монтажи” е сертифициранa по стандарт ISO 9000:2001 и премина успешно пререгистрацията си в Камарата на строителите в България. Категориите, в които е вписана фирмата са: - Строежи от високото строителство I група, от втора до пета категория - Строежи от енергийната инфраструктура – III група (съгласно ЗУТ) - Строителство на инсталации, довършителни строителни и ремонтни работи, V група (съгласно НКИД) Фирмата успешно партнира с водещи български производители и търговци като: “ЕЪР ТРЕЙД ЦЕНТЪР” ООД, “ДАМЯНОВ КЛИМА” ЕООД, “ТАНГРА” ООД, “ЯН-93” ООД, “АТАРО КЛИМА” ООД, “КОМФОРТ – СЛ” ООД и много други. Дълготрайно успешно партньорство е изградено с фирмите и които са сред най-реномираните производители на климатична и отоплителна техника. “ИНЕКС Монтажи” си поставя за цел достигане на най-високите стандарти в обслужването както на частни лица, така и на корпоративни клиенти. За да бъде постоянно в течение с новите технологични изменения и с изискванията на своите клиенти, са разработени заедно с фирмите Carrier и Toshiba, нови високо ефективни съоражения за отопление и климатицация. Част от тези нови съоражения са:

2

- Реверсивни сплит термопомпени системи 80АW/30AW/ Carrier – отопление за жилищни сгради. Оптимизиран хладилен кръг за работа с външно тяло. Идеално балансиран ротор с ниски вибрации. 1. модел 80АW: 4 типоразмера с отоплителна мощност от 5.0-11.5kW и охладителна мощност 4.8-11.5 kW 2. модел 30АW: 6, 8, 12 kW и 4.16 kW Бойлер с интегрирана термопомпа Duo’line Обем до 280 литра Мощност на термопомпата 1.9 kW Хладилен агент R314A Електрически нагревател 3 kW Бойлер Solo’line Обем до 280литра Електрически нагревател 3 kW


КЛИМАТИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ - Термопомпа вода-вода със затворен кръг модел PCROCAP/Carrier, отоплителна мощност от 6 до 16 kW с вграден хидравличен модул.

- Термопомпа вода-вода с подпочвен водоизточник, модел PCRONAP/Carrier отоплителна мощност от 6 до 16 kW с вграден хидравличен модул.

- Агрегат с водно охлаждане 30RW/Carrier: Икономично отопление с подпочвени води. Голям диапазон от отоплителни мощности, за различни по предназначение сгради, от 20 до 300kW. Интегриран хидравличен модул на изпарителя и на кондензатора. Сензор за контрол на температурата на кондензатора. Тихи и надеждни скрол компресори.

- Винтов агрегат с водно охлаждане 30XWH/Carrier: 27 типоразмера с широк спектър от мощности, подходящи за всякакви решения от 500 до 1900Kw. Подобрена ефективност при частичен товар. Хладилен агент R314A

Контакти: София 1000 ул. “Витиня” 2, ет.2 Бургас 8000 бул. “Цар Петър” 17, ет. 3, офис 3 e-mail: office@inexbg.com web site: www.inexbg.com

3


À Ñ Ï Å Ê Ò È 2 / 2 010

Конкурс за дизайн на кухня Whirlpool Glamour Kitchen

Whirlpool има дългогодишен ангажимент към опазването на околната среда и повишаване на ефективността при използване на природните ресурси, който датира от 1970 г. със създаването на първия корпоративен офис за контрол на околната среда. Корпорацията е водещ производител на бяла техника, с годишни продажби от 19 милиарда долара, 70 000 служители и 69 центъра за производство и проучвания. Whirlpool e марка уреди No1 в света, в ранглистата на най-значимите марки според независимата световна маркетингова консултантска агенция Brand Finance.

СЪБИТИЯ

Първо издание на конкурса Whirlpool Glamour Kitchen

90

Подробности за конкурса можете да намерите на: www.whirlpool.bg/contest

На 11 май т.г. стартира първото издание на конкурса Whirlpool Glamour Kitchen за криейтив дизайн на кухненско пространство. Вие сте дизайнерът, а основният елемент в надпреварата е новата хай-тек серия уреди Glamour на Whirlpool. Задачата е да изградите проект за функционална кухня с помощта на уредите за вграждане, за да спечелите паричната награда от 5000 лв. Крайният срок за предаване на проектите е 11 юни. В конкурса могат да участват студенти по архитектура, дизайн, приложни и визуални изкуства, архитекти, интериорни дизайнери, също и студия и фирми с колективни проекти. Основното изискване при проектирането на пространството е да използватe уредите от серията Glamour на Whirlpool. За да се включите в конкурса, е необходимо най-напред да попълните регистрационната форма на www.whirlpool.bg/contest и след това да качите до 5 снимки на проекта си. Всички проекти, които отговарят на изискванията на конкурса, ще бъдат качени на сайта за отворено гласуване от потребители и едновременно с това оценявани от жури от независими архитекти и дизайнери. Представители на компанията Whirlpool ще изберат печелившия проект между фаворита на журито и проекта, събрал най-много гласове от онлайн гласуването.


Сблъсък на гурме титани на територията на Whirlpool

По време на обявявянето на първото издание на конкурса Whirlpool Glamour Kitchen в ресторант «Крим» бе организиран и кулинарeн дуел: музикантът Иван Лечев премери кулинарни умения с главния готвач на ресторант «Крим» Джани Порку на територията на най-новите и авангардни уреди Whirlpool. Джани Порку срещна достоен противник в лицето на музиканта Иван Лечев. „С Whirlpool всеки любител става професионалист в кухнята”, сподели по време на събитието изпълнителният директор на Whirlpool България г-н Васил Илиев. Блестящи стъклени повърхности, изискан дизайн, изумителна функционалност – това видяха гостите на Whirlpool България в ресторант «Крим» по време на премиерата на най-новите серии уреди за вграждане Fusion и Glamour. Интериорни дизайнери, архитекти, бизнесмени и отбрани клиенти – почитатели на марката Whirlpool, останаха силно впечатлени от възможностите на уредите. Сред хитовете беше фурната Glamour с технология «Шесто чувство», чиято врата по желание може да се отваря наляво или надясно. Сензорното управление и цветният TFT дисплей с анимации, които обясняват процеса на готвене, бяха оценени изключително високо от готвещия в Glamour кухнята Иван Лечев. Гостите на събитието на практика се запознаха и с характеристиките

на абсорбатор от елегантната серия Glamour, също с технологията «Шесто чувство». След приготвянето на храната уредът намалява скоростта на засмукване или спира работа в зависимост от изпаренията. Абсорбаторът разполага и с режим „air quality”, който пречиства и осигурява найвисоко качество на въздуха в помещението. Дори и наблюдаващите най-отблизо процеса на приготвяне на ястията, не установиха каквато и да е “ароматна” следа от гурме двубоя. Присъстващите видяха и индукционния плот на компанията, който е най-бързо загряващия от всички познати на пазара до момента. Той е изключително безопасен, икономичен и с възможност да се почиства удивително лесно. Нaй-впечатляващ за зрителите на премиерата се оказа хладилникът, който придаде завършеност на серията уреди с комбинация от футуристична технология и дизайнерски постижения. Той е единственият на пазара, който осигурява два, чувствителни само на допир сензора – за лед и за вода. Елегантният метален нюанс на гладките му панели е подсилен от яркостта на електронния LED дисплей за управление. По този начин дизайнерите на Whirlpool подчертават качеството на хладилниците по отношение на визуалното присъствие, използваните материали и функционалността.

Whirlpool България се надява, че впечатляващите нови серии електроуреди ще предизвикат интереса и вдъхновението не само на утвърдени дизайнери и архитекти, но и на амбициозни студенти за участие в обявения конкурс за криейтив дизайн на кухненско пространство

91


À Ñ Ï Å Ê Ò È 2 / 2 010

РОКА БЪЛГАРИЯ НОВОСТИ ДВЕХИЛЯДИ&ДЕСЕТ За пета поредна година “Рока България” АД представи официално новите решения за баня от марките Roca, Laufen и Fayans, които компанията предлага на българския потребител през 2010 г. Традиционно, събитието се проведе в рамките на един ден, в който специални гости на «Рока България» бяха журналисти, партньори от дистрибуторската мрежа на компанията, български архитекти и интериорни дизайнери.

СЪБИТИЯ

Ново от марката Roca

92

Тази година, марката Roca предлага на българския потребител впечатляващ дизайн, технологии, материали и функционалност в нови концепции, подходящи както за традиционни, така и за авангардно решени пространства в банята. Сред представените „на живо” в залата продукти бяха уникалната концепция W+W (синтез на умивалник и тоалетна в един продукт). Високотехнологичната душкабина Transtube променя представите за мястото на душа в банята. Meridian е най-новата серия санитарен порцелан, която със своите 36 продукта дава възможност за неизброими комбинации и решения за различни пространства, стилове и бюджети. Нови серии мебели променят стандартните решения за умивалник и усвояването на пространството в банята. Смесителите с нова технология за икономия на вода и енергия и други продукти за банята, са новост в каталога на компанията.


Ново от марката Fayans

Българската марка на Roca има сериозната задача да покрие вкусовете и нуждите на най-широк кръг потребители, предвид оптималното съотношение дизайн – качество- цена. Българският продукт отговаря на всички международни стандарти на мултинационалната компания. Fayans се е превърнал в синоним на високо родно качество. Възходящото развитие е маркирано от постепенното разширяване на асортимента, обединяването на продуктите в серии, а в последните години и производството на мебели за баня за някои от сериите. През 2010 г. Fayans предлага на пазара нови серии мебели за баня, решени в контраста на бяло и черно и свежи графични елементи. Четири нови серии смесители допълват качествения санитарен порцелан Fayans и дават възможност за цялостни решения за банята. Следвайки принципите на устойчиво развитие, всички продукти от марката са снабдени с най-модерни системи за пестене на вода.

Ново от марката Laufen Нови продукти в матово черно допълват изящния бял санитарен порцелан от колекцията ILBAGNOALESSI dOt. Сега марката предлага нови възможности за впечатляващи чернобели решения. Още нови серии умивалници, мебели за умивалници, смесители, душове, душ колони, колони за хидромасаж, душ корита, паравани, решения за SPA и други продукти за банята от ново поколение – нови технологии, материали, системи за икономия на вода и енергия в банята предлага на българския потребител «Рока България» АД с трите марки Roca, Fayans и Laufen. Новите концепции за банята могат да се видят в постоянната обновена експозиция в ЕКСПО БАНЯ СОФИЯ на бул. «Мария Луиза» 16. Пространството на залата е решено така, че следва новата концепция за Галерия Roca. За пръв път в залата са изложени действащи продукти. Всички нови предложения могат да бъдат закупени от дистрибуторската мрежа на Roca в цялата страна.

93


À Ñ Ï Å Ê Ò È 2 / 2 010

За шеста година бяха раздадени наградите в конкурса

БАНЯ НА ГОДИНАТА на IDEAL STANDARD

СЪБИТИЯ

Началото на конкурса на Ideal Standard “Баня на годината” е поставено през 2004 г. Неизменна част от конкурса е мотото „Изрази себе си” – истинско предизвикателство пред многобройните участници, включили се в надпреварата през годините, чийто брой вече надминава 300.

94

Амбициозната идея да се награждават съвременните български бани носи в себе си новаторския дух на бранда Ideal Standard марката, която повече от 100 години е синоним на високо качество в продуктите и цялостните решения за баня в Европа, Азия и Америка. Това е марката, присъстваща във всяка втора баня в Италия и Великобритания, водещо име в Китай, предпочитан бранд на веригите Holiday Inn, Sheraton, Hilton, Intercontinental, Hyatt. Ideal Standard е удостоена и с правото да представя свой продукт в експозицията на Музея на модерното изкуство в Ню Йорк. Световно известни дизайнери, носители на престижни награди, като Robin Levien, Mario Bellini, David Chipperfield, Seymour Powell, Marc Sadler, Ronen Joseph са сред авторите на дизайнерски решения, внасящи стил и лукс в баните на Ideal Standard. Всеки път, когато създават, дизайнерите и инженерите на Ideal Standard предлагат не просто нова линия, система или решение, а истинско ново

удоволствие. Тази визия е пренесена и в конкурса на Ideal Standard “Баня на годината”. Неговите организатори търсят и оценяват изкуството, което притежават творците, да въплъщават идеите си в хармония и стил, да следват иновативни творчески решения, като съчетават дизайн и функционалност в едно. От началото на организирането на конкурса досега в него са представени истински дизайнерски постижения в обзавеждането на семейни и хотелски бани, изпълнени с продукти на водещия бранд. Тези проекти определяха тенденциите в развитието на баните – от завръщането на аристократичните нотки, през уникалните решения, интегрирани в нетрадиционни части на дома, до свръхмодерната баня, за която всеки изтънчен вкус би мечтал. Марката Ideal Standard позволи на дизайнери, архитекти и потребители в България да разгърнат своето въображение, обединявайки модерните технологии и авангардния дизайн.


Наградите тази година бяха връчени на церемония в х-л „Радисън” в присъствието на водещи информационни и специализирани медии. В шестото издание на конкурса се включиха над 60 участници, общо в двете категории. Журито, което определи найдостойните проекти, бе в състав Васил Кънев - вицепрезидент на “Идеал Стандарт Интернешънъл” за Източна Европа, доц. д-р арх. Калин Тихолов – зам.-декан на Архитектурен факултет, УАСГ, арх. Албена Владимирова-Андреева – интериорен дизайнер, арх. Иван Александров – интериорен дизайнер, Мила Бехар – представител на Superbrands за България, Юлияна Дончева – телевизионен журналист и продуцент и Христо Караиванов – директор “Маркетинг и продажби” на „Идеал Стандарт-Видима” АД. В конкурса за първи път архитекти и дизайнери участваха и с предложения за 3D проект на баня. В новата категория постъпиха много силни предложения, от които бяха номинирани осем. Сред тях студио Indesign грабна голямата награда за 3D проект и спечели възможността да посети 12-то Бианале за архитектура във Венеция.

Студио Indesign грабна голямата награда за 3D проект и спечели възможността да посети 12-то Бианале за архитектура във Венеция.

95


À Ñ Ï Å Ê Ò È 2 / 2 010

Наградата в традиционната категория „Реализирана баня” – екзотичната екскурзия за двама до о-в Маврициий, получи Цветанка Боева от Самоков с проекта „Близо до природата”.

СЪБИТИЯ

Баня на годината в категория „Близо до природата”.

96

Наградата в традиционната категория „Реализирана баня” и екзотичната екскурзия за двама до о-в Маврициий получи Цветанка Боева от Самоков с проекта „Близо до природата”. По традиция за свой фаворит сред номинираните гласува и интернет публиката. Нейни избраници тази година бяха Мариана Керимидчиева с проекта „Слънчева баня” в категория „Реализирана баня” и Петя Петрова в категория „3D баня”. Освен приза, двете получиха и уикенд за двама в луксозен SPA хотел в България. Всички проекти, влезли в номинациите, получиха награда термостатен смесител Melange. Награди получиха и гласувалите – от всички участвали във вота на случаен принцип бяха изтеглени 20 човека, чиито имена бяха обявени на интернет страницата на конкурса www.banianagodinata.com.


AMC Aspects Issue 2/2010  

The magazine of the Chamber of Architects in Bulgaria

AMC Aspects Issue 2/2010  

The magazine of the Chamber of Architects in Bulgaria

Advertisement