Page 1

www.amc-aspects.com

, ÌАА êúì ÅÊÎÑÎÊ - ÎÎÍ

, НИНКН

А С П ЕКТИ

септември 2012

Архитектура

медиен партньор на КАБ

мениджмънт

ARCHITECTURE,

СТРОИТЕЛСТВО

MANAGEMENT,

CONSTRUCTION

Втора годишна конференция Sustainability Forum Sofia

Sustainability Forum Sofia – Global Green Growth Beyond Buildings най-значимото събитие за устойчиво градско развитие в България Българският съвет за устойчиво развитие Ви кани да посетите най-значимото събитие за устойчиво градско развитие в България в рамките на Втората годишна конференция Sustainability Forum Sofia – Global Green Growth Beyond Buildings.

1,50 лв.

Събитието ще се проведе на 14 септември 2012г. в хотел „Хилтън” и е част от Световната седмица за устойчиво строителство, в рамките на която се провеждат събития във всички страни членки на Световния съвет за устойчиво строителство. Тази година конференцията цели ясно да дефинира основните аспекти на устойчивото градско развитие – социални, икономически, екологични и приносът на интелигентния град за справяне със съвременните проблеми, както и да очертае практическите насоки при изготвянето на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие. Форумът е място за среща на водещи представители от политиката, бизнеса и научните среди. Поканени са представители на Европейската комисия, Президентството, министри, кметове и представители на местната власт, водещи експерти по устойчиво градско развитие, представители от бизнеса, IT сектора, автомобилната индустрия. Българският съвет за устойчиво развитие е най-значимата неправителствена организация в сферата на устойчивото развитие и строителство

в България, официален член на Световния съвет за устойчиво строителство и член на Международния борд на страните от Централна Европа. Съветът представлява платформа за диалог, в който членуват водещи компании, ангажирани с каузата на „зелената“ икономика и устойчивото развитие в България - фирми-производители на строителни материали, международно признати компании в строителния сектор, архитектурни и проектантски бюра, финансови институции, консултантски компании, университети. Стратегически партньори са Световният съвет за устойчиво строителство, Германският съвет за устойчиво строителство, Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Националното сдружение на общините в Република България, водещи университети, браншови и неправителствени организации, индустриален клъстер „Електромобили”, Българска Фотоволтаична асоциация, Камара на архитектите в България и Българска асоциация за строителство на зелени покриви. Посетете Sustainability Forum Sofia 2012 и станете част от трансформацията към устойчива градска среда. Арх. Георги Коларов Председател на УС Български съвет за устойчиво развитие


2 / септември 2012

Световна седмица за устойчиво строителство – 17-21 септември Над 90 държави в света отбелязват значението на градските структури за изграждане на устойчива среда

КЛЮЧОВАТА РОЛЯ НА СГРАДИТЕ И ГРАДСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА ЗА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ Световната седмица за устойчиво строителство се провежда ежегодно в средата на септември и е инициирана от Световния съвет за устойчиво строителство – най-значимата неправителствена организация в сферата на устойчивото развитие и строителство в света, обединяваща над 20 000 организации в повече от 90 държави. Тази година Седмицата за устойчиво строителство ще се проведе между 17-21 септември, в рамките на която чрез различни инициативи в цял свят ще се подчертае значението на устойчивите сгради и градски структури за изграждането на устойчива среда и създаване на здравословни и природосъобразни обитаеми пространства. Събитията по време на седмицата акцентират върху ключовата роля на сградите и градските структури за създаване на устойчива среда и са насочени към архитекти, инженери, проектанти, проектни мениджъри, бизнеса, представители на националната и регионална власт на най-високо ниво, научните среди, студенти и всички заинтересовани от сферата на устойчивото строителство. В България световната седмица за устойчиво строителство се отбелязва от Българския съвет за устойчиво развитие – официален член на Световния съвет. На 14 септември в рамките на втората годишна конференция Sustainability Forum Sofia – Global Green Growth Beyond Buildings в хотел „Хилтън” лидерите в зелената индустрия ще се срещнат и в София, за да обменят информация и да обсъдят новите тенденции и продукти, трансформиращи световния пазар.

Тази година форумът цели ясно да дефинира основните аспекти на устойчивото градско развитие – социални, икономически, екологични, както и приноса на интелигентния град за справяне със съвременните проблеми. Събитието е структурирано в три основни панела – „Глобален устойчив растеж”, „Устойчиви градове” и „Зелена мобилност”. В рамките на панелите ще бъдат представени и дискутирани политики на европейско и национално ниво, законодателни и финансови стимули и тенденции на пазара. Основен акцент ще бъде поставен върху устойчивото планиране на градските структури и инструментите за успешно реализиране на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие. Ще бъдат представени примери от водещите европейски страни, както и най-добрите световни и регионални практики за зелена мобилност – важен елемент от устойчивата градска среда. За да се даде възможност на участниците да се фокусират върху специфични въпроси и да задълбочат практическите си познания по конкретни теми ще бъдат организирани 6 професионални интерактивни семинара (уоркшопа) паралелно с основната част на събитието. Проектанти, инвеститори, архитекти и производители ще имат възможността да разгледат по-отблизо конкретни въпроси и да проведат дискусии с партньори и лектори от международния бизнес. На форума в София са поканени представители на високо ниво от българската и европейска политическа сцена, посланици, министри, кметове и представители на местната власт, бизнеса, IT сектора, автомобилната индустрия и международно признати експерти по устойчиво строителство.

*Българския съвет за устойчиво развитие е единствената организация в България, официален член на Световния съвет за устойчиво строителство и член на Международния борд на страните от Централна Европа. Съветът представлява платформа за диалог, в който членуват водещи компании, ангажирани с каузата на „зелената“ икономика и устойчивото развитие в България - фирми-производители на строителни материали, международно признати компании в строителния сектор, архитектурни и проектантски бюра, финансови институции, консултантски компании, университети.

Устойчиво градско развитие в света предизвикателства, стратегии и решения Интервю с арх. Щефан Андерс, Германски съвет за устойчиво строителство Арх. Щефан Андерс е учил Архитектура и градоустройство в университета в Щутгарт и в ETH Цюрих. По време на следването си работи в KCAP architects & planners („KCAP архитекти и проектанти”) и бюрото за Информационно проектиране в ETH Цюрих. От 2009 г. е член на академичния състав и докторант в Института за градска архитектура към университета в Щутгарт. Член е и на университетска мрежа за устойчиво градско развитие (NSE). Успоредно с това, от 2012 г. работи към DGNB и е един от първите DGNB одитори на „Устойчиви градски райони“. Уважаеми г-н Андерс, целият свят говори за устойчиво градско планиране. Защо този въпрос е толкова важен? Нашият отпечатък върху околната среда в момента надвишава възстановителната способност на Земята с приблизително 30%. Ако изискванията ни към планетата продължават да нарастват със сегашните темпове, до 2030 г. ще имаме нужда от еквивалента на две планети, за да можем да поддържаме сегашния си начин на живот. Градовете играят ключова роля за устойчивото развитие, тъй като те предлагат широки възможности за повишаване на ефективността на използване на енергията и транспортните системи, и следователно за намаляване на енергийните нужди на човек от населението. Как ще изглежда градът на бъдещето? Считам, че не съществува един модел за град на бъдещето. Поскоро, въпросът е всеки град да вземе правилните решения. Така например, значителни подобрения са необходими, когато стане дума за Щутгарт, където средното ниво на вентилация е слабо по начало. Това следва да бъде разглеждано много по-критично, отколкото например в Хамбург, където вентилацията винаги е била на много високо ниво. Индивидуални стратегии трябва да бъдат развивани заедно с местната общност, институции, проектанти и инвеститори за всеки конкретен проект. Въпросът, който всички трябва да си поставят е, как да бъде предоставен на жителите висок стандарт на живот и същевременно да бъде постигната оптимална енергийна ефективност и намаляване на използването на ресурси. Какви инструменти предлага DGNB за подпомагане на този процес? Със системата за сертифициране DGNB всички експерти, участващи в процеса, получават подкрепа от самото начало. Системата се използва за поставяне на общи цели и за развиване на дейности за постигането на тези цели. Какво е специалното в системата DGNB? Съществуват няколко системи за сертифициране на устойчиви сгради и градски структури. Системата DGNB е единствена по

рода си. Тя предоставя обективна оценка и описание на устойчивостта, като качеството се разглежда детайлно по време на целия жизнен цикъл на проекта. Освен това, системата DGNB може да се прилага в различни държави благодарение на нейната гъвкавост спрямо националните особености като климат и нормативна уредба. Оценява се изпълнението на 45 критерия за устойчивост в областите екология, икономика, социокултурни аспекти, качество на техническото изпълнение, качество на процесите и оценка на местоположението. Защо DGNB е толкова подходяща за градски структури? Системата DGNB за градски структури подхожда холистично към аспектите околна среда, икономика и социално качество. Това е единствената система, която дава тежест на икономическото измерение на устойчивостта. Системата се откроява и с това, че разглежда целия жизнен цикъл на проекта. Това означава, че всички емисии и разходи, свързани с развиването на проекта, са систематично оценени- от извличането на суровини, тяхната обработка и преработка до рециклирането на отделните компоненти в края на жизнения цикъл. Друго нейно предимство е, че оценката се сравнява срямо целеви стойности, например да се надвишат законовите изисквания с 30 %, а не препоръчва конктретни мерки. Това позволява на проектантския екип да развие специфични решения, вместо да изпълнява конкретни мерки. По този начин системата стимулира иновациите в проектирането.

УЪРКШОП ПРОГРАМА Зала „Рожен” Участвайте в професионалните семинари по време на Sustainability Forum Sofia 2012. Научете повече за актуални теми в сферата на устойчивото строителство от водещи експерти. За участници в конференцията Sustainability Forum Sofia 2012, участието в семинарите е включено. За желаещи да вземат участие само в семинарите, е необходима регистрация. За повече информация: morethangreen.bgbc.bg/en/pages/Workshops/

13:45 - 14:00 РЕГИСТРАЦИЯ 14:00 - 14:35 „Оценка на жизнен цикъл и декларация за екологично въздействие”, КНАУФ България Презентацията предвижда запознаване с методологията за „Оценка на жизнения цикъл (англ. Life Cycle Assessment - LCA) на продукти и услуги, дефинирана от серията международни стандарти ISO 14040 и ISO 14044”. Пред участниците в уъркшопа ще бъдат представени основните етапи при изготвянето на такива оценки, а също ще бъдат показани примери за приложение на този инструмент от гледна точка на устойчивото строителство и в производството и употребата на строителни материали и услуги. Ще бъде разгледано изработването на Декларациите за екологично въздействие (Environment Product Declaration – EPD) за гипсфазерните плоскости на Кнауф като практическо приложение на LCA. Ще бъде разгледан процесът, основните етапи, трудности и предизвикателства. 14:35 - 15:10 “Социално - културни аспекти на зелените сгради с енергийно управление и системи за сградна автоматизация”, SAUTER AG, Швейцария Зелени, устойчиви или нискоенергийни сгради са само някои от съществуващите имена за изграждане на понятия, които са „зелени“ в по-широк смисъл. С презентацията участниците ще бъдат върнати назад към причината, поради която се нуждаем от „Зелените сгради”, както и към въпроса - какви са ползите от тях. Ще бъде определена основната функция на сградата с акцент върху човешкия аспект на „Зелените сгради“. Най-важното за всяка сграда трябва да е нейната функция. Къщата може да е дом само ако е истинско „живо“ пространство. В това отношение ще бъде дискутиран въпросът как SAUTER Energy and Building Management Systems може да допринесе за „Зелените сгради” и ролята на системите за сертифициране на сгради. 15:10 - 15:45 “Европейско финансиране за изграждане на зелени покриви и сътрудничество с институциите” и „Възможностите за озеленяване на подземни гаражи”, СИМАЧЕК ГАРДЕНИНГ Представители от „Симачек Гарденинг” ще ни разкажат за трансформацията на покривните технологии. Ще научим за „зелените” покриви и техния принос към устойчивото строителство и енергийната ефективност. Знаете ли, че „зелените” покриви подобряват звуко- и толпоизлоацията, спомагат за управлението на дъждовни води, регулират температурата в градските центрове и подобряват микроклимата? 15:45 - 16:20 “Незабавните ползи от кредитите за енергийна ефективност и къде намират среща „зеленото” мислене и „зелените” финанси”, МКБ ЮНИОНБАНК Какви са незабавните ползи от кредитите за енергийна ефективност - мисия, цели, успешни проекти? В рамките на половин час Стоян Бозвелийски ще се опита да убеди участниците в уъркшоша, че не само е напълно възможно да щадим природата и бюджета си едновременно, но и ще подкрепи твърдението си с конкретни успешни примери на подкрепени от банката проекти. Стоян Бозвелийски допълва: „Ще ви посоча само един факт - данните сочат, че годишно ще се спестяват над 110 kWh на всеки кв.м. площ с приложени енергоспестяващи мерки“. 16:20 - 16:55 “Енергийна ефективност и устойчиво развитие в градска среда”, СОФАРМА БИЗНЕС ТАУЪРС По време на уъркшопа ще бъде представен проектът „Софарма Бизнес Тауърс“, който е пример за съчетаване на последните иновативни и технологични способи за постигане на енергийна ефективност и оптимално използване на природните ресурси в бизнес сградите. Със своя знаков архитектурен силует, носейки характеристиките на “умна сграда” „Софарма Бизнес Тауърс” с гордост може да се определи като уникален и ексклузивен проект за България. Високо технологичните офис сгради клас А, ползват енергията на слънцето, вятъра, естествената температура на почвата и подземните води. Най-новите решения в тази посока са свързани с фасади, генериращи топлоенергия, жалузи на прозорците, които акумулират топлина и я отдават на сградата, стандартни слънчеви панели, които охлаждат или затоплят сградата.

С над 15 изпълнени проекта, от които 3 международни, системата DGNB за градски структури е лидер на европейския пазар.

16:55 - 17:30 “Системи за обновяване на фасади на съществуващи сгради, без прекъсване на експлоатацията”, АЛУКЬОНИГЩАЛ България

В заключение, системата DGNB за градски структури предоставя много възможности. Тя подкрепя и поощрява инвеститорите и общността още в ранен етап на планиране да разпознаят и да се възползват от възможностите за оптимизация. Системата осигурява прозрачност, предотвратява дисбаланс на зоните по отношение на обитаемост и атрактивност и осигурява дългосрочна стабилност и устойчивост.

Презентацията цели да запознае участниците с фасадна конструкция, чрез която може фасадите на съществуващи сгради да се обновят изцяло, включително смяна на старите прозоречни конструкции, чрез минимално прекъсване или смущаване на работата в сградата, следствие на строителен шум или евакуация на помещенията. Ще се запознаете и с решения за енергоефективна прозоречна инсталация.


3 / септември 2012

Building Automation Ние създаваме енергийно-ефективни решения за устойчива околна среда Сградна автоматизация от Райзинг – БМС За хората, за природата, за вашата компания

„ИНТЕЛИГЕНТНИЯТ” ГРАД НЕ МОЖЕ БЕЗ СГРАДНА АВТОМАТИЗАЦИЯ Г-н Златков, „Райзинг – БМС” е компания с повече от 13-годишна история на българския пазар, като Вие сте и представители на SAUTER за България. Как успявате да поддържате една от лидерските позиции в областта на сградната и индустриална автоматизация, която е компонент от структурата на „интелигентния” град? „Райзинг – БМС” е инженерингова компания, в която работят високо кВалифицирани специалисти. Усилията ни през годините допринесоха за натрупване на огромен практически опит и теоритични познания, които са в основата на успешната ни дейност. Освен това, Sauter е швейцарски производител с повече от един век история, който предлага качествени цялостни решения за изграждане на системи за автоматизация и контрол от един производител. След изпълнение на дадена система, ние продължаваме да я наблюдаваме и поддържаме. Това е единственият начин, който дава сигурност, че направената инвестиция е ефективна и носи усещането за комфорт. Защо системата за сградна автоматизация се превръща в неразделна част от пакета инсталации в една сграда? Едни от най-сериозните консуматори на ел. енергия в сградите са системите за отопление, вентилация и климатизация. Съответно се предлагат и немалко решения, позволяващи повишаване на тяхната ефективност и намаляване на консумираната енергия. Разходите за ОВК системите в една търговска или обществена сграда са около 40-45 % от общото енергопотребление. Енергийната ефективност винаги започва с добра и правилна топлоизолация на сградата. След това се преминава към избора на система за отопление, климатизация и вентилация и чак тогава идва нашето решение по какъв начин да бъдат управлявани системите така, че да се постигнат максимални енергийнo ефективни нива. Смятате ли, че си взаимодействате пълноценно с архитекти и проектанти, за да използват те максимално възможностите, които им предлагате за въвеждане на системи за тотален контрол и оптимизация на енергийните разходи в съвременната градска среда?

Интервю с инж. Борислав Златков, изпълнителен директор на „Райзинг – БМС”

Ролята и отговорността на архитектите нараства всеки ден. Става все по-важен не само визуалният аспект на сградата, но и нейното въздействие върху околната среда. При един устойчив проект най-важното е качеството на решенията. За съжаление, все още до нас достигат проекти, които вече са в процес на изпълнение, дори такива, които са почти във финална фаза, при които се оказва, че системата за автоматизация не е предвидена. Също така, често ни се налага да даваме решения на частично изпълнени системи за управление на ОВК съоръжения, което води до по-трудното им реализиране. Надежда за нас представлява фактът, че зачестяват инвестиционните намерения за сгради със „зелени” сертификати. Независимо от избора на стандарт за сертификация - LEED, BREEAM или DGNB, използването на иновативни решения за енергиен мениджмънт и сградна автоматизация BMS (Building Management System) са задължителни. Според Вас, какво е отношението на инвеститорите към системите за енергийна ефективност и сграден контрол? Нашето наблюдение е, че все още част от инвеститорите държат на по-ниската цена на придобиване, а не на по-ниските експлоатационни и енергийни разходи във времето. Понякога това води и до неразумни нива на технически решения. Това важи не само за системите за сградна автоматизация, а за всички сградни технологии. Смятам, че все още има инвеститори, които не са убедени в преимуществата на една добре и качествено изпълнена система, както и в необходимостта от сертификат за „зелена” сграда. Бихте ли посочили някои от най-успешните проекти, с които сте се утвърдили на нашия пазар?

За допълнителна енергийна ефективност и околна среда EMS софтуера на SAUTER съчетан с десетилетия опит в управлението на сградната енергийна ефективност, осигурява: 

Надежност и прозрачен дисплей на енергийните стойности

Ясен анализ на потребената енергия, локално и общо

Отворено решение за всеки стандартен IT интерфейс

Вътрешен и външен сравнителен анализ

Времеви сравнения между дни, седмици, месеци и години.

Първата ни пилотна интеграция на множество автоматизирани подсистеми за контрол на електрически инсталации и осветление, климатизация, пожарна сигнализация, управление на асансьори и ескалатори, мониторинг на спринклна система и изграждане на система за сграден мониторинг беше на МОЛ „София“. След това изцяло сме изградили системата за сградна автоматизация на МОЛ „Плаза” - Бургас, „Галерия” МОЛ - Варна, хотел „Холидей ИНН”, Международния изложбен център „Булгарреклама“, завод „ФЕСТО” - България, офис център „EXPO 2000” и „EXPO 2000” II част, Бургаски свободен университет, болница „Токуда”. Работили сме по множество подобекти на „Балканфарма” - Дупница, Троян и Разград, където има доста специфични изисквания към технологията за чисти помещения и управление на въздуха. Какви са Вашите амбиции в пазарния сектор на „зелени” сгради и устойчива среда? В България енергийната ефективност все още не е сред най-горещите теми. За това в следващите години трябва да положим съвместни усилия и да помислим за нашето бъдеще и бъдещето на нашите деца. Нека направим нашите градове и сгради енергийно ефективни, като преди всичко акцентираме върху човешкия аспект.

Rising-bms София 1618 ул. „Александър Геров“ №11, тел. + 359 2 434 10 64, + 359 2 434 10 65, +359 2 434 10 66 office@rising-bms.bg www.rising-bms.bg


4 / септември 2012

Модернизация на сгради чрез подмяна на фасадните конструкции Строителството на нови сгради през последните години бележи спад и няма изгледи скоро да достигне предишните си нива от времето след 2000-ната година. Градовете в нашето съвремие са силно урбанизирани и не се намират много свободни парцели с добра локация за построяване на нови и модерни сгради, които отговарят на съвременните стандарти на комфорт, функционалност и енергийна ефективност. Поради тази причина, като се вземат предвид големия брои съществуващи сгради, построени в миналия век в най-атрактивните градски зони, е логично да си зададем въпроса как бихме могли да ги приведем в модерно състояние по най-ефективния, икономически целесъобразен и бърз начин. При това трябва да отчетем факта, че тези сгради в повечето случай се експлоатират целогодишно и не е желателно или дори възможно да се прекъсва работата в тях заради строително-монтажни работи и съпровождащата ги в повечето случаи необходимост от временно опразване на помещенията и създаване на шум.

Етап 1: Демонтаж на стари фасадни облицовки Етап 2: Монтаж на „Schüсо ERC 50“ отвън като „втора обвивка” Фирма Schüсо International и съответно „АлуКьонигЩал“ЕООД, като нейн представител за България, във връзка с изложеното по-горе, си поставиха за цел да разработят фасадна система за модернизация, наречена „Schüсо ERC 50”. Тази нова система позволява пълно обновление на фасадни площи, като едновременно с това свежда прекъсването на работата в сградата до абсолютен минимум.

Етап 3: Демонтаж на старите прозорци и завършване на стените към новата фасада

По същество става дума за фасада тип „втора обвивка на сградата” На първи етап от модернизацията се демонтират всички стари външни фасадни конструкции и облицовки до груб строеж с изключение на прозоречните конструкции. По този начин сградата остава затворена и незасегната от вътрешната страна, което позволява непрекъснатост на експлоатацията й. Като втори етап следва изграждането на новата фасадна конструкция от външната страна, като в нея се интегрират всички необходими фукционални части като прозорци, топлоизолация и облицовки на плътните зони, слънцезащитните устройства, окабеляване и т. н. до пълно завършено изделие. На третия етап остава да се демонтират старите прозоречни конструкции от вътрешната страна и да се възстанови оформлението на детайла за връзка на стената към новата фасадна конструкция. Третият етап представлява единственото реално смущение на работния процес, като той е ограничен до няколко дни.

Модернизацията с „Schüсо ERC 50” дава възможност да изградите фасади, които стигат до ниво „пасивна сграда”, или до желаното от вас ниво на енергийна ефективност, защото позволява приложението на всякакъв вид топлоизолация и на желания от вас клас на прозорците, които да се интегрират. Вярваме , че със система „Schüсо ERC 50” даваме своя съществен принос към възможностите за преобразяване на градската среда и се надяваме България да се нареди сред пионерите, които доказват, че не е необходимо да се изостави съществуващия сграден фонд като безнадеждно остарял, а да се гледа на него като ресурс, който чака да се прояви в нова светлина.

Екипът на АлуКьонигЩал ЕООД е вашия партньор за консултации и бъдещи реализации в областта на модернизацията и новоизградените сградни обвивки. Пожелаваме ви успешни проекти!


В ежедневн ия живот стъклото е навсякъде около нас – в гари, автогари, летища, училища, музеи, на ав тобусната спирка и в метрост анцията, на новата летищна ку ла и витр ината на магазина, в който паза руваме. А въображен ието на архи текти и дизайнери е в състоя ни е да роди още неподо зирани и не оч аквани възможност и и места, където да срещнем стъклото AGC – Glass на Unlimited.


6 / септември 2012

САБ ОРГАНИЗИРА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЕСТЕТИКАТА НА ГРАДА – СОФИЯ” Съюзът на архитектите в България организира конференция на тема: „Естетиката на града – София”, която ще се проведе на 20 ноември т. г. в Дома на архитекта. С доклади ще участват водещи архитекти и специалисти. В рамките на конференцията се обявява студентски конкурс на идеи за площад „Славейков”.

СТУДЕНТСКИ КОНКУРС ЗА ИДЕИ „НОВА ВИЗИЯ ЗА ПЛОЩАД „СЛАВЕЙКОВ” Площад „Славейков” се намира в сърцето на София. През 19 век е известен с името .Кафене баши” заради голямото кафене, което се намирало там, редом с джамия и конак, разрушени след 1878 г. Площадът е създаден след Освобождението и на един от ъглите му била къщата, в която Петко Славейков живял до смъртта си. Сега на площада се намират Софийската градска библиотека, ресторант „Макдоналдс” и много магазини и заведения за хранене. Постепенно след 1988 г. там се оформя и Книжният пазар. Настоящият вид на площада е след преустройството му по проект на арх. Станислав Константинов, като се появяват фигурите на Петко и Пенчо Славейкови, дело на скулптора Георги Чапкънов и фонтан, запечатан след трагичен инцидент през 2005г. Цел на конкурса: Занемареният облик на площада, мръсотията, найлоните, количките за кашони с книги, ръждясалите метални конструкции, шумът, затрудненото преминаване и пр. и пр. неизбежно предизвикват въпросът: ТАКА ЛИ ТРЯБВА ДА БЪДЕ? Този конкурс има за цел да провокира младите хора - студенти от архитектурните факултети и Художествената академия да предложат идеи за подобряване състоянието на средата на площада и неговото естетическо оформяне. Ако искаме София да стане Европейска столица на културата, този облик на площад „Славейков“ едва ли ще трябва да се търпи. Начин на представяне: Идеите на участниците трябва да се представят на едно или две табла - твърд материал дебел до 3 мм, с размери 96.5/96.5 см, включително на диск и записка до 3 стр. А4.

Срок на конкурса: Програмата за конкурса се получава в Централния дом на архитекта, ул Кракра 11, дружество СИД от 11 до 12 часа от понеделник до четвъртък. Материалите се представят до 12.11.2012 (понеделник) на същото място. Журиране и награди: Представените идеи ще се журират от жури с представители от Съюза на архитектите в България; Съюза на българските художници; Дружество „Синтез, интериор, дизайн*; Столична община - район Средец; Столична община - „Пазари запад”ЕАД; спонсорите и медийните партньори. Обявяването на резултатите, както и връчването на наградите ще стане на 20.11.2012 от 18 часа в зала 2 на ЦДА. Материалите ще бъдат изложени в същата зала по време на конференцията „ЕСТЕТИКАТА НА ГРАДА - СОФИЯ” За контакти и информация: арх. Васип Вълчев - 943 83 09; 0898 242 092 арх. Орлин Давчев - 0898 599 297; miodesign@abv.bg


7 / септември 2012


8 / септември 2012

МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАНИЕ ЗА ИЗДАТЕЛСТВО „АРХМЕДИЯ”- БЪЛГАРИЯ Щандът на издателството бе един от най-интересните, привличащ вниманието на участници и гости на форума. Той бе изграден със спонсорското съдействие на фирмите „Дромеас България”, осигурила мебелите за щанда, „Чивас” и „Хенкел България”, които по този начин също се включиха в експозицията на водещите фирми в архитектурата, строителството и обзавеждането, подредена във фоайето на Университета по архитектура, строителство и геодезия в София по време на Интерарха. При откриването на „Интерарх” 2012 се състоя презентацията на първото издание на луксозния двуезичен архитектурен алманах „АМС Аспекти” 2012, съдържащ 12 новопостроени обекта на 12 водещи български архитекти и 12 реставрирани архитектурни паметника, гордост за българската архитектура. Открита бе и архитектурната изложба – конкурс „ДУХЪТ НА АРХИТЕКТУРАТА - НАСЛЕДСТВО И СЪВРЕМЕННОСТ”, продължение на съвместната ни инициативата с CHIVAS - CHIVAS 12 CHAIRS - „От архитект до рицар”. Участниците в триеналето и всички посетители можеха да участват в гласуване за най- впечатляващия обект, показан в изложбата.

„АРХМЕДИЯ” – ДВОЕН СРЕБЪРЕН МЕДАЛИСТ НА „ИНТЕРАРХ” 2012 СРЕБЪРНИ МЕДАЛИ ЗАВОЮВАХА ДВЕ ОТ ИЗДАНИЯТА НА ИЗДАТЕЛСТВО „АРХМЕДИЯ” - СПИСАНИЕТО WAM И ЛУКСОЗНИЯТ АРХИТЕКТУРЕН АЛМАНАХ „АМС АСПЕКТИ” Традиционно силно и впечатляващо бе присъствието на издателство „АрхМедия” на Тринадесетото световно триенале на архитектурата „ИНТЕРАРХ” 2012, на което София бе домакин от 13 до 16 май т. г. Нашите списания WAM – „Световни майстори на архитектурата” и луксозният алманах „АМС Аспекти” бяха отличени с лауреатски дипломи и сребърен медал от международно жури в международната изложба – конкурс на архитектурни книги и списания. За нас това признание е много скъпо и задължаващо.

А С П ЕКТИ Архитектура

мениджмънт

СТРОИТЕЛСТВО

септември 2012 Издава:

Óïðàâèòåë: èíæ. Íàòàëèÿ Áîíäàðåíêî 02/868 8183, 0878 989 634; Ãëàâåí ðåäàêòîð: Êðàñèìèðà Èâàíîâà 02/ 868 79 04, 0878 705 144; Êîðåñïîíäåíò: Ïîëèíà Õàäæèìèòîâà 0878 705 143; Ðåäàêòîð: Âàëÿ Àïîñòîëîâà; Ãðàôè÷åí äèçàéí: Ìàÿ Ãåðàñèìîâà; Ìåíèäæúð ðåêëàìà: Âàíÿ Åôðåìîâà 02/868 8183, 0878 989 630; Ðåêëàìíè êîíñóëòàíòè: 02/868 8183; Äèàíà Ñòîÿíîâà 0878 125 760, Åìèëèàí Ìèëêîâ 0878 125 761

Ñîôèÿ 1000, óë. “Öàð Ñàìóèë” No 81

info@archmedia.tv, archmedia.bg@gmail.com


А С П Е К Т И

Тema

септември 2012

Отоплителното фолио «Heat Life» се произвежда в Южна Корея. Повече от 8 години новият вид инфрачервено отопление се прилага в много държави в Източна Азия и по цял свят - Япония, САЩ, Китай, Сирия и много други държави.

Инфрачервеното отоплително фолио «Heat Life» е признато за най-топъл под в цял свят Принципът на работа на отоплителното фолио «Heat Life» се състои в получаване на топлина вследствие на отделянето на дълги вълни на инфрачервени лъчи, които преминават през въздуха без да го нагряват, попадат върху предмети и се преобразуват в топлинна енергия. Работещата топлоотделяща повърхност е изцяло от карбоново покритие. Състои се от два слоя влакна, пропити със специална карбонова смес, които дават устойчивост, надеждност и дълголетно покритие. Даже при повреда на отделен участък, общата работна повърхност продължава непрекъснато да работи. При другите видове отоплително фолио карбонът е нанесен върху целофана чрез боядисване, който вследствие на нагряването и деформацията на фолиото може да се напука и разсипе, довеждайки до прекъсване на контакта.


Тема

10 / септември 2012

Токопроводящата линия (медната шина) в отоплителното фолио «Heat Life» е влята между два карбонови слоя. Плътният контакт с работещата повърхност, постигнат по такъв начин, изключва вероятността на отделянето на медната шина от карбона, а следователно и на загуба на контакт при всякаква деформация на фолиото. Технологията на аналогичните видове фолио при закачване на медната шина се състои в налагане на токопроводяща линия върху края на работещата повърхност и прикрепянето й между двата слоя целофан. Промяната на температурата в процеса на работа и механичното натоварване могат да предизвикат деформация на фолиото, а впоследствие - отслояване на медната шина от работната повърхност, т.е. загуба на контакта. Отоплителното фолио «Heat Life» се състои от няколко технологични слоя, всеки от които изпълнява своята функция. Основно, това са функции за защита, позволяващи на фолиото да бъде устойчиво към механични въздействия, рязко и нееднократно спадане на температурата, проникване на влага. Те остават безопасни за експлоатация даже в случай на повреждане на работната повърхност. Както вече казахме погоре, фолио, произведено от други фирми, се състои само от два или три пласта целофан. Отоплителното фолио „Heat Life“ може да се реже на различни дължини и под всякакъв ъгъл, да се слага не само на равни повърхности, но и да се обвиват колони и предмети. Отоплителното фолио «Heat Life» е лесно за монтаж и демонтаж, може да се мести от едно място на друго и да се използва повторно. То е:

представяне на «Heat Life»

Технологичност Непрекъсната излъчваща повърхност Плътна и многослойна структура  Устойчивост към механични въздействия  

Качество Продължителен срок за експлоатация (не по-малко от 30 години)  Широка област на приложение  Висок процент на пренос на топлина 

Икономичност

Разход на енергия за 1 м отоплително фолио 10 Вт Бърз и лесен монтаж  Не изисква скъпо струващо координиране  Икономия на енергия с 60 % в сравнение със стандартните отоплителни системи  

• Дълголетно и надеждно • Не изсушава въздуха, не изгаря кислорода • Влияе благотворно върху организма на човека и растенията • Нисък разход на електричество от 10 вт/ч /м2 фолио Средно разходът през студеното време от годината е от 20 до 40 вт/ч м2 / фолио - всичко зависи от загубата на топлината в помещението и климатичните условия.

Предимство на отоплителното фолио «Heat Life» пред останалите видове отопления Строителството на многоетажни блокове, складови и търговски комплекси е свързано с големи разходи за проектиране на системи за отопление, поставяне на бойлери и вътрешен монтаж. При използването на «Heat Life» като основно отопление, можем да избегнем ред ненужни, дългосрочни и скъпоструващи дейности: • Проектиране и изграждане на топло- и газопровод • Монтиране и техническо обслужване на скъпоструващо оборудване • Провеждане на профилактични сезонни прегледи и ремонти За използване на «Heat Life» е необходимо само да получите допълнителни киловати електроенергия за отопление на обекта (пример за 1000 кв.м помещение ще потрябват 32 кв/ч). Сравнително бързият и лесен монтаж на „Heat Life“ ви дава възможност да съкратите срока на строителството, което води до по-малко разходи: отоплението може да се пуска постепенно стая след стая, етаж след етаж - това ще позволи да изпълнявате междинните работи, съкращавайки сроковете за пускане на обекта за експлоатация. Използването на «Heat Life» е възможност за локално отопление, т.е. отоплението на всяка отделна площ, регулиране на температурата в жилищни и нежилищни помещения с цел икономия на електропотребление, което не може да се направи при централно отопление. В сгради с голямо количество стаи (хотели, офисни сгради) може да се регулира температурата на затопляне на отделно помещение едновременно, както от централно дистанционно управление, така и от самото помещение. Използването на «Heat Life» води до икономия за следните разходи: • При капитални строителства на големи обекти с централно отопление - това е слагане на топлопровод, монтиране на бойлер, вътрешна система за отопление, получаване на съгласие и технически условия за отопление. • Временни съоръжения при газово отопление - строителство на котел и газопровод към обекта, вътрешна система на отопление, получаване на съгласие и технически условия за лимит на газта. • Малоетажни строителства - газопровод към обекта, вътрешна система за отопление и т.н. В сравнение с другите отоплителни системи, например електрически котел, енергопотреблението при «Heat Life» е по-ниско (от 10 до 40 Вт/ч на кв.м)

Безопасност

Запазва се естествената влажност на въздуха Притежава международен сертификат ETL  Отсъстват емисии на електромагнитния поток  

икономическа полза от «Heat Life»


11 / септември 2012

видове продукция

монтаж на «Heat Life»

Примери за отстраняване на повреди Начин 1

Начин 2


Тема

12 / септември 2012

Начин на употреба на «Heat Life» - Във всички видове сгради за основно отопление: Основно фолио «Heat Life» се използва за топъл под (площта е от 50% до 80% от общата площ на помещението) под бетонната основа, под теракот, паркет, ламинат, балатум, мокет, подови настилки и т.н. Ако няма възможност да се разположи на пода, то може да се сложи на стени и таван. В този случай измерването за застилане е необходимо да се прави в зависимост от конструкцията и особеностите на сградата. - В селското стопанство: За отопление на основите на парници, създаване на благоприятни условия за отглеждането на различни растителни култури, за отопление на гнезда, за животновъдство и птицеферми, за изсушаване на плодове и зеленчуци (зърнени, морски и други продукти) . Под въздействието на инфрачервените лъчи те се дезинфекцират и изсушават равномерно. - В качество на допълнитена отоплителна система: Като система против заледяване - рампи към подземни гаражи, отопление на отделни конструкции бъчви, цистерни с вода и т.н. - В качество на сушилни камери за дърво: Изсушаването на дървен материал - не са необходими уреди, може да се сушат на открита площ чрез покриване с целофан или с поликарбонов лист. Времето на изсушаване до определен процент на влажност се съкращава двойно. - В помещения за боядисване на коли: Благодарение на инфрачервените лъчи боята изсъхва равномерно. При кожените изделия също има равномерно и бързо изсушаване, като кожата не променя структура си. - Други приложения: За изсушаване на килими, текстил и т.н. Инфрачервеното фолио «Heat Life» се прилага също и в инфрачервени сауни, за затопляне на автомобилни седалки, затоплящи матраци, топли килими и т.н.

Контакти в България: Наталия Кузнецова - тел: 0876 77 87 15; Тами Димитрова - тел: 0876 77 87 13 www.heatlife.ru; www.heatlife-bg.com; heatlife@abv.bg

AMC Aspects 2012  

AMC Aspects - Architecture, Management, Construction

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you