Page 1

www.amc-aspects.com

медиен партньор на КАБ

, ÌАА êúì ÅÊÎÑÎÊ - ÎÎÍ

, НИНКН

www.еckelt.at

www.vetrotech.com

10-11

А С П ЕКТИ

ноември 2011

Архитектура

мениджмънт

www.wienerberger.bg

СТРОИТЕЛСТВО

ARCHITECTURE, MANAGEMENT, CONSTRUCTION

w w w.sament- bg.eu

Полиграфическият комбинат “Димитър Благоев” емблематичен архитектурен комплекс

1,50 лв.

Защо си позволяваме да употребим думата „реставрация”?

В този брой

Съществуват сгради, създадени назад във времето, които с класически подредения си силует и значими размери предизвикват респект и възхищение и пазят живите спомени на участниците в изграждането им. Макар формално все още да не са обявени за архитектурни паметници, те са застанали трайно и емблематично в определени райони на града. Една от тези архитектурно-строителни структури е сградата на Полиграфическия комбинат “Димитър Благоев” в София. Този цялостен комплекс е изграждан поетапно през 50-те години на ХХ век. През годините отделните блокове в него са изпълнявали различни функции. Напоследък, вследствие на новите условия - смяната на държавната собственост с частна, развитието на съвременните технологии на полиграфическо производство и др., се появи необходимостта от преустройването им. (продължава на 2 стр.)

рхитектура вертиго - Кристалната кула на София Проект Раймондо Флакомио

Sofia Architecture week Международен фестивал за архитектура и градска среда

ениджмънт

Тема: Уникалните светлинни решения на “Призма” оод

троителство


2 / брой 10-11 /ноември 2011

Бронзовият надпис на предната фасада “ПОЛИГРАФИЧЕСКИ КОМБИНАТ „ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ” бе почистен от неблагородни патини и консервиран със защитно покритие. След консултации и убеждаване от страна на изпълнителя, възложителите приеха идеята за реставрация на оригиналните дъбови входни врати. Смяната им с алуминиеви щеше да е доста нелепо решение в контекста на цялостния екстериорен изглед. Дървесината подлежеше на консервация и реставрация, а по модел на оскъдно останалите оригинални бронзови конзоли и резбовани дървени дръжки, бяха изработени и монтирани точни копия. В интериора, всички запазени врати и ламперии бяха почистени и префурнировани.Парапетът по централното стълбище, изработен от мушелкалк и изкуствен камък, също бе почистен и възстановен в оригиналния си вид. Основно почистени, възстановени и полирани с положено защитно покритие бяха останалите мозаечни настилки. Именно отговорността и високият професионализъм, с които подходихме при изпълнение на работите при гореспоменатите компоненти от сградата на комбината позволяват да се употреби думата РЕСТАВРАЦИЯ, макар и в по-широко тълкувателен смисъл. Крайният резултат предизвиква чувство на удовлетворение, защото успяхме да запазим оригиналния облик на този емблематичен архитектурен комплекс, като го интегрирахме естетически уместно с модерни решения. В референцията, която „Нивел” получи от инвеститора след завършване на работата, се казва: „Настоящата референция се издава на фирма „Нивел” ООД за проявения професионализъм и коректност на дружеството по реализацията на обект „Строителни работи и саниране на блок „А” и блок „Г” в сградния комплекс на Полиграфическия комбинат, гр. София. Всички строително-монтажни работи по немски проекти в продължение на три години са изпълнени качествено и при стриктно спазване на договорените срокове. Стилът и начинът на работа на фирма „Нивел” ООД са на високо равнище и напълно удовлетворяват нуждите ни като клиент.” Инж. Силвия Йорданова, управител на „Нивел“ ООД (продължение от 1 стр.) За „Нивел” изпълнението на ремонтно-реставрационните дейности на такъв емблематичен комплекс като Полиграфическия комбинат бе истинско предизвикателство, защото освен внушителен облик, сградата има и характерна свързаност на екстериора и интериора. Дори без да “тежат”изискванията за стриктно запазване на архитектурната автентичност, задължителни при паметниците на културата, всеки уважаващ себе си строител в този случай би се съобразил с дадеността не само технологично, но и естетически. Тези отношения бяха запазени в максимална степен, без това да измества новите необходимости или да води до компромиси в съответствие със заданието. В това се крие и отговорът на въпроса, съдържащ се в заглавието „Защо употребяваме думата „реставрация” при преустройството на комбината?” В периода 2004 – 2007 г. на два основни етапа фирмата извърши цялостно вътрешно преустройство на блокове „А” и „Г” на комбината. Блок „А”, в който се помещава редакционният корпус, заема лицевата част на архитектурния комплекс с изложение към бул.“Цариградско шосе”. Блок „Г”, който бе изцяло производствена сграда, претърпя преустройство в офисна част. „Нивел” има богат опит в строително-инвестиционния процес, защото от 1996г. работи на българския и международния пазар и непрекъснато усъвършенства дейността си, за да отговори адекватно на изискванията на съвременното строителство. Ние реагираме гъвкаво на пазарните очаквания и прилагаме най-новите технологии и материали. Над 150 професионалисти превръщат в реалност идеите на клиен-

тите и градят репутацията на фирмата. Екипът, който работи по преустройството на комбината, ръководен от гл. инж. Серьожа Мотов, инж. Димитър Янчовичин, технически ръководител на обекта, Любомир Воденичаров – реставратор, се справи успешно с тази нелека и отговорна задача. Без никакво изменение бяха запазени фасадите и основните общи части от вътрешните пространства – входното фоайе, централните стълбища с оригиналните каменни парапети с балюстради, мозаечните настилки, етажните централни фоайета, централните зали с оригинални касетирани тавани, дървените врати и ламперии в тях, трите дървени врати на централния вход с преходния виндванг и други части и детайли. Пластичните детайли по фасадите – фронтон, главен корниз, архитав, капители, бази и прозоречни рамки бяха изпълнени от циментово-мозаечни смеси оригинално, с високо ниво на професионализъм. Те бяха почистени пароструйно и химикомеханично, реконструирани и консервирани бяха липсващите им разрушени участъци с имитативен материал. Разрушените варово-циментови участъци на ордера и рустикалния цокъл бяха възстановени със същия материал. По гладките части бе положена и циментово-полимерна шпакловка с цел защита на фасадата от атмосферните влияния и агресивната градска среда. За тониране бяха използвани висококачествени акрилни бои. За да бъде подчертана монументалността на сградата, пиластрите и колоните бяха изпълнени с различна по зърнометрия структурна мазилка на “Терако”.

Издава:

брой 10-11/ октомвриноември 2011 Ìàòåðèàëè è èëþñòðàöèè îò “ÀÌÑ Àñïåêòè” ìîãàò äà ñå èçïîëçâàò ñàìî ñ ðàçðåøåíèå íà ðåäàêöèÿòà. Çà íåâåðíè äàííè, ïîñî÷åíè â ïëàòåíè ðåêëàìíè è àâòîðñêè ìàòåðèàëè, ðåäàêöèÿòà íå íîñè îòãîâîðíîñò.

А С П ЕКТИ

Архитектура

мениджмънт

СТРОИТЕЛСТВО

Óïðàâèòåë èíæ. Íàòàëèÿ Áîíäàðåíêî 02/868 8183, 0878 125 598; Ãëàâåí ðåäàêòîð Êðàñèìèðà Èâàíîâà 02/ 868 79 04, 0878 705144; Ðåäàêöèîíåí ñúâåò: ÷ë. êîð. ïðîô. äàí àðõ. Àòàíàñ Êîâà÷åâ; äîö. ä-ð àðõ. Ãåîðãè Ñòàíèøåâ; äîö. ä-ð àðõ. Æåêî Òèëåâ; ñò. í. ñò. Éîðäàí Òàíãúðîâ; àðõ. Àòàíàñ Òîñåâ; àðõ. Çäðàâåö Õàéòîâ; àðõ. Ëèëî Ïîïîâ; àðõ. Ðàéìîíäî Ôëàêîìèî; àðõ. Òîäîð Ëè÷åâ; èíæ. Íàòàëèÿ Áîíäàðåíêî; Êîðåñïîíäåíò Ïîëèíà Õàäæèìèòîâà 0878 705 143; Ðåäàêòîð Âàëÿ Àïîñòîëîâà; Ãðàôè÷åí äèçàéí Ìàÿ Ãåðàñèìîâà 02/868 8183; Ìåíèäæúð ðåêëàìà Âàíÿ Åôðåìîâà 02/868 8350, 0878 989 630; Ðåêëàìíè êîíñóëòàíòè: 02/868 8183, 0878 125763; Äèàíà Ñòîÿíîâà 0878 125760, Åìèëèàí Ìèëêîâ 0878 125761; Àáîíàìåíò è ðàçïðîñòðàíåíèå 02/868 8350, ôàêñ: 02/ 868 7904

Ñîôèÿ 1000, óë. “Öàð Ñàìóèë” No 81 info@archmedia.tv, archmedia.bg@gmail.com


3 / брой 10-11 / ноември 2011

КОНЦЕПЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ Национален институт за недвижимо културно наследство

НА ОСТРОВ „СВ. СВ. КИРИК И ЮЛИТА” предложена от Националния институт за недвижимо културно наследство с участието на външни сътрудници

Авторски колектив: проф. арх. Тодор Кръстев, д. а. н. – ръководител, доц. д-р Кръстина Панайотова, н. с. Христина Ангелова, арх. Галя Стоянова; арх. Галина Пировска, арх. Таня Митакева, арх. Ленко Григоров, ландш. арх. Даниела Гинчева, арх. Маргарита Чалкаджиева; консултант: арх. Мария Томова

Архивна снимка на острова, след построяването на Рибарското училище

Схема с предложение за насоки за устройствено развитие

Поглед към острова със сградата на Рибарското училище Името „Св. Св. Кирик и Юлита” принадлежи на острова, разположен северозападно от стария град Созопол – именно между този остров, града и късно построения между тях провлак-вълнолом е затворен неголемият басейн на известното созополско Рибарско пристанище. Всъщност островът е бил откъснат от сушата вероятно през 16 в. – дотогава това парче земя е било неразделна част не само от територията на Созопол, но и от цялата му история, която започва още в най-дълбока древност. За това свидетелстват разкритите тук забележителни археологически останки от цветущата милетска колония Аполония Понтика (възникнала през VII в. пр. Хр.), както и от средновековния Созополис, важен културен и духовен център. В периода от 16 до 20 в. островът остава запуснат и безлюден. През 1930 г., с решение на Народното събрание, тук е открито държавно Рибарско училище, за нуждите на което е построена внушителна нова сграда (автор арх. Николов, немски възпитаник) и е изграден вълноломът, осигуряващ връзка със сушата. След 1945 г. островът е превърнат в строго охранявана военноморска база и в него се изграждат десетки нови сгради и военни съоръжения. След като в началото на нашия век военноморската база е закрита, територията на острова е предоставена на МРРБ и МВР (за нуждите на „Гранична полиция”), а с решение на МС от 2010 г. частта на МРРБ е предоставена на Министерството на културата – за развитие на функции, свързани с културното наследство и културния туризъм. Именно по този повод Министерството на културата през 2011 г. възлага на НИНКН разработването на представената тук концепция. Авторският колектив определя следната главна цел на Концепцията: „Да предложи насоки за опазване и социализация на остров „Св. Св. Кирик и Юлита” като недвижима културна ценност и за превръщането му във водеща дестинация за европейски културен туризъм.” На тази цел е подчинена разработената в Концепцията цялостна стратегия за бъдещето на острова, която осигурява основата на единна и последователна културна и устройствена политика за неговото опазване и развитие. Разработката съдържа пет основни части: първите три представят създадени въз основа на подробни анализи и оценки концепции за опазване, устойчиво развитие и използване на наличните ресурси на острова: културно наследство, ландшафт и съществуващ сграден фонд; четвъртата и петата част предлагат насоки за устройствена защита и развитие на острова и за утвърждаването му като първостепенна дестинация на културния туризъм. В първата част е подробно представено културното наследство на острова, подложени са на анализ и оценка елементите на това наследство и състоянието на юридическата им защита и са направени предложения за: актуализиране на статута на недвижимите културни ценности; провеждане на етапни археологически проучвания на територията и акваторията на острова; опазване и представяне на археологическите ценности; развитие на цялостна музейна инфраструктура. Концепцията предлага да бъде актуализиран статутът на острова като групова културна ценност – част от археологическия резерват „Античният град Аполония”, а сградата на Рибарското училище да получи статут на културна ценност от национално значение. Засвидетелствайки респекта си към богатата културна стратификация на острова, авторите отдават подобаващо внимание и на свидетелствата от най-новата история на острова (като военноморска база), за които се предлага превантивна устройствена защита. Особен интерес представлява предложението за музейната инфраструктура – предвижда се тя да бъде подчинена на единна организация и интегрирано управление. Да се развива в пряка връзка с експонираните на открито недвижими културни ценности и с природния ландшафт, да използва оптимално съществуващите сгради и да осъществява активни контакти с други музеи от страната, региона и Европа. Във втората част на Концепцията е предложена стратегия за опазване и управление на ландшафта. Тя предвижда: геодезическо заснемане на съществуващото положение (терен, сгради, археология, алейна мрежа и растителност); прочистване на негодната растителност, локализиране на ценните растителни видове и съобразено с редица конкретни изисквания внасяне на нова зеленина; съхраняване на живописните скални масиви по северозападното и югозападното крайбрежие; запазване на основните трасета на алейната мрежа и обогатяване и развитие на тази мрежа в съответствие с предложената в Концепцията устройствена схема. В третата част съществуващите архитектурни и инженерни обекти (38 масивни сгради с площ около 10 000 м2, подземни складове, хидротехнически и пристанищни съоръжения) са анализирани и оценени според годността им за по-нататъшно използване, архитектурната и историческата им стойност и взаимоотношенията им с археологическата среда и ландшафта. Въз основа на тази оценка обектите

са разделени в три групи: за опазване и социализация, за обновяване и адаптация и за разрушаване. Безспорно най-важният от съществуващите обекти е сградата на бившето Рибарско училище, която е декларирана като недвижима културна ценност и предлага отлични възможности за бъдещо използване. Концепцията за адаптация на сграда за Музей на Черноморската култура съдържа конкретни предложения както за тематичната структура на музея, така и за неговата пространствена организация. Постоянната експозиция ще бъде структурирана на базата на ключовите теми: „Съкровищата на остров „Св. Св. Кирик и Юлита”, „Ранни черноморски цивилизации”, „Потъналите селища”, „Корабоплаване и търговия”, „Ранно християнство и манастири”, „Черноморски традиции”, „Културни маршрути и културни коридори на Черноморската култура”. Временните експозиции ще се осъществяват чрез обмен с български и чуждестранни музеи. В предложените „Насоки за организация на музейните пространства” експозиционните теми са прецизно обвързани в единен експозиционен цикъл с реалните пространства. Четвъртата част предлага насоки за устройствена защита, развитие и управление на острова. Анализът показва, че поради досегашния специфичен статут на острова и неопределеността на бъдещите му функции, липсва ясна стратегия за неговото устройство и ползване. А от подробния преглед на проведените досега фрагментарни и неефективни устройствени мерки става ясно, че е наложително да се изяснят насоките за развитие на частта под управление на МК, за да се създаде на тази основа ефективна устройствена политика за опазване и развитие на цялата територия. Насоките са разработени в съответствие със следните основни принципи на Концепцията: оптимален баланс между опазване и устойчиво използване на ценните ресурси, постигнат чрез пълна координация между археологически проучвания, опазване и устройствена дейност; съобразяване с предложените организация, съдържание и структура на единната музейна инфраструктура на острова; координиране и съобразяване с изискванията за безконфликтно осъществяване на културните функции (в територията, управлявана от МК) и на дейностите на Гранична полиция (в територията, предоставена на МВР). На тази основа, предложената устройствена стратегия предвижда развитието на следните основни устройствени компоненти на територията на острова: • Приемна зона с център за обслужване на посетителите (информация, гардероб, продажба на сувенири, кафе и др.), която ще бъде обща за всички музейни обекти на острова. • Музей на Черноморската култура, който ще бъде устроен в адаптираната за тази цел сграда на бившето Рибарско училище. Експозицията на музея ще представя културното богатство на цялото Черноморско крайбрежие и ще бъде създадена в обмен с музеите от неговия ареал – български, румънски, турски, украински и грузински. • Център за подводна археология, ориентиран към ценната акватория на югоизток, който ще съдържа само компонентите, свързани с неговата уникална специфика: аквариум с модели на подводни ландшафти; експозиционни пространства, посветени на подводната археология; лаборатория за консервация на обекти на подводната археология; фондохранилище за специфични експонати; технически отдел за поддръжка на оборудването за морски изследвания; специализиран изследователски център по подводна археология, работилница за лод-

ки, пристан за изследователски кораб и др. • Комплекс от конгресен, научно изследователски и административен център с библиотека, специализирани депа, техническо обслужване и др., разположен в сградите на бившия военен щаб, който ще обслужва цялата музейна инфраструктура на острова. • Образователен център – Летен черноморски университет, който ще бъде ориентиран към различни целеви групи: специалисти в посочените области, младежи, деца и др. • Тематични експозиционни пространства на открито, свързани със закритите музейни пространства: археологически зони, открит музей на котвите, разположен по протежение на кея към богатата на подводна археология югоизточна акватория и др. • Многофункционална атракционна зона с пространства за развлекателни дейности на живата черноморска култура – празниците „Аполония”, фолклорни, етнографски и кулинарни прояви; прожекции на открито в съществуващото лятно кино, пристан за туристическо корабче и др. Комуникационната система използва оптимално съществуващата улична и алейна мрежа и предлага изтегляне на моторното движение към вътрешността на острова, така че кеят, ориентиран към залива и наситен със свидетелства от новата история, да се освободи за пешеходно движение. Авторите на Концепцията особено държат на това комуникационно решение, тъй като (за разлика от провеждането на моторното движение точно по кея) то формира гръбнака на устройствена структура, която е отворена към ценната акватория на югоизток, респектира културното наследство и осигурява безконфликтно съвместяване на функциите на МК и МВР. Описаните устройствени насоки са в основата и на предложените в края на тази част „Насоки за изработване на План за опазване и управление на острова”. Петата част предлага следните насоки за развитие на острова: създаване на единен културно-туристически пакет, при което островът се третира се като цялостен обект на културния туризъм, а посещенията в него се провеждат по единни организация и сценарий; включване на острова в културно-туристическия пакет „Аполония Понтика-Созопол”, представящ общата древна история на Созопол и островите „Св. Св. Кирик и Юлита”, „Св. Иван” и Св. Петър” с помощта на единна туристическа, комуникационна и информационна инфраструктура; ориентиране към културен туризъм без граници, изцяло отворен към европейското културно пространство и европейския туристически пазар – интегриране на острова в инфраструктурата на европейския културен туризъм и в мрежите на културните пътища и маршрути на различни нива: национално, на Черноморския ареал, регионално (Югоизточна Европа) и европейско. Концепцията за опазване и устойчиво развитие на остров “Св. Св. Кирик и Юлита” бе единодушно приета от компетентните експертни органи като задълбочен и прецизно разработен научно-приложен продукт, който създава необходимата ясна, достатъчно подробна и в същото време гъвкава макрорамка за управлението и устройственото развитие на острова, за проучването, опазването и социализацията на неговото културно наследство и за утвърждаването му като водеща туристическа дестинация. Текст: Анастасия Константинова


Позиция

ПРИРОДА И ИСТОРИЯ В ДИАЛОГ С ОБЩИНИ И ИНВЕСТИТОРИ Конфликтът, който всекидневно спъва опазването на парковете и археологическо–историческото наследство се дължи на липсата на диалот между спорещите страни. Ако общинарите се срещнат с инвеститори и социоеколози, в диалог може да се намери Модус вивенди- взаимно приемливо решение. Развитието на конструкции и инсталации през последните 150 години позволява да се премоства природа, археология и даже 40-етажни стради от минали векове, ако се налага тяхното западване. В 1905 г. урбанистът Енан в Париж обяви новата ера чрез пълно отделяне на пешеходците от ж.п. и автомагистралите. А в 1922 г. с манифести Льо Кюрбюзие обяви пространствения урбанизъм и петте принципа на модерната архитектура. Първите два прокламират сгради на колони, запазващи парковете под тях и с покривни тераси с градини, компенсиращи унищожената природа. В Англия и Западна Европа парковете и улиците влизат във ваимодействие. Вместо километри едностранно застроени улици, (вж.Парка в Амстердам), жилищни групи взаимозействат с парка и най- скъпите парцели получават второ парково лице и даже бряг със собствен пристан на канал или река. Така че, опитният урбанист може да предложи на общинари и инвеститори много по-оптимални решения. Вместо това, политици под натиск или корупция защитават интереси на реститути или на инвеститори в археологическите резервати, но забравят интересите на общината и на гражданите не само в околните квартали, но и в целия град. Да не говорим за туристите. Става дума не за отделни случаи, а за грубата реална практика. При одобряването на ЗУТ в Народното събрание, покойният депутат Лучников направи поправка като лиши общините при регулирани нови терени да получават за фонд „Благоустройство“ 50 % от повишената цена на имотите. С това той натовари столицата с над 100 милиарда лева, съответно с милиарди лева и областните центрове. Сега, дори общините да имат готови средства за благоустройство, са принудени да търсят огромни средства, за да отчуждават терени за новите магистрали и улици.

1

2

3

Крайречен парк “Бедечка” в Стара Загора 1, 2 и 3 - зони за възможни високоетажни жилищни ядра с парково обслужване в приземния и мецанинния етаж

Огромните скандали с реституцията в Южния и други паркове в столицата и страната достигнаха апогей в Стара Загора. Крайречният парк „Бедечка”, засаден по одобрен паркоустройствен план преди петдесет години, с грубо нарушение на законите за реституцията се превръща в голямо село. В момента кметът на града позволява да се изсече парка и на негово място да се изгради полуселски квартал. Никой не е обяснил на кмета, че такъв проект става с обществена поръчка. Не му е ясно, че за 3 км. нови улици общината трябва да намери стотици милиони за отчуждение и благоустройство. Юристът на общината сякаш е спал и не е обяснил на кмета, че съдебните решевия не засягат реализирани паркове и не могат да задължат общината да превърне бивши ливади и бахчи в УПИ-та със строителен статут. Има ли алтернатива за десетки подобни случаи в столицата и много други градове в страната? Когато реститути искат строителна възможност, те могат да получат такава само в акционерно коопериране. Чрез замяна на реституираните имоти с терени за концентрирано високоетажно строителство на незалесени общински имоти, както те, така и парковете могат да имат взаимни изгоди. Чакащите от 20 години реститути в Южния парк в София, например, можеха до сега да живеят в нови европейски жилищни структури, обкръжени от цветущи паркове.

1 Паркове в Амстердам 1. Западен парк 2. Парка „Вондел“

2

Инвеститорите в археологически резервати имат личен интерес от запазване на археологическите находки, защото инвестиции в такива територии са много по-печеливши. Преди десетина години, на последния „Български Великден” в Стара Загора, препоръчах да се

Новият проект на арх. Банов

командироват в Ерусалим главният архитект, археологът и спечелилият конкурса за „Площада на свободата” в Стара Загора, за да видят как върху археология са застроени 8-10-етажни структури, линейно върху главната антична и средновековна улица. И как археологията е оптимизирала туризъм , търговия и градска красота. По това време наш посланик в Ерусалим беше бившият кмет на Стара Загора проф. Яблански, който обича своя град и щеше да съдейства на общинарите му да добият впечатления от строителствата в Ерусалим. Разбира се, управата на града не се възползва от тази възможност. Сега в Стара Загора тотално е узаконен с решение на общинарите демонтажът на археологическите находки и пренасянето им в депа на музея, което е равносилно почти на унищожаването им. За съжаление, това става и в столицата, и в мното други областни градове, където богата природа и невероятно интересна история също се унищожават. А всеки втори инвеститор вероятно с готовност би приел алтернативи, предложени му от общините, за диалог с природата и археологията. Крайно време е творческите съюзи и гражданските сдружения да изискат от общините и те да имат участие в прекия диалог с инвеститорите, за да може да бъде чуто и тяхното специализирано мнение. Това ще бъде и успешна крачка в борбата с корупционните практики, които се вихрят днес. А новият кмет на Стара Загора да уреди среща между новите собственици на терена върху античните терми. Защото още едно предателство за резервата „Августа Траяна“ може да доведе до международен скандал. Призовавам инвеститори и общинари на конструктивен диалог . Но необходимата инфра-инженерна, археологическа и екологическа информация трябва да се събере, обработи и поднесе в приетия от Европа прегледен вид . Гражданските експерти са готови за конструктивен диалог. Международният опит ни сочи очаквано позитивни резуртати. Новият стар кмет на София г-жа Йорданка Фандъкова обеща да се вслуша в препоръките на експертите и да ползва техния опит и знания. Чакаме стъпки и дела от кметовете и на другите градове в страната с подобни проблеми. София 29 октомври 2011 година Ст.н.с. арх. Йордан Тангъров


5 / брой 10-11 / ноември 2011

Камара на архитектите в България

СТАНОВИЩЕТО НА КАБ ПО ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА ДО МРРБ На вниманието на Министър Лиляна Павлова

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, КАМАРАТА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ изразява настоящето становище по предоставения проект на Закон за изменение и допълнение на ЗУТ в контекста на два основни фактора: - отстояване на позицията на КАБ за неотложна необходимост от изработване на нов закон; - изразената от Вас позиция за готовност на МРРБ за отпочване работа по изработване на нов закон и обявения от Вас основен мотив за поредно изменение на настоящия: „Коригираният закон ни е изключително необходим за мерките по четвъртия ни приоритет: да се справим с незаконното строителство. Освен действията на ДНСК по премахване на незаконните строежи са необходими и законодателни промени, за да няма припокриване на правомощия между общините и ДНСК.” Становището на КАБ, отчитайки необходимото технологично време за изработване на нов закон, е съобразено и с предстоящата реформа в областта на стратегическото устройствено планиране, на стратегическото планиране на регионалното развитие, както и с обявения приоритет на МРРБ за периода 2011-2013 година за подобряване качеството на нормативната уредба, в конкретност - Закона за устройство на територията с определени три направления за работа: 1. Облекчаване на въведените регулаторни режими, подобряване качеството на обслужване на гражданите и бизнеса, и подобряване на инвестиционната среда. 2. Премахване дублирането на функции и правомощия за контрол на строителството и разграничаване на правомощията на контролните органи на общините и на ДНСК. 3. Увеличаване на правомощията на органите на местното самоуправление и местната администрация. В цялостен поглед към насоките и предложения проект могат да се направят следните изводи: - измененията откриват фронт за реформа в областта на стратегическото устройствено планиране и на стратегическото планиране на регионалното развитие; - измененията постигат необходимите резултати за осъществяване на направления 2 и 3 от обявения от МРРБ приоритет за периода 2011-2013 за подобряване на нормативната уредба; - измененията не постигат ефективен резултат за осъществяване на направление 1 /водещо направление/ от обявения от МРРБ приоритет за периода 2011-2013 г. за подобряване на нормативната уредба, дори напротив – задълбочават съществуващата проблематика.

Водещи причини за непостигане на резултатите по направление 1 са неподходящия подход при избора на гледна точка, от която са правени предложенията за изменение и продължаващата порочна практика да се правят изменения на парче с казусен характер при липса на единни принципи и правила за действието и въздействието на закона. Неподходящата гледна точка, от която са направени предложенията – гледната точка на администратора и съответните административни мотиви, а не и от гледната точка на участника в инвестиционния процес, дава следните резултати: - усилване на държавната интервенция до крайна степен - получен ефект от направения избор на опции за регулиране. - масирано въвеждане на условия за задължения и контрол без оглед за наличието на опции за регулиране, пазарно ориентирани, които при използването им биха благоприятствали развитието на инвестиционната среда. Засиленият контрол струва пари, безспорно той е най-строгия политически инструмент, но и най-скъпия. Финансовите санкции са увеличени многократно, но без оглед на намалената работа на държавната администрация /вече само за обекти 1, 2 и 3 категория/, което говори или за целена диспропорция или за наличие на неефективност на работата й. Като следствие се прибягва преобладаващо до познатата превантивна мярка – вселяването на страх, а не до създаване на условия за ефективно взаимно регулиране /с делегирани права на професиите, не само на консултантите – предложените промени за авторския надзор са добра стъпка в тази посока/ и саморегулиране. - задълбочаване на бюрократичността – получен ефект от предложените изменения за усъвършенстване на административната еквилибристика, в стремежа за въвеждане на яснота в административните процедури, но от гледна точка за защита на администратора, се получава резултат, който не носи ползи, а вреда на гражданина и на бизнеса; - утежнени режими като цяло, при които се провеждат процедурите – получен ефект и от стремежа да се засили ролята на органите на местното самоуправление, въпреки наличието и на някои работещи конкретни предложения в проекта /за влизане в сила на заповеди от датата на издаването им, въведени ограничения за обхвата на заинтересованите лица и др./; - окончателно ограничаване на малките и средни инвеститори за проявления и реализации на инвестиционни намерения, в териториите извън регулационните граници на населените места без да се отчете липсата на готовност на общините за адекватна реакция по отношение на устройственото планиране на територията на землищата и при вече налични предприети мерки за ограничаване на стихийното урбанизи-

Roca London Gallery - Новото творение на Заха Хадид Вдъхновена от водата и високите цели на компанията, Заха Хадид трансформира един обикновен етаж от къща в престижен лондонски квартал във вълнуващо интериорно измерение

На 13 октомври, в Лондон, студио „Заха Хадид Архитекти” и „Roca” бяха водещите фигури при откриването на Roca London Gallery, едно забележително пространство, както с фасадата си, така и с интериора, вдъхновение за които Заха Хадид, два пъти носител на наградата за архитектура Стърлинг, казва, че е получила от стихията на водата като трансформиращ елемент, виновен за раждането на Roca London Gallery. Чрез визуално възприятие, прецизност на изпълнение и контрол на детайла, Заха Хадид и нейният екип са търсили директното внушение за връзката между архитектурата на пространството в галерията и дизайна на продуктите за баня с марката „Roca”. „Очарователно взаимодействие между архитектура и природа”. Така Заха Хадид обобщава резултата от работата си за „Roca”. Почеркът на Заха Хадид не може да бъде сбъркан. Още на пръв поглед, отвън, залата се отличава от околните сгради с овалните бетонни форми, които едновременно контрастират и се сливат с градската архитектура на „Челси харбър”. На пресконференцията при откриването, световно признатият британски архитект споделя, че през целия си живот е искала да

реализира проект в този район на Лондон и най-накрая, мечтата й се сбъдва, благодарение на „Roca”, които, през 2009 г., я канят да проектира Roca London Gallery. За този проект, тя е потърсила вдъхновение от водата в природата с желанието да пресъздаде усещането за поток в градска интериорна среда, а лавиците и осветителните тела да напомнят мехурите, които водата прави, разливайки се по пътя си. Мебелите, проектирани специално за залата, са в същата овална стилистика. Залата е разположена на 1100 кв.м., значителна част от които е обособена в свободни пространства. Цялостното усещане е по-скоро като в галерия на модерното изкуство, отколкото на изложбена зала. Продуктите с марка „Roca” са представени в сводести пространства с гладки, овални, лъскаво-бетонни стени, сякаш оформени от водните течения. Интериорът е забележителен, функционален и динамичен. Аудиовизуалното оборудване и осветление са последна дума на техниката. Благодарение на всичко това, посетителите могат да добият представа едновременно, както за историята на компанията и нейните най-значими постижения, така и за ценностите, заложени във всеки етап от дейността й, а именно ангажимент към устойчиво развитие, особено към иновативност, дизайн, уелнес и пестене на вода. Това е четвъртата поред Галерия „Roca”, която със сигурност е най-впечатляващата. Както и нашата „Експо Баня София”, Roca London Gallery е предназначена да бъде нещо повече от изложбена зала. Отворена за широк кръг посетители, включително вещи в дизайна архитекти и търсещи модел за дизайн студенти, галерията има амбиции да осигури платформа за различни дейности като изложби, срещи, презентации, семинари и дебати, като условието е те да са в името на дизайна и значимите за Roca ценности.

ране на територии в изменения на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ /ДВ. бр.39 от 20 май 2011г/, които са ефективна мярка за възникналия период до създаването на съответните ОУП; - отстранена алтернатива за избор на оценител на съответствието от страна на Възложителя за строежите от четвърта и пета категория – ЕСУТ или Консултант без да е отчетена същината на проблема, която рефлектира върху Главния архитект /рефлект, дал повода за предложеното изменение/ в тази част от процеса на одобряване на инвестиционния проект; - обременяване процеса на одобряване на инвестиционните проекти – получен ефект от предложените изменения, касаещи конкретното застрояване в отделните урегулирани имоти без те да водят до комплексното развитие на системата за устройство на територията и без действително да гарантират ползи за Възложителя и обществото като цяло; - вменяване на действие на закон с обратна сила без оглед на направените инвестиции от граждани и бизнес – получен ефект от предложените изменения в ПРЗ – параграфите за започнатите производства по изработване на общи и подробни устройствени планове и за висящите съдебни производства, които се предвижда да се довършат по реда на този закон. Посочените резултати са частични, но са определящи въздействието на предложения ЗИД на ЗУТ върху направление 1 от приоритета на МРРБ за подобряване на нормативната уредба и са достатъчни за илюстриране на процеса на задълбочаването на рестриктивния му характер – промяна, която не може да облекчи обслужването или да стимулира подобряване на инвестиционната среда. В приложения към настоящото становище отразяваме конкретните бележки по предоставените ни насоки и проект за ЗИД на ЗУТ. В заключение КАБ предлага предложените промени да се ограничат до неизбежно необходимите, свързани с осигуряването на фронт за реформа в областта на стратегическото устройствено планиране и на стратегическото планиране на регионалното развитие, както и с направления 2 и 3 на обявения приоритет за подобряване на нормативната уредба /в частност – ЗУТ/, без намеса в останалата част от закона. Целта на предложението на КАБ е въвеждане на единни принципи и правила, изразяващи цялостна философия за устройство на територията и осъществяването на инвестиционния процес, което ще доведе и до изпълнение на направление 1 – водещото направление. Този резултат може да се постигне само с изработването на нов закон. Арх. Петко Йовчев, Председател на КАБ


6 / брой 10-11 /ноември 2011

Фестивалът за архитектура и градска среда Sofia Architecture Week 2011 се състоя от 1 до 6 ноември в София, с основна локация – Перформ Бизнес център. Програмата на фестивала съдържаше: 15 изложби, 12 лекции, 7 работилници, 8 дискусии, 3 теми с посещение на специални обекти, 2 музикални партита, работни срещи, презантации, 4 филмови прожекции и др., които търсеха отговора на въпроса “Архитектура с неограничени възможности?”. Повечето от събитията и изложбите бяха интерактиви и направиха връзка между професионалната общност, обикновените граждани и институциите за реален резултат в заобикалящата ни среда. Sofia Architecture Week 2011 бе организирана от списание ЕДНО, фондация “Америка за България” и Столична община. Програмата бе част от културния календар на София, кандидат за Европейска столица на културата 2019. Програмата на фестивала бе разделена тематично на няколко основни блока: “Виж и научи” (лекции и изложби); “Мисли и прави” (работилници и дискусии), “Срещни и поздрави” (партита и вечери).

Международен фестивал за архитектура и градска среда Лекции, изложби, творчески работилници, дискусии, презентации

В тазгодишното издание на Sofia Architecture Week бяха поканени участници от България и чужбина, които споделиха своя опит и идеи в лекции (всяка вечер през седмицата и през целия ден в събота), работилници, изложби и дискусии. В сътрудничество със So!Indеpendent имаше прожекции на филми, подбрани от директорите на филмовите фестивали за архитектура от Ротердам и Ню Йорк. Трите работилници, водени от ФУНКТ, Трансформатори и Whata? и чуждестранни архитекти, показаха в размките на четири дни реална намеса в градската среда. Работилницата “Градски игри” бе за 16-18-годишните и чрез симулиране на различни ситуации, участниците разбраха как функционира заобикалящата ги среда и произведоха своя визия за града, която ще представят на общината. Дискусиите имаха за цел да въвлекат професионалната общност, институциите, медиите и обикновените хора в общ дебат за сегашното, миналото и бъдещето на града. Част от изложбите, като: “Неограничени Балкани?”, “Образите на града”, “Минало с продължение” и др. в същността бяха интерактивни и имаха за цел да генерират идеи и да се превърнат в платформа за обща работа.

АРХИТЕКТУРНАТА ИЗЛОЖБА ВALKANOLOGY В СОФИЯ Едно ново пространство за съвременна култура и изкуство – Vivacom Art Hall в историческата сграда на Телефонната палата в София бе територия на архитектурната изложба Balkanology. Изложбата по проект на Швейцарския музей за архитектура и Архитектурен център Виена бе представена от AzS | Архитектурен център - София и презентирана по време на Sofia Architecture Week 2011 благодарение на българските архитекти Евгения Ходкевич и Борис Енев в партньорство с Vivacom Art Hall с подкрепата на фондация “ERSTE Stiftung”. Куратор на изложбата бе Кай Вьоклер. Прoeктът представи малко познатата архитектура на постсоциализма, както и последиците от един нерегулиран, неконтролиран градски растеж в държавите от Югоизточна Европа. След разпадането на социалистическите стопански системи на държавите от Югоизточна Eвропа, в тези райони се започва повсеместно неофициално строителство, коeто води след себе си радикална трансформация на градските структури, както и съвсем нови форми на урбанизация. Използвайки примери от градове като Белград, Букурещ, Котор, Пула, Прищина, София, Tирана и Загреб, изложбата «Балканология - нова архитектура и градски феномени в Югоизточна Европа» показа работата на архитекти, урбанисти и активисти по време на динамичните процеси на трансформaция в градовете, и по-точно нейното културнo, социалнo и политическo измерениe в балканските държави. На изложбата бяха представени изследователски проекти, конкретни интервенции, архитектурни анализи, планови стратегии. Малко познaти, но изключителни по своя характер постройки от времето на югославския социалистически модернизъм бяха поставени в диалог с представители на съвременната архитектура. Елегантната типография, висящите панели, текстовете по пода поднасяха информацията по необичаен и интригуващ начин и оставяха траен отпечатък в съзнанието на посетителите. Изложбата „Балканология - нова архитектура и градски феномени в Югоизточна Европа” във Vivacom Art Hall бе открита до 4 декември т. г.


7 / брой 10-11 / ноември 2011

СОФИЯ БЕ ДОМАКИН НА МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ Годишната конференция на Българския съвет за устойчиво развитие с президент арх. Георги Коларов се превърна в двудневен международен форум с участие на лектори от чужбина. Sustainability Forum Sofia - More than Green бе част от поредица глобални инициативи, целящи да привлекат вниманието на специалистите и на цялото общество към въпросите на устойчивото развитие по време на Световната седмица на устойчивото строителство. Тя се отбелязва ежегодно от всички съвети за устойчиво строителство с редица събития и инициативи, с които привлича вниманието към създаването на зелени, по-екологични и по-устойчиви сгради и общности. Международната конференция бе отлична възможност за срещи и дискусии с представители на международните научни среди, бизнеса и правителството. Основните теми, разисквани в рамките на конференцията бяха: бъдещето на България в контекста на европейската политика за устойчиво развитие, сградите и градското развитие, фасилити мениджмънта и устойчивите технологии. Участваха Кристалина Георгиева, комисар «Международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи» към Европейската комиссия, Йоханес Крайсиг, член на борда на директорите на Световния съвет за устойчиво строителство, Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз, Евгени Ангелов, заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма лектори от Германия, Австрия, Полша,Румъния и др. Комисар Кристалина Георгиева говори на тема: „Бъдещето на България в контекста на европейската политика за устойчиво развитие «Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“. Някои от другите разисквани теми бяха: «Зелените банкови инструменти като мощно средство за устойчив растеж” с участието на Цветелина Бориславова, вицепрезидент на Български съвет за устойчиво развитие и представител на Бългaро-американската кредитна банка, „Значение на технологичните паркове за утвърждаване на иновативни технологии”, за които говори Евгени Ангелов, зам.-министър на икономиката, енергетиката и туризма, „Източноевропейски технологичен парк за устойчиво развитие – съвместен проект на BGBC Aкадемия и Европейски политехнически университет”, представен от проф. Христо Христов, ректор на Европейския политехнически университет и др. Бяха изслушани редица доклади от наши и чужди участници по темите „Сгради и градско развитие”, „Фасилити мениджмънта и устойчивите технологии“. Проведе се и семинар – въведение в DGNB с лектор д-р Франк Хайнлайн, Директор стратегически мениджмънт DGNB, за ролята и задачите на немския Съвет за устойчиво строителство (DGNB). Международният форум бе централното събитие през 2011г.в България за всички, които са ангажирани с темата”устойчивост”.

СВЕЖИ ИДЕИ ЗА СЪДБАТА НА ПАНЕЛНИТЕ КОМПЛЕКСИ ArchModule.com e международна платформа за организиране и менажиране на конкурси. Целта й е да обслужва обществените интереси и да бъде в помощ на бизнеса с провеждане на конкурси, които да илюстрират инвестиционни намерения. Платформата стартира в началото на тази година с първия си конкурс „Нов живот за панелните комплекси”. В него участваха 34 интересни, изключително добре представени проекта. Изложбата и награждаването на проектите бяха в рамките на Sofia Architecture Week . Наградените проекти: Първа награда: „Ковачев архитекти” ЕООД; ръководител чл.-кор. проф. арх. Атанас Ковачев, доктор на архитектурните науки, арх. Ирина Ангелова, ландш. арх. Милен Сариев, инж. Кремена Динева. Арх. Ковачев: „С младите колеги интерпретирахме една моя идея, предлагаща по-различен подход към санирането на панелните сгради. Убеден съм, че освен чрез топлоизолация и ефектно фасадно оцветяване, трябва да търсим и други похвати да върнем към нов живот панелните комплекси.” Втора награда: „П+Архитекти” ООД; ръководител екип арх. Петър Попдимитров, арх. Радослава Дошкова и арх. Марта Попдимитрова. Арх. Попдимитров: „Панелните сгради са се превърнали в символ и нарицателно в съзнанието на българите. Въпреки това те си остават едно практично решение за жилище за масово обитаване. ” Трета награда: Екип с ръководител арх. Спас Смиленов, ландш. арх. Антоанета Йорданова и арх. Владимир Цветанов. Арх. Смиленов: „Задачата постави предизвикателства, свързани с покриването на стандартите за енергийна ефективност, паркирането, озеленяването и др. Награда на ArchModule.com чрез гласуване на публиката в страницата на платформата във Facebook бе присъдена на Росица Владимирова и Камелия Владимирова. Организаторите имат амбицията да продължат работата си в посока обновяване на панелните сгради. Те смятат да заемат активна позиция за налагане на нов модел в разбирането на утвърдилото се понятие „саниране”, като посочат мястото на АРХИТЕКТУРАТА в процеса.

10-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ НА ВБ СТУДИО „ВБ СТУДИО” отпразнува с колеги, партньори и приятели своя 10-годишен юбилей. Вече цяло десетилетие екипът от ентусиасти достига нови творчески хоризонти чрез интегриране на архитектура, мебели и аудио/видео оборудване. „ВБ СТУДИО” проектира обществени, жилищни, промишлени сгради, както и изработва и монтира жилищен и обществен интериор в хотели, магазини, ресторанти, офиси, аудио-видео салони. Извършва и реставраторска дейност. Прави цялостна акустична подготовка на помещения, съгласувана с общия интериор, изработва аудио-видео мебели по поръчка без ограничения на материали и обработки. Официален представител и вносител е на тонколони за стерео и домашно кино, уникални дизайнерски акустични системи, висококачествени аудио-видео мебели, пълна гама електроника за стерео и многоканални и мултирум системи и др. от Финландия, Англия, Франция, Германия, САЩ. Специалистите от „ВБ СТУДИО” посрещат изисквания на клиентите си за индивидуалност и качество с висок професионализъм, креативност и нестандартни решения. Гъвкавостта, балансът и контролът са неотменни в работата им през всички етапи от проектирането до изпълнението на съответната задача. Признание за високия професионализъм на екипа е сертифицирането му от началото на 2010 г.по ISO 9001: 2008. Празникът на „ВБ СТУДИО” бе изпълнен с пожелания за още повече успехи в бъдещата дейност.


8 / брой 10-11 /ноември 2011

CHIVAS 12 CHAIRS - дискусия за професионалното достойнство и архитектурната практика у нас Темата за българската архитектура постави началото на успешната инициатива CHIVAS 12 CHAIRS на световно утвърдената фирма „Чивас Регал”. Инициативата е в изпълнение на политиката на фирмата за корпоративно споделена отговорност и социална насоченост на дейността й. През октомври т.г. в София се проведе първата специализирана дискусия на тема АРХИТЕКТУРА” , организирана в партньорство с „Арх Медия”, с която стартира мащабният проект CHIVAS 12 CHAIRS. Изборът на тази професия за началото на проекта не бе случаен, защото тя по много ярък начин дава външен израз на състоянието на обществото ни.

www.chivas12chairs.bg

В отворена няколкочасова дискусия шестима утвърдени български архитекти и шестима млади, развиващи се таланти разискваха критични теми, свързани с архитектурната практика у нас, коментираха значението на професионалното достойнство и като истински рицари отстояваха идеите си за промяна в статуквото на професията „архитект”. Участниците - Весела Мирянова, Борислав Богданов, Стефан Добрев, Георги Коларов, Пламен Братков, Борис Енев, Георги Савов, Георги Кътов, Ивайло Мишев, Петър Стефанов и Весела Вълчева се обединиха около Манифест за генерална реформа на българското законодателство, свързано с архитектурата и строителството и за издигане обществения статут на професията. Над 150 архитекти и представители на фирми, свързани с архитектурния и строителния бранш с подписа си подкрепиха идеите, залегнали в Манифеста. Сред тях бяха утвърдени специалисти като арх. Танко Серафимов, арх. Борислав Богданов, арх. Стефан Добрев, арх. Илиан Николов, арх. Николай Гълъбов арх. Пламен Братков, арх. Борис Енев, арх. Георги Кътов арх. Здравец Хайтов, арх. Таня Дикова, арх. Даниела Дикова, арх. Николай Пърпов, арх. Раймондо Флакомио, арх. Людмил Киров, арх. Гергана Саралиева, арх. Даниела Генова, арх. Георги Мечанов и много, много други опитни и по-млади архитекти, както и инвеститори и представители на бизнеса. Събитието завърши с елегантно парти в клуб BEDRUM, където в приятелска атмосфера продължиха творческите разговори, съпътствани от музика и добро настроение.


А С П Е К Т И

Тema

брой 10-11 / ноември 2011

уникалните светлинни решения на “призма” оод

Интервю с Неделчо Димитров, управителя на „Призма” ООД

Г-н Димитров, „Призма” ООД предлага уникални светлинни решения с гарантирано качество. Вие сте първата фирма в България, проектираща и изпълняваща по световни стандарти коледна и новогодишна светлинна украса за градски условия. Специализирани сте в проектирането и реализирането на фасадно архитектурно осветление, интериорно, парково и сценично осветление. Да заемеш и да отстояваш челните позиции в този бранш е амбициозна, но и нелека задача. Как успявате?

атмосфера и топлия семеен уют. Стремим се нашата коледна украса да създава настроение и оживление в дългите зимни нощи. Желанието ни да направим този чудесен празник по-красив и светъл се съчетава с качествата и професионализма на нашите служители. Успехът ни се дължи и на това, че работим от сърце и влагаме в работата си плам, ентусиазъм и увереност. Имаме изпълнени мащабни и впечатляващи проекти почти във всичките по-големи градове в България, както и в редица по-малки.

Успехът е желание и следствие на положените усилия, насочени в правилната посока. „Призма” ООД е фирма с опит в проектирането, доставката и монтажа на различни видове осветителни тела, озвучителна техника и сценично оборудване. Ние предлагаме LED светодиодно осветление , улично, сценично и фасадно осветление, паркови осветителни тела, коледна светлинна украса,интериорно осветление на ресторанти, магазини, офиси, дискотеки,озвучителна техника, както и нестандартни светлинни решения.Специализирани сме в проектиране и реализация на фасадно архитектурно осветление. Изпълнили сме осветлението на по-значимите обществени сгради и паметници в столицата, по-големите и редица по-малки градове в страната. „Призма” е първата фирма в България, която проектира и изпълнява по световните стандарти за безопасност и качество коледна светлинна украса за градски условия. Изпълняваме интериорно осветление на жилищни сгради, търговски обекти, офиси, хотели, ресторанти, клубове и др. Не малък дял от дейността ни заема техническото осигуряване със звук, светлина и ефекти на концерти, конкурси и други сценични изяви. Всяка задача, с която се справяме, ни дава кураж да предприемем стъпки към осъществяването на по-големи цели. Видимите резултати и удовлетворението на нашите клиенти от постигнатото ни стимулират да творим и да продължаваме да бъдем първи. За нас успехът е постоянство, мотивация и признателност.

За нашата специализирана читателска аудитория ще представлява интерес темата за фасадното архитектурно осветление и световните тенденции в него. Как се постига най-доброто фасадно осветление на построената сграда?

Вие дарявате хората с феерия и празнично настроение. Как сред еднообразието на делника се раждат вдъхновението и приказните фантазии, които претворявате в реалност? Какви качества са нужни да създадеш и развиеш подобен бизнес? Действително, чувството че създаваш радост за хората е изключително, зарежа те с енергия. А това несъмнено помага на творческия процес, стимулира въображението, ражда идеи. Всяка нова задача е предизвикателство пред фирмения екип, което ни амбицира да покажем най-доброто, на което сме способни като професионалисти. Например, когато наближава Коледа, празничният дух сякаш витае във въздуха. И ние сме изпълнени с желание да сътворим нещо добро и красиво, което да стопли сърцата на хората. Вдъхновява ни мисълта за празничната

Световните тенденции във фасадното архитектурно осветление са изцяло в използването на светодиодно осветление и светодиодни осветители, които заместват конвенционалните осветителни тела. Чрез тях, едновременно с неколкократното понижение на консумацията на електроенерги, се постига и по-голяма продължителност на живота на осветлението, което е много важно, защото обслужването на всички останали фасадни осветители от друг тип е сложно и скъпо. Цветната температура трябва да е оптимално подбрана за дадения детайл на сградата. Използването на светодиодното осветление има и други неоспорими предимства - то е далеч по- компактно и незабележимо през светлата част от деня, но с максимален ефект през нощта, също така е енергоспестяващо и новотехнологично. . С нашето фасадно архитектурно осветление греят обществени сгради и архитектурни паметници в София, Варна, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Силистра, Добрич, Шумен, Пазарджик, Трявна, Банско, Поморие и други градове. Г-н Димитров, сигурна съм, че сте изпълнени със свежи и интересни идеи, които предстои да реализирате. Споделете някои от тях, за да очакваме с нетърпение удоволствието от красивото вълшебство, което творите. Да, имаме различни интересни проекти за реализиране. Но в момента по-голямата част от поръчките, които изпълняваме, са свързани с наближаващите Коледни празници. Изработваме светещи гирлянди, лампички, снежинки, звезди, ледени висулки, елени и светещ дядо Коледа за уличната градска украса, както и за фасадна и вътрешна украса. Всичко това създава магически уют и представа за приказната къщичка, където джуджетата приготвят коледните подаръци, а шейната на белобрадия старец ги оставя под светещите елхи във Вашите домове. Пожелаваме на всички най-красивата и истинска Коледа! И нека всяка снежинка, която падне от небето, бъде една сбъдната мечта! Интервюто взе Красимира Иванова


Тема

12 / брой 9 / септември 2011

Осветление на Уникални светлинни решения Гарантирано качество на продуктите Модерни енергоефективни проекти Завършен продукт: проектиране, доставка, монтаж

LED (Light Emitting Diode) осветление Светодиодното осветление, известно още като LED (Light Emitting Diode) осветление, се базира на излъчващи светлината полупроводници. Те провеждат електричеството само в една посока и непосредствено преобразуват част от него в светлина. Характеризират се с по-дълъг живот и по-ниска консумация на енергия в сравнение с конвенционалното осветление. LED осветлението набира скорост по много причини, основните сред които са енергийната ефективност и опазването на околната среда. Нарастващите глобални нужди от енергийно ефективни алтернативи в осветлението доведоха до напредъка в светодиодните технологии. Цената е още един критичен момент, активиращ тази промяна. Истинската стойност на една осветителна система надхвърля първоначалната цена и включва също така оперативни разходи, продължителност на работа, консумация на енергия и ефективност. Ето защо, въпреки че първоначалните разходи за LED крушките са по-високи от тези за крушките с нажежаема жичка или халогенните крушки, в дългосрочен план те са много по-икономични и допринасят за подобряване на екологичната обстановка. А екологичните принципи днес са водеща ценност в политиката на всяка съвременна компания за осветителни системи. Устойчивото развитие и опазването на околната среда са задачи, които стоят пред всички производители, желаещи да се развиват и в бъдеще. LED технологиите дават решение и на двете задачи. Влиянието на LED технологиите върху устойчивото развитие е безспорно. Те осигуряват по-малката консумация на енергия в сравнение с другите начини на осветление. Но екологичните предимства на LED осветлението не се изчерпват само с това, защото включват още намаляване количеството на отпадъците, възможност за рециклиране, използване на екологично безопасни материали и ресурси чрез щадящи природата технологии. Всичко това се съчетава с благотворния им ефект върху сградите и потребителите и с широките възможности за приложението им в дизайна.

LED осветлението подпомага устойчивото развитие по няколко начина – то използва по-малко енергия от повечето други типове лампи, има по-дълъг експлоатационен период (което означава не толкова честа подмяна и от там намаляване на отпадъците), не съдържа живак (т.е. екологично чисто е и е безопасно за здравето и околната среда), може да се приспособи към специални осветителни тела, позволяващи по-лесно демонтиране и рециклиране. LED ефекти и приложения Съвременното осветление, освен светлинна, създава и цветова среда. Доказано е, че цветовете, в това число и цветовете на светлината, могат да окажат влияние върху нашето настроение и поведение, върху решенията ни и дори да ни накарат да харесваме или да не харесваме нещо. Цветовете на светлината изпращат едва доловими, но убедителни сигнали и човекът подсъзнателно отговаря на явните и скритите им послания. Те могат да стимулират или потискат определени чувства, да успокояват или да активират, а ако не са използвани правилно, дори да объркват. Цветната светлина добавя индивидуален почерк и настроение в атмосферата на всяко пространство. Така че, възприемането на всеки обект зависи от това как е осветен. Осветителните системи, базирани на LED технологии, предлагат изключително голяма гъвкавост във възможностите за представяне на даден обект или пространство. Послания за множество настроения, както в интериорното, така и в екстериорното осветление, могат да бъдат програмирани, а потребителят има незабавен достъп до определен начин на осветление само с натискането на един бутон. Фоново, акцентиращо, насочващо осветление, осветление по контури или „обливащо” стени и фасади са само част от възможните ефекти. Често осветлението в офиси и жилищни помещения се организира така, че да осигурява еднакво ниво на осветеност през цялото време. За да се подобри ефективността обаче, ще е нужно осветление, адаптиращо се към всяка функция в пространството и времето. Ритъмът на деня и нощта, годишните времена


настоящето и бъдещето и климатичните условия създават постоянно променящи се светлинни условия. Ако осветлението се базира на една динамична и гъвкава концепция чрез LED осветление, така че да отговаря адекватно на променливия характер на външната светлина и на изменящите се функции, ще се получи много по-ефективно осветление. От една страна това ще намали консумацията на електроенергия, тъй като максимално ще се използва естествената светлина, от друга - ще се подобрят условията на работа и живот в помещенията. Концепцията за такова осветление е приложима не само за жилищни и офис помещения, а и за хотели, обществени, търговски, изложбени и производствени сгради. Например в магазини с LED осветление може не само да се насочи вниманието към артикулите, но и да се промени настроението на посетителите: ако вън е мрачно и студено - вътре да се създаде топла атмосфера, и обратно - в топъл ден помещението да изглежда прохладно. Съвременното осветление и осветлението на бъдещето създават светлинна и цветна среда с абсолютно регулируеми пространствени, яркостни и цветови характеристики. С едно натискане на бутона на дистанционното управление човек да може да премине от най-консервативния до най-авангардния дизайн и обратно. По същия начин стоят нещата и с градското, парковото и архитектурното осветление. Нуждите вече преминават доставянето на достатъчно светлина за добра видимост и сигурност. Те включват редица естетични, емоционални и акцентиращи ефекти, които могат да се постигнат с LED осветление. Така градовете и сградите през нощта придобиват нова, по-привлекателна и вълнуваща идентичност. В парковото осветление на същия принцип става акцентирането и насочването на вниманието към определени обекти, което се постига и със светлина, променяща интензивността и цветовете си. Особено атрактивно въздействие се получава, когато има съчетание от водни, светлинни и цветови ефекти. Напоследък много успешно LED осветлението се използва и в оранжериите. Високотехнологичното растениевъдство е енергозависим процес, при който често за повишаване на добива се използва специално осветление, особено в есенно-зимния период. LED крушките помагат за намаляване консумацията на енергия и в същото време подобряват качеството и обема на реколтата. В Япония са направени експерименти с

използване на LED осветление при отглеждане на растения. Резултатите показват, че най-добър растеж и най-хармонично развитие показват растенията, изложени на лилава светодиодна светлина (с използване на червени и сини LED 50/50). Червената светлина (с дължина на вълната 660нм подпомага фотосинтезата, а когато растенията образуват пъпки, най-благоприятна е синята светлина (с дължина на вълната 450нм). Затова много съвременни производители залагат на специални режими на осветление чрез LED системи, които доставят най-благоприятната светлина във всеки стадий от развитието на растенията, при минимален разход на енергия. Светодиодното осветление може да се използва и във всякакъв друг тип производствени или складови сгради. Продукцията в тези помещения има по-добра защита от прах и по-силна влагоустойчивост. Предимства на LED осветлението Както вече стана ясно, светодиодното осветление има редица предимства в сравнение с традиционните видове осветление. На първо място трябва отново да подчертаем неговата енергийна ефективност – то е много по-икономично в консумацията на електроенергия. LED лампите консумират 12 пъти по-малко енергия в сравнение с лампите с нажежаема жичка и 2-4 пъти по-малко от обикновените луминесцентни лампи. LED крушките имат много по-дълъг експлоатационен период – до 100 000 часа, което е еквивалентно на 25 години при 10 часа работа на ден. За сравнение лампите с нажежаема жичка работят 1000 часа. Освен икономичност и дълъг живот LED крушките имат висок коефициент на полезно действие. Изразходват за светлина 80% от мощността, като 20% са загуба във вид на топлина, докато при лампите с нажежаема жичка това съотношение е 5% към 95%. Светодиодните крушки се характеризират с мигновена реакция при включване – десетки микросекунди. Те са безвредни за здравето на хората по време и след експлоатация (не съдържат живак) и не е необходимо да се предприемат специални мерки при събирането им като отпадъци. Освен това са с висока устойчивост на вибрации, механична устойчивост и надеждност, тъй като при тях липсват стъклен балон и наженаеми жички. Няма силно на-

гряване на осветителното тяло. Светлината е приятна и получените цветове са чисти. LED крушките се характеризират с висок индекс за възпроизвеждане на цвета – CRI (color rendering index), който отразява способността на източника на светлина да възпроизвежда истинския цвят на обектите в сравнение със слънчевата светлина (тя е с CRI=100). Той е мярка за качеството на осветлението. Светлинната ефикасност на светодиодното осветление е най-голяма от всички светлинни източници – 50-100lm/W. За сравнение при лампите с нажежаема нишка тя е 12-15lm/W, а при луминесцентните – около 50 lm/W. Освен това LED осветлението позволява използване на широк спектър от цветове с възможности за регулиране на цвета или интензивността плавно или по зададен алгоритъм. Предимство на LED осветлението е, че при него липсва ултравиолетово, инфрачервено или друго вредно за здравето излъчване. Няма никаква опасност от претоварване на електрическата мрежа при включване на светодиодни лампи, а липсата на нагряване гарантира и пожаробезопасност. Тези крушки са компактни, дискретни и удобни за монтаж. Няма нужда от често обслужване на системата. Особено препоръчително е LED осветлението в случаи, когато се цели намалено потребление на електроенергия, ако поддръжката е скъпа и при строги изисквания за електро- и пожаробезопастност. Това осветление е незаменимо в дизайнерските решения заради чистотата на цветовете и възможността за създаване на адаптиращи се динамични осветителни системи. Светодиодните крушки са много подходящи за подлези, спортни съоръжения и асансьори, където освен добра осветеност, са нужни минимални енергийни разходи, рядко обслужване и максимална устойчивост на вандализъм. Работоспособността на светодиодите не е зависима от ниски температури. Всъщност те работят при всички климатични условия в температурен диапазон от -40 до +70°С. Безспорно предимство на LED осветлението е и фактът, че се предлага широк асортимент от продукцията на разнообразни производители. Можете да избирате сред различни форми на осветителните тела, различни цветове, сила, прозрачност и ъгъл на излъчваната светлина. Всичко това още повече разширява възможностите, които дава LED осветлението.


празничният дух на КОЛЕДНОто ОСВЕТЛЕНИЕ За първи път коледните светлини са били използвани през 17 век в Германия само в домовете на заможните граждани. Тогава със свещи, закрепени с помощта на разтопен восък по дърветата, за осветявали висящи от клоните украшения. От 1900 г. са били използвани свещници, които през 1915г. те вече са изработвани от стъклени топки. През 1882г. на помощника на Томас Едисон, Едуард Джонсън му хрумнала идеята за електрически коледни светлини. Той осветява коледна елха в Ню Йорк с около 80 малки електрически крушки. 20 години след това излагали светлинките по магазините и те били много купувани и използвани. През 1917 г. избухва трагичен пожар от коледни крушки в Ню Йорк и Алберт Садакка изобретява безопасни светещи украшения. Той натрупва милиони и по-късно фирмата става най-богатата компания за коледно осветление на име Noma Electric Company. Украсяването на външни коледни дръвчета със светлинки става много популярно в Северна Америка и скоро след това по целия свят. Така традицията за украса навън се пренася и по домовете и се разпространява все по-бързо и по-бързо. Декорирането на живо коледно дърво се прави от много хора и днес. Минават доста години, докато коледните светлини достигат качеството и разнообразието, което познаваме днес. Различни изобретения помогнаха сега да можем да украсим елхите, къщите, дворовете, улиците и сградите си с най-разнообразни ярки светлини и Коледа да стане още по-красив и завладяващ приказен празник.

ВАРНА, бул. «Княз Борис» 111 /Бизнесцентър «Димят»/ тел: + 359 52/68 48 48; +359 52/68 48 42 факс: 052/60 44 32; prisma@prisma.bg СОФИЯ бул. «Симеоновско шосе» 93Б тел: + 359 2 46 27 210; факс: + 359 2 46 27 211 Мобилен: + 359 887 999 299; office.sofia@prisma.bg СТАРА ЗАГОРА бул. «Цар Симеон Велики»157 тел.: + 359 42/ 65 20 10; office.sz@prisma.bg

AMC Aspects Newspaper 10-11 /2011  

AMC Aspects newspaper 10-11/2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you