Page 1

www.amc-aspects.com

медиен партньор на КАБ

, ÌАА êúì ÅÊÎÑÎÊ - ÎÎÍ

, НИНКН

ARCHITECTURE MANAGEMENT CONSTRUCTION

09

www.еckelt.at

А С П ЕКТИ

септември 2011

Архитектура

мениджмънт

СТРОИТЕЛСТВО

www.vetrotech.com

www.alukoenigstahl.bg

www.wienerberger.bg

w w w.sament- bg.eu

www.duk-1.com

+359 32 968260

СОФИЯ - ДОМАКИН НА МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ

УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ ГЛАВЕН ПРИОРИТЕТ НА ХХI ВЕК Арх. Коларов, Вие сте Президент на Българския съвет за устойчиво развитие, който на 29 септември т. г. организира международен форум, посветен на тази глобална тема. Програмата на форума е амбициозна, участниците са авторитетни наши и европейски политици и специалисти. Това е висока чест и отговорност за страната ни и за Вас като организатори. Сред дейностите на BGBC, целящи да приобщят и информират заинтересованите широки обществени групи, са семинари и събития, посветени на устойчивото градско развитие. На 29-ти септември, в рамките на Световната седмица на зелено строителство, инициирана от World Green Building Council, ще се проведе първата годишна конференция на съвета - Sustainability Forum Sofia. Конференцията на високо ниво събира ключови представители на бизнеса, научните среди и политиката. Присъствието на комисар Кристалина Георгиева, министри и международно признати гости и лектори прави конференцията едно изключително събитие за България и региона. Конференцията ще бъде регистрирана като предхождащо събитие на срещата на ООН за устойчиво развитие RIO +20 догодина. Имаме амбицията да превърнем този форум в събитие от международно значение, с фокус върху най-актуалните тенденции на устойчивото развитие. Защо темите „Устойчиво строителство” и „Зелена икономика” придобиват толкова голямо значение в глобален мащаб? Предизвикателствата пред световната икономика нарастват с всяка изминала година. Климатичните промени, изчерпването на ресурсите и растящото социално недоволство изискват нов начин на мислене, в който основата е устойчивостта. Устойчивото развитие, съвременно словосъчетание, което изразява древната мъдрост, да не компрометираме съществуването на бъдещите поколения, се проявява в икономиката, екологията и социалния просперитет.

1,50 лв.

По данни на Световния съвет за зелено строителство, строителната индустрия е отговорна не само за една четвърт от въглеродните емисии в световен мащаб, но и за изчерпването на 50% от ресурсите годишно. Имайки предви, че до 85% от общите разходи на една сграда възникват по време на експлоатацията й, по-

В този брой

тенциалът за повишаване на качеството на живот и същевременно намаляване на експлоатационните разходи чрез политики и стимули за устойчива градска среда е голям. Всъщност единственият начин за прогрес и постигане на икономическа конкурентноспособност, екологичен баланс и гарантиране високо качество на живот, е целенасочената политика на основата на интегрираното, устойчиво развитие. Устойчивост означава повече от опазване на околната среда и постигане на енергийна ефективност, а именно равнопоставеност между екология, икономика и социално-културни аспекти. Какви са целите на Световния съвет за зелено строителство и какъв е вашия принос като представител на България в него? Световният съвет за зелено строителство е най-голямата международна организация, посветена на устойчивото развитие. Член на Съвета може да стане само една организация от всяка държава, доказала своята компетентност и потенциал. Мисията на зелените съвети е трансформирането на строителния сектор в устойчив, като част от една зелена икономика. Важен инструмент за налагане на устойчиви практики са сертификационните системи. В тази връзка Българският съвет за устойчиво развитие адаптира и прилага в пилотна фаза национална система за сертифициране на устойчиви сгради и градски структури. Системата е базирана на най-новия продукт на Германския съвет за устойчиво строителство - DGNB и отговаря изцяло на българското законодателство и климатични особености. Осъзнавайки нуждата от обучение в сферата на устойчивото развитие, BGBC Академия съвместно с Европейски политехнически университет (ЕПУ), ще създаде Департамент по устойчиво развитие към университета. В него ще се преподават всички специалности, които се определят от основните критерии за устойчивост. Ще бъдат привлечени водещи европейски експерти от нашите партньорски организации. Академията към BGBC и ЕПУ разработиха концепция за високотехнологичен парк за устойчиво развитие, който да бъде модел за устойчива среда и

арх. Георги Коларов, Президент на Българския съвет за устойчиво развитие Георги Коларов е завършил архитектура в Техническия университет, Дрезден. От 1981 г. работи като проектант в Техноекспортстрой по голям брой проекти за Африка и Близкия Изток. От 1991 г. е управител на „Булгарконсулт Архитекти & Инженери” и реализира значими проекти за банки, хотели, офиси, жилищни и търговски сгради. Арх. Коларов работи активно в областта на устойчивото строителство и е инициатор за създаването на Български съвет за устойчиво развитие и негов президент от 2009 г.

център на иновации в сферата на устойчивото градско развитие. Освен университетска сграда, комплексът ще съдържа научен център за иновативни разработки, офиси за водещи международни компании, кампус, бизнес хотел и многофункционална сграда. Какви са конкретните ползи от устойчивото градско развитие и какво предприема BGBC в интерес на българското общество? Ползите от устойчивото градско развитие се проявяват на много нива, започвайки от човека като единица и стигащи до конкурентноспособността и благосъстоянието на цели региони. В икономически план някои от ползите са създаването на „зелени” работни места; намаляване на разходите по поддръжка и експлоатация на сгради; по-ефективно използване на ресурсите и намаляване разходите за здравеопазване. Хората, обитаващи и работещи в устойчиви пространства показват по-висока продуктивност и удоволетвореност. Интересен факт е, че пациентите напускат болници, строени по стандарти за устойчивост, средно с три дни по-рано. Устойчивите сгради щадят околната среда и подпомагат за променяне на поведенчески модели в обществото. Българският съвет за устойчиво развитие се стреми да подпомогне внедряването на системи за сертфициране на устойчиви градски структури, „зелени” финансови инструменти и закони, насърчаващи „зелената” икономика, и в частност строителството. Същевременно, системите за оценка на устойчивост при сгради и градски структури представляват многоспектърен инструментариум за провеждане на устойчива политика от страна на местните власти и държавата.

София - домакин на международен форум

рхитектура SPA SUITS - СТИЛ И ЕЛЕГАНТНОСТ

Проект на „Аедес студио”, „Танков Архитекти”, „Фасет”

УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ ГЛАВЕН ПРИОРИТЕТ НА ХХI ВЕК

ениджмънт

Тема: ALUKÖNIGSTAHL Адаптивните фасади ключ към устойчивото развитие на сградното строителство

троителство


2 / брой 9 / септември 2011

Софарма Бизнес Тауърс

БЪЛГАРСКАТА СИСТЕМА ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ DGNB Bulgaria Сертификационните системи за описание и оценка на сгради и градоустройствени проекти са най-мощното средство за превръщане на устойчивостта в строителство и иновационните решения в основен пазарен инструмент за строителния бранш. DGNB е най-новата система за сертифициране на устойчиви сгради и се определя като система от второ поколение. Нейното създаване започва през 2007г. от експерти на Германското министерство на транспорта, строителството и благоустройството и Немския съвет за устойчиво строителство (DGNB). По своята структура тя съответства на разработваните европейски и международни стандарти в областта на устойчивото строителство. Качествата на сградатата се оценяват от гледна точка на трите стълба на устойчивото развитие – екология, икономика, социален интегритет. Тя обхваща фазите на проектиране, изграждане, експлоатация и разрушаване или т.нар. „life cycle” подход. Системата е профилирана за различни видове сгради – офисни, индустриални, жилищни, търговски центрове, хотели, образователни учреждения. Изключително актуални са системите за градоустройство и за анализ на състоянието на съществуващи сгради (пълен мониторинг и оценка на съществуващия сграден фонд в екологичен, икономически и социален аспект), включващ

и мерки за оптимизация.

Сердика Център, София

Адаптирането на немската система DGNB за България се осъществява от Български съвет за устойчиво развитие (BGBC) по силата на международен договор с Немския съвет за устойчиво строителство (DGNB). Съгласно споразумението, Българския съвет има право да прилага, адаптира и доразвива систематиката за устойчивост. Намерението на Съвета е да влияе върху развитието и внедряването на устойчиви технологии и практики, чрез популяризиране на постиженията в тази област сред архитекти, инвеститори и всички участници в регионалното развитие и благоустройството на местно и общодържавно ниво. Българската система за сертифициране DGNB Bulgaria, надминава екологичните изисквания за “зелена” сграда и включва равнопоставено икономическите и социални аспекти. Техническите качества и качеството на процесите на проектиране и строителство на сградата също влизат в общата оценка. Наред със законовите и подзаконови нормативни документи, сертификационните системи за устойчиво строителство са най-мощните инструменти за налагане на устойчивите проекти на пазара, допълват от Българския съвет за устойчиво развитие.

 Офис сграда на „Кнауф България”, София

ЕДИННИ ПРАВИЛА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ПРОДУКТОВИ ДЕКЛАРАЦИИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ BGBC участва в инициативата за създаване на обща Eвропейска платформа Българският съвет за устойчиво развитие стартира работна група, която да работи за въвеждане на процедури за издаване на Екологични продуктови декларации (EPD) в България. Съвместно с представители от Франция, Чехия, Русия, Унгария, Дания и Германия, ВGBC участва в инициативата за създаване на обща европейска платформа за въвеждане на единни правила за издаване на Екологични продуктови декларации в Европейския съюз. Целта на новата европейска платформа е разработване на унифициран модел за ЕРD, базиран на новия европейски стандарт EN 15804 „Устойчивост на строителни обекти – Екологични декларации на продуктите – Правила за продуктовите категории”. Общите европейски правила следва да се имплементират и адаптират в отделните държави, като издаваните декларации ще получат международно признание. В работната група могат да се включат всички заинтересовани производители и вносители на строителни материали и технологии в България, както и доказани професионалисти в областта на устойчивото развитие и строителство. Решението на Българския съвет за устойчиво развитие се основава на публикуваните промени в основните изисквания към строежите, касаещи „устойчиво използване на природните ресурси” и „здраве и околна среда”, съгласно новия регламент №305/2011 на Европейския парламент за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти.

 Офис сграда „Център за изследване на демокрацията”, София

Споразумение за взаимно сътрудничество С Агенцията по енергийна ефективност Партньорска инициатива на АЕЕ и BGBC ще стимулира енергийната ефективност и устойчивото развитие Президентът на Българския съвет за устойчиво развитие (BGBC) арх. Георги Коларов и изпълнителният директор на Агенцията по енергийна ефективност (AEE) инж. Кольо Колев подписаха споразумение за взаимно сътрудничество. Документът предвижда съвместни инициативи за повишаване на осведомеността на деловите среди и на цялото общество в сферата на енергийната ефективност и устойчивото развитие. Агенцията и BGBC ще разменят информация за устойчиви технологии и постижения в областта на изграждането на устойчива среда, създаването на здравословни и природосъобразни обитаеми пространства. Арх. Георги Коларов подчерта, че строителният сектор „поглъща” 50% от природните ресурси и дава 25% от емисиите въглероден диоксид. Основните разходи по една сграда - около 85%, се реализират в периода на експлоатация. „Санирането е социална мярка, но не води към значителна промяна в начина на живот. Именно заради това е необходимо строителният бранш да стане устойчив”, заяви арх. Георги Коларов. Инж. Кольо Колев подчерта, че една от основните задачи на Агенцията е постигането на високите цели от програмата „Европа 2020” - стратегия на ЕС за следващите 10 години с акцент върху новите технологии и “зеления растеж”. Следващата стъпка е създаването на работна група между двете организации. BGBC и Агенцията по енергийна ефективност ще работят съвместно за подобряване на показателите, както в сградите, така и като цяло в градоустройството. Двете страни са обединени

от философията, че в основата на устойчивото развитие е постигането на хармония между човек, природа и икономика. Ръководителите на двете организации са убедени, че съвместните им дейности ще допринесат за повишаване на производителността и конкурентоспособността на българската икономика и до повисоко качество на живот на българските граждани.

брой 9 / септември 2011

Издава:

С Университета по архитектура, строителство и геодезия Българският съвет за устойчиво развитие ще съдейства за повишаване на квалификацията на студентите и преподавателите в областта на устойчивото строителство Бъргарският съвет за устойчиво развитие подписа на 15 юли договор за сътрудничество с Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). Споразумението предвижда съвместна работа в областта на устойчивата архитектура, строителните материали, осигуряване качество на микроклимата на сградите и икономиката на строителството. BGBC и Университетът по архитектура ще работят заедно по разработването на правила за сертифициране на сгради, с които да се премине към национална нормативна уредба. Чрез своя научно-изследователки комплекс, УАСГ ще подпомага Съвета с резултати за използваемостта и ефективността на нови методи, технологии и системи за изграждане на устойчива среда. Българският съвет за устойчиво развитие ще съдейства за повишаване на квалификацията на студентите и преподавателите в областта на устойчивото строителство. Студенти и докторанти ще бъдат включени в съвместни проекти, свързани с утвърждаването на единни правила за сертифициране на сгради.

А С П ЕКТИ Архитектура

мениджмънт

СТРОИТЕЛСТВО

реклама

Ìàòåðèàëè è èëþñòðàöèè îò “ÀÌÑ Àñïåêòè” ìîãàò äà ñå èçïîëçâàò ñàìî ñ ðàçðåøåíèå íà ðåäàêöèÿòà. Çà íåâåðíè äàííè, ïîñî÷åíè â ïëàòåíè ðåêëàìíè è àâòîðñêè ìàòåðèàëè, ðåäàêöèÿòà íå íîñè îòãîâîðíîñò.

Óïðàâèòåë èíæ. Íàòàëèÿ Áîíäàðåíêî 02/868 8183, 0878 125 598; Ãëàâåí ðåäàêòîð Êðàñèìèðà Èâàíîâà 02/ 868 79 04, 0878 705144; Ðåäàêöèîíåí ñúâåò: ÷ë. êîð. ïðîô. äàí àðõ. Àòàíàñ Êîâà÷åâ; äîö. ä-ð àðõ. Ãåîðãè Ñòàíèøåâ; äîö. ä-ð àðõ. Æåêî Òèëåâ; ñò. í. ñò. Éîðäàí Òàíãúðîâ; àðõ. Àòàíàñ Òîñåâ; àðõ. Çäðàâåö Õàéòîâ; àðõ. Ëèëî Ïîïîâ; àðõ. Ðàéìîíäî Ôëàêîìèî; àðõ. Òîäîð Ëè÷åâ; èíæ. Íàòàëèÿ Áîíäàðåíêî; Êîðåñïîíäåíò Ïîëèíà Õàäæèìèòîâà 0878 705 143; Ðåäàêòîð Âàëÿ Àïîñòîëîâà; Ãðàôè÷åí äèçàéí Ìàÿ Ãåðàñèìîâà 02/868 8183; Ìåíèäæúð ðåêëàìà Âàíÿ Åôðåìîâà 02/868 8350, 0878 989 630; Ðåêëàìíè êîíñóëòàíòè: 02/868 8183, 0878 125763; Äèàíà Ñòîÿíîâà 0878 125760, Åìèëèàí Ìèëêîâ 0878 125761; Àáîíàìåíò è ðàçïðîñòðàíåíèå 02/868 8350, ôàêñ: 02/ 868 7904

Ñîôèÿ 1000, óë. “Öàð Ñàìóèë” No 81

info@archmedia.tv


3 / брой 9 / септември 2011

ПРОЕКТЪТ „LА LIBERTE” НА ДОМИНИК ПЕРО СИМВОЛ НА ГРАДСКОТО ОБНОВЯВАНЕ Доминик Перо е автор на проекта „La Liberte”, ярък символ на градско обновяване и социално развитие, завършен и открит в град Гронинген, Холандия. Той е истинска новост в градския пейзаж, предизвикала голям интерес, за което говори факта, че всички апартаменти вече са наети. „La Liberte” е комплекс от жилищни сгради и самостоятелна офисна част, реализиран чрез постоянното сътрудничество между клиента, архитекта и градската управа. Гронинген е млад град, сред 10-те най-важни града в Холандия. От 2004г. градската управа е подела кампанията „Интензивен град“. Чрез избягване на субурбанизация на територията, защита на селските региони и гарантиране на качествени градски пространства общината иска да запази града компактен и жив. През 2007г. фирмата Christelijke Woningstichting Patrimonium поръчва на Доминик Перо проект, който включва изграждане на две сгради със смесени функции - жилищни апартаменти за отдаване под наем и офиси. Парцелът е разположен в югозападната част на града, в район, заобиколен от типични панелни блокове. Доминик Перо приема предизвикателството да проектира двете сгради на “La Liberté”. Основните цветове, избрани за двете сгради, са черно, сиво и бяло. Полирани стоманени панели пронизват фасадите перпендикулярно и разнообразяват външния им вид. Сградата има 120 апартамента, по 5 на всеки етаж, разделени на 15 типа с около 40 различни варианта. Текст: Полина Хаджимитова


4 / брой 9 / септември 2011

ПОЗИЦИЯ

ВИЯ ПРИНЦИПАЛИС – ГЛАВНАТА УЛИЦА НА РИМСКИТЕ ГРАДОВЕ Първата тема на историци и археолози след Освобождението е по извори и чрез разкопки да маркират двете главни улици, центъра около главното кръстовище и главните порти на столицата и големите градове, надстроили славните Сердика, Филипопол, Августа Траяна, Одесос. Много бързо са събрани исторически данни. Новото строителство открива първите находки-ориентири за структурата на градовете. Столицата София първа чертае контурите на античния град. Събраният значителен материал от историци и археолози е систематизиран още през 1940 г. от арх. Сава Бобчев, при това в карта с хоризонтали. През 1952 г. при строежите около ларгото в София е очертана главната улица, а малко след това в подлеза пред парламента е разкрита и експонирана Източната порта. По нашите земи ДЕКУМАНУС МАКСИМУС /главната улица по оста запад-изток/ е ВИА ПРИНЦИПАЛИС. По римско време главната порта на Сердика е Западната порта. След изграждането на Константинопол, главна е вече Източната порта. При археологически разкопки през 80-те години Западната порта на древна Сердика дарява изследователите с втори надпис, доказващ, че архитектурно портите са дооформени при император Марк Аврелий. С този римски император са свързани едни от най-интересните строежи по нашите земи. Големият шанс при изграждането на подлеза при черквата „Св. Петка Самаржийска” тогава бе пропуснат, въпреки че източно от олтара на черквата се разкри КАРДО МАКСИМУС на древна Сердика /главната улица на Сердика по оста северюг/. На проектанта не бе разрешено да разшири подлеза до ЦУМ и да съедини общото обществено пространство на историческо ниво. Любопитно е, че черквата е запазена заради гроба на Левски, но е искано тя да се свали на ниво-подлез. Добре, че нормални колеги са възразили и са отстояли позицията си да не се пипат римските зидове , единият от които оформя Кардо Максимус от запад. Но писменото предложение на петдесет видни столични архитекти за отваряне с колонада на ниво, без стълбище, е грубо пренебрегнато. За съжаление и до сега хората с власт не са узрели за модерен пространствен урбанизъм. Те говорят за подземен музей, но изложбен комплекс от такъв тип със сводесто покритие, както е предвидено сега, в действителност ще вдъхва чувство за мазе. Нека направим исторически паралел с Августа Траяна – Стара Загора. Преди 130 години един изключителен архитект ПИЕТРО МОНТАНИ, главен художник и архитект на султана,

е поканен от княз Александъл Богориди да въведе гладовете на източна Румелия в Европа. Този творец, роден в гр. Триест, прекарал детството си в Истанбул, завършил с отличие в Париж, представил Турция на изложения в европейски столици, започва уникален експеримент в изгорялата Ески Загра. Той нарежда на Либор Байер да заснеме изкочили от пепелищата крепостни стени. След това избира оригинален растер на уличната мрежа. Този растер напомня на античния Адрианопол. По нареждане на султана Монтани прави подробни заснемания на творбите на Мимар Синан в Истанбул и Одрин. Познаващ добре античната история, Монтани и на живо е удивен от античния Адрианопол и неговия растер 220/220 м. Така в Стара Загора улиците са в едрия растер 280/280 м. Но главното тук е, че при отклонение от римския град на 12. 5 градуса, всички крепостни стени попадат в средата на кварталите. Още по-поразително е, че главният булевард „Граф Игнагиев”, който е широк 30 м., запазва и в бъдеще ВИА ПРИНЦИПАЛИС за експониране. За сега е реализирана експозиция от Западната и Южната порти до главното кръстовище. Защо София, получила чрез Ларгото шанс да експонира своята ВИА ПРИНЦИПАЛИС, при това в единна историческа среда, се плаши от това? Защо не се използват всички възможности да се включат всички околни сгради в главното пешеходно ниво? Защо не се привлекат обективните експерти в обсъжданията и не им се предостави необходимата информация? Защо е нужна конфронтация, вместо активен диалог и постигане на консенсус?

Запазено кардо до абсидата на църквата „Св. Петка Самарджийска“

2

3 4

1

Вие принципалис 1 - Запазаена при източна порта 2 - Запазена под бул. „Мария Луиза“ 3 - Запазена пред ЦУМ 4 - Запазена пред хотел Шератон

А

А

В

В

Вие принципалис А-А - Декуманус; В-В - Кардо

АРХЕОЛОГИЧЕСКИТЕ ОАЗИСИ НА СЕРДИКА - МИНАЛО И БЪДЕЩЕ Преди много години археоложката Маги Станчева предложи такова понятие за спасената и достъпна археология. Това бе и отправена критика от нейна страна към архитекти и урбанисти. Подкрепиха я и художници, които искаха хуманизация на градската среда чрез козметична декорация. Но познавачите на културата на ХХ век, пионерите, а след тях и социолозите на 50-те години сочеха корените на дехуманизацията.

Оазис на Кардо максимус в магазин на бул. „Витоша“, срещу Съдебната палата

Първият археологически оазис на Сердика е създаден в 1936г. по настояване на проф. Богдан Филов и арх. Александър Рашенов. Влизането към археологията бе от стъклената спирка на траймвай 5 на пл. „Света Неделя”, а след демонтирането й, то ставаше от капак на тротоара. При разкопките през 1982г. бе изградена втора зала, но без решение за подходящ вход за изследователи и посетители. Един билборд, поставен на входа още в началните години на демокрацията, прекъсна възможността дори специалистите и изследователите да имат достъп до тези зали. Въпреки настояванията ни, нито зам.-кметове, нито главни-архитекти през всичките години не намериха решение тези оазиси да се превърнат в рекламна витрина на антична Сердика. Малко по-оптимистично се изградиха оазисите под Министерството на културата и под бившата сграда на Балкантуристсрещу Съдебната палата. Първият,я под министерството включва фрагмент от западната крепостна стена на Сердика, а под Балкантурист се намира част от Кардо Максимус, където бе осигурена адаптация, включително с части от антична колесница, кафе и изложбена зала. Днес, въпреки че до тях има достъп, картината е тъжна, а отговорните институции не дават отговор как могат да се подобрят нещата. Най-романтична е историята за спасяването на северната кула на Сердика под магазин София. През 1952г. теренът е даден за строеж на БДЖ. При започване на изкопните работи арх. Сава Бобчев застава пред багера и предупреждава багериста, че ще попадне на кула, за която са уведомени инстанциите. Строежът е спрян, теренът прехвърлен на Столична община, която възлага на „Софпроект” да проектира в оптимален размер музей на София. Като млад архитект, стажант при арх. Минко Пиндев, станах свидетел на първите проектни варианти. След завършване на строежа търговците изтикаха музея в едно кьоше, а експонираната кула бе накичена като търговска витрина. Комедията продължи при поредния ремонт на Халите. Без съгласуване с НИПК, при строеж на излишна колона се разкри римска баня. Засичане на Северната порта между тях подсказа, че може и трябва да се върви към нежно интегриране между оазисите. Предварителни варианти с проекти, можеха при разкопаването на портата да свържат трита оазиса в чаровна огърлица.

Чертеж и изометрия на оазисите около църква „Св. Спас“ и Западната порта на Сердика

Най-трагикомична е историята с църквата „Свети Спас”, която дори конкурсите за Дворец на Съветите, обявявани през 50 –те години на миналия век, запазваха. След това Музеят на София разреши строеж на Булбанк с условие да се запазят само останките от средновековната църква. Така бе разрушена възрожденската църква на Георги Джонгар и голямата антична сграда южно от

1 2 1 - Оазис под трамвайна спирка №5 (1936) 2 - Разширение към нея (1985) църквата. Въпреки няколкото цялостни плана за Западна Сердика, последният от които бе публикуван от арх. Тодор Тодоров, трагикомедията продължава и до днес. Едва сега някаква фондация ще консервира и реставрира Западната порта, но без отношение към Виа Принципалис и към античната митница. Католическата църква бе изместена на юг и затвори подхода към портата. Един незаконен строеж с недопустима рампа показа какво могат да сътворят глупостта и алчната безотговорност. Двата оазиса са все още в поредни „фази”, а мечтата за Западна Сердика става все по- далечна. Но близка гибел е надвиснала над най-ценния оазис, който се намира под бившия Кореком. Най- ценната находка-откритие на археоложката Маги Станчева, може да бъде унищожена от нов гараж. Артефактите в този оазис не са подробно документирани, оставени са без консервация и реставрация. Ако институциите още утре не пристъпят към действия, групата специалисти, които милеем за запазване и разкриване на античната история на София, ще бъдем принудени да алармираме не само българските, но и чуждите масмедии. Странно е, че от няколко години общественици и експерти призовават за това, но никой не ги чува. Благодарение на тях все пак САБ отхвърли проекти за гигантски строежи. Става въпрос за спасение на седем-осем фрагмента от мозайки, доказващи Сердикийския дворец. Общината дава близо милион лева за неясни или неналежащи теми, но не предвижда средства за спасяването на този никога нереализиран оазис. А той, заедно с Форума и Императорските терми под прощад „Света Неделя“, ще бъдат короната на Антична Улпия Сердика и средновековния Хан Крумов Средец. Страницата подготви ст. н. с. арх. Йордан Тангъров


5 / брой 9 / септември 2011

МАГИЯТА НА СТРАНДЖАНСКИЯ КРАЙ МУЗЕЕН КОМПЛЕКС “СТРАНДЖА”- МАЛКО ТЪРНОВО Странджа – една магична планина, осеяна с долмени, некрополи, гробници и древни светилища, която съхранява следите на хиледолетни цивилизации и вековни традиции, която пази и днес жив култа към живителната сила на огъня с неповторимите нестинарски танци. Тук се пресичат културно-исторически коридори, събират се и се разделяли пътища към два континента – Европа и Азия и към три морета – Черно, Егейско и Мраморно. Странджа значи още девствена природа, чист въздух и кристална вода. Легендите и преданията ТУК витаят във въздуха, а от къщите се усеща духа и традицията на местните хора. Музейният комплекс „Странджа” в Малко Търново, единственият град в Странджа до границата с Турция, показва на посетителите топлината и уюта на Странджанската къща, историческото и културното развитие на този край. Музеят е създаден през 1983г. в къщите на Стамат Икономов, Тодор Дяков, Димитър Илиев и Иван Дяков, които са индивидуални паметници на културата и елемент на групов паметник на културата - Музеен комплекс “Странджа”. Строени са преди освобождението на града от османско робство и са собственост на богати търговски фамилии. Представители са на странджанската възрожденска къща, като плановата им схема, обемно-пространственото им и фасадно оформяне са под влияние на късно-възрожденската черноморска къща – салонен тип. През 70-те и 80-те години на ХХв. от НИПК - Дирекция “Проектиране” са изготвени проекти за реставрация, с цел възстановяване на автентичния им образ и адаптация за музейни нужди, реализирани от Дирекция “Изпълнение” на Стройрайон Бургас с директор инж. Иван Иванов – в рамките на програмата “Странджа-Сакар”. В четирите сгради са разположени експозиции на Историческия музей Малко Търново: археологически паметници – в сградата на Тодор Дяков и Епиграфски – в лапидариума, в двора на музея; Природна сбирка, Нематериално културно наследство в къщите на Димитър Илиев и Иван Дяков и Етнографска експозиция в къщата на Стамат Икономов. Къща на Тодор Дяков Плановата схемата е симетрична, салонен тип, стълбата за етажа е развита в дъното на салона. Обемът е компактен. Симетрично решена е главната фасада с вход, разположен в централната ос. Плоскостно решени са фасадите, обшити с дъски. Ъглите са обрамчени с дървени колонки. Конструктивната система е паянтова, типична за строителния период. Запазен е интериорът – асматавани. В двора е организиран лапидариум за епиграфски паметници. След реставрацията е съхранен архитектурно-художественият образ на къщата и тя е адаптирана за музейни нужди. Проектът за реставрация и адаптация е на НИПК – арх. А. Младенова.

Къща на Димитър Илиев Плановата схема на къщата на Димитър Илиев е симетрична, салонен тип. Сградата е двуетажна – с каменно приземие и централно разположени вход и стълба за етажа. Етажът е измазан, с дървени обрамчвания по ъглите, с междинни и подстрехови профилирани дървени корнизи. Съхранен е архитектурно-художественият образ след реставрацията. Адаптирана за музейни нужди. Проектът за реставрацията и адаптацията й е на НИПК – арх. Вл. Стоев. Къща на Иван Дяков Сградата е със запазена планова схема. Обемът е компактен. Еркерно наддаден етаж, симетрично решена главна фасада, дъсчена обшивка и в двата етажа по фасадите. Съхранен е архитектурно-художественият образ след реставрацията. Адаптирана за музейни нужди. Проект за реставрация и адаптация е на НИПК, изпълнен от арх. Ив. Стоева. Къща на Стамат Икономов Сградата е двуетажна, с каменно приземие. Вторият етаж е паянтов с талпени стени и частично еркерно наддаване. Сградата е представител на късната странджанска възрожденска къща. Съхранен е архитектурно-художествен образ след реставрацията. Адаптирана е за музейни нужди. Проектът за реставрация и адаптация е на НИПК , арх. Г. Ал. Александров. И при четирите къщи реставрацията е извършена от НИПК - Стройрайон Бургас с ръководител инж. Иван Иванов. Реставратор “Екоарт инженеринг”, по програма “Красива България” По проект и със средства по програма “Красива България” в центъра на Малко Търново се извърши реставрация и цялостно обновяване на средата и сградите на музейния комплекс. В периода 1981-1984г. в града бяха реставрирани и адаптирани за музейни сбирки четири къщи – къща Иван Дяков, къща Димитър Илиев, къща Тодор Дяков и “Поп Икономовата къща”. От тогава по сградите нищо не бе пипано и състоянието им бе много тежко. Не бе решено и околното пространство. Сега, в съответствие с проекта, фирма “Екоарт инженеринг” ЕООД извърши конструктивни укрепителни, реставрационни и консервационни работи по фасадите и покривите на сградите. Изградиха се оградни и подпорни зидове, подходи за инвалиди, пешеходни алеи и зелени площи за открити експозиции. Всичко това даде нов облик и живот на сградите, обедини ги и се създаде едно пространство, което допринася в значителна степен за по-добрия прочит и възприемане на културното и историческо наследство на града и региона. Арх. А. Младенова, инж. Иван Иванов


6 / брой 9 / септември 2011


Серията от срещи CHIVAS 12 СТОЛА ще започне през октомври с темата АРХИТЕКТУРА. Изборът на тази професия за старта на проекта не е случаен, защото тя категорично, ярко и осезаемо дава външен израз на състоянието на обществото ни. „Кръглата маса” на Chivas Regal ще се състои на 6.10.2010 в „Къщата с часовника”, където след дискусията ще бъде приет Меморандум с конкретни предложения за решаване на основните проблеми в бранша. Същата вечер в нощен клуб BEDRUM над 200 архитекти, най-активните участници в уеб-платформата ще подпишат и изпратят Меморандума до всички български институции, които имат отношение към решаването на проблемите. Представяме ви 12-те номинирани архитекта, 6 от които, получили най-много гласове чрез уеб-гласуването, ще участват в CHIVAS 12 СТОЛА

АРХ. ВЕСЕЛА МИРЯНОВА «АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ» АД

АРХ. БОБИ БОГДАНОВ «АМФИОН» ЕООД

ьАРХ. AТАНАС ПАНОВ LP GROUP

АРХ. ИЛКО НИКОЛОВ «АРКОНТ НИКОЛОВ И СИЕ» СД, «АРКОНТ-А» ООД, «ИЙЗИ ХАУС» ООД

Завършва висшето си образование във „ВИАС” с най-висок успех. Притежава магистърска степен по бизнес администрация към ИНТЕГРА – Канада, както и множество сертификати. Като архитект е носителка на редица награди, включително „Бизнес дама на годината” за 2008г. В момента е изпълнителен директор на „АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” АД - строителноинвестиционна компания със 17-годишна история в проектирането, инвестирането и строителството на жилищни сгради и комплекси.

Завършва висшето си образование във ВИАС. От 1991г. до настоящия момент е собственик и управител на “АМФИОН” ЕООД – водеща фирма в архитектурното проектиране, една от първите фирми регистрирани в бранша. Бил е кандидат за главен архитект на София. От 2007г. изнася лекции в УАСГ. Към настоящия момент е експерт към Постоянната комисия по устройство на територията и жилищна политика към Столична община. Автор е на над 300 проекта.

Завършва Висшия институт за архитектура и строителство - София през 1981г. През 1989 г. съвместно с арх. Лорита Панова основава собствено архитектурно студио. Носител е да редица наградите: „Сграда на годината“ за 2009, 2006, 2004 и 2003; „Архитект на годината“ за 2008, 2007, 2006 и 2004; „Мис ван дер Рое“ 2005г.; „Фасада на годината“ за 2005; Европейски награди за българска архитектура 2003г.Награда „Златно перо“ за принос към българската култура; Награда ИНТЕРАРХ 1997 г.

АРХ. СТЕФАН ДОБРЕВ «STEFAN DOBREV ARCHITECTURE & DESIGN»

АРХ. БОЙКО КАДИНОВ АРХИТЕКТУРНА АГЕНЦИЯ „БРАТЯ КАДИНОВИ“

АРХ. ГЕОРГИ КОЛАРОВ «БУЛГАРКОНСУЛТ АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ»

АРХ. ИВО ПАНТЕЛЕЕВ «А.Д.А. - АРХИТЕКТУРНО ДИЗАЙНЕРСКА АГЕНЦИЯ»

Завършва „Университет по архитектура, строителство и геодезия” в София. Специализира градоустройство в Париж. До сега е участвал в над 60 международни архитектурни конкурса, като повече от 20 пъти е печелил първа награда. Става член на Френския орден на архитектите чрез специален конкурс, като му е присъдена диплома за извънредно стойностни архитектурни реализации във Франция. През 2005г. създава архитектурно ателиe в София и сега е автор на значими проекти в България и чужбина.

Следва архитектура в Париж и София. Доктор по архитектура и редовен доцент, преподавател в катедра „Обществени сгради“, УАСГ. Негови проекти и реализации има в Италия, Франция, Белгия, Чехия, Португалия и др. Автор на книгите „Десет архитектурни заповеди“, „Трансгресии в архитектурата“, „Обществени сгради“ и др. Независим експерт за Награди на Европейския съюз за съвременна архитектура „Mies van der Rohe“. Председател на фондация „ВИЗАР“. Носител на „Златно перо“ 2011.

Георги Коларов е дипломиран инженер-архитект, собственик и управител на „Булгарконсулт Архитекти и Инженери” ЕООД, както и инициатор за създаването и Президент на Българския съвет за устойчиво развитие. Печелил награда „Сграда на годината 2002” и „Сграда на годината 2003” с принос „Особени достижения в опазването, адаптацията и възстановяването на културното и историческо наследство”. Има множество завършени проекти в Европа, Африка и Близкия Изток.

Арх. Иво Пантелеев е съучредител на „А.Д.А. – Архитектурно дизайнерска агенция“ ООД и неин управител от 2006г. Председател на УС на Фондация „Защитено жилище ЗАЕДНО“.Получил е висшето си образование във ВИАС – специалност „Архитектура“. Завършил е аспирантура по градоустройство във ВИАС. Специализирал е урбанизъм в университета „Джон Хопкинс“, САЩ. Професионалният му опит включва редица мащабни проекти в София. Член е на Борда на директорите на Американски колеж - София.

АРХ. ПЛАМЕН БРАТКОВ «АЕДЕС СТУДИО»

АРХ. КАЛИН ДИКОВ «ЕЛИТ СТУДИО»

АРХ. БОРИС ЕНЕВ ОСНОВАТЕЛ НА “FORDEWIND ARCHITECTURE» LTD.

АРХ. ЖЕКО ТИЛЕВ Основател на «МОДУС» и «Тилев архитекти» ООД

Завършил е УАСГ, специалност Архитектура. За дипломната си работа получава наградата на Международната академия за архитектура. Член е на Управителния съвет на регионална колегия „Нова“ към КАБ, два пъти е избиран за делегат на Общото събрание на КАБ. От 2004г. е преподавател в УАСГ, катедра „Обществени сгради“. Работил е като архитект на свободна практика, бил е водещ архитект в Zoom studio, а през 2004г. съвместно с арх. Росица Браткова основава „Аедес студио“.

Арх. Калин Диков е завършил висшето си образование във ВИАС. Бил е специализант в архитектурно бюро „АРКА“. Работил е в „Здравпроект“, както и като архитект на свободна практика , а в настоящия момент е управител на „ЕЛИТ СТУДИО“ ЕООД. Печелил е първо място на конкурс със сградата на „ПЕТРОЛ“ АД и два пъти е печелил наградата „Сграда на годината“ – през 2005 и 2006 година, съответно за сградите на „Festa“ и бизнес комплекс „BELLISSIMO”.

Роден е в Германия. Завършва средното си образование, като учи в Германия, България, Австрия и Чехия. Завършва архитектура в Техническия университет във Виена и работи на свободна практика като архитект и консултант в областта на строителството в Австрия и Германия. Основава Fordewind Architecture ltd. заедно със съпругата си Евгения. Проектът им за развитие на софийския център е показан пред международната публика на изложбата Balkanology и на 17-тия архитектурен конгрес във Виена.

Завършва с отличие Архитектура в УАСГ – София. Има научна степен – доцент-доктор по архитектура. Бил е ръководител на катедра “Сградостроителство” в УАСГ. Основател на МОДУС и “Тилев архитекти” ООД. Печелил е наградите : «Преподавател на годината в Архитектурния факултет» за 2003г. и 2004г., Първа награда и сребърен медал на XIII Световно триенале “Интерарх” 2003г. – . София, Архитект на годината 2003г., Златен “Визарх” – 2005г. Има европейски награди за архитектура и др.

Завършил е ВИАС със специалност „Архитектура”. Зам.-председател на Съюза на архитектите в България, председател на САБ – дружество Пловдив и председател на Асоциацията за устойчиво развитие и анализи. Изпълнявал е длъжността главен архитект на район „Централен” – Пловдив. Три пъти е носител на награда „Пловдив” за архитектура и на специална награда „Сграда на годината” 2009г. за реализация на летище Пловдив.


8 / брой 9 / септември 2011

СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА ВРЪЧИ ЕЖЕГОДНИТЕ НАГРАДИ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА И тази година в Деня на София Столичната община връчи традиционните си награди за ярки постижения в областта на културата. Те се присъждат на конкурсен принцип, по една във всяка област, на творци, дали своя принос за културното развитие на столицата в седем области – литература, театър, музика, изобразително изкуство, кино, архитектура и журналистика. Връчена бе и Специалната награда за цялостно творчество, изключителни постижения и принос в областта на културата. Церемонията се състоя в Народния театър „Иван Вазов”. Събитието мина под мотото „София – кандидат за европейска столица на културата 2019 г.” Наградените творци в отделните области получиха специални грамоти и парична награда от 2000 лв., а носителят на Специалната награда, който тази година беше режисьорът Рангел Вълчанов, получи статуетка, изработена от Георги Чапкънов, която е реплика на неговата статуя на Света София и парична награда от 5000 лв. В област „Архитектура” наградата бе присъдена на арх. Борислав Богданов за обекта му „Езиково училище „Дорис Тенеси”, кв. „Белите Брези”.

Арх. Борислав Богданов получи наградата си от миналогодишният носител арх. Явор Дичев

Наградата на Рангел Вълчанов бе връчена от кмета на София Йордонка Фандъкова на неговата дъщеря

Първият РЕТРО СОФИЯ ФЕСТ - Пътеводител на забравена София се проведе на 16, 17 и 18 септември 2011г. като част от празничната програма по случай Деня на София със специалното съдействие на Столична община. Чрез средствата на културата и изкуствата фестивалът имаше за цел да пресъздаде автентичната атмосфера на столичния живот в периода от Възраждането до Втората световна война. Зоната на фестивала включваше градинката зад Руската църква, храма «Свети Николай Чудотворец», Домът на Москва и DaDa Cultural bar. „АРХ МЕДИЯ”, медиен партньор на феста, се включи активно в организацията и провеждането му.

2020-9 Е-КОНКУРС ЗА УСТОЙЧИВА АРХИТЕКТУРА В БЪЛГАРИЯ 2011 Средата, която обитаваме, е от значение за начина, по който възприемаме света, здравословното състояние на обществото ни, както и усещането ни за удовлетвореност от живота. Като жители на обединена Европа, стремящи се да се интегрираме пълноценно с по-развитите държави, би трябвало да ускорим темпа си на развитие и да изпълним изискванията на Директива 2020, крайните срокове на която наближават. Целта на електронния конкурс е утвърждаването на устойчивата архитектура в България в съответствие с член 1 от Закона за устройство на територията на Република България. Електронният формат е подбран умишлено, за да сведе до минимум използването на хартия при провеждането на конкурса. Първото издание на конкурса бе организирано от Камарата на архитектите в България във връзка с честването на 20-тата годишнина на Съвета на архитектите в Европа (АСЕ) през 2010 г. Печелившият проект от България бе изложен в сградата на Европейския парламент редом с проекти от цяла Европа. Официалната церемония се състоя на 4 декември 2010 г. в Културния център „Bozar” в сърцето на Брюксел. Като логично продължение на идеите за налагане принципите на природосъобразното и балансирано развитие на нашите градове и изграждането на здравословни и ресурсоспестяващи сгради, който да обитаваме, КАБ съвместно със САБ организираха второто поредно издание на електронния конкурс. РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА: В конкурса ще се участва само електронно чрез имейл. Няма да бъдат приемани материали на твърд носител. Изпратените файлове ще бъдат оценявани в две категории: ГРАДОУСТРОЙСТВО, УРБАНИЗЪМ и ЛАНДШАФТ; СГРАДИ и СЪОРЪЖЕНИЯ Арх. Николай Гълъбов Председател на Комисията по международна дейност и евроинтеграция, КАБ

Цялостни системни решения „Винербергер” е производител на керамични зидарийни тела с почти 200-годишна история. За да предложи максимално улеснение при зидарските работи той има разработени цялостни системи решения за стени. Освен вече предлаганите висококачествени керамични блокове с вертикални кухини PОROTHERM, тухлите с хоризонтални кухини FORATI и модулно съвместимите керамични щурцове за премостване на светли отвори, фирмата предлага и необходимите за тези продукти зидарски разтвори– PОROTHERM TM – топлоизолационен разтвор за еднослойни стени с повишена топлоизолационна способност и FORATI Fix – лепилен разтвор за тухли FORATI.

12 mm. Изключително лек е, в сухо състояние обемната маса е около 650 kg/m3. Доставя се като суха смес в торби с тегло 20 kg. С добавянето на около 15–16 л. чиста вода и около 4 - 5 мин. време за бъркане, се получава около 40 л. готов разтвор от една торба. Разходът на POROTHERM ТМ при употребата на POROTHERM 38 N+F Hi е около 50 литра готов разтвор за 1 м3 готов зид.Тъй като съдържа перлит, разтворът трябва да се разбърква САМО в гравитачен смесител, а пресният разтвор трябва да се положи в рамките на 1-2 часа. Температурата на въздуха, основата и материалът трябва да са с над +5оC по време на полагането.

POROTHERM ТМ е специален заводски приготвен зидарски разтвор, разработен за еднослойни стени от тухли с високи топлоизолационни свойства POROTHERM 38 N+F Hi. Сухата смес съдържа перлит и има изключително нисък коефициент на топлопроводимост. Полага се с дебелина на слоя около

Оптималната консистенция на разтвора се подбира така, че той да навлиза в кухините на тухлите от долния ред на дълбочина не повече от 0,5 cm, за да се гарантира по-добро сцепление, което осигурява по-голяма здравина на зида Важно е също по хоризонталните фуги разтворът да се полага по цялата площ

на тухлата. Специалната сглобка от нут и федер на този тип тухли изключва полагането на разтвор по вертикалните фуги, което увеличава бързината при изграждането, праволинейността на завършения зид, както и намалява разхода за разтвор на м3 зидария. FORATI Fix е фабрично произведена суха смес в състав от цимент, пясък и добавки, специално разработена за керамичните тухли с хоризонтални кухини FORATI. Материалът е с фина зърнометрия 0,6 mm и тънкослойно нанасяне по контактната повърхност. Разходът при зидане на тухли FORATI 4 /25x25x12 cm/e около 40 kg на 1 m3 зидария, а при зидане на тухли FORATI 8 /33x25x20 cm/ е около 25 kg на 1 m3. Към една торба разтвор FORATI Fix (25 kg) се добавя около 5,5 – 6,0 литра вода, като се внимава да не се вкарва въздух в разтвора. Препоръчва се време на престой за зреене 5 – 10 минути, след което се разбърква отново и при необходимост се добавя вода.

Спечели стипендия като проектираш „зелената” кухня на „Проектирай зелената кухня на BOSCH!” е името на конкурса, който стартира по инициатива на местното представителство на водещия немски концерн. Студенти по архитектура и интериорен дизайн от цялата страна разполагат с 2 месеца, за да проектират кухненско помещение по предварително зададена скица, като използват иновативните немски уреди на марката „Bosch”. Атрактивни награди очакват победителите в трите категории - „Най-ергономична и екологична кухня“; „Най-оригинален и модерен дизайн“ и „Награда на публиката“. Бъдещите дизайнери имат време да проектират и предадат проектите си до 30 октомври. За да спечелят журито, участниците ще трябва да заложат не само на привлекателния външен вид на кухнята, но и на нейната оригиналност, функционалност и еко-тематика. Това

ще са и основните акценти при оценката на заданията. Жури ще поставя оценка от 0 до 10 по всеки един от зададените критерии, а сборът от точки ясно ще отличи крайните победители в различните категории. Най-ергономичната и екологична кухня ще донесе на дизайнера си стипендия от 1 000 лева, а курс за обучение по 3D Max Studio очаква участника, проектирал най-оригиналния и модерен дизайн. Интернет гласуване ще определи любимата кухня на публиката – тя печели годишен абонамент за Architectural Digest. Победителите ще бъдат наградени на официална церемония в началото на декември, която ще бъде и финал на изданието на студентския конкурс. Инициатор на събитието е БСХ – Домакински уреди, клон България, които финансират конкурса и осигуряват наградите в него.


А С П Е К Т И

Тema

брой 9 / септември 2011

Адаптивните фасади ключ към устойчивото развитие на сградното строителство От векове човекът се стреми да създава и да развива жилищната среда, която обитава. Основните функции на жилището в този процес не са се променили съществено. То трябва да създава комфорт на обитаване: температурен комфорт от една страна, но също и да задоволява нуждата от естествена вентилация и светлина в помещенията. Изискванията към сградите са променливи в зависимост от сезоните, атмосферните условия и климатичните особености в различните региони по света. Следователно, не можем да считаме, че има универсален подход в проектирането на сградите, които освен това могат да се различават и по предназначението си. Краткото изложение до тук води до еднозначно заключение. Сгради, които се намират в динамична заобикаляща ги среда, трябва да имат възможност да се адаптират по същия начин, както отделният човек го прави: да подбира облеклото си според сезона. Сградната обвивка е облеклото на сградата. Нейните качества и функционалност дават отражение и определят редица параметри на сградните инсталации, като например инсталираните мощности за отопление, охлаждане, вентилация и осветление, които пряко влияят върху инвестиционния и експлоатационния разход на сградите. От къде идва енергията?

Тодор Пенчев Димитров Роден на 25.08.1974г. До 1997г. живее в Германия, където завършва гимназия и специализация като строителен чертожник. От 1997 до 2003г. следва в УАСГ София и завършва специалност ССС. От 2003г. работи във фирма „Алукьонигщал” на длъжност калкулант, от 2007г. е ръководител на техническия отдел и консултант за архитекти. Води редовно обучения и семинари за архитекти и фирми от бранша на тема: „Остъклени конструкции”.

Почти всичката енергия, която ползваме в нашето съвремие, по един или друг начин се свежда до слънчева: невъзобновяемите източници (нефт, въглища, газ) са слънчева енергия, акумулирана в продължение на милиони години. Възобновяемите (биогорива, вятърна, соларна) са пряка слънчева енергия, която изразходваме в кратък интервал между нейното генериране и консумация. Тогава се налага тенденция за бъдещето на новия и вече построения сграден фонд да се стремим към оптимално използване на соларната радиация, която попада върху вече урбанизираните площи. Защо слъцето да грее плътни фасадни стени и покриви и попадащата енергия да се губи неизползвана?

Цената на устойчивото строителство При оценка на инвестицията има разнобой по въпроса дали е по-изгодно да се строи евтино при по-висока бъдеща консумация на енергия или пък да се инвестира първоначално повече с оглед ниската консумация в бъдеще. Всъщност, може да се каже, че първото предположение има валидност само при обилно разполагаема евтина енергия, с каквато светът е разполагал в продължение на последните десетилетия. Очевидно това условие няма да е налице за експлоатационния период на сградите, които в бъдеще ще се строят или вече са построени. Задава се и друга гледна точка: Себестойността на строителните материали ще расте с покачващите се цени на енергията, с която ги произвеждаме. Ясно е, че ако не започнем сега да градим устойчиви сгради под предтекст, че е неоправдано скъпо, то в бъдеще шансовете това да се случи намаляват. Не трябва да допускаме да влезем в тази спирала на усилващи се неблагоприятни тенденции. Какви са възможните решеня? Фирма Алукьонигщал предлага на своите парньори и клиенти иновативни решения за реализация на адаптивни фасадни решения във всички вече описани направления. За тази цел разделихме продуктите в три основни групи: Група Е – Минимизиране на енергийните загуби, прозорци, врати и фасади с повишена топлоизолация Група Е2 – Надграждане с продукти за спестяване и печелене на енергия, соларни системи, слънцезащитни устройства, вентилационни системи Група Е3 – Надграждане с продукти за спестяване и печелене на енергия, включване в мрежа за оптимално разпределение на енергията (автоматизация чрез датчици задвижва функционалните елементи във фасадата)

Остъклените конструкции във фасадното строителство Остъклените конструкции разполагат с голям потенциал за адаптивни сградни обвивки. Може да се каже, че те са радиатора, осветлението и дробовете на сградата. Чрез подбор на рамкови конструкции и стъклопакети с ниски коефициенти на топлопреминаване U (W/m2*k) осигуряваме минимални загуби на топлинна енергия чрез ограждаща конструкция и предотвратяваме опасността за образуване на кондензни води. Стъклото е материалът, който има способността да пропуска слънчевата енергия и светлина в помещенията. Чрез правилно проектирани слънцезащитни устройства и подбор на вида на стъклото тази енергия може да се блокира или пропуска, да се направлява или разсейва според нуждите на обитаващите ги хора. За активно използване на слънчевата радиация могат да служат фотоволтаични инсталации за генериране на електричество или соларни колектори за топла вода. Разработени са системни решения, които позволяват интегрирането им във фасадната конструкция. Фасадната конструкция служи и за проветрение и вентилация на помещенията чрез механизмите за отваряемост или интегрирани инсталации. Поради тази причина се разработват усилено системи за фасади, които да интегрират всички тези компоненти в един общ организъм, в който инсталираните компоненти да са с по-ниска инсталирана мощност отколкото биха били при независимото им разглеждане.

Какво ще се случва със старите сгради? Строителството на нови сгради в бъдеще няма да надхвърля обема на строителните дейности за санирането на старите сгради. Привеждането на стария сграден фонд в съгласие с новите изисквания за енегийна ефективност, функционалност и дизайн ще бъде голямото предизвикателство в близко бъдеще. Ще се налагат продукти и решения, които дават възможност за рационално, бързо и изгодно обновяване на съществуващи фасадни площи, което да дава възможност да обитаваме домовете си и в идните времена. Решаваща е волята - от клиент , през проектант до краен изпълнител - да следваме общата цел: Да живеем в жилища, които служат на хората, а не обратното!

Алукьонигщал ЕООД, 1784 София, бул. Цариградско шосе 115 Г, сграда МЕГАПАРК, ет.2, офис А1, тел. 02/81 71 920, факс 02/81 71 930, office@alukoenigstahl.bg, www.alukoenigstahl.bg


Тема

www.alukoenigstahl.bg

10 / брой 9 / септември 2011

ALUKÖNIGSTAHL е една от водещите фирми в област та на търговията със строителни и технически материали, чиито основни партньори са SCHÜCO и JANSEN. Програмата е насочена към най-високите изисквания в област та на строителството. В центъра на вниманието са алуминиеви и пластмасови профилни системи и технологии за остъкляване на фасади, прозорци, врати, зимни градини, покривни конструкции. Системите от стомана успешно допълват тази програма. Според конкретните изисквания се предлагат индивидуални решения за пожарозащита, димопреградност, защита от взлом и куршуми, контрол на достъпа и лицата. Фирмата предлага и соларни и фотоволтаични системи. Наред с търговската си дейност фирма ALUKÖNIGSTAHL предлага софтуер, технически консултации и обучение на всеки един етап: от фазата на планиране до финализирането на обекта

ФАСАДНИ СИСТЕМИ Алуминиеви системи за фасади и покривни остъклявания SCHÜCO

FW50+ / FW60+ колонно-гредови тип фасадни системи, с които безпроблемно могат да бъдат изпълнени и най-сложните остъклени покривни конструкции – пирамиди, куполи и др.

FW50+ АОТ / FW60+ АОS колонно-гредови тип фасади, апликирани върху дървена носеща конструкция.

FW50+SG / FW60+SG структурни колонно-гредови тип фасади с видими носещи профили отвътре и стилни тесни външни фуги.

SFC 85 структурни колонно-гредови тип фасади с интегрирани отваряеми и неотваряеми елементи, даващи възможност за изпълнение на високостойностни архитектурни решения с абсолютно хомогенни фасадни повърхности.

USC 65 / USC 65 SG елементни фасади – основават се на цялостно изпитан модулен принцип, чрез който могат да се изпълнят топлоизолирани остъклени фасадни повърхности с рамкова или структурна оптика.

Стоманени системи за фасади и покривни остъклявания JANSEN

VISS TV стоманена топлоизолирана система от колонно-гредови тип. Архитекти и проектанти разполагат с реална възможност да изпълнят различни изисквания за топло- и шумоизолация и пожарозащита, и същевременно да постигнат един облик на фасадата.

VISS TVS модификация на системата VISS TV за изпълнение на покривни остъклени конструкции.

ПОЖАРОЗАЩИТНИ СИСТЕМИ Основните изисквания на архитектите и инвеститорите към съвременните пожарозащитни системи са лекота на конструкцията и разнообразен дизайн при съблюдаване на необходимите норми за сигурност. Изборът, който Ви предоставяме, е всеобхватен и включва пожарозащитни и димопреградни врати, прозорци, витрини, фасад матизирани системи за димоотвеждане в случай на пожар, включващи отваряеми части, автоматика за отваряне, датчици и централи за управление. Ние предлагаме пожарозащитни решения от стомана и алуминий, които не се отличават визуално от обичайните строителни елементи. По тази причина те хармонично се вписват в цялостния вид на сградата.

VISS Linea и VISS Delta система с елегантна оптика, в резултат на което притокът на светлина е по-голям и вътрешните помещения са значително по-добре осветени.

VISS Basic колонно-гредови тип фасади, апликирани върху дървена или стоманена носеща конструкция. Това решение позволява изпълнението на широкоформатни остъклени конструкции с голямо подпорно разстояние на вертикални и хоризонтални профили.

Пожарозащитни остъклени конструкции JANSEN

Economy 50/60 RS неизолирани противодимни прозорци и врати DIN18095

Janisol 2 EI30 топлоизолирани системи за прозорци и врати

Janisol С4 EI 60/90 топлоизолирани системи за прозорци и врати

VISS Fire противопожарна фасада, отговаряща според вида на вградените стъклопакети на клас на пожарозащита Е30/60/90 и EI30/60/90

AWS 70/60 FR30 алуминиева система за прозорци, отговаряща на клас на пожарозащита EI30 по EN 1364/ 1634.

FW 50+/60+ BF противопожарна алуминиева фасада с клас на сигурност EI30/EI60.

Schüco RWA сертифицирани системи за димоотвеждане по DIN EN 12101-2.

Пожарозащитни остъклени конструкции SCHÜCO

ADS 80 FR30 алуминиева система за врати, отговаряща на клас на пожарозащита EI30 по EN 1364/ 1634.

ADS 80 FR60 алуминиева система за врати, отговаряща на клас на пожарозащита EI60 по EN 1364/ 1634.

Firestop Т90 алуминиева система за врати, отговаряща на клас на пожарозащита EI90 по EN 1364/ 1634.


www.alukoenigstahl.bg

Системи за прозорци и врати SCHÜCO Пластмасови системи за прозорци и врати

Едно от най-важните качества на пластмасовите системи на SCHÜCO е, че те изпълняват нормативните изисквания за ново строителство, саниране и ремонт. Също така те се оптимизират все повече и по-добре в посока ефективна топлоизолация и добра шумоизолация. SCHÜCO предлага голям цветови асортимент за пластмасови профилни системи. Програмата се допълва от фино структурирани дървесни декори. Също така пластмасовите прозорци могат да бъдат с външни алуминиеви капачки. Системата Corona TopAlu комбинира предимствата на пластмасата по отношение на топлозащита, плътност и поддръжка с уникалния дизайн на лекия метал.

Пластмасови системи за прозорци и врати SCHÜCO

Corona AS 60 Clasic

Corona CT 70 AS Rondo

Corona CT 70 MD Cava

Corona AS 60 система за прозорци със 60 mm строителна дълбочина. Благодарение на двете гумени уплътнения се постигат отлични стойности на топлопреминаване при минимална видима ширина на профила.

Corona CT 70 AS Cava, Rondo, Classic стандартна пластмасова 5-камерна система за врати и прозорци с дълбочина на профила 70 mm. Системата има две равнини на уплътнение.

Corona CT 70 MD стандартна пластмасова 5-камерна система за прозорци и врати с дълбочина на профила 70 mm. Чрез средното уплътнение се постигат три равнини на уплътнение.

Corona TopAlu вариант на системите за прозорци и врати с алуминиеви капачки. Изключителното им предимство е във възможността за постигане на хармонична цялостна оптика при фасади на смесени жилищни и офисни сгради, при които се използват както алуминиеви така и пластмасови профили.

Corona SI 82 иновативна пластмасова 6-камерна система за прозорци и врати с дълбочина на профила 82 mm.

Corona SI 82+ иновативна пластмасова 8-камерна система за прозорци и врати с дълбочина на профила 82 mm. Системата е снабдена с три равнини на уплътнение и патентована технология за свързващ усилващ алуминиев профил. Подходяща за приложение при нискоенергийни и пасивни сгради.

Corona CT 70 HS система за врати тип „повдигане и плъзгане” за тераси, балкони и зимни градини. Тези врати откриват съвсем нови перспективи за атрактивнотo пространствено оформление.

Алуминиеви системи за прозорци SCHÜCO

AWS 50.NI неизолирано решение за прозорци с 50 mm строителна дълбочина за интериорно приложение. Чрез идентични видими ширини с топлоизолираните прозоречни системи се реализира оптически еднаква вътрешна и външна сградна констукция.

AWS 60 система за топлоизолирани прозорци със 60 mm строителна дълбочина и неограничени възможности за конструиране.

AWS 70.HI топлоизолирана система със 70 mm строителна дълбочина и повишена топлоизолираща способност, отговаряща на по-високи изисквания за топлоизолация.

AWS 75.SI топлоизолирана система със 75 mm строителна дълбочина системи за прозорци с екстремно висока топлоизолираща способност, сравнима с дървените и пластмасовите прозоречни системи.

AWS 60 BS Блокови системи – AWS 60 BS / 70 HI.BS / 75 SI.BS – прозоречни системи, позволяващи вграждане на отваряемите части, оптично неразличаващи се от неотваряемите такива.

AWS 90.SI+ Високо топлоизолирана система с 90 mm строителна дълбочина, която отговаря на нормите за пасивни сгради и свързва предимствата на материала алуминий с бъдещата топлоизолация за устойчива архитектура.

AWS 105 CC.HI топлоизолирана система с 105 mm строителна дълбочина и иновативна конструкция, позволяваща висока шумоизолация и вграждане на слънцезащитни устройства.

SCHÜCO AvanTec изключително надежден механичен системен обков, позволяващ разнообразие на видове отваряне и изпълнение на големи отваряеми елементи.

Алуминиеви системи за врати SCHÜCO

ADS 50.NI неизолирана система за врати с 50 mm строителна дълбочина. Посредством различните възможности за свързване с автоматизацията на сградата, вратите могат да бъдат използвани многостранно и икономично, например като допълнителна входна врата или в обществени сгради.

ADS 60 икономично решение за топлоизолирани входни врати със 60 mm строителна дълбочина, при които топлоизолацията не стои на преден план, например в топли климатични зони, във вътрешни пространства или обществени сгради.

ADS 70.HI топлоизолирани врати със 70 mm строителна дълбочина с повишена топлоизолация.

ADS 75.SI високо топлоизолирани врати със 75 mm строителна дълбочина. Предлагат повишени изолационни стойности и поради това са идеално решение за сгради, при които са поставени максимални изисквания за енергоспестяване и архитектура.

Алуминиеви вътрешнопреградни системи

IW40

Новата вътрешнопреградна система на ALUKÖNIGSTAHL IW40 предлага висока гъвкавост в интериорния дизайн. Също така тя впечатлява с огромния си разнообразен дизайн и опциите си за индивидуално комбиниране. Възможни са решения с транспарeнтни стени, интериорни щори или плътни секции. Вратите също предлагат голям избор – могат да бъдат изцяло стъклени или алуминиеви.

ADS 90.SI високо топлоизолирани врати с 90 mm строителна дълбочина. Вратите предлагат повишена устойчивост на дъжд, повишена шумоизолация и антипаник асортимент за заключване.

ADS HD голямо-форматни врати със строителна дълбочина от 65, 70 и 75 mm, подходящи при високонатоварен човекопоток и тежки експлоатационни условия.

ASS 50

ASS 50 FD.NI

ASS 70 HI

ASS 70 FD

ASS 50 и ASS 70 HI топлоизолирани системи за врати тип „повдигане и плъзгане” с високи топлоизолационни свойства.

ASS 50 FD.NI и ASS 70 FD топлоизолирана система за врати тип „хармоника”.

Стоманени системи за врати и прозорци JANSEN

Прозорец Economy 50

Врата Economy 50

Прозорец Janisol

Врата Janisol

Стоманата е изключително здрав и устойчив на механични увреждания материал и поради тази причина профилните системи Jansen са изключително подходящи за обекти с особено натоварен ежедневен трафик: промишлени и индустриaлни сгради, училища и болници, спортни и развлекателни центрове, административни и обществени сгради. Богатата продуктова гама на JANSEN включва топлоизолирани и неизолирани профилни системи за врати и прозорци от черна, поцинкована и неръждаема стомана.


Тема

www.alukoenigstahl.bg

12 / брой 9 / септември 2011

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ Слънцезащита Слънцезащитата е изключително важен момент при проектирането на сгради с индивидуални дизайнерски решения. Водещ е стремежът на човек да регулира притока на светлина и енергия според нуждите си. ALUKÖNIGSTAHL предлага вярното решение благодарение на системите за слънцезащита SCHÜCO. Богатата продуктова гама съчетава избор от ръчно или електрозадвижвани ламели. Слънцезащитните продукти SCHÜCO са от ново поколение ултрамодерни системи за управление на сгради.

Schüco ALB системите с ламели предлагат ефективна слънцезащита без ограничаване на изгледа. Чрез насочване на светлината, ръчно или автоматично управление фасадата и слънцезащитата се сливат в хармонично цяло. Също така ламелите поставят цветови акценти – на разположение е цялата палитра от тонове за прахово боядисване или елоксация.

Schüco Vento Therm

Schüco Vento Therm

Schüco CTB външна интегрирана във фасадата слънцезащита с изключително голяма устойчивост на вятъра до 30м/сек. Слънцезащитата от алуминиеви микроламели дава възможност за оптимално засенчване при ъгъл на слънцестоене над 20° и предлага същевременно голяма прозрачност отвътре. Приложима е като интегрирано решение за фасади Schüco SFC 85, FW 50+ и FW 60+.

Schüco Vento Therm система, интегрирана в прозореца за отвеждане и приток на въздух с въздушен филтър, рекуперация (възвръщане) с топлинно възстановяване и сензорно управление. До 35% икономия на енергия чрез степен на затопляне на входящия въздух до 45%. Намалява енергийните загуби. Възможност за филтриране на входящия въздух чрез поленов филтър. Осигуряване на постоянен въздухообмен. Налице са всички функции на затворения прозорец като защита срещу взлом и шумоизолация, без да има недостатъците на отворения прозорец като навлизане на прах, инсекти и др.

Schüco TipTronic е първото механизирано поколение обков, което обединява енергията, защитата и автоматизацията на сградата с дизайна. Така прозорецът става трайна част от интелигентните сгради. Скритият обков на Schüco TipTronic е лесен и удобен както за ръчно управление, така и за автоматизирано отваряне. Чрез един уред за управление могат да бъдат свързани и контролирани до 30 прозореца. Огромен избор на видове отваряне за механични прозорци, включително оберлихт, прозорец, отварящ се по хоризонтална и вертикална ос, както и въртящите се на средна ос крила. Прозорците Schüco TipTronic отварят допълнително измерение за NRWGs като RWA решения.

Соларна техника Schüco предлага също и соларни решения за затопляне на вода за битови нужди, подпомагане на отопление, затопляне на плувни басейни, фотоволтаични решения за генериране на електроенергия, комбинирани решения, състоящи се от соларни и фотоволтаични модули.

Прозоречен и фасаден модул Schüco ProSol TF Schüco ProSol TF (Thin Film) е мобилно системно решение за интеграция на иновативната фотоволтаична тънкослойна технология на Schüco във фасадни области при ново строителство и саниране. Schüco ProSol TF може да се комбинира с почти всички прозорци и фасадни елементи на Schüco. Продуктът предлага приложение за полупрозрачни и непрозрачни топлоизолирани и студени фасади, също така се интегрира и като иновативна наклонена фасада и слънцезащита. Благодарение на перфектното съчетание на компонентите на системата - фасадната конструкция, тънкослойния модул ProSol TF и аксесоарите - се достига до максимална сигурност при планирането.

Прозрачен модул Schüco ProSol TF за фасади

Фасаден модул Schüco ProSol TF в непрозрачен вариант

Фасаден модул Schüco ProSol TF за наклонена фасада

Schüco ALB 550 с ProSol TF като слънцезащита

AMC Aspects 09  
AMC Aspects 09  

AMC Aspects newspaper

Advertisement