Page 1

0

3/ 2 0 1

4.50ëâ.

MAGAZINE FOR ARCHITECTURE, MANAGEMENT, CONSTRUCTION www.amc-aspects.com


ÑÏÈÑÀÍÈÅ ÇÀ ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÀ, ÌÅÍÈÄÆÌÚÍÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÑÒÂÎ MAGAZINE FOR ARCHITECTURE, MANAGEMENT, CONSTRUCTION

Îôèöèàëåí ìåäèåí ïàðòíüîð íà Êàìàðàòà íà àðõèòåêòèòå â Áúëãàðèÿ Îôèöèàëåí ìåäèåí ïàðòíüîð íà Ìåæäóíàðîäíàòà àêàäåìèÿ ïî àðõèòåêòóðà êúì ÅÊÎÑÎÊ - ÎÎÍ

Óïðàâèòåë èíæ. Íàòàëèÿ Áîíäàðåíêî Manager General Natalia Bondarenko, eng. Ãëàâåí ðåäàêòîð Êðàñèìèðà Èâàíîâà

Editor-in-chief

ÑÚÄÚÐÆÀÍÈÅ 3/ 2 0 10 CONTENT 3/2010

www.amc-aspects.com ISSN 1310 -3660 / Öåíà: 4.50 ëâ. Äâóåçè÷íî èçäàíèå / Òwo-language edition 57

2 Международен форум в чест

на 45-годишния юбилей на САБ

Krasimira Ivanova

Ðåäàêòîð Âàëÿ Àïîñòîëîâà

Editor Valia Apostolova

Ðåäàêöèîíåí ñúâåò / Editorial Council ÷ë. êîð. ïðîô. äàí àðõ. Àòàíàñ Êîâà÷åâ äîö. ä-ð àðõ. Ãåîðãè Ñòàíèøåâ äîö. ä-ð àðõ. Æåêî Òèëåâ ñò. í. ñò. Éîðäàí Òàíãúðîâ àðõ. Àòàíàñ Òîñåâ àðõ. Çäðàâåö Õàéòîâ àðõ. Ëèëî Ïîïîâ àðõ. Ðàéìîíäî Ôëàêîìèî àðõ. Òîäîð Ëè÷åâ èíæ. Íàòàëèÿ Áîíäàðåíêî

Ïðåâîä íà àíãëèéñêè Ïîëèíà Õàäæèìèòîâà

English text Polina Hadjimitova

Ãðàôè÷åí äèçàéí Ìàÿ Ãåðàñèìîâà

18 Представяме арх. Юри Платонов с три проекта: Проект за цялостна реконструкция на площад „Гагарин”, "Прозорец към третото хилядолетие", Бизнес Център

28 Ел Декорасион даде карт бланш на Жан-Пол Готие El Dekorasion gave carte blanche to Jean-Paul Gaultier

32 Представяне на творбите на Доминик Перо в Токио Showcase of Dominique Perrault’s work in Tokyo

36 Новата сграда на Историческия музей в Берлин, дело на „вълшебника на пространството” Йо Мин Пей The new building of the History Museum in Berlin Pei „the wizard of space is its designer”

Graphic design Ìàyà Guerassimova

Ìåíèäæúð ðåêëàìà Ваня Ефремова Advertising Manager Vanya Efremova

41 Архитектурна концепция за

Музей на Втората световна война Architectural concept of the Museum of the Second World War

Ðåêëàìíè êîíñóëòàíòè Äèàíà Ñòîÿíîâà, Åìèëèàí Ìèëêîâ, Валя Вангелова

Advertising consultant Diyana Stoyanova, Emilian Milkov,

48 Флоренция да я усетиш със сърцето си на архитект

Valiya Vangelova

Ïå÷àò “Èôî Äèçàéí”, Ñîôèÿ Print “Ifo Design”, Sofia Õàðòèÿ “Êîíêîðä Ïàïèð” ÎÎÄ Paper “Concord Papiår”Ltd. Èçäàâà: Publisher: Öåíòðàëåí îôèñ: Ñîôèÿ 1000 óë. “Öàð Ñàìóèë" No 81 e-mail: info@archmedia.tv www.amc-aspects.com www.atlas-style.com www.technostroi.com Óïðàâèòåë: 02/868 81 83 Ãëàâåí ðåäàêòîð: 02/ 868 79 04 Ðåêëàìíè êîíñóëòàíòè: 02/868 83 50, ôàêñ: 02/ 868 79 04 Ïðåäñòàâèòåëñòâî â Пловдив: GSM: 0878125763

58 80-годишен юбилей на арх. Живко Желев 80-th Anniversary of arch. Zhivko Zhelev

70 Прабългарите и империята на Кир Велики:

The ancient Bulgarians and the empire of Cyrus the Great

76 Крайбрежен парк в бургаския залив Проектът за крайбрежен парк „Сарафово” Coastal park in quarter “Sarafovo” - Burgas

82 Голям успех за Лесотехнически университет, София Huge success for the University of Forestry, Sofia

Ìàòåðèàëè è èëþñòðàöèè îò “ÀÌÑ Àñïåêòè” ìîãàò äà ñå èçïîëçâàò ñàìî ñ ðàçðåøåíèå íà ðåäàêöèÿòà. Çà íåâåðíè äàííè, ïîñî÷åíè â ïëàòåíè ðåêëàìíè è àâòîðñêè ìàòåðèàëè, ðåäàêöèÿòà íå íîñè îòãîâîðíîñò.


3 / 2 010

45

ГОДИНИ СЪЮЗ НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ В ЧЕСТ НА ЮБИЛЕЯ НА САБ Началото на тържествата по повод 45 години от основаването на Съюза на архитектите в България започна с откриването на Националния преглед на българската архитектура в Централния дом на архитекта в София на 4 октомври т. г. - Международния ден на архитектурата. На 25–26.10.2010 г., за първи път в своята история САБ бе домакин на две международни събития, организирани съвместно със САЕ – редовната среща на работните групи от Тематична област 3 (ТО3) „Архитектурата и качеството на живот” към САЕ и международната конференция на тема „Отговорната архитектура предизвикателство и възможност за професията”. И двете събития бяха организирани в тясна връзка с тържествата по повод 45-годишния юбилей от основаването на САБ, като поставиха акцент върху усилията на професията за създаване на устойчива жизнена среда. Тържественото събрание по случай 45-годишнината на САБ се проведе сутринта на 26.10.2010г. в Аула Максима на УАСГ. В него участваха гости от Международния съюз на архитектите (МСА), Съвета на архитектите на Европа и представителни делегации на професионални организации от Балканите, Русия, Черноморския и Дунавския региони, както и на редица български творчески съюзи. На него Лиза Сиола, вицепрезидент на МСА за Втори регион

2

Редовната среща на работните групи от Тематична област 3 (ТО3) „Архитектурата и качеството на живот” към САЕ

В работната среща на ТО3 (САЕ) „Архитектурата и качеството на живот” участваха членовете на работните групи и тесен кръг от български специалисти


Тържественото събрание по случай 45-годишнината на САБ засегна основните идеи, залегнали в темата на ХХIV конгрес на МСА в Токио, 2011 - “Design 2050”. На тържеството бяха връчени и наградите от Националния преглед на българската архитектура. Международната конференция „Отговорната архитектура - предизвикателство и възможност за професията”, която се проведе след обяд на 26 октомври, бе организирана като съпътстващо и същевременно представително събитие по повод юбилея на САБ. Сесиите на конференцията предоставиха трибуна за широко огласяване на най-важните послания, свързани с бъдещето на архитектурата и архитектурната професия. Лектори бяха ключови фигури в международните архитектурни организации, като Албер Дюблер – вицепрезидент на МСА за Първи регион, Селма Харингтън – президент на САЕ, Ейдриън Джойс, директор на САЕ, Лионел Дюне – координатор на Тематична област 3 (САЕ), Далибор Борак - ръководител на Работна група „Околна среда и устойчива архитектура” (САЕ). Те представиха стратегиите на двете организации за налагане на устойчива архитектура и интегрирано градско планиране, както и най-добрите европейски практики в тази област. От българска страна също имаше сериозен принос. Нашите лектори засегнаха жизнено важни теми, свързани с качеството на средата, като ролята на интегрираното градско планиране и отговорността на архитекта и

Международната конференция „Отговорната архитектура - предизвикателство и възможност за професията”

Националeн преглед „Българска архитектура 2010” урбаниста, новите възможности за устойчиво градско развитие и опазване на културното наследство, основани на европейската политика за финансиране в тези области и други актуални въпроси.

3


3 / 2 010

НАЦИОНАЛEН ПРЕГЛЕД „БЪЛГАРСКА АРХИТЕКТУРА 2010” Началото на тържествата по повод 45 години от основаването на Съюза на архитектите в България започна с откриването на Националния преглед на българската архитектура в Централния дом на архитекта в София на 4 октомври т. г., когато се чества Международния ден на архитектурата. За първи път в тазгодишния обзор, включващ общо над 500 проекта и реализации, присъства раздел „Устойчива архитектура” с представяне на нейните постижения в България. Темата бе в синхрон с международната експозиция “Найдобрите примери за устойчива архитектура в Европа”, организирана от Съвета на архитектите на Европа (САЕ) в кулоарите на Европейския парламент в Брюксел по повод 20-годишния юбилей на САЕ.

НАГРАДИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ПРЕГЛЕД „БЪЛГАРСКА АРХИТЕКТУРА 2010” Тази година националният преглед съвпадна с тържественото честване на 45-годишнината от основаването на САБ и протече под мотото „Архитектурата – синтез на изкуствата”. В изложбата „БЪЛГАРСКА АРХИТЕКТУРА 2010” бяха представени общо 266 пана с проекти и реализации, 1 макет и 9 книги. Всички участници в националния преглед получиха диплом. Жури с председател проф. арх. Евлоги Цветков - САБ и членове арх. Светлозара Шаханова - САБ, арх. Тихомир Казаков - САБ, арх. Живко Велев - КАБ, арх. Ралица Баракова-Попова - КАБ, арх. Даниела Доспевска - САБ, номинира 19 проекта и присъди 8 награди. НАГРАДА и пластика от скулптора Богдан Бондиков бяха присъдени на: - арх. ВЕНЦИСЛАВ ИЛИЕВ за Бункер за линеен ускорител и поликлиника към онкологичен диспансер – Русе - арх. ИЛИЯН ИЛИЕВ и колектив за Търговско-развлекателен център “The mall” - арх. ХРИСТО ЛАЗАРОВ, арх. ТАНЯ СИМЕОНОВА и колектив за Вилно селище „Созополис” - арх. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ за Къща със зимна градина край Варна, реализираната сграда е енергоефективна НАГРАДА ЗА ЦЯЛОСТНО ТВОРЧЕСТВО и пластика бяха присъдени на арх. ВЯРА КОЛАРОВА, арх. ТОДОР ДИЛОВ, доц. д-р арх. МАТЕЙ МАТЕЕВ

4

НАГРАДА ЗА КНИГА и пластика получиха: ЦВЕТА ТОДОРОВА, ЖАНА ВЪЛЧАНОВА и КОНСТАНТИН АГУРА, съставители на книгата „Архитект Атанас Агура – човекът и творецът”, издадена през 2010 г.


МАЩАБНА ИЗЛОЖБА НА ОТКРИТО Едно от събитията, с които се отбеляза 45-годишнината от основаването на Съюза на архитектите в България, бе мащабната изложба на открито, организирана от САБ и КАБ. Замислена като „опит за пробив в общественото съзнание”, както подчерта председателят на САБ арх. Георги Бакалов при откриването й на 22 октомври пред Народната библиотека „Кирил и Методий” в София,тя е възможност за експониране на всичко градивно, сътворено от българската архитектурна гилдия у нас и по света. Същевременно това е форма за излизане от анонимност на професията на архитекта, която през последните години у нас не успява да намери достойно признание и участие в обществените процеси. На откриването присъстваха представители на ръководствата на двата професионални съюза САБ и КАБ, архитекти, интелектуалци, журналисти, граждани. Арх. Бакалов съобщи и една интересна новина

– по инициатива на САБ на 21 октомври е подписан меморандум между девет професионални творчески съюза в областта на културата и изкуствата за създаване на Асоциация на творческите съюзи за съвместна дейност. Лъчите на изложбата тръгваха от Централния дом на архитекта по ул. ”Кракра”, преминаваха по ул. „Шипка”, градинката пред „Народната библиотека” и с прекъсвания достигаха до парка с Паметника на Съветската армия. Изложбата бе подредена със съдействието на членовете на Клуба на младия архитект към САБ и студенти по архитектура. На инсталации от строително скеле бяха представени проектите, участващи в Националния преглед на българската архитектура 2010.Те бяха експонирани в общественото пространство до края на октомври и софиянци и гостите на столицата можаха да се запознаят с достиженията на нашата архитектура.

5


3 / 2 010

ПРИЗНАНИЕ ЗА УСПЕШНАТА ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ Със съдействието на Камара на архитектите в България (КАБ), министър Плевнелиев бе поканен от Архитектурния съвет на Европа да изнесе приветствие на най-високия архитектурен форум на годината

В организирана по случай 20-тата годишнина на Архитектурния съвет на Европа официална вечеря и изложба за устойчива архитектура, в Центъра за изящни изкуства „БОЗАР“ в Брюксел, за приветствие бе поканен Росен Плевнелиев, министър на регионалното развитие и благоустройството на България. В изказването си той поздрави АСЕ и сподели за успехите на България в евроинтегрирането на архитектурната професия. Само няколко години след създаването на КАБ, с активното съдействие на МРРБ, България е сред лидерите в съгласуването на нашето законодателство и архитектурните практики с европейските. Пред събралите се над 400 представители на архитектурните организации в Европа и света (Архитектурния съвет на Европа, Международния съюз на архитектите, Американския институт на архитектите, Съюза и Камара на архитектите в Русия и др.) министър Плевнелиев потвърди официално ангажимента на българското правителство, че всички промени в българското законодателство, които предстой да бъдат направени по отношение на критериите за устойчива архитектура, като и по отношение на Закон за обществени поръчки, ще бъдат

6

резултат от тясно сътрудничество с браншовите организации на архитектите в България. Министърът заяви, че българското законодателство, изработено в последните години, отговаря най-пълно на приложението на Европейските директиви, включително делегирането на права от държавата към браншовите организации и че България може да служи като модел за останалите държави. Министерството на регионалното развитие и благоустройството е готово да предостави и европейско финансиране за разработване от Камарата на архитектите в България и Съюза на архитектите в България на проекти в областта на трансграничното сътрудничество и регионалното развитие. Поканата към българския министър е признание за успешната дейност на МРРБ, както и на КАБ за евроинтегрирането на българските архитекти и на България! Председателят на Камарата на архитектите в България арх. Петко Йовчев сподели директно от Брюксел по време на Дните на КАБ няколко важни и интересни новини за цялата архитектурна общност. На 3 декември 2010 г. в сградата на Европейския парламент е проведена важна конференция, организирана от АСЕ с участието на членове на Европейския парламент, директори по отделните направления към Европейската комисия, отговарящи за архитектурната професия и над 200 представители от всички държави - членки на АСЕ. На конференцията са обсъдени предстоящите промени в няколко важни за архитектурната професия директиви: - В първата Директива, свързана с професионалната квалификация на архитектите, се предлага промяна в частта й, отнасяща се до минималния срок за обучение в професията „Архитектура” – срокът за обучение да се завиши от 4 на 5 години (магистърска степен,) а задължителният професионален стаж, преди получаването на пълен достъп до професията, да бъде минимум две години. Българските представители в Съвета на архитектите в Европа (САЕ), които са едни от вносителите на това предложение, бяха подкрепени от всичките 27 държави членки и то в момента е официалното становище на АСЕ по този въпрос. Това означава, че в момента всички български архитекти, завършили в български висши учебни заведения, както и всички студенти по архитектура в България, ще притежават легитимен достъп до професията и след промените в Директивата. - По втората важна Директива за обществените поръчки, беше направен доклад от директор Клаудио Романини, в който бе подчертано, че приложението на тази Директива във всичките 27 държави е довело до „...включително до перверзни резултати при сключването на договори, за архитектурни услуги...” В момента се извършва тотална ревизия в рамките на всички държави членки на Европейския съюз, с цел драстични промени в тази Директива и извеждането й в истински инструмент за постигане на добри и полезни за обществото резултати в архитектурната практика. Промените, готвени в Европейската комисия, са инспирирани и изцяло подкрепени от членовете на АСЕ и са насочени изцяло в полза на архитектурата.Друга важна информация за българските архитекти е, че през последния тримесечен период изследванията, които прави АСЕ за влияние на кризата в бранша, показват ясна тенденция за стабилизиране и последващо излизане от кризата във всичките 27 държави, включително и България.


ДНИ НА КАМАРАТА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ На 3 и 4 декември т. г. в София, в Университета по архитектура, строителство и геодезия се проведоха традиционните Дни на Камарата на архитектите в България. Тази година тяхната тематична насоченост бе „Добрите архитектурни практики”. Организирана бе изложба на проекти на чужди и български архитекти, отразяващи процеса на проектиране в духа на добрите архитектурни практики. Съпътстващо събитие бе изложбата – конкурс на студентски проекти „Позитив/Негатив” и студентския конкурс на тема: “Reused”. Дните започнаха с представяне от арх.Йоахим Фауст на фондация „Хелмут Хентрих“ и обявяване на стипендии за студенти по архитектура, за които могат да кандидатстват и български студенти. Условията за кандидатстване предизвикаха жив интерес сред присъстващите студенти. Те изказаха желание за ясни правила и критерии при оценката на кандидатите, с които да бъдат подробно запознати. В дискусията на тема: „Добрите архитектурни практики”с модератор арх. Иво Пантелеев, зам. председател на КАБ, до обедната почивка лектори бяха арх. Йоахим Фауст от НРР, Germany& Иво Пантелеев, АДА, арх. Майкъл Стентън от Stanton Architecture, USA и инж. Лучиан Петре, Румъния. След обяд дискусията продължи с представяне на добри архитектурни практики от арх. Димчо Тилев, арх. Иво Петров, арх.Танко Серафимов. Арх. Георги Савов от „ А-три” говори за управлението на инвестиционните проекти в строителството. Неговото мнение е, че у нас е препоръчителна, а не задължителна добрата архитектурна практика. Арх. Иво Пантелеев представи организацията на архитектурните конкурси в Германия и дейността на специализираната да организира архитектурни конкурси немска фирма КеКе Gmbh. Както арх. Пантелеев, така и останалите участници в дискусията от българска страна подчертаха, че у нас практиката на архитектурните конкурси е изродена и това положение повече не бива да се търпи. В повечето случаи основен фактор е цената, по правило печели офертата с най-ниската цена, а не с най-добрите качества. Арх. Танко Серафимов изтъкна, че темата за добрата архитектурна практика изисква коментар не само на организацията, но и на добрата архитектура. Участниците в дискусията констатираха, че за първи път пред компетентна аудитория се разисква така подробно темата за

инвестиционното проектиране и управлението на този процес, като се прави сравнение с практиката в други държави – САЩ, Германия, Румъния. Развитите държави са известни с качественото управление на проектите и техният опит трябва да навлезе в българската практика. Дните на Камарата на архитектите в България продължиха с тържествена час – участниците в събитието получиха отличия, връчени от арх. Атанас Тосев, зам.-председател на КАБ. Арх. Йоахим Фауст получи Малък плакет на КАБ и благодарност за ангажираността и отдадеността си към събитието. Арх. Майкъл Стентън, който е удосткоен миналата година с това отличие, сега получи Почетна значка на КАБ. По повод на 70-годишнината му и заради дългогодишни заслуги към архитектурната професия с награда бе отличен арх. Георги Минчев, председател на РК на КАБ – Варна. Вълнуващо приключиха тазгодишните Дни на КАБ с телефонен мост между София и Брюксел, където българска делегадия начело с Росен Плевнелиев, министър на МРРБ и арх. Петко Йовчев, председател на КАБ присъства на честванията по повод 20-годишния юбилей на САЕ. Арх. Йовчев съобщи много добри новини в професионален план както за европейските архитекти, така и в частност за българската колегия и поздрави всички български архитекти с настъпващите Коледни и Новогодишни празници.

7


3 / 2 010

АКАДЕМИК ГЕОРГИ СТОИЛОВ СТАНА НОСИТЕЛ НА НАЙ-ВИСОКОТО БЪЛГАРСКО ОТЛИЧИЕ ОРДЕН “СТАРА ПЛАНИНА”

Президентът на Република България Герги Първанов награди Президента на Международната академия на архитектурата арх. Георги Стоилов с най-високото държавно отличие - орден „Стара планина” първа степан за големите му заслуги и дългогодишното му посвещаване на архитектурата в България.

АКАДЕМИК ГЕОРГИ СТОИЛОВ БЕ УДОСТОЕН С ТИТЛАТА „ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САБ” По случай 45 години от създаването на Съюза на архитектите в България, председателят на САБ арх. Георги Бакалов удостои академик Георги Стоилов - Президент на Международната академия на архитектурата и основател на САБ с титлата „Почетен председател на САБ”, по време на тържественото събрание в УАСГ на 26 октомври 2010 година.

Академик Георги Стоилов и арх. Селма Харингтън, председател на САЕ

8


3 / 2 010

ВИСОКО ПРИЗНАНИЕ ЗА БЪЛГАРСКИ АРХИТЕКТ Член-кореспондентът на БАН, проф. арх. АТАНАС КОВАЧЕВ, доктор на архитектурните науки, е избран за чуждестранен член на Руската академия на архитектурата и строителните науки (РААСН)

Това е високо признание за дейността му в областта на архитектурно-градоустройствената теория и практика като учен, проектант, реализатор, експерт, организатор на науката. Това е признание и за българската архитектурна теория и практика. На 18.10. 2010 г. в Москва, в присъствието на водещи руски архитекти - академици лично президентът на Руската академия на архитектурата и строителните науки (РААСН) академик проф. арх. Александър Кудрявцев връчи на чл.-кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев дипломата за чуждестранен член на Академията. Потърсихме Атанас Ковачев с молба за коментар по повод новото му международно научно отличие: “Приемам високото отличие като признание не само за моя скромен принос в архитектурно-градоустройствената наука и практика, а преди всичко като признание за българската наука, за българската архитектурна теория и практика. Благодарен съм на членовете на Руската академия на архитектурата и строителните науки, които ме избраха за чуждестранен член на Академията. Да оправдая доверието им за мен е въпрос на чест.” Руската академия на архитектурата и строителните науки e наследница на велики традиции. Тя води началото си от Императорската академия на трите изкуства – живопис, скулптура и архитектура. Създаването и става с Указ на Екатерина II от 11 ноември 1764 г. Да си член на академия с вековна история и славно минало, е висока чест и голяма отговорност. В нея са членували емблематични творци, които светът познава. Днес нейни членове са ярки имена на руската архитектура и редица световно известни архитекти от чужбина.

10

През последните от три десетилетия контактите ми с водещи руски архитекти от различни поколения са изключително ползотворни. В десетки публикации у нас и в чужбина представях постиженията на руската архитектура на съвременния етап. Смятам, че днес Русия, и в частност столицата Москва, изживяват своя Строителен Ренесанс. Чл.-кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев не се нуждае от специално представяне. Изявите му на архитектурно-градоустройственото поприще са известни на архитектурната колегия. Студентската аудитория от различни университети и специалности познава неговите монографии в областта на устройството на територията, екологията и опазването на околната среда – “Градоустройство”, “Териториално устройство”, “Съвременно градоустройство”, “Зелената система на София. Урбанистични аспекти” и др., които вече имат по две преработени и допълнени издания. Творчеството му в областта на едромащабното планиране, инвестиционното проектиране и архитектурно-градоустройствената наука е впечатляващо. Повече от 100 са устройствените и инвестиционните проекти, носещи неговото авторство. Достатъчно е да маркираме успешните му участия през последните 10-15 години в разработването на новите Общи устройствени планове на много големи, средни и малки български градове (София, Пловдив, Варна, Благоевград, Бургас, Шабла и др.), където е ръководител на екипи, разработили проблемите на една от структуроопределящите системи в градския организъм - “Зелената система”; на редица Подробни устройствени планове за преструктуриране на жилищни комплекси в столицата (ж.к. Младост” – 2 и ж.к. „Младост” – 3 ) и в страната (ж.к. „Зорница”, Бургас), национално значими производствени зони (АЕЦ “Козлодуй”) и паркови територии („Северен парк” в София), на обществени и жилищни сгради и комплекси в София и страната.


13 са монографиите (9 от които самостоятелни) и над 200 са публикациите му в авторитетни издания на български, руски, английски, френски, немски, сърбо-хърватски. Проф. арх. Ковачев е експерт в областта на архитектурното образование, официален експерт е на Националната агенция за оценяване и акредитация при Министерския съвет от 2002 г., лицензиран експерт е на Министерството на околната среда и водите от 1996 г. Председател е на Научния съвет на факултета по „Екология и ландшафтна архитектура” при Лесотехнически университет, София (от 2007 г.) и член на различни специализирани научни съвети. Член е и на Президиума на Висшата атестационна комисия при Министерския съвет на Република България от 2009 г. Звания и отличия, получени от арх. Ковачев през последните две години: • На 25 декември 2008 г. Украинската академия на архитектурата го избира за почетен член на Академията. • На 12 януари 2009 г. Събранието на академиците на Българската академия на науките го избира за член-кореспондент и той стана първия представител на българската архитектурна колегия в БАН за последния близо половин век (за последен път архитект е избиран за членкореспондент в БАН през 1961 г.). • На 17 май 2009 г. Международната академия на архитектурата го избира за професор в академията. • На XII Световно триенале на архитектурата 2009 неговият монографичен труд “Териториално устройство” получава една от двете големи награди на форума, а международното жюри го оценява като “фундаментално изследване и принос в урбанизма”. • На 18 октомври 2009 г. на Международният конкурс “Зодчество” в Москва същият труд е отличен с висока награда в конкурса за архитектурна книжнина. През май 2010 г. са открити изпълнените по негов проект градоустройствено и паркоустройствено решение и бюст-паметник на проф. Марин Дринов пред Академичното издателство на Българската академия на науките, София (скулптор Александър Хайтов). 2010 г. му донесе ново научно признание – чуждестранен член на Руската академия на архитектурата и строителните науки. 2010 г.е белязана и с ползотворното му участие в няколко значими конкурса. Той е ръководител на проекта за „Модернизация на Библиотечно - информационния център, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изграждане на достъпна архитектурна среда в Лесотехнически университет- София”, с който университетът печели през април 2010 г. конкурса за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Регионално развитие – 2007-2013 г.” на стойност близо 4 млн. лв. Успешни са изявите му в областта на устройственото планиране през 2010 г. Различни национални и общински експертни съвети приеха: • Районната устройствена схема (РУС) на група общини с център Пловдив - (общини Пловдив, Марица, Родопи, Куклен и Садово, област Пловдив); • Общия устройствен план на Бургас; • Подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на ж.к. „Зорница” в Бургас; • Специализираните подробни устройствени планове (мастерпланове) на защитените местностти “Шабленско езеро” и „Дуранкулашко езеро”; • Участва в колективите, спечелили конкурсите за разработване на Общия устройствен план на Плевен и Подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на Велико Търново - централна част, където ръководи екипите, разработили проблемите на „Зелената система, отдиха и спорта”.

Не са малко и участията му в инвестиционното проектиране (пред откриване е Бизнес-център в Смолян, изграден по негов проект). С колектив разработва една зона от проекта за реконструкция на стария център на Смолян – проект, с който през май 2010 г.община Смолян печели по оперативна програма „Регионално развитие” безвъзмездна помощ в размер на близо 5 млн. лв. В научната област през 2010 г. няколко нови студии и статии в авторитетни архитектурни издания и сборници от научни конференции у нас и в Русия продължават дългия списък на неговите публикации. Работи и върху две нови книги, които до края на годината се очаква да бъдат представени на професионалната аудитория и научната критика. Много сили арх. Ковачев отделя и като декан на факултета по “Екология и ландшафтна архитектура” в Лесотехническия университет. През последните години успешните участия и получените награди на неговите възпитаници са впечатляващи. Неговият глас звучи авторитетно в международни и национални жюрита в значими архитектурни конкурси, желан лектор е на международни форуми. Арх. Ковачев демонстрира удивителна работоспособност, която впечатлява и респектира не само многобройните му приятели и ученици, но се признава по достойнство и от опонентите му. Поздравявайки чл.-кор. проф. арх. Атанас Ковачев, доктор на архитектурните науки с избирането му за чуждестранен член на Руската академия на архитектурата и строителните науки, му пожелаваме крепко здраве и много бъдещи творчески успехи.

София, ул. Владайска 93 тел/факс: 02/851 0831; моб.: 0889 530 231 e-mail: bulgaria@avc.eu; office@balbuk.biz; www.avc.eu

11


3 / 2 010

КОНФЕРЕНЦИЯ „ЗЕЛЕНОТО СТРОИТЕЛСТВО – УСТОЙЧИВ ПЪТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ”

„В България предизвикателството пред правителството и пред бизнеса е дали ще искате да инвестирате между 2 и 3% повече в строителството на дадена сграда, така че тя да е енергийно ефективна”, заяви американският посланик в България Джеймс Уорлик на конференцията „Зеленото строителство – устойчив път за постигане на енергийна ефективност и икономически растеж”. Събитието, в което се включиха представители на над 200 български и чуждестранни фирми, бе организирано на 7 октомври от Американската търговска камара и Търговската служба към посолството на САЩ в България. Посланикът добави още, че инвеститорите от Западна Европа и САЩ строят зелени сгради, тъй като това има икономически смисъл. „България вече е лидер във възобновяемите и алтернативните енергийни източници. Моят въпрос е дали България може да бъде лидер в зеленото строителство? Мисля, че да. Но за тази цел не само трябва да поговорите, но и да извървите необходимите стъпки”, каза още посланикът. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев представи кратка, но изчерпателна статистика за състоянието на сградния фонд. В България има 3,7 млн. жилища, от които 96,5% са частни, 65% са в градовете и са предимно кооперации. Голяма част от жилищата са строени между 60-80-те години и са с ниска енергийна ефективност. Общият

12

брой на кооперациите е около 80 000, в които има 700 000 жилища. Панелните жилища, които се нуждаят от сериозно обновяване, са с площ от 53 млн. кв. м и в тях живеят 2,7 млн. български граждани. За квадратен метър са нужни около 150 лева за саниране. Средства се търсят по линия на оперативна програма “Регионално развитие”, припомни Плевнелиев. Той съобщи, че към момента са сключени договори за проекти на стойност 400 млн. лева. По разчети на министерството около 4 млрд. евро ще са нужни на България, за да реши проблема с енергийната ефективност на жилищата. Плевнелиев отбеляза, че ако се направят тези инвестиции, икономиите годишно ще са 560 млн. евро от спестявания на енергия между 40 и 60%. По думите му сред приоритетите е от 2018 г. всички публични сгради, които ще започнат да се строят, да бъдат с разход на енергия близо до нулата, а от 2020 г. това да бъде възможно и за всички останали сгради. Междуведомствена работна група подготвя проект за национална сертификационна система за устойчиво строителство. Ще се направят и промени в действащото законодателство, за да се въведат изискванията и стандартите за подобно строителство. Америка води със стандарта LEED за стандартизация на сградите, посочи още министърът. На конференцията днес се проведе и семинар за сертификационната система LEED, за който се регистрираха над 50 български и чуждестранни фирми.


Реджиналд Милър, регионален директор за Централна и Източна Европа и Русия, в Министерство на търговията на САЩ, който води делегация от 12 търговски аташета на САЩ в София, заяви, че над 60 процента от електричеството в света се използва за отопление и охлаждане на сградите. Зелените сгради са енергийно ефективни, което означава намаляване на разходите в икономиката. САЩ са лидер по количество на зелени сгради в света, посочи Милър. Атанас Панов, архитект и председател на асоциация Сосиета Урбанум посочи, че идеологията на зеленото строителство трябва да излезе от рамките на сградата и да бъде на ниво градоустройство, като съчетава центрове, където човек удовлетворява всичките си потребности – труд, почивка и спорт. Петко Йовчев, председател на Камарата на архитектите в България заяви, че има недостиг на конкретни предложения за промени в законодателството. Тези предложения би следвало да се отправят от браншовите организации, допълни Йовчев. Зеленото проектиране трябва да стане масово, а не да се извършва само от отделни архитекти. Нека да използваме принципите на устойчиво строителство на градовете на възраст между 300 и 500 години, призова още Йовчев. Ангел Минев, Камара на строителите в България представи модела “Инженеринг с гарантиран резултат”. В България броят на сградите общинска и държавна собственост е 5,763, размерът на застроената площ на сградите общинска и държавна собственост е 15,921,000 кв.м, а годишният разход на енергия е над 3,000,000,000 кWh, каза още Минев. Годишният разход на енергия за масивните жилищни сгради е над 35,000,000,000 кWh. Минев посочи, че с 200 000 000 лв. вложени в енергийна ефективност в обществените сгради ще се санират 1 000 000 кв. м., ще се икономисат около 100 000 000 кWh/год. и ще се спестят 18 000 000 лв./год. – преки разходи за енергия. Освен това ще се спестят 280 хил. тона годишно вредни емисии.

13


3 / 2 010

BULGARIAN GREEN BUILDING COUNCIL ОТБЕЛЯЗА ОФИЦИАЛНО “СЕДМИЦАТА НА СВЕТОВНОТО УСТОЙЧИВО СТРОИТЕЛСТВО”

Bulgarian Green Building Council, СЕО с президент арх. Георги Коларов и World Green Building Council,организираха едно значимо събитие , което се състоя на 28 септември 2010г. в Сердика Център в София. Така по подобаващ начин бе отпразнувана Седмицата на световното устойчиво строителство (World Green Building Week). Присъстващите бяха запознати с мисията и постиженията на организацията и с отчета на Световния съвет, който е създаден специално, за да координира д ейността на съветите – членове на World Green Building Council по целия свят. В чест на World Green Building Week (септември 20-26), WorldGBC и нейните членове организират различни събития по света, за да популяризират устойчивите строителни практики и сгради. Bulgarian Green Building Council изяви своята подкрепа за Световната седмица като покани гостите си в Сердика център, който е пилотен проект на новата система за сертифициране на устойчиви сгради. Събитието повиши общественото съзнание в подкрепа на развитието на устойчиви инициативи във всички региони на България. Присъстваха представители на МРРБ, на общински ръководства, лидери в индустрията и др.

14


WorldGBC и глобалната GBC мрежа WorldGBC е мрежа от национални Съвети за устойчиво строителство по целия свят, което я прави най-голямата международна организация, влияеща върху сектора „Устойчиво строителство“. Мисията на WorldGBC е да бъде световния глас на Съветите за устойчиво развитие и да помага за пазарната трансформация в строителния сектор към устойчиви практики. Съветите за устойчиво развитие са организации, в които членуват фигури в строителната индустрия и представлява партньор за правителствени организации с цел трансформация на пазара. В повече от 70 страни Съветите за устойчиво строителство предизвикват промени в местните пазари с тенденция за глобализиране на устойчиви и социално отговорни строителни практики. В специален доклад WorldGBC бе дадена ясна картина за световните предизвикателства в сферите на устойчива социална, икономическа и околна среда. В доклада бе отразена връзката между устойчивото строителство и другите икономически предизвикателства, пред които са изправени правителствата по целия свят. В допълнение, регионален профил за България представи настоящите приоритети пред околната среда, правителствените политики и обща картина на тенденциите в устойчивото строителство на българския пазар. Също така, бяха показани главните предимства на избрани устойчиви сгради и проекти, разрешаващи проблеми, свързани с глобалните климатични промени.

15


ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИТЕ

Еднослойна стена с POROTHERM 38 N+F Hi С построяването на една сграда ние вземаме решение за цял живот - точно затова човек не трябва да прави компромиси. Изборът на строителни материали засяга общите разходи за изграждане на нашия дом и е от решаващо значение за качеството на дома, но разходите за сградата не спират със завършването й. Във времена на стремеж към намаляване на разходите и запазване на природните ресурси, въпросът, който все повече си поставят хората е как строителните материали и технологии отговарят на бъдещите им потребности за намаляване разходите по експлоатацията и поддържането на жилището. Кои са факторите, които следва да бъдат отчетени при вземането на това решение при избора на технология за изграждане на стените? Когато строим апартамент или къща ние се стремим сградата да има добра звуко- и топлоизолация, като същевременно тя да не се нагрява бързо през лятото и през зимата да запазва топлината. Регулирането на влажността е от съществено значение за здравето на обитателите, за да се осигури безопасна и здравословна среда на живот. От съществено значение обаче е и дълготрайността, а именно как във времето се променят свойствата на използваните материали и от там стойността за поддръжката на нашия дом. Тухлата е извънредно устойчив материал: не ръждясва и не се оксидира като металите, не старее и не се разлага както пластмасите, не се нуждае от регулярна подмяна/саниране, не гори и не гние като дървото, не се атакува от химикали и микроорганизми и т.н. С новия POROTHERM 38 N+F Hi комфорт за цял живот За да отговори на повишаващите се изискванията за енергийната ефективност към сградите Винербергер ЕООД разработи и успешно въведе в производство нов блок от фамилията POROTHERM с дебелина 38 см и изключителен коефициент на топлопроводност 10,dry = 0,138 W/m K. Това се постига чрез нова конфигурация на вътрешните стени на блока и повишено съдържание на дървесни трици в глината. При изпичането на керамичните блокове те изгарят и порозират керамичния череп образувайки милиони пори. Това позволява да се намали обемното тегло до 700 kg/m3 и значително да се повиши топлоизолационната способност на керамичния блок. С отличния си коефициент на топлопреминаване U=0,35* W/m2K стената, изградена с POROTHERM 38 N+F Hi (High insulation) покрива дори високите изисквания за референтна стойност на ограждащата конструкция Предимства на еднослойната стена:  Ненарушена паропропускливост, сградата „диша” и бързо отдава строителната и попаднала по друг начин влага в стените  Приятен микроклимат - поема излишната влага в помещението и я отдава обратно при необходимост  Ниска равновесна влажност на зида  По- кратко време на изпълнение (спестявате времето за полагане на топлоизолация) респ. по-бързо влизане в експлоатация на сградата  Най- високата степен на пожароустойчивост  В случай на пожар не се отделят задушливи газове и дим  Висока топлинна акумулация, - дори слънчевата топлина се акумулира и се отдава равномерно при необходимост  Висока биологична поносимост, не предизвиква алергични реакции; не създава среда за образуване на плесени  Ниски разходи по поддръжка  Запазване на високата инвестиционна стойност

на новия енергиен стандарт в България въведен с промените на Наредба 7 в началото на тази година и в сила за всички новостроящи се сгради с издадено разрешение за строеж след 01.02.2010. *При употреба на варо-циментов разтвор за зидане с подобрени топлоизолационни свойства – Термо-разтвор.

В един слой, БЕЗ НУЖДА ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ Изграждайки еднослойна стена с блокове POROTHERM 38 N+F Hi ние получаваме всички предимства на една високо енергийно ефективна стена само с една технологична операция, като си спестяваме полагането на допълнителна топлоизолация по стените и това ни позволява изключително лесна поддръжка във времето на стените от външната страна благодарение на твърдата основа и устойчивия във времето материал. Има много строителни материали, които притежават по-добра топлоизолационна способност от тухлата, но за комфорта на обитаване в сградата това не достатъчно. От решаващо значение е също така паропропускливостта и топлинната акумулираща способност на ограждащите стени. С коефициент на дифузия на водните пари μ=5 блоковете POROTHERM действат като естествен изравнител на колебанията на влажността в помещенията и то по естествен път, благодарение на порьозната си структура. С изключително ниската си начална и равновесна влажност керамичните блокове те не внасят допълнителна влага в строителната конструкция и спомагат за съкращавате на сроковете за постигане бързо реалните параметри на комфорта на обитаване и декларираните от производителя стойности на коефициента . Резултатът за обитателите е един приятен вътрешен микроклимат в сградата много бързо след нейното завършване. Новия блок POROTHERM 38 N+F Hi като част от семейството на POROTHERM притежава всички характерни предимства на продуктовата гама като висока якост на натиск (10 N/mm2, което е около три пъти повече от стандартните тухли-четворки и четири пъти повече в сравнение с масовия автоклавен газобетон), бързина и лекота при изграждането чрез системата N+F (на глъб и зъб) гарантираща равниността на готовата стена. Тухлата е продукт доказал своите качества през вековете почти без изключение навсякъде по картата на света и съпътствайки човека по време на развитието на строителните технологии. Като материал получен от напълно естествена суровина – глината, тухлата има възможност да е практически с неизчерпаем ресурс и същевременно да бъде икономически изгоден и дълготраен продукт. Съгласно новите изисквания на Наредба 7 пред инвеститора използващ керамични блокове вече стои дилемата за двуслойна стена от 25 см зид с допълнителна изолация 8-10 см и обща дебелина от около 35 см или еднослойна стена от 38 см с POROTHERM 38 N+F Hi.

Недостатъци на стена с допълнителна изолация:  Слънчевата енергия не се използва за допълнително акумулиране на топлина  Възпрепятства се дифузията на пари, което води до повишена необходимост от вентилация и разход на енергия  В случаите на „запечатана” строителна влага, отделянето й впоследствие може да е съпроводено с избиване на петна от страна на помещението или замръзване на лепилния слой при отрицателни температури и отделяне на изолационните плоскости  В повечето случаи шумоизолацията се влошава  В случай на пожар е възможно възпламеняването на изолацията и отделянето на задушлив дим, пушек и газове  Ограничен живот на експлоатация  Необходимост от многократни санирания и възстановявания на топлоизолационната система по време на експлоатацията на сградата  Тази фасада е “мека” и е уязвима към механични наранявания

Еднослойна стена

Стена с допълнителна топлоизолация

www.wienerberger.bg


СВЕТОВНИ МАЙСТОРИ НА АРХИТЕКТУРАТА - WORLD ARCHITECTURE MASTERS

3 / 2 010

Проект за цялостна реконструкция на площад „Гагарин” (от средата на 80-те години до днес)

18


53 In the middle of the 1980s the building of the Presidium of the Academy of Sciences took up its position on the high bank of the Moskva-river, and the appearanceВofсредата such a large publicГОДИbuildна 80-те ing on the periphery of the GagarНИ сградата на Президиума inна square requires theна architecturАкадемията науките местиand на form новоofмясто на alсе content all buildвисокия бряг на Москва река. ings in this area to be conceived Външният вид на толкова anew. Under the Moscow General голяма обществена Plan, the Gagarin Square isсграда a part в периферията на площад of a system of important multifunc„Гагарин”изисква преосмисtional at intersecляне nodes на situated архитектурното tions of the citys и radial main roads съдържание формите на and the Third Ring яRoad with the заобикалящите постройки. aim of diverting traffic away from Според градоустройствения план на Москва, площад „Гаthe old centre of Moscow. In those гарин” е част от система days the Gagarin square and itsс важни intersections мултифункционални primitive occupied възли, които са разположени an area equivalent to three Red на околовръстните пътища Squares. But it is perfectly possible, и третото околовръстно while providing a comprehensive шосе с цел извеждане на траsolution the центъра areas transport фика to от на probМосlems firstly, площад putting the railway ква.(by, Тогава „Гагарин” и старите кръстовища са lines and roads under an enormous заемали площ, равняваща се panel and, secondly, sending trafтри пътиand на площта на ficнаover bridges directly into Червения площад. Първият tunnels) to create an underground проблем е бил изнасянето на city and transport hub and, on the железопътните линии под artificial landпанел, aboveвторият it, about 15е огромен hectares of public space, a cenбил изнасянето на трафика treнад for use by the whole We мостове към city! тунели. За this да idea се създаде подземен took as our starting-point и транспортна мрежа, inград sketching a number of different а на изкуствено създадената options for developing the square. повече от 15 хектара земя The next important step forward отгоре - обществено просcame during the course of work транство за целия град. Ние onизползвахме the project, тази when идея it occurred като toначална us that точка the Gagarin Square за скициранеwould beразлични a good site for a Centre то на възможности развитието на technoloплощада. forзаscience, IT, and new Следващата важна стъпка gies naturally, in conjunction with дойде процеса на работа the New вBuilding for the Acadeпоof проекта, my Sciences. Byкогато this time решиa simхме, че площад „Гагарин” би ilar centre was under construction бил добро място за център atна Tete Defence in Paris,технолоincorpoкомпютърните rating the best achievements гии иallиновации, естествено toобвързан be found in systems на of с existing Академията науките. В това време поthis kind all over the world. добен център строеше Supported by theсеMoscow Gov-и в Дефанс в Париж, където са ernment, we made contact with концентрирани редица свеthe French team working on the товни постижения в тази La Defence project. On the French област. С подкрепата на side, I had Москва two firmsние of architects община се свърworking me: that ofколектив, architect захме with с френския Jean-Paul and thatТака of работещViguier, над проекта. Manulo Nunes Yanovsky. от френска страна две архитектурни студия започнаThis collaboration bore fruit in ха да that работят с мен: това designs were displayed for на Жан Пол Виго наUnion Мануло public discussion at иthe of Нунес Яновски. Впоследствие Architects in Moscow. We were сътрудничеството ни роди lucky enough to have as consultпроизведения, които бяха ants two of Frances leading archiпоказани на обществени tects Georges Candilis Berдискусии в Съюза на and архитеnard Zehrfuss. ктите в Москва. Ние бяхме късметлии да ofимаме By the middle the 90sкато the главни консултанти двама

project had become the Town Planning Program for the “Complex Reconstruction of the Gagarin Square and adjoining territories”. The Government of Moscow issued a directive allocating a specific от водещите архитекти area of land approximately във Франция – Жорж Канди-50 hectares in all forЗехрфус. realization of the лис и Бернард В средата 90-те годиproject. This was на an important conни проектът се превърна в ceptual step forward: it allowed градоустройствена програthe authors to advance with a ма за „Реконструкция за and ком-a greater sense of purpose плекса на площад „Гагарин” и better idea of what they were прилежащите територии“. doing. They already hadиздаде the city Общината на Москва as a partner,сand this около was absoдиректива, която 50 lutely essential on this хектара земяsince бяхаprojects обособени scale involving strategic urban за реализацията на проекта. важна крачка за mainТова roadsбе and their infrastructure

cannot be developed without the participation of the city. The Project envisages the construction of the International Center of Science, IT and New Technologies, as well as a number of administrative развитието на коцепци-and office buildings, hotel complexes, ята, защото помогна на trade, public, sports, cultural and създателите да изяснят целите на centers. проекта. Още proexhibition A housing повече, те It ingram isчеa преди part of това the Project. вече са both: имали партcludes the за reconstruction of ньор общината. това the existent housesАand new develе неизбежно, тъй като opment. проект с подобен мащаб At theосновни end of the 90s the work on включва статегиthe project given a fresh wind. чески улици иwas инфраструкIts futureне wasможе now linked in the closтурата да бъде est possible way with the construcразвивана без участието наtion общината. of the Moscows Third Ring Road.

19


54

3 / 2 010 Today the which TodayПроектът the platform, platform, of of предвижда which we we once could only dream, is baстроителството Междуonce could only dream,на is the the basisнароден used in in development development ofнауките, all the the център наof sis used all various structures public public buildings, компютърните технологии various structures buildings, offices, and entertainments entertainments faciliи иновации, както и редица offices, and faciliадминистративни и офис ties envisaged ties envisaged in in the the urban-deurban-deсгради, хотелски velopment concept. is velopment concept. This Thisкомплекси, is the the first first търговски, общински, time that such structures have time that such structures спортhave ни, designed културни изложбени been designed to be beиbuilt built on artiartibeen to on центрове. В програмата ficial platforms platforms in in Moscow. Moscow. In In acac- са ficial включени и жилищни сгради, cordance with with a a directive directive issued issued cordance а също се предвижда и реконby by the the Mayor Mayor and and Moscow Moscow City City струкцията наand съществуваGovernment Government design design and construcconstrucщите сгради.on В края на 90-те tion of buildings buildings the Gagarin Gagarin tion of on the години на проекта се дава Square have have been been carried carried out out in in Square нов тласък. Неговото бъclose connection connection with with work work on on close деще се обвързва със строstructures for Ring Road. structures for the the Third Third Road. ителството на Ring третото At the intersection of the ring Atоколовръстно the intersection of the ring road road шосе. Днес and the is and the metro metro line line there there is a a transtransплатформата, за която само port hub. And under underнякога, the Gagarin Gagarin port And the са hub. си мечтали е базаSquare, in the sole of the Science, Square, in the sole of the Science, та, използвана за изгражданеIT,то andнаTechnology Technology building (the IT, and (the различни building обществени WINDOW are WINDOW House), there are plans plans сгради, House), офисиthere и съоръжения to create, in to забавления, предвидени toза create, in addition addition to the the interinter- в section between Leninsky Leninsky avenueна концепцията за развитие section between avenue and the Third Third Ring Ring Road, a recrerecreградската среда. Това е пърand the Road, a ational space. виятspace. път, когато подобни ational

структури са проектирани, за да се построят на изкуствено издигнати платформи в Москва. Във връзка с директивата, издадена от кмета на Москва, строителството и проектирането на сградите на площад «Гагарин” се е извършвало успоредно с работите по третото околовръстно шосе. На мястото, където се пресичат околовръстното шосе и метрото има транспортен възел.

Design Design conception conception Yu. Yu. Platonov, Platonov, A. A. Kuzmin, Kuzmin, L. L. Bartch, Bartch, S. S. Zaharov Zaharov

Дизайн: Л.Yu. Бартч, С.with Захаров Supervisor of the author‘s Platonov A. SupervisorЮ. of Платонов, the project project and andА.Кузмин, author‘s group group Yu. Platonov with A. Kuzmin Kuzmin Main makers of Project “TPO-5 Контрол на проекта: Платонов и А.PAS, Кузмин Main organizations organizations makers Ю. of the the Project GIPRONII GIPRONII PAS, “TPO-5 Bureau Bureau Platonov” Platonov” the the Institute Institute for for the the General General Layout Layout of MOSINZHPROEKT, GIPROTRANSMOST, GIPROMOST (Sankt-Pitersburg) Основни организации, създатели на проекта: GIPRONII PAS, “TPO-5 Bureau Platonov, of Moscow, Moscow, MOSINZHPROEKT, GIPROTRANSMOST, GIPROMOST (Sankt-Pitersburg) Architects A. S. A.Panfil, with teams Градостроителен на Москва, MOSINZHPROEKT, GIPROMOST (Санкт Петербург) Architects Yu. Yu. Platonov, Platonov, институт A. Kuzmin, Kuzmin, L. L. Bartch, Bartch, S. Zaharov, Zaharov, A.Panfil, A. A. Karpov Karpov GIPROTRANSMOST, with participation participation project project teams of of bureau (Fr) bureau Manulo Yanovsky (Fr). bureau Jean-Paul Jean-Paul Viguier (Fr) and and А. bureau ManuloЛ.Nunes Nunes Yanovsky (Fr). Архитекти: Ю.Viguier Платонов, Кузмин, Бартч, С. Захаров, А. Панфил, Consultants Candilis (Fr) Consultants Georges Candilis (Fr), (Fr), Bernard Zehrfuss (Fr) А. КарповGeorges с участието наBernard екипиZehrfuss на проектантски бюра Structural A. A. Nikiforov, V. Structural engineers engineers A. Levenshtein, Levenshtein, A.(Fr), Nikiforov, V. Travush Travush Консултанти: Georges Candilis Bernard Zehrfuss (Fr) Transport lay-out Kristmain, S. Transport and and junction junction lay-outA.M. M.Levenshtein, Kristmain, T. T. Sigaeva, Sigaeva, S. Baikov Baikov V. Travush Структурни инженери: A. Nikiforov, Environmental Environmental sustainability sustainability G. G. Kuleshova, Kuleshova, S. S. Sergeev Sergeev Транспортен и инфраструктурен план: M. Kristmain, T. Sigaeva, S. Baikov Developer “Semontec” “Semontec” group group of of companies companies Developer Устойчивост на околната среда: G. Kuleshova, S. Sergeev Client Moscow Government, Client Moscow Government, Предприемач: “Semontec” – група от компании Total Total area area about about 49 49 hectares hectares Клиент: Общината на Москва Обща площ: 49 хектара

20


55

The list на of the Complex вs units Списъкът сградите ком-in the zone of вtheзоната Third Transport Ring includes: плекса на третото око- HOловръстно шосеarea включва: хотел TEL “METRO” (total 29344 sq.m.); MULTI“METRO” (РЗП(total 29344area кв.м); HALL CINEMA 7920Мултипsq.m); TRADE лекс кино (РЗП 7920 търGALLERY “MELOTCHI” (totalкв.м); area 11400 sq.m.); говска галерия “MELOTCHI” (обща TRADE PASSAGE “THE THIRD RING” (18860 площ 11400 кв.м); търговски пасаж sq.m.); BUSINESS CENTRE (total area 63310 “THE THIRD RING” (18860кв.м); sq.m.); GALLERY (total area 750 Бизнес център“FLOWERS” (РЗП 63310кв.м); sq.m.); MULTIFUNCTIONAL & PUBгалерия “FLOWERS” (РЗПEXHIBITION 750 кв.м.); LIC CENTRE (total areaизложбен 8100 sq.m.); RECREМултифункционален и обATIONAL & INFORMATION CENTRE “UPществен център (РЗПTRADE 8100кв.м.); Търговски и информативен PER SQUARE” (total area 5700център sq.m.); CAFE “UPPERSQUARE” (РЗО area 5700900кв.м.); “NESKUTCHNOYE” (total sq.m.); UNкафе “NESKUTCHNOYE” (РЗП 900кв.м.); DERGROUND PARKING (parking area 22900 подземен паркинг (паркинг площ sq.m.), the INTERNATIONAL CENTRE of SCI22900кв.м.), Международен център ENCE, IT & NEW TECHNOLOGIES known as “A на науките, IT&Нови технологии, изHouse Window to the III rd Millennium” (184267 вестни като “Прозорец към третоSQ.M.) and an underground то хилядолетие” (184267кв.м)“TRADE и под- AND RECREATIONAL CENTRE” area 41300 земен Център за отдих (total и търговия sq.m.). (РЗП 41300кв.м.). Реализацията хотелаofе the планиA phased на realization Project is рана на няколко фази. Той включва planned. It includes more than 16 investment повече отThe 16time инвеститорски programs. of the Project toпроbe realграми. А времето за реализация на ized is 10-12 years. целия проект е 10-12 години.

21


3 / 2 010

56

rd A HOUSE “WINDOW to the III MILLENNIUM” „ПРОЗОРЕЦ КЪМ ТРЕТОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ“

Международен център на науката, информатиката и новите технологии

The International Centre îf Science, Informatics and New Technologies

Design conception Yu. Platonov, Supervisor of the project and author‘s group Yu. Platonov Дизайн: Ю. Платонов Main organizations makers of the Project GIPRONII PAS, “TPO-5 Bureau Plaна проекта и авторската Ю.Платонов tonov”,Контрол the Institute for the General Layout of група: Moscow, MOSINZHPROEKT, Основни организации - създатели на проекта: GIPRONII PAS, “TPO-5 BureauPlatonov”, GIPROTRANSMOST Московски институт за градоустройство, MOSINZHPROEKT, GIPROTRANSMOST Architect Yu. Platonov Архитект: Ю. Платонов Structural engineer V. Travush, инженер: В. Травуш ProjectСтруктурен team “TPO-5 Bureau Platonov”, architects S. Zaharov, D. Hrustalyev, Екип “TPO-5 BureauPlatonov”, архитекти С. Захаров, Д. Хрусталиев, В. Богачкин, Е. Анвайер V. Bogachkin, E. Anvaiyer, structural engineer A. Levenshtein Структурен инженер: А. Лавенщайн Rendering E. Anvaiyer, D. Hrustalyev Urban planner Yu. Platonov, A. Kuzmin, L. Bartch, S. Zaharov Визуализация: Е. Анвайер, Д. Хрусталиев Underground structure Yu. Samohvalov, Градоустройство: Ю.Платонов, А. Кузмин, Л. Бартч, С. Захаров Installation V. Kulik,конструкция: Ю. Самохвалов Подземна Transport M. Kristmain,В.T. Кулик Sigaeva, S. Baikov Инсталация: Developer “Semontec” groupМ. of Кристмайн, companies Транспортна мрежа: Т. Сигаева, С. Байков Total area including all “Semontec” construction elements sq. m Предприемач: - група184 от267 компании Total area 120000sq. m на проекта: 184267 кв.м. Тотална площ Underground area 10120000 000 sq. кв.м. m Обща площ: Number of stores 50 Подземни площи: 10000 кв.м. LanternБрой parking 1 401 cars магазини: 50

Паркинг места: 1401 коли

22


57

23


3 / 2 010 Международният център на науката, информатиката и новите технологии със сполучливото название „Прозорец към третото хилядолетие“ на площад „Гагарин” в Москва е проект, кореспондиращ с епохата на едно хилядолетие в преход, каквото е нашето. В комплицирана градска среда е предложена уникална диафрагма на сграда, проектирана на кръстопътя на най-важните градски магистрали, насочени към банки и фирми, работещи на компютърния пазар, а също към обществени и културни пространства. Сградата сякаш се издига над земята. Състои се от две паралелни мембрани (160Х160 кв.м), обединени в едно органично цяло. Те имат гигантски кръгъл отвор с диаметър 90 м, който символизира връзката с вселената. Между мембраните на фасадата дисковете на 40-те етажа са вдигнати на 25 метра над стилобата. Скелетът на тази уникална конструкция се свързва и се превръща в едно кубично цяло с цилиндрични елементи, всеки от които е висок 6-7 етажа. Носещата конструкция държи повърхност, отразяваща стъклените пръстени на асансьора, които със своето „повтарящо се движение“ обединяват всички елементи в сградата. Двадесет високоскоростни асансьора свързват различните етажи на сградата и те сякаш „летят“ 60 метра нагоре и надолу. Тези динамични елементи, включени в архитектурата, позволяват да се премине през вечните картини от уникалната красота на Москва и Подмосковието, за да се разбере концепцията и философията на проекта, така че тези които минават да се почувстват като част от великото цяло. Тази сграда е като мираж с фантастичната лигатура на своите метални части. Мащабът й кореспондира с многокилометровия лъч на най-голямата московска магистрала, започваща от центъра и стигаща до югозападните граници на града. Идеята е зачената и разработена преди много време специално за това място при цялостната реконструкция на площад „Гагарин”. Архитекти с международно признание като Бернард Зехрфус и Жорж Кандилис са дали висока оценка на тази концепция, но са се съмнявали в приложимостта й в Русия през онези години, предлагайки вместо това проектът да бъде модифициран за участие в конкурс за TeteDefense. Тази сграда е символична и нейният характер и облик завинаги ще останат в цялостния облик на Москва и ще се превърнат в нова могъща черта от нейния портрет.

24


59

25


60 60

3 / 2 010

Business Centre Бизнес Център Business Centre

Design conception Yu. Platonov Project leader Yu. Platonov Architects Yu. Platonov, S. Kisselev, D. Lorents, N. Sidorova, K. Hodnev Концепция: Ю.Yu. Платонов Design conception Platonov Structural engineers V. Travush, Nikiforov Лидер наYu. проекта: Ю. A. Платонов Project leader Platonov Rendering D. Lorents, N. Платонов, Sidorova, Архитекти: Ю. С. Киссельов, Architects Yu. Platonov, S. Kisselev,K.D.Hodnev Lorents, N. Sidorova, K. Hodnev Consultant G. Stoilov Д. Лоренц, Н. К. Ходнев Structural engineers V. Сидорова, Travush, A. Nikiforov Total Структурни area D. 63310 sq.m. инженери: Rendering Lorents, N. Sidorova,В.K.Травуш, Hodnev А. Никифоров Total area of 53174 sq.m. Н. Сидорова, К. Ходнев Визуализация: Лоренц, Consultant G.offices Stoilov Д. Covered 221 Г. cars Стоилов Total Консултант: areaparking 63310 sq.m. Automatic parking 192 cars Обща площ: кв.м Total area of offices 63310 53174 sq.m.

Обща офисна Covered parking 221площ: cars 53174 кв.м Automatic parking 192 cars Закрит паркинг: 221 места Автоматичен паркинг: 192 места

26


Високата сграда на Бизнес центъра се вижда ясно от третия околовръстен път и югозападната част. Голяма част от нея се намира над тунела на Гагарин и железопътния възел. Заради трудната транспортна ситуация е предложена специална схема за придвижване. Бизнес центърът включва: А-клас офиси, конферентни зали, ресторанти, кафе с 350 места. Конфигурацията и височината на офисната част се определят от стабилността и мерките за сигурност на подземните транспортни връзки. Сградата се състои от три части: главната висока част, 10-етажна част (над железопътния възел) и 8-етажна част (над паркингите). Вестибюл с входове към улица „Вавилова” и метростанцията са разположени на партерния етаж. Сградата ще има няколко атриума и градини. Закритият паркинг е структурата, чиято височина намалява от 4-тия до 1-вия етаж и стига до зелените части на площада. Покривът е напълно използваем и ще има зеленина и пътеки, стълби и преградни стени. Този оригинален дизайн ще увеличи площада визуално и ще осигури атрактивен изглед за сградите наоколо. В стъкления купол на паркинга ще има два двуетажни ресторанта и кафета. Метро станцията е разположена в сутерена на сградата.

27


3 / 2 010

ЕЛ ДЕКОРАСИОН ДАДЕ КАРТ БЛАНШ НА ЖАН-ПОЛ ГОТИЕ За трети път списание „Ел декорасион“ даде карт бланш на известен дизайнер да обзаведе апартамента, разположен на последния етаж на Градчето на архитектурата и историческите паметници. След Кристиян Лакроа през 2008 г. и Мартин Маргиела през 2009 г., тази година избраник е друг световно известен стилист – Жан-Пол Готие. „Лошото момче“ на модата приема предизвикателството по-скоро като вид развлечение, тъй като, по собствените му думи, не е декоратор, а моден стилист. И верен на професията си, облича пространството, маркирайки го с характерните за твореца кодове. Още от първата стъпка посетителят е въвлечен в раирания синьобял свят на моряшката фланелка, която тапицира стените на дългия коридор на асансьора, застила пода, нахлува в преддверието, за да превземе огледала и рамки на картини и обгърне канапето пред прозорците. Всъщност всичко е облечено в това помещение – дори и масичката за кафе заедно с чашите! Продължаваме напред и се отзоваваме в неочакван свят на пищна растителност, изпълнила щедрото пространство на салона. Истинска джунгла, сред която единственият интериорен елемент е покритото с лиани, мъх и лишеи ка-

напе. Най-малко това сме очаквали от този 300% гражданин, но самият автор ни обяснява, че малко зеленина няма да ни навреди. Съжалява, че не е могъл да пусне няколко птички. Съгласяваме се с него и се отправяме към последната стая – спалнята. В нея цари съвсем различна, будоарна атмосфера. Нежни сатени в телесно розово покриват всичко: стените, тавана, софите, купищата възглавници. В средата на стаята е разположена огромна спалня, в чийто център се мъдри кич кукла от 50-те години, облечена с познатия ни от Мадона корсет. Полата й от тегелиран сатен е трансформирана в спална покривка. Мотиви имитация на черна дантела акцентират пространството. Завършваме посещението с терасата. За обзавеждането й Готие се вдъхновил по същия начин, както понякога се случва да се вдъхнови от силуетът на манекен. В случая манекенът е старата дама на Париж – самата Айфелова кула. За нея стилистът е предвидил серия от пречупени огледала, в които да се оглежда и множи.

Автор: Арх. Пролет Попова Градчето на архитектурата и историческите паметници, Париж, 2010 - 2011

28


29


3 / 2 010

EL DEKORASION GAVE CARTE BLANCHE TO JEAN-PAUL GAULTIER

30


For the third time the magazine „El dekorasion“ gave carte blanche to a renowned designer to furnish the apartment, located on the top floor of the Town of Architecture and Historical monuments. After Christian Lacroix in 2008 and Martin Margiela in 2009, this year‘s choice is another world famous stylist - Jean-Paul Gaultier. The “Bad boy” of the fashion industry accepts the challenge more like a kind of entertainment because, in his own words, he is not a decorator, but a fashion stylist. And true to his profession, he dresses space, marking it with the typical for the creator codes. Since the first step, a visitor is involved in a striped blue-white world of the sailor‘s shirt, which decorates the walls of the long corridor leading to the lift, covers the floor, rushes into the entrance to take over the mirrors and picture frames and wrap around the couch infront of the windows. In fact, all is dressed in this room - even the coffee table together with the glasses! We go ahead and find ourselves in an unexpected world of lush vegetation, generously filling the salon space. Pure jungle, among which the only interior element is the bed, covered with vines, moss and lichens.

This is the least expected from this 300% citizen, but the author himself explains to us that some green will not hurt us. He regrets he could not let a few birds there. We agree with him and head to the last room - the bedroom. Quite different, boudoir atmosphere reigns there. Soft body pink satin coveres everything: walls, ceiling, the sofas, the piles of pillows. In the middle of the room lies a huge bedroom, in whose center the 50‘s kitsch doll is placed, wearing a Madonna-like corset. Its satin skirt is transformed into a sleeping blanket. Black lace imitation patterns emphasize the space. We finish our visit with the terrace. For its furniture, Gaultier was inspired in the same way as sometimes happens to be inspired by the silhouette of the mannequin. In case the mannequin is the old lady of Paris – the Eiffel Tower itself. For it the stylist has provided a series of reflecting mirrors to look around and multiply the view. Author: Arch. Prolet Popova The town of Architecture and Historical monuments, Paris, 2010 - 2011

31


3 / 2 010

Трептящата обшивка на тавана на Френската Национална Библиотека е първото приложение на металната мрежа като стилистичен елемент на Доминик Перо. A shimmering ceiling lining at the Bibliothѓque Nationale de France was the first application where Dominique Perrault used metal mesh as a stylistic element. © GKD

Послания от една изложба

Представяне на творбите МЕТАЛНАТА МРЕЖА – НАЧИН ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ Да разберем Перо Стремителният възход на Доминик Перо започва в края на осемдесетте години с Френската национална библиотека в Париж (Bibliothèque Nationale de France), когато, едва тридесет и шест годишен, Доминик Перо печели престижен международен конкурс по дизайн, спонсориран от тогавашния президент на Франция Франсоа Митеран. Като доминиращ стилистичен елемент той за първи път използва метална мрежа, произведена от GKD – Gebr. Kufferath AG, и разработва нов архитектурен стил на “обвиване” с гъвкавата текстилната структура на този строителен материал. Минималистичният му подход към дизайна мигновено му печели международна известност. Оттогава насам металната мрежа е често използван инструмент на архитектурната му визия за сливане на архитектурните обекти с околната среда. В различни проекти, включително Олимпийския колодрум и плувен басейн в Берлин, Европейския съд в Люксембург и стадиона в Мадрид, функционалността и фината дискретност на плетените метални мембрани вдъхновяват Перо за нови и нови интерпретации в творбите му. През 2008 г., „Център Помпиду” в Париж за първи път организира голяма изложба на негови проекти. Две години по-късно, художествената галерия на Токио „Опера Сити” повтаря успеха от изложението във Франция. От 23 октомври до 26 декември 2010 г. галерията ще представи профил на произведенията на Доминик Перо от проектирането на Френската национална библиотека до днес.

32

Експозицията на творбите на прочутия френски архитект в Токио тази есен ще съвпадне с приключването на първия проект на Перо в Япония – стъклената административна сграда на Фукоку Сеймей в Осака. Мястото на изложението е Художествената галерия на Токио Опера Сити, която, от отварянето си до момента, представя творения на съвременни творци от света на изобразителното изкуство, скулптурата, фотографията, филмовото изкуство, дизайна, модата и архитектурата. С типичния си изчистен минимализъм, галерията ще показва филми и модели на проектите на Перо от последните 15 години, организирани в три тематични области. Изложбата се фокусира върху философията на Перо, която подчертава връзките между архитектурата и естествената среда, както и процеса като основа на проектирането. От визия през чертежи и модели до материали, фотографии и видео импресии на готови обекти, динамичният творчески процес в посланието на Перо ще бъде проследен и представен във физически достъпна форма. Дванадесет платна с дължина до 6 метра, изтъкани от полупрозрачна метална мрежа GKD Escale 7x1, ще се спускат от тавана в ролята на прегради и визуално ще разделят помещението на две зони. Петдесетте абажура, изработени от фино тъкана, плисирана филтърна мрежа подчертават творческия интерес на Перо към тъканите мрежи от неръждаема стомана. Умаленият стъклен модел на кулата Фукоку представлява връзката с настоящето. Архитектурата на Перо оживява в късометражните филми на Ричард Копан, които ще се прожектират на видео екрани.


Слънцезащитни паравани от метална мрежа в Националната Библиотека във Франция. Sun protection screens made of metal mesh in the Bibliothѓque Nationale de France. © GKD

GKD – Gebr. Kufferath AG, частен завод за технически текстил, е световен лидер в системите от тъкани метални мрежи за архитектурни и дизайнерски проекти. С шестте производствени центъра и централата си в Германия, както и центровете в САЩ, Великобритания, Испания, Южна Африка и Китай, клоновете в Дубай и Катар и представителствата из цял свят, GKD е винаги близо до пазара и до своите клиенти. За повече информация: Германия, GKD – Gebr. Kufferath AG Металвеберщрасе 46 D-52353 Дюрен, Германия Тел.: +49 (0) 2421/803-0; Факс: +49 (0) 2421/803-227 Имейл: creativeweave@gkd.de; www.creativeweave.de

Áúëãàðèÿ, “Ãëîáàë êîíöåïò” ÎÎÄ Òåë. 0800 11777, +3592 9835345, 9833129, Ôàêñ: +3592 9804935, e-mail: office@eptagon-bg,com www.eptagon-bg.com

Тенис комплексът Caja Magica в Мадрид, черпи изключителната си привлекателност от еластичната си “кожа” от неръждаема стомана. The so called Caja Magica tennis stadium in Madrid draws its exceptional fascination from the stainless steel skin. © GKD

на Доминик Перо в Токио НА НОВ АРТИСТИЧЕН СТИЛ Различните елементи от метална мрежа осигуряват защита от слънчевите лъчи и приятна обстановка за четене в дворовете на библиотеката. Various metal mesh elements provide sun protection and support a pleasant athmosphere to read in the courtyards of the library. © GKD

Вдъхновение от тъканта Френската националната библиотека, с която Перо започва пътешествието си към върховете на своята професия, представлява и изходната точка на изложбата. В допълнение към нея, ще бъдат изложени и редица други проекти, в които Перо е използвал метални мрежи от международния лидер - завода в Дюрен, като основен елемент на дизайна. Прозрачността на текстилните платна, тяхната способност да отразяват светлината, мекотата и чистата им сила едновременно размиват и подчертават концепцията на Перо и непрекъснато го вдъхновяват към нови интерпретации във вътрешния и външния дизайн на сградите му.

33


3 / 2 010

Messages of an exhibition

Showcase of Dominique METAL MESH – THE MEANS OF EXPRESSION His meteoric rise began at the end of the 1980s with the Bibliothѓque Nationale de France in Paris when, aged just 36, Dominique Perrault won a prestigious international design competition sponsored by the then President of France, Francois Mitterrand. As the dominant style element he used metal mesh manufactured by GKD – Gebr. Kufferath AG for the first time and developed the new architectural style of „wrapping“ using the textile structure of this industrial material. With this minimalist design he immediately made an international name for himself. From then on metal mesh was to be a frequently used tool of his architectural vision to merge architecture with its environment. In various projects, including the Berlin Sports Centre for Cycling and Swimming, the European Court of Justice in Luxembourg and the Madrid Stadium, Perrault was constantly inspired to new interpretations in his work by the functionality and subtlety of woven metal membranes. In 2008 the Pompidou Centre in Paris awarded him a major exhibition for the first time. And just two years later the Tokyo Opera City Art Gallery is following up on the success of the show in France. From 23 October to 26 December 2010 it will be displaying a crosssection of Dominique Perrault‘s work from the design of the French National Library up to the present day.

34

Understanding Perrault Timed to coincide with the completion of the first Perrault project in Japan – the glass-dominated Fukoku Seimei office building in Osaka – this major exhibition of the work of the star French architect is due to open its doors in Tokyo this autumn. The venue for the show is the Tokyo Opera City Art Gallery, which since its opening has featured the work of contemporary artists from the worlds of painting, sculpture, photography, video, design, fashion and architecture. With stark minimalism the gallery will be presenting videos and models of Perrault’s projects from the past 15 years in three themed areas. The exhibition focuses on his philosophy which emphasises the links between architecture and the natural environment as well as the process-based nature of design. From vision to sketches, models, materials, photographs and video impressions of finished objects, the dynamic process of creation is tracked and made physically accessible in his message. Twelve lengths of semi-transparent GKD Escale 7x1 metal mesh up to six metres in length hang as space dividers from the ceiling and visually separate the two areas. Fifty lampshades made from finely woven, pleated filtration mesh underline Perrault’s creative involvement with stainless steel mesh. A glass, true-to-scale mockup of the Fokoku Tower creates the link with the present. The architecture of Perrault is brought to life in short films by Richard Copan on video screens. Weaving inspiration The National Library of France, with which Perrault began his journey to the top of his profession, forms the starting point of the exhibition. In addition, various other projects are displayed in which he has used metal mesh from the leading international weaving mill in Dueren as a fundamental design element. Transparency and reflection, softness and purist strength of the textile skin both blur and accentuate Perrault’s concept and have continuously inspired him to new interpretations in the interior and exterior design of his buildings.


Фасадата от златиста метална мрежа на двете кули на Европейския Съд в Люксембург ги превръща в прочут символ на съдебната институция. The golden metall mesh facade of the two towers of the European Court of Justice (ECJ) in Luxembourg make them a widely visible landmark of the judicial institution. © GKD/Perrault Architecte/ ADAGP

GKD – Gebr. Kufferath AG, an owner-operated technical weaving mill, is the global leader in woven metal mesh systems for architectural and design projects. With six production facilities, including its headquarters in Germany and others in the USA, the United Kingdom, Spain, South Africa and China, as well as branches in Dubai and Qatar and agents around the world, GKD is always close to the market and its customers. For more information: Germany, GKD – Gebr. Kufferath AG Metallweberstrasse 46 D-52353 Dueren, Germany Tel.: +49 (0) 2421/803-0 Fax: +49 (0) 2421/803-22 E-mail: creativeweave@gkd.de www.creativeweave.de

Bulgarien, Global conzept Ltd, Òål.: 0800 11777, +3592 9835345, 9833129, Fax: +3592 9804935, E-mail: office@eptagon-bg,com www.eptagon-bg.com Изчистената външност на Caja Magica се подчертава от фасадата от полупрозрачна метална мрежа. The puristic appearance of the Caja Magica is suported by the semitransparent metal mesh facade. © GKD

Perrault’s work in Tokyo OF A NEW ARTISTIC STYLE В основната съдебна зала на Европейския Съд, филигранен окачен таван от метална мрежа се простира като огромен воал над банките. In the main courtroom of the ECJ a filigrane hanging ceiling made of metal mesh floats like a colossal veil above the seats. © GKD/Perrault Architecte

35


3 / 2 010

Новата сграда на Историческия музей в Берлин, дело на „вълшебника на пространството” Йо Мин Пей В сърцето на Берлин, близо до така наречения „Остров на музеите”, само на 200 м., но скрит от оживената улица „Унтер дер Линден”, се намира разширението на новия Германски историчски музей. За всеки архитект това местоположение е предизвикателство – основната барокова сграда, чийто строеж е многоетапен и датира от 1695 г., преживявайки много промени, тежко и доминантно се извисява откъм централната улица. Строителното петно за новото крило е притиснато между нея, театралната сграда, други стари постройки и има

Погледът на посетителя, който идва към музея от прочутата улица „Унтер дер Линден”, е привлечен от входната част, грабваща веднага с изящността си.

36

сравнително тясно лице към малък парк, откъдето идва и основният поток посетители. Опитите да се застрои този парцел не са отскоро. През 1988 г. се провежда конкурс за музей за временни изложби, спечелен от Алдо Роси. Но плановете за реализация се осуетяват поради политическите промени. През 1996 г. канцлерът Хелмут Кол дръзко заобикаля правилника за провеждане на анонимни конкурси и поканва звездата, проектирала пирамидата в Лувъра, вече добре познатият ни майстор на музейна архитектура Йо Мин Пей. Заедно с немското архите-


ктурно ателие „Елер+Елер” те създават една на пръв поглед сдържана сграда , чийто единствен акцент е входната част, гледаща към парка на югозапад. Планът на сградата следва петното, ограничено от уличните линии – в случая те очертават триъгълник с площ около 2000 м2. Входното фоайе е с лице към кестеновата горичка на югозапад, единственото място, към което постройката „диша”. Изключително артистична, ефирна, изящна и запомняща се е остъклената стълба, виеща се между етажите и привличаща вниманието на минаващите. Тя грабва с поетичността на плавните си форми, меките линии, прозрачността и лекотата си. Входното пространство е залято от светлина, вътре човек не усеща по никакъв начин „притискане” от околните постройки. Пречупвайки се, слънчевите лъчи създават чувството за пребиваване в кристална черупка. Щедро осветеното, остъклено на юг фоайе преминава до последния етаж. Посетителят изпитва радост от разгърналия се простор, от приканващата топлина и приветливост на меките нюанси на бежово и бяло, както и от играта на геометрични форми. Наричат Пей „вълшебник на пространството”. Метафората е оправдана. Влизайки в отделните изложбени зали по етажите сме възхитени от майсторското владеене на обемите и пространствата – преходите са плавни, ориентацията - много лесна и логична. В изложбените зали ни изненадват фасадни отвори, най-често шлицове, през които можем да „фотографираме”, макар и с поглед, важни сгради или детайли наоколо. Всеки път, напускайки една от големите зали, се отзоваваме отново в пространството на фоайето, където вървим по открити стълби, ескалатори, мостове, рампи, а погледът ни почти винаги се отправя към стъклената стена на юг, зад която е старата достолепна барокова сграда на стария Исторически музей. Всъщност в него, който е бил стар оръжеен склад, преживял много войни, се намира и ядрото на историческата сбирка. Връзката между него и новия музей е подземна. Фасадните облицовки на новата сграда са от фино шлифован френски варовик, без видими фуги. Видимите конструктивни части са изработени от т. н. архитектурен бетон, материал с много изящна структура, придобита от кофраж от орегонски бор, чиито фладер остава „отпечатан” в бетона. Подът на входната част е покрит със северноамерикански гранит „Мейзън” в бежово и розово, а в изложбените зали – с квадратни плочи дъбов паркет. Те могат да бъдат изваждани при нужда, а през получилите се отвори да се поставят изводи за електрически кабели, така че осветлението да бъде променливо в зависимост от нуждите на актуалната изложба. Проектът на Пей включва и стъклено покритие на вътрешния двор на старата сграда. Този атриум още от началото носи името на най-прочутия немски скулптор Андреас Шлютер. Дворът е сравнително студен и затова безлюден, като изключим бързо преминаващите гости на музея, но затова пък изключително атрактивен и често ползван за празнуване на официални тържества. Този факт може би утешава донякъде Пей, чието желание е било да превърне това пространство в оживено средище с много зеленина и жизнерадост, където денем да се срещат на кафе студентите от близкия Хумболд униварситет, а вечер да звучи смях и музика. Уви, Дирекцията по паметници на културата възразява на архитекта и категорично решава дворът да запази характера си на „вкаменения Берлин”. Името идва от каменните медальони , изваяни от А. Шлютер, покъртителни релефни изображения на умиращи войници, окачени по фасадите към атриума.

Поглед към атриума на старата сграда с покритие, проектирано от Пей

Витата стълба и остъкленото на юг фоайе

37


3 / 2 010

Дори и подземното ниво, където са сервизните помещения, е обляно от дневна светлина

38


Фоайето, в чието пространство се фокусират всички комуникации

The new building of the History Museum in Berlin Pei „the wizard of space is its designer” Text and photos: Arch. Boriana Konstantinova In the heart of Berlin, near the so-called Museum Island, just 200 meters away, but too hidden from the busy Unter den Linden, is the extension of the new German History museum. For every architect this location is a challenge - the main baroque building whose construction is multi-layered and dates back to 1695, experiencing many changes, rises heavily from the main street. The building spot for the new wing of the museum is pressed between theater building and some old buildings and has relatively narrow face to a small park where the most of the visitors are entering. There have been several tentatives to be build on this parcel. In 1988 is held a contest for a museum for temporary exhibitions, won by Aldo Rossi. But because of political changes the plans haven’t been realised.

In 1996, Chancellor Helmut Kohl boldly circumvented the rules for holding competitions and invites the star designed of the pyramid in the Louvre - already well known master of museum architecture Ieoh Ming Pei. Together with the German architectural studio Eler + Eler they create seemingly modest building, whose focus is on the entrance part facing the park to the southwest. The plan of the building is following the triangle outline of the plot with an area of 2000 m2. Extremely artistic, ethereal, exquisite and memorable is the glazed staircase, winding between the floors and drawing the attention of people passing by. It grabs us with its poetic forms of flowing, soft lines transparency, ease ... entrance area is flooded with light – when you get inside you don`t feel in any way „pressure“ from surrounding buildings. Pei is called „magician of space“. And this metaphor is justified.

39


3 /2 0 0 9

2


Конкурсът е за архитектурна концепция на сградата на Музей на Втората световна война в Гданск, която да се превърне в нов идентичен белег за града и да се впише в околната среда, статута и разположението на парцела. Целта на този конкурс е да се стигне до архитектурна концепция на сграда, която да помещава Музей на Втората световна война в Гданск, рефлектиращ с околната среда и която ще бъде най-добра в градоустройствен, архитектурен, функционален, естетически и операционен аспект и ще спечели уважението на журито и публиката, за да се стигне до реализиране на проекта-победител.

Трета награда

Втора награда

Първа награда

Архитектурна концепция за Музей на Втората световна война

Architectural concept of the Museum of the Second World War This Competition concerns the development of the architectural conceptual design of the building to house the Museum of the Second World War in Gdansk, intended to become a new identity landmark of the City of Gdansk, and the conceptual site landscape design commensurate with the nature, status, and location of the site. The purpose of this Competition is to arrive at the architectural concept of the building to house the Museum of the Second World War in Gdansk, appended with the site landscape design, that will be best in terms of its city-planning, architectural, functional, aesthetic, and operational aspects, and recognise the site’s nature, status, and location, and to obtain recommendations from the Competition Jury with respect to awarding the public contract to the winner of the Competition.

41


3 / 2 010

АРХИТЕКТУРНА КОНЦЕПЦИЯ НА МУЗЕЙ В международния конкурс за сграда на музей на Втората световна война в полския град Гданск между 240 участника от цял свят имаше и три български екипа. Варненското архитектурно студио „Дизарх” ООД спечели една от четирите специални награди от по 10 000 евро. Другият български участник бе ARH.BG. Българският екип Art Rays, който бе партньорски между архитектурните бюра „Арт Ню Вижън” на арх. Павел Иванов и арх. Габриела Джамбазова и „4 rays” спечели една от осемте отличителни награди. В този брой представяме техния отличен проект.

42


НА ВТОРАТАТА СВЕТОВНА ВОЙНА Представеният проект за Музей на Втората световна война представлява застинал монумент - динамичен отрязък от човешката история, пропит с духа на времето. Времето, протичащо от миналото към настоящето и бъдещето, е в основата на избраната от нас, проектантите, концепция от три елемента. Те изграждат нашата обемно - пространствена композиция, съставена от три структури – на епохата преди войната, на самата война и на бъдещето. Числото „три” е вплетено и в историята на Гданск и Полша. Гданск е триградие образувано от Гданск, Гдиня и Сопот. Полша е разделяна и разрушавана, дори е изчезвала от картата на Европа, но трикратно се е възраждала. Не случайно символът на движение „Солидарност” е монумент с три кръста. Парцелът се намира на крайбрежието на канал „Молтава”. Характерни за архитектурата на старата част на града са разноцветните сгради с остри покриви.

Пъстрата редица от жилищни сгради с тесни фасади оформя силуета на реката. Това определи и нашия избор фасадата на сградата на музея към реката да бъде съобразена и подчинена на същата визия. По този начин не се нарушава облика на околната градска архитектура и музеят се вписва добре в заобикалящата го среда. С това подкрепяме първоначалната си идея сградата музей, чиято фасада е подчинена на старата архитектура, да се превърне в мост (преход) между три епохи, отразявайки три етапа от историята, изпълнени с динамика, напрежение, сблъсък и възторг. След като приехме да стилизираме миналото с елементи от стария Гданск, логично потърсихме за образа на следващата структура - Войната масивен бетонен блок, който се стоварва, смазва и деформира епохата, която наследява. Стъклата са счупени и разкривяват действителността. Тухлата е разрушена.

43


3 / 2 010

Неизбежно този блок се пристяга към земята с пипалата на терора (стилизирана бодлива тел), като задушава и разбива надеждата. Следва поврат, който нанася промени в архитектурата. Съпротивата се надига, като „разцепва” потисничеството и къса оковите. Цялата динамика, всички превратности са отпечатани като на фотографска лента върху обемите и структурата на сградата. Тези събития приключват с появата на нов обем, символ на мира, изобразен като кораб (корабостроителницата в Гданск също е символ на свободата и солидарността). Този „кораб” е насочен към новата част на града. Получената композиция е съставена от три части: • Миналото, като извадка от старата част на града, е заимствало от нея визията, площада и атмосферата около себе си .Тази атмосфера навлиза и в сградата, от където лъха духа на предвоенен Гданск. • Войната е изобразена чрез обеми, които всяват дис-

44

хармония и носят усещане за безнадеждност. Бодливата тел раздира пейзажа и навява страх и ужас. • Бъдещето е изобразено като кораб – символ на свободата, солидарността и надеждата. Фасадите на „кораба” са отражателни. Идеята за тях е, че ще отразяват действителността и в бъдеще. През структурата на целия музей преминават три спирали, символизиращи времето и живота. Средната започва от миналото и преминава в бъдещето. Крайните две започват от обема на миналото, като преминават през войната и се разпадат. По този начин, с изразните средства на архитектурата, ние отправяме послание - Там където има война, няма бъдеще! Въпреки че светът оцелява след Втората световна война и възкръсва от пепелта, милионите жертви на войната загинали по фронтовете, в концлагерите, от бомбардировките и от глад и болести, както и хилядите опустошени човешки съдби зоват живите да помнят и никога повече да не допускат злокобният призрок на войната да надвисва над човечеството.


45


3 / 2 010

ARCHITECTURAL CONCEPT FOR MUSEUM The presented project for museum of the Second world war is a monument – dynamic fragment of the world’s history penetrated with the spirit of time. The time flowing from the past to the present and the future is the foundation chosen by us – the designers, concept with those three elements. They create our volume and space, composed by three structures – from the epochs before the war, during the war and the future. The number three is connected with the history of the Polish city Gdansk. Gdansk is the unification of Gdansk, Gdinia and Sopot. Poland has been divided and destroyed it has even disappeared from the map, but three times it has revived. It is not a coincidence that the symbol of the movement “Solidarity” is a monument with three crosses. The parcel is on the coast of the canal “Moltava”. Typical for the architecture of the old part of the city are the colorful buildings with sharp roofs. The varicolored line of residential buildings with narrow facades forms the silhouette of the river. It determined also our choice for façade of the museum building towards the river to have similar appearance. In this manner we don`t interrupt the appearance of the surrounding urban architecture and the museum fits in well in the environment. So we manage to support our initial idea buildingmuseum, whose façade is governed by the old architecture and becomes a bridge between three epochs, showing three stages of the history filled with dynamics, tension, collision and admiration.

46

After we decided to embody the past with elements of the old city of Gdansk, logically we searched for the image of the next structure – the war a massive concrete block, which deforms the epoch it inherits. The new volume, symbol of peace shaped as a ship represents the freedom and the solidarity. This “ship” is facing the new part of the city. The composition has its three main parts: The past as fragment of the old part of the city has borrowed the appearance, the square and the atmosphere around. This atmosphere enters the building from where the spirit of premilitary Gdansk is coming. The war is repsented by volumes, which are corresponding disharmony and the feeling of hopelessness. The future is like a ship – symbol of the freedom, solidarity and hope. The facades of the “ship” are reflecting. The idea about them is that the mirror the reality and the future. Through the structure of the whole museum three spirals are crossing, symbolizing the time and life. The middle one starts from the past going to the future. The last two start from the volume of the part and are coming to the war to disappear. And in this manner with the means of architecture we are sending our message – where is war there is no future! Although the world survives after the Second World War and it comes out from the ash, the millions of victims of this war call the living people to remember and not let the dark ghost of war to come over the humanity again.


47


ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА АРХИТЕКТА - THROUGH THE EYES OF THE ARCHITECT

3 / 2 010

ФЛОРЕНЦИЯ ДА Я УСЕТИШ СЪС СЪРЦЕТО СИ НА АРХИТЕКТ Автор на текста: арх. Весела Мирянова Снимки: канд.арх.Пламен Мирянов-син и арх. Пламен Мирянов-баща

ЕМОЦИЯТА НА ФЛОРЕНЦИЯ! Да изпиташ божествената сила на най-красивата прослава на Ренесанса! Да я усетиш... Да се докоснеш... Да се потопиш... Да се слееш с Духа и неукротимата страст на гениални ренесансови творци и личности... Да видиш онова невидимо божествено дихание, което се носи над потъналия между живописни хълмове, разкошни вили и лозя град, над покривите на флорентинските катедрали и църкви, над стария мост Ponte Vecchio над река Arno, с блесналата изведнъж от небесата дъга, минава над статуята на несломимия Давид на Микеланджело, после сякаш спира, за да ни направи знак, докосвайки купола на Брунелески на Santa Maria del Fiore, камбанарията на Джото и продължава през дългите постройки с аркади и колонади на Galleria Uffizi, през Залата на Лилиите и стаята на Стихиите на Palazzo Vecchio, през дългия затворен Vassari Corridor, който преминава от другата страна на реката - до Palazzo Pitti, над църквата Santa Croce. За кой ли път, отново и отново Божествения Дух се снижава, за да се слее с шедьоврите на човешките титани на ренесансовото изкуството - шедьоври на длетото и четката на Мастера, на гения на флорентинските ренесансови архитекти, на титаните на перото и музиката...

48


49


3 / 2 010

50


И тогава потреперваш... При мисълта дали можеш да се изправиш в цял ръст пред толкова много Гениалност или само можеш да КОЛЕНИЧИШ ...пред духа на Ренесанса, който излиза освободен от мрамора на колосалния Давид или от Венера в платното на Тициан, за да се извиси над Времето.... като „Ден” и „Нощ”, като „Мрак” и „Здрач”, като „Раждане на Венера” или като гениалната инженерна мисъл за проекта на огромния купол на Santa Maria del Fiore...

И тогава поколенията коленичат... Изкачването на 463 стъпала между двете черупки на купола на Брунелески не е просто изкачване, то е извисяване и докосване до онзи момент на издигане на човешкия дух и професията на архитекта, до онова съвършенство, до онази божествена симфония от съчетания на форми, диаметри, черупки и четири милиона тухли, скрепени с хоризонтални каменни пръстени и полуарки, за да се впишат в съвършената архитектурна форма, издигната на 114.5 м. Една симфония на тържеството на Архитекта Новатор, извисил се нагоре и все нагоре, над всичко обикновено и равно... Докато преминавам по тясната стълба между двете изумителните черупки, си мисля - 43 метра диаметър, изграден без поддържащо скеле! И сякаш си казваш: „Къде си, Брунелески? Къде си, учителю? Вземи ръката ми и ме води, за да мога, аз, младият архитект, ДА СЕ ИЗКАЧА, нагоре и само нагоре, по твоята малка тясна стълба между твоите две гениални черупки, разкривайки ми по уникален начин истинското призвание, истинската сила на моята професия (на нашата професия), която е в това да учим и да анализираме, да търсим и да намираме, да създаваме и да оставяме след себе си онова съвършенство, докоснато от твоя ренесансов гений!”

51


3 / 2 010

52


И тогава поколенията коленичат... Искат да се преклонят, да се потопят в онова време, да му се насладят и да отнесат нещо от него в своя съвременен свят. Искат магията на ренесансовите творци и великите умове да ги докосне като божествен пламък, да ги пречисти, може би, от скуката, сивотата, от липсата на идеал. Да се преклониш пред моралната сила, гордост и решимост на ренесансовия творец е нещо като КРЪЩАВАНЕ, като раждане за нов живот. Така както „незавършените” скулптурни фигури на Микеланджело „се мъчат да се освободят от камъка”, да го разтворят и да излязат от там”... Да се родят... От зародиш на творби, да се превърнат в “masterpieces”, от твърда статичност и мъртва реалност да ОЖИВЕЯТ, да напрегнат вени, да изпъкнат мускули, гърдите да се напълнят с дихание, сила и живот, вдъхнати от майсторското дихание на Твореца. И тогава сякаш ти се иска да се слееш, дори за миг, с това Божествено Дихание в длетото или четката, да се опиташ да станеш поне мъничка част от него, като Поклонник, разбира се... Поклонник на Великия Човешки дух, устремен напред, към светлината и прогреса, поклонник на великите ренесансови архитекти - новатори, поклонник на Ренесансовите идеали!!... Всичко във Флоренция те опиянява, а си тръгваш жаден. Жаден за красота, в която да живееш и която да създаваш.

53


3 / 2 010

54


Фотографът... За него една снимка е повече от хиляда думи... Как иначе да предаде емоцията...

55


3 / 2 010

56


3 / 2 010

АРХИТЕКТУРНАТА КОЛЕГИЯ ЧЕСТВА 80-ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ НА АРХ. ЖИВКО ЖЕЛЕВ Арх. Желев дари юбилейната си изложба от проекти и реализации на САБ

ЮБИЛЕЙ - JUBILEE

С вълнуващо тържество в Централния дом на архитекта в София, организирано от САБ и сдружение „Кольо Фичето”, архитектурната колегия чества 80-годишния юбилей на ст. н. с.арх. Живко Желев. Колеги, приятели, ученици и близки почетоха юбиляря. Безрезервно отдаване на архитектурата и безспорни професионални постижения бележат творческия път на арх. Желев , който и в момента работи активно като проектант. Освен това е автор на материали и води рубрики в областта на архитектурата и строителството в редица специализирани издания. Носител е на Сребърен плакет „Кольо Фичето”/1968/, Народен орден на труда – златен /1980/, Голямата награда на Световното биенале на архитектурата /1981/ за филма „Втората природа”. Поздравления от името на САБ поднесе неговият председател арх. Георги Бакалов. Словата на колегите, учениците, приятелите и почитателите на арх. Желев бяха изпълнени с признание, благодарност и обич към човека и твореца. Впечатляваща бе юбилейната изложба от проекти и реализации на арх. Желев, открита в една от залите на Дома на архитекта. Тя разкрива философията,която той отстоява в дългогодишната си творческа работа, защитавайки пластичното начало в архитектурата като изкуство – художественият образ да носи духа и атмосферата на традицията, пресъздадена със средствата на съвременната архитектура.

THE ARCHITECTURAL ASSOCIATION CELEBRATED 80-TH ANNIVERSARY OF ARCH. ZHIVKO ZHELEV With an exciting celebration in the Central House of Architects in Sofia, organized by the Union of Architects in Bulgaria and association „Nikola Ficheto”, the Architectural Association celebrates the 80-th anniversary of Professor Arch.ZhivkoZhelev. Colleagues, friends and students honored the event. Utter commitment to architecture and indisputable achievements mark the creative path of arch. Zhelev, who is currently working as a designer. He is also an author of publications and a columnist inseveraleditionsrelated to architectureand construction. He won the Silver Plaque Kolyo Ficheto (1968), Order of National Labor - Gold (1980), Grand Prixat the World Biennale of

58

Architecture (1981) for the movie „Second Nature“. Congratulations on behalf of Union of Architects in Bulgaria presented its President arch. Georgi Bakalov. The words of colleagues, students, friends and fans of Arch. Zhelev were met with appreciation, gratitude and love for man and the artist. The anniversary exhibition of projects and accomplishments of the architect Zhelev, found in one of the halls of the Central House of Architects was impressive. It reveals the philosophy that he vindicates in his long creative work, protecting the plastic beginning in the architecture as an art the image needs to carry the spirit and atmosphere of tradition, recreated by means of modern architecture.


СТ. Н. С. АРХ. ЖИВКО ЖЕЛЕВ: ПРОЕКТАНТ НА „ОБИТАЕМИ СКУЛПТУРИ” От проф. арх. Константин Бояджиев Търговският център в град Раднево е един от първите проекти на арх. Желев. Като качество на мисленето това е своеобразен сигнал за преминаване на архитекта към друга философия и естетика, основана на друго схващане за архитектурната форма. Все още това не е архитектурната пластика с онази пълна свобода и естественост на жеста, които ще определят напълно личния стил на арх. Желев. Но макар и в строги геометрични форми, разработката на обемите и фасадите на търговския център издава творческите амбиции на проектанта.Умението му за динамично

НАЧАЛОТО Насочването към архитектурата със силно изразена пластичност при Живко Желев става постепенно и продължава почти цяло десетилетие. Той се дипломира в началото на1956 г. по време на модернистичната вълна, която наложи ортодоксалния модернизъм, смекчен от българската душевност и връзката с природата. Въпреки това, архитектурата, която тогава се налага с пълна сила, по-късно снизходително ще бъде наречена архитектура на “кутиите”, на “телевизорите”, или “растерна” . След дипломирането Живко Желев работи почти три години в Кюстендил, но този първи етап в неговото творчество не го задоволява. Той проявява специален интерес към архитектурната пластика. След време за Желев ще се говори като за проектант на “обитаеми скулптури”, по подобие на френския архитект Андре Блок. УТВЪРЖДАВАНЕ Вторият етап в развитието на Живко Желев започва в началото на 70-те години с постъпването му на работа в “Главпроект” - София.За него работата в “Главпроект” е едновременно признание и стимул. Тук се утвърждава решимостта му за намиране на собствен път в архитектурата. При едно от първите обсъждания на негов проект известният архитект Васил Беязов отбелязва и поощрява стремежа му към моделиране на формата. В “Главпроект”тогава се проектира най-представителната и монументална архитектура в България - napтийните домове, театрите, посолствата, спортните зали и т.н. Това е мястото, където един млад архитект може да сравни себе си с другите, да разбере собствените си предпочитания и пристрастия и да избере насоката на търсенията си. Очевидно за арх. Желев тази ориентация ще бъде доста далеч от монументализма и официалната представителност. Тя ще се развива в спокойни и хармонични настроения, съзвучни на природата и вече утвърдени от многобройните майстори-строители в националната традиционна архитектура. Това е времето не само за Живко Желев, но и за българските архитекти като цяло да потърсят националното звучене.

59


3 / 2 010

балансиране на обемите и намиране на акценти в пространствената композиция тук са достигнали високо профестаднално ниво. За съжаление проектът не е реализиран, иначе Раднево щеше да има един от най-добрите за времето си търговски центрове. За самия автор това може би е знак за своеобразно сбогуване с изтеклите десетина години. Достигнато е майсторство, към което трудно може да се добави нещо повече, извървян е път, след който трябва да се смени посоката и да се отговори на вероятно изначални за характера и личността му вътрешни подбуди. В тези условия първият проект и реализиран обект не закъсняват. Това е хотелът “Хъшове” в близост до Враца, по пътя на Ботевата чета. “Хъшове” е обектът, утвърдил автора и предизвикал признанието на професионалната гилдия. Той получава наградата “Сребърен плакет Кольо Фичсто” на списание “Архитектура”, която тогава е единствената годишна награда за проект (1970). Замисълът на сградата се основава на терасовидно приплъзване по терена на ресторантската част, оформяне на относително затворен вътрешен “манастирски” двор от групата хотелски стаи и особена пластичност на всички форми и елементи. Този проект разкрива Желев като изкусен майстор на създаването на настроение чрез пространството и свободната форма. .Успехите на няколко следващи проекта като “Хъшове” водят до възлагане на нови и големи проекти, работени през 70-те години. Това са смесени търговски обекти или бизнесцентрове, както се наричат днес, в Луковит, Плевен, Созопол, Смолян и др. Най-ранният е комплексът в квартал „Сторгозия”, Плевен. Плевенските проекти и реализации внасят нов момент в развитието на автора и възгледите му за архитектурната пластика. За разлика от природната среда, в която се разполагат крайпътните обекти и къщите, контекстът в града води до “по-ръбеста” пластика на обемите, напускане на обтекаемите, заоблени и “меки” форми и постигане на една различна експресивност. Значение има и жанра на сградата. Един от любимите проекти на Живко Желев е търговският комплекс в “Харманите” - Созопол. За голямо съжаление на автора той остава непостроен. А има за какво да се съжалява. Доста големият, за град като Созопол, обект е много живописно натрупан и наподобава почти естествено образувание от различни обеми. Това е композиране без затруднение, като импровизация на музикант, който следва някаква тема, но си позволява свои вариации. Трайният интерес към търговските обекти позволява лесно да се отчита изминатия път. Ако се сравнят сходните по предназначение и съдържание обекти като търговските комплекси в Раднево (1970) и Созопол (1975), се вижда колко бързо, само за няколко години, е намерена и утвърдена новата творческа концепция на Живко Желев.

60

Жилищна сграда с магазини в Бояна – детай

Тя се разгръща в още по-голям мащаб при търговския център на град Смолян, проектиран през 1975 г. За времето си това е една от особено големите и сложни задачи в страната. Отговорността за нейното решаване Живко Желев споделя с архитект Румен Тихчев. Може би тук трябва да отбележа широко скроения характер на арх. Желев, толерантността му и таланта му да работи в равностойно сътрудничество с другите. Големият търговски комплекс в Смолян, проектиран през 1975 г., е част от обширната програма за създаване на новия градски център, различни части, от който са били предмет на множество конкурси. Разположен в

една издължена зона между театъра и съществуващата вече голяма сграда на болницата, той трябва да осигури непрекъснатост на градската среда. За това са предвидени банка, спестовна каса, универсален магазин и друго обслужване. Обектът има трудна съдба, завършени са само няколко обема, значителни сами за себе си, започнати с универсалния магазин и административния блок. В Смолян Желев успява да се приближи към оригинално решение на някои проблеми на по-геометричната, “ръбеста” пластика в градската среда. Скосяването на ъглите на обемите премахва категоричното разделяне между две съседни фасади. По този начин се получава по-малко рязък преход,


национална същност, свое по типология и характеристика пространство. В този проект са заложени трайни, характерни за автора творчески принципи. Луксозният ресторант, наречен някога “Димитровград”, който се намира на бул. “Ал. Стамболийски” в София, се появява в края на 70-те години, за да впечатли минаващите дори само със своя вход. Тук философията е или бягство от градската среда, или слизане “долу”, в “долното царство”. И в единия и другия случай това е интересът към “другото”, опозицията срещу стандартното, “мекото” срещу геометричното, спокойното срещу напрегнатото. Освен бушуващата пластика на преградните стенички, колоните и цялостното решение, са търсени и доста отдалечени асоциации с възрожденския двор с “асмалък”, посредством дървените елементи под тавана. Осветлението е изцяло скрито, през последните години и с цветови ефекти. Това ни отвежда в

Къща на писател в с. Горни Окол

Бизнес център в кв. „Хладилника”, София създава се нещо като нова междинна фасада с особена и по-различна геометрия. Строителството на този обект не завършва тогава, а получава продължение едва в наши дни. Един от обектите, донесли голяма популярност на Ж. Желев, е къщата на писател в село Горни Окол, проект от 1978 г. Графиката на плана наподобява профила на главата на собственика. Тази шега в духа на постмодерпизма, тогава непознат в България, освен това и недолюбван от самия архитект, е свидетелство за отвореност и желание да се опитат различни похвати. От професионална гледна точка къщата е почти манифест, продължение на започнатото с “Хъшове”. Тук обаче царства кривата линия на по-

крива. Това е типичен авторски похват на известно деликатно противопоставяне. Формите и вътрешните просттранства; . образувани от тях, са уютни и предразполагащи. Същевременно някои засичания на стени, навлизане на обеми и други елементи като малко тежки стрехи, създават лека динамика и напрежение. Дали точно поради това, веригите, “течащи” от барбаканите не се усещат и в обратната посока, като котви, стабилизиращи равновесието. Сградата не е голяма - 200 кв. м разгъната площ, и е илюстрация на възможностите на автора, на малко пространство да намери богато решение. Явно е желанието му да достигне до някакъв свой метод, свой архитектурен език, своя идея за неимитативна

Комплексен център в Ловеч друга посока, към обитаемата скулптура. Това е обектът, който най-много се приближава към подобно определение. Има и трети вариант, който също е в духа на общата концепция - създаване на усещането, че се намираме в естествена среда, във форми, близки да природните. По този начин, със сравнително малко и прости изразни средства авторът успява да създаде богата палитра от внушения и усещания. В тях има някаква кинематографичност: дълъг преход към залата, натрупване на “кадрите” във времето и внезапност на прехода от малкото и тясно пространство към голямото. Вероятно по всички тези причини, повече от двадесет години след създаването си този ресторант запазва своята свежест.

61


3 / 2 010

ТЪРСЕНИЯТА НА ЗРЕЛОСТТА След 1980г. продължава творческата зрялост на Желев. За съжаление политическите и икономически промени понякога не способстват за реализирането на интересни проекти. Така става с проекта за почивна база “Кайлъка” в Плевен. По същество паркът е защитен обект и в него би трябвало да е забранено да се строи. Уменията на проектанта да се слива с природната среда са известни, той самият има самочувствието, че с нищо няма да накърни качествата на пейзажа. А те са забележителни. Неповторими изгледи към долината, прекрасно изложение и богата природа. Замисълът отговаря на възможностите и предвиденото през средата на 80-те години, но и сега остава на ниво като атмосфера и концепция за пълноценен отдих. Текстът на това изложение е ориентиран предимно към. артиста и проектанта, към неговите пластически търсения. Не може да не се подчертае обаче и участието на научното мислене. Живко Желев има научно звание старши научен сътрудник. Научните му познания дават възможност да изгражда пълноценни и сложни концепции не само за самата сграда, но и за начина на живот, който предизвиква нейната поява и механизмите на нейното функциониране. Проектът за почивна база в “Кайлъка” очертава известна приемственост с концепцията за “Хъшове”, развита много no-сложно като дейности и съдържание и много по-богато като пространствена композиция. Интересен обект е комплексът от къщи в Бояна. Идеята е от преди 1989 г., но обектът е завършен при новите условия на 90-те години. Проектантът е трябвало да се справи с множество сложни изисквания. Желев избира концепция, отговаряща на идеята за група от къщи, каквито са фрагментите от урбанистичния пейзаж на нашите възрожденски градове. С това избягва конфронтацията на големия по строителен обем обект в специфичен квартал като Бояна и допринася за запазване на типичния характер на средата. За личности като Живко Желев с техния артистизъм и самобитност на тьрсенията, описанията много лесно се плъзгат по линията на образността, настроението, общото звучене на архитектурата, което естествено е разбираемо и закономерно. Почти не се споменава умението да се решават функционалните и конструктивни задачи. Арх. Желев е проектирал и строил и много по-сложни като съдържание сгра-

62

ди, но аз бих искал да използвам къщите в Бояна като пример за единно решение на всичките компоненти на архитектурната задача: градоустройствен подход и ситуационно решение, интеграция в контекста и “духа на мястото”, пространствена и функционална композиция, облик и др. Внимателното вглеждане в апартаментите открива късите пътища вътре в жилището, умелото избягване на излишните обслужващи площи, преливането на пространството от помещение в помещение. При групираните обеми всички тези проблеми се решават значително по-трудно, отколкото при свободностоящата къща или вила. Почти по същото време арх. Желев, заедно с колегите си Олег Николов и Росен Савов проектират и един много мащабен проект за град Ловеч. Това е изложбен комплекс, обслужващ център и експериментален жилищен комплекс. Зад малко тежките административно-научни наименования се крие идеята за създаване на качествено нова жизнена среда. Живко Желев винаги е имал вкус към експеримента, без да е радикално настроен революци-

смятан за по- реалистичен, са запазени чертежи и макети. Макар и според автора той да е по-скромен. композицията е богато пространствено и пластично разгъване на непрекъснато пространство, сгъстена градска атмосфера, което липсва на много от средните градове в България. Към къщите Живко Желев се връща непрекъснато. Почти паралелен обект на къщата на писателя е къщата на семейство художници в кв. Бояна. По подобен начин проектирането започва в 1981 г.и завършва окончателно през 1997г. При привидно малко по-дисциплинирана геометрия и графика на плана и като че ли по-малко от любимите на архитекта “протичащи” и сгънати форми, къщата на художниците предлага множество фрагменти и ъгълчета, както и специално предвидени в интериора места за гоблени и други произведения на собствениците. Няколкото къщи, които бележат творческия път на Живко Желев, определят неговия принос в тази архитектурна тема. Той успява да доразвие идеята за вилата и къщата у нас, заложена в голяма степен от проф. арх. Стефан Сте-

Търговски център в Созопол

онер. Това му качество се е проявявало и в най-малките и в големите обекти. Задачата в Ловеч, с изключителните си възможности, ентусиазира колектива и го насочва към едно почти футуристично решение. Този първи вариант не е приет и одобрен. От втория вариант,

фанов. Желев внася нови моменти като творчески похвати и философия на максимсално освободено формообразуване. Пак в Бояна през 1993 г. той проектира и през 1995 г. завършва къща на 800 кв.м, която по характера си е нещо като фирмена резиденция. Това се от-


Жилищна сграда в Рударци

Луксозен ресторант „Рим” в София

разява и на съдържанието, което освен двата жилищни етажа включва и плувен басейн с фитнес в сутерена и зала за билярд с панорамен бар-тераса в подпокривното пространство. Оформлението на двора е от работещия с Желев пейзажист инж. Васил Мутафчиев..

Поредната къща на арх. Желев, проектирана през 1993 г. и завършена през 1996 г., е в село Рударци. Наклонът на парцела е необичайно силен и на пръв поглед неудобен. За сметка на това има интересен изглед към плажа с перспектива в дълбочина. Достъпът с лека кола е в гараж на най-високото ниво, необичайно решение, приложено някога от Нимайер. По-надолу, на полунива са развити жилищните помещения на около 330 кв. м разгъната площ. Проектирането става в пълен синхрон с желанията на собственика, нещо което е обичайно за Живко Желев. В Рударци най-ниската тераса пред дневната и столовата, чрез тревен килим, се прилива в горното ниво на водната каскада. Тя пък на свой ред се успокоява в плувен басейн. Голямо е участието на вече споменавания сътрудник инженер Васил Мутафчиев, на когото се дължи каскадата и великолепното решение на двора. Синхронът между двамата творци, работещи заедно от дълго време, се изразява в рядко единство на “вън” и “вътре”. Свикнали сме с този преход на равния терен, независимо дали между възрожденския двор и къщата, или в американските къщи в равнината. Много по-трудно постижение е стъпаловидното градиране на пространството от “вън-навътре” както е в този случай. Големите проекти на Живко Желев по-рядко стигат до реализация. Това се

отнася и до Търговския център в квартал “Хладилника”, София. Мястото изисква промишлената и складова зона да се оживят и наситят с обслужващи и други, привличащи гражданите, дейности. Преустройството на съществуващи корпуси, нов бизнес хотел, офиси, търговски центьр, място за площадка за хеликоптери и др, са само част от програмата. Този проект е интересен с това,. че се отклонява от досегашната пластическа насока и търси друг тип естетика. Същностната страна на творчеството на Живко Желев, както при всяка артистична личност, е трудно доловима и значително по-сложна от видимото. Все пак тя най-добре се усеща в група реализации и проекти, които маркират целия творчески път на автора: от 1970 до 2000 година. От крайпътния обект “Хъшове” в близост до Враца, през забележителните къщи на писатели, художници и проектът за Ловеч до последните проекти се проследява плодотворната симбиоза между спокоен и уверен в себе си професионалист и склонен към внезапни и изненадващи експерименти новатор. Неговата архитектура притегля зрителя и го въвлича в света на автора-архитект по един интимен начин, като че ли този свят е създаден само и единствено за този отделен зрител, за неговите лични усещания. Материалът е публикуван със съкращения

63


3 / 2 010

НОВИ ПРОЕКТИ НА АРХ. ЖИВКО ЖЕЛЕВ

За гостите на Смолян – красив петзвезден хотел Проектант на комплекса: арх. Живко Желев, Отговорен проектант за хотела: арх. Николай Тулешков, Смолян, скътан в пазвите на Родопа планина, е един удивителен град. Заобиколен е от вечно зелени гори и стръмни каменни откоси, които даряват жителите и гостите с приказна панорама. Днес големият му шанс за икономическо възраждане е превръщането му в първокласен туристически център. Живописните природни дадености, отличните условия за зимни спортове, наличието на минерални извори, природните феномени и обектите за туристически посещения са благоприятни за развитие на туризма. Градът сякаш черпи сила и жизненост от живителната мощ на планината. Пръснати като зърна на броеница, старите и новите му къщи следват нейните извивки. Тук строителството е майсторство, предавано от поколение на поколение. В Смолян има два големи и множество по-малки хотела, но развитието му като туристически център изисква да се помисли за увеличаване на техния брой. Благоприятна възможност за това е дострояването на големия търговски комплекс в центъра на Смолян, проектиран през 1975 г. от арх. Живко Желев, заедно с арх. Румен Тичев. Според идейния замисъл, комплексът е бил част от обширна програма за създаване на новия градски център. Разположен в издължената зона между театъра и сградата на болницата, той е трябвало да осигури непрекъснатост на градската среда. Обектът има трудна съдба, защото досега са завършени само няколко обема – универсален магазин и административен блок. В наши дни се стига до идеята за петзвезден хотел, разположен в незавършената част на търговския център. Решението на арх. Живко Желев, проектант на комплекса и арх. Николай Тулешков, отговорен проектант на хотела е, универсалният магазин да

64

се надстрои с два етажа, а незавършената административна сграда на търговските организации - с девет етажа. Така ще се появи нов модерен петзвезден хотел с всички екстри за категорията. Предвижда се изграждането на лифтова връзка с Пампорово. Луксозният хотел ще бъде със 190 легла. Стаите ще са обикновени, ще има и апартаменти, между които и президентски. Някои ще са пригодени за инвалиди. На всеки етаж са предвидени камериерски офис и румсървис. На предпоследния етаж е разположен медицински център, а над него, на покрива, се намира плувният басейн, изцяло остьклен с отварящ се покрив и всички удобства за деца и възрастни: джакузи. детска пързалка, сауна и панорамен кафе бар. Един от трите хотелски асансьора е директен и ще обслужва външни посетители за басейна и панорамния бар. Приемното фоайе на хотела с рецепцията, услугите и управата са на ниво ±0.00, където е главният вход, достъпен за автомобили и автобуси. На ниво + 4.50 се намират козметичният комплекс, лоби бар с детска площадка и миниголф на терасата, които през зимата се превръщат в ледена пързалка за кънки. В два приземни етажа под хотела, на нивото на главния булевард, са разположени битов ресторант, билярд клуб, скиорна и изложбена зала. Под тях е конгресният център с фоайе, регистрация, три заседателни зали, конгресен бар и с конгресната зала, която в свободните дни се трансформира като градско кино с касов вестибюл, гардеробно фоайе и кафене, достъпни откъм булеварда. На това ниво са ситуирани дебаркадерът за хотела и всички обслужващи и технически помещения, включително и пералнята за хотела. На ниво -3.00 е разположен и подземният паркинг за гостите на хотела.


Надстройката на универсалния магазин от два етажа съдържа бар дискотека с бинго и офиси на първия етаж, а на втория - покрит тенис корт с кафе бар, гардероби за мъже и жени и стая за треньор. Съществуващите два етажа на универмага се оформят с търговски бутици и денонощно отворени климатизирани проходи между тях. И към двата етажа са предвидени паркинги и площадка за хеликоптери. Бутиците са пряко достъпни от приемния хол на хотела и са негова неразделна част. В изградените два приземни етажа под универсалния магазин са разположени на -6.00 казино, банка, складове за бутиците и дебаркадерът за търговския център. На ниво -3.00 се намират развлекателният център с електронни игри, боулинг, луна парк, търговски бутици и голяма част от подземния паркинг на хотела. Главното пространство в ансамбъла е приемният вестибюл през няколко нива, който осъществява връзката на всички части от хотелския комплекс и е достъпен от всички посоки на пешеходно подхождане. Той е климатизиран, денонощно отворен и достъпен за посетителите. Особено внимание е обърнато на архитектурното оформление. Външният образ е търсен в хармония с живописната околна среда. Мекотата на родопските хребети е отразена в меките пластични обеми чрез скосяване под 45° на правите ъгли. Така между всеки две съседни фасади се явява една допълнителна и абстрактна в своите контури, тъй като там завършват елементите на две различни фасади. По този начин вместо четири, фасадите са още толкова, което омекотява обема и обогатява визуалното му възприятие. Важен проблем е било архитектурата на изградения вече търговски център да се вкомпонира в образа на един съвременен супермодерен петзвезден хотел. Тук е големият принос на арх. Николай Тулешков и фирма „Арх и Арт”, на която инвеститорът е поръчал проектирането. Арх. Тулещков не изневерява на дългогодишното си приятелство със своя учител арх. Желев и след инвеститорската заявка се обажда на арх. Желев за съвместна работа по обекта. Така се осъществява и една тяхна дългогодишна мечта - заедно да реализират една сграда. Хотелът е завършен в груб строеж и очаква пълната си реализация.

65


3 / 2 010

NEW PROJECTS ARCH. ZHIVKO ZHELEV

For Smolyan guests - the beautiful five-star hotel Designer of the complex: Arch. Zhivko Zhelev Designer responsible for the Hotel: Arch. Nicholas Touleshkov

Smolyan, nestled in the foothills of the Rhodope Mountains, is an amazing town, combining the spirit of the old Rhodope traditions and contemporary dimensions. It is encircled by evergreen forests and steep rock slopes, which benefit the residents and the visitors with a fabulous view. Today, the greatest chance of Smolyan for economic revival is its transformation into first-class tourist center. The picturesque landscapes, in which is located, the excellent conditions for winter sports, the existence of mineral springs, the numerous natural phenomenon and tourist objects are prerequisite for attracting tourists from around the world. Essential is the town itself, located in the mountains, accumulating strength and vitality of its life-giving power. Scattered like pearls, the old and new houses in Smolyan seem to follow the folds of the mountain. Here, in the Rhodope mountains, the construction craftsmanship is handed down from generations. There are two large and many smaller hotels in the town. But its development as a tourist center requires their number to be increased. A favorable opportunity is the completion of the large trade complex in Smolyan town centre, designed in 1975 by Arch. Zhivko Zhelev together with arch. Rumen Tichev. According to the conceptual design, the complex is part of a comprehensive program for creating a new town center. It is situated in a prolongated area between the theater and the hospital building, with the purpose to ensure continuity of the urban environment. The site had an unfavorable fate, as just a few volumes have been finished - a department store and administration block. Nowadays, the idea of fivestar hotel located in the unfinished part of the mall came to the agenda. For the purpose, Arch. Zhtivko Zhelev as

66

a designer of the complex and arch. Nicholay Tuleshkov, designer responsible for the hotel , decided the department store to be upgraded with two floors and the unfinished administrative building of the commercial organizations to be upgraded with nine floors, as a new modern five-star hotel with all the extras for the category. The complex, converted into a shopping and entertainment center, will fill the hotel ensemble to the maximum with content and will saturate it with life, offering the most versatile entertainment for the guests and the residents of the city. The construction of the lift link to Pamporovo is planned. The luxury hotel has 190 beds. The rooms have one or two beds, there are also suites, including president one. Some rooms are adapted for disabled people. Room service maid office is provided on each floor. Medical center is located on the penultimate floor, and over it, a swimming pool is located on the roof, fully glazed with opening roof and with all the amenities for children and adults: a jacuzzi, chute, sauna and panoramic coffee bar. One of the three hotel elevators is direct and serves the visitors to the pool and the panoramic bar. The hotel lobby with reception services and the management are at Âą 0.00 level, where is the main entrance, accessible by car and bus. At level +4.50 a cosmetic complex, lobby bar with a playground and mini golf on the terrace are located, which during winter time turn into in an ice skating area. In the two ground floors below the hotel, the level of the main boulevard, a restaurant, billiards club, ski center and exhibition hall are located. Below them a congress center is located with a lobby, registration, three meeting rooms, congress bar and congress hall, which transforms in vacant to a cinema hall with ticket desk upfront, wardrobe service and cafĂŠ, accessible from


the boulevard. At this level landing stage is situated for the hotel and for all the service and technical facilities, including laundry for the hotel. At level -3.00 is located underground parking for the guests. The two floors upgrade of the department store contain a disco bar with bingo and offices on the first floor, and on the second - covered tennis court with a coffee bar, wardrobes for men and women and no room for a coach. The existing two floors of universal store are modeled with shopping boutiques and air-conditioned passageways between them open 24 hours. Each of the two floors is provided with parking and helipad. The boutiques are directly accessible from the entrance hall of the hotel and are its integral part. In the two ground floors, below the department store at level -6.00 a casino, bank, boutiques and stores for the landing stage on the mall are located. On Level -3.00 entertainment center with arcade games, bowling, amusement park, shopping boutiques and a large part of the underground parking of the hotel are located. The main space in the ensemble is the entrance vestibule on several levels, which connects all the parts of the hotel complex and is accessible from all directions. It is air-conditioned, open 24 hours and accessible to visitors. Particular attention is paid to the architectural design. The external image is sought in harmony with the picturesque environment. The softness of the Rhodope ridges is reflected in the soft plastic volumes through beveling of the right angles to 45 °. This way, between any two adjacent facades, a new one appears, abstract in its outlines, as there the elements on two different fronts end. Thus, instead four, facades are still so, which softens the volume and enriches its visual perception. An important problem was the architecture of the already

build-up shopping center to be integrated into the image of a modern-art five-star hotel. Here is the great contribution of the arch. Nicholay Touleshkov and “Arch and Art� company, to which the investor has ordered the design. Arch. Tuleshkov does not reverse his longtime friendship with his teacher arch. Zhelev and after the investor request, he called arch. Zhelev to work together on the project. This way their long-standing dream comes true to realize a building together. The hotel is completed in rough construction and expects its full realization.

67


3 / 2 010

НОВИ ПРОЕКТИ НА АРХ. ЖИВКО ЖЕЛЕВ

Нов мезонет на три нива в стара софийска кооперация

Апартаментът сe намира в престижен жилищен квартал на столицата. Състои се от жилищна площ на четвъртия етаж и кабинет на пети и шести полуетажи на кооперация, построена през 1979 г. Комплексът на кабинета се състои от преустроена дневна с балкон, антре с вход към общ коридор и стълбището на кооперацията и малки сервизни помещения – кухненски бокс и баня на петия етаж. Над антрето и сервизните помещения, на шестия полуетаж се намира книгохранилището с кътове за работа и почивка. То е свързано с дневната чрез вътрешна стълба. Целта на преустройството е комплексът на кабинета да се разшири, като се добави още една стая на по-ниско ниво, където да се премести кътът за работа и почивка.Това може да стане, като стаята с балкон на четвъртия етаж, намираща се под кабинетния комплекс на пети и шести полуетажи, се свърже с него посредством нова вътрешна стълба. Такава е била предвидена още при строителството на сградата, но не е била изпълнена. Връзката между кабинета и останалата част от апартамента се е осъществявала външно чрез общото стълбище и коридора на кооперацията. Новият проект предвижда реализацията на вътрешна стълба, което ще помогне за разширяване на кабинетния комплекс на три нива чрез заемане на една стая от апарта-

68

мента на четвъртия етаж. Така полученият мезонет на три нива получава пълното отделяне от апартамента и функционирането му самостоятелно като жилище на три нива с влизане на средно ниво в дневна-столова с кухненски бокс, баня-тоалетна и южна тераса. На долно ниво, достъпно чрез новоизградената стълба, се разполага работен кабинет с библиотека и кът за почивка с възможност да се трансформира в допълнителна спалня за гости. Балконът на това ниво се остъклява в по-голямата си част и се придава към кабинета за сметка на загубената площ от новата вътрешна стълба и камината, която ще отоплява и трите нива на мезонета. На горното трето ниво е спалнята с всичко необходимо към нея. Кое е забележителното тук – минимална застроена квадратура, липса на загубени площи, еднопространственост и непряко проникване една в друга на различните части на съвременното жилище, без да се нарушава комфорта на едно съвременно обитаване. За него допълнително ще допринесат мебелното обзавеждане, камината и стълбищата по проекти на автора, както и завършването на интериора, оформен от двата нюанса на бялото, тюркоазено синьо и изумрудено зелено на фона на индиректното осветление по стените и завършен от синтеза с малката пластика. Текст: арх. Живко Желев


NEW PROJECTS ARCH. ZHIVKO ZHELEV

New Maisonette on Three Levels in Old Sofia Residential Building The apartment is located in a prestigious residential district of the capital. It consists of living area on the fourth floor and offices on the fifth and the sixth semi-floors of the building, which is built-up in 1979. The Cabinet complex consists of a converted living room with a balcony, hallway with entrance to a common corridor and to the staircase of the building and small facility rooms- kitchen box and bathroom on the fifth floor. Above the corridor and the facility rooms, on the sixth semi-floor a bookstore is located with working area and lounge area. It is connected to the living room by an internal staircase. The purpose of the conversion is the Cabinet complex to be expanded by adding one more room at a lower level, where the working area and the rest area will be relocated. This canbed one when the room with a balcony on the fourth floor, located underneath the Complex on the fifth and sixth semi-floor sis connected with it through new internal staircase. This staircase was planned during the construction of the building, but was not implemented. The connection between the cabinet and the rest of the apartment has been external through the common staircase and corridor of the building. The new project provides the realization of the internal staircase, which will help expanding the Cabinet complex on three levels by borrowing a room from the apartment on the fourth floor. The so obtained three-level maisonette gets complete separation from the apartment and its functioning as an independent home on three levels with an entry in the middle level through the living roomdining room with kitchen box, bathroom, toilet and southern terrace. On the lower level, accessible through the newly built staircase, an office with a library and rest area are located, with the option to be transformed into an additional guest bedroom. Most of the balcony on this level is glazed, and attaches to the cabinet at the expense of the lost area from the new internal staircase and the fireplace, that will heat all three levels of the maisonette. The bedroom is located on the upper third level. What is remarkable here – minimum build-up area, no wasted space, spatiality and indirect penetration of the different parts of the modern home into each other, without compromising the comfort of contemporary living.

69


3 / 2 010

Прабългарите и империята на Кир Велики: „Градините на рая” в столицата Пасаргада

D C

B

A

E А. Гробницата на Кир и керван сарай В. Градините на рая - комплекс от Големия дворец, Парковия дворец и „Тронната зала“ C. Дворец (затвор) на Соломон D. Казармите Е. Музей на Пасаргада

70


ГРОБНИЦАТА НА КИР

Последните исторически изследвания за Персия и Прикаспия, както и най-новите археологически разкопки в столицата на Кир – Пасаргада и в Прикаспия дават нови, много важни опорни точки за тайнствените МАСАГЕТИ и съседите им САКИ. Могилните комплекси на масагетите поразително приличат на тези, които нашите археолози продължават да откриват в Мизия, територия на мизогетите, както и на карпатските гети. Кир се освобождава от опеката на Мидийското царство и с мъдра политика успява да обедини държавиците от територията на Иран, Мала Азия и Двуречието. Неговият син-наследник Камбиз присъединява и земите на Египет. За архитектурата и градоустройството на Кир се знаеше твърде малко. Най-популярна е гробницата му в Пасаргада, която е образец за този архитип през вековете. Разкопаването на дворците, и особено на градините между тях, показва нов етап в развитието на цивилизацията. Дворецът, назован „Парадайс гарден” (”Градината на рая”), се отличава не само с математическа хармония между двата палата и павилионите между тях, но и с невероятната си система от мраморни корита и кръгли водоеми между тях. Близо 2000 линейни метра мраморни канали, по които тече вода, оросяват в система красивите градини, поляни и групи от иглолистни и широколистни екзоти. Последните разкопки между мавзолея и дворците разкриват голям кервансарай. На североизток е разкрита и се реконструира Кулата на Соломон (затвор или дворец). Известно е, че Кир след победата си над Вавилон, освобождава евреите от робство и помага за възкре-

сението на историческия Ерусалим. Разкопан е и голям казармен комплекс. Композиционно и по архитектоника той е в съзвучие с дворците. По цялата верига от разкопки се води усилена консервация и реставрация. Всички обекти от северозапад са свързани с удобна артерия. Развитието на градоустройството и архитектурата на Пасаргада издигат на нов етап човешката цивилизация. Тя достига до още по-висок връх при Персепол. Кои са архитектите на императора и какво е йерархическото им място в тогавашното обществено устройство? За сега науката все още не е дала отговор на тези въпроси. По-важно е, че те, както при всички древни цивилизации, са играли важна роля в развитието на империята и преди всичко в изграждането на градовете и на пътната мрежа. Защо Кир не постига приобщаване на масагетите и саките? И тук науката мълчи. Той загива в битка срещу тях. Те са изтласкани на север. След близо два века Александър Македонски отново няма да ги победи, но ще ги принуди да тръгнат на изток, все по-близо до Алтай и Сибир. Преди това обаче трябва да отговорим на млади историци от Оксфорд и Кембрич: Какво знаем за посрещането на Дарий от траки и македонци и за войната срещу скитите. И особено, оставили ли са културни следи, които да открием чрез археологически разкопки. Това ще е тема на следваща публикация с необичайни тези и доводи. Ст.н.с. арх. Йордан Тангъров

71


3 / 2 010

ГОЛЕМИЯ ДВОРЕЦ общ поглед, колонада и детайл от водната ситема на двореца, придружени със ситуация и изометрия.

1 3

5 3

2 4 ГРАДИНИТЕ НА РАЯ 1. Големия дворец, 2. Парковия дворец 3. Павилионите 4. „Тронната зала“ 5. Партера на Градината на рая

72


„ТРОННАТА ЗАЛА“ стела на Кир, вградена в дигитална възстановка

ПАРКОВИЯ ДВОРЕЦ общ поглед, детайл и изометрия и ситуация

Статията е резюме от приностна лекция от курс по „История на древната архитектура. Използвана литература: 1. Всеобщая история архитектуры, том I – 1946 2. Архитектура на древния свят – арх. Сава Бобчев, 1950 3. La grand Atlas - Universalise de l’archiologie 4. Antike – Forman und Stile, Henri Stierlin 5. Encyclopaedia of World Architecture – 1994, Fribourg – Swiss

73


3 / 2 010

The ancient Bulgarians and the empire of Cyrus the Great Recent historical research on Persia and Prikaspiya and the latest archaeological excavations in the capital of Cyrus – Pasargadae in Prikaspiya give new, very important point of view for the mysterious tribe Masageti and their neighbors Saki. The mound complexes of Masageti are strikingly similar to those that the Bulgarian archaeologists discovered in Moesia, territory of the Mizogeti and Carpathian Geti. About the architecture and urban planning in the time of Cyrus

was known too little. But archaeological excavations of the capital Pasargadae are evidence that the development of urban planning and architecture during his reign erected a new stage in the human civilization. In science stand to clarify several issues related to the architectural heritage of Cyrus the Great, and there cultural traces of it in our land, which can be confirmed by archaeological excavations. Arch. Yordan Tangarov

ДВОРЕЦ (ЗАТВОР) НА СОЛОМОН активна реставрация и детайл

КАЗАРМИТЕ

74


3 / 2 010

НОВИ ПРОЕКТИ НА АРХ. АТАНАС КОВАЧЕВ

КРАЙБРЕЖЕН ПАРК В БУРГАСКИЯ ЗАЛИВ Проектът за крайбрежен парк „Сарафово” е разработен след спечелен конкурс Материалът подготви проф. арх. Атанас Ковачев, Член-кореспондент на БАН, доктор на архитектурните науки

Главен проектант и ръководител на авторския колектив: чл.-кор. проф. арх. Атанас Ковачев, доктор на архитектурните науки Членове на колектива: Част “Паркоустрояване и благоустрояване”: д-р ланд. арх. Светлана Анисимова, ланд. арх. Иван Мустаков Част “Фитосанитарна оценка на съществуващата растителност”: ланд. арх. Диана Янкова-Чолакова; Част “Геодезия” (Кадастрална основа): инж. Недялко Георгиев, Георги Бъчваров; Част “Инженерна геология”: доц. д-р инж. Кирил Ангелов; Част “Геодезия” (Вертикална планировка): инж. Николай Найденов, ланд. арх. Павел Симеонов; Част “Пътна и Организация на движението”: инж. Кети Александрова, инж. Радослав Станчев, инж. Мария Белакова; Част “Водоснабдяване и канализация”: инж. Кръстина Божинова; Част “Електрически инсталации” и схема „Електроснабдяване” (трафопостове): инж. Виолета Маврова-Йорданова; Част “Електрически инсталации” (слаботокови инсталации): инж. Диана Опърлакова; Част “Конструкции” и “План за безопасност и здраве”: инж. Емануела Баджова.

76


Квартал „Сарафово” е разположен на 10 км североизточно от центъра на Бургас, в северната част на Бургаския залив, на около 50 м н.в. и се намира в 15-20-минутен изохрон на транспортна достъпност от центъра на града. Териториалното разположение и добрите му транспортни комуникации го правят потенциален резерв на Бургас като курортен ресурс. С морската градина го свързва крайбрежна алея, осигуряваща живописна разходка за пешеходци и велосипедисти (фиг.1).

Квартал „Сарафово”

те почвени условия налага необходимостта от прилагане на мелиоративни мероприятия за подобряване условията за развитие на декоративната растителност. Различните релефни и почвени характеристики моделират основните климатични елементи и създават специфичен микроклимат и възможност за развитие на растителни видове, различаващи се в екологичния си оптимум. Обобщената характеристика на климатичните условия във връзка с проектирането на растителността е, че те са благоприятни за развитие на разнообразен видов състав. Но във видовия състав трябва да се включат главно средно студоустойчиви и сухоустойчиви видове поради неблагоприятния ветрови режим, съчетан с висока атмосферна влажност през зимните месеци и ниска сума на валежите през лятното полугодие. Съществуващата растителност на обекта е от широколистни видове. ПРОЕКТНА ЧАСТ

Атанасовското езеро Бургас Фиг. 1. Местоположение на кв. „Сарафово” Квартал „Сарафово” е предмет на изследване в “ТУП на Черноморското крайбрежие” и “ТУП на отдиха на община Бургас”, разработени и одобрени през 1989 г., където територията е определена като “курортен ресурс с регионално и национално значение”. Урбанистичната концепция в ОГП на Бургас от 1993 г. създава условия територията да се развива като част от градската структура. Градоустройствената идея, заложена и при разработването на новия ОУП на. Бургас, предвижда в перспектива кв. ”Сарафов” да се обособи като вторичен градски център. Теренът, определен според ЗРП на кв.” Сарафово” от 1991 г. за изграждане на крайбрежен парк, обществено обслужване и спорт, е разположен в най-южната част на квартала, над плажа. Ивицата е със средна дължина 1 365 м и средна широчина 120 м. Надморската височина е от 5 до 35 м. Територията е с площ 142.30 дка, (без площта от 1.97 дка на УПИ на помпената станция за отпадни води). (фиг. 2) Инженерно-геоложките условия на територията на парка се обуславят предимно от геолого–литоложкия строеж; наклона на терена; структурните и текстурни особености; физико–механичните свойства на отложенията в масива и т.н. Сарафовският свлачищен комплекс е от константен тип свлачища, изграден предимно от глини. Причините за възникване са преди всичко глинестия строеж на морския бряг, абразивното действие на морето и хидравличните градиенти на подземните води. Това налага извършването на локални почвени проучвания. Резултатите от лабораторните изследвания на почвени проби от обекта са направени от авторския колектив в лабораторията на Лесотехническия университет, София. Свличанията, смесванията на почвени хоризонти, отнасянията на плодородни слоеве дават като резултат много плитка почва. При това най–горният почвен слой става тежък по механичен състав, защото леките фракции са били отнасяни от вятъра и водата, а по-тежките, донесени от склоновите повърхностни води, са се натрупвали. Въз основа на извършените почвени проучвания, като зонален тип почви, разпространени в Сарафово, са определени типичните смолници (vertisols). Характеристиката на съществуващи-

Окончателният проект на ЗРП на кв.”Сарафово” от 1991 г. предвижда да се разработи крайбрежен парк върху неусвоената, силно ерозирала крайбрежна ивица в чертите на квартала. Тя е 142.30 дка и ще осигурява 44.47 м2 зелени площи на жител за широко обществено ползване или 22.95 м2 на посетител през сезона, в който има допълнително около 3000 почиващи. Това е много добър показател за обществени зелени площи. Целта на проектното решение е изграждане на функционално-планова, обемно-пространствена и архитектурно-художествена композиция на нов парк. Задачите на проектното решение са: изграждане на паркова среда, подходяща за селища с развит морски туризъм; създаване на крайбрежен парк като място за отдих, спортни и културни занимания; овладяване на ерозионната дейност.

УПИ II, КВ. 63, КРАЙБРЕЖЕН ПЛАЖ, ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, СПОРТ, ПЛАЖ Фиг. 2. Местоположение на УПИ II, кв. 63 В проектното решение се обособяват няколко функционални зони: Зона „Комуникации”: транспортни комуникации и паркинги за обслужване на парка; пешеходни комуникации и велопаркинги; маршрут, достъпен за хора с увреждания, с осигурен надлъжен наклон 5%; велосипедна алея. Зона „Комплексно обществено обслужване”: рибна борса (обслужващи обекти, свързани с риболовна дейност; временно убежище на малки рибарски плавателни съдове и лодкостоянки между прилежащите буни); хранене - ресторант, кафенета, сладкарница; спортен център (сауна; масаж; лечебна гимнастика; фитнес зала; боулинг; билярд; магазини).

77


3 / 2 010

Зона „Отдих”: „Активен”: спорт (волейболно игрище; баскетболно игрище; комбинирано игрище за футбол, баскетбол, волейбол; фитнес на открито; тенис на маса; плувни басейни; водни пързалки; скейт парк; мини голф игрище); разходка с пони; игрални площадки за деца от различни възрастови групи; велосипеден маршрут и „Пасивен”: панорамни алеи; репрезентативна зона с кътове за отдих, тихи игри (шах на открито), читални на открито; изгледни площадки; места за пикник „Културно-развлекателен”: летен театър. ПЛАНОВА КОМПОЗИЦИЯ Плановата композиция и функционалното зониране на територията на парка са съобразени със съществуващата растителност, релефа на терена и изградените инфраструктурни елементи. При проектирането са спазени всички действащи в момента нормативни изисквания. Транспортният достъп до парка се спира до главните подходи. Автомобилните връзки на територията са решени като улициалеи с асфалтова настилка за “средно движение”, осигуряващи епизодичен автомобилен достъп за коли на “Бърза помощ”, “Пожарна и аварийна безопасност”, сметосборни коли и коли за обслужване на парковата територия и обектите на комплексното обществено обслужване. Мрежата на пешеходните комуникации е изцяло новопроектирана. Осигурени са второстепенни връзки с всички улици на кв. „Сарафово”. В контактната зона на крайбрежния парк с жилищната територия са проектирани паркинги с общ капацитет от 147 паркоместа върху общински терени по граничната улица на квартала (ул.”Черно море”), изградени от еко-паркингови елементи тип „армирана трева“ Във връзка с големия наклон на терена, необходимастта от достъпност на обекта за хора в неравностойно положение е осигурена чрез проектиране на три еко-паркинга като уширения на главните и крайбрежната алеи. Единият от тях е разположен на крайбрежната алея и ще обслужва и посетителите на обектите на рибната борса. Велосипедната алея е проектирана успоредно на крайбрежната

78

алея. Габаритите й са съобразени с нормативите за двупосочно движение. Осигуреният брой паркоместа за велосипеди е 80. От съществуващите пътища са обособени три основни входни пункта към територията на парка и градския плаж – два, поемащи потока от посетители от кв. „Сарафово” и един за пешеходци и велосипедисти, идващи по крайбрежната алея от Бургас. Първият главен подход (в източната част) е решен като панорамна тераса. Фланкиран е с две колони, наподобяващи кули, символизиращи името на град Бургас (бургос – от гръцки - кула). От тази тераса “тръгват” две алеи – едната главна, с усилено покритие, поемаща основния поток от посетители, и друга второстепенна, която навлиза директно към парковата част. Под терасата в ос е проектирано кафене (с покривно озеленяване), пред което се разполага голяма панорамна тераса с места за сядане. Настилката на този площад е с рисунък на компас (щампован бетон). От този площад се слиза по голяма, парадна, двойна, богато озеленена стълба до крайбрежната алея. Вторият главен подход (в западната част) следва съществуващото трасе на алеята и е връзка с обектите на комплексното обществено обслужване в юго-западната част на парка. Обединяващото в композиционно отношение пространство между двата главни подхода е оформено като представителна зона с геометризирана композиция. Тя се състои от главна ос на две нива, чийто задънки са две площадни пространства - на панорамната тераса при входа за парка и плажа в източната част и на летния театър в западната част на парка. Двете главни алеи са разделени от партерни площи. За избягване на монотонността на централната ос, предопределена от теренните дадености, се разполага серия от тематични градини на “Седемте изкуства” – КИНО, ТЕАТЪР, ЦИРК, ЖИВОПИС, ТАНЦ, МУЗИКА И ЛИТЕРАТУРА, които водят към летния театър. В тях са проектирани геометризирани цветни композиции, както и постоянни и временни скулптурни експозиции по съответната тема. Тези градини могат ежегодно да се променят, след като се организират пленери, с участието на ученици от специализирани училища по приложни изкуства и студенти от Лесотехническия университет, Художествената академия и


архитектурните факултети на УАСГ, НБУ и ВСУ “Любен Каравелов” - София, ВСУ “Черноризец Храбър” - Варна и др. Успоредно на главната ос, терасовидно са разположени второстепенни алеи. Те съставят главното рекреационно ядро. Връзката между алеите на различни нива се осъществява чрез стълби, рампи и три главни напречни стълбищни връзки. Задънките на тези оси са изгледни площадки с места за сядане, перголни конструкции и чешмички (фонтанки). Кътовете за почивка и изгледните площадки към морето са съобразени с конфигурацията на терена и са ситуирани едностранно на алеите, с “лице” към морето. Те са решени като ниши (джобове), в които е предвидена пейка за сядане, място за инвалидна и детска количка. В тази зона за пасивен отдих са проектирани две площадки за шах на открито. При пресичането на главната ос с втория главен подход са проектирани кафене и сладкарница. Една от главните алеи навлиза в западната част на парка и със светлинен ефект в настилката води до летния театър и обиколно достига до подхода на парка откъм Бургас. По тази алея е разположена серия от монохроматични градини с маси за пикник. Проектирани са БЯЛА, ЖЪЛТА, ОРАНЖЕВА, РОЗОВА, ЧЕРВЕНА и ВИОЛЕТОВА градини. Баграта на градината би била достатъчен ориентир за ориентация в парка. Колоритът е сред най-силно въздействащите декоративни признаци на растенията. Източната част на парка е решена като зона за активен отдих с разполагане на спортен център. Сградата е вкопана и се превръща в покривна кафе-тераса с места за сядане. Амфитеатрално са проектирани трибуни. Около басейните е предвидено място за разполагане на шезлонги. Единият басейн е с воден бар и сектор за вибромасажи, а другият е с водни атракции и различни типове пързалки за деца. Към спортния център, освен игрища за баскетбол, волейбол и тенис, е предвидено изграждането на фитнес на открито с различни типове съоръжения. Атракция към детската площадка ще е мрежата за катерене за деца от 5-12 години. Теренната конфигурация в западната част на парка е подходяща за “вписване” в ската на летен театър. Освен театрални пред-

ставления, на сцената могат да се провеждат празненства, чествания, танцови спектакли, курсове по танци. Площадките за игра са устроени в зависимост от предназначението им по възрастови групи: до 3 години; от 3 до 12 години; от 12 до 18 години, както и комбинирани площадки за игри, общуване и спорт за всички ползватели до 18 години В зависимост от предназначението на площадките за игра по възрастови групи са създадени условия за различни видове игри и/или занимания: люлеене; пързаляне; въртене; клатушкане; пазене на равновесие; катерене; игри със сюжети и роли; експериментиране; учене; общуване – колективни игри Детската зона с амфитеатъра е с морска тематика и е проектирана с изглед към морето. Нейното предназначение е организиране на детски тържества в паркова среда – рожденни дни, карнавали. Тук ще бъде и мини-конната база за разходки с понита. В югозападната част на приморския парк е проектирана втора спортно-атракционна зона за юношеската група с площадки за спортове със състезателен и развлекателен характер, площадка с вълнообразна повърхност за скейтбордове и байкове, миниголф и универсално спортно игрище. Пешеходният подход от Бургас е оформен представително с разполагането на обществено-обслужващи сгради – кафе, ресторант и дискотека, частично решени с покривни тераси, аквапарк, при осигурен сервивут от 200 метра до най-близките жилищни сгради. В тази част на парка е обособена зона с обслужващи обекти, свързани с риболовна дейност - рибна борса, пристанище за временно убежище на малки рибарски плавателни съдове и лодкостоянки между прилежащите буни. Територията е осигурена с транспортен достъп и подходяща инфраструктура . По панорамната алея между плажа и парка са местата за сядане, като изгледни площадки и кътове за социални контакти и отдих. Във връхната част на ската, ограничена от ръба на откоса и регулационната линия на имотите, панорамната алея дава още възможности за разходка. Лесопарковата част на парка е предназначена и обзаведена за спокоен отдих и разходки. Композиционно е изградена от различни по обем и мащаб открити и закрити растителни пространства.

79


3 / 2 010

БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА Видове терени

Проектно решение m2

%

Улици/транспортни комуникации

11455,30

8,05

Алеи и площадки за отдих

25657,03

18,03

Велосипедна алея

2234,14

1,57

Детски площадки

1849,92

1,30

Открити спортни обекти-съоръжения

2148,76

1,51

Амфитеатър

313,06

0,22

Зелени площи (вкл. озеленени покри-

97661,79

68,63

981,88

0,69

142301,9

100

ви на сгради и затревени паркинги)

Сгради за обществени дейности (кафенета, ресторант, дискотека, аквапарк, амфитеатър, спортен център, миниголф, разходка с пони)

Общо

ДЕНДРОЛОГИЧЕН ПРОЕКТ Обемно–пространствената композиция цели максимално запазване на съществуващата растителност. Тя е в задоволително състояние - фитосанитарната оценка предвижда да се премахне незначителен процент от съществуващата растителност. Внасянето на нови видове дървета и храсти допринася освен за естетическото въздействие на отделните паркови пространства, още и за осигуряване на рекреационен комфорт и приобщаване на новопроектираните обекти в парковата среда. Обемно-пространствената композиция цели добре балансирано съотношение на откритите към закритите пространства, според изискванията за паркови площи по Черноморието, като се съобразява с изградените инженерни съоръжения (дренажи) и типа на обекта – свлачище. За създаване на благоприятни условия за отдих е предложено равномерно разпределение на отделните типове пространства. При подбора на растителността е търсен целогодишен декоративен ефект. Възприетият подход за подбор на видов състав се основава на еколого-географския принцип (горско райониране) и на принципа за идентичност на териториите. Предвидена е растителност, която е характерна за районите с подобни условия (надморска височина, географска ширина, микроусловия), която в същото време да е характерна и коренна за самия район. Според класификационната схема за типовете месторастения у нас като препоръчителен състав за масиви при растежни условия – равнинно-хълмист релеф, долна част на склонове, на припечни места, върху сухи смолници, са насаждения от ксеротермични дъбови съобщества, които обаче не са подходящи за основен вид върху свлачищни терени, поради тяхната едроразмерност. Основавайки се на данните за местността и самонастанилата се растителност, като основни видове са използвани: Acer campestre, Acer tataricum, Fraxinus ornus, Gleditsia triacanthos, Celtis australis, Koelreuteria paniculata. За укрепване на откоси и понижаване на ерозионната дейност са използвани храстови масиви от: Amorpha fruticosa, Elaeagnus angustifolia, Tamarix tetrandra, Tamarix ramosissima, Cotinus coggygria, Hippophae rhamnoides, Lonicera tatarica, Rhus typhina, Sparcium junceum, Syringa vulgaris. Стръмните откоси са укрепени с масиви от храстови фиданки, тъй като залесяването не е препоръчително за борба срещу свлачища и ерозия при такъв наклон. Те са засадени в големи чисти масиви от един вид. По този начин се създават ефект на мозайка с

80

различна багра и фрактура на листната маса, което ще подобри значително силуетното въздействие на ерозиралия скат. За озеленяване на подпорните стени са подходящи видовете: Cotoneaster dammeri, Lycium halimifolium, които засадени над нея декорират стената с падащите си стъбла. За вертикално озеленяване на перголите са използвани пролетноцъфтящия вид Wisteria floribunda и лятноцъфтящия Campsis radicans. За декорация на високата подпорна стена към спортния център е използван Partenocissus quinquefolia. Видове за крайбрежната алея, които понасят сравнително добре засоляване са: Juniperus virginiana, Acer campestre, Gleditsia triacanthos, Koelreuteria paniculata, Amorpha fruticosa, Cotinus coggigria, Elaeagnus angustifolia, Hippophae rhamnoides, Lonicera tatarica, Punica granatum, Rhus typhina, Tamarix sp. Дървесно-храстови групи са разположени в близост до заведенията за хранене и местата за отдих с цел засенчване и приютяване на дадения обект в ландшафта. Те играят роля и на шумоизолиращи прегради към площадките за активен отдих и спорт. Дървесната растителност е използвана за пространствено разделяне и създаване на визуални коридори между брега и морето. Изолационната ивица на велоалеята с крайбрежната алея е решена като жив плет от Ligustrum ovalifolium и L. ovalifolium ‘Aureovariegata’, които са засадени в редуващи се ивици. Разликата в обагрянето на листната маса ще разнообрази силуетното въздействие. Във връзка с оформянето на тематичните еднобагрени градини във видовия състав са включени голям брой култивари на цъфтящи и листнодекоративни видове. Трите компонента, на които се разчита за създаване на колоритното въздействие са: масивите от храсти по ската, които в обхвата на градината са със съответната багра на цъфтеж, плодове, листна маса или есенно обагряне и играят ролята на фон; дървеснохрастовите групи от декоративни видове; монохроматичната мавританска поляна по наклона на ската пред градината. Видовият състав на проектираната растителност в детските площадки за игра е съобразен с изискванията на Наредба № 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра – не са използвани видове от забранителния списък в Наредбата. Обощената картина за новопроектираната растителност включва: 4 иглолистни вида с 197 индивида; 19 широколистни вида със 675 индивида; 20 вида храсти с 13540 индивида. Подробно е разработен видовият състав за различните градини в парка. Зацветяване с едногодишни сезонни цветя в геометрични и геометризирани композиции е проектирано в партерната част по главната алея. Тези ярки цветни тематични мозайки са проектирани с цел да разнообразят и оживят пространството на главната алея, както и да провокират асоциации по съответната тема у посетителите. Основният ефект от цветните композиции ще се постигне при лятното зацветяване. Мавританските поляни в монохроматичните градини са от едногодишни цъфтящи видове с една багра. За целта ще се използват готови смески от семена на цветя и декоративни житни треви. Изпълнението на проекта ще доведе до създаване на интересен и богат по своите функции парк на Бургас, който заедно с Приморския парк и другите съществуващи и новопроектирани паркове и градини ще обогати зелената система на морския град и ще повиши в количествено и качествено отношение показателите и параметрите за обществени зелени площи на жител. Експертният съвет на Община Бургас прие проекта на 15 юли 2009 г. Надяваме се крайбрежният парк “Сарафово” да стане след реализиарнето му в близко бъдеще една от емблемите на Бургас.


NEW PROJECTS ARCH. ATANAS KOVACHEV

COASTAL PARK in quarter “Sarafovo” - Burgas The project for coastal park “Sarafovo” was elaborated after a won competition Corresponding Member of BAS prof. Atanas Kovachev, Ph.D in architectural science Chief designer and head of the team: Corr. prof. Atanas Kovachev, Ph.D. in architecture science Team members: Dr. landscape arch. Svetlana Anisimova, Landsc. Arch. Ivan Mustakov - Part “Landscape architecture and development”; arch. Diana Yankova-Cholakova - „Plant Evaluation of the existing vegetation”; eng. Nedyalko Georgiev, Georgi Bachvarov - Part of “Land Surveying” (Cadastral base); assoc. prof. Kiril Angelov - Part of “Engineering Geology”; eng. Nikolay Naydenov, landsc. arch. Pavel Simeonov - Part of “Land Surveying” (vertical layout); eng. Cathy Alexandrova, eng. Radoslav Stanchev, eng. Maria Belakova - Part “Road and Traffic Organization”; eng. Krastina Bojinova - Part “Water Supply and Sewerage”; eng. Violeta Mavrova-Jordanova - Part „Electrical Installations“ and the scheme “Electrical supply” (transformers), eng. Diana Oparlakova - Part „Electrical installations“ (low voltage installations); eng. Emanuela Badjova - Part “Structures” and „Plan for Safety and Health”.

Quarter Sarafovo is located 10 km. northeast of the city center in the northern part of Bourgas Bay, 50 m a.s.l. and within 15-20 minutes isochron of accessibility from the city center. Its location and good transport links make it a potential hidden resort for the city of Burgas. It is connected with the sea garden with promenade providing scenic walk for pedestrians and cyclists. Project design The final draft of the ZRP quarter Sarafovo of 1991 planned to develop a coastal park on unused, heavily eroded coastline within the boundraries of the neighborhood. It is 142.30 acres and would provide 44.47 m2 green areas per inhabitant with wide public use, or 22.95 m2 per tourist during the season. This is a very good rate for public green areas. The aim of the design solution is the creation of functional plans, spatial, architectural and artistic composition of a new park. The tasks of the design are: building a park suitable for sea side resorts, creating a coastal park as place for recreation, sports and cultural activities; curb the erosion. In the design are separated several functional areas: Zone “Communications”: good transport communications and parking, walking paths and bycicle parkings; route accessible for the disabled people provided with longitudinal gradient of 5%; bicycle track. Zone “Integrated Public Services”: fish market (service facilities related to fishery; temporary shelter for small fishing boats), food - restaurants, cafes, shop, sports center (sauna, massage, medical gymnastics; gym, bowling, billiards, shops).

Zone “Recreation”: “Active”: sports (volleyball, basketball, multi-purpose field for football, open gym, table tennis, swimming pools, water slides, skate park, mini golf course), walk with pony; playgrounds for children of different age groups; cycle route. “Passive”: promenade, representative area for recreation, quiet games (chess outdoor), outdoor reading rooms, viewpoints, picnic areas. “Culture and entertainment”: summer theater.

81


3 / 2 010

ГОЛЯМ УСПЕХ ЗА ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ, СОФИЯ Лесотехническият университет спечели проект за безвъзмездна финансова помощ в размер на почти четири милиона лева

Ръководител е чл.-кор. проф. д.а.н. арх. АТАНАС КОВАЧЕВ Лесотехническият университет спечели проект за безвъзмездна финансова помощ по схема BG161PO001/1.1-07/2009 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации”. Проектът за „Модернизация на Библиотечно - информационния център, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изграждане на достъпна архитектурна среда в Лесотехнически университет - София” (Договор BG161РО001/1.1-07/2009/002) е на стойност 3 840 073,71 лв., които се разпределят по следния начин: • Съфинансиране от ЕФРР (мин. 85%) - 3 264 062,65 лв.; • Национално съфинансиране (мах. 10%) - 381 121,06 лв.; • Собствен принос на Лесотехнически университет (мин. 5%) - 194 890,00 лв. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.

ОСНОВЕН ЕКИП ЗА РАБОТА ПО РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТА: Ръководител: чл.-кор. проф. д.а.н. арх. А. Ковачев, Координатор: Е. Тричкова, Експерт “Вътрешен контрол и одит”: доц. д-р Б. Желязова, Експерт “Информационни и комуникационни технологии”: доц. д-р Р. Милчев, Експерт “Извършване СМР и енергийна ефективност”: инж. Н. Топалов, Счетоводител: Д. Киркова, Технически сътрудник: ланд. арх. Д. Петрова. (част от екипа, работи и по документацията на проекта, с който Лесотехнически университет кандидатства и спечели конкурса – 2009/2010 г.) ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ: Архитектурно ателие „АРХИХОЛ” (арх. Г. Дойчинов, арх. Г. Цапков, арх. А. Дамянова, арх. Г. Цапкова). Консултант: член кореспондент проф. д.а.н. арх. А. Ковачев Главен проектант на съществуващата сграда и реконструкцията на Учебно-лабораторния корпус (УЛК) на Лесотехническия университет.

Този документ е създаден в рамките на проект “Модернизация на Библиотечно-информационния център, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изграждане на достъпна архитектурна среда в Лесотехнически университет – София”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” (2007 – 2013 г.), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Лесотехнически университет – София и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

82


На 2 юни 2010 г. в сградата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството се състоя церемония по подписването на договорите с бенефициентите (ректорите на университети) на одобрените за финансиране проекти. Договорите се подписаха въз основа на проектни предложения на държавни висши училища, одобрени с Решение № РД-02-14-719/ 30.04.2010 г. на Ръководителя на УО на ОПРР. На 15 юни 2010 г. се проведе пресконференция в БТА, където бе представен проекта на Лесотехнически университет. Чрез него ще бъдат финансирани дейности по трите възможни мерки за: енергийна ефективност, осигуряване на равен достъп на групите в неравностойно положение, модернизация на информационното обслужване в библиотеките на висшите учебни заведения. Парите се отпускат по оперативна програма “Регионално развитие” на Министерството на регионалното развитие и благоустройството – съобщи на пресконференцията в пресклуба на БТА ректорът на университета проф. д.с.с.н. инж. Нино Нинов. „Нашият университет е класиран на второ място с 85 точки между 13-те университета, които спечелиха такава помощ от общо кандидатствали 26 държавни висши учебни заведения. Сумата, която получаваме (3 милиона и 840 хиляди лева) е около 75 % от държавната ни субсидия за тази година и около 20 пъти повече от предвидените от държавата разходи за капиталови вложения”, заяви проф. д.с.с.н. инж. Нино Нинов. Обстойно представяне на изминалия път при подготовката на проекта и първите стъпки по реализацията му след подписването на договора направи ръководителят на проекта – чл.-кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев. „Предвидените по настоящия проект интервенции отразяват политиката на Лесотехническия университет и неговото ръководство за осигуряване на оптимални условия за реализация на образователния процес, усъвършенстване на качеството на обучение, преподаване, научни изследвания и ресурсно обезпечаване за постигане на най-добри резултати при изпълнение на мисията и главната цел на ЛТУ. Най-трудната и тежка работа тепърва предстои. Вярвам, че ще успеем”, категоричен е чл.-кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев.

Пресконференция в БТА. Вляво: ректорът на ЛТУ проф. д.с.с.н. инж. Нино Нинов. В дясно: ръководителят на проекта и декан на факултет „Екология и ландшафтна архитектура” чл.кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев.

Одобрен е от МРРБ окончателният график за изпълнение на заложените дейности и стартиране на процедурите за обществени поръчки за избор на изпълнители в съответствие с изискванията на Закона за обществени поръчки и Наредба за възлагане на малки обществени поръчки – общо 7 обществени поръчки. На настоящия етап (октомври 2010 г.) са завършени успешно 3 процедури и са избрани: • Фирма “Международни прояви” ОДД за услуги, свързани с осъществяване на мерките за информация и публичност. • Адвокатско дружество “Тончева и партньори” за консултантски услуги, свързани с изготвяне на необходимата документация за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки. • Фирма “АФА” ООД за одиторски услуги.

Този документ е създаден в рамките на проект “Модернизация на Библиотечно-информационния център, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изграждане на достъпна архитектурна среда в Лесотехнически университет – София”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” (2007 – 2013 г.), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Лесотехнически университет – София и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

83


3 / 2 010

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА БИБЛИОТЕЧНО - ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР, ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ, СОФИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ – ФУНКЦИОНАЛНО И КОМПОЗИЦИОННО РЕШЕНИЕ Инвестиционният проект за “Модернизация на Библиотечно-информационния център, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изграждане на достъпна архитектурна среда в Лесотехнически университет, София” се характеризира с иновативност във функционално-плановата и обемно-пространствената композиция и оригинален интериорен образ. Сградата на УЛК се намира в урегулирания поземлен имот на Лесотехническия университет (ЛТУ), София (кв. „Дървеница”). Свободно стояща е като основният вход и достъпът на студенти, преподаватели, посетители и служители се осъществява от източната страна. Инвестиционният проект засяга част от площите на трите етажа (нива) на УЛК. Разработката ползва всички предходни “придобивки” на ЛТУ, отнасящи се до досегашните преустройства в сградата на УЛК и Аула максима. Едновременно с това, посредством прегрупиране на преградни стени без да се засягат конструктивни елементи, се създава една модернизирана и съвременна среда за нуждите на библиотечно-информационния център. Приобщават се нови помещения, разположени в близост с проектираната библиотечно-информационна зона, които до сега не са били функционално обвързани с библиотеката. Те се свързват в единно информационно звено, като по този начин попълно се изпълняват техническите и функционалните им нужди.

Проектът предвижда окрупняване на пространството в библиотеката и премахване на досегашното разделение на “читалня – студенти” и “ читалня – преподаватели”. Леките преградни стени и остъклявания подпомагат възможността за прегрупиране на зоните при нужда. Настилките предлагат спокойно ненатрапващо се решение, разнообразено от мебелните пространствени групи. Окачените тавани осигуряват обща осветеност с естествено и изкуствено осветление. Общите пространства са решени с чисти форми, успокоени и неутрални. Зоните, интегрирани в библиотечноинформационния център, отново са третирани по начин, предполагащ възможност за прегрупиране и пренареждане на мебелите. Предложено е съвременно решение на библиотеката чрез осигуряване на електронен достъп до библиотечния фонд, посредством места за терминали и места за преносими компютри, помещение за професионален скенер, център за трансфер на технологии, център за младежко информационно общество, зали за групова работа и др. Едновременно с това в голямата читалня се разполагат множество стелажни групи за книги и издания на свободен достъп, което минимизира “твърдото” преграждане посредством стени. Пространството на голямата читалня предполага пренареждане при нужда на мебелните групи.

Преустройването на входната козирка с евакуационната стълба във външен асансьор създава визуално ненатежаващ външен обем, смислово обвързан с духа на ЛТУ. Обемът е остъклен – полупрозрачно остъкляване, частично отразяващо светлината отвън и частично пропускащо светлината отвътре. Мястото на асансьора е подбрано в най-оптималната според съществуващите фундаменти зона. Разположен е непосредствено до паркова среда, което предполага това решение като най-ненатрапващо се. Стъкленият обем е допълнително засенчен с жалузи от изток. Входната козирка в подкрепа на заварената паркова среда е предложена с вертикално озеленяване, което освен с приятния си вид, ще допринесе за подобряване на микроклимата и рекреационната среда в общите пространства, като фоайетата на втори и трети етажи. Обемът на остъкления външен асансьор се явява знаков елемент и акцент в обемно-пространствената композиция, който изпълнява и функционалните нужди за устройване на достъпна среда в сградата. По този начин се осигурява благоприятна среда и за хората с различни възможности (лица с увреждания) в сферата на образователните услуги. Общодостъпната среда се доразвива чрез изграждане на вътрешни и външни рампи и преустройване на санитарните възли.

Ситуация Лесотехнически университет В кръга е учебно-лабораторният корпус, обект на Проекта за модернизация на библиотечноинформационния център по оперативна програма „Регионално развитие” Този документ е създаден в рамките на проект “Модернизация на Библиотечно-информационния център, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изграждане на достъпна архитектурна среда в Лесотехнически университет – София”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” (2007 – 2013 г.), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Лесотехнически университет – София и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

84


ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ НА ПРОЕКТА

Разпределение първи етаж Учебно-лабораторен корпус

Разпределение втори етаж Учебно-лабораторен корпус

Разпределение трети етаж Учебно-лабораторен корпус

В цвят са обозначени площите, обект на Проекта за модернизация на библиотечно-информационния център по оперативна програма „Регионално развитие”

Дейностите, предвидени за изпълнение в проекта са насочени към: • Изграждане на модерен библиотечно-информационен център чрез повишаване на възможностите и капацитета на съществуващата информационно-комуникационна инфраструктура, подобряване на обслужването и сигурността, разширяване на набора и обхвата от предлагани услуги в библиотеката на Лесотехнически университет; • Подобряване на условията за работа в библиотеката на Лесотехнически университет чрез ремонт и реконструкция на помещенията и внедряване на съвременно библиотечно обзавеждане; • Подобряване на енергийната ефективност в сградата на библиотеката чрез реализиране на мерки за повишаване на енергийната ефективност и инсталиране на енергоспестяващо оборудване; • Подобряване на достъпа до образователните услуги на лица с увреждания чрез изграждане на достъпна среда в сградата на библиотеката; • Развитие на научно-изследователска дейност и създаване на условия за прилагане на иновационни методи за обучение (вкл. дистанционно) чрез обновяване и внедряване на нови технологии в библиотеката. Планирани са дейности за превръщане на съществуващата библиотека в модерен Библиотечно-информационен център чрез ремонт и реконструкция на библиотечната инфраструктура, обновяване и внедряване на нови технологии, обновяване на IT конвенционално оборудване, изграждане на Студио за дигитализация; доизграждане на мрежовата библиотечна структура и достъпа до интернет, осигуряване на отдалечен достъп на оторизирани потребители (студенти, докторанти, преподаватели) до електронните ресурси на библиотеката. Предвидените по настоящия проект интервенции отразяват политиката на Лесотехническия университет и неговото ръководство за осигуряване на оптимални условия за реализация на образователния процес, усъвършенстване на качеството на обучение, преподаване, научни изследвания и ресурсно обезпечаване за постигане на най-добри резултати при изпълнение на мисията и главната цел на ЛТУ. Проектът залага на следните основни приоритети по отношение на IT инфраструктурата: • Осигуряване на широк достъп на студентите и външни потребители до учебни материали, депозирани в библиотеката на университета, чрез вътрешна университетска мрежа; • Подобряване на информационното обслужване на науката чрез електронен достъп до международната научна периодика; • Разширяване дейността и подобряване обслужването на компютърната мрежа на университета; • Окомплектоване на университетската библиотека с учебни пособия, книги и периодика и пълна компютъризация на заемната служба за студенти и преподаватели и на информационната им осведоменост и обслужване. Основните задачи, свързани с изграждането на модерна електронна библиотека и обновена информационна среда в ЛТУ, изискват изграждане на IT инфраструктура

Този документ е създаден в рамките на проект “Модернизация на Библиотечно-информационния център, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изграждане на достъпна архитектурна среда в Лесотехнически университет – София”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” (2007 – 2013 г.), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Лесотехнически университет – София и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

85


3 / 2 010

ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Учебнолабораторен корпус Фасада изток Акцент в композицията е остъкленият и озеленен обем на асансьора

Учебнолабораторен корпус Интериор на библиотечноинформационния център Този документ е създаден в рамките на проект “Модернизация на Библиотечно-информационния център, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изграждане на достъпна архитектурна среда в Лесотехнически университет – София”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” (2007 – 2013 г.), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Лесотехнически университет – София и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

86


Надлъжен разрез

и инсталация на специализирани устройства, предоставящи нови библиотечни услуги или подобряващи обслужването и сигурността в библиотеката. Модернизацията на IT инфраструктурата на библиотеката включва следните направления: • Инсталация на нова структурна кабелна система; • Инсталация на високоскоростна оптична връзка към централна сграда на университета; • Инсталация на нови библиотечни сървъри обслужващи on-line потребители във и извън университета; • Инсталация на специализиран сървър за съхранение на дигитални копия на книги, списания, вестници, статии и т.н.; • Инсталация на система за видео наблюдение; • Инсталация на специализирани врати за контрол на достъпа до библиотеката.

Напречен разрез

Проектът за изграждане на съвременен библиотечно-информационен център предвижда цялостно обновяване на наличната информационна и комуникационна инфраструктура между основните корпуси на университета, както и техническото и информа-

ционно осигуряване на университета на най-съвременно технологично ниво, което позволява университетът да се превърне в образователна институция, съизмерима с водещите образователни институции у нас и по света.

Този документ е създаден в рамките на проект “Модернизация на Библиотечно-информационния център, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изграждане на достъпна архитектурна среда в Лесотехнически университет – София”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” (2007 – 2013 г.), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Лесотехнически университет – София и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

87


3 / 2 010

Частична фасада юг

Основната насока на работата по проекта включва изграждането на съвременен библиотечен център със следните основни технически и технологични възможности: • осигуряване на допълнителен брой стационарни места за работа на студентите, докторантите, преподавателите и гостите на университета (посредством компактни терминали с възможности за достъп до всички информационни ресурси на библиотеката, международните библиотеки, за които има абонамент университета, системите за електронно обучение, информационните ресурси на университета); • осигуряване на мобилни работни места за работа на студентите, докторантите и преподавателите с пълноценен достъп до посочените ресурси, както и с изградени механизми за поддръжка на мрежовата сигурност в зависимост от съвременните изисквания на Европейското законодателство; център за дигитализиране на наличния библиотечен фонд със съвременни специализирани устройства, позволяващи съхраняването в цифров вид на учебни помагала, пособия, дисертации, списания и други; • техническо осигуряване на Център за младежкото иновационно общество (изисквания на МОН), както и Център за патентна информация и конферентна зала;

• видео и електронно наблюдение позволяващо защита на книгите, списанията и другите ресурси на библиотеката предоставяни на хартиен носител за работа в помещенията на библиотеката; изграждане на условия за навлизане на VoIP (Voice over IP) телефония. Втората насока от работата по проекта е свързано с обновяването на съществуващия в УЛК учебно-информационен център на университета, което включва: • изграждането на съвременно сървърно помещение, отговарящо на изискванията на заявеното оборудване за осигуряването на библиотечно-информационния център; • монтирането и конфигурирането на комуникационното оборудване, включително хардуерни защитни стени, комутатори, маршрутизатори, шлюзове за безжичната мрежа, както и сървърите и специализираните устройства за съхранение на библиотечните ресурси; осигуряване на 100 Mbps мрежов достъп (увеличение 10 пъти на съществуващия достъп) на 8 учебни лаборатории в УЛК; • осигуряване на възможности за ползване на мобилни устройства на територията на учебните зали в УЛК от преподавателите, студентите, докторантите и гостите на университета, с гарантирано ниво на сигурност по отношение на университетските ресурси; • изграждане на виртуална мрежа за гостите на библиотечно- информационния център. Третата насока на работа включва цялостно обновяване на оптичната свързаност между корпусите на университета. Планираната скорост е 10 Gbps (увеличаване 1000 пъти на съществуващата скорост), което ще позволи на преподавателите и студентите от основния корпус, също да имат високоскоростен достъп до новите ресурси на библиотечно-информационния комплекс, което ще подобри възможностите за извършване на различни изследвания свързани с ползването на литературните източници на библиотеката. Предвиден е и подсигурен достъп на преподавателите, студентите и докторантите и от корпус Д на Лесотехническия университет, раз-

положен в Студентския град и от корпуса на Университета, разположен на бул. „Цариградско шосе”. Четвъртата насока от работата включва цялостно обновяване на комуникационното оборудване в основния корпус на университета. Това ще позволи: • да обновим, ускорим и подсигурим достъпа на преподавателите от основния корпус до ресурсите на библиотечно- информационния център, както и свързаността към Интернет; да подсигурим възможностите за връзка на преподавателите, студентите и докторантите висококачествена и сигурна връзка с ресурсите на библиотечно-информационния комплекс намиращи се извън университетската мрежа; • да подновим опорното мрежово оборудване (което в момента е на възраст 15 години и не отговаря на съвременните изисквания за поддръжка на достъп до услуги на Интернет равнище); да бъдат отделени във виртуални мрежи финансово-счетоводния отдел, учебно-методичния отдел, приемната за кандидат-студентската кампания, което ще подобри работата на посочените звена във връзка с достъп до техните сървъри, споделянето на документи и други; да подобрим и подсигурим управлението на трафика и мрежовата сигурност в основния корпус, който в момента страда от чести сривове или свръх трафик в следствие на големия брой машини (около 200 машини в часовете от 10.00 до 15.00 часа) и липсата на технически средства за мониторинг, отстраняване на проблемни сегменти от мрежата, невъзможност за промяна на настройките за маршрутизиране и създаването и управлението на подмрежи; • да поставим основата на изграждането на бъдеща VoIP (Voice over IP) телефония. Много ми се иска Лесотехническият университет да има съвременен библиотечно-информационен комплекс, който в следващите 10-15 и повече дори години да отговаря на съвременните европейски и световни изисквания и потребности в тази област.

Чл.-кор. проф. д.а.н. арх. АТАНАС КОВАЧЕВ

Този документ е създаден в рамките на проект “Модернизация на Библиотечно-информационния център, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изграждане на достъпна архитектурна среда в Лесотехнически университет – София”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” (2007 – 2013 г.), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Лесотехнически университет – София и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

88


Huge success for the University of Forestry, Sofia The University of Forestry won the project for grant in almost four million BGN Head is Corr. Professor d.a.n. Arch. Atanas KOVACHEV The University of Forestry won the project for grant in scheme BG161PO001/1.1-07/2009 „“Support to ensure adequate and cost-effective infrastructure of higher education in urban agglomerations”. The project for “Modernization of the Library - Information Center, introducing energy efficiency measures and building accessible architectural environment in the University of Forestry Sofia”(Contract BG161RO001/1.1-07/2009/002) is for 3840 073.71 BGN, distributed as follows: • ERDF co-financing (min. 85%) - 3264 062.65 Euro; • National co-financing (max. 10%) - 381 121.06 Euro; • own participation of the University of Forestry (min. 5%) - 194 890.00 BGN The deadline for the project implementation is 24 months. CORE TEAM WORKING ON THE PROJECT: Head: Professor d.a.n. Arch. A. Kovachev Coordinator: F. Trichkova; Expert InternalControl and Audit: Dr. B. Zhelyazova; Expert Informationand Communication Technologies: Dr. R. Milchev; Expert Constructionand energy efficiency works: Prof. N. Topalov; Accountant: E. Kirkova; Investment project: Architectural Studio ARHIHOL (arh. Doychinov D., arch. Tsapkov D., arch. Damyanova A., arch. Tsapkova D.) Consultant: Professor d.a.n. Arch. A. Kovachev Chief designer of the existing building, reconstruction/renovation and interior solution of Educational laboratory housing of the University of Forestry. On June 2, 2010 a ceremony was held at the Ministry of Regional Development and Public Works for signing of the contracts with beneficiaries (rectors of the universities) of the projects approved for financing. The contracts were signed on the basis of proposals of state higher education institutions, approved by Decision № RD-02-14-719 / 30.04.2010, the Head of the Managing body of OPRR. On June 15, 2010 a press conference was held at the Bulgarian Telegraph Agency on which the project of the Forestry University was presented. Under that project, activities for three possible measures will be financed: energy efficiency, ensuring equal access of disadvantaged groups and modernization of information services in libraries of higher education institutions. The Rector of the University d.s.s.n. Prof. Nino Ninov announced at the press conference in the Bulgarian Telegraph Agency press club, that money is granted under the program „Regional Development” of the Ministry of Regional Development and Public Works. „Our university ranked second with 85 points

Technical Assistant: landscape. arch. E. Petrova (Part of the team wasworking on the project documentation preparation, with which University of Forestry applied and won the competition - 2009/2010)

among the 13 universities that won such support from a total of 26 higher education state institutions that have applied. The amount we get (3 million and 840 thousand) is about 75% of our state subsidy for this year and about 20 times more than the funds provided by the state for capital investments, „said Professor d.s.s.n. Prof. Nino Ninov. The head of the project - Corr. Professor d.a.n. Arch. Atanas Kovachev, made a detailed presentation of the work done in the project preparation and the first steps in its implementation after signing the contract. “The interventions provided in the project reflect the policy of University of Forestry and its management to ensure optimal conditions for the realization of the educational process, improving the quality of teaching, learning, research and to facilitate the achievement of best results in implementing the mission and main objective of the institution. The most difficult and hard work lies ahead. I believe we will succeed, „said d.a.n. Prof. Arch. Atanas Kovachev.

This document was created within the project “Modernization of the Library and Information Center, introducing energy efficiency measures and construction of accessible architectural environment in the Forestry University – Sofia”, which is funded by the Operational Programme „Regional Development“ ( 2007 - 2013) co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund. The sole responsibility for the content of this publication is of the University of Forestry - Sofia and under no circumstances can be considered that this document reflects the official opinion of the European Union and MA.

89


3 / 2 010

The final timetable for implementation of planned activities and launching procurement procedures for selection of contractors in accordance with the requirements of the Public Procurement Act and Regulations for Assigning small public contracts (a total of 7 contracts) was approved by the Ministry of Regional Development and Public Works. At this stage (October 2010) 3 procedures have been have successfully completed and selected: • Company „Mejdunarodni Proiavi“ Ltd. for services related to implementation of measures for information and publicity. • Law Firm “Toncheva and Partners” for consultancy services related to preparing the documentation necessary for conducting procurements. • Company “AFA” Ltd. for audit services.

MODERNIZATION OF THELIBRARY AND INFORMATION CENTER, INTRODUCING ENERGY EFFICIENCY MEASURES AND BUILDING ACCESSIBLE ARCHITECTURAL ENVIRONMENT IN THE UNIVERSITY OF FORESTRY SOFIA INVESTMENT PROJECT – FUNCTIONALITY AND COMPOSITION The investment project „Modernization of the Library and Information Center, introducing energy efficiency measures and construction of accessible architectural environment Forestry University, Sofia” is characterized by innovative functional-planning and volumetrically-spatial composition and original interior design. The building of the University of Forestry is in the regulated land plot of the University of Forestry, Sofia (Darvenitza). The main entrance is free-standing and the access for students, teachers, visitors and staff is from the east side. The investment project concerns areas on the three floors (levels) of the university. The development enjoys all the previous „benefits“ of the University of Forestry, referring to previous reconstructions of the building of ULK and Aula Maxima. Simultaneously, modern and contemporary environment for the needs of the library and information center is created by regrouping the partition walls without affecting the structural elements. New spaces are added - located close to the designed library and information area, which until now have

not been functionally linked to the library. They are connected in one united information point; thereby more fully fulfill the technical and functional needs. The project foresees enlargement of the library space and elimination of the present separation of “library-students” and “library-teachers”. Light partition walls and glazing give the possibility of regrouping of the areas if needed. Contemporary solution for the library is also proposed by electronic access to the library through places for terminals and portable computers, a room for professional scanner, center for transfer of technologies, center for youth informational society, halls for group working and others. Reconstruction of the front canopy with evacuation ladder in external elevator creates unobtrusive external volume. The volume is glazed and is created regarding the existing foundations. The entry canopy has also vertical planting. The elevator serves as method of transportation for the disabled people. The overall accessibility is developed by construction of internal and external ramps and renovation of the sanitary facilities.

TECHNICAL PART OF THE PROJECT Activities scheduled for implementation in the project include: • Construction of modern library and information center by increasing the capabilities and capacity of the existing information and communication infrastructure, improving servicing and security, increasing the range and scope of services available in the library of University of Forestry; • Improvement of the working conditions in the library of the University of Forestry through repair and reconstruction of the facilities/rooms and introduction of modern library equipment; • Improvement of the energy efficiency of the library building through the realization of energy efficiency improving measures and installing energy saving equipment; • Improvement of the accessibility to educational services of disabled persons by building accessible environment in the library building; • Development of research activities and creating conditions for implementation of innovative teaching methods (including remote teaching) by updating and integrating new technologies in the library. The conversion of the existing library into contemporary library and information center is planned activity through repairing and reconstruction of the library infrastructure, upgrading and integrating new technologies, upgrading the IT conventional equipment, building a digitalization studio, completing the library network infrastructure and the access to the Internet,

providing remote access to authorized users (students, PhDs, teachers) to electronic library resources. The interventions provided in the project reflect the policy of the University of Forestry and its management to ensure optimal conditions for the realization of the educational process, improving the quality of teaching, learning, research and to facilitate the achievement of best results in implementing the mission and main objective of the institution The project relies on the following key priorities in terms of IT infrastructure: • Providing wider access to students and external users to learning materials deposited in the library of the university through internal university network; • Improving information services for science needs through electronic access to international scientific periodical editions; • Extension of activities and improving the servicing of the University computer network; • Providing the University Library with educational materials, books and periodical editions, and full computerization of the library services for students and teachers and their informational awareness and servicing. I really hope that the Forestry University will have contemporary library and information complex, which in the next 10-15 and even more years will meet the contemporary European and International requirements and needs in this area. Corr. Professor d.a.n. Arch. Atanas KOVACHEV

This document was created within the project “Modernization of the Library and Information Center, introducing energy efficiency measures and construction of accessible architectural environment in the Forestry University – Sofia”, which is funded by the Operational Programme „Regional Development“ ( 2007 - 2013) co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund. The sole responsibility for the content of this publication is of the University of Forestry - Sofia and under no circumstances can be considered that this document reflects the official opinion of the European Union and MA.

90


3 / 2 010

ИЗЛОЖБА ”МИЙС ВАН ДЕР РОЕ 2009” Наградата за съвременна архитектура на Европейския съюз „Мийс ван дер Рое” за 2009 г. печели проектът за Норвежката национална опера и балет в Осло на Snohetta В Галерията за чуждестранно изкуство в София Членовете на журито се събират на две заседабе открита фотографска изложба, която предста- ния. При първото те оценяват номинираните прови избраните от журито проекти на наградата на екти и определят финалистите и селектираните. Европейския съюз за съвременна архитектура „Мийс След посещение на обектите--финалисти се оргаван дер Рое 2009” : победител, носител на специ- низира второ заседание, при което окончателно алната награда, финалисти и селекция.Представе- се избират победителят и специалната награда за ната у нас изложба включваше около 1/6 от цялата изгряващ архитект. Кулминация на награждаванияноминирата продукция. В каталога и изложбата бе та е издаването на каталог и организирането на включен и български проект - жилищна и офис сграда пътуваща изложба, която представя избраните от „Жаклин” на „Аедес студио” с проектанти арх. Пла- журито проекти: победител, носител на специалмен Братков и арх. Росица Хинкова. ната награда, финалистите и селекцията. Арх. Георги Станишев откри изложбата и предПо отношение на обема и заданието не състави историята на престижната награда. Той бла- ществуват никакви ограничения. Всяко издание годари за приноса на младите български архитекти, включва еднофамилни къщи, жилищни кооперации; на инвеститора Аркадий Чорбаджийски, на арх. Ге- музеи и арт-инсталации; здравни, спортни и учеборги Стоилов като президент на Международната ни заведения; както и мащабни инфраструктурни академия на архитектурата и на Галерията за чуж- проекти и транспортни съоръжения. Общото, кодестранно изкуство, която предостави залите си ето ги свързва е, че всички работи допринасят за за експозицията. вида на европейския град. В този смисъл наградата Наградата е съвместна инициатива на Европей- се стреми да бъде платформа за проучване, разската комисия и на фондация „Мийс ван дер Рое”. Ос- витие и реализиране на устойчива архитектурна новните й цели са да бъдат признавани и поощрявани практика, която доказва предимствата на устойизключителни постижения в областта на архитек- чивото развитие в социален, културен и икономитурата и да се привлече вниманието към значимите чески аспект. приноси на европейските професионалисти при разработването на иновативни концепции и технологии. Освен това, наградата допринася за издигане на професията като подкрепя архитекти, работещи в Европейски съюз, както и млади архитекти в началото на своята кариера. Веднъж на всеки две години група независими експерти, асоциациите - членки на Европейския съвет на архитектите (АСЕ), европейските национални организации на архитектите и Консултативният съвет В каталога и изложбата бе включен и български проект представят предложенията си на внимание- жилищна и офис сграда „Жаклин” на „Аедес студио” с то на специално избрапроектанти арх. Пламен Братков и арх. Росица Хинкова. но жури.

92


Премията за победителя е на стойност 60.000 €, специалната награда – 20.000 €. Двете са допълнени със скулптура, пресъздаваща павилиона на Мийс ван дер Рое в Барселона – символът на наградата – новаторство и съвършенство в концепция и изграждане. Наградата за съвременна архитектура на Европейския съюз „Мийс ван дер Рое” за 2009г. печели проектът за Норвежката национална опера и балет в Осло на Snøhetta (на снимката отгоре). Заключенията на журито за качествата на обектите-финалисти: Крайната трамвайна спирка в Ница реагира интелигентно и чувствително на сложната топография на парцела и на комплексното задание. Университетът „Луиджи Бокони” е одобрен поради точната интерпретация на строителната култура на Милано. Библиотеката, център за възрастни хора и обществено пространство в Барселона е приета заради потенциала си да се превърне в нещо повече от обикновена брънка, запълваща градската тъкан. Музикална зала „Зенит”. Периферията на града прекалено често се определя от хаотично застрояване и банални решения. Създаването на качествена архитектура в такива условия е случаят на Музикална зала „Зенит”. Норвежката национална опера и балет. След напрегнати дебати е взето решението Наградата за 2009 г. да бъде присъдена на Норвежката национална опера и балет. Броят на проектите, представени в каталога и изложбата за 2009 г. е увеличен до 50 във връзка с множеството номинирани проекти. Това потвърждава високото качество на архитектурата, която се създава в Европа. Гимназията 46° 09’ с / 16° 50’ и в Копривница, Хърватия от Lea Pelivan и Toma Plejie / StudioUp е избрана измежду селекция от 28 проекта да получи специалната наградата за изгряващ архитект. За ”МИЙС ВАН ДЕР РОЕ 2009” е имало 340 номинирани проекта, от които 38 са включени в каталога и изложбата. Пет от тях са финалистите: Крайна трамвайна спирка в Ница (Ница, Франция) от Marc Barani /Atelier Marc Barani Университет „Луиджи Бокони” (Милано, Италия) от Shelley McNamara, Yvonne Farrell / Grafton Architects Библиотека, център за възрастни хора и обществено пространство (Барселона, Испания) от Rafael Aranda, Carme Pigem, Ramon Vilalta / RCR Arquitectes Норвежка национална опера и балет (Осло, Норвегия) от Snohetta / Kjetil Trodal Thorsen, Tarald Lundevall, Craig Dykers Музикална зала „Зенит” (Страсбург, Франция) от Massimiliano & Doriana Fuksas / Studio Fuksas

93


3 / 2 010

ЗА ЧОВЕКА И ТВОРЕЦА АТАНАС АГУРА – С ОБИЧ И ПРЕКЛОНЕНИЕ Сборникът „Архитект Атанас Агура – човекът и творецът”, посветен на творческия и житейския път на арх. Атанас Агура, бе представен пред широката общественост в зала 8 на НДК. Две години и половина след неговата кончина приятели, колеги, роднини, спортни деятели, съмишленици, общественици и журналисти с обич и преклонение говориха за човека и твореца, посветил живота си на архитектурата. При представянето на книгата водещият арх. Лило Попов подчерта, че тя е документ за един пълноценен живот, който е истински пример за утвърждаване на творческите и архитектурните ценности и на висшите морални стойности в живота. С възхищение и поклонение пред живота и делото на арх. Атанас Агура бяха изпълнени словата на присъстващите. Пролича, че за всички, които са работили или общували с него по различни поводи, както и за членовете на фамилията му, арх. Агура е една изключителна енциклопедична и космополитна личност. Човек с невероятна работоспособност и вечно търсещ дух, когото природата щедро бе дарила с много мъдрост, доброта и талант. Проектант и строител, той е бил от хората, които

94

с присъствието и действията си правят света подобър. Всичко сътворено от него е изкуство, благословено от непреходното. Споделяйки впечатления и преживявания, всички подчертаваха, че арх. Агура е бил не само много талантлив проектант, но което е изключително важно, и голям човек и българин - качества, които рядко са съчетани така хармонично в една личност. Арх. Агура е достоен потомък на една достолепна българска фамилия, дала на България поредица ярки и забележителни личности. Неговият баща, арх. Димитър Агура е първият председател на Инженерноархитектурната камара, учредена у нас през 1937 г. Днешните представители на фамилията продължават традициите на предците си. Те имат съществена заслуга и за съставянето на сборника и представянето му пред обществеността. С развълнувани слова братът на арх. Агура, инж. Константин Агура благодари на всички присъстващи и на НДК, Съюза на архитектите в България, архитектурната колегия, спортната общественост и Българската православна църква, почели паметта и делото на арх. Атанас Агура.


Линднер България ЕООД отбеляза откриването на новия си офис със семинар на тема

„ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА УСТОЙЧИВО БЪДЕЩЕ“

Отскоро Линднер България се премести в нов офис в търговската зона на ж.к. София Парк. Сградата е част от административния квартал на Резиденшъл парк София, който заедно с Бизнес парк София нареждат Линднер Холдинг сред едни от най-големите немски инвестори в страната. Модерният офис е изцяло решен с висококачествени немски продукти LINDNER – системи двойни подове, преградни стени и тавани. В реално изпълнение може да се види функционалността на системите в интериорното разпределение на офисното пространство. На семинара гост-лекторите от Линднер, Германия представиха три актуални теми с акценти: Нови разработки в областта на модулните фасади. Lindner ECO ® Фасада и CW65 Фасадна система – критерий за устойчивост с лектор Лудвиг Шмид , директор направление „Конструкции” в Lindner Fassaden; Преградните стени Lindner: „Функционална елегантност в интериорните решения” с лектор Кристоф Рийгер, директор направление преградни системи в Lindner Group и „Нови решения при изграждането на сградни инсталации, климатични подове и тавани” с лектор Михаел Хьолцле, управител на Bavarian Aircondition Engineering. Освен, че се запознаха с най-новите системи продукти и концепции на Линднер, гостите на семинара имаха възможност да дискутират редица актуални въпроси в областта на устойчивото строителство с експертите от Линднер Холдинг. Събитието уважиха редица наши известни архитекти, инвеститори, специалисти от строителния бранш и журналисти.

Линднер Груп е водещ строителен холдинг в производството на леки преградни стени, двойни и кухи подове и окачени тавани. Високо ефективните немски технологии заедно с модерните и съвременни продукти за сухи строителни системи са успешно прилагани при реализирането на множество престижни обекти в цял свят. Линднер e символ на качество и изпълнява проекти за милиони квадратни метри офисни площи на пет континента. Линднер България ЕООД е 100 % дъщерно дружество на Линднер Груп и ексклузивен дилър на продуктите Lindner в България. Компанията успешно реализира хиляди квадратни метри двойни подове, окачени тавани и преградни стени и на българския пазар. Референтни проекти с продукти Lindner са Бизнес Парк София, Сердика офис Център, Литекс Тауър и Софарма Бизнес център.

95


3 / 2 010

ОРГАНИЗИРАНО ОТ

БЪЛГАРСКИ ТОП АРХИТЕКТИ НА ПРЕЗЕНТАЦИЯ И СПА УИКЕНД В САНДАНСКИ

96

По оригинален и запомнящ се начин фирмите „Хенкел България”, „Монтажи 64” и „Инекс” презентираха най-новата си продуктова гама пред водещи български архитекти. Семинарът за топ архитекти от страната се проведе с организационното съдействие на фирма „Арх медия” в хотел „Пирин” в Сандански. Около 80 проектанти и дизайнери при чудестни конферентни условия два дни и половина съчетаваха получаването на полезна професионална информация със СПА уикенд в един от най-модерните СПА комплекси в страната.


Техническият мениджър на фирма „Хенкел България” Николай Мравов представи иновации от Ceresit, марката с повече от 100- годишна история и опит в лепилните технологии. Презентацията беше фокусирана върху нови системни решения от Ceresit, като индустриални подови покрития. Бяха разгледани и интересни факти за топлоизолация, като снимки от термокамера в реално време, които показват температурата по повърхността на сградите. Николай Мравов разказа за предимствата на системите за топлоизолация Ceresit Ceretherm. Те са сертифицирани с Европейско техническо одобрени и предоставят дълготрайна устойчивост. Формулата BioProtect удължава живота на фасадата чрез защита от микробиологични замърсители (мухъл и плесен). „Хенкел” дава гаранция от 10 години за своите продукти при използване на всички продукти от система Ceresit Ceretherm при употреба, съобразена с техническите данни и монтирана спо-

ред указанията. Богатата палитра от цветове на мазилки и бои Ceresit беше представена заедно с програма “Цветове Ceresit”. Програмата е предназначена за цветова визуализация на проекти, които ще бъдат изпълнение с материали от система Ceresit Ceretherm. “Цветове Ceresit” е налична онлайн в сайта на Ceresit (www.ceresit.bg). Всеки може лесно и удобно да избере цвят за своята фасада. Програмата може да се използва за оцветяване на предстоящи проекти по реални снимки или на примерни зададени сгради. Цветовете се адаптират спрямо частта от денонощието и дават възможно най-реална представа за визията на фасадата. Николай Мравов наблегна също и на разходите, които могат да бъдат спестени за енергия при качествена топлоизолационна система. В еднофамилна къща без топлоизолациия, до 40% от топлонните загуби се осъществява през стените й. Презентацията завърши с кратка сесия от въпроси и отговори.

97


3 / 2 010

Фирма „Монтажи 64” ООД представи пред архитектите, участници в семинара, испанската фабрика ZIRCONIO. Тя е една от водещите в областта на дизайна, производството и продажбата на керамични изделия, специални детайли и допълнения. От три години „Монтажи 64” внася продукцията й на българския пазар, като по този начин предлага висококачествен гранитогрес, произведен с помощта на последните технологични постижения и актуални модни тенденции. Гости на „Монтажи 64” бяха Renato Marcal, директор „Продажби” на завод ZIRCONIO и Miguei Diaz, директор „Продажби” на португалската фабрика за клинкер Gres Tejo. Ключовите думи в тази презентация бяха: „Клинкерът е материал, който издържа на хората, на времето и във времето”. Фирма „Инекс Монтажи” с предмет на дейност проектиране, изработване, доставка, монтаж и сервизна поддръжка на вентилационни, климатични и отоплителни инсталации, е сред най-бързо развиващите се млади фирми в бранша, сертифицирана по стандарт ISO 9000:2001. За да бъде постоянно в течение с новите технологични изменения и с из-

98

искванията на своите клиенти, разработва заедно с фирмите Carrier и Toshiba нови, високо ефективни съоръжения за отопление и климатизация, част от които представи на семинара: Термопомпа въздух-вода ESTIA/Toshiba до 55 градуса топла вода – постига максимална енергийна ефективност при термопомпите, като дава възможност за комбиниране със съществуващ котел. Може да се използва за захранване на радиатори, вентилаторни конвектори, подово отопление и бойлер за гореща вода. Реверсивни сплит термопомпени системи 80AW/30AW/Carrier – отопление за жилищни сгради. Оптимизиран кръг за работа с външно тяло. Идеално балансиран ротор с ниски вибрации. Термопомпа вода-вода със затворен кръг, модел PCROCAP/Carrier, отоплителна мощност от 6 до 16 kW с вграден хидравличен модул. Агрегат с водно охлаждане 30 RW/Carrier, осигурявящ икономично отопление с подпочвени води с голям диапазон от отоплителни мощности за различни по предназначение сгради. Термопомпа вода-вода с подпочвен водоизто-


Много ползотворни се оказаха и неформалните контакти, запознанствата и разменената информация между архитектите и ръководствата на фирмите по време на специалните вечери в Балканския и Средиземноморския ресторанти и в пиано бара на хотела. В незабравимо емоционално преживяване се превърна разходката с автобуси до Мелник, където в механа „Св. Варвара”всички бяха гостени с печено агне, обилно полято с руйно мелнишко вино под звуците на македонски народни песни. Оказа се, че архитектите са не само добри професионалисти, но и умеят добре да релаксират и да се зареждат емоционално с песни и танци. Призът за най-добър танцьор в импровизираната надпревара спечели арх. Васил Кашукеев. За всички участници в семинара организаторите бяха осигурили безплатно ползване на СПА услугите на хотела – закрит басейн с хидромасажни джетове, джакузи, сауна парк/ финландска сауна, био сауна, парни бани- калдариум и лакониум, леден фонтан, емоционални душове, топли лежанки и пейки, зона за релакс, термален басейн и кнайп пътека, както и градина с голям плувен басейн и тенис кортове. На разположение бяха също безжичен интернет и безплатен паркинг.

чник, модел PCRONAP/Carrier, отоплителна мощност от 6 до 16 kW с вграден хидравличен модул. Винтов агрегат с водно охлаждане 30XWH/Carrier, 27 типоразмера с широк спектър от мощности, подходящи за всякакви решения от 500 до 1900 Kw. Представената продуктова гама на „Инекс Монтажи” предизвика жив интерес у аудиторията. Присъстващите се включиха активно с въпроси и коментари към водещия презентацията и останалите специалисти от фирмата.

99


3 / 2 010

100


КНАУФ ОТКРИ НОВ ЗАВОД ЗА ГИПСКАРТОН Завод „Марица” - най-модерната инсталация в Европа

През това лято официално бе открит новият български завод за гипскартонени плоскости на „Кнауф”. Той се намира в община Гълъбово, Старозагорско, на 260 км югоизточно от София. Инвестицията е за над 62 млн. евро. Новата производствена база е върху собствен терен с площ 12 хектара, от които 27 000 кв. м застроена площ. „Kнауф”, един от най-големите световни производители на строителни материали, е на българския пазар от 1993 г., а от 1997 г. е собственик на завода за гипсфазерни плоскости във Видин.

Новият завод за гипскартон е най-модерната инсталация от този род в Европа. Той е в непосредствена близост до ТЕЦ „Марица изток III”. Изграждането му е отнело две години. През януари т. г. са извършени първите пробни доставки, предназначени за целевите пазари. Техническият гипс (т. нар. РЕА-гипс) от ТЕЦ-а е суровината за плоскостите. Годишният производствен капацитет е 30 млн. кв. метра гипскартонени плоскости, като 30% от продукцията е предназначена за Южна Румъния, а останалите 70% ще задоволяват нуждите на българския пазар. При откриването управителят на „Кнауф България” ЕООД г-жа Ингрид Янкер подчерта, че потреблението на гипскартон на глава от населението е спаднало на 1,5 кв. м, но въпреки това фирмата държи 50% от пазарния дял в страната. Очакванията са възстановяването на пазара да започне през 2011 г.

101


3 / 2 010

ДВОЕН ПРАЗНИК НА ХОТЕЛ РИЧ - ВЕЛИНГРАД С тържествена церемония СПА хотел РИЧ във Велинград отпразнува петия си рожден ден, на който се състоя и освещаването на първата у нас скулптурна икона-параклис на Пресвета Богородица Ширшая Небес, издигната в градината на хотела.

102


Монументално-декоративната пластика, възстановка на византийската икона на Света Дева МарияПроскинитарий, дело на скулптора Любомир Добрев, е дарение от собственика на хотел РИЧ Златан Златанов, председател на Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите във Велинград, за жителите и гостите на града. Тя представлява композиция от метал, черен мрамор и червен гранит. Хотелът е изграден на място с много силно енергийното излъчване, където се събират водите на три минерални извора. В древни времена тук е имало тракийско, а по-късно римско светилище. Тържеството започна с освещаване на иконата от Пловдивския митрополит Николай. След това продължи в ресторанта и механата на хотела. Кметът на Велинград Иван Лебанов и председателят на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация Благой Рагин поздравиха собственика на хотела и му пожелаха успешна и ползотворна дейност. Николай Диковски от RD Partners подари на домакините малък спектакълконцерт с трио The Voices. В края на тържеството фойерверки озариха небето над СПА хотел РИЧ.

103


3 / 2 010

Whirlpool България избра

WHIRLPOOL GLAMOUR KITCHEN 2010 Студенти са победители в конкурса за дизайн на кухня След оспорвана надпревара в първото издание на конкурса за дизайн на кухненски интериор, включващ новата серия уреди Glamour, Whirlpool България избра проекта “Бамбукова кухня” на Ирина Георгиева и Михаил Кленов като отговарящ в най-голяма степен на изискването за баланс между функционалност и креативност. Авторите на спечелилата концепцията са студенти в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), София. Заключителният етап по избора на крайния победител в конкурса се състоя в централния офис на компанията в присъствието на тричленното жури от водещите дизайнери и архитекти Таня Глебова, Радина Гешева и Александрина Ненкова. Съгласно регламента на конкурса, представители на Whirlpool България избраха победителя между двата проекта, спечелили в категориите “Награда на публиката” и “Награда на журито”. Проектът, спечелил вота на публиката с най-много оригинални гласове в он-лайн гласуването на интернет страницата на конкурса е на Асен Станчев и Миглена Райковска, представители на архитектно студио ЕТ “Арх. Анислава Асенова Бельовска - Станчева”. “Бамбукова кухня” е проектът отличен с наградата на журито и голямата награда на Whirlpool България. Идейният проект “Бамбукова кухня” беше оценен като най-функционален с оглед дизайна на кухненското пространство и най-оригинален по отношение на идеята за вграждане на уредите от серията Glamour. Победителите получиха чек на стойност от 5000 лева, който бе връчен от изпълнителния директор на Whirlpool България Васил Илиев. Той благодари на всички участници в конкурса, които вложиха своя талант, творчество и професионализъм в създаването на проектите, както и на журито за неговата обективност в оценяването на разработките. На официалната церемония по награждаване-

104

то беше връчен и почетен плакет на авторите на спечелилия с най-много реално отчетени гласове от публиката проект, както и на представителите на журито. В конкурса Whirlpool Glamour Kitchen 2010 взеха участие над 120 проекта на интериорни дизайнери, архитекти, студенти по архитектура, дизайн, приложни изкуства, както и на студия и фирми с колективни проекти.Whirlpool Glamour Kitchen 2010 е първото издание на конкурса на Whirlpool България за криейтив дизайн на кухненско пространство. Основно изискване към участниците в надпреварата бе представяне на оригинални дизайнерски идеи за приложение на новата серия Glamour.– лидер в прецизната иновативна технология и минималистичния хай-тек дизайн. Задачата бе чрез изразните средства на интериорния дизайн, проектите да подчертаят ергономичността и високото качество на живот, което се постига при употребата на уредите от серия Glamour на Whirlpool. При оценяване на проектите водеща роля имаха критериите за оптимално и ефективно усвояване на кухненското пространство и оригиналността на идеите за вграждане на уредите. За компанията Whirlpool: Whirlpool има дългогодишен ангажимент към опазването на околната среда и повишаване на ефективността при използване на природните ресурси, който датира от 1970 г. със създаването на първия корпоративен офис за контрол на околната среда. Корпорацията е водещ производител на бяла техника, с годишни продажби от 19 милиарда долара, 70 000 служители и 69 центъра за производство и проучвания. Whirlpool e марка уреди No. 1 в света, в ранглистата на най-значимите марки според независимата, световна маркетингова консултантска агенция Brand Finance.


AMC 3 2010  

AMC aspects magazine 3 Issue 2010