Architectenweb magazine #11

Page 40

De oude kapel van het Edith Stein College in Den Haag wilde Atelier PRO niet teveel programma geven. Deze huisvest nu de aula en enkele lokalen.

40 — architectenweb


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.