Beeldverslag Keizersgracht

Page 1

KEIZERSGRACHT


Keizersgracht 247 Amsterdam Beeldverslag van de restauratie van een grachtenpand Report of the restoration of a canal house Een uitgave van / published by Architectenbureau Vroom BNA November 2020 / November 2020 Contact / contact Architectenbureau Vroom BNA Vijzelgracht 6 sous 1017 HR Amsterdam T 020 6208132 info@vroomarch.nl www.vroomarch.nl

2


247

247

3
INHOUD

INDEX

Inhoud 6 Inleiding 8 Bouwhistorie 12 Gebouwstructuur 16 Ontwerp 22 Uitvoering 30 Souterrain 36 Bel-etage 54 Eerste verdieping 98 Tweede verdieping 122 Zolder verdieping 144 Tussenlid en lichthof 170 Voorgevel 198 Tuin 204 Oplevering 224

Index 6 Introduction 8 Architectural history 13 Building structure 16 Design 22 Construction 30 Lower ground floor 36 Upper ground floor 54 First floor 98 Second floor 122 Attic Floor 144 Middle section and light court 170 Front facade 198 Garden 204 Hand over 224

‘Keizersgracht 247: pand met klokgevel, bekroond door een borstbeeld (XVIIIb)’, ca.1760 (bron: Het Grachtenboek) ‘Keizersgracht 247: building with bell-gable, crowned with a bust (XVIIIb)’, ca.1760 (source: Het Grachtenboek)

6INLEIDING

INTRODUCTION

In februari 2017 werden wij benaderd met de vraag langs te komen aan de Keizersgracht. Het pand stond nog te koop en discretie was een vereiste.

In February 2017 we were approached with the request to visit the Keizersgracht. The property was still for sale and discretion was required.

De grote wens was de plaatsing van een lift: dat was de voorwaarde voor de aankoop. Met de makelaar en Monumenten & Archeologie waren de onderhandelingen al begonnen. Wij werden ingeschakeld om uitleg en toelichting te bieden voor de plaatsing van een lift. De logische plaats voor een lift was het lichthof dat nu was volgebouwd met trappenhuizen, gangen en een badkamer.

The wish was to install a lift: this was the condition for the purchase. Negotiations had already started with the broker and Monuments & Archeology. We were brought in to provide explanations for the installation of a lift. The most logical place for this was the light court, which was now full of stairwells, corridors, and a bathroom.

Op voorwaarde dat het lichthof geheel ‘opgeschoond’ zou worden, gaf Monumenten & Archeologie toestemming voor het plaatsen van een lift in het lichthof. Zo ontstond voor ons bureau een buitenkans! Onze eerste insteek was dat wij voor zowel het lichthof als het hele pand de oorspronkelijke structuur terug zouden brengen door allerlei latere toevoegingen te verwijderen. De enige toevoeging is een glazen lift als helder element.

[rechts] Plattegrond van Amsterdam (bron: Gerrit de Broen, 1744) Het pand Keizersgracht 247 is rond 1620 gebouwd en staat weergegeven op de historische stadsplattegrond van het jaar 1625. Het toont het oudste beeld van het pand. Het pand nr. 247 is weergegeven met een trapgevel met vleugelstukken en een getoogd fronton. De twee naast gelegen panden nr. 249 en nr. 251 hebben eenzelfde trapgevel. Vermoedelijk zijn de 3 panden in dezelfde periode gebouwd. In het grachtenboek van Caspar Phillips (1768) is op nr. 249 een trapgevel met vleugelstukken en een getoogd fronton afgebeeld. Een dergelijke gevel is tijdens de bouw van nr. 247 en nr. 251 ook gemaakt.

8

On the condition that the light court would be “cleaned up” completely, Monuments & Archeology gave permission to place a lift in the light court. This created a great opportunity for our office. Our first approach was to restore the original structure for both the light court and the entire building by removing all kinds of later additions. The only add-on is a clear glass lift.

[right] City map of Amsterdam (source: Gerrit de Broen, 1744) The building Keizersgracht 247 was built around 1620. The oldest image of the building is depicted on a historic city map from 1625. Building no. 247 is shown with a stepped gable with wing pieces and an arched pediment. The two adjacent buildings no. 249 and no. 251 have the same stepped gable. The 3 buildings were presumably built in the same period. In the canal book of Caspar Phillips (1768), no. 249 shows a stepped gable with wing pieces and an arched pediment. Such a façade was also made during the construction of No. 247 and No. 251.Keizersgracht 247


1968 (bron: Beeldbank, Gemeente Amsterdam) 1968 (source: Beeldbank, Municipality of Amsterdam)


BOUWHISTORIE Keizersgracht 247 werd rond 1620 gebouwd en beschikte waarschijnlijk van meet af aan over een voor- en achterhuis. Uit de bouwtijd bleef een deel van het casco bewaard. Omstreeks het tweede kwart van de achttiende eeuw kreeg het voorhuis zijn huidige halsgevel in Lodewijk XIVstijl.

Archief tekeningen (zie tekening d.d. 1936) geven ook aan dat er achterin de tuin een tuinhuis heeft gestaan. Het is onbekend wanneer deze ontmanteld is.

Rond 1800 werd het interieur gemoderniseerd, getuige de linker gangwand (bel-etage), opgang naar de eerste verdieping met lensvormige balusters en de bijhorende lichthofpui en plafondafwerking. Omstreeks het derde kwart van de negentiende eeuw kreeg de voorgevel op de bel-etage en eerste verdieping ramen met kwartronde bovenhoekjes. De zaal in het achterhuis lijkt rond dezelfde tijd van fenêtres à terre te zijn voorzien.

In 1960 vond de laatste grote verbouwing plaats, waarbij het pand werd ingericht als kantoor (bel-etage en deels 1e verdieping) en woonruimte (deels 1e verdieping, 2e verdieping en zolder). Ook werd rond 1960 het lichthof gedeeltelijk bebouwd en werden diverse vertrekken van historiserende plafonds voorzien.

Rond 1910 kwam op de tweede verdieping van het tussenlid en achterhuis de huidige indeling tot stand. Uit deze tijd bleef naast een schouw een aantal lambriseringen en binnendeuren bewaard. In 1937-1938 werd Keizersgracht 247, samen met het buurpand 249, ingrijpend verbouwd voor de N.V. Lakenhandel Van Woudenberg & Co. Daarbij werden doorbraken gemaakt, binnenwanden gesloopt (waaronder de rechter gangmuur), schouwen verwijderd en stalen vensters geplaatst. Het huidige mansardedak van het voorhuis kwam mogelijk ook rond deze tijd tot stand (het achterhuis had toen al een plat dak). Het achterhuis van de bel-etage had openslaande deuren met toegang tot een balkon/terras. Het balkon is omstreeks 1937-’38 verwijderd en vervangen door een trap die rechtstreeks de bel-etage met de tuin verbindt.

12

In 1940-1941 werden in het souterrain van het achterhuis kluizen geplaatst.

1620 bouw pand 1750 halsgevel in Lodewijk XIV-stijl 1800-1850 modernisering interieur 1875 wijziging kozijnen (incl. kwartronde bovenhoekjes) voorgevel op bel-etage en 1e verdieping 1910 indeling 2e verdieping tussenlid en achterhuis (schouw+lambrisering) 1937-1939 ingrijpende verbouwing Keizersgracht 247+249, incl. doorbraken en vervanging balkon/terras door trap 1939 mansardedak voorhuis 1940-1941 verlagen vloer en herstellen van de fundering + plaatsing kluizen in souterrain achterhuis + ontmanteling tuinhuis 1960 bebouwing lichthof


ARCHITECTURAL HISTORY Keizersgracht 247 was built around 1620 and probably had a front and a back house from the outset. Part of the carcass was preserved from the construction period. Around the second quarter of the eighteenth century, the front house got its current neck gable in Louis XIV style. The interior was modernized around 1800, as evidenced by the left corridor wall (upper ground floor), the stairs to the first floor with lenticular balusters and the accompanying ceiling finish and light court façade. Around the third quarter of the nineteenth century, the façade was given windows with rounded corners at the top on the upper ground floor and first floor levels. The room in the back house seems to have been fitted with French windows around the same time. The current layout of the second floor of the middle section and the back house was established around 1910. Several panels and interior doors from this time have been preserved in addition to a fireplace. In 1937-1938, Keizersgracht 247, together with the neighbouring building 249, was radically renovated for the N.V. Lakenhandel Van Woudenberg & Co. Wall breakthroughs were made, interior walls were demolished (including the right corridor wall on the upper ground floor), fireplaces were removed and steel windows were installed. The current mansard roof of the front house may also have been built around this time (the back house already had a flat roof). On upper ground floor level, the back house had French windows which led to a terrace. The terrace was removed around 1937-38 and replaced by a staircase that directly connected the upper ground floor with the garden.

Archive drawings (see drawing dated 1936) also indicate that there was a garden house at the back of the garden. It is unknown when it was dismantled. In 1940-1941, safes were placed in the back house on the lower ground floor. The last major renovation took place in 1960, whereby the building was furnished as an office (upper ground floor and part of first floor) and living space (part of first floor, second floor, and attic). The light court was also partially filled in with constructions, and various rooms were provided with historicizing ceilings. 1620 1750 1800-1850 1875 1910 1937-1939 1939 1940-1941 1960

building construction Louis XIV style neck gable modernization of interior change of window frames on the façade (incl. quarter-round corners) on ground and first floor layout second floor middle section and back house (fireplace + panelling) radical renovation of Keizersgracht 247 + 249, including wall break-throughs and terrace replaced by stairs mansard roof front house lowering floor and restoring the foundation in the back house lower ground floor, placement of the safes and dismantling of the garden house constructions added in the light court

13


Plattegrond uit het oprichtingsdossier (datum onbekend) Floorplan from the establishment file (date unknown)


datum onbekend (bron: Beeldbank, Gemeente Amsterdam) unknown date (source: Beeldbank, Municipality of Amsterdam)


GEBOUWSTRUCTUUR

BUILDING STRUCTURE

Keizersgracht 247 bestaat uit een voorhuis, een tussenlid en een achterhuis. Het voorhuis bestaat uit 6 lagen: souterrain, bel-etage, twee verdiepingen en een zolder met vliering onder een zadeldak met leugenaar aan de voorzijde en een mansardedak aan de achterzijde. Het tussenlid en achterhuis bestaan uit 4 lagen: een souterrain, bel-etage, twee verdiepingen en een plat dak met dakterras. De verdiepingen in zowel voor- als achterhuis worden ontsloten door een trappenhuis ter hoogte van het tussenlid. Het lichthof is rond 1960 grotendeels dicht gebouwd en hier bevond zich een toiletgroep, een extra opgang van beletage naar de eerste verdieping en een deel van een badkamer.

Keizersgracht 247 consists of a front house, a middle section, and a back house. The front house consists of six layers: lower ground floor, upper ground floor, two storeys, and an attic with a loft under a gable roof, with transverse roof at the front and a mansard roof at the rear. The middle section and back house consist of four layers: a lower ground floor, upper ground floor, two storeys, and a flat roof with a roof terrace. The different levels of both the front and back house are accessed by a staircase situated in the middle section. Around 1960 the light court was largely closed up with toilets, extra stairs from the upper ground floor to the first floor and part of a bathroom.

Belangrijkste onderdelen van de bestaande gebouw structuur is de opbouw van voorhuis, tussenlid met lichthof en achterhuis. Verder is op de bel-etage de indeling met stoep, hoofdentree en gang van belang. Oorspronkelijk lagen er naast deze gang twee stijlkamers, één aan de voorgevel en één aan de achtergevel. Na de ontmanteling van de niet-constructieve en nietmonumentale binnenwanden, voorzetwanden en plafonds zijn oudere bouwsporen zichtbaar geworden: - Samengesteld balkenplafond op de bel-etage van het voorhuis (ca 1620, bouwtijd); - Restanten van een stijlkamer met dubbele kastdeuren en wandbespanning op de bel-etage van het achterhuis (waarschijnlijk 18e eeuw); - Consoles 2e verdieping (waarschijnlijk rond 1620); - Stoflatjes van 3 cm breed aangebracht over de groeven tussen de planken van de zolderverdieping vloer (wellicht rond 1620); - Mansardekap met Philibertspanten op zolderverdieping.

16

The most important parts of the existing building structure are the layout of the front house, middle section with light court and back house. Furthermore, the structure of stoop, main entrance, and corridor is important on the upper ground floor. Originally there were two period rooms next to this corridor, one at the front and one at the rear. After dismantling the non-constructive and nonmonumental interior walls, retention walls, and ceilings, older building traces became visible: - Binder and joists ceiling on the upper ground floor of the front house (ca 1620, construction time); - Remnants of a period room with double cupboard doors and wall covering on the upper ground floor of the back house (probably 18th century); - Consoles on the second floor (probably around 1620); - Dust slats of 3 cm wide fitted over the grooves between the planks of the attic floor (probably around 1620); - Mansard roof with Philibert trusses in the attic.


Dwars- en langsdoorsnede, bestaande toestand, januari 2018 Cross and longitudinal section, existing condition, January 2018


achterhuis

achterhuis

achterhuis

achterhuis | back house

570+P

570+P 4170+P

*

570+P 4170+P 7370+P

4170+P

tussenlid

4170+P

500+P

440-P

voorhuis

2380-P PEIL=0

500+P

500+P

9940+P

4170+P440-P

2380-P PEIL=0

4590+P

*

7370+P 4170+P440-P

PEIL=0

4590+P 7885+P

9940+P

*

*

7370+P 4170+P

7370+P

7885+P 4590+P 10445+P

voorhuis

tussenlid voorhuis

voorhuis | front house

2380-P

4170+P

7

2590-P

tussenlid

2590-P

tussenlid middle section

2590-P

*

4170+P 7370+P 10740+P

10445+P

2290-P

Souterrain Lower ground floor

SOUTERRAIN

2290-P

SOUTERRAIN BEL-ETAGE

2290-P

Bel-etage Upper ground floor

SOUTERRAIN BEL-ETAGE 1E VERDIEPING

BEL-ETAGE 1E 2E VERDIEPING VERDIEPING

Eerste verdieping 1E2E VERDIEPING ZOLDER VERDIEPING First floor

2EZOLDER VERDI

Appreciation by David Derksen of Monuments & Archaeology, Municipality Waardering door David Derksen van Monumenten & Archeologie gemeente of Amsterdam: The façade and main design (front house-middle sectionAmsterdam: De voorgevel en de hoofdopzet (voorhuis-tussenlid-achterhuis) back house) are of high value. The light court façades of the front house zijn van hoge waarde. De lichthofgevels van het voorhuis en tussenlid, and middle section, the rear façade, the main supporting structure, the de achtergevel, de hoofddraagconstructie, de restanten van de stucgang remnants of the stucco corridor (marble floor, left corridor wall) and staircase (marmeren vloer, linker gangwand) en trap met lensvormige balusters HISTORISCHE WAARDESTELLING HISTORISCHE(2017) WAARDESTELLING HISTORISCHE (2017) WAARDESTELLING (2017) with lenticular balusters stucco ceiling (bijbehorend stucplafond inbegrepen) zijn van positieve waarde. Hetzelfde [BRON: RA-Keizersgracht247, door [BRON: David RA-Keizersgracht247, Derksen, d.d. 14-03-2017 door [BRON: David ] RA-Keizersgracht247, Derksen, d.d. 14-03-2017 door David ] (accompanying Derksen, d.d. 14-03-2017 ] included) are of positive value. geldt voor de gangstructuur van de bel-etage en eerste verdieping alsmede de interieurafwerking van het tussenlid en achterhuis op de tweede HOGE BOUWHISTORISCHE WAARDE HOGE BOUWHISTORISCHE WAARDE HOGE BOUWHISTORISCHE WAARDE verdieping, de trap uitgezonderd. De lichthofinbouw isbetekenis vanbelang indifferente van cruciaal belang voor de structuur en/of vande cruciaal vanvoor het object de structuur en/of van decruciaal betekenis belang van het voorobject de structuur en/of de betekenis van het object waarde. POSTIEVE BOUWHISTORISCHE POSTIEVE WAARDEBOUWHISTORISCHEPOSTIEVE WAARDE BOUWHISTORISCHE WAARDE

18

van belang voor de structuur en/of de betekenis van belang vanvoor het object de structuur en/of de betekenis van belang van het voorobject de structuur en/of de betekenis van het object

INDIFFERENTE BOUWHISTORISCHE INDIFFERENTE WAARDEBOUWHISTORISCHE INDIFFERENTE WAARDE BOUWHISTORISCHE WAARDE

ALLE MATEN IN HET ALLE WERKMATEN TE CONTROLEREN IN HET WERK ALLE MATEN TE CON

van weinig belang voor de structuur en/ofvan de weinig betekenis belang vanvoor het object de structuur en/ofvan de betekenis weinig belang van het voorobject de structuur en/of de betekenis van het object


NG

10740+P

4170+P

9940+P

*

9940+P

*

7370+P 4170+P

7370+P

4590+P 7885+P

7885+P10445+P

tussenlid tussenlid tussenlid achterhuis achterhuis achterhuis

*

7370+P 10740+P

het object

7370+P

570+P

4170+P

7370+P

570+P

4170+P

7370+P

4170+P 500+P

2590-P

4170+P

500+P

2590-P

* * *

500+P 440-P

4170+P

440-P

4170+P

440-P

4170+P

7370+P

7370+P

7370+P

2380-P

PEIL=0

4590+P

7885+P

2380-P

PEIL=0

4590+P

7885+P

2380-P

PEIL=0

4590+P

7885+P

10445+P

2290-P

2290-P

10445+P

10445+P 2290-P

Tweede verdieping Second floor

1E VERDIEPING 2E VERDIEPING

2E VERDIEPING ZOLDER

Zolderverdieping Attic floor

ZOLDER

Volgens bouwtekeningen uit de jaren dertig bevindt zich boven het huidige moderne bel-etageplafond een samengestelde balklaag van eikenhout. De kinderbinten zouden met stalen liggers zijn verstevigd.

SOUTERRAIN

BEL-ETAGE

1E VERDIEPING

2E VERDIEPIN

SOUTERRAIN

BEL-ETAGE

1E VERDIEPING

2E VERDIEPIN

SOUTERRAIN

BEL-ETAGE

1E VERDIEPING

2E VERDIEPIN

HISTORISCHE WAARDESTELLING (2017)

[BRON: RA-Keizersgracht247, door David Derksen, d.d. 14-03-2017]

HISTORISCHE WAARDESTELLING (2017)

Hoge bouwhistorische [BRON: RA-Keizersgracht247, door Davidwaarde Derksen, d.d. 14-03-2017]

HOGE BOUWHISTORISCHE WAARDE HISTORISCHE WAARDESTELLING vanHigh cruciaal belang voor de structuur van het object historical valueen/of de betekenis (2017)

[BRON: RA-Keizersgracht247, door David Derksen, d.d. 14-03-2017]

n het object

DE

4170+P

2590-P

According to construction drawings from the 1930s, a double framed ceiling of oak binders and joists is located above the current upper ground floor 2017) d.d. 14-03-2017ceiling, ] with steel reinforced joists.

ect

* * *

570+P

4170+P

voorhuis voorhuis voorhuis

90+P

*

4170+P7370+P

* * ALLE MATEN IN HETALLE WERK MATEN TE CONTROLEREN IN HET WERK TE CONTROLEREN *

HOGE BOUWHISTORISCHE WAARDE POSTIEVE BOUWHISTORISCHE van cruciaal belang voor de structuur en/ofWAARDE de betekenis van het object van belang voor de structuur en/of de betekenis van het object

Positieve bouwhistorische HOGE BOUWHISTORISCHE WAARDE waarde POSTIEVE BOUWHISTORISCHE van cruciaal belang voor de structuur en/ofWAARDE de betekenis van het object INDIFFERENTE BOUWHISTORISCHE WAARDE vanPositive belang voor dehistorical structuur en/of value de betekenis van het object

ALLE MATEN IN

van weinig belang voor de structuur en/of de betekenis van het object

POSTIEVE BOUWHISTORISCHE WAARDE INDIFFERENTE BOUWHISTORISCHE WAARDE van belang voor de structuur en/of de betekenis van het object vloer, tegels dekvloer van weinig belangof voor de structuur en/of de betekenis van het object

Indifferente bouwhistorische waarde

plafond, stucplafond INDIFFERENTE BOUWHISTORISCHE WAARDE vloer, tegels dekvloer van weinig belangof voor de structuur en/of de betekenis van het object Indifferent historical value wand links, bekleding, tegels, e.d. plafond, stucplafond vloer, tegels of dekvloer wand bekleding,tegels, tegels,e.d. e.d. wand rechts, links, bekleding, plafond, stucplafond interieur wand rechts, bekleding, tegels, e.d. wand links, bekleding, tegels, e.d. structuur interieur wand rechts, bekleding, tegels, e.d. structuur interieur

architectenbureau ALLE MATEN

IN

Vro IN Vro Keizersgracht architectenbureau247 1016 EB, Amsterdam Vro Keizersgracht 247 architectenbureau ALLE MATEN

Project:

Project:

Onderwerp:

HISTORISCHE WAARDESTELLIN 1016 EB, Amsterdam Project:

19

Keizersgracht 247 BESTAANDE TOESTAND Plattegronden Onderwerp:

HISTORISCHE WAARDESTELLIN 1016 EB, Amsterdam BESTAANDE TOESTAND Opdrachtgever: Onderwerp: Plattegronden

Dhr. G Dierick WAARDESTELLIN en Mw. K. Dieric HISTORISCHE
ONTWERP

DESIGN

In de bestaande toestand was het pand in gebruik als kantoor en woonruimte voor twee huishoudens. In de ontwerpfase werd onderzocht hoe de indeling kon worden aangepast t.b.v. bewoning door één huishouden, in combinatie met verbetering van de loop- en vluchtroutes en herstel van de monumentale, waardevolle elementen.

In the existing condition, the building was used as an office and living space for 2 households. During the design phase we investigated how the layout could be adapted for single household use, while improving the (escape) routes and restoring the monumental and valuable elements.

Na een uitgebreid voortraject werd in januari 2018 de vergunningaanvraag ingediend en deze werd een half jaar later in juli verleend. In de tussentijd is het pand gestript, voorzetwanden en niet-monumentale plafonds werden verwijderd, waarbij op de bel-etage het vier eeuwen oude samengestelde balkenplafond tevoorschijn kwam. Voorwaarde van de gemeente bij verlening van de vergunning was een plan van aanpak voor het herstellen van dit balkenplafond vóór de start van de bouw. Al in de ontwerpfase werd duidelijk dat bij deze restauratie veel verschillende facetten bij elkaar zouden komen. Niet alleen was er sprake van de nodige herstel- en onderhoudswerkzaamheden aan de draagconstructie en schil, maar ook werden installaties aangepast naar de huidige standaard en de indeling werd afgestemd op de wensen van de opdrachtgever. In zowel ontwerp- als uitvoeringsfase werkten meerdere specialisten nauw samen.

22

After an extensive preliminary process, the permit application was submitted in January 2018 and granted six months later in July. In the meantime, the building was gutted: secondary walls and non-monumental ceilings were removed, revealing the 4-century-old double framed ceiling on the upper ground floor. The municipality granted the building permit on the condition that a plan of action was made for this beamed ceiling before the start of construction. Already in the design phase it had become clear that many different facets would come together in this restoration. Not only was there the necessary repair and maintenance work on the supporting structure and shell, but installations were also adapted to the current standard and the layout was tailored to the wishes of the client. To this end, several specialists worked closely together in both the design and implementation phase.


Ingediende vergunningstekening, dwars- en langsdoorsnede (definitief ontwerp), 2018 Submitted drawing for the permit application, cross and longitudinal section (definitive design), 2018


Ontwerp - doorsnede en voorgevel (visualisaties ontwerpfase, door Vroom) Design - section and front facade (visualisations design phase, by Vroom)

24


25


Ontwerp - verdiepingen (visualisaties ontwerpfase, door Vroom) Design - floor plans (visualisations design phase, by Vroom)

26


27
UITVOERING

CONSTRUCTION

Het project is met meerdere partijen uitgevoerd. De hoofdaannemer is Pronk Bouw BV.

The project was carried out with several parties. The main contractor is Pronk Bouw BV.

De uitvoering was in meerdere delen opgesplitst: fase 1 startte in oktober 2018 en bestond uit het funderingsherstel inclusief voorbereidingen voor installaties. In juni 2019 volgde fase 2 en werden de bouwkundige restauratiewerkzaamheden uitgevoerd. De 3e en laatste fase was voor de afwerking. Hier werd samen gewerkt met een interieurontwerper en meerdere derde partijen.

The execution was divided into several parts: phase 1 started in October 2018 and consisted of the foundation repair including the preparations for installations. Phase 2 followed in June 2019 when the architectural engineering restoration work was carried out. The 3rd and final phase was for finishes, which were executed in collaboration with an interior designer and several third parties.

De belangrijkste onderdelen van het ontwerp zijn: - funderingsherstel - structuur van de bel-etage; - herstel van het lichthof; - plaatsen van een personenlift; - terugbrengen van het balkonterras aan de achtergevel; - terugbrengen van het tuinhuis achterin de tuin; - van een kantoor/woonfunctie naar een volledige woonfunctie.

The main parts of the design are: - foundation repair; - structure of the upper ground floor; - restoration of the light court; - installing a lift; - reinstating the terrace at the rear; - reinstating the garden house at the back of the garden; - from an office/residential function to a full residential function.

Daarnaast zijn restauratie- en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd voor de instandhouding van het Rijksmonument. Voorbeelden zijn onderhoud aan o.a. buitenkozijnen, dak, gevels, schilderwerk en alle technische installaties.

In addition, restoration and maintenance work was carried out for the preservation of the national monument. Examples include maintenance of exterior frames, roof, façades, paintwork, and all technical installations.

Buurtkat op de zolderverdieping (d.d. 27 september 2018) Neighbourhood cat on the attic floor (d.d. 27 september 2018)

30


31


32

AANVANG -> START UITVOERING -> CONSTRUCTION 08/2019

06/2019

05/2019

03/2019

02/2019

01/2019

10/2018

01/2018

11/2017

10/2017

star t star sloopfa t de moli se (alle tion ontd pha verdiep se ( i disc ekking all fl ngen e over sam n oors y of eng and lichthof e t h s light ) t e bi ond nde elde ba cou e r an rt) l inve rzoek s k d jo laag e stiga tucn i s n t flo tion isse k a s or a n stuc nd b tdeuren co n en balk uiltiche laag in b (bel-et s an (bel a ook dem d case ge) e b t i a nde dism onteren (upp r an ge) d jo er g an klu ist c roun fund tling the izen (s e d flo i l i o n e u s g terra afes or) ( foun ringhe u ppe in) (low datio rste r g roun n re l en in er gro d flo pair stor s an stallatie und flo or) t o d in r w ) pou en van t w s t a ring (s nie lling hea outerra nieu the ne uwe be in t rec t w w o n c over ) ne on new dakb y (lo roof esch crete s n vloer wer lab ( (sou geve board ot, iso grou l t o e l w i a r l n o r t nd f e g a i p e r in , faca e loor de o ningen insulati en dak ground ) ) r o a pen f t n . l m o b o e . e v i r n ngs . lift n (zo ) s star k y for t ( t he l lichthof lights (a lderverd star balklag ift (l ) ttic t res e n i ght floo ieping) r) cou stijl- toratio herstel r n l t e ) e of th n (a fram n reg l l e e e ewo v f l rk fo werk bi loor bea erdiepin r the nnen m ge verw wall wand s (all flo n) s (a rem ijderen e ors) n ( l l floo oval a s of th talen lig rs) lle verd iepin e st met eel gers uit gen selw b ) b e a brick ams e lklaa wor rk wan f g r o ( m b k d e en e the wall hers bea l-etage) s n ms rest tel moe and fir haarde truc orat e r n (a balk plac ture i o l e l e n e n s balu b v (upp e ( i e a n n r l d d l s s e f i t er g e l l r r e o s an ping utel ors) balu ade a roun d e s stra t n n c ) d flo orbe ukke de a d dakl n or) l uik ( piec (alle nd s teru e d k v s a y e kter doo r ( gpla d a l i l floo epin r (ro r plac gen rs) of te as) ing atsen k ) rrac nieu back th luizen ( e ) s w e o e s u af new te k win ozijnen es (low rrain) opn dows (l (lichtho er grou i a nd f insp me voo ght cou f) loor ectio rt ) rgev n fro el (b ) nt fa uiten nieu cade ) new we balk (out terra onte doo rras rs) ce ( nieu ( g t a u w r i n d /be en/ new e hou l-et upp terra ten t ce f erras er grou age) loor d ing elen (d nd floo (roo r f ter akterra ) s) race )

TIJDLIJN / TIMELINE


AFWERKFASE -> FINISHINGPHASE OVERDRACHT HAND-OVER

33

08/2020

07/2020

06/2020

03/2020

02/2020

12/2019

11/2019

10/2019

09/2019

stuc plas - en sc h terand ilderwe pain rk (li aan twor chth l k (lig of) insta eg vloe ht c r v lling erw ourt arm und ) star i e n r t stu g en f l o o star r c i w h n eatin stall t pla erk ( a g a ster wor lle verd and in ties (alle plaa k (a stall i e p i ll flo ation verdiep insta tsing va ors) ngen) i s (a n de lling ll flo ngen) the lift ( o nieu rs) lic lif new we trap t (light c hthof) o stair pen case (sou urt) s (lo terra labe in wer grou en twe pan risering e eling nd f in st loor de verd ijlk in star and ie t sc period amers seco ping) h e star r nd f t pa ilderwe ooms a n hal (b loor intw ) ork rk (alle nd corri el-etag hers (all f verd dor e) (upp iepin loor rest tel en s s) er g gen orat chil roun ) d flo insta ion and derwerk or) l p l g a aintw eve insta tie z l en ork lling onne d f ak ac c sola r co ollector ade an (buiten star llect en ( d ro ) t ins ors b star (out uiten) of (outd t ins tallatie d oors o a ors) legg talling rmatu ) ren fixtu e n van (alle layin res de (all gt ver con he floor vloeren floors) dieping stru s en) ( alle (a c con stru tie tuin ll floors) verdie ction ping hu en) gard is (tuin kast ) e n e h n o e ward use n (gar rob inter den insta es, boo ieurbou ) w l k l insta atie ke cases (alle v e lling u a kitch ken en nd inter rdieping iors e en a sanit teru (a n) a nd s g plac plaatse anita ir (alle v ll floors ing ) e ry fi back n van d xtur rdiepin e st es ( gen the voor o a e s ll flo ) toop p (v ors) oorg prel oplever ( f r o e n imin ing t fac vel) a r a y de) wan han wall dbespa d-over cove nning ring peri stijlkam inric od r e h t oom rs (bel gard ing tu s i (upp -etage en nhu ) er g ople house is kast roun i e d flo han vering nteriors nwand or) dove and (tuin r cabi h netw uis) all (g arde n ho use)
SOUTERRAIN In de situatie van 1936 was het souterrain ingedeeld met bergruimten, een provisie keuken in het voorhuis en een keuken in het achterhuis. Het souterrain had een directe toegang vanaf de grachtzijde en vanuit de tuin. In 1940-1941 werden in het souterrain van het achterhuis kluizen geplaatst en is de vloer verlaagd. In de historische waardestelling van M&A werd het souterrain niet vermeld. De kluizen werden wel in de omschrijving genoemd, maar hier werd geen historische waarde aan gekoppeld.

LOWER GROUND FLOOR In 1936, the lower ground floor was divided into storage spaces and a provision kitchen in the front house, and a kitchen in the back house. This level had direct access to the street and to the garden. In 1940-1941, safes were placed in the back house and the floor was lowered. The lower ground floor was not mentioned in the historical value assessment of M&A. The safes were mentioned in the description, but no historical value was linked to them.

Uit funderingsonderzoek bleek dat een groot aantal palen naast de bouwmuur stonden, de funderingsplaat was gebroken of vervormd en het funderingsmetselwerk werd als matig tot slecht beoordeeld. Dat de bestaande fundering werd afgekeurd kan een ‘geluk bij ongeluk’ genoemd worden, want dit bood de kans de stahoogte te vergroten van 1,8 naar 2,4 meter en een liftput te plaatsen. Ook ontstond de mogelijkheid om met behulp van energiepalen te kiezen voor een duurzame verwarmingsinstallatie.

Foundation investigation revealed that many piles were situated beside the building wall, that the foundation slab was broken or deformed and that the foundation masonry could be rated as moderate to poor at best. The fact that the existing foundation was condemned can be called “accidental luck”, as this offered the opportunity to increase the headroom from 1.8 to 2.4 meters, and to install a lift pit. The possibility also arose to opt for a sustainable heating installation in the foundation piles with the aid of energy piles.

Dankzij het funderingsherstel kon het gehele souterrain op hetzelfde niveau gebracht worden. In het voorhuis werden achtereenvolgend een fietsenberging, wellness en fitnessruimte aangebracht. Onder het lichthof werd een wasruimte gecreëerd met een lichtstrook t.b.v. natuurlijk daglicht. De ruimte in het achterhuis is heringericht als bergruimte met plek voor een toekomstige wijnkelder. De kluizen zijn voorafgaand aan de bouw gedemonteerd en na het funderingsherstel teruggeplaatst.

Thanks to the foundation restoration, the entire lower ground floor could be brought to one flush level. In the front house, a bicycle shed, wellness, and fitness room were installed. Under the light court, a laundry room was created with a glass insert in the light court floor for natural daylight. The space in the back house was redesigned as storage with space for a future wine cellar. The safes were disassembled prior to construction and replaced after foundation repair.

36


S.04

waterontharder

boiler 500L

verdeler

Wijnkelder Wine cellar

k. S.10 verblijfsruimte 13.0m2

installatieruimte duurzame + lift installatie lift

installatieruimte duurzame installatie, warmtepomp en toebehoren

ventilatieconvector

k.

k.

k.

Fragment metselwerk binnenplaats

Lift Lift

boiler 500L

white

B-S-5 (830mm)

installatieruimte duurzame installatie, warmtepomp en toebehoren

verdeler

installatieruimte duurzame + lift installatie

Belending Keizersgracht 249

verdeler

S.08 verkeersruimte 7.8m2

liftput

Wasruimte Laundry room Liftput

S.09 wasmachineruimte 5.5m2 white

r.m. B-S-4 (ca.900mm)

S.03

60"

Fitnessruimte Fitness area

S.07 fitness 12.3m2

technische ruimte wellness

B-S-2 (940mm)

m.v.

Toilet Lavatory

m.v.

S.05 toilet 1.4m2

r.m. Patch kasten E-installatie

B-S-3 S.04 verkeersruimte, wellness 2.5m2 S.02 verkeersruimte 5.4m2

m.v.

Belending Keizersgracht 249

S.03 sauna 4.1m2

B-S-1 (940mm)

W-installatie

Belending Keizersgracht 245

S.06 douche/stoomcabine 2.3m2

S.01 verblijfsruimte 13.4m2

E-installatie

r.m.

Wellness Wellness

Fietsenberging Bicycle storage

white - surface

riool pomp

GWI HVK

S.01

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN

S.02 Project:

hydrofoor

Keizersgracht 247 1016 EB, Amsterdam Onderwerp:

REVISIETEKENING

NIEUWE TOESTAND Plattegrondtekening Souterrain Opdrachtgever:

Dhr. G. Dierick en Mw. K. Dierick-Kevenaar Floresstraat 5, 5631 DD, Eindhoven Projectnummer:

Souterrain

2017536

Schaal:

1:50 Formaat:

Bladnummer:

RT-01

A2

Getekend:

MB

Laatste datum:

31-08-2020

wijz D wijz C wijz B wijz A start

31-08-2020

Adres: Telefoon: Internet:

Vijzelgracht 6 sous, 1017 HR Amsterdam 020 620 8132 www.vroomarch.nl • info@vroomarch.nl

37


FUNDERINGSHERSTEL Bij het funderingsherstel is gekozen voor energie-palen. In deze funderingspalen zijn warmtewisselaars geplaatst waar een koude vloeistof door stroomt, die door de omgevingstemperatuur van de bodem een aantal graden wordt opgewarmd. De warmte uit de aarde wordt door de warmtepomp omgezet naar bruikbare energie waar het pand mee verwarmd of gekoeld kan worden. Hiermee krijgt de funderingspaal, naast de constructieve functie ook een rol als energiebesparend nut.

FOUNDATION REPAIR Energy piles were chosen for the foundation repair. These foundation piles have built-in heat exchangers through which cold liquid flows, which is then heated up a few degrees by the ambient temperature of the ground. The heat from the earth is converted by the heat pump into usable energy with which the building can be heated or cooled. In addition to its structural function, the foundation pile thus also plays a role as an energy-saving utility.


Bekisting slaan voor keldervloer en betonplint - tijdens uitvoering (d.d. 11 december 2018) Formwork for lower ground floor slab and plinth - during construction (d.d. 11 December 2018)

39


Tijdens de funderingswerkzaamheden werden het tussenlid en de gevels t.p.v. het lichthof opgevangen door een stut/stempelconstructie. Als eerste waren schroefinjectiepalen aangebracht, waarop met stalen profielen een soort tafelconstructie werd gebouwd. Nadat het huis veilig gedragen werd kon de bestaande souterrainvloer gesloopt en de grond afgegraven worden. During the foundation work, the middle section and the surrounding façades were held up by a prop/stamp construction. First, the screw injection piles were installed on which a kind of table construction was then built using steel profiles. After the house was safely supported, the existing floor could be demolished and the ground excavated.

Storten van betonnen keldervloer - tijdens uitvoering (d.d. 9 januari 2019) Pouring the concrete slab - during construction (d.d. 9 January 2019)

40


Storten van betonnen keldervloer - tijdens uitvoering (d.d. 19 februari 2019) Pouring the concrete slab - during construction (d.d. 19 February 2019)

41


Souterrain - tijdens uitvoering (d.d. 11 maart 2019) Lower ground floor - during construction (d.d. 11 March 2019)

42


Souterrain - tijdens uitvoering (d.d. 2 april 2019) Lower ground floor - during construction (d.d. 2 April 2019)

43


WIJN EN WELLNESS Het souterrain, ooit een plek voor opslag van waren en brandstoffen, wordt nu een plek voor wellness, wijn en installaties. De kluizen, ooit in gebruik bij de bank, zijn prachtig. Hoewel niet monumentaal, en in wezen een ‘sta in de weg’, zijn de kluizen gedemonteerd, opgeslagen en weer zorgvuldig teruggeplaatst.

WINE AND WELLNESS The lower ground floor, once a place for storage of goods and fuels, is now a place for wellness, wine and installations. The safes, once used by the bank, are beautiful. Although not monumental, and essentially an “obstacle”, the safes were disassembled, stored, and carefully returned to their place.

Wijnkelder - ontwerp (visualisatie) Wine cellar - design (visualisation)


Kluisruimte - tijdens sloopfase (d.d. 23 mei 2017) Safe room - during demolition (d.d. 23 May 2017)

45


De bestaande toegangsdeur die vroeger toegang bood naar de kluisruimte is teruggeplaatst in een pui van staal en glas. Een deel van de bestaande kluizen is terug geplaatst en in de ruimte boven deze kluizen bevinden zich nu onderdelen voor de installaties en bergruimte. The original vault door to the safe room was placed back in a steel and glass wall. Part of the existing safes were reinstated. The space above these safes now contains components for the installations and storage space.

Toegangsdeur tot kluisruimte - tijdens uitvoering (d.d. 9 januari 2020, 19 mei 2020) Entrancedoor to safe room - during construction (d.d. 9 January 2020, 19 May 2020)

46


Kluizen met kastenwand in wijnkelder - na oplevering (d.d. 14 september 2020) Safes with storage cabinets in wine cellar - after hand-over (d.d. 14 September 2020)

47


Wasruimte onder lichthof - tijdens uitvoering (d.d. 7 april 2020) Laundry room under light court - during construction (d.d. 7 April 2020)

48


De ruimte onder het lichthof kreeg door het funderingherstel een volwaardige stahoogte en kon worden ingericht als wasruimte. Dankzij de glasstrook in de vloer van het lichthof is hier nu rechtstreeks daglicht en een mooi uitzicht omhoog. Thanks to the restoration of the foundation, the space under the light court was given full headroom and could now be used as a laundry room. Thanks to the glass strip in the floor of the light court, there is now direct daylight and a beautiful view upwards.

Wasruimte onder lichthof - na oplevering (d.d. 14 september 2020) Laundry room under light court - after hand-over (d.d. 14 September 2020)

49


Gang met installaties en kastenwand - tijdens uitvoering (d.d. 3 december 2019, 20 augustus 2020) Corridor with installations and storage cabinets - during construction (d.d. 3 December 2019, 20 August 2020)

50


Het souterrain onder het voorhuis was oorspronkelijk in gebruik als een grote berg- en klusruimte. Hier is nu aan de lichthofzijde een fitness ruimte gecreëerd, aan de gevel een fietsenberging en daartussenin een wellness met stoomdouche en sauna. The lower ground floor of the front house was originally used as a large storage and DIY space. Now, a fitness room has been created at the rear, on the streetside there is a bicycle shed, and in between lies a wellness area with a steam shower and a sauna.

Fitnessruimte - tijdens uitvoering (d.d. 7 april 2020, 20 augustus 2020) Fitness area - during construction (d.d. 7 April 2020, 20 August 2020)

51


Wellness met sauna en stoomcabine - na oplevering (d.d. 14 september 2020) Wellness with sauna and steam cabin - after hand-over (d.d. 14 September 2020)

52


53


BEL-ETAGE

UPPER GROUND FLOOR

Rond 1936 bestond de indeling van de bel-etage uit een voorhuis met een gang en een voor- en achterkamer, een tussenlid met daarnaast een binnenplaats met toilet en een achterhuis met één kamer. In de tuin bevond zich een balkon met bergkast ter plaatse van de achtergevel.

Around 1936, the layout of the upper ground floor consisted of a front house with a corridor and a front and back room, a middle section with a courtyard with lavatory, and a back house with one room. Against the back facade was a terrace with a storage cupboard.

In 1937-1938 werd het pand ingrijpend verbouwd, waarbij op de bel-etage de rechter wand van de stucgang werd gesloopt, de drie schoorstenen en schouwen werden verwijderd en een doorgang naar het buurpand 249 werd gemaakt. In de tuin werden balkon en tuinkasten verwijderd. In het lichthof zijn in de loop der tijd vele bouwsels aangebracht, die de monumentale waarde aanzienlijk hebben verstoord.

In 1937-1938 the building was radically renovated, whereby the right-hand wall of the stucco corridor on the upper ground floor was demolished, the three chimneys and fireplaces were removed, and a passage to the neighbouring building was made. In the garden, the terrace and storage cupboard were removed. Over the years, many structures had been added to the light court, which significantly disturbed its monumental value.

De hoofdopzet (voorhuis-tussenlid-achterhuis) heeft een hoge monumentale waarde. In de historische waardestelling worden de hoofddraagconstructie, de gangstructuur, de restanten van de stucgang (marmeren vloer, linker gangwand) en de trap met lensvormige balusters (inclusief bijbehorend stucplafond) aangemerkt met positieve waarde.

The main design (front house-middle section-back house) has a high monumental value. In the historical value assessment, the main supporting structure, the corridor structure, the remnants of the stucco corridor (marble floor, left corridor wall) and the staircase with lenticular balusters (including the accompanying stucco ceiling) were identified as having positive value.

Bij het herstellen van de bel-etage lag de nadruk dan ook op het terugbrengen van de oorspronkelijke structuur. In de afgelopen decennia zijn veel aspecten t.o.v. de oorspronkelijke indeling gewijzigd. In de nieuwe situatie zijn onder andere de volgende onderdelen teruggebracht: doorlopende hal langs de linker bouwmuur, voor- en achterkamer in het voorhuis, open lichthof en stijlkamer in het achterhuis.

When restoring the upper ground floor, the emphasis was therefore on restoring its original structure. Many aspects had changed in the original layout in recent decades. Among other things, the following elements were brought back: continuous hall along the left building wall, front and back room in the front house, open light court, and period room in the back house.

54


balkon 0.06

0.07

loopd

eur

eur

loopd

♥hartlijn 0-E

tuin

Stijlkamer Period room k.

hartlijn 0-D

55"

balkon

0.05 verblijfsruimte 31.8m2

0.06

0.07

Balkon Achtergevel

B-0-4 (ca.746mm)

B-0-5 (900mm) hwa

Lift Lift

r.m.

Lichthof Light court

0.05

buitenruimte 7.5m2

0.04 verkeersruimte 5.0m2 hwa

0.04

hartlijn 0-C

0.01 verkeersruimte 17.4m2

verdeler

B-0-3 (780mm)

m.v.

toilet kast

Toilet Lavatory

0.03 verkeersruimte 17.6m2

B-0-2 (2x730mm)

loopd

hartlijn 0-B

0.02 verblijfsruimte 19.5m2

Belending Keizersgracht 249

eur loopd

r.m.

B-0-1 (2x730mm)

Belending Keizersgracht 245

eur

Stijlkamer Period room

hartlijn 0-A

0.01

0.02

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN

0.03 Project:

Keizersgracht 247 1016 EB, Amsterdam Onderwerp:

REVISIETEKENING

NIEUWE TOESTAND Plattegrondtekening Bel-etage Opdrachtgever:

Dhr. G. Dierick en Mw. K. Dierick-Kevenaar Floresstraat 5, 5631 DD, Eindhoven

Bel-Etage

Projectnummer:

2017536

Schaal:

1:50 Formaat:

Bladnummer:

RT-02

A2

Getekend:

MB

Laatste datum:

31-08-2020

wijz D wijz C wijz B wijz A start

31-08-2020

Adres: Telefoon: Internet:

Vijzelgracht 6 sous, 1017 HR Amsterdam 020 620 8132 www.vroomarch.nl • info@vroomarch.nl

55


Voorhuis: ontdekking samengestelde balklaag - tijdens sloopfase (d.d. 8 november 2017) Front house: discovery of the binder and joist ceiling - during demolition (d.d. 8 November 2017)

56


Op de bel-etage van het voorhuis bevindt zich een samengesteld balkenplafond met moerbalken met sleutelstukken en kinderbinten, dat onderdeel is van de oorspronkelijke constructie uit 1620. Volgens de richtlijnen diende bij een kantoorfunctie de onderliggende balklaag minimaal 500 kg per vierkante meter te kunnen dragen, daarom zijn bij de verbouwing van 1936 stalen balken aangebracht. Er bleek kleurverschil zichtbaar tussen de zone van de oorspronkelijke gang (bruin) en de zone waar zich een voor- en achterkamer hebben bevonden (groen). In de vloer kwamen sporen zichtbaar van een ensuite kastenwand, die tussen de voor- en achterkamer heeft gestaan. Onder de gevelkozijnen zijn panelen tevoorschijn gekomen. On the upper ground floor of the front house a double-framed beamed ceiling was rediscovered. This ceiling, which is part of the original construction from 1620, consists of main beams with corbels and bridging beams. According to municipal guidelines, when a building is used as an office, floor joists should be able to support at least 500 kg per square meter. This explains why steel beams were added during the 1936 renovation. Colour differences also revealed where the original corridor (brown) and front and back room (green) were located. Traces of an en-suite cupboard wall, which stood between the front and back room, appeared on the floor. Panelling was rediscovered below the window frames.

Voorhuis: samengestelde balklaag - tijdens sloopfase (d.d. 22 november 2017) Front house: binder and joist ceiling - during demolition (d.d. 22 November 2017)

57


5

6

1

Voorhuis: balkenplafond - tijdens sloopfase (d.d. 23 april 2018) Front house: beamstructure - during demolition (d.d. 23 April 2018) Voor de samengestelde balklaag is een kleurhistorisch onderzoek uitgevoerd zodat inzicht kon worden gekregen in de oorspronkelijke indeling en afwerking per ruimte. Doel was om de aanwezige kleuren in kaart te brengen en te onderzoeken welk kleurenpallet er onder de huidige verflaag aanwezig was. Uit het onderzoek bleek dat de oorspronkelijke indeling bestond uit een brede entree (3) en daarnaast een smalle kamer (2 - comptoir/kantoor). Daarachter bevond zich een smalle gang naar de tuin (5) met daarnaast een bredere kamer waar een haard aanwezig was (1 - binnenhaard).

58

A historical paint investigation was carried out on the double-framed ceiling, so that insight could be gained into the original layout and finish per room. The aim was to map out all the colours present and to investigate which colour palette was used before the current paint layer. The investigation showed that the original layout consisted of a wide entrance (3) and a narrow room (2 - comptoir/office). Behind it was a narrow corridor to the garden (5) with next to it a wider room with a fireplace (1 - inner fireplace).


4 3

2

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Binnenhaard = dun bruin, licht okergeel, roze, licht okergeel, groen Comptoir = bruinrood, bruin, grijs, groenig grijs Originele gang 1 = eikenhout, dun bruin, grijs, oker, groenig, vuil Aanpassing gang 1 = eikenhout, dun bruin, grijs, oker, bruingeel Originele gang 2 = eikenhout, dun bruin, licht okergeel, oker/patina Aanpassing gang 2 = eikenhout, dun bruin, grijs, roze, vuil

1. Inner fireplace = thin brown, light yellow ocher, pink, light yellow ocher, green 2. Comptoir = brown-red, brown, gray, greenish gray 3. Original corridor 1 = thin brown, gray, ocher, yellowish brown 4. Changed corridor 1 = thin brown, gray, ocher, gray, greenish, greenish, dirt 5. Original corridor 2 = thin brown, gray, pink, dirt 6. Changed corridor 2 = thin brown, light yellow ocher, ocher / patina

Oorspronkelijke plattegrond (ca. 1820) Original floor plan (ca. 1820) Gewijzigde plattegrond (18e eeuw) Changed floor plan (18th century)

Deze indeling werd in de 18e eeuw gewijzigd waarbij de smalle gang naast de binnenhaard (5) verbreed en doorgetrokken werd naar de voordeur (6 en 4). Het comptoir werd daarmee even breed als de binnenhaard. De oudste afwerking van de eikenhouten balklaag was een blanke afwerking, een dunne enigszins vettige laag. Deze afwerking was nog zichtbaar in de gang naast de binnenhaard. Het kleurhistorisch onderzoek is uitgevoerd door Josefien Tegelaar. In de ruimten zijn door middel van kleurentrappen meerdere kleuren zichtbaar gekomen. Fotogrammetrie door D. Derksen (M&A).

This layout was changed in the 18th century, with the narrow corridor next to the inner fireplace (5) being widened and extended to the front door (6 and 4). The comptoir thus became as wide as the inner fireplace. The oldest finish of the oak beam layer was a clear finish, a thin, slightly greasy layer. This finish was still visible in the hallway next to the inner fireplace. The historical paint research was carried out by Josefien Tegelaar. Through consecutive exposures, several paint colours became visible in the different rooms. Photogrammetry by D. Derksen (M&A).

59


Voorhuis: nagemaakte sleutelstukken - tijdens uitvoering (d.d. 21 mei 2019) Front house: replica corbel pieces - during construction (d.d. 21 May 2019)

60


De wens was om het balkenplafond te herstellen. De onderliggende stalen balken werden na onderzoek door de constructeur verwijderd. Een aantal van de moerbalken was gehavend en moest worden hersteld. Ontbrekende en beschadigde consoles werden nagemaakt. The wish was to restore the beamed ceiling. The underlying steel beams were removed after examination by the constructor. Some of the main beams were damaged and had to be repaired. Missing and damaged corbels were recreated.

Voorhuis: geherstelde sleutelstukken - tijdens uitvoering (d.d. 22 mei 2019) Front house: restorated corbel pieces - during construction (d.d. 22 May 2019)

61


Achterhuis: ontdekking oude inbouwkast - tijdens sloopfase (19 december 2017) Back house: discovery old built-in cupboard - during demolition (19 December 2017)

62


Op de bel-etage van het achterhuis zijn restanten gevonden van een stijlkamer met dubbele kastdeuren en wandbespanning. De verwachting was dat de kast en betimmering dateert uit de 18e eeuw. Een 19e eeuwse datering is mogelijk maar niet waarschijnlijk. De kastdeuren en wand waren afgetimmerd. Deze houten wand zou als voorzetwand tegen vocht bedoeld kunnen zijn. Op de latten staat vermeld: “datum verbouwing 1938“. Naast de gevelkozijnen bevinden zich aan de binnenzijde verdiepingshoge houten luiken. Daarnaast zijn in deze ruimte enkelvoudige balken zichtbaar, waarbij de zone ter hoogte van de voorgevel achterhuis balken in andere afmetingen laat zien dan aan de achterzijde van deze ruimte. Remains of a period room with double cupboard doors and wall coverings were found on the upper ground floor of the back house. The cabinet and panelling are expected to date from the 18th century; the 19th century is also possible but unlikely. The cupboard doors and wall were framed as a wooden wall, which could be intended as a secondary wall against moisture. The slats state: “date of renovation 1938”. Next to the window frames, there are storeyhigh wooden shutters on the inside. In addition, ceiling beams are visible in this space, whereby the zone at the front of the back house shows beams of a different dimension than at the rear of the space.

Achterhuis: ontdekking oude inbouwkast - tijdens sloopfase (19 december 2017) Back house: discovery old built-in cupboard - during demolition (19 December 2017)

63


ENTREEHAL De stucgang tegen de linker bouwmuur was in de bestaande toestand opgedeeld in twee maal drie nissen, waarvan de nissen in het midden van de gangwand waren voorzien van ondiepe kasten in de wand. De wens was om de gangstructuur en het balkenplafond te herstellen, maar de aanwezige nissen strookten niet met het ritme van het balkenplafond. Om die reden is gekozen om de aangetroffen nissen te bewaren achter een voorzetwand en een nieuwe wandafwerking aan te brengen.

ENTRY CORRIDOR In the existing condition, the stucco corridor against the left building wall was divided into two times three niches. The niches in the middle of the corridor had shallow cupboards in the wall. The hope was to restore the corridor structure and the beamed ceiling, but the present niches did not match the rhythm of the beamed ceiling. For this reason, it was decided to conserve these niches behind a retention wall and to apply a new wall finish.

Entreehal - ontwerp (visualisatie) Corridor - design (visualisation)


Voorhuis - tijdens sloopfase (d.d. 24 november 2017) Front house - during demolition (d.d. 24 November 2017)

65


Voorhuis: onderzoek stucnissen - tijdens sloopfase (9 januari 2018) Front house: investigation stucco niches - during demolition (9 January 2018) Bij ons onderzoek is gebleken dat er zich meerdere stuc- en cementlagen op de wand bevinden. Gezien de opbouw en samenstelling van het stucwerk op de linker gangwand op de bel-etage is het onwaarschijnlijk dat dit uit 1800 dateert. Er zijn restanten van een gasleiding in het metselwerk gevonden, welke pas vanaf de tweede helft van de 19e eeuw werd geïntroduceerd in Amsterdam. Bovendien was de wandafwerking zonder stucplafond uit zijn context gehaald.

66

Our investigation showed that there were several layers of plaster and cement on the wall. Given the structure and composition of the stucco on the left corridor wall on the upper ground floor, it is unlikely that it dates from 1800. Remains of gas pipes, which were not introduced in Amsterdam until the second half of the 19th century, were also found in the masonry. Moreover, the wall finish had been taken out of context without its stucco ceiling.


De wens was om de stucgang zodanig aan te passen, zodat deze zou aansluiten bij het balkenplafond dat op de bel-etage was aangetroffen. De historische afwerking van de gang werd in ere hersteld: marmer tegels, marmer lambrisering en stucwerk met nissen op de wanden. Deze nissen werden uitgelijnd op de positie van de moerbalken.

The new stucco corridor was designed in such a way that it would match the beamed ceiling that was found on the upper ground floor. The historic finish of the hall was restored: marble tiles, marble panelling and stucco niches on the walls. These niches were aligned to the position of the main beams.

67


Voorhuis: entreehal - bij opname (d.d. 29 maart 2017) Front house: entry corridor - at survey (d.d. 29 March 2017)

68

Voorhuis: entreehal Front house: entry corridor


tijdens uitvoering (d.d. 27 mei 2019) during construction (d.d. 27 May 2019)

Voorhuis: entreehal - tijdens uitvoering (d.d. 18 december 2019) Front house: entry corridor - during construction (d.d. 18 December 2019)

69


650 97

1456 825 1650

marmer (terugliggend)

marmer lambrisering

marmer (terugliggend)

marmer lambrisering

550

marmer (terugliggend)

550

591

marmer lambrisering

54

1392 750 1500 500

500

doorgang naar verkeersruimte 0.03

marmer lambrisering

doorgang naar verkeersruimte 0.03

marmer lambrisering

marmer lambrisering

A

Gewijzigd onderdeel - Maatvoering bogen. - Hoogtelijn bovenkant kozijn. - Hoogtelijn beginpunt bogen. - Ontwerp nieuwe binnendeuren (panelen)

ALLE MATEN IN HET WER Project:

Keizersgracht 247 1016 EB, Amsterdam

Plattegrond en aanzichten | floor plan en elevations Met de nieuwe indeling werd de gangstructuur hersteld: de brede gang met marmer vloer verbindt nu de entree met het trappenhuis in het tussenlid. De nissen werden aan beide zijden van de gang aangebracht en voorzien van een korfboog aan de bovenzijde. De nissen tegenover de toegangen naar de voor- en achterkamers werd benadrukt met een terugliggende detaillering van de marmer lambrisering.

70

Projectnummer:

2017536

Detailnu

DE

Omschrijving:

Laatste

WERKTEKENING NIEUWE TOESTAND Uitwerking gangwand bel-etage, ruimte 0.01

1:50

With this new layout, the corridor structure was restored: a wide corridor with marble floor now connects the entrance with the staircase in the middle section. The niches were installed on both sides of the corridor and provided with a three-centered arch at the top. The niches opposite the entrances to the front and rear rooms were emphasized with recessed detailing on the marble panelling.

01-1

Schaal:


97 553

97 45 550 3

650 97

1456

97

825

825 1650 550

550

54

537

5 44 00 6

591

54

54

ambrisering

550

marmer (terugliggend)

1392

54

750

750 1500

500

500

500

doorgang naar verkeersruimte 0.03

Gewijzigd onderdeel - Maatvoering bogen. - Hoogtelijn bovenkant kozijn. - Hoogtelijn beginpunt bogen. september 2020) - Ontwerp nieuwe binnendeuren (panelen) gewijzigd.

A

datum 01-10-2019

Entreehal stucnis- na oplevering (d.d. 14 Entry corridor stucco niche - after hand-over (d.d. 14 September 2020)

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN Project:

Keizersgracht 247 1016 EB, Amsterdam Omschrijving:

WERKTEKENING

Projectnummer:

2017536

Detailnummer:

DE-01a Laatste datum:

Versie:

01-10-2019 A

71

marmer la


STIJLKAMERS Bij het herstel van de bel-etage lag de nadruk op het terugbrengen van de oorspronkelijke structuur. Uit kleurhistorisch onderzoek waren de positie en afwerking van de oorspronkelijke gang en voor-/ achterkamer duidelijk geworden. In het achterhuis zijn restanten van wandbespanning gevonden. Beide vondsten waren aanleiding om de stijlkamers op de bel-etage te voorzien van gedetailleerde panelen en wandbespanning in een passende kleur.

PERIOD ROOMS For the restoration of the upper ground floor, the emphasis was on bringing back the original structure. Through historical paint analysis, the position and finish of the original corridor and front and back room had become clear. Wall covering remains were found in the back house. Both discoveries were the reason to equip the period rooms on the upper ground floor with wall coverings and detailed panelling in a suitable colour.

Achterhuis: stijlkamer - ontwerp (visualisatie) Back house: period room - design (visualisation)


Voorhuis: stijlkamer - ontwerp (visualisatie) Front house: period room - design (visualisation)

73


Voorhuis: stijlkamer kleurenopzet en stoffen Front house: period room colour and fabric selection Uit de kleuren die zijn aangetroffen tijdens het kleurhistorisch onderzoek is een keuze gemaakt voor de afwerking van het houtwerk op de bel-etage. Er is gekozen de stijlkamers ieder een eigen identiteit te geven. Voor de vormgeving van de panelen en de afmetingen van de wandbespanning is goed gekeken naar referentieprojecten. De kleur en patroon van de stoffering is gekozen op basis van de gevonden kleuren en persoonlijke voorkeur.

74

From the colours found during the historical paint research, the finish of the woodwork on the upper ground floor was chosen. It was decided to give each of the period rooms their own identity. Reference projects were carefully considered for the design of the panels and the dimensions of the wall covering. The colour and pattern of the upholstery were chosen based on the colours found and personal preference.


Achterhuis: stijlkamer kleurenopzet en stoffen Back house: period room colour and fabric selection De schouw en entreedeur vanuit de gang vormen het centrale middelpunt van de stijlkamer in het voorhuis. De dubbele deuren naar de kamer aan de achterzijde zijn vormgegeven als ‘verholen’ deuren waar de lambrisering en wandbespanning doorloopt. In de stijlkamer in het achterhuis vormt ook de schouw het centrale middelpunt. De deuren voor de inbouwkast die is aangetroffen zijn afgewerkt met wandbespanning, zoals dat ook oorspronkelijk het geval was.

The fireplace and entrance door from the hallway form the central focal point of the period room in the front house. The double doors to the room at the rear were designed as “concealed” doors on which the panelling and wall coverings continue. In the period room in the back house, the fireplace is also the central focal point. The doors of the built-in cupboard that was found were finished with wall covering, as was originally the case.

75


Achterhuis: stijlkamer - tijdens uitvoering (d.d. 7 april 2020, 19 juni 2020) Back house: period room - during construction (d.d. 7 April 2020, 19 June 2020)

76


Achterhuis: stijlkamer - na oplevering (d.d. 14 september 2020) Back house: period room - after hand-over (d.d. 14 September 2020)

77


½A

½A

½A

C (rest)

B

A

A

wandbespanning

wandbespanning

C

B wandbespanning

kooflijst: KL21

½A

½A

(bestaande kast)

houten lambrisering

houten lambrisering

houten lambrisering

perklijst t.p.v. boezem: L110 k. C (rest)

bestaande houten luiken

perklijst: L46

balkon/terras

wandbespanning

houten lambrisering

½A

hartlijn 0-E

A

E

½A

houten lambrisering

♥ hartlijn 0-D

hoek perklijst bestaande houten luiken

C (rest)

wandbespanning

½A

E

½A

½A

houten lambrisering

½A

houten lambrisering spiegel

wandbespanning

D

A

wandbespanning

C (rest)

rozet: R61

A

D

A

½A

½A

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTR Project:

Keizersgracht 247 1016 EB, Amsterdam

Plattegrond en aanzichten | floor plan en elevations

78

Projectnummer:

2017536

Detailnummer:

DE-03a

Omschrijving:

Laatste datum:

Versie:

WERKTEKENING NIEUWE TOESTAND uitwerking stijlkamer, ruimte 0.05

1:50 (A3)

Schaal:

Getekend:

10-01-2020 C

MB


Achterhuis: stijlkamer - bij oplevering (d.d. 20 augustus 2020) Back house: period room - at hand-over (d.d. 20 August 2020)

79


53 53

rachelwerk, 21x45mm (hxb), let op: achterliggende houten delen liggen niet in één lijn, er21x45mm is sprake van scheefstand rachelwerk, (hxb), let op: achterliggende houten delen liggen niet in één lijn, er21x45mm is sprake van scheefstand rachelwerk, (hxb), let op: achterliggende houten delen liggen niet wandbespanning (streeplijn) in één lijn, er is sprake van scheefstand

53

BINNENZIJDE KAST

BINNENZIJDE KAST

RUIMTE RUIMTE RUIMTE 0.05 0.05 0.05 6

geprofileerde lijst, 16mm plaatmateriaal (gelijmd), 6mm plaatmateriaal (gelijmd), 6mm plaatmateriaal (gelijmd), 6mm

V-02 Bovenzijde nieuwe houten lambrisering en SCHAALlambrisering 1:5 I BESTAAND opbouw wandbespanning V-02 Bovenzijde nieuweIhouten en 40 SCHAAL 1:5 I BESTAAND opbouwBovenzijde wandbespanning V-02 nieuwe Ihouten lambrisering en 40 52 140 140 140

136 136 136 4

80

plaatmateriaal, 12mm

15 15

68 68

15

68

15 15

35 35

15

35

68ca.34ca.34 68ca.34 68

6

BINNENZIJDE KAST

6

geprofileerde lijst, 16mm

bestaande kastdeur handhaven en waar nodig herstellen bestaande kastdeur handhaven en waar nodig herstellen bestaande kastdeur handhaven en waar nodig herstellen vloerplint, 16x140mm (bxh) vloerplint, 16x140mm (bxh) vloerplint, 16x140mm (bxh)

V-01 Vloeraansluiting t.p.v. nieuwe houten I NIEUW lambrisering I SCHAAL 1:5t.p.v. Details lambrisering | nieuwe details paneling V-01 Vloeraansluiting houten I NIEUW lambrisering I SCHAAL 1:5t.p.v. V-01 Vloeraansluiting nieuwe houten = BESTAAND *lambrisering I SCHAAL 1:5 I NIEUW = BESTAAND * = BESTAAND *

RUIMTE 0.05

nieuw stucplafond, 15mm nieuw stucplafond, 15mm

wandbespanning

nieuw stucplafond, 15mm kast in de bouwmuur met 'blinde' deuren kast in de bouwmuur met 'blinde' deuren kast in de bouwmuur met 'blinde' deuren detaillering lambrisering en wandbespanning conform uitwerking ruimte detaillering lambrisering 0.02 (voorkamer) I zie en wandbespanning DE-02B enuitwerking DE-02C conform ruimte detaillering lambrisering 0.02 (voorkamer) I zie en wandbespanning DE-02B DE-02C ruimte conformen uitwerking 0.02 (voorkamer) zie nieuw stucplafond, I70mm DE-02B en DE-02C

nieuw stucplafond, 70mm ontzichtbare schanieren toepassen t.p.v. de 'blinde' deuren ontzichtbare schanieren toepassen t.p.v. de 'blinde' deuren ontzichtbare schanieren toepassen t.p.v. de 'blinde' deuren

rachelwerk, 12x45mm (hxb) bestaande kastdeur handhaven en waar nodig herstellen plaatmateriaal, 12mm (hxb) rachelwerk, 12x45mm plaatmateriaal (gelijmd), 6mm plaatmateriaal, 12mm (hxb) rachelwerk, 12x45mm bovenaanzicht vloerplint plaatmateriaal (gelijmd), 6mm plaatmateriaal, 12mm bovenaanzicht vloerplint plaatmateriaal (gelijmd), 6mm

6

RUIMTE 0.05 lijst, 16mm H-01geprofileerde Zijaansluiting kast t.p.v. lambrisering I SCHAAL 1:5 I NIEUW RUIMTE 0.05 lijst, 16mm H-01geprofileerde Zijaansluiting kast t.p.v. lambrisering I SCHAAL 1:5 I NIEUW H-01 Zijaansluiting kast t.p.v. lambrisering I SCHAAL 1:5 I NIEUW

nieuw stucplafond, 70mm

52 100 100 100 52

6

plaatmateriaal, 12mm 12 40 12 40 12 40

6

RUIMTE RUIMTE RUIMTE 0.05 0.05 0.05

6

4

40

4

BINNENZIJDE BINNENZIJDE BINNENZIJDE KAST KAST KAST

I BESTAAND 12mm opbouw wandbespanning I SCHAAL 1:5 plaatmateriaal,

achterconstructie t.b.v. houten wandafwerking, let op: er is sprake van scheefstand t.b.v. houten achterconstructie wandafwerking, let op: er is sprake bestaande kastdeur handhaven van scheefstand t.b.v. houten achterconstructie en waar nodig herstellen wandafwerking, let op: er is sprake bestaande kastdeur handhaven vanwaar scheefstand en nodig herstellen

BINNENZIJDE KAST

ca.3456 56 ca.34ca.34

rachelwerk, 21x45mm geprofileerde houten (hxb) lijst, 25x68mm (hxb) rachelwerk, 21x45mm geprofileerde houten (hxb) geprofileerde houten lijst, 25x68mm (hxb) lijst, 45x20mm (hxb) geprofileerde houten geprofileerde lijst, 25x68mmhouten (hxb) lijst, 45x20mm (hxb) (hxb) rachelwerk, 12x45mm geprofileerde houten lijst, 45x20mm (hxb) (hxb) rachelwerk, 12x45mm geprofileerde lijst, 16mm rachelwerk, 12x45mm (hxb) geprofileerde lijst, 16mm

I SCHAAL 1:5 I NIEUW

BINNENZIJDE KAST

56

70 70 52 100 100 10070

rachelwerk, 21x45mm (hxb)

I SCHAAL 1:5 I NIEUWbovenaanzicht lambrisering

wandbespanning wandbespanning

houten lambrisering houten lambrisering houten lambrisering

Fragment wandaanzicht t.p.v. de kast I NIEUW bouwmuur I SCHAAL 1:50 t.p.v. Fragment wandaanzicht de kast I NIEUW bouwmuurwandaanzicht I SCHAAL 1:50 t.p.v. Fragment de kast bouwmuur I SCHAALk.1:50 I NIEUW

bovenaanzicht vloerplint

140 100220 490220 100 220 1825 1825 1825220 100 220 100 140 100 140490 100 100 490 100 220 100 900 70 70 2365 2365 2365 900 900 70 3265 3265 3265

6

50

50 H-02 Zijaansluiting kast 50 H-02 Zijaansluiting kast t.p.v. wandbespanning RUIMTE 0.05 H-02 Zijaansluiting kast t.p.v. wandbespanning

geprofileerde houtenhandhaven bestaande kastdeur rachelwerk, 21x70mm lijst, 50x20mm (lxb) (hxb) en waar nodig herstellen bestaande kastdeur handhaven rachelwerk, 21x70mm (hxb) en waar nodig herstellen bestaande kastdeur handhaven en waar nodig herstellen

52

6

bestaande kastdeur handhaven en waar nodig herstellen bestaande kastdeur handhaven en waar nodig herstellen rachelwerk, 21x45mm (hxb) BINNENZIJDE KAST bestaande kastdeur handhaven stellat t.b.v. wandbespanning, en waar nodig herstellen rachelwerk, 21x45mm (hxb) dikte ca. 8mm stellat t.b.v. wandbespanning, wandbespanning rachelwerk, 21x45mm (hxb) dikte ca. 8mm geprofileerde houten stellat t.b.v. wandbespanning, wandbespanning lijst, dikte50x20mm ca. 8mm (lxb) geprofileerde houten bovenaanzicht lambrisering RUIMTE 0.05 wandbespanning lijst, 50x20mm (lxb) t.p.v. wandbespanning I SCHAAL 1:5 I NIEUWbovenaanzicht geprofileerde houten lambrisering RUIMTE 0.05 lijst, 50x20mm (lxb) BINNENZIJDE KAST

stellat t.b.v. wandbespanning, wandbespanning (streeplijn) dikte ca. 8mmhouten geprofileerde stellat t.b.v. wandbespanning, lijst, 50x20mm (lxb) dikte ca. 8mmhouten geprofileerde rachelwerk, 21x70mm lijst, 50x20mm (lxb) (hxb)

52

25 40 12 40 12 40 12

45

45 25 45 25

½x =220 ½x = ½x 220 =220

RUIMTE RUIMTE RUIMTE 0.05 0.05 0.05

BINNENZIJDE BINNENZIJDE BINNENZIJDE KAST KAST KAST

50

50

50

53

35

bovenaanzicht lambrisering

BINNENZIJDE KAST

352112 21 35 12 352112

stellat t.b.v. wandbespanning, wandbespanning (streeplijn) wandbespanning I SCHAAL 1:5 I NIEUW dikte ca. 8mm

35

RUIMTE 0.05

0.05 H-03 Aansluitdetail dubbeleRUIMTE deuren kast I SCHAAL 1:5 I NIEUW RUIMTE 0.05 H-03 Aansluitdetail dubbele deuren kast I SCHAAL 1:5 I NIEUW H-03 Aansluitdetail dubbele deuren kast I SCHAAL 1:5 I NIEUW

stellat t.b.v. wandbespanning, wandbespanning rachelwerk, 21x45mm (hxb) dikte ca. 8mm geprofileerde houten stellat t.b.v. wandbespanning, wandbespanning lijst, 50x20mm (lxb) dikte ca. 8mm geprofileerde houten bovenaanzicht lambrisering wandbespanning lijst, 50x20mm (lxb) geprofileerde houten bovenaanzicht lambrisering lijst, 50x20mm (lxb)

rachelwerk, 21x45mm (hxb) bestaande kastdeur handhaven en waar nodig herstellen bestaande kastdeur handhaven en waar nodig herstellen bestaande kastdeur handhaven en waar nodig herstellen

16 1616 1216 1216 1216 1212 12

BINNENZIJDE BINNENZIJDE BINNENZIJDE KAST KAST KAST

rachelwerk, 21x45mm (hxb)

V-03 Bovenaansluiting 'blinde' kastdeuren met 1:5 I NIEUW wandbespanning I SCHAAL V-03 Bovenaansluiting 'blinde' kastdeuren met 53 1:5 I NIEUW wandbespanning (streeplijn) wandbespanning I SCHAAL V-03 Bovenaansluiting 'blinde' kastdeuren met 53

35

352112 21 35 12 352112

wandbespanning (streeplijn) geprofileerde houten wandbespanning (streeplijn) lijst, 50x20mm (lxb) geprofileerde houten lijst, 50x20mm (lxb) geprofileerde houten stellat t.b.v. wandbespanning, lijst, 50x20mm (lxb) dikte ca. 8mm stellat t.b.v. wandbespanning, dikte ca. 8mm stellat t.b.v. wandbespanning, rachelwerk, 21x45mm (hxb) dikte ca. 8mm

bestaande kastdeur handhaven en waar nodig herstellen bestaande kastdeur handhaven en waar nodig herstellen rachelwerk, 21x45mm (hxb) bestaande kastdeur handhaven stellat t.b.v. wandbespanning, en waar nodig herstellen rachelwerk, 21x45mm (hxb) dikte ca. 8mm

BINNENZIJDE KAST

k.

H-01+2

k. H-01+2 Fragment plattegrond t.p.v. de kast H-01+2 I NIEUWE TOESTAND bouwmuur I SCHAAL 1:50 Fragment plattegrond t.p.v. de kast

I NIEUWE TOESTAND bouwmuurplattegrond I SCHAAL 1:50 Fragment t.p.v. de kast bouwmuur I SCHAAL 1:50 I NIEUWE TOESTAND

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN Project:

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN

Keizersgracht 247 Project: Omschrijving:

Projectnummer:

2017536

Detailnummer:

DE-03c 07-11-2019 DE-03c1:50/1:5 (A3) MB 07-11-2019 DE-03c-

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN

1016 EB, Amsterdam

Keizersgracht 247

WERKTEKENING 1016 EB, Amsterdam NIEUWE TOESTAND Project: Omschrijving: stijlkamer,247 Uitwerking ruimte 0.05 Keizersgracht WERKTEKENING 1016 EB, Amsterdam NIEUWE TOESTAND Omschrijving: stijlkamer, ruimte 0.05 Uitwerking WERKTEKENING

Projectnummer:

2017536

Projectnummer:

2017536

Detailnummer: Laatste datum:

Schaal: Detailnummer: Laatste datum: Schaal:

Versie:

Getekend: Versie:

Internet:

www.vroomarch.nl•info@vroomarch.nl

Getekend:

Laatste datum: Versie: 1:50/1:5 (A3) MB 07-11-2019 -

Internet:

www.vroomarch.nl•info@vroomarch.nl


Achterhuis: lambrisering ter plaatse van kastdeuren (d.d. 19 mei 2020) Back house: paneling at the built-in cupboard (d.d. 19 May 2020)

81
Voorhuis: stijlkamer - bij opname (d.d. 23 mei 2017) Front house: period room - at survey (d.d. 23 May 2017)

84

Voorhuis: stijlkamer Front house: period room


tijdens uitvoering (d.d. 18 februari 2020) during construction (d.d. 18 February 2020)

Voorhuis: stijlkamer - tijdens uitvoering (d.d. 19 mei 2020) Front house: period room - during construction (d.d. 19 May 2020)

85


In de stijlkamers op de bel-etage is de wandbespanning op een klassieke manier aangebracht. Het linnen is gespannen op een houten frame en vastgezet met spijkertjes. Daarna is grondpapier plus een molton aangebracht en werd de stof handmatig gespannen. Een prachtig resultaat met een mooie akoestiek. In the period rooms on the upper ground floor, the wall covering was applied in a classic way: Linen was stretched on a wooden frame and secured with nails, then paper was applied as a primer, followed by a flannel layer, after which the final fabric finish was applied and stretched manually. A wonderful result with beautiful acoustics.

Voorhuis: spannen van de wandbespanning - tijdens uitvoering (d.d. 16 juli 2020) Front house: stretching the fabric wall covering - during construction (d.d. 16 July 2020)

86


Voorhuis: spannen van de wandbespanning - tijdens uitvoering (d.d. 16 juli 2020) Front house: stretching the fabric wall covering - during construction (d.d. 16 July 2020)

87


x

x

½x

wandbespanning

x

x

x

x

wandbespanning

½x

½x

loopdeur

wandbespanning

houten lambrisering

houten lambrisering

r

pd

eu

r

houten lambrisering

houten lambrisering

hartlijn 0-A

loopdeur

wandbespanning

houten lambrisering

eu

pd

x

loo loo

½x

x

hartlijn 0-B

houten lambrisering

½x wandbespanning

½x

houten lambrisering spiegel

wandbespanning

x

x

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN Project:

Keizersgracht 247

x

x

1016 EB, Amsterdam

Plattegrond en aanzichten | floor plan en elevations

88

Projectnummer:

2017536

Detailnummer:

DE-02a

Omschrijving:

Laatste datum:

WERKTEKENING NIEUWE TOESTAND Uitwerking stijlkamer, ruimte 0.02

1:50 (A3)

Versie:

01-10-2019 A Schaal:

Getekend:

MB

Internet:

www.vroomarch.nl•info@vroomarch.nl


Voorhuis: voorkamer - tijdens uitvoering (d.d. 19 mei 2020) Front house: period room - during construction (d.d. 19 May 2020)

89
Voorhuis: achterkamer - bij opname (d.d. 21 maart 2017) Front house: back room - at survey (d.d. 21 March 2017)

92

Voorhuis: achterkamer Front house: back room


tijdens uitvoering (d.d. 1 april 2020) during construction (d.d. 1 April 2020)

Voorhuis: achterkamer - tijdens uitvoering (d.d. 16 juli 2020) Front house: back room - during construction (d.d. 16 Juny 2020)

93


llering

♥hartlijn 0-C

L 1:5

llering

♥hartlijn 0-C

L 1:5

doorgang naar verkeersruimte 0.01

wandspiegel met facet

doorgang naar verkeersruimte 0.01

doorgang naar verkeersruimte 0.01

wandspiegel met facet

doorgang naar verkeersruimte 0.01

conform oer marmer lambrisering lijmlaag, 8mm

174

♥hartlijn 0-C 0.01 verkeersruimte

174

100 16 8 8 20 100 22

lijmlaag, 8mm

0.01 0.03 verkeersruimte verkeersruimte

♥hartlijn 0-C

stucwerk, 8mm houten plint, 16x140mm (bxh) 16 8

m x

Aanzicht | elevation

8 20 22

conform oer marmer lambrisering

0.03

s voorbij nform

8 42

s voorbij m nform stucwerk, 8mm x houten plint, 16x140mm (bxh) bxh),

Plattegrond | verkeersruimte floor plan

bxh), 199

28 8 42100

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN

94

Project:

Keizersgracht 247 1016 EB, Amsterdam

ALLE MATEN WERKTEKENING Onderwerp:

IN HET WERK TE CONTROLEREN


Voorhuis: achterkamer - na oplevering (d.d. 14 september 2020) Front house: back room - after hand-over (d.d. 14 September 2020)

95
EERSTE VERDIEPING

FIRST FLOOR

In de situatie van 1936 was het voorhuis verdeeld in een voor- en achterkamer. Beide ruimten waren voorzien van een schouw en werden ontsloten door een gang vanaf het trappenhuis. Het achterhuis bestond uit een toiletruimte en een verblijfsruimte. Ook deze kamer in het achterhuis was voorzien van een schouw. De positie van de steektrap naar de tweede verdieping bevond zich slechts in het achterhuis en deels in het tussenlid en doorbrak daardoor de structuur van voor-tussen-achter.

In 1936, the front house was divided into a front and back room. Both rooms had a chimney and were accessed by a corridor from the stairwell. The back house consisted of a lavatory and a lounge, also equipped with a fireplace. The straight staircase in the back house, which formed the only access to the second floor, partly also lay in the middle section, breaking the front-middle-back structure.

Binnen de historische waardestelling werd de bestaande gangstructuur binnen het voorhuis als positief ervaren. Verder werd op de hoofddraagstructuur na niks benoemd. De later toegevoegde steektrap tussen de begane grond en eerste verdieping werd als indifferent aangewezen. Belangrijkste wijziging op deze verdieping was het terugbrengen van de voor-tussen-achter structuur. De nieuwe trap van 1e naar 2e verdieping werd vormgegeven naar voorbeeld van de bestaande monumentale trap van bel-etage naar 1e verdieping. Het voorhuis kreeg de functie van keuken en eetkamer. Door middel van de tussenwand is hier de structuur van voor- en achterkamer hersteld.

98

In the historical value assessment, the existing corridor structure within the front house was rated as positive. Other than that, nothing was mentioned except for the main supporting structure. The straight staircase between the upper ground floor and first floor, a later addition, was designated as indifferent. The most important change on this floor was to bring back the front-middle-back structure. The new staircase from the first to the second floor was designed following the example of the existing monumental staircase from the upper ground floor to the first floor. The first floor of the front house was used as a kitchen and dining room. The structure of the front and back room was restored here by means of a partial dividing wall.


1.07

1.08

♥ hartlijn 1-E

Zitkamer Sitting room

hartlijn 1-D

1.06 verblijfsruimte 24.3m2

B-1-3 (2x880mm)

Toilet Lavatory

E B-1-4 (830mm)

B-1-2 (830mm)

1.04 verkeersruimte 5.5m2

verdeler

eur

loopd

1.05 toilet 1.5m2

m.v.

Lift Lift

hwa

Lichthof Light court

1.05

1.03 verkeersruimte 4.4m2

1.06

r.m.

hwa

1.04

MIELE

KM 6389

inductiekookplaat

B-1-1 (ca.1050mm)

1.02 verblijfsruimte 30.0m2

Keuken Kitchen

Belending Keizersgracht 249

Belending Keizersgracht 245

m.v.

verdeler

hartlijn 1-C

hartlijn 1-B

Eetkamer Dining room

1.01 verblijfsruimte 27.7m2 k.

hartlijn 1-A

1.01

1.02

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN

1.03 Project:

Keizersgracht 247 1016 EB, Amsterdam Onderwerp:

REVISIETEKENING

NIEUWE TOESTAND Plattegrondtekening 1e Verdieping Opdrachtgever:

Dhr. G. Dierick en Mw. K. Dierick-Kevenaar Floresstraat 5, 5631 DD, Eindhoven Projectnummer:

1e Verdieping

2017536

Schaal:

1:50 Formaat:

Bladnummer:

RT-03

A2

Getekend:

MB

Laatste datum:

31-08-2020

wijz D wijz C wijz B wijz A start

31-08-2020

Adres: Telefoon: Internet:

Vijzelgracht 6 sous, 1017 HR Amsterdam 020 620 8132 www.vroomarch.nl • info@vroomarch.nl

99


De balklaag op de eerste verdieping was ernstig gehavend. Er is gekozen deze wel in het zicht te laten. Daar waar constructief gezien nodig zijn de balken hersteld. Overige zichtbare overblijfselen van eerdere ingrepen zijn ook in het zicht gelaten. Although the beams on the first floor were badly damaged, it was decided to leave them in sight. Where constructively necessary, the beams were restored. Other visible remains of previous procedures have been left untouched.

Voorhuis: herstel van de balklaag - tijdens uitvoering (d.d. 26 februari 2019) Front house: restoration of the floor beams - during construction (d.d. 26 February 2019)

100


Voorhuis: herstel van de balklaag - tijdens uitvoering (d.d. 12 maart 2019) Front house: restoration of the floor beams - during construction (d.d. 12 March 2019)

101


KEUKEN EN EETKAMER In de nieuwe indeling werden keuken en eetkamer op de 1e verdieping gesitueerd. Door middel van de tussenwand is hier de structuur van voor- en achterkamer hersteld, een symbolische scheiding tussen keuken aan de achterzijde en eetkamer aan de voorzijde. De kastenwand en het keukenblok zijn ontworpen door de interieurontwerper.

Keuken en eetkamer - ontwerp (visualisatie) Kitchen and dining room - design (visualisation)

102

Aan de voorgevel is een zitvensterbank gecreëerd. De panelen zijn precies gedetailleerd naar voorbeeld van de panelen die in de sloopfase werden aangetroffen. Aan de bovenzijde is een klep gemaakt om de radiatoren te kunnen bereiken. Ook kreeg de ruimte een moderne haard.


KITCHEN AND DINING ROOM In the new layout, the kitchen and dining room are located on the first floor. Here, the structure of the front and back room was restored by means of a partial partition wall, a symbolic separation between the kitchen at the rear and the dining room at the front. The cupboard wall and kitchen unit were designed by the interior designer.

A seating window sill was created against the façade. Its panelling was precisely detailed following the example of the panels that were found during the demolition phase. A valve was made at the top to reach the radiators. The room was given a modern fireplace.

103


Voorhuis: keuken met scheidingswand - tijdens uitvoering (d.d. 1 oktober 2019) Front house: kitchen with partition wall - during construction (d.d. 1 Oktober 2019)

104


Voorhuis: keuken met scheidingswand - bij oplevering (d.d. 20 augustus 2020) Front house: kitchen with partition wall - at hand-over (d.d. 20 August 2020)

105


Voorhuis: nis in bouwmuur - bij opname (d.d. 23 mei 2017) Front house: niche in structural wall - at survey (d.d. 23 May 2017)

106

Voorhuis: nis in bouwmuur Front house: niche in structural wall


tijdens uitvoering (d.d. 24 september 2019) during construction (d.d. 24 September 2019)

Voorhuis: nis in bouwmuur - na oplevering (d.d. 14 september 2020) Front house: niche in structural wall - after hand-over (d.d. 14 September 2020)

107


Voorhuis: extra staalconstructie in de vloer - tijdens uitvoering (d.d. 10 september 2019) Front house: additional steel beams in the floor - during hand-over (d.d. 10 September 2019) In het ontwerp van de interieurontwerper was een enorm marmer blok opgenomen tussen de keuken en het eetkamergedeelte. Het marmeren blok is door de natuursteen specialist vakkundig uitgehold en in tweeën gehakt. Vanwege het grote plaatselijke gewicht is in de vloer een extra staalconstructie aangebracht.

108

The interior designer’s plan incorporated a huge block of marble between the kitchen and dining room. The marble block was expertly hollowed out and cut in two by the natural stone specialist. Due to the great local weight, an additional steel construction was installed in the floor.


Voorhuis: marmeren keukenblok - na oplevering (d.d. 14 september 2020) Front house: marble countertop - after hand-over (d.d. 14 September 2020)

109


m.v.

m.v.

Plattegrond | floor plan 784

MIELE - ESW 6214

600

600

H 6800 BM

1060

2435 597

MIELE

stoomoven+ovenXL

MIELE - EVS 6214 vacumeerlade

1150

B&L interieurbouw kastenwand MIELE

oven + magnetron

DGC 6805

warmhoudlade

950

1054

wijnklimaatkast

KWT 1612 Vi

Vi

1

50

MIELE

koelkast

wijnklimaatkast

KWT 1612 Vi

MIELE

koelkast

A

K 1901 Vi

600

931

100

931

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN

950 750

MIELE oven

H 6890 BP

Project:

MIELE

G 6765 SCVi XXL

25 600

600

600

1100 4725

450

900

450

C

Keizersgracht 247 1016 EB, Amsterdam

Projectnummer:

2017536

Detailnummer:

DE-16

Omschrijving:

Laatste datum:

Versie:

DETAILTEKENING NIEUWE TOESTAND Detailblad keuken (ruimte: 1.02)

1:20/1:50

Schaal:

Getekend:

06-11-2018 -

MvL

Internet:

www.vroomarch.nl•info@vroomarch.nl

A

K 1901 Vi

600

100

JP Flooring plinten ???

MIELE

E

ast

1200 6324

vaatwasser

100

B&L interieurbouw kastenwand

631 100

JP Flooring plinten ???

MIELE

MIELE

vrieskast

F 1911 Vi

631

1060

B&L interieurbouw afwerking 'boezem' stucwerk

B&L interieurbouw afwerking 'boezem' stucwerk

931

Aanzicht | elevation ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN MIELE oven

H 6890 BP

900

Project:

450

110

C

Keizersgracht 247 1016 EB, Amsterdam

Projectnummer:

2017536

Detailnummer:

DE-16

Omschrijving:

Laatste datum:

DETAILTEKENING NIEUWE TOESTAND Detailblad keuken (ruimte: 1.02)

Schaal:

Versie:

06-11-2018 -

1:20/1:50

Getekend:

MvL

Internet:

www.vroomarch.nl•info@vroomarch.nl


Voorhuis: keuken - bij oplevering (d.d. 20 augustus 2020) Front house: kitchen - at hand-over (d.d. 20 August 2020)

111
ZITKAMER In het achterhuis is een derde stijlkamer gecreëerd. Deze kamer heeft een eenvoudiger afwerking gekregen dan de stijlkamers op de bel-etage. De wanden zijn afgewerkt met een houten lambrisering en ook hier is een antieke haard geplaatst.

SITTING ROOM A third period room was created in the back house on the first floor. This room was given a simpler finish than the period rooms on the upper ground floor. An antique fireplace was also placed here and the walls were finished with wooden panelling.

Zitkamer - ontwerp (visualisatie) Sitting room - design (visualisation)


Achterhuis: zitkamer - tijdens uitvoering (26 februari 2019) Back house: sitting room - during construction (26 February 2019)

115


Tijdens de sloopfase is de ruimte van het achterhuis compleet leeg gehaald. Onder de balken is een nieuw stucplafond aangebracht en de kaal gehaalde wanden zijn afwerkt met houten lambrisering en stucwerk. During the demolition phase, the space in the back house was completely stripped. A new plastered ceiling was installed under the beams. The walls were finished with wooden panelling and stucco.

Achterhuis: zitkamer - tijdens uitvoering (d.d. 27 september 2018, 1 oktober 2019) Back house: sitting room - during construction (d.d. 27 September 2018, 1 Oktober 2019)

116


Achterhuis: zitkamer - tijdens uitvoering (d.d. 7 april 2020) Back house: sitting room - during construction (d.d. 7 April 2020)

117


houten lambrisering

houten lambrisering

loopdeur

houten lambrisering

loopdeur

houten lambrisering

hartlijn 1-E

houten lambrisering

♥hartlijn 1-D

houten lambrisering

houten lambrisering

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN Project:

Keizersgracht 247

Plattegrond en aanzichten | floor plan en elevations

118

1016 EB, Amsterdam Omschrijving:

WERKTEKENING NIEUWE TOESTAND Detailblad uitwerking ruimte 1.06

Projectnummer:

2017536

Detailnummer:

DE-04 Laatste datum:

Versie:

01-10-2019 A Schaal:

1:50 (A3)

Getekend:

MB

Internet:

www.vroomarch.nl•in


Achterhuis: zitkamer - tijdens uitvoering (d.d. 01 oktober 2019) Back house: sitting room - during construction (d.d. 01 Oktober 2019)

119
TWEEDE VERDIEPING

SECOND FLOOR

In de situatie van 1936 was de plattegrond van het voorhuis in drieën verdeeld: een voorkamer, verkeersruimte en een kleine kamer die aan de buitenruimte grensde. De verkeersruimte was voorzien van een (ladder-)trap naar de zolderverdieping. Het trappenhuis in het tussenlid liep door middel van een gang over in het achterhuis en was voorzien van meerdere kasten. Naast de gang telde het achterhuis nog een kleine kamer en een verblijfsruimte aan de achterzijde van het pand.

In 1936, the plan of the front house was divided into three: a front room and a wide hall with a small room beside it. In the hall were steep stairs leading to the attic floor. The middle section comprised the main stairwell and a corridor with several cupboards that continued into the back house. In addition to this, the back house had a small room and a lounge at the rear of the building.

Binnen de waardestelling stond dat het interieur van het tussenlid en het achterhuis, m.u.v. de trap, een positieve waarde had. Net als de lichthofgevel van het tussenlid. De toiletruimte ter plaatse van het lichthof stond aangegeven met een indifferente waarde. Ook op de 2e verdieping werd de structuur van voortussen-achter teruggebracht. De trap van zowel 1e naar 2e verdieping als die van 2e verdieping naar het dakterras werd vormgegeven naar voorbeeld van de monumentale trap op de bel-etage. Door deze nieuwe trap ontstond in het tussenlid een directe verticale verbinding van souterrain tot aan dak. Dankzij het nieuwe dakluik komt er nu veel daglicht in het trappenhuis. In de nieuwe indeling kreeg de hele 2e verdieping de functie van slaap-, bad- en kleedruimte. De hoofdslaapkamer werd aan de rustiger achterzijde gesitueerd met uitzicht op de binnentuin. In het voorhuis zijn achtereenvolgens een kleine zitkamer, inloopkast en badkamer gecreëerd. De steektrap naar de zolderverdieping is 180 graden gedraaid ten opzichte van de bestaande situatie, zodat de zolder direct vanuit de gang ontsloten wordt.

122

The historical value assessment stated that the interiors of both the middle section and the back house (with the exception of the staircase) have a positive value. The lavatory in the light court was indicated with an indifferent value. The light court façade of the middle section has positive value. The front-middle-back structure was also restored on the second floor. The stairs from the first to the second floor and from the second floor to the roof terrace were designed according to the example of the monumental staircase on the upper ground floor. This new staircase created a direct vertical connection from the lower ground floor to the roof in the middle section. Thanks to the skylight, a lot of daylight reached the stairwell. In the new layout, the entire second floor was given the function of sleeping, bath and dressing room. The master bedroom was located at the quieter rear with a view of the courtyard. In the front house, a small sitting room, walk-in closet, and bathroom were created. The straight staircase to the attic was turned 180 degrees in relation to the existing situation, so that the attic can be accessed directly from the corridor.


2.07

2.08

hartlijn 2-E

Hoofdslaapkamer Master bedroom

hartlijn 2-D

2.08 verblijfsruimte 24.3m2

B-2-5 (2x880mm)

Toilet Lavatory

E + lift

B-2-6 (830mm)

B-2-4 (830mm)

2.06 verkeersruimte 5.5m2

verdeler

eur

loopd

2.07 toilet 1.6m2

m.v.

Lift Lift

2.06

hwa

r.m.

Lichthof Light court

2.05

2.05 verkeersruimte 4.6m2

hwa

2.04

Badkamer Bathroom

B-2-3

2.04 badruimte 14.9m2

2.02 verkeersruimte 8.6m2 verdeler

hartlijn 2-C

m.v.

r.m.

k.

B-2-1

hartlijn 2-B

2.01 verblijfsruimte 21.8m2

Belending Keizersgracht 249

B-2-2

Belending Keizersgracht 245

Inloop kleedruimte Walk-in wardrobe

2.03 walk-in-closet 9.2m2

Zitkamer Sitting room

hartlijn 2-A

2.01

2.02

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN

2.03 Project:

Keizersgracht 247 1016 EB, Amsterdam Onderwerp:

REVISIETEKENING

NIEUWE TOESTAND Plattegrondtekening 2e Verdieping Opdrachtgever:

Dhr. G. Dierick en Mw. K. Dierick-Kevenaar Floresstraat 5, 5631 DD, Eindhoven Projectnummer:

2e Verdieping

2017536

Schaal:

1:50 Formaat:

Bladnummer:

RT-04

A2

Getekend:

MB

Laatste datum:

31-08-2020

wijz D wijz C wijz B wijz A start

31-08-2020

Adres: Telefoon: Internet:

Vijzelgracht 6 sous, 1017 HR Amsterdam 020 620 8132 www.vroomarch.nl • info@vroomarch.nl

123


BADKAMER De indeling van de badkamer en inloopkast zijn ontworpen door de interieurontwerper. De wanden zijn allemaal afgewerkt met hetzelfde plaatmateriaal, gefineerd met gerookt Eucalyptushout. De badkamer is voorzien van een vrijstaand bad, een ruime inloopdouche en dubbele vrijstaande wastafel. De ruimte loopt door in de kleedruimte met kasten tegen de wanden en onder de zoldertrap.

BATHROOM The layout of the bathroom and walkin closet were designed by the interior designer. The walls and closets were all finished with the same sheet material, veneered with smoked Eucalyptus wood. The bathroom has a freestanding bath, a spacious walk-in shower and double freestanding washbasin. The space continues into the dressing room with cupboards against the walls and under the attic stairs.

Badkamer en inloopkast - ontwerp (visualisatie) Bathroom and wardrobe - design (visualisation)


Voorhuis - tijdens uitvoering (d.d. 11 februari 2020) Front house - during construction (d.d. 11 February 2020)

125


Voorhuis: inloopdouche - tijdens uitvoering (d.d. 9 oktober 2019) Front house: walk-in shower - during construction (d.d. 9 Oktober 2019)

126

Voorhuis: inloopdouche - tijdens uitvoering Front house: walk-in shower - during construction


(d.d. 5 november 2019) (d.d. 5 November 2019)

Voorhuis: inloopdouche - tijdens uitvoering (d.d. 3 december 2019) Front house: walk-in shower - during construction (d.d. 3 December 2019)

127


Aanzicht | elevation

passtrook kastenwand

5 40

5

7850+P

40

DETAIL 1

DETAIL 2

2170

2170

2250

2170

glazen wand kopse kant marmer plaat op zijwand, gezoet marmer plaat op afschot

22.5

b.k. parketvloer = bk. marmervloer douche

40 24.5 6 9.5

glazen wand

marmer strook 40x40mm met uitgefreesde sleuf t.b.v. bevestiging glazen wand

D-02

B

D-02

achterwand douche 1 marmer plaat, ca. 1600x2170mm, grey carnico marmer

C1

D-02

1600

630 378 1008

zijwand douche 1 marmer plaat, ca. 630x2170mm, grey carnico marmer

D

Plattegrond | floor plan passtrook kastenwand

achterwand (o.b.v. metalstud) t.b.v. bevestiging u-profiel en marmer

7.5 10

passtrook kastenwand

C2 1600

128

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN Project:

Keizersgracht 247 1016 EB, Amsterdam

Projectnummer:

2017536

Detailnummer:

DE-14

glazen wand kopse kant marmer plaat op zijwand, gezoet marmer plaat op afschot

22.5

b.k. parketvloer = bk. marmervloer douche

40

5

7850+P

40 24.5 6 9.5

glazen wand U-profiel t.b.v. bevestiging glazen wand

marmer strook 40x40mm met uitgefreesde sleuf t.b.v. bevestiging glazen wand

5

deur glazen douche wand, deur zowel naar binnen als naar buiten draaiend

2170

glazen douche wand met deur, inzetten in marmer strook met uitgehold profiel, zie detail

40

DETAIL 1

DETAIL 2

2170

7.5 10

passtrook kastenwand

U-profiel t.b.v. bevestiging glazen wand

marmer strook 40x40mm met uitgefreesde sleuf t.b.v. bevestiging glazen wand

ca.2260* vrije hoogte onder balken varieert

achterwand (o.b.v. metalstud) t.b.v. bevestiging u-profiel en marmer

ca.2260* vrije hoogte onder balken varieert

stucwerk

marmer strook 40x40mm met uitgefreesde sleuf t.b.v. bevestiging glazen wand

achterwand ca. 1600x2 grey carnico

glazen do inzetten i


Voorhuis: badkamer - bij oplevering (d.d. 20 september 2020) Front house: bathroom - at hand-over (d.d. 20 September 2020)

129
ZITKAMER De ruimte aan de voorgevel is vormgegeven als zitkamer. Ook deze ruimte is voorzien van een zitvensterbank, vormgegeven zoals op de 1e verdieping. Waar de wanden in de meeste andere ruimten zijn afgewerkt met stucwerk, is hier gekozen voor behang vanwege de warmere uitstraling. De kastenwand aan de ene zijde is vormgegeven zoals de inloopkast en de ruimte kreeg een moderne haard.

SITTING ROOM The space at the front was designed as a sitting room. This room was given a window sill with seating, the same design as on the first floor, and a modern fireplace. The cupboard wall was designed just like the walkin closet. Where the walls in most other rooms were finished with stucco, wallpaper was chosen here because of its warmer appearance.

Zitkamer - ontwerp (visualisatie) Sitting room - design (visualisation)


Voorhuis: zitkamer - tijdens uitvoering (d.d. 9 januari 2020) Front house: sitting room - during construction (d.d. 9 January 2020)

133


40*

115*

25

raamkozijn (bestaand)

165*

90*

9

houten onderconstructie

50

plaatmateriaal (gelijmd), 6mm plaatmateriaal, 12mm

20 50

70

verkenning in plaatmateriaal gefreesd

5

140 zithoogte = 500

geprofileerde lijst, 16mm

50

30 10 55

38

140 zithoogte = 500

38

10 30

D-1

9 5

50

9 voorgevel (bestaand)

50

20

bestaande omtimmering (gips)

100

geprofileerde vensterbank, refererend aan stijlkamers

100

opmaat gemaakte zitkussen, door: Oostendorp Stoffering

houten onderconstructie

15

afwerkvloer, 15mm

140

140

vloerplint, 16x140mm

D-2

38 12 16 16 82

D-3

38 12 16 16 82

Details zitventerbank | details window seat

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLER Project:

####

########### Omschrijving:

######################### ################

134

Projectnummer:

####

Detailnummer:

DE-A3 Laatste datum:

Versie:

-

Getekend:

27-10-2020

SG

Schaal:

Formaat:

1:5

A3

Internet:

ww


Voorhuis: zitkamer zitvensterbank - tijdens uitvoering (d.d. 19 juni 2020) Front house: front room window seat - during construction (d.d. 19 June 2020)

135
SLAAPKAMER De hoofdslaapkamer werd aan de rustigere achterzijde gesitueerd met uitzicht op de binnentuin. De afwerking van deze ruimte is een eenvoudigere variant op de afwerking van de stijlkamer op de 1e verdieping. De houten lambrisering is hier achterwege gelaten. Wel is hier eveneens een antieke haard geplaatst en is er een stucplafond aangebracht.

MASTER BEDROOM The master bedroom was located in the quieter back house with a view of the courtyard. The finishing of this space is a simpler variation on the finishing of the period room on the first floor: An antique fireplace and stucco ceiling were also placed here, but the wood panelling was omitted.

Achterhuis: hoofdslaapkamer - ontwerp (visualisatie) Back house: master bedroom - design (visualisation)


Achterhuis: hoofdslaapkamer - tijdens sloopfase (d.d. 27 september 2018) Back house: master bedroom - during demolition (d.d. 27 September 2018)

139


Achterhuis: hoofdslaapkamer - tijdens uitvoering (d.d. 15 januari 2019) Back house: master bedroom - during construction (d.d. 15 January 2019)

140


Achterhuis: hoofdslaapkamer - tijdens uitvoering (d.d. 7 juni 2020) Back house: master bedroom - during construction (d.d. 7 June 2020)

141


loopdeur

loopdeur

hartlijn 2-E

hartlijn 2-D

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN Project:

Keizersgracht 247

Plattegrond en aanzichten | Floor plan and elevations

142

1016 EB, Amsterdam Omschrijving:

WERKTEKENING NIEUWE TOESTAND Uitwerking plafond, ruimte 1.06

Projectnummer:

2017536

Detailnummer:

DE-05 Laatste datum:

Versie:

01-10-2019 A Schaal:

1:50 (A3)

Getekend:

MB

Internet:

www.vroomarch.nl•in


Achterhuis: hoofdslaapkamer - bij oplevering (d.d. 20 augustus 2020) Back house: master bedroom - at hand-over (d.d. 20 August 2020)

143


ZOLDER VERDIEPING

ATTIC FLOOR

De zolderverdieping is niet in de archieftekeningen uitgewerkt. In 1936 was er waarschijnlijk sprake van een niet ingedeelde zolder die werd gebruikt als bergruimte.

The attic floor didn’t appear on the archive drawings from 1936. It was most probably a storey without a lay-out in use storage space.

In de waardestelling wordt niet ingegaan op de indeling en de kapconstructie van de zolderverdieping. De vooren achtergevel werden wel aangegeven, net als de twee bouwmuren aan de voorzijde van het pand. De genoemde bouwmuren vormen de voorste ruimte van het voorhuis.

The historical value assessment does not bring up the layout and roof construction of the attic floor. The front and rear façades were mentioned, as were the two building walls at the front of the property. The said building walls formed the front space of the front house.

In de sloopfase kwam op de zolderverdieping een prachtige mansarde kap tevoorschijn. Op de mansarde spanten is een compleet nieuw geïsoleerd dakbeschot aangebracht, waarna de bestaande dakpannen zijn terug geplaatst. Enkele dakramen zijn toegevoegd voor extra daglicht op deze verdieping. Het was een grote uitdaging om deze spanten zoveel mogelijk in het zicht te houden en tegelijkertijd het gewenste programma te huisvesten. Op de zolder zijn twee slaapkamers en een badkamer ontworpen en in de gangzone zijn kasten gecreëerd ten behoeve van vele installaties.

During the demolition phase, a beautiful mansard roof appeared on the attic floor. A completely new and insulated roof boarding was installed on the mansard trusses after which the existing roof tiles were put back into place. New skylights were added for extra daylight. It was a great challenge to keep the trusses in sight as much as possible and at the same time accommodate the desired program. Two bedrooms and a bathroom were created in the attic, and the hallway was lined with cabinets to accommodate the many installations.

144


bestaand dakterras

Dakterras Roof terrace

BUITENKRAAN

hwa

m.v.

Lichthof Light court 3.05

hwa

3.04

Slaapkamer Bedroom

3.11

3.04 verblijfsruimte 18.4m2

3.12

3.02 verkeersruimte 4.2m2

verdeler

M.V. box

B-3-2 (830mm)

3.09

3.03 badruimte 8.0m2

Belending Keizersgracht 245

boiler 500L

CV

CV

B-3-1

m.v.

3.08

3.01 verblijfsruimte 17.5m2

Belending Keizersgracht 249

3.10

B-3-2

r.m.

Badkamer Bathroom

Slaapkamer Bedroom

3.01

3.02

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN

3.03 Project:

Keizersgracht 247 1016 EB, Amsterdam Onderwerp:

REVISIETEKENING

NIEUWE TOESTAND Plattegrondtekening Zolderverdieping Opdrachtgever:

Dhr. G. Dierick en Mw. K. Dierick-Kevenaar Floresstraat 5, 5631 DD, Eindhoven Projectnummer:

Zolderverdieping

2017536

Schaal:

1:50 Formaat:

Bladnummer:

RT-05

A2

Getekend:

MB

Laatste datum:

31-08-2020

wijz D wijz C wijz B wijz A start

31-08-2020

Adres: Telefoon: Internet:

Vijzelgracht 6 sous, 1017 HR Amsterdam 020 620 8132 www.vroomarch.nl • info@vroomarch.nl

145


Zolderverdieping - tijdens sloopfase (d.d. 1 november 2017) Attic floor - during demolition (d.d. 1 November 2017)

146


Zolderverdieping - tijdens sloopfase (d.d. 6 november 2017) Attic floor - during demolition (d.d. 6 November 2017)

147


SLAAPKAMERS De beide slaapkamers op de zolderverdieping liggen aan de vooren achtergevel. De spanten zijn zoveel mogelijk vrij gehouden en de binnenzijde van de kap is opnieuw afgetimmerd met houten delen. In de slaapkamers is door de interieurontwerper een kastenwand, een bureau en nis voor het bed ontworpen. De deuren zijn uitgevoerd als ‘onzichtbare’ schuifdeuren die volledig achter de kastenwand kunnen wegschuiven.

BEDROOMS The two bedrooms on the attic floor are located at the front and rear. The trusses have been kept free as much as possible and the sloped ceiling was refinished with wooden boards. In the bedrooms, the interior designer designed a wall closet, a desk and a niche for the bed. The doors were created as “invisible” sliding doors that can slide out of sight behind the cupboard wall.

Slaapkamers - ontwerp (visualisatie) Bedrooms - design (visualisation)


Zolderverdieping - tijdens uitvoering (d.d. 12 maart 2019) Attic floor - during construction (d.d. 12 March 2019)

149


Slaapkamer achter - tijdens uitvoering (d.d. 23 januari 2019) Rear bedroom - during construction (d.d. 23 January 2019)

150


Slaapkamer achter - na oplevering (d.d. 14 september 2020) Rear bedroom - after hand-over (d.d. 14 September 2020)

151


Achter de topgevel bevindt zich een kleine vliering ruimte. In het ontwerp is gekozen deze open te houden om zo extra hoogte te creëren. De hijsbalk is behouden en het hijstouw vernieuwd. Behind the gable there was a small loft space. It was decided to keep it open to create extra height. The hoist beam was retained and given a new rope.

Slaapkamer voor: vliering - tijdens sloopfase (d.d. 24 november 2017) Front bedroom: loft - during demolition (d.d. 24 November 2017)

152


Slaapkamer voor - tijdens uitvoering (d.d. 12 maart 2019) Front bedroom - during construction (d.d. 12 March 2019)

153


Slaapkamer voor: vliering - bij oplevering (d.d. 20 augustus 2020) Front bedroom: loft - at hand-over (d.d. 20 August 2020)

154


Slaapkamer voor - tijdens uitvoering (d.d. 28 januari 2020) Front bedroom - during construction (d.d. 28 January 2020)

155
BADKAMER In de badkamer op de zolderverdieping is plaats gemaakt voor een toilet, douche en ruime dubbele wastafel. Dankzij het nieuwe dakraam heeft deze badkamer direct daglicht gekregen. Het bovenste gedeelte van de wanden naar de gang is uitgevoerd in glas, zodat op die manier de spanten zoveel mogelijk in het zicht gehouden konden worden.

BATHROOM In the bathroom on the attic floor, a toilet, shower and spacious double sink have been accommodated. Thanks to the new skylight, this bathroom has direct daylight. The upper part of the walls to the corridor is made of glass in order to keep the trusses visible as much as possible.

Badruimte - tijdens uitvoering (d.d. 19 juni 2020) Bathroom - during construction (d.d. 19 June 2020


Badruimte - bij oplevering (d.d. 20 augustus 2020) Bathroom - at hand-over (d.d. 20 August 2020)

159


Aanzichten | elevations

D-01

C2 ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN

160

Project:

Keizersgracht 247 1016 EB, Amsterdam

Projectnummer:

2017536

Detailnummer:

DE-15

Omschrijving:

Laatste datum:

Versie:

DETAILTEKENING (BOEK BT-09) NIEUWE TOESTAND

Schaal:

Getekend:

06-11-2018 -


Badkamer dubbele wastafel - na oplevering (d.d. 14 september 2020) Bathroom double-sink - after hand-over (d.d. 14 September 2020)

161


C

>20 raam aan de zijkanten en onder vastgeklemd

>20

gelaagd glas, 44/2, let op: zijkanten afgeschuind i.v.m. het volgen van de dakkap

hoekbeschermer (profiel) houten lat, 35x15mm (bxh)

51 5 9 5

stucstopprofiel

Plattegrond badruimte I

hoekbeschermer (profiel)

60

ruimte 3.03

verkeersruimte 3.02

badruimte 3.03

5 9 5 51

>20

30

SCHAAL 1:50

44

15

H

A

- Opbouw van de - Aansluitdetail t.p

Plattegrond- Aansluitdetail badruimt.p

(doorsnede t.h.v.-- Aansluitdetail ca. 2200 et.p Binnendeurkozi

H-04

ca.12.5

ALLE M

ca.130 gelaagd glas, 44/2, let op: zijkanten afgeschuind i.v.m. het volgen van de dakkap 12.5 10 (bxh) 70 houten lat, 60x30mm 3 117 bovenliggende dakspant in lijn met verticale stijlen

Keizersgrach

V1016 EB, Amster

V-04

H-02

WERKTEKENINGH Opdrachtgever:

Dhr. G. V-06 Dierick en

Floresstraat 5, 5631 DD

5 9 5 51

H-05

Projectnummer:

2017536 Bladnummer:

WT-21A

bestaande versticale stijlen 130 51 5 9 5

60

H-03

44

houten lijst, 74x10mm (bxh) bovenliggende spant in lijn met bestaande verticale stijlen houten lat, 60x30mm (bxh)

5

ca.12.5

deur 50

162

5 9 5 51

gelaagd glas, 44/2, let op: zijkanten afgeschuind i.v.m. het volgen van de dakkap houten lat, 60x30mm (bxh)

XinniX deurkozijn, 33x89mm Fermacell plaat op het kozijn lijmen

H-04 ca.130 60

ca.67.5

ca.117.5

V-06

SCHAAL

15

houten lat, 15x40mm (bxh)

glas in het hart van houten stijl- en regelwerk bestaande houten regel, 70x20mm (bxh)

Aanzicht B I

glas op glas hoekverbinding, hoek verlijmen met kit

104

H-01

H-02

15 30

12 10

Fermacell plaat op het kozijn lijmen XinniX deurkozijn, 33x89mm stucprofiel

WANDOPBOUW: - stucwerk, ca. 3mm - gipsplaat, 12.5mm - Fermacell plaat, 10mm - houten stijl- en regelwerk, 44x70mm (bxh) met isolatie, 70mm - Fermacell plaat, 10mm - stucwerk, ca. 12mm

12.5

badruimte 3.03 118

70 10 12.5

50

deur

ca.67.5

ca.117.5

3

60

deur gelijk aan stucwerk 5 Detaillering glazen bovenlicht | details glass overhead light

Onderwerp:

NIEUWE TOESTAND Detailblad glazen pui (bo

dakpakket

stucstopprofiel, 14x30mm

Project:

badruimte 3.03

verkeersruimte 3.02 (trap)

V-01

5 9 5 51

10 12

tegelplint, 12x50mm (bxh) vloerpakket

Aanzicht B I

V-05

60

2

ca.67.5 stucstopprofiel, 14x30mm 50 lijmlaag t.b.v. tegelplint, 3mm ca.117.5

H-03

verkeersruimte 3.02

verkeersruimte 3.02

5

♥ houten lat, 60x30mm (bxh) glas in het hart van houten stijl- en regelwerk

V-02

badruimte 3.03

glas in het hart van houten 12.5 10 70 10 12 stijl- en regelwerk WANDOPBOUW: 3 117 bestaande houten- regel, stucwerk, ca. 3mm ♥ 70x20mm (bxh) - gipsplaat, 12.5mm ca.12.5 - Fermacell plaat, 10mm - houten stijl- en regelwerk, 44x70mm (bxh) met XinniX deurkozijn, 33x89mm isolatie, 70mm plaat, 10mm deur Fermacell plaat op- Fermacell het kozijn lijmen - stucwerk, ca. 12mm V-06

ruimte 3.02

wandsiegel boven wastafel, 51 5 9 5 type en afmetingen n.t.b.

H

104

H-01

V-04 H

3.03 badruimte

15 30

bestaande versticaleca.12.5 stijlen 130

H-03

V-06

H-02

gelaagd glas, 44/2, let op: WANDOPBOUW: zijkanten afgeschuind glas i.v.m.op glas hoekverbinding, - stucwerk, ca. het3mm volgen van de dakkap hoek verlijmen met kit - gipsplaat, 12.5mm 51 (bxh) 5 9 5 60 - Fermacell plaat, 10mm houten lat, 15x40mm - houten stijl- en regelwerk, 130 houten 44x70mm (bxh) metlat, 60x30mm (bxh) houten lijst, 74x10mm (bxh) isolatie, 70mm stucstopprofiel, 14x30mm - Fermacell plaat, 10mm bovenliggende spant - stucwerk, ca. 12mm hoekbeschermer (profiel) in lijn met bestaande verticale stijlen houten lat, 35x15mm (bxh)

12 10

houten lat, 35x15mm (bxh) stucstopprofiel Fermacell plaat op het kozijn lijmen XinniX deurkozijn, 33x89mm glas in het hart van houten stijl- en stucprofiel regelwerk

hoekbeschermer (profiel) badruimte 3.03

ruimte 3.03

ca.67.5

hoekbeschermer (profiel)

houten lat, 60x30mm (bxh)

ca.130

130

C

H-02 H-02

SCHAAL 1:5

12.5

deur

houten lat, 60x30mm (bxh)

60

70 10 12.5

51 5 9 5

Detaillering

dakpakket

houten lat, 35x15mm (bxh)

V-03

3

5

118

onder vastgeklemd deur gelijk aan stucwerk

H-02

10 12

60

stucstopprofiel, 14x30mm raam aan de zijkanten en

70 117

WANDOPBOUW: - stucwerk, ca. 3mm - gipsplaat, 12.5mm verkeersruimte - Fermacell plaat, 10mm 3.02 (trap)stijl- en regelwerk, - houten 44x70mm (bxh) met isolatie, 70mm - Fermacell plaat, 10mm - gipsplaat, 12.5mm - stucwerk, ca. 3mm ♥

V-01

dakpakket

>20

vloerpakket

et

kk

k da

12.5 10

V-05 V-03b

V-04

ca.130

badruimte 3.03 2

3

pa

doorbuiging dakkap tegelplint, 12x50mm (bxh)

ca.12.5

ruimte 3.02

117

stucstopprofiel, 14x30mm raam aan de bovenzijde min. 20mm lijmlaag t.b.v. tegelplint, los van3mm het dakbeschot i.v.m mogelijke

glas in het hart van houten stijl- en regelwerk

V-02

10 12

verkeersruimte 3.02 (trap)

70

verkeersruimte 3.02

3

12.5 10

SCHA

(doorsnede t.h.v. ca. 2200 en 1500+vl.)

houten lat, 35x15mm (bxh)

wandsiegel boven wastafel, type en afmetingen n.t.b.

50

H-05

stucstopprofiel, 14x30mm

ca.12.5

glas in het hart van houten stijl- en regelwerk

V-05

60

130

houten lat, 60x30mm (bxh)

3.02 verkeersruimte

30

130

ca.117.5

3.03 badruimte

hoekbeschermer (profiel)

A

H-04

houten lat, 35x15mm (bxh)

V-03

60

houten lat, 60x30mm (bxh)

WANDOPBOUW: - stucwerk, ca. 3mm - gipsplaat, 12.5mm - Fermacell plaat, 10mm - houten stijl- en regelwerk, 44x70mm (bxh) met isolatie, 70mm - Fermacell plaat, 10mm - stucwerk, ca. 12mm

B

houten lat, 60x30mm (bxh) 51 5 9 5

H-03

SCHAAL 1:5

badruimte 3.03

k

da

t

ke

k pa

H-02

Detaillering

dakpakket

verkeersruimte 3.02 (trap)

raam aan de bovenzijde min. 20mm los van het dakbeschot i.v.m mogelijke doorbuiging dakkap

WANDOPBOUW: - stucwerk, ca. 3mm - gipsplaat, 12.5mm - Fermacell plaat, 10mm - houten stijl- en regelwerk, 44x70mm (bxh) met isolatie, 70mm - Fermacell plaat, 10mm - gipsplaat, 12.5mm - stucwerk, ca. 3mm

bovenliggende dakspant in lijn met verticale stijlen badruimte 3.03

H-05

A


Glazen bovenlicht tussen badkamer en gang - na oplevering (d.d. 14 september 2020) Glass overhead light between bathroom and corridor - after hand-over (d.d. 14 September 2020)

163


DAK EN DAKTERRAS Tijdens de uitvoering is het dakbeschot op de mansardespanten van het voorhuis geheel vernieuwd. Dit was een van de eerste onderdelen die werd aangepakt. Bij de start van de bouw werd tegelijkertijd aan de onder- en bovenzijde van het pand gewerkt: een nieuwe fundering en een nieuw dak.

ROOF AND ROOFTERRACE During construction, the roof boarding on the mansard trusses of the front house was completely renewed. This was one of the first areas to be addressed. At the start of construction, work was carried out simultaneously at the top and bottom of the building: a new foundation and a new roof.

Plaatsen van nieuw dakbeschot - tijdens uitvoering (d.d. 15 januari 2019) Placing new roofboarding - during construction (d.d. 15 January 2019)


Plaatsen van nieuw dakbeschot - tijdens uitvoering (d.d. 15 januari 2019) Placing new roofboarding - during construction (d.d. 15 January 2019)

165


Dakterras - tijdens uitvoering (d.d. 26 februari 2019, 29 april 2019) Roofterrace - during construction (d.d. 26 February 2019, 29 April 2019)

166


Op het achterhuis bevond zich al een dakterras, die via het voorhuis werd ontsloten. Tijdens de verbouwing is een nieuwe toegang ter plaatse van het tussenlid gecreëerd. Het oude dakterras werd volledig verwijderd, waarna het platte dak op het achterhuis is voorzien van nieuwe dakbedekking. Hier bovenop is een nieuw terras met hekwerk geplaatst. Ter plaatse van het voorhuis werd het dakbeschot vervangen. De dakpannen werden voorafgaand verwijderd en opgeslagen, zodat deze na afloop konden worden terug geplaatst. On the roof of the back house, there was a terrace, accessed from the front house. During the renovation, a new entrance from the middle section was created. The flat roof on the middle section and back house was given new roof covering. The old terrace was completely removed and replaced by a new terrace and fence. The roof boarding was replaced on the front house. The present roof tiles were removed beforehand and stored so that they could be replaced afterwards.

Dak - tijdens uitvoering (d.d.26 februari 2019, 18 december 2019) Roof - during construction (d.d. 26 February 2019, 18 December 2019)

167


Vernieuwd dakterras - tijdens uitvoering (d.d. 19 juni 2020) Renewed roofterrace - during construction (d.d. 19 June 2020)

168


Vernieuwd dakterras - tijdens uitvoering (d.d. 19 juni 2020) Renewed roofterrace - during construction (d.d. 19 June 2020)

169


TUSSENLID EN LICHTHOF

MIDDLE SECTION AND LIGHT COURT

Op het moment dat het pand werd aangekocht was het lichthof grotendeels dicht gebouwd. Er was een bouwwerk met toiletten aanwezig voor het kantoor op de begane grond, met daarboven een badkamer voor de daar gelegen woning. Ook liep vanuit het voorhuis een trap van de beletage naar het achterhuis van de eerste verdieping. De gevels van het lichthof waren in de loop der jaren gewijzigd, waarbij kozijnen waren vervangen of volledig verwijderd. Ook was de beglazing op meerdere plaatsen vervangen door mat glas.

At the time the building was purchased, the light court was largely closed up with additions. There was a building with toilets in front of the office on the upper ground floor, with above it a bathroom for the upstairs apartment. A staircase also led from the upper ground floor front house to the first floor. The façades of the light court had been changed over the years, due to window frames having been replaced or completely removed. The glazing was also replaced in several places by frosted glass.

In de uitvoering werd al deze bebouwing in het lichthof verwijderd, zodat de toetreding van licht kon worden verbeterd. De gevelindeling werd aangepast zodat deze meer aansloot bij de originele indeling van de achtergevel voorhuis en zijgevel tussenlid. Waar nodig zijn de bestaande kozijnen aangeheeld en hersteld. In goed overleg met M&A is bepaald dat tegen de voorgevel van het achterhuis een klein formaat personenlift aangebracht kon worden.

All these buildings in the light court were removed, so that the entry of light could be improved. The layout of the light court façade was adapted so that it was more in line with the original layout of the surrounding façades. Where necessary, the existing frames were repaired and rehabilitated. In close consultation with M&A, it was determined that a small-sized passenger lift could be installed against the front façade of the back house.

Lichthof - bij opname (d.d. 23 mei 2017) Light court - at survey (d.d. 23 May 2017)

170


171


TRAPPEN De verticale stijgpunten lagen in de bestaande toestand verspreid door het pand: er waren twee stijgpunten van de bel-etage naar de 1e verdieping, de trap naar de tweede verdieping lag deels in het achterhuis en de zolder was alleen bereikbaar met een laddertrap. In het ontwerp was één van de belangrijke uitgangspunten om structuur in het pand terug te brengen. Voor wat betreft de stijgpunten is dit bereikt door één trappenhuis te creëren in het tussenlid, waarbij de bestaande monumentale trap van bel-etage naar de 1e verdieping als basis is genomen.

STAIRS In the existing condition, the vertical rising points were spread throughout the building: there were two rising points from the upper ground floor to the first floor, the staircase to the second floor lay partly in the back house and the attic was only accessible by steep ladder-type stairs. One of the important principles in the design was to restore structure to the building. As far as the rising points are concerned, this has been achieved by creating a single stairwell in the middle section, using the existing monumental staircase from the ground floor to the first floor as the basis.

Trappenhuis - ontwerp (visualisatie) Stairwell - design (visualisation)


Tussenlid tweede verdieping - tijdens uitvoering (d.d. 24 juni 2019) Middle section second floor - during construction (d.d. 24 June 2019)

173


Bestaande trap: souterrain > bel-etage Existing staircase: lower ground floor > upper ground floor

174

Bestaande trap: bel-etage > eerste verdieping Existing staircase: upper ground floor > first floor


Bestaande trap: eerste verdieping > tweede verdieping Existing staircase: first floor > second floor

175


Bestaand | existing

Nieuw | new

bestaand stootbord

bestaand stootbord

bestaande trapboom

bestaande trapboom

bestaande houten trede (schuin afgesleten)

bestaande houten trede (schuin afgesleten)

bestaande afwerking trap d.m.v. tapijt

bestaande houten trede recht afzagen t.b.v. dektrede

Principedetail trede met stootbord I

BESTAAND

ca.45

trede uitgevlakt d.m.v. houtvezelplaat

ca.5mm

dektrede van eikenhout over de bestaande trede, profilering t.p.v. de neus conform bestaande traptrede

hardboard, ca.5mm

ca.15

Principedetail nieuwe eiken dektrede I

Detail dektrede bestaande trap | detail covering tread existing staircase SCHAAL 1:5 SCHAAL 1:5

NIEUW

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN Project:

Keizersgracht 247 1016 EB, Amsterdam Onderwerp:

WERKTEKENING

BESTAANDE + NIEUWE TOESTAND Eiken dektreden t.p.v. bestaande trappen Opdrachtgever:

Dhr. G. Dierick en Mw. K. Dierick-Kevenaar Floresstraat 5, 5631 DD, Eindhoven Projectnummer:

2017536

Schaal:

1:5

Formaat:

Bladnummer:

WT-41

176

A3

Getekend:

MB

Laatste datum:

25-11-2019

wijz D wijz C wijz B wijz A start

25-11-2019

Adres: Telefoon: Internet:

Vijzelgracht 6 sous, 1017 HR Amster 020 620 8132 www.vroomarch.nl • info@vroomarch


Bestaande trap bel-etage > eerste verdieping: eiken dektrede - tijdens uitvoering (d.d. 19 juni 2020) Existing staircase upper ground floor > first floor: oak covering tread - during construction (d.d. 19 June 2020)

177


Nieuwe trap: soutarrain > bel-etage (d.d. 19 mei 2020) New staircase: lower ground floor > upper ground floor (d.d. 19 May 2020

178

Bestaande trap: bel-etage > eerste verdieping (d.d. 24 augustus 2020) Existing staircase: upper ground floor > first floor (d.d. 24 August 2020)


Nieuwe trap: eerste verdieping > tweede verdieping (d.d. 19 mei 2020) New staircase: first floor > second floor (d.d. 19 May 2020)

Nieuwe trap tweede verdieping > zolderverdieping (d.d. 10 mei 2020) New staircase: second floor > attic floor (d.d. 10 May 2020)

179


Dakluik: - fabrikant: Glasvision - type: Skydoor XL - stand.afmeting: 1.3x2.9m - zie productbladen schanierpunt

b.k. balustrade

11645+P

goot langs het dakluik

binnen

ca.40 30 opstand=200

binnenwerkse maat opstanden = 900

opstand=200

stalen balustrade comform detailtekening: DE-07

zink om stalen baluster "vouwen" t.b.v. afwatering

50

54 19

zinken afdeklijst met kraaldeel hoekschroot van drukvast isolatiemateriaal, 80x80mm stalen hekwerk aan balklaag bevestigen t.b.v. stabiliteit nieuw houten boeideel bestaande vloer+balklaag verhoogd tot aan vloerhoogte voorhuis

25 22 100

wandafwerking (stuc)

ca.10

25 22 100

nieuw metselwerk: gevel opmetselen t.b.v. oplegging verhoogde balklaag

ca.10

zink nieuw houten boeideel

*410

54 19

balustrade aan boeideel/ gevel bevestigen

b.k. dakterras buiten

10445+P

80 20 80

opstand t.b.v. dakluik

buiten

opstand=161mm

opstand=220mm

20

80 20 80

houten klamp met een afschot van 3 graden

nieuw metselwerk: gevel opmetselen t.b.v. oplegging verhoogde balklaag wandafwerking (stuc)

binnen

buitenkant opstand tot wand=ca.950

120

ca.100

buitenkant opstand tot gevel=ca.1070

buitenwerkse maat opstanden = 1300

Detail H-01

Detail H-02

DetailSCHAAL dakluik 1:10 en dakterras | detail skydoor and roofterrace

lijn dakluik wanneer 90 graden geopend

50 50

11645+P

1200

DAKOPBOUW: (van bui naar bi) - vlonder hardhout - balklaag op rubberen tegeldragers, 54mm - bitumen dakbedekking - drukvaste isolatie 80mm, Rc ≥ 3.5 m²K/W - dakbeschot, 20mm - bestaande balklaag - isolatie, 100mm - rachelwerk, 22mm - 2x gipsplaat, 12.5mm - plafondafwerking (stuc)

b.k. balustrade

*410

stalen balustrade comform detailtekening: DE-07

SCHAAL 1:10

ca.65

draairichting (glazen) dakluik schanierpunt dakluik op 3 graden afschot (min. 3, max.10 graden) 50

buiten

80 20 80

54 19

H-03

25 22 100

nieuw metselwerk: gevel opmetselen t.b.v. oplegging verhoogde balklaag wandafwerking (stuc)

binnen

H-02

Situatietekening details (DE-06A) SCHAAL 1:100

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLE

Detail H-03 SCHAAL 1:10

H-01

*410

belending nr. 245

180

b.k. dakterras

10445+P

ca.10

80

hoekschroot van drukvast isolatiemateriaal, 80x80mm

Project:

Keizersgracht 247

1016 EB, Amsterdam Omschrijving:

DETAILTEKENING (BOEK BT-09)

Projectnummer:

2017536

Detailnummer:

DE-06B Laatste datum:

Versie:

06-11-2018 -


Nieuw dakluik naar dakterras - bij vooroplevering (d.d. 7 juli 2020) New skydoor to roofterrace - at preliminary hand-over (d.d. 7 July 2020)

181
LICHTHOF EN LIFT De toestemming om een lift te mogen maken in het lichthof was een belangrijke voorwaarde voor de aankoop van het pand. Met M&A is precies uitgewerkt op welke positie dit mogelijk was en hoe de gevels van het lichthof hier op afgestemd zouden worden. De vloer van het lichthof werd afgewerkt met traditionele marmer tegels. Hier werd een glasstrook in de vloer opgenomen voor daglicht in het souterrain gelegen wasruimte.

LIGHT COURT AND LIFT The permission to build a lift in the light court was an important condition for the purchase of the property. In collaboration with M&A, we worked out precisely which position was possible and how the façades of the light court would be attuned to the lift. The floor of the light court was finished with traditional marble tiles. A glass strip was also included in the floor to let daylight in the laundry room located in the lower ground floor.

Lichthof - tijdens sloopfase (d.d. 26 november 2018) Light court - during demolition (d.d. 26 November 2018)


Gevelopening t.b.v. lift - tijdens uitvoering (d.d. 15 januari 2019) Facade opening for the lift - during construction (d.d. 15 January 2019)

185


Achterhuis: gevelopening t.b.v. lift - tijdens uitvoering (d.d. 16 januari 2019) Back house: facade opening for the lift - during construction (d.d. 16 January 2019)

186


Achterhuis: gevelopening t.b.v lift - tijdens uitvoering (d.d. 23 januari 2019) Back house: facade opening for the lift - during construction (d.d. 23 January 2019)

187


Afbikken van oude stuclaag - tijdens uitvoering (d.d. 26 februari 2019) Chipping off the old plaster - during construction (d.d. 26 February 2019)

188

Nieuwe kozijnen New window frames


tijdens uitvoering (d.d. 16 juli 2019) during construction (d.d. 16 July 2019)

Gestuct lichthof met nieuwe kozijnen - tijdens uitvoering (d.d. 3 september 2019) Plastered light court with new window frames - during construction (d.d. 3 September 2019)

189
De plaatsing van de liftschacht was precisiewerk. De schacht werd in twee delen naar de locatie gebracht en met een enorme hijskraan over het pand getild en in het lichthof geplaatst. The installation of the lift shaft was precision work. The shaft was brought on site in two parts, lifted over the building with an enormous crane, and placed in the light court.

Plaatsing van de lift - tijdens uitvoering (d.d. 4 oktober 2019) Installing the lift - during construction (d.d. 4 Oktober 2019)

192


Lichthof met lift - na oplevering (d.d. 14 september 2020) Light court with lift - after hand-over (d.d. 14 September 2020)

193


De ingebruikname van de lift was een van de laatste onderdelen van de uitvoering en tegelijkertijd een hoogtepunt. Met de lift kunnen souterrain, bel-etage, 1e en 2e verdieping bereikt worden. Alleen op de bel-etage komt de lift direct uit in de verblijfsruimte, in deze stijlkamer is hier een ‘verholen’ deur voor opgenomen waarbij de wandafwerking doorloopt. Op de overige verdiepingen komt de lift in de gangzone uit. The commissioning of the lift was one of the last parts of the construction plan and was also one of the highlights. The lower ground floor, upper ground floor, first and second floor can be reached with the lift. Only on the upper ground floor does the lift lead directly into the living area. For this purpose a “concealed” door, whereby the wall finish continues over the door, was included in this period room. On the other floors, the lift opens into the corridor.

Lift - bij oplevering (d.d. 20 augustus 2020) Lift - at hand-over (d.d. 20 August 2020)

194


Achterhuis: stijlkamer met lift - na oplevering (d.d. 14 september 2020) Back house: period room with lift - after hand-over (d.d. 14 September 2020)

195
VOORGEVEL

FRONT FACADE

Het pand Keizersgracht 247 is rond 1620 gebouwd, rond dezelfde tijd als buurpanden nr. 249 en 251. De historische stadsplattegrond van het jaar 1625 toont het oudste beeld van het pand en hier staan de drie panden weergegeven met een trapgevel met vleugelstukken en een getoogd fronton. Omstreeks het tweede kwart van de achttiende eeuw kreeg het voorhuis zijn huidige halsgevel in Lodewijk XIV-stijl. In het derde kwart van de negentiende eeuw kreeg de voorgevel op de bel-etage en eerste verdieping ramen met kwartronde bovenhoekjes. De vensters op de bovenverdiepingen werden in 1937 vervangen toen het pand samen met buurpand 249 ingrijpend werd verbouwd.

The property Keizersgracht 247 was built around 1620, around the same time as the neighboring buildings no. 249 and 251. The historic city map of the year 1625 shows the oldest image of the building. Here, three houses are depicted with a stepped gable with wing pieces and an arched pediment. Around the second quarter of the eighteenth century, the front house acquired its current neck gable in Louis XIV style. In the third quarter of the nineteenth century, the windows on the upper ground floor and first floor level got quarter-round top corners. The windows on the upper floors were replaced in 1937 when the building was radically renovated together with neighboring building 249.

Op de topgevel van het pand staat een borstbeeld waarvan gedacht wordt dat dit Maurits van Oranje Naussau voorstelt. Reden hiervoor is het sterfjaar van Maurits (1625) en de oplevering van het pand in datzelfde jaar. De halsgevel dateert echter van de achttiende eeuw en het is aannemelijk dat het borstbeeld rond die tijd is geplaatst en wellicht afkomstig was van een andere locatie. Of het echt Maurits is kan niet met zekerheid worden vastgesteld. Er wordt ook gesproken over stadhouder Willem II (16261650). Binnen de waardestelling was de voorgevel aangegeven als zijnde van hoge waarde. Om die reden is de indeling grotendeels gehandhaafd. Op de bel-etage is de stoep hersteld en de lantaarn vervangen door een groter exemplaar. Op de geveltop is het borstbeeld schoongemaakt en geschilderd.

On top of the façade there is a bust that is thought to represent Maurits van Oranje Nassau. The reason for this is that Maurits died the same year the building was completed: 1625. However, the neck gable dates from the eighteenth century and it is plausible that the bust was placed around that time or that it might be an installment that originated from another location. Whether it is really Maurits cannot be determined with certainty, and there are mentions it might be Stadtholder Willem II too (16261650). Within the historical value assessment, the façade was indicated as being of high value. For that reason, its layout was largely retained. The stoop on the upper ground floor was repaired and the lantern replaced by a larger one. The bust on the gable was cleaned and painted.

Voorgevel - bij opname (d.d. 29 maart 2017) Front facade - at survey (d.d. 29 March 2017)

198


199


Detailfoto raamkozijn - tijdens uitvoering (d.d. 18 december 2019) Close-up windowframe - during construction (d.d. 18 December 2019)

Detailfoto raamkozijn - tijdens uitvoering (d.d. 18 december 2019) Close-up windowframe - during construction (d.d. 18 December 2019)

Behalve het opknappen van alle onderdelen in het zicht zijn ook nietzichtbare onderdelen aangepakt bij de restauratie van het pand. Voorafgaand aan de werkzaamheden is samen met de aannemer een opname gemaakt van alle kozijnen en aansluitingen. Zo is de gevel weer vocht- en weersbesteding gemaakt. Het doel was dat het pand na deze restauratie weer jarenlang mee kan.

In addition to refurbishing all visible parts, the non-visible parts were also addressed during the restoration of the building. Prior to the work, a recording was made of all frames and connections in collaboration with the contractor. For example, the façade was made moisture- and weather resistant again with the aim that the building would be ready for the years to come.

200


Borstbeeld - tijdens uitvoering (d.d. 25 juni 2019) Bust - during construction (d.d. 25 June 2019)

Borstbeeld - tijdens uitvoering (d.d. 18 december 2019) Bust - during construction (d.d. 18 December 2019)

Het borstbeeld is tijdens de restauratie van de gevel getild. Zowel de ornamenten op de halsgevel als het borstbeeld zelf zijn schoongemaakt, hersteld en geschilderd. Daarna is het borstbeeld weer teruggeplaatst en veilig vastgezet.

The bust was lifted off the façade during restoration. Both the ornaments on the neck gable and the bust itself were cleaned, restored and painted. The bust was then placed back and secured safely.

201


A

A

A

A

Voorgevel | front facade 202


Voorgevel - bij vooroplevering (d.d. 16 juli 2020) Front facade - at preliminary hand-over (d.d. 16 july 2020)

203


TUIN

GARDEN

Het perceel beschikt over een ruime binnentuin waarin tot 1937-’38 een pand breed terras tegen de achtergevel stond. Het terras werd later vervangen door een trap die rechtstreeks de bel-etage met de tuin verbond. Archief tekeningen uit 1936 gaven ook aan dat er achter in de tuin een tuinhuis heeft gestaan. Het is onbekend wanneer dit werd ontmanteld.

The rear façade of the back house is adjacent to the spacious courtyard. A terrace offered access to the upper ground floor. This terrace was replaced by a staircase that directly connected the ground floor to the garden around the year 1937-38. Archive drawings from 1936 also indicate that there used to be a garden house in the back of the garden. It is unknown when it was dismantled.

Binnen de waardestelling is de achtergevel aangegeven als zijnde van positieve waarde. De kozijnen en het stucwerk zijn waar nodig hersteld en geschilderd. Met goedkeuring van zowel M&A als R&D werden zowel het balkon/terras aan de achtergevel als het tuinhuis terug gebouwd op de oorspronkelijke posities.

Within the historical value assessment, the rear façade was indicated as having a positive value. The window frames and stucco were repaired and painted where necessary. With the approval of Monuments & Archaeology and Space & Sustainability, both the terrace and the garden house were rebuilt to their original positions.

Binnentuin - bij opname (d.d. 23 mei 2017) Courtyard - at survey (d.d. 23 May 2017)

204


205


Binnentuin - tijdens uitvoering (d.d. 26 november 2018) Courtyard - during construction (d.d. 26 November 2018)

206


Binnentuin - tijdens uitvoering (d.d. 19 mei 2020) Courtyard - during construction (d.d. 19 May 2020)

207


BALKONTERRAS Het terras aan de achtergevel werd teruggebouwd met maatvoering en indeling gebaseerd op het terras zoals getekend op archieftekening d.d. 1936. Door het terugbrengen ontstond er een directe verbinding tussen de verblijfsruimte op de bel-etage en de tuin en kregen de dubbele kozijnen hun oorspronkelijke functie terug.

BALCONYTERRACE The terrace was rebuilt at the rear based on the dimensions and layout as indicated on the archive drawing of 1936. The return of the terrace created a direct connection between the living space on the upper ground floor and the garden, and the french windows regained their original function.

Achtergevel achterhuis, architect G.A. Heldoorn, d.d. 24 december 1937 (bron: Stadsarchief Amsterdam) Facade back house, architect G.A. Heldoorn, d.d. 24 December 1937 (source: Amsterdam City Archives)


Achtergevel achterhuis - bij opname (d.d. 23 mei 2017) Facade back house - at survey (d.d. 23 May 2017)

209


1500

1500 1500

b.k. balustrade

1500+P

Balkon b.k. balustrade b.k. balustrade

500+P 1500+P 1500+P

BalkonBalkon

500+P 500+P tuin

1190-P

Doorsnede balkon SCHAAL 1:10

tuin

tuin

50

1190-P 1190-P

Doorsnede Doorsnede balkon balkon SCHAAL SCHAAL 1:10 1:10 100

70

100

100

70

50

Doorsnede | section 1000 50 800

Aanzicht | elevation

100 70

100

100

100 70

1000 800

100 70

100

1000 800 50

100

50 100 30

balkon balkon

300 100 50 30 270

30

balkon

300 270

300 270

tuin

Aanzicht balkon

SCHAAL 1:10 tuin

Plattegrond | floor plan

tuin

Aanzicht Aanzicht balkon balkon

SCHAAL SCHAAL 1:10 1:10

ALLE MATEN Project:

Keizersgracht 247 1016 EB, Amsterdam Omschrijving:

DETAILTEKENING (BOEK BT-09) NIEUWE TOESTAND Terras/balkon achtergevel

ALLEALLE MATEN MA

Project:

Project:

Keizersgracht Keizersgracht 247 247 1016 EB, 1016 Amsterdam EB, Amsterdam Omschrijving: Omschrijving:

DETAILTEKENING DETAILTEKENING (BOEK BT-09) (BOEK BTNIEUWE TOESTAND NIEUWE TOESTAND Terras/balkon Terras/balkon achtergevel achtergevel

210


Achtergevel achterhuis met balkonterras - tijdens uitvoering (d.d. 19 juli 2020) Facade back house with balconyterrace - during construction (d.d. 19 July 2020)

211
TUINHUIS Achterin de tuin heeft tot in ieder geval 1936 een tuinhuis gestaan. Het tuinhuis is ergens na 1936 in zijn geheel verwijderd. Op diezelfde plek is nu een tuinhuis terug gebouwd. Het ontwerp is gebaseerd op de oorspronkelijke contouren en voor de detaillering van de kozijnen is gekeken naar referentieprojecten in de buurt.

GARDEN HOUSE The back of the garden contained a garden house until at least 1936, but it was completely removed after 1936. A garden house has now been rebuilt on the same spot, with its design based on the original contours. Similar projects in the area were used as a reference point when detailing the frames.

Tuinhuis - ontwerp (visualisatie) Garden house - design (visualisation)


Tuinhuis - tijdens uitvoering (d.d. 19 juni 2020) Garden house - during construction (d.d. 19 June 2020)

215


OPBOUW DAK TUINHUIS: (buiten naar binnen) - vegetatiedak - bitumen dakbedekking - dakbeschot, 18mm - balklaag - dampremmende folie - isolatie, 60mm - gipsplaat, 12.5mm - stucplafond

Dakrand

3375+m.v. zinken afdeklijst op afschot kroonlijst met zinken afdeklijst met kraal

ca.2875

OPBOUW GEVEL TUINHUIS: (buiten naar binnen) - houten gevelbekleding, Western red cedar (horizontaal) - stijl- en regelwerk - spouw - dampremmende folie - isolatie, 60mm - rachelwerk - verticaal houten delen * let op: gemetselde voorgevel

bitumen dakbedekking isolatie tussen de balken

wandafwerking, ca.40mm metselwerk

V-04

60

hoeken kozijn profileren (papegaaienbek) vast houten raam, 36x60mm

49 36 35 120 20

380

houten plakroede (ovaal), 13x 30mm (bxh), zie voorgevel

500

Fundering tuinhuis volgens opgave constructeur, zie Rapport 18009-006, door De Beaufort Bouwadvies, d.d. 18-01-2019

67

houten kozijn, 120x90mm

gelaagd glas

V-03

Tuinhuis F-F

60

houten plakroede (ovaal), 13x 30mm (bxh), zie voorgevel

56

vast houten raam, 36x60mm

15

120

geprofileerde houten tussendorpel, 105x90mm houten deur, 36x120mm

49 36 35

417

gelaagd glas

120

20

houten roede, 36x30mm

V-02

houten roede, 36x30mm

49 36 35

417

gelaagd glas tuinhuis o.b.v. contouren archieftekening uit 1936

120

20

V-02 30

erfgrens

deurhoogte ca.2080mm

30

gemetselde voorgevel

hardsteen plint, h=200mm

235 274

1606

274 235

960

227

49 36 35

417

gelaagd glas

120

20

houten roede, 36x30mm

V-02 30

5000

tuinhuis - Muurdam X1 : 1 kop + drieklezoor

- Muurdam X3 : 3 Koppen - voeg - Lagenmaat = ca.510mm - Aangenomen voegdikte = 8mm 1606

274 235

960

120

hoeken kozijn profileren (papegaaienbek)

V-01

houten deur, 36x200mm hardsteen plint, h=200mm hardsteen neut b.k. vloer tuinhuis

75+m.v.

Maaiveld tuin

227

20

15

- Muurdam X2 : 1 kop + drieklezoor + voeg

49 36 35

417

X1

m.v.=0

ng metselwerk

hardsteen onderdorpel, 135x80mm

Verticale detaillering

F

Verticale detaillering gevelSCHAAL | vertical 1:10 facade details houten deur, 36x120mm

wandafwerking, ca.40mm

49 36 35

216

135

metselwerk OPBOUW GEVEL TUINHUIS: (buiten naar binnen) - houten gevelbekleding, Western red cedar (horizontaal) - stijl- en regelwerk - spouw - dampremmende folie - isolatie, 60mm - rachelwerk

houten roede, 36x30mm

H-02

hoeken kozijn profileren (papegaaienbek)

20

H-01 120

Belending Herengracht 250

15

235 274

X3 X2

200

X2 X3

67

120

280 deurbreedte ca. 825mm

30


Detailfoto gevel - tijdens uitvoering (d.d. 7 april 2020) Close-up facade - during construction (d.d. 7 April 2020)

217


Het tuinhuis kreeg een dubbele functie van schuur en buitenkamer. Dit is opgelost door de achterwand uit te voeren als kastenwand met daarin een kleine pantry, aansluiting voor installaties en heel veel opbergruimte. De wanden en bovenkasten zijn afgetimmerd met houten delen en op de vloer liggen nu oude brede grenen houten vloerdelen. The garden house was given a double function of both shed and summer room. This was made possible by designing the rear wall as a cupboard wall containing a small pantry, connection for installations, and lots of storage space. The walls and upper cupboards were finished with wooden boards and old wide pine floorboards were placed on the floor.

Tuinhuis interieur - tijdens uitvoering (d.d. 17 maart 2020, 19 mei 2020) Garden house interior - during construction (d.d. 17 March 2020, 19 May 2020)

218


Tuinhuis interieur - na oplevering (d.d. 14 september 2020) Garden house interior - after hand-over (d.d. 14 September 2020)

219


Dakrand

3375+m.v.

Belending Herengracht 250

kk

gkast

1m 1m

pantry 1.0m²

bergkast

9m²

0.9m²

belendend perceel nr. 249

ca.2875

koffie

internet

600 Tuinhuis

75+m.v. m.v.=0

Maaiveld tuin

tussenmeter e-installatie

waterkoker

82

800

inbouw koelvries combinatie

920

38

koffie

1247

707

500

100

607

Aanzicht | elevation

kast van 500mm breed - optie : deur 300mm i.v.m. dagmaat kozijn

330 190 20 600 1140

Doorsnede | section

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN Belending Herengracht 248

Belending Herengracht 250

Project:

Keizersgracht 247 1016 EB, Amsterdam kk

bergkast

bergkast

1.0m²

bergkast

0.9m²

0.9m²

1m 1m

pantry 1.0m²

Onderwerp:

WERKTEKENING

NIEUWE TOESTAND Tuinhuis met pantrykast Opdrachtgever:

Dhr. G. Dierick & mw. K. Dierick-Kevenaar Floresstraat 5, 5631 DD, Eindhoven Projectnummer:

2017536

Schaal:

1:50 Formaat:

Bladnummer:

hwa

Plattegrond | floor plan

220

WT42 belendend perceel nr. 249

2.1m

internet

tuinhuis 12.9m2 belendend perceel nr. 245

2.1m

tuinhuis 12.9m2

3375

400

A3

Getekend:

SG

400

CONCEPT d.d. 12-03-2020

wijz D wijz C wijz B wijz A start

CONCEPT

Adres: Telefoon: Internet:

Vijzelgracht 6 sous, 1017 HR Amsterdam 020 620 8132 www.vroomarch.nl • info@vroomarch.nl

koffie

600


Tuinhuis interieur - na oplevering (d.d. 14 september 2020) Garden house interior - after hand-over (d.d. 14 September 2020)

221
OPLEVERING

HAND OVER

In juni 2020 vond een vooropname plaats van de werkzaamheden die door de hoofdaannemer werden uitgevoerd. In de zomermaanden volgden meerdere werkzaamheden van derde partijen en eind augustus 2020 vond de officiële oplevering plaats.

A preliminary survey of the work carried out by the main contractor took place in June 2020. Several third party activities followed during the summer months with official delivery at the end of August 2020.

In de daaropvolgende twee maanden werden de meerdere opleverpunten uitgevoerd en werden er nog kleine aanvullingen aan de lijst toegevoegd. Net als gedurende de bouw was het ook nu een logistieke puzzel om alle werkzaamheden van de verschillende partijen op elkaar af te stemmen. Dit beeldverslag geeft een samenvatting van de aspecten die bij de restauratie van Keizersgracht 247 aan de orde kwamen: van funderingherstel en bouwtechnische details tot aan de wandbespanning en het interieur op maat. Er hebben zeer veel partijen meegewerkt aan dit project, waarbij een deel het werk als onderaannemer uitvoerde en andere partijen rechtstreeks door de opdrachtgever werden ingeschakeld. Al deze partijen staan genoemd in het colofon op de laatste bladzijde.

The following two months, multiple delivery points were carried out and small additions were added to the list. Just like during the construction, it was now a logistics puzzle to coordinate all the activities of the different parties. This visual report summarizes aspects that were addressed during the restoration of Keizersgracht 247: from foundation repair and structural details to the wall covering and the custom interior. A multitude of parties participated in this project, some as subcontractors, others were brought in by the client. All parties are mentioned in the colophon on the last page. On September 15, 2020, our clients moved to Keizersgracht 247. At the time of publishing this visual report, the last outstanding delivery points are still in progress.

Op 15 september 2020 verhuisden onze opdrachtgevers naar Keizersgracht 247. Op het moment van uitgave van dit beeldverslag werd nog gewerkt aan de laatste openstaande opleverpunten.

Detail voorkamer bel-etage - na oplevering (d.d. 14 september 2020) Upper ground floor front room detail - after hand-over (d.d. 14 September 2020)

224


225
Keizersgracht 247 Amsterdam, Beeldverslag van de restauratie van een grachtenpand Keizersgracht 247 Amsterdam, Report of the reconstruction of a canal house Een uitgave van / published by Architectenbureau Vroom BNA November 2020 / November 2020 Architect / architect Wolbert Vroom Project-architect / projectmanager Jan-Willem Kuipers en Debby Heilker-Lamerigts Interieurontwerp / interiordesign Sennah Studio, Francois Hannes Redactie / editorial Saar van Greevenbroek Debby Heilker-Lamerigts Vertaling / translation Lily Knox Fotografie / photography Debby Heilker-Lamerigts Architectenbureau Vroom Contact / contact Architectenbureau Vroom BNA Vijzelgracht 6 sous, 1017 HR Amsterdam T 020 6208132 | info@vroomarch.nl www.vroomarch.nl

228


Bronnen en geraadpleegde literatuur / sources and literature - Stadsarchief, gemeente Amsterdam - Beeldbank, gemeente Amsterdam - Caspar Jacobsz. Philips, Het Grachtenboek, Amsterdam, ca. 1771 - D. Derksen (M&A), Notitie over Keizersgracht 247, 2017 Hoofdaannemer / contractor Pronk Bouw BV Projectleider/werkvoorbereider: Peter Rietveld Uitvoerder: Sjaak Bes Onderaannemers / subcontractors Deegen Sloopwerkzaamheden Van der Werff installatie BV W-installatie Klaver Elektrotechniek Ecensy Duurzame energie Jan Reek Natuursteen Natuursteen exterieur Grünbach Lift installatie Willem Schermerhorn Open haarden en schouwen Simon Kroon Schilderwerken Schilderwerk exterieur Constructeur / structural engineer De Beaufort Bouwadvies BV Derden / third parties AA sloop Ontmanteling tijdens ontwerpfase Oostendorp Wandbespanning en stoffering Leo Scholten Vergulding en verzilvering lijsten stijlkamers Mansveld Domotica B&L Interieurbouw JP Flooring Houten vloeren VSB Wellness Broekema Tuin 229Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.