Page 1

‫ﯚ رآ د آ  ر‬ ‫ر و ر د ﯚ و ن هر "! ش‬ ‫ هوڕ ‪$‬ن &‪*...‬چ (ڕ  رد د هر *‪ . +‬وا ‪,‬ر‪ .‬د‪ .‬رز‪ /‬و‪ .‬ﯚ ‪,‬ر ﯚڕ‪/‬‬ ‫‪1‬ر ‪.‬‬ ‫زۆر ‪2‬ڕ‪ 4$* /‬ه م ‪+ 5‬زار د‪.‬دا رهر ﯚڕا‪/‬‬ ‫‪$17‬ن م ‪2‬ڕ‪.‬‬ ‫‪www.megaupload.com‬‬ ‫‪5 19‬ا‪8 &$‬ﯚن و ر‪ .‬د‪ &.‬و ‪8‬ﯚن ‪1,‬ر‪ /‬وا (‪ $‬دا ‪ :‬درو‪ ,‬د‪ &.‬و‪1, .‬ر‪.; /.‬‬ ‫هوڕ ‪$‬ن د ( رد دا‪ &$‬ﯚ ‪,‬ود‪1 /‬‬ ‫‪,‬ر‪ .‬د‪ &$1,2 !" .‬ر ‪ /‬و& ڕار ن و& ز<‬ ‫‪,‬ردا ‪ .‬ﯚ و ‪1,‬‬ ‫‪7‬ن "! ن ر ن د‪.‬د‬ ‫ (‪1,‬ر‪www.megaupload.com /‬د‪ &.‬م ‪ /.7‬و ار‪.‬و‪.‬‬

‫ر‪ .‬واو و ‪1,‬ر‪ /.‬دا و‪( .‬و ‪ /‬ار‪.‬و‪.‬دا در‪.‬‬ ‫‪ 19‬و ‪1,‬ر‪ .‬د ‪ ( &$‬رد دا;‪( &$.‬ڵ‬ ‫ت و ‪;7‬ار‪$‬ن‬


barkrdny malafakanman  

‫دادرواروداورواوور‬ ‫ڵرددادرو‬ ‫نارتو‬ ‫دندرنن‬ ‫ر‬ www.megaupload.com ‫وارومد‬ ‫ﯚن‬ ‫ا‬ ‫رودرودادرواوﯚندور‬ ‫د‬ ‫ردداﯚودهوڕن‬ ‫وڕارنوزر...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you