Page 1

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA

Selamat Datang

Pelajar Tahun 1 Dip. Perancangan Bandar dan Wilayah UTM


JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB


KANDUNGAN JPBD : Latar Belakang Visi dan Misi Struktur Organisasi Aktiviti Utama Jabatan Majlis Perancang Fizikal Negara Rangka Kerja Pembangunan Negara Penyelidikan dan Pembangunan Pusat Maklumat Gunatanah Negara


PERKHIDMATAN PERANCANGAN BANDAR DALAM

PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN Senarai Bersama

BADAN PERUNDANGAN NEGERI KERAJAAN TEMPATAN (PBPT)

AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976

KERAJAAN NEGERI (JPBD NEGERI)

PARLIMEN KEM. PERUMAHAN & KERAJAAN TEMPATAN (JPBD SEM. MALAYSIA)

AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) Akta Perancangan Bandar & Desa, pindaan 1993 ( Akta A866) Akta Perancangan Bandar & Desa, pindaan 1995 (Akta A933) Akta Perancangan Bandar & Desa, pindaan 2001 (Akta A1129) Akta Perancangan Bandar & Desa, pindaan 2007 (Akta A1313)

KANUN AKTATANAH AKTA NEGARA LAIN 1965


VISI DAN MISI JABATAN Visi

Peneraju yang cemerlang, gemilang dan terbilang dalam perancangan bandar dan desa.

Misi Mewujudkan persekitaran kehidupan manusia

yang berkualiti dan mampan, selaras dengan Wawasan 2020.


STRUKTUR ORGANISASI KETUA PENGARAH TIMBALAN KETUA PENGARAH (PERANCANGAN)

BAHAGIAN PERANCANGAN WILAYAH

TIMBALAN KETUA PENGARAH (PEMBANGUNAN)

BAHAGIAN RANCANGAN FIZIKAL NEGARA

BAHAGIAN PENYELIDIKAN & PEMBANGUNAN

BAHAGIAN RANCANGAN PEMBANGUNAN • Pejabat Projek Zon Tengah • Pejabat Projek Zon Utara • Pejabat Projek Zon Selatan • Pejabat Projek Zon Timur

JPBD NEGERI

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

BAHAGIAN MAKLUMAT GUNATANAH NEGARA

BAHAGIAN PERUNDANGAN DAN KAWAL SELIA PERANCANGAN

BAHAGIAN KORPORAT

UNIT UNDANGUNDANG

UNIT AUDIT DALAMAN


PERJAWATAN JUMLAH PERJAWATAN

988

Pengisian

895

Kosong

93

Penempatan : TEMPAT

PERJAWATAN PENGISIAN KEKOSONGAN

Ibu Pejabat

735 (74.39%)

666

69

Pejabat Negeri

97 (9.82%)

91

6

Jawatan Kader

156 (15.79%)

138

18

Pegawai di Ibu Pejabat : 735 [351 Lelaki (47.76%), 384 Perempuan (52.24%)]

Kumpulan Profesional dan Pengurusan

216 (29.4%)

Sokongan

519 (70.6%)


FUNGSI PERSEKUTUAN

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa, Sem. Malaysia

NEGERI

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri

TEMPATAN

Pihak Berkuasa Perancang Tempatan


Aktiviti Utama Jabatan Majlis Perancang Fizikal Negara (MPFN) Dasar Perbandaran Negara (DPN) Rancangan Fizikal Negara (RFN) Rancangan Wilayah (RW) Rancangan Struktur (RS) Rancangan Tempatan (RT) Rancangan Kawasan Khas (RKK) Penyelidikan dan Pembangunan

Perundangan dan Kawal Selia Pembangunan Teknologi Maklumat Pengurusan Sistem Kualiti dan Perancangan Korporat


Majlis Perancang Fizikal Negara Ditubuhkan dibawah peruntukan Subseksyen 2A(1) Akta 172 (Pindaan 2001) Tujuan : Untuk menyelaras semua dasar dan aktiviti berkaitan perancangan bandar dan desa bagi memastikan penggunaan sumber dan pembangunan yang lebih seimbang dan mampan di peringkat negeri-negeri dan negara.


Keahlian MPFN PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI

:

YAB Perdana Menteri Malaysia

:

YAB Timbalan Perdana Menteri

AHLI TETAP

:

1. Menteri Pengangkutan Malaysia 2. Menteri Perumahan Dan Kerajaan Tempatan 3. Menteri Kewangan II 4. Menteri Sumber Asli Dan Alam Sekitar 5. Menteri Tenaga, Air Dan Komunikasi 6. Menteri Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah


7. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani 8. Ketua Setiausaha Negara 9. Peguam Negara 10. Semua Menteri Besar/Ketua Menteri di Semenanjung Malaysia 11. Menteri Wilayah Persekutuan

AHLI YANG DILANTIK : 1. Menteri Kerja Raya 2. Menteri Pelancongan 3. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi SETIAUSAHA :

Ketua Pengarah Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia


Pengurusan MPFN MPFN dibantu oleh 3 Jawatankuasa Jawatankuasa Kerja MPFN Jawatankuasa Teknikal Jawatankuasa Kawal Selia Mesyuarat MPFN – sekali setiap 4 bulan


PERINGKAT RANCANGAN PEMAJUAN

HIERARKI RANCANGAN PEMAJUAN (AKTA 172)

1

Rancangan Fizikal Negara (RFN)

2

Rancangan Struktur (RS)

3

Rancangan Tempatan (RT)

4

Rancangan Kawasan Khas (RKK)

• Disediakan oleh Ketua Pengarah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Sem. Malaysia

 Diluluskan oleh Pihak Berkuasa Negeri  Disediakan oleh Pengarah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri  Diluluskan oleh Pihak Berkuasa Negeri  Disediakan oleh Pihak Berkuasa Perancang Tempatan (PBPT)  Diluluskan oleh Pihak Berkuasa Negeri  Disediakan oleh Pihak Berkuasa Perancang Tempatan (PBPT)


RANCANGAN FIZIKAL NEGARA KE- 2 (RFN 2) Satu Pelan Perancangan Fizikal Yang Memberi Panduan Tentang Arah Dan Corak Pembangunan, Kegunaan Dan Pemuliharaan Tanah Negara Yang Strategik Di Masa Hadapan

MATLAMAT Pembentukan Satu Rangka Spatial Negara Yang Efisyen Efisyen,, Saksama dan Mampan Untuk Memandu Pembangunan Negara Ke Arah Mencapai Tahap Negara Maju Berpendapatan Tinggi Menjelang Tahun 2020


DASAR PERBANDARAN NEGARA Matlamat �Mewujudkan bandar berwawasan dengan komuniti dan kehidupan yang sejahtera menerusi pembangunan perbandaran yang mampan mampan..�

Teras--Teras: Teras Pembangunan perbandaran yang efisien dan mampan; Pembangunan ekonomi bandar yang kukuh, dinamik dan berdaya saing; Sistem pengangkutan yang bersepadu dan efisien; Penyediaan perkhidmatan bandar, infrastruktur dan utiliti yang berkualiti; Pewujudan persekitaran kehidupan bandar yang sejahtera dan beridentiti ; dan Tadbir urus bandar yang efektif.


RANCANGAN WILAYAH KORIDOR PEMBANGUNAN

Satu kawasan tumpuan pembangunan yang merangkumi dua negeri/ negeri /pemerintah /pihak berkuasa berkuasa�� tetapi saling berhubung dari segi ekonomi dan fungsi fungsi..

Penubuhan Jawatankuasa Perancang Wilayah (JPW) di bawah Subseksyen 6A(1), Akta 172 Fungsi utama JPW adalah membuat dasar dan merangka suatu rancangan wilayah yang komprehensif untuk memandu dan menyelaras pemajuan sesuatu wilayah


RANCANGAN STRUKTUR Suatu pernyataan bertulis yang menerangkan dasar dan cadangan cadangan--cadangan strategik berkenaan dengan pemajuan dan penggunaan tanah di dalam negeri negeri.. FUNGSI Menterjemahkan dasar Rancangan Fizikal Negara (RFN);

Menyediakan rangka pembangunan bagi rancangan tempatan (RT); Menentukan gunatanah utama negeri negeri;; dan Menentukan projek utama negeri.. negeri


KEMAJUAN KESELURUHAN RANCANGAN STRUKTUR NEGERI Sehingga APRIL 2012

PERLIS

Peringkat Kemajuan

Rancangan Struktur Negeri

R M K

Bilangan RSN

Perlis

9

Kedah

Peringkat Kemajuan

Dalam Penyediaan

Siap

Dalam Proses Warta

Warta

1

-

1

-

-

Kelulusan semula JPN pada MAC 2012.

8

1

-

-

-

1

Warta No. 68 pd. 03/02/2011.

Pulau Pinang

8

1

-

-

-

1

Warta No. 286 (Jil. 51 No. 13 Tambahan No. 1) pd. 28/06/2007.

Perak

8

1

-

-

-

1

Warta No. 495 (Jil. 61 Bil. 8) pd. 10/04/2008.

Selangor

8

1

-

-

-

1

Warta No. 1541 (Jil. 60 No. 12 Tambahan No. 3) pd. 14/6/2007.

Negeri Sembilan

8

1

-

-

-

1

Warta (No. 668) pd. 16/8/2007.

WP. Kuala Lumpur

8

1

-

-

-

1

Warta (PSKL 2020) PUB 423 pd. 04/11/2004.

Melaka

8

1

-

-

-

1

Warta No. 705 (Jil. 49 No. 21 ) pd. 13/10/2006.

Johor

8

1

-

-

-

1

Warta (J.P.U. 20, Jld. 54 No. 13) pd. 24/06/2010.

Pahang

8

1

-

-

-

1

Warta (Jil.60 No. 1281) pd. 22/11/2007.

Terengganu

8

1

-

-

-

1

Warta (No. 51 Jil. 60 No. 3) pd. 01/02/2007.

Kelantan

8

1

-

-

-

1

Warta (No. 1 Jil. 62) pd. 01/01/2009.

12

0

1

0

11

THAILAN D Laut Cina Selatan

KEDAH

PULAU PINANG

Peringkat Pewartaan

KELANTAN TERENGGANU

PERAK

PAHANG

SELANGOR

NEGERI SEMBILAN

MELAKA JOHOR

SINGAPURA

Warta 92%

Dalam Penyediaan 0%

Dalam Proses Warta 0%

Siap DRSN 8%

Jumlah SUMBER: Unit Penyelarasan Projek JPBDSM/NOV2011


RANCANGAN TEMPATAN Suatu dokumen rasmi yang mentafsirkan dasar dasar-dasar dan cadangan cadangan--cadangan umum yang terkandung di dalam rancangan struktur kepada bentuk fizikal yang lebih terperinci dan praktikal praktikal..

FUNGSI Menterjemahkan dasar dasar--dasar RS; Sebagai panduan pembangunan fizikal bagi daerah dan PBPT berkaitan melalui peta cadangan gunatanah gunatanah;; Menyediakan garis panduan bagi kawalan perancngan perancngan;; Mengenalpasti projek utama daerah daerah;; dan Menyediakan garis panduan pelaksanaan2


RANCANGAN TEMPATAN DAERAH RMK9/RMK10 Status Kemajuan Rancangan Tempatan Daerah Sehingga APRIL 2012 PERLIS

Kangar Kubang Pasu Padang Terap Kota Setar

Langkawi

Pendang Yan

THAILAND

Sik

KEDAH

Kuala Muda

Baling

S. Prai Timur Utara Laut S. Prai Kulim Tengah Barat Daya S. Prai Selatan Bandar

PULAU PINANG

Tumpat Kota Bharu Bachok Pasir Mas Pasir Tanah Putih Merah Machang Besut Jeli

Hulu Perak

Laut Cina Selatan

Setiu

Kuala Kerai

Selama

Baharu

KELANTAN

Kerian Larut Matang

Marang Hulu Terengganu

Gua Musang

Kuala Kangsar

TERENGGANU

PERAK MB Ipoh

Kinta

Manjung

Cameron Highlands

Lipis Jerantut

Batang Padang

PAHANG

Raub

Sabak Bernam

BILANGAN RTD

SIAP DRT

WARTA

PERLIS

1

1

-

KEDAH

11

1

10

PULAU PINANG

4

4

-

PERAK

15

4

11

SELANGOR

13

-

13

WILAYAH PERSEKUTUAN

1

1

-

NEGERI SEMBILAN

7

-

7

MELAKA

3

-

3

JOHOR

8

1

7

PAHANG

11

1

10

KELANTAN

10

5

5

TERENGGANU

7

-

7

JUMLAH

91

18

73

Dungun

Perak Tengah Hilir Perak

Kuala Terengganu

NEGERI

Hulu Selangor

Kuala Selangor

SELANGOR

Temerloh

Kemaman

Kuantan

Maran Pekan

Bentong Gombak W.P

Petaling Hulu Jelebu Kelang Langat

Bera

Siap DRT 20%

NEGERI

Siap DRT

Kuala Langat SEMBILAN Jempol Sepang Seremban Kuala Pilah Rembau Port Tampin Dickson Alor Gajah MELAKA Jasin Melaka Tengah Muar

RT Telah Warta

Rompin

Segamat Mersing Kluang Batu Pahat

JOHOR Pontian

SUMBER: Unit Penyelarasan Projek JPBDSM/APRIL2012

Kota Tinggi

Johor Bahru

SINGAPURA

Warta 80%


RANCANGAN KAWASAN KHAS Suatu rancangan pemajuan yang disediakan untuk tujuan pelaksanaan KATEGORI Pembangunan Semula Kawasan Dalam Pusat Bandar

Kawasan Berkepentingan Warisan Kawasan Sensitif Alam Sekitar Penempatan Semula Penduduk Kawasan Keperluan Khusus


RANCANGAN KAWASAN KHAS Status Kemajuan Rancangan Kawasan Khas Sehingga APRIL 2012

.

2 Padang Besar B

.

.

PERLIS 1 Kangar Pantai Chenang

. 3.

.

23 Bachok

.

Kuala Muda PULAU PINANG 5 Balik Pulau

Hulu Perak

08.11.07-11.06.08

09.09.09 – 08.10.09

RKK BANDAR BARU PADANG BESAR

19.12.07-11.09.08

-

08.11.07-21.07.08

20.01.09- 17.02.09

01.06.08-14.12.08

03.05.10 – 09.06.10

19.12.07-20.07.08

-

15.11.07-27.03.08

12.09.08 – 31.10.08

Warta No.1265 pada 20/07/2010

5

RKK KAWASAN WARISAN BANDAR TAIPING

21 Kuala Terengganu

7

RKK MATANG - KUALA SEPETANG

.

8

RKK PELAKSANAAN PROJEK PTB, KG PULAU MERANTI, DAERAH SEPANG

9

RKK BANDAR PELABUHAN KLANG 2015

22 Tasik Kenyir

..

6 Bandar Taiping 7 Kuala Sepetang

TERENGGANU

.

19 Kuala Lipis

. A. 9.

PAHANG

.

18 Sg. Lembing

SELANGOR

10 Kuala Kubu Bharu Bestari Jaya WP KUALA LUMPUR

.

.

11 Jelebu

Pelabuhan Klang WP PUTRAJAYA

8 Sepang

.

NEGERI 12 Rantau SEMBILAN MELAKA 13 Bandar Melaka 14 Hang Tuah Jaya

..

.

Rancangan Kawasan Khas (2009)

.

.

12.09.08 – 31.10.08

Warta No.1266 pada 20/07/2010

TIADA PUBLISITI

Projek DIGUGURKAN

04.10.07-16.04.08

27.11.08 – 26.12.08

Warta No.1567 pd. 27/05/2010

04.10.07-16.07.08

15.12.08 – 14.1.09

Warta No. 1568 pd. 27/05/2010

11 RKK PELANCONGAN LEMBAH BIO, JELEBU

23.04.07-23.11.07

10.11.08 – 12.12.08

Warta No. 635 pd. 28/10/2010

12 RKK RANTAU

23.04.07-23.11.07

06.11.08 – 05.12.08

Warta No. 634 pd. 28/10/2010

RKK PELAN PENGURUSAN KAWASAN 13 PEMULIHARAAN BANDAR MELAKA

19.12.07-09.09.08

22.12.08 – 18.01.09

14 RKK PEMBANGUNAN HANG TUAH JAYA

24.07.07-17.03.08

08.05.08 – 07.06.08

RKK PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB KG 15 SKUDAI KIRI

17.08.07-08.09.08

TIADA PUBLISITI

16 RKK PERMAS KECIL, KUKUP, PONTIAN

04.10.07-11.04.08

24.01.09 – 23.02.09

Warta No. 66 pd. 07/07/2011

17 RKK PUSAT PENGANGKUTAN BANDAR SENAI

04.10.07-03.04.08

14.08.08 – 13.09.08

Warta No. 25 J.P.U 75 Jld. 54

18 RKK SUNGAI LEMBING

04.12.07-15.06.08

19.08.08 – 18.09.08

Warta No. 46 pd. 21/01/2010

Warta No. 43 pd. 03/02/2011

19 RKK KUALA LIPIS

08.11.07-15.05.08

26.08.08 – 25.09.08

Warta No. 1241 pd. 10/09/2010

20 RKK KUALA BESUT

08.11.07-27.07.08

17.08.08 – 16.09.08

Warta No. 1100 pd. 08/10/2009

22 RKK PEMBANGUNAN TASIK KENYIR

17 Bandar Senai 15 Kg. Skudai Kiri

04.12.07-05.05.08 mula kajian 01.04.07

10 RKK PUSAT BANDAR KUALA KUBU BHARU 2015

21 RKK TEPUH, BATU ENAM, KUALA TERENGGANU

JOHOR

Rancangan Kawasan Khas (2008)

23 RKK PEKAN JELAWAT, BACHOK

08.11.07-26.07.08

17.08.08 – 16.09.08

Warta No. 1101 pd. 08/10/2009

mula kajian 27.07.09

25.04.10 – 24.05.10

Warta No. 320 pd. 31/03/2011

08.11.07-26.02.08

2.11.08 - 1.12.08

Warta No. 437 pd. 17/03/2011

SINGAPURA

16 Pontian

Rancangan Kawasan Khas (RKK) Yang Disediakan Oleh JPBD Negeri. NAMA KAJIAN

STATUS KEMAJUAN RKK 1.

RKK Siap Warta

:

15

2.

RKK Belum Warta

:

7

3.

RKK Yang Digugurkan

:

1

JUMLAH

:

23

SUMBER: Unit Penyelarasan Projek JPBDSM/APRIL2012

RKK PEMBANGUNAN PUSAT PELANCONGAN PEKAN KOTA, DAERAH KUALA MUDA RKK PEMBANGUNAN KAWASAN PUSAT PERDAGANGAN ALOR SETAR RKK BALIK PULAU - GENTING - PULAU BETONG, DAERAH BARAT DAYA

6

.

KELANTAN

PERAK

WARTA

RKK PUSAT BANDAR KANGAR

4

20 Kuala Besut

PUBLISITI

2 3

KEDAH

PENYEDIAAN

1

THAILAND

4 Kota Setar

.

NAMA KAJIAN

A

RKK BESTARI JAYA 2004 - 2040

PENYEDIAAN

PUBLISITI

WARTA

-

24.07.04 – 24.08.04

Warta No. 1547 pada 14/06/2007

Rancangan Kawasan Khas (RKK) Yang Disediakan Secara “InHouse”. NAMA KAJIAN B

RKK PANTAI CHENANG, LANGKAWI

PENYEDIAAN

PUBLISITI

WARTA

25/01/2010

09.12.11 – 05.01.12

-


PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN


Garis Panduan Perancangan

Status Penyediaan Garis Panduan Garis Panduan Yang Telah Diterbitkan (sejak 1996)

Garis Panduan yang Dikaji Semula

Bilangan 41 16

Garis Panduan Baru Yang Telah Disediakan

7

Garis Panduan Baru Yang Sedang Disediakan

3


INISIATIF TERKINI • PROGRAM BANDAR SELAMAT

• GARIS PANDUAN PERANCANGAN KEJIRANAN HIJAU


KONSEP BANDAR SELAMAT 1

Bebas dari KEGANASAN (violence) merosakkan harta benda dan nyawa

2

Bebas dari KEMUSNAHAN dan malapetaka ekoran bencana alam

3

Bebas dari KEMEROSOTAN SOSIAL & MORAL (social and moral decay)

4

Bebas dari KEMALANGAN dalam dan luar bangunan nyawa

BANDAR SELAMAT

• Tempat Pertama (Kategori Teknikal) Anugerah Inovasi Ketua Setiausaha (AIKSU) KPKT Tahun 2011 • Tajuk Projek/Inovasi : Kerjasama Strategik Pembangunan Sistem Pemantauan bandar Selamat (SPBS)

PROGRAM BANDAR SELAMAT


GARIS PANDUAN PERANCANGAN KEJIRANAN HIJAU


TUJUAN GARIS PANDUAN i.

Untuk membantu Kerajaan Negeri, Pihak Berkuasa Tempatan, dan Pemaju dalam membangunkan kejiranan hijau;

ii. Sebagai salah satu usaha untuk mengurangkan pengeluaran intensiti karbon terutamanya dalam bidang perancangan guna tanah menjurus kepada kejiranan yang berdaya huni.


DEFINISI KEJIRANAN HIJAU “Suatu kawasan kejiranan yang dirancang secara bersepadu dengan memberi keutamaan kepada perlindungan dan penggunaan sumber semula jadi, aplikasi teknologi hijau, dan amalan hijau yang bertujuan untuk memelihara alam sekitar, meningkatkan kesihatan awam, keselamatan dan kebajikan umum penduduk bandar�.


Pusat Maklumat Guna Tanah Negara

Tujuan : Memberi maklumat terkini dan tepat untuk menyokong keputusan perancangan bagi memandu perancangan dan pembangunan guna tanah negara.


Pusat Maklumat Guna Tanah Negara Latar Belakang Pusat Maklumat Gunatanah Negara mengabungkan maklumat dari tiga hierarki Rancangan Pemajuan.

Program Pelaksanaan Pelaksanaan Sistem Maklumat Gunatanah Negara telah dimulakan dengan mewujudkan Landuse Portal dan JPBD Dataware.

Perkongsian Data Perkongsian secara menegak (vertical) dan melintang (horizontal). AGENSI KERAJAAN (PERSEKUTUAN)

RFN

AGENSI KERAJAAN (PERSEKUTUAN)

AGENSI KERAJAAN (NEGERI)

RSN

AGENSI KERAJAAN (NEGERI)

PIHAK BERKUASA TEMPATAN

RTD

PIHAK BERKUASA TEMPATAN


JPBD Landuse Portal Menawarkan pelbagai maklumat dan perkhidmatan seperti enjin carian, forum, hyperangkai dan paparan maklumat yang pelbagai. Memainkan peranan sebagai ‘one stop centre’ bagi carian interaktif data geospatial dan penyebaran maklumat guna tanah Semenanjung Malaysia Telah memenangi anugerah MALAYSIAN INSTITUTE OF PLANNERS AWARDS FOR PLANNING EXCELLENCE 2007 Tempat pertama bagi Kategori Malaysia Government Open Source Software Conference (MyGosscow) 2009 berkaitan ”Establishing Quantum GIS as the Principal”.


JPBD Landuse Portal : Paparan

Capaian Maklumat Guna Tanah Di Hujung Jari Anda


Laman Web JPBD

JPBD SM mendapat Penarafan 5 Bintang ke atas Laman Web Jabatan oleh MAMPU dengan kerjasama Multimedia Development Corporation Sdn. Bhd. (MDeC) melalui Penilaian Portal dan Laman Web Kerajaan Malaysia (MGPWA) 2011

http://www.townplan.gov.my/


Gerbang MURNInets (Malaysian Urban Rural National Indicators Network On Sustainable Development )

Satu pendekatan yang dapat mengukur serta menilai kemampanan sesebuah bandar dan kawasan gabungannya melalui penggunaan Penunjuk-Penunjuk Bandar dan mencapai tahap minimum kualiti Kemampanan Bandar (>80%)

http://www.townplan.gov.my/murninets


MyTownnet.blogspot.com (Malaysian Town Planning Research Network – The Repository for Town Planner and Urban Managers)

Malaysian Town Planning Research Network (MyTownnet) adalah merupakan sebuah Repositori Perancangan Bandar yang dibangunkan oleh JPBD SM pada tahun 2011. Pembangunan laman web mytownnet ini adalah merupakan suatu inovasi baru di dalam bidang perancangan bandar di mana semua maklumat berkaitan penyelidikan perancangan bandar boleh didapati di sini.

http://www.mytownnet.blogspot.com


www.townplan.gov.my

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA (KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN) JALAN CENDERASARI, 50646 KUALA LUMPUR

Taklimat kepada pelajar UTM  

Taklimat kepada pelajar UTM - peranan JPBD