Page 1

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

SERANTA AWAM ATAS TALIAN (ONLINE PUBLIC ENGAGEMENT) PROGRAM

GARIS PANDUAN PERANCANGAN PERUMAHAN (Nota: Pihak awam (responden) dipohon merujuk kepada Draf Garis Panduan yang disertakan dalam bentuk pdf sebelum menjawab soalan-soalan di bawah)

SEKSYEN A : PENGGUBALAN GARIS PANDUAN A1. Pandangan umum anda tentang keperluan dan kepentingan penggubalan Garis Panduan Perancangan Perumahan (sila /): 1 2 3 4

Sangat penting Kurang penting Tidak penting Pandangan lain (nyatakan):

A2. Pandangan umum anda tentang kemampuan garis panduan yang digubal dalam membantu keberkesanan perancangan dan pembangunan perumahan di Malaysia (sila /): 1 2 3 4

Sangat membantu Kurang membantu Tidak membantu Pandangan lain (nyatakan):

SEKSYEN B : SKOP DAN KANDUNGAN GARIS PANDUAN B1. Kesesuaian dan kecukupan skop atau liputan garis panduan yang digubal – (Muka surat 9 dan 10) (sila /): 1

Sesuai dan mencukupi


2

Kurang sesuai dan kurang mencukupi (nyatakan apa yang perlu dimasukkan):

3

Pandangan lain (nyatakan):

SEKSYEN C : PERNYATAAN GARIS PANDUAN UMUM C1.

Kesesuaian pernyataan-pernyataan Garis Panduan Umum (Bahagian B) yang digariskan (sila nyatakan pandangan anda):

PARA

ASPEK

M/S

7.1

Pengukuhan Kerangka Perancangan Perumahan

12

7.2

Pemantapan Konsep Kejiranan

14

7.3

Penerapan Hijau

Konsep

Kejiranan

18

7.4

Penerapan Selamat

Konsep

Kediaman

23

7.5

Kawalan Perumahan

Pemajuan

26

7.5.1

Kawalan Am Kelulusan Pemajuan Perumahan

26

7.5.2

Kawalan Unit Perdagangan dan Perindustrian Dalam Pemajuan Perumahan

26

7.5.3

Kawalan Kelulusan Pemajuan Perumahan Di Kawasan Bukit dan Tanah Tinggi

27

7.5.4

Peruntukan Rumah Kos Rendah dalam Pemajuan Perumahan

28

7.5.5

Keperluan-Keperluan Lain

29

7.6

Kawalan dan Panduan Umum Perancangan Tapak

30

7.7

Perancangan Sistem Jalan Raya dan Perhubungan Di Kawasan

32

PANDANGAN

2


Perumahan 7.8

Penyediaan Masyarakat

Kemudahan

36

7.9

Penyediaan Rumah Ibadat dan Tempatan Keagamaan

36

7.10

Penyediaan Tanah Perkuburan

36

7.11

Penyediaan Kemudahan Infrastruktur dan Utiliti

36

7.12

Penyediaan Tanah Lapang dan Kawasan Rekreasi

37

7.13

Aktiviti Landskap dan Penanaman Pokok di Kawasan Perumahan

38

7.14

Penyediaan Berkonsepkan Sejagat

41

7.15

Penyediaan Kenderaan

Kemudahan Rekabentuk Tempat

Letak

42

Lain-lain pandangan :

SEKSYEN D : PERNYATAAN GARIS PANDUAN KHUSUS D1. Kesesuaian pernyataan-pernyataan Garis Panduan Khusus (Bahagian C) yang digariskan (sila nyatakan pandangan anda):

PARA

ASPEK

M/S

8.1

Hierarki dan Piawaian Jalan Raya

43

8.2

Piawaian Perancangan dan Bangunan PERUMAHAN BERTANAH

47

Saiz Tanah dan Ruang Lantai

47

8.2.1

PANDANGAN

3


8.2.2

Saiz Jalan Tempatan

48

8.2.3

Saiz Lorong

49

8.2.4

Anjakan Bangunan

50

8.2.5

Ketinggian Bangunan

56

8.2.6

Keperluan-Keperluan Tambahan

57

8.3

Piawaian Perancangan dan Bangunan Perumahan Berbilang Tingkat

58

8.3.1

Saiz Tanah dan Ruang Lantai

58

8.3.2

Piawaian Kepadatan

58

8.3.3

Saiz Jalan

60

8.3.4

Kawasan Liputan Plot Bangunan

60

8.3.5

Anjakan Plot Bangunan

60

8.3.6

Ketinggian Bangunan

63

8.3.7

Keperluan Unit Kediaman OKU

63

8.3.8

Keperluan-Keperluan Tambahan

64

Lain-lain pandangan:

SEKSYEN E : MEKANISME PERANCANGAN GUNATANAH PERUMAHAN E1. Kesesuaian pernyataan tentang Mekanisme Perancangan Gunatanah Perumahan (Bahagian D) yang digariskan (sila nyatakan pandangan anda): PARA

ASPEK

M/S

9.1

Menambah Baik Dasar-Dasar, Strategi dan CadanganCadangan Pembangunan Perumahan

65

9.2

Menambah

66

Baik

Proses

dan

PANDANGAN

4


Pendekatan Kajian Perumahan 9.3

Menambah Pengezonan Perumahan

Baik Guna

Kaedah Tanah

66

Lain-lain pandangan:

SEKSYEN F : PANDANGAN LAIN / KOMEN TAMBAHAN F1. Pandangan lain atau komen tambahan bagi menambah baik garis panduan yang digubal (sila nyatakan):

MAKLUMAT RESPONDEN Nama Alamat No. Telefon E-mail

NOTA Bagi tujuan mengemukakan pandangan dan borang soal-selidik secara email atau faks atau sekiranya ada sebarang pertanyaan, sila rujuk info/penyelidik sebagaimana di bawah. Tarikh akhir penghantaran borang adalah pada 31 Januari 2013. Pengarah BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN Jabatan Perancangan Bandar dan Desa, Semenanjung Malaysia, Unit No.50-12-2B & 50-13-1, Wisma UOA Damansara, N0. 50, Jalan Dungun, Damansara Heights, Kuala Lumpur Tel: 03-20816 000 Fax: 03-2094 1170 Penyelidik : Dr. Alias bin Rameli Email : alias@townplan.gov.my Tel.: 03-20816 111 / 019-7117700

5


- TERIMA KASIH ATAS KERJASAMA DAN SUMBANGAN ANDA –

6

Questionnaires  

Online Public Engagement (Garis Panduan Perancangan Perumahan)