Page 1

Pembangunan Fizikal Pulau-Pulau Dan Taman Laut


Pembangunan Fizikal Pulau-Pulau Dan Taman Laut

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA (KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN) 2012


Cetakan Pertama 2012 ďƒ’ Hakcipta Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Hakcipta terpelihara Mana-mana bahagian dalam laporan ini tidak boleh diterbitkan semula, disimpan dalam cara yang boleh dipergunakan lagi, ataupun dipindahkan dalam sebarang bentuk cara, sama ada dengan cara elektronik, gambar rakaman dan sebagainya tanpa kebenaran bertulis daripada Penerbit terlebih dahulu.

ISBN xxx-xxx-xxx-xx-x

Diterbitkan di Malaysia Oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia Kementerian Perumahan dan KerajaanTempatan Tel : 03-2698 9211 Fax: 03-2094 1170


Pemberitahuan

Garis Panduan ini hendaklah dibaca bersama dengan Garis Panduan Perancangan Pembangunan Kawasan Sensitif Alam Sekitar Bagi Kawasan Pesisiran Pantai yang disediakan oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia. Ia juga hendaklah dibaca bersama dengan Rancangan Fizikal Negara, Rancangan Fizikal Zon Persisiran Pantai Negara, National Integrated Coastal Zone Management Policy, pelan-pelan pengurusan, garis panduan-garis panduan pembangunan serta perundangan-perundangan sedia ada. Garis Panduan ini menggantikan Garis Panduan Perancangan Pembangunan Fizikal Pulau-Pulau JPBD 1/96 yang telah disediakan oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia pada tahun 1996. Pelaksanaan dan penguatkuasaan kepada garis panduan umum dan garis panduan khusus yang terkandung di dalam garis panduan ini perlu diselaras dengan rancangan-rancangan pemajuan (khususnya rancangan struktur, rancangan tempatan dan rancangan kawasan khas) yang sedang berkuat kuasa. Garis panduan ini juga perlu merujuk kepada dasar-dasar, pekeliling, arahan dan piawaian yang digubal oleh pihak-pihak berkuasa berpandukan kepada skop kuasa yang diperuntukkan oleh undang-undang dan garis panduan-garis panduan yang disediakan oleh agensi-agensi lain. Garis panduan ini terpakai bagi tempoh 5 tahun dari tarikh garis panduan ini diterbitkan dan perlu dikaji semula selepas tempoh ini.

2012


GARIS PANDUAN PERANCANGAN

i

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

1.

TUJUAN

1

2.

SKOP

1

3.

PRINSIP-PRINSIP PERANCANGAN 3.1 Falsafah dan Strategi Pembangunan 3.2 Tahap Keupayaan Tampungan 3.3 Pemeliharaan Ekosistem 3.4 Pemeliharaan Kawasan Berkepentingan Warisan Negara 3.5 Kesejahteraan dan Keselesaan Penduduk serta pengunjung

9

4.

DASAR DAN PERUNDANGAN SEDIA ADA

11

5.

GARIS PANDUAN UMUM

13

6.

GARIS PANDUAN KHUSUS

17

7.

PIAWAIAN PERANCANGAN BANGUNAN DAN JALAN DI KAWASAN PULAU

28

8.

PENUTUP

30

9.

RUJUKAN

31

2.1 2.2

Tafsiran Pulau Kategori Pulau

5.1 5.2 5.3 5.4

7.1 7.2 7.3 7.4

Pulau Pembangunan Pulau Peranginan Pulau Taman Laut Pulau–Pulau Tidak Didiami

Anjakan Belakang Ruang Legar (Clear Space) Jarak Antara Garis Bangunan Dengan Rizab Jalan Rizab Dan Lebar Jalan

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

1 1

9 10 10 11 11

13 13 13 16

28 28 29 29


GARIS PANDUAN PERANCANGAN

ii

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT 10.

LAMPIRAN

32

SENARAI JADUAL Jadual 1

:

Senarai Pulau-Pulau Yang Diwartakan Sebagai Taman Laut

6

Di Malaysia Jadual 2

:

Senarai Aktiviti-Aktiviti Yang Dibenarkan Dan Aktiviti

13

Yang Tidak Dibenarkan Di Kawasan Pulau-Pulau Jadual 3

:

Piawaian Mengikut Aktiviti-Aktiviti Yang Ditetapkan

17

SENARAI RAJAH Rajah 1

:

Lokasi Pulau-Pulau Yang Terdapat Di Semenanjung Malaysia

5

Rajah 2

:

Anjak Belakang / Ruang Legar (Kawasan Kediaman)

28

Rajah 3

:

Ruang Legar Bagi Kawasan Kediaman

28

Rajah 4

:

Jarak Antara Garis Bangunan Dengan Rizab Jalan (Kediaman)

29

Rajah 5

:

Rizab Dan Lebar Jalan

29

Rajah 6

:

Rizab Lorong Belakang /Sisi

30

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


GARIS PANDUAN PERANCANGAN

iii

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT SENARAI FOTO Foto 1

:

Pulau Langkawi Termasuk Di Dalam Kategori

2

Pulau Pembangunan manakala Pulau Pangkor Merupakan Contoh Pulau Peranginan Foto 2

:

Panorama Pulau Tioman Dan Pulau Kapas Yang Menarik

2

Perhatian Pelancong Dan Juga Merupakan Pulau Di Bawah Kategori Pulau Taman Laut Foto 3

:

Pulau Payar Merupakan Salah Satu Pulau Yang

3

Diwartakan Dan Dihadkan Pembangunan Foto 4

:

Contoh-Contoh Kepelbagaian Biologi Dan Ekologi Di Dalam

3

Taman Laut Marin Yang Perlu Dipulihara Foto 5

:

Salah Satu Contoh Pulau Yang Tidak Didiami

9

Foto 6

:

Tahap Tampungan Merupakan Aspek Penting Dalam Kajian

10

Pulau-Pulau Bagi Keselamatan Pengguna Foto 7

:

Kesinambungan Biodiversiti Dapat Dipelihara Melalui

11

Perlindungan Alam Sekitar Pulau Foto 8

:

Aktiviti-Aktiviti Yang Dibenarkan Di Kawasan Pulau

16

Taman Laut Foto 9

:

Contoh-Contoh Pulau Tidak Didiami Di Langkawi

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

16


1

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT 1.

TUJUAN

Tujuan Garis Panduan Perancangan Pembangunan Fizikal Pulau-Pulau ini disediakan adalah untuk

membantu pihak berkuasa negeri (PBN), pihak berkuasa tempatan (PBT) serta pemaju merancang, mengawal dan membangunkan kawasan pulau dari aspek perletakan, kepadatan, aktiviti yang dibenarkan dan tidak dibenarkan dalam sesuatu pemajuan di sesebuah pulau;

menyediakan syarat-syarat piawaian perancangan minima bagi semua pembangunan di kawasan pulau; dan

memelihara dan memperbaiki kualiti persekitaran dan memulihara flora dan fauna serta bioversiti kawasan pulau dan sekitarnya.

2.

SKOP

Skop GP ini merangkumi kategori pulau, prinsip-prinsip perancangan pulau dan taman laut, garis panduan umum serta garis panduan khusus pembangunan pulau dan taman laut. 2.1

Tafsiran Pulau

Sebuah pulau didefinisikan sebagai sebidang tanah yang lebih kecil daripada benua dan lebih besar

daripada terumbu batu karang dan dikelilingi oleh air. Gugusan pulaupulau dinamakan sebagai kepulauan atau archipelago (wikipedia). Definisi pulau mengikut Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu berkenaan Hukum Laut Antarabangsa, tahun 1982 (UNCLOS ’82), fasal 121 adalah “daratan yang dibentuk secara alami dan dikelilingi oleh air, dan selalu berada di atas muka air tinggi”. Sebuah pulau tidak boleh ditenggelami pada saat air pasang. 2.2

Kategori Pulau-Pulau

Terdapat tiga kategori pulau yang digariskan didalam Laporan National Marine Parks Malaysia : Policy and Concepts 1989 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perikanan Malaysia. Walaubagaimanapun, skop kajian ini juga merangkumi satu lagi kategori iaitu pulau-pulau tidak didiami di mana pulaupulau yang tidak termasuk di dalam manamana tiga kategori yang telah digariskan oleh Jabatan Perikanan Malaysia. Empat kategori pulau berkenaan adalah seperti berikut: i. Pulau Pembangunan Pulau pembangunan meliputi pulau-pulau yang mempunyai kedua-dua kriteria/salah satu dari kriteria seperti berikut:

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


2

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT mempunyai keluasan lebih daripada 90 km. persegi dan bilangan penduduk melebihi 20,000 orang; atau 

merupakan pulau-pulau terpenting yang menjadi penggerak kepada ekonomi negara dan mempunyai berbagai rancangan pembangunan untuk meningkatkan ekonomi setempat dan negara. Contohnya Pulau Pinang, Pulau Langkawi dan Pulau Labuan.

ii.

Pulau Peranginan/Pulau Destinasi Pelancongan

Pulau peranginan atau pulau destinasi pelancongan bermaksud pulau yang mempunyai potensi untuk dibangunkan sebagai sebuah pusat pelancongan antarabangsa dan tempatan yang diwartakan sebagai Pulau Peranginan oleh PBN.

Foto 2: Panorama Pulau Tioman dan Pulau Kapas yang menarik perhatian pelancong dan juga merupakan pulau di bawah kategori Pulau Taman Laut.

Foto 1: Pulau Langkawi termasuk di dalam kategori pulau pembangunan manakala Pulau Pangkor merupakan contoh pulau peranginan.

Ciri-ciri Pulau Peranginan/Pulau Destinasi Pelancongan ini ialah

pulau-pulau di mana sebahagian besar asas ekonomi setempat bergantung kepada sektor pelancongan;



terkenal di dalam dan luar negara menjadi tumpuan pelancongan; dan

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


3

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT 

iii.

mempunyai sumber-sumber semula jadi dan daya tarikan pelancongan. Contohnya pulau Pulau Pangkor, Pulau Tioman dan sebagainya.

bawah Akta Perikanan 1985 dan dijaga sebagai kawasan perlindungan (perairan) dan kawasan Larangan Perikanan Bahagian IX, Seksyen 41-45 Akta Perikanan 1985 telah digubalkan dan provisi berkenaan Taman Marin telah dimasukkan.

Pulau Taman Laut Pulau taman laut atau pulau taman marin adalah pulau yang diwartakan di bawah Establishment of Marine Parks Malaysia Order 1994 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perikanan bagi tujuan pemeliharaan dan pelancongan. Had pembangunan bagi pulau taman laut ialah 2 batu nautika (3.2 km) ke sebelah laut dari paras low water mark. Contoh pulau bagi kategori ini adalah seperti Pulau Payar di Langkawi, Pulau Kapas di Terengganu, Pulau Seri Buat di Pahang, Pulau Harimau di Johor dan Pulau Kuruman di Wilayah Persekutuan Labuan.

Foto 3: Pulau Payar merupakan salah satu pulau yang diwartakan dan dihadkan pembangunan.

Taman laut diistilahkan sebagai kawasan perairan 2 batu nautika dari pantai di sekeliling pulau-pulau telah diwartakan secara sah sebagai Taman Laut Malaysia di

Foto 4: Contoh-contoh kepelbagaian biologi dan ekologi di dalam Taman Laut yang perlu dipulihara.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT Terdapat 42 pulau yang telah diwartakan sebagai taman laut di seluruh Malaysia. Senarai pulau-pulau tersebut seperti di dalam Jadual 1. Bagi Pulau yang dilindungi ia diklasifikasikan di bawah Fisheries (Prohibited Areas) Regulations 1994. Bagi kepulauan ini, pemungutan kerang, siput dan terumbu batu karang adalah dilarang. Contoh-contoh Pulau Taman Laut adalah Pulau Nyireh dan Pulau Tenggol di Terengganu, Pulau Talang-Talang Besar, Pulau Talang-Talang Kecil dan Pulau Satang Besar di Sarawak.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

4


GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Rajah 1: Sumber:

Lokasi Pulau-Pulau dan Taman Laut Yang Terdapat Di Semenanjung Malaysia Rancangan Fizikal Negara ke 2

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

5


6

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Jadual 1: Senarai Pulau-Pulau Yang Diwartakan Sebagai Taman Laut Di Malaysia Bil

Luas (kmpersegi

Negeri

1. Kedah

188.13

Jumlah 2. Terengganu

568.69

Kawasan Taman Laut Laut Pulau-pulau yang digazet

Pulau-pulau lain di dalam perairan Taman Laut

Pulau Payar

-

Pulau Kaca

-

Pulau Lembu

-

Pulau Segantang

-

4 Taman Laut Pulau Perhentian Kecil

-

Pulau Perhentian Besar

-

Pulau Susu Dara

Pulau Rawa Pulau Serenggeh Pulau Teku Burung Pulau Tokong Kemudi Pulau Tokong Kemudi Barat

Pulau Lang Tengah

-

Pulau Redang

Pulau Ling Pulau Ekor Tebu Pulau Kerengga Besar Pulau Kerengga Kecil Pulau Paku Besar Pulau Paku Kechil Pulau Cupak

Pulau Lima

-

Pulau Ekor Tebu

-

Pulau Pinang

-

Pulau Yu Kecil

-

Pulau Yu Besar

-

Pulau Kapas Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Pulau Gemia


7

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT Sambungan... Bil Negeri

Luas (kmpersegi)

Kawasan Taman Laut Pulau-pulau yang digazet

Pulau-pulau lain di dalam perairan Taman Laut

Pulau Nyireh

-

Pulau Tenggol Jumlah 3. Pahang

676.61

13 Taman Laut

13 Buah Pulau

Pulau Chebeh Pulau Seri Buat

Pulau Tasu Pulau Raja

Pulau Sembilang Pulau Tioman

Pulau Renggis Pulau Tumok Pulau Soyak

Jumlah 4. Johor

765.65

Pulau Tulai

-

Pulau Labas

-

Pulau Tokong Bara

-

Pulau Gut

-

Pulau Sepoi

-

9 Taman Laut Pulau Goal

5 Buah Pulau Pulau Kelabang

Pulau Harimau

-

Pulau Mensirip

-

Pulau Hujung

-

Pulau Tengah

-

Pulau Besar

Pulau Bukit Tikus

Pulau Rawa Pulau Tinggi

Pulau Ibol Pulau Penyembong Pulau Simbang Pulau Nanga Besar Pulau Nanga Kecil Pulau Apil

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


8

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT Sambungan.... Bil

Negeri

Luas (kmpersegi)

Kawasan Taman Laut Pulau-pulau yang digazet

Pulau-pulau lain di dalam perairan Taman Laut Pulau Lanting

Pulau Mentinggi Pulau Sibu

Pulau Sibu Kecil Pulau Papan

Pulau Sibu Hujung

-

Pulau Aur

Pulau Dayong Pulau Lang Pulau Pinang

Pulau Pemanggil Jumlah 5.

W.P Labuan

158.15

Jumlah Jumlah Keseluruhan

14 Taman Laut

13 Buah Pulau

Pulau Kuraman

-

Pulau Rusukan Besar

-

Pulau Rusukan Kecil

-

3 Taman Laut 42 Taman Laut

Sumber : http://www.dmpm.nre.gov.my

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

32 Buah Pulau


9

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT iv.

Pulau Tidak Didiami

Pulau dalam kategori ini merupakan pulau selain dari 3 kategori pulau yang dinyatakan. Pulau ini merupakan pulau yang tidak didiami, batu, terumbu batu karang dan sebagainya. Sehingga Februari 2011, sebanyak 236 pulau daripada 642 buah pulau yang berada di dalam perairan negara masih belum mempunyai nama dan tindakan segera perlu dilakukan untuk menamakan pulau-pulau berkenaan (Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar). Statistik daripada Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, Malaysia mempunyai 878 buah pulau dan 510 entiti geografi luar pesisir seperti batuan, beting, terumbu, permatang, tompok dan alur.

Foto 5: Pulau Angsa, Selagor merupakan salah satu contoh pulau yang tidak didiami.

Senarai penuh pulau-pulau yang terdapat di Malaysia mengikut kategori pulau adalah seperti diLampiran 1.

3.

PRINSIP-PRINSIP PERANCANGAN

Secara prinsipnya perancangan pembangunan fizikal pulau-pulau perlu berteraskan kepada “Doktrin Perancangan Pembangunan Sejagat�. Selain itu, perancangan fizikal pulau-pulau harus merujuk kepada beberapa dasar sedia ada seperti Dasar Alam Sekitar, Dasar Rancangan Malaysia Lima Tahun, Rancangan Fizikal Negara, Garis Panduan sedia ada dan perundangan sedia ada yang telah diperuntukan. 3.1

Falsafah dan Pembangunan Sejagat

Strategi

Pendekatan perancangan pembangunan kawasan pulau-pulau dan taman laut adalah berlandaskan kepada pembangunan secara bersepadu dengan mengambilkira keperluan melindungi alam sekitar, habitat dan ekosistem semula jadi untuk manfaat manusia, seperti yang termaktub di dalam Doktrin Perancangan Pembangunan Sejagat. Sehubungan itu, garis panduan dan piawaian yang dirumus adalah untuk mencapai objektif kemampanan bukan sahaja sebagai amanah dari Pencipta malah untuk memelihara alam sekitar demi kesejahteraan generasi masa kini dan akan datang. Strategi pembangunan perlu mengambilkira risiko ancaman persisiran pantai secara semula jadi serta kenaikan aras air laut akibat fenomena pemanasan bumi (global warming).

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


10

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT 3.2

Tahap Tampungan

Keupayaan

Konsep tahap tampungan adalah satu proses perancangan dan pengurusan untuk mengenal pasti berapa banyak perubahan yang boleh diterima (threshold) dari sesuatu persekitaran.

is considered undesirable.

Sumber Getz, (1982) “A Rationale and Methodology for Assessing Capacity to Absorb Tourism”.

Kajian keupayaan tampungan bagi pulau berkenaan perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum strategi pembangunan dapat disediakan untuk memastikan cadangan aktiviti pembangunan adalah mampan dan sesuai untuk dibangunkan.

3.3

Foto 6: Tahap tampungan merupakan aspek penting dalam kajian pulau-pulau bagi keselamatan pengguna.

Konsep ini juga mencadangkan tindakantindakan yang perlu diambil untuk mengurang atau menghadkan kesan sampingan yang negatif. Secara keseluruhanya, elemen penting dalam definisi tahap tampungan adalah  

the assumption of limits, thresholds, beyond which additional growth; change cannot be supported; dan

Pemeliharaan Ekosistem

Pemeliharaan dan pengurusan habitat semulajadi flora, fauna dan ekosistem kawasan pulau serta kawasan pantai amat penting dalam menjamin kesinambungan keunikan bio-diversitinya. Aspek pengurusan termasuk tetapi tidak terbatas kepada menjamin kualiti air sungai dan laut, kualiti air bawah tanah, kualiti udara dan tahap bunyi yang dibenarkan. Flora yang lazim terdapat di kawasan pulau ialah tumbuhan dari hutan pinggir pantai, hutan bukit berbatu atau bukit curam dan hutan paya bakau. Kesemua jenis hutan ini mempunyai kepentingan tersendiri dalam memastikan ekosistem pulau dapat dipelihara dengan baik bagi mengurangkan kesan kejadian tsunami dan hakisan pantai.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


11

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT 3.5

Kesejahteraan Dan Keselesaan Penduduk Serta Pengunjung

Bagi mencapai kesejahteraan dan keselesaan penduduk serta pengunjung pulau yang hendak dilaksanakan perlulah-

Foto 7 : Kesinambungan biodiversiti dipelihara melalui perlindungan alam sekitar pulau.

Pemeliharaan Berkepentingan Negara

menyediakan kemudahan asas dan sokongan serta keperluan asas yang mencukupi;

reka bentuk bebas halangan (universal design) yang mengambilkira prinsip keadilan dan kesamarataan bagi semua golongan masyarakat; dan

menyediakan kemudahan infrastruktur yang mencukupi dan mempunyai impak yang minimum terutamanya bagi pulau peranginan dan pulau taman laut.

dapat

Manakala fauna yang biasa terdapat di kawasan pulau adalah seperti burung, hidupan marin termasuk penyu, dan pelbagai jenis terumbu batu karang. Pembangunan yang dibenarkan perlu merujuk kepada peraturan dan undangundang yang terpakai untuk memelihara dan melindungi spesis yang hampir pupus dan terancam. Ini termasuk pengekalan sistem ekologi dan habitat seperti kawasan tanah tinggi, kawasan tadahan air, kawasan terumbu batu karang, kawasan pendaratan dan pembiakan penyu, gua batu kapur dan kawasan persisiran pantai.

3.4

Kawasan Warisan

Habitat semula jadi dan ekosistem pantai dan pulau yang unik dan berkepentingan negara / dunia perlu dilindungi, dipelihara dan dipulihara untuk kepentingan generasi kini dan akan datang.

4.

DASAR DAN PERUNDANGAN SEDIA ADA

Pembangunan kawasan pulau, kawasan sekitar dan taman laut perlu mengambil kira perundangan dan dasar-dasar berikut: i.     

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Perundangan Berkaitan Kanun Tanah Negara, 1965 (Akta 56). Akta Perancangan Bandar dan Desa, 1976 (Akta 172). Akta Perikanan, 1985 (Akta 317). Marine Parks Malaysia Order, 1994. Akta Fi 1951 Perintah Fi (Taman Laut Malaysia), 2003.


12

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT    

     

Akta 635, Akta Fi (Taman Laut Malaysia) (Pengesahan), 2004. Akta Pemuliharaan Tanah, 1960 (Akta 385). Akta Kualiti Alam Sekeliling, 1974 (Akta 127). Perintah Kualiti Alam Sekitar 1987 (Penilaian Kesan Alam Sekitar – Aktiviti yang Ditetapkan). Akta Perlindungan Hidupan Liar, 1974 (Akta 76) (Pindaan 2010). Akta Perhutanan Negara, 1984 (Pindaan 1993). Enakmen Perhutanan Negeri. Akta Taman Negara, 1980 (Akta 226). Akta Penyiasatan Kajibumi 1974 (Akta 129). Enakmen Perlombongan 1936 (F.M.S,

iii. Garis Panduan Berkaitan  

   

Cap 147). ii. Dasar Perancangan        

  

Dasar Alam Sekitar Negara (2002). Dasar Kepelbagaian Biodiversiti Kebangsaan (DKBK) 1998. Dasar Bio-Teknologi Negara, 2005. Dasar Perhutanan Negara, 1978 (Pindaan 1992) Rancangan Malaysia Ke Sepuluh (20102015). Rancangan Fizikal Negara Ke-2 (2010). Rancangan Fizikal Zon Pesisiran Pantai Negara, (RFZPPN) 2010 (JPBD). National Integrated Coastal Zone Management Policy, 2005, Unit Perancang Ekonomi. Rancangan Struktur Negeri Rancangan Tempatan Daerah Rancangan Kawasan Khas

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Garis Panduan Eko Pelancongan Kebangsaan. Garis Panduan JPS 1/97: Kawalan Hakisan Berikutan dari Pembangunan di Kawasan Pantai. Guideline For Preparation Of Coastal Hydraulic Study and Impact Evaluation. Pelan Pengurusan Persisiran Pantai Bersepadu (ISMP). Pelan Pengurusan Taman Laut. Garis Panduan Perancangan Pembangunan Di Kawasan Persisiran Pantai 1997. Kajian Tampungan Pulau-Pulau.


13

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT 5.

GARIS PANDUAN UMUM

5.1

Pulau Pembangunan

Aktiviti sedia ada dan cadangan-cadangan pembangunan fizikal di pulau pembangunan pada dasarnya tertakluk kepada zon guna tanah serta syarat-syarat terperinci yang dinyatakan di dalam rancangan tempatan (RT), dan startegi pembangunan RFZPPN dan Pelan Pengurusan Persisiran Pantai Bersepadu bagi (ISMP) bagi Negeri Sembilan, Melaka, Pahang dan Pulau Pinang.

5.2

Jadual 2:

Senarai Aktiviti Yang Dibenarkan Dan Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan Di Kawasan Pulau Taman Laut menurut Akta Perikanan 1985.

Aktiviti yang dibenarkan

    

Aktiviti yang dilarang

 Membunuh ikan.  Spear gun fishing.  Mengambil karang, cengkerang dan organisma marin yang hidup.  Mengambil tanah dan karang yang mati.  Membuang sampah dan mencemar kawasan marin.  Meletak sauh terus ke kawasan karang.  Membina apa-apa struktur.

Pulau Peranginan

Aktiviti-aktiviti pembangunan fizikal di pulau peranginan hendaklah menitik beratkan pembangunan mampan. Perkara utama yang perlu dilaksanakan adalah untuk mengenal pasti keupayaan tampungan (carrying capacity) iaitu tahap pembangunan yang mampu ditampung oleh pulau tersebut.

5.3

Seksyen 41 hingga Seksyen 45, Akta Perikanan 1985 telah menggariskan aktiviti yang dibenar dan tidak dibenarkan supaya dapat memelihara terumbu batu karang dan ekosistem marin. Senarai aktiviti yang dibenar dan tidak dibenarkan adalah seperti Jadual 2 berikut:

Pulau Taman Laut

Pembangunan pulau taman laut perlu merujuk kepada Laporan Tahap Tampungan, garis panduan pembangunan serta peraturan-peraturan sedia ada yang ditetapkan. Pulau-pulau bagi kategori ini perlu diwartakan sebagai kawasan perlindungan (KP).

Scuba Diving. Snorkeling . Fotografi dasar laut. Memberi makan ikan. Berkanu (Non-motorized boating).  Merentas Hutan.

Senarai lengkap kawalan aktiviti pembangunan pulau taman laut yang dilindungi diterangkan secara terperinci di bawah-

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


14

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT Kawalan Aktiviti Pembangunan Pulau Taman Laut Marin/Pulau Yang Dilindungi

b. menyediakan tempat pembuangan sampah; c. menyediakan tempat persalinan, tandas, bekalan air serta ruang barbeque pits; serta d. menyediakan tempat berkhemah dengan kemudahan tempat-tempat mandi, mencuci, tandas, barbeque serta menyediakan meja dan bangku.

Aktiviti-Aktiviti Yang Dibenarkan Bagi Pulau Taman Laut, di bawah Akta Perikanan, 1985, aktiviti-aktiviti yang dibenarkan bagi kawasan 2 batu nautika dari kepulauan tersebut adalah penyelidikan saintifik dan ekologi hendaklah mendapat kebenaran daripada Jabatan Perikanan dan mematuhi syarat terhad kepada keupayaan tampungan; 

Aktiviti snorkeling penghayatan.

menyelam

dan

Aktiviti-Aktiviti Tidak Dibenarkan

aktiviti perkapalan terhad kepada botbot yang berlesen dan berdaftar sahaja. Laluan kapal juga hendaklah mengikut laluan yang dibenarkan oleh Jabatan Laut dan Perikanan;

Aktiviti-aktiviti adalah

menangkap ikan atau cuba menangkap ikan;

Beach combing dibenarkan syarat-syarat berikut:

mengambil, mengalih atau memiliki mana-mana haiwan akuatik atau tumbuhan akuatik atau sebahagian darinya sama ada yang hidup atau mati;

memungut atau memiliki mana-mana karang, mengorek atau mengeluarkan mana-mana pasir atau batu kelikir, membuang atau meletakkan apa-apa pencemar, mengubah atau memusnahkan tapak pembiak-biak semula jadi atau habitat hidupan akuatik, atau memusnahkan manamana hidupan akuatik;

dengan

a. menyediakan coastal trails mengikut kontor; b. menyediakan bangku; c. menyediakan platform tempat perhentian; d. menyediakan tangga ke kawasan tinggi; dan e. tidak mengambil objek-objek dari kawasan tinggi. 

aktiviti perkelahan hendaklah mematuhi syarat-syarat berikut: a. menyediakan meja dan bangku;

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

yang

tidak

dibenarkan


15

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT 

membina atau mendirikan apa-apa bangunan atau lain-lain binaan atas atau yang merintangi mana-mana tanah atau perairan dalam sesuatu taman laut atau rizab laut;

aktiviti-aktiviti industri besar dan kecil kecuali industri kampung/tradisional/ industri berasaskan laut.

melabuhkan mana-mana vesel dengan menjatuhkan apa-apa jenis pemberat, atau dengan menyangkut apa-apa jenis tali atau rantai, kepada mana-mana karang, batu dan lain-lain yang timbul;

Pembangunan yang tidak dibenarkan di taman laut/pulau yang dilindungi adalah-

Pembangunan Yang Tidak Dibenarkan

Aktiviti penambakan laut dipersisiran pantai tidak dibenarkan di dalam atau bersempadan dengan ekosistem sensitif serta pantai pelancongan utama;

tapak pelupusan sisa toksid;

pertanian secara besar-besaran;

taman tema (theme park);

tidak dibenarkan pengambilan /pengorekan pasir dalam kawasan di mana kedalaman air kurang dari 10 meter dari Lowest Astronomical Tide atau kurang dari 1.5 km dari Low Water Line yang mana lebih jauh;

penternakan;

aktiviti-aktiviti kuari dan industri yang melibatkan aktiviti memproses yang menghasilkan pengeliaran asap dan mencemarkan air;

tapak perkuburan hektar; dan

aktiviti pengkuarian.

aktiviti jet-ski, skuter atau ski air tidak dibenarkan di kawasan taman laut; serta

Semua pembangunan di kawasan pulau dan lingkungan taman-taman laut perlu mematuhi Pelan Pengurusan Taman-Taman Laut. RFZPPN turut mencadangkan Pulau Tioman, Pulau Perhentian dan Pulau

memusnahkan, mencacatkan atau mengalih apa-apa benda sama ada bernyawa atau tidak bernyawa, dalam taman laut atau rizab laut; tiada seorang pun boleh membawa, menggunakan atau memiliki dalam Taman Laut dan Rezab Laut di Perairan Malaysia apa jua senapang angin, serampang kelengkapan melembing ikan, tempuling atau senapang sedutan atau apa jua jenis senjata lain yang berkemungkinan memberbahaya kepada hidupan tumbuhan akuatik, hidupan haiwan akuatik atau struktur terumbu karang;

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

yang

melebihi

2


16

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT Redang disediakan satu rancangan khas pulau-pulau berkenaan. Semua pembangunan baru dan perluasan pembangunan sedia ada dibenarkan (RFZPPN), tertakluk kepada cadangan di dalam Pelan Pengurusan Bersepadu/Pelan Pengurusan Taman laut atau RKK berkaitan.

salah satu habitat utama bagi hidupan air. 

Penentuan batu sempadan perlu dilaksanakan dengan segera oleh pihakpihak terlibat seperti Jabatan Ukur dan Pemetaan bagi mengelakkan pencerobohan pihak-pihak lain serta memastikan hak milik pulau berkenaan dipelihara. Tindakan ini sangat signifikan kerana sesebuah negara boleh menuntut sempadan perairan sehingga 200 batu nautika dari pulau tersebut termasuk sumber ekonomi dipersekitarannya.



Kerajaan Negeri hendaklah segera menentukan potensi pembangunan pulau-pulau kategori ini. Aktiviti yang dicadangkan adalah aktiviti yang berimpak rendah seperti aktiviti penyelidikan, snorkeling, fotografi dasar laut tanpa mengacau ganggu habitat asal dan juga memancing.

Foto 8: Aktiviti-aktiviti yang dibenarkan di kawasan pulau taman laut

5.4 

Pulau-Pulau Tidak Didiami

Pulau-pulau ini penting dilindungi, diberi nama dan diwartakan. Pulau tidak didiami ini menjadi tempat persinggahan dan perlindungan kepada nelayan untuk berteduh serta menjadi

Foto 9 : Contoh-contoh Langkawi.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

pulau

tidak

didiami

di


17

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT 6.

GARIS PANDUAN KHUSUS

Bahagian ini akan menerangkan berkenaan piawaian perancangan yang terlibat mengikut aktiviti-aktiviti yang telah ditetapkan. Jadual 3 : Piawaian Mengikut Aktiviti-Aktiviti yang Ditetapkan AKTIVITI 1. Hotel,Kondo, Pangsa; chalet; dan lain-lain jenis perumahan seperti teres, berkembar, sesebuah dan pembangunan perniagaan

PULAU PEMBANGUNAN

ZON PANTAI

i.

PULAU PERANGINAN

PULAU TAMAN LAUT

Anjakan undur bangunan di pantai berpasir dan berbatu ialah 60 meter dari paras purata air pasang perbani (Mean High Water Spring-MHWS). Bagi pantai berlumpur yang ditumbuhi paya bakau, anjakan pembangunan ialah 400 meter.

ii.

Bagi pantai berpasir, pengecualian boleh diberikan kepada anjak undur bangunan 2 meter dengan syarat menyediakan kerja-kerja kawalan hakisan. Paras minima anjakan belakang yang lebih lebar akan ditetapkan untuk kawasan tanah rendah yang kurang daripada 2 meter melebihi purata air pasang perbani.

iii. Pewartaan rizab depan persisiran pantai perlu dikuatkuasakan, sepertimana yang dicadangkan di dalam RFZPPN. iv. Bagi kawasan yang dizon/diisytihar sebagai kawasan berisiko tsunami, reka bentuk umum bangunan yang dibina di kawasan 60 meter dari garis pantai perlu mengintegrasikan strukturstruktur fizikal yang berfungsi sebagai pemecah ombak dan mempunyai sistem saliran yang mengalir ke air ke sistem perparitan berdekatan. Perumahan berdensiti rendah dan sederhana yang tidak melebihi 3 tingkat dibenarkan dibina 60 meter dari garis pantai dengan syarat-syarat yang ketat sebagai langkah mengurangkan risiko jika berlaku tsunami. Paras minima anjakan belakang yang lebih lebar akan ditetapkanuntuk kawasan-kawsan tanah yang rendah yang kurang 2 meter melebihi paras air pasang perbani. Pewartaan rizab depan persisiran pantai perlu digunakan untuk menguatkuasakan anjakan tersebut.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Sebarang aktiviti pembangunan tidak dibenarkan

PULAU TIDAK DIDIAMI Tertakluk kepada dasar kerajaan negeri. Walau bagaimanapun, sekiranya pembangunan ini ingin dilaksanakan, PBT perlu mengenakan Syaratsyarat yang ketat dan kajian terhadap keupsyaan tampungan perlu dilaksanakan terlebih dahulu.


18

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT Sambungan... AKTIVITI

PULAU PEMBANGUNAN

ZON v.

PULAU PERANGINAN

Sebarang bangunan atau pembinaan yang melintasi pantai hingga pergigian air tidak dibenarkan sama sekali.

vi. Nisbah plot bangunan adalah berdasarkan kepada RT. vii. Menyediakan laluan awam selebar 6 meter di antara sempadan lot bersebelahan yang berhadapan sungai. viii. Reka bentuk bangunan perlu menggambarkan ciri-ciri tempatan dan warisan negara.

ix. Pembuangan kumbahan melalui penyediaan sistem

kumbahan mengikut standard yang telah ditetapkan oleh pihak Jabatan Alam Sekitar (JAS).

x.

Mematuhi RT.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

PULAU TAMAN LAUT

PULAU TIDAK DIDIAMI


19

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT Sambungan... AKTIVITI

ZON

Sambungan 1

BUKIT

PULAU PEMBANGUNAN

PULAU PERANGINAN

i.

Pembangunan boleh dipertimbangkan dengan mematuhi GP Pembangunan di Kawasan Bukit dan Tanah Tinggi. xi. Kelulusan kajian EIA daripada JAS hendaklah diperolehi terlebih dahulu bagi pemajuan perumahan melebihi 50 hektar. Bagi pembinaan tempat peranginan atau hotel yang mempunyai lebih 80 buah bilik atau 50 Hektar atau lebih di kawasan bukit juga memerlukan kelulusan EIA daripada JAS. ii. Pengekalan kawasan tumbuhan semulajadi perlu mematuhi GP Pembangunan di Kawasan Bukit dan Tanah Tinggi. iii. Penebangan pokok hendaklah mematuhi syarat-syarat dalam Akta Pemuliharaan Tanah, 1960 dan Akta Perancangan Bandar dan Desa, 1976. iv. Penebangan pokok hanya dibenarkan di atas tapak „plinthâ€&#x; setiap bangunan. v. Reka bentuk bangunan Ketinggian bangunan menggambarkan cirihendaklah mematuhi ciri tempatan dan kepadatan yang warisan negara. dibenarkan mengikut RT dan Pelan vi. Ketinggian bangunan Pembangunan Pulau hendaklah mematuhi Peranginan. kepadatan yang dibenarkan mengikut RT. vii. Kepadatan mengikut Kepadatan mengikut Rancangan RT. Tempatan. viii. Tapak pembangunan dan sistem jalan mengikut kontor asal kawasan.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

PULAU TAMAN LAUT Hanya pembinaan chalet yang tidak menggunakan struktur kekal sahaja yang dibenarkan. Walau bagaimanapun, cadangan pembinaan memerlukan kajian carrying capacity.

PULAU TIDAK DIDIAMI Tiada sebarang aktiviti dibenarkan


20

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Sambungan... AKTIVITI

PULAU PEMBANGUNAN

ZON SUNGAI

LAUT

PULAU PERANGINAN

Anjak undur bangunan ialah 20 meter dari rizab sungai seperti yang ditetapkan oleh JPS. ii. Bangunan hendaklah mengadap ke sungai. iii. Ketinggian dan Had ketinggian 12 meter dan kepadatan bangunan kepadatan tidak melebihi 20 mengikut RT. bilik hotel/unit kondominium seekar. Mematuhi Pelan Pembangunan Pulau Peranginan. Pembangunan Atas Air hendaklah mematuhi syarat-syarat berikut:

PULAU TAMAN LAUT

PULAU TIDAK DIDIAMI

i.

i.

Jarak antara bangunan hendaklah sekurangnya 3.3 meter.

ii. Kepadatan tidak melebihi 5 bilik hotel/unit kondominium seekar.

Tiada sebarang aktiviti dibenarkan.

Tidak dibenarkan

iii. Sistem pembetungan hendaklah melalui paip ke saluran utama atas darat.

2. Padang Golf

PANTAI

i.

Padang golf yang mempunyai resort sahaja dibenarkan dan memerlukan kelulusan kajian EIA. Bagi pulau-pulau kecil tidak digalakkan pembinaan padang golf.

ii.

Mewujudkan zon penampan selebar 20 meter dari air pasang perbani (Mean High Water Spring) MHWS.

iii. Tiada bangunan kekal di dalam kawasan 60 meter dari MHWS. iv. Kawasan untuk struktur pembinaan/bangunan hendaklah tidak melebihi 10% daripada keseluruhan kawasan projek. v.

Ketinggian bangunan tidak melebihi 2 tingkat daripada tanah tertinggi.

vi. Reka bentuk bangunan menggambarkan warisan negara. vii. Ketinggian bangunan bersebelahan padang golf hendaklah tidak melebihi 4 tingkat. viii. Keadaan asal topografi hendaklah dikekalkan dan penebangan pokok hanya dibenarkan di mana perlu.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Tidak dibenarkan


21

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Sambungan.. AKTIVITI

PULAU PEMBANGUNAN

ZON BUKIT

i.

ii. SUNGAI i.

3.Taman Tema

PANTAI

PULAU PERANGINAN

Dibenarkan di kawasan berlereng tidak melebihi 15 darjah dan tidak melebihi 150 meter kontor.

PULAU TIDAK DIDIAMI

Tidak dibenarkan

Sistem jalan hendaklah mengikut kontor asal tapak. Mewujudkan zon penampan selebar 10 meter dari rizab sungai

Tidak dibenarkan

ii. Anjak undur bangunan ialah 120 meter dari rizab sungai. i. Tiada bangunan kekal dalam lingkungan 20 meter dari MHWS. ii. Mewujudkan laluan awam 6 meter (20 kaki) di sempadan tepi lot pemajuan. iii. Luas maksima kawasan pembangunan 20.25 hektar (50 ekar).

BUKIT

SUNGAI

PULAU TAMAN LAUT

Tidak dibenarkan

Tidak dibenarkan

i. Tidak dibenarkan pembangunan di kawasan rizab sungai kecuali untuk tujuan lanskap. ii. Anjak undur bangunan ialah 20m dari rezab sungai. iii. Luas maksima kawasan pembangunan 20.25 hektar (50 ekar)

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Tidak dibenarkan

Tidak dibenarkan


22

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Sambungan... AKTIVITI 4. Kelab Rekreasi, Marina dan Jeti

PULAU PEMBANGUNAN

ZON PANTAI

PULAU PERANGINAN

i.

Anjak undur bangunan kekal ialah 20 meter dari paras purata MHWS.

ii.

Syarat anjakan dikecualikan juga sekiranya pembinaan di atas cerucuk.

i.

iii. Pagar kawalan kelodak diperlukan bagi mengurangkan berlakunya air keruh terutama dikawasan berdekatan kehidupan laut dan kawasan terumbu batu karang.

PULAU TAMAN LAUT

PULAU TIDAK DIDIAMI

Kemudahan pelancongan atau rekreasi di dalam taman laut yang telah diwartakan perlu memperoleh kelulusan EIA terperinci daripada JAS.

Hanya pembinaan jeti sahaja dibenarkan.

iv. Memerlukan kelulusan EIA dan Laporan Hidraulik. i. Tiada bangunan kekal di kawasan rizab sungai.

SUNGAI

Tidak dibenarkan

Tidak dibenarkan

i.

Tidak dibenarkan

ii. Anjak undur bangunan ialah 20 meter dari rezab sungai. iii. Hanya industri ringan yang tidak melibatkan proses dan bahan buangan ke udara atau air sahaja dibenarkan. v. LAUT

Memerlukan kelulusan EIA dan Laporan Hidraulik.

i.

Tapak binaan tidak didirikan dikawasan terumbu batu karang, hutan bakau atau rumput laut.

ii.

Keluasan tapak jeti dan marina tidak melebihi 1.2 hektar. Bot/kapal yang menggunakan jeti dan marina berkapasiti tidak melebihi 150 penumpang dan krew.

iii.

Memerlukan kelulusan EIA dan Laporan Hidraulik.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Tapak binaan tidak didirikan dikawasan terumbu batu karang, hutan bakau atau rumput laut ii. Lebar jeti dan marina tidak melebihi 3 meter. iii. Perlu mengikut keperluan setiap PBT dan memerlukan kajian hidraulik.


23

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Sambungan... AKTIVITI 5. Industri Ringan

ZON PANTAI

PULAU PEMBANGUNAN

PULAU PERANGINAN

i. Anjak undur bangunan bagi industri ringan ialah 500 meter dari MHWS manakala bagi industri berat ialah 1000 meter.

Hanya dibenarkan industri ringan dengan syarat anjak undur bangunan ialah 500 meter dari MHWS.

ii. Kelulusan kajian EIA diperlukan.

BUKIT SUNGAI

Hanya industri ringan yang tidak melibatkan proses dan bahan buangan ke udara atau air sahaja dibenarkan.

PULAU TAMAN LAUT

Tidak dibenarkan

iii. Industri ringan yang tidak melibatkan proses dan pembuangan bahan buangan sama ada udara mahupun melalui air sahaja dibenarkan- JAS Industri ringan berasaskan sumber laut digalakkan Tidak dibenarkan i. Anjak undur Hanya bangunan bagi dibenarkan industri ringan ialah industri ringan 500 meter dari dengan syarat MHWS. anjak undur bangunan ialah 500 meter dari ii. Kelulusan kajian EIA MHWS. diperlukan. Hanya industri ringan yang tidak melibatkan proses dan bahan buangan ke udara atau air sahaja dibenarkan. Kelulusan kajian EIA diperlukan.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

PULAU TIDAK DIDIAMI

Industri ringan berasaskan sumber laut sahaja dibenarkan, bergantung pada.

Tidak dibenarkan


24

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT Sambungan... AKTIVITI

ZON

6. Penambakan Laut

PANTAI

PULAU PEMBANGUNAN i.

ii. iii.

iv.

v.

vi.

vii.

Projek penambakan laut hanya dibenarkan sekiranya projek dapat dibuktikan mempunyai manfaat ekonomi dan tidak menjejaskan manfaat sosial dan alam sekitar. Cadangan pembangunan harus dirujuk kepada Majlis Perancang Fizikal Negara (MPFN). Penambakan laut untuk tujuan menghasilkan pulau tiruan tidak dibenarkan. Pembangunan pelabuhan strategik yang mempunyai kepentingan nasional dibenarkan setelah dipersetujui oleh MPFN. Penambakan laut hanya akan dipertimbangkan dengan syarat-syarat seperti yang digariskan di dalam RFZPPN (rujuk lampiran 2) Sekiranya dilakukan, keluasan minimum adalah 50 hektar. Kelulusan kajian EIA terperinci diperlukan. Bagi kawasan yang mempunyai keluasan 20 Hektar, pelu mendapat kelulusan Penilaian Kesan Alam Sekitar (MPFN Bil4/2005). Mewujudkan zon penampan selebar 60 meter dari MHWS. Pengecualian boleh diberikan kepada zon penampan 20 meter dengan syarat menyediakan kerja kerja kawalan hakisan. Projek tebus guna yang sedia ada yang dijalankan oleh pemaju memerlukan Pelan Pengurusan Persisiran Pantai.

PULAU PERANGINAN

Tidak dibenarkan

SUNGAI

Tidak dibenarkan

LAUT

Tidak dibenarkan

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

PULAU TAMAN LAUT

PULAU TIDAK DIDIAMI

Penyediaan rumah api sebagai tanda sempadan negara mengelakkan pencerobohan dibenarkan.


25

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT Sambungan... AKTIVITI 7. Tapak Perkuburan

SUNGAI

BUKIT 8. Tapak Pelupusan Sisa Pepejal

PANTAI

BUKIT 9.Kerja Pengorekan dan Perlombongan

PULAU PEMBANGUNAN

ZON

SUNGAI PANTAI

i.

PULAU PERANGINAN

PULAU TAMAN LAUT

Anjak undur bangunan kekal ialah 60 meter.

PULAU TIDAK DIDIAMI Tidak dibenarkan

ii. Mewujdkan zon penampan selebar 10 meter Luas maksima di sekeliling sempadan lot. 2 hektar. iii. Anjakan minima kawasan pembangunan ialah Tidak dibenarkan 10 meter dari rizab sungai. i. Dibenarkan di kawasan tidak melebihi 20 darjah. Penggunaan mini Melaksanakan incinerator selain pengurusan sisa daripada kaedahpepejal besepadu. Tidak dibenarkan kaedah pelupusan lain (RFZPPN) yang mesra alam dibenarkan dengan syarat mendapat kelulusan Kajian EIA terperinci. Tidak dibenarkan Tidak dibenarkan i.

Tidak dibenarkan di kawasan kedalaman air kurang dari 10 meter dari Lowest Astronomical Tide atau kurang dari 1.5 km Low Water Line atau yang mana lebih jauh. Sebagai langkah memelihara ekologi, pengorekan pasir perlu dijalankan secara minimum bagi memastikan rumpai laut tidak pupus. ii. Mendapat kelulusan EIA. iii. Mematuhi syarat-syarat yang digariskan di dalam RFZPPN (Rujuk Lampiran 3) atau lain-lain pelan pengurusan.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Tidak dibenarkan


26

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Sambungan... AKTIVITI

ZON

10. Kuari

BUKIT

11. Pembinaan Pelantar Rekreasi

LAUT

12.Pemasangan kabel dan Saluran Paip Dasar Laut (Petroleum)

LAUT

13. Pembinaan Sangkar Ikan Terapung 14. Pembinaan Pontoon atau Lain-Lain Struktur

LAUT

15. Penyediaan Tukun

LAUT

16. Pembangunan Akuakultur

17. Pembangunan Lapangan terbang kecil

LAUT

PANTAI

LAUT

PULAU PEMBANGUNAN

PULAU PERANGINAN

Kelulusan kajian EIA hendaklah diperolehi terlebih dahulu.

PULAU TAMAN LAUT

PULAU TIDAK DIDIAMI

Tidak dibenarkan

Struktur kekal (fixed) tidak dibenarkan Dibenarkan manakala struktur Tidak dibenarkan terapung perlu mendapat kelulusan Jabatan Perikanan. i. Kelulusan kajian EIA hendaklah diperolehi. ii. Tidak dibenarkan Kelulusan kajian EIA hendaklah diperolehi. Tidak dibenarkan menggali dasar laut untuk menanam kabel / paip laut. Dibenarkan dengan syarat mendapat kelulusan Jabatan Perikanan dan Jabatan Alam Sekitar. PBT perlu memastikan kualiti visual pembangunan. Dibenarkan dengan syarat mendapat kelulusan Jabatan Perikanan dan Jabatan Alam Sekitar. PBT perlu memastikan kualiti visual pembangunan Dibenarkan.

Mendapat kebenaran dan memenuhi syaratsyarat daripada Jabatan Perikanan.

Mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan di dalam RFZPPN (rujuk Lampiran 4) atau lain-lain pelan pengurusan. Memerlukan perancangan yang teliti dan kelulusan EIA.

Tidak dibenarkan

Tidak dibenarkan

Memerlukan perancangan yang teliti dan syarat-syarat yang ketat serta kelulusan EIA.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Tidak dibenarkan


27

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT Sambungan... AKTIVITI 18. Pembinaan Pelabuhan Baru

19. Aktiviti Mencuci Kapal

ZON PANTAI

LAUT

PULAU PEMBANGUNAN Mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan di dalam RFZPPN (rujuk Lampiran 5) atau lain-lain pelan pengurusan. Tertakluk kepada syaratsyarat daripada Jabatan Laut dan Alam Sekitar.

PULAU PERANGINAN

PULAU TAMAN LAUT

PULAU TIDAK DIDIAMI

Tidak dibenarkan

Tertakluk kepada syarat-syarat yang ketat daripada Jabatan Laut dan Alam Sekitar.

Tidak dibenarkan

Setiap aktiviti yang melibatkan pembinaan perlu menyediakan Laporan hidraulik/Guideline for preparation of coastal Hydraulic study and Impact Evaluation.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


28

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

7.

PIAWAIAN PULAU

PERANCANGAN

7.1

Anjakan Belakang

BANGUNAN

DAN

JALAN

DI

KAWASAN

Jarak anjakan belakang iaitu antara hujung bangunan dengan mana-mana sempadan lot ialah 1.5 meter dan jarak antara hujung bangunan dengan hujung bangunan ialah 3 meter seperti Rajah 2. Perlu semak aspek anjakan bangunan sama ada anjakan di kawasan pulau adalah sama dengan kawasan daratan.

1.5 m 1.5 m

3 meter

Rajah 2: Anjak Belakang /Ruang Legar (kawasan kediaman).

7.2

Ruang Legar (Clear Space)

Berhubung dengan ruang legar, bagi kawasan yang tidak bersempadan dengan lorong belakang, ruang legar ialah 4 meter seperti Rajah 3.

Rajah 3: ruang legar bagi kawasan kediaman. Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


29

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

7.3

Jarak Antara Garis Bangunan Dengan Rizab Jalan

Bagi bangunan yang mengadap rizab jalan utama jarak antara garis bangunan dengan rizab jalan adalah 4 meter seperti Rajah 4.

Rajah 4: Jarak antara garis bangunan dengan rizab jalan (kediaman)

7.4

Rizab Dan Lebar Jalan i. Rizab jalan utama dalam perumahan ialah 3.5 meter bagi jalan sehala.

Rajah 5: Rizab dan lebar jalan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


30

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

ii.

Rizab lorong belakang ialah 3.5 meter seperti Rajah 6.

Rajah 6: Rizab Lorong Belakang/Sisi

8.

PENUTUP

Pembangunan yang pesat pada masa kini memerlukan garis panduan yang kondunsif bagi mengelakkan kesan negatif terhadap kawasan pulau-pulau. Adalah diharapkan penyediaan garis panduan ini dapat menyokong usaha-usaha kerajaan ke arah pembangunan fizikal dan pemeliharaan alam sekitar yang seimbang dalam mencapai pembangunan yang mampan yang tidak menjejaskan daya tarikan semula jadi sesebuah pulau.

Rujukan : 

       

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

IPCC (2007), “IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007 (Synthesis Report)”, Intergovernmental Panel on Climate Change. Kanun Tanah Negara, 1965 (Akta 56). Akta Perancangan Bandar dan Desa, 1976 (Akta 172). Akta Perikanan, 1985 (Akta 317). Marine Parks Malaysia Order, 1994. Akta Fi 1951 Perintah Fi (Taman Laut Malaysia), 2003. Akta 635, Akta Fi (Taman Laut Malaysia) (Pengesahan), 2004. Akta Pemuliharaan Tanah, 1960 (Akta 385). Akta Kualiti Alam Sekeliling, 1974 (Akta 127).


31

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT Perintah Kualiti Alam Sekitar 1987 (Penilaian Kesan Alam Sekitar – Aktiviti yang Ditetapkan). Akta Perlindungan Hidupan Liar, 1974 (Akta 76) (Pindaan 2010). Akta Perhutanan Negara, 1984 (Pindaan 1993). Enakmen Perhutanan Negeri. Akta Taman Negara, 1980 (Akta 226). Akta Penyiasatan Kajibumi 1974 (Akta 129). Enakmen Perlombongan 1936 (F.M.S,

     

 

Cap 147).        

    

 

Dasar Alam Sekitar Negara (2002). Dasar Kepelbagaian Biodiversiti Kebangsaan (DKBK) 1998. Dasar Bio-Teknologi Negara, 2005. Dasar Perhutanan Negara, 1978 (Pindaan 1992) Rancangan Malaysia Ke Sepuluh (20102015). Rancangan Fizikal Negara Ke-2 (2010). Rancangan Fizikal Zon Pesisiran Pantai Negara, (RFZPPN) 2010 (JPBD). National Integrated Coastal Zone Management Policy, 2005, Unit Perancang Ekonomi. Rancangan Struktur Negeri Rancangan Tempatan Daerah Rancangan Kawasan Khas Garis Panduan Eko Pelancongan Kebangsaan. Garis Panduan JPS 1/97: Kawalan Hakisan Berikutan dari Pembangunan di Kawasan Pantai. Guideline For Preparation Of Coastal Hydraulic Study and Impact Evaluation. Pelan Pengurusan Persisiran Pantai Bersepadu (ISMP).

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Pelan Pengurusan Taman Laut. Garis Panduan Perancangan Pembangunan Di Kawasan Persisiran Pantai 1997. Kajian Tampungan Pulau-Pulau.


LAMPIRAN 1

32

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT SENARAI PULAU-PULAU DI MALAYSIA

Bil

Negeri/Nama Pulau

Kedah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pulau Tuba 8. Pulau Dayang Bunting 9. Pulau Singa Besar 10. Pulau Beras Basah 11. Pulau Rebak Besar 12. Pulau Rebak Kechil 13. Pulau Langgun 14. Pulau Tanjung Dendang 15. Pulau Tepor 16. Pulau Bunting 17. Pulau Songsong 18. Pulau Telor 19. Pulau Bidan 20. Pulau Kedah 21. Pulau Sayak 22. Pulau Sigal 23. Pulau Batu Merah 24. Pulau Kukus

Keluasan (KMPersegi)

Kategori Pulau-Pulau Pulau Pembangunan

Pulau Peranginan

Pulau Taman Laut

571.2 Pulau Langkawi

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Pulau Paya Pulau Kaca Pulau Lembu Pulau Segantang A Pulau Segantang B

Pulau Tidak Didiami

Pulau Di Kawasan Sungai


33

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Bil

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Negeri/Nama Pulau

Keluasan (KMPersegi)

Kategori Pulau-Pulau Pulau Pembangunan

Pulau Simpang Tiga Besar Pulau Simpang Tiga Kechil Pulau Gubang Darat Pulau Gubang Laut Pulau Puchong Pulau Ketumbu Pulau Tajai Pulau Balar Pulau Batang Pulau Ujong Buloh Pulau Selat Riang-Riang Pulau Dua Pulau Lima Pulau Ayam Pulau Duyung Pulau Sipak Pulau Selang Besar Pulau Paku Pulau Chorong Pulau Kentut Besar Pulau Kentut Kechil Pulau Chupak Pulau Jong Pulau Singa Kechil Pulau Selang Kechil Pulau Nyior Setali

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Pulau Peranginan

Pulau Taman Laut

Pulau Tidak Didiami

Pulau Di Kawasan Sungai


34

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Bil

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75.

Negeri/Nama Pulau

Keluasan (KMPersegi)

Kategori Pulau-Pulau Pulau Pembangunan

Pulau Enggang Pulau Pasir Pulau Batu Punggah Pulau Lintang Jalan Pulau Anak Pulau Berangan Pulau Anak Tikus Pulau Kapal Pulau Peluru Pulau Tanggok Pulau Anak Kilim Pulau Chempulin Pulau Teluk Jong Pulau Anak Gua Cherita Pulau Gua Pulau Bebilis Pulau Kelam Baya Pulau Chabang Pulau Pasir Pulau Gasing Pulau Dangli Pulau Jemurok Pulau Anak Pulau Datai Pulau Burau Pulau Selat Senari Pulau Tekon Baba

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Pulau Peranginan

Pulau Taman Laut

Pulau Tidak Didiami

Pulau Di Kawasan Sungai


35

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Bil

Negeri/Nama Pulau

Keluasan (KMPersegi)

Kategori Pulau-Pulau Pulau Pembangunan

Pulau Peranginan

Pulau Taman Laut

Pulau Tidak Didiami

Pulau Di Kawasan Sungai

76. Pulau Ular 77. Pulau Selang 78. Pulau Lalang 79. Pulau Jerkom Besar 80. Pulau Jerkom Kechil 81. Pulau Ipoh 82. Pulau Bumbon Besar 83. Pulau Kerai 84. Pulau Bumbon Kechil 85. Pulau Tanggok Besar 86. Pulau Tanggok Kechil 87. Pulau Tiloi 88. Pulau Buyong 89. Pulau Kerengga 90. Pulau Chupak 91. Pulau Lading 92. Pulau Kedera 93. Pulau Timun Sumber: Jabatan Perancangan Bandar dan Desa, Negeri Kedah & dan Laporan Maklumat, & Keluasan dan Perimeter bagi Negeri, Daerah dan Pulau-Pulau di Malaysia terbitan Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM),2005

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


36

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Bil

Negeri/Nama Pulau

Terengganu 94.

Keluasan (KMPersegi)

Kategori Pulau-Pulau Pulau Pembangunan

Pulau Peranginan

Pulau Taman Laut

54.4

95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Pulau Perhentian Besar Pulau Perhentian Kecil Pulau Susu Dara Pulau Rawa Pulau Serenggeh Pulau Teku Burung Pulau Tokong Kemudi Pulau Tokong Kemudi Barat Pulau Redang Pulau Ling Pulau Ekor Tebu Pulau Kerengga Besar Pulau Kerengga Kecil Pulau Paku Besar Pulau Paku Kechil Pulau Cupak Pulau Lima

Pulau Tidak Didiami

Pulau Di Kawasan Sungai


37

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Bil

Negeri/Nama Pulau

Keluasan (KMPersegi)

Kategori Pulau-Pulau Pulau Pembangunan

111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. Pulau Pasir Takir 120. Pulau Che Long 121. Pulau Wan Embong 122. Pulau Pak Kub / Pulau Che Hassan 123. Pulau Wau 124. Pulau Duyung Kecil 125. Pulau Che Yok 126. Pulau Tok Hakim / Pulau Wan Ali 127. Pulau Tengah/ Pulau Panjang 128. Pulau Duyung Besar /Pulau Duyung 129. Pulau Tuan Ngah 130. Pulau Besar /Pulau Raja 131. Pulau Wan Man Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Pulau Peranginan

Pulau Taman Laut Pulau Ekor Tebu Pulau Pinang Pulau Yu Kecil Pulau Yu Besar Pulau Kapas Pulau Gemia Pulau Tenggol Pulau Nyireh

Pulau Tidak Didiami

Pulau Di Kawasan Sungai


38

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Bil

Negeri/Nama Pulau

Keluasan (KMPersegi)

Kategori Pulau-Pulau Pulau Pembangunan

132. Pulau Sekati 133. Pulau Pasir 134. Pulau Pak Mat / Pulau Pak Mat Lebai 135. Pulau Ungku Aziz 136.

137. Pulau Batu Rakit 138. Pulau Batu Rusa 139. Pulau Batu Tengah 140. Pulau Kapak / Pulau Karah 141. Pulau Bidung Laut 142. Pulau Batu Bara 143. Pulau Geluk 144. Pulau Tengkorak / P. Takorak 145. Pulau Cipu 146. Pulau Lang Tengah 147. Pulau Che Selamah 148. Pulau Tok Bilal Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Pulau Peranginan

Pulau Taman Laut

Pulau Tidak Didiami

Pulau Tidak Bernama(Luar Pantai Kg. Seberang Takir

Pulau Di Kawasan Sungai


39

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Bil

Negeri/Nama Pulau

Keluasan (KMPersegi)

Kategori Pulau-Pulau Pulau Pembangunan

149. Pulau Layat 150. Pulau Tok Ba 151. Pulau Ubi 152. Pulau Ru 153. Pulau Mat Gendut 154. Pulau Gemia 155. Pulau Sutung 156. Pulau Tok Haji 157. Pulau Busung 158. Pulau Besar 159. Pulau Che Hamid 160. Pulau Wan Embong 161. Pulau Che Him 162. Pulau Semut 163. Pulau Telaga Tujuh 164. Pulau Dua 165. Pulau Kecil 166. Pulau Kerengga 167. Pulau Mak Cik Pah 168. Pulau Pak Ting 169. Pulau Pauh 170. Pulau Wan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Pulau Peranginan

Pulau Taman Laut

Pulau Tidak Didiami

Pulau Di Kawasan Sungai


40

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Bil

Negeri/Nama Pulau

Keluasan (KMPersegi)

Kategori Pulau-Pulau Pulau Pembangunan

Pulau Peranginan

Pulau Taman Laut

Pulau Tidak Didiami

Pulau Di Kawasan Sungai

Mamat 171. 172. 173. 174. Batu Tokong Dayak / Batuan Tokong Dayak(Daik) 175. Batu Tokong Talang 176. Pulau Tokong Burung 177. Tokong Batu Kemudi 178. Pulau Tengku Jaafar 179. Pulau Serai 180.

Pulau Tidak Bernama Pulau Tidak Bernama Pulau Tidak Bernama

Pulau Tidak Bernama

181. Pulau Dara Kechil 182. Pulau Ru Sumber: Jabatan Perancangan Bandar dan Desa, Negeri Terengganu & dan Laporan Maklumat, & Keluasan dan Perimeter bagi Negeri, Daerah dan Pulau-Pulau di Malaysia terbitan Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM),2005 Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


41

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Bil

Pahang 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195.

Negeri/Nama Pulau

Keluasan (KMPersegi)

Kategori Pulau-Pulau Pulau Pembangunan

Pulau Peranginan

Pulau Taman Laut

Pulau Tidak Didiami

143.6 Pulau Tioman Pulau Chebeh Pulau Seri Buat Pulau Tasu Pulau Raja Pulau Sembilang Pulau Renggis Pulau Tunus Pulau Acheh Pulau Tulai Pulau Labas Pulau Tokong Bara Pulau Dacung Barat Pulau Dutung Laut Pulau Tokong Burung Tengah Pulau Tokong Burung Besar Pulau Tokong Burung Condong

196. 197. 198. 199.

200. 201. Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Pulau Layak Pulau Batu Doyak

Pulau Di Kawasan Sungai


42

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Bil

Negeri/Nama Pulau

Keluasan (KMPersegi)

Kategori Pulau-Pulau Pulau Pembangunan

202. 203. 204. 205. 206. 207.

214. 215. 216.

Pulau Taman Laut

Pulau Tidak Didiami

Pulau Di Kawasan Sungai

Pulau Jahat Pulau Tengah Pulau Batu Buaya Pulau Berembang Pulau Syed Hassan Pulau Lima Besar

208. 209. 210. 211. 212. 213.

Pulau Peranginan

Pulau Berhala Pulau Batu Kuai Pulau Batu Balok Pulau Che Abas Pulau Che Yang Pulau Ganchong Pulau Bungor Pulau Chelah

217. 218. 219. Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Pulau Rumput Pulau Kepayang Pulau Pelak Pulau


43

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Bil

Negeri/Nama Pulau

Keluasan (KMPersegi)

Kategori Pulau-Pulau Pulau Pembangunan

220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Pulau Peranginan

Pulau Taman Laut

Pulau Tidak Didiami

Pulau Di Kawasan Sungai Kencher Pulau Pesagi Pulau Sawah Pulau Malang Pulau Kening Pulau Temerloh Pulau Mangsok Pulau Che Yang Pulau Aubi Pulau Che Burok Pulau Beruas Pulau Ular Pulau Kerengga Pulau Penyu Pulau Datu


44

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Bil

Negeri/Nama Pulau

Keluasan (KMPersegi)

Kategori Pulau-Pulau Pulau Pembangunan

Pulau Peranginan

Pulau Taman Laut

Pulau Tidak Didiami

Pulau Di Kawasan Sungai

234. Pulau Sepoi Sumber: Jabatan Perancangan Bandar dan Desa, Negeri Pahang, Jabatan Ukur dan Pemetaan Pahang, dan Laporan Maklumat, & Keluasan dan Perimeter bagi Negeri, Daerah dan Pulau-Pulau di Malaysia terbitan Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM),2005 Johor 235. Pulau Pisang 236. Pulau Sibu 237. 238. 239.

61.54

240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Pulau Goal Pulau Kelabang Pari Pulau Harimau Pulau Mensirip Pulau Hujung Pulau Tengah Pulau Besar Pulau Rawa Pulau Tinggi Pulau Ibol Pulau Penyabong Pulau Simbang


45

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Bil

Negeri/Nama Pulau

Keluasan (KMPersegi)

Kategori Pulau-Pulau Pulau Pembangunan

Pulau Peranginan

251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. Pulau Lima Kecil 266. Pulau Lima Besar 267. Pulau Mentigi 268. Pulau Malang Berendam 269. Pulau Malang Berdaun 270. Pulau Sibu Besar 271. Pulau Bedaun 272. Pulau Mertang Barat 273. Pulau Mertang Tengah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Pulau Taman Laut Pulau Nanga Besar Pulau Nanga Kecil Pulau Apil Pulau Lanting Pulau Mentinggi Pulau Sibu Tengah Pulau Papan Pulau Sibu Hujung Pulau Aur Pulau Dayang Pulau Lang Pulau Pinang

Pulau Pemanggil

Pulau Tidak Didiami

Pulau Di Kawasan Sungai


46

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Bil

Negeri/Nama Pulau

Keluasan (KMPersegi)

Kategori Pulau-Pulau Pulau Pembangunan

274. Pulau Mertang Timur 275. Pulau Lalang 276. Pulau Pelandok 277. Pulau Mawar 278. Pulau Puchong 279. Pulau Kerengga 280. Pulau Perigi China 281. Pulau Setindan 282. Pulau Batu Gajah 283. Pulau Belanak 284. Pulau Lilang 285. Pulau Sialu 286. Pulau Che Kamat 287. Pulau Lang 288. Pulau Kukup 289. Pulau Kemudi 290. Pulau Sauh 291. Pulau Tunda 292. Pulau Nanas 293. Pulau Merambong 294. Pulau Besar 295. Pulau Garuda 296. Pulau Lima 297. Pulau Tangal 298. Pulau Penyembang 299. Pulau Sibu Kukus Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Pulau Peranginan

Pulau Taman Laut

Pulau Tidak Didiami

Pulau Di Kawasan Sungai


47

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Bil

Negeri/Nama Pulau

Keluasan (KMPersegi)

Kategori Pulau-Pulau Pulau Pembangunan

Pulau Peranginan

Pulau Taman Laut

Pulau Tidak Didiami

Pulau Di Kawasan Sungai

300. Pulau Tokong Sanggul 301. Pulau Tokong Yu 302. Pulau Chumbung 303. Pulau Tokong Rakit 304. Pulau Ayam 305. Pulau Perigi China 306. Pulau Juling 307. Pulau Peak Sumber: Jabatan Perancangan Bandar dan Desa, Negeri Johor & Laporan Maklumat, & Keluasan dan Perimeter bagi Negeri, Daerah dan Pulau-Pulau di Malaysia terbitan Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM),2005 Selangor 308. Pulau Ketam 309. Pulau Klang 310. Pulau Tengah 311. Pulau Tekukor 312. Pulau Carey 313. Pulau Sungai Tengkorak 314. Pulau Che Mat Zain 315. Pulau Pintu Gedong 316. Pulau Tonggok 317. Pulau Belakang Buaya 318. Pulau Selat Kering 319.

360.4

320. Pulau Mahang Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Pulau Selatan


48

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Bil

Negeri/Nama Pulau

Keluasan (KMPersegi)

Kategori Pulau-Pulau Pulau Pembangunan

321. Pulau Lumut 322. Pulau Babi 323. Pulau Penyu 324. 325. Pulau Besar 326. Pulau Jemor 327. Pulau Batu Kambing 328. Pulau Berantai 329.

Pulau Peranginan

Pulau Taman Laut

Pulau Tidak Didiami

Pulau Di Kawasan Sungai

Pulau Anak Angsa

Lemak

Pulau Angsa

330. Pulau Indah Sumber: Laporan Maklumat, & Keluasan dan Perimeter bagi Negeri, Daerah dan Pulau-Pulau di Malaysia terbitan Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM),2005. Perak 331.

318.81

332. Pulau Mentagor 333. Pulau Pangkor Laut 334. Pulau Talang 335. Pulau Giam 336. Pulau Katak 337. Pulau Kelumpong 338. Pulau Selinsing Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Pulau Pangkor


49

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Bil

Negeri/Nama Pulau

Keluasan (KMPersegi)

Kategori Pulau-Pulau Pulau Pembangunan

Pulau Peranginan

Pulau Taman Laut

Pulau Tidak Didiami

Pulau Di Kawasan Sungai

339. Pulau Sangga Kechil 340. Pulau Sangga Besar 341. Pulau Terong 342. Pulau Pasir Hitam 343. Wedge Rock 344. Pulau Tukun Terindak 345. Pulau Pelandok 346. Pulau Dua 347. Pulau Simpan 348. Pulau Tukun Perak 349. Pulau Agas 350. Pulau Payong 351. Pulau Nipis 352. Pulau Rumbia 353. Pulau Saga(2 Pulau) 354. Pulau Lalang 355. Pulau Buloh 356. White Rock 357. Pulau Jarak Sumber: Jabatan Perancangan Bandar dan Desa, Negeri Perak, Jabatan Ukur dan Pemetaan Negeri Perak & Laporan Maklumat, & Keluasan dan Perimeter bagi Negeri, Daerah dan Pulau-Pulau di Malaysia terbitan Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM),2005

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


50

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Bil

Negeri/Nama Pulau

Keluasan (KMPersegi)

Kategori Pulau-Pulau Pulau Pembangunan

Pulau Peranginan

Pulau Taman Laut

Pulau Tidak Didiami

Pulau Di Kawasan Sungai

Kelantan 17.6 358. Pulau Ubi 359. Pulau Tengkorak 360. Pulau Pauh Seratus 361. Pulau Che Tahir@Rulah 362. Pulau Che Soh 363. Pulau Timun 364. Pulau Pantai Kuda 365. Pulau Dollah 366. Pulau Suri 367. Pulau Renjuna 368. Pulau Pisang 369. Pulau Besar 370. Pulau Haji Nik Hab 371. Pulau Gagak 372. Pulau Tongkang 373. Pulau Hj. Nik Mat @ Seratus @ Berluru 374. Pulau Kundur 375. Pulau Ekor Gajah 376. Pulau Batang 377. Pulau Raja Muda 378. Pulau Panjang Sumber: Laporan Maklumat, & Keluasan dan Perimeter bagi Negeri, Daerah dan Pulau-Pulau di Malaysia terbitan Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM),2005 Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


51

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Bil

Negeri/Nama Pulau

Keluasan (KMPersegi)

Kategori Pulau-Pulau Pulau Pembangunan

Negeri Sembilan 0.096 379. Pulau Arang 380. Pulau Burong (Di Batu 1) 381. Pulau Burong (Di Batu 2) 382. Pulau Bagan Pinang 383. Pulau Payong@Pulau Perjudi 384. Pulau Pelandok@Pulau Babi 385. Pulau Terumbu 386. Pulau Tikus 387. Pulau Mengkudu 388.

Pulau Peranginan

Pulau Taman Laut

Pulau Tidak Didiami

Pulau Di Kawasan Sungai

Pulau Tidak Bernama (Port Dickson) Sumber: Jabatan Perancangan Bandar dan Desa, Negeri Sembilan, & Laporan Maklumat, & Keluasan dan Perimeter bagi Negeri, Daerah dan Pulau-Pulau di Malaysia terbitan Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM),2005

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


52

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Bil

Negeri/Nama Pulau

Melaka 389. Pulau Besar 390.

Keluasan (KMPersegi)

Kategori Pulau-Pulau Pulau Pembangunan

Pulau Peranginan

Pulau Taman Laut

Pulau Tidak Didiami

Pulau Di Kawasan Sungai

1.9 Pulau Melaka

391. Pulau Undan 392. Pulau Upeh 393. Pulau Dodol 394. Pulau Hanyut 395. Pulau Nangka 396. Pulau Serimbun 397. Pulau Lalang 398. Pulau Burong 399. Pulau Panjang 400. Pulau Menatang 401. Pulau Konet 402. Pulau Melaka Sumber: Laporan Maklumat, & Keluasan dan Perimeter bagi Negeri, Daerah dan Pulau-Pulau di Malaysia terbitan Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM),2005

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


53

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Bil

Negeri/Nama Pulau

Pulau Pinang

Keluasan (KMPersegi)

Kategori Pulau-Pulau Pulau Pembangunan

Pulau Peranginan

Pulau Taman Laut

Pulau Tidak Didiami

Pulau Di Kawasan Sungai

1034.5 Pulau Pinang

403. Puau Aman 404. Pulau Betong 405. Pulau Gedong 406.

Pulau Jerejak

407. Pulau Kendi 408. Pulau Rimau 409. Pulau Tikus Sumber: Jabatan Perancangan Bandar dan Desa, Negeri Perak, Jabatan Ukur dan Pemetaan Negeri Perak & Laporan Maklumat, & Keluasan dan Perimeter bagi Negeri, Daerah dan Pulau-Pulau di Malaysia terbitan Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM),2005 Perlis 0.05 410. Pulau Ketam Sumber: Laporan Maklumat, & Keluasan dan Perimeter bagi Negeri, Daerah dan Pulau-Pulau di Malaysia terbitan Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM),2005

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


54

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Bil

Negeri/Nama Pulau

W.P Labuan 411. 412. 413.

Keluasan (KMPersegi)

Kategori Pulau-Pulau Pulau Pembangunan

Pulau Peranginan

Pulau Taman Laut

Pulau Tidak Didiami

Pulau Di Kawasan Sungai

91.64 Pulau Labuan

414.

Pulau Kuraman Pulau Rusukan Besar Pulau Rusukan Kecil Pulau Daat Pulau Papan Pulau Burong

415. 416. 417. 418. Pulau Lalang-Layangan 419. Pulau Enoe Sumber: Perbadanan Labuan, & Laporan Maklumat, & Keluasan dan Perimeter bagi Negeri, Daerah dan Pulau-Pulau di Malaysia terbitan Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM),2005

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


55

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Bil

Negeri/Nama Pulau

Keluasan (KMPersegi)

Kategori Pulau-Pulau Pulau Pembangunan

Sabah 1193.9 420. Pulau Gaya (Kota Kinabalu) 421. Pulau Gaya(Sempurna) 422. Pulau Sapi 423. Pulau Manukan 424. Pulau Mamutik 425. Pulau Sulug 426. Pulau Tiga(Gugusan Pulau Tiga) 427. Pulau Tiga (Gugusan Pulau Banggi) 428. Pulau Kalampunian Besar 429. Pulau Kalampunian Damit 430. Pulau Selingan 431. Pulau Bohey Dulang 432. Pulau Maiga 433. Pulau Sibuon 434. Pulau Selakan 435. Pulau Mantabuan 436. Pulau Tetagan 437. Pulau Sebangkat Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Pulau Peranginan

Pulau Taman Laut

Pulau Tidak Didiami

Pulau Di Kawasan Sungai


56

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Bil

Negeri/Nama Pulau

Keluasan (KMPersegi)

Kategori Pulau-Pulau Pulau Pembangunan

Pulau Peranginan

Pulau Taman Laut

Pulau Tidak Didiami

438. Pulau Balambangan 439. Pulau Jambongan 440. Pulau Kapalai 441. Pulau Layang-Layang 442. Pulau Libaran 443. Pulau Ligitan 444. Pulau Malawali 445. Pulau Tabawan 446. Pulau Timbun Mata 447. Pulau Mabul Daerah : Kuala Penyu Gugusan Kuala Sg. Klias 448. Pulau Balangkasan/Pulau Malangkasan 449. Pulau Balangkasan 1 450. Pulau Balangkasan2 451. 452. 453.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama)

Pulau Di Kawasan Sungai


57

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Bil

Negeri/Nama Pulau

Keluasan (KMPersegi)

Kategori Pulau-Pulau Pulau Pembangunan

454.

Pulau Peranginan

Pulau Taman Laut

Pulau Tidak Didiami Pulau (Tidak Bernama)

Gugusan Tanjung Sakat 455. Pulau Lambidan(P. Lubidan) Daerah: Papar Gugusan Pulau Tiga 456. Pulau Dinawan 457. Pulau Terumbu Eberett 458. Pulau Dinawan 2 Daerah : Tuaran Pulau Mangalum 459. Pulau P Mangalum Daerah : Kota Kinabalu Gugusan Pulau Gaya 460. Pulau Sinjataan(Loney) 461. Pulau Plompong 462. Pulau Sepanggar 463. Pulau Udar Besar 464. Pulau Udar Kecil 465. Pulau Peduk 466. Pulau Mantukud Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Pulau Di Kawasan Sungai


58

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Bil

Negeri/Nama Pulau

Keluasan (KMPersegi)

Kategori Pulau-Pulau Pulau Pembangunan

Pulau Peranginan

Pulau Taman Laut

Pulau Tidak Didiami

467. Pulau Ampak-Ampak 468. Pulau Mantukud 469. Pulau Ampak-Ampak 470.

Pulau (Tidak Bernama) Gugusan P. Ambong Bay

471. Pulau Engot 472. Pulau Pandan Pandan Daerah Kota Belud: Gugusan Pulau Usukan 473. Pulau Usukan Gugusan P. Tg. Kranga 474. Pulau Keremat 1 475. Pulau Keremat 2 Gugusan Pulau Mantanami 476. Pulau Mantanani Besar 477. Pulau Lungisan 478. Pulau Mantanani Kecil Daerah Kudat: Gugusan Pulau Bisa 479. Pulau Bisa (P. Salad) Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Pulau Di Kawasan Sungai


59

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Bil

Negeri/Nama Pulau

Keluasan (KMPersegi)

Kategori Pulau-Pulau Pulau Pembangunan

Pulau Peranginan

Pulau Taman Laut

Pulau Tidak Didiami

480. Pulau Batu Laya-Laya Pulau Kalampuan 481. Pulau Kalumpunian 482. Pulau Tanjung Tiga Papan 483. Pulau Limau Limauan 484.

Pulau (Tidak Bernama) Pulau(Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama)

485. 486. Gugusan Balambangan 487. Pulau Kelautan

Pulau

488. Pulau Balambangan 489. Gugusan Pulau Balambangan 490. Pulau Molleangan Kecil 491. Pulau Moleangan Besar 492. Pulau Patanunam 493. Pulau Pagassan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Pulau (Tidak Bernama)

Pulau Di Kawasan Sungai


60

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Bil

Negeri/Nama Pulau

Keluasan (KMPersegi)

Kategori Pulau-Pulau Pulau Pembangunan

Pulau Peranginan

Pulau Taman Laut

Pulau Tidak Didiami

494. Pulau Balak-Nalak 495. Pulau Modom(P.Laksiang) 496. Pulau Panukaran 497. Pulau Bankawan 498. Pulau Bilangan 499. Pulau Sungor 500. Pulau Latoan 501. Pulau Tagujawan 502. Pulau Batawan 503. Pulau Balundangan Kecil 504. Pulau Balungang Besar 505. Pulau Kalangkaman 506. Pulau Guham Selatan(P.Guhan) 507. Pulau Guham Utara(P.Guhan) 508. Pulau Daunan 509. 510. 511. Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak

Pulau Di Kawasan Sungai


61

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Bil

Negeri/Nama Pulau

Keluasan (KMPersegi)

Kategori Pulau-Pulau Pulau Pembangunan

Pulau Peranginan

Pulau Taman Laut

Pulau Tidak Didiami Bernama)

512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama)

Pulau Di Kawasan Sungai


62

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Bil

Negeri/Nama Pulau

Keluasan (KMPersegi)

Kategori Pulau-Pulau Pulau Pembangunan

524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Pulau Peranginan

Pulau Taman Laut

Pulau Tidak Didiami Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama)

Pulau Di Kawasan Sungai


63

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Bil

Negeri/Nama Pulau

Keluasan (KMPersegi)

Kategori Pulau-Pulau Pulau Pembangunan

537.

Pulau Peranginan

Pulau Taman Laut

Pulau Tidak Didiami Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama)

538. 539. Gugusan Pulau Malawati 540. Pulau Mati 541. Pulau Tanjung 542.

Pulau (Tidak Bernama)

543. Pulau Hutan Rimba 544.

Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama)

545. Pulau-Pulau Selatan Selat Malawati 546. Pulau Lakatan (Pulau Silk) 547. Pulau Lingisan 548. Pulau Mandi Darah Gugusan Pulau Malawati 549. Pulau Straggler Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Pulau Di Kawasan Sungai


64

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Bil

Negeri/Nama Pulau

Keluasan (KMPersegi)

Kategori Pulau-Pulau Pulau Pembangunan

Pulau Peranginan

Pulau Taman Laut

Pulau Tidak Didiami

550. Pulau Tambulian 551. Pulau Buwaning 552. Pulau Tibakan 553. Pulau Kukuban 554. Pulau Tigabu Kota Marudu 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama)

Pulau Di Kawasan Sungai


65

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Bil

Negeri/Nama Pulau

Keluasan (KMPersegi)

Kategori Pulau-Pulau Pulau Pembangunan

564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Pulau Peranginan

Pulau Taman Laut

Pulau Tidak Didiami Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama)

Pulau Di Kawasan Sungai


66

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Bil

Negeri/Nama Pulau

Keluasan (KMPersegi)

Kategori Pulau-Pulau Pulau Pembangunan

577.

Pulau Peranginan

Pulau Taman Laut

Pulau Tidak Didiami Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama)

578. 579. 580. 581. 582. Pulau Tango Beluran 583.

Pulau(Tidak Bernama) Pulau(Tidak Bernama)

584. 585. Pulau Musa 586. Pulau Landayang 587. Pulau Sinamgil 588. Pulau Bush 589. Pulau Merigi Gugusan Paitan

Pulau

Telok

590. Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Pulau(Tidak

Pulau Di Kawasan Sungai


67

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Bil

Negeri/Nama Pulau

Keluasan (KMPersegi)

Kategori Pulau-Pulau Pulau Pembangunan

Pulau Peranginan

Pulau Taman Laut

Pulau Tidak Didiami Bernama)

591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Pulau(Tidak Bernama) Pulau(Tidak Bernama) Pulau(Tidak Bernama) Pulau(Tidak Bernama) Pulau(Tidak Bernama) Pulau(Tidak Bernama) Pulau(Tidak Bernama) Pulau(Tidak Bernama) Pulau(Tidak Bernama) Pulau(Tidak Bernama) Pulau(Tidak Bernama) Pulau(Tidak Bernama)

Pulau Di Kawasan Sungai


68

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Bil

Negeri/Nama Pulau

Keluasan (KMPersegi)

Kategori Pulau-Pulau Pulau Pembangunan

603.

Pulau Taman Laut

Pulau Tidak Didiami Pulau(Tidak Bernama) Pulau(Tidak Bernama) Pulau(Tidak Bernama) Pulau(Tidak Bernama) Pulau(Tidak Bernama) Pulau(Tidak Bernama) Pulau(Tidak Bernama) Pulau(Tidak Bernama) Pulau(Tidak Bernama) Pulau(Tidak Bernama) Pulau(Tidak Bernama)

604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. Gugusan Jambongan 614. Pulau Kalangan

Pulau Peranginan

Pulau

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Pulau Di Kawasan Sungai


69

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Bil

Negeri/Nama Pulau

Keluasan (KMPersegi)

Kategori Pulau-Pulau Pulau Pembangunan

Pulau Peranginan

Pulau Taman Laut

Pulau Tidak Didiami

615. Pulau Mabahok 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Pulau(Tidak Bernama) Pulau(Tidak Bernama) Pulau(Tidak Bernama) Pulau(Tidak Bernama) Pulau(Tidak Bernama) Pulau(Tidak Bernama) Pulau(Tidak Bernama) Pulau(Tidak Bernama) Pulau(Tidak Bernama) Pulau(Tidak Bernama) Pulau(Tidak Bernama) Pulau(Tidak Bernama)

Pulau Di Kawasan Sungai


70

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Bil

Negeri/Nama Pulau

Keluasan (KMPersegi)

Kategori Pulau-Pulau Pulau Pembangunan

628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. Pulau Baukuruan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Pulau Peranginan

Pulau Taman Laut

Pulau Tidak Didiami Pulau(Tidak Bernama) Pulau(Tidak Bernama) Pulau(Tidak Bernama) Pulau(Tidak Bernama) Pulau(Tidak Bernama) Pulau(Tidak Bernama) Pulau(Tidak Bernama) Pulau(Tidak Bernama) Pulau(Tidak Bernama) Pulau(Tidak Bernama) Pulau(Tidak Bernama) Pulau(Tidak Bernama)

Pulau Di Kawasan Sungai


71

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Bil

Negeri/Nama Pulau

Keluasan (KMPersegi)

Kategori Pulau-Pulau Pulau Pembangunan

Pulau Peranginan

Pulau Taman Laut

Pulau Tidak Didiami

641. Pulau Tegipil 642. Pulau Biliean 643. Pulau Langkayan Beluran/Labuk Bay 644. Pulau Puru-Puru 645. Pulau Torongohok 646. Pulau Linkabo 647. 648. 649. 650.

Pulau(Tidak Bernama) Pulau(Tidak Bernama) Pulau(Tidak Bernama) Pulau(Tidak Bernama)

651. Pulau Tetabuan 652. Pulau Kanawi 653. Pulau Kaniogan 654. Pulau Penandawan 655. 656. Pulau Bakau Bakau Sandakan Harbour Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Pulau(Tidak Bernama)

Pulau Di Kawasan Sungai


72

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Bil

Negeri/Nama Pulau

Keluasan (KMPersegi)

Kategori Pulau-Pulau Pulau Pembangunan

Pulau Peranginan

Pulau Taman Laut

Pulau Tidak Didiami

657. Pulau Sulok 658. 659. 660. 661.

Pulau(Tidak Bernama) Pulau(Tidak Bernama) Pulau(Tidak Bernama) Pulau(Tidak Bernama)

662. Pulau Gusong 1 663. Pulau Gusong 2 664. Pulau Tikus 665. Pulau Kawan 666. 667. 668. 669. 670. 671. Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Pulau(Tidak Bernama) Pulau(Tidak Bernama) Pulau(Tidak Bernama) Pulau(Tidak Bernama) Pulau(Tidak Bernama) Pulau(Tidak Bernama)

Pulau Di Kawasan Sungai


73

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Bil

Negeri/Nama Pulau

Keluasan (KMPersegi)

Kategori Pulau-Pulau Pulau Pembangunan

Gugusan Pulau Libaran 672. Pulau Tree Rock 673. Pulau Libaran 2 674. Black Rock 675. White Rock 676. Pulau Gulisaan 677. Pulau Lihiman 678. Pulau Bangkungaan Besar 679. Pulau Bangkungaan Kecil 680. Pulau Langaan 681. Pulau Di Tg. Pendaras Sandakan 682. P. Nunuyan Laut 683. P. Nunuyan Darat 684. Pulau Berhala 685. Pulau Bai 686. Pulau Palak 687. Pulau Sangai 688. Pulau Tiong Kecil 689. Pulau Tiong Kecil 2 Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Pulau Peranginan

Pulau Taman Laut

Pulau Tidak Didiami

Pulau Di Kawasan Sungai


74

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Bil

Negeri/Nama Pulau

Keluasan (KMPersegi)

Kategori Pulau-Pulau Pulau Pembangunan

690.

Pulau Peranginan

Pulau Taman Laut

Pulau Tidak Didiami Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama)

691. 692. Pulau Timbang 693. Pulau Mangkalai Darat 694. Pulau Kabili 695. Pulau Pakil 696. 697. 698. 699. 700. 701.

‘

702. 703. 704. Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak

Pulau Di Kawasan Sungai


75

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Bil

Negeri/Nama Pulau

Keluasan (KMPersegi)

Kategori Pulau-Pulau Pulau Pembangunan

Pulau Peranginan

Pulau Taman Laut

Pulau Tidak Didiami Bernama)

705. 706. 707.

Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama)

708. Pulau Tigowis 709. Pulau Mangkalai Laut 710. Pulau Puru-Puru 711. 712.

Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama)

713. Pulau Keramuk 714. Pulau Silogong 715. Pulau Lubukan 716. Pulaun Papahan 717. Pulau Mandag-Mandag 718. 719. Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama)

Pulau Di Kawasan Sungai


76

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Bil

Negeri/Nama Pulau

Keluasan (KMPersegi)

Kategori Pulau-Pulau Pulau Pembangunan

720.

Pulau Peranginan

Pulau Taman Laut

Pulau Tidak Didiami Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama)

721. 722. 723. Kinabatangan/Teluk Tugusan 724. Pulau Tambisan 725. Pulau Evans 726.

Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama)

727. 728. Lahad Datu Dent Haven 729. Pulau Timur 1 730. Pulau Timur 2 731. Pulau Timur 3 Gugusan Pulau Sakar Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Pulau Di Kawasan Sungai


77

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Bil

Negeri/Nama Pulau

Keluasan (KMPersegi)

Kategori Pulau-Pulau Pulau Pembangunan

Pulau Peranginan

Pulau Taman Laut

Pulau Tidak Didiami

732. Pulau Sakar 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama)

Pulau Di Kawasan Sungai


78

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Bil

Negeri/Nama Pulau

Keluasan (KMPersegi)

Kategori Pulau-Pulau Pulau Pembangunan

745.

Pulau Peranginan

Pulau Taman Laut

Pulau Tidak Didiami Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama)

746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. Pulau Kalungan 757. Pulau Kalung Kalungan Gugusan Silam Harbour Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Pulau Di Kawasan Sungai


79

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Bil

Negeri/Nama Pulau

Keluasan (KMPersegi)

Kategori Pulau-Pulau Pulau Pembangunan

Pulau Peranginan

Pulau Taman Laut

Pulau Tidak Didiami

758. Pulau Baik 759. Pulau Saga 760. Pulau Saddle 761. Pulau Laila 762. Pulau Tabun 763. Pulau Saranga 764.

Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama)

765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. Pulau Di Tg. Batai 772.

Pulau (Tidak Bernama) Kunak Gugusan Pulau

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Pulau Di Kawasan Sungai


80

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Bil

Negeri/Nama Pulau

Keluasan (KMPersegi)

Kategori Pulau-Pulau Pulau Pembangunan

Bohayan 773. Pulau Maganting 774. Pulau Tagabua 775. Pulau Tanah 776. Pulau Bohayan 777. Pulau Malundangan 778. Pulau Majinkil 779. Pulau Bakubang 780. Pulau Silumpat 781. Pulau (Tidak Bernama) 782. Pulau (Tidak Bernama) Kunak Gugusan Timbun Mata 783. Pulau Balik Kulambu 784. Pulau Balik Kulambu 2 785. Pulau Batik 786. Pulau Bulusuan 787. Pulau Tatagan-Tatagan 788. Pulau Mata Pahi 789. Pulau Mata Pahi 2 790. Pulau Mata Pahi 3 Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Pulau Peranginan

Pulau Taman Laut

Pulau Tidak Didiami

Pulau Di Kawasan Sungai


81

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Bil

Negeri/Nama Pulau

Keluasan (KMPersegi)

Kategori Pulau-Pulau Pulau Pembangunan

Pulau Peranginan

Pulau Taman Laut

Pulau Tidak Didiami

791. Pulau Mata Pahi 4 792. Pulau Selangan 793. Pulau Puno Puno 794. Pulau Bait 795. Pulau Silawa 796. Larapan 797. Pulau Pababag 798. Pulau Penampangan 799. Pulau Lihak-Lihak 800. Pulau Dewa 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak

Pulau Di Kawasan Sungai


82

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Bil

Negeri/Nama Pulau

Keluasan (KMPersegi)

Kategori Pulau-Pulau Pulau Pembangunan

Pulau Peranginan

Pulau Taman Laut

Pulau Tidak Didiami Bernama)

808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama)

Pulau Di Kawasan Sungai


83

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Bil

Negeri/Nama Pulau

Keluasan (KMPersegi)

Kategori Pulau-Pulau Pulau Pembangunan

820. Semporna Bakungan 821. Pulau Gatahan

Pulau Peranginan

Pulau Taman Laut

Pulau Tidak Didiami Pulau (Tidak Bernama)

Gugusan

822. Pulau Bangkawan 823. Pulau Bakungan 824. Pulau Adal Semporna Gugusan Pulau Bum-Bum 825. Pulau Sisipan 826. Pulau Nusa Kuya 827. Pulau Bum-Bum 828. Pulau Sipanggau 829. Pulau Nusa Tengah 830. Pulau Menamplik 831. Pulau Karidingan 832. Pulau Omadal 833. Pulau Gusungan 834. Pulau Daisy 835. Pulau Bangan-Bangan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Pulau Di Kawasan Sungai


84

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Bil

Negeri/Nama Pulau

Keluasan (KMPersegi)

Kategori Pulau-Pulau Pulau Pembangunan

836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Pulau Peranginan

Pulau Taman Laut

Pulau Tidak Didiami Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama)

Pulau Di Kawasan Sungai


85

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Bil

Negeri/Nama Pulau

Keluasan (KMPersegi)

Kategori Pulau-Pulau Pulau Pembangunan

849.

Pulau Peranginan

Pulau Taman Laut

Pulau Tidak Didiami Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama)

850. 851. 852. 853. Semporna Gugusan Pulau Matahing 854. Pulau Pom Pom 855. Pulau Pandanan 856. Pulau Kalapuan 857. Pulau Mataking Kecil 858. Pulau Mataking 859. Pulau Timba Timba 860. Pulau Bohayan Gugusan Ligitan 861. Pulau Sipadan 862. Pulau Danawan 863. Pulau Si Amil Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Pulau Di Kawasan Sungai


86

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Bil

Negeri/Nama Pulau

Keluasan (KMPersegi)

Kategori Pulau-Pulau Pulau Pembangunan

Pulau Peranginan

Pulau Taman Laut

Pulau Tidak Didiami

Gugusan Pulau Kompong 864. Pulau Silungun 865. Pulau Kalumpang 866. Pulau Delconte Islet 867. Pulau (Tidak Bernama) Tawau 868. Pulau Sebatik 869. Pulau Sedam 870. Pulau Simandalan 871. Pulau Bingkulan 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak

Pulau Di Kawasan Sungai


87

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Bil

Negeri/Nama Pulau

Keluasan (KMPersegi)

Kategori Pulau-Pulau Pulau Pembangunan

Pulau Peranginan

Pulau Taman Laut

Pulau Tidak Didiami Bernama)

879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama)

Pulau Di Kawasan Sungai


88

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Bil

Negeri/Nama Pulau

Keluasan (KMPersegi)

Kategori Pulau-Pulau Pulau Pembangunan

891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Pulau Peranginan

Pulau Taman Laut

Pulau Tidak Didiami Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama)

Pulau Di Kawasan Sungai


89

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Bil

Negeri/Nama Pulau

Keluasan (KMPersegi)

Kategori Pulau-Pulau Pulau Pembangunan

904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Pulau Peranginan

Pulau Taman Laut

Pulau Tidak Didiami Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama) Pulau (Tidak Bernama)

Pulau Di Kawasan Sungai


90

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Bil

Negeri/Nama Pulau

Keluasan (KMPersegi)

Kategori Pulau-Pulau Pulau Pembangunan

917.

Pulau Peranginan

Pulau Taman Laut

Pulau Tidak Didiami

Pulau Di Kawasan Sungai

Pulau (Tidak Bernama) 918. Pulau (Tidak Bernama) 919. Pulau (Tidak Bernama) 920. Pulau (Tidak Bernama) 921. Pulau (Tidak Bernama) 922. Pulau (Tidak Bernama) 923. Pulau (Tidak Bernama) 924. Pulau (Tidak Bernama) 925. Pulau (Tidak Bernama) 926. Pulau (Tidak Bernama) Sumber: Lembaga Pemegang Amanah Taman - Taman Sabah & Laporan Maklumat, & Keluasan dan Perimeter bagi Negeri, Daerah dan Pulau-Pulau di Malaysia terbitan Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), 2005.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


91

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT

Bil

Negeri/Nama Pulau

Sarawak

Keluasan (KMPersegi)

Kategori Pulau-Pulau Pulau Pembangunan

Pulau Peranginan

Pulau Taman Laut

Pulau Tidak Didiami

432.88

927. Pulau Patok 928. Pulau Salak 929. Pulau Lakei 930. Pulau Bruit 931. Pulau Burung 932. Pulau Sampadi 933. Pulau Salak 934. Pulau Talang-Talang Besar 935. Pulau Talang-Talang Kecil 936. Pulau Triso(Simunjan) Sumber : Keluasan dan Perimeter bagi Negeri, Daerah dan Pulau-Pulau di Malaysia terbitan Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM),20

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Pulau Di Kawasan Sungai


GARIS PANDUAN PERANCANGAN

92

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT LAMPIRAN 2 Aktiviti Penambakan Laut Syarat-syarat pertimbangan i.

Penambakan laut di zon persisiran pantai tidak dibenarkan kecuali ia dapat dibuktikan bahawa manfaat ekonomi yang diperolehi daripada aktiviti ini jelas mengatasi kos sosial dan alam sekitar.

ii.

Semua cadangan penambakan laut perlu dirujuk kepadfa Majlis Perancang Fizikal Negara.

iii.

Penambakan laut tidak digalakkan kecuali untuk pembangunan pelabuhan strategik yang mempunyai kepentingan nasional. Penambakan laut untuk tujuan menghasilkan pulau tiruan baru tidak akan dibenarkan.

iv.

Penambakan laut hanya akan dipertimbangkan dengan syarat-syarat berikut: a. b. c. d. e.

iv.

Ia adalah penting untuk mengawal hakisan atau mengembalikan tanah yang telah terhakis; Tidak akan menjejaskan rejim hidrologi semula jadi persisiran pantai dan prosesproses persisiran pantai; Tidak akan menjejaskan kestabilan kawasan projek dan persisiran pantai bersebelahan, termasuk pantai dan kawasan depan persisiran; Tidak akan menjejaskan habitat-habitat semula jadi terutamanya kawasan KSASPP Tahap 1 dan 2 serta perkhidmatan ekosistemnya; dan Faedah projek penambakan laut dalam bentuk pertumbuhan ekonomi dan kebaikan mesyarakat nyata sekali melebihi kos sosial dan alam sekitar.

Semua kerja-kerja penambakan laut yang meliputi keluasan 20 hektar ke atas perlu mendapat kelulusan Penialain Kesan Alam Sekitar (Keputusan MPFN Bil. 4/2005).

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


GARIS PANDUAN PERANCANGAN

93

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT LAMPIRAN 3 Tapak pelupusaan Sisa Pepejal Pengurusan sisa pepejal bersepadu, termasuklah kaedah pengurangan, penggunaan semula, kitar semula dan komposting perlu dilaksanakan di semua pulau-pulau pelancongan. Kerja-kerja Pengorekan dan Perlombongan i.

Aktiviti pengorekan dan perlombongan dalam perairan perisiran pantai, termasuk pembuangan bahan sisa hanya akan dilakukan dengan syarat-syarat berikut: a. b. c. d. e.

Ia mestilah dilakukan untuk kebaikan masyarakat contohnya pengorekan untuk pendalaman alur pelayaran; Memberi impak minima kepada rejim hydrologi semula jadi persisiran pantai dan proses-proses persisiran pantai; Memberi impak minima kepada kestabilan kawasan projek dan persisiran pantai bersebelahan, termasuk pantai dan kawasan foreshore; Memberi impak minima kepada habitat-habitat semula jadi terutamanya kawasan KSASPP Tahap 1 dan 2 serta perkhidmatan ekosistemnya; dan Memberi impak minima kepada kualiti air marin terutamanya akibat gangguan daripada enapan yang telah tercemar.

ii.

Setiap negeri akan mengenalpasti lokasi-lokasi dan kedalaman yang sesuai untuk perlombongan pasir berdasarkan kepada kajian hidrologi, hidrolik, geologi dan ekologi.

iii.

Semua kerja-kerja perlombongan dan pengorekan pasir perlu dikemukakan kepada Pihak Berkuasa Tempatan untuk kelulusan Kebenaran Merancang.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


GARIS PANDUAN PERANCANGAN

94

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT LAMPIRAN 4 Akuakultur Persisiran Pantai Syarat-syarat pertimbangan bagi pembangunan akuakulturi.

Pembangunan akuakultur dan infrastuktur berkaitan tidak akan melibatkan pemusnahan tanah lembap semula jadi.

ii.

Peraturan-peraturan akan diwujudkan untuk menjaga dan menguruskan industri akuakultur. Ini termasuklah syarat-syarat yang menentukan had pengeluaran efluen dan pemilihan kawasan.

iii.

Kultur sangkar akan ditempatkan di estuari dan kawasan luar pesisir yang telah dizonkan sebagai kawasan Zon Industri Akuakultur (ZIA), jauh daripada pantai-pantai pelancongan. Dalam pemilihan kawasan, keutamaan akan diberi kepada kawasan di mana flushing dan penyebaran bahan buangan dan nutrien adalah pada tahap optima. Penilaian alam sekitar dan ekologi akan dijalankan untuk menentukan kesesuaian tapak yang dicadangkan.

iv.

Tahap tampungan untuk setiap ZIA, yang berkaitan dengan jumlah sangkar maksima akan dikenalpasti untuk memastikan bahawa pencemaran air daripada aktiviti akuakultur berada pada tahap yang boleh diterima.

v.

Kajian feasibiliti akan dijalankan untuk menentukan langkah-langkah yang bersesuaian bagi kolam-kolam akuakultur yang telah ditinggalkan. Secara umum, kolam-kolam ini boleh dipulihkan dan digabungkan untuk digunakan semula ataupun dikembalikan kepada keadaan asal semula jadi.

vi.

Semua kawasan akuakultur adalah digalakkan untuk mengambil pendekatan berperingkat untuk dipersijilkan di bawah Skim Persijilan Amalan Akuakultur Terbaik yang diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk mempromosikan amalan yang mengambil berat tentang alam sekitar dan mesra alam.

vii.

Dataran lumpur yang penting untuk industri kerang perlu diuruskan sebagai kawasan KSASPP Tahap 2. Tiada pembangunan yang akan dibenarkan di dalam dan sekitar dengan kawasan ini, terutamanya jaluran paya bakau yang berhampiran.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


95

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT LAMPIRAN 5 Pembinaan Pelabuhan RFZPPN 5: Pembangunan infrastruktur sepanjang kawasan persisiran pantai dirancang dan diuruskan mengikut prinsip-prinsip kebaikan masyarakat (public good), mengelakkan kerosakan kepada alam semula jadi dan memiminumkan gangguan kepada proses semula jadi persisiran pantai. Langkah-langkah: i. Infrastruktur utama baru yang tidak perlu diletakkan berhampiran dengan kawasan persisiran pantai tidak akan ditempatkan dalam kawasan KSASPP Tahap 3. Keutamaan perlu diberi kepada infrastruktur utama baru yang bergantung kepada persisiran pantai (pelabuhan, limbungan kapal, marina, loji janakuasa) dan perkembangan infrastruktur tersebut. Walau bagaimanapun, infrastruktur-infrastruktur ini tidak akan ditempatkan dalam kawasan yang mempunyai risiko ancaman bencana persisiran pantai yang tinggi. ii.

Sebarang pembangunan infrastuktur utama yang baru dalam kawasan KSASPP Tahap 3 hanya akan dibenarkan dengan syarat-syarat berikut: a. Memberi impak minima kepada keseimbangan semula jadi persisiran pantai dan proses-proses persisiran pantai. a. Memberi impak minima kepada kestabilan kawasan tapak projek dan persisiran pantai bersebelahannya, termasuk pantai dan kawasan depan persisiran. b. Memberi impak minima kepada habitat-habitat semula jadi terutamanya kawasan KSASPP Tahap 1 dan 2 serta perkhidmatan perkhidmatan ekosistemnya.

iii.

Tiada pelabuhan baharu boleh dibina sebelum Kajian Pelabuhan Kebangsaan yang telah dicadangkan dalam Rancangan Fizikal Negara 2 (RFN 2).

iv.

Pembinaan pelabohan perlu mendapat kelulusan Perancang Fizikal Negara untuk mendapat nasihat.

v.

Pelan pengurusan alam sekitar dan ekologi perlu disediakan untuk pelabuhan persekutuan dan negeri sedia ada, loji janakuasa dan petrokimia dan industri maritim yang terletak di persisiran pantai. Pelan yang akan disediakan dan digunapakai oleh pihak pengurusan kemudahan ini, akan mengambil kira pemuliharaan habitat-habitat semula jadi serta menetapkan objektif dan sasaran konservasi tahunan.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

EIA dan dikemukakan ke Majlis


GARIS PANDUAN PERANCANGAN

96

PEMBANGUNAN FIZIKAL PULAU-PULAU DAN TAMAN LAUT vi.

Infrastuktur yang berperanan menampung fungsi-fungsi sokongan hidup kritikal atau diperlukan pada masa kecemasan seperti hospital, balai bomba, infrastruktur komunikasi, lapangan terbang serta infrastruktur komuniti yang penting seperti sekolah dan pejabat daerah akan ditempatkan jauh daripada kawasan KSASPP 3.

vii. Infrastruktur awam seperti jeti perikanan dan taman-taman rekreasi akan dibangunkan dan dinaik taraf bila perlu.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


Sebarang pertanyaan sila hubungi: Pengarah Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia Tel: 03-20816 000 Faks: 03-2094 1170 Laman web: http://www.townplan.gov.my


Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia (Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan) Jalan Cenderasari, 50646 Kuala Lumpur

Garis Panduan Perancangan Fizikal Pulau-Pulau Dan Taman Laut  

Garis Panduan Perancangan Fizikal Pulau-Pulau Dan Taman Laut