Page 1

F R E E

C O P Y

I S S U E

6 2

/

D E C E M B E R

2 0 1 1


QEAC Qualified Education Agent Counsellor

Suite 807, 365 Little Collins Street Melbourne VIC 3000 Telf:(03) 8676 0575, 8676 0578 Email: education@icorpinter.com www.icorpinter.com

áË‹§à´ÕÂÇ·Õ่ÁÕ·¹ÒÂáÅÐ Public Notary »ÃШӡÒà ¾ÃŒÍÁ·ÕÁ§Ò¹ ¼ÙŒàªÕ่ÂǪÒÞ¡¯ËÁÒÂÍÔÁÁÔà¡ÃªÑ่¹ ãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒàÃ×่ͧÇÕ«‹Ò·Ø¡»ÃÐàÀ·

C

M

Y

The only one who has Immigration Lawyer and Public Notary in place, with a team of migration specialists

Free! first consultation

CM

Call now 03 8676 0575

MY

CY

CMY

K

Migration Services áË‹§à´ÕÂÇ ·Õ่ÁÕ·¹Ò»ÃШӡÒà ¾ÃŒÍÁ·ÕÁ§Ò¹¼ÙŒàªÕ่ÂǪÒÞ ´ŒÒ¹¡¯ËÁÒ ãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ·Ø¡»ÃÐàÀ· (MARN: 9252631, 0316623, 0955153) Free! ¤‹Ò»ÃÖ¡ÉÒ Skilled Migration

(Skill Assessment / TR / PR) Business visa, Spouse visa, Student dependent visa, ENS/RSMS / MRT / AAT / Court appeals

Business Services

ÃѺ»ÃÖ¡ÉÒ, ·Ó Business Plan ¨´·ÐàºÕ¹¸ØáԨËÃ×ͺÃÔÉÑ· ·ÓÊÑÞÞÒ«×้Í¢Ò¡Ԩ¡Òà áÅÐÊÑÞÞÒ¹ÔµÔ¡ÃÃÁ·Ø¡»ÃÐàÀ·

Education Services á¹Ðá¹Ç¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÊÁѤÃàÃÕ¹·Ø¡¤ÍÏʷءʶҺѹ ºÃÔ¡Òõ‹ÍÇÕ«‹Ò¹Ñ¡àÃÕ¹ Free! ÊÁѤÃàÃÕ¹ãËŒÞÒµÔáÅÐà¾×่͹¨Ò¡àÁ×ͧä·Â ÊÁѤÃÇÕ«‹ÒµÃ§¨Ò¡ÍÍÊàµÃàÅÕ ºÃÔ¡ÒèͧµÑ๋Çà¤Ã×่×ͧºÔ¹ÃÒ¤Ò»ÃÐËÂÑ´ ÃѺá»ÅàÍ¡ÊÒ÷ءÀÒÉÒ ÃѺÃͧâ´Â NAATI


62

Affiliated Newsmagazine for the Thai Society

Level 8, 807/365 Little Collins St. Melbourne VIC 3000 Tel : (03) 8676 0574 Fax : (03) 8676 0300 Email : info@antsnews.com.au : antsnews@gmail.com WS : www.antsnews.com.au

C O N T E N T ANTS Society Events News

06 11

ANTS Guru

22 36

26

Immigration Proper-ties Education Aussie's Slang Mail box

16 17 18 53 57

ANTS Chill out

ขอพระองคทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ดวยเกลาดวยกระหมอมฯ ขอเดชะ ขาพระพุทธเจา แอนท นิวสแมกกาซีน

Health 19, 21, 23 Beauty 20 Eat guide 22 Cooking 24 Lifestyle and travel 26 Thai travel 36 Shopping 40

ANTS Underground

38

Fashion Question man Make over

30

38 39 44

ANTS Tistic From cover Mythipedia

30 50

ANTSTertainment Special interview Gossip Classifieds Horo Cartip Technology Entertainment Calendar

34 45 49 54 56 58 60 61

Cov e r Con t r i b u t o r s

Wanlapa Tantiprasongchai / Bhavin Mettanant / Kalunyoo Kongkatigunjorn Alan Wong / Chulapong Yukate / Linlada Ward / Nootnaree Supaviruchbuncha / Parkpoom Chaisiriprasert / Saard Dee / Tammy / Tus karnchanapa / Wanwisa Romjumpa / Witharya Punephontharwelap / ขวัญ เพียงหทัย / พีรอนงค์ Adv e r t i s i n g E n q u i r i e s Linlada Ward / ลินลดา วอร์ด (03) 9607 1363 Me d i a R e p r e s e n t a t i v e Leba Ethnic Media / Allan Kaufman / (03) 8676 0574

Dis c l a i m e r Newsmagazine for the Thai Society is published 12 times a year. The views expressed in this publication are not necessarily endorsed by the editor or by ANTS. While every effort has been made to ensure the accuracy of the information in this publication is correct at the time of printing, the publishers accept no responsibility or liability for any errors, omission or resultant consequences arising from the information in this publication. All material in ANTS is copyrighted and may not be reproduced in part or in whole without written permission from the publishers. Copyright © 2010 Affiliated Newsmagazine for the Thai Society ANTS. All rights reserved. 04

“พระมหากษัตริย ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลก”

Long Live the King of Thailand On the Auspicious p Occasion off his Majesty the King’s g 84th Birthdayy Anniversaryy 5 December 2011 ×ĂÝÜìøÜóøąđÝøââ ×ĂÝÜìøÜóøąđÝøĉ éšü÷đÖúšćéšü÷ÖøąĀöŠĂö×Ăđéßą ךćóøąóččìíđÝšć îć÷đÖøĊ÷ÜýĆÖéĉĝ ÖĉêêĉßĆ÷đÿøĊ đĂÖĂĆÙøøćßìĎêĎ óøšĂöéšü÷ךćøćßÖćø đÝšćĀîšćìĊę ĒúąÙøĂïÙøĆü ÿëćîđĂÖĂĆÙøøćßìĎê è ÖøčÜĒÙîđïĂøŤøć Royal Thai Embassy, Canberra


SOC I A L EVENTS

SOCIAL E VENTS

คนดีของชุมชนไทยในต่างประเทศจากวิกฤตน�ำ้ ท่วม 2554 คนไทยหลายล้านคนประสบความยากลำ�บากและต้องเผชิญความสูญเสีย ที่เกิดจากน้ำ�ท่วมประเทศครั้งใหญ่ในรอบครึ่งศตวรรษ ที่ส่งผลให้มีผู้เสีย ชีวิตอย่างน้อย 500 คน ภาคธุรกิจ ภาคการเกษตร โครงสร้างพื้นฐานและ สาธารณูปโภค เสียหายหลายสิบพันล้านบาท คนไทยทุกคนต่างได้รับผลกระ ทบรวมทั้งคนไทยในต่างประเทศที่ญาติพี่น้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยด้วย ขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณชุมชนไทยและ Friends of Thailand ทั่ว ออสเตรเลียที่ร่วมแรงร่วมใจอย่างเต็มที่ในการจัดกิจกรรมการกุศลและบริจ าคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมทั้งนักเรียนนักศึกษาไทยในออสเตรเลียที่ เสียสละและอุทิศแรงกายแรงใจในการจัดกิจกรรมช่วยกันระดมขอรับบริจาค เงินด้วย ยกตัวอย่างเช่น สมาคมนักเรียนไทยของมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล ซึ่งสามารถรวบรวมเงินบริจาคได้เกือบ 8,500 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือ ประมาณ 250,000 บาท การริเริ่มกิจกรรมที่ดีและความเสียสละเพื่อสาธาร ประโยชน์ ประกอบกับความมีน้ำ�ใจเอื้ออาทรของผู้บริจาคทั้งชาวไทยและ ชาวต่างประเทศในออสเตรเลียแสดงให้เห็นว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครหรือจะ อยู่ที่ใดในโลกก็ตามสามารถที่จะยื่นมือเข้าช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากได้ด้วย กันทั้งสิ้น  ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ยังคงเปิดรับเงิน บริจาคเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วมทางธนาคาร Commonwealth Bank of Australia ชื่อบัญชี Royal Thai Embassy – Emergency Relief BSB no. 062900 เลขที่บัญชี 1073 3708

Thai Flood Relief with TSV @ S o u t h Bank – นับว่าเป็นการรวมตัวกันอย่างครึกครื้นของบรรดา สมาคมนักเรียนไทยในรัฐวิคทอเรียและทีมงาน ANTS ที่ได้มีโอกาส ใช้ความสามารถ เวลา และกำ�ลังที่มีช่วยกันหาเงินสมทบทุนเพื่อช่วย เหลือผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วมที่ประเทศไทย โดยการนำ�เงินที่ได้ในวันนั้น ทั้งหมดบวกกับกล่องรับบริจาคตามร้านอาหารและร้านขายของชำ�ทั่ว เมลเบิร์นบริจาคผ่านสภากาชาดไทย

06

Fro m t h e f lo o d d i s a s t e r e m e rg e T h a i s t u d e n t ro le m o d e l s a b roa d . Millions of people throughout Thailand have suffered one of the most disastrous flood in the past half century, with over 500 lives lost and billion-baht worth of damages across the sectors. Such vast destruction has touched just about everyone including the Thais abroad whose families and friends still live in Thailand. The Thai communities and Friends of Thailand across Australia have tirelessly pitched in to help the best they can. Thai students in Australia have also proven themselves to be one of the strongest contributors in the flood relief effort. Recently the Thai Student Association of the University of Newcastle, for example, had raised almost 8,500 Australia dollars to be donated to the Thai Red Cross. The initiatives and contributions of the Thai communities and the kind-hearted donors, Thais and Friends of Thailand alike, have shown the world that you can and are capable of reaching out and helping those in need, no matter who and where you are. Donation to help flood victims can still be made through the Royal Thai Embassy – Emergency Relief account, Commonwealth Bank of Australia, BSB no. 062 900, Account no. 1073 3708.

The Thai Language School of Melbourne Inc

âçàÃÕ¹ÀÒÉÒä·Â¹¤ÃàÁÅàºÔϹ ແ´Ê͹ÀÒÉÒä·ÂÊÒËÃѺ¹Ñ¡àÃÕ¹à´ç¡ ËÅÑ¡ÊÙµÃÀÒÉÒä·ÂÊÒËÃѺ¼ÙŒãËÞ‹ ËÅÑ¡ÊÙµÃÀÒÉÒÍѧ¡Äɾ×é¹°Ò¹ ËÅÑ¡ÊٵþÔàÈÉÊÓËÃѺºØ¤¤Å·ÑèÇä»

ÃдѺ Kindergarten ¶Ö§ Year 10 ÃдѺ Beginner to Advance áÅÐ Thai Studies ÊÓËÃѺ¤¹ä·Â·Õ赌ͧ¡ÒÃàÃÕ¹¾×é¹°Ò¹¡Òþٴ Í‹Ò¹ à¢Õ¹ ¡Ò÷ÓÍÒËÒÃä·Â ´¹µÃÕä·Â ÃÓä·Â áÅÐá¡ÐÊÅÑ¡¼Ñ¡ ¼ÅäÁŒ

ʹ㨵Դµ‹Í

Phone: 03 9735 4143 Mobile: 04 0124 9498 Email: pasathaimelb@iprimus.com.au Website: www.thaimelbourne.com.au Place: Coomoora Secondary School Address: 15-39 Coomoora Road, Springvale South Postal: P.O. BOX 925, Lilydale, VIC 3140

07


SOC I A L EVENTS

SOCIAL E VENTS

กฐินพระราชทาน 2011 ณ Box Hill Town hall 2011 โดยมีคุณกฤษฏี พฤฒิอาภากุล คุณธนาศิลป์

PRIME CUTS: RMIT Photoimaging G ra d u a t e E x h i b i t i o n 2 0 11 งานแสดงผลงานของนักเรียนถ่ายภาพของ RMIT ปีนี้มี นักเรียนไทยทั้งหมดสองคน หนึ่งในนั้นก็ทำ�ให้คนไทยยิ้มได้ด้วยการหอบรางวัล Best Commercial กลับ บ้านไปซึ่งก็คือน้อง Jiraporn Taweekarn (Pach) ส่วนอีกคนที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีก็คือน้อง Chintakan Suphaya-achin (Kay) จาก CMYKstudiobar และนี่คือผลงานของทั้งสองที่เราอยากจะเอามาอวดค่ะ

คุณรุ่งทิพย์ ใจจำ�นง และคุณอนันต์ วงค์สีรโชติเป็นเจ้าภาพ ในการจัดงานครั้งนี้

อีกหนึ่งผลงานของช่างถ่ายรูปต่างชาติที่รักในความเป็นไทยและอยาก จะถ่ายทอดให้คนอื่นๆ ได้เห็นในมุมที่เขามอง ‘ T h a i l a n d I P h o n e d ’ Photo Exhibition by ROB STEER PHOTOGRAPHY PRESENTS. A TRAVEL EXHIBITION on FRIDAY 9 – 23 DECEMBER 2011 the exhibition can be viewed from Wednesdays to Sundays, after 4pm at Red Monkey Tea House 470 Victoria St, North Melbourne at 5PM to 9PM

อิม่ บุญ3 @ Amber Lounge 08

09


SOC I A L EVENTS

 E d i t o r i a l T a l k

Gala Dinner on 5th D e cemb er 2011 a t Grand Hyat t Mel b ourne นับว่าเป็นงานที่ตื่นตาตื่นใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่เราชาวไทยในต่างแดน ได้มีโอกาสเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษาของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีแขกทั้งชาวไทยและต่าง ชาติมากันคับคั่ง เพราะว่าในปีนี้ทาง GMM Grammy ได้ส่งเหล่าศิลปินมาให้ ความบันเทิงถึง 4 ท่าน นั่นคือ พลพล เตชิน โรส ศิรินทิพย์ และแก้ม เดอร์ สตาร์ ในงานมีทั้งการขาย Raffle และประมูลของต่าง ๆ มากมาย โดยทาง ทีมงานจะนำ�รายได้ไปบริจาคผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วมที่ประเทศไทย ต้องปรบมือ ให้กับ Dr.Simon Wallace และทีมงานทุกท่านที่ร่วมกันสร้างสรรค์งานนี้ขึ้น มาเป็นอย่างดี 10

ที่เมืองไทยน้ำ�ลดแล้ว โล่งใจไปเยอะ แต่ก็ยังห่วงที่บ้านเมืองต้องบูรณะอีก มากมายกว่าทุกอย่างจะเข้าที่และกลับสู่สภาพที่ดี ขอให้กำ�ลังใจแก่คนในชาติ ให้เข้มแข็งและสู้ชีวิตกันต่อไปเช่นเดียวกันกับคนที่นี่ ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยน และเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเสมอ พร้อมที่จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง ความ แตกต่างและสิ่งใหม่ๆ ในชีวิตเฉกเช่นคนยุคใหม่ที่เปี่ยมพลัง ดีใจที่ได้มีโอกาสร่วมงานเฉลิมฉลองวันพ่อที่เมลเบิร์นอีกครั้ง ที่ย้ำ�ให้รู้ว่าการ ระลึกถึงคุณความดีและความเสียสละของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ เคยจางจากใจของชาวไทย งานนี้สนุกและน่าประทับใจมาก พบผู้คนหลาย คนที่ไม่ได้เจอมานาน อาหารอร่อย เต้นมัน โดยเฉพาะนักร้องและดนตรี ที่ได้ สร้างบรรยากาศให้ครึกครื้นเป็นพิเศษจนบางคนเกิดอาการเพี้ยนเล็กๆ เพราะ สนุกและดื่มมากไปหน่อย ดนตรีเป็นภาษาสากลที่ไม่ต้องใช้ความเข้าใจ แต่ใช้ เสียง จังหวะลีลาและความไพเราะเป็นสื่อ นักร้อง นักดนตรีจึงนับว่าเป็นผู้ที่มี พรสวรรค์โดยแท้ ANTS ฉบับนี้จึงจงใจที่จะกล่าวกันถึงดนตรีและนักดนตรีใน อีกมุมมองหนึ่งอย่างน่าสนใจสำ�หรับผู้ที่มีดนตรีในหัวใจ มาสดใสกันอีกปีกับยามร้อน เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ หวังเสมอว่าทุกท่าน คงจะเป็นเหมือนเรา คือเพลิดเพลินและมีความสุขเหลือเกินกับการประดับ ประดาบ้านด้วยแสงไฟและสีสัน พบปะอวยพรและสังสรรกับเพื่อนๆ ญาติๆ ใน ช่วงเทศกาล ปิดเทอมแล้ว ขอให้ท่องเที่ยวกันด้วยความปลอดภัยแล้วกลับมา ลุยกันต่อหลังปีใหม่นะคะ ลินลดา วอร์ด / บรรณาธิการ It is good to hear that Thailand has now slightly recovered from the flood crisis. The next steps are to repair and develop the country, and get everything back to normal. It will be a big challenge, so we encourage everyone to remain strong and to get on with the life, and be prepared for future changes that will come along as a normal part of life. A wonderful time was had by all who attended the gala dinner to cerebrate the King’s Birthday on the 5th December this year. The event reminded us of the good deeds and happens the King Bhumibol Adulyadej has brought us, and the sacrifice the King made for Thailand and its people. Everyone in the audience was impressed with the atmosphere, food, entertainment, singers, and music. This leads us to the theme for this issue of ANTS, which is about musicians. Let’s read about the influential musicians interviewed and written by ANTS for all music lovers. Here comes another time of the year for big fun with houses decoration with Christmas cheer, and time to say “Merry Christmas and Happy New Year”. We wish all of our valued readers the happiness and enjoyment of the festive season, parties, school holiday, and safe travelling. See you again on your return after the New Year 2012. Linlada Ward / Editor

 T e a m

Linlada Ward Marketing Director

Harinat Siriwan Strategic Director

Pranopporn Charoenphannathon Accountant

Chollada Kromyindee Marketing Officer

Candice Boonjua Translator

Ruriya Singhay Editorial Team

Tus Karnchanapa Editorial Team

Withar ya Punephonthaewelap Editorial Team

Aninta Boonnotok Art Director

Itchaya Goaysomboon Graphic Designer

Sansern Amnuaypond Rianthong Hirunyaphan Advertising Designer Photographer

Bhavin Mettanant Photographer

Kalunyoo Kongkatigunjorn Photographer

Wirut Khemnak Photographer

Katalee Krachangsaeng Social Journalist

Subhorn Limthongkul Journalist

Tana Taechalertpaisarn Proof reader

Tharit Manakul Ants Junior

Nisathip Peeratrakul Ants Junior

Bruce Isaacs International Co-ordinator

Community Contacts Royal Thai Embassy / 111 Empire Circuit, Yarralumla, ACT 2600 / Tel:(02) 6206 0100 Royal Thai Consulate General / Suit 301, 566 St. Kilda Rd., Melbourne VIC 3044 / Tel:(03) 9533 9100 Thai Airways International / 3rd. Floor, 250 Collins St., Melbourne VIC 3000 / Tel:(03) 8662 2266

สมาคมไทยแห่งรัฐวิคทอเรีย / คุณจุลพงศ์ อยู่เกษ / Tel: 0432 429 889 สมาคมออสเตรเลีย - ไทย / คุณ Robert Taylor / Tel: (03) 9426 9128 วัดไทยนครเมลเบิร์น (Box Hill) / Tel: (03) 9899 0883

วัดธรรมรังษี (Forest Hill) / Tel: (03) 9878 6162 วัดป่าโพธิวัน (Warburton) / Tel: (03) 5966 5999 วัดธรรมาราม (Sunshine) / Tel: (03) 9352 5509

“A better magazine for the Thai Community” Visit us online: www.antsnews.com.au 11


NE WS กองทัพบก โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) ขอเชิญร่วมบริจาค เงิน สิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ได้ที่จุดรับบริจาคด้านหน้า ททบ. 5 ถนนพหลโยธิน (สนามเป้า) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ หรือ โอนเงินเข้าบัญชี “ททบ.ช่วยภัยน้ำ�ท่วม” บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาสนามเป้า เลขที่บัญชี 021-2-69426-9 กองทัพเรือ ได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเงิน และสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ อุทกภัย ชื่อบัญชี ศูนย์รับบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัย หนาว กองทัพเรือ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขา กองบัญชาการ กองทัพเรือ เลขที่บัญชี 115-2-14322-6 หรือติดต่อหน่วยงานของกองทัพ เรือ อาทิ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ถนนมหาราช, ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ, ป้อมพระจุลจอมเกล้า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ, โรงเรียนนายเรือ จ.สมุทรปราการ, สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง อ.ศาลา ยา จ.นครปฐม

ANTS news magazine ยินดีเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์การ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่เกิดขึ้นทั่วทุกภาคของประเทศ โดยได้ทำ�การ รวบรวมช่องทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วมและหลังนํ้าท่วม จุดรับบริจาค สิ่งของทั้งกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ทั้งในออสเตรเลียด้วย สำ�หรับ หน่วยงาน หรือองค์กรที่เปิดจุดรับบริจาคสิ่งของ สามารถส่งรายละเอียด หรือ ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ได้ที่ antsnews@gmail.com A Weekend Picnic for Thai Flood Relief Saturday 10th - Sunday 11th December 2011 11am-3pm at Federation Square, River Terrace Thai Student Association of Victoria Flood Relief fund ANZ bank: BSB 013 128 ACC NO 262290423 สภากาชาดไทย โดย มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ขอเชิญร่วม บริจาคเงินช่วยผู้ประสบอุทกภัย ได้ที่ บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทย พาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-3-04190-6 สอบถามราย ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2251-7853-6 หรือ 1664 และสามารถ บริจาคสิ่งของได้ที่ จุดรับบริจาค มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-22564583-4, 0-2256-4427-9 และ 0-2251-0385 หรือที่ หน่วยม้าทรงประจำ� พระองค์ฯ ในพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ภายในกองพล ทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2297-5195 และ 0-2297-5174 12

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) เชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคเงินช่วย เหลือ ผ่านทางบัญชีเดินสะพัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารัชโยธิน ชื่อบัญชี “มูลนิธิสยามกัมมาจล-ไทยพาณิชย์ เพื่อผู้ประสบภัย” เลขที่บัญชี 111-390911-5 โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามเขต สามารถบริจาคผ่าน สาขากว่า 1,000 สาขาและเครื่อง ATM ของธนาคารที่มีกว่า 8,000 เครื่องทั่ว ประเทศ รวมถึงผ่านบริการ SCB Easy Net โดยจะจัดสรรเงินบริจาคส่วนนี้ เพื่อการให้ความช่วยเหลือระยะเร่งด่วนในรูปแบบ การจัดทำ�ถุงยังชีพ บริจาค เรือ เสื้อชูชีพ ตลอดจนการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ผ่านทางมูลนิธิและองค์กรการ กุศลที่เกี่ยวข้อง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารไทย พาณิชย์ โทรศัพท์ 02-777-7777 ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน) ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำ�ใจช่วยเหลือผู้ ประสบอุทกภัย โดยบริจาคเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา ถนนหลังสวน ชื่อบัญชี มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 082-2-66600-0 โดยกรณีการบริจาคข้ามเขตสำ�นักหักบัญชีจะได้ รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามเขต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center โทรศัพท์ 0 2888 8888 ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วม ทั้งการโอนเงินเพื่อบริจาค และโอนเงินเพื่อ ช่วยเหลือญาติพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ โดยขณะนี้ได้มีหน่วยงาน ต่างๆ ได้เปิดบัญชีกับธนาคารเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย เช่น บัญชี กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำ�นักนายกรัฐมนตรี เลขที่บัญชี 0670-06895-0 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 1551 ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) หรือ ทีเอ็มบี ขอเชิญคนไทยแสดงพลัง และน้ำ�ใจ ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วมผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสำ�นักพหลโยธิน ชื่อบัญชี “TMB เพื่อช่วยเหลือผู้ ประสบภัยน้ำ�ท่วม” เลขที่บัญชี 001-9-17363-2 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผ่านทางหน้าเคาน์เตอร์สาขา, ตู้เอทีเอ็ม หรืออินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของ ที เอ็มบี ทั่วประเทศ โดย ทีเอ็มบี จะสมทบเงินเพิ่ม 1 บาท ทุกๆ เงินบริจาค 1 บาท และจะนำ�เงินบริจาคทั้งหมด ไปมอบให้แก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสมทบทุนบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยที่เกิดขึ้นทั่ว

ประเทศอันเป็นวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทีเอ็มบีทุกสาขา หรือโทรศัพท์ 1558 บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำ�กัด เปิดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วม ผ่านโครงการ “มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก และเซเว่นอีเลฟเว่น ช่วยผู้ประสบภัย” สามารถร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ทุก สาขาทั่วประเทศ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำ�กัด (มหาชน) เปิดจุดรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วม ณ ที่ทำ�การไปรษณีย์ทั่ว ประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 1545 บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด ผู้บริหารร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมกับ สำ�นักนายกรัฐมนตรี เปิดรับเงินบริจาค เข้า “กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำ�นักนายกรัฐมนตรี” ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่ นทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อนำ�เงินไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตลอด 24 ชั่วโมง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำ�กัด (มหาชน) และมูลนิธิบิ๊กซี ได้จัดถุงยังชีพ ข้าวสาร และน้ำ�ดื่ม ส่งไปยังพื้นที่ ประสบภัยมาตลอดช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา รวมทั้งได้ตั้งจุดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค “ไทยช่วยไทย สู้ภัยน้ำ� ท่วม” เพื่อรวบรวมสิ่งของจำ�เป็นส่งไปช่วยเหลือพี่น้องที่กำ�ลังประสบอุทกภัยในจังหวัดต่างๆ ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถ รนำ�เครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำ�เป็น ไปบริจาคที่จุด “ไทยช่วยไทย สู้ภัยน้ำ�ท่วม” ได้ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซู เปอร์เซ็นเตอร์ ทั้ง 106 สาขาทั่วประเทศ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงคมนาคม ตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของ กระทรวงคมนาคม โดยเปิดจุดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกด่านของ ทางพิเศษทุกสายทาง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และ ที่ศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) ณ อาคารจตุจักร ถ.พหลโยธิน ตลอดจนศูนย์ควบคุมระบบทางพิเศษฉลองรัช ถนนประดิษฐ์มนูธรรม และศูนย์ควบคุม ทางพิเศษศรีรัช ถนนอโศก-ดินแดง ในวันและเวลาทำ�การ สำ�หรับผู้ที่ต้องการบริจาคเงินให้นำ�เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว ชื่อบัญชี คค.ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เลขบัญชี 021-0-11932-2 สอบถามราย ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 1543 บริษัท คลิก วีอาร์วัน เรดิโอ จำ�กัด ผู้ผลิตรายการวิทยุ จัดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย “ช่วยด้วย ช่วยได้” โดยร่วมกับศูนย์บัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี รับบริจาคสิ่งของที่ขาดแคลน ส่งตรงไปช่วยผู้ที่ได้รับความ เดือดร้อนอย่างเร่งด่วน ได้แก่ น้ำ�ดื่ม, อาหารแห้ง, อาหารกระป๋อง (เปิดรับประทานได้ทันที), ยาแก้น้ำ�กัดเท้า, ยา รักษาโรค, ไฟฉายพร้อมถ่าน, ถุงดำ�, ยากันยุง, เทียน, ไฟแช็ค, วิทยุทรานซิสเตอร์, ข้าวสาร, น้ำ�มันพืช, เสื้อชูชีพ และนมกล่องหรือนมสำ�หรับเด็ก บริจาคได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 14 ต.ค.นี้เป็นต้นไป ที่ บริษัท คลิก วีอาร์วัน เรดิโอ จำ�กัด อาร์ซีเอบล็อกซี ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ หรือบริจาคเงินผ่านบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาตลาดน้อย ชื่อบัญชี กองทุน 101 เพื่อสาธารณะประโยชน์ เลขที่บัญชี 0272-20990-9 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2641-5234, 0-2203-0300, 0-2641-4191 และ 0-26415392 ถึง 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับกรุงเทพมหานคร เปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อช่วยผู้ประสบ ภัยน้ำ�ท่วม เวลา 10.00-19.00 น. ของวันอังคารถึงวันอาทิตย์ (หยุดทำ�การวันจันทร์) โดยจุดรับบริจาค อยู่ที่บริเวณ เคาเตอร์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน สิ่งที่รับบริจาคคือเงินสด ข้าวสารและอาหาร กระป๋อง ได้แก่ ข้าวสารบรรจุถุง ปลากระป๋อง (ชนิดฝาดึง) ผักกาดดองกระป๋อง (ชนิดฝาดึง) หอยลายกระป๋อง (ชนิด ฝาดึง) โจ๊กคัพ บะหมี่กึ่งสำ�เร็จรูป และน้ำ�ดื่ม ทั้งนี้ ทางหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ของดรับสิ่งของอื่นๆ ที่มิได้อยู่ในรายการข้างต้น เพื่อความเรียบร้อยในการบรรจุและจัดชุดสิ่งของในการนำ�ส่งต่อไป มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เปิดรับการบริจาคเงิน สิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วม โดยท่านสามารถบริจาค เงินผ่านทางเว็บไซต์ www.worldvision.or.th หรือบริจาคเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (World Vision Foundation of Thailand) ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด สาขาเอกมัย เลขที่บัญชี 053-1-10632-2 หรือ ธนาคารกสิกรไทย สาขาเอกมัย เลขที่ 059-2-40974-7 หรือส่งของบริจาคมาได้ที่ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เลขที่ 582/18-22 ซอยเอกมัย สุขุมวิท 63 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ บริจาค กรุณาโทร 0-2381-8863 ถึง 5

µÑÇ ËÒ¡¤Ø³¡ÓÅѧàµÃÕÂÁ75 ÊÁѤÃÇÕ«‹Ò·Ó§Ò¹ 4 ? ËÒ¡¤Ø³µŒÍ§¡ÒÃãËŒ áºº ENS? ¹Ò¨ŒÒ§Ê»Í¹à«ÎÃ

ËÒ¡¹Ò¨ŒÒ§¢Í§¤Ø³ ¡ÓÅѧÁͧËÒ ¡Òýƒ¡ÍºÃÁÅÙ¡¨ŒÒ§?

·Ñé§ËÁ´¹Õé àÃÒ ª‹Ç¤س䴌 ! GIT Australia can provide the following services to meet your needs: Provide RPL for qualifications to overseas cooks and chefs Issue Hospitality qualifications through Skill Recognition Provide training records to employers to meet the training benchmark requirement!

GI T

australia

I N T E R N AT I O N A L C O L L E G E

28-32 Elizabeth Street Melbourne, VIC 3000 Email: study@gurkhas.vic.edu.au Web: www.gurkhas.vic.edu.au

Contact us

03 9607 8676 1333 0578 807, 365 Little Collins Street, Melbourne, VIC 3000 email: info@icorpinter.com www.icorpinter.com


NE WS

O Christmas tree, how costly are your branches “ต้นคริสต์มาสทองคำ�” มูลค่ากว่า 60 ล้านบาท

Protecting the pristine: Coral Sea marine reserve on the way ออสเตรเลียเตรียมประกาศ “ทะเลคอรัล” เป็นเขตอนุรักษ์ทางทะเลใหญ่ที่สุดในโลก ออสเตรเลียมีแผนประกาศให้ทะเลคอรัล (Coral Sea) เป็นเขตอนุรักษ์ ทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อปกป้องแนวปะการังที่อุดมสมบูรณ์และ เต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพเอาไว้ เขตอนุรักษ์สัตว์น้ำ�แห่งเครือจักรภพทะเลคอรัล จะกินพื้นที่ราว 990,000 ตารางกิโลเมตรนอกชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของ ออสเตรเลีย หรือใหญ่เกินกว่าครึ่งของพื้นที่รัฐควีนสแลนด์ “มหาสมุทรอันกว้างใหญ่ของออสเตรเลียเป็นแหล่งอาหาร, แหล่ง ทรัพยากรธรรมชาติ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำ�หรับประชาชน แต่เราก็ไม่อาจชะล่าใจได้” โทนี เบิร์ก รัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อม ออสเตรเลียเผย ภายใต้โครงการดังกล่าว ทะเลคอรัลจะกลายเป็นเขตอนุรักษ์ทางทะเลที่ ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งรัฐบาลจะไม่อนุญาตให้มีการสำ�รวจน้ำ�มันหรือก๊าซ ธรรมชาติ และจะออกข้อบังคับเพิ่มเติมในการทำ�ประมงแถบนี้ ทะเลคอรัลนับว่ามีความสำ�คัญในเชิงสิ่งแวดล้อมต่อเขตเศรษฐกิจจำ�เพาะ ของออสเตรเลีย เนื่องจากมีภูมิประเทศที่หลากหลาย ทั้งแนวปะการัง ขนาดใหญ่, สันทราย, โตรกผา และที่ราบก้นสมุทร “ไม่มีดินแดนส่วนไหนของออสเตรเลียที่ความแตกต่างมากมายมา อยู่รวมกันเหมือนที่นี่ ทั้งทะเลที่ใสสะอาด, แนวปะการังอันงดงาม, ประวัติศาสตร์ทางทหารที่บ่งบอกความเป็นออสเตรเลีย และวันนี้ยังมีข้อ 14

เสนอที่จะปกป้องทะเลแห่งนี้เอาไว้อย่างถาวร” เบิร์ก กล่าว ผลการศึกษาล่าสุดพบว่า ทะเลคอรัลซึ่งกินอาณาเขตตั้งแต่แนวปะการัง เกรท แบริเออร์ รีฟ ไปจนถึงหมู่เกาะโซโลมอน, วานูอาตู และ นิวแคลิ โดเนีย เป็นถิ่นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์หลากชนิด และเป็นทะเล เพียงไม่กี่แห่งในโลกที่ยังเต็มไปด้วยสัตว์นักล่าขนาดใหญ่ เช่น ฉลาม และทูน่า เบิร์ก ระบุว่า แนวเขตอนุรักษ์ที่อยู่ใกล้ชายฝั่งมากที่สุดก็ยังห่างถึง 60 กิโลเมตร ซึ่งไกลพอที่จะไม่เป็นอุปสรรคต่อการประมงถูกกฎหมายและ กิจกรรมสันทนาการของประชาชน นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างชื่นชมข้อเสนอที่จะให้ทะเลคอรัลเป็นเขต อนุรักษ์ แต่ก็ระบุว่า โครงการดังกล่าวอาจยังไม่สามารถปกป้องแนว ปะการังที่บอบบางและสรรพชีวิตในทะเลได้อย่างเต็มที่ “เรายินดีที่รัฐบาลจะสั่งห้ามขุดเจาะน้ำ�มันและก๊าซธรรมชาติ และห้ามใช้ เครื่องมือประมงที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตตามพื้นทะเล... อย่างไรก็ตาม น่าจะมีมาตรการคุ้มครองที่เข้มงวดกว่านี้ โดยเฉพาะในจุดที่เปราะบาง เพื่อให้มั่นใจว่า ทะเลคอรัลจะได้รับการปกปักษ์รักษาไว้อย่างยั่งยืน” อิ โมเก็น เซโธเว็น จากกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พิว ระบุ รัฐบาลออสเตรเลียจะใช้เวลา 2 เดือนนับจากนี้เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ในการตั้งเขตอนุรักษ์ ก่อนจะมีการตัดสินใจขั้นสุดท้าย

แม้พิษเศรษฐกิจก็คงไม่อาจกลบแสงสว่างเรืองรองของต้นคริสต์มาสต้นนี้ เพราะประดิษฐ์ขึ้นจากทองคำ�แท้ และมี มูลค่าสูงถึง 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (62.6 ล้านบาท) ต้นคริสต์มาสทองคำ� สูง 2.4 เมตร ต้นนี้ คือผลงานจากความวิริยะอุตสาหะของร้านอัญมณีแห่งหนึ่งในย่านกิน สะของกรุงโตเกียว ร่วมกับศิลปิน โชโก คาริยาซากิ ผู้เชี่ยวชาญการจัดดอกไม้ โดยใช้ทองคำ�หนักถึง 12 กิโลกรัม ตบแต่งด้วยริบบิ้น, หัวใจ และดอกกล้วยไม้ ซึ่งล้วนแต่ประดิษฐ์ขึ้นจากทองคำ�แท้ นาโอโตะ มิซูกิ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดของร้านอัญมณี เปิดเผยว่า แม้มูลค่าของทองที่ใช้จะอยู่ที่ราวๆ 700,000 ดอลลาร์สหรัฐ (22 ล้านบาท) แต่เมื่อบวกกับค่าแรงในการประดิดประดอย ทำ�ให้มูลค่าของต้นคริสต์มาสสูงถึง 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ “เมื่อพิจารณาจากระยะเวลาที่ใช้ทำ�ต้นคริสต์มาส, ค่าออกแบบ และค่าแรงทั้งหมด เราประเมินว่าราคาของต้น คริสต์มาสนี้น่าจะสูงประมาณ 150 ล้านเยน” มิซูกิกล่าว ประกายสีทองระยิบระยับจากต้นคริสต์มาสดึงดูดสายตาผู้คนที่ผ่านไปมาให้ต้องเหลียวหลังมาชม “เมื่อมองดูต้นคริสต์มาส คุณจะรู้สึกเหมือนมันพุ่งเข้าหาคุณได้เลย” คิโซโกะ ซากาเบะ แม่บ้านซึ่งเดินกินลมชมสินค้า ผ่านมา ให้สัมภาษณ์ อย่างไรก็ดี ต้นคริสต์มาสทองคำ�นี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขาย แต่จะจัดแสดงให้ประชาชนได้ชื่นชมความงดงามของมันตลอด เทศกาลคริสต์มาสปีนี้ One Tokyo Christmas tree has a special glow even amid the global economic gloom it’s made of pure gold, and valued at $2 million. A jewelry store in Tokyo’s posh Ginza district teamed up with flower arrangement artist Shogo Kariyazaki to create the lavish Golden Christmas Tree. Twelve kg (26 lb) of gold were used to make the 2.4 meter (8 foot) tree, which is adorned with ribbons, hearts and orchids, also made of gold. The value of the gold is about $700,000 but the total value of the tree is much higher because of labor costs, said Naoto Mizuki, marketing general manager at the store. “Considering the time it took to make, the designer and hard work put into it, we can assume that the cost of this tree would be approximately 150 million yen ($2 million),” he said. The gleaming display caught the eyes of passersby. “When you’re looking at the tree, it really jumps out at you,” said window-shopping housewife Kisoko Sakabe. The tree is not for sale. It will be on display at the store through to Christmas Day.


IMM I G R AT I O N

P RO P E R-T I E S

TR ADE S RECOGNITION AUSTR A L I A (TRA) การสร้างบ้านใหม่นั้น แยกได้เป็น 2 ประเภท นะครับ คือ

words / Allan Wong Lawyer/Notary Public/ Migration Agent (MARN 0316623) i n f o @ i c o r p i n t e r. c o m

First home grant words / KEN

ท่านผู้อ่านครับ TRA เป็นหน่วยงานของรัฐใน Department of Education, Employment & Workplace Relations (DEEWR) มีหน้าที่บริการประเมิน ทักษะในสาขาอาชีพช่างต่างๆ (Trade) เพื่อวัตถุประสงค์ในการอพยพเข้ามา ในออสเตรเลีย การประเมินทักษะจะต่างกันไปตามประเภทการอพยพ ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำ�คัญที่จะต้องเลือกให้ถูกประเภท ซึ่งมีดังต่อไปนี้นะครับ การประเมินแบบชั่วคราว – ใช้กับผู้ที่เพิ่งเรียนจบในสาขาช่างหรือสาขาที่ เกี่ยวข้องกับช่าง ที่จะสมัครวีซ่า Skilled-Graduate (Subclass 485) Job Ready Program – สำ�หรับผู้ที่เพิ่งเรียนจบและกำ�ลังจะสมัครวีซ่าถาวร ประเภทใช้ทักษะ การประเมินทักษะสำ�หรับผู้สมัครแบบนอกประเทศ - สำ�หรับผู้ที่สมัครวีซ่า ถาวรจากประเทศที่จะได้รับการประเมินจากหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติจากTRA (ไม่ใช้กับประเทศไทย) การประเมินทักษะเพื่อวีซ่า 457 – สำ�หรับผู้สมัครวีซ่าชั่วคราวจากประเทศ และในอาชีพที่ระบุว่าต้องใช้ผลประเมินทักษะ TRA จะประเมินคุณวุฒิและประวัติการทำ�งานเพื่อพิจารณาว่าผู้สมัครมีทักษะ และประสบการณ์เท่ามาตรฐานอุตสาหกรรมออสเตรเลียสำ�หรับอาชีพนั้นๆ หรือไม่ การที่จะประสบผลสำ�เร็จผู้สมัครต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้: 1. มาจากประเทศ และ จากอาชีพที่กำ�หนด 2. มีคุณวุฒิหรือระยะการฝึกงานเทียบเท่ากับของออสเตรเลีย 3. มีประสบการณ์ได้รับการจ้างงานเต็มเวลาในระดับที่มีทักษะแล้ว เป็นเวลา 3 ปีในอาชีพที่ใช้สมัคร 4. ได้รับการจ้างงานเป็นเวลา12 เดือนในช่วงเวลา 2 ปีก่อนวันสมัคร และ 5. ค่าสมัคร 300 เหรียญนะครับอย่าลืม การที่จะพิจารณาว่าผู้สมัครมีคุณวุฒิเทียบเท่าของออสเตรเลียหรือไม่นั้น เขา จะอ้างอิงกับข้อมูลของรัฐและของประเทศต่างๆเรื่องระบบการเรียนการสอน ในประเทศของผู้สมัคร เนื้อหาวิชาและงานที่ทำ�ว่าสัมพันธ์กับงานในอาชีพนั้น ตาม Australian NZ Standards Classification of Occupations (ANZSCO) รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ในการเรียนและการทำ�งาน โดย ทั่วไปผู้สมัครควรเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมก่อนหน้านั้นเป็นเวลา 9 ปี เป็น อย่างน้อย 16

หลักฐานในการทำ�งานควรจะมีดังนี้ จดหมายรับรองการจ้างงาน รายละเอียดประวัติการจ้างงานเขียนโดยผู้สมัครเอง 3 ใบรับเงินเดือน หลักฐานการเสียภาษี หลักฐานเงินสะสม 3 3

จดหมายรับรองการทำ�งานต้องเซ็นต์โดยผู้มีอำ�นาจเซ็นต์ ต้องเขียนตำ�แหน่ง กำ�กับ และต้องมีรายละเอียดเรื่อง ชื่อสถานประกอบการ, ที่อยู่ของสถานประกอบการ, ประเภทของธุรกิจ 3 รายละเอียดโดยทั่วไปของผลิตภัณฑ์หรือการบริการ 3 ชื่อตำ�แหน่ง, ชั่วโมงการทำ�งาน, วันเริ่มและวันสิ้นสุดการจ้าง, ประเภท ของการจ้าง 3 รายละเอียดเครื่องมือที่ใช้ในการทำ�งาน 3 ชื่อ ตำ�แหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลล์ของผู้เซ็นต์ 3

การทำ�งานเต็มเวลาหมายถึง 38 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ถ้าในประเทศของผู้สมัคร มีชั่วโมงน้อยกว่าก็อาจเป็นที่ยอมรับได้ถ้ามีหลักฐานยืนยันจากหน่วยงานหรือ รัฐ โดยทั่วไปแล้ว การทำ�งานต้องหลังจากได้วุฒิจึงจะได้รับการพิจารณา แต่ อย่างไรก็ตามการทำ�งานก่อนได้วุฒิอาจใช้ได้ถ้า เป็นงานที่เกี่ยวกับอาชีพโดยตรง เริ่มทำ�งานหลังจากผู้สมัครอายุเต็ม 16 ปี 3 รวมทั้งหมด 5 ปี ในการจ้างงานเต็มเวลาภายใต้การควบคุมดูแลของ หัวหน้าหรือนายจ้าง (สำ�หรับผู้ไม่มีวุฒิ) บวกกับการทำ�งาน 3 ปี เต็มเวลา ในระดับที่มีทักษะแล้ว 3 3

ฉบับหน้ามาคุยกันต่อเรื่องการประเมินทักษะสำ�หรับคนไทยในบางอาชีพโดย เฉพาะ Chef กับ Cook ที่ใช้สมัครวีซ่า 457 เรื่อง Job Ready Program และการประเมินทักษะเพื่อวีซ่า 485 กันนะครับ 3

สวัสดีครับ พี่ๆ น้องๆ ชุมชนชาวไทยทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับเรื่องไม่ใกล้ ไม่ไกลตัว เรื่องซื้อบ้านที่ไม่บ้านเลย ขอเริ่มเลยแล้วกันนะครับ ช่วงนี้ดูๆ วงการเงินกู้ วงการซื้อขายบ้านจะซบเซา ไปมากทีเดียว มันมีปัจจัยหลายๆ อย่างที่มาเป็นตัวแปร เช่น เศรษฐกิจโลกที่ ไร้ทิศทาง การบริหารประเทศของรัฐบาลออสเตรเลียกลาง ที่ไร้ประสิทธิภาพ นโยบายด้านการเงินการธนาคาร ของแบงค์ชาติออสเตรเลียที่มุ่งเน้นทาง Conservative banking policies มากไป ที่มุ่งแต่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อสกัดไม่ไห้เศรษฐกิจออสเตรเลียโตเกินไป (แต่ผลคือออกนโยบายนี้ผิดเวลา ในขณะที่โลกกำ�ลังแย่ – ความเห็นของผู้เขียน) และที่สำ�คัญมาก แต่รัฐบาล ชุดปัจจุบันและ Immigration Department หลงลืมไปคือ รายได้มหาศาล จากนักเรียนต่างชาติ เมื่อเขาตัดวีซ่า และเข้มงวดการขอวีซ่าของนักเรียน ต่างชาติมากขึ้น ผลคือนักเรียนต่างชาติน้อยลง ธุรกิจที่ต่อเนื่องต่างได้รับ ผลกระทบอย่างรุนแรง เงินจากต่างชาติที่มาจากนักเรียนต่างชาติ หดหายไป เป็น พันๆ ล้านออสเตรเลีย กระทบเป็นลูกโซ่ งูกินหาง ทั้งๆ ที่ความจริงแล้ว เศรษฐกิจออสเตรเลียนั้นดีมาก เป็นดาวรุ่งที่คนต่างชาติ ต่างก็อยากอพยพเข้า มาลงทุน และทำ�มาหากินที่นี่ ดังนั้น ตามความเห็นของผู้เขียนคิดว่าปี 2011 และ 2012 จะเป็นปีที่ผู้คนไม่ แน่ใจ นักลงทุนก็จะชะงัก ราคาบ้านจะทรงตัวครับ บางย่านอาจขึ้นเล็กน้อย โดยเฉพาะย่านที่คนเอเซียชอบมาอยู่ (เพราะคนเอเซียมีเงิน) บางย่าน าคา จะตกเล็กน้อยแต่ไม่มาก ไม่เกิน 10% แต่โดยส่วนใหญ่ราคาจะทรงตัว ดังนั้น ผู้ที่มีเงินเก็บ และรายได้ที่มั่นคง 2 ปีนี้ แหละจะเป็นปีทองของท่านที่จะซื้อ บ้านราคาสมเหตุสมผล ไม่แพงเกินราคา มีอำ�นาจต่อรองสูงกับคนขาย และที่ สำ�คัญคู่แข่งน้อย ช่วงนี้ ผมได้มีโอกาสให้บริการลูกค้าที่กำ�ลังสร้างบ้าน และลูกค้าที่สร้างบ้าน แบบมาราธอนมา 2 ปี เพิ่งเสร็จ มันมีเรื่องที่น่าสนใจ คือ จะขอเงินกู้แบบ ไหน ในเมื่อโครงการสร้างบ้านมันยาวนาน และธนาคารจัดการอย่างไรกับเงิน กู้ประเภทนี้

1. ประเภท Construction กล่าวคือ สร้างบ้านใหม่จากที่ดินเปล่า ซึ่งที่ดินบางผืนมีโฉนดที่ดินแล้ว บาง ผืนยังไม่มี ที่มีโฉนดแล้วจะมีปัญหาน้อย ที่ยังไม่มีโฉนดจะมีปัญหามาก เพราะ ธนาคารจะยัง ไม่ออก Full Approval ให้ ถ้าหากยังไม่รู้วันออกโฉนดที่ดิน และเอกสาร Full Approval จากธนาคารจะมีอายุแค่ 3 เดือน ถ้าภายในเวลา 3 เดือน ที่ดินยังไม่ออกโฉนด ก็ต้องทำ�เรื่องทำ�เอกสารขอกู้เงินใหม่ ซึ่งเสียเวลากันทุก ฝ่าย และความเสี่ยงของผู้กู้ก็สูง เพราะเกิดตกงานขึ้นมาหรือไปทำ�อะไรเข้า แล้ว ประวัติเสีย ก็จะทำ�ให้กู้ไม่ผ่าน ก็ต้องเสียเงินมัดจำ�ค่าที่ดินไปฟรี เงินกู้ ประเภทนี้ เราจะเรียกว่า Construction Loan 2. ประเภท Off –The-Plan Project การกู้เงิน และซื้อบ้านแบบนี้มีความเสี่ยงสูงมาก มาก มาก และมาก มาก ครับ ขอเน้น เพราอะไร เจ้าของโครงการจะมีสารพัดโปรโมชั่นมาหลอกล่อเรา เราก็หลงวางมัดจำ� 10% ธนาคารจะไม่มีทางออกเอกสาร Full Approval ให้ เด็ดขาด เพราะบ้านอาจใช้เวลาสร้าง 2 ปี ก็ได้ขึ้นอยู่กับเจ้าของโครงการ มี ปัญหาหรือไม่ ถ้าเขาประสบปัญหาด้านการเงิน อาจใช้เวลา 3 ปี สร้างเสร็จ 3 ปี ผ่านไป สถานการณ์ชีวิตของผู้กู้อาจเปลี่ยนไป อาจตกงาน หรือหย่าร้าง ทำ�ให้กระทบรายได้ ไม่สามารถจะผ่อนบ้านได้ และอีกมาก มากมาย ดังนั้น จึงเป็นความเสี่ยงของผู้จะซื้อโครงการแบบนี้เองเต็มๆ และการเดินเอกสาร ธนาคารจะเริ่มยอมรับเอกสาร เมื่อจะรู้ว่า อีก 2-3 เดือนบ้านจะเสร็จแล้ว Off –The-Plan Project มีความใกล้เคียงกับประเภท Construction มากๆ ต่าง กันที่อย่างหลัง เจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดก่อนการโอนมอบ และจะมีการเก็บเงิน 10% เป็นค่ามัดจำ�ล่วงหน้า หลังจากนั้น ก็จะไม่เก็บ เงินอะไรเพิ่มอีก จนกว่าบ้านจะเสร็จ แต่ความเสี่ยงของผู้กู้จะสูงเพราะผู้กู้จะ ไม่ได้สิทธิ์ในการครอบครองที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างจนกว่าบ้านจะเสร็จ ซึ่งมี โอกาสสูงที่ผู้วางมัดจำ�จะเสียเงิน 10% ง่าย ถ้าโครงการล้มเหลว แต่โครงการ ประเภท Construction ผู้กู้จะได้สิทธิ์ในการถือครองที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ สร้างขึ้นบนที่ดินของผู้กู้ แต่ ข้อเสียคือ ผู้กู้ ต้องเริ่มผ่อนเงินกับธนาคารเลย นับตั้งแต่วันที่ที่ดินถูกโอนมาเป็นชื่อของผู้กู้ และระหว่างการก่อสร้างผู้กู้ก็ต้อง ทำ�การผ่อนธนาคารเป็นแบบอัตรา Progress Payment ซึ่งระหว่างก่อสร้าง ต้องมีการเอาเงินกู้ออกมาจ่ายค่าก่อสร้างถูกไหมครับ ยิ่งออกมามากก็จ่าย มาก ซึ่งมันจะมี 5-6 ระยะด้วยกัน จนกว่าบ้านจะเสร็จ เอาล่ะครับ พอหอมปากหอมคอสำ�หรับฉบับนี้นะครับ ถ้ามีปัญหาหรือสงสัย อะไร ก็โทรมาได้เลยนะครับ ยินดีตอบคำ�ถามด้วยความเต็มใจ 3 17


health

EDU C AT I O N

แค่เปลี่ยนซองบุหรี่ สุขภาพก็ดีขึ้น ต้องขอแสดงความยินดีกับ The AMA ที่ได้มติผ่านสภาเมื่อวันที่ 10 November ที่ผ่านมา ว่าด้วยการออกกฏหมายการใช้ซองบุหรี่ ดีไซน์แบบเรียบง่าย Professor Geoffrey Dobb รองประธาน AMA กล่าวว่าจะมีผล บังคับใช้ตั้งแต่ เดือน ธันวาคม 2012 เป็นต้นไป และชีวิตของพวก เราก็จะปลอดภัยขึ้น ท่านกล่าวว่า ซองแบบเรียบง่ายนั้นสามารถลดการแข่งขันทางการ ตลาดของยี่ห้อบุหรี่ต่างๆ ซึ่งเป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจและนั่นหมาย ถึงการใส่แนวความเชื่อว่าบุหรี่เป็นเทรนด์อย่างหนึ่ง และการ เปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมยาสูบ ครั้งใหญ่ในทศวรรษของประเทศเลยทีเดียว และมีแนวโน้มว่าการ เปลี่ยนแปลงนี้จะนำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับโลก และผู้คนก็ จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นจากการเลิกสูบบุหรี่ ถือว่าเป็นความคิดที่ไม่เลวเลยทีเดียว สำ�หรับการใช้จิตวิทยาในการ ลดปัญหาการสูบบุหรี่ในเวลานี้

Event Manag e m e nt words / Linlada r i n l a d a @ i c o r p i n t e r. c o m

อากาศเริ่มอุ่นแล้ว เวลาแห่งการไป beach, BBQ, และเวลาแห่งเทศกาล กำ�ลังมาถึงโดยเฉพาะคริสต์มาสและปีใหม่ เทศกาลแห่งความสุขและงานเลี้ยง ก็ถูกล่ะค่ะ ทุกงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา แต่ก่อนจะลาต้องมองหาความสนุก อาหารอร่อย บรรยากาศน่าประทับใจ เคยสงสัยไหมว่าทำ�ไมบางงานมีผู้คนไป ร่วมกันแน่นเอี้ยด ในขณะที่บางงานสุดจะกร่อยและแสนจะน่าเบื่อ ก็ผู้บริหาร จัดงานไงคะคือตัวจักรสำ�คัญและทำ�ให้เกิดความแตกต่าง คอร์ส Event Management จะสอนเราในแนวๆ นี้แหละค่ะ คอร์สนี้ส่วนใหญ่จะสอนใน สถาบันที่สอนเกี่ยวกับ Hospitality Management ด้วยเพราะการทำ�งานจะ สัมพันธ์กัน ในรัฐวิคตอเรียจะหาเรียนได้ทั้งที่ TAFE, college, และ university เช่น William Angliss, Holmesglen, Gordon, NMIT, Carrick, VU, Swinburne, La Trobe…ถ้าเรียนระดับ Diploma ใช้เวลา 1-2 ปี Bachelor 18

3 ปี ค่าเรียนมีตั้งแต่ปีละ $9,000 ถึงปีละ $20,000 แล้วแต่ระดับและสถาบัน คอร์สนี้สอนเกี่ยวกับการบริหารจัดงานค่ะ จัดแบบน่าประทับใจ จัดแบบมือ โปรไม่มีกร่อย วิชาสำ�คัญๆ ที่เรียนจึงรวมถึง การวางแผนและจัดการประชุม การสร้างคอนเซ็ปต์ของงาน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานอื่นๆ การ เลือกสถานที่ การวางแผนปฏิบัติการ การจัดเวที ที่สำ�คัญคือการวางแผนการ ให้บริการแก่แขกที่มาร่วมงาน และที่ขาดไม่ได้คือการวางแผนงบประมาณ เรียนเรื่องการจัดงานสัมมนา งานนิทรรศการ ที่น่าสนใจก็คือการนำ�และ บริหารกลุ่มชน (Lead and Manage people) และวิชาที่ชื่อสุดเก๋ - การ บริหารสมรรถภาพสิ่งแวดล้อม (Manage environmental performance) น้องๆ คะ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายนที่ผ่านมา พี่ดามีโอกาสไปร่วมงานฉลอง พิธีสมรสของคุณสุภาภรณ์กับคุณ Michael ที่ร้านอาหารไทยที่มีชื่อเสียงย่าน Caroline Springs รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากกับความสนุกและความลื่น ไหลของงาน รวมทั้งอาหาร ดนตรี ดอกไม้ ป้ายชื่อเจ้าภาพที่สุดหรูจนเจ้าของ งานต้องหอบกลับบ้าน และการตบแต่งสถานที่ที่เยี่ยมไม่มีที่ติ ถ่ายรูปกันจน กล้องจะพัง แขกที่มาร่วมงานอยู่กันเกือบเที่ยงคืน บางคนงอแงไม่อยากกลับ เพราะบรรยากาศดีเหลือเกิน นี่ก็เป็นหนึ่งผลงานของ Event Manager ที่ มีคุณภาพและน่าถือเป็นเยี่ยงอย่าง ทำ�ให้รู้ว่าคอร์ส Event Management นั้นเป็นคอร์สที่ท้าทาย น่าเรียนและน่าสนใจ เหมาะสำ�หรับผู้ที่ชอบพบปะให้ บริการแก่ผู้คนและผู้ที่ชอบปาร์ตี้อย่างเราจริงๆ ค่ะ 3


beaut y

health

รอดได้เพราะการออกกำ�ลังกาย

สวยจากภายใน ด้วยการเลือกอาหารตามกรุ๊ปเลือด การเลือกกินอาหารไม่ว่าจะตามใจฉัน ตามใจเพื่อน หรือตามกำ�ลังทรัพย์ ก็ตาม ล้วนแล้วแต่สนองความอยากของเราทั้งนั้น ฉบับนี้เราลองมาตามใจร่างกายเราบ้าง เพื่อสนองต่อสุขภาพที่ดี และช่วยเสริมสร้างผิวพรรณให้ผุดผ่องสดใสได้อีกด้วยค่ะ

กรุ๊ปเลือด

A

B

O

AB

นิยามความเป็นคุณ

นักมังสวิรัติ

อ้วนง่าย แพ้ง่าย

นักล่าเนื้อ

ควบคู่ มังสวิรัติ และ คาร์โบไฮเดรต

ปัญหาของคนเลือด กรุ๊ปนี้คือ

ส่วนใหญ่จะมีกรดในกระเพาะ ต่ำ� ทำ�ให้ระบบการย่อยไม่ ค่อยดี ระบบภูมิคุ้มกันก็ไม่ดี มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค หัวใจ และมะเร็ง กรุ๊ปเอจึงถูก จัดเป็นมังสวิรัติ

ส่วนใหญ่มีปัญหากับไวรัส และภูมิคุ้มกันบกพร่อง ระบบ ประสาทไม่ค่อยดี ชอบปวด ตามข้อ ซึ่งไม่ใช่อาการของ เกาต์หรือรูมาตอยด์ มีโอกาส เกิดโรคแผลในสมอง (sclerosis) หรือโรคแพ้ภูมิตัวเอง

กระเพาะมีความเป็นกรดสูง สามารถย่อยอาหารจำ�พวกเนื้อ ได้ดีกว่าเลือดกรุ๊ปอื่น แต่ระบบ การเผาผลาญไม่ค่อยดี ระดับ ฮอร์โมนไทรอยด์ไม่ค่อยคงที่ จึงทำ�ให้อ้วนง่าย ตามติดมา ด้วยปัญหาเลือดแข็งตัวช้า

กรุ๊ปนี้เป็นการผสมผสาน ระหว่างกรุ๊ปเลือด A กับ B ดัง นั้นวิธีการกินที่เหมาะสมกับคน กรุ๊ปนี้เป็นการผสมผสานการ กินมังสวิรัติหน่อยๆ กับการกิน แบบกรุ๊ปบี นิดๆ คนที่มีเลือด กรุ๊ปนี้มีจุดอ่อนเรื่องสุขภาพอยู่ ที่ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ และ กรดในกระเพาะต่ำ�

อาหารที่ควรหลีก เลี่ยง

เนื้อแดง นม โยเกิร์ต แตงโม แคนตาลูป ผลไม้เมืองร้อน อย่าง มะม่วง มะละกอ กล้วย เพราะจะทำ�ให้อาหารไม่ย่อย รวมทั้งผลไม้ ประเภทส้ม (ยกเว้นส้มโอ)

ไก่ หอยเชลล์ ปลาแซลมอน กุ้ง ปู และหอยแครง ข้าวโพด มะเขือเทศ

หมู ห่าน แฮมและเบคอน ข้าว ถั่ว นม แคนตาลูป ส้ม สตรอว์เบอร์รี และมะพร้าว พืชตระกูลกะหล่ำ� อัลฟัลฟาส เปราต์ เห็ดหอม มะกอกดอง

อาหารที่ทำ�จากแป้งสาลี ปลา เนื้อขาว และแซลมอนรมควัน

กระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วย

เมล็ดฟักทอง เมล็ดทานตะวัน งาขาว งาดำ� ลูกเดือย อัลมอนต์ วอลนัท ถั่วลิสง ถั่วเหลือง บรอกโคลี่ แครอท ฟักทอง และผักโขม

เนื้อกระต่าย แกะ หรือกวาง พริก ขิง ชะเอมเทศ สมุนไพร ชาเขียว น้ำ�มันมะกอก และผัก ใบเขียว ผลไม้ เกือบทุกชนิด

เนื้อ อาหารทะเล พรุน พลับ มะเดื่อ สับปะรด แบล็คเชอร์รี่ หรือ จำ�พวกเบอร์รี่ต่างๆ

ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง เต้าหู้ เนื้อแกะ กวาง กระต่าย ไก่ งวง นม เนย ไข่ โยเกิร์ตไขมัน ต่ำ� และ จำ�พวกข้าว ข้าวโอ๊ต ข้าวไรย์

กีฬาที่เหมาะสม

มีปฎิกริยาตอบสนอง ต่อ ความเครียดสูงมาก ดังนั้นการ ทำ�สมาธิ กำ�หนดลมหายใจ หรือ เล่นโยคะ และ ไทชิ จึง เป็นสิ่งที่ช่วยได้มาก

เครียดได้ง่าย กังวลได้ทุกเรื่อง ดังนั้นไทชิ หรือกีฬาที่จะต้อง จินตนาการมีสมาธิสูงๆ จะ เหมาะกับ คนกรุ๊ปเลือดนี้เป็น อย่างมาก เพราะจะช่วยให้ รู้สึกผ่อนคลาย และอารมณ์ ดีขึ้น

กีฬาที่เหมาะสมเป็นประเภท ที่ได้ออกแรงเยอะๆ เช่น ปั่น จักรยาน วิ่ง ว่ายน้ำ� หรือ เต้นรำ� และ เต้นแอโรบิก

เครียดได้ง่าย ควรต้องใช้วิธี การเดินช้าๆ เล่นไทชิ หรือเล่น โยคะ เพื่อผ่อนคลาย

ด้วยความจำ�เป็นของการกินอาหารตามกรุ๊ปเลือด ที่ยกตัวอย่างมาข้างต้น หวังว่าสาวๆ หนุ่มๆ ชาว ANTS จะหันมาสนใจการเลือกอาหารที่ถูกต่อสุขภาพของเรากัน มากขึ้นนะคะ 20

นิตยสารหมอชาวบ้าน เล่ม : 383 คอลัมน์ : คุยกับผู้อ่าน

ในคอลัมน์ “เปลี่ยนชีวิต ชีวิตเปลี่ยน” ในหมอชาวบ้าน ฉบับที่ ๓๘๓ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ นี้เป็นเรื่องเล่าชีวิตของคุณธวัชชัย เอกธุระประคัลภ์ ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดนครปฐม ที่อดีตป่วยสารพัดโรค ทั้งเปลี่ยนไต–ตัดม้าม มะเร็งต่อมลูกหมาก ติดเชื้อในกระแสโลหิต ฟังดูไม่น่าจะ รอด แต่คุณธวัชชัยไม่ยอมตาย “ฮึดสู้” โดยการออกกำ�ลังกายด้วยการเดินเร็วๆ และขี่จักรยาน สามารถขี่จักรยานได้วันละ ๒๐๐ กิโลเมตร รอดมาได้ ๑๗ ปี แล้ว และบอกว่า “รอดได้เพราะการออกกำ�ลังกาย” คำ�นี้สอดคล้องกับความเชื่อของผมพอดี ผมอายุเกือบ ๘๐ ปีแล้ว ออกกำ�ลังกายด้วยการเดิน ๓ กิโลเมตรทุกเย็น และห้อยโหนยกตัวอีกทุกรอบของการเดิน มีความรู้สึกว่าตราบใดที่เรายังออกกำ�ลัง กายได้ เราก็ยังมีชีวิตอยู่ ถ้าใครท้อแท้ยอมแพ้ ไม่ออกกำ�ลัง มันอาจจะพาลตายเอาจริงๆ การออกกำ�ลังทำ�ให้ปรับกายปรับใจสู่สภาวะสมดุล ถ้าง่วงเหงาซึมไป ออกกำ�ลังแล้วมันตื่นตัวกระปรี้กระเปร่าขึ้น ถ้าประสาทตื่นตัวมากไป ออกกำ�ลังแล้วก็ทำ�ให้สงบสบายดี ถ้าท้องไส้มันชักจะแน่นๆ ออกกำ�ลังแล้วการขับถ่ายก็สบายดี ถ้ามันชักจะครั่นเนื้อครั่นตัว ออกกำ�ลังแล้วมันก็เลยหายไป ฯลฯ จึงสรุปว่าการออกกำ�ลังทำ�ให้ปรับระบบกายใจสู่สภาวะสมดุล อะไรที่ได้ดุลมันก็เกิดความเป็นปกติ และยั่งยืน ดุลยภาพคือสุขภาพ การได้ดุลแปลว่ามันไม่เครียด ถ้ามีความเครียดแปลว่าระบบมันไม่ลงตัว หรือมันขบกัน ความขบกันในระบบส่งผลกระเทือนให้เกิดอะไรก็ได้ เช่น เป็นโรคหัวใจ เป็นโรคติดเชื้อ เป็นโรค มะเร็ง เป็นโรคแปลกๆ เป็นอะไรก็ไม่รู้ การเสียดุลยภาพทำ�ให้ไม่มีสุขภาวะ ผมจึงไม่สงสัยเลย ในคำ�กล่าวของคุณธวัชชัยที่ว่า “รอดได้เพราะการออกกำ�ลังกาย” หมอชาวบ้านจึงส่งเสริมการออกกำ�ลังกายตลอดมาตั้งแต่ก่อตั้งนิตยสาร ฉบับนี้ ขอให้ถือว่าการออกกำ�ลังกายคือชีวิต ชีวิตคือการออกกำ�ลังกาย เพราะการออกกำ�ลังกายทำ�ให้สุขภาวะดีและอายุยืน ขอให้ท่านสุขภาพดีและอายุยืน

t institute


health

iPh o n e a p p l i c a t i o n ชะลอการใส่แว่น

โทรศัพท์มือถือทุกวันนี้ ทำ�อะไรได้มากมายเกินกว่าที่เราจะคิด ไม่ว่าจะ เป็น GPS, Portable Music Player แต่มี Application ตัวหนึ่งที่ทำ�ให้ เราต้องประหลาดใจ นั่นก็คือ Reading Glassess ต้นปีหน้า บริษัท Ucansi จะทำ�การเปิดตัว Application ใน iPhone ที่ มีชื่อว่า GlassessOff ที่ประโยชน์ของมันคือ ช่วยคนสูงอายุในการอ่านโดย และยืดช่วงเวลาที่ไม่ต้องใช้แว่นตาในระยะเวลาหนึ่งได้ด้วย Applicationนี้ยังช่วยในการในการบริหารสายตาและความสามารถในกา รโฟกัสสิ่งของใกล้ๆ ด้วยการฝึกให้สมองฝึกมองภาพเบลอ ซึ่งเมื่อเวลาเรา แก่ตัวไปอีลาสติกในเลนส์สายตาของเราจะมีความยืดหยุ่นน้อยลงซึ่งทำ�ให้ การมองและการโฟกัสสิ่งของใกล้ๆ ทำ�ได้ช้าลง หรือที่เรียกว่า Presbyopia ตัวอย่างเช่น Polat software จะมีแบบฝึกหัดให้ผู้ใช้ได้ฝึกสายตา กับ Gabor patches (ลายเบลอบนพื้นเทา) และแบบฝึกหัดอื่นๆ ให้สมอง ได้สั่งงานตรงกับสายตา อย่างไรก็ดี Application นี้เป็นเพียงแค่การชะลอและยืดช่วงเวลาที่ไม่ต้องใช้แว่นตา ในระยะเวลาหนึ่ง แต่สามารถรักษาระบบสายตาถาวรได้ แต่ก็ถือว่าเป็น ข่าวดีสำ�หรับวัยทอง ที่ไม่ต้องเหยียดมือยืดยาวเวลาอ่านหนังสือให้เสีย บุคลิกนะจ๊ะ

Eat Guide

$$

words / Gadesabye / photos / Wirut Khemnak

ขณะที่กำ�ลังจิบกาแฟอุณหภูมิอุ่นกำ�ลังพอเหมาะ ลมเย็นพัดผ่านหน้าผาก แดดสอดแทรกร่องกิ่งไม้จากต้นไม้ใหญ่กลางลานกว้าง และมองเกลียว คลื่นจากแม่น้ำ�ไหลไปพร้อมกับเรือแคนูของกลุ่มนักกีฬาที่กำ�ลังซ้อมอยู่นั้น หญิงร่างบางเดินมาข้างๆ พร้อมน้ำ�เสียงเป็นมิตรบอกว่า “รับอาหารพิเศษ ของวันนี้ไหมคะ” นี่คือบางส่วนของบรรยากาศที่ได้จากร้านคาเฟ่เล็กๆ สไตล์ Alfresco ริมแม่น้ำ� Yarra ตั้งอยู่ในแถบ South Yarra ที่ชื่อว่า KANTEEN ไม่น่าเชื่อว่าเพียงแค่ขับรถออกมาจากนอกเมืองเพียงเล็กน้อย ก็จะพบกับความสงบและเย็นสบายได้ขนาดนี้ เพื่อต้อนรับลมร้อนเดือน ธันวาคม ANTS จึงอยากแนะนำ�ให้มาชิมกาแฟที่ร้านเล็กๆ เงียบๆ ร้านนี้ ซึ่งอาจจะทำ�ให้เราพบคำ�ตอบที่ว่า กาแฟแก้วหนึ่งไม่ใช่แค่การอุ่นนมและ เทคนิคการคั่วเมล็ดกาแฟเท่านั้นที่ทำ�ให้กลมกล่อมได้ หากแต่บรรยากาศ รอบข้าง ที่จะทำ�ให้องค์ประกอบในการดื่มกาแฟนั้น สมบูรณ์แบบ 3 22

KANTEEN

Location: 154 Alexandra Avenue, South Yarra. Tel: (03)9827 0488 Open: Breakfast - 3pm http://www.kan teen.net/ 23


cooking

คุณปูนุ่มผัดพริกไทดำ� Story / ANTS / Photos / Wirut

วัตถุดิบ 3

3

3

3

3

3

3

3

3

24

ปูนุ่ม 2 ตัว แป้งข้าวโพด หรือ แป้งมัน 2 ช้อนโต๊ะ แป้งทอดกรอบ (แป้งโกกิ) ผสมน้ำ� ให้มีลักษณะเหมือนนมข้น สามเกลอ (รากผักชี กระเทียม พริกไท) 2 ช้อนโต๊ะ หัวหอม ครึ่งหัว พริกสามสี (เขียว แดง เหลือง) 1 ถ้วย แครอท และผักเคียงอื่นๆ ตามฤดูกาล น้ำ�ปรุงผัด (ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยซิอิ้วขาว, น้ำ�มันหอย, น้ำ�ตาลทราย) พริกไทดำ�โขลกสด

ขั้นตอนการทำ�แสนง่าย นำ�คุณปูนุ่มที่ซื้อมาจากซุปเปอร์มาละลายน้ำ�แข็ง ซับกระดาษให้แห้ง (เท่า ที่ทำ�ได้) นำ�ไปชุบกับแป้งข้าวโพดหรือแป้งมันเพื่อให้คุณปูนั้นเกาะตัวกับ แป้งทอดกรอบได้รอบตัว เมื่อชุปแป้งให้พอคลุมตัวปูแล้วก็นำ�ไปหย่อนใน กะทะน้ำ�มันร้อนๆ (ไฟแรง แต่พอถึงจุดเดือดก็ลดไฟลงให้เหลือไฟกลาง เพื่อคุณปูจะได้ไม่เกรียมจนเกินงาม) เมื่อเป็นสีเหลืองทองก็นำ�ขึ้นวางบน กระดาษซับน้ำ�มันไว้ประมาณ 5 นาที ในขณะนี้เราก็สามารถหั่นผักตาม ฤดูกาลที่เราเตรียมไว้ และตั้งกะทะผัดรอน้ำ�มันร้อนไฟกลาง เมื่อได้ที่ก็หอม หัวใหญ่ก่อนให้พอสีเริ่มใส และตามด้วยสามเกลอให้หอมฉุยไปทั่วครัว และ ตามด้วยน้ำ�ปรุงผัดตามชอบ ผักตามฤดูกาลที่รอจะลงกะทะอยู่ก็นำ�ไปสะดุ้ง น้ำ�ร้อนให้พอสุกแล้วจึงใส่ลงไป ตบท้ายด้วยคุณปูนุ่มพระเอกของจาน และ พริกไทดำ�โขลกสดที่จะดึงความหอม เขย่ากะทะพอที่น้ำ�ซอสที่ผัดมานั้น เคลือบคุณปูอย่างทั่วถึง และลงจานทันที เพื่อที่ความนุ่มที่ไม่มากจนชุ่ม แฉะน้ำ�ซอสจนเกินไป จัดแต่งจานให้สวยงามเคียงด้วยผักสลัดกับข้าวหอม มะลิหุงนุ่มร้อนๆ รับรองไม่เกิน 5 นาที .... เกลี้ยง

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


LIFE ST YL E & T R AV E L

Tasma n i a Trip w o r d s & p h o t o s / ( เด็กน้อย)

การเดินทางในครั้งนี้ เริ่มออกเดินทางจาก Melbourne Airport ด้วยสาย การบิน Jet Star เพื่อความปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่ายไปพร้อมๆ กัน การวางแผนเที่ยวใน เกาะ Tasmania นี้ ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบในมุมของ แต่ละคน บางคนชอบเดินทางไปเที่ยวชมธรรมชาติในที่ราบสูงและหุบเขา หรือ บางคนชอบเปลี่ยนบรรยากาศไปเที่ยวทะเล หรือ บางคนชอบที่จะเดิน ทางไปเที่ยวทั้งสอง style พร้อมๆ กัน ก็ให้อารมณ์การท่องเที่ยวที่ครบๆ และ สนุกไปอีกแบบ ทริปนี้ผมจึงเลือกที่จะเดินทางไปเที่ยวทั้งสองอย่าง อย่างละนิดละหน่อย เนื่องจากเวลามีจำ�กัด และเพื่อไม่ให้เหนื่อยจนเกินไป เหมาะสำ�หรับคนที่มีวัน หยุดซัก 4-5 วัน โดยจองโรงแรมที่พักไว้ที่ละคืน ทั้งหมด 4 โรงแรม ผมเลือกที่จะเริ่มต้นการเดินทางตั้งแต่ทางตอนเหนือของเกาะ ที่สนามบิน 26

Launceston International Airport เดินทางไปพักที่ ในเมือง Launceston เป็นคืนแรกเนื่องจากมาถึงก็เย็นซะแล้ว ตอนเช้าออกเดินทางไปเอารถเช่า ของ Budget และเดินทางต่อไปที่ Cradle Mt ใช้เวลาเดินทางทั้งหมด เกือบ 4 ชม. ระหว่างทางเป็นเขาและป่าซะส่วน ใหญ่ ทางค่อนข้างคดไปคดมา รถเล็กอาจลำ�บากและเหนื่อยหน่อยนะคับ เมื่อถึง Resort ที่ Cradle Mt ถ้าจะให้ดีเลือก Resort ดู ok ราคาห้อง พักข้างบนขึ้นอยู่กับ ฤดูการท่องเที่ยวครับ การพักค้างคืนที่Cradle Mt นอกจากจะได้พักผ่อนหลังจากเดินทางมาไกลแล้วยังจะได้ ชมธรรมชาติ รอบๆ รวมทั้งบริเวณ Resort เองด้วย เพราะว่าจะมีสัตว์น่ารักๆอาศัยอยู่ รอบ มองเห็นได้ทางหน้าต่างเช่น Wombat, Wallaby, Possum และอื่นๆ เราสามารถให้อาหารพวกมันได้ แต่ต้องเป็นอาหารประเภท ผักและผลไม้ เท่านั้นครับ สถานที่ท่องเที่ยวแถว Cradle Mt นั้น ถ้าเรามาถึงก่อน 4 โมงเรา สามารถเข้าไปชมพระอาทิตย์ตกริม Dove Lake ได้ครับ ถ้าไม่ทัน ไปดูวันรุ่ง ขึ้น เป็นบรรยากาศตอนเช้าก็สวยไปอีกแบบครับ

ทุ่งหญ้า สามารถแวะถ่ายรูปได้ตลอดทางครับ เมื่อถึง Resort ที่จองไว้ที่ Swan sea คิดไม่ผิดเลยที่เลือกที่นี่เพราะว่า ห้องที่จองไว้หัน หน้าไปทาง ทิศตะวันออก ดูพระอาทิตย์ขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องออกมานอกห้อง และกลับไป นอนต่อได้สบายๆ Resort แนะนำ�ครับ Swan Sea Beach Resort ครับ บรรยากาศ สบายๆ เงียบๆ ชิลๆ ครับ ราคาไม่แพง รุ่งเช้าหลังจากที่ได้ดูพระอาทิตย์ขึ้นเป็นที่เรียบร้อย พวกเราได้เดินทางต่อไปที่ Wineglass Bay เป็นอ่าวที่มีความสวยงามและยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล ที่ยังคงความ สมบูรณ์อยู่ ได้สัมผัสกับบรรยากาศ อุ่นของ Spring และ น้ำ�สีฟ้าใส สวยงาม อยู่รอบอ่าว เราสามารถชมได้ทางจุดชมวิวซึ่งมีหลายระดับตามความสูง สามารถขับรถไปชมได้ครับ

การเดินทางรอบ Cradle Mt มีให้เลือกหลายระดับตามความยากง่ายของเส้น ทาง และความสวยงามทางธรรมชาติที่แตกต่างกัน ขอบอกว่าคุ้มค่ามากที่ เลือกเดินทางมาเที่ยวที่นี่คับ

หลังจากทานข้าวกลางวันที่ Wineglass Bay แล้ว ผมมุ่งหน้าลงใต้ไปยัง Port Arthur ซึ่ง เป็นคุกเก่าอยู่ไม่ไกลจาก Hobart มากนัก เนื่องจากเสียเวลาเที่ยวช่วงเช้าค่อนข้างมาก ทำ�ให้มาถึง Port Arthur ประมาณ 6 โมงทำ�ให้ไม่มีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมชมภายใน ดังนั้น ถ้าใครจะมา Port Arthur ลองประมาณเวลาเดินทางดีๆ นะครับ ทาง Port Arthur เปิดให้ เข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 9.30 am - 5 pm เท่านั้น แต่ถ้าใครอยากสัมผัสบรรยากาศแปลกใหม่ ที่นี่มี Ghost Tour ให้คนที่สนใจได้สัมผัสกับประสบการณ์ขนหัวลุกในช่วงค่ำ�

หลังจากนั้นออกเดินทางตรงไปยัง Swan Sea ทางทิศตะวันออกของเกาะ ครับ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม. เช่นกัน ระหว่างทางจะมีวิวภูเขาสลับกับ

เช้าวันรุ่งขึ้น ผมตั้งใจที่จะเที่ยวรอบๆ ตัวเมือง Hobart เมืองHobart เป็นเมืองไม่ใหญ่ มาก แต่ก็ยังมีร้านค้าให้ได้เดินเที่ยวชมพอสมควร ผมเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยอาหารเช้าที่ 27


LIFE ST YL E & T R AV E L

Salamanca ซึ่งเป็นบริเวณที่มีร้านอาหารภายใต้ตึก Style ยุโรปเรียงราย กันอยู่อย่างมากมาย หากใครมาถึง Hobart ในวันเสาร์ จะมีตลาดขายของ Handmade และผัก ผลไม้สดๆ ให้ได้เลือกซื้อเลือกหากัน หลังจากอิ่มท้อง กับมื้อเช้าแสนอร่อย ผมมุ่งหน้าตรงไปที่ Mt Wellington ซึ่งเป็นบริเวณที่เรา สามารถมองเห็นเมือง Hobart ได้ทั่วทั้งเมือง บริเวณด้านบน Mt Wellington จะมีจุดชมวิวหลายๆ จุดให้เลือกชมมุมต่างๆ ของเมือง ซึ่งตรงนี้ผมขอ แนะนำ�ว่าให้เตรียมเสื้อหนาๆ ขึ้นไปซักหน่อยเนื่องจากข้างบนลมค่อนข้างจะ แรงมาก และ เนื่องจากต้องขึ้นเขาไปค่อนข้างสูงพอสมควร ดังนั้นควรตรวจ เช็คน้ำ�มันให้เพียงพอเนื่องจากไม่มีปั๊มให้บริการระหว่างทางขึ้นเขา ผมจบทริปนี้ด้วยอาหารกลางวันที่เมือง Richmond เมืองเล็กๆ ที่มีร้านค้า น่ารักๆ เรียงรายทั่วทั้งเมือง ทั้งร้านกาแฟ เบเกอร์รี่ ร้านดอกใม้ เป็นเมืองที่ อยากให้ทุกคนได้ลองมา แล้วคุณจะรู้สึกหลงรักเมืองเล็กๆ เมืองนี้อย่างที่ผม รู้สึก แม้จะมีเวลาไม่มากในทริปนี้ แต่ Tasmania ก็ทำ�ให้ผมประทับใจกับธรรมชาติ อันสวยงาม ทั้งวิวภูเขาและทะเล เป็นเมืองที่อยากแนะนำ�ให้ทุกคนได้ลองไป เยี่ยมชมและสัมผัสกับธรรมชาติอันงดงาม 3

28


FRO M C OV E R

หนึ่งมุมมอง ในห้องแสดงศิลปะ กับคำ�ที่ว่า

“นักดนตรี” Story by /

พีรอนงค์

ผืนความเงียบและความว่างเปล่า ได้มาเป็นผู้รับศิลปะแขนงนี้และสั่งการแปลออกมาต่างกัน มนุษย์ทุกคนมีความสามารถในการรับรู้ทาง ตา หู จมูก ปาก ไม่เท่ากัน ในความเงียบชั้นดี เปรียบเสมือนผืนผ้าใบชั้นเลิศ ประกอบกับผู้ใดรักษาหูได้ดี ไม่ปล่อยให้เสียงที่ดังเกินไปผ่านเข้าสู่โสตประสาท ผู้นั้นจะได้ยิน เสียงที่ลุ่มลึกกว่า........

ดนตรีนั้นอยู่คู่กับมนุษย์มานานทุกยุคทุกสมัย นักดนตรีก็ควบคู่เช่นเดียวกัน ดนตรีมีตั้งแต่เรียบง่ายไปจนซับซ้อน จนไปถึงกระทั่งซับซ้อนมาก วงดนตรี ออ เคสตร้าจึงเป็นความไพเราะที่มารวมตัวกัน ตอนแรกฉันไม่เข้าใจว่า ทำ�ไมวาท ยากรผู้คุมวงถึงได้เป็นผู้รับความชื่นชมจากผู้ฟัง จนเพื่อนที่ฉันขอเรียกว่านัก ดนตรีชั้นเลิศคนหนึ่งได้แนะนำ�ว่า คนที่คุมวงดนตรีได้ต้องมีความสามารถมาก ต้องรู้จริงในเครื่องดนตรีและการสื่อของมัน ความทุ้มความแหลม จังหวะ เทคนิค เพื่อจะเข้าใจว่า มันจะมาสอดผสาน แทรกกันได้อย่างไรบ้าง หาก เปรียบเสียงดนตรีหนึ่งเสียงจากเครื่องดนตรีหนึ่งตัว เป็นเส้นด้ายหนึ่งสี วิ่ง จากขวาไปซ้าย จากซ้ายไปขวา โต้ตอบกัน ผืนผ้าที่สานออกมาด้วยดนตรี นั้น ไม่ใช่เพียงสองมิติแต่หากเป็นผืนผ้าสามมิติ มีความหนา ความกว้างและ ความยาว มันจะงดงามเพียงใด การแสดงดนตรีที่เล่นโดยนักดนตรีที่ประทับใจที่สุดของฉัน เป็นสมัยเมื่อครั้ง อยู่มัธยม ครั้งนั้นได้มีโอกาสเห็นและทำ�ความรู้จักกับวงเครื่องดนตรีไทย สิ่ง ที่สื่อและตอบสนองความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน ประเภทของเครื่องดนตรี ที่มีพื้นฐานเดียวกันในวิธีการสื่อในระดับทั่วโลก แต่ผลิตด้วยวัสดุธรรมชาติ ส่งเสียงของตัววัสดุ สะท้อนวิธีที่นักดนตรีผู้นั้นต้องการจะสื่ออย่างนุ่มนวล เครื่องดนตรีไทยที่มีหลายๆ เครื่องเล่นพร้อมๆ กัน ดีด สี ตี เป่า เสียงไพเราะ เสนาะหู หากจับใจความได้หมดตามที่นักดนตรี สื่อผ่านเครื่องดนตรีโปรดของ เขา และเสียงนั้นจะก้องกังวาลในใจทุกครั้งยามได้นึกถึง เสียงฝนพร่ำ�หล่น กบร้องระงม จั๊กจั่น จิ้งหรีด หวีดหวิวเสียงลม คืนที่ฝน ตก เป็นคืนพิเศษสำ�หรับฉัน และรู้สึกได้ว่า นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่พิเศษของเมือง 30

ไทย ธรรมชาติเป็นนักดนตรีที่เหนือนักดนตรี เขาผลิตบทเพลงที่แสนไพเราะ ซ้ำ�แล้วซ้ำ�เล่า หลายหลายครั้งอย่างไม่เหน็ดหน่าย และนี่เอง อาจเป็นแรง บันดาลใจให้นักดนตรีหลายหลายคนเฝ้าซ้อมอย่างไม่หยุดยั้งเช่นเดียวกัน หากมีคำ�ถามถามฉันว่า นักดนตรีคนใดคือนักดนตรีที่ฉันชื่นชอบ ชื่นชม มอง เขาเป็นแรงบันดาลใจ คำ�ตอบเรียบง่ายที่ฉันจะตอบก็เป็นนักดนตรีที่เล่นดนตรี ด้วยใจรัก ไม่ว่าเขาคนนั้น จะเล่นดนตรีจนเป็นที่โด่งดัง หรือเล่นให้ตัวเองฟังที่ บ้านในห้องเล็กๆ ของเขาเองก็ตาม และหากคุณเองก็เป็นคนคนนั้น อยากให้ รู้ไว้ว่า มีคนที่ได้ยิน และรอที่จะฟังสิ่งที่คุณต้องการจะสื่อ สิ่งที่ขับออกมาด้วย ใจ อยู่ตรงนี้เสมอ 31


นักร้องหลายคนเขามีอุดมการณ์ที่ว่า ร้องด้วยใจรัก และได้เห็นผู้ฟังมีความสุข มีรอยยิ้ม หรือแม้กระทั่งนักแต่งเพลงก็เช่นเดียวกัน หลายครั้งเขาแต่งเพลง เพื่อให้คนฟังได้คลายเหงา ช่วยละลายความเศร้าหรือความทุกข์ในใจ แบ่งปัน ความรู้สึก ให้หลายๆ คนไม่รู้สึกเดียวดาย และหลายๆ ครั้งที่เห็นได้ว่า เพลง ที่โดนใจใครหลายๆ คน ก็เป็นเพลงที่มาจากเรื่องราวง่ายๆ ไม่ซับซ้อน แต่ เกิดขึ้นทับซ้อนกัน ในใจของใครหลายหลายคน ขอขอบคุณนักแต่งเพลงเป็น พิเศษกับการร่วมส่งสื่อความรู้สึกโดยถ้อยคำ�และขอบคุณนักร้องที่ใช้เส้นเสียง เป็นเครื่องดนตรี ดนตรีเป็นศาสตร์ที่ไม่ต้องสงสัยในความเป็นศิลปะ จังหวะการคล้องจองสอด ประสาน เสียงต่ำ�ไปจนถึงเสียงที่สูง ความเศร้า ความสนุก ความระทึกหรือ แม้ความกลัวก็สื่อผ่านศาสตร์นี้ได้ นักดนตรีมีแนวทางความคิดเป็นของตัวเอง หลายๆแบบ จึงทำ�ให้โลกใบนี้น่าอภิรมย์ ที่ทำ�และเติมเต็มให้หูได้มีศิลปะได้ เสพและมีมิติลุ่มทุ้มแหลมลึกมากขึ้น หากลองคิดดูนักดนตรีเป็นหนึ่งในผู้ที่ สร้างศิลปะที่ยิ่งใหญ่และนำ�พาอารมณ์มากที่สุดก็เป็นได้ หลับตาปล่อยความเงียบเป็นผืนผ้าใบแล้วลองบรรเลงเปิดเพลงในใจให้กระหึ่ม บรรเลงเสียงของความคิด ไม่ยึดติดกับคีย์ใดใด แล้วอาจจะพบเพลงที่เหมาะ กับความรู้สึกของใจที่ไม่เคยบรรเลงที่ไหนมาก่อน แล้วอาจจะพบได้ว่า คุณเอง ก็เป็นนักดนตรีชั้นเลิศเช่นกัน 3

32

ดาว เดือน มหาวิทยาลัย

“สวัสดีค่ะ ชื่อ ชนัญญา บุณยรังสฤษฏ์ หรือ “เชียร์” ค่ะ กำ�ลังเรียน Master of Business (Supply Chain) ที่ Monash University ค่ะ”

Word / Nisathip Peeratrakul P h o t o / W a n l a p a T a n t i p r a s o ​n g c h a i , B h a v i n M e t t a n a n t Location / St Kilda beach, Beer DeLuxe@Federation Sqaure

และสุดท้ายหนุ่มตี๋หัวใจคาราบาว “ผมชื่อ จิตติ เอื้อชูเกียรติ ชื่อเล่นชื่อ “จั๊ก” ครับเรียน Master of Business (Supply Chain) ที่ Monash University เช่นกันครับ” คิดว่าตัวเองได้ตำ�แหน่งเพราะอะไร

กลับมาอีกครั้งกับคอลัมน์หนุ่มสาวดาว – เดือน ซึ่งปีนี้ถือเป็นปีที่ 2 ที่มีการ จัดการประกวดเวทีนี้ขึ้น การประกวดเกิดขึ้นเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ด้วย งานที่มีชื่อว่า “Uni Night” ณ Bass Lounge ใจกลาง China Town ว่าแล้วก็อย่ารอช้า ไปรู้จักกับ 2 สาว กับอีก 1 หนุ่ม ที่ได้รับคัดเลือกมาอย่าง ดีแบบไม่ได้มีดีแค่หน้าตากันเลยดีกว่า

บิ๊ว : คงเป็นเพราะเพื่อนๆ เยอะค่ะ คะแนนโหวตก็เลยเยอะมั้งคะ.. เพื่อน ช่วยกันโหวตเยอะมาก ทั้งในแฟนเพจเฟซบุ๊ค ที่มีทั้งคนที่อยู่ที่นี่และที่ไทย รวมถึงวันประกวดด้วยค่ะ เชียร์ : ก็คงเหมือนกันค่ะ ตอนประกวดก็ร้องเพลงด้วยค่ะ

เริ่มกันที่หญิงสาวนัยน์ตาคมกลมโต

จั๊ก : ผมคงมีน้องสาวช่วยครับ เพราะเพื่อนๆ เค้าก็คงช่วยๆ กันโหวตครับ และผมก็ร้องเพลงเพื่อชีวิตพร้อมเล่นกีต้าร์บนเวที อาจจะถูกใจใครหลายคน ครับ

“ชื่อ วรินทร์พร อัมพรดนัย ชื่อเล่นชื่อ “บิ๊ว” ค่ะ ตอนนี้เรียน Bachelor Biomedicine Melbourne University ชั้นปีที่ 1 ค่ะ”

ถ้าให้อัดคลิปวิดีโอลง Youtube เพื่อให้กำ�ลังใจคนไทยที่ประสบภัยน้ำ�ท่วม จะทำ�อะไรในคลิปวิดีโอ?

คนต่อไปเป็นสาวหมวยสวยที่รอยยิ้ม

จั๊ก : แต่งตัวเป็นคาราวแล้วร้องเพลงทะเลใจครับ! 33


SPEC I A L I N T E R V I E W

Special interview เค้าว่าเมือง Melbourne เป็นเมืองของศิลปะ และเมื่อพูดถึงศิลปะของการเล่นดนตรีแล้ว คงจะพลาดไม่ได้ที่จะ มาทำ�ความรู้จักกับนักดนตรีไทยในเมลเบิร์น ซึ่งเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่ละวงก็มีความแตกต่างกันอย่างสิ้น เชิง ไปดูกันว่ามุมมองในดนตรีและการเล่นของแต่ละวงเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ

มะตะบะ

มายตี๋

วง มะตะบะ (From Monash University) “แตกต่างแต่ลงตัว”

สมาชิก: วงนี้ก็มีมือกีต้า 2 คนคือ ปอ กับ จั๊ก (มือกีต้า), เจเจ (มือเบส), มิ้ง (มือ กลอง) แล้วก็ผมกับ น้องบอสเป็นนักร้องทั้ง 2 คนเลยคับ (เราชื่อเหมือน กันคับ555+) ที่มาของชื่อวง: จั๊ก : มันมาจากความ “ไม่เต็มบาท” ของสมาชิกแต่ละคนในวงอะคับ ปอ : 555+ แต่ขอบอกว่าทุกคน ปรกติดีนะพี่…แค่มีหลุดบ้างอะไรบ้าง เวลาขึ้นอะคับ มิ้ง : ใช่ๆ เวลาเราหลุดขึ้นมา เราก็เล่นตามน้ำ�กันไปคับ น้องบอส : เวลาร้องผมกับพี่บอสก็ ต้องพยายามมองหน้าเพื่อจะกัน พลาดตลอดเวลา แต่ก็ยังหลุดกันอะคับ 55 แนวเพลงที่เล่น: จั๊ก : จิงๆ ผมก็เล่นได้ทุกแนว แต่ rock & roll เป็นแนวเพลงคลาสสิก ที่ผมชอบ เจเจ : ผมนิถนัดแนว Blues แล้วก็ Classic Rock นิใช่เลย โดนที่สุด บอส : ปรกติวงเราก็เล่นทุกแนวได้หมดอะคับ แต่เราเน้นไปแนว Rock กับ Easy listening อะคับ ส่วนตัวผมเองกับน้องบอสก็นะน้องแนวชิวๆ แนว R&B กับ Pop ปอ, จั๊ก กับ เจเจ เค้าจะเล่นแนวยุค rock & roll แล้วมิ้งก็เล่นกลองเก่งได้ ทุกแนวคับ ผลงาน: มิ้ง : พวกเราก็เคยเล่นร่วมเวทีเดียวกับงานวง Room39 ตอนที่พวก เค้ามาเล่นที่ Melbourne อะคับ เจเจ : ใช่ๆ ตอนนั้นเราก็ตื่นเต้นมาก…เร่งซ้อมกันสุดๆ เลยทีเดียว ดนตรีสะท้อนอะไรได้บ้าง: บอส : โดยส่วนตัวคิดว่าถ้าเรามีความชอบในเสียงดนตรี ก็พยายามมี ความสุุขและสนุกไปกับมัน เสียงดนตรียังสามารสร้างสัมพันธ์ ความเป็นเพื่อน ความสามัคคีและก็ในอีกแง่มุมหนึ่ง มันเป็นการ ใช่เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยคับ 34

วง มายตี๋ (เล่นประจำ�ที่ร้านกลับแกล้ม) “ลึกซึ้ง เบาสบาย”

กันเอง

วง กันเอง (From Melbourne University) “ดนตรี สะท้อน อารมณ์”

สมาชิก: แทน Bass Gun Vocal Pun drums ดอย Guitar แนวเพลงที่เล่น: Pop, pop-rock, acoustic, R&B, fusion, funk, pop ska reggae เพื่อชีวิต เล่นทุกแนว ดนตรีคืออะไร และสะท้อนอะไรได้บ้าง: “สำ�หรับผมแล้ว การเล่นดนตรีเปรียบเสมือนงานอดิเรก ซึ่งเวลาผมทํา แล้วมีความสุขมากๆ ทําให้ชีวิตแจ่มใสและมีสุขภาพที่ดี” “Also used music to alter my state of mind, music is expressing emotions and a way to enjoy life” “ดนตรีคือของแก้เซ็ง แก้เครียด ระบายอารมณ์” “ดนตรีคือที่ 1”

สมาชิก: น้องมาย (ศุภร ลิ้มทองกุล) ร้อง ตี๋ (สุรเชษฐ์ หวังเพิ่มพิทยา) เล่น แนวเพลงที่เล่น: น้องมาย : แจ๊ส บลู คลาสสิก ตี๋ : เพลงฟังสบายๆ ดนตรีคืออะไร: น้องมาย : เพื่อนที่ดีที่สุดอยุ่ข้างๆ ทุกที่ ทุกเวลา =) ตี๋ : การถ่ายทอดอารมณ์และเรื่องราวของผู้แต่ง โดยมีจังหวะและ เครื่องดนตรีเป็นสื่อไปถึงผู้ฟัง ดนตรีสะท้อนอะไรได้บ้าง: น้องมาย : ธรรมชาติทุกอย่างของมนุษย์ ตี๋ : สะท้อนได้หลายประเด็นมาก สำ�หรับผม ดนตรีสะท้อนถึง ทัศนคติของผู้แต่งและผู้ฟัง

Signal Flow

วง Signal Flow “นุ่มลึก รุนแรง”

สมาชิก: เต้ Drums โน๊ต Guitar ต้น Vocal  หนุ่ม Bass แนวเพลงที่เล่น: ร็อคซะส่วนใหญ่ ดนตรีคืออะไร: ดนตรีคืออีกภาษาหนึ่งที่ไม่จำ�เป็นต้องคำ�พูดก็สามารถสื่อสารได้ + ช่วย เติมเต็ม ประดับประดาความสุขในชีวิตให้มีมุมของมันอย่างอิสระ  ดนตรีสะท้อนอะไรได้บ้าง: ก็หลายด้าน อารมณ์ ตัณหา มุมมองชีวิต ความรู้สึกนึกคิด สังคม ศิลปะหลากแขนง รวมไปถึงการเมือง


THA I T R AV E L

Hello fellow ANTS readers. In this issue, Thai Travel would like to take you back 3,000 years to find out exactly ‘where Thai people came from’ - at Museum Siam. Museum Siam is located on Sanam Chai Road near the Tatian District in Bangkok. It is the newest museum in Bangkok under the supervision of National Discovery Institute. The museum is housed in the former ministry of commerce building, where the interior has been modernised yet contained within traditional architecture. The exhibition ‘Riang Kwam Pratade Thai’ (translate: Essays from Thailand) is divided in three sections: Part 1 ‘Suvarnnaphum’ presents the history of the realm of Suvarnnaphum and modern Thailand. Part 2 ‘Siam Thailand’ presents the story of the establishing of Ayutthaya city, a large kingdom that covers most of Thailand. Part 3 ‘Thailand’ presents the development of the region, people and society, from the old tradition to today’s modern society. Did you know...? This fascinating exhibition was designed by some of the crew who were involved in the production of the epic film trilogy ‘The Lord of the Rings’, to ensure that the exhibition is suitable for both locals and foreigners. Museum Siam is open for viewing from Tuesday to Sunday from 10:00AM to 6:00PM

ย้อนมิติเวลา 3000 ปี กับ

Mu s e u m S i a m

words / DJ Pung

อ้างอิงจาก : w w w . m u s e u m s i a m . c o m

w w w. s a n o o k . c o m

สวัสดีค่ะ คุณผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ Thai Travel จะพาคุณย้อนมิติเวลาไป ถึง 3,000 ปี เพื่อค้นหาคำ�ตอบด้วยตัวคุณเอง ว่าเราคนไทยมาจากไหน ณ มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ มิวเซียมสยาม ตั้งอยู่ที่ถนนสนามไชย บริเวณท่าเตียน เป็นพิพิธภัณฑ์ใหม่ ล่าสุดในความดูแลของสถาบันการเรียนรู้แห่งชาติ ซึ่งได้ปรับปรุงอาคารเก่า ของกระทรวงพาณิชย์เพื่อจัดทำ�เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัยตระการตา แต่ยังคง ความสง่างามของสถาปัตยกรรมเดิมเอาไว้ ภายในพิพิธภัณฑ์นั้นมีการจัด นิทรรศการ “เรียงความประเทศไทย” โดยแบ่ง การนำ�เสนอออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 “สุวรรณภูมิ” นำ�เสนอเรื่องราวของดินแดนสุวรรณภูมิและ ประเทศไทยในปัจจุบัน ช่วงที่ 2 “สยามประเทศไทย” นำ�เสนอเรื่องราวการสถาปนากรุงศรีอยุธยา ซึ่งถือเป็นอาณาจักรใหญ่ที่ครอบคลุมดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบัน เกือบทั้งหมด ช่วงที่ 3 “ประเทศไทย” นำ�เสนอพัฒนาการของดินแดน ผู้คน และสังคม จากแบบจารีตมาสู่สังคมสมัยใหม่ในปัจจุบัน 36

ทราบหรือไม่ว่า นิทรรศการที่น่าตื่นตาตื่นใจแห่งนี้ ถูกออกแบบโดยทีมงานผู้ สร้างภาพยนตร์ Lord of The Rings เพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้อันทันสมัย สำ�หรับเราคนไทย รวมถึงชาวต่างชาติด้วย เป็นยังไงคะ น่าสนใจใช่ไหมล่ะ หากมีโอกาสได้กลับไปเยี่ยมบ้านก็อย่าลืมแวะ ไปชมกันนะคะ พิพิธภัณฑ์เปิดให้บริการตั้งแต่ วันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 18.00 น. และความพิเศษที่ทำ�ให้ มิวเซียมสยามเก๋ขึ้นอีกเป็นกองก็คือ Muse Shop ร้านขายของที่ระลึกน่ารัก และเป็นแหล่งรวมหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ที่หาได้ไม่ง่ายตามท้องตลาด และข้างๆ กันนั้น ก็มีร้าน “Muse Kitchen by Black Canyon” ให้บริการกาแฟ อาหาร และเครื่องดื่ม ที่เห็นแล้วอดใจไม่ ไหวต้องซื้อชิมสักแก้ว เมนูแนะนำ�ที่ผสานความเป็นไทยและสากลได้อย่าง ลงตัวคือ Black Jelly Mocha Frappe (กาแฟมอคคาปั่นเสิร์ฟพร้อมกับ เฉาก๊วย), Black Jelly Tea Frappe (ชาไทยปั่นเสิร์ฟพร้อมกับเฉาก๊วย) และ Rainbow Tea Frappe (ชาไทยปั่นเสิร์ฟพร้อมสลิ่มสีสันสดใส) พร้อมกันนี้ กาแฟคาปูชิโนร้อนทุกถ้วยยังเสิร์ฟมาพร้อมศิลปะบนฟองนม ลายคนกบแดง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ภายในร้านเน้นการตกแต่งด้วยงานไม้ เพื่อให้บรรยากาศของร้านกาแฟยุค รัตนโกสินทร์ ใช้ผนังสีเหลืองเพื่อให้กลมกลืนกับสีของอาคารพิพิธภัณฑ์ และ ประดับด้วยภาพบอกเล่าเรื่องราวตำ�นานกาแฟ และความผูกพันของวิถีชีวิต คนไทยในภาคต่างๆ กับเครื่องดื่ม “กาแฟ” เมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายให้ค้นหาและเที่ยวชม ฉบับหน้า ANTS จะ พาคุณไปเที่ยวที่ไหน อย่าลืมติดตามอ่านนะคะ 3 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม: www.museumsiam.com

Another special addition to the Museum Siam is ‘Muse Shop’, a souvenir shop where you can pick up rare books on history or antique items. Along with ‘Muse Kitchen’ by Black Canyon, a cafe/coffee shop where you can sit down and enjoy a great selection of hot and cold beverages. Some of the most highly recommended drinks are Black Jelly Mocha Frappe, Black Jelly Tea Frappe and Rainbow Tea Frappe. The Muse Shop and Muse Kitchen are decorated with hand carved timber to create the same atmosphere as the Rattanakosin era. The walls are painted in golden yellow to match the interior of the museum, with pictures that tell stories about people and their ongoing love for coffee through the generations. 3 For more information, visit www.museumsiam.com

The Best Solution for Exporting to Thailand

Airfreight Small Cargo 1 day transit การขนสงทางอากาศขนาดเล็ก: ภายใน 1 วัน minimum 30 – 50 Kgs 51 – 100 Kgs 100 Kgs +

AUD $8.00 / kg AUD $7.00 / kg AUD $6.00 / kg

บริการสงของกลับไทย $8

/KG*

Economic Seafreight

การขนสงทางเรือแบบประหยัด 1st Piece: After piece(s):

AUD $120 AUD $100

แบบ CFR $300/ลบ.ม.**ไมจำกัดน้ำหนัก ราคารวมทุกอยาง **ไมรวมคานำเขาที่ไทย

ต่ำกวา

$5/KG*

บริการรับ-สงของระหวาง กรุงเวียงจันทน, ประเทศลาว

Export to Vientiane, Laos และบริการอื่นๆ

การประกันภัยสินคา การจัดวางพาเลท

บริการโดยคนไทย ราคาคนไทย เพื่อคนไทย สอบถามโทร 04-1473-2223 *condition apply Go to http://www.ithailandexpress.com.au


fashion

Question Man? เพลงอะไร กำ�ลังดังในใจอยู่ตอนนี้

ELLE Fa s h i o n We e k 2011: B a n g ko k words / Arisara

นิตยสาร แอล (ELLE) ประเทศไทย ตอกย้ำ�ความเป็นผู้นำ�ในวงการแฟชั่นไทย ด้วยการจัดงาน ELLE Fashion Week 2011 Autumn/Winter ขึ้นในวัน ที่ 11-16 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ เซ็นทรัลเวิลด์ เปิดตัวด้วยความเป็นสาวหวาน คลาสสิค ที่เป็นจุดเด่นของแบรนด์ Disaya Autumn/Winter 2011 งาน นี้ ดิษยา สรไกรกิติกูล ได้แรงบันดาลใจมาจากค่ำ�คืนอันมีเสน่ห์ของดวงดาว และดวงจันทร์ในฤดูหนาว ในชื่อคอลเลคชั่น 'Call of the Winter Moon' มีการผสมผสานเทคนิคจับจีบระบาย ประดับโบว์ การปัก 'Smocking' และ 'Pleating' บนเฉดสีหม่นยามราตรี อาทิ ม่วงอ่อน มัสตาร์ด น้ำ�เงิน ต่อมา เป็นแฟชั่นโชว์หรูเริ่ดจาก HOOK's ซึ่งโด่งดังและเป็นที่รู้จักจากเวทีแอล แฟชั่นวีคได้แรงบันดาลใจจากพระราชวังที่มีความงดงามหรูหราคลาสสิคมี กลิ่นอายความเป็นเฟมินีนชัดเจน หากพูดถึงแนวงาน Conceptual คงเป็น ใครไม่ได้ เอก ทองประเสริฐ ดีไซน์เนอร์ผู้ชัดเจนจากแบรนด์ CURATED BY EK THONGPRASERT ในค่ำ�คืนนี้ เต็มไปด้วยกลิ่นอายของดนตรีร็อค และ ฮาร์เล่ย์ เดวิดสัน ตบท้ายด้วยการชูความหรูเลิศด้วยรูปแบบเสื้อผ้าของหนุ่ม สาวสังคมยุค 50 ที่ให้ความสำ�คัญกับผ้าลูกไม้ ดีเทลงานปักไหม เลื่อม และ มุก โอกูตูร์ของวงการแฟชั่นไทยคงหนีไม่พ้น KAI ผู้ประกาศชัดว่าทำ�เสื้อผ้า สตรีตแวร์ไม่เป็น สมชายแก้วทอง นำ�เทคนิคงานพิมพ์บนผ้าไทย ผสมกับผ้า อีกหลายชนิดเพื่อให้ดูสากลขึ้นและเทคนิคการเย็บอลังการสาดกันลงมาบน ชุดเริ่ดหรู อีกโชว์ที่ไม่ยอมน้อยหน้า สำ�หรับ KERATINOLOGY BY SUNSHAI ที่หนาวนี้ แบรนด์เสื้อผ้าขวัญใจสาวยุคใหม่ที่เข้าใจในความต้องการของตัว เองอย่าง Sunshai ต้องการเพิ่มความหวานให้กับผู้หญิงด้วยสีสันอ่อนหวาน 38

สุดเฟมินีน และงานสกรีนลายลูกไม้โบราณบนผ้าซาติน ผสมผสานกับผ้าจับจีบและการจับเดรปแบบโอริกามิ งานถนัดของ จิรัฏฐ์ ทรัพย์พิศาลกุล ดีไซน์เนอร์เจ้าของ แบรนด์ ที่รับรองได้ว่าสวยจัด และใส่ได้จริง ยังมีอีก หลากหลายแบรนด์มากมายที่น่าสนใจ น่าภูมิใจกับคนไทยจริงๆ ที่ดีไซน์เนอร์ ไทยไม่แพ้ใครในโลก 3 ELLE Thailand, one of the leading Thai fashion magazines, presented ELLE Fashion Week 2011 Autumn/Winter on the 11th - 16th October 2011 at Central World Bangkok. The show opened with a Thai designer brand ‘Disaya’ and the famous ‘sweet and classic’ look. At this year’s fashion show, Disaya’s collection “Call of the Winter Moon” was heavily inspired by the charm of winter’s nights. Each piece has a different technique of smocking and pleating, the garments are in a midnight themed colour such as light purple, mustard and navy blue. Next to follow was HOOK’s, one of ELLE’s favourite designer brands. This time HOOK’s collection was inspired by the royal palace, giving the elegant and classic look with a touch of femininity.

เพลงที่ดังในหัวตอนนี้ “น้ำ�ทว่ ม - คาราบาว”

For a conceptual project, designer Ek Thongprasert and the brand ‘Curated’ brought out the hard rock / biker inspired collection, and ended their show with a beautiful 1950’s look.

คนที่แสนดี โทนี่ผี

The Haute Couture of Thailand’s fashion industry, KAI – who claimed to be ‘unable to create street wears’ brought out a combination of traditional Thai prints, unique stitches with both local and foreign materials to create a traditional Thai look with a hint of western influence. As for Keratinology by Sunshai, this winter collection is for those modern ladies who wish to sweeten their looks. The theme colour is leaning toward a lighter shade with floral and lace pattern on satin. The garments are thoughtfully pleated and draped in an origami style, which is the specialty of the designer, Jirat Subpisankun. 3

เพลงชาติไทย

ทะเลสีดำ� และคุณสายชล 39


SHO P P I N G

Shop

Colours data cable (USB) for all iPod/iPhone/iPad

10 colours available Price $7 each or 3pcs for $15 FREE SHIPPING IN AUSTRALIA Available at http://www.facebook.com/agibi.shop

corner

eGo-T (E-cigarette Kit)

No ignition,no fire hazared. Free of tar and other carcinogenic substances or harmful ingredints. Price : $79 Available at http://www.facebook.com/agibi.shop

1

5 4

Thai Essence - December 2011.pdf 1 9/12/2011 11:44:32 PM

2 1 - $25Â Made by Chiffon, Bust 90cm, Waist 56-80cm, Length 86cm 2 - $30 Free size, black only 3 - $30 Free size Available at https://www.facebook.com/SSweetieSS

3

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

40

6

7

4 - Koala xmas $18 Available at Something Aussie 5 - Merry Christmas Milk Chocolate 45g $7.99 Available at Something Aussie 6 - Milk Chocolate Plum Puddings $13.99 Available at Something Aussie 7 - Shark_liver_oil Was$69.95 Now$49.95 (special that month) Available at Something Aussie


ปากตลาด words /

“ฒ”

สวัสดีครับ ชาว ANTS ยินดีต้อนรับสู่คอลัมน์ ปากตลาด ซึ่งบทความนี้ จะเกี่ยวกับ หลักการทางการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด ที่หลากหลาย มากมายก่ายกอง ที่อยู่รอบๆ ตัวเรา โดยที่เราสังเกตเห็น หรือเป็นแค่อากาศ ที่ผ่านไปก็ดี ฉบับนี้ ขออนุญาตแนะนำ�พื้นฐานของการตลาด ก่อนที่จะพูดถึง กลยุทธ์ แผนการ หรือ สิ่งที่เกิดขึ้นและน่าสนใจในการเพิ่มยอดขายหรือแนะนำ�สินค้า สู่ตลาดแบบเป็นที่จดจำ� (BRAND AWARENESS) ในฉบับต่อไป

อย่างที่เรารู้บ้างไม่รู้บ้างว่าการตลาดคืออะไร บ้างก็ว่าการตลาดก็คือการขาย เพื่อง่ายต่อการเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดมากขึ้น ขออนุญาตเปรียบเทียบการ ตลาดกับการจีบสาวแล้วกัน การที่เราเข้าไปขออ้อนวอนความรักจากสาวนั้น คอยตามใจคอยรับคอยส่ง นั้น ถ้าเปรียบเทียบกับหลักการทางการตลาดแล้วนั้น อย่างนี้เค้าเรียกว่าการ ขายโดยเน้นไปที่ยอดขาย ตั้งหน้าตั้งตาขายอย่างเดียว ไม่สนว่าจะขาดทุน หรือแนวโน้มเป็นอย่างไร อันนี้เชื่อว่า บ้างก็สำ�เร็จ บ้างก็เสร็จโต๋ สำ�หรับการตลาดนั้น ต่างจากการขายตรงที่ มันต้องมีกลยุทธ์ มีแผนการ เริ่มจากศึกษาหาข้อมูล ค้นคว้าดูว่า เธอชอบอะไร แล้ววิเคราะห์ว่าโอกาส เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน อันนี้เชื่อว่าถ้าผิดหวังก็คงต้องกลับมาดูที่ตัวเราว่า วางแผนกับProduct ผิดพลาดยังไง แต่เชื่อว่านักการตลาดที่ดียังมีแผนสำ�รอง เสมอ..แต่สำ�หรับนักการตลาดมือใหม่อาจจะเจอบททดสอบที่ยากหน่อยถ้า ผลิตภัณฑ์นั้นเป็นที่นิยมในตลาด (Product value) เรื่องนี้ ขออนุญาตอธิบาย ในฉบับหน้า ว่ามันเป็นอย่างไร แล้วควรทำ�อย่างไร

พื้นฐานของการตลาดประกอบไปด้วยองค์ประกอบพื้นฐาน 4 ประการ นั่น คือ 4 P คือ Product, Price, Place และ Promotion ทุกวันนี้ที่เราเห็น สงครามการตลาดที่เข้มข้น งัดทุกไม้เด็ดออกมาฟาดฟันกันนั้น มันมาจาก P ตัวที่สี่ ก็คือ โปรโมชั่น (Promotion) นั่นเอง

ก็พอหอมปากหอมคอกับเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย กับคำ�ว่า การขาย กับ การตลาด ในเชิงของหลักการตลาดแล้ว ฉบับหน้าเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าจะมีอะไรที่เรา เอามาทำ�ให้เป็นเรื่องของการตลาดได้อีกนะครับ

ฉบับนี้จะขอเปรียบเทียบแบบง่ายๆ ให้เข้าใจนิดๆ หน่อยๆ กับคำ�ว่า การขาย (Sales) กับ การตลาด (Marketing)

Market never end up things..but things always end up in market.

42


gossip

MAK EOV E R

สาวเสริฟตัวร้าย กะเจ้านายมหาภัย words /

(ตอนที่ 6)

ซ้อแชรี่ แคชโอนลี่

(ต่อจากฉบับที่แล้ว) บางทีคนไทยก็มีนิสัยที่ดีจนเกินความจำ�เป็น อาทิ นิสัยหยวนๆ ของคนไทย... “ช่างเค้าเถอะ ปล่อยเค้าไป ไม่เป็นไร” แชรี่อยากจะกรี๊ดเป็นภาษาฮิบรูใส่หน้า... มีหลายสาเหตุที่ทำ�ให้คนไทยในต่างแดน ติด นิสัย “หยวน” และ “ยอม” ขอยกตัวอย่าง ที่เกิดขึ้นจริงไม่อิงนิยาย ใส่เรื่องราวสะตอ-บอ-แหลเหมือนรัฐบาล ...ตอนที่ดิฉันได้มาเรียนภาษาที่นี่เป็นครั้งแรก ดิฉันได้จองโฮมสเตย์กับเอเจนท์ชื่อดังที่เมืองไทย (ด้วยจรรยาบรรณ ของตุ๊ด ดิฉันขอสงวนนามเอเจนท์เพราะไม่อยากมีปัญหากับเอเจนท์ใหญ่ ที่มีสำ�นักงานอยู่ที่ถนนสีลม มีชื่อสาม พยางค์) ทางเอเจนท์บอกว่าบ้านและโรงเรียนอยู่ใกล้กันมาก ดิฉันสามารถเดินทางภายในห้าถึงสิบนาที ความ สะดวกสบายเป็นที่สุด บลา บลา บลา และตามมาด้วยไร่สะตออีกหนึ่งไร่ เพื่อจูงใจหว่านล้อม “หมู” เข้าคอกรอ “เชือด”... เมื่อดิฉันเดินทางมาถึงสถานที่จริง ดิฉันได้บรรลุถึงดวงตาแห่งธรรม เห็นความจริงว่า โฮมสเตย์ที่นังชะนี เอเจนท์แนะนำ�กับโรงเรียนที่นังนั่นสมัครให้ อยู่คนละทิศกันโดยสิ้นเชิงงงงง... ดิฉันต้องใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงกับการ เดินทางโดยรถไฟ และเดินเท้า 20นาที ฝ่าฝนในฤดูหนาว เพื่อกลับบ้าน สภาพดิฉันในวันแรกของการเรียนไม่ต่าง กับ “ศพกะหรี่ที่ถูกรุมโทรม พี่พลัดตกลงคูน้า” แต่สิ่งแรกที่หลุดจากปากของดิฉันก็คือ “หยวนๆ น่า”

Moist u r i s e r

หลังจากเหตุการณ์นั้น ดิฉันปรับตัวอย่างหนัก ดั่งแมลงสาบเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม แต่สิ่งที่ทำ�ให้ ตบะ จิต จริต ความ อดทน ขันติ (หรืออะไรก็แล้วแต่ที่พวกคุณจะเรียก) ขาดไปกับตาก็คือ “ดิฉันเจอ กางเกงในสีแดง ขลิบลูกไม้สีขาว ไซส์ใหญ่เท่า โลกกกก ของโฮสเจ้าของบ้าน อบอยู่ในหม้อข้าวที่ดิฉัน แดกอยู่ทุกวัน” ดิฉัน ขอย้ายออกในบัดนาว โดยไม่แคร์โลก หรือ หน้าอินทร์ หน้าพรหมใดใดทั้งสิ้น เพราะ ดิฉันรู้สึก ขยะแขยง กับการดื่มซุปจากหม้ออบกางเกงใน... หลังจากเหตุการณ์นั้น ดิฉันพยายามสุดความ สามารถที่จะเอาเงินค่ามัดจำ�คืนทั้งหมดทั้งสิ้น แต่ปัญหาก็คือ ดิฉันยังท่อง a-z ยังไม่ได้เลยค่ะ จะมีหน้าอะไรไปด่ากับคนท้องถิ่น... ดิฉัน จึงจำ�เป็นต้องหลุดคำ�คำ�นี้ออกมาด้วยหัวใจที่จำ�ยอมอีกครั้ง “หยวนๆ น่า” แต่ครั้งนี้ ความรู้สึกของดิฉันก็เสียไปพร้อมกับเงิน 800 ดอล ล่าร์

มาว่ากันถึง Moisturiser มันมีความแตกต่างกันที่ความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ ร่ายกันไปเป็นข้อๆ เลยนะครับ Cream จะมีความเข้มข้นมากที่สุด เหมาะกับคนผิวแห้ง และเหมาะที่จะใช้ เป็น Night cream 3 Lotion จะมีความเข้มข้นอยู่ในระดับกลาง เหมาะที่จะใช้กับผิวผสมที่ไม่ มันมาก หรือผิวที่ไม่แห้งมาก 3 Gel จะมีน้ำ�เป็นส่วนประกอบหลัก ร่วมกับสารที่ช่วยกักเก็บความชื้นไว้กับ ผิว เหมาะกับผิวผสมที่ค่อนไปทางมัน และถ้าคนผิวมันอยากจะใช้ก็เป็นตัวนี้ เลย 3 Serum จะมีความเข้มข้นของสารบำ�รุงสูง เหมาะกับทุสภาพผิว คนผิวมัน จะใช้ตัวนี้ก้เหมาะดีครับ โดยเฉพาะน้องๆที่อายุเกิน 25 ควรจะเริ่มใช้ได้แล้ว ครับ (พี่ทามะใช้ serum เป็น day cream แล้วก็ทาทับด้วยกันเเดดตอนเช้า แต่ทาทับด้วย cream ตอนก่อนนอน)

หกเดือนต่อมา หลังจากย้ายที่อยู่ ดิฉันได้มีโอกาสกลับไปประเทศไทยช่วงปิดภาคเรียน สถานที่แรกที่ดิฉันไปเยือน ไม่ใช่วัดพระแก้วหรือ สยาม แต่เป็น เอเจนท์ชื่อดังที่ส่งดิชั้นไปซดน้ำ�ต้มกางเกงใน ...มหากาพย์การ วีนแตก จึงเกิดขึ้น มันผิดที่พวกคุณ (เอเจนท์การศึกษา) ส่ง ดิฉันไปอยู่ผิดสถานที่ทำ�ให้ยากต่อการศึกษา ผิดที่ส่งกะเทยไร้เดียงสาไปอยู่กับโฮมสเตย์ไร้มาตรฐาน ผิดที่มัวแต่ขายของ โฆษณาเกินจริง โดยไม่มีความรู้อะไรเลยกับสิ่งที่ควรขาย ทั้งที่ทั้งหมดทั้งมวล มันเป็นสิ่งที่ “ตัวแทน หรือ เอเจนท์” ควรจะรับผิดชอบ แต่สุดท้ายสิ่งที่ ดิฉันได้รับจากเอเจนท์นั้น ก็คือ “โถ่ คุณน้องขา เรื่องมันผ่านมาแล้ว ...ก็หยวนๆ แล้วกันค่ะ”

3

words /

พี่ทามะ

ฉบับนี้ก็ยังเป็นพี่ทามะทำ�หน้าที่อยู่ต่อไปนะครับ เรามาคุยต่อกันจากเล่มที่แล้วกันเลยดีกว่า ล้างหน้าสะอาดกันแล้ว เราก็ปรับ สภาพผิวเพื่อเตรียมรับการบำ�รุงในขั้นตอนต่อไป อย่างที่พี่ทามะเกริ่นไปแล้ว ผิวเรามีความเป็นกรดอ่อนๆ แต่ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าเกือบทั้งหมดมีความเป็น ด่าง เราถึงควรจะใช้ Toner เพื่อปรับให้ผิวกลับมาสมดุลอีกครั้ง ขอเเนะนำ� ให้ใช้ Toner สำ�หรับผิวแพ้ง่าย กับทุกสภาพผิว เพราะว่ามีความอ่อนโยนไม่ ทำ�ร้ายผิว แถมยังช่วยสมานผิวได้ดีอีกด้วย หลังจากปรับสภาพผิวแล้วก็มาถึง ขั้นตอนการบำ�รุง สำ�หรับผิวมันถึงมันมากข้ามไปทาครีมกันแดดได้เลยนะครับ ส่วนตัวพี่ทามะ เองก็ทำ�แบบนี้ครับ 44

อ่านต่อฉบับหน้า 3

A1.pdf 1 28/10/2011 11:45:50 PM

C

M

หลังจากทา moisturiser แล้วก็ทาครีมกันเเดดที่มีค่า SPF15 เป็นอย่างน้อย เหมือนเดิมครับเลือกที่เหมาะกับสภาพผิว หรือจะเลือก moisturiser ที่ผสม ครีมกันเเดดทาครั้งเดียวก็สะดวกดี เเต่ต้องทาให้ทั่วหน้าและห้ามลืมคอด้วย ทาในปริมาณที่ไม่น้อยเกินไปเพื่อการปกป้องที่มีประสิทธิภาพนะครับ มาถึงตอนนี้น้องๆ ก็พร้อมจะเเต่งหน้าสวยแล้วครับ 3

Y

CM

MY

CY

CMY

K


ANTS Directory

ºÃÔ¡ÒÃ

ÊÔ¹àª×èÍ à¾×èÍ·Ø¡¤ÇÒÁµŒÍ§¡Òâͧ·‹Ò¹ ÊÔ¹àª×èÍ·ÕèÍÂÙ‹ÍÒÈÑ ŧ·Ø¹ã¹ÍÊѧËÒÃÔÁ·ÃѾ à¾ÔèÁǧà§Ô¹¡ÙŒ ´Í¡àºÕéµèÓ à§Ô¹¡ÙŒà¾×èÍ¡ÒÃŧ·Ø¹ã¹¸ØáԨ Personal Loan Car Loan

¤Ø³¹Ô´ ACL395056

0423 676 955

รับนวดแผนไทย ทั�งในและนอกสถานที� ใบประกาศนียบัตรจากสถาบัน พัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมประสบการณ์ด้านการนวด ราคาคุยกันได้ รับประกันความพอใจครับ สนใจติดต่อคุณปุ๋ย

���� ��� ��� รับถ่ายภาพแต่งงาน งานหมั�น งานบวช ภาพครอบครัว Events

ราคามิตรภาพ

สนใจติดต่อ anywayphoto@hotmail.com www.pbase.com/anywayphoto

���� ��� ���

46

47


ANTS Directory

CLASSIFIEDS Translation แปลเอกสาร NAATI-accredited Professional (Level 3) Thai to English 0402 589 351 thaitranslation.com.au@gmail.com

รับสมัครพนักงานนวดไทย หากมี

ประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ (ไม่มีประสบการณ์ก็สมัครได้) ร้านใหม่ ใกล้สถานีรถไฟ เพียง 20 นาที จากตัวเมือง Call: 9480 2434, 0408 735 718 email: info@chillthaimassage.com. au, www.chillthaimassage.com.au

Airport transfer (Available

time: Weekday after 7pm and anytime on weekend)

Pick up & Delivery / Moving house service (Available only weekend) Service by a big van. (Mercedes Benz - Sprinter) We have experiences in delivery and moving stuffs and on time no worry. Please contact: 0431 749 525

รับสมัครพนักงานซักรีดด่วน ย่าน

Kensington งานเต็มวัน 2- 3 วันต่อ สัปดาห์ ติดต่อ Ross 0412 338 582

ด่วน! ร้านอาหารไทย ย่าน

Caroline Springs รับสมัครพนักงาน เสริฟและในครัว รายได้ดี (รับส่งสถานี รถไฟหากไม่มีรถ) ติดต่อ 03 8358 5555

ROOM FOR RENT 2 rooms

available for rent in massage clinic in Brunswick street. Ideal for beautician: Negotiable price. Best offer successful. Call Brigitte on 0400 666 556

FOR SALE – BAYSWATER

Warehouse, Stop renting, low deposit no bank loan. Vendor will finance, please call now 0403192357

48

รับสมัครพนักงานนวด ทั้ง ญ&ช

100% non-sexual (CBD, Melbourne) - ร้านเปิดตั้งแต่ 11am-10pm ทุกวัน - มีประสบการณ์หรือมีใบประกาศ จะ ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ไทย น้ำ�มัน เท้า) - ไม่มีประสบการณ์ ยินดีรับสอน พร้อม รับรองงาน ขอคนตั้งใจจริง - เดินทางสะดวก ร้านตกแต่งสไตล์ โมเดิร์น ร่มรื่นเหมาะแก่การทำ�งาน และพักผ่อนไปในตัว อยู่ด้วยกันแบบ ครอบครัว สบายๆ - $30/hr (negotiable)+ tips - วันละ 2 Shifts: 11am-4pm and 4pm-9pm สนใจติดต่อ The Garden Retreat Thai Massage (Contact Dream on 03 9671 3222)

รับสมัคร พ่อครัว แม่ครัว (Full time Chef) ที่มีประสบการณ์ด้าน อาหารไทย สนใจติดต่อ ร้าานโอชา ไทย 0433 709 399 ต้องการขายเก้าอี้สำ�หรับร้าน

อาหารเป็นหนังแท้สีอิฐโครงเหล็ก สภาพ ดีนั่งสบายมากๆ มีประมาณ 60-70 ตัว ราคาตัวละ $26 ถ้าซื้อเยอะต่อรองได้ สนใจติดต่อ 0429956036

ROOM FOR RENT: 2 rooms

available for rent in massage clinic in Brunswick Street. Ideal for beautician: Negotiable price. Best offer successful. Call Brigitte on 0400 666 556

ร้าน Kon Thai ที่ Frankston

รับสมัคร COOK ที่มีประสบการณ์ อย่างน้อย 2 ปี, ต้องมี FHS certify. Restaurant Award 2010 wage+super สนใจส่ง CV ที่ admin@ konthai.com.au หรือโทร Kitty 0412772467

ลงประกาศฟรี สำ�หรับคนที่หาบ้าน หางาน และบริการต่างๆ ส่งอีเมล์มาที่ classified@antsnews.com.au

A qualified cook needed to work Full Time. Extensive experience required. Fluency in English and Thai is essential. To register, please send your resume to Email : rhotchilli2@gmail.com

ร้านอาหาร Khaosan road

ร้านอาหารในเขต regional area ต้องการรับสมัคร cook ที่มีประสบ การณ์อย่างน้อย 3 ปี พูดภาษาอังกฤษ ได้ดี ส่งใบใบสมัครและresume’ ไปที่ baan2011@gmail.com

ต้องการนักฟุตบอลฝีมือดีมาร่วมทีม

An excellent opportunity to join an International company as a marketing specialist. The role requires: 1. At least 3 years’ experience in commercial marketing 2. At least 1 year experience in student education and migration in this matter. 3. Ability or skills to develop successful education marketing strategies and programs. 4. The ideal candidate must have marketing experiences in Thailand, Laos PDR and Vietnam region. 5. Fluency in English ( At least vocational level English ability), Thai and Laos communication necessary. To register your interest in this position, please send your resume (in Word format) to e-mail: resume.icorpinter@gmail.com รับสมัครพนักงานนวดหญิง หรือ

ชาย ที่มีประสบการณ์นวดไทย นวด น้ำ�มัน นวดเท้า มีประกันมือ ร้านอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่มี Sexual. ที่อยู่ร้าน : Pbenthai Massage Therapy 77 Glenhuntly rd Elwood  สนใจติดต่อ 0401 873 455 คุณ แอนน์ Email: thaimassaget88@gmail.com

รับสมัคร ด่วน! พ่อครัว แม่ครัวที่มี ประสบการณ์ ร้านตั้งอยู่ที่ 696 Mt. Alexander Rd, Monee Ponds, Vic. สนใจติดต่อคุณ Bee 0411 803 759

แข่ง League สมัครเล่น สนใจติดต่อ พี่อ้น 0434 081 519

Apartment For Rent In Kew - 1 BR, 1 kitchen, 1 lounge, $1200/month plus bills ติดต่อ 0414 732 223 LAUNDRETTE HELP/ STAFF required for business in

Kensington area, Melbourne. 2 - 3 Full days per week. Please call Ross on 0412 338 582

Thai Restaurant for sale

Located in Essendon Rent $456 per week or Sale for $60,000 Please call 0409 107 810

A 5-Star Thai Restaurant is

seeking the services of a full-time qualified Thai Cook, ideally with 3 - 5 Years experience as a senior cook. Fluency in both English and Thai is essential Email CV to : thelake2010@gmail.com

Qualified cooks are needed

for Thai restaurants in New Castle, NSW. Good working conditions and attractive package salary. Extensive experiences in Thai cuisine and good command in English are required. Contact: Thanawan 0435778618

49


MY THIPEDIA

C L A SSIFIEDS รับถ่าย Engaged, Wedding, comercail, special

Event, Art, Montage สนใจติดต่อได้ที่ Yahya : 0431 843 641 หรือ วันเพ็ญ 0433 932 223 หรือทางอีเมล์ที่ idizimage@yahoo.com.au ใช้กล้อง Hasselblad H4D40 คุณภาพสูงความละเอียด 40 พิกเซล ราคากันเอง

ร้าน Chaba Thai Massage and Spa (Hughesdale station) รับสมัครพนักงานนวดไทย และนวดสปา ร้านให้การันตี 60$ ค่าแรงชม.ละ 30$(สำ�หรับผู้มีประสบการณ์) ร้านอยู่ใกล้สถานีคะ ทำ�งาน ตั้งแต่ 10am -9 pm สนใจติดต่อ 0414415341 ปู Position Vacant for a Cook at Thai restaurant in Footscray Phone 0421 039 574

กลับเมืองไทย...ขายราคาถูก รถ Subaru Outback

AWD 1990 สภาพเยี่ยม (Reg 09/12) ขาย $3,900 เตียง ฟูก ตู้เย็น เครื่องอบ และเครื่องซักผ้า และของใช้อื่น ๆ มากมาย ราคาถูก Burwood East ติดต่อแคทเธอรีน 0432 167 707, 8802 7734

วิจิตรมาวรรณ

วรรณนงคราญ

g u a rd i a n angel แม่ซื้อ

รู้ให้จริงบูชาให้ถูกต้อง words /

น้องเหนือ

Restaurant for Sale + accommodation: lo-

cated in tourist area 45 minutes from Melbourne, good turn over and great condition $100,000 Contact 0448 993 112

A Qualified Cook: Bala’s Cafe is looking for a full time Cook, 3-5 years experiences in Thai cuisine. Must be an Australian citizen or a Permanent resident. ต้องการขายร้าน Kookik Thai video grocery and

jewelry ติดสถานีรถไฟ Nunawading เพิ่งต่อสัญญาและ ตกแต่งร้านเสร็จใหม่มีเครื่องทํากาแฟครบชุดพร้อมขาย ค่า เช่าเดือนละ $1000 ภรรยาท้องคนแรก ต้องการขายด่วน มาก $10000 ถ้าไม่เอาเครื่องทํากาแฟ $7000 ติดต่อ พอล 0404555589 genuine buyer only please

Full time thai cook required, must have experience. Preston area. Please send resume to: sherk88@yahoo.com or call on 0403 128 692

50

สวัสดีครับเพื่อนๆ ชาว Ants ทุกคนนะครับ ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจ กับพี่น้องชาวไทยที่กำ�ลังประสบอุทกภัยกันก่อนนะครับ ขอให้ทุกอย่างฟื้น คืนในเร็ววันครับ มาในฉบับนี้ น้องเหนือจะขอแนะนำ�เทวดาที่คอยพิทักษ์เด็ก ทารกที่เพิ่งเกิดใหม่ทุกคนนะครับ หลายๆ คนจะเข้าใจว่าเรื่องนี้จะมีแต่ของ ฝรั่งที่เรียกกันว่า guardian แต่ที่จริงแล้วของไทยเราก็มีเช่นกันครับ เราเรียก เทพเทวดาเหล่านั้นว่า “แม่ซื้อ” ครับ แต่ในเมืองไทยนั้นความเชื่อของแม่ซื้อ ก็อาจจะคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันไปในแต่ละภาคนะครับ แต่โดยหลักๆ แล้ว เนี่ย ตามความเชื่อโบราณ เราจะมีแม่ซื้อประจำ�ของแต่ละวันแตกต่างกันไป ดังนี้ครับ วันอาทิตย์ชื่อ “วิจิตรมาวรรณ” มีหัวเป็นสิงห์ มีผิวกายสีแดง วันจันทร์ชื่อ “วรรณนงคราญ” มีหัวเป็นม้า มีผิวสีขาวนวล วันอังคารชื่อ “ยักษบริสุทธิ์” มีหัวเป็นมหิงสา (ควาย) ผิวกายสีชมพู วันพุธชื่อ “สามลทัศ” มีหัวเป็นช้าง ผิวกายสีเขียว วันพฤหัสบดี มีชื่อว่า “กาโลทุกข์” มีหัวเป็นกวาง มีผิวกายสีเหลืองอ่อน วันศุกร์มีชื่อว่า “ยักษ์นงเยาว์” มีหัวเป็นโค ผิวกายสีฟ้าอ่อน วันเสาร์ชื่อว่า “เอกาไลย์” มีหัวเป็นเสือ ผิวกายสีดำ�

ยักษบริสุทธิ์

สามลทัศ

กล่าวกันว่า แม่ซื้อ เหล่านี้จะรักและหวงแหนเด็กๆ ที่ตนเองดูแลอยู่มาก มาก จนบางครั้งเกิดอยากจะเอากลับไปอยู่ด้วยซะอย่างงั้น จึงทำ�ให้ในหลายๆ ครั้ง แม่ซื้อก็จะสำ�แดงฤทธิ์ต่างๆ กันไปทำ�ให้เด็กนั้นเจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆ เช่น ทำ�ให้ปวดท้อง อาเจียน ร้องไม่หยุดหรือบางครั้งก็มีอาการหวาดผวา ดัง นั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้แม่ซื้อมารบกวนทารกให้เกิดอาการเจ็บป่วย คน สมัยโบราณจึงคิดหาวิธีการไม่ให้แม่ซื้อสำ�แดงเดชให้โทษแก่ทารก โดยทำ�พิธี ที่เรียกว่า “พิธีบำ�บัดพิษแม่ซื้อ” โดยผู้ทำ�พิธีจะทำ�กระทงขึ้นมาใบหนึ่ง ใน กระทงจะใส่ของกินต่างๆ เช่น ข้าว น้ำ� กุ้งพล่า ปลา ฯลฯ และตุ๊กตาดินรูปผู้ หญิงนั่งพับเพียบประคองเด็กอยู่ในตัก เมื่อเจ้าพิธีกล่าวคำ�ในพิธีจบก็จะหักหัว ตุ๊กตาใหัหลุดออกเสมือนให้แม่ซื้อเอาไปเล่นแทนได้ ทารกก็จะไม่เจ็บป่วยจาก การรบกวนของแม่ซื้ออีก สำ�หรับภาคใต้ “แม่ซื้อ” เป็นสิ่งเร้นลับที่อยู่ในความเชื่อของชาวบ้าน ไม่มี ตัวตน จะมีฐานะเป็นเทวดาหรือภูตผีก็ไม่ปรากฏชัด ทำ�หน้าที่เป็นพี่เลี้ยงของ ทารกตั้งแต่แรกเกิดจนอายุ ๑๒ ขวบ มีด้วยกัน ๔ ตนเป็นผู้หญิงชื่อ ผุด ผัด พัด และผล แต่ในบททำ�ขวัญเด็กของนายพุ่ม คงอิศโร หมอทำ�ขวัญจังหวัด สงขลา กล่าวว่าแม่ซื้อมีทั้งชายและหญิงดังบททำ�ขวัญที่ว่า “แม่ซื้อสี่คน ชื่อ เสียงชอบกลทั้งหญิงทั้งชายเพ็ดทูล เพ็ดพล่าน เพ็ดทนเพ็ดทาน อาจารย์กด หมาย เรียกว่าปู่ตา รักษาร่างกาย แม่ซื้อผู้ชาย เร่งคลายออกมา นางกุมารี นางเอื้อย นางอี นางนาฏสุนทรี ที่เฝ้ารักษา เชิญมาแม่มา บูชาส่าหรี” ทางด้านภาคอีสาน เป็นความเชื่อในสังคมเขมร-ส่วย ว่าทุกคนที่ปฏิสนธิ ในครรภ์มารดานั้น มีแม่ผู้สร้างทารกและเลี้ยงดูในครรภ์ ที่เรียกว่า มนาย เดิม หรือ มนายสะโนน (สะโนน แปลว่า “ผู้ปั้น”) มนายเดิม เป็นภาษาเขมร (“มนาย” แปลว่า แม่ ส่วน “เดิม” แปลว่า ต้นหรือเก่าก่อน ) รวมความแล้ว หมายถึง แม่คนเก่าก่อน แม่ที่ว่านี้เป็นผีพรายที่มีหน้าที่ปั้นและสร้างเด็ก ทารกในครรภ์ และเฝ้าเลี้ยงดูจนกระทั่งคลอดออกมา แล้วยังตามมาอภิบาล

กาโลทุกข์

ด้วยความรักและหวงแหน หรือมาหยอกล้อเล่นด้วย ชาวบ้านเชื่อว่าทารกเกิด ใหม่ที่มักนอนยิ้มกับอากาศอยู่คนเดียว คือมีผีพรายมาหยอกเล่นกับเด็ก แม่ ผีพรายนี้เมื่อเห็นเด็กทารกมีแม่ใหม่ก็หวงแหน อยากได้ลูกกลับไปอยู่เมืองผี กับตน จึงทำ�ให้เกิดอาการเจ็บป่วยต่างๆ นานา เช่นนอนสะดุ้ง ร้องไห้ผิดปกติ บางรายหน้าเขียวไม่มีสาเหตุ เหล่านี้เป็นต้น จึงมักมีพิธีแบ่งลูกผีลูกคน ซึ่งเป็น พิธีรับขวัญเด็กอ่อนอย่างหนึ่ง คล้ายภาคกลางที่ทำ�พิธีแม่ซื้อ พิธีการคือนำ�เด็ก ทารกมาใส่กระด้งร่อน แล้วกล่าวว่า “สามวันลูกผี สี่วันลูกคนลูกของใคร ใคร เอาไปเน้อ” ฝ่ายพ่อแม่ก็จะรับว่าเป็นลูกตน คนทำ�พิธีก็จะส่งลูกให้ แม่มนาย เดิมก็จะรู้ว่าทารกนั้นเป็นลูกคนแล้ว ก็จะไม่มารบกวนอีกนอกจากการทำ�พิธี เกี่ยวกับแม่ซื้อดังที่ว่ามาแล้ว ในสมัยก่อนยังมีการเขียนภาพแม่ซื้อลงในแผ่น ผ้าขาว ลักษณะคล้ายยันต์เพื่อแขวนไว้ที่เปลเด็กโดยเขียนด้วยยางมะเดื่อและ ระบายสีแม่ซื้อตามสีอาภรณ์และสีกายของแม่ซื้อประจำ�วันนั้นๆ ก็เป็นเกร็ดเล็กๆ น้อยๆ สำ�หรับคุณแม่มือใหม่หรือมือฉมังทั้งหลายนะครับ หากลูกหลานท่านมีอาการแปลกๆ อย่างที่บอกมาก็สามารถลองเอาไปใช้ดูได้ นะครับ แต่สิ่งที่สำ�คัญสำ�หรับเด็กที่สุดที่จะช่วยเป็นเกราะคุ้มภัยได้ดียิ่งกว่าคา ถาใดๆ นั่นก็คือความรักความอบอุ่นจากพ่อและแม่ของเด็กนั่นเองครับ ขอให้ ทุกคนมีความสุข ความรัก และครอบครัวที่มั่นคงครับ 3 Hello to all ANTS readers. Firstly, I’d like to send my regards to my fellow Thais who are suffering from the flood. I hope that everything can go back to normal as quickly as possible. This issue I would like to talk about angels (Mae Sue), who guards new born infants and toddlers. These spirits or angels are similar to what’s known as ‘Guardian Angels’ 51


MY T H I P E D I A

ยักษ์นงเยาว์

เอกาไลย์

in western culture. However, the details of these angels are different in each part of Thailand. In ancient Thai scripts, there is a specific angel for each day the baby is born: Sunday - Vijitmawan : Lion head with red skin. Monday - Wannongkran : Horse head with white skin. Tuesday - Yuk Borisoot : Buffalo head with pink skin. Wednesday - Samlatat : Elephant head with green skin. Thursday - Galotook : Stag head with with yellow in. Friday - Yuk Nongyao : Bull head with blue skin. Saturday - Aygalai : Tiger head with black skin. It is said that these angels loves the babies so much that sometimes they want to take them back to the spirit world with them. Often an angel would deliberately cause the baby to become ill with eg. stomach bug, vomiting or crying for no apparent reason for a long period of time. However, there is a way to keep these angels from the babies, it is a ritual of healing, where the leader of the ceremony would make a ceremonial container and put offerings in there such as rice, water, fish etc. The leader would also make a clay figurine of a woman holding a baby, in a sitting position. First, the ceremony leader would say an incantation, then at the end of an incantation he/she would break off the head of the figurine so the

guardian angel would then take the place of the figurine and stop tormenting the baby. For the southern part of Thailand, Mae Sue or Guardian Angels are mysterious beings with no physical form or shape. They are both angels and ghostly spirits who act as guardians or protectors of children from the time they are born until the age of 12. According to southerners, there are only 4 female guardians Poot, Pat, Pad and Pon. However, in children’s rhymes, it is said that there are both male and female guardians Pettoon, Petplan, Petton and Pettan. In North-East Thailand (aka Isan), the belief of guardian angels came from Cambodia. They believe that that every child is born with a guardian angel known as Manaisanon (translate: creator mother) whose duty is to make or produce a baby in the human mother’s womb. This angel would then keep loving and caring for the baby, even until after the birth. The locals believe that when a baby is smiling or laughing on its own, it means that the angel is playing with him/her. Often when these angels see that the human mother is providing the baby with love and care, they would get jealous and want to take the baby with them to spirit world, so they would cause the baby to become sick or frightened. In Isan, there is also a ritual to keep these angels at bay. This ritual is to spiritually name the ownership of the baby, its sole custody and true parents. In the ceremony, a baby is placed on a threshing basket, then a ceremony leader would say a rhyme which asks the true parents to come forward and take the baby. The angel would then recognize that the baby is no longer theirs and leave them be. Apart from the rituals, people in the olden days used to draw a picture of a specific angel (depending on the day the baby was born) on a white cotton sheet, similar to a talisman, and hang it on a cot to keep the baby safe. This is a small religious tip for new mothers. If you notice any strange or similar symptoms in your baby, this may be something to think about. Nevertheless, the most important things for every baby, that will help protect them from harm better than any rituals, is the care and love of their parents. Lastly, I wish all beloved ANTS readers love, happiness and a loving family.

MORE AUSSIE SL ANGS AND SAY INGS

AERIAL PINGPONG Is a slang name for Australian Rules Football. Pingpong is Table Tennis, so the name refers to the ball going from end to end of the ground, in the air and with marks keeping the ball off the ground.

words / Bruce Isaacs

TALL POPPY Tall poppies are successful people, whether it be socially, politically or financially. The ‘tall poppy syndrome’ is the attitude taken by less successful people of resenting and unfairly criticising those successful people. It is called ‘cutting down the tall poppies’. It is too easy to just criticise, just as it is to cut the tops of poppy plants.

GOING OFF

beach tennis Beach Tennis is going strong, and is a lot of fun - even for complete beginners. Come down any Wednesday (6pm - dusk) or Saturday (3 - 5.30pm) and see Paul, Kellie or Bruce. You may even wish to play in the Australian Championships. It is located on Port Melbourne beach, opposite Princes St. You don’t need to bring anything, just yourself. To see more about it, go to beachtennisthailand.com and beachtennis.com.au and many youtube sites. It would be great to get a regular Thai group playing. See you there. A1.pdf 1 28/10/2011 6:44:24 PM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

52

AU S S I E S L A N G S

Is a term used for a nightclub or party that is a lot of fun, and exciting. It may take until later in the night for the place to all of a sudden ‘go off’, similar to an explosion. If someone had a good night, they may say that ‘last night the joint was really going off’.

Please send in your ‘slang meaning’ requests to info@antsnews.com.au or brucei7@hotmail.com

การงาน การเงิน ความรัก ไพยิปซีมีคำตอบใหคุณได

0402 190 940 ทำนายโดย นภัง (พิมพ Box Hill)

บริการทำนายทางโทรศัพท ดวยการติดตอกลับโดยตรงหาลูกคา เมื่อชำระคาบริการผานระบบโอนเงินทางอินเตอรเนต 53


HORO

w o r d s / หมอลุงพง (ลงพุง) i L o v e . F o r t u n e Te l l e r @ y a h o o . c o m

วันนี้มีนัดดูดวงให้กับน้องนักเรียนไทยถึงใจกลางเมืองเมลเบิร์นที่ คอฟฟี่ช็อปสุดชิลใจกลางเมืองกันเลยทีเดียวเชียว โอ้โฮเฮะ ไม่ได้มา คนเดียวหิ้วเพื่อนมาด้วยเป็นกระบุง

"น้องนักเรียน" : อ่าๆๆ พี่หมอขอลัดคิวดูให้ก่อนได้มั๊ย... "พี่หมอ" : เอ่อ ถามเพือ่ นตัวเธอทีน่ ง่ั อยูก่ อ่ นได้ปะ่ ล่ะ ฮ่าๆ เค้าจองมาเป็น อาทิตย์นงึ แล้วว... แหมหน้าตาเธอก็สวยดี สะกดจิตอยู่หรอก แต่ท่าทางออกจะดูห้าวๆ อยู่ไม่ใช่ น้อยเพราะเธอเกิดวันอังคาร พาลหมอจะโดนสอยเอา ถ้าไม่ลัดคิวให้ ตาม นิสัยคนวันอังคารจิตใจจะหาญกล้าเกินใคร พูดจาห้วนๆ ห้าวๆ ไม่อ่อนหวาน เหมือนสาววันศุกร์แถมขยันบ้าบิ่นอีกต่างหาก "น้องนักเรียน" : หนูเกิดปีฉลูค่ะ พี่หมอ... "พี่หมอ" : อ๋อมิน่าท่าจะเป็นวัวบ้า เอ้ยย วัวอเมริกันบรามัน... "น้องนักเรียน" : ค้อนขวับ! "น้องนักเรียน" : คนที่หนูคบอยู่นี่มันใช่ป่ะคะพี่หมอ... 54

วันเดือนปีเกิดเวลา ก็ไม่บอก แล้วจะทายถูกป่ะเนี่ย นึกอยู่ในใจ อย่านึกดัง เดี๋ยวมันเอาเขาวัวขวิด "พี่หมอ" : เอาสั้นๆ นะ สาวเกิดปีฉลูเข้าข่าย เป็นแม่ม่าย แม่ร้าง ต้องแต่งงาน 2 ครั้ง จึงจะเข้ากฎ... "น้องนักเรียน" : โอวว…งั้นคนนี้ก็คงใช่แล้วค่ะพี่หมอ เพราะก่อนมาเมืองนอก หนูเคยแต่งงานมาแล้วหนนึง เย้!!!... "น้องนักเรียน" : ดูของหนูบ้างค่ะ พี่หมอ... "พี่หมอ" : อะอะไรนะครับบ…. "น้องนักเรียน" : อ่อ ดวงค่ะ...ดวง "พี่หมอ" : วันเดือนปีเกิดเวลา ว่ามา... ติ๊กต่อก ติ๊กต่อก หลังจากวางลัคนาเสร็จสรรพ เราน่ะเป็นสาววันศุกร์พูดจา อ่อนหวานหว่านล้อมเก่ง ทำ�อะไรก็เป็นจอมวางแผน วางแผนไว้ดีจนผู้ชายเค้า หาทางออกไม่เจอซะแล้ว เป็นนักรักตัวฉกาจอีกคน... "น้องนักเรียน" : แหมๆๆ พูดเหมือนรู้ นี่หนูกำ�ลังจะกลับไปคืนดีกับแฟนเก่า เลยนะคะนี่ แล้วมันจะลงเอยยังไงคะพี่หมอ...

"พี่หมอ" : อืมม ตามเจ้าชะตาของหนูแล้ว ดาวศุกร์ซึ่งเป็นตัวแทนแห่งความรักจะโคจรมา อยู่ในเรือนเจ้าชะตา ตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค. 2554 นี้ เวลา 6.31น. ผู้ชายคนนั้นเค้าจะมาเคาะ ประตูบ้านพร้อมแหวนแต่งงานกันเลยทีเดียวเชียว... "น้องนักเรียน" : โหพี่หมอโค ตะ ระ เว่อร์ บอกกันเป็นนาทีเลยทีเดียวเชียว... "พี่หมอ" : อ่ะอ่ะ มีต่อ(รอง) ตกลงจะเอาหรือไม่เอา… น่ะล่ะ ลองดูตามที่บอกน่ะล่ะ "น้องนักเรียน" : อ่ะพี่หมอขาแฟนเก่าหนูเค้าเกิดวันอังคาร เค้าจะถึกและบ้าเหมือนเพื่อนวัว หนูมั้ยคะ "พี่หมอ" : โอววว… วันอังคารเป็นวันของทหาร ตำ�รวจ และ พยาบาล น่ะสิ... "น้องนักเรียน" : ใช่ค่ะพี่หมอขาเค้าเป็นทหารค่ะ กำ�ลังจะได้ยศ จากร้อยเอกเป็นร้อยโท เพราะเค้าไปช่วยน้ำ�ท่วม ช่วยไปก็ด่า XXX ไปค่ะ... "พี่หมอ" : อุ้ยย เลื่อนหรือลดยศกันแน่อ่ะครับ นั่นน่ะ เราเป็นหนังคู่กระดูกคู่กันแล้วครับ ชาตินี้ เพราะวันศุกร์กับวันอังคารถือเป็นวันคู่มิตรที่ดีมากๆ สมพลวันกันดีมากเลยทีเดียว เชียวนะเอออ... "น้องนักเรียน" : เอ่อ..พี่หมอขา หนูอุตส่าห์บากบั่นติดต่อ ICORP มาเรียนภาษาถึง ออสเตรเลียจนบัดนาวนี้เรียนจบโทที่ RMIT แล้ว หนูจะได้การได้งานกับเค้าบ้างมั้ยคะ... "พี่หมอ" : อืมมดวงของหนูนี่อ่ะนะ ลัคนาสถิตอยู่ราศีมังกรเวลาตอนเราเกิดตกอยู่ฤกษ์กลุ่ม ดาวโจร... "น้องนักเรียน" : หนูเลิกเป็น (โจร) นานแล้วค่ะพี่หมอ "พี่หมอ" : ไม่ใช่... หมายถึงฤกษ์นี้อาชีพของเราเหมาะสำ�หรับ งานประเภทแย่งกันซื้อ แย่ง กันขาย หรือการประมูลช่วงชิง การแข่งขันต่างๆ ต่างหาก ซึ่งเราเองก็มีเกณฑ์ได้งานประจำ� ไปแล้วนิ... "น้องนักเรียน" : อ่ะใช่ค่ะพี่หมอตอนนี้น้องทำ�อยู่บริษัทประมูลขายบ้านให้กับฝรั่งที่นี่อ่ะค่ะ... "พี่หมอ" : โอววว งั้นเราจะสบายตอนแก่นะ เพราะพญางูใหญ่เมื่อมีอายุมากเข้าแค่อ้าปาก ค้างไว้เฉยๆก็มีเหยื่อหลุดมาให้งับกินอิ่มสบายใจเฉิบกันเลย แถมยังเป็นราศีที่สามารถอดทน รอคอยเพื่อความสำ�เร็จอะไรสักอย่างได้นานๆ อย่างใจเย็น มีความทรหดอดทนเป็นเลิศ... "น้องนักเรียน" : แม่นแท้ค่ะพี่หมอหนูสอบ IELTS ก็หลายทีจนมึนอยู่เหมือนกัน และก็สมัคร งานอยู่หลายแห่งเช่นกันกว่าจะสำ�เร็จค่ะ วันนี้ขอบคุณพี่หมอมากนะคะสำ�หรับคำ�ทำ�นาย ได้ ข่าวจากน้องนักเรียนไทยมานานว่าพี่หมอแม่นมาก วันนี้มาเจอกับตัวเองเลย ขอบคุณมากค่ะ ที่สละเวลามานะคะ หนูขอตัวก่อนนะคะ... "พี่หมอ" : จะรีบไปไหนครับท่าทางรีบร้อนจัง... "น้องนักเรียน" : ล้อมคอกค่ะ วัวว….หนูไปนู่นแล้วค่า 3

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


CAR T I P

Mail Box นายลึก แต่ไม่ลับ

เกิดเจ็นเนอเรชั่นไหน? เรียนคุณลึก ดิฉันดูทีวีสองวันก่อน เห็นข่าวบอกว่าประชากรโลกครบ 7 พันล้านคนแล้วและเด็กคนที่ 7 พันล้านเพิ่งเกิดที่ประเทศฟิลิปปินส์ โดยข่าวบอก ด้วยว่าจะเป็นเด็กในเจ็นเนอเรชั่นอัลฟ่า ดิฉันเลยสงสัยว่าเจ็นเนอเรชั่นอัลฟ่า คืออะไร ดิฉันอยู่ในเจ็นเนอเรชั่นอัลฟ่าด้วยหรือเปล่า แล้วคุณลึก ล่ะคะอยู่ในเจ็นเนอเรชั่นไหน จากหน่อย, Ashberton คุณหน่อยครับ หนึ่งเจ็นเนอเรชั่น ซึ่งภาษาอังกฤษเขียนว่า Generation คือ “หนึ่งชั่วคน” ตามคำ�พูดคนไทยเรานั่นแหละครับ หมายความถึงช่วงเวลาเฉลี่ย ระหว่างการมีลูกคนแรกของแม่กับการมีลูกคนแรกของลูกเธอ เช่น แมรี่คลอดลูกชื่อจอน ต่อมาจอนเจริญเติบโตจนเป็นหนุ่มแล้วแต่งงานจนมี ลูกคนแรกตอนจอนอายุ 30 ปี ดังนั้นเจ็นเนอเรชั่นหรือหนึ่งชั่วคนคือ 30 ปี ในปี 2008 หนึ่งชั่วคนในประเทศอเมริกาคือ 20 ปี ส่วนเยอรมันใน ปี 2008 หนึ่งชั่วคนคือ 30 ปี ในทางสถิติหนึ่งชั่วคนในประเทศพัฒนาแล้วจะประมาณ 20 ปีกว่าถึง 30 ปี ทั้งนี้ในแต่ละประเทศก็มีสถิติการจัด หนึ่งชั่วคนต่างกันเล็กน้อย ทั้งนี้หากนับจากสถิติครั้งแรกของการจัดเจ็นเนอเรชั่นโดยใช้ปีเกิดแล้วพอแยกเจ็นเนอเรชั่น ได้ดังนี้

Fo g lamp ไฟตัดหมอก words / F1

หนีเรื่องน้ำ�ท่วมมาคุยเรื่องไฟกันบ้างดีกว่าครับ เครียดกันมามากแล้วแต่ก็ยัง อดเป็นห่วงเพื่อนๆที่บ้านเรากันอย่างเสียไม่ได้ ในฉบับนี้มาคุยกันเรื่องไฟตัด หมอกกันดีกว่า เจ้าไฟตัดหมอกนี้ก็มีกันมานานนมแล้ว โดยใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศ เมืองหนาวที่มีอากาศเย็นจัดและมีหมอกหนาปกคลุมเกือบตลอดทั้งปี โดยที่ เจ้าไฟอันเล็กที่ว่าเนี่ยมีคุณภาพและประโยชน์เกินตัวจริงๆ เนื่องจากมี คุณสมบัติเดียวกันกับไฟสปอร์ตไลท์แต่มีขนาดเล็กกว่า อีกทั้งลักษณะการกระ จายแสงที่ดีจึงส่งผลให้ผู้ใช้รถมีวิสัยทัศน์ที่ดีขึ้นในการขับขี่ในสภาพภูมิอากาศ ที่เลวร้าย แต่นักซิ่งบ้านเรากลับนำ�มาใช้ตกแต่งรถยนต์ เพื่อความสวยงาม ซึ่งบางครั้ง มีการปรับแต่งให้ไฟอยู่ในตำ�แหน่งที่สูงกว่าระดับการใช้งานจริง จึงส่งผลให้ เป็นการรบกวนการขับขี่ของผู้ใช้ท้องถนนท่านอื่นๆ จนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง มานักต่อนักแล้ว ดังนั้นเรามาใช้ไฟตัดหมอกให้ถูกต้องกับสถานการณ์ในขณะ ขับขี่กันดีกว่า หากเกิดเหตุการณ์ดังที่จะได้กล่าวดังต่อไปนี้แล้ว เปิดเจ้าไฟตัดหมอกจิ๋วแต่ 56

แจ๋วของคุณได้เลยครับ “หมอกลงจัด ฝนตกหนัก กลุ่มควันไฟ หรือแม้กระทั่ง หลังฝนตกหนักในเวลากลางคืน” โดยเฉพาะเหตุการณ์หลังสุดหากใครไม่เคย ลองใช้ให้ใช้ดูครับ เนื่องจากไฟน้อยตัวนี้จะช่วยลดแสงสะท้อนจากน้ำ�บนผิว ถนนที่เปียกแฉะที่จะสะท้อนเข้าตาเราได้เป็นอย่างดี หากใช้ไฟตัดหมอกให้ ถูกต้องตามสถานการณ์แล้วจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ให้กับคุณๆ อย่างที่คุณจะคาดไม่ถึงกันเลยทีเดียว พี่ๆน้องๆที่ใช้รถใช้ถนนกันหลังน้ำ�ลดแล้วก็สามารถนำ�ไปใช้กันได้นะจ๊ะ พบกัน ฉบับหน้าครับ 3 Fog lamp is popular among countries with cold and foggy weather. It has the same quality as the spotlight but smaller size. With its high quality of light distribution, it provides better vision when driving in the bad weather. However, it is often used to decorate the cars in Thailand. Some car owners adjust the light position too high that it disturbs other drivers. This has caused many accidents. So, let’s use the fog lamp in the right way. Turn on the fog lamp when you’re driving in a heavy rain, foggy, smoky, or after rain at night. Using a fog lamp when driving after rain at night will reduce the reflection on the soggy road. Use the fog lamp with the right situation for the safe driving. 3

Baby Boomer Generation คือคนที่เกิดช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เล็กน้อยคือเกิดราวปี 1946 ถึงประมาณปี 1964 Generation X คือคนที่เกิดประมาณช่วงปี 1960 กว่าๆ ถึงประมาณปี 1980 แต่ไม่เกินปี1982 Generation Y หรือ Millennial Generation คือคนที่เกิดประมาณช่วงต้นทศวรรษ 1980 ถึงต้นทศวรรษ 2000 Generation Z หรือ Generation I หรือก็คือ Generation Internet คือคนที่เกิดประมาณช่วงปลายทศวรรษ 1990 หรือ ต้นทศวรรษ 2000 ถึงปี 2009 ส่วน Generation Alpha หรือเจ็นเนอเรชั่นอัลฟ่า ตามที่คุณถามคือเด็กที่เกิดหลังปี 2010 เป็นต้นมาครับ พูดถึงเด็กในเจ็นเนอเรชั่นอัลฟ่า มีนักวิชาการคาดการณ์ว่า หากเด็กรุ่นนี้โตขึ้นทำ�งานเมื่อใด เวลาการทำ�งานแต่ละวันจะไม่แน่นอน และถูกคาด หวังจากนายจ้างว่า สามารถทำ�งานได้ตลอด 24 ชั่วโมงในแต่ละวันโดยการใช้เครื่องมือสื่อสาร ซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรในอนาคต ส่วนวัน หยุดวันอาทิตย์จะหายไปเพราะจะทำ�งานกัน 7 วันต่อสัปดาห์ ตอนนี้คุณหน่อยลองไปนั่งร้านอาหารแล้วสังเกตคนที่นั่งโต๊ะรอบข้างที่เอาแต่ส่ง ข้อความ คงพอคาดเดาอนาคตว่าจะเป็นเช่นไรได้ครับ ที่ถามว่าคุณอยู่ในเจ็นเนอเรชั่นไหน ลองดูปีเกิดคุณเอาเอง ส่วนที่ถามผมว่าอยู่ในเจ็นเนอเรชั่นไหนนั้น รู้นะว่าจะหลอกถามอายุ ผมไม่บอกหรอก นายลึก

ไวน์กับเหล้า.. อะไรขายดีกว่ากัน? เรียนคุณลึก ดิฉันไปทานข้าวเย็นกับแฟนบ่อย เห็นคนที่นี่ดื่มไวน์กันแทบทุกคน ไม่ค่อยเห็นดื่มเหล้า เลยอยากรู้ว่า คนในโลกดื่มไวน์หรือดื่มเหล้ากันมากกว่ากันคะ จากแดง, Fern Tree Gully คุณแดง ข้อมูลจากงานไวน์เอ๊กซ์โป ที่เมืองบอร์โดซ์ ประเทศฝรั่งเศส มีว่าในปี 2009 คนทั่วโลกใช้เงินซื้อไวน์ประมาณ 180,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐและใช้เงิน ซื้อเหล้าราว 280,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ดังนั้นคนทั่วโลกจึงดื่มเหล้ามากกว่าไวน์เกือบหนึ่งเท่าตัวครับ ผู้ส่งออกไวน์รายใหญ่ 3 อันดับแรกของโลกคือ ฝรั่งเศส อิตาลี และอาเจนติน่า โดยบราซิลตามมาที่ 4 ส่วนออสเตรเลีย ยังไม่ติดอันดับโลก ที่เหล้าขายมากกว่าไวน์ได้ เช่นนี้เพราะพวกขี้เมาทั้งหลายยัง คงถือคติอย่างเหนียวแน่นว่า “การดื่มสุราเป็นหน้าที่ของตัวข้า ส่วนการรักษาเป็นหน้าที่ของหมอ ดังนั้น พึงแบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจน” นายลึก 57


TEC H N O LO GY

What's Hot?

words / Parkpoom Chaisiriprasert

Wrist PC >> Wrist PC หรือ คอมพิวเตอร์ข้อมือ หลายคนคงจะเคยเห็น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดพกพามาหลายแบบ โดยเฉพาะใน ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ได้มีการพัฒนาให้มีขนาดเล็กลงกว่าเดิมเป็น อย่างมาก รวมถึงราคาที่ลดลงจนพอจะทำ�ให้จับจองเป็นเจ้าของ ได้ (แต่ก็ยังไม่ใช่สำ�หรับคอมพิวเตอร์ข้อมือนี่นะครับ ฮิๆๆ) ที่ เห็นอยู่นี้เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลการออกแบบจาก “Red Dot Award” แต่ที่กล่าวมานี้เป็นการบอกถึงความเป็นไปได้อันใกล้ นี้ ที่ไม่ใช่เพียงแนวคิดอีกต่อไป เจ้าคอมพิวเตอร์ข้อมือนี้ได้มีการ พัฒนาขึ้นแล้วหากแต่ยังคงมีข้อจำ�กัดในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ความจุข้อมูล แบตเตอรี่กับชั่วโมงการใช้งาน ความสามารถในการ แสดงผล และการเชื่อมต่อเครื่องข่าย ทั้งนี้ได้มีการพัฒนาสำ�หรับ ระบบปฏิบัติการ Windows CE และ Linux ร่วมกับหน่วย ประมวลผลความเร็ว 400MHz โดยบริษัท EuroTech นับตั้งแต่ มีการเปิดตัวในปี 2006 ซึ่งหวังว่าจะมีการพัฒนาออกมาให้เราได้ เป็นเจ้าของกันในเร็วๆ นี้ 3 อ้างอิง :

http://www.red-dot.sg/concept/porfolio/o_e/IC/R147.htm และ http://www.eurotech.fi/products/zypad-1100.html

<< Omnia W Omnia W กับระบบปฏิบัติการวินโดว์ นับได้ว่าเป็นช่วงขาลงของ Samsung ในตลาดสมาร์ทโฟนและผู้ผลิตหลายๆเจ้าเลยก็ว่าได้ เนื่องจาก การเลือกสมาร์ทโฟนนั้นขึ้นอยู่กับคุณสมบัติด้านฮาร์ทแวร์ ของเครื่องแล้ว ยังต้องดูความสามารถในการทำ�งานร่วมกับระบบ ปฏิบัติการที่มาพร้อมกันอีกด้วย Omnia W ทำ�งานร่วมกับระบบ ปฏิบัติการวินโดว์โฟน Mango ขับเคลื่อนด้วย CPU 1.4GHz พร้อม ความจุ 512MB RAM 8GB หน้าจอแสดงผล 3.7” Super AMOLED ความละเอียด 480 x 800 pixels กล้องหน้าความละเอียดระดับ VGA กล้องหลัง 5 Mp รองรับการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย คาดว่าจะ วางจำ�หน่ายในช่วงเดือนตุลาคมนี้ โดยยังไม่ทราบราคาเปิดตัว ซึ่งหาก ผลตอบรับออกมาเป็นที่น่าพอใจ Samsung ระบบปฏิบัติการวินโดว์ โฟนอาจกลับมาสู่ตลาดอีกครั้ง 3 อ้างอิง : http://www.samsungmobilepress.com/2011/09/26/Sam-

sung-Omnia-W 58

K i n d le F i re แท็บเล็ตจากค่าย Amazon มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการและจะเริ่มวางขายในช่วงกลางเดือน พฤศจิกายน 2011 นี้ คุณสมบัติพื้นฐานของ Kindle Fire นั้นขับเคลื่อนด้วยระบบปฏิบัติการ Android 3.0 Honeycomb ร่วมกับหน่วย ประมวลผล 1GHz TI OMAP dual-core ความจุ 512MB และ RAM 8GB หน้าจอแสดงผล multi-touch ขนาด 7 นิ้ว ความละเอียด 1024 x 600 pixels ที่ 169 ppi อัตราส่วนที่ 7.5” x 4.7” x 0.45” น้ำ�หนัก 413 กรัม ความ สามารถในการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย พอร์ต USB และช่องเสียบหูฟัง 3.5 นิ้ว รองรับการใช้งานได้ต่อเนื่อง 7.5 ชั่วโมง ส่วนเรื่องที่กังวลว่าจะมีโปรแกรมต่างๆ ให้ใช้หรือไม่ก็หายห่วงได้ครับเพราะสามารถ ดาวน์โหลดได้จาก Amazon Store นอกจากนั้นไม่ว่าจะเป็นดูหนัง ฟังเพลงก็สบายใจได้เลย มีให้โหลดเพียบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของคุณภาพ และปริมาณของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีเป็นล้านเล่ม เหมาะสำ�หรับผู้ที่รักการอ่าน โดยมีราคาเปิดตัวอยู่ที่ $199 3 อ้างอิง : http://www.amazon.com/Kindle-Fire-Tablet-Amazon-Tablet-Color/dp/B0051VVOB2


CALENDAR DECEMBER 2011

ENT E RTA I N M E N T

F ilm Book P l a y Drama

words /

น้องเหนือ

Thailand

วันสำ�คัญของไทย

5 ธันวาคม : วันพ่อ (H.M. The King’s BirthDay) วันหยุด

10 ธันวาคม : วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ (Constitu-

31 ธันวาคม : วันสิ้นปี (New Year’s Eve) วันหยุด 16 ธันวาคม : วันกีฬาแห่งชาติ

tion Day) วันหยุด

26 ธันวาคม : วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ

11 ธันวาคม : ชดเชยวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ (Constitution Day) วันหยุด

28 ธันวาคม : วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

พุธ

2 10 16 24 31

ขึ้น 15 ค่ำ� เดือน 1

พฤหัสบดี

พุธ

พฤหัสบดี

พฤหัสบดี

แรม 8 ค่ำ� เดือน 1

แรม 14 ค่ำ� เดือน 1

ขึ้น 8 ค่ำ� เดือน 2

ขึ้น 15 ค่ำ� เดือน 2

Melbourne December public Holidays D evil inside

Bea u t y a n d t h e B ea s t 3 D

T h e G re y

เป็นตัวอย่างภาพยนตร์ที่ผมต้องอ้าปากค้างระหว่าง ที่ได้ชมเป็นครั้งแรก การตามรอยฆาตกรรม ผู้ที่อ้าง ว่าเธอโดนผีสิงในขณะลงมือฆ่าเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย ถึง 3 คน คดีที่ไม่ธรรมดาก็เริ่มยิ่งซับซ้อนขึ้นเมื่อ การสืบหาความจริงนั้นยิ่งทำ�ให้ต้องเข้าไปสัมผัส กับเรื่องของ ปีศาจและวิญญาณร้ายมากขึ้น ถ้าใคร ชอบแนว exorcism ห้ามพลาดครับ

การ์ตูนอันดับที่หนึ่งในใจของผมและใครอีกหลายๆ คน กับความรักระหว่างโฉมงามกับเจ้าชายอสูร ที่ พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่า ความรักที่แท้จริงต้องเกิด จากจิตใจที่มุ่งมั่นและเชื่อมั่นในรักแท้ของทั้งคู่ เท่านั้น สำ�หรับใครที่เคยชื่นชอบกับการ์ตูนเรื่องนี้ มาแล้วลองไปดูกันครับว่าการนำ�เอา 3D animation เข้ามาในครั้งนี้จะยิ่งทำ�ให้คุณประทับใจในรัก แท้ได้มากน้อยเพียงใด

เบื้องหลังชัยชนะอันยิ่งใหญ่ คือจิตวิญญาณของผู้ กล้า ที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อให้ประเทศได้ดำ�รงอยู่ ซึ่งความเป็นอธิปไตย กับเรื่องราวที่สร้างจากเรื่อง จริงเกี่ยวกับฝูงนักบินชาว African-American ผู้ ซึ่งพยายามที่จะพิสูจน์ให้โลกรู้ว่าพวกเรา คือชาว อเมริกันที่พร้อมสู้และยอมตายเพื่ออเมริกาไม่น้อยห น้าไปกว่าคนอเมริกันทั่วไป และด้วยจิตวิญญาณ เหล่านี้ที่ทำ�ให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ น่าจับตามองครับ

What to do in December and January

16 December (Friday)

VIC School Term 4 Ends

25 December (Sunday) Christmas Day

26 December (Monday) Boxing Day

Ben and Jerry Open Air Cinema @ St Kilda

At dusk a full-length feature film lights up the huge outdoor screen with FREE ice-cream “Friday Sundae Sessions” to help you chill out to the tunes before the film screens. http://www.stkildaopenair.com.au

31 December (Saturday) New Years Eve

1 January (Sunday) New Years day

2 January (Monday)

Public Holiday for New Years Day

60

Red Tail s

P re m i u m Ru s h

โดยส่วนตัวแล้วผมว่าภาพยนตร์เรื่องนี้น่ารอดูมากที่สุดครับ จากเรื่องที่ เข้าใจง่ายๆว่าถ้าเกิดเครื่องบินที่คุณโดยสารไปเกิดประสบอุบัติเหตุ แต่ ปัญหามันมีอยู่ว่า คุณไม่ตาย และเรื่องก็เริ่มเลวร้ายตรงที่มันดันไปตกอยู่ ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ที่รู้แน่ๆ คุณจะต้องหาทางเอาชีวิตรอดจากความหนาวเย็น ของหิมะ ความหิวโหย และ การถูกตามล่าจากสัตว์นักล่าทั้งหลายเช่น หมาป่า หมี เป็นต้น ถ้าใครชื่นชอบภาพยนตร์แนวผจญภัย แบบ Man Vs Wild แล้วล่ะก็ห้ามพลาดครับ

น่าเสียดายที่เพลงจักรยานสีแดงของพี่เสกโลโซไม่ได้มาประกอบ ภาพยนตร์เรื่องนี้ กับเรื่องราวของเด็กรับส่งจดหมายที่ใช้จักรยานเป็น พาหนะ แต่เรื่องเริ่มวุ่นวายขึ้นเมื่อ จดหมายฉบับหนึ่งได้มีสิ่งที่เกี่ยวข้อง กับผู้มีอำ�นาจที่สุดคนหนึ่งใน มหานครนิวยอร์ก ทำ�ให้เขาต้องถูกกลุ่ม อำ�นาจมืดไล่ล่าอย่างเอาเป็นเอาตายเพื่อจดหมายนั้น เขาจะสามารถหนี รอดได้หรือไม่ จักรยานสีแดงเอ้ย... จักรยานของเขาจะช่วยให้เขารอด จากอำ�นาจมืดได้หรือไม่ ห้ามพลาดครับ

Melbourne Jazz Jammer

Sessions are held Friday evenings at the Leinster Arms Hotel, 66 Gold Street, Collingwood from 7:00pm till late and Sundays from 4:00. http://melbournejazzjammers.com/

Rooftop Cinema

A cinema on a roof in the heart of Melbourne On top of Curtin House 252 Swanston St, Melbourne City (Between Little Bourke and Lonsdale St) http://www.rooftopcinema.com.au/

The Cameo Outdoor Cinema

in Belgrave is a must for all those seeking the ultimate cinematic experience this summer From: Wednesday 9th of November 2011  To  Saturday 14th of April 2012 Location: 1628 Burwood Highway  Belgrave Victoria 3160 Australia http://www.cameocinemas.com.au/Page/ Home

Suzuki Night Market

Date: Every Wednesday night during summer from 16/11/2011 to 29/02/2012 (excluding 28/12/2011) Time: 05.30pm – 10.00pm Location: Queen Victoria Market Cost: FREE


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

เพียงแค่ส มัค เราจัดส่งถ รสมาชิกกับ ANT S ึงบ้านทันท ีทุกเดือน! รายปี


FRAGRANCES, SKINCARE & MAKE-UP

Buy 3 get 1

FREE

*

Remember, you donâ&#x20AC;&#x2122;t have to ^ fly to buy at

ALL

HIS & HERS

PAIRS

THE VERY BEST GIFTS OF THE SEASON*

*

from

* $1698 *

COGNACS

30

Melbourne 185 Swanston St Tel: (03) 9663 0533 ^Just add GST. Excludes tobacco, liquor, fragrance, selected skincare & make-up. *Selected product only. While stocks last. Not in conjunction with any other offer. # While stocks last. Not in conjunction with any other offer. Duty Free Sales only. Offer ends 24.12.2011.

% OFF

#

ANTS Newsmagazine 62  
ANTS Newsmagazine 62  

ANTS Newsmagazine 62

Advertisement