Page 1

F R E E C O PY

I SS U E 8 5 / F E B RUA RY 2 0 1 4

Love is all around: รักในทุกรูปแบบ


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


iCORP - FP - Feb 14.pdf 1 1/21/2014 3:15:05 PM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


Affiliated Newsmagazine for the Thai Society

C O N T E N T

Level 8, 807/365 Little Collins St. Melbourne VIC 3000 Tel Fax Email

: (03) 8676 0574 : (03) 8676 0300 : info@antsnews.com.au : antsnews@gmail.com website : www.antsnews.com.au

ISSUE

24 18

22 37

36 C ov e r C o n t r i b u to rs Ad v e r t i s i n g E n q u i r y M e d i a Re p re s e n t a t i v e

29

85

CALENDAR

8

EVENTS

9

NEWS

12

MOVIES

14

IMMIGRATION

16

EDUCATION

17

THE CROSSOVER

18

ARTS AND CULTURE

20

EV’RY SINGLE THING

22

FROM COVER

24

MAKE OVER

29

สามชั่วโมงต่อมา

30

BEACH TENNIS THAILAND 32 LEARN THAI

33

BEAUTY AND HEALTH

34

ANTS STALKER

35

TRAVEL

36

EAT GUIDE

37

HORO

40

ศิ ริ พ ร เลี่ ย มทอง, David Holtum, ปิยวดี วินันท์, Gary Hancock, Kunlanat Phochai, Candy Boonjua, Jason McMurray, Khwanlarp Sudjunta, Nobhon Supakitvilekakarn, Craig Parkinson, Sopida Parkinson, Aida Parkinson, ACK Crew Photo: Bhavin Mettanant, Kalunyoo Kongkatigumjorn, Nachnicha Kongkatigumjorn, Tharit Boonsoong Linlada Ward / ผมมัน Architect / ลลิล / ฬ. สิงเห / Bruce Isaacs / เด็กเมื่อวานซืน / Arisara / เมียรณพีร์ / หมอโอ่งแม่นเว่อร์ / Allan Wong / The Thai Language School of Melbourne Inc. / น้องเหนือ / ศ. ลิ้มทองกุล / ไตรภพ เฮงพูลธนา / Troy The Watch Guy 03 8676 0574 or sales@antsnews.com.au Leba Ethnic Media / Allan Kaufman

D i s c l a i m e r Newsmagazine for the Thai Society is published 12 times a year. The views expressed in this publication are not necessarily endorsed by the editor or by ANTS. While every effort has been made to ensure the accuracy of the information in this publication is correct at the time of printing, the publishers accept no responsibility or liability for any errors, omission or resultant consequences arising from the information in this publication. All material in ANTS is copyrighted and may not be reproduced in part or in whole without written permission from the publishers. Copyright © 2010 Affiliated Newsmagazine for the Thai Society ANTS. All rights reserved.

4

//2014//

ANTS NEWS MAGAZINE


โฆษณำ

ฉน ั กงั ว ลใจอ ยำ่ งม ฉน ั ไมท ำก ่ ร ำ จะทำ� บ อยำ่ ง วำ่ ไรดี

ำ� ท ั ป ไ ฉน ด ำ ล พ ผดิ

วีซำ่ ของฉัน หมดอำยุแล้ว… พูดคุยกับหน่วยงำน CSRS ของกระทรวง ตรวจคนเข้ำเมือง

รับข้อมูล ที่ถูกต้อง

ลงมือท�ำอะไรสักอย่ำงกับสถำนกำรณ์ของท่ำนในทันที ติดต่อหน่วยงำนบริกำรแก้ปญ ั หำสถำนภำพ ชุมชน (Community Status Resolution Service - CSRS) ของกระทรวงตรวจคนเข้ำเมือง ้ มูลทีถ ่ ก ู ต้องเกีย ่ วกับทำงเลือกของท่ำน ตอบค�ำถำมของท่ำน และกำรป้องกันชำยแดน เรำจะให้ขอ และติดต่อประสำนงำนกับองค์กรอืน ่ ๆ ให้ทำ่ น เพือ ่ ช่วยเหลือท่ำนต่อไป หำกจ�ำเป็น

ไปที่เว็บไซต์ immi.gov.au/csrs หรือโทรไปที่ หมำยเลข 1300 853 773 โดยไม่ต้องเปิดเผยชื่อ อนุมัติโดยรัฐบำลออสเตรเลีย แคปิตอล ฮิล แคนเบอร์รำ


TEAM

Linlada Ward Marketing Director

Pranopporn Charoenphannathon Editorial team

Bhavin Mettanant Photographer

Harinat Siriwan Strategic Director

Ruriya Singhay Editorial Team

Kalunyoo Kongkatigumjorn Photographer

Cherrie Kromyindee Marketing Officer

Candice Boonjua Translator

Withar ya Punephonthaewelap Editorial Team

Aninta Boonnotok Art Director

Wirut Lee Khemnak Photographer

Tharit Boonsoong Photographer

B r u ce Isaacs

Khwanlarp Sudjunta Translator

Sansern Rianthong Advertising Designer

Nachnicha Kongkatigumjorn Photographer

International Co-ordinator Subhorn Limthongkul Journalist

Aun Pongsai Journalist

Tharit Manakul Journalist

Follow us

6

//2014//

ANTS NEWS MAGAZINE


EDITORIAL TALK ท่านผู้อ่านคะ ของจ� ำลองบางครั้งแทบไม่แตกต่างกับของจริงอีกต่อ ไป เพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน เฉกเช่นเทศกาล ฮอลิเดย์ในระยะหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ที่เราทั้งหลายได้ใช้เวลากับการรื่นเริง พักผ่อนหย่อนใจอย่างไร้ความเครียด ลืมไปเลยกับค�ำว่างาน.. นับเป็นช่วง ที่ยังเป็นเสมือนภาพลางๆ ที่ประทับอยู่ในความทรงจ�ำแนบแน่น คล้าย กับฝันหวานๆ ของเราที่อยากให้เป็นจริงอยู่อย่างนั้นเรื่อยไป อยากให้มี ฮอลิเดย์ปีละสิบสองครั้ง ท�ำไงดีน้อ.. ณ ตอนนี้เราต่างก็ต้องกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริง ที่ต้องท�ำงาน เรียน เรียน เรียน ตามหน้าที่และบทบาทแห่งชีวิต แต่อย่างหนึ่งที่อยากจะขอให้เป็นหนึ่งหน้าที่ที่ลืมไม่ได้ก็คือ “การให้ ความรัก” แก่ผู้อื่นนะคะ รัก คือความห่วงใยใสใจ คือความรักใคร่ คือความเข้าอกเข้าใจ ที่ไม่ว่าคุณ จะอยู่ในวงการใด อาชีพไหน จะเป็นการเมือง วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรืออะไรก็ตาม.. ความรักก็ยังเป็นกุญแจดอกส�ำคัญที่จะท�ำให้ประเทศดี ขึ้น บ้านเมืองดีขึ้น และโลกนี้ดีขึ้นอย่างแน่นอน ใน ANTS ฉบับนี้ เราจะ มากระซิบบอกท่านถึงวิธีในการ “มอบรัก”แก่ผู้อื่นอย่างน่าชื่นใจ อย่าลืม.. เขียนค�ำว่า “รัก” ลงในไดอารี่ด้วยนะคะ

“Virtual Reality” can blend into reality that you cannot tell the difference anymore with nowadays technology. This analogy represent to anyone who had a holidays. The 4 weeks of festive season, relaxation, non-stress, work-bypass period is just a blur image engraved in our memory like the sweet dream that one would wish come true. Back to “Reality” of working, studying, stressing or whatever Life Task assigned to us. However there is a single task one must never forget to do in our daily routine that is to “Love”. It is to “Care” for someone, to be “Passionate” about something, or at least to “Understanding” for others. No matter what industry you are in, POLITICS, Scientifics, Economics, they are the keys to a better country, better place and better world. In this issue we will show you just a few way “How People Love”. Do not forget to put “LOVE” into your diary na krub. Harinat Siriwan

ลินลดา วอร์ด

Communit y Cont acts Thai Information and Welfare Association (TIWA)

สมาคมสารนิเทศและสวัสดิภาพไทย (ทิวา)

P: (03) 9639 9964 / E: thaiwelfare.victoria@gmail.com W: http://www.tiwavic.org.au Royal Thai Embassy / 111 Empire Circuit, Yarralumla, ACT 2600 / Tel:(02) 6206 0100 Royal Thai Consulate General / Suit 301, 566 St. Kilda Rd., Melbourne VIC 3044 / Tel:(03) 9533 9100 “A better magazine for the Thai Community”

/ 3rd. Floor, 250 Collins St., Melbourne VIC 3000 / Tel:(03) 8662 2266 สมาคมออสเตรเลีย - ไทย / คุณ Robert Taylor / Tel: (03) 9426 9128 วัดไทยนครเมลเบิร์น (Box Hill) / Tel: (03) 9899 0883 วัดธรรมรังษี (Forest Hill) / Tel: (03) 9878 6162 วัดป่าโพธิวัน (Warburton) / Tel: (03) 5966 5999 วัดธรรมาราม (Sunshine) / Tel: (03) 9352 5509 Thai Airways International

Visit us online: www.antsnews.com.au //2014//

ANTS NEWS MAGAZINE

7


CA L E ND A R

Calendar february 2014 Melbourne 22 November 13 – 23 March 14

Thailand 2 กุมภาพันธ์ 2557

Melbourne Now Melbourne now celebrates the latest art, architecture, design and performance to reflect the complex cultural landscape of creative Melbourne www.ngv.vic.gov.au/melbournenow

วันนักประดิษฐ์ / วันเกษตรแห่งชาติ

14 -16 February

วันอาสารักษาดินแดน

Sustainable Living Festival This festival showcases and celebrates the many aspects and benefits of sustainable living www.slf.org.au

3 กุมภาพันธ์ 2557

วันทหารผ่านศึก

10 กุมภาพันธ์ 2557 14 กุมภาพันธ์ 2557

วันวาเลนไทน์ / วันมาฆบูชา 24 กุมภาพันธ์ 2557

วันศิลปินแห่งชาติ

25 กุมภาพันธ์ 2557

28 May 13 – 16 February 14

King Kong www.kingkongliveonstage.com 22 – 23 February

White Night Melbourne Melbourne’s city streets will once again be transformed into a cultural playground with street performances, fashion, lighting installations and more. whitenightmelbourne.com.au 28 February – 16 March

Melbourne Food and Wine Festival Melbourne food and wine festival presented by Bank of Melbourne celebrates the bounty of water at more than 200 unmissable events across the state. www.melbournefoodandwine.com.au

8

//2014//

ANTS NEWS MAGAZINE

วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ 26 กุมภาพันธ์ 2557

วันสหกรณ์แห่งชาติ


วันมาฆบูชา

ณ วัดธรรมรังษี วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ณ วัดไทยนครเมลเบิร์น

วันมาฆบูชา วันขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 3 ปีนี้ตรงกับ วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2557 วันมาฆบูชา มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า"วันจาตุรงคสันนิบาต" เพราะเป็น วันที ่ พระพุทธองค์ทรงประทานหลัก โอวาทปาฏิโมกข์ อันเป็นหัวใจของ พระธรรม แก่พระอรหันตสาวกผูเ้ ป็นเอหิภกิ ขุทงั้ 1,250 รูป ทีม่ าประชุม พร้อมกันเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยมิได้นัดหมายในวันมาฆปุรณมี ก�ำหนดการ 10.15 น. ไหว้พระ สมาทานศีล 10.30 น. พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ 10.45 น. ท�ำบุญตักบาตร 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล 12.15 น. แสดงพระธรรมเทศนา 12.30 น. กล่าวค�ำบูชามาฆบูชา เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ 3 รอบ 13.00 น. กรวดน�้ำ รับพร อนุโมทนา เสร็จพิธี ขอเรียนเชิญทุกๆท่านร่วมงานตามวันและเวลาดังกล่าว เจริญพร พระครูโชติธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดธรรมรังษี

489 Elgar Road Box Hill VIC 3128 | T: 03 9899 0883 | www.watthaimelbourne.com.au

วันเพ็ญเดือน 3 เราชาวพุทธทั้งหลายถือว่าเป็นวันที่พระ อรหันตสาวกจำานวน 1,250 รูป เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยมิได้ นัดหมาย ณ วัดแห่งแรกของพระพุทธศาสนา คือวัดเวฬุวัน ที่ เมืองราชคฤห์ และเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงประทานเสาหลักแห่งคำาสอนสำาหรับให้พุทธบริษัท ได้ยึดเป็นแกนคำาสอนของพระพุทธศาสนา เรียกว่า โอวาท ปาติโมกข์ โดยมีใจความย่อคือ การไม่ทำาความชั่วทั้งปวง กระทำาแต่กรรมดี และการทำาจิตให้บริสุทธิ์ ดังนั้น ทางวัดไทยนครเมลเบิร์น จึงเชิญชวนชาวพุทธทั้งหลาย ได้เข้าร่วมทำาบุญ ตักบาตร ฟังธรรม และเวียนเทียน ในวัน สำาคัญดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

กำาหนดการ

09.30 น. ทำาวัตรเช้า นั่งสมาธิ 10.00 น. ตักบาตร 10.30 น. ไหว้พระ รับศิล ฟังเทศน์ 10.45 น. เวียนเทียน 12.00 น. รับประทานร่วมกัน

Wat Dhammarangsee 389 Springvale Road, Forest Hill, Vic. 3131 Phone. (03) 98786162 www.facebook.com/watdhammarangsee

กงศุลสัญจร มาอีกรอบแล้วจ้า The Royal Thai Consulate General, Melbourne wishes to announce that the Mobile Passport Unit from the Royal Thai Embassy in Canberra will be in Melbourne from the 17th to 21st February 2014. Thai Nationals wishing to renew their Passports at that time are requested to contact the Royal Thai Consulate on 9533 9100 during Consulate hours to make an appointment. It must be noted that an official appointment MUST be made to renew Passports กงศุลสัญจร จาก สถานฑูตไทยที่แคนเบอร์ร่า จะมาให้บริการทำ�พาสปอร์ตใหม่สำ�หรับคนไทย ในวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์นี้ โทรนัดวันและเวลาได้ที่เบอร์ 09 9533 9100

SO CI A L E VE NT S

เชิญร่วมทำาบุญ

ท�ำบุญวันมาฆบูชา


SO CI A L E VE NT S

SUZUKI NIGHT MARKET IS BACK ON 2014 รายงาน/ มดเกด Photo/ Tharit Boonsoong

เมื่ออากาศร้อนขึ้นมาเมื่อใด สิ่งที่เราคิดถึงก็คือตลาดและน�้ำดื่มเย็นๆ และแน่นอนเช่นทุกๆ ปี ช่วงเวลาของตลาดกลางคืน (Night Market) ทีเ่ มลเบิรน์ ก็เริม่ ขึน้ แล้วตัง้ แต่ปลายปี 2013 ที่ผ่านมา ยาวไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2014 หากใครที่เพิ่งมาเมืองนี้ได้ไม่นาน ANTS ขอ แนะน�ำให้ไปเดินตลาดนี้ซักครั้งนะ ตลาดนี้มีเฉพาะวันพุธ ตั้งแต่ 6 โมงเย็น ถึง 4 ทุ่ม จัดอยู่ ที่ Queen Victoria Market นี่เอง นั่งรถแทรมสายอะไรก็ได้จากถนน Elizabeth Street ลงอีกสองป้ายถัดจากถนน La Trobe Street ก็ถงึ แล้ว ตลาดทีน่ มี่ ขี ายตัง้ แต่สนิ ค้า Vintage สินค้าท�ำมือ เวทีการแสดงของศิลปินท้องถิ่น ที่ผลัดวนกันมาให้ความบันเทิงไม่ซำ�้ กันทุก อาทิตย์ และที่ส�ำคัญ อาหารนานาชาติที่ไม่ต้องเดินทางไปที่ไหนไกล แค่เดินตลาดนี้ก็แทบ จะได้ชมิ เกือบทุกชาติ นอกจากจะได้สมั ผัสของทีเ่ ขาขายกันแล้ว อีกสิง่ ทีจ่ ะได้จากตลาดนีค้ อื วิถีการด�ำเนินชีวิตทางสังคมของกลุ่มคนส่วนใหญ่ของเมืองเมลเบิร์น ที่ใช้ชีวิตแบบสบายๆ ดืม่ กิน หัวเราะ และชอบความร้อนเป็นชีวติ จิตใจ ร้อนเมือ่ ไหร่ ออกมาสังสรรค์กนั ตร๊อดดด ASIAN CUP FOOTBALL REPORT Words / B

After 3 toughest Group match played, all of the 18 Thai players have given all their might in the full 90 minutes match each, facing Indonesia, Lebanon and Vietnam in the Famous ASIAN cup, organize by “MCSA & Melbourne Victory FC”. Who would have thought, after only one month of preparation, the Thai players can forge into a well formed and united Team. With the result of Win: 1, Draw: 1, and Lose: 1. It is an admirable effort given by the players to represent Thailand. We, ANTS team would like to give you the round of applause to everyone krub. Well done. In addition, anyone who are interested in representing our Country, please contact 0421 042 069 for further information krub. หลังจากผ่านศึกชิงชัยไปแล้ว 3 เกมที่ 18 นักเตะชาติไทยรวมพลังฟาดแข้งกับ ประเทศอินโดนิเซีย ประเทศเลบานอน และประเทศเวียดนาม ในการแข่งขัน ASIAN Cup ที่จัดขึ้นโดย Melbourne Chinese Soccer Association (MCSA) และ Melbourne Victory FC จากการฝึกซ้อมเพียงหนึ่งเดือน นักเตะชาวไทยสามารถฟอร์มทีมและสร้างความ สามัคคีได้เหนือความคาดหมาย สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวไทยในเมลเบิร์น ด้วยผลการแข่งขัน ชนะ 1 เสมอ 1 และแพ้ 1 พวกเราชาว ANTS ขอแสดงความยินดี และ ปรบมือดังๆ ให้กบั ทุกคนด้วยนะครับ หากเพือ่ นๆ คนไหนสนใจอยากเป็นส่วนหนึง่ ของทีมนักเตะชาวไทย ติดต่อสอบถาม ได้ที่ 0421 042 069 นะครับ

10

//2013//

ANTS NEWS MAGAZINE


ชุมนุมขับไล่รัฐบาล

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. ที่เมลเบิร์น Federation Square มีการชุมนุมก่อนหน้าที่ ประเทศไทย 1 วันเพือ่ ต่อต้านรัฐบาล และเพือ่ ไว้อาลัยแก่นอ้ งวสุ หรือน้องนาย นักเรียนไทยในเมลเบิร์นที่เสียชีวิตในการชุมนุมที่ไทย ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ประเทศไทย แต่ความเป็นไทยและจิตใจที่มีความเชื่อในสิ่งที่ ถูกต้องได้ยนื หยัดอยูใ่ นจิตและวิญญาณของประชาชนชาวไทย ไม่วา่ จะอยูท่ ใี่ ด ของโลก การกระท�ำบางทีส่ งิ่ บางกลุม่ มองว่าไร้คา่ แต่เป็นการกระท�ำทีจ่ ะแสดง จุดยืนให้ทุกคนได้รับรู้ว่า... คนไทยหัวใจรักความถูกต้อง... วันนี้ที่เมืองไทยจะเป็นอย่างไร ต้องติดตามกันต่อไป

LUNA FESTIVAL AT VICTORIA STREET 2014 ภาพและรายงาน / มดเกด

เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นปีละครั้งส�ำหรับการปิดถนนเส้น Victoria Street ช่วง ระหว่าง Punt Road ถึง Church Street ที่ย่าน North Richmond หรือ ย่านตลาดเวียดนาม เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองปีใหม่จีน งานนี้มีการขายอาหาร ประจ�ำชาติเวียดนาม เครื่องเล่นต่างๆ และร้านค้ามากมาย ปีนี้มีซุ่มอาหาร ใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น และที่มากไปกว่านั้น ปีนี้เขาขนน�้ำอ้อยคั้นสดมาขายเยอะ มาก ถ้านับดีๆ น่าจะมีมากกว่า 20 ร้านได้ งานเริ่มต้นตั้งแต่ 10 โมงเช้า ยาว ถึงห้าทุม่ ช่วงเวลาทีเ่ ราไปท�ำข่าวเป็นช่วงหกโมงเย็น อากาศก�ำลังดีแดดไม่แรง มาก แต่โอ้วพระเจ้า คนเยอะจนแทบจะเบียดกันเดินตลอดสายเลยค้า ใครไม่ เคยมารอปีหน้าพลาดไม่ได้


NEWS

เรียบเรียงข่าวโดย / A u n

Pongsai

ต้นปีแบบนี้ ใครทีว่ างแผนกลับไทย ทางเราขอแนะน�ำแหล่งท่องเทีย่ วสุดเก๋ ชม ดอกซากุระไทย หรือ พญาเสือโคร่ง ภายในหน่วยจัดการต้นน�ำ้ หงาว-งาว ต�ำบล ปอ อ�ำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ซึง่ เป็นอีกจุด ทีเ่ ป็นทางขึน้ ไปยังภูชฟี้ า้ ได้ บานอย่างเต็มทีแ่ ละออกดอกสีชมพูอย่างสวยงามอย่างมาก โดยในพืน้ ทีด่ งั กล่าว มีตน้ ซากุระมากกว่า 5,000 ต้น โดยขณะนีบ้ านพร้อมกันอย่างสวยงามหรือเรียก ว่าทุง่ ดอกซากุระ บริเวณเส้นทางขึน้ ลงหน่วยกันจัดการต้นน�ำ้ ระยะทางกว่า 100 เมตร ดอกซากุระได้บานเต็มต้นจนกลายเป็นอุโมงค์ดอกซากุระ สีชมพูสวยงาม สร้างความประทับใจให้กบั นักท่องเทีย่ วอย่างมาก ขณะทีเ่ จ้าหน้าทีห่ น่วยจัดการ ต้นน�้ำบอกว่า ดอกซากุระเมืองไทยที่ก�ำลังบานอยู่ในปีนี้ถือว่าเป็นดอกที่ออก สวยงามและเต็มต้นซึง่ มีมากกว่าทุกปี หรืออาจจะเรียกได้มากทีส่ ดุ ในรอบ 10 ปีเนือ่ งจากสภาพอากาศในพืน้ ที่ จ.เชียงราย ถือว่าหนาวเย็นจัด ทัง้ นีต้ น้ ซากุระ ทีห่ น่วยจัดการต้นน�ำ้ ถือว่ามีมากทีส่ ดุ ในประเทศไทย นอกจากนี้ ดอกซากุระ ที่ ดอยผาตัง้ อ�ำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ได้บานเต็มต้นเช่นกัน หากมองไกล ลงไปในหุบเขา หรือแนวเขาก็จะเห็นดอกซากุระบานสวยงาม

โซนี่ เตรียมเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุน่ ใหม่ Sirius หรือ D6503 ใช้แอนดรอยด์ 4.4.2 คิท แคท ทีโ่ ดดเด่นในการยกระดับการท�ำงานของตัวกล้องถ่ายภาพ ทัง้ ซอฟต์แวร์และ ฮาร์ดแวร์ ทีจ่ ะสามารถบันทึกวิดโี อด้วยคุณภาพภาพระดับ 4K อีกทัง้ ยังสามารถ บันทึกวิดโี อในเฟรมเรททีส่ งู และน�ำเอฟเฟกต์นมี้ าถ่ายภาพแบบสโลว์โมชัน่ ได้ ขณะเดียวกัน สมาร์ทโฟนรุน่ ใหม่ของทางโซนี่ ยังเพิม่ ฟังก์ชนั การจัดการรับสาย โทรเข้า เพียงผู้ใช้นำ� สมาร์ทโฟนมาแนบกับหูเพื่อรับสายได้อัตโนมัติ โดยที่ไม่ ต้องใช้นวิ้ สัมผัสหน้าจอ และใช้การเขย่าเพือ่ การปฏิเสธการรับสาย และหากผู้ ใช้ตอ้ งการปิดเสียง ก็ท�ำได้โดยการคว�ำ่ หน้าจอโทรศัพท์ลง รวมถึงควบคุมการ ท�ำงานของแสงสว่างบนหน้าจอ ระหว่างที่ก�ำลังใช้ได้อย่างชาญฉลาด รวมถึง การปรับระบบฮาร์ดแวร์ของล�ำโพงสเตอริโอ ทีจ่ ะมีคณ ุ ภาพเสียงดีขนึ้ กว่า สมา ร์ทโฟน รุน่ Xperia Z1 ก่อนหน้านี้

12

//2014//

ANTS NEWS MAGAZINE

สมัยนีค้ งไม่มใี ครไม่รจู้ กั การตรวจเต้านมทีเ่ รียกว่าแมมโมแกรม บรรดาสาวน้อย สาวใหญ่ทหี่ ว่ งใยใส่ใจสุขภาพ กลัวว่าตนเองจะเป็นมะเร็งเต้านมหลายรายคงเคย มีประสบการณ์ เคยถูกตรวจด้วยเจ้าเครือ่ งมือทีว่ า่ นีม้ าแล้ว แต่กย็ งั มีอกี หลายราย ทีไ่ ม่เคยมาตรวจเลย ทัง้ ๆ ทีป่ จั จุบนั มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งทีพ่ บสูงสุดเป็นอันดับ หนึง่ ในผูห้ ญิงของบ้านเรา มาท�ำความรูจ้ กั การตรวจแมมโมแกรมกันให้มากขึน้ ก่อนดีกว่า การตรวจแมม โมแกรมเป็นการตรวจทางรังสีวทิ ยาวิธหี นึง่ ปัจจุบนั เครือ่ งแมมโมแกรมรุน่ ใหม่ ในระบบดิจติ อลถูกออกแบบให้ผทู้ ไี่ ด้รบั การตรวจได้รบั ปริมาณรังสีทนี่ อ้ ยมาก ปริมาณรังสีทไี่ ด้รบั ลดลงจากเครือ่ งแมมโมแกรมทีใ่ ช้ฟลิ ม์ ในระบบเก่า 30-60 เปอร์เซ็นต์ และลดระยะเวลาในการตรวจลง นอกจากนัน้ ยังได้ความละเอียดของ ภาพทีส่ งู กว่า สามารถแยกความแตกต่างของไขมันและเนือ้ เยือ่ ชนิดต่างๆ ของ เต้านมได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิง่ เนือ้ เยือ่ ทีผ่ ดิ ปกติทเี่ ป็นมะเร็งได้ ตัง้ แต่ ยังไม่เป็นก้อนหรือก้อนเล็กมากทีเ่ จ้าตัวเองยังไม่สามารถคล�ำได้ เรียกว่าสามารถ ค้นหามะเร็งในระยะเริม่ ต้นได้เป็นอย่างดี ความเจ็บปวดเต้านมจากการถูกกดบีบ ด้วยเครือ่ งแมมโมแกรมระบบดิจติ อลก็นอ้ ยกว่าเครือ่ งในระบบเก่ามาก เนือ่ งจาก อุปกรณ์ทใี่ ช้ในการกดเต้านม จะค่อยๆ กดลงมาทีบ่ ริเวณเต้านมอย่างนุม่ นวลกว่า เครือ่ งทีใ่ ช้ฟลิ ม์ เพราะฉะนัน้ สาวๆ ทีเ่ คยเข็ดขยาดทีต่ อ้ งเจ็บระบมเต้านมจาก เครือ่ งรุน่ เก่าก็ไม่ตอ้ งวิตกกังวลกันอีกต่อไป การตรวจไม่ยากอย่างทีค่ ดิ ทางเราก็แนะน�ำให้ตรวจแมมโมแกรมปีละครัง้ ในสตรี ทีม่ อี ายุ 40 ปีขนึ้ ไป หรือในผูห้ ญิงทีม่ ปี ระวัตคิ นในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมหรือ ในผูห้ ญิงทีไ่ ด้รบั ยาฮอร์โมนทดแทนก็ควรได้รบั การตรวจทีเ่ ร็วขึน้

รีบไปท�ำงานจนไม่มเี วลาทานข้าวเช้าบ่อยๆ ไม่ดนี ะคะ เพราะยังไงอาหารเช้าก็ เป็นเสมือนน�ำ้ มันชัน้ ดีทำ� ให้กลไกในร่างกายได้ขบั เคลือ่ นอย่างไหลลืน่ ได้ทงั้ วัน ถ้าสายจริงๆ ลองสละเวลา 2 นาทีทานกล้วยสุกกับน�ำ้ เปล่าอุณหภูมหิ อ้ งในตอน เช้า จะช่วยให้ระบบย่อยท�ำงานได้ดสี ารอาหารจากกล้วยถูกดูดซึมภายใน 15 นาทีไม่แสบท้อง เหมาะกับชีวติ เร่งรีบ จากนัน้ ก็ทานผักและเนือ้ เยอะๆ ในมือ้ ถัดมาก็ทดแทนกันได้คะ่


นับจากวิกฤติการเงินที่เกิดขึ้นกับกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วในปี 2551 นานา ประเทศได้หนั มาให้ความสนใจกับเศรษฐกิจของประเทศก�ำลังพัฒนา โดยเฉพาะ ในแถบภูมิภาคเอเชียที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการเงินในระดับที่ไม่รุนแรง สามารถรักษาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี และเมือ่ ประกอบ กับปัจจัยด้านแนวคิดการรวมกลุ่มประเทศและแนวทางลดการกีดกันทางการ ค้าและการเงินในภูมภิ าคต่างๆ อาทิ การเปิดเสรีประชาคมอาเซียน หรือเออีซี นโยบายการเปิดประเทศและเร่งพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในกลุม่ ซีแอลเอ็ม วี (กัมพูชา ลาว พม่าและเวียดนาม) ได้เผยให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศเหล่า นัน้ และโอกาสในการพัฒนาด้านต่างๆ โดยเฉพาะนโยบายการค้าการลงทุนและ การเงินทีเ่ ป็นไปในทางเสรีมากขึน้ เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ท�ำให้วันนี้มีนักลงทุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสนใจเข้าไปลงทุนใน ประเทศกลุม่ ซีแอลเอ็มวี เป็นจ�ำนวนมาก

ส�ำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า คณะนักวิทยาศาสตร์ประจ�ำองค์การบริหาร การบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐ หรือ นาซ่า เกิดความประะหลาดใจกับก้อน หินประหลาดสีขาว ทีโ่ ผล่ในภาพถ่ายพืน้ ผิวดาวอังคาร บริเวณใกล้ยานส�ำรวจ อ็อพพอร์จนู ติ ี โดยหินก้อนดังกล่าว ลักษณะคล้ายขนมโดนัท ซึง่ เรียกขานกันใน ขณะนีว้ า่ เกาะพินนาเคิล (Pinnacle Island) ปรากฏในภาพ ทีถ่ า่ ยตรงจุดเดิม ในเวลา 2 สัปดาห์ตอ่ มา ผูเ้ ชีย่ วชาญบางส่วนสงสัยว่า หินก้อนดังกล่าวอาจถูกล้อ ใดล้อหนึง่ ของยานอ็อพพอร์จนู ติ ี เหยียบหรือสะดุดจนพลิกขึน้ จากใต้พนื้ ผิว หรือ อาจจะเป็นเศษชิน้ ส่วนอุกกาบาตทีต่ กลงแถบนัน้

เดือนแห่งความรักเดือนนี้ หากใครก�ำลังมองหาวิธบี อกรักเก๋ๆ แหวกแนว ทีร่ บั รอง ว่าไม่คอ่ ยมีใครท�ำแน่นอน วันวาเลนไทน์ 2014 นี้ มาหาวิธบี อกรักทีเ่ ท่ๆ เห็นแล้ว เค้าคนนัน้ รับรักแน่นอน


M O VI E S

Movies

words /

น้องเหนือ

ROBOCOP เมื่อต�ำรวจหนุ่มอนาคตไกล โดนวางระเบิดท�ำให้ร่างกายเค้ากว่า 70% เสีย หาย พี่ไทยคงห่อใส่โรงเรียบร้อย แต่พอมาอยู่ในมือของฝรั่งฮอลลีวูดแล้วเค้า ก็จับเอาพระเอกหนุ่มมาแปะๆ เข้ากับหุ่นยนต์เป็นต�ำรวจเหล็กเสี้ยวคนค่อน หุ่นยนต์ ซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมใฝ่ฝันอยากให้มีการน�ำกลับ มาสร้างใหม่มากที่สุดเรื่องหนึ่ง ถ้าใครเคยได้รู้จัก robocop มาก่อนสมัยเมื่อ เกือบ ยีส่ บิ ปีทแี่ ล้วคงจะรูส้ กึ เหมือนผม และรับรองได้ครับว่า คุณจะไม่ผดิ หวัง กับความมันส์ในเรื่องนี้อย่างแน่นอนครับ

THE SON OF GOD ใช่ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับจุดก�ำเนิดพระเยซู เห็นมาหลายเวอร์ชั่นมาก แต่ ที่ท�ำให้ต้องน�ำมาเสนอในคอลัมน์ของผม ถ้าไม่เจ๋งจริงผมไม่เอามาบอกต่อ แน่นอนครับ ด้วยเนื้อเรื่องการด�ำเนินเรื่องที่น่าสนใจมากการผูกเรื่องที่ท�ำได้ ดีมาก (จริงๆ เด็กๆ โรงเรียนคริสเตียนอย่างผม ถ้าสมัยนั้นครูสอนได้แบบนี้ ผมคงย้งจ�ำเรื่องราวได้แหะๆ) แต่นั่นยังไม่รวมถึงการน�ำเสนอที่น่าสนใจ อีก ทั้งความอลังการในการถ่ายท�ำที่คุ้มมากๆ ถ้าใครคิดจะซื้อตั๋วไปชมในโรง ภาพยนตร์ครับ

POMPEII ถ้าใครเคยศึกษาประวัติศาสตร์ของเมืองปอมเปอีมาก่อนจะรู้ว่าเป็นเมืองใน สมัยกรีกโรมันที่รุ่งเรืองทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจอย่างมาก แต่อยู่มาวัน หนึ่งได้เกิดภูเขาไฟระเบิดที่เชื่อกันว่าใหญ่และร้ายแรงที่สุดครั้งนึงของโลก เป็นผลท�ำคนในเมืองปอมเปอีตายเกลี้ยง ... อ้าวเดี๋ยวก่อน ผมไม่ได้มาท�ำให้ ภาพยนตร์เรือ่ งนีห้ มดสนุกนะครับ เพราะเนือ้ เรือ่ งและการถ่ายทอดเหตการณ์ ทีส่ อดแทรกด้วยเรือ่ งราวของสงครามและความรักเป็นของแถมในเรือ่ งนืท้ �ำได้ น่าสนใจมากครับ ไปชมกันครับว่าเค้าจะถ่ายทอดได้สมจริงขนาดไหนครับ

VAMPIRE ACADEMY ส่วนตัวผมมีความรูส้ กึ ว่าถ้าใครทีช่ อบภาพยนตร์แนว Twilight ผสมกับ Harry potter จะชอบเรื่องนี้ครับ แต่ต่างกันที่เค้าไม่ได้เน้นเรื่องรักๆใคร่ๆ เพียงแต่ เป็นภาพยนตร์แนววัยรุ่น ที่เน้นเรื่องราวของผีดูดเลือดกับการเตรียมตัวเพื่อ เป็นผีดดู เลือด อืมมม ถ้าใครยังนึกภาพไม่ออกก็ลองจับ HeRmione (นางเอก ใน Harry potter) เอามาใส่เขี้ยวแล้วไล่กระโดดดูดเลือดคน ก็คงประมาณได้ ครับ แต่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าติดตามชมไม่น้อยครับ

14

//2014//

ANTS NEWS MAGAZINE


IMMIGRATION

สมัครวีซ่าโดยมีรัฐสปอนเซอร์ อีกเส้นทางหนึ่งของคนเก่ง words / Allan Wong Lawyer/Notary Public/ Migration Agen (MARN 0316623) icorpinter@gmail.com

ท่านผูอ้ า่ นทีร่ กั ครับ การสมัครวีซา่ อพยพมาอยูท่ อี่ อสเตรเลียนัน้ จริงๆ แล้ว แบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆดังนี้ • สมัครด้วยตัวเอง • มีครอบครัวสปอนเซอร์ • มีนายจ้างสปอนเซอร์ • มีรัฐสปอนเซอร์ ที่รัฐวิคตอเรียนี้รัฐสามารถคัดเลือก และแต่งตั้งต�ำแหน่งให้แก่ผู้ที่มีทักษะ และนักธุรกิจเพื่อเป็นการช่วยในการสมัครขอวีซ่าต่ออิมมิเกรชั่น จะเห็น ได้วา่ มีวซี า่ บางประเภททีต่ อ้ งใช้การสปอนเซอร์จากรัฐหรือการสปอนเซอร์ ของญาติทมี่ คี ณ ุ สมบัติ ทีร่ ฐั วิคตอเรียก็ได้มกี ารสปอนเซอร์เพือ่ ทีจ่ ะคัดเลือก ผู้สมัครวีซ่าให้เข้ามาอยู่ที่รัฐนี้เช่นเดียวกับรัฐอื่นๆ วีซ่าที่ต้องอาศัยการสปอนเซอร์จากรัฐ มี2ประเภทดังนี้ Subclass 190 – Skilled Nominated Subclass 489 – Skilled Regional. ในแต่ละรัฐจะมีลิสต์อาชีพที่รัฐต้องการสปอนเซอร์ จะมีการบอกชื่ออาชีพ และคุณสมบัติที่ต้องการในนั้นซึ่งจะรวมถึงเรื่องภาษา ประสบการณ์การ ท�ำงาน และความสามารถเฉพาะทาง โดยมากจะเป็นอาชีพที่หายากใน ตลาดแรงงานในท้องที่ และอาชีพนั้นจะส่งเสริมให้รัฐมีผลผลิตในระดับสูง อีกทัง้ ผูส้ มัครจะมีโอกาสทีจ่ ะได้รบั การจ้างงานในอาชีพนัน้ ค่อนข้างแน่นอน หากผูส้ มัครเป็นนักเรียนต่างชาติทเี่ พิง่ จบการศึกษาทีร่ ฐั วิคตอเรีย จะต้องมี อาชีพที่อยู่ในลิสต์อาชีพของผู้ที่เรียนจบในรัฐวิคตอเรียซึ่งจะแยกต่างหาก

16

//2014//

ANTS NEWS MAGAZINE

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสปอนเซอร์โดยรัฐวิคตอเรีย และตกลงที่จะ อาศัยและท�ำงานที่นี่เป็นเวลาสองปีจะต้องแจ้งให้ทางการทราบที่อยู่และ หมายเลขติดต่อก่อนที่จะเดินทางมาถึง และหลังจากมาถึงแล้วเป็นเวลา สองปี ส�ำหรับวีซ่า 489 เป็นประเภทชั่วคราวมีอายุ 3 ปีที่ผู้สมัครจะต้องอาศัย และท�ำงานในท้องที่ห่างไกลในชนบทของรัฐวิคตอเรียแล้วจึงจะมีสิทธิ์ที่ จะสมัครวีซ่าถาวรได้ ซึ่งจะรวมทั้งคู่ครองและบุตรที่ต้องเข้าเรียนในท้อง ที่นั้นด้วย ผู้ที่สมัครขอรับการสปอนเซอร์จากรัฐได้นั้น จะมีเวลา 4 เดือนในการตอบ รับการสปอนเซอร์และยื่นความประสงค์ที่จะสมัครวีซ่า (EOI) โดยผ่าน กระบวนการ SkillSelect ผู้สมัครต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับ 'Competent' คือสอบ IELTS ได้ 6 ในทุกส่วน แต่ถ้าเป็นอาชีพวิศวกร ช่างก่อสร้าง ชีวเคมีและวิทยาศาสตร์ ICT และทางสายสุขภาพ ต้องกัดฟัน สอบได้ถึง 7 นะครับ และส�ำหรับคนเก่งที่จบ PhD ต้องอยู่ในข่ายต่อไปนี้ • เรียนจบ PhD ในระยะ 5 ปีทผี่ า่ นมา ทีส่ ถาบันในรัฐวิคตอเรียในสาขา อาชีพที่อยู่ใน CSOL ของอิมมิเกรชั่น หรือ • เรียนจบ PhD ในสถาบันต่างประเทศที่เป็นที่ยอมรับ ในสาขาที่ สัมพันธ์กับอาชีพในลิสต์ของรัฐวิคตอเรีย ในฉบับหน้าเราจะมาคุยกันในเรื่องของการสมัครวีซ่าประเภทเหล่านี้กัน นะครับ


E D U CA T I O N

Ad va n ce d D i p lo m a o f Hos p i t a l i t y w o r d s / พี่ดา l i n l a d a @ i c o r p i n t e r. c o m

ที่มา :

Website ANIBT

ท่านเชื่อหรือไม่คะ ว่าเบื้องหลังความส� ำเร็จและ มั่งคั่งของร้านอาหารหลายๆ แห่งนั้นขึ้นอยู่กับฝีมือ อันไร้เทียมทานของผู้จัดการร้านอาหาร เพราะร้าน อาหารจะอาศัยเฉพาะเงินทุนนั้นยังไม่พอ จะเห็นได้ จากเจ้าของกิจการทีค่ ดิ ว่าตัวเองมีประสบการณ์การ เป็นเจ้าของธุรกิจรุ่นแรกๆ เก่าๆ มานานแล้วไม่ปรับ ตัวเข้ากับแนวโน้มและกลยุทธใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลง ไปแล้วนั้น ได้ปิดตัวลงหลายต่อหลายแห่ง ดังนั้น ความรูท้ างด้านการบริหารธุรกิจด้านอาหารและการ ตลาด จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ผู้จัดการร้านอาหารจะต้อง มี คอร์ส Advanced Diploma of Hospitality นับ ว่าเป็นคอร์สที่สร้างผู้จัดการร้านอาหารอย่างแท้จริง Advanced Diploma of Hospitality เป็นคอร์สที่ เรียนต่อเนื่องจากCertificate III, IV, และ Diploma แต่บางแห่งอาจจะสอนต่อจาก Certificate IV of Hospitality Management โดยจะน�ำเอาวิชาทีเ่ ป็น ของ Diplomaมารวมด้วยกันแล้วแต่สถาบันจะจัดห ลักสูตรของตนเอง โดยทั่วไป คอร์สนี้จะให้ความรู้ใน ระดับบริหารแก่ผู้ที่เรียนในระดับ Certificate ซึ่งจะ เรียนไปในทางภาคปฏิบตั เิ สียเป็นส่วนใหญ่ การเรียน ในระดับ Advanced Diploma of Hospitality นี้จะเน้นเรื่องเกี่ยวกับด้านบริหาร เป็นต้นว่า การ ให้บริการอย่างมีคุณภาพ การบริหารเรื่องการให้ บริการแก่ลูกค้า การท�ำงานร่วมกับผู้อื่น การบริหาร งบประมาณ การเงิน การแปรข้อมูลทางการเงิน การบริหารสต๊อค การรับสมัครและสอนงานลูกจ้าง

การบริหารงานบุคคล การวางแผนธุรกิจ แผนการ ปฏิบัติงาน การประเมินผลงาน ผู้ที่เรียนจบแล้ว อาจพัฒนาไปสู่อาชีพของผู้จัดการร้านอาหาร คาเฟ่ หรือเป็น Operations Manager, Hotel/Motel Manager, Rooms Division Manager และอาชีพ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอี ก หลายอย่ า ง คอร์ ส นี้ ค ่ า เรี ย นอยู ่ ที่ ปีละประมาณ $8,000-$14,000 มีสอนอยู่ทั่วไป ทั้งในวิทยาลัยเอกชน TAFE และมหาวิทยาลัย เช่น ที่ William Angliss, Gordon TAFE, Academia, ANIBT, Victoria University, Holmesglen, RGIT ผู้ที่มีวิญญาณการให้บริการจะรักวิชานี้ เพราะจะได้ ดูแลต้อนรับและให้ความสุขแก่ผู้มาเยือน ได้พบปะ พูดคุยกับผู้คนหลากหลาย การประกอบอาชีพใน วงการ Hospitality นี้ เป็นทั้งศาสตร์และศิลปะ คือ ท่านจะต้องมีความรูแ้ ละประสบการณ์ ในขณะทีต่ อ้ ง เป็นคนเอื้อเฟื้อชอบดูแลใส่ใจผู้อื่น และที่ส�ำคัญต้อง มีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เป็นนิตย์ ลูกค้าที่เข้ามา จึงจะรู้สึกว่าเขาได้รับการต้อนรับ ดังนั้นผู้ที่รู้ตัวว่า ใบหน้าปราศจากรอยยิ้มหรือยิ้มค่อนข้างยาก หรือ แม้แต่ผู้ที่มีใบหน้าเคร่งขึมเอางานเอาการอยู่เสมอ จึงไม่ควรเลือกที่จะเรียนวิชานี้ อ้าวนี่เรื่องจริงนะคะ เพราะค�ำว่า Hospitality นั้นหมายถึงการต้อนรับ ขับสู้ และดูแลด้วยอาหารและเครื่องดื่ม พี่ดาขอให้ ผู้ที่มีใจรักในอาชีพนี้และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมจง ประสบความส�ำเร็จในวงการ เพราะจริงๆ แล้วเป็น ธุรกิจทีอ่ ยูไ่ ด้ยนื ยาวหากท�ำให้เกิดทัง้ ความอร่อยและ ความประทับใจไปพร้อมๆ กันนะคะ


T HE CR O S S O VE R

4. All Gone 2014 Launch Party

งานเปิดตัวหนังสือ ALL GONE (หนังสือรายปีที่รวมเกี่ยวกับ Street Culture/ Lifestyle ที่เป็น product ต่างๆ ไว้ในปีที่ผ่านมา) โดยคน เขียน Michael Dupuoy เป็นหนึง่ ในผูก้ อ่ ตัง้ CLUB 75 จากค่ายเพลง Ed Banger ด้วยเช่นกัน 5. Boiler Room (Bangkok)

เริ่มต้นจากกลุ่มคนที่ Berlin ได้ตั้งกล้องตรงบูธดีเจและถ่ายทอดสด งานปาร์ตี้ให้คนทั่วโลกได้ดูตาม YouTube - ดังเป็นพลุแตกจากงาน คอนเซป House Of Vans เพราะมีดีเจระดับโลกได้เล่นให้ดูกันสดๆ แบบ Underground มาก ปีนี้ The Crossover วางแผนจะจัด Boiler Room ที่กรุงเทพล่ะ! ทุกคนลองดูผลงานของ Boiler Room ได้ที่ http://boilerroom.tv

words / Roc Landers

สวัสดีครับ วัยจ๊าบ วัยโจ๋ วัยมันส์ วัยทอง วัยที่ก�ำลังค้นหาตัวเอง

สุขสันต์ปีใหม่นะทุกคน ผ่านไปแล้ว 1 ปี ไวเหมือนโกหกจริงๆ พอมานั่ง นับๆ ดู เอ๊ะ... The Crossover ของเราก็ก�ำลังจะครบ 1 ขวบด้วยนิน่า

โดยในปี 2014 - The Crossover ได้จดทะเบียนเป็นรูปแบบบริษัท Creative Agency เต็มตัว และ เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ http://thecrossover. com.au โดยจะอัพเดทโปรเจ็คและความเคลือ่ นไหวของทางเราตลอดเวลา เลย... ลองเข้าไปดูกันนะ! และที่จะขาดไปไม่ได้.... The Crossover วาง โครงสร้าง Project โจ๊ะๆ ใน ปี 2014 ไว้ดังนี้: 1. The Crossover 1st Anniversary with Kevin Lyons by Aguila & Cacao Green

- งานฉลองครบรอบ1 ปี ของ The Crossover (ใบ้ให้ว่า เราจะฉลอง กันตรงกลางเมือง Bourke St/ Swanston St เลย!) 2. Yew TV Surf Film Festival 2014

งานเทศกาล Film ของนัก Surf ต่างๆ ในออสเตรเลีย โดยจะจัดทัง้ หมด 3 รัฐ: Victoria, NSW และ South Australia 3. Ed Banger 11th Birthday Exhibition

งาน Exhibition ฉลองครบรอบ 11 ปี จากค่ายเพลงที่เศษฝรั่ง (ฝรั่งเศส)

18

//2014//

ANTS NEWS MAGAZINE

6. Patta 10th Anniversary (Sydney)

แบรนด์เสื้อผ้าจาก Amsterdam 'Patta' ฉลองครบรอบ 10 ปี (ท�ำไม เอะอะมันฉลองกันเยอะยังงี้นะ!?) - The Crossover วางแผนจะท�ำ Pop Up Shop กับทีมทีจ่ ดั Sneaker Swap Meet ที่ Sydney - ส่วน ตัว เป็นแบรนด์ทเี่ ราชอบทีส่ ดุ แบรนด์หนึง่ เพราะว่า Identity แข็งแร งมากๆ (Parra จาก Rockwell เป็นดีไซน์ Logo ให้) และล่าสุดมีทมี นัก วิง่ เป็นของตัวเองด้วย! ทุกคนลองเช็คดูได้ที่ http://www.patta.nl


ถึงทุกหมู่เหล่า-ทุกเพศ-ทุกวัย ที่อยากส่งงานเข้ามาจัด แสดง Exhibition (Submit ได้ทุก Art Medium)ใน งานครบรอบ 1 ปีของ The Crossover ที่จะจัดตรง ใจกลางเมือง (Corner of Swanston st/ Bourke st) ทางเราจะปิดร้านตรง โยเกิร์ต Cacao Green และทาง เข้า Tivoli Arcade - สามารถ submit ได้ที่ hello@ thecrossover.com.au

7. Hendry Gan Photo Exhibition (Solo)

Photo Exhibition โดย ตากล้องจาก Indonesia 'Hendry Gan' The Crossover จะไปลงงานนี้ที่ตึก Nicholas Building (Flinders Lane/ Swanston st) ล่ะ! 8. Victorian Public Sculpture

สร้าง Public Sculpture (แบบชั่วคราว/ถาวร) ในรัฐ Victoria - ตัว ใหญ่สะใจแน่นอน! 9. AIAIAI x Mamafaka x Roc Landers T-Shirt

ฉลองเปิดตัวเสื้อยืด Collab ของศิลปิน Mamafaka, Roc Landers และ แบรนด์หูฟังชื่อดังจาก Denmark 'AIAIAI'. (เป็นงานดีไซน์ที่ Mamafaka ได้ท�ำไว้ให้ The Crossover ก่อนที่จะเสียชีวิต) 10. Chef Bon

เป็นโปรเจ็คที่ The Crossover จะ Branding ตัวบุคคล (เชฟชื่อดัง เจ้าของร้าน Mr Nice Guy) ด้วยการ Crossover วงการอาหาร, ดนตรี, และศิลปะเข้าด้วยกัน - http://chefbon.com โปรเจคแรกของปีนคี้ อื การจัดงานครบรอบ 1 ปีของ The Crossover โดย ได้เชิญศิลปินชือ่ ดังจากนครนิวยอร์ค Kevin Lyons (Design Director ของ Stussy, Former Global Creative Director ของ Urban Outfitters, Senior Designer ให้กับ Nike และ Resident Artist ที่ Colette, Paris) มาออกแบบ Visual Identity ให้กบั งานฉลองครบรอบของพวกเรา ในงาน จะมี Sponsorship ใหญ่จาก เบียร์ชื่อดัง 'Aguila', ถ่ายทอดสดจากสถานี Kiss FM และ Event Partnership ของเรา 'Cacao Green' จะเตรียม เซอร์ไพรส์ยงั ไง - อัพเดทกันวันต่อวันได้ที่ http://thecrossover.com.au หรือ http://www.facebook.com/thecrossoverofficial

ก่อนจะจบ อยากจะบอกทุกคนว่า 'การได้ท�ำในสิ่งที่รัก เป็นความสุขอยู่ แล้วในตัวเอง ส�ำหรับคนทีค่ น้ พบว่าตนรักอะไรและได้ทำ� ในสิง่ นัน้ ความสุข ของเขาคือหนทาง ไม่ใช่ปลายทาง' (Happiness is the way) จาก พระ มหาวุฒิชัย วชิรเมธี - เริ่มต้นปีใหม่แล้ว มาสู้กันอีกตั้งนะทุกคน อยากได้ อะไรก็ต้องสู้มาให้ได้ เราจะเป็นก�ำลังใจให้กับนักสู้ด้วยกันอยู่แล้ว! ฉบับ หน้าเจอกันใหม่ครับ PS. ใครที่ชอบ Design/ Functionหรือลูกเล่น ต่างๆ ในเว็บไซต์ของเรา สามารถติดต่อ Web Coder & Web Designer สุดจ๊าบของเรา 'veriGeek' ได้ที่ http://www.verigeek.com //2014//

ANTS NEWS MAGAZINE

19


A R T S A ND CU LT U R E

2014 Ja p a n e s e A r t s a n d C u lt u re Fe s t i va l w o rd s / K h u n Tu a translate / Candi Photo / Jason McMurray

ส�ำหรับคนรักงานศิลปะและวัฒนธรรม เราก็ไม่พลาดที่เก็บตกบรรยากาศ ภายในงานศิลปะวัฒนธรรมประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัดขึ้นที่หอประชุมนอร์ท เมลเบิร์น งานนี้ทางผู้จัดได้ส่งเสริมให้คนที่มาร่วมงานสวมใส่ชุดกิโมโน โดยไม่เสียค่าเข้า แต่หากไม่ได้ใส่มาก็จ่ายค่าเข้าเพียงเล็กน้อยแค่คนละ 4 เหรียญดอลล่าออสเตรเลีย ซึ่งไม่ได้แพงมากมาย ภายในงานมีกิจกรรม ต่างๆ มากมาย ให้ผชู้ มได้มสี ว่ นร่วมตามใจชอบ กิจกรรมหลักคือการแสดง ทางวัฒนธรรมบนเวที ที่มีให้ชมอย่างหลากหลาย ตั้งแต่การร่ายร�ำแบบ ดัง้ เดิมไปจนถึงการแสดงร่วมสมัยทีส่ ร้างความตืน่ ตาตืน่ ใจให้แก่ผชู้ มไม่นอ้ ย ทีเดียว ใกล้ๆ กับเวทีการแสดงก็มีโต๊ะกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการ เขียนตัวอักษรญี่ปุ่นด้วยพู่กัน การพับกระดาษออริกาโน การวาดการ์ตูน แบบญี่ปุ่น และอีกมากมาย และเมื่อเดินขึ้นไปชั้นที่สอง ก็มีโต๊ะกิจกรรม เยอะแยะอีกเช่นกัน ทัง้ การถักไหมพรมแบบญีป่ นุ่ การคิดเลขโดยใช้ลกู คิด แบบญี่ปุ่น การแต่งกายแบบญี่ปุ่น ซึ่งเราก็ไม่พลาดที่จะเข้าไปลองส่วมใส่ ให้แลดูเป็นชาวญีป่ นุ่ และเก็บภาพมาฝากกัน ซึง่ ชุดทีเ่ ราได้ลองส่วมใส่เรียก ว่า ยูกาตะ ซึ่งคนญี่ปุ่นจะนิยมส่วมใส่ในช่วงฤดูร้อน ภายในห้องข้างๆ กัน ก็เป็นการตั้งโต๊ะขายผลิตภัณฑ์ที่ท�ำโดยคนญี่ปุ่น ซึ่งขาช๊อปก็ไม่พลาด ที่จะซื้อของติดไม้ติดมือกลับบ้าน เมื่อเดินกันจนทั่วแล้วก็ย้ายไปยังห้อง นิทรรศการทีเ่ ป็นอาคารใกล้เคียง ไปเดินชมผลงานทางศิลปะโดยศิลปินชาว ญีป่ นุ่ ไม่วา่ จะเป็นภาพถ่าย ภาพวาด การตัดกระดาษแบบละเอียดยิบ งาน ศิลปะทรรศนะศิลป์ในรูปแบบสือ่ ผสมผสานการจัดดอกไม้แบบญีป่ นุ่ เรียน พิธชี งชาแบบญีป่ นุ่ และการร่ายร�ำแบบญีป่ นุ่ ซึง่ แน่นอนว่ามาแล้วไม่ลองก็ คงจะพลาดโอกาสดีๆ เช่นนี้ เราจึงเข้าร่วมเรียนการร่ายร�ำแบบญี่ปุ่นเบื้อง ต้น ซึ่งเป็นการร่ายร�ำแบบผู้หญิง ใช้เวลาในการเรียนรู้ประมาณ 10 นาที หากผูเ้ รียนต้องการส่วมใส่ชดุ ยูกาตะ ทางทีมงานผูส้ อนก็มบี ริการให้ผเู้ รียน เลือกส่วมใส่ในเวลาเรียนร�ำอีกด้วย นับว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ทสี่ ามารถ หาได้ยากในประเทศออสเตรเลียทีเดียว ก่อนที่เราจะอ�ำลาเทศกาลดีๆ เช่นนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั้นก็คือการชิม อาหารญี่ปุ่น ซึ่งภายในงานมีซุ้มอาหารให้เลือกชิมพอประมาณ ถึงแม้จะ ไม่หลากหลายแต่ไม่พลาดทีจ่ ะลิม้ ลองอาหารญีป่ นุ่ ก่อนกลับบ้านกัน ถึงแม้ รสชาติอาจจะไม่เริศเรอเทียบเท่าภัตตาคารญี่ปุ่นหรูหรา แต่ก็อร่อยคุ้มค่า คุ้มกับเวลาที่มางานนี้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นงานเทศกาลที่รวบรวมเอากิจกรรม มาไว้อย่างมากมายหลายหลากเลยทีเดียว ต้องขอชมเชยกับทางผู้จัดงาน ที่สรรหาและจัดงานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบเลยทีเดียว หากใครที่ พลาดโอกาสไปแล้ว ปลายปีนี้เตรียมตัวหาชุดญี่ปุ่นไว้รอใส่ในช่วงปลายปี ได้เลยนะครับ

20

//2014//

ANTS NEWS MAGAZINE

For those with the passion for art and culture, last month we went to a much anticipated 2013 Japanese Art and Culture Festival right here in Melbourne. The festival was held at North Melbourne Town hall with $4 entry fee or participants who wear a kimino or yukata can enter for free! There were a lot of spectacular performances at the festival including the drum show, Japanese traditional dance and other cross-culture performances. Inside, you can participate in various types of Japanese cultural activities such as origami lessons, anime drawing workshop, basic Japanese language classes, calligraphy workshop and even ‘how to use chop sticks’. Another very special feature of the event was the photo booth where a couple of lovely Japanese staff put a Yukata on you and let you take photos as you like! Yukata is a traditional Japanese garment usually is worn during summer it is similar to a kimono, which is worn during winter. Apart from the main area which had the main stage and mini classes, visitors can walk around the back of the main hall and visit the art gallery that exhibits the artworks of Japanese artists based in both Melbourne and Japan. There, you can also find the tea ceremony booth and a flower arrangement class as well as Japanese traditional dance performance. A couple of ANTS crew members even had an opportunity to wear a Yukata and participated in the Japanese traditional dance class! As we were walking back to the main hall, we found a few Japanese goodie booths where the friendly staffs were making yakitori chicken skewers and sushi burgers for a reasonable price. Lastly, we would like to give BIG THUMBS UP to the Japanese Art and Culture festival and the people involved in the event. Everyone thoroughly enjoyed all the activities and really felt the essence of Japan and its culture. For those who missed out, get your kimono ready for 2014 Japanese Art and Culture festival at the end of the year!


E V' R Y SI NG LE T HI NG S

LOV E words /

เด็กเมื่อวานซืน

ที่มา :

http://w w w.thetutuproject.com http://whitemanekicat.p1.bindsite.jp/nitinitikorekouniti.htm l

ความรัก มีอยู่หลายรูปแบบ ทั้งเพื่อน คนรัก หรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยง Ev’ry Single Things ตอนนี้จะพาท่านผู้อ่านไป พบเจอกับเรื่องราว ของความรักในหลายรูปแบบ เรามาเริ่มกันเลยครับ คุณลองคิดดูวา่ จะมีเหตุผลอะไร ทีท่ �ำให้ผชู้ ายคนหนึง่ ลุกขึน้ มาใส่กระโปรง บัลเล่ตส์ ชี มพู และออกไปถ่ายรูป ตามสถานทีต่ า่ งๆทัว่ ประเทศ ด้วยท่าทาง ตลกๆ ใช่ครับ นี่อาจฟังดูไม่มีเหตุผล แต่ ทั้งหมดนี้ Bob Carey ท�ำไปเพื่อ คนทีเ่ ขารัก เขาท�ำไปเพียงเพือ่ ให้กำ� ลังใจและมอบเสียงหัวเราะให้กบั ลินดา ภรรยาของเขาผู้ที่ก�ำลังทนทุกข์ทรมาน กับ โรคมะเร็งเต้านม เพื่อเป็นก�ำลังใจให้เธอต่อสู้กับเจ้าโรคร้ายนี้ Bob Carey ตัดสินใจแต่งตัว ด้วยกระโปรงบัลเลต์ตัวเดียว หรือ กระโปรง ทูทู (tutu) แล้ว ออกไปถ่าย รูปตามสถานที่ต่างๆ ตลอด 10 ปี ที่ผ่านมา จนกลายมาเป็น The Tutu Project ซีรี่ส์ภาพถ่ายของเขาเอง เพราะเขาเชือ่ ว่า รอยยิม้ และ เสียงหัวเราะ คืออาวุธต่อสูก้ บั มะเร็งได้ดที สี่ ดุ จนกระทั่งในวันหนึ่ง ลินดา หายจากโรคร้ายในที่สุด “The more I laugh, the better I feel,” นี่คือสิ่งที่ ลินดาพูดกับสามี ของเธอ ในวันที่หายขาดจากโรคร้าย ภาพถ่ายของ Bob นอกจากจะสวยงาม แล้วยังเต็มไปด้วยความหวังที่ทุก คนสามารถจับต้องได้ผ่านทางเสียงหัวเราะ เรื่องราวของ Bob Carey ได้ถูกเล่าผ่านสื่อต่างๆ ทั้งรายการทีวี และสื่อ ออนไลน์ และยังเป็นเรือ่ งราวทีใ่ ห้เป็นก�ำลังใจ อีกหลายคนทีก่ ำ� ลังเผชิญกับโรคมะเร็ง รวมไปถึง มอบความหวังให้กับคู่รักคู่อื่นอีกด้วย คงไม่ต้องมีค�ำบรรยาย ใดๆ ส�ำหรับความรักที่ Bob Carey ที่มีให้กับ ภรรยาของเขา และ ท�ำให้ เราต้องลองกลับมาถามตัวเองดูว่า ทุกวันนี้ เราจะท�ำอะไรเพื่อคนที่เรารัก มากพอแล้วหรือยัง ?

22

//2014//

ANTS NEWS MAGAZINE

หลายคนบอกว่าเวลา คือตัวแปรของความรัก แต่คงไม่ใช่ส�ำหรับ คุณยาย มิซาโอ กับเจ้าเหมียว ฟุกุมารุ อย่างแน่นอน ที่ประเทศญี่ปุ่น ณ เมืองชิบะ 12 ปีก่อนหลังจากการจากไปของคุณตาคู่ ชีวิต คุณยายมิซาโอ (Misao) วัย 87 ชาวญี่ปุ่น ชีวิตของคุณยายก็กลับมา เศร้าอีกครั้ง จนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อ เจ้าฟุกุมารุ (Fukumaru) แมวจรจัด สี ขาว ตาสองสี หน้าตางงๆ ได้เดินพลัดหลงเข้ามาในสวนหลังบ้านของคุณ ยาย ทุกอย่างก็เปลี่ยนไป ในทุกๆ วันหลังจากนั้น ทั้งคุณยายมิซาโอและเจ้าเหมียวฟุกุมารุ จะออก ไปท�ำสวนกัน ตลอดเวลาทีท่ งั้ สอง อยูด่ ว้ ยกัน เจ้าฟุกมุ ารุ จะตามติดคุณยายไปทุกที่ ไม่วา่ จะเป็นในสวน หรือในบ้าน ไม่วา่ คุณยายจะท�ำอะไรทีไ่ หนทุกคนจะต้องเห็น เจ้าฟุกุมารุอยู่ข้างเสมอๆ และไม่เคยจากบ้านคุณยายไปไหน แม้คณ ุ ยายจะอายุมากขึน้ มองเห็นได้นอ้ ยลง และเริม่ สูญเสียการได้ยนิ เช่น เดียวกับเจ้า ฟุกุมารุ ที่เป็นแมวตาสองสี ซึ่งแมวลักษณะดังกล่าวนี้ มักจะ เกิดมาพร้อมกับความผิดปกติ ท�ำให้เจ้า ฟุกุมารุ หูหนวก ตั้งแต่เกิด แต่ความรักความผูกพันธ์ของทั้งคู่ คงใช้มากกว่าสายตาในการมองเห็น หรือหูในการได้ยิน


‘Misao the Big Mama and Fukumaru the Cat’ คือซีรี่ย์ภาพถ่ายของ คุณยาย กับ เจ้าฟุกมุ ารุ ภาพชุดนีถ้ กู ถ่ายโดยคุณ มิโยโกะ เอฮาระ (Miyoko ihara) หลานสาวของคุณยายนั่นเอง ที่คอยเฝ้าสังเกต และ ติดตาม ความ สัมพันธ์ระหว่าง เจ้าแมวฟุกุมารุ กับคุณยายมาตลอด 12 ปี และ ถ่ายทอด ออกมาเป็นผลงานชุดภาพถ่ายที่พิเศษ และมีพลังมากๆชุดนี้ ต้องบอกว่าขอขอบคุณเจ้า ฟุกมุ ารุ ทีไ่ ด้ท�ำให้คณ ุ ยาย พบความรักครัง้ ใหม่ ที่มาเติมเต็มความสุขให้กับคุณยาย และเปลี่ยนโลกเล็กๆ ของคุณยายให้ กลับมาอบอุ่นได้อีกครั้ง ส�ำหรับผม ความรัก ก็คือการเดินทางรูปแบบหนึ่ง ที่เราสร้างความทรงจ�ำ ผ่านระยะทาง และเวลา ในแต่ละไมล์ ในแต่ละวัน ที่เราร่วมกันเดินทาง ผ่านมากับคนทีเ่ รารัก ไม่สำ� คัญว่า ในระหว่างทางเราจะพบเจออะไร ตราบ ใดที่ทุกก้าวของเราต่างมีสิ่งดีๆ ไว้จดจ�ำ โชคดีกับความรักนะครับ พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ


รักในทุกรูปแบบ words /

เรียบเรียง /

คู่รักทุกคู่

Gadesabye photo / Bhavin Mettanant, Kalunyoo Kongkatigumjorn, Nachnicha Kongkatigumjorn, Tharit Boonsoong s p e c i a l t h a n k s / คู่รักทุกคู่ และตากล้องที่มาเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทำ�

บทสัมภาษณ์คู่รักหลายรูปแบบของคนไทยในเมลเบิร์น

Pla and David

CO VE R S T O R Y

Love is all around:

กันตรงๆ ตรงมาก แก้ปัญหาให้ตรงจุด ไม่งั้นเราก้าวไปข้างหน้าไม่ได้ คน สองคนถ้าทุกอย่างมันอยู่บนพื้นฐานของความรัก ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเรา ก็จะผ่านมันไปได้” ศิริพร เลี่ยมทอง (ปลา) David Holtum – Owner Middle Fish

เรื่องมันมีอยู่ว่าเดือนภุมภาพันธ์ เป็นเดือนของความรัก อย่างที่ทุก คนทราบดีว่าหากจะกล่าวถึงความรักในเดือนนี้ ก็ต้องเป็นคู่รักของ หนุ่มสาว คราวนี้เราจึงมีความคิดที่อยากจะให้ผู้อ่านจากทางบ้าน เข้าร่วมการถ่ายทอดความรัก และแชร์ประสบการณ์ความรักที่มีให้ กับผู้อ่านคนอื่น ซึ่งความรักต่างๆ ที่จะเข้ามานั้นเราไม่รู้ได้เลยว่าจะ เป็นความรักแบบไหน ดังนั้นจึงมีความรักในหลายๆ รูปแบบ หลาย มุมมอง ลองอ่านกันดูนะ

“เราสองคนมีอะไรทีค่ ล้ายกันหลายๆ อย่าง เช่นอายุเท่ากัน อึด ชอบท�ำงาน มีเลือดความเป็นนักสู้เหมือนๆ กัน เวลาเราท�ำอะไรแล้วจะไม่ค่อยถอย ท�ำ แล้วก็ทำ� ให้มนั สุดๆ ไปเลย เราจึงเข้ากันง่าย เพราะเราแชร์เป้าหมายในชีวติ ด้วยกัน แต่ในความเหมือนกันบางครัง้ ก็ท�ำให้ขดั (กัด) กัน พอเรารูว้ า่ เริม่ มี โมเมนท์นนั้ อยูด่ ว้ ยกันมานานก็จะมีซกิ ซ์เซนท์ทเี่ ริม่ บอกว่ามันเริม่ มาแล้ว ก็ จะถอยกันเลยทั้งสองฝ่าย แล้วค่อยกลับมาคุยกันใหม่ เราเคารพสิทธิพื้นที่ ส่วนตัวซึ่งกัน ต้องเข้าใจว่าอีกคนนึงเป็นยังไง เราไม่ต้องการให้อีกฝ่ายนึง ต้องเปลี่ยนเพื่ออีกฝ่ายนึง แต่เข้าใจซึ่งกันและกันมากกว่า อันนี้ส�ำคัญมาก การที่เราท�ำงานด้วยกัน ใช้ชีวิตร่วมกันวันละ เกือบ 24 ชม. มันไม่ใช่เรื่อง ง่ายๆ เลย ต้องใช้ศิลปะในการด�ำเนินชีวิตคู่อย่างมาก เพราะฉะนั้น เวลา ท�ำงานเราก็จะแยกหน้าที่กันอย่างชัดเจน ส่วนที่บ้านก็เรื่องของที่บ้าน ข้อ เสียของเราคือเราคุยกันเรือ่ งงานทีบ่ า้ นตลอด แต่ถา้ เราเริม่ คุยเรือ่ งงานแล้ว มีความคิดเห็นไม่ตรงกัน แล้วเริม่ ทะเลาะกันบ้าง ก็จะหยุดคุย เพราะถือว่า ตรงนี้เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเรา เราเชื่อว่า “คนสองคนมาอยู่ด้วยกันก็เพื่อ เติมเต็มซึ่งกันและกัน” เพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีอะไรไม่เข้าใจกัน ก็จะคุย

24

//2014//

ANTS NEWS MAGAZINE

Wendy

Pla and David “Love is work. Work makes love”

Wendy “Love is travelling on their way”

“ได้มีโอกาสเจอรักแรกที่เมลเบิร์นครั้งแรกเมื่อ 3 ปีที่แล้วค่ะ ความรู้สึกใน ตอนที่เจอเขาครั้งแรกคือ รู้สึกว่าเหมือนเคยเจอกับเขาที่ไหนมาก่อนและ ยอมรับในทุกๆ อย่างทีเ่ ขาเป็น ต่อมามีความจ�ำเป็นต้องกลับไปประเทศไทย แล้วก็ขอยื่นเรื่องวีซ่ากลับมาเรียนต่อ ซึ่งระยะเวลาในการรอค่อนข้างจะ นาน แต่จะนานแค่ไหนก็มีก�ำลังใจรอค่ะ เพราะว่าเรามีความหวังว่าจะได้ กลับมาเจอกับรักแรกอีกครั้ง ด้วยความจริงจังและตั้งใจ ตอนนี้ได้กลับมา แล้ว มาท�ำในสิ่งที่อยากท�ำ และคิดว่าการเดินทางไปหารักครั้งแรกและ หัวใจของเขาก็ยงั ด�ำเนินต่อไปตามธรรมชาติทมี่ นั จะเกิดขึน้ ไม่วา่ ผลจะเป็น ยังไงก็รู้สึกมีความสุขที่ได้รักค่ะ” ปิยวดี วินันท์ - Studying Master of Technology (Information Technology) at Swinburne University


Candy & Jason “Love is about being respectful,

Gary and Kunlanat

accepting and understanding of one another.” “Because freedom is very important to both of us, we try our best to find a healthy balance between intimacy and independence. It’s never easy to find the right partner who shares the same belief as you, however, we believe that the best way to start is “to be yourself” and the right person will see the beauty in you that will never get old.” Candice Boonjua – Student Counselor at iCorp Education Jason McMurray - Stage technician

Gary and Kunlanat “Love is YES!”

“KP is just amazing. Ever since our very first date, I can’t wipe the smile off of my face when I’m with her. After years of looking, I was having my doubts that there was such a thing as “real love” until I met her. She makes me feel really good about myself just by being who she is. I just love everything about her and she shows her love for me in so many ways. On a footbridge over a lagoon in tropical Darwin, I asked her to marry me and I am the proudest man alive because she said yes!” Gary Hancock - National Fleet Manager of the M113AS4 Armoured Vehicle at Victoria Barracks.

Candy & Jason

“Gary is the person I have been looking and waiting for all of my life and I’m so happy to have found him. When he asked me to marry him, I didn’t have to think about it, I was so excited and I can’t wait to be his missus!” Kunlanat KP Phochai – Waitress at Elements Café, Docklands & Studying a Certificate 3 in Children Services at Sage Institute. //2014//

ANTS NEWS MAGAZINE

25


Candy & Jason

CO VE R S T O R Y

Kay and Nabhon

Kay and Nabhon “Love is a romance only for us”

“We met back in 2005 and now in relationship for 2 years. Our love is not quite romantic, more of little arguments here and there every day but hey! They said arguing is healthy for relationship. He has good sense of humor while she doesn’t. She is a nonstop-moving living thing and he doesn’t really like it. We don’t have so many things in common but we accept one another as who we are. We are learning and working on this relationship together just to make sure no one is left behind. It is grateful that we both filled with love and understanding, that’s a good sign of strong relationship. Oh! he spoils her a little bit more than she does to him too” Khwanlarp Sudjunta - Guest service agent at Crowne Plaza Melbourne Nabhon Supakitvilekakarn - Chef

26

//2014//

ANTS NEWS MAGAZINE


ACK Crew “Love is our passion of performance”

“We three share a great LOVE FOR PERFORMING ARTS. This mutual passion has really brought us close together as fellow performers and as friends. We love to share, we love to show and we love finding creative ways to express ourselves through every performance. This is us!”

Parkinson Family

ACK Crew

Parkinson Family “Love is Family”

“ถามสามีกับลูกสาวว่านิยามความรักคืออะไร สามีตอบกลับมาว่า: การที่ ผมใช้ชวี ติ อย่างมีความสุขอยูก่ บั ผูห้ ญิงทีจ่ จู้ ขี้ บี้ น่ คนหนึง่ กับเด็กผูห้ ญิงแสน ซน และคงอยูไ่ ม่ได้ถา้ ขาดสิ่งนี้ ส�ำหรับผมแล้วนั่นคือความรัก ลูกสาววัย 6 ขวบตอบว่า: คือการที่พ่อกับแม่กอดและหอมหนูทุกวัน ดูแลหนูตอนที่หนู ไม่สบาย ท�ำอาหารอร่อยไปให้ทาน และซือ้ ของเล่นให้เล่น ส่วนนิยามความ รักของเรา: ความสุขของเค้าทั้งสองคนคือความสุขของเราค่ะ” Craig Parkinson – Engineer Sopida Parkinson - Assistance in nurse Aida Parkinson

Studying in a fun environment !!! Special Price for Thai Students (General English Course ONLY)

La Trobe St Melbourne Central

Lt Lonsdale St Lonsdale St

Lt Bourke St

Swanston St

Elizabeth St

Queen St

UIT

Bourke St

Tram Line Train Station

T: (03) 9600 0087 E: sun@uit.edu.au W: www.uit.edu.au

Level 4, 398 Lonsdale Street, treet M Melbourne elbourn ne VIC 30 3000 0

- General English - EAP/IELTS Exam PreparaƟon - CerƟcate IV in Business - Diploma of Management - Advanced Diploma of Management - Diploma of InteracƟve Degital Media facebook.com/studyuit twiƩer.com/studyuit youtube.com/studywuit


CO VE R S T O R Y

ANTS Photographers

“Love is your smile” “ผมเชือ่ ว่าช่างภาพทุกคนมักจะมีรอยยิม้ อยูใ่ นใจเสมอเวลามีคนมองภาพทีเ่ ราถ่าย แล้วมีความสุข การถ่ายภาพแล้วท�ำให้คน อื่นมีความสุข เป็นสิ่งที่เรียกว่าความสุข ของช่างภาพ รอยยิม้ ของช่างภาพคือรอย ยิ้มของคนที่มองภาพอย่างมีความสุข” Tharit Boonsoong – Master of Communication (Advertising and Public Relations) ANTS Photographers

K Family “Love is like brother, like sister”

“เราสองคนเป็นพี่น้องกันมาแต่เกิด มีความชอบคนละแบบ อย่างสิ้นเชิง คนหนึ่งชอบผอม ส่วนอีกคนชอบอ้วน คนหนึ่ง เรียน IT อีกคนเรียน Bio คนหนึ่งชอบ Canon แต่อีกคนชอบ Nikon ตอนนี้ได้มาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน อยู่บ้านเดียวกันที่ต่าง ประเทศ ความผูกพันในการเป็นครอบครัวเดียวกันก็เลยท�ำให้ น้องสาวกลายเป็นแม่ครัวท�ำกับข้าวให้พี่ชายทานแทนแม่” กาลัญญู คงคติก�ำจร Full-time IT worker ณัฐณิชา คงคติก�ำจร Studying Master of Science at University of Melbourne

28

//2014//

ANTS NEWS MAGAZINE


M A KE O VE R

before

after

Make Over เปลี่ยนฉันให้สวย ออกแบบทรงผมโดย / N e m o เรียบเรียงโดย / อ้ายหมี นางแบบ / ขวัญ

and Linni

และช่วงนี้เป็นช่วงที่แสงแดดแผดเผาเจิดจ้า ท�ำให้เมลเบิร์นกลับกลายเป็น เมืองที่มีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่ง วันนีห้ มูเ่ ราชาวมดเลยจับน้องขวัญ สาวน้อยผูท้ เี่ กิดมาเพือ่ ร้องเพลง เต้นร�ำ และเล่นละคร มาแปลงโฉมท้าแดดกัน Style - Long layer with side fringe เป็นหน้าม้าเฉียงส�ำหรับสาวซ่อน เปรี้ยว เพราะการท�ำ Fringe นั่นก็คือการท�ำผมหน้าม้า ยิ่งเต่อ ยิ่งเปรี้ยว ... คนที่ท�ำผมทรงนี้ควรจะมี รูปหน้าไข่หรือทรงหัวใจ ไม่เหมาะกับคนหน้าเหลี่ยมเพราะจะกลางเป็น "แปะกะลา บนขนมเข่ง" Colour - ผมของน้องขวัญเป็นคนผมหนา ดก และเคยผ่านการท�ำสีผมมา แล้ว สังเกตเห็นจากโคนผมทีม่ สี แี ตกต่างออกไป Nemo จึงท�ำการ "Touch up root " ให้สีผมเสมอกัน และสาดสี Copper Mahogany ลงไป สีนี้ เหมาะส�ำหรับคนผิวสีเหลืองอย่างพวกเรา ผมทรงนี้เราสามารถใช้ Curling Iron ที่ม้วนผม มาม้วนตรงปลายเพื่อเพิ่ม ความหวานให้กับใบหน้า

ANTS ปี 2014 นิตยสาร ANTS ได้รับเกียรติจาก Honey Blondes Hair Salon ซึง่ น�ำทีมโดยช่างผมมืออาชีพอย่าง Nemo and Linni มาออกแบบ และสอนศัพท์เทคนิคง่ายๆ เวลาเข้าร้านตัดผม เลิกสักทีกับการบอกช่างว่า Can you do “Horse Face” for me please… ช่างคงจะงงเป็นไก่ตาแตก

Honey Blonde Hair Salon TIVOLI ARCADE SHOP 16, 235-251 BOURKE STREET Booking 90785816 //2013//

ANTS NEWS MAGAZINE

29


สามชั่วโมงต่อมา

"ตุ๊ด" ที่โลกตกหลุมรัก

words /

เวสารัช โทณผลิน

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่า "ตุ๊ด" คนหนึ่งจะเป็นผู้มีอิทธิพลต่อชีวิตของผมในช่วง เกือบสองปีที่ผ่านมาได้ถึงขนาดนี้ แม้ว่าผมจะไม่ใช่ผู้ชายที่มีอคติต่อเพศ หรือรสนิยมทางเพศของใคร แต่ก็ไม่เคยคิดว่าจะตกหลุมรักมนุษย์ที่เรียก ตัวเองว่า "ตุ๊ด" คนนึงได้ขนาดนี้ เป็นความรักที่ไม่ต้องการครอบครอง ไม่ ต้องการแม้จะมีกิจกรรมทางเพศร่วมกันกับเธอ แต่เป็นความรู้สึกตกหลุม รักตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นลีลาที่เธอสื่อแสดงผ่านตัวอักษร

จ�ำได้ว่าผมเคยปล่อยเสียงหัวเราะออกมาเมื่อตอนที่อ่านบันทึกของเธอ และมีหลายครั้งที่อมยิ้ม บางครั้งก็กระตุกให้ผมประหวัดถึงชีวิตของตัว เองที่ผ่านมา หลายเรื่องที่ผมปล่อยให้แล่นผ่านตัวเองไปเฉยๆ เหมือนเปิด น�้ำจากก๊อกทิ้งโดยไม่เคยเอาภาชนะใดใดไปรอง นึกแล้วก็รู้สึกเสียดายที่ หยดน�้ำนับแสนล้านเหล่านั้นเหือดแห้งไปจนเหลือแต่เพียงความทรงจ�ำ อันลางเลือนในปัจจุบัน

เรื่องทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่ผมเห็นบันทึกบทหนึ่งได้รับการแบ่งปัน ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค การเล่าเรื่องที่ไหลลื่นด้วยถ้อยค�ำที่ให้อารมณ์ความ รู้สึกเหมือนเพื่อนคนหนึ่งก�ำลังนั่งเล่าอยู่ต่อหน้า เป็นเรื่องเล่าที่พราวไป ด้วยศัพท์เฉพาะซึ่งเกลื่อนกลาดอยู่ในหมู่คนที่มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งมีความสามารถในการประดิษฐ์ถ้อยค�ำและรูปประโยคที่เชื่อมโยงไปถึง การผลิตวาทกรรมที่มีลีลาเฉพาะตัว ยากจะหาใครลอกเลียน ทั้งหลายทั้ง ปวงเหล่านีเ้ ป็นเสน่หเ์ ฉพาะตัวทีท่ �ำให้บนั ทึกบทนัน้ ตลอดจนบทอืน่ ๆ ทีถ่ กู เขียนขึ้นโดยผู้เขียนคนเดียวกันได้รับความนิยมมหาศาล

ผมมีสมุดบันทึกที่เต็มไปด้วยความทรงจ�ำอยู่ทั้งหมดเพียงแค่สามเล่ม หาก เทียบกับขวบวัยที่ไหลเลื่อนก็ต้องถือว่าน้อยเสียยิ่งกว่าน้อย การมาถึงของ โลกในยุคโซเชียลเน็ตเวิร์คท�ำให้ผมเชื่อมต่อกับผู้คนมากยิ่งกว่าหลายสิบปี ก่อนหน้านี้ ผมมีปฏิสัมพันธ์ที่หนักแน่นกับผู้คนที่มีสถานภาพบางเบาต่อ มวลชีวิตของผมมากจนปล่อยให้สมุดบันทึกหลายหน้าว่างเปล่า

ใช้เวลาเพียงไม่นานผมก็สืบจนทราบว่าบันทึกเหล่านั้นมาจากเพจที่ชื่อว่า "บันทึกของตุ๊ด" ซึ่งเขียนโดยตุ๊ดคนหนึ่งที่เรียกตัวเองว่า "ช่า" ด้วยเหตุผลที่ เธออยากยิง่ แก่ยงิ่ สวยเหมือน "มาช่า วัฒนพานิช" ช่าปิดบังตัวตนแต่พองาม และเลือกเปิดในส่วนที่เธอรู้สึกสนุกสนานจนอยากจะแบ่งปัน ทั้งชีวิตส่วน ตัว ความรัก ครอบครัว หน้าทีก่ ารงาน เพือ่ นฝูง สังคม ความสวยความงาม ตลอดจนเรื่องการท�ำศัลยกรรมที่หลายต่อหลายคนบอกว่ามันคือไม้เด็ด ที่ท�ำให้ติดตามชีวิตที่สวยเพราะศัลยกรรมของตุ๊ดที่เรียกตัวเองว่าช่าคนนี้

30

//2014//

ANTS NEWS MAGAZINE

การมาถึงของ "ช่า" ท�ำให้ผมกลับมาทบทวนตัวเอง “ช่า" มีชื่อจริงว่า "ธีร ธวิต เศรฐไชย" ชื่อเล่นจริงๆ ว่า "กัส" แต่ในปัจจุบันเธอสบายใจที่จะให้ เรียกเธอว่า "ช่า" มากกว่า ตุ๊ดวัย 27 ปีคนนี้มีอาชีพที่แท้จริงคือกราฟฟิก ดีไซน์ และเขียนหนังสือเป็นงานอดิเรก แต่ด้วยความสามารถในการเล่า เรื่องและประดิษฐ์ถ้อยค�ำ ตุ๊ดคนนี้ก�ำลังจะมีพ็อกเก็ตบุ๊คเป็นของตัวเอง ภายใต้ชื่อ "บันทึกของตุ๊ด" ช่าเล่าให้ผมฟังว่าจุดเริม่ ต้นของเพจบันทึกของตุด๊ เกิดจากสภาวะทีห่ ลายคน มองว่าคือวิกฤตทีส่ ดุ ในชีวติ นัน่ คือช่วงทีป่ ระเทศไทยเกิดอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 ตอนนัน้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยของช่าเป็นหนึง่ ในพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจากมวล


แล้ว แต่พอมันมาถึงแสนคือมันอิ่มมาก ดีใจมากที่มีคนชอบและยอมรับ สิ่งที่เขียน" เป็นธรรมดาทีข่ อ้ เขียนของใครสักคนจะได้รบั การติดต่อทาบทามจากส�ำนัก พิมพ์เมื่อมันได้รับความนิยมในวงกว้าง บทบันทึกของช่าก็เช่นกัน เมื่องาน เขียนของเธอแต่ละชิน้ มีผคู้ นถูกใจในหลักหมืน่ ก็ยอ่ มเป็นทีส่ นใจของส�ำนัก พิมพ์เป็นธรรมดา ช่ายอมรับว่ามีหลายส�ำนักพิมพ์ติดต่อขอพิมพ์บันทึก ของเธอออกมาในรูปแบบพ็อกเก็ตบุค๊ ซึง่ หลังจากทีช่ า่ ดูขอ้ เสนอ พิจารณา บุคลิกของส�ำนักพิมพ์ต่างๆ ที่ถาโถมเข้ามาหาเธออยู่ระยะนึง สุดท้ายเธอ ก็ตัดสินใจเซ็นสัญญามอบบทบันทึกเหล่านั้นให้กับส�ำนักพิมพ์รุ่นใหม่แห่ง หนึ่ง ท�ำให้ขณะนี้หนังสือบันทึกของตุ๊ดที่ต่อยอดมาจากเพจชื่อดังอยู่ใน กระบวนการพิมพ์และคาดว่าเมือ่ แล้วเสร็จจะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆ ให้ กับแวดวงการอ่านการเขียนของไทยอย่างแน่นอน การที่บันทึกเหล่านั้นได้รับการตีพิมพ์เพื่อเปลี่ยนแปรรูปแบบให้อยู่ในสื่อ สิ่งพิมพ์ย่อมท�ำให้ตุ๊ดไทยคนนี้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น แต่ส�ำหรับคน ไทยที่อยู่ในออสเตรเลียหลายคน ผมเชื่อว่าก็น่าจะมีโอกาสได้อ่านบันทึก ของช่าผ่านเพจนีก้ นั มาบ้างแล้วไม่มากก็นอ้ ย ซึง่ เรือ่ งราวทีช่ า่ เล่าส่วนหนึง่ อาจจะท�ำให้คณ ุ แอบปาดน�ำ้ ตาด้วยความคิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนก็เป็นได้ ยิม้ หัวเราะ ร้องไห้ สะใจ เห็นด้วย เห็นต่าง คือความรูส้ กึ แยกย่อยส่วนหนึง่ ที่ตุ๊ดหัวสีทองสัญชาติไทยคนนี้ก่อให้เกิด เพียงแค่การวางตัวอักษรให้ร้อย เรียงไหลลื่นก็สามารถสร้างอิทธิพลต่อความรู้สึกของผู้คนได้มากมาย ไม่ เพียงแค่คุณแต่ส�ำหรับผม ผู้ชายไทยที่เคยหมกมุ่นอยู่กับการเขียนบันทึก ส่วนตัวก็รู้สึกเช่นกัน น�้ำอันมหาศาล ความรู้สึกอึดอัดใจที่อัดแน่นในหัวอกท�ำให้เธอตัดสินใจลุก ขึ้นมาเขียนระบายลงในเฟซบุ๊คส่วนตัว ด้วยอรรถรสที่เกิดจากการอ่านข้อเขียนที่ช่าบ่นระบายจึงมีคนน�ำไปโพสต์ ลงในกระทู้พันทิปจนเกิดเสียงชื่นชมและเรียกร้องให้ช่าเขียนบันทึกออก มาอีกเรื่อยๆ ตั้งแต่วันนั้นช่าจึงเริ่มก่อตั้งเพจที่ชื่อบันทึกของตุ๊ดขึ้นมา จน กลายเป็นหนึ่งในเพจที่ได้รับความนิยมล้นหลามจากคนหลากเพศหลาย วัยจนช่ากลายเป็นเซเลปออนไลน์คนหนึ่งของเมืองไทย แต่ถึงอย่างไรช่าก็บอกว่าอยากให้เรียกเธอว่านักเขียนมากกว่าเน็ตไอดอล หรือเซเลป หลังจากนั้นไม่นานช่าก็เริ่มเผยชีวิตในด้านความสวยงามตั้งแต่ ทีเ่ ธอเริม่ ไปท�ำศัลยกรรมจมูก และอืน่ ๆ หลังจากทีเ่ ธอดูแลความสวยความ งามในมิติของการแต่งหน้าทาครีมแต่เพียงอย่างเดียวมานานหลายปี สุด ท้ายช่าก็กระโดดมาท�ำธุรกิจผลิตครีมทาผิวทีช่ อื่ Toodcream มาจ�ำหน่าย ทางเพจทีแ่ ยกตัวออกมาต่างหาก เรียกว่าเป็นการต่อยอดจากชือ่ เสียงทีน่ า่ สนใจเป็นอย่างยิ่งของตุ๊ดไทยคนนี้ การเขียนบันทึกและการเป็นนักเล่าเรื่องเป็นสองสิ่งที่ถือว่าคือจิตวิญญาณ ของช่ามาแต่ไหนแต่ไรแล้ว เมื่อ "เรื่องส่วนตัว" ถูกน�ำมาต่อยอดให้กลาย เป็น "เรื่องส่วนรวม" เช่นนี้ บทบันทึกของเธอจึงกลายเป็นทอล์ค ออฟ เดอะ ทาวน์ ทีล่ อยขึน้ ไปติดลมบน ปัจจุบนั เพจบันทึกของตุด๊ มีคนกดถูกใจ ไปแล้ว 246,000 คน และก็ยังคงมียอดคนถูกใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกวันผ่าน การแชร์และน�ำบทบันทึกของเธอไปเผยแพร่ในวงกว้าง สถานะของเธอมี คนกดถูกใจเฉลี่ยหนึ่งหมื่นคน อาจกล่าวได้ว่าไม่ว่าช่าจะเล่าเรื่องที่ส่วนตัว มากขนาดไหนแต่ผู้คนก็ยังพร้อมที่จะเปิดหัวใจรับฟังและแสดงความเห็น ต่อเรื่องนั้นๆ เสมอ ช่าพูดถึงจังหวะที่เธอรู้สึกว่าบันทึกเล็กๆ ของเธอประสบความส�ำเร็จให้ ฟังว่า "เริ่มแรกเราชอบเขียน เราก็แค่คิดว่ามีคนอ่านหลักหมื่นเราก็แฮปปี้

ผมหยิบสมุดบันทึกที่ปกสีซีดจางซึ่งซุกตัวอยู่ในกองหนังสือฝุ่นจับขึ้นมา พลิกเปิด ซึมซับความรู้สึกเก่าๆ ที่เคยฟุ้งกระจายแต่ปัจจุบันได้นอนก้นนิ่ง สนิทไปเนิ่นนาน ผมพิจารณาลายมือโยเย้ที่เคยสวยงามบนกระดาษแห้ง กรอบเหล่านั้น วันเวลาเก่าๆ ที่คิดว่าสูญสลายไปแล้วกลับมามีชีวิตอีกครั้ง ในอดีตผมจะเขียนบันทึกลงสมุดทุกคืนก่อนนอน ยุคนั้นเรายังไม่มีเฟซบุ๊ค ไม่มอี นิ สตราแกรม ไม่มโี ทรศัพท์มอื ถือ ไม่มคี อมพิวเตอร์ ไม่มกี ระทัง่ เสียง โทรเข้าของโทรศัพท์บ้านที่วางตัวนิ่งๆ อยู่บนโต๊ะท�ำงานของพ่อ ผมเขียน บันทึกเล่าเรือ่ งทีป่ ระสบมาในวันนัน้ ให้สมุดฟัง สัน้ บ้าง ยาวบ้าง แล้วแต่สงิ่ ที่ พานพบและความคิดทีผ่ ดุ พราย นับตัง้ แต่มเี สียงโทรศัพท์ดงั มีคอมพิวเตอร์ มีโทรศัพท์ติดตามตัว มีอินสตราแกรม มีเฟซบุ๊ค มีโลกอีกใบที่เราสร้างขึ้น หน้ากระดาษในสมุดบันทึกก็ขาวโพลนมากขึ้นเรื่อยๆ โลกเสมือนใบนัน้ อาจกลืนกินตัวตนบางด้านของผมไป แต่โลกใบนัน้ ก็นำ� พา บางสิง่ ทีก่ ลับมางัดปาก ล้วงล�ำคอให้ผมส�ำรอกสิง่ ทีเ่ คยกลืนออกมา การมา ถึงของช่าท�ำให้ผมได้กลับมาทบทวนตัวเองว่าทีผ่ า่ นมาผมเดินทางโดยเผลอ ปล่อยมือตัวเองทิง้ ไว้ระหว่างทางทีเ่ ดินผ่านมา ผมอ่านบันทึกของช่า แล้วก ลับไปอ่านบันทึกเก่าๆ ของตัวเอง ค้นพบความมีชีวิตชีวาของการเป็นนัก เล่าเรื่องที่ต่างวิถีกันระหว่างผมกับเธอ “การเขียนบันทึกคือการแปรโลกทีเ่ ราเห็นให้เป็นตัวหนังสือ" ช่าบอกกับผม "หลายครัง้ มันอาจจะขัดกับความคิดของคนอืน่ เพราะมันคือการแปรจาก มุมของเรา ซึ่งบางคนก็มองไม่เหมือนกันน่ะค่ะ" ผมอ่านบันทึกของช่าแล้วตัดสินใจปิดคอมพิวเตอร์ หยิบสมุดบันทึกขึ้นมา เปิด เปลือยหัวใจให้พร้อมที่จะแปรความคิดให้กลายเป็นตัวหนังสือ ผม ปล่อยความคิดความรูส้ กึ ให้ไหลผ่านปลายปากกาหมึกซึมทีพ่ กติดตัวตลอด เวลา เสียงหัวปากกาแห้งๆ ลากผ่านผิวกระดาษก่อนที่มันจะเงียบเชียบไป ปล่อยให้เสียงความคิดของผมดังขึ้นในความสงัดนั้นอีกครั้ง //2014//

ANTS NEWS MAGAZINE

31


B E A CH T E NNI S T HA I L A ND

T H A I L A N D H UA H I N OPEN BE ACH TENNIS CHAMPIONSHIPS 2013 words / Bruce Isaacs

This first ever event for Thailand was played on 28th - 30th December. There were 64 competitors from Italy, China, Japan, France, Great Britain, Brazil, Austria, Australia, USA, Spain and Aruba. Also, 3 Thai Mens pairs entered the qualifying event, with 2 of these pairs (Chanchoung/Sawangchang and Saowaros/Sucandharuna) making the main US $22,500 prize money draw and playing very well. The full results draw can be seen on the ITF Beach Tennis website. The President of the LTAT, H.E. Suwat Liptapanlop hosted a large fashion show at his Intercontinental Hua Hin Resort, at which Serena Williams and Victoria Azarenka walked down the runway wearing beautiful Thai silk creations. The also played an exhibition tennis match and Beach Tennis. With live bands, a DJ and many food and drink stalls, it was a hugely successful event, so more Beach Tennis tournaments are planned for 2014. ผ่านไปแล้วกับเทนนิสชายหาดครั้งแรกของเมืองไทยที่ เมื่อ วันที่ 28-30 ธันวาคม 2556 ที่มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจาก อิตาลี สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส อังกฤษ บราซิล ออสเตรีย ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา สเปน อารูบา และ แน่นอนประเทศไทย 2 ทีมชาติไทยสามารถฝ่าเข้าไปได้ถึง First Round เพื่อชิงชัยเงินรางวัลจ�ำนวน 22,500 ดอลล่า สหรัฐฯ แต่ก็พ่ายให้กับ ชาวอิตาลี และ อารูบา หากเพื่อนๆ อยากทราบผลการแข่งขันทั้งหมด สามารถเข้าไปดูได้ที่ ITF tennis website

32

//2014//

ANTS NEWS MAGAZINE

ในงาน Thailand Huahin Open Beach Tennis 2013 นายสุวจั น์ ลิปตพัลลภ นายกเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นเจ้าภาพจัดงานแฟชัน่ โชว์ขนึ้ ที่โรงแรม Intercontinental หัวหิน โดยมี นางแบบเฉพาะ กิจอย่าง Serena Williams และ Victoria Azarenka นัก เทนนิสหญิงมือหนึ่งและสองมาเดินแบบในชุดผ้าไหมไทย และลงสนามตีเทนนิสให้ดกู นั สดๆ ในงาน การแข่งขันเทนนิส ชายหาดคงมีให้และเป็นที่นิยมมากขึ้นหลังจากงานนี้ได้ ประสบความส�ำเร็จอย่างสูง เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ถ้ า หากเพื่ อ นๆ ชาวเมลเบิ ร ์ น คนไหนสนใจอยากเล่ น เทนนิสชายหาด สามารถนั่งแทรมสาย 109 สุดสาย Port Melbourne ไปลองเชิงกันได้ ที่ Station Pier Beach ถ้า ไม่แน่ใจลอง google ‘Beach Tennis Australia’ ดูนะจ๊ะ BEACH TENNIS AUSTRALIA is at Station Pier Beach (Spirit of Tasmania), at the end of line #109 tram, Port Melbourne. Beginners are very welcome – it is just fun. Google Beach Tennis Australia or let me know if you want to try it… Please keep sending in your comments or ‘slang meaning’ requests to brucei7@hotmail.com or info@antsnews.com.au/ 0427226251


LE A R N T HA I

Learning the Tha i wo rd “ j a i ” words / The Thai Language School of Melbourne Inc.

If you are one who is interested to learn Thai you may come across many words of “jai” (heart) that Thai people love to use. “Jai” not only refers to “heart” as in English but also refers to “mind” to express feelings. Combined with a variety of adjectives, it is used to describe states of mind, disposition or outlook. As we can see, there are many meanings of “jai”: • Means heart, spirit, soul, spiritual centre or core, inner being, mind • Means to breathe, respiration (shortened contraction e.g. “haay jai”) • As an idiom for suffixes and prefixes for feeling or states of mind e.g. ‘Jai rorn” or “jai yen” • Means mental e.g. “thaang jai” There are hundreds of “jai” words and some are present in Thai proverbs which show how much importance to understanding Thai language and culture is placed on “jai” words. Here I will give examples of just a few “jai” words. You may hear Thai people use these common phrases which will help you to understand how Thai people express feelings and describe personality. Jai rorn = heart hot Jai yen = heart cool “Jai rorn” and “Jai yen” describe the cool tempered or level headed person and the hot headed person respectively. Of these contrasting states, the cool headed person is admired as being in control of emotions and the hot headed person is often the object of satiric humour as he/she is perceived to be uncontrolled or undisciplined. In Thai culture, these latter personality traits are considered undesirable or even anti-social.

Linguistically, these adjectival phrases often occur following the word, “khon” (people/ person) as in the following examples: Khun pen khon jai yen = You are a kind person or You are a level headed person (transliteration) = You/are/person/heart/cool Khao pen khon jai rorn = He is a hot headed person or he has a temper (transliteration) = He/is/person/heart/hot Additionally, “jai yen yen” can be used to tell people to be calm or to be patient. So, next time we will learn more about “jai” words but for now please “jai yen yen”, to wait to see this column again next month.

The Thai Language School of Melbourne opens for Term 1, 2014 application now. We teach both Adult and Children from kinder to year 10. Term 1 start on Sunday 9 February 1 pm at Wesley College, Glen Waverley Campus. If you are interested to learn Thai language, please see the detail of our courses in www. thaimelbourne.com. You can contact us for more detail at enquiry@thaimelbourne.com or 03 8370 7310

//2014//

ANTS NEWS MAGAZINE

33


B E A U T Y A ND HE A LT H

นวด

สวรรค์ของการผ่อนคลาย หรืออันตรายโดยไม่รู้ตัว words / Mickey,Physical Therapist เรียบเรียงโดย / อ้ายหมี

มีค�ำถามจากผู้ป่วยถามเข้ามาบ่อยครั้งว่า ถ้ามีอาการปวดหลัง จะไป นวดได้ไหม? นวด ช่วยรักษาอาการปวดได้หรือเปล่า เมื่อมีผู้ป่วยเข้ามารักษา และจากการซักประวัติ มักจะพบว่าคนส่วนใหญ่ มักจะชอบหรือติดการนวด แต่สดุ ท้ายท�ำไมอาการปวดยังไม่หาย ตอนนวด เสร็จก็รู้สึกสบาย แต่ท�ำไมอีกสองถึงสามวันก็กลับมามีอาการปวด นี่คือสิ่ง ที่พบได้บ่อยมาก ซึ่งก่อนอื่น ก็ต้องกลับไปถามคนที่ชอบนวดก่อนว่า นวด เพื่ออะไร? นวดเพื่อความสบาย หรือ นวด เพื่อลดอาการปวด ก่อนอืน่ คงต้องเข้าใจก่อนว่า นวดนัน้ คือศาสตร์หนึง่ ในการใช้มอื กระท�ำต่อ กล้ามเนื้อ ฟังดูอาจจะเข้าใจยาก ถ้าเข้าใจง่ายๆ การนวดก็คือการกด บีบ ลงบนกล้ามเนื้อ ซึ่งในปัจจุบัน การนวดถือว่าได้รับการนิยมและมีรูปแบบ

34

//2014//

ANTS NEWS MAGAZINE

การนวดหลายหลากมากขึ้น ซึ่งผู้เขียนขออนุญาตไม่กล่าวตรงเรื่องนี้ แต่ จะขอกล่าวถึงกรณีทผี่ เู้ ขียนพบเจอมาบ่อย ในกรณีผปู้ ว่ ยทีม่ กั มีอาการปวด กล้ามเนื้อเรื้อรังและชอบนวด มักมีค�ำถามตามข้างต้น ว่า นวดดีจริงหรือ การนวด ในกรณีของอาการปวดกล้ามเนื้อ เป็นการนวดเพื่อผ่อนคลาย ความตึงของกล้ามเนื้อ ดังนั้น หลังการได้รับการนวด จะรู้สึกสบาย และ ผ่อนคลาย เนื่องจากหลอดเลี้ยงที่เลี้ยงกล้ามเนื้อ ได้ถูกกระตุ้นให้มีการ ไหวเวียนเลือดที่โล่งขึ้น ผู้ที่ได้รับการนวดจึงรู้สึกโล่งสบาย .... แล้วท�ำไม ถึงกลับมามีอาการปวดได้อีกล่ะ? การนวดไม่ได้เป็นการรักษาหรือการมองไปที่ต้นเหตุที่เกิดอาการปวด สิ่ง ส�ำคัญของการที่จะหายปวดได้นั้น ขึ้นกับปัจจัยของต้นเหตุหลายๆ อย่าง ยกตัวอย่างเช่น ถ้าปวดกล้ามเนื้อจากการที่ใช้งานกล้ามเนื้อหนัก เมื่อนวด แล้วสบาย แต่กลับไปใช้งานหนักเช่นเดิม กล้ามเนือ้ ก็กลับมาปวดอีกได้ สิง่ ที่ต้องแก้ไขคือ ท�ำอย่างไรให้กล้ามเนื้อมีแรงพอที่จะท�ำงานนั้น จนไม่เกิด อาการปวด นั่นคือสิ่งที่ควรท�ำร่วมด้วยกับการนวด ผูเ้ ขียน ในฐานะนักกายภาพบ�ำบัด ไม่สามารถฟันธงได้วา่ นวด ดีหรือไม่ .... การนวดอาจดีสำ� หรับกลุ่มอาการแบบหนึ่ง แต่อาจจะเป็นข้อห้ามส�ำหรับ อาการอีกแบบหนึ่ง สิ่งส�ำคัญของการนวด คือผู้นวด ว่ามีความรู้พื้นฐาน และความช�ำนาญมากน้อยเพียงใด ร่างกายคนเราคือสิง่ ส�ำคัญ และซับซ้อน มาก พื้นฐานเรื่องสรีระวิทยา กายวิภาคศาสตร์ จึงเป็นพื้นฐานส�ำคัญของ ผูน้ วดทุกคน เพือ่ ประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ข้ารับการนวดทุกคน .... นวดดีหรือไม่ คงขึ้นกับจุดประสงค์ที่จะนวดมากกว่าว่า นวด เพื่ออะไร


w o r d s / อ้ายหมี photo / Tharit

โจ้ อธิยุต ภู่ศรีม่วง ผู้อยู่เบื้องหลังความส�ำเร็จของร้าน Vigorous ร้านนวด อันดับต้นๆ ของเมลเบิร์น ผู้ควบคุมดูแลพนักงานคุณภาพมากมาย และเป็นผู้ที่ท�ำให้ Vigorous มีความชัดเจนในด้านภาพลักษณ์ ชื่อ Vigorous ที่มีความหมายตรงๆ เลย และชัดเจน ในด้านการนวดหนัก ตรงแก้เส้น จึงเป็นชื่อที่ตอบโจทย์ลูกค้ามาตลอด เป็นปีที่ 9 แล้ว หากจะ นวดไทยหนัก และนวดจริงๆ ต้องนึกถึง Vigorous เท่านั้น และเรามีสาขา ทั้งหมด 4 สาขาในปัจจุบัน เรามีทีมงานที่ดี พนักงานที่มีฝืมือ และ บริการ ที่มีคุณภาพ

จากการทีอ่ ยุเ่ มืองนีม้ า 8-9 ปี มีการพัฒนา การส่งเสริม ของหน่วยงานต่างๆ ในเมลเบิร์นเยอะขึ้นมากๆ แต่คิดว่าคนไทยที่นี่ ยังอยู่กันกระจัดกระจาย อาจจะรวมตัวกันเฉพาะในเทศกาลงานบุญ หรือ เทศกาลงานไทย ต่างๆ ซึ่งถือว่าน่าชื่นชมเวลาคนไทยท�ำอะไรร่วมกัน ส่วนตัว การเปลี่ยนแปลง ควรเริ่มจากตัวเราก่อน เป็นอันดับแรก เพราะคนไทยภาพลักษณ์คือ ยิ้ม ง่าย รักพวกรักพ้อง มีความช่วยเหลือเผื่อแผ่กันตลอด แม้จะยามวิกฤต ในประเทศ หรือ ประเทศเพื่อนบ้าน คนไทยก็ไม่ทิ้งกัน จริงๆ แล้ว การ เปลีย่ นแปลงตัวเองเพียงเล็กน้อย ให้เห็นคุณค่ากับการช่วยเหลือสังคมมาก ขึ้น เพียงคนละน้อยละนิด ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เราอาจจะอมยิ้มมีความสุข เวลาได้ช่วยใคร แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้น ที่เราจะใช้ชีวิตคนไทยในต่างแดน ได้ มีความสุขได้ไม่ยากเลย

แต่ถนนก็ไม่ได้โรยไปด้วยกลีบกุหลาบเสมอไป ปัญหาของการบริหารคน ที่พบ มีบ้างแต่ไม่มากมาย แต่ที่เจอบ่อยๆ คือ เวลาที่พนักงานนวดหมด วีซ่า แล้วต้องกลับไทยถาวร เราต้องเปิดรับสมัครใหม่ แต่เนื่องจากเรามี ทีมฝึกที่ช�ำนาญงาน สร้างให้พนักงานของเราท�ำงานอย่างเป็นมืออาชีพ มี ระบบทดสอบมือ และสอบสม�ำ่ เสมอ จัดอบรมต่อเนือ่ ง ท�ำให้การท�ำงานใน ปัจจุบนั ราบรืน่ ขึน้ โดยภาพรวมในปัจจุบนั ดีขนึ้ มาก โดยเราวางเป็นระบบ ทั้งทีมฝึกนวด ทีมพนักงานต้อนรับ และทีมผู้ช่วยพนักงานต้อนรับ ทุกคน ต้องผ่านการฝึกงานเป็นล�ำดับขัน้ ตอนทีเ่ ราก�ำหนดอยูแ่ ล้ว ซึง่ ทุกวันนี้ การ บริหารราบรื่นขึ้นมาก //2014//

ANTS NEWS MAGAZINE

35

A NT S S T A LKE R

โจ้ อธิยุต ภู่ศรีม่วง


T R A VE L

Collingwood Children’s Farm words / Photo / Wirut Lee Khemnak

สวัสดีครับเพื่อนๆ ชาว ANTS เพื่อนๆ รู้หรือไม่ว่ามีฟาร์มอยู่ในใจกลางเมือง นครเมลเบิร์น? ที่นั่นก็คือ Collingwood Children's Farm ที่นี่มีสัตว์น้อย น่ารักให้เพื่อนๆได้เยี่ยมชม ราคาค่าเข้านั้นก็แสนจะถูกเพียงคนละ $8 แต่ ถ้าเพื่อนๆ มีบัตรนักเรียน สามารถใช้ลดค่าเข้าเหลือเพียงคนละ $5 เท่านั้น ที่นี่เต็มไปด้วยธรรมชาติเหมือนเราได้เดินทางออกมานอกตัวเมือง ตอนที่ สนุกคือตอนที่เดินเข้าไปแล้วมีน้องไก่เดินเข้ามาต้อนรับมากมาย เป็ด ไก่ เดินกันอย่างอิสระ เพื่อนๆ สามารถสัมผัสกับสัตว์ได้อย่างใกล้ชิด ทั้งน้อง แกะ แพะ ม้า นกยูง แถมยังมีสวนดอกไม้สวยๆ ให้ได้ถ่ายรูปกันอย่างจุใจ ถ้าเพื่อนๆ มาในวันอาทิตย์เพื่อนๆ สามารถอุ้มหนู Guinea Pig น่ารักๆ ได้ อย่างใกล้ชิด ส่วนใครที่มีเด็กๆ ไปด้วยก็สามารถพาน้องๆ ไปขี่ม้าในคอก รีดนมวัว แถมที่นี่ยังมีฟาร์มคาเฟ่ให้เพื่อนๆ ได้สั่งอาหารมารับประทาน ท่ามกลางธรรมชาติ ฟังเสียงนกร้องเพลิดเพลินจิตใจ การเดินทางนั้นก็แสนจะง่ายแสนง่าย ถ้าเดินทางมาจากในเมืองสามารถขึ้น รถบัสสาย 200, 201, 207 จาก Lonsdale St. และลงตรง Johnston St. ก่อนจะถึงสะพานทีข่ า้ มไป Kew แล้วเพือ่ นๆ จะเจอป้ายบอกทาง ให้เดินตาม ป้ายนัน้ ไป ในระหว่างทางไปฟาร์มนัน้ เพือ่ นๆ สามารถแวะเยีย่ มชมโบสถ์เก่า อายุเกือบร้อยปีได้ ที่นั่นก็คือ Abbotsford Convent ที่เป็นสวนสาธารณะ ย่อมๆ ให้เราได้เดินผ่อนคลาย แถมทัง้ ทีน่ ยี่ งั เป็นสถานทีถ่ า่ ยท�ำภาพยนตร์มา แล้วหลายเรือ่ ง แม้กระทัง้ Steven Spielberg ก็เคยมาก�ำกับหนังทีน่ มี่ าแล้ว นอกจากนั้น อาทิตย์แรกของแต่ละเดือนก็ยังมี Sunday Market ให้เพื่อนๆ ได้เดินช็อปปิ้งกันอย่างจุใจ ครั้งนี้ถึงจะเป็นเพียงทริปเล็กๆ แต่ก็น�ำรอยยิ้ม มาให้ผม ถ้าเพื่อนๆ คนไหนชอบสัตว์ในฟาร์มสนุกขอแนะน�ำให้ไปเยื่ยมชม Collingwood Children's Farm รับรองเพื่อนๆ จะถูกใจกับสิ่งที่ได้พบเจอ แล้วพบกันใหม่ในทริปหน้าครับเพื่อนๆ ที่รักทุกคน



Address: 18 St Heliers St Abbotsford, Melbourne, VIC, 3067

36

//2014//

ANTS NEWS MAGAZINE

นอ ร้ า

Bu


EAT GUIDE

Na Ra k T h a i (Din n e r S e r v i ce b y Che r r y & Tw i g s ) ร้านนี้ น่าร๊อกง่ะ!

words&Photo /

Gang กินดะ

ไม่บ่อยนักที่เราจะมีความสุขกับการนั่งทานข้าว หรือ กาแฟ ที่องค์ ประกอบส่วนหนึ่งมาจากหน้าตาของพนักงานในร้าน แต่วันนี้เราเจอ แล้วที่ร้านนี้ “น่ารักไทย” ร้านอาหารไทยเล็กๆ ที่เปิดขายอาหารเย็นต่อจากร้านกาแฟที่เปิดตอน เช้า เป็นการรวมธุรกิจเล็กๆ ไว้ด้วยกันอย่างน่ารักสมชื่อ ไม่ว่าจะเป็นการ ตกแต่งของร้าน เมนูอาหาร และพนักงาน หุหุ ร้านนี้อยู่ไม่ไกลจากหัวมุม Flinder St กับ Spencer St เพียงแค่เดินเลาะซอยโรงแรม Adina เข้ามา นิดเดียวก็จะเห็นร้านอยูข่ วามือก่อนถึง Flinders Lane ร้านนีถ้ กู ออกแบบ และตกแต่งเองโดยเจ้าของร้านสถาปนิกรูปหล่อที่ทำ� กาแฟให้เราชิม จาก ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และตกแต่งที่เน้นไม้เปลือย ท�ำให้บรรยากาศ เป็นกันเอง โล่ง ไม่อึดอัด กาแฟจากร้านนี้มาจาก The Mailing Room ผู้ผลิตกาแฟอันดับต้นๆ ของ Melbourne ที่รู้จักกันดีในวงการคอกาแฟ ชาวแกงค์เลยฟินเป็นพิเศษกับแก้วกาแฟที่ได้ชิม อาหารที่เรามาชิมวันนี้ คือ ปอเปี๊ยะและกะหรี่พัฟ กรอบและไม่อมน�้ำมัน เพราะเปลี่ยนน�้ำมัน ใหม่ทุกวัน $6 ไก่สะเต๊ห่อโรตี ที่เสริฟคู่กับน�้ำจิ้มอาจาด สามารถทานเป็น อาหารเบาๆ ได้ไม่หนักท้องมาก $9 แกงมัสมั่นเนื้อแกะที่พ่อครัวบอกว่า ใช้เวลาเคี่ยวถึง 2 ชั่วโมง เนื้อเลยไม่เหม็นคาว และนุ่มมาก เหมาะกับข้าว

สวยร้อนๆ $15 แกงเผ็ดเป็ดย่างรสดี $16 และตบท้ายด้วยของหวานฤดูนี้ ข้าวเหนียวมะม่วงสุก ทีห่ มูเ่ ฮาชาวแกงค์ไม่อยากจะเม้าท์วา่ ข้าวเหนียวมูล ของเขาอร่อยเป็นอันดับต้นๆ ของทุกร้านที่เคยชิมมา กลมกล่อม ไม่หวาน เกินไป เม็ดเรียงสวยไม่แฉะ $7 ราคานี้ สามารถท�ำให้การลดความอ้วน หยุดไปหนึ่งวันโดยไม่รู้ตัวเลยทีเดียว Cherry & Twigs and Na Rak Thai Dinner Shop 1B/555 Flinders Lane, Melbourne Tel: 03 96147096 Facebook.com/narakthaidinner Facebook.com/cherryandtwigs

            ประเมินหน้างานฟรี

  ติดต่ อ   

 นอเหนอจาน  เราังห้ บริารออแบบแ่ งานสาหรั บบ้ าน ร้ านอาหาร คาเฟ่ ร้ านนวด งาน Custom made งาน เฟอร์ นิเจอร์ Built-in งานซ่ อมแซม และสาระพัดช่ าง HANDY MAN ัว ครบวงจร

 ช่วยเพิมความหรู หรา และเพิมเนือี ห้กบั ร้าน ดยเพาะร้านอาหาร  คาเฟ่ ีมีเนือีา กัด แต่ตอ้ งการเพิม านวน ีนงั


ANTS Directory

ºÃÔ¡ÒÃ

ÊÔ¹àª×èÍ à¾×èÍ·Ø¡¤ÇÒÁµŒÍ§¡Òâͧ·‹Ò¹ ÊÔ¹àª×èÍ·ÕèÍÂÙ‹ÍÒÈÑ ŧ·Ø¹ã¹ÍÊѧËÒÃÔÁ·ÃѾ à¾ÔèÁǧà§Ô¹¡ÙŒ ´Í¡àºÕéµèÓ à§Ô¹¡ÙŒà¾×èÍ¡ÒÃŧ·Ø¹ã¹¸ØáԨ Personal Loan Car Loan

¤Ø³¹Ô´ ACL395056

0423 676 955

38

//2014//

ANTS NEWS MAGAZINE


Classified Airport transfer (Weekday after 7pm and weekend) Pick up & Delivery / Moving house service (Available only weekend) Service by a big van. (Mercedes Benz Sprinter) We have experiences in delivery and moving stuffs and on time. Please contact: 0431 749 525 รับสมัครพนักงานนวดไทย ร้านใหม่ ใกล้สถานี รถไฟ เพียง 20 นาที จากตัวเมือง Call: 9480 2434, 0408 735 718 email: info@chillthaimassage.com.au, www.chillthaimassage.com.au ขายร้านนวด ท�ำเลดีมาก ย่าน South Yarra ตั้ง อยู่บนถนน Toorak เปิดมาแล้วกว่า 7 ปี มีลูกค้า ประจ�ำอยู่แล้ว ย่านช้อปปิ้ง ลูกค้า Walk-in เยอะ สนใจติดต่อ 0404574134, 0403549288 ต้ อ งการขาย ร้ า นอาหารไทยขนาด 30 ที่ นั่ง ตกแต่งสไตล์ Modern อุปกรณ์เพียบ ราย ได้ $3,500-$4,500 ต่อสัปดาห์ ถ้าท�ำ Home Delivery จะรายได้ดีมากกว่านี้ ขาย $75,000 อยู่ Upper Ferntree Gully ติดต่อ ปุ๋ย 0413 293 176 รับท�ำความสะอาดพรมเก่าให้เหมือนใหม่ โดย เครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพ และน�ำ้ ยาเคมีที่จะ ท�ำการลัางเนื้อพรม และกําจัดคราบสกปรกที่ฝัง ลึกในเนื้อพรม ให้ออกมาเหมือนใหม่ พร้อมกํา จัดเชื้อแบคทีเรียและไรฝุ่น ที่เป็นสาเหตุของโรค ภูมิแพ้ และรักษาพรมให้คงทนใช้งาน และออก ใบเสร็จ รับประกันการท�ำงาน สนใจติดต่อโดยตรง ได้ที่ โทร. 0432276598 SABYEDEEAU บริการโอนเงินสกุลออสเตรเลีย ดอลล่าร์กลับประเทศไทย อัตราแลกเปลี่ยนเงินสูงสุดภายในประเทศ เงินเข้าสู่บัญชีภายใน 4 - 5 ชั่วโมง หรือภายใน วันท�ำการเดียวกัน ระบบข้อความ SMS แจ้งผู้รับ และผู้ส่งทันทีที่ ยอดเงินเข้าสู่บัญชี www.sabyedeeaustralia.com" TEL: 0401981002 Looking for chef to work in Heidelberg heights restaurant. To work lunch or dinner. Please respond to 94583030 if interested. รับสมัครchef full time หรือ part time กลาง วันหรือกลางคืน

ลงประกาศ ฟรี สำ�หรับคนที่หาบ้าน หางาน และบริการต่างๆ ส่งอีเมล์มาที่ classified@antsnews.com.au

Staff wanted. Lavender Thai Massage. Please contact Ying 0477 888 818 รถตู้บริการ (Van services) ขนย้ายต่างๆ, ย้าย บ้าน, ขนเฟอร์นิเจอร์, รับส่งสนามบิน และอื่นๆ บริการประทับใจ ราคากันเองและตรงเวลา ติดต่อ 0403 125 389 / 0458 855630 หรือ Line ID: Dreamyk Tutor Available PhD graduate from Monash University. Offer group tutorials or one-on-one, Any subjects from primary levels to university levels. Area of expertises are in Biology, Physiology and Maths. Contact Dr Anderson at annanderson.melbourne@gmail.com or 04 11263856. Natural Essence Of Thailand ร้านนวดเปิด ใหม่เดิน 5 นาทีจาก Doncaster Shoppingtown (Westfield) ต้องการรับสมัครพนักงานนวดที่มี ประสบการ์ณหรือมีใบประกาศ (Non Sexual) ร้านเปิด 10.00am - 9.00pm ค่าแรงชั่วโมงละ $32 - $34 การันตี $70/วัน การเดินทางสะดวก สมัครได้โดยตรงที่ 0426-978-958 คุณอ้อย เปิดแล้ว ULTRATUNE บริการโดยคนไทยซ่อม รถ service, brake, etc รับประกันคุณภาพ ทั่วประเทศ, ฟรี roadside assistance. Call 93345000 หากคุณก�ำลังมองหาอาชีพใหม่ และสนใจด้าน เครื่องยนต์ สมัครด่วน! หลักสูตรนี้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบและการ บริการของระบบเกียร์ธรรมดาและอัตโนมัติ, วิธี การซ่อมแซมพวงมาลัยและระบบกันสะเทือน และบริ ก ารที่ มี ร ายละเอี ย ดของระบบเบรกไฮ ดรอลิกเครื่องยนต์และระบบเชื้อเพลิง e-mail : gustarecruitment@gmail.com รับบริการซ่อมรถในและนอกสถานที่โดยช่างคน ไทยผู้ช�ำนาญงานมากกว่าสิบปีโดยสถาบัน MIE tafe in Automotive จาก Lexus dealership specialize รถ toyota honda nissan mitsubishi lexus bmw mini merc.etc เรา รับประกันงานทุกงานและถูกกว่าที่อื่น สอบถาม และให้ค�ำปรึกษาและราคาค่าบริการฟรีได้ที่ ช่าง ภูมิ 0403746227,0413292736 #ลดทันที 15% ถ้าท่านก�ำลังศึกษาอยู่# ขายด่วน ร้านนวด ท�ำเลดี ใกล้ศูนย์การค้า มี ลูกค้าประจ�ำร่วม 2,000 คน เปิดมากว่า 2 ปี สนใจ ติดต่อ 0428 183 423

ESL Training Program for Thai Community : เรามี Trainer ทีม่ คี วามรูแ้ ละคุณสมบัติ ทีจ่ ะสอน ให้แก่กลุ่มต่างๆ พร้อมจัดหาวัสดุการเรียนการ สอน ทุกอย่างฟรี!/นักเรียนจะเรียนเพียงสัปดาห์ ละครั้ง (4-5 ชั่วโมงต่อครั้ง)/เรียนจบได้รับใบรับ รองจากสถาบัน เงื่อนไขเรียบง่ายคือ: กลุ่มขั้นต�่ำ 10 คน/เป็น PR or Australian Citizenship ติดต่อ Mr.Khan Call: 03 9417 4777 or Mob. 0404 240 470 ต้องการขายร้านอาหารที่ richmond $58000 ค่าเช่า $3066 / เดือน ชั้นบนมี 2 ห้องนอน มีลูกค้าประจ�ำ ต้องการขาย ด่วน ติดต่อ ชลธิชา 0416 596599 Thai Engineering Services. Registered Electrical Contracters. Design-InstallationRepair-Maintenance. Electrical, lighting, security alarm, security camera. Satellite dish, TV antenna, phone point, MATV. Network internet, PC, notebook, printer, LCD, web design. Air conditioning & refrigeration unit. Ducted heating installation. Environmental plumbing solutions. เราให้คณ ุ มากกว่า สิง่ ทีค่ ณ ุ ต้องเสียไป ส�ำหรับคนไทยใน VIC โทรปรึกษาและประมาณ ราคาได้ที่ Moccona หนุย่ 0411 873 618 Email issara50@gmail.com Massage Therapist Wanted for Thai traditional massage shop in Mount Eliza, Vic. Must speak English and both full time or part-time positions are available. Experienced or non-experienced acceptable as full training will be provided. Contact Kim on 0425 860 414 for further details Share house เเถว Box Hill เดินทางไปเรียนที่ Box hill tafe , Holmesglen tafe chadstone, Swinburne uni, Monash uni clayton, Deakin uni ค่อนข้างจะสะดวกค่ะ ห้องนอนใหม่ 1 ห้องว่าง ที่ box hill ไม่ใช่บ้าน เช่าจาก agent เจ้าของบ้านดูเเลเอง เหมาะกับนักเรียน และคนอยูอ่ าศัยรอบๆ สะดวก ทุกอย่าง ห้องละ $650 ต่อเดือน รวมบิลค่าไฟ ค่าแก๊ส และ อินเตอร์เนต (ค่าน�้ำหารกันตามจริงทุก3เดือน) มีเครื่องซักผ้า, Full furniture ในห้องนอน ใกล้ ตลาดเอเชีย Box hill market, supermarket พิม 0432150656 หรือ Line user name neungaus //2014//

ANTS NEWS MAGAZINE

39


HORO

ทำ�นายดวงชะตาประจำ�เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 words /

หมอโอ่งแม่นเว่อร์ o n g m a n v e r @ y a h o o . c o m . a u

ราศีมังกร 15 ม.ค. – 12 ก.พ. ชาวราศีมังกรวันวาเลนไทน์ปีนี้อาจจะไม่หวานแหว๋วเรื่องความรักซักเท่า ไหร่ แถมยังกลับต้องมารมณ์บ่จอยเรื่องความรักต้องมาพังทลายอีกตะ หากแถมยังเกิดขึ้นแบบรวดเร็ว ปรูดปราด ผาดโผนอีกด้วย ถ้ารอดคุณจะ ได้กลับมาคบกันยาวนาน ถ้าไม่รอดก็มีเกณฑ์จะได้คนใหม่มาดามหัวใจอีก ครัง้ หลังจากเลยกลางเดือนไปแล้ว เดือนนีค้ วามส�ำเร็จทีจ่ ะเกิดขึน้ อยูท่ ปี่ าก เราล้วนๆ เจรจาดีมชี ยั ไปกว่าครึง่ การเงินยังคงไปได้เรือ่ ยๆ หน้าทีก่ ารงาน ถึงจะได้ท�ำงานกลางคืน แต่มันก็เป็นงานที่ท�ำให้เรามีเกียรติ มีชื่อเสียงอยู่ ไม่ใช่น้อย แต่ระวังอย่าไปยุ่งเรื่องผิดศีลธรรม ราศีกุมภ์ 13 ก.พ. – 13 มี.ค. วันวาเลนไทน์ปนี มี้ โี อกาสเจอหนุม่ รูปงาม แบบไม่คาดฝัน เป็นคนมีชอื่ เสียง และมีเกียรติยศในวงสังคม เอ๊ะ ดาราป่าวหว่า! ถึงเค้าคนนี้จะดูฟอร์มจัด ท�ำเหมือนไม่สนใจ แต่รักเราโคตรๆ จะรักหรือจะเลิกกันมันขึ้นอยู่กับคุณ แล้วล่ะงานนี้ การเงินถ้ารู้จักล�ำบากซะบ้างก็จะมีเงินเหลือเก็บอีกเยอะ ท�ำตัวแข่งกับสังคม มีแต่จะล่มจมนะเออ บ่องตง! เดือนนีเ้ วลามีปญ ั หาอะไร เพือ่ นยังคงให้ความช่วยเหลือเราเป็นอย่างดี หน้าทีก่ ารงานยังคงดูวนุ่ วายไม่ สะดวกสบายเหมือนเมื่อก่อน ราศีมีน 14 มี.ค. – 12 เม.ย. วันวาเลนไทน์ปนี มี้ เี กณฑ์กระเป๋าตุง เพราะคนรักของเราจะน�ำรายได้พเิ ศษ มาให้ พอมีสตางค์ก็จะกลายเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนฝูงด้วยนะเออ เอ่อ แต่ ว่าตัวเราเองน่ะโคตรยากจนเลย ขอบอก เงินก็ไม่มี ลาภก็หดหายถ้าไม่ได้ คนรักมาช่วยสงสัย ได้ตม้ มาม่ากินทัง้ เดือนแหงๆ หน้าทีก่ ารงานยังคงไปได้ ด้วยดี ญาติพี่น้องให้การสนับสนุนในทุกด้าน ราศีเมษ 13 เม.ย – 13 พ.ค. วันวาเลนไทน์ปนี ี้ ชาวราศีเมษฟังให้ดี ถ้าความรักวุน่ วายแนะน�ำว่าให้อยูค่ น เดียวเพราะถ้ามีคู่ก็ไม่วายเป็นคู่จองเวร, คู่ทุกข์ทรมาน, คู่อาฆาตพยาบาท เพราะเรือ่ งเก่าๆ ยังไม่จบนะ แต่ถา้ อยากจะแค่ฟเี จอร์รงิ่ ละก็ยงั พอมีหวังอยู่ บ้าง เพราะจะเจอแบบ คู่เซ็กส์ หลงระเริง และมัวเมา แบบวันไนท์สแตนด์ จบป่ะ การเงินยังคงมีมาให้เก็บจากภาระหน้าที่การงาน และเพื่อนยังคง แบ่งเบาภาระหน้าที่การงานจากเราไปได้เป็นอย่างดี รายได้พิเศษจะมีมา ให้เก็บหลังจากกลางเดือนไปแล้ว ราศีพฤษภ 14 พ.ค. – 13 มิ.ย. วันวาเลนไทน์ปีนี้ให้ระวังคนปากหวานจะเข้ามาตีสนิท พูดจาหว่านล้อม มาเอาใจ อ�ำนวยความสะดวกสบายให้ทุกอย่าง แต่หาใช่เป็นการหวังดี ประสงค์รักไม่ อย่าด่วนตัดสินใจ ระวังจะพลาดพลั้งรับวันแห่งความรักนะ เออ หน้าที่การงานสดใสมากและดูโดดเด่น แต่ยังคงเป็นงานที่เดิมเพราะ ไม่มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงโยกย้ายหน้าที่การงาน การเงินมีมาให้เก็บอย่าง ต่อเนื่อง แต่ไม่ควรจ่ายไปเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับตัวเองให้มากนัก ราศีเมถุน 14 มิ.ย. – 14 ก.ค. แต่งงานเถอะน้อง อย่ามัวแต่มองข้ามผ่าน เดี๋ยวตายไปยมบาล ไม่สงสาร อดขึ้นสวรรค์เลยหนอ ถึงเพลงจะเก่า แต่วาเลนไทน์ปีนี้เพลงนี้เหมาะกับ ชาวเมถุนเป็นที่สุด เพราะความรักหวานชื่นมว๊าก แต่รักหวานได้ก็ขมได้ กลางเดือนล่วงไปแล้วท�ำใจเผื่อไว้บ้างนะ โดนตัดหางปล่อยวัดจากญาติ ศรีพี่น้องทางบ้าน ไม่รู้ไปท�ำอะไรไว้ให้เธอเคืองขุ่น ความรักถ้าเวลามันไม่ ดีก็ควรตัดใจบ้าง เพราะมันจะท�ำให้งานเราเสียไปด้วยน่ะสิ

40

//2014//

ANTS NEWS MAGAZINE

ราศีกรกฎ 15 ก.ค. – 16 ส.ค. วันวาเลนไทน์ปีนี้อาจจะต้องมานั่งแก้ปัญหาเรื่องความรักหรือไม่ก็อาจจะ เป็นอริกนั ชัว่ คราว แต่พอกลางเดือนล่วงไปแล้วก็จะกลับมาหวานชืน่ จนมด ขึน้ บ้าน จะมีคนรูปร่างท้วมผิวขาว เข้ามาให้ได้กกิ๊ กัก๊ กันอยูป่ ระมาณเดือน ครึ่งคนนี้หรือเปล่าที่จะท�ำให้คนรักเก่ากลายเป็นอริกับเรา มีเกณฑ์ได้เงิน แบบไม่คาดฝันแบบลาภลอย เอ๊ะ! มาได้ยงั ไงหว่า หน้าทีก่ ารงานยังคงต้อง อาศัยญาติพี่น้องทางบ้าน เป็นคนคอยช่วยแก้ปัญหาให้ จึงจะส�ำเร็จลุล่วง ราศีสิงห์ 17 ส.ค. – 16 ก.ย. ชาวราศีสิงห์วันวาเลนไทน์ปีนี้ จะมีหนุ่ม-สาว รูปงามเข้ามาพร้อมกันถึง 2 คน คนนึงมีหน้ามีตาในวงสังคม เป็นบุคคลมีชื่อเสียงอย่างกับดารา เข้ามา ให้ได้ชุ่มชื่นหัวใจ แหมอีกคนเป็นสาวหมวยหรือหนุ่มตี๋ร่างเล็ก สงสัยจะได้ ฟีเจอร์ริ่งกันแน่ๆงานนี้ ควรระวังเรื่องวุ่นวายใจที่เพื่อนฝูงน�ำมาให้ ลูกน้อง บริวารให้ความรักใคร่สนับสนุนดีมาก พูดจาอะไรให้ระวังปากไว้ให้เยอะๆ ราศีกันย์ 17 ก.ย. – 16 ต.ค. วันวาเลนไทน์ปีนี้ถ้าคนรักเก่าไม่เอาไหน ก็จะมีโอกาสได้ทำ� ความรู้จักกับ คนใหม่ๆที่ทางบ้านหรือญาติพี่น้องจะได้แนะน�ำให้รู้จัก รูปร่างสูงใหญ่ ผิว ขาว หัวล้านๆ หรือหัวเถิกๆ น่ะชอบนักเชียว การเงินเป็นโทษทุกข์มีไม่ได้ ต้องร้อนจ่ายออกทุกที บ้างก็หมดไปกับเรื่องเที่ยวผับเข้าบาร์ ดื่มเหล้า สูบ บุหรี่ มัวเมา เดือนนี้ยังต้องมีเรื่องวุ่นวายเร่งให้เงินออกจากกระเป๋าอีกตะ หาก หน้าที่การงานไม่ต้องเป็นห่วงเจ้านายสนับสนุนเต็มที่ ราศีตุลย์ 17 ต.ค. – 15 พ.ย. วันวาเลนไทน์ปีนี้มีโอกาสได้พบเจอกับหนุ่ม-สาว ผิวเนื้อ ด�ำแดง รูปร่าง สันทัด จิตใจ ห้าวหาญ แต่พดู จาไม่หวานไพเราะเท่านัน้ เอง คือเป็นคนออก จะโหดๆ นิดนึง ถ้าชอบขาลุยก็มโี อกาสได้เป็นเนือ้ คูก่ นั นะเออ บุตร บริวาร หรือคนใกล้ชดิ จะน�ำลาภผลเงินทองมาให้ ยังคงมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลหรือ เดินทางต่างประเทศ ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนัน แต่วา่ เดือนนีม้ เี กณฑ์ถกู หวยเล็กๆ น้อยๆ นะ บ่องตง ราศีพิจิก 16 พ.ย. – 15 ธ.ค. วันวาเลนไทน์ปีนี้มีเกณฑ์ได้ลาภผลเงินทองจากคนรัก โดยจะเกิดขึ้นอย่าง รวดเร็วแบบปรูดปราด ผาดโผน โจนทะยาน นัยว่าลากไปกดเงินหน้าตู้ เอทีเอ็ม มาให้กันเลยทีเดียว แต่ไม่ใช่ เออรัก เออเร่อ แน่นอน แหม เห็น ภาพกันเลย แถมยังมีเกณฑ์พบเจอเนือ้ คูโ่ ดยจะเปลีย่ นสถานะจากเพือ่ นมา เป็นแฟนอีกด้วยนะเออ การเงินมีแต่เรื่องจ่ายออก หน้าที่การงานยังคงได้ รับมอบหมายให้ท�ำงานแปลกๆ ใหม่ๆ ที่เราไม่เคยท�ำมาก่อน ราศีธนู 16 ธ.ค. – 15 ม.ค. วันวาเลนไทน์ปีนี้ชาวราศีธนูความรักหวานหยดย้อยจนมดขึ้นบ้าน โดย เป็นความรักที่เกิดขึ้นจนท�ำให้ฮอร์โมนในร่างกายกลับมาพลุ่งพล่านอีก ครั้ง เพราะมีแต่เรื่องน่าตื่นเต้นและผาดโผน เอ่อ ท่ายากหรือเปล่า อันนี้ ไม่รู้นะ เพื่อนฝูงยังคงเป็นคนน�ำความสะดวกสบายมาให้ การเงินเดือนนี้ ดูดีขึ้นมาหน่อยเพราะมีมาให้เก็บอยู่บ้าง แหมแต่รายได้พิเศษยังคงหามา ได้แต่ก็หมดไปนะ


7 Hinkler Road, Mordialloc, Victoria 3195 Tel: (03) 9588 1811 Fax: (03) 9588 1833

Please contact us for more information at: Tangola Pty Ltd.

While stock last.. Hurry Up.. Limited stock only

• 1 Short Apron (New Design) • 1 Chang T-Shirt • 1 Box of Chang Glass (6 pieces)

With every purchase of 3 cases and get

PROMOTION 1 With every purchase of 1 case of Chang Beer and get • 1 Short Apron (New Design) PROMOTION 2 With every purchase of 2 cases and get • 1 Short Apron (New Design) • 1 Chang T-Shirt PROMOTION 3

..The new promotion is now on..


ANTS 85  

ANTS Newsmagazine 85

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you