__MAIN_TEXT__

Page 1


เลขที่บัญชีธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) สาขาเทศบาลนครนนทบุรี ชื่อบัญชี มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๙๘๓-๗-๒๗๒๕๕-๔ ส�ำนักงานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ชั้น ๒๑ ศูนย์ศึกษาวิภาวดี มหาวิทยาลัยรังสิต อาคาร TST Tower ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ www.acf.or.th, E-mail : info.acf2559@gmail.com

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต


หลักการทรงงาน ๒๓ ประการ ของในหลวงรัชกาล ๙ คือสิ่งที่มีคุณค่า เราชาวไทยทั้งหลายควรศึกษาและน้อมน�ำมาปฏิบัติ ยึดเป็นแบบอย่างในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท เพื่อให้บังเกิดผลต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ

๑. ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ : การทีจ่ ะพระราชทานโครงการใดโครงการหนึง่ จะทรงศึกษาข้อมูล รายละเอียดอย่างเป็นระบบ ทั้งจากข้อมูลเบื้องต้น จากเอกสาร แผนที่ สอบถามจากเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และราษฎรในพื้นที่ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้องเพื่อจะพระราชทานความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ตามความต้องการของประชาชน ๒. ระเบิดจากข้างใน : หมายความว่า ต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนา ให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน มิใช่การน�ำเอาความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปหา ชุมชนหมู่บ้านที่ยังไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัว ๓. แก้ปญ ั หาทีจ่ ดุ เล็ก : ทรงมองปัญหาในภาพรวม (แมคโคร) ก่อนเสมอ แต่การแก้ปญ ั หาจะเริม่ จาก จุดเล็ก ๆ (ไมโคร) คือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ที่คนมักจะมองข้าม “...ถ้าปวดหัวคิดอะไรไม่ออก...ต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อน...เพื่อให้อยู่ในสภาพที่คิดได้...” ๔. ท�ำตามล�ำดับขั้น : ทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จ�ำเป็นที่สุดของประชาชนก่อน ได้แก่ สาธารณสุข ต่อไป จึงเป็นเรื่องสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับประกอบอาชีพ การพัฒนาประเทศต้องสร้าง พื้นฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่ก่อนจึงค่อยสร้าง ค่อยเสริมความเจริญ และ เศรษฐกิจขั้นสูงโดยล�ำดับต่อไป ๕. ภูมิสังคม : การพัฒนาใด ๆ ต้องค�ำนึงถึง (๑) ภูมิประเทศของบริเวณนั้น (ดิน, น�้ำ, ป่า, เขา ฯลฯ) (๒) สังคมวิทยา (นิสัยใจคอของผู้คน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น) ๖. องค์รวม : ทรงมีวิธีคิดอย่างองค์รวม (Holistic) หรือมองอย่างครบวงจร ทรงมองเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้น และแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง


๗. ไม่ติดต�ำรา : การพัฒนาตามแนวพระราชด�ำริ มีลักษณะของการพัฒนาที่อนุโลม และรอมชอม กับสภาพธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และสภาพของสังคมจิตวิทยาแห่งชุมชน “ไม่ติดต�ำรา” ไม่ผูกมัดกับวิชาการ และเทคโนโลยีที่ ไม่เหมาะสมกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของคนไทย ๘. ประหยัด เรียบง่าย : ได้ประโยชน์สูงสุด:ทรงใช้หลักในการแก้ ไขปัญหาด้วยความเรียบง่าย และประหยัด ราษฎรสามารถท�ำได้เอง หาได้ ในท้องถิ่น และประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้น ๆ มาแก้ไข ปัญหา โดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีที่ ไม่ยุ่งยากนัก “ให้ปลูกป่า โดยไม่ต้องปลูกป่า โดยปล่อยให้ ขึ้นเองตามธรรมชาติ จะได้ประหยัดงบประมาณ” ๙. ท�ำให้ง่าย - Simplicity : ทรงคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุง และแก้ ไขงานการพัฒนาประเทศ ตามแนวพระราชด�ำริโดยง่าย ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน ทรงโปรดทีจ่ ะท�ำสิง่ ยากให้กลายเป็นง่าย ท�ำสิง่ ทีส่ ลับซับซ้อน ให้เข้าใจง่าย “ท�ำให้ง่าย” เป็นหลักคิดส�ำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศในรูปแบบของโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชด�ำริ ๑๐. การมีส่วนร่วม : ทรงเป็นนักประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชน หรือเจ้าหน้าที่ ทุกระดับได้มาร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องค�ำนึงถึงความคิดเห็นของประชาชน หรือ ความต้องการของสาธารณชน “... ต้องหัดท�ำใจให้กว้างขวาง หนักแน่น รู้จักรับฟังความคิดเห็นแม้กระทั่ง ความวิพากษ์วจิ ารณ์จากผูอ้ นื่ อย่างฉลาด เพราะการรูจ้ กั รับฟังอย่างฉลาดนัน้ แท้จริง คือ การระดมสติปญ ั ญา และประสบการณ์อันหลากหลาย มาอ�ำนวยการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบความส�ำเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง ...” ๑๑. ประโยชน์ส่วนรวม : “ ...ใครต่อใครก็มาบอกว่า ขอให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม อาจมานึกในใจว่า ให้ ๆ อยู่เรื่อยแล้ว ส่วนตัวจะได้อะไร ขอให้คิดว่า คนที่ให้เพื่อส่วนรวมนั้นมิได้ ให้แต่ส่วนรวมอย่างเดียว เป็น การให้เพื่อตัวเองสามารถที่มีส่วนรวม ที่จะอาศัยได้...” (มข.๒๕๑๔) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงระลึกถึง ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส�ำคัญเสมอ ๑๒. การบริการทีจ่ ดุ เดียว : ทรงให้ “ศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ” เป็นต้นแบบ ในการบริหารรวมที่จุดเดียว เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนที่จะมาใช้บริการ จะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดยมีหน่วยงานราชการต่าง ๆ มาร่วมด�ำเนินการและให้บริการประชาชน ณ ที่แห่งเดียว “...เป็นสองด้าน ก็หมายถึงว่า ที่ส�ำคัญปลายทางคือ ประชาชนจะได้รับประโยชน์ และต้นทางของ เจ้าหน้าที่จะให้ประโยชน์” ๑๓. ใช้ธรรมชาติชว่ ยธรรมชาติ : การเข้าใจถึงธรรมชาติ และต้องการให้ประชาชนใกล้ชดิ กับธรรมชาติ ทรงมองอย่างละเอียดถึงปัญหาของธรรมชาติ หากเราต้องการแก้ ไขธรรมชาติจะต้องใช้ธรรมชาติเข้า ช่วยเหลือ เช่น การแก้ไขปัญหาป่าเสือ่ มโทรม โดยพระราชทานพระราชด�ำริ การปลูกป่าโดยไม่ตอ้ งปลูก (ต้นไม้) ปล่อยให้ธรรมชาติช่วยในการฟื้นฟูธรรมชาติ ๑๔. ใช้อธรรมปราบอธรรม : ทรงน�ำความจริงในเรื่องความเป็นไปแห่งธรรมชาติและกฎเกณฑ์ ของธรรมชาติมาเป็นหลักการ และแนวปฏิบัติที่ส�ำคัญในการแก้ปัญหาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาวะที่ ไม่ปกติ เข้าสูร่ ะบบทีเ่ ป็นปกติ เช่น การน�ำน�ำ้ ดีขบั ไล่นำ�้ เสีย การใช้ผกั ตบชวาบ�ำบัดน�ำ้ เสีย โดยดูดซึมสิง่ สกปรก ปนเปื้อนในน�้ำ


๑๕. ปลูกป่าในใจคน : “...เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะ พากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง...” การที่จะฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนมา จะต้องปลูกจิตส�ำนึกให้คนรักป่าเสียก่อน ๑๖. ขาดทุนคือก�ำไร : “...ขาดทุนคือก�ำไร Our Ioss is our gain...การเสียคือการได้ ประเทศ ก็จะก้าวหน้า และการที่คนจะอยู่ดีมีสุขนั้นเป็นการนับที่เป็นมูลค่าเงินไม่ได้...” หลักการคือ “การให้” และ “การเสียสละ” เป็นการกระท�ำอันมีผลเป็นก�ำไร คือ ความอยู่ดีมีสุขของราษฎร “...ถ้าเราท�ำอะไรที่เราเสีย แต่ในที่สุดที่เราเสียนั้นเป็นการได้ทางอ้อม ตรงกับงานของรัฐบาลโดยตรง เงินของรัฐบาล หรืออีกนัยหนึ่ง คือเงินของประชาชน ถ้าอยากให้ประชาชนอยู่ดีกินดีก็ต้องลงทุน...” ๑๗. การพึง่ ตนเอง : การพัฒนาตามแนวพระราชด�ำริ เพือ่ แก้ไขปัญหาในเบือ้ งต้น ด้วยการแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้า เพื่อให้เขาแข็งแรงพอที่จะด�ำรงชีวิตได้ต่อไป แล้วขั้นต่อไปก็คือ การพัฒนาให้เขาสามารถอยู่ใน สังคมได้ตามสภาพแวดล้อม และสามารถ “พึ่งตนเองได้” ในที่สุด ๑๘. พออยู่พอกิน : ส�ำหรับประชาชนที่ตกอยู่ในวงจรแห่งความทุกข์เข็ญนั้น ได้พระราชทานความ ช่วยเหลือให้เขาสามารถอยู่ในนั้น “พออยู่พอกิน” เสียก่อนแล้วจึงค่อยขยับขยายให้มีขีดสมรรถนะ ที่ก้าวหน้า ต่อไป “ ... ถ้าโครงการดี ในไม่ช้าประชาชนจะได้ก�ำไร จะได้ผล ราษฎรจะอยู่ดีกินดีขึ้น จะได้ประโยชน์ต่อไป ...” ๑๙. เศรษฐกิจพอเพียง : เป็นแนวทางการด�ำเนินชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งหรือภูมิคุ้มกันทุกด้าน ซึง่ จะสามารถท�ำให้อยูไ่ ด้อย่างสมดุล ในโลกแห่งการเปลีย่ นแปลงปรัชญานี้ ได้มกี ารประยุกต์ใช้ทงั้ ระดับบุคคล องค์กร ชุมชน และทุกภาคส่วนมาแล้วอย่างได้ผล ๒๐. ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน : “...ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อม ท�ำประโยชน์ ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่มีความรู้มากแต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ...” (๑๘ มี.ค. พ.ศ. ๒๕๓๓) ๒๑. การท�ำงานอย่างมีความสุข : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเกษมส�ำราญและทรงมี ความสุข ทุกคราที่จะช่วยเหลือประชาชน “ ...ท�ำงานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกัน ในการท�ำประโยชน์ให้กับผู้อื่น ...” ๒๒. ความเพียร : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงริเริม่ ท�ำโครงการต่าง ๆ ในระยะแรกที่ ไม่มคี วาม พร้อมมากนัก และทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทั้งสิ้น แต่พระองค์ก็มิได้ท้อพระราชหฤทัย มุ่งมั่นพัฒนา บ้านเมืองให้บังเกิดความร่มเย็นเป็นสุข ๒๓. รู้ - รัก - สามัคคี : รู้ : การทีเ่ ราจะลงมือท�ำสิง่ ใดนัน้ จะต้องรูเ้ สียก่อน รูถ้ งึ ปัจจัยทัง้ หมดรูถ้ งึ ปัญหา และรูถ้ งึ วิธแี ก้ปญ ั หา รัก : เมือ่ เรารูค้ รบด้วยกระบวนความแล้ว จะต้องเห็นคุณค่า เกิดศรัทธา เกิดความรักทีจ่ ะเข้าไปลงมือ ปฏิบัติแก้ปัญหานั้น ๆ สามัคคี : เมื่อถึงขั้นลงมือปฏิบัติต้องค�ำนึงเสมอว่าเราท�ำคนเดียวไม่ได้ ต้องร่วมมือร่วมใจกัน สามัคคีกันเป็นหมู่คณะ จึงจะเกิดพลังในการแก้ปัญหาให้ลุล่วงด้วยดี


พระราโชวาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

“ผู้ฏิบัติราชการ นอกจากจะต้องรู้งานในหน้าที่อย่างทั่วถึงแล้ว ยังจ�ำเป็น ต้องรู้ดีรู้ชั่ว ประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ อย่างกระจ่างชัดด้วย งานราชการซึ่งเป็นงาน ของแผ่นดิน จึงจะด�ำเนินไปอย่างถูกต้อง ตรงตามเป้าหมาย และส�ำเร็จประโยชน์ที่ พึงประสงค์ คือยังความดี ความเจริญให้เกิดแก่ประเทศชาติและประชาชนได้แท้จริง และยั่งยืน.” สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราโชวาทในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

“ท่านทั้งหลายเมื่อส�ำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ก็ ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิต มีศักดิ์ และสิทธิ์ตามที่แจ้งไว้ ในปริญญาบัตรทุกประการ ที่ว่า “มีศักดิ์” ก็คือมีก�ำลังความสามารถ ทางวิชาการในสาขาวิชาที่แต่ละคนได้ศึกษามา ส่วนที่ว่า “มีสิทธิ์” ก็คืออ�ำนาจอันชอบธรรมที่จะน�ำ ก�ำลังความสามารถทางวิชาการของตนไปใช้ประกอบกิจต่าง ๆ โดยชอบ เพื่อให้บังเกิดประโยชน์ แก่ตนเองและส่วนรวม “ศักดิ์” และ “สิทธิ์” ทั้งนี้ จะมีคุณค่าและมีความหมาย ก็ต่อเมื่อบัณฑิต ประพฤติตนปฏิบตั งิ านให้ควรแก่ศกั ดิแ์ ละสิทธิท์ มี่ อี ยู่ ด้วยการใช้วชิ าความรูอ้ ย่างสุจริตจริงใจ และ ถูกต้องเที่ยงตรง พร้อมทั้งหมั่นฝึกฝนอบรมความรู้ความสามารถให้ยิ่งกล้าแข็งขึ้นอยู่เสมอ ผู้ ใดมี ความรูค้ วามสามารถแล้วไม่นำ� ออกใช้ ไม่ปฏิบตั สิ ร้างเสริมให้เพิม่ พูนขึน้ หรือน�ำความรูค้ วามสามารถ ไปใช้ ในทางที่เป็นโทษทุจริต ศักดิ์และสิทธิ์ก็จะเป็นแต่เพียงสิ่งที่ระบุไว้ ในปริญญาบัตร ไม่ก่อเกิด ประโยชน์อันใด และผู้นั้นก็จะเป็นบัณฑิตได้แต่เพียงเรียกชื่อว่าเป็นบัณฑิตเท่านั้น จึงขอให้ทุกคน ด�ำรงตนให้สมคุณค่า และความหมายของศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาโดยเคร่งครัดเหนียวแน่น เพื่อที่แต่ละคนจะได้สร้างสรรค์ความดีความเจริญ ในฐานะที่เป็นบัณฑิตได้อย่างสมบูรณ์แท้จริง” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาทแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐


บทอาเศียรวาท ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๏ ยี่สิบแปดกรกฎาคม กราบบาทองค์ราชา ๏ ฉลองรัฐทรงฉัตรชัย ทรงเป็นดั่งบิดร ๏ สยามชาติเกษมสุข สืบสานพระภูมินทร์ ๏ ครบชันษาหกสิบหกปี ขอเทพบันดาลดล ๏ อริราชล้วนแพ้พ่าย ปราบทุจริตสิ้นเหล่ามาร

ยอกรประณมก้มเกศา มหาวชิราลงกรณ์ ปวงชาวไทยถวายพระพร องค์อดิศรของแผ่นดิน ธ เปลื้องทุกข์ ไทยทุกถิ่น องค์จักรินทร์มหาภูมิพล ราษฎร์เปรมปรีดิ์ในกมล เจริญพระชนม์ยิ่งยืนนาน ภยันตรายไป่พ้องพาน ทุกวันวารทรงสราญเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และคณะกรรมการ


บทอาเศียรวาท ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

๏ สิบสองสิงหาคม กราบแทบยุคลบาท ๏ “สิริกิติ์”องค์ราชินี ทวยเทพบันดาลดล ๏ ส่งเสริมศีลปาชีพ เป็นศักดิ์และเป็นศรี ๏ รักษ์ป่าและรักษ์น�้ำ พืชพันธุ์และธัญญา ๏ ขอทรงเกษมสุข พระเกียรติยิ่งเพิ่มพูน

ก้มประณมราชินีนาถ อาเศียรวาทเฉลิมพระชนม์ คู่พระจักรีองค์ภูมิพล ทรงเลิศล้นด้วยพระบารมี ดุจประทีปแห่งปฐพี ชุบชีวีปวงประชา ให้ชุ่มฉ�่ำคืนกลับมา ผลาหารก็สมบูรณ์ ปลาตทุกข์มลายสูญ จรูญจรัสพิพัฒน์เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และคณะกรรมการ


สารของประธานกรรมการมูลนิธิ การขับเคลื่อนของสังคมที่ปราศจากการโกง การทุจริต เป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งในขณะนี้ และเป็นเป้าหมายของมูลนิธิต่อต้านการทุจริตที่จะร่วม แรงและร่วมใจกับทุกภาคส่วนที่จะกระตุ้น ปลูกและ ปลุกจิตส�ำนึก ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดขึ้นกับ พลเมืองของชาติทุกแห่ง เพื่อที่จะลุกขึ้นมาแสดงออก ให้เห็นว่าจะเป็นก�ำลังของประเทศ เป็นพลังส�ำคัญ เป็น เจ้าของอ�ำนาจอธิปไตย โดยเฉพาะเยาวชนของชาติ นอกจากนี้ ชุมชนถือว่าเป็นส่วนที่มีความส�ำคัญมาก ชุมชนประกอบด้วย บ้าน วัด โรงเรียน เป็นพื้นฐานที่ ท�ำนุบำ� รุงทุนของมนุษย์ ทางมูลนิธฯิ จึงได้จำ� ท�ำโครงการ หมู่บ้านช่อสะอาดขึ้นมา เพื่อท�ำให้ทุกคนในชุมชนมีจิตส�ำนึกร่วมกัน ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูป แบบ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการท�ำงานร่วมกัน และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมอยู่ร่วมกัน อย่างมีสันติสุข เพราะทุกคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิต่อต้านการทุจริตจึงได้ส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนเข้ามา มีส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคนกล้า คนดีที่จะมาช่วยเรา โดยเฉพาะ เยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ อยากให้มีการผนึกก�ำลังกันในการ รณรงค์การต่อต้านการทุจริต ซึ่งมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นมูลนิธิของประชาชนไม่ใช่ขององค์กร ใดองค์กรหนึ่ง แม้ว่าการต่อสู้กับการทุจริต จะเป็นเรื่องยากเย็นเพียงใด แต่สัญลักษณ์ “Do the Right Thing” ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ภาพนิ้วชี้ระบายสี ธงชาติ เป็นสัญลักษณ์ง่าย ๆ ที่ใคร ๆ ก็ท�ำได้ทุกเมื่อ หากตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน อันเป็นปัญหาใหญ่หลวงของชาติ และมี “จิตส�ำนึก” ที่เข้มแข็งเพียงพอ ร่วมกัน “ท�ำในสิ่งที่ถูกต้อง” ผมขอขอบคุณท่านที่เคารพทุกท่าน ที่ ได้เข้ามาร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกัน เพื่ออนาคต ของประเทศชาติ ที่มีความส�ำคัญที่สุด ขอให้พวกเราทุกคนมีก�ำลังใจที่เข้มแข็ง มีจิตเจตนาร่วมกันที่ จะฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลาย ที่จะไม่ทนต่อการทุจริต แม้จะมีใครเห็น หรือ ไม่มีใครเห็น นั้นไม่ส�ำคัญ เพียงเรารู้ตัวเราเองและท�ำให้ Way of Life ที่ท�ำเป็นประจ�ำ หรือ ทางเดินชีวิตของเรา กลายเป็น นิสัย เป็นความประพฤติ ขอให้พวกเราทั้งหลายช่วยกันผนึกก�ำลังต่อต้านการทุจริตต่อไปครับ

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธติ อ่ ต้านการทุจริต


ค�ำน�ำ รายงานผลการด� ำ เนิ น งานประจ� ำ ปี ๒๕๖๑ ฉบั บ นี้ จั ด ท� ำ เพื่ อ สรุ ป ผลการปฏิ บั ติ ง าน ของมูลนิธติ อ่ ต้านการทุจริต ซึง่ ได้ขบั เคลือ่ นด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธฯิ ตัง้ แต่ มกราคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๑ ด้วยการด�ำเนินการจัดท�ำโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมให้กบั คนในชาติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เยาวชนของชาติให้เป็นคนดี มีความซือ่ สัตย์ สุจริต และปลุกจิตส�ำนึกให้คนในชาติตระหนักถึงผลเสียหายของการทุจริตประพฤติมิชอบและ ร่วมกันรณรงค์ตอ่ ต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ได้แก่ โครงการจัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต ระหว่างมูลนิธติ อ่ ต้านการทุจริต กับสถาบันการศึกษา ผูน้ ำ� นักศึกษา และองค์กร แนวร่วมการต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันการทุจริต ค่ายเยาวชนช่อสะอาด โครงการปลุกจิตส�ำนึกเยาวชน “ปลูกคนดี เริ่มที่ใจ” ศึกษาดูงานบทเรียน ต้านโกงจากพิพธิ ภัณฑ์ตา้ นโกง ร่วมกับมูลนิธคิ รอบครัวพอเพียง โครงการพัฒนาศักยภาพผูน้ ำ� เยาวชน ช่อสะอาดเพื่อพัฒนาสังคม ร่วมกับมูลนิธิยุวพุทธพัฒนา โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดร่วมกับส�ำนักงานลูกเสือแห่งชาติ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการต่อต้าน การทุจริต ร่วมกับสถาบันประเทศไทยต่อต้านการทุจริต โครงการประกวดมิวสิควิดีโอ ‘ช่อสะอาด ต้านทุจริต’ ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มทรู โครงการจัดท�ำหมู่บ้านช่อสะอาด โครงการฝึก อบรมเยาวชนช่อสะอาด โครงการบรรพชาสามเณรช่อสะอาด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพัฒนาผู้น�ำพระสงฆ์ช่อสะอาด ร่วมกับมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการสร้างแกนน�ำเยาวชนช่อสะอาดตามหลักพระพุทธศาสนา ณ ดินแดนพุทธภูมิ สาธารณรัฐอินเดีย โดยได้รับความอนุเคราะห์ ในการสนับสนุนงบประมาณ ขับเคลื่อนการด�ำเนินงานในโครงการต่าง ๆ ดังกล่าวจาก ส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล บริษัท พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน ส�ำนักงานใหญ่ และได้รบั การสนับสนุน การด�ำเนินงานจากหน่วยงาน ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนอย่างดียิ่ง เช่น จังหวัด อ�ำเภอ องค์การบริหารส่วนต�ำบล และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ร่วมโครงการ บริษัท ปตท.จ�ำกัด (มหาชน) เครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) มูลนิธิครอบครัวพอเพียง มูลนิธิ ยุวพุทธพัฒนา มูลนิธิโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด เป็นต้น มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และ หน่วยงานต่าง ๆ จากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ที่ ได้ ให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกัน ในการสนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งานทุ ก โครงการและทุ ก กิ จ กรรม ด้ ว ยการสร้ า งสรรค์ ผ ลงานที่ ดี อย่างเต็มความสามารถ ตลอดปี ๒๕๖๑ จนท�ำให้การด�ำเนินงานของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ส�ำเร็จ ลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ


ฯลฯ


คณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิต่อต้านการทุจริต

นายณรงค์ รัฐอมฤทธิ์

นายประสาท พงษ์ศิวาภัย

นายวิทยา อาคมพิทักษ์

นางสุนทรา เอี่ยมสุรีย์

ดร.อุทิศ ขาวเธียร

นายแพทย์ จักรธรรม ธรรมศักดิ์

นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ

นายด�ำรง เก่งรุ่งเรืองชัย

นายวีรศักดิ์ เชียรวัฒนาสุข

พลเอก จิระ โกมุทพงศ์

พลอากาศเอก คะเชนทร์ วิเศษรจนา

นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา

นางอรจิตต์ บ�ำรุงสกุลสวัสดิ์

รศ.รัชฎาพร เลิศโภคานนท์

นายชาตรี ทองสาริ

นายวิชัย ศิริประเสริฐโชค

นางสาวจริยา แสงสัจจา

ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช

รศ.ดร.พระมหาหรรษา นิธิบุณยากร

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

นางสาวอภิศราวรรณ วัชรินทร์พร นางสาวอัจฉรีย์ งามพร้อมสกุล


คณะกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิ

นายสมนึก ธนเดชากุล รองประธานกรรมการมูลนิธิ

นางศิริรัตน์ วสุวัต กรรมการมูลนิธิ

นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน รองประธานกรรมการมูลนิธิ

ดร.ประหยัด พวงจ�ำปา รองประธานกรรมการมูลนิธิ

นายทศพร รัตนมาศทิพย์ นายยุทธนา หยิมการุณ นายวิฑูลรย์ ศิริวิโรจน์ กรรมการมูลนิธิ กรรมการมูลนิธิ กรรมการมูลนิธิ

ดร.ยุทธนา ยุพฤทธิ์ กรรมการมูลนิธิ

นายจ�ำเริญ โพธิยอด กรรมการมูลนิธิ

นายวิทวัส สวัสดิ์ชูโต กรรมการมูลนิธิ

พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล กรรมการมูลนิธิ

นายบ�ำเพ็ญ สรรพศรี พลเรือเอก ปรีชาญ จามเจริญ กรรมการมูลนิธิ กรรมการมูลนิธิ

นายแพทย์ ประชา ชยาภัม นายณัฐเมศร์ เรืองพิชัยพร นางสาวเยาวมาลย์ จ้อยจุฬี พลอากาศตรี กิตติทัศน์ ภาเจริญ กรรมการมูลนิธิ กรรมการมูลนิธิ กรรมการมูลนิธิ กรรมการมูลนิธิ

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน นายกวีพร จันทน์ขาว นางสาวผุสดี รุ่งเรืองผดุง นางชลิดา พันธ์กระวี กรรมการมูลนิธิ กรรมการมูลนิธิ กรรมการและเหรัญญิก กรรมการ และผู้ช่วยเหรัญญิก

พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ กรรมการและเลขาธิการ

ดร.ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์ กรรมการและรองเลขาธิการ

นางเสาวณีย์ แสงสุพรรณ กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ


สารบัญ • ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ที่ ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ

คนดีศรีแผ่นดินตามรอยธรรมราชา ประจำ�ปี ๒๕๖๑………………......................................................................................... • มูลนิธิต่อต้านการทุจริตได้รับรางวัลโล่เกียรติยศช่อสะอาด สาขาโฆษณา ประจำ�ปี ๒๕๖๑……............…......… • บทความยุคใหม่แห่งการปฏิรูปแห่งชาติด้านการปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ……………………………………………………………………………………....................................... • การสร้างวัฒนธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตภาคพลเมือง โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ....................................................................................................................................... • สาระน่ารู้...ต่อต้านการทุจริต…………………………………………………………………………………………………............................................. • ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ และสรุปผลการดำ�เนินงานของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต - การประชุมวิสามัญคณะกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต……………………………………………….........................………… - การจัดงานทำ�บุญเลี้ยงพระวันสถาปนามูลนิธิต่อต้านการทุจริต ครบรอบ ๓ ปี และพิธีมอบเกียรติบัตร หมู่บ้านช่อสะอาดและรางวัลหมู่บ้านช่อสะอาดดีเด่น ประจำ�ปี ๒๕๖๐………….....………………………………………….. - การร่วมงานทำ�บุญทอดกฐินพระราชทาน ของประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ประจำ�ปี ๒๕๖๑……………………................................................…………………………………………………………………………………………. - การจัดการอบรมหลักสูตรการต่อต้านการทุจริต “ผู้นำ�ยุคใหม่ โปร่งใส ต้านภัยทุจริต” รุ่นที่ ๑/๒๕๖๑…… - การร่วมกิจกรรมออกบูธ วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำ�ปี ๒๕๖๑……………...............……. - โครงการจัดทำ�บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต ประจำ�ปี ๒๕๖๑…….......... - โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันการทุจริต ค่ายเยาวชนช่อสะอาด ประจำ�ปี ๒๕๖๑.….... - โครงการปลูกจิตสำ�นึกเยาวชน “ปลูกคนดี เริ่มที่ใจ” ประจำ�ปี ๒๕๖๑……………………..........................………………. - โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำ�ปี ๒๕๖๑………………................. - โครงการปลูกต้นกล้าความดีทำ�เอ็มวี ‘ช่อสะอาดต้านทุจริต’ ประจำ�ปี ๒๕๖๑……………………………..................... - โครงการประกวดมิวสิควิดีโอ ‘ช่อสะอาดต้านทุจริต’ ประจำ�ปี ๒๕๖๑ และพิธีมอบรางวัลการประกวด... - ยุวทูตช่อสะอาด ประจำ�ปี ๒๕๖๒……………….........................................…………………………………………………………………….. - โครงการจัดทำ�หมู่บ้านช่อสะอาด ประจำ�ปี ๒๕๖๑………………………...............................………………………………………… - โครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านช่อสะอาด ประจำ�ปี ๒๕๖๑………………...........................…………………. - โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำ�เยาวชนช่อสะอาด เพื่อพัฒนาสังคม ประจำ�ปี ๒๕๖๑……..............… - โครงการบรรพชาสามเณรช่อสะอาดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำ�ปี ๒๕๖๑……………………………............................................………………………………………………………………………….............. - โครงการสร้างแกนนำ�เยาวชนช่อสะอาดและผู้นำ�หมู่บ้านช่อสะอาด ตามหลักพระพุทธศาสนา ณ ดินแดนพุทธภูมิ สาธารณรัฐอินเดีย ประจำ�ปี ๒๕๖๑……………………………..............................………………………….. - โครงการอบรมพัฒนาผู้นำ�พระสงฆ์ช่อสะอาด ประจำ�ปี ๒๕๖๑………………….......................…………………...........…… • โครงการประเมินผลหมู่บ้านช่อสะอาด ประจำ�ปี ๒๕๖๑………………………....…………...............................…………………… • โครงการปลูกจิตสำ�นึกเยาวชนของชาติให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และโครงการจัดทำ� หมู่บ้านช่อสะอาด/ตำ�บลช่อสะอาด ประจำ�ปี ๒๕๖๒…………………………………................................................................... • ผู้สนับสนุนขับเคลื่อนการดำ�เนินงานของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ประจำ�ปี ๒๕๖๑…………………..........................

๑ ๒ ๓ ๑๘ ๒๘ ๓๐ ๓๓ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๙ ๖๕ ๙๖ ๑๐๐ ๑๐๓ ๑๑๕ ๑๑๖ ๑๒๐ ๑๕๑ ๑๕๒ ๑๕๔ ๑๕๗ ๑๕๙ ๑๖๑ ๑๗๗


ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ที่ ได้รับรางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติ คนดีศรีแผ่นดินตามรอยธรรมราชา ประจ�ำปี ๒๕๖๑ จัดโดย มูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวรานุสรณ์ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

1


มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศช่อสะอาด สาขาโฆษณา ประจ�ำปี ๒๕๖๑ เรื่อง หลวงตาหรรษากับเด็กชายกล้าหาญ ในงาน NACC AWARDS ครบรอบ ๑๙ ปี ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ณ ห้องนนทบุรี ๑ อาคาร ๔ ส�ำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน�้ำ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

2


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

ยุคใหม่แห่งการปฏิรูปแห่งชาติ ด้านการปราบปรามทุจริต และประพฤติมิชอบ

A New Era for National Reform on Anti Corruption and Misconduct of Thailand

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ บทคัดย่อ

การทุจริตนั้นหยั่งรากลึกในสังคมไทยมาเป็น เวลาช้านานเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนและทับซ้อน กับประเด็นอื่น ๆ ซึ่งแต่ละประเด็นก็สามารถเอื้อ ให้เกิดการทุจริตอย่างร้ายแรงทั้งในแง่ของเงื่อนไข และขอบเขต ในอดีตการทุจริตมักอยู่ในรูปแบบของ การทุจริตโดยตรง แต่ในปัจจุบันได้กลายเป็นการ ทุจริตในระดับนโยบาย กล่าวคือ มีการแก้ไขกฎหมาย และข้อบังคับ หรือมีการวางนโยบายให้เอือ้ ประโยชน์ ต่อผู้กระท�ำการทุจริต และเนื่องจากมีการใช้อ�ำนาจ และกลไกการก�ำกับดูแลที่เสื่อมถอย กลไกของรัฐจึง ไม่สามารถด�ำเนินการในกรอบของการบริหารงาน ปกครองได้อีกต่อไป ปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการ หยิบยกขึ้นมาในระดับปฏิบัติการ ทั้งยังไม่ได้รับการ

คณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

แก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพในทันที และเนื่องจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อยังขาดการประสานกันอย่าง ใกล้ชิด ท�ำให้การปราบปรามการทุจริตไม่สัมฤทธิ์ผล เท่าที่ควร ส่งผลให้โครงสร้างของประเทศ ทั้งทาง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และระบบงานบริการภาครัฐ อ่อนแอลง ในอดีต มีความพยายามทีจ่ ะแก้ไขปัญหาการ ทุจริตและประพฤติมิชอบหลายครั้งแต่ก็ยังไม่ดีขึ้น หากแต่รุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นตามสถานการณ์ และบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ระบุวา่ รัฐควรจัด ท�ำกลไกการก�ำกับดูแลเพื่อป้องกัน ตรวจจับ และ ก�ำจัดการประพฤติมิชอบ ซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงไม่ให้

3


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

ผู้ที่ไร้ศีลธรรมและธรรมาภิบาลที่ใช้อ�ำนาจโดยมิชอบ เข้ามามีอ�ำนาจในบ้านเมือง มาตรา ๖๓ ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระบุวา่ ประชาชนต้องได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับการทุจริต และประพฤติมิชอบ (ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน) ทั้ ง ยั ง ต้ อ งมี ม าตรการและกลไกในการป้ อ งกั น ที่ มี ประสิทธิภาพในการป้องกันและการก�ำจัดการทุจริต และการประพฤติมชิ อบให้หมดไปโดยเคร่งครัด กลไก ต่าง ๆ เหล่านี้มีเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนร่วมมือกัน สร้างเครือข่ายในการให้ความรู้ ต่อต้าน หรือแจ้ง เบาะแสการกระท�ำผิด ซึ่งเป็นขั้นตอนที่คุ้มครองโดย กฎหมายเนื่องจากมีความจ�ำเป็นในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ คณะกรรมการปฏิรปู ประเทศด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจัดตั้งขึ้น ตามมาตรา ๒๕๗ ของรัฐ ธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่ อ ร่ า งแผนการปฏิ รู ป ให้ เ ป็ น ไปตามบทบั ญ ญั ต ิ แห่งรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบได้น�ำบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่เกี่ยวข้องไปปรับใช้ให้เข้ากับปัญหาการทุจริตและ ประพฤติมชิ อบในปัจจุบนั และได้นำ� รายงานและการ ศึกษา รวมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน (หน่วยงานภาครัฐและเอกชน) มาประกอบการร่าง ปฏิญญาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส�ำหรับประเทศไทยยุคใหม่ด้วย

“การทุจริตนั้นหยั่งรากลึกใน สังคมไทยมาเป็นเวลาช้านาน เป็น ปัญหาทีม่ คี วามซับซ้อน และทับซ้อน กับปัญหาอืน่ ๆ ซึง่ แต่ละปัญหาก็เป็น ปัจจัยซึ่งกันและกัน ที่เอื้อให้เกิดการ ทุจริตอย่างร้ายแรง”

A New Era for National Reform on Anti Corruption and Misconduct of Thailand

ยุคใหม่แห่งการปฏิรูปแห่งชาติด้านการ ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ การทุจริตนั้นหยั่งรากลึกในสังคมไทยมาเป็น เวลาช้านาน เป็นปัญหาทีม่ คี วามซับซ้อนและทับซ้อน กับปัญหาอื่น ๆ ซึ่งแต่ละปัญหาก็เป็นปัจจัยซึ่งกัน และกัน ทีเ่ อือ้ ให้เกิดการทุจริตอย่างร้ายแรงทัง้ ในแง่ของ เงือ่ นไขและขอบเขต ในอดีต การทุจริตมักอยูใ่ นรูปแบบ ของการทุจริตโดยตรง แต่ในปัจจุบันได้กลายเป็น การทุจริตในระดับนโยบาย กล่าวคือ มีการแก้ไข กฎหมายและข้อบังคับ หรือมีการวางนโยบายให้ เอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง การใช้อ�ำนาจ และกลไกการก�ำกับที่เสื่อมถอย ท�ำให้กลไกของรัฐ ไม่สามารถด�ำเนินการในกรอบของการบริหารงาน ปกครอง ปั ญ หาดั ง กล่ า วไม่ ไ ด้ รั บ การหยิ บ ยก ขึ้นมาในระดับปฏิบัติการ ทั้งยังไม่ได้รับการแก้ไข อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างล่าช้า หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องยังขาดการประสานกันอย่างใกล้ชิด ท�ำให้ การปราบปรามการทุจ ริตไม่สัมฤทธิ์ผ ลเท่าที่ควร ส่งผลให้โครงสร้างของประเทศ ทั้งทางการเมือ ง เศรษฐกิจ สังคม และระบบงานบริการภาครัฐอ่อนแอลง ในอดีต มีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหา การทุจริตและประพฤติมชิ อบหลายครัง้ แต่กย็ งั ไม่ดขี นึ้ หากแต่รุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นตามสถานการณ์ และบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงบัญญัติให้รัฐ จัดท�ำกลไกการก�ำกับดูแลเพื่อป้องกัน ตรวจจับ และ ก� ำ จั ด การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ เพื่ อ มิ ใ ห้ ผู ้ ที่ ปราศจากคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และธรรมาภิ บ าล เข้ามามีอ�ำนาจในบ้านเมือง

บทความนี้ได้น�ำเสนอที่ ASLI’s visiting fellowship programme ณ NUS Law school (Bukit Timah Campus), ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑

4


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

“ประชาชนควรได้ให้ตระหนักถึง อันตรายของการทุจริตและประพฤติ มิชอบทัง้ ในภาครัฐ และเอกชน และควร มีมาตรการและกลไกทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ในการป้องกันและก�ำจัดการทุจริตและ ประพฤติมิชอบให้หมดไป” ประชาชนควรได้ ใ ห้ ต ระหนั ก ถึ ง อั น ตราย ของการทุจริต และประพฤติ มิชอบทั้งในภาครัฐ และเอกชน และควรมี ม าตรการและกลไกที่ มี ประสิทธิภาพในการป้องกันและก�ำจัดการทุจริตและ ประพฤติมิชอบให้หมดไป กลไกต่าง ๆ เหล่านี้มีเพื่อ กระตุ้นให้ประชาชนร่วมมือกันสร้างเครือข่ายในการ ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด ซึ่งเป็นขั้นตอนที่คุ้มครองโดยกฎหมายเนื่องจากมี ความจ�ำเป็นในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการประพฤติมิชอบ คณะกรรมการปฏิรปู ประเทศด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจัดตั้งขึ้น เพือ่ ร่างแผนการปฏิรปู และการปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง รัฐธรรมนูญ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ได้นำ� บทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญทีเ่ กีย่ วข้องไปปรับใช้ ให้ เ ข้ า กั บ ปั ญหาการทุจริต และประพฤติมิช อบใน ปัจจุบัน และได้น�ำรายงานและการศึกษา รวมทั้ง ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ทั้งภาค รัฐและเอกชน มาประกอบการร่างปฏิญญาการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบส�ำหรับประเทศไทยยุค ใหม่ด้วย

การทุจริตและประพฤติมิชอบในสังคมไทย

Lord Acton กล่าวไว้ว่า อ�ำนาจมักมาคู่กับ การทุจริตเบ็ดเสร็จ ดังค�ำกล่าวอันโด่งดังของเขา ดังนี้ “อ�ำนาจฉ้อฉลฉันใด อ�ำนาจเบ็ดเสร็จฉ้อฉล เบ็ดเสร็จฉันนั้น”(๑) ค�ำกล่าวนีม้ คี วามหมายว่า การทุจริตมีพนื้ ฐาน จากอ�ำนาจแห่งรัฐ ทั้งเพลโต (Plato) และโพลีเบียส (Polybius) นักคิดชาวกรีกและโรมันโบราณเห็นว่า การทุจริตนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะอยู่ใน รัฐบาลรูปแบบใดก็ตาม การปกครองแบบกษัตริย์จะ ต้องอ่อนข้อให้กบั อ�ำนาจสามอย่าง อภิชนาธิปไตยจะ ต้องอ่อนข้อให้กับคณาธิปไตย และประชาธิปไตยจะ ต้องสลายตัวกลายเป็นกฎหมู่ในที่สุด(๒) การทุ จ ริ ต มี ค วามหมายในแง่ ข องความ โปร่งใสว่า การใช้อ�ำนาจในทางมิชอบเพื่อผลประโยชน์ แห่ ง ตน อาจจ� ำ แนกได้ เ ป็ น การทุ จ ริ ต ขนาดใหญ่ การทุจริตเล็กน้อย และการทุจริตทางการเมือง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจ�ำนวนเงินที่เสียไปและเกิดขึ้นในภาคใด อย่างไรก็ตาม ความหมายของ “การทุจริต” น่าสนใจ ตรงที่มีความเสมอต้นเสมอปลายและมีความหมาย กว้าง การทุจริตไม่ได้จำ� กัดอยูท่ กี่ ารล่มสลายหรือการ ท�ำลายทางศีลธรรมหรือกายภาพของคนหรือสิ่งของ เท่ า นั้ น แต่ ยั ง หมายความครอบคลุ ม ถึ ง หน้ า ที่ สาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อกล่าวถึงการติด สินบนอีกด้วย (๓) ความหมายของค�ำว่าทุจริตในภาษา อังกฤษ ภาษาเยอรมัน และภาษาฝรั่งเศส มีความ

“การทุจริต มีความหมายในแง่ ของความโปร่งใสว่า การใช้อ�ำนาจ ในทางมิชอบเพื่อผลประโยชน์แห่ง ตน อาจจ� ำ แนกได้ เ ป็ น การทุ จ ริ ต ขนาดใหญ่ การทุจริตเล็กน้อย และ การทุจริตทางการเมือง”

(๑) Letter to Bishop Mandell Creightor, April ๓, ๑๘๘๗. (๒) Hank J. Brightman, Today’s White Collar Crime (New York: Routledge, ๒๐๐๙), p.๗๗-๗๘ (๓) Simpson & Weiner (eds), Oxford English Dictionary, ๒ndedn (Oxford University Press, ๑๙๘๙), p.๑๓-๑๔

5


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

“สั ง คมไทยมี ป ั ญ หาส� ำ คั ญ ในระยะยาวซึง่ กระทบต่อการพัฒนา ประเทศอคติทางสังคมที่มีอยู่เกิด จากการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งท�ำให้ประชาชนไม่ ไว้วางใจรัฐบาล” หมายโดยนัยยะเหมือนกับภาษาสเปน รัสเซีย อาราบิค และจีนกลาง คงจะไม่มีคนไทยคนใดที่จะปฏิเสธว่าสังคม ไทยในยุคปัจจุบันก�ำลังเผชิญหน้ากับภาวะถดถอย ทางศีลธรรม ทั้งยังมีช่องว่างในการบริหารรัฐเพื่อ พัฒนางบประมาณในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้อง ส่งผลให้เกิดการ ทุ จ ริ ต ทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ มตั้ ง แต่ ร ะดั บ ชุ ม ชน จนกระทั่งระดับรัฐ สั ง คมไทยมี ป ั ญ หาส� ำ คั ญ ในระยะยาวซึ่ ง กระทบต่อการพัฒนาประเทศอคติทางสังคมที่มีอยู่ เกิ ด จากการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบซึ่ ง ท� ำ ให้ ประชาชนไม่ไว้วางใจรัฐบาล ผลคือประเทศสูญเสียผล ประโยชน์หลายประการ ประสิทธิภาพขององค์กรภาครัฐ เสื่อมถอย เกิดการสูญเสียทรัพยากรของประเทศ โดยเปล่าประโยชน์ ท้ายที่สุด ภาคเอกชนจึงขาด แรงจูงใจ นับว่าการทุจริตเป็นศัตรูต่อการพัฒนาและ ธรรมาภิบาลในประเทศไทย และจะต้องถูกก�ำจัดไป ดังนั้น ทั้งรัฐบาลและประชาชนทั่วไปต้องผนึกก�ำลัง กันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์แห่งชาติในเรื่องดังกล่าว

กรณีศึกษาการทุจริตของไทย : โครงการจ�ำน�ำข้าว (๔)

ศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่ง ทางการเมือง ได้มีค�ำพิพากษา (คดีหมายเลขด�ำ) ที่ อม ๒๒/๒๕๕๘ (๒๐๑๕) ระหว่างอัยการสูงสุด โจทก์ และนางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร จ�ำเลย ในข้อหา ความผิ ด ต่ อ ต� ำ แหน่ ง หน้ า ที่ ร าชการ ความผิ ด ต่ อ

พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ศาลประทับรับฟ้องแล้ว จ�ำเลยต่อสูว้ า่ โครงการ รับจ�ำข้าวเปลือกเป็นนโยบายของรัฐบาลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงไม่มีอ�ำนาจไต่สวนจ�ำเลยในฐานะนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารในการใช้อ�ำนาจบริหารราชการ แผ่นดิน ศาลเห็นว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓ บัญญัติให้องค์กรที่ใช้อ�ำนาจ อธิ ป ไตยแบ่ ง แยกออกเป็ น ๓ ฝ่ า ย คื อ บริ ห าร นิตบิ ญ ั ญัติ และตุลาการ โดยมีเจตนารมณ์เพือ่ ให้เป็น กลไกตรวจสอบและถ่ ว งดุ ล ซึ่ ง กั น และกั น การใช้ อ�ำนาจอธิปไตยของแต่ละฝ่าย ต้องเป็นไปตามบท กฎหมายและระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ต่ า ง ๆ และย่ อ ม ถูกตรวจสอบการใช้อ�ำนาจได้ ไม่ว่าจะเป็น การตรวจ สอบทางการเมือง โดยองค์กรทางการเมืองด้วยกันหรือ การตรวจสอบโดยองค์กรตุลาการหรือศาล อีกทัง้ ตาม รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๗๘ บัญญัติว่าในการบริหาร ราชการแผ่ น ดิ น รั ฐ มนตรี ต ้ อ งด� ำ เนิ น การตาม บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายที่ ได้แถลงไว้ตามมาตรา ๑๗๖ และต้องรับผิดชอบ ต่อสภาผู้แทนราษฎรในหน้าที่ของตน รวมทั้งต้อง รับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภาในนโยบายทั่วไปของ คณะรัฐมนตรี แสดงให้เห็นว่าการกระท�ำของฝ่าย บริ ห ารย่ อ มต้ อ งถู ก ตรวจสอบการใช้ อ� ำ นาจเช่ น เดี ย วกั น กั บ องค์ ก รที่ ใ ช้ อ� ำ นาจรั ฐ โดยทั่ ว ไป โดย

“การใช้ อ� ำ นาจอธิ ป ไตยของ แต่ละฝ่ายต้องเป็นไปตามบทกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ และย่อม ถูกตรวจสอบการใช้อำ� นาจได้ ไม่วา่ จะ เป็นการตรวจสอบทางการเมือง โดย องค์กรทางการเมือง หรือการตรวจ สอบโดยองค์กรตุลาการหรือศาล”

(๔) Press Release of tWhe Office of the Court Justice, Thailand, ๒๗/๙/๒๐๑๗

6


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

“หากการด�ำเนินการทางการ ปกครองก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิ ของบุคคลที่ ได้รับความคุ้มครองตาม กฎหมาย ซึ่งอาจมีความรับผิดทาง ปกครองหรือทางแพ่งหรือทางอาญา แล้วต่อกรณี” รั ฐ ธรรมนู ญ ได้ บั ญ ญั ติ ก ารตรวจสอบการกระท� ำ ในฐานะรั ฐ บาลหรื อ การกระท� ำ ทางรั ฐ บาลให้ รั ฐมนตรี ต้ องรับผิด ชอบต่อสภาผู้แ ทนราษฎรใน หน้ า ที่ ข องตน รวมทั้ง ต้องรับผิด ชอบร่ว มกันต่อ รัฐสภาในนโยบายทั่วไปของคณะรัฐมนตรี และวาง บทบาทของรัฐสภาให้เป็นผูต้ รวจสอบการด�ำเนินการ ของรัฐมนตรีตามบทบัญญัติหมวด ๖ รัฐสภา เช่น การตั้ ง กระทู ้ ถ ามรั ฐ มนตรี ใ นเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ การ ปฏิบัติหน้าที่ สภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่ไว้วางใจ อันเป็นผลให้รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากต�ำแหน่งหรือ ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามมาตรา ๑๘๐ หรือ ๑๘๒ แล้วแต่กรณี หรือในหมวด ๑๒ การ ตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ ส่วนที่ ๓ การถอดถอน จากต�ำแหน่ง มาตรา ๒๗๐-๒๗๔ การตรวจสอบ การกระท�ำทางรัฐบาลต้องกระท�ำโดยรัฐสภาเท่านัน้ ศาลจึงไม่มีอ�ำนาจวินิจฉัยว่า นโยบายของรัฐบาล ชอบด้วยกฎหมายหรือมีความเหมาะสมหรือไม่แต่ใน ส่วนการกระท�ำฐานะฝ่ายปกครองหรือการด�ำเนิน การทางปกครองโดยเฉพาะจ�ำเลยในฐานะนายกฯ หรือ หัวหน้าฝ่ายปกครองมีหน้าทีก่ ำ� กับโดยทัว่ ไปซึง่ การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น และบั ง คั บ บั ญ ชา ข้าราชการฝ่ายบริหารทุกต�ำแหน่ง ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๑ (๑) (๓) ย่อมจะต้องถูกตรวจสอบโดยองค์กร ตุ ล าการหรื อ ศาล ได้ ต ามบทบั ญ ญั ติ ห มวด ๑๐ หากการด�ำเนินการทางปกครองก่อให้เกิดผลกระทบ ต่ อ สิ ท ธิ ข องบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ ความคุ ้ ม ครองตาม

กฎหมาย ซึ่งอาจมีความรับผิดทางปกครองหรือ ทางแพ่งหรือทางอาญาแล้วต่อกรณี ก็ใช่วา่ คงมีเพียง ความรับผิดชอบต่อสภาฯ หรือรัฐสภา เท่านั้น ซึ่ง เป็นหลักการเดียวกันกับบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญฯ ฉบับปัจจุบัน ดังนั้นแม้โครงการรับจ�ำน�ำข้าวเปลือก จะเป็นการด�ำเนินการตามนโยบายทีร่ ฐั บาลแถลงต่อ รั ฐ สภาแต่ ห ากปรากฏว่ า ในขั้ น ตอนปฏิ บั ติ ต าม โครงการมีการด�ำเนินการทีไ่ ม่เป็นไปตามบทบัญญัติ ของกฎหมายก็ย่อมถูกตรวจสอบโดยกระบวนการ ยุติธรรมได้ โดยเฉพาะคดีนี้เป็นการกล่าวหาจ�ำเลย ซึง่ เป็นผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมืองว่า กระท�ำผิดต่อ ต�ำแหน่งหน้าที่ราชการ คดีนี้ไม่ใช่เป็นการต�ำหนิข้อบกพร่องหรือ การด� ำ เนิ น นโยบายผิ ด พลาด ที่ ต ้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ ต่อสภาฯ หรือวุฒิสภา จึงอยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อ ด�ำเนินคดีอาญากับจ�ำเลยได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๕๐ และพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๙ และอัยการสูงสุดโจทก์มี อ�ำนาจฟ้อง ประเด็นต่อมาคือการระบายข้าวแบบรัฐ ต่อรัฐ (G to G) โดยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวง พาณิชย์ที่จ�ำหน่ายข้าวในสต็อกของรัฐบาลไทยแก่ บริษัท กวางตุ้ง จ�ำกัด และบริษัท ไฮหนาน จ�ำกัด ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนจีน ศาลตัดสินว่าการกระท�ำดังกล่าวนั้น

“แม้ โ ครงการรั บ จ� ำ น� ำ ข้ า ว เปลื อ กจะเป็ น การด� ำ เนิ น การตาม นโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อรัฐสภาแต่ หากปรากฏว่าในขั้นตอนปฏิบัติตาม โครงการมีการด�ำเนินการที่ ไม่เป็นไป ตามบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายย่ อ ม ตรวจโดยกระบวนการยุติธรรมได้ ” 7


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

ขัดต่อกฎหมายเนื่องจากการเวียนกลับมาจ�ำหน่าย ในประเทศอีกไม่ใช่รูปแบบการระบายข้าวแบบรัฐ ต่อรัฐ ซึง่ เป็นการจัดซือ้ จัดจ้างทีร่ องรับโดยกฎหมาย ประเด็นดังกล่าวได้ถกู กล่าวถึงในรัฐสภาระหว่างการ อภิ ป รายไม่ ไ ว้ ว างใจเพื่ อ แจ้ ง ให้ จ� ำ เลยทราบว่ า การเวียนกลับมาจ�ำหน่ายในประเทศอีกไม่เป็นไป ตามรู ป แบบการระบายข้าวแบบรัฐ ต่อรัฐ มีการ อุปโลกน์ให้ผู้ค้าข้าวที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต ค้าข้าวในอดีตและเป็นผู้ช่วยของสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรที่มาจากพรรคการเมืองเดียวกันกับจ�ำเลย เป็ น ตั ว แทนของรั ฐ วิ ส าหกิ จ จี น ที่ ท� ำ สั ญ ญากั บ รัฐบาลไทย นอกจากนี้ ก่อนจะมีการอภิปรายไม่ไว้ วางใจ จ�ำเลยได้ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าการจ�ำหน่าย ดังกล่าวเป็นการขายแบบรัฐต่อรัฐ แม้วา่ นายบุญทรง เตริ ย าภิ ร มย์ ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวน ข้อเท็จจริงการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐไว้ แต่หลังจาก การอภิปรายไม่ไว้วางใจเสร็จสิ้นลง คณะกรรมการ ทั้งหมดล้วนเป็นข้าราชการจากกระทรวงพาณิชย์ ภายใต้ ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลของ นายบุ ญ ทรง ทั้ ง สิ้ น ผลการสอบสวนไม่พบเหตุทุจริต ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ไม่ มี ค วามมุ ่ ง มั่ น ในการสอบสวนปั ญ หาดั ง กล่ า ว จ�ำเลยไม่ได้ให้ นายบุญทรง พ้นจากต�ำแหน่งรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิชย์ จนกระทั่ง ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ การกระท�ำดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าจ�ำเลย รูเ้ ห็นเป็นใจว่าการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐไม่ถกู ต้อง ตามกฎหมาย แต่ปฏิเสธที่จะระงับการซื้อขายข้าว

“ศาลตั ด สิ น ว่ า การกระท� ำ ดั ง กล่ า วนั้ น ขั ด ต่ อ กฎหมายเนื่ อ งจาก การเวียนกลับมาจ�ำหน่ายในประเทศ อีกไม่ ใช่รูปแบบการระบายข้าวแบบ รั ฐ ต่ อ รั ฐ ซึ่ ง เป็ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ที่รองรับโดยกฎหมาย” 8

“รัฐธรรมนูญเป็นสิ่งสูงสุดของ บรรทัดฐานทั้งปวง หมายความว่า รัฐสภาสามารถบัญญัติกฎหมายได้ ตามที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้เท่านั้น ซึ่งรวมถึงสิทธิและเสรีภาพด้วย” ตามสั ญ ญากั บ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ของจี น อั น เป็ น การ แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และเป็ น การละเว้ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ดยมิ ช อบ พิพากษาว่าจําเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา ๑๕๗ (เดิม) ตามกฎหมายอาญา และ มาตรา ๑๒๓/๑ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ลงโทษให้จําคุก ๕ ปี

แนวคิดใหม่ของรัฐธรรมนูญไทย (พ.ศ. ๒๕๖๐)

รัฐธรรมนูญเป็นสิ่งสูงสุดของบรรทัดฐาน ทั้ ง ปวง หมายความว่ า รั ฐ สภาสามารถบั ญ ญั ติ กฎหมายได้ ต ามที่ รั ฐ ธรรมนู ญ ก� ำ หนดไว้ เ ท่ า นั้ น ซึ่งรวมถึงสิทธิและเสรีภาพด้วย(๕) นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕ ประเทศไทยได้มีรัฐธรรมนูญมาแล้วทั้งสิ้น ๒๐ ฉบับ ส่วนใหญ่ร่างขึ้นหลังจากทหารท�ำการ ปฏิ วั ติ รั ฐ ประหาร รั ฐ ธรรมนู ญ ส่ ว นใหญ่ จึ ง เป็ น แบบอ�ำนาจนิยมเบ็ดเสร็จ ไม่เป็นไปตามแนวคิด เสรีนิยมและรัฐธรรมนูญนิยม(๖) ซึ่งได้รับแนวคิด จากทฤษฎีทางการเมืองของ จอห์น ล็อก (John Locke) และสาธารณรั ฐ แบบอเมริ กั น ที่ เ ห็ น ว่ า อ�ำนาจรัฐควรมีขดี จ�ำกัดทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ ก�ำหนดว่า จะต้องมีคณะกรรมการ ร่างรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญเพื่อใช้เป็น หลักในการปกครอง และเป็นแนวทางในการจัดท�ำ

(๕) Eva Steiner, French Legal Method (Oxford University Press, ๒๐๐๒), p.๘. (๖) Stanford Encyclopedia of Philosophy, substantive series, Dec. ๒๐, ๒๐๑๗


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

กฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมายอื่ น โดยได้ก�ำหนดกลไกเพื่อจัดระเบียบและสร้างความ เข้มแข็งแก่การปกครองประเทศขึ้นใหม่ด้วยการจัด โครงสร้างของหน้าที่และอ�ำนาจขององค์กรต่าง ๆ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ และสั ม พั น ธภาพระหว่ า งฝ่ า ย นิตบิ ญ ั ญัตกิ บั ฝ่ายบริหารให้เหมาะสม การให้สถาบัน ศาลและองค์ ก รอิ ส ระอื่ น ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ต รวจสอบ การใช้ อ� ำ นาจรั ฐ สามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า งมี ประสิทธิภาพ สุจริต เที่ยงธรรม การก�ำหนดให้รัฐ มีหน้าที่ต่อประชาชนเช่นเดียวกับการให้ประชาชน มีหน้าที่ต่อรัฐ การวางกลไกป้องกัน ตรวจสอบ และ ขจัดการทุจริตและประพฤติมชิ อบทีเ่ ข้มงวด เด็ดขาด เพื่อมิให้ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลเข้ามามีอ�ำนาจในการปกครอง บ้ า นเมื อ งหรื อ ใช้ อ� ำ นาจตามอ� ำ เภอใจ หลั ง จาก ร่างรัฐธรรมนูญเสร็จสิน้ ได้แล้ว จัดให้มกี ารออกเสียง ประชามติเพื่อให้ความเห็นชอบแก่ร่างรัฐธรรมนูญ ทั้ ง ฉบั บ การออกเสี ย งลงประชามติ ป รากฏผลว่ า ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติโดยคะแนน เสียงข้างมากของผู้มาออกเสียงประชามติเห็นชอบ กับร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติมดังกล่าว และนายกรั ฐ มนตรี จึ ง น� ำ ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ นั้ น ขึ้ น ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพือ่ ทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สื บ ไป ทรงพระราชด� ำ ริ ว ่ า สมควรพระราชทาน พระราชานุ มั ติ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ เ มื่ อ เดื อ นเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

“การให้สถาบันศาลและองค์กร อิ ส ระอื่ น ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ต รวจสอบ การใช้อำ� นาจรัฐสามารถปฏิบตั หิ น้าที่ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สุ จ ริ ต เที่ยงธรรม การก�ำหนดให้รัฐมีหน้าที่ ต่ อ ประชาชนเช่ น เดี ย วกั บ การให้ ประชาชนมีหน้าที่ต่อรัฐ”

“รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และ ให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่ เกิดจากการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้ มีมาตรการและกลไกทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพื่ อ ป้ อ งกั น และขจั ด การทุ จ ริ ต และ ประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด” รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (พ.ศ. ๒๕๖๐) มาตรา ๖๓ บัญญัติไว้ว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ ความรูแ้ ก่ประชาชนถึงอันตรายทีเ่ กิดจากการทุจริต และประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มมี าตรการและกลไกทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพือ่ ป้ อ งกั น และขจั ด การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ ดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทัง้ กลไกในการส่งเสริมให้ ประชาชนรวมตัวกันเพือ่ มีสว่ นร่วมในการรณรงค์ให้ ความรู ้ ต่ อ ต้ า นหรื อ ชี้ เ บาะแส โดยได้ รั บ ความ คุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” รัฐธรรมนูญ (พ.ศ. ๒๕๖๐) หมวด ๑๒: องค์กรอิสระ ส่วนที่ ๔: คณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมาตรา ๒๓๒ ก�ำหนด ให้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติประกอบด้วยกรรมการจํานวนเก้าคน ซึ่ง พระมหากษั ต ริ ย ์ ท รงแต่ ง ตั้ ง ตามคํ า แนะนํ า ของ วุฒสิ ภาจากผูซ้ งึ่ ได้รบั การสรรหาโดยคณะกรรมการ สรรหาผูซ้ งึ่ ได้รบั การสรรหาต้องเป็นผูม้ คี วามซือ่ สัตย์ สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ ประสบการณ์ดา้ นกฎหมาย บัญชี เศรษฐศาสตร์ การ บริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น หรื อ การอื่ น ใดอั น เป็ น ประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่วนมาตรา ๒๓๔ ก�ำหนดให้คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ มี ห น้ า ที่ แ ละ อํานาจ ดังต่อไปนี้

9


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

“กํ า หนดให้ ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ทางการเมื อ ง ตุ ล าการ ศาล รั ฐ ธรรมนู ญ ผู ้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ใน องค์ ก รอิ ส ระ ผู ้ ว ่ า การตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น และเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ยื่ น บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน” (๑) ไต่ ส วนและมี ค วามเห็ น กรณี มี ก าร กล่าวหาว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ใดมีพฤติการณ์ ร�่ำรวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติ หน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง เพื่อดําเนินการต่อไป ตามรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต (๒) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ร�่ำรวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรื อ กระทํ า ความผิ ด ต่ อ ตํ า แหน่ ง หน้ า ที่ ร าชการ หรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม เพื่อ ดํ า เนิ น การต่ อ ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต (๓) กําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กร อิสระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และเจ้าหน้าที่ของ รัฐยืน่ บัญชีทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ ของตน คูส่ มรส และ บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ รวมทัง้ ตรวจสอบและเปิด เผยผลการตรวจสอบทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ ของบุคคล ดั ง กล่ า ว ทั้ ง นี้ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต

10

(๔) หน้ า ที่ แ ละอํ า นาจอื่ น ที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ น รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รัฐธรรมนูญ (พ.ศ. ๒๕๖๐) หมวด ๑๖ : การปฏิ รู ป ประเทศมาตรา ๒๕๘ ก� ำ หนดให้ ด�ำเนินการปฏิรปู ประเทศอย่างน้อยในด้านการเมือง ด้ า นการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ด้ า นกฎหมาย ด้ า นกระบวนการยุ ติ ธ รรม ด้ า นการศึ ก ษา ด้ า น เศรษฐกิจ และด้านอื่น ๆ เช่น การป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตให้เกิดผล และข้าพเจ้าเป็น หนึง่ ในคณะกรรมการปฏิรปู ประเทศด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ มีหน้าที่ร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ ซึ่งประกอบไปด้วยผลอันพึงประสงค์ไว้ ๖ ข้อ ดังนี้ (๑) ให้มกี ารส่งเสริมสนับสนุน และให้ความ รูแ้ ก่ประชาชนเกีย่ วกับการทุจริตและประพฤติมชิ อบ รวมทั้งให้มีกฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชน รวมตัวกันเป็นพลังในการต่อต้านการทุจริตประพฤติ มิ ช อบรวมทั้ ง ชี้ เ บาะแสเมื่ อ พบเห็ น การกระท� ำ ความผิ ด โดยรั ฐมี มาตรการสนั บ สนุ น และคุ ้ มครอง ผู้ชี้เบาะแสด้วย (๒) ให้มีมาตรการควบคุม ก�ำกับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ และภาค เอกชน โดยเฉพาะการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ ตรง

“ให้มีการส่งเสริมสนับสนุน และ ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งให้มี กฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชน รวมตัวกันเป็นพลังในการต่อต้านการ ทุจริตประพฤติมิชอบและชี้เบาะแส”


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

สุจริตของบุคลากร ใช้ดุลยพินิจโดยสุจริต ภายใต้ กรอบธรรมาภิบาลและการก�ำกับกิจการที่ดีอย่าง แท้จริง (๓) ให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ และ สนั บ สนุ น แนวร่ ว มปฏิ บั ติ ข องภาคเอกชนในการ ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต เพื่ อ ขจั ด ปั ญ หาการทุ จ ริ ต ที่ เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ (๔) ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินยั มาตรการทางปกครอง หรือมาตรการทางกฎหมาย ต่อเจ้าพนักงานของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่าประพฤติ มิชอบหรือกระท�ำการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างเคร่งครัด (๕) ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการบั ง คั บ ใช้ กฎหมายในกระบวนการยุตธิ รรมทุกขัน้ ตอน (ไต่สวน ชีม้ ลู ฟ้องศาล พิพากษา) ทัง้ แพ่งและอาญาให้รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด เป็นธรรม เสมอภาค โดยเฉพาะ มี ก ารจั ด ท� ำ และบู ร ณาการฐานข้ อ มู ล คดี ทุ จ ริ ต ตลอดจนเร่งรัดการติดตามน�ำทรัพย์สินที่เกิดจาก การกระท�ำผิดทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ ตกเป็นของแผ่นดิน (๖) ให้มีกลไกที่เหมาะสมในการประสาน งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิ ช อบในระดั บ นโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ และการ ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อให้ประเทศไทย ปลอดทุจริต นอกจากนี้ เพื่อให้การด�ำเนินการตาม แผนการปฏิรูปฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ ก�ำหนดประเด็นการปฏิรูปออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ ก. ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์หลัก (๑) เร่ ง สร้ า งการรั บ รู ้ แ ละจิ ต ส� ำ นึ ก ของ ประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ มิชอบโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

“ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการ บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายในกระบวนการ ยุ ติ ธ รรมทุ ก ขั้ น ตอน (ไต่ ส วน ชี้ มู ล ฟ้องศาล พิพากษา) ทัง้ แพ่งและอาญา ให้รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด เป็นธรรม เสมอภาค” (๒) ผลักดันให้มกี ฎหมายรองรับการรวมตัว ของประชาชนเพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ภายใน ๒ ปี (๓) ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันรังเกียจ การทุ จ ริ ต และมี ส ่ ว นร่ ว มในการต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต ด้วยการชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท�ำความผิด (๔) การสร้างลักษณะนิสยั ไม่โกงและไม่ยอม ให้ผู้ใดโกง เพื่อต่อต้านการทุจริตฯ โดยเริ่มจากเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง (๕) เสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของ ภาคประชาชนในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและ ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข. ด้านการป้องปราม ประกอบด้วย ๑๒ ยุทธศาสตร์หลัก (๑) ให้ส่วนราชการมีการบริหารงานบุคคล ที่เป็นตามระบบคุณธรรม (Merit System) ได้ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีเ่ ป็น “คนดี คนเก่ง คนกล้ายืนหยัด ในสิ่งที่ถูกต้อง” (๒) ให้หวั หน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา มีมาตรการเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็นตัวอย่างในการ บริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณี ปล่อยปละละเลยไม่ด�ำเนินการให้ถือเป็นความผิด วินัยหรือความผิดทางอาญา (๓) เสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้เป็นกลไกอิสระและมีความเป็นมืออาชีพในการ เฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยงาน

11


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

(๔) ให้ มี ก ารลดการใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ของ เจ้าพนักงานของรัฐในการใช้อ�ำนาจรัฐที่ได้รับมอบ (๕) ให้เจ้าพนักงานของรัฐบริการประชาชน ตามหน้าที่ที่ได้รับโดยไม่ค�ำนึงถึงอามิสสินจ้าง (๖) ให้มีการแสดงฐานะทางการเงินของ เจ้าพนักงานของรัฐที่เปิดเผย ตรวจสอบได้ (๗) ให้เจ้าพนักงานของรัฐอื่น (ผู้ด�ำรง ต�ำแหน่งทางการเมือง ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรอิสระ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการต่าง ๆ และ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน) และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง (Integrity) เกิด ประโยชน์ตอ่ ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง (๘) ผลักดันให้มีกฎหมายว่าด้วยข้อมูล ข่าวสารสาธารณะภายใน ๒ ปี ที่ประชาชนสามารถ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยไม่ต้องร้องขอ (ตาม รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๕๓) (๙) ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชนมีมาตรการ ควบคุมภายในที่ดีและมีส่วนร่วมในแนวร่วมปฏิบัติ ภาคเอกชนต้านทุจริต (CAC) (๑๐) ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบการปฏิบัติงานภาครัฐอย่างมีประสิทธิผล (๑๑) ท�ำให้การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของ รัฐเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจไม่พึงกระท�ำ (๑๒) ให้มมี าตรการทีเ่ ป็นไปได้ในการสืบหา และก�ำกับดูแลการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของตน ซึ่งเงินสดและตราสารเปลี่ยนมือได้

“ ให้มีการผนึกพลังความร่วม มื อ จากทุ ก ภาคส่ ว นและหน่ ว ยงาน ตรวจสอบของรัฐในการปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยลด การกระท�ำผิดวินัยด้วยการเฝ้าระวัง จากทุกภาคส่วน” 12

ค. ด้ า นการปราบปราม ประกอบด้ ว ย ๑๑ ยุทธศาสตร์หลัก (๑) ให้หวั หน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าทีต่ อ้ ง ด�ำเนินมาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ในสังกัดที่ถูกกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่า กระท�ำการทุจริตและประพฤติมชิ อบอย่างเคร่งครัด (๒) เร่ ง รั ด ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การใช้ ห ลั ก นิติบุคคลของรัฐ เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบและมีอ�ำนาจ ในการด�ำเนินคดีเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบอย่างมีประสิทธิภาพ (๓) ให้มีกฎหมายก�ำหนดความผิดจากการ กระท�ำโดยเจตนาของเจ้าพนักงานของรัฐทีท่ จุ ริตต่อ หน้าที่ การใช้อ�ำนาจโดยมิชอบ และการร�่ำรวยผิด ปกติที่ชัดเจน เพื่อความรวดเร็วในการไต่สวนและ เป็นไปตามมาตรฐานสากล (อนุวตั กิ ารตาม UNCAC ๒๐๐๓) (๔) ให้มีการผนึกพลังความร่วมมือจากทุก ภาคส่วนและหน่วยงานตรวจสอบของรัฐในการ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยลด การกระท�ำผิดวินยั ด้วยการเฝ้าระวังจากทุกภาคส่วน และมีกลไกรองรับการรวมตัวของภาคประชาชนด้วย (๕) กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงาน ของรัฐละเลย ละเว้น รูเ้ ห็นเป็นใจ หรือมีสถานะเป็น ผู ้ ถู ก กล่ า วหาในกรณี ทุ จ ริ ต หรื อ ประพฤติ มิ ช อบ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด�ำเนินการตามอ�ำนาจ หน้ า ที่ โ ดยแจ้ ง ให้ ผู ้ มี อ� ำ นาจในการแต่ ง ตั้ ง หรื อ ถอดถอนใช้อ�ำนาจทางปกครอง (ย้าย/พักราชการ/ พ้นจากราชการ) ทันที (๖) การกวดขันวินัยให้มีประสิทธิผลทาง ปฏิบัติ (๗) ออกแบบกระบวนการบริหารคดีใหม่ ให้ มีขั้นตอนเท่าที่จ�ำเป็นเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

(๘) จัดท�ำและบูรณาการโครงข่ายฐานข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของทุก หน่วยงาน (๙) เร่งรัดติดตามน�ำทรัพย์สินที่เกิดจากการ กระท�ำผิดทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ตกเป็น ของแผ่นดิน (๑๐) ยกระดับการมีสว่ นร่วมของประชาชน ในการเฝ้ า ระวั ง และแจ้ ง เบาะแสเมื่ อ พบเห็ น การกระท�ำทุจริตโดยทุกช่องทาง รวมทัง้ การฟ้องร้อง หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ไ ม่ ท� ำ ตามอ� ำ นาจหน้ า ที่ ที่ รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ (๑๑) ในกรณีที่ยังไม่มีกฎหมายที่สอดคล้อง กับมาตรฐานสากลก็ให้เร่งบัญญัติเพิ่มเติม ง. ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์หลัก (๑) ปรับปรุงกลไกทีเ่ หมาะสมในการประสาน นโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม การทุจริตของทุกภาคส่วน (๒) ปรับปรุงกลไกการประสานการขับเคลือ่ น นโยบายและยุทธศาสตร์ โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน - ส่วนประสานการบริหาร - ส่วนประสานการตรวจสอบการใช้อำ� นาจรัฐ (๓) จัดตั้งสถาบันการสร้างเสริมสมรรถนะ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (๔) การสร้ า งเอกภาพและประสิ ท ธิ ภ าพ

“ เพื่ อ ให้ ก ารสนั บ สนุ น และส่ ง เสริมกิจกรรม ในการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรมให้กับคนใน ชาติ โดยเฉพาะเยาวชนให้เป็นคนดีมี ความซื่อสัตย์และมีความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหา กษัตริย์ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา บุคลากรด้านการป้องกันและปราบ ปรามการทุจริต”

ในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ และปฏิบัติตามอนุสัญญา

ยุทธศาสตร์การต่อต้านการทุจริตของไทย : เยาวชนช่อสะอาด และหมู่บ้านช่อสะอาด

มูลนิธิต่อต้านการทุจริตก่อตั้งขึ้นเมื่อสองปีที่ ผ่านมา โดยผู้ส�ำเร็จการอบรมหลักสูตรนักบริหาร ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริตระดับสูง หรือ นยปส. ของสถาบันป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สัญญา ธรรมศักดิ์) ส�ำนักงาน ป.ป.ช. และผูท้ มี่ เี จตนารมณ์รว่ มกันให้เกิด การผลักดันทางสังคมในการด�ำเนินกิจกรรมทีส่ ง่ เสริม และสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม ในการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับ คนในชาติ โดยเฉพาะเยาวชนให้เป็นคนดีมีความ ซื่อสัตย์และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา บุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม รวมถึ ง ให้ ก ารส่ ง เสริ ม และสนับสนุนให้ภาคประชาสังคมทราบและเข้าใจ การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต เพื่ อ ให้ เ กิ ด คุณธรรม จริยธรรม สนับสนุนให้พพิ ธิ ภัณฑ์ตา่ ง ๆ ด�ำเนินการและ จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต รวมถึง ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในการป้องกัน และปราบปรามการทุ จ ริ ต ยกย่ อ งและเผยแพร่ เกียรติคุณ ของหน่วยงานและบุคคลดีเด่น ในด้าน การป้องกันและปราบปรามการทุจริต นอกจากนั้ น ให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ไ ด้ รั บ ผล กระทบจากการสนับสนุนการป้องกันและปราบปราม การทุ จ ริ ต ตลอดจนการด� ำ เนิ น การเพื่ อ สาธารณ ประโยชน์และสาธารณกุศล หรือร่วมมือกับองค์กร การกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์และสาธารณ

13


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

14

“มู ล นิ ธิ ต ่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ให้ ความส�ำคัญกับการบูรณาการความ ร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ อ ผลั ก ดั น ยุ ท ธศาสตร์ ด ้ า นการ ต่อต้านการทุจริตให้เป็นรูปธรรมมาก ยิ่งขึ้น”

“ สนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชน และหมู่บ้านต่าง ๆ บูรณาการร่วมกัน และจัดตั้งหมู่บ้านช่อสะอาดให้มีการ บริ ห ารตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลโดย เคร่งครัด ด้วยการด�ำเนินชีวิตตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

กุศลต่าง ๆ โดยไม่ด�ำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง แต่ประการใด มูลนิธิต่อต้านการทุจริตให้ความส�ำคัญกับ การบู ร ณาการความร่ ว มมื อ ระหว่ า งหน่ ว ยงานที่ เกีย่ วข้อง เพือ่ ผลักดันยุทธศาสตร์ดา้ นการต่อต้านการ ทุจริตให้เป็นรูปธรรมมากยิง่ ขึน้ และสอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มูลนิธิต่อต้านการทุจริตได้จัดท�ำโครงการต่าง ๆ เพื่อ กระตุน้ จิตส�ำนึกของเยาวชนให้ยดึ มัน่ ในความซือ่ สัตย์ คุณธรรม และจริยธรรม นอกจากนี้ ยังจัดท�ำโครงการ หมู่บ้านช่อสะอาด เพื่อส่งเสริมให้วัตถุประสงค์ของ มูลนิธิต่อต้านการทุจริตเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์ ๑. ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม ใน การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม ให้กับ คนในชาติ โดยเฉพาะเยาวชน ให้เป็นคนดี มีความ ซื่อสัตย์สุจริตเป็นก�ำลังในการต่อต้านการทุจริต และ ปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ รวมทั้งมีความเสียสละและเห็นแก่ ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ๒. สนับสนุนให้พพิ ธิ ภัณฑ์ตา่ ง ๆ ด�ำเนินการ และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและ ขยายเครือข่ายการต่อต้านการทุจริต รวมทัง้ สนับสนุน ให้ด�ำเนินกิจกรรมต่อต้านการทุจริตทั่วประเทศ ๓. สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ ชุ ม ชนและ หมู่บ้านต่าง ๆ บูรณาการร่วมกัน และจัดตั้งหมู่บ้าน ช่อสะอาดให้มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลโดย เคร่ ง ครั ด ด้ ว ยการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญา

เศรษฐกิ จ พอเพี ย งและน� ำ หลั ก ธรรมในพระพุ ท ธ ศาสนามาใช้ในการด�ำเนินชีวิต อย่างมีความสันติสุข ๔. ยกย่ อ งและเผยแพร่ เ กี ย รติ คุ ณ ของ หน่วยงานและบุคคลที่ดีเด่นในด้านการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต รวมทัง้ ให้การช่วยเหลือผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการสนับสนุนการป้องกันและปราบปราม การทุจริต โครงการที่ด�ำเนินการ ๑. โครงการกระตุ้นจิตส�ำนึกในการปฏิบัติตน ตามศีลธรรม จริยธรรม และความจงรักภักดีต่อ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อจะสร้าง เครือข่ายการต่อต้านการทุจริต ได้แก่ ๑.๑ โครงการจัดท�ำบันทึกข้อตกลงความ ร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต (MOU) ร่วมกับ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถาบันการศึกษาในระดับ ต่าง ๆ รวมทั้ง องค์กรคุณธรรม องค์กรต่อต้านการ ทุจริต และหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังสนับสนุน ให้กลุ่มต่อต้านการทุจริตร่วมมือกันจัดท�ำโครงการ ด้ า นการศึ ก ษาและกิ จ กรรมต่ า ง ๆ เพื่ อ อบรมให้ เยาวชน นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาในสถาบั น การศึ ก ษา ต่าง ๆ เป็นคนดี มีคณ ุ ธรรม จริยธรรม และความจงรัก ภักดีตอ่ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์ เยาวชน เหล่านี้นับเป็นก�ำลังส�ำคัญในการร่วมมือกันต่อต้าน การทุ จ ริ ต ให้ ห มดไปจากประเทศ และจะเติ บ โต เป็นผู้ใหญ่ที่ท�ำให้ประเทศและสังคมมีความโปร่งใส และมั่งคั่งต่อไปในอนาคต ๑.๒ โครงการฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันการทุจริต ส�ำหรับเยาวชนค่ายวัยใส เป็น


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

“ เยาวชนค่ า ยวั ย ใส เป็ น โครงการร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพือ่ จัด ท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการ ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต โดยเป็ น การจั ด ฝึกอบรมเยาวชน ในระดับมัธยมต้นถึง มัธยมปลาย ให้รู้เท่าทันการทุจริต” โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย เพื่อจัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต โดยเป็ น การจั ด ฝึ ก อบรม เยาวชน ในระดับชัน้ มัธยมต้น-มัธยมปลาย ให้รเู้ ท่าทัน การทุจริต โดยใช้หลักทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ ในชีวติ ประจ�ำวัน เพือ่ ให้เยาวชนเป็นคนดี มีคณ ุ ธรรม จริยธรรม และเป็นแนวหน้าทีจ่ ะต่อสูก้ บั การทุจริตใน องค์กรต่าง ๆ ที่พวกเขาจะเข้าท�ำงานในอนาคต ๑.๓ โครงการปลูกคนดีเริม่ ทีใ่ จ “Explosion From Within” โดยร่วมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง น�ำเยาวชนในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอน ปลายทั้ ง ๗๖ จั ง หวั ด ที่ ผ ่ า นการอบรมตามหลั ก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาแล้ว ซึ่งมีพื้นฐานในการ ฝึกให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และรู้เท่าทัน การทุ จ ริ ต ทั้ ง นี้ มี เ ยาวชนจากโรงเรี ย นในเขต กรุงเทพมหานคร ๕๐ โรงเรียน ที่ผ่านการอบรมและ เข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างดี การอบรม นีจ้ ะช่วยปลูกฝังให้เยาวชนมีคณ ุ ธรรม จริยธรรม และ ปฏิ เ สธการทุ จ ริ ต ได้ โดยได้ เ รี ย นรู ้ จ ากบทเรี ย น การทุจริตจากพิพธิ ภัณฑ์ตา้ นโกงและหอจดหมายเหตุ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส�ำนักงาน ป.ป.ช. ส�ำหรับนักเรียนในต่างจังหวัดมาจากโครงการ หมู ่ บ ้ า นช่ อ สะอาด จะได้ รั บ การอบรมปรั ช ญา เศรษฐกิจพอเพียงโดยมูลนิธิครอบครัวพอเพียง และ มาเข้ารับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และรูเ้ ท่าทัน ในการทุจริตโดยมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เพื่อให้เป็น

คนดี มีจริยธรรม และเป็นก�ำลังส�ำคัญในหมู่บ้าน ช่อสะอาดที่จะขยายเครือข่ายต่อไปใน ๗๖ จังหวัด ทั่วประเทศ ๒. โครงการจัดท�ำหมู่บ้านช่อสะอาด ซึ่ง พัฒนาจากแนวคิดของผูส้ ำ� เร็จการศึกษาจากหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตระดับสูง (นยปส.) รูปแบบการพัฒนาจาก หมู่บ้านช่อสะอาดที่บ้านท่าคอยนาง ต�ำบลสวาย อ�ำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งยึดมั่นในความ สุจริต ด้วยการท�ำความดี ไม่คดโกงต่อตนเอง ผู้อื่น ชุมชน สังคม และสถาบันชาติ ศาสนา พระมหา กษัตริย์ รู ป แบบการพั ฒ นานี้ เ ป็ น แนวทางในการ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและหมูบ่ า้ นใน หลายจังหวัดทั่วประเทศให้เป็นชุมชนที่มีการบริหาร จัดการแบบธรรมาภิบาลตามแนวพระราชด�ำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ด้วยการเสริมสร้างการพัฒนาความมี ส่วนร่วมขององค์กรต่าง ๆ คือ บ้าน วัด โรงเรียน โดย มีมูลนิธิต่อต้านการทุจริตเป็นตัวกลางในการบูรณา การหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกับส�ำนักงาน ป.ป.ช. ซึง่ เป็น หน่วยงานหลักทีร่ บั ผิดชอบด้านการปราบปรามทุจริต และกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีข้อตกลงความร่วมมือ กับส�ำนักงาน ป.ป.ช. อยูแ่ ล้ว หน่วยงานรัฐในท้องถิน่ ทั่วประเทศเป็นส�ำนักงานหลักในการก�ำกับดูแลการ พั ฒ นาของหมู ่ บ ้ า นเหล่ า นี้ ร ่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เกีย่ วข้อง มูลนิธติ อ่ ต้านการทุจริตจะสร้างผูน้ ำ� ทีจ่ ะน�ำ

“ รู ป แบบการพั ฒ นานี้ เ ป็ น แนวทางในการ ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาชุมชนและหมู่บ้านในหลาย จังหวัดทัว่ ประเทศให้เป็นชุมชนทีม่ กี าร บริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลตาม แนวพระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙” 15


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

ความรู้เรื่องการต่อต้านการทุจริตมาบูรณาการ เพื่อ ปลุกจิตส�ำนึกและกระตุ้นให้คนในหมู่บ้านเป็นคนดี มีศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม และความจงรักภีกดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ์ มีความ เสี ย สละ และคิ ด ถึ ง ประโยชน์ ส ่ ว นรวมมากกว่ า ประโยชน์ส่วนตน

บทสรุป

มูลนิธิต่อต้านการทุจริตมุ่งให้เยาวชนรุ่นหลัง ไม่ทนต่อการทุจริต โดยร่วมมือกับสถาบันและองค์กร ต่าง ๆ ที่มีข้อตกลงความร่วมมือร่วมใจกัน เตรียม ความพร้อมและด�ำเนินการตามแผนงานเพื่อบรรลุ วัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ ด�ำเนินโครงการทีก่ ระตุน้ จิตส�ำนึกให้เยาวชน มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็น เครือข่ายต่อต้านการทุจริต รวมถึงโครงการจัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการต่อต้านการทุจริตร่วมกับมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถาบันการศึกษาในระดับต่าง ๆ รวมทั้งองค์กร คุณธรรม องค์กรต่อต้านการทุจริต และหน่วยงาน ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในการจัดท�ำบทเรียน เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตเพื่อปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม จ�ำเป็นต้องมีความรู้ด้านการ ต่อต้านการทุจริตเพื่อจะส่งเสริมกิจกรรมที่ถูกต้อง ในการต่อต้านการทุจริตให้กับเยาวชนในทุกระดับ การศึกษา และเพื่อขยายความร่วมมือในการพัฒนา

“โครงการจัดท�ำบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต ร่วมกับมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และ สถาบันการศึกษาในระดับต่าง ๆ รวม ทั้งองค์กรคุณธรรม องค์กรต่อต้าน การทุ จ ริ ต และหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง” 16

“ การทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นปัญหาใหญ่และเป็นปัญหาในระยะ ยาวที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ การพั ฒ นา ประเทศ ส่ ง ผลให้ ป ระเทศสู ญ เสี ย โอกาส เกิดความไม่เท่าเทียมกันทาง สังคม ประสิทธิภาพของรัฐบาลเสื่อม ถอยท�ำให้ประชาชนไม่เชื่อมั่นรัฐบาล” เครือข่ายการต่อต้านการทุจริต ความมุง่ หมายหลักคือ การจัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการต่อต้าน การทุจริตร่วมกับสถาบัน องค์กร และหน่วยงาน ต่าง ๆ กว่า ๕๐ แห่งต่อปี โดยจัดท�ำปีละ ๕ ครั้ง ครั้ง ละ ๑๐ สถาบัน มีผู้เข้าร่วมครั้งละ ๒๕๐ คน เริ่มจาก มหาวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาลั ย และองค์ ก รต่ า ง ๆ ใน กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้นจะขยายไปทั่วประเทศ มีแผนที่จะจัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการ ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาลั ย และองค์กรต่าง ๆ ในปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ การทุจริตและประพฤติมชิ อบเป็นปัญหาใหญ่ และเป็นปัญหาในระยะยาวที่ส่งผลกระทบต่อการ พัฒนาประเทศ ส่งผลให้ประเทศสูญเสียโอกาส เกิด ความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม ประสิทธิภาพของ รัฐบาลเสือ่ มถอย ท�ำให้ประชาชนไม่เชือ่ มัน่ ในรัฐบาล ทรัพยากรของประเทศเสียหาย แรงจูงใจในการลงทุน ของภาคเอกชนลดลง ไม่มีความมั่นคงทางการเมือง เกิดข้อจ�ำกัดในการด�ำเนินนโยบายซึ่งเกิดจากการ ทุจริตของข้าราชการ รัฐบาลได้พยายามที่จะแก้ไข ปัญหาดังกล่าวด้วยการให้การต่อต้านการทุจริตเป็น วาระแห่งชาติ อย่างไรก็ตาม แนวทางการแก้ไขปัญหา ดังกล่าวยังไม่ชัดเจนนัก หากแต่ทวีความรุนแรงและ มีความซับซ้อนมากขึ้น รัฐบาลปัจจุบันมีนโยบายใน การแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุก ด้าน ทุกภาคส่วนควรผนึกก�ำลังกันป้องกันและปราบ ปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งสนับสนุน การท�ำงานขององค์กรอิสระต่าง ๆ ในการป้องกันและ


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

ปราบปรามการทุ จ ริ ต และปลุ ก จิ ต ส� ำ นึ ก ของ ประชาชนให้ ตื่ น ตั ว ในเรื่ อ งดั ง กล่ า ว ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ครอบครัว ชุมชน จนกระทั่งระดับประเทศ เพื่อ สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สังคมไทยควรเรียกร้องให้เกิด “สิทธิในการอยู่ใน สังคมที่ปราศจากการทุจริต” ที่เป็นการละเมิดสิทธิ มนุษยชน กล่าวคือ มี “สิทธิส่วนรวม”(๗) ในการอยู่ ในสังคมที่ปราศจากการทุจริต มากกว่าจะเป็นสิทธิ ส่ ว นบุ ค คล และต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ในทุ ก รู ป แบบ รวมถึงการป้องกันและตอบสนองทีจ่ ะช่วยให้เกิดการ บังคับใช้กฎหมายต่อต้านการทุจริตอย่างเด็ดขาด จริงจังในยุคใหม่

“ เพือ่ สนับสนุนการต่อต้านการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ สังคมไทย ควรเรียกร้องให้เกิด “สิทธิในการอยู่ใน สังคมที่ปราศจากการทุจริต” ที่เป็น การละเมิดสิทธิมนุษยชน”

References Brightman, Hank J. (๒๐๐๙) Today’s White Collar Crime. New York, Routledge. Kale, Prof. NdivaKofele (๒๐๑๒) Combating Economic Crimes : Balancing Competing Right and Interest in Preventing the Crime of Ilicit Enrichment. London, Routledge. Simpson &Weiner (๑๙๘๙) Oxford English Dictionary. ๒ndedn. Oxford University Press. Steiner, Eva (๒๐๐๒) French Legal Method. Oxford University Press. Stanford Encyclopedia of Philosophy. substantive series, December๒๐,๒๐๑๗. The Office of the Court Justice. Press Release. ๒๗September ๒๐๑๗ (๗) Prof. NdivaKofele Kale renewed his call in Combating Economic Crimes ; Balancing Competing Right and Interest in Preventing the Crime of IlicitEnrichment (London: Routledge, ๒๐๑๒), p.๒๘๓-๒๘๔

17


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

การสร้างวัฒนธรรมการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตภาคพลเมือง

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ

ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน

(ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน : Corruption Perceptions Index : CPI) จัดอันดับโดยองค์กร เพื่ อ ความโปร่ ง ใสนานาชาติ (Transparency International : TI) ซึ่งเป็นองค์การนานาชาติ ก่อตั้งในประเทศเยอรมนีได้เริ่มมีการจัดท�ำดัชนี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยค่าดัชนียิ่งสูงมีค่าปลอด การคอร์ รั ป ชั น สู ง และค่ า ต�่ ำ หมายถึ ง ประเทศ หรือเขตแดนทีม่ กี ารคอร์รปั ชันสูง โดยในปี ๒๕๕๐ ได้มีการจัดอันดับทั้ง ๑๘๐ ประเทศ เพิ่มจากปี ๒๕๔๖ ที่มี ๑๓๓ ประเทศ

ประวัติ

ริ เ ริ่ ม การจั ด ท� ำ โดยองค์ ก ารเพื่ อ ความ โปร่งใสนานาชาติ (Transparency – International – TI ) ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๓๖ (ค.ศ. ๑๙๙๓) ใน

18


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely.

ประเทศเยอรมนี เป็นองค์การไม่มงุ่ หวังผลก�ำไร ซึง่ เป็นองค์กรภาคประชาสังคมระดับโลกโดยมีเครือข่าย ใน ๑๒๐ ประเทศทั่วโลก (ในไทยมีองค์กรเพื่อ ความโปร่งใสในประเทศไทยเป็นเครือข่ายซึง่ ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓) TI เป็นผูน้ ำ� ในการต่อสูแ้ ละ ต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมีภารกิจที่ส�ำคัญคือ สร้างการเปลีย่ นแปลงไปในทางทีใ่ ห้โลกปราศจาก การคอร์รัปชัน มีส�ำนักงานเลขานุการอยู่ที่กรุง เบอร์ลนิ และหัวหน้าผูบ้ ริหาร (Chief Executive) คนปัจจุบัน คือ David Nussbaum สิ่งที่องค์การ TI ต้องการท�ำให้ส�ำเร็จที่ ส�ำคัญ ๓ ประการ คือ ผลักดันการคอร์รัปชันเป็น วาระของโลก แสดงบทบาทส�ำคัญในการจัดท�ำ อนุสัญญาการต่อต้านคอร์รัปชัน และยกระดับ มาตรฐานความแข็งแรงภาครัฐ ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน พัฒนาโดย TI และมหาวิทยาลัย Gottingen ในประเทศเยอรมนี เพื่อจัดอันดับภาพลักษณ์คอร์รัปชันในประเทศ ต่าง ๆ ทัว่ โลกเป็นประจ�ำทุกปีตงั้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นต้นมา เป็นการส�ำรวจระดับความรู้สึก/การ รั บ รู ้ ข องกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งต่ อ ปั ญ หาคอร์ รั ป ชั น ใน ประเทศนัน้ ๆ โดยข้อมูลทีใ่ ช้ในการจัดท�ำ CPI เป็น ข้อมูลจากการส�ำรวจของแหล่งข้อมูล อาทิ ส�ำนัก โพลล์ ต ่ า ง ๆ หน่ ว ยงานวิ จั ย ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง และ สถาบัน/องค์การระหว่างประเทศอิสระซึ่งเป็นที่ ยอมรั บ ทั่ ว โลกแตกต่ า งกั น ไปในแต่ ล ะปี เช่ น Economist Intelligence Unit ส�ำนักแกลลัป

Lord Acton letter to Bishop Mandell Creighton ๑๘๘๗ “การทุ จ ริ ต คื อ การใช้ อ� ำ นาจ ของประชาชนในทางที่ ผิด เพื่ อ ให้ ไ ด้ ประโยชน์ ไม่ ว ่ า ในภาคเอกชนหรื อ ในทางการเมือง” (Corruption as the misuse of public power for private or political gain.) Rose-Ackerman โพลล์ สถาบั น เพื่ อ การพั ฒ นา การบริ ห ารการ จัดการ IMD ที่ปรึกษาความเสี่ยงทางธุรกิจและ ทางการเมือง World Bank World Economic Forum หน่ ว ยงานในองค์ ก ารสหประชาชาติ เป็นต้น

การทุ จ ริ ต ขึ้ น อยู ่ กั บ มาตรฐานของ สังคมหรือกลุ่มของบุคคลหรือไม่? ค� ำ ตอบขึ้ น อยู ่ กั บ การยอมรั บ ของ สังคมหรือกลุ่มบุคคลนั้น

หากสังคมใดยอมรับให้การทุจริตกลายเป็น ส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต (The Way of Life) และ กลายเป็นวัฒนธรรม (Cultures of Corruption) ก็จะเป็นอันตรายอย่างใหญ่หลวงต่อสังคม และ จะบ่ อ นท� ำ ลายความมั่ น คงทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ การเมือง และสังคมในที่สุด

19


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

รากเหงาของการทุจริต (The Root of Corruption)

ความไม่ เป็ นธรรมทางเศรษฐกิจ (economic inequality)

ราษฎรมีความเชื่อมั่นน้ อย ( low trust in people) การทุจริต (Corruption)

เพิ่มความไม่ เป็ นธรรม (more inequality)

ราษฎรเชื่อมั่นน้ อยลง ( less trust) กับดักแห่ งความไม่ เป็ นธรรม (the inequality trap)

เหตุผลที่การทุจริ ตยังดํารงอยู่ในสังคม การปกครองระบอบประชาธิปไตย มีสว่ น ท�ำให้การทุจริตของประเทศลดน้อยลงหรือไม่? ประเทศสิงคโปร์และฮ่องกง มิได้ปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยโดยแท้ แต่จัดการกั บ ปัญหาทุจริตได้อย่างราบคาบ ประเทศอิ น เดี ย ปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยเต็มรูปแบบ แต่ไม่อาจจัดการกับ ปั ญ หาทุ จ ริ ต ของประเทศได้ จนประชาชนทน ไม่ ไ หวต้ อ งลุ ก ขึ้ น เดิ น ขบวนต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ลุกลามไปทั่วประเทศ

ทฤษฎีที่ว่าด้วยความกดดันของสังคม (Theory of Social Strain)

โรเบิร์ต เค. เมอร์ตัน (Robert , K . Merton)

ความกดดัน (หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “anomie”) คือรูปแบบของความยุง่ เหยิง (Chaos) ในทางสังคมเกี่ยวกับความไม่สมดุล (Imbalance) ระหว่างจุดมุ่งหมายที่ได้รับการยอมรับของสังคม กับความหมายที่ถูกต้องตามกฎหมายที่จะท�ำให้ จุดมุ่งหมายนั้นบรรลุผล ๑. การปฏิบัติตาม (Comformity) ๒. นวัตกรรม (Innovation) ๓. การใช้พิธีกรรม (Ritualism)

20

๔. การฝึกอบรมจิต (Retreatism) ๕. การขบถ (Rebellion) ๑. มนุษย์ส่วนใหญ่ปฏิบัติตามจุดหมาย ของสังคมและใช้ความหมายในทางกฎหมายเพือ่ ที่ จะไปให้ถงึ โดยเพิม่ เติมความรูด้ ว้ ยการศึกษา และ ท�ำงานหนัก เป็นต้น ๒. มนุษย์บางคนยอมรับจุดมุ่งหมาย ทางสังคม แต่ปฏิเสธความหมายในทางกฎหมาย ดังนั้นจึงต้องเพิ่มเติมด้วยนวัตกรรม เช่น เพิ่มเติม ความหมายของการกระท�ำทีเ่ บีย่ งเบนออกไป หรือ การกระท� ำ ผิ ด ที่ แ ตกต่ า งออกไป รวมทั้ ง เพิ่ ม กระบวนการจั ด การอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เช่ น การลงโทษทางสังคม (Social Sanctions) ๓. การใช้พิธีกรรมในทางปฏิบัติ กล่าวถึง ความเชือ่ ซึง่ ท�ำให้บคุ คลใดบุคคลหนึง่ ไม่อาจบรรลุ


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

เป้าหมายทางสังคมได้ แต่เขาเหล่านั้นอาจต่อยอด ไปถึงความหมายทางกฎหมายได้ โดยปฏิบตั ทิ กุ วัน จนกลายเป็นค่านิยมของความประพฤติทางสังคม (Social Norms) ๔. มนุษย์บางคนต้องอาศัยการฝึกอบรม จิตจึงจะสามารถลดและเลิกการต่อต้านและยอมรับ ความหมายอันเป็นหลักของบ้านเมืองได้ในที่สุด ๕. ส�ำหรับการขบถนั้นมีความจ�ำเป็นที่ จะต้ อ งใช้ แ ทนที่ ค� ำ สั่ ง ทางสั ง คม ที่ ต ้ อ งมี ก าร เปลี่ยนแปลงเพื่อปฏิรูปโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจ สังคมในรูปแบบใหม่ (A New Social-Economic Structure) สังคมไทยต้องเผชิญกับปรากฏการณ์ทาง สังคมในยุคปัจจุบันที่คนไทยบางส่วนยอมรับว่า การทุจริตเป็นเรื่องธรรมดาที่กระท�ำกันโดยทั่วไป การแก้ไขด้วยการออกกฎหมายอย่างเดียว จึงไม่ อาจบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่สังคมต้องการขจัด การทุจริต จ�ำเป็นต้องใช้มาตรการทางสังคมควบคู่ ไปด้วย เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม และเพื่อหยุดยั้ง สังคมแห่งความทุจริต

ข้อเสนอแนะเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม

๑. ใช้มาตรการทางสังคมอย่างเข้มงวด และเอาจริงเอาจัง ต้องไม่ยอมรับการทุจริตทุก รูปแบบ ไม่เคารพผู้มีอ�ำนาจหรือผู้เกี่ยวข้องที่รู้ว่า ได้ทรัพย์สินมาโดยไม่สุจริต หรือคบหาสมาคมกับ บุคคลเหล่านั้น แม้แต่การมีความเห็นคล้อยตาม ว่าการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นสิ่งดีงามก็ต้อง ยุตอิ ย่างเด็ดขาดด้วยความเด็ดเดีย่ ว กล้าหาญ ต้อง ทุม่ เทให้การศึกษาและการวิจยั กับประชาชนในทุก รู ป แบบ ให้ เ ห็ น ว่ า การทุ จ ริ ต เป็ น เรื่ อ งเลวร้ า ย ซึง่ เชือ่ มโยงกับการก่อการร้าย และบ่อนท�ำลายสังคม ๒. หยุดยั้งรูปแบบของการทุจริตที่เชื่อม โยงระหว่างกลุ่มธุรกิจกับรัฐ (The Corporate State Corruption Paradigm) การลุกขึ้นสู้กับ การทุจริตของภาคเอกชนไทย เป็นการเริ่มต้นที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด แต่ เ ราไม่ อ าจต่ อ สู ้ กั บ การทุ จ ริ ต ขนาดใหญ่ ระดับนโยบายได้ถ้าไม่ตัดวงจรการ ทุจริตระหว่างรัฐกับกลุม่ ทุนขนาดใหญ่ให้ขาดออก จากกัน เช่น การใช้มาตรการทางภาษีเพื่อการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

21


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

๓. จงใช้ทฤษฎีความตึงเครียดของสังคม ให้เป็นประโยชน์ พยายามหาแนวทางป้องกันการ ทุจริต โดยก�ำหนดนวัตกรรมทางกฎหมายเพือ่ ต่อสู้ กับการทุจริตให้ทันท่วงทีกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการให้การศึกษาอย่าง จริงจังกับกลุ่มเยาวชนให้แพร่หลายและซึมลึกใน ทุกสังคม ๔. พยายามใช้เทคนิคในการวิเคราะห์ ปัญหาทีไ่ ม่ใช่แบบโบราณล้าสมัย (Non-Traditional Analytical Techniques) เช่น แทนที่จะใช้ระบบ กล่ า วหากั บ การค้ น หาความจริ ง ในคดี ทุ จ ริ ต ก็ เปลี่ ย นเป็ น กระบวนการไต่ ส วนในเรื่ อ งร�่ ำ รวย ผิดปกติหรือการฟอกเงิน ซึ่งจะได้ผลดีกว่า และมี ประสิทธิภาพยิ่งกว่า ๕. ผนึกก�ำลังขององค์กรต่อต้านการ ทุจริตทุกองค์กรให้มจี ดุ มุง่ หมายเดียวกัน (Collective Action) ว่า “จะหยุดยั้งสถานการณ์ร้ายแรงของ สั ง คมทุ จ ริ ต ให้ จ งได้ ” และจะไม่ ย อมพ่ า ยแพ้ เป็นอันขาด

22


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

“…ความเจริญของคนทั้งหลาย ยอมเกิดมาจากการ

ประพฤติชอบ และการหาเลี้ยงชีพชอบเปนหลักสําคัญ ผูที่จะสามารถประพฤติชอบ และหาเลี้ยงชีพชอบได ดวยนั้น ยอมจะตองมีทั้งวิชาความรู ทั้งหลักธรรมทาง ศาสนา เพราะสิ่งแรกเปนปจจัยสําหรับใชกระทําการ งานสิ่งหลังเปนปจจัยสําหรับสงเสริมความประพฤติ และการปฏิบัติงานใหชอบ คือใหถูกตองและเปนธรรม วิชาการกับหลักธรรมนี้มีประกอบกันพรอมในผูใด ผู นั้นจะไดประสบความสุขและความสําเร็จในชีวิตโดย สมบูรณ...”

การส่งเสริมและคุ้มครองประชาชน ในการต่อต้านการทุจริต

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ

มาตรา ๖๓ รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และ ให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการ ทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบทั้ ง ในภาครั ฐ และ เจตนจํานงแหงรัฐ ภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มี ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและ อํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน ประพฤติมชิ อบดังกล่าว อย่างเข้มงวด รวมทัง้ กลไก เจตนจํานงแหงรัฐ ในการส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนรวมตั ว กั น เพื่ อ มี ส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้านหรือชี้ แตประชาชนถูกละเมิดสิทธิและถูกคุกคาม อําใ นาจอธิ ปไตยเป จากผู ชอํานาจรั ฐ นของประชาชน เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่ กฎหมายบัญญัติ ค อ ร ์ รั ป ชั น ห รื อ ก า ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ กละเมิดสิทธิและถูกคุกคาม รัฐจึงมีหนแต าทีตประชาชนถู องค ุมครองประชาชน ประพฤติ มิ ช อบทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชน จากผูใ ยชคุอกํานาจรั คือภัยคุกคามที่ร้ายแรงที่สุดของประเทศและ จากการถูกละเมิดสิทธิและจากภั คามนัฐน้

ระบอบประชาธิป ไตย

รัฐจึงมีหนาทีตองค ุมครองประชาชน จากการถูกละเมิดสิทธิและจากภัยคุกคามนัน้

23


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

การทุจริตคอร์รปั ชัน หมายถึง การบิด ผันการใช้อำ� นาจรัฐ เพือ่ ผลประโยชน์สว่ นตน The abuse of public office for private gain

การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ๑. บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ๒. ความโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ ๓. การให้การศึกษาอบรม ๔. การปลูกและปลุกจิตส�ำนึก ๕. การขจัดความเหลื่อมล�้ำในทางเศรษฐกิจ ๖. การขจัดการละเมิดสิทธิมนุษยชน ๗. การคุ้มครองประชาชนจากการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชัน

การยึดมั่นในความถูกต้องตามคลองธรรม (INTEGRITY)

คือ เจตน์จ�ำนงอันแน่นอนและตลอดไป ของรัฐในการก�ำหนดให้มีความยุติธรรม ความ ยุตธิ รรมจึงเป็นเจตน์จ�ำนงอันแน่นอนและตลอดไป ของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตยด้วย ทั้งเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตย คือ ประชาชน และ ผู้จัดการระบบความยุติธรรมแทนประชาชน คือ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ จะต้องร่วมกันสร้างความยุตธิ รรม ด้ ว ยการยึ ด มั่ นในความถูกต้องตามคลองธรรม (INTEGRITY) ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล คือ โปร่งใส เปิดเผย และตรวจสอบได้ อย่างทั่วถึงทั้ง กระบวนการยุติธรรม

24

การส่งเสริมประชาชนให้มพ ี ลังต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชัน ปลูกและปลุกจิตส�ำนึก ให้ประชาชนเรียนรู้ที่จะ...

๑. เป็ น เจ้ า ของอ� ำ นาจอธิ ป ไตยที่ ดี ตระหนักรู้และรักษาสิทธิของตน ๒. เป็นผู้ใช้สิทธิที่ดี และถูกต้องด้วยการ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และภาระหน้าที่ของตน ๓. มีความเป็นพลเมืองของรัฐโดยสมบูรณ์ (CITIZENSHIP)

การคุ้มครองประชาชนให้มีพลัง ในการ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

๑. คุ ้ ม ครองจากการใช้ สิ ท ธิ โ ดยมิ ใ ห้ มี ภยันตรายมากล�้ำกราย ๒. คุ้มครองการถูกฟ้องให้ความผิดอาญา หรือในทางแพ่งฐานหมิ่นประมาทเพื่อปิดปากมิให้ แจ้งเบาะแส หรือ รายงานต่อรัฐในกรณีทุจริต คอร์รัปชัน ๓. ได้รบั การเยียวยาความเสียหาย หากถูก ข่มขู่ คุกคาม หรือก่อให้เกิดความเสียหายจากกรณี แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต การรวมพลัง (Synergy) พลเมืองปองกันการทุจริต

การสรางเครือขาย (Networking)

ของประชาชน

โดยการเชื่อมโยง

ของกลุม

ขององคกร

เกิดเครือขายภาคประชาชน ยุทธศาสตรที่ 1 ปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการ ทุจริต เนนการปรับเปลี่ยนฐานความคิด ของคนในทุกภาคสวนในการรักษา ประโยชน สาธารณะ

การมีวสิ ัยทัศนรวมกัน

ลางทุจริตใหสิ้น แผนดินไทย เทิดไทองคราชัน

ยุทธศาสตรที่ 2 บูรณาการการทํางานของหนวยงานใน การตอตานการทุจริตและพัฒนา เครือขายในประเทศ

การรับรูและมุมมองที่เหมือนกัน (common perception)

(common vision)

มีความสนใจรวมกัน (mutual interests)

เครือขาย

การมีสวนรวมของสมาชิกทุกคน ในเครือขาย (stakeholders

(Networking) มีปฏิสัมพันธในเชิง แลกเปลี่ยน (intraction)

participation)

มีการเสริมสรางซึ่งกันและ กัน(complementary relationship)

มีการเกื้อหนุนพึ่งพากัน (interdependent)

องค์ประกอบส�ำคัญของเครือข่าย ๗ ประการ ๑. การรับรู้และมุมมองที่เหมือนกัน (common perception) เช่น วิกฤตการทุจริตท�ำให้ประเทศชาติเสียหาย ๒. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (common vision) เช่น สร้างสังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ๓. มีความสนใจร่วมกัน (mutual interests) เช่น ร่วมป้องกันและปราบปราบปรามการทุจริต เป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริต รณรงค์ตอ่ ต้านการทุจริต ๔. การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย (stakeholders participation) ๕. มีการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน (complementary relationship) เช่น ด้านความรู้ สร้างนักต่อต้านการทุจริตรุ่นใหม่ ๖. มีการเกื้อหนุนพึ่งพากัน (interdependent) เช่น ด้านความรู้ ทรัพยากร เงินทุน ก�ำลังคน ๗. มีปฏิสัมพันธ์ในเชิงแลกเปลี่ยน (interaction)

25


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

ไมมีวัตถุประสงค ที่ชัดเจน

ไมมีการสานตอกัน ระหวางสมาชิก

ไมไดตั้งใจที่จะทํา กิจกรรมรวมกัน เครือขายเทียม (Pseudo network)

มีการพบปะกันแลว แยกยายกันไป

ไมไดมีเปาหมาย รวมกัน

หลักการมีสวนรวม

การมีสวนรวมในการดําเนิน กิจกรรม (Implementation)

ใหประชาชนมีสวนรวมตาม" มาตรา 19"(13)

การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision-making)

26

การมีสวนรวมในการรับ" ผลประโยชน (Benefits)

การมีส่วนร่วมในการตัดสิน ใจ (Decision-making) เป็นเป้าหมาย สูงสุดของการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยให้ ป ระชาชนจะมี บ ทบาทในการ ตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการด�ำเนิน กิ จ กรรม (Implementation) เป็นการเข้าร่วมโดยการสนับสนุนทาง ด้านทรัพยากร การเข้าร่วมบริหาร และ การเข้าร่วมโดยการร่วมแรงร่วมใจ การมีส่วนร่วมในการรับผล ประโยชน์ (Benefits) โดยอาจเป็นผล ประโยชน์ทางวัตถุทางสังคม หรือโดย ส่ ว นตั ว (ทางจิ ต ใจ) ในการรักษาผล ประโยชน์ของประเทศชาติ


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

เงื่อนไขที่สําคัญของการมีสวนรวม

บุคคลตองมีอิสระ ในการมีสวนรวม (Freedom to participate)

บุคคลตองมี ความสามารถ ที่จะมีสวนรวม (Ability to participate)

บุคคลตองมีความเต็ม ใจ ที่จะมีสวนรวม (Willingness to paticipate)

ความสัมพันธ (ของสมาชิก)ในแนวราบ (Horizontal relationship)

การมีสวนรวม ที่ดําเนินการอยูทั่วไป มี 3 รูปแบบ

การประชุมรับฟงความ คิดเห็น

การรับรูขาวสาร (Public information

(Public Meeting)

การปรึกษาหารือ (Public Consultation)

การมีส่วนร่วมที่ด�ำเนินการอยู่ทั่วไปมี ๓ รูปแบบ การรับรู้ข่าวสาร (Public Information) ประชาชนต้องได้รับแจ้งข่าวสารก่อนการด�ำเนินการโครงการ การปรึกษาหารือ (Public Consultation) มีการจัดการหารือระหว่างผู้ด�ำเนินการโครงการกับประชาชนที่เกี่ยวข้อง การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Meeting) ประชาชน ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการโครงการ และผู้มีอ�ำนาจ ในการตัดสินใจ โดยใช้เวทีสาธารณะในการท�ำงาน - การประชุมระดับชุมชน - การประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ - การประชาพิจารณ์

27


ประมวลภาพ กิจกรรมต่าง ๆ ของ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ประจำ�ปี ๒๕๖๑


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

l

การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

l การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

30


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

l

การประชุมสามัญประจ�ำปี ๒๕๖๑ และการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑

l การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๔

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

31


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

32

l

การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

l

การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

l

การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๗ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

l

การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

การจัดงานท�ำบุญเลี้ยงพระวันสถาปนามูลนิธติ​ ่อต้าน​การ​ทุจริต​ครบรอบ​๓​ปี​และ พิธีมอบเกียรติบัตรหมู่บ้าน​ช่อส​ ะอาด ​และรางวัลหมู่บ้านช่อสะอาดดีเด่น​ประจ�ำปี​๒๕๖๐ ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมยุทธบริการทหาร ถนนรัชดาภิเษก เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑​ l

33


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

หมู่บ้านช่อสะอาด บ้านวัดนก จังหวัดอ่างทอง

หลักเกณฑ์การบริหารหมู่บ้านช่อสะอาดของ บ้านวัดนก หมู่ที่ ๕ ต�ำบลโพสะ อ.เมือง จังหวัด อ่างทอง ๑. ตั้งคณะกรรมการบริหารหมู่บ้าน ๑๕ คน ประชุมทุกต้นเดือน ๆ ๑ ครั้ง ประกอบด้วย บ้าน วัด โรงเรียน ผู้น�ำท้องถิ่น ๒. สอบถามสภาพปัญหาความต้องการ ความ จ�ำเป็น เรียงล�ำดับความต้องการก่อนหลัง ๓. ชี้แจงข้อราชการของอ�ำเภอถ้ามี/ชี้แจงแก่ คณะกรรมการและหมู่บ้าน การประชุ ม จั ด ท� ำ โครงการของคณะกรรมการ หมู่บ้านช่อสะอาด (วัดนก) ๑. ชี้ แ จงรายละเอี ย ด มี ก ารอภิ ป รายซั ก ถาม ประโยชน์ที่ได้รับและความคุ้มค่า ๒. ด�ำเนินการเขียนโครงการ ๓. ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการหมูบ่ า้ น อีกครั้ง ๔. เสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิต่อต้านการ ทุจริต เพื่ออนุมัติ สนับสนุนงบประมาณ

34

๕. คณะกรรมการหมู่บ้านท�ำสัญญารับทุนจาก โครงการ ๖. มูลนิธิต่อต้านการทุจริต โอนเงินตามสัญญา ๗. คณะกรรมการหมูบ่ า้ น ด�ำเนินการตามโครงการ ทุกโครงการ ตามวัน เวลา ที่ก�ำหนดในโครงการ ๘. สรุ ป โครงการทุ ก โครงการ ภาพประกอบ รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อ�ำเภอ จังหวัด และ ส�ำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดอ่างทอง ๙. เลขานุ ก ารคณะกรรมการหมู ่ บ ้ า นวั ด นก รวบรวมทุกโครงการเป็นรูปเล่ม สรุปสถานะการเงิน รายงานต่อคณะกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต หมายเหตุ ทุ ก โครงการต้ อ งท� ำ ต่ อ เนื่ อ ง โดยเฉพาะกั บ เยาวชนและนั ก เรี ย น ปลู ก ฝั ง ต่ อ เนื่ อ งส่ ง ผลใน อนาคต ส�ำหรับผู้ใหญ่ต้องเน้นอาชีพที่มั่นคง เกิด ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ควรให้ความรู้ด้าน กฎหมาย ป.ป.ช. ส�ำหรับข้าราชการท้องถิ่น ๑ รุ่น ส�ำหรับแกนน�ำของหมู่บ้าน ๆ ละจ�ำนวน ๓-๕ คน จ�ำนวน ๑ รุ่น (ส�ำหรับผู้สูงอายุควรพัฒนาด้านอาชีพ เป็นหลัก)


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

หมู่บ้านช่อสะอาด บ้านบางเลน จังหวัดสุพรรณบุรี

- บ้านบางเลน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑ ต�ำบลกฤษณา อ�ำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุร ี เป็นหมูบ่ า้ นทีต่ งั้ อยู่ ริมแม่นำ�้ ท่าจีน ชาวบ้านมีเชือ้ สายไทย นับถือศาสนาพุทธ ๑๐๐% มีราษฎร อาศัยอยู่ ๑๐๐ ครัวเรือน มีประชากร ๒๙๘ คน แยกเป็นชาย ๑๓๒ คน หญิง ๑๖๖ คน มีนาย ยงยุทธ ภู่ระหงษ์ เป็นก�ำนันต�ำบลกฤษณา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ เป็นประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน - การปกครอง เพื่อให้การบริหารงานอย่างทั่วถึง จึงแบ่งออกเป็นคุ้มจ�ำนวน ๓ คุ้ม การแบ่งคุ้มแต่ละกลุ่ม จะมีคณะกรรมการคุ้ม จ�ำนวนคุ้มละ ๕ คน ถึง ๙ คน เพือ่ พัฒนาด้านอาชีพ สิง่ แวดล้อมปรับภูมทิ ศั น์ของหมูบ่ า้ น จัดกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่น มีวัดบางเลนซึ่งมีหลวงพ่อ ไข่ ธรรมรั ง สี ซึ่ ง เป็ น ที่ เ คารพนั บ ถื อ ของชาวจั ง หวั ด สุพรรณบุรี เป็นจุดศูนย์รวม - การปฏิ บั ติ ง าน มี ค วามยึ ด มั่ น ในสถาบั น พระมหากษัตริย ์ มีความรักหวงแหนแผ่นดินเกิด เสียสละ ส่วนตน บ�ำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ของชุมชน ยึดมั่นใน ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ร่วมคิด ร่วมกันวางแผน ร่วมกันแก้ไขปัญหา และร่วมกันท�ำประโยชน์ให้แก่หมูบ่ า้ น ซึ่งเป็นหลักในการด�ำเนินกิจกรรมของหมู่บ้าน - ประโยชน์ที่คนในชุมชนได้รับ เป็นต้นแบบใน การเรียนรู้สู่การปฏิบัติ มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินของ ครัวเรือน มีวนิ ยั ในการใช้เงิน สร้างพลังชุมชนด้วยกิจกรรม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รู้เท่าทันสถานการณ์ ด้วย

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความเข้มแข็งในชุมชน ลดต้นทุน การผลิต มีแหล่งทุนในหมู่บ้าน คือกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมือง กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต สถาบันการ จัดการเงินทุนชุมชน รวมทุนทีม่ อี ยูใ่ นหมูบ่ า้ นเพือ่ สร้างงาน สร้างอาชีพ ประมาณ ๑๐ ล้านบาท - ผลงานดีเด่น ปี ๒๕๔๓ กองทุนหมู่บ้านดีเด่นระดับ ๓A ปี ๒๕๕๐ หมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ที่ ๙ ปี ๒๕๕๑ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ระดับ พออยู่ พอกิน ปี ๒๕๕๒ กลุ่มออมทรัพย์ดีเด่นในกลุ่ม ๓ อ�ำเภอ ปี ๒๕๕๓ หมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัดรับโล่ดีเด่น พระราชทาน ปี ๒๕๕๔ จัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ปี ๒๕๕๔ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ระดับอยู่ดี มีสุข ปี ๒๕๕๙ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็น หมู่บ้านช่อสะอาด ปี ๒๕๖๐ ได้รับรางวัล หมู่บ้านช่อสะอาดดีเด่น - แผนการพัฒนาต่อไป ๑. พัฒนาสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ให้บริการ เป็นธนาคารหมู่บ้าน ๒. มีกองทุนการศึกษาให้บตุ รหลานสมาชิกในชุมชน ที่เรียนดีแต่ฐานะยากจน ๓. ธุรกิจชุมชน ๔. กิ จ กรรมปั ้ ม น�้ ำ มั น และร้ า นค้ า ปั จ จั ย พื้ น ฐาน ทางการเกษตร ๕. พั ฒ นาหมู ่ บ ้ า นบางเลนให้ เ ป็ น หมู ่ บ ้ า นที่ มี สวัสดิการของชุมชนเอง เป็นหมูบ่ า้ นมัง่ มี ศรีสขุ ตามแนว เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

35


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

หมู่บ้านช่อสะอาด บ้านศาลาแดงเหนือ จังหวัดปทุมธานี

การพัฒนาหมู่บ้านประจ�ำปีที่ผ่านมา (๒๕๖๑) ด้านวัฒนธรรม มีการเสวนาการท่องเที่ยว ไทย-มอญ ของชุ ม ชนบ้ า นศาลาแดงเหนื อ และ จัดตลาดนัดชุมชนร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดเพื่อให้ สอดคล้องนโยบายของรัฐบาลและให้ชาวบ้านเกิด รายได้ให้แก่ครอบครัวของชุมชน ได้มีการฟื้นฟูในด้านแต่งกาย-การแสดงออก ของการละเล่นศิลปะการแสดงที่ยังมีอยู่ในชุมชน จัดเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน เรื่องราวต่าง ๆ เช่ น การถนอมอาหารวั ต ถุ ดิ บ ตามฤดู ก าล เช่ น ท�ำปลาร้า กะปิ ปลาเค็ม และอืน่ ๆ เพือ่ เก็บไว้กนิ -รับ ถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่ผู้มาเก็บข้อมูลของชุมชุน ศาลาแดงเหนือ มีการเปิดหลักสูตรเรียนภาษามอญ-สวดมนต์ เป็นภาษามอญพร้อมแบบเรียน เป็นที่ตั้งศูนย์การเรียน ของก.ศ.น.ในชุมชนบ้านศาลาแดงเหนือ มีการให้ ข้อมูลด้านประวัตศิ าสตร์การอพยพของมอญในชุมชน บ้านศาลาแดงเหนือ มีการให้ข้อมูลอาชีพของชุมชน บ้านศาลาแดงเหนือในอดีตในสมัยแรก ๆ ท�ำไร่ ท�ำนา ท�ำอิฐ ค้าขายของเรือตามล�ำดับจนถึงปัจจุบัน

36

การอบรมเรื่ อ งสั ม มาอาชี พ ของชุ ม ชน บ้านศาลาแดงเหนือที่จะหายไป มีการให้ความรู้ สูตร ต่าง ๆ แก่คนรุ่นหลัง เช่น เรื่องประเพณี วัฒนธรรม ระเบียบในชุมชนอยู่อาศัยกันแบบมีความสุขในด้าน ความประพฤติ กิรยิ ามารยาท การแสดงออกในชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม มีการชักชวนตัดแต่งกิ่งไม้ที่ ปลูกในบริเวณวัด มีการกวาดบริเวณวัดและบ้านให้ สะอาดอยู ่ ป ระจ� ำ แทบทุ ก วั น ซึ่ ง มี ม านานแล้ ว รุ ่ น ต่อรุ่น มีการอบรมการคัดแยกขยะของชุมชน ได้แก่ ขยะแห้ง ขยะเปียก และรีไซเคิล ชุมชุนบ้านศาลาแดงเหนือมีคนชมว่า หมูบ่ า้ น สะอาดมีระเบียบเรียบร้อยสมกับเป็นหมูบ่ า้ นตัวอย่าง และหมู่บ้านต้นแบบหลาย ๆ เรื่อง


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

หมู่บ้านช่อสะอาด บ้านร�ำแดง จังหวัดสงขลา

ชุมชนบ้านร�ำแดง หมู่ที่ ๓ อยู่ในเขตพื้นที่ต�ำบล ร�ำแดง ทีอ่ ยูใ่ นอ�ำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา บ้านร�ำแดง เป็ น ชุ ม ชนเล็ ก ๆ ที่ มี ป ระชากร ๒๓๐ คน มี ๖๐ ครัวเรือน ภายใต้การดูแลโดยผู้น�ำท้องที่ นายทะนง หนูสวัสดิ์ ก�ำนันต�ำบลร�ำแดง ด้วยความที่เป็นพื้นที่ที่เป็น จุดศูนย์กลางของต�ำบลร�ำแดง แม้จะมีขนาดเล็ก แต่ผู้คน ทีอ่ าศัยในชุมชนนีก้ อ็ าศัยอยูร่ วมกันด้วยความรัก สามัคคี และเข้มแข็งด้วยการจัดการที่ทุกคนในชุมชนให้ความร่วมมือ ในทุก ๆ งานเป็นอย่างดี ชุมชน “บ้านร�ำแดง” มีที่มาตามเรื่องเล่าของผู้คน ในชุมชน ในสมัยโบราณกาล ชุมชนบ้านร�ำแดง เป็นชุมชน ที่ มี ข นาดเล็ ก ผู ้ ค นสร้ า งบ้ า นหลั ง คาติ ด กั น มองจาก ด้านบน คล้ายใบไม้ทักทอกันเหมือนรังมดแดง และด้วย ความสามัคคีของคนในชุมชนจากสมัยก่อน จนถึงปัจจุบนั เหมือนความสามัคคีของมดแดง อีกหนึ่งที่มา คือ สมัย ก่อนชาวบ้านร�ำแดง ประกอบอาชีพ และ จึงเป็นทีม่ าของ ชือ่ “บ้านร�ำแดง” บ้านร�ำแดงมีจดุ แข็ง คือความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมแรง และความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อเป้าหมาย เดียวกัน แต่แม้บ้านร�ำแดงจะมีจุดแข็งที่ถือเป็นจุดเด่น ของชุ ม ชน แต่ ด ้ ว ยวิ ถี ชี วิ ต ในโลกโลกาวิ วั ฒ น์ ผู ้ ค น วัยท�ำงานก็ต้องออกไปประกอบอาชีพนอกชุมชน เพื่อ ความอยู่รอดของครอบครัว อย่างไรก็ตาม บ้านร�ำแดง ก็ยังถือเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและด�ำเนินงานในทุก ๆ ด้าน จนส�ำเร็จบนความเข้มแข็งของชุมชน บ้านร�ำแดงจึงเป็น อีกชุมชนหนึง่ ทีไ่ ด้รบั การหนุนเสริมให้เป็นชุมชนต้นแบบ ด้านการบริหารจัดการ หมู่บ้านช่อสะอาด ด้วยหลัก “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตคือ ฐานบ้าน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือฐานของชีวติ การด�ำเนินงานของโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของ

ชุมชน จะด�ำเนินงานโดยกลุ่มองค์กรที่มีชาวบ้าน ผู้น�ำ ท้องถิ่น ผู้น�ำท้องที่ ร่วมกันขับเคลื่อนงาน ภายใต้ความ สุจริต ซื่อตรง โปร่งใส มีจิตสาธารณะมุ่งเน้นการท�ำ ประโยชน์เพื่อส่วนรวม ไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตน หรือ การหาผลประโยชน์ ที่ ซั บ ซ้ อ น ไม่ ว ่ า กลุ ่ ม องค์ ก รใด ในชุมชนบ้านร�ำแดง เมื่อด�ำเนินงานบนความโปร่งใส ก็บรรลุผลตามเป้าหมายทุกงาน การด�ำเนินงานในชุมชน หมู ่ บ ้ า นช่ อ สะอาด มี ก ารด� ำ เนิ น งานแบบครอบคลุ ม ทุกระดับวัยชน ไม่ว่าจะเป็น เด็กและเยาวชน กลุ่มวัย ท�ำงาน กลุ่มวัยผู้สูงอายุ กับกิจกรรมที่เหมาะกับเพศ วัย และบางกิจกรรมก็ใช้วิธีแบบบูรณาการ เพื่อสร้างความ สมานฉันท์ของคนในชุมชน หมู่บ้านช่อสะอาด บ้านร�ำแดง ด�ำเนินงานจนเป็นที่ยอมรับของชุมชนใกล้เคียง และ ยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวีถีชีวิตของ คนในชุมชน ทั้งนี้ต�ำบลร�ำแดง ได้เป็นแหล่งเรียนรู้ ตาม อัตลักษณ์ วิถี โหนด นา ไผ่ คน (ฐานการเรียนรู้ ๗+๑) คือ ๗ ฐานการเรียนรู้ และอีก ๑ แหล่งเรียนรู้ ฐานการ เรียนรู้ที่ ๑ เรียนรู้บริบทชุมชน ฐานเรียนรู้ที่ ๒ เรียนรู้วิถี ตาลโหนด ฐานเรียนรูท้ ี่ ๓ เรียนรูเ้ ยีย่ มชม ภูมปิ ญ ั ญาบ้าน ใบตาล ฐานเรียนรู้ที่ ๔ เรียนรู้วิถีกิน ที่น�ำทรัพยากรท้องถิ่น มาประกอบอาหารเป็นเมนูเด็ดที่ขึ้นชื่อของชุมชน ฐาน เรียนรู้ที่ ๕ เรียนรู้วถิ ีชาวพุทธ (ไหว้พระวัดป่าขวาง) ฐาน เรียนรูท้ ี่ ๖ เกษตรกรรมพืน้ ถิน่ เรียนรูก้ ารท�ำเกษตรแบบ พอเพียง ปลอดสารเคมี ฐานเรียนรู้ที่ ๗ ศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ แบบครบวงจร และเยี่ยมชม ศูนย์ฝากขายบริการจัดการโดยชุมชน หมูบ่ า้ นช่อสะอาด ดังนั้น หมู่บ้านช่อสะอาด “บ้านร�ำแดง” จึงเป็นที่สนใจ ของบุคคลภายนอก ในเรื่องการบริหารจัดการที่ครอบคลุม ทุกมิติ ท�ำให้เป็นชุมชนทีเ่ ข้มแข็ง และมีผลงานทีป่ ระจักษ์ โปร่งใส มีกลุ่มองค์กร มีคณะกรรมการบริหารงานที่ ชัดเจนในทุก ๆ ด้าน เน้นการดึงชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน เข้ า มามี ส ่ วนร่ วมในการบริ ห ารจั ด การชุ ม ชน โดยใช้ หลักความเข้าใจ ความสามัคคี การมีส่วนร่วม และ ความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณที่ใช้หนุนเสริม กิจกรรมในชุมชน ด้วยระบบการบริหารงานในชุมชน กิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของคนในชุมชน บ้านร�ำแดงจึงเป็นชุมชนที่ชาวบ้านให้ความร่วมมือใน ทุกกิจกรรมจึงท�ำให้การพัฒนาชุมชนบ้านร�ำแดงมีการ พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

37


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

หมู่บ้านช่อสะอาด บ้านโสก จังหวัดชัยภูมิ

บ้านโสก หมูท่ ี่ ๑๐ ต�ำบลบ้านโสก อ�ำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ อยูห่ า่ งจากจังหวัดชัยภูมิ ประมาณ ๓.๕ กิโลเมตร และอยู ่ ท างทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของกรุ ง เทพมหานคร ประมาณ ๓๓๕ กิโลเมตร ทางหมู่บ้านได้รับการคัดเลือกเป็น หมู่บ้านช่อสะอาด ประจ�ำปี ๒๕๖๐ มีนายแสวง สุสมบูรณ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน วิสัยทัศน์ของหมู่บ้าน “หมู่บ้านน่าอยู่ เชิดชู คุณธรรม น้อมน�ำเศรษฐกิจพอเพียง” กิจกรรมที่ด�ำเนินการของหมู่บ้าน ได้แก่ ศูนย์สาธิต การตลาด กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ กลุม่ น�ำ้ ดืม่ สะอาด กลุม่ ทอผ้าไหมมัดหมี่ กลุม่ ทอผ้าฝ้าย มั ด หมี่ กลุ ่ ม แปรรู ป ผลผลิ ต ทางการเกษตร กลุ ่ ม จั ก สาน กลุ่มไข่เค็ม กลุ่มทอผ้าขาวม้า กลุ่มปลาส้ม กลุ่มข้าวอินทรีย์ กลุ่มสานเปล กลุ่มพรมเช็ดเท้าและผ้าถูพื้น กลุ่มแม่บ้าน แปรรูปอาหาร ธนาคารข้าว ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน กลุ่ม อาหารเพื่อชุมชน และกลุ่มอัดฟาง ผลงานดีเด่น ๑. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส ครบรอบปีที่ ๖๐ แห่ง การราชาภิเษก ๒. ศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ ปี ๒๕๕๕ ๓. หมู่บ้านรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี ๒๕๓๓ ๔. กลุ่มออมทรัพย์ดีเด่นระดับจังหวัด ๕. กองทุนหมู่บ้านต้นแบบของจังหวัดชัยภูมิ ๖. ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบของจังหวัดชัยภูมิ ๗. หมู่บ้านเขียวขจี ปี ๒๕๓๓ ๘. หมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียง ระดับมัง่ มี ศรีสขุ ปี ๒๕๕๒ ๙. รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเขต หมู่บ้านสวย เมือง สุข ปี ๒๕๕๘

38

๑๐. หมู่บ้านปราศจากลูกน�้ำยุงลาย ปี ๒๕๕๙ ๑๑. หมู่บ้านจัดท�ำแผนพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น ๑๒. หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ปี ๒๕๖๑ ๑๓. เป็นหมู่บ้าน อุดมสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของ ธกส. อ.คอนสวรรค์ ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์ข้อมูล ๒.๑ การวิ เ คราะห์ ป ั จ จั ย ภายในหรื อ สภาพแวดล้ อ มภายในจะ ท�ำให้หมู่บ้านทราบถึงความสามารถหรือความเป็นตัวของหมู่บ้าน (๑) จุดอ่อน (๑.๑) ขาดแหล่งน�้ำทางการเกษตร (๑.๒) ขาดแรงงาน (๑.๓) ต้นทุนในการผลิตด้านการเกษตรสูง (๒) จุดแข็ง (๒.๑) มีการรวมกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย (๒.๒) มีสถาบันการจัดการกองทุนชุมชน (๒.๓) มีการจัดสวัสดิการให้ประชาชนในหมู่บ้าน (๒.๔) มี ศู น ย์ เ รี ย นรู ้ แ ละขั บ เคลื่ อ นปรั ช ญาของ เศรษฐกิจพอเพียง (๒.๕) ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามัคคี ๒.๒ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกหรือสภาพแวดล้อมภายนอก จะท�ำให้หมูบ่ า้ นทราบถึงโอกาสและอุปสรรคการท�ำงานของหมูบ่ า้ น (๑) โอกาส (๑.๑) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและความรู้ ต่าง ๆ จากภาครัฐ (๑.๒) มีศูนย์เรียนรู้ชุมชนในการอบรมศึกษาดูงาน (๑.๓) มีโรงงานอยู่ในพื้นที่ (๒) อุปสรรค (๒.๑) ภัยธรรมชาติ (๒.๒) ค่าแรงงานแพง (๒.๓) ปัจจัยการผลิต ต้นทุนสูง (๒.๔) ไม่สามารถก�ำหนดราคาสินค้าทางการเกษตรได้ ๒.๓ ยุทธศาสตร์ ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ๓. การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ๔. การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติด ๒.๔ กลยุทธ์ ๑. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพของ หมู ่ บ ้ า น สร้ า งรายได้ และส่ ง เสริ ม การออมเพื่ อ อนาคต ครอบครัว ประชาชนในหมูบ่ า้ นมีความมัน่ คงในการด�ำรงชีวติ ๒. การส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการ พัฒนาหมู่บ้าน ๓. การสร้างภูมิคุ้มกันในหมู่บ้าน ๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

มูลนิธิต่อต้านการทุจริตร่วมงานท�ำบุญทอดกฐินพระราชทานของ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ณ วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง ต�ำบลกุดป่อง อ�ำเภอเมือง จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ l

39


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ สถาบันประเทศไทยต่อต้านการทุจริต แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จัดการอบรมหลักสูตร “ผู้น�ำยุคใหม่ โปร่งใส ต้านภัยทุจริต” รุ่นที่ ๑/๒๕๖๑ ณ อาคาร TST Tower ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑-๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ l

การฝึกอบรม “ผู้น�ำยุคใหม่ โปร่งใส ต้านภัยทุจริต” ระหว่างวันที่ ๑-๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีหัวข้อ ดังนี้ ๑. หัวข้อการเสวนา “ท�ำไมผู้น�ำยุคใหม่ ต้องโปร่งใส ต้านภัยทุจริต” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ๒. อบรมความรู้ หัวข้อ “การป้องกันองค์กรและการเตรียมการสมาชิกในองค์กร” โดย พล.อ.อ. วีรวิท คงศักดิ์ อาจารย์สมยศ สมวิวัฒน์ชัย ดร.อุทิศ ขาวเธียร ดร.ประหยัด พวงจ�ำปา นายทศพร รัตนมาศทิพย์ และนายวิฑูลรย์ ศิริวิโรจน์ ๓. ถอดบทเรียน หัวข้อ “การสอบสวนหาความจริง และการแก้ไขให้ถูกต้อง” โดย ศาตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ นายประสาท พงษ์ศิวาภัย อัยการธรรมรงค์ชัย วงษ์สวัสดิ์ อาจารย์สมยศ สมวิวัฒน์ชัย และนางศิริรัตน์ วสุวัต

40


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ ๒ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ l

41


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

โครงการจัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต ระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กับมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา องค์กรคุณธรรมต่าง ๆ และการเสวนาทางวิชาการด้านการต่อต้านการทุจริต

การจัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้ า นการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ระหว่ า งมู ล นิ ธิ ต ่ อ ต้ า น การทุจริตกับมหาวิทยาลัย วิทยาลัย ประธานนักศึกษา และองค์กรแนวร่วมด้านการต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ โดยจัดท�ำปีละ ๕ ครัง้ ๆ ละมากกว่า ๑๐ สถาบัน และ มีการจัดเสวนาบทเรียนการต่อต้านการทุจริต เพื่อ ปลุกจิตส�ำนึกและปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ให้กับเยาวชนในสถาบัน การศึกษา โดยไดมีความเห็นชอบร่วมกันในความ ร่วมมือทีจ่ ะส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และประสาน ในการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์ สุจริตกับคณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษา และ นักเรียนของสถาบันการศึกษาในสังกัด เพื่อให้การ ศึ ก ษาของสถาบั น การศึ ก ษามี ส ่ ว นส� ำ คั ญ ในการ ส่งเสริม สนับสนุนให้สังคมไทยมีทัศนคติ คานิยม ในความซื่อสัตย์สุจริต ไมร่วมมือหรือสนับสนุนการ ทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบทุ ก รู ป แบบ ตลอดจน การร่วมกันพัฒนาการศึกษาวิจัย การสร้างงานด้าน วิ ช าการ ด้ า นการเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตให้กับเยาวชน และประชาชน

42

ในปี ๒๕๖๑ ไดมีการจัดท�ำบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต และการเสวนาทางวิ ช าการ ณ ห้ อ งประชุ ม ของ มหาวิ ท ยาลั ย ที่ เ ป็ น เจ้ า ภาพสถานที่ โดยก� ำ หนด ขั้นต้นในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ต่อไปนี้ ๓.๑ การจัดกิจกรรมครั้งที่ ๑ เมือ่ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม เทาทอง ๑ ชัน้ ๒ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารโรงแรม มหาวิทยาลัย บูรพา รวมทั้งสิ้น ๑๐ สถาบัน ได้แก่ ๑. มหาวิทยาลัยบูรพา ๒. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ๓. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี ๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๗. สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ๘. วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ๙. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ๑๐. วิทยาลัยชุมชนตราด ๓.๒ การจัดกิจกรรมครั้งที่ ๒ เมื่ อ วั น ที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้ อ งประชุ ม อาคารศู น ย์ ภ าษาและคอมพิ ว เตอร์ (อาคาร ๑๐๐ ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งสิ้น ๑๐ สถาบัน ได้แก่


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ๕. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ๖. มหาวิทยาลัยสยาม ๗. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ๘. สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ๙. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ๑๐. ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ ศึกษาเอกชน

๓.๓ การจัดกิจกรรมครั้งที่ ๓ เมื่ อ วั น ที่ ๒๕ มิ ถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้ อ งประชุ ม ท.๒๐๙ ชั้ น ๒ อาคารที ป วิ ช ญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รวมทั้งสิ้น ๑๐ สถาบัน ได้แก่ ๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ๖. มหาวิทยาลัยนเรศวร ๗. มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ๘. มหาวิทยาลัยเนชั่น ๙. วิทยาลัยอินเตอร์เทคล�ำปาง ๑๐. วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ๓.๔ การจัดกิจกรรมครั้งที่ ๔ เมือ่ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคาร วิทยาศาสตร์สุขภาพ ตึก ๕๒ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุบลราชธานี รวมทั้งสิ้น ๑๐ สถาบัน ได้แก่

๑. มูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษา สมเด็จพระญาณ สังวรานุสรณ์ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ๒. มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยี อีสเทิร์น ๓. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ๔. มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ๕. วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ ๖. วิทยาลัยนครราชสีมา ๗. วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ๘. วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ๙. วิทยาลัยชุมชนหนองบัวล�ำภู ๑๐. วิทยาลัยชุมชนยโสธร

๓.๕ การจัดกิจกรรมครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม วิทยาภิรมย์ ๑ อาคาวิทยาภิรมย์ (ตึก ๑๔) มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบุรี รวมทั้งสิ้น ๑๒ สถาบัน ได้แก่ ๑. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ๓. มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ๔. มหาวิทยาลัยคริสเตียน ๕. มหาวิทยาลัยชินวัตร ๖. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ๗. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ๘. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ๙. วิทยาลัยชุมชนสงขลา ๑๐. วิทยาลัยชุมชนสตูล ๑๑. วิทยาลัยชุมชนพังงา ๑๒. วิทยาลัยชุมชนยะลา

43


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

การจัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต และการเสวนาทางวิชาการ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมเทาทอง ๑ ชั้น ๒ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ l

44


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

การจัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต และการเสวนาทางวิชาการ ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร ๑๐๐ ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ l

45


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

การจัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต และการเสวนาทางวิชาการ ครั้งที่ ๓ ณ ห้องประชุม ท.๒๐๙ ชั้น ๒ อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ l

46


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

การจัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต และการเสวนาทางวิชาการ ครั้งที่ ๔ ณ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตึก ๕๒ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ l

47


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

การจัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต และการเสวนาทางวิชาการ ครั้งที่ ๕ ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ (ตึก ๑๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ l

48


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันการทุจริต ค่ายเยาวชนช่อสะอาด ประจ�ำปี ๒๕๖๑

เป็นโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬา ลงกรณราชวิทยาลัยพื้นที่ภาคต่าง ๆ จัดฝึกอบรม เยาวชน โดยร่วมกับโรงเรียนต่าง ๆ ในส่วนภูมิภาค คัดเลือกนักเรียนทีผ่ า่ นการอบรมตามหลักสูตรปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงมาแล้วเข้ารับการฝึกอบรม ในการสร้างค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต รักความ เทีย่ งธรรม ไมเ อารัดเอาเปรียบ โตไปไมโกง การรูเ ท่าทัน การทุจริตในมิติต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องส�ำคัญที่ เยาวชนในฐานะที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติต้อง เรียนรู และฝึกอบรมจิตใจให้ร กั ความสุจริตอยูเ่ ป็นนิจ ดังนั้น จึงควรหันมาพัฒนาคนและพัฒนาจิตใจให้ มากขึ้น เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ มีสติปัญญา ความรู้ ควบคู่กันไป ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ส�ำหรับด�ำรงชีวิตอยู่ร่วม กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยบ้าน วัด โรงเรียน สถาบันการศึกษา ตลอดจน สถาบันต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ต้องให้ความร่วมมือในการจัดอบรมให้ความรูท้ ถี่ กู ต้อง สร้างความเชือ่ และความเห็นให้ตรงกัน และสร้างการ

มีจติ สาธารณะและมีจติ ส�ำนึกใน การต่อต้านการทุจริต รวมถึง สร้างเครือข่ายเยาวชนให้มคี วาม เข้มแข็งและเป็นส่วนหนึง่ ในการ ต่อต้านการทุจริตต่อไป ตลอด จน มีการติดตามและเฝ้าระวัง ภัยสังคมต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น กับเยาวชนอยู่ทุกขณะ เช่น การ มีส่วนร่วมในการตรวจทานการ ท�ำงานในสังคม โครงการหมา เฝ้าบ้าน (Watch Dog) เป็นต้น กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่าง ๆ แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ ๑. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒ และระดับ มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๕ อายุระหว่าง ๑๒-๑๘ ปี ๒. ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา อายุ ๑๙ ปี ขึ้ น ไป จ�ำนวน ๕ รุ่น ๆ ละ ๑๐๐ คน รวมทั้งสิ้น ๕๐๐ คน

49


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

การฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันการทุจริต “ค่ายเยาวชนช่อสะอาด” รุ่นที่ ๑ ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ต�ำบลไร่ขิง อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๒๔-๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ l

50


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

การฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันการทุจริต “ค่ายเยาวชนช่อสะอาด” รุ่นที่ ๒ ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ l

51


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

การฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันการทุจริต “ค่ายเยาวชนช่อสะอาด” รุ่นที่ ๓ ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อ�ำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ ๒๘-๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ l

52


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

การฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันการทุจริต “ค่ายเยาวชนช่อสะอาด” รุ่นที่ ๔ ณ สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๖-๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ l

53


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

การฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันการทุจริต “ค่ายเยาวชนช่อสะอาด” รุ่นที่ ๕ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๗-๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ l

54


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

สรุปผลโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันการทุจริต โครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม รูเทาทันการทุจริต โครงการฝึ กอบรมคุ ณธรรม: จรินครปฐม ยธรรม รู้เรุท่นาทีทั่ น๑/๒๕๖๑ การทุจริต “คายเยาวชนช อสะอาด” “ค่ายเยาวชนช่อสะอาด” รุ่นที่ ๑/๒๕๖๑ วัดไรขิงพระอารามหลวง ตําบลไรข:ิง นครปฐม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม วัดไร่ขิงพระอารามหลวง ำบลไร่ ขิง อ�พฤษภาคม ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ระหวางวันที่ ต�๒๖ – ๒๘ ๒๕๖๑ ระหว่ างวันที่ ๒๖ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ............................................................. .......................................................................................................................................................................................... เยาวชนที่ไดรับการฝกอบรม มีเยาวชนเขารับการฝกอบรม จํานวน ๘๑ คน จาก ๓ โรงเรียน ไดแก โรงเรียนวัดไรขิงวิทยาโรงเรียน เยาวชนที รับการฝึ กอบรม เษกวิทยาลัย คิดเปนรอยละ ๘๑ ของเปาหมาย โดยสาเหตุที่มีผูเขารับการ สามพรานวิทยา่ได้โรงเรี ยนกาญจนาภิ มีเยาวชนเข้ารับการฝึกอบรม จ�ำนวน ๘๑ คน จาก ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา โรงเรียน ฝกอบรมต่ ํากวาเปายหมาย เนื่องจากมี เยาวชนที ่ไดแดจเป็งความจํ รวมการอบรมบางคนติ วนและ สามพรานวิ ทยา โรงเรี นกาญจนาภิ เษกวิ ทยาลัย คิ นร้อยละานงเข ๘๑ าของเป้ าหมาย โดยสาเหตุดทภารกิ มี่ ผี เู้ ข้จาเรรับงดการฝึ กอบรม บางคนป ว ย ไม ส ามารถเข า ร ว มการอบรมได ต�่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากมีเยาวชนที่ได้แจ้งความจ�ำนงเข้าร่วมการอบรมบางคนติดภารกิจเร่งด่วนและบางคนป่วย ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ ผลการประเมินความพึงพอใจ ผลการประเมินความพึงพอใจ จากการประเมินความพึงพอใจภายหลังการอบรม ไดรับแบบสอบถามคืนจํานวน ๗๙ คน จากการประเมินความพึงพอใจภายหลังการอบรม ได้รบั แบบสอบถามคืนจ�ำนวน ๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕๓ คิดเปนรอยละ ๙๗.๕๓ ของผูเขารับการอบรมทั้งหมด สรุปผลดังนี้ ของผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด สรุปผลดังนี้ ประเด็นความคิดเห็น ๑. ความคิดเห็นตอการนําเสนอ เนื้อหา สาระ ความรู เกี่ยวกับ เรื่องที่บรรยาย ๑.๑ ประโยชนในการนําไปใช ๑.๒ ความเหมาะสมของวิธีการ นําเสนอ ๒. การดําเนินการจัดอบรม ๒.๑ ระยะเวลาในการจัดอบรม ๒.๒ สถานที่จัดอบรม ๒.๓ ที่พัก ๒.๔ อาหาร

ระดับความคิดเห็น ปานกลาง รอยละ

มาก

รอยละ

๖๑ ๔๒

๗๗.๒๒ ๕๓.๑๖

๑๘ ๓๗

๓๒ ๕๐ ๓๔ ๖๒

๔๐.๕๑ ๖๓.๒๙ ๔๓.๐๔ ๗๘.๔๘

๔๕ ๒๙ ๔๕ ๑๗

นอย

รอยละ

๒๒.๗๘ ๔๖.๘๘

๐ ๐

๐ ๐

๕๖.๙๖ ๓๖.๗๑ ๕๖.๙๖ ๒๑.๕๒

๒ ๐ ๐ ๐

๒.๕๓ ๐ ๐ ๐

นที่ ๑ ความคิ ที่มีตา่อเนิ การด� ำเนินกอบรม การฝึกอบรม สวนที่ ส่๑วความคิ ดเห็นทีด่มเห็ ีตอนการดํ นการฝ ส่วนใหญ่ ผู้เข้ผาูเรัขบาการฝึ กอบรม เห็ สวนใหญ รับการฝ กอบรม นเห็ว่านวา ๑.๑ ๑.๑สาระความรู ้ที่ไทด้ี่ไรดับรจากการอบรมมี ประโยชน์ ในการน� ำไปใช้ มาก สาระความรู ับจากการอบรมมี ประโยชน ในการนํ าไปใช มากร้อรยละ อยละ๗๗.๒๒ ๗๗.๒๒ ๑.๒๑.๒ เห็เห็ นว่นาววิาธวิีกธารน� ำ เสนอกิ จ กรรมในโครงการมี ค วามเหมาะสมมาก ร้ อ ยละ ๕๓.๑๖ ีการนําเสนอกิจกรรมในโครงการมีความเหมาะสมมาก รอยละ ๕๓.๑๖ ๑.๓๑.๓ มีคมีวามพึ ง พอใจต่ อการบริ หารจั ดการและสภาพแวดล้ อมในการอบรม ส่วนใหญ่ มีความพึ งพอใจต่ อสถานที ่ ความพึงพอใจต อการบริ หารจั ดการและสภาพแวดล อมในการอบรม สวนใหญ มีความพึ งพอใจ จัดตอบรมและที ่พัก ร้อยละ ่พ๖๓.๒๙ อสถานที่จัดอบรมและที ัก รอยละ๖๓.๒๙ ๑.๔๑.๔ มีคมีวามพึ ง พอใจต่ อระยะเวลาในการจั ดอบรมอยู ่ในระดั บปานกลาง ความพึงพอใจต อระยะเวลาในการจั ดอบรมอยู ในระดั บปานกลางร้อรยละ๕๖.๙๖ อยละ๕๖.๙๖ ๑.๕๑.๕ ความพึ ง พอใจต่ อ อาหารอยู ใ ่ นระดั บ มาก ร้ อ ยละ ๗๘.๔๘ ความพึงพอใจตออาหารอยูในระดับมาก รอยละ ๗๘.๔๘ ๑.๖๑.๖ โดยมี โดยมีข้อขเสนอแนะเพิ อเสนอแนะเพิ่มเติ ่มเติมว่มาวา

55


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

ควรขยายระยะเวลาของการพักรักบรัประทานอาหาร งการพั กเพืก่อเพื ทํา่อภารกิ จสวนตั เชนว เช่น ๑) ๑) ควรขยายระยะเวลาของการพั บประทานอาหารรวมถึ รวมถึ งการพั ท�ำภารกิ จส่ว นตั การอาบน้้ำ ําเปลี เปลี่ย่ยนเสื นเสื้อ้อผ้ผาาให้ใหมมากขึ ากขึ้น้น การอาบน� ควรใหใช้ใชโทรศั โทรศัพพท์ทมมือือถืถืออได้ไดในเวลาพั ในเวลาพักก ๒) ๒) ควรให้ วนที ความเหมาะสมของการจัดกิดจกิกรรมการเรี จกรรมการเรียนการสอน ยนการสอน ส่วสนที ่ ๒่ ๒ความเหมาะสมของการจั ประเด็นความคิดเห็น ๑. ความรอบรูในเนื้อหาวิชา ๒. ความสามารถในการ ถายทอดความรูใหผูฟงเขาใจ ๓. การตอบคําถาม ๔. เทคนิค/วิธีการนําเสนอ ๕. การใชโสตทัศนูปกรณ ๖. ความเหมาะสมของวิทยากร โดยรวม

ดีมาก รอยละ ๗๗ ๙๗.๔๗ ๗๓ ๙๒.๔๐ ๗๐ ๗๓ ๗๐ ๗๖

๘๘.๖๑ ๙๒.๔๐ ๘๘.๖๑ ๙๖.๒๐

ดี ๒ ๖ ๒ ๖ ๕ ๓

ระดับความคิดเห็น รอยละ พอใช รอยละ นอย รอยละ ๒.๕๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๗.๖๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒.๕๓ ๗.๖๐ ๖.๓๓ ๓.๘๐

๗ ๐ ๔ ๐

๘.๘๖ ๐ ๕.๐๖ ๐

๐ ๐ ๐ ๐

๐ ๐ ๐ ๐

วนใหญ บการอบรมมีความเห็ ความเห็นว่นาววิาทวิยากรในโครงการ ทยากรในโครงการ ส่วสนใหญ่ ผู้เผขู้เาขรัาบรัการอบรมมี ๒.๑ มีมีคความรอบรู วามรอบรู้ในเนื ในเนื้อ้อหาวิ หาวิชชาาระดั ระดับบดีดีมมากากร้รออยละ ยละ๙๗.๔๗ ๙๗.๔๗ ๒.๑ ๒.๒ มีมีคความสามารถในการถ่ วามสามารถในการถาายทอดความรู ยทอดความรู้ให้ใหผผู้ฟูฟังงเข้เขาาใจใจระดั ระดับบดีดีมมากากร้รออยละ ยละ๙๒.๔๐ ๒.๒ ๙๒.๔๐ ๒.๓ ส่สววนใหญ่ นใหญมมีคีความพึ วามพึงพอใจต่ งพอใจตออการตอบค� การตอบคํำาถามอยู ถามอยู่ในระดั ในระดับบปานกลาง ปานกลางร้รออยละ ยละ๘๘.๖๑ ๒.๓ ๘๘.๖๑ ๒.๔ มี ค วามเห็ น ว า วิ ท ยากรมี เ ทคนิ ค /วิ ธ ก ี ารนํ า เสนอดี ม าก ระดั บ ดี ม าก ร อ ยละ ๙๒.๔๐ ๒.๔ มีความเห็นว่าวิทยากรมีเทคนิค/วิธีการน�ำเสนอดีมาก ระดับดีมาก ร้อยละ ๙๒.๔๐ ๒.๕ ส่สววนความสามารถในการใช้ นความสามารถในการใชโสตทั โสตทัศศนูนูปปกรณ์ กรณออยูยู่ในระดั ในระดับบปานกลาง ปานกลางร้รออยละ ยละ๘๘.๖๑ ๘๘.๖๑ ๒.๕ ๒.๖ ในภาพรวมส่ ในภาพรวมสววนใหญ่ นใหญเห็เห็นนว่วาวิาวิททยากรในโครงการมี ยากรในโครงการมีคความเหมาะสม วามเหมาะสมระดั ระดับบดีดีมมากากร้รออยละ ยละ๙๖.๒๐ ๒.๖ ๙๖.๒๐ ๒.๗ โดยมี โดยมีขข้ออเสนอแนะเพิ เสนอแนะเพิ่ม่มเติ เติมมว่วาาควรสอดแทรกสาระเกี ควรสอดแทรกสาระเกี่ย่ยวกั ๒.๗ วกับบการต การต่ออตต้าานการทุ นการทุจจริริตตใหให้มมากขึ ากขึ้น้นอยาก อยากให้มี ให ม ก ี จ ิ กรรมนั น ทนาการเพื อ ่ ผ อ นคลาย รวมทั ง ้ มี ก จ ิ กรรมนอกห อ งประชุ ม มากขึ น ้ กิจกรรมนันทนาการเพื่อผ่อนคลาย รวมทั้งมีกิจกรรมนอกห้องประชุมมากขึ้น ๒.๘ ส�สํำาหรัหรับบข้ขออคิคิดดเห็ เห็นนในภาพรวม ผู ในภาพรวม ผูเข้เข้ารัาบรับการฝ อยอาย่งมากจากการเข า ารับ ๒.๘ การฝึกอบรมเห็ กอบรมเห็นวนาว่ไดาได้รับรประโยชน ับประโยชน์ างมากจากการเข้ รับการฝ กอบรม สรุดปังได การฝึ กอบรม สรุปได้ นี้ ดังนี้ ๑)๑) Design of life ได ได้เปลี่ยนนิสัยตัวเอง ทํท�าำให ให้มีระเบียบวินัย ตรงต ตรงต่อเวลา รูจ้ ักความรับผิผิดดชอบ ชอบ ๒) การทํ า งานกลุ ม  ร ว มกั น กั บ เพื อ ่ นทํ า ให เ กิ ด ความสามั ค คี รู จ  ก ั การแบ ง หน า ที ใ ่ นการทํ า งาน ได เรียนรู้ ๒) การท�ำ ่ ร่ นท�ำให้เกิดความสามัคคี รู้จักการแบ่งหน้าที่ในการท�ำงานได้ เรียนรูากงทีารเป การเป็นผู้น�ำและแบบอย่ ่ดี นผูนําและแบบอยางที่ดี ๓)๓) ได ได้รับความรูเ้ กี่ยวกับธรรมะเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งได ได้ฝกึ จิตใจให ใจให้สงบ มีสมาธิ ๔)๔) สามารถนํ สามารถน�าำความรูท้ ี่ไดด้รับจากการอบรมไปใช จากการอบรมไปใช้ในชีวิตประจํ ประจ�าำวันได ได้ างาทํงาท�ใหำอให้ยากปรั บปรุบงปรุ ตัวงเองให ดีขึ้นดขอบคุ ณที่ทณ ําใหทีค่ทิด�ำได ๕)๕) ได ได้คความรู วามรูห้หลาย ลายๆๆอยอย่ อยากปรั ตัวเองให้ ีขึ้น ขอบคุ ให้กคอิดนจะสายไป ได้ก่อนจะสายไป ขอบคุณนทีคนดี ่ทําใหออยูยากเป นคนดีอและเป็ ยูในศีลนธรรม ทําใหราูวค่าาการเข ขอบคุณที่ท�ำให้อยากเป็ ่ในศีลธรรม เด็กดีและเป ของพ่นอเด็แม่กดีท�ขำองพ ให้รอู้วแม่าการเข้ ยก็ไม่าไคด้าแยก็ ย่แบบที่คิด กลับดีด้วยซ�้ำไป ไมไดแยแบบที่คิด กลับดีดวยซ้ําไป ๖)๖) ได ได้สํา�ำนึกบุญคุณพพ่อแม แม่ ๗)๗) ได ได้รูจ้ ักเพื่อนใหม นใหม่และเสริมสร สร้างความสัมพันธธ์ของเพื่อนต นต่างสถาบัน

56


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

โครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม รูเทาทันการทุจริต “คายเยาวชนชอสะอาด” : พิษณุโลก รุนที่ ๒/๒๕๖๑ ณ วิทยาลัโครงการฝึ ยสงฆพุทกธชิ นราชณธรรม ตําบลบึ อง จจัริตงหวัดพิษณุโลก อบรมคุ จริงยพระ ธรรม รูอํ้เาท่เภอเมื าทันการทุ ระหว งวันที่ ๒๙อสะอาด” มิถุนายน: พิ– ษ๑ณุกรกฎาคม ๒๕๖๑ “ค่าายเยาวชนช่ โลก รุ่นที่ ๒/๒๕๖๑ ............................................................. ณ วิทยาลัยสงฆ์ พุทธชินราช ต�ำบลบึงพระ อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เยาวชนที่ไดรับการฝกอบรม ................................................................................................................................................................................... มีเยาวชนเขารับการฝกอบรม จํานวน ๑๕๕ คน จาก ๖ โรงเรียน ไดแก โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา โรงเรียนวัดเนินมะคึ ทธชินราชพิทยา โรงเรียนบานกรางวิทยาคม โรงเรียนประชาสงเคราะหวิทยา เยาวชนที ่ได้รกับโรงเรี การฝึยกนพุ อบรม ษณุโลกพิารัทบยาคม เปนรอจ�ยละ าหมาย โรงเรี ยมีนพิ เยาวชนเข้ การฝึคิกดอบรม ำนวน๑๕๕ ๑๕๕ของเป คน จาก ๖ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา โรงเรียน วัดเนินมะคึก โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม โรงเรียนประชาสงเคราะห์วทิ ยา โรงเรียนพิษณุโลก งพอใจของเป้าหมาย พิทผลการประเมิ ยาคม คิดเป็นนร้ความพึ อยละ ๑๕๕ จากการประเมิ นความพึ งพอใจภายหลังการฝกอบรม ไดรับแบบสอบถามคืนจํานวน ๑๔๓ คน ผลการประเมิ นความพึ งพอใจ รอยละ ๙๒.๒๖นความพึ ของผูเขงาพอใจภายหลั รับการอบรมทั ้งหมดกอบรม สรุปผลดั ้ คิด เปนจากการประเมิ งการฝึ ได้รงับนีแบบสอบถามคื นจ�ำนวน ๑๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒๖ ของผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด สรุปผลดังนี้ ประเด็นความคิดเห็น ๑. ความคิดเห็นตอการนําเสนอ เนื้อหา สาระ ความรู เกี่ยวกับ เรื่องที่บรรยาย ๑.๑ ประโยชนในการนําไปใช ๑.๒ ความเหมาะสมของวิธีการ นําเสนอ ๒. การดําเนินการจัดอบรม ๒.๑ ระยะเวลาในการจัดอบรม ๒.๒ สถานที่จัดอบรม ๒.๓ ที่พัก ๒.๔ อาหาร

ระดับความคิดเห็น ปานกลาง รอยละ

มาก

รอยละ

๑๑๐ ๙๕

๗๖.๙๒ ๖๖.๔๓

๓๓ ๔๘

๗๔ ๙๖ ๖๗ ๙๘

๕๑.๗๕ ๖๗.๑๓ ๔๖.๘๕ ๖๘.๕๓

๖๙ ๔๗ ๗๐ ๔๕

นอย

รอยละ

๒๓.๐๘ ๓๓.๕๗

๐ ๐

๐ ๐

๔๘.๒๕ ๓๒.๘๗ ๔๘.๙๕ ๓๑.๔๗

๐ ๐ ๖ ๐

๐ ๐ ๔.๒๐ ๐

สวนที่ ส่๑วนที ความคิ ดเห็นทีด่มเห็ีตอนการดํ เนินการฝ อบรมกอบรม ่ ๑ ความคิ ที่มีต่อาการด� ำเนินกการฝึ สวนใหญ รับการฝ กอบรม นเห็ ส่วนใหญ่ ผู้เข้าผรัูเขบาการฝึ กอบรม เห็ ว่านวา สาระความรู รับจากการอบรมมี ประโยชน ในการนํ าไปใช มากอยละ รอยละ ๗๖.๙๒ ๑.๑๑.๑ สาระความรู ้ที่ได้ทรี่ไับดจากการอบรมมี ประโยชน์ ในการน� ำไปใช้ มาก ร้ ๗๖.๙๒ ธีการนํ าเสนอกิ จกรรมในโครงการมี ความเหมาะสมมาก รอยละ ๖๖.๔๓ ๑.๒๑.๒ เห็นเห็ว่านวิวธาีกวิารน� ำเสนอกิ จกรรมในโครงการมี ความเหมาะสมมาก ร้อยละ ๖๖.๔๓ ความพึ งพอใจต อการบริหหารจั ารจัดดการและสภาพแวดล้ การและสภาพแวดลอมในการอบรม ง พอใจ ๑.๓ ๑.๓ มีคมีวามพึ งพอใจต่ อการบริ มในการอบรมสส่วนใหญ วนใหญ่มีคมวามพึ ีความพึ งพอใจต่อ ตอสถานที ่จัดอบรมและที รอยละ๖๗.๑๓ สถานที ่จัดอบรมและที ่พัก ร้่พอักยละ๖๗.๑๓ ความพึ งพอใจต อระยะเวลาในการจั ดอบรมอยู ในระดั บมาก รอยละ ๕๑.๗๕ ๑.๔๑.๔ มีคมีวามพึ งพอใจต่ อระยะเวลาในการจั ดอบรมอยู ่ในระดั บมาก ร้อยละ ๕๑.๗๕ ความพึ งพอใจต ออาหารอยู ในระดั บมาก รอยละ ๖๘.๕๓ ๑.๕๑.๕ ความพึ งพอใจต่ ออาหารอยู ่ในระดั บมาก ร้อยละ ๖๘.๕๓ ๑.๖ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ๑) อยากให้เพิ่มระยะเวลาในการอบรมให้นานขึ้น ๒) สถานที่จัดอบรมควรมีความพร้อมมากกว่านี้ เนื่องจากน�้ำไม่ไหล และไฟฟ้าดับบางช่วงระหว่าง การฝึกอบรม

57


๑.๖ โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา

รายงานผลการดำ�เนิ๑)นงานประจำ ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุ อยากใหเพิ�่มปีระยะเวลาในการอบรมให นานขึจ้นริต

๒) สถานที่จัดอบรมควรมีความพรอมมากกวานี้ เนื่องจากน้ําไมไ หล และไฟฟาดับบางชวง ระหวางการฝกอบรม

่ ๒ ่ ความเหมาะสมของการจั ดกิจดกรรมการเรี ยนการสอน สวนที ส่วนที ๒ ความเหมาะสมของการจั กิจกรรมการเรี ยนการสอน ประเด็นความคิดเห็น ๑. ความรอบรูในเนื้อหาวิชา ๒. ความสามารถในการ ถายทอดความรูใหผูฟงเขาใจ ๓. การตอบคําถาม ๔. เทคนิค/วิธีการนําเสนอ ๕. การใชโสตทัศนูปกรณ ๖. ความเหมาะสมของวิทยากร โดยรวม

ดีมาก รอยละ ๑๓๗ ๙๕.๘๐ ๑๓๙ ๙๗.๒๐ ๑๔๐ ๑๐๐ ๙๐ ๑๑๒

ดี ๖ ๔

๙๗.๙๐ ๓ ๖๙.๙๓ ๒๐ ๖๒.๙๗ ๑๐ ๗๘.๓๒ ๗

ระดับความคิดเห็น รอยละ พอใช รอยละ นอย รอยละ ๔.๒๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒.๘๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒.๑๐ ๑๓.๙๙ ๖.๙๙ ๔.๙๐

๐ ๒๓ ๔๓ ๒๔

๐ ๑๖.๐๘ ๓๐.๐๗ ๑๖.๗๘

๐ ๐ ๐ ๐

๐ ๐ ๐ ๐

ส่สววนใหญ่ นใหญผผู้เขู้เขารัารับบการอบรมมี การอบรมมีคความเห็ วามเห็นนว่วาาวิวิททยากรในโครงการ ยากรในโครงการ ๒.๑ มี ค วามรอบรู ใ ้ นเนื อ ้ หาวิ ช า ระดั บ ดี ม าก ๒.๑ มีความรอบรูในเนื้อหาวิชา ระดับดีมาก ร้รออยละ ยละ ๙๕.๙๐ ๙๕.๙๐ ๒.๒ มี ค วามสามารถในการถ่ า ยทอดความรู ใ ้ ห้ ผ ฟ ้ ู ง ั เข้ า ๙๗.๒๐ ๒.๒ มีความสามารถในการถายทอดความรูใหผูฟงเขาใจ ใจ ระดั ระดับบดีดีมมาก าก ร้รออยละ ยละ๙๗.๒๐ ๒.๓ ๒.๓ ส่สววนใหญ่ นใหญมมีคีความพึ วามพึงงพอใจต่ พอใจตออการตอบค� การตอบคํำาถามอยู ถามอยู่ใในระดั นระดับบปานกลาง ปานกลาง ร้รออยละ ยละ ๙๗.๙๐ ๙๗.๙๐ ๒.๔ มี ค วามเห็ น ว่ า วิ ท ยากรมี เ ทคนิ ค /วิ ธ ก ี ารน� ำ เสนอดี ม าก ระดั บ ดี ม าก ร้ อ ยละ ๖๙.๙๓ ๒.๔ มีความเห็นวาวิทยากรมีเทคนิค/วิธีการนําเสนอดีมาก ระดับดีมาก รอยละ ๖๙.๙๓ ๒.๕ ๒.๕ ส่สววนความสามารถในการใช้ นความสามารถในการใชโโสตทั สตทัศศนูนูปปกรณ์ กรณออยูยู่ใในระดั นระดับบมาก มาก ร้รออยละ ยละ ๖๒.๙๔ ๖๒.๙๔ ๒.๖ ในภาพรวมส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ว่ า วิ ท ยากรในโครงการมี ค วามเหมาะสม ระดั ๒.๖ ในภาพรวมสวนใหญเห็นวาวิทยากรในโครงการมีความเหมาะสม ระดับบดีดีมมาก าก ร้รออยละ ยละ ๗๘.๓๒ ๗๘.๓๒ ๒.๗ มี ข ้ อ เสนอแนะเพิ ่ ม เติ ม ว่ า อยากให้ ม ี ก ิ จ กรรมนั น ทนาการเพื ่ อ กระชั บ ความสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ม ้น เนื้น่องจาก ๒.๗ มีขอเสนอแนะเพิ่มเติมวาอยากใหมีกิจกรรมนันทนาการเพื่อกระชับความสัมพันธใากขึ หมากขึ ผูเนื ้เข้่อารังจากผู บการอบรมมาจากหลากหลายสถาบั น เขารับการอบรมมาจากหลากหลายสถาบั น ๒.๘ ส� ำ หรั บ ข้ อ คิ ด เห็ น ในภาพรวม ผู ้ เ ข้ า รั กอบรมเห็ นว่นาเป็ ่สนุก่ สและได้ รับประโยชน์ ๒.๘ สํ า หรั บข อ คิ ด เห็ น ในภาพรวม ผู เ ข าบรัการฝึ บ การฝ ก อบรมเห็ ว านเปการอบรมที น การอบรมที นุ ก และได รั บ สรุประโยชน ปได้ดังนี้ สรุปไดดังนี้ ๑) ๑) ได ได้คความรู วามรู้ใ ใหม่ จริจตริคอร์ รัปชัรั ปนชัและธรรมะต่ าง ๆางๆ สามารถ หม ๆๆ เพิ เพิ่ม่ มมากขึ มากขึ้น้ นทัทั้ง้ งในเรื ในเรื่อ่ องการรู งการรู้เท่ เาททัานทัการทุ นการทุ ตคอร น และธรรมะต น�สามารถนํ ำความรู้ทาี่ไความรู ด้รับไปใช้ วิตประจ� น าวัน ที่ไดใรนชี ับไปใช ในชีวำิตวัประจํ ๒) ๒) ได ได้คคิดิดโครงงานขึ โครงงานขึ้น้นเองเพื เองเพื่อ่อนํน�าำไปต ไปต่ออยอดให ยอดให้กกับับโรงเรี โรงเรียยนน ๓)๓)ทํท�าให ำให้ตตระหนั ระหนักกถึถึงการโกงในสั งการโกงในสังคม งคมทํท�าำใหให้รรูจจู้ ักกั ขข้ออเสีเสียยและวิ และวิธธีกกี ารแก ารแก้ไไขป ขปัญ ญหา หา เกิเกิดดสัสัมมพัพันนธภาพที ธภาพทีด่ ่ดรี ี ว่ มกัน ทัร้งวสถาบั ยวกันนและต่ รวมทั้งนการเสริ สร้างความสามั คคีในหมูค่คคีณะ ยากรจากมู ลนิธิต่อต้าน มกัน นทัเดี้งสถาบั เดียวกัางสถาบั นและตนางสถาบั รวมทั้งมการเสริ มสรางความสามั ในหมูคณะวิ คณะทคณะวิ ทยากรจาก การทุ ความช่ ยเหลือคในทุ กเรืวยเหลื ่อง อในทุกเรื่อง มูลนิจธริิตตอคอยให้ ตานการทุ จริตวคอยให วามช

58


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

โครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม รูเทาทันการทุจริต “คายเยาวชนชอสะอาด” : นครปฐม รุนที่ ๑/๒๕๖๑ วัดไรขิงพระอารามหลวง ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันการทุจริต ระหวางวันที่ ๒๖ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ “ค่ายเยาวชนช่อสะอาด” : หนองคาย รุ่นที่ ๓/๒๕๖๑ ณ ............................................................. วัดโพธิ์ชัย อ�ำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เยาวชนที่ไดรับการฝกอบรม ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ มีเยาวชนเขารับการฝกอบรม จํานวน ๘๑ คน จาก ๓ โรงเรียน ไดแก โรงเรียนวัดไรขิงวิทยาโรงเรียน .......................................................................................................................................................................................... สามพรานวิทยา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย คิดเปนรอยละ ๘๑ ของเปาหมาย โดยสาเหตุที่มีผูเขารับการ เยาวชนที ับการอบรม ฝกอบรมต่ ํากวาเป่ได้ารหมาย เนื่องจากมีเยาวชนที่ไดแจงความจํานงเขารวมการอบรมบางคนติดภารกิจเรงดวนและ มีเวยาวชนเข้ ารับการฝึ ำนวน ๙๔ คน จาก ๗ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหินโงมพิทยาคม โรงเรียนน�้ำ บางคนป ย ไมสามารถเข ารกวอบรม จ� มการอบรมได

สวยวิทยา โรงเรียนเวียงค�ำวิทยาคาร โรงเรียนหนองนางพิทยาคม โรงเรียนโพธิต์ ากพิทยาคม โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม โรงเรี ยนฝางพิทยาคม คิดเป็งนพอใจ ร้อยละ ๙๔ ของเป้าหมาย ผลการประเมิ นความพึ ผลการประเมิ นความพึ งพอใจ จากการประเมิ นความพึ งพอใจภายหลังการอบรม ไดรับแบบสอบถามคืนจํานวน ๗๙ คน คิด เปนจากการประเมิ น ความพึ ง พอใจภายหลั รอยละ ๙๗.๕๓ ของผูเขารับการอบรมทังการฝึ ้งหมดกอบรม สรุปผลดัได้งรนีับ้ แบบสอบถามคืนจ� ำนวน ๙๓ คน คิดเป็น ร้อยละ ๙๘.๙ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด สรุปผลดังนี้

ประเด็นความคิดเห็น ๑. ความคิดเห็นตอการนําเสนอ เนื้อหา สาระ ความรู เกี่ยวกับ เรื่องที่บรรยาย ๑.๑ ประโยชนในการนําไปใช ๑.๒ ความเหมาะสมของวิธีการ นําเสนอ ๒. การดําเนินการจัดอบรม ๒.๑ ระยะเวลาในการจัดอบรม ๒.๒ สถานที่จัดอบรม ๒.๓ ที่พัก ๒.๔ อาหาร

ระดับความคิดเห็น ปานกลาง รอยละ

มาก

รอยละ

๖๑ ๔๒

๗๗.๒๒ ๕๓.๑๖

๑๘ ๓๗

๓๒ ๕๐ ๓๔ ๖๒

๔๐.๕๑ ๖๓.๒๙ ๔๓.๐๔ ๗๘.๔๘

๔๕ ๒๙ ๔๕ ๑๗

นอย

รอยละ

๒๒.๗๘ ๔๖.๘๘

๐ ๐

๐ ๐

๕๖.๙๖ ๓๖.๗๑ ๕๖.๙๖ ๒๑.๕๒

๒ ๐ ๐ ๐

๒.๕๓ ๐ ๐ ๐

ส่ ่ ๑ ความคิ ่มีต่อการด� เนินการฝึ กอบรม สวนที่ ๑วนที ความคิ ดเห็นดทีเห็่มีตนอทีการดํ าเนินำการฝ กอบรม ส่วนใหญ่ ผู้เข้าผรับูเขการฝึ กอบรม เห็นว่า เห็นวา สวนใหญ ารับการฝ กอบรม ๑.๑ สาระความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมีประโยชน์ในการน�ำไปใช้มาก ร้อยละ ๘๙.๒๕ ๑.๑ สาระความรูที่ไดรับจากการอบรมมีประโยชนในการนําไปใชมาก รอยละ ๗๗.๒๒ ๑.๒ เห็นว่าวิธีการน�ำเสนอกิจกรรมในโครงการมีความเหมาะสมมาก ร้อยละ ๗๕.๒๗ ๑.๒ เห็นวาวิธีการนําเสนอกิจกรรมในโครงการมีความเหมาะสมมาก รอยละ ๕๓.๑๖ ๑.๓ มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการและสภาพแวดล้อมในการอบรม ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อ ๑.๓ มีความพึ อการบริหารจัดการและสภาพแวดลอมในการอบรม สวนใหญมีความพึงพอใจ สถานที่จัดอบรมและที ่พัก ร้งอพอใจต ยละ ๙๕.๗๐ ่พักอรระยะเวลาในการจั อยละ๖๓.๒๙ ดอบรมอยู่ในระดับมาก ร้อยละ ๔๘.๓๙ ตอสถานที ๑.๔ ่จ มีัดคอบรมและที วามพึงพอใจต่ มีความพึ งพอใจต อระยะเวลาในการจั อบรมอยู ในระดับปานกลาง รอยละ๕๖.๙๖ ๑.๕๑.๔ ความพึ งพอใจต่ ออาหารอยู ่ในระดับมาก ร้อดยละ ๗๕.๒๗

๑.๕ ความพึงพอใจตออาหารอยูในระดับมาก รอยละ ๗๘.๔๘ ๑.๖ โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา

59


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

สวนที่ ๒วความเหมาะสมของการจั ดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ส่ นที่ ๒ ความเหมาะสมของการจั ดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ประเด็นความคิดเห็น ๑. ความรอบรูในเนื้อหาวิชา ๒. ความสามารถในการ ถายทอดความรูใหผูฟงเขาใจ ๓. การตอบคําถาม ๔. เทคนิค/วิธีการนําเสนอ ๕. การใชโสตทัศนูปกรณ ๖. ความเหมาะสมของวิทยากร โดยรวม

ดีมาก รอยละ ดี ๗๕ ๘๐.๖๕ ๑๘ ๗๒ ๗๗.๔๒ ๒๐ ๔๒ ๖๑ ๕๕ ๗๖

๔๕.๑๖ ๖๕.๕๙ ๕๙.๑๔ ๘๑.๗๒

๓๑ ๒๘ ๓๕ ๑๗

ระดับความคิดเห็น รอยละ พอใช รอยละ นอย รอยละ ๑๙.๓๕ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๑.๕๐ ๑ ๑.๐๘ ๐ ๐ ๓๓.๓๓ ๓๐.๑๑ ๓๗.๖๓ ๑๘.๒๘

๒๐ ๔ ๓ ๐

๒๑.๕๑ ๔.๓๐ ๓.๒๓ ๐

๐ ๐ ๐ ๐

๐ ๐ ๐ ๐

ส่สววนใหญ่ นใหญผผู้เขู้เขารัารับบการอบรมมี การอบรมมีคความเห็ วามเห็นนว่วาาวิวิททยากรในโครงการ ยากรในโครงการ ๒.๑ ๒.๑ มีมีคความรอบรู วามรอบรู้ใในเนื นเนื้อ้อหาวิ หาวิชชาา ระดั ระดับบดีดีมมาก าก ร้รออยละ ยละ ๘๐.๖๕ ๘๐.๖๕ ๒.๒ ๗๗.๔๒ ๒.๒ มีมีคความสามารถในการถ่ วามสามารถในการถาายทอดความรู ยทอดความรู้ใให้หผู้ฟ ัง เข้เขาใจ ระดับดีมาก ร้รอยละ ยละ๗๗.๔๒ ๒.๓ ๓๔.๑๖ ๒.๓ ส่สววนใหญ่ นใหญมมีคีความพึ วามพึงงพอใจต่ พอใจตออการตอบค� การตอบคํำาถามอยู ถามอยู่ใในระดั นระดับบมาก มาก ร้รออยละ ยละ๓๔.๑๖ ๒.๔ ๒.๔ มีมีคความเห็ วามเห็นนว่วาาวิวิททยากรมี ยากรมีเเทคนิ ทคนิคค/วิ/วิธธีกีการน� ารนํำาเสนอดี เสนอดีมมาก าก ระดั ระดับบดีดีมมาก าก ร้รออยละ ยละ ๖๕.๕๙ ๖๕.๕๙ ๒.๕ ๒.๕ ส่สววนความสามารถในการใช้ นความสามารถในการใชโโสตทั สตทัศนูปกรณ์ กรณอยู่ใ นระดับมาก ร้รอยละ ๕๙.๑๔ ๒.๖ ๒.๖ ในภาพรวมส่ ในภาพรวมสววนใหญ่ นใหญเเห็ห็นนว่วาาวิวิททยากรในโครงการมี ยากรในโครงการมีคความเหมาะสม วามเหมาะสม ระดั ระดับบดีดีมมาก าก ร้รออยละ ยละ ๘๑.๗๒ ๘๑.๗๒ ๒.๗ ๒.๗ โดยมี โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดัดังนี้ ๑) ๑) อาหารควรมี อาหารควรมีคความหลากหลาย วามหลากหลาย เช่ เชน มีผลไม้ ลไมเพื่อให้ ใหเด็กได้ ไดรับประทานอาหารครบทั้ง ๕ หมู่  ๒) ๒) ควรเพิ ควรเพิ่ม่มเกมและกิ เกมและกิจจกรรมนั กรรมนันนทนาการมากกว่ ทนาการมากกวาานีนี้เ้เพืพื่อ่อสร้ สราางความสนิ งความสนิททสนมกั สนมกับบเพื เพื่อ่อนต่ นตาางโรงเรี งโรงเรียยนน ๓) ๓) ควรเพิ ควรเพิ่ม่มเวลาในการพั เวลาในการพักกรัรับบประทานอาหารและอาบน� ประทานอาหารและอาบน้้ำําในช่ ในชววงเย็ งเย็นน ๒.๘ ๒.๘ ส�สํำาหรั หรับบข้ขออคิคิดดเห็ เห็นในภาพรวม ผู ในภาพรวม ผู้เ ข้ขารับการฝึ การฝกอบรมเห็ อบรมเห็นนว่วาาเป็เปนนการอบรมที การอบรมที่ม่มีปีประโยชน์ ระโยชนมมากากและน� และำไปใช้ ในชี ิตประจ� ได้ สรุาปวันได้ไดดังสรุ นี้ ปไดดังนี้ นําวไปใช ในชีำววัิตนประจํ ๑) ๑) ได้ ไดสสวดมนต์ วดมนตไไหว้ หวพพระ ระ นันั่ง่งสมาธิ สมาธิ ท�ทํำาให้ ใหจจิติตใจสงบ ใจสงบ ๒) ๒) ประทั ประทับบใจพระวิ ใจพระวิททยากร ยากร ทีที่ม่มีเีเรืรื่อ่องราวมาเล่ งราวมาเลาาให้ ใหฟัง มากมาย มากมาย บรรยายได้ บรรยายไดสนุกสนาน ตลก และเป็ และเปนนกันเอง กันเอง ๓) สามารถน�ำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ ๔) รู้จักเพื่อานใหม่ น วิตประจําวันได ๓) ได้ สามารถนํ ความรูจากต่ ที่ไดารงโรงเรี ับไปใชยในชี ๕) งานและอยู ่วมกับยผูน้อื่น ๔) ได้ ไดฝรึกูจการท� ักเพื่อำนใหม จากตา่รงโรงเรี ๖) บใจผู้จางานและอยู ัด ในการดูแรลเอาใจใส่ ๕) ประทั ไดฝกการทํ วมกับผูอื่นผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๗) เนื่องทุก ๆผูเขปีาเพราะเป็ กิจกรรมที่ดี ๖) ควรมี ประทักบารจั ใจผูดจกิัดจกรรมนี ในการดู้ตแ่อลเอาใจใส รับการฝกนอบรม ๗) ควรมีการจัดกิจกรรมนี้ตอเนื่องทุก ๆ ป เพราะเปนกิจกรรมที่ดี

60


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

“คายเยาวชนชอสะอาด” : เชียงใหม รุนที่ ๔/๒๕๖๑ ณ สถานปฏิบัต“ค่ ิธรรมนานาชาติ มหาวิท: ยาลั มหาจุรุฬ่นทีาลงกรณราชวิ ายเยาวชนช่อสะอาด” เชียยงใหม่ ่ ๔/๒๕๖๑ ทยาลัย วิทยาเขตเชี ยงใหม อําเภอสั จังหวัฬาลงกรณราชวิ ดเชียงใหม ทยาลัย ณ สถานปฏิ บัติธรรมนานาชาติ มหาวินททราย ยาลัยมหาจุ างวัยนงใหม่ ที่ ๑๖อ�ำเภอสั – ๑๘นทราย พฤศจิจังกหวัายน วิทระหว ยาเขตเชี ดเชีย๒๕๖๑ งใหม่ ............................................................. ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

...................................................................................................................................... เยาวชนที่ไดรับการอบรม เยาวชนที ่ได้ราับรัการอบรม มีเยาวชนเข บการอบรม จํานวน ๑๑๑ คน จาก ๖ โรงเรียน ไดแก โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียน สัน ทรายวิ มีเยาวชนเข้ ารับการอบรม จ�ำนวน ๑๑๑ คน ๖ โรงเรี ยน ได้ โรงเรี นวัฒยโนทั โรงเรียนสั ทยาคม โรงเรี ยนดอยสะเก็ ดวิทยาคม โรงเรีจาก ยนนวมิ นทราชู ทิศแก่พายั พ ยโรงเรี นแมยพายั ริมวิพทยาคม และนทราย วิทโรงเรี ยาคมยนสารภี โรงเรียพนดอยสะเก็ นนวมิ ทราชู พายัซึพ่ง โรงเรี นแม่ ริมวิทยาคม ิทยาคม คิดดเปวินทรยาคม อยละ โรงเรี ๑๑๑ยเมื ่อเทียนบกั บเปทาิศหมาย เกินกวายเป าหมายที ่กําหนดและโรงเรียนสารภี พิทยาคม คิดเป็นร้อยละ ๑๑๑ เมื่อเทียบกับเป้าหมาย ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนด ผลการประเมิ นความพึ ผลการประเมินความพึ งพอใจงพอใจ จากการประเมิ ความพึงงพอใจภายหลั พอใจภายหลั ง การอบรม รั บ แบบสอบถามคื น จ� ำ๑๐๙ นวน ชุ๑๐๙ จากการประเมินความพึ งการอบรม ไดรับได้แบบสอบถามคื นจํานวน ด ชุ ด คิ ด เป็ น ร้อคิยละ ้เข้าของผู รับการอบรมทั ้งหมด สรุ้งปหมด ผลดัสรุ งนีป้ ผลดังนี้ ดเปน๙๙.๐๙ รอยละ ของผู ๙๙.๐๙ เขารับการอบรมทั ประเด็นความคิดเห็น ๑. ความคิดเห็นตอการนําเสนอ เนื้อหา สาระ ความรู เกี่ยวกับ เรื่องที่บรรยาย ๑.๑ ประโยชนในการนําไปใช ๑.๒ ความเหมาะสมของวิธีการ นําเสนอ ๒. การดําเนินการจัดอบรม ๒.๑ ระยะเวลาในการจัดอบรม ๒.๒ สถานที่จัดอบรม ๒.๓ ที่พัก ๒.๔ อาหาร

ระดับความคิดเห็น ปานกลาง รอยละ

มาก

รอยละ

๘๓ ๗๒

๗๖.๑๕ ๖๖.๐๖

๒๕ ๓๗

๔๗ ๘๙ ๘๙ ๕๒

๔๓.๑๑ ๘๑.๖๕ ๘๑.๖๕ ๔๗.๗๑

๖๐ ๒๐ ๑๘ ๕๐

นอย

รอยละ

๒๒.๙๔ ๓๓.๙๔

๑ ๐

๐.๙๒ ๐

๕๕.๐๕ ๑๘.๓๕ ๑๖.๕๒ ๔๕.๘๗

๒ ๐ ๒ ๗

๑.๘๔ ๐ ๑.๘๓ ๖.๔๒

วนที่ ๑่ ๑ความคิ ความคิดดเห็เห็นนทีที่ม่มีตีต่ออการด� การดํำเนิ าเนินนการฝึ การฝกกอบรม อบรม ส่วสนที ผูเขกาอบรม รับการฝเห็กนอบรม ส่วนใหญ่ผสู้เข้วานใหญ รับการฝึ ว่า เห็นวา ๑.๑ สาระความรู ที่ไดรับจากการอบรมมี ระโยชน ในการนํ มาก๗๖.๑๕ รอยละ ๗๖.๑๕ ๑.๑ สาระความรู ้ที่ได้รับจากการอบรมมี ประโยชน์ใปนการน� ำไปใช้ มาการ้ไปใช อยละ นวำาเสนอกิ วิธีการนํ าเสนอกิจกรรมในโครงการมี ความเหมาะสมมาก รอยละ ๖๖.๐๖ ๑.๒ เห็นว่๑.๒ าวิธีกเห็ ารน� จกรรมในโครงการมี ความเหมาะสมมาก ร้อยละ ๖๖.๐๖ ๑.๓ มีความพึ ดการและสภาพแวดล้ อมในการอบรม ส่วนใหญ่ ีความพึ พอใจต่อ ๑.๓งมีพอใจต่ ความพึองการบริ พอใจตหอารจั การบริ หารจัดการและสภาพแวดล อมในการอบรม สวมนใหญ มีคงวาม สถานที ่จัดอบรมและที ัก ร้อยละ๖๓.๒๙ พึงพอใจต อสถานที่จัด่พอบรมและที ่พัก รอยละ๖๓.๒๙ ๑.๔ มีความพึ อระยะเวลาในการจั ดอบรมอยูด่ในระดั บปานกลาง ร้อยละ ๕๕.๐๕ ๑.๔งพอใจต่ มีความพึ งพอใจตอระยะเวลาในการจั อบรมอยู ในระดับปานกลาง รอยละ๕๕.๐๕ ๑.๕ ความพึ งพอใจต่ ออาหารอยู นระดับมาก ร้อยละ ๑.๕ ความพึ งพอใจตอ่ใอาหารอยู ในระดั บมาก๔๗.๗๑ รอยละ ๔๗.๗๑

61


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

ส่วนที่ ๑ ความคิดเห็นที่มีต่อการด�ำเนินการฝึกอบรม สวนที่ ๒ วความคิ ีตอวิกทอบรม ยากร เห็นว่า ส่ นใหญ่ผดู้เเห็ ข้านรัทีบ่มการฝึ ประเด็นความคิดเห็น ๑. ความรอบรูในเนื้อหาวิชา ๒. ความสามารถในการ ถายทอดความรูใหผูฟงเขาใจ ๓. การตอบคําถาม ๔. เทคนิค/วิธีการนําเสนอ ๕. การใชโสตทัศนูปกรณ ๖. ความเหมาะสมของวิทยากร โดยรวม

ดีมาก รอยละ ดี ๗๒ ๖๖.๐๖ ๓๗ ๗๓ ๖๖.๙๗ ๓๔ ๔๒ ๖๑ ๕๒ ๗๖

๓๘.๕๓ ๕๕.๙๖ ๔๗.๗๑ ๖๙.๗๒

๖๒ ๔๓ ๕๔ ๒๘

ระดับความคิดเห็น รอยละ พอใช รอยละ นอย รอยละ ๓๓.๙๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓๑.๑๙ ๒ ๑.๘๓ ๐ ๐ ๕๖.๘๘ ๓๙.๔๕ ๔๙.๕๔ ๒๕.๖๙

๕ ๔ ๓ ๔

๔.๕๙ ๓.๖๗ ๒.๗๕ ๓.๖๗

๐ ๑ ๐ ๐

๐ ๐.๙๒ ๐ ๐

ส่สววนใหญ่ นใหญผผู้เขู้เขารัารับบการอบรมมี การอบรมมีคความเห็ วามเห็นนว่วาาวิวิททยากรในโครงการ ยากรในโครงการ ๒.๑ ม ค ี วามรอบรู ใ ้ นเนื อ ้ หาวิ ช า ระดั บ ดี ม าก ๒.๑ มีความรอบรูในเนื้อหาวิชา ระดับดีมากร้รออยละ ยละ๖๖.๐๖ ๖๖.๐๖ ๒.๒ ๒.๒ มมีีคความสามารถในการถ่ วามสามารถในการถาายทอดความรู ยทอดความรู้ใให้หผผู้ฟูฟังงเข้เขาาใจใจ ระดั ระดับบดีดีมมาก าก ร้รออยละ ยละ ๖๖.๙๗ ๖๖.๙๗ ๒.๓ ส ว ่ นใหญ่ ม ค ี วามพึ ง พอใจต่ อ การตอบค� ำ ถามอยู ใ ่ นระดั บ ปานกลาง ร้ อ ยละ ๒.๓ สวนใหญมีความพึงพอใจตอการตอบคําถามอยูในระดับปานกลาง รอยละ๕๖.๘๘ ๕๖.๘๘ ๒.๔ ม ค ี วามเห็ น ว่ า วิ ท ยากรมี เ ทคนิ ค /วิ ธ ก ี ารน� ำ เสนอดี ม าก ระดั บ ดี ม าก ร้ อ ยละ ๕๕.๙๖ ๒.๔ มีความเห็นวาวิทยากรมีเทคนิค/วิธีการนําเสนอดีมาก ระดับดีมาก รอยละ ๕๕.๙๖ ๒.๕ ๒.๕ สส่ววนความสามารถในการใช้ นความสามารถในการใชโโสตทั สตทัศศนูนูปปกรณ์ กรณออยูยู่ใในระดั นระดับบปานกลาง ปานกลาง ร้รออยละ ยละ ๔๙.๕๔ ๔๙.๕๔ ๒.๖ ใ นภาพรวมส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ว่ า วิ ท ยากรในโครงการมี ค วามเหมาะสม ระดั บ ดี ม าก รร้ออยละ ยละ๖๙.๗๒ ๖๙.๗๒ ส�ำหรับ ๒.๖ ในภาพรวมสวนใหญเห็นวาวิทยากรในโครงการมีความเหมาะสม ระดับดีมาก ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวม ผู้เข้ารับการอบรมเห็นว่า สําหรั๑)บขได้อรคิับดประโยชน์ างมากจากการเข้ารับผูการอบรม เห็นและขออย่เสนอแนะในภาพรวม เขารับการอบรมเห็นวา ๑) ได๒)รับควรจั ด ให้ ม ก ี จ ิ กรรมเช่ น นี อ ้ ก ี แต่ อ ยากให้ เ พิ่มกิจกรรมสันทนาการให้มากขึ้น ประโยชนอยางมากจากการเขารับการอบรม ๒) ควรจั ๓) ควรจั กิจกรรมกลุ รวมทั้งนเวลาพั กระหว่มาากขึ งวัน้นให้มากขึ้น ดใหมดีกสรรเวลาส� ิจกรรมเชำนหรั นี้อบีกการท� แตอำยากให เพิ่มกิ่มจกรรมสั ทนาการให ๓) ควรจัดสรรเวลาสําหรับการทํากิจกรรมกลุม รวมทั้งเวลาพักระหวางวันใหมากขึ้น .......................................................................................................................................................................................... โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันการทุจริต “ค่ายเยาวชนช่อสะอาด” : ขอนแก่น รุ่นที่ ๕/๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ......................................................................................................................................................................................... เยาวชนที่ได้รับการอบรม มีเยาวชนเข้ารับการอบรม รวมทั้งสิ้น ๑๐๓ คน ประกอบด้วย ๑) เยาวชนระดับมัธยมศึกษาจาก ๕ โรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม โรงเรียน ขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) โรงเรียนซ�ำสูงพิทยาคม โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ และโรงเรียนกีฬาจังหวัด ขอนแก่น รวม ๙๒ คน ๒) นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จ�ำนวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๓ เมื่อเทียบกับเป้าหมาย ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนด

62


กีฬาจังหวัดขอนแกน รวม ๙๒ คน ๒) นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิ ทยาลัย วิทยาเขตขอนแก น จํา�นวน ๑๑ คนมูลนิธิต่อต้านการทุจริต รายงานผลการดำ �เนินงานประจำ ปี ๒๕๖๑ คิดเปนรอยละ ๑๐๓ เมื่อเทียบกับเปาหมาย ซึ่งเกินกวาเปาหมายที่กําหนด ผลประเมินความพึ งพอใจงพอใจ ผลประเมิ นความพึ จากการประเมินนความพึ ความพึงพอใจภายหลั งพอใจภายหลังการอบรม งการอบรมได้ไดรับรับแบบสอบถามคื แบบสอบถามคืนนจ�ำจํนวน านวน๙๘ ๙๘ชุดชุด จากการประเมิ ดเปนนร้อรยละ อยละ๙๕.๑๕ ๙๕.๑๕ของผู ของผู้เข้เาขรัาบรับการอบรมทั การอบรมทั้งหมด ้งหมดสรุสรุปปผลดั ผลดังนีงนี้ ้ คิดคิเป็ วนที่ ๑่ ๑ความคิ ความคิดดเห็เห็นนทีที่ม่มีตีต่ออการด� การดํำเนิ าเนินนการฝึ การฝกกอบรม อบรม ส่วสนที ประเด็นความคิดเห็น

มาก

รอยละ

ระดับความคิดเห็น ปานกลาง รอยละ

นอย

รอยละ

๑. ความคิดเห็นตอการนําเสนอ เนื้อหา สาระ ความรู เกี่ยวกับ เรื่องที่บรรยาย ๑.๑ ประโยชนในการนําไปใช ๙๒ ๙๓.๘๘ ๕ ๕.๑๐ ๑ ๑.๐๒ ๑.๒ ความเหมาะสมของวิธีการ ๖๔ ๖๕.๓๑ ๓๔ ๓๔.๖๙ ๐ ๐ นําเสนอ ๒. การดําเนินการจัดอบรม ๒.๑ ระยะเวลาในการจัดอบรม ๓๕ ๓๕.๗๑ ๖๑ ๖๒.๒๔ ๒ ๒.๐๔ ๒.๒ สถานที่จัดอบรม ๗๕ ๗๖.๕๓ ๒๓ ๒๓.๔๗ ๐ ๐ ๒.๓ ที่พัก ๘๒ ๘๓.๖๗ ๑๖ ๑๖.๓๓ ๐ ๐ ๒.๔ อาหาร ๖๑ ๖๒.๒๔ ๓๗ ๓๗.๗๖ ๐ ๐ สวนที่ ๑ ความคิดเห็นที่มีตอการดําเนินการฝกอบรม ส่วสนที ่ ๑ ความคิ เห็นทีก่มอบรม ีต่อการด� วนใหญ ผูเขารับดการฝ เห็นำเนิ วานการฝึกอบรม ส่ว๑.๑ นใหญ่ ผู้เข้ารับการฝึ เห็นว่า ประโยชนในการนําไปใชมาก รอยละ ๙๓.๘๘ สาระความรู ที่ไดกรอบรม ับจากการอบรมมี ๑.๑ ี่ได้ราับเสนอกิ จากการอบรมมี ประโยชน์คในการน� ำไปใช้มาก ร้รออยละ ๑.๒ สาระความรู เห็นวาวิธีก้ทารนํ จกรรมในโครงการมี วามเหมาะสมมาก ยละ ๙๓.๘๘ ๖๕.๓๑ ๑.๒ าวิธีกงารน� ำเสนอกิ จกรรมในโครงการมี ความเหมาะสมมาก ร้อยละ ส๖๕.๓๑ ๑.๓ เห็มีนคว่วามพึ พอใจต อการบริ หารจัดการและสภาพแวดล อมในการอบรม วนใหญมีความพึง พอใจ ตอสถานที ๑.๓ มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การบริ ห ารจั ด การและสภาพแวดล้ อ มในการอบรม ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อ ่จัดอบรมและที่พัก รอยละ ๗๖.๕๓ สถานที่จัดอบรมและที ่พักงพอใจต ร้อยละอระยะเวลาในการจั ๗๖.๕๓ ๑.๔ มีความพึ ดอบรมอยูในระดับปานกลาง รอยละ ๖๒.๒๔ ๑.๔ มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ ระยะเวลาในการจั ด อบรมอยู บปานกลาง ร้อยละ ๖๒.๒๔ ๑.๕ ความพึ พอใจต อาหารอยูในระดับมาก รอยละ่ในระดั ๖๒.๒๔ ๑.๕ ความพึงพอใจต่ออาหารอยู่ในระดับมาก ร้อยละ ๖๒.๒๔ สวนที่ ๒ ความคิดเห็นที่มีตอวิทยากร ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นที่มีต่อวิทยากร ประเด็นความคิดเห็น ๑. ความรอบรูในเนื้อหาวิชา ๒. ความสามารถในการ ถายทอดความรูใหผูฟงเขาใจ ๓. การตอบคําถาม ๔. เทคนิค/วิธีการนําเสนอ ๕. การใชโสตทัศนูปกรณ ๖. ความเหมาะสมของวิทยากร โดยรวม

ดีมาก รอยละ ๖๗ ๖๘.๓๗ ๖๒ ๖๓.๒๗ ๓๐ ๕๖ ๔๓ ๖๗

๓๐.๖๒ ๕๗.๑๔ ๔๓.๘๘ ๖๘.๓๗

ระดับความคิดเห็น ดี รอยละ พอใช รอยละ นอย รอยละ ๓๐ ๓๐.๖๑ ๑ ๑.๐๒ ๐ ๐ ๓๕ ๓๕.๗๑ ๑ ๑.๐๒ ๐ ๐ ๖๐ ๔๑ ๕๒ ๒๙

๖๑.๒๒ ๔๑.๘๔ ๕๓.๐๖ ๒๙.๕๙

สวนใหญผูเขารับการอบรมมีความเห็นวาวิทยากรในโครงการ

๘ ๑ ๓ ๒

๘.๑๖ ๑.๐๒ ๓.๐๖ ๒.๐๔

๐ ๐ ๐ ๐

๐ ๐ ๐ ๐

63


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

ส่วนใหญ่ผู้เข้ารับการอบรมมีความเห็นว่าวิทยากรในโครงการ ๒.๑ มีความรอบรู้ในเนื้อหาวิชา ระดับดีมาก ร้อยละ ๖๘.๓๗ ๒.๒ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ฟังเข้าใจ ระดับดีมาก ร้อยละ ๖๓.๒๗ ๒.๓ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการตอบค�ำถามอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ ๖๑.๒๒ ๒.๔ มีความเห็นว่าวิทยากรมีเทคนิค/วิธีการน�ำเสนอดีมาก ระดับดีมาก ร้อยละ ๕๗.๑๔ ๒.๕ ส่วนความสามารถในการใช้โสตทัศนูปกรณ์อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ ๕๓.๐๖ ๒.๖ ในภาพรวมส่วนใหญ่เห็นว่าวิทยากรในโครงการมีความเหมาะสม ระดับดีมาก ร้อยละ ๖๘.๓๗ ๒.๗ ส�ำหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวม ๑) ส่วนใหญ่เป็นการแสดงความชื่นชมต่อตัววิทยากรเป็นหลัก ที่มีรูปแบบการพูดคุยสนุกสนาน เฮฮา และมีความเป็นกันเองกับผู้เข้ารับการอบรม ๒) ควรเพิ่มเวลาพักระหว่างวันให้มากขึ้นเนื่องจากเกิดความจ�ำเจและปวดเมื่อยจากการนั่งกับพื้นนาน ๆ ๓) ควรจัดให้มีกิจกรรมรวมกลุ่มสันทนาการให้มากขึ้นเพื่อประโยชน์ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง สถาบัน .......................................................................................................................................................................................... สรุปผลการด�ำเนินงาน จากการจัดฝึกอบรมทัง้ ๕ รุน่ ปรากฏว่า มีเยาวชนเข้าฝึกอบรมทัง้ สิน้ จ�ำนวน ๕๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๘.๐๘ ของเป้าหมาย เยาวชนที่เข้าอบรม ได้ท�ำแบบประเมินความพึงพอใจ หลังจากที่ได้อบรมแล้ว ปรากฏว่า มีเยาวชนท�ำแบบ ประเมินความพึงพอใจดังกล่าว จ�ำนวน ๕๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๙๖ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จากการติดตาม ประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมของผู้เข้าฝึกอบรม ปรากฏว่าเยาวชนที่เข้าร่วมอบรม ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือ ในการฝึกอบรม กล้าคิด กล้าแสดงออก และมีส่วนร่วมในการท�ำกิจกรรมตลอดการอบรม รวมถึงได้น�ำโครงงานที่ท�ำ ในห้องเรียนไปปฏิบัติจริง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่เยาวชนจัดท�ำขึ้นเพื่อป้องกันการทุจริต การประพฤติปฏิบัติตน ฝ่าฝืนระเบียบวินยั เพือ่ ส่งเสริมให้เยาวชนในโรงเรียนของตนท�ำในสิง่ ทีถ่ กู ต้อง นอกจากนีย้ งั มีกจิ กรรมจิตสาธารณะทีท่ ำ� เพื่อประโยชน์ส่วนรวม จากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จะเห็นว่าเยาวชนส่วนใหญ่เข้าใจและเห็นความส�ำคัญของสิ่งที่ได้ เรียนรู้ มีการน�ำไปใช้จริงในชีวิตประจ�ำวัน เช่น เรื่องการนั่งสมาธิ การท�ำงานอย่างมีสติ และคิดใคร่ครวญก่อนตัดสินใจ นอกจากนี้ยังรู้เท่าทันเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ยอมให้เกิดการกระท�ำทุจริตขึ้นในโรงเรียน สังคม และชุมชน

64


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

โครงการปลูกจิตส�ำนึกเยาวชน “ปลูกคนดี เริ่มที่ใจ” มูลนิธิต่อต้านการทุจริตและมูลนิธิครอบครัว พอเพียง ตระหนักถึงความส�ำคัญของปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน จึงได้มุ่งเน้นการปลูกจิตส�ำนึกเสริมสร้าง ทัศนคติ ค่านิยม กับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เยาวชน ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยด�ำเนินการในรูปแบบต่าง ๆ ซึง่ การศึกษาดูงานบท เรียนต้านโกง เป็นกิจกรรมหนึ่งในการปลูกจิตส�ำนึก ให้เยาวชนได้เห็นถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน ที่จะท�ำให้เยาวชนมีความรังเกียจและไม่ยอมรับการ ทุ จ ริ ต ทุ ก รู ป แบบที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คม ขณะเดี ย วกั น ท� ำ ให้ เ ห็ น ความส� ำ คั ญ ของการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต

คอร์รัปชัน เห็นแบบอย่างของการท�ำความดี ซึ่งจะ เป็นการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังคุณธรรมใน การขับเคลื่อนสังคมต่อไป โดยเยาวชนกลุม่ เป้าหมายเป็นนักเรียนในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ�ำนวน ๕๐ รุน่ ๆ ละ ๑๐๐ คน รวมทั้งสิ้น ๕,๐๐๐ คน มาศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก กรุงเทพมหานคร เป็นระยะเวลากลุม่ ละ ๓ ชัว่ โมง โดย แบ่งเป็น ๒ รอบ ได้แก่ รอบเวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๑

65


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

สรุปสรุผลศึ ก ษาดู ง านพิ พ ธ ิ ภั ณ ฑ์ ต า ้ นโกง ปศึกษาดูงานพิิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่

66

วันที่

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑

๙ เมษายน ๒๕๖๑

โรงเรียน โรงเรียนโยธินบูรณะ, โรงเรียนปัญญาวรคุณ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” โรงเรียนวัดราชาธิวาส โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข�า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม โรงเรียนนวมินทราชินูนิศ หอวัง นนทบุรี โรงเรียนสงวนหญิง โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี โรงเรียนนครพนมวิทยาคม โรงเรียนสตรีศรีน่าน โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี

จ�ำนวน นักเรียน ครู

รวม

๙๑

๙๗

๓๓

๓๗

๑๔๒

๑๔๓

๑๕๐

๑๕๘


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

ครั้งที่

วันที่

๙ เมษายน ๒๕๖๑

๑๑ เมษายน ๒๕๖๑

๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

โรงเรียน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนประจวบวิทยาลัย โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร โรงเรียนสตรีวัดระฆัง โรงเรียนสตรีนนทบุรี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย โรงเรียนวัดราชาธิวาส โรงเรียนวัดบวรมงคล โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา ๒ โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�าเพ็ญ โรงเรียนเบญจมราชาลัย โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร โรงเรียนสตรีนนทบุรี โรงเรียนหอวัง โรงเรียนไตรมิตร โรงเรียนราชวินิต มัธยม

จ�ำนวน นักเรียน ครู

๑๔๙

๖๗

๒๗

รวม

๑๕๗

๖๗

๒๘

๖๐

๖๐

๓๗

๓๗

67


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

ครั้งที่

68

วันที่

๑๐

๔ พฤษภาคทม ๒๕๖๑

๑๑

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๑๒

๙ พฤษาคม ๒๕๖๑

๑๓

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๑๔

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

โรงเรียน โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน โรงเรียนวัดราชาธิวาส โรงเรียนเบญจมราชาลัย โรงเรียนราชินี โรงเรียนวัดสุทธิวราราม โรงเรียนราชวินิต มัธยม มหาวิทยาลัยนานาชาติ เเสตมฟอร์ด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนพระหฤทัยนนทุบรี โรงเรียนวัดสตรีอัปสรสวรรค์ โรงเรียนสตรีนนทุบรี โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนเบญจมราชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โรงเรียนวัดราชธิวาส โรงเรียนวัดราชธิวาส โรงเรียนปัญญาวรคุณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน โรงเรียนวัดราชาธิวาส โรงเรียนวัดราชาธิวาส โรงเรียนวัดราชาธิวาส โรงเรียนวัดราชาธิวาส โรงเรียนวัดราชาธิวาส โรงเรียนวัดราชาธิวาส โรงเรียนวัดราชาธิวาส โรงเรียนวัดราชาธิวาส โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

จ�ำนวน นักเรียน ครู ๗๙

๓๔

รวม ๘๒

๓๔

๕๓

๕๔

๓๙

๔๐

๔๔

๔๗

๓๒ ๑๓ ๒๓ ๒๕ ๒๓ ๓๓ ๒๙ ๒๔ ๑๙

๑ ๑ ๑

๓๓ ๑๔ ๒๔ ๒๕ ๒๕ ๓๕ ๓๑ ๒๖ ๒๑

๒ ๒ ๒ ๒ ๒


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

ครั้งที่

วันที่

๒๔

๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓

๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

โรงเรียน โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข�า โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ โรงเรียนปทุมคงคา โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข�า โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ โรงเรียนปัญญาวรคุณ โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม โรงเรียนธัญรัตน์

จ�ำนวน นักเรียน ครู ๒๙ ๑๑๑ ๙๙ ๑๓ ๑๓ ๑๙ ๑๐๓ ๘๔ ๘๐ ๘๑ ๘๔ ๖๙ ๖๔ ๕๒ ๕๐ ๔๖ ๗๑ ๗๖ ๘๐ ๗๕ ๙๖ ๙๖ ๙๑ ๔๑ ๔๗ ๑๐๕ ๙๒ ๕๓ ๘๑ ๘๙

รวม

๓๒

๙ ๓ ๑ ๑ ๒ ๑๐ ๔ ๕ ๖ ๑ ๔ ๒ ๑ ๒ ๕ ๕ ๕ ๔ ๔ ๔ ๒ ๑ ๒ ๒ ๒ ๓ ๑ ๔

๑๑๑ ๑๐๘ ๑๖ ๑๔ ๒๐ ๑๐๕ ๙๔ ๘๔ ๘๖ ๙๐ ๗๐ ๖๘ ๕๔ ๕๑ ๔๘ ๗๖ ๘๑ ๘๕ ๗๙ ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๓ ๔๒ ๔๘ ๑๐๗ ๙๔ ๕๖ ๘๒ ๙๓

69


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

ครั้งที่

วันที่

โรงเรียน

๕๔

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระ ราชูปถัมภ์ ฯ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา โรงเรียนธัญบุรี โรงเรียนปทุมวิไล โรงเรียนปทุมวิไล โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า โรงเรียนปทุมวิไล โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม โรงเรียนปทุมวิไล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนคณะราษฎร์บ�ารุง ปทุมธานี โรงเรียนปทุมธานี”นันทมุนีบ�ารุง” โรงเรียนสายปัญญารังสิต โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม โรงเรียนปทุมธานี”นันทมุนีบ�ารุง” โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ โรงเรียนบัวแก้วเกษร

จ�ำนวน นักเรียน ครู ๘๙ ๔ ๑๐๙ ๑๐๐ ๘๑ ๙๗ ๙๔ ๙๓ ๙๔ ๘๘ ๕๒ ๕๕ ๑๐๓ ๘๐ ๙๖ ๙๖ ๙๘ ๗๒ ๑๐๒ ๑๐๓ ๕๐๑๘

๒ ๒ ๔ ๕ ๓ ๔ ๒ ๖ ๒ ๕ ๒ ๔ ๒ ๖ ๖ ๓ ๑๓ ๒ ๒๒๔

รวม ๙๓ ๑๑๑ ๑๐๒ ๘๕ ๑๐๒ ๙๗ ๙๗ ๙๖ ๙๔ ๕๔ ๖๐ ๑๐๕ ๘๔ ๙๙ ๑๐๒ ๑๐๔ ๗๕ ๑๑๕ ๑๐๕ ๕๒๔๒

เป้ า หมาย นักเรียนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จ�านวน ๕,๐๐๐ คน ระยะเวลาด� า เนิ น การ เดือน มีนาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ผลการด� า เนิ น งาน ด�าเนินการน�านักเรียนมาศึกษาดูงานบทเรียนต้านโกง ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ส�านักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก กรุงเทพมหานคร มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน ๕,๐๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๓๘ ของเป้าหมาย และ คุณครู จ�านวน ๒๒๔ คน รวมทั้งสิ้น ๕,๒๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๔.๘๔ ของเป้าหมาย สรุปผลการประเมินการตอบค�าถาม ๕ ข้อหลังจากนักเรียนได้เรียนรู้พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ดังนี้

70


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๑

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๒

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๓

71


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

72

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๔

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๕

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๖


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๗

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๘

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๙

73


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

74

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๑๐

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๑๑

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๑๒


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๑๓

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๑๔

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๑๕

75


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

76

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๑๖

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๑๗

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๑๘


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๑๙

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๒๐

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๒๑

77


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

78

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๒๒

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๒๓

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๒๔


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๒๕

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๒๖

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๒๗

79


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๒๘

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๒๙

l

80

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๓๐


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๓๑

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๓๒

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๓๓

81


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

82

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๓๔

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๓๕

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๓๖


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๓๗

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๓๘

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๓๙

83


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

84

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๔๐

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๔๑

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๔๒


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๔๓

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๔๔

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๔๕

85


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

86

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๔๖

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๔๗

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๔๘


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๔๙

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๕๐

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๕๑

87


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

88

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๕๒

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๕๓

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๕๔


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๕๕

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๕๖

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๕๗

89


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

90

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๕๘

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๕๙

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๖๐


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๖๑

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๖๒

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๖๓

91


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

92

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๖๔

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๖๕

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๖๖


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๖๗

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๖๘

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๖๙

93


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

94

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๗๐

l

กิจกรรมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ ๗๑


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต หัวข้อ

ค�าตอบ

๑. สามารถน� า ความรู ้ จ ากการ - เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆ โดยการไม่ลอกข้อสอบและไม่ เข้าร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ใน แซงคิว - ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น พอใจในสิ่ง ชีวิตประจ�าวันได้อย่างไร ตนเองมี - น�าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน เพื่อเป็น แบบอย่างต่อผู้อื่นและสังคม - หลีกเลี่ยงการทุจริตทุกรูปแบบ นึกถึงส่วนร่วมมากกว่า ประโยชน์ส่วนตน ๒. สามารถน� า ความรู ้ แ ละ - น�าความรู้ไปบอกต่อกับคนในครอบครัว ประสบการณ์ที่ได้รับไปถ่ายทอด - น�าความรู้น�าไปบอกต่อใน Facebook บรรยายเรื่อง และขยายผลได้ อ ย่ า งไร ช่ อ ง ราวที่ได้เรียนรู้ - น�าเรื่องราวที่ได้เรียนรู้มาถ่ายทอดให้กับผู้อื่นด้วยการ ทางใด อธิบายหรือบอกเล่า ๓. การเข้าร่วมกิจกรรมคิดว่าจะ - น�าเสนอในรูปแบบเกมให้ทุกคนได้ร่วมสนุกและได้รับ น� า สิ่ ง ที่ ไ ด้ เรี ย นรู ้ ไ ปจั ด กิ จ กรรม ความรู้ - จัดบอร์ดหน้าห้อง เพื่อให้ผู้คนที่เดินผ่านได้ศึกษาข้อมูล ภายในสถานศึกษาอย่างไร - จัดโซนต้านโกง อธิบายเกี่ยวกับการโกงของรัฐบาลใน รูปแบบต่างๆ - เดิ น รณรงค์ แ ละจั ด ท� า ป้ า ยการคอร์ รั ป ชั่ น ภายใน โรงเรียน - จัดการแสดงการคอร์รัปชั่น - จัดท�าซุ้มกิจกรรมเล็กๆ ให้ความรู้แก่น้องๆในโรงเรียน ๔. ความประทับใจ

๕. ข้อเสนอแนะ

- ประทับใจสถานที่ มีความทันสมัยในการเรียนรู้ - ประทับใจวิทยากรในการให้ข้อมูลที่สามารถเข้าใจได้ ง่ายและสนุกสนานน่าสนใจ - อยากให้ขยายพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์ให้ใหญ่กว่านี้ในการ ชมงาน - อยากให้มีเกมตอบค�าถามพร้อมของรางวัลแจก

ร้อยละของนักเรียนที่ตอบ แบบสอบถาม ๘๙ ๙๘ ๑๐๐ ๙๘ ๘๖ ๙๒ ๙๗ ๘๑ ๙๕ ๙๐ ๑๐๐ ๙๐ ๘๖ ๙๙ ๙๗ ๙๒ ๙๔

สรุปภาพรวม ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ

จากผลการประเมินความพึงพอใจ ผู้เข้ารับการศึกษาดูงานบทเรียนต้านโกง พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำ�นักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก กรุงเทพมหานคร ปรากฏว่าในการศึกษาดูงาน มีผู้เข้าศึกษาดูงาน จำ�นวน ๕,๐๑๘ คน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐.๓๘ ของเป้าหมาย โดยมีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จำ�นวน ๔,๙๐๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๒ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดถึงมาก ประทับใจวิทยากรในการให้ข้อมูลที่ สามารถเข้าใจได้ง่ายและสนุกสนานน่าสนใจ นำ�ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในชีวิตประจำ�วัน เพื่อเป็นแบบอย่างต่อผู้อื่นและสังคม หลีกเลี่ยงการทุจริตทุกรูปแบบ นึกถึงส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน รูปแบบของการโกง นำ�ไปใช้อย่างไร เดินรณรงค์และ จัดทำ�ป้ายการคอร์รัปชันภายในโรงเรียน ไม่เป็นคนโกง ต่อต้านคนโกง คุณธรรมที่ได้ ความซื่อสัตย์ สุจริต ซื่อตรง มีสัจจะ ไม่โลภ 10มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อันเป็นคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ ที่สังคมกำ�ลังแสวงหา มู ล นิ ธิ ต ่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต

95


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด

จากการที่ มู ล นิ ธิ ต ่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ได้ มี แนวความคิดในการด�ำเนินโครงการหมูบ่ า้ นช่อสะอาด เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนในชุ ม ชนยึ ด หลั ก ธรรม ค�ำสอนทางศาสนาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการด�ำเนินชีวิตอย่างสันติสุข สนับสนุนกิจกรรม ในการปลู ก จิ ต ส� ำ นึ ก เสริ ม สร้ า งทั ศ นคติ ค่ า นิ ย ม ให้กับประชาชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมให้ประชาชนได้มสี ว่ นร่วมในกิจกรรมหรือ โครงการสนับสนุนของภาครัฐเพื่อความโปร่งใสและ ส่งเสริมให้มจี ติ อาสา มีจติ สาธารณะ รูจ้ กั การเสียสละ ส่ ว นตนเพื่ อ ประโยชน์ ส ่ ว นรวม ซึ่ ง เป็ น การสร้ า ง วัฒนธรรมความสุจริตจากกลไกทางสังคมและศาสนา แต่การใช้กลไกทางการศึกษาในการปรับฐานคิดของ เด็ ก และเยาวชนในหมู ่ บ ้ า นให้ มี พ ฤติ ก รรมความ ซือ่ สัตย์สจุ ริตตามกระบวนการของลูกเสือ ก็เป็นเรือ่ ง ส�ำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน โดยการให้ครูผู้ก�ำกับ ลู ก เสื อ หรื อ ครู ผู ้ ส อนลู ก เสื อ ได้ รั บ การฝึ ก อบรม หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด แล้วน�ำความรู้กลับไปฝึก

96

อบรมเด็กและเยาวชนในโรงเรียนให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ ส่วนตน ก็จะท�ำให้ฐานการปรับเปลีย่ นวัฒนธรรมของ หมู่บ้านช่อสะอาดมีความเข้มแข็งและยั่งยืนได้ จึงเห็นสมควรให้เด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน ช่อสะอาด ได้รับการกล่อมเกลาด้วยกระบวนการ ลูกเสือหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด โดยจัดให้มีการ ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือ ช่อสะอาด ให้กับครูก�ำกับลูกเสือของสถานการศึกษา ทีต่ งั้ อยูใ่ นหรือใกล้เคียงกับหมูบ่ า้ นกลุม่ เป้าหมายทีไ่ ด้ รับการคัดเลือกเข้าโครงการหมูบ่ า้ นช่อสะอาด ประจ�ำปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ซึ่ ง ครบ ๗๖ จั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศ โดยพิจารณาสถานศึกษาทีม่ เี ด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ ที่อยู่ในหมู่บ้านตามโครงการนั้น ๆ เข้ารับการศึกษา ทั้งนี้ ให้สถานศึกษาที่ก�ำหนดพิจารณาส่งบุคลากร ทางการลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรม สถานศึกษาละ ๒ คน จ�ำนวน ๔๐ โรงเรียน รวม ๘๐ คน


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ l

97


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

การอบรมลูกเสือช่อสะอาดบางน�้ำผึ้ง ร่วมต่อต้านทุจริต โตไปไม่โกง น้อมน�ำศาสตร์พระราชา ณ โรงเรียนบางน�้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ l

98


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

การอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หลักสูตรช่อสะอาดศาลาพัน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ในโรงเรียนศาลาพัน จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ l

99


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

โครงการปลูกต้นกล้าความดีท�ำเอ็มวี ‘ช่อสะอาดต้านทุจริต’ ประจ�ำปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมด�ำเนินการกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ทรู คอร์ปอชัน่ จัดกิจกรรมอบรม ต่อยอดจากการประกวดมิวสิควิดีโอรณรงค์ต่อต้าน การทุจริต ประจ�ำปี ๒๕๖๑ โดยการจัดการอบรม ครัง้ นีม้ ชี อื่ หลักสูตร ‘จุดประกายไอเดียร่วมต้านทุจริต ผ่านมิวสิควิดีโอ’ ให้กับผู้ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด มิวสิควิดีโอ ‘ช่อสะอาดต้านทุจริต’ ประจ�ำปี ๒๕๖๑ แต่ไม่ผา่ นเกณฑ์การคัดเลือก ผูท้ มี่ ใี จและมีความสนใจ ร่วมกันรณรงค์ตอ่ ต้านการทุจริต ได้มาเข้าร่วมรับการ อบรมกับผูก้ ำ� กับมิวสิควิดโี อมืออาชีพ เพือ่ พัฒนาและ เสริมทักษะต่อยอด ในกระบวนการผลิตมิวสิควิดีโอ ที่สร้างความตระหนักถึงภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน และการป้องกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึง เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ต่อ ครอบครัว ต่อสังคม และประเทศชาติ ตลอดจน

100

เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการ ศึ ก ษาและประชาชนคนไทย ในการแลกเปลี่ ย น ประสบการณ์ร่วมกันต่อการรวมพลังรณรงค์สร้าง สังคมไทยให้ใสสะอาดปราศจากการทุจริต ผ่านทาง สื่อมิวสิควิดีโอเพลง ‘ช่อสะอาดต้านทุจริต’ โดยการจั ด อบรมให้ กั บ ผู ้ ที่ ส ่ ง ผลงานเข้ า ร่ ว ม ประกวดมิวสิควิดโี อ ‘ช่อสะอาดต้านทุจริต’ ประจ�ำปี ๒๕๖๑ แต่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ผู้ที่มีใจและมี ความสนใจร่วมกันรณรงค์ต่อต้านการทุจริต จ�ำนวน ๑๐๐ - ๑๒๐ คน ในวันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องเบียงก้า โรงแรมบางกอกชฎา ถนน รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้รับการ สนับสนุนจาก ส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน) และสมาคม ผู้ก�ำกับภาพยนตร์ไทย


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

การอบรมปลูกต้นกล้าความดีท�ำเอ็มวี ‘ช่อสะอาดต้านทุจริต’ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องเบียงก้า โรงแรมบางกอกชฎา ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑) l

101


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

การอบรมปลูกต้นกล้าความดีท�ำเอ็มวี ‘ช่อสะอาดต้านทุจริต’ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องเบียงก้า โรงแรมบางกอกชฎา ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (๒) l

102


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

โครงการประกวดมิวสิควิดีโอเพลง ‘ช่อสะอาดต้านทุจริต’ ประจ�ำปี ๒๕๖๑

มู ล นิ ธิ ต ่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ร่ ว มด� ำ เนิ น การ กับเครือเจริญโภคภัณฑ์ ทรู คอร์ปอเรชัน่ จัดโครงการ ประกวดมิวสิควิดีโอ ‘ช่อสะอาดต้านทุจริต’ประจ�ำปี ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการใช้สื่อจากเพลง ‘ช่อสะอาดต้าน ทุจริต’ ประจ�ำปี ๒๕๖๐ ทัง้ ๑๐ เพลง มาผลิตเป็นภาพ เรื่องราว เพื่อปลุกจิตส�ำนึก และร่วมกันรณรงค์ต่อต้าน การทุ จ ริ ต ทุ ก รู ป แบบ ผ่ า นทางสื่ อ โทรทั ศ น์ และ สื่อสังคมออนไลน์ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไป ผลิตผลงานมิวสิควิดโี อ ส่งเข้าประกวด ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ถึงวันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ชิงถ้วยเกียรติยศ จาก ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก รัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า ๙๐๐,๐๐๐ บาท

ในการจัดโครงการฯ นี้ ได้รับการสนับสนุน จาก ส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พีทีที โกลบอล เคมิ ค อล จ� ำ กั ด (มหาชน) และมี ส มาคมผู ้ ก� ำ กั บ ภาพยนตร์ไทย อุทยานการเรียนรู้ TK Park ร่วม สนับสนุนโครงการ คุณสมบัติของการรับสมัคร สามารถสมัคร คนเดียว หรือ ทีม หากเป็นทีมสมาชิกในทีมต้องไม่เกิน ๓ คน แบ่งเป็นสองประเภท คือ ประเภทนักเรียน นิสติ นักศึกษา (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย-ปริญญา ตรี) จะต้องอยู่ในสถาบันการศึกษาเดียวกัน และ มี อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษารั บ รอง โดยอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา สามารถเป็นที่ปรึกษาได้มากกว่า ๑ ทีม และประเภท บุคคลทั่วไป ซึ่งผู้สมัครต้องเลือกประกวดในประเภท ใดประเภทหนึ่งและเป็นสมาชิกได้เพียง ๑ ทีมเท่านั้น และสามารถส่งผลงานได้ไม่จ�ำกัดจ�ำนวน ทางคณะกรรมการฯ จะพิจารณาจากมิวสิค วิดีโอที่ใช้บทเพลง ‘ช่อสะอาดต้านทุจริต’ ที่มีความ ยาวไม่เกิน ๕ นาที ต้องมีเนือ้ หาทีส่ ร้างสรรค์ โดดเด่น เหมาะสมและสอดคล้องกับบทเพลง ‘ช่อสะอาด ต้านทุจริต’ ทีเ่ ลือกมาผลิตเป็นมิวสิควิดโี อ ภาพ เสียง และเนือ้ หาต้องรณรงค์ตอ่ ต้านการทุจริต ไม่ขดั ต่อศีล ธรรมอันดีงาม และไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อบุคคล

103


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

ต่อสถาบัน ต่อองค์กรต่าง ๆ เป็นผลงานที่ท�ำขึ้นใหม่ ไม่เคยผ่านการประกวดฯ เผยแพร่สู่สาธารณะจากที่ ใดมาก่อน ไม่ลอกเลียนแบบใคร ไม่ดัดแปลงค�ำร้อง และท�ำนองเพลง แต่สามารถหยุดเพลง เพิ่มไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ หรือ ละครสอดแทรกลงไปใน มิวสิควิดโี อได้ สามารถสือ่ เข้าถึงบทบาทของนักแสดง ในมิวสิควิดีโอ ทั้งนี้ กรณีน�ำภาพและเสียงประกอบ หรือคลิปวิดโี อของผูอ้ นื่ มาใช้ในมิวสิควิดโี อ ต้องได้รบั การอนุญาต รางวัลของการประกวด ๑. ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา - รางวัลที่ ๑ ถ้วยเกียรติยศ จากนายก รัฐมนตรี พร้อมเกียรติบตั ร และเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท - รางวั ล ที่ ๒ ถ้ ว ยเกี ย รติ ย ศ จาก ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล ๗๐,๐๐๐ บาท - รางวั ล ที่ ๓ ถ้ ว ยเกี ย รติ ย ศ จาก ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท - รางวั ล ชมเชย โล่ เ กี ย รติ ย ศ จาก ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท (๒ รางวัล) ๒. รางวัลส�ำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา - รางวัลที่ ๑ เกียรติบัตร พร้อมเงิน รางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท

104

- รางวัลที่ ๒ เกียรติบัตร พร้อมเงิน รางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท - รางวัลที่ ๓ เกียรติบัตร พร้อมเงิน รางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท - รางวัลชมเชย เกียรติบัตร พร้อมเงิน รางวัล ๕,๐๐๐ บาท (๒ รางวัล) ๓. ประเภทประชาชนทั่วไป - รางวัลที่ ๑ ถ้วยเกียรติยศ จาก นายกรัฐมนตรี พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล ๒๐๐,๐๐๐ บาท - รางวัลที่ ๒ ถ้วยเกียรติยศ จาก ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท - รางวัลที่ ๓ ถ้วยเกียรติยศ จาก ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท - รางวัลชมเชย โล่เกียรติยศ จาก ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท (๒ รางวัล) ๔. รางวั ล ป๊ อ ปปู ล ่ า โหวต เงิ น รางวั ล ๓๐,๐๐๐ บาท นับจากยอด Like, Wow, Love มาก ที่สุดที่ปรากฏบน Facebook Fanpage ช่อสะอาด ต้านทุจริต ตัง้ แต่วนั ที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และ รวมกับคะแนนโหวตจากผู้เข้าชมการประกวดรอบ ชิงชนะเลิศ


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต l

ผู้ก�ำกับภาพยนตร์

คุณธนิตย์ จิตนุกูล ผู้ก�ำกับภาพยนตร์ ผู้อ�ำนวยการสร้าง นักเขียนบทภาพยนตร์ไทย มีชื่อเสียง จากภาพยนตร์ไทย เรือ่ ง บางระจัน ที่ ออกฉายในปี พ.ศ. ๒๕๔๓

คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว ผู้ก�ำกับภาพยนตร์ไทย นักเขียนบท ภาพยนตร์ และผู้ควบคุมการสร้าง ผลงานภาพยนตร์สร้างชื่อ คือ เรื่อง องค์บาก และต้มย�ำกุ้ง

คุณบัณฑิต ทองดี นักเขียนบทภาพยนตร์ และผู้ควบคุม การสร้าง เริ่มต้นเข้าสู่วงการด้วยการ เป็นผู้ช่วยครีเอทีฟ ฝ่ายมิวสิควิดีโอ บริษัท อาร์เอส โปรโมชั่น

คุณอลงกต เอื้อไพบูลย์ ผู ้ ก� ำ กั บ โฆษณา ภาพยนตร์ มิ ว สิ ค วิดีโอ เริ่มมีชื่อเสียงจากการท�ำมิวสิค วิดโี อ โดยใช้ฟลิ ม์ ๑๖ มม.ในการ ถ่าย ท�ำเกือบ ๑๐๐% การเล่าเรื่อง และ สือ่ ความหมายด้วยภาพทีม่ เี อกลักษณ์ อย่ า งชั ด เจน มี ผ ลงานไม่ ต�่ ำ กว่ า ๑,๐๐๐ ชิ้น ทั้งในและนอกประเทศ

คุณชาญ รุ่งเรืองเดชวัฒนา ผู้ก�ำกับภายนตร์โฆษณา ผู้ชนะเลิศ การประกวดเพลง ช่ อ สะอาดต้ า น ทุจริต ๒๕๖๐ เพลงกาล...โกง Film Director บริษทั Shi-Hua-Hua จ�ำกัด

คุณเหมันต์ เชตมี จบการศึกษาคณะครุศาสตร์ ภาค วิ ช าศิ ล ปวิ ช าเอกประติ ม ากรรม จุ ฬ า ล ง ก ร ณ ์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย มี ประสบการณ์ ด ้ า นผู ้ ก� ำ กั บ ศิ ล ป์ รายการโทรทั ศ น์ หั ว หน้ า ฝ่ า ย ผู้ก�ำกับภาพยนตร์ไทย เรื่อง “ปอบ หวีด สยอง” “หนีตายไปกับเธอ”

ฐิติพงศ์ เกิดทองทวี ผู้ก�ำกับมิวสิควิดีโอ / หนังสั้น ผู้ก่อตั้ง Hello Filmmaker ผลงานมิวสิควิดีโอ ขอ / Lomosonic, ไม่เคย / ๒๕ Hours, โอมจงเงย / Stamp, Devil / Stamp, แค่เท่านั้น / Better Weather, Message In A Bottle / Part time Musicians, ตัวปลอม / Potato & Lula, ซ่อนกลิ่น / Palmy

105


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

งานแถลงข่าวโครงการประกวดมิวสิควิดีโอเพลง ‘ช่อสะอาดต้านทุจริต’ ประจ�ำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์ TK Park เซ็นทรัลเวิล์ด ชั้น ๘ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ l

106


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

การคัดเลือกผลงานมิวสิควิดีโอเพลง ‘ช่อสะอาดต้านทุจริต’ รอบแรก ณ ห้องฉายภาพยนตร์ ๑ และ ๒ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น ๘ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ l

รายนามคณะกรรมการคัดเลือก รอบแรก ๑. คุณเยาวมาลย์ จ้อยจุฬี กรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ๒. คุณนครินทร์ ชานะมัย Creative & Synergy Manager ๓. คุณจักรา สิมพลีวงศ์ Senior Director TrueVisions ๔. คุณโพธิกา ตัญญะเกตุ Senior Creative TrueVisions ๕. คุณปิลันธนี พาณิชพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร กลุ่มทรู ๖. คุณพัชนนท์ จงอุทัยไพศาล เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อภายในองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์

107


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

การคัดเลือกผลงานมิวสิควิดีโอเพลง ‘ช่อสะอาดต้านทุจริต’ รอบสอง ณ ห้องฉายภาพยนตร์ ๑ และ ๒ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น ๘ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ l

รายนามคณะกรรมการคัดเลือก รอบสอง ๑. คุณบัณฑิต ทองดี ผู้ก�ำกับภาพยนตร์ ๒. คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว ผู้ก�ำกับภาพยนตร์ ๓. คุณอลงกต เอื้อไพบูลย์ ผู้ก�ำกับภาพยนตร์โฆษณาและผู้ก�ำกับมิวสิควิดีโอ (MV) ๔. คุณชาญ รุ่งเรืองเดชวัฒนา ผู้ก�ำกับภาพยนตร์โฆษณา ๕. พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ๖. ดร. ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ๗. คุณไพรัช ลีสุวัฒน์ ผู้แทนจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ ๘. คุณประพาฬพงษ์ มากนวล รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู

108


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

กิจกรรม Workshop พบโค้ชเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น (Comment) และข้อแนะน�ำ ณ อุทยานการ เรียนรู้ TK Park ชั้น ๘ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ l

รายนามคณะวิทยากรในกิจกรรม Workshop วิทยากรประจ�ำห้องประชาชนทั่วไป ๑. พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ ๒. คุณธนิตย์ จิตนุกูล ๓. คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว ๔. คุณเหมันต์ เชตมี วิทยากรประจ�ำห้องนักเรียน นิสิต นักศึกษา ๑. คุณอภิศราวรรณ วัชรินทร์พร ๒. คุณบัณฑิต ทองดี ๓. คุณอลงกต เอื้อไพบูลย์ ๔. คุณชาญ รุ่งเรืองเดชวัฒนา

กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต นายกสมาคมผู้ก�ำกับภาพยนตร์ไทย ผู้ก�ำกับภาพยนตร์ ผู้ก�ำกับภาพยนตร์และมิวสิควิดีโอ (MV) กรรมการที่ปรึกษามูลนิธิต่อต้านการทุจริต ผู้ก�ำกับภาพยนตร์ ผู้ก�ำกับภาพยนตร์โฆษณาและมิวสิควิดีโอ (MV) ผู้ก�ำกับภาพยนตร์โฆษณา

109


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

การคัดเลือกผลงานมิวสิควิดีโอเพลง ‘ช่อสะอาดต้านทุจริต’ รอบรองชนะเลิศ ณ ห้องฉายภาพยนตร์ ๑ และ ๒ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น ๘ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ l

รายนามคณะกรรมการคัดเลือก รอบรองชนะเลิศ ๑. พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ ๒. คุณประพาฬพงษ์ มากนวล ๓. คุณธนิตย์ จิตนุกูล ๔. คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว ๕. คุณบัณฑิต ทองดี ๖. คุณเหมันต์ เชตมี ๗. คุณชาญ รุ่งเรืองเดชวัฒนา

110

กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต รองผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพือ่ สังคม กลุม่ ทรู นายกสมาคมผู้ก�ำกับภาพยนตร์ไทย ผู้ก�ำกับภาพยนตร์ ผู้ก�ำกับภาพยนตร์ ผู้ก�ำกับภาพยนตร์และมิวสิควิดีโอ (MV) ผู้ก�ำกับภาพยนตร์โฆษณา


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต l การประกวดรอบชิงชนะเลิศ และพิธีมอบรางวัล ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๕ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ถนนพระรามหนึ่ง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑)

รางวัลประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา

ชนะเลิศ : ทีม ประชาชนโปรดักชัน มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เพลง ใจสะอาด รองชนะเลิศอันดับ ๑ : ทีม The Action โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม จังหวัดหนองบัวล�ำภู เพลง ต้นกล้าความดี รองชนะเลิศอันดับ ๒ : ทีม ข้าวตอกฟิล์ม โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม จังหวัดยโสธร เพลง ทุจริตอย่าติดว้าว ชมเชย : ทีม Wira Film มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จังหวัดปทุมธานี เพลง ทุจริตอย่าติดว้าว ชมเชย : ทีม ขีดเขียนโปรดักชัน มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม เพลง ปลวก

ชนะเลิศ ทีม ประชาชนโปรดักชัน

รองชนะเลิศอันดับ ๑ ทีม The Action

รองชนะเลิศอันดับ ๒ ทีม ข้าวตอกฟิล์ม

ชมเชย ทีม ขีดเขียนโปรดักชัน

ชมเชย ทีม Wira Film

111


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต l การประกวดรอบชิงชนะเลิศ และพิธีมอบรางวัล ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๕ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ถนนพระรามหนึ่ง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (๒)

รางวัลประเภทประชาชน

ชนะเลิศ : ทีม กรุ๊งกริ๊ง จังหวัดขอนแก่น เพลง เด็กไทยโตไปไม่โกง รองชนะเลิศอันดับ ๑ : ทีม MOVING IMAGE จังหวัดเชียงใหม่ เพลง กาล...โกง รองชนะเลิศอันดับ ๒ : ทีม พลังวิเศษ จังหวัดบุรีรัมย์ เพลง เด็กไทยโตไปไม่โกง ชมเชย : ทีม ดังเต้ทีม จังหวัดระยอง เพลง กาล...โกง ชมเชย : ทีม โอ้โห จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพลง ฉันจะไม่ทน... Popular Vote : ๕,๑๙๘ คะแนน ทีม ข้าวตอกฟิล์ม โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม จังหวัดยโสธร เพลง ทุจริตอย่าติดว้าว

ชนะเลิศ ทีม กรุ๊งกริ๊ง

112

รองชนะเลิศอันดับ ๑ ทีม MOVING IMAGE

รองชนะเลิศอันดับ ๒ ทีม พลังวิเศษ

ชมเชย ทีม ดังเต้ทีม

ชมเชย ทีม โอ้โห

รางวัล Popular Vote ทีม ข้าวตอกฟิล์ม


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

การประกวดรอบชิงชนะเลิศและพิธีมอบรางวัล ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๕ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ถนนพระรามหนึ่ง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ “เรี ย นศาสตราจารย์พิเ ศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธติ อ่ ต้านการทุจริต ท่านผูแ้ ทน จากหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ คณะกรรมการตั ด สิ น การ ประกวด ผู้เข้าร่วมประกวด และท่านผู้มีเกียรติที่ได้ เข้ามาร่วมงานทุกท่านครับ เราคงได้ทราบกันอยู่แล้วว่าการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตนั้น เหมือนกับการป้องกันและ ปราบปรามอาชญากรรมทั้งหลาย กล่าวคือ แม้ว่าจะ เป็นหน้าที่ของรัฐ แต่รัฐไม่มีวันจะท�ำได้ส�ำเร็จเพียง ฝ่ายเดียว จ�ำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากภาคประชาชน ไม่ว่าจะในส่วนของการ

ป้องกันหรือปราบปรามก็ตาม ในส่วนของการปราบ ปรามการทุจริต การได้มีส่วนในการชี้เบาะแส การได้ มีส่วนเป็นพยาน และการได้มีส่วนในการให้ก�ำลังใจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ นั่นคือ มาตรการที่ประชาชนจะเข้า มามีบทบาท มีสว่ นร่วมในการปราบปรามได้อย่างดี ที่ ส�ำคัญคือในส่วนของการป้องกัน ซึง่ ได้แก่ การรณรงค์ สร้างจิตส�ำนึก การบอกกล่าว การตักเตือน การให้ ความรู้ เรือ่ งแบบนีภ้ าคประชาชนน่าจะมีบทบาทได้ดี มากกว่าภาครัฐเสียอีก เพราะภาคประชาชนคือผูท้ อี่ ยู่ กับประชาชน ท�ำอะไรออกมาสักอย่างหนึ่งก็สามารถ เผยแพร่ไปยังผู้คนเป็นจ�ำนวนมาก อย่างรวดเร็ว ถูก จริตกิริยา อัธยาศัย การท�ำงานในด้านการรณรงค์ ป้องกัน จะมีสว่ นส�ำเร็จได้เป็นอย่างดี ถ้าหากใช้สอื่ ใช้ วัฒนธรรม ใช้ศิลปะ ใช้ความบันเทิงเข้ามามีส่วนร่วม เพราะมีความน่าตื่นเต้น เร้าใจ เรียกความสนใจได้ดี กว่าวิธีการอย่างอื่น เพราะฉะนั้น เมื่อพูดถึงสื่อก็ จ� ำ เป็ น ที่ จ ะต้ อ งพู ด ถึ ง เรื่ อ งรายการวิ ท ยุ รายการ โทรทัศน์ รายการละคร เพลง ดนตรี รวมถึงมิวสิค วิดีโอ ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับ มูลนิธิต่อต้านการ ทุจริต เป็นภาคประชาชนที่ได้ด�ำเนินการในเรื่องการ รณรงค์ปอ้ งกันเพือ่ ต่อต้านการทุจริต ติดต่อกันมาเป็น เวลานาน ในปีที่ผ่านมาผมเคยมีโอกาสเป็นผู้แทน รัฐบาลมามอบรางวัลเรือ่ งการแต่งเพลง ซึง่ เพลงเหล่านัน้ เป็นเพลงที่ไพเราะ และเวลาต่อมาได้มีความคิดว่า การเผยแพร่โดยอาศัยบทเพลงอย่างเดียวจะได้รับรู้

113


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

เพียงทางโสตประสาท คือ ทางหู ไม่สามารถทีจ่ ะมอง เห็นภาพและจินตนาการตามได้อย่างชัดแจ้ง จะมีวิธี การอย่างไรที่จะท�ำให้บทเพลง ค�ำร้อง ท�ำนอง ดนตรี และเสี ย งร้ อ งอั น ไพเราะนั้ น สามารถเผยแพร่ ไ ปสู ่ ประชาชนได้อย่างกว้างขวางที่สุด มาถึงวันนี้สิ่งที่ได้ ปรารภไว้ได้เป็นความจริง คือ การน�ำเอาเพลงเหล่านั้น มาหมุนเวียนอีกครั้งหนึ่งในรูปแบบของมิวสิควิดีโอ และได้มกี ารจัดประกวดขึน้ โดยมีคณะกรรมการผูท้ รง คุณวุฒิ เป็นกลาง และมีความรอบรูใ้ นแวดวงดังกล่าว ได้เข้ามามีส่วนช่วยในการตัดสินมอบรางวัล ซึ่งท่าน นายกรัฐมนตรีได้รบั ทราบเรือ่ งนี้ ท่านยินดีและเต็มใจ อย่างยิ่ง ที่จะมอบถ้วยและรางวัลเกียรติยศให้แก่ผู้ที่ ชนะเลิศ โดยจารึกนามของท่านไว้ และท่านได้สงั่ การ ให้ ผ มเป็ น ผู ้ แ ทนของท่ า นนายกรั ฐ มนตรี แ ละทาง รัฐบาลมามอบรางวัลในวันนี้ เพือ่ แสดงความสนับสนุน ร่วมมือ ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน โดยมี มูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นแบบอย่าง

114

ในนามของรัฐบาลและท่านนายกรัฐมนตรี ขอ ขอบพระคุณมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ที่ได้มีใจหยิบ เรือ่ งนีม้ าท�ำ มารณรงค์ อย่างต่อเนือ่ ง ขอขอบพระคุณ ทุกส่วน ทุกท่าน ที่ได้มีส่วนในการอุปการะ อุปถัมภ์ ให้เกิดรายการนีข้ นึ้ ขอขอบพระคุณกลุม่ ทรู และเครือ ทั้งหลายที่จะน�ำเอามิวสิควิดีโอที่ได้รับรางวัลไปเผย แพร่ ต ่ อ ไปทางรายการโทรทั ศ น์ ซึ่ ง ภาครั ฐ ยิ น ดี สนับสนุนอีกช่องทางหนึ่งในการน�ำไปเผยแพร่ใน รายการโทรทัศน์ของรัฐต่อไป ขอขอบพระคุณทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็น นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือ ประชาชน ที่ ไ ด้ ส ่ ง ผลงานของท่ า นเข้ า ร่ ว มประกวด ขอ ขอบพระคุณครู อาจารย์ ผู้มีส่วนในการสนับสนุนจน ท�ำให้เกิดงานทีด่ ี ทัง้ งานศิลป์และงานสร้างสรรค์ และ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ ทัง้ นี้ ในนามของรัฐบาลขอแสดงความชืน่ ชมยินดี มายั ง ผู ้ ช นะการประกวดอี ก ครั้ ง หนึ่ ง และขอ ขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ช่วยกันท�ำให้เกิดช่อสะอาด ขึ้ น และหวั ง ว่ า ท่ า นคงจะสื บ ทอดความรู ้ สึ ก เจตนารมณ์ และการด�ำเนินงานเช่นนี้ให้ด�ำเนินต่อ เนื่องไปในอนาคต เพื่อว่าประเทศไทยจะได้มีช่อสะอาด เกิดขึ้นจ�ำนวนมาก หลากหลายช่อต่อไปในอนาคต ขอบคุณครับ” ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

ยุวทูตช่อสะอาดต้านทุจริต ปี ๒๕๖๒

นางสาวธัญลักษณ์ โชคธนเดช (พลอยใส)

นายกิตติคุณ ค�ำเพราะ (โฟกัส)

การศึกษา เกียรตินิยมอันดับ ๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษย์ ศาสตร์ เอก Voice Classic Opera ด้วยมีความฝันและใจที่รักเสียงเพลง จึงได้ เข้ า ร่ ว มประกวดและเป็ น ๑ ใน ๑๒ คนสุ ด ท้ า ยของรายการร้ อ งเพลง (True Academy Fantasia AF12) - ดาวคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ขวัญใจช่างภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี ๒๕๕๖ - เฟรชชี บุคลิกภาพดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลงานทีร่ ว่ มกับทางมูลนิธติ อ่ ต้านการทุจริต ยุวทูตช่อสะอาดต้านทุจริต ปี ๒๕๖๐, ยุวทูตช่อสะอาดต้านทุจริต ปี ๒๕๖๒, ร้องเพลงและร่วมเสวนาในหัวข้อ ตัวแทน ศิลปินและเยาวชนกับบทเรียนต้านโกง ในพิธลี งนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริตและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ผลงานที่ร่วมกับทางป.ป.ช. ยุวทูตช่อสะอาดต้านทุจริต ปี ๒๕๖๐, ร้องเพลง งานต่อต้านการคอร์รัปชันสากล, ร้องเพลงรณรงค์ประกวดแต่งเพลงช่อสะอาดต้านทุจริต, ภาพยนตร์สั้นของ GMM 25 เรื่อง โตไปไม่โกง ปี ๒๕๕๖, ละครสั้นบันทึกลับวัยร้าย (ตอน ตามรอยพ่อป.ป.ช.), ร้องเพลงประกอบซีรีย์ AF 12 เกาะคนกล้าเกมล่าฝัน, เพลง “พลังรักนมแม่” ประจ�ำมูลนิธินมแม่แห่งประเทศไทย, ภาพยนตร์สั้นของ GTH เรื่อง “โตไปไม่โกง” ตอนผูต้ ดั สินปี ๒๕๕๖, ซีรยี ์ ของ GTH เรือ่ ง เพือ่ นเฮีย้ นโรงเรียนหลอน Ep.8 แอบถ่ายช่อง GMM 25, Happiness The Series ตอนความรัก ช่อง True4U, ละครเวทีเทิดพระเกียรติ รากฟ้ากับแสงดิน, โฆษณา Truemove / Toyota / กรุงศรีฯ / Coke / Citra / Pond’s การศึกษา มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง คณะรัฐศาสตร์ ชอบร้องเพลงตั้งแต่ เด็ก มีความฝันการเป็นนักร้อง จึงได้ประกวดร้องเพลง เป็น ๑ ใน To Be Number One Idol รุ่นที่ ๓ ระดับประเทศ และได้เข้าร่วมประกวดและเป็น ๑ ใน ๑๒ คนสุดท้ายของรายการร้องเพลง (True Academy Fantasia AF 12) - ได้รับประกาศนียบัตร จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์ จากการเป็นบุคคลช่วยเหลือสังคมโครงการ From Street To Stars - ได้รับโล่จากกงสุลใหญ่ นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ฐานะผู้ที่ท�ำคุณ ประโยชน์แก่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี ๒๕๖๐ ร่วมกับทางมูลนิธิต่อต้านการทุจริต : ยุวทูตช่อสะอาดต้านทุจริต ปี ๒๕๖๐ : ยุวทูตช่อสะอาดต้านทุจริต ปี ๒๕๖๒, ร้องเพลงและร่วมเสวนาในพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือของมูลนิธิต่อต้านการทุจริตและมหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ ผลงานร่วมกับทางป.ป.ช. : ยุวทูตช่อสะอาดต้านทุจริต ปี ๒๕๖๐, ขับร้องเพลงโจรผูกไทด์, ละครสั้นบันทึกลับวัยร้าย (ตอน ตามรอยพ่อป.ป.ช.), ซีรีย์ AF 12 The Series เกาะคนกล้าเกมล่าฝัน ช่อง Ture4U, ละครสั้น A Cup Of Life ของมูลนิธโิ รงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ช่อง ๕, เพลงใจเห็นใจ ค่าย Truefantasia, เพลงมรดกไทย ค่าย Truefantasia

115


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

โครงการจัดท�ำหมู่บ้านช่อสะอาด ประจ�ำปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมมือกับส�ำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ�ำ จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ๗๖ จังหวัด คัดเลือกหมู่บ้าน ที่มีความพร้อมที่จะปรับการบริหารงานให้เป็นหมู่บ้าน ช่อสะอาด ปีละ ๒๕ จังหวัด ๆ ละ ๑ หมู่บ้าน เพื่อ สนับสนุนการจัดท�ำโครงการในการส่งเสริมการบริหาร จัดการหมู่บ้านตามระบบธรรมาภิบาล ด้วยการด�ำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน�ำหลักธรรม ในพระพุทธศาสนามาใช้ในการด�ำเนินชีวิตอย่างสันติสุข สร้างวิทยากรตัวคูณเพื่อบูรณาการองค์ความรูด้านการ ต่อต้านการทุจริต และการสร้างความตระหนักรูและ ปลุกจิตส�ำนึกให้ประชาชนในหมูบ า้ นเป็นคนดี มีคณ ุ ธรรม และจริยธรรม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา ลาดับ ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖.

116

ชื่อหมู่บ้าน บ้านชุมชนสันจาปา บ้านทุ่งศรี บ้านสามขา บ้านเจดีย์ขาว บ้านป่าแดง บ้านนาปัง บ้านหมอกจาแป่ บ้านหาดสองแคว แม่กลองคี บ้านน้าครั่ง บ้านปั้นจั่น บ้านลาดบัวขาว บ้านวังชัย บ้านจอมแจ้ง บ้านห้วยทราย บ้านนาคาน้อย บ้านบึงโนใน บ้านสร้างคา บ้านวังหน้าผา บ้านนาถ่อนเหนือ บ้านภู บ้านหนองอีบุตร บ้านหนองช้าง บ้านหนองฮี บ้านนาอ้อ บ้านรัชดาป่าจิก

และพระมหากษัตริย์ มีความเสียสละค�ำนึงถึงประโยชน์ สวนรวมมากกว่าส่วนตน ส�ำหรับหมู่บ้านช่อสะอาดที่ ด�ำเนินการจะให้เป็นต้นแบบในการขยายผลเพื่อพัฒนา หมูบ้านช่อสะอาดในพื้นที่อื่น ๆ ภายในแต่ละจังหวัด ต่อไป การด�ำเนินโครงการฯ ได้จัดท�ำเป็นโครงการ ต่ อ เนื่ อ ง ๓ ป ตั้ ง แต่ ป ี ง บประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๒ โดยแบ่งพื้นที่การด�ำเนินโครงการนอกเหนือจากพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่หลัก แล้วกระจายพื้นที่ ทั่วทุกภาคของประเทศ อีกจ�ำนวน ๗๕ จังหวัด ซึ่งพื้นที่ โครงการงบประมาณ ปี ๒๕๖๑ ได้แก่ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีรายชื่อ ดังนี้

ตาบล แม่สรวย ทุ่งศรี หัวเสือ ริมปิง ท่าวังทอง นาปัง หมอกจาแป่ หาดสองแคว โมโกร วังบาล ย่านยาว สมอแข โนนชัยศรี สีกาย โนนราษี กุดผึ้ง โคกสี วังชมภู เสอเพลอ นาถ่อน บ้านเป้า หนองอีบุตร หนองช้าง ดอนช้าง นาอ้อ หนองกี่

อาเภอ แม่สรวย ร้องกวาง แม่ทะ เมืองลาพูน เมืองพะเยา กิ่งอาเภอภูเพียง เมืองแม่ฮ่องสอน ตรอน อุ้งผาง หล่มเก่า สวรรคโลก เมือง โพนทอง เมืองหนองคาย บรบือ สุวรรณคูหา สว่างแดนดิน พรเจริญ กุมภวาปี ธาตุพนม หนองสูง ห้วยผึ้ง สามชัย เมือง เมืองเลย กบินทร์บุรี

จังหวัด เชียงราย แพร่ ลาปาง ลาพูน พะเยา น่าน แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย พิษณุโลก ร้อยเอ็ด หนองคาย มหาสารคาม หนองบัวลาภู สกลนคร บึงกาฬ อุดรธานี นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เลย ปราจีนบุรี


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

การปฐมนิเทศการจัดท�ำโครงการหมู่บ้านช่อสะอาด ประจ�ำปี ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูค�ำ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๗-๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑) l

117


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

เดินทางไปศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ต�ำบลแม่สา อ�ำเภอแม่ริม ศึกษาดูงานตามโครงการศูนย์ พัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ณ ต�ำบลป่าเมี่ยง อ�ำเภอดอยสะเก็ด และฟังการบรรยายสรุปผลและศึกษาฐานความรู้ การด�ำเนินงานของหมู่บ้านหนองปลามัน ณ บ้านหนองปลามัน จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๗-๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (๒) l

118


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

การตรวจและประเมินผลการปฏิบัติงาน ณ บ้านนาค�ำน้อย อ�ำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล�ำภู เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ l

119


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

โครงการฝึกอบรมเยาวชนช่อสะอาด ประจ�ำปี ๒๕๖๑ การพัฒนาหมู่บ้านให้ปลอดจากการทุจริต ย่อมส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาสังคมและประเทศ ให้มีความมั่นคง ยั่งยืน เริ่มตั้งแต่ระดับครอบครัว ให้มคี วามซือ่ สัตย์สจุ ริตทางกาย พฤติกรรม จิตใจ และ ปัญญา เกิดการตระหนักรู้ เกิดความละอายชั่วและ เกรงกลัวต่อการทุจริต เมื่อคนในหมู่บ้านเกิดการ ตระหนักรู้ จะส่งผลให้เป็นคนมีความประพฤติปฏิบัติ ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ช่วยปกป้องรักษาผลประโยชน์ ของหมู่บ้าน ช่วยรักษาทรัพยากรของชุมชน พลัง “บวร” จึงเป็นภูมิคุ้มกันที่ส�ำคัญต่อการป้องกันการ ทุจริตในหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านช่อสะอาด จากพระราชด� ำ รั ส ของพระบาทสมเด็ จ พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทีพ่ ระราชทาน ณ พระต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ “...ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นพื้นฐานของ ความดีทกุ อย่าง จึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดในตัวเอง เพื่อจักได้เป็นคนดี มีประโยชน์และมีชีวิตที่สะอาด ที่เจริญมั่นคง...” ความซื่อสัตย์สุจริต นอกจากจะ เป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างแล้ว ยังส่งผลให้ชีวิต มนุษย์ มีความสะอาด บุคคลใดทีด่ ำ� เนินชีวติ ด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต ชีวิตของบุคคลนั้น ย่อมถือว่า “สะอาด และเจริญมั่นคง”

120

ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ เ ยาวชนได้ มี ค วามส� ำ นึ ก ใน พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รวมทั้งน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาใช้ในชีวิตประจ�ำวันตามแนวทางที่ก�ำหนด ๔ ประการ (๔ เสาหลัก) คือ กายสะอาด พฤติกรรม สะอาด จิตใจสะอาด และปัญญาสะอาด ส�ำหรับในปี ๒๕๖๑ นี้ โครงการฝึกอบรม เยาวชนช่อสะอาดด�ำเนินการในพืน้ ที่ ๒๖ หมูบ่ า้ น ๒๕ จังหวัด และเชือ่ มโยงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏในพืน้ ที่ ใกล้เคียง ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏจะจัดอาจารย์ จ�ำนวน ๒ ท่าน และนิสิต/นักศึกษา จ�ำนวน ๘ ท่าน ร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์และเป็นผู้ช่วยวิทยากรจัด กิจกรรม เพื่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจะได้ร่วมกับ หมูบ่ า้ นด�ำเนินการขับเคลือ่ นหมูบ่ า้ นช่อสะอาดในการ สนับสนุนด้านวิชาการ รวมถึงให้คำ� ชีแ้ นะเกีย่ วกับการ วางแผน การท�ำโครงการ ส�ำหรับต่อยอดขยายผล หมู ่ บ ้ า นช่ อ สะอาดเป็ น ต� ำ บลช่ อ สะอาด อ� ำ เภอ ช่อสะอาด และจังหวัดช่อสะอาด ในอนาคต ซึ่งมีรายชื่อหมู่บ้านช่อสะอาดและสถานศึกษาที่ เข้าร่วมกิจกรรม ปี ๒๕๖๑ มีดังนี้


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

ลาดับที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ บ้๑๑ าน ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖

หมู่บ้าน/จังหวัด

บ้านทุ่งศรี/แพร่ แม่กลองคี/ตาก บ้านลาดบัวขาว /พิษณุโลก บ้านสามขา/ล�ำปาง บ้านศรีบังวัน/ล�ำพูน บ้านหมอกจ�ำแป่/แม่ฮ่องสอน บ้านน�้ำครั่ง/เพชรบูรณ์ บ้านหาดสองแคว/อุตรดิตถ์ บ้านปั้นจั่น/สุโขทัย บ้านจอมแจ้ง/หนองคาย บ้านสร้างค�ำ/บึงกาฬ บ้านวังชัย/ร้อยเอ็ด บ้านหนองช้าง/กาฬสินธุ์ บ้านหนองอีบุตร/กาฬสินธุ์ บ้านนาปัง/น่าน บ้านป่าแดง/พะเยา บ้านชุมชนสันจ�ำปา/เชียงราย บ้านนาอ้อ/เลย บ้านวังหน้าผา/อุดรธานี บ้านบึงโนใน/สกลนคร บ้านนาถ่อนเหนือ/นครพนม บ้านภู/มุกดาหาร บ้านรัชดา ป่าจิก-บ้านโคกสั้น/ปราจีนบุรี บ้านนาค�ำน้อย/หนองบัวล�ำภู บ้านห้วยทราย/มหาสารคาม บ้านหนองฮี/ขอนแก่น

สถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ม.ราชภัฏก�ำแพงเพชร ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ม.ราชภัฏล�ำปาง ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ม.ราชภัฏก�ำแพงเพชร ม.ราชภัฏอุดรธานี ม.ราชภัฏสกลนคร ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ม.ราชภัฏพะเยา ม.ราชภัฏเชียงราย ม.ราชภัฏเลย ม.ราชภัฏอุดรธานี ม.ราชภัฏสกลนคร ม.ราชภัฏสกลนคร ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด ม.ราชภัฏราชนครินทร์ ม.ราชภัฏอุดรธานี ม.ราชภัฏมหาสารคาม ม.ราชภัฏมหาสารคาม

วันที่ด�ำเนินการ ๒๔-๒๕ มี.ค. ๒๕๖๑ ๖-๗ เม.ย. ๒๕๖๑ ๙-๑๐ เม.ย. ๒๕๖๑ ๑๙-๒๐ เม.ย. ๒๕๖๑ ๒๑-๒๒ เม.ย. ๒๕๖๑ ๒๔-๒๕ เม.ย. ๒๕๖๑ ๒-๓ พ.ค. ๒๕๖๑ ๑๙-๒๐ พ.ค. ๒๕๖๑ ๒๑-๒๒ พ.ค. ๒๕๖๑ ๔-๕ มิ.ย. ๒๕๖๑ ๙-๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๑ ๒๑-๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๑ ๒๓-๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๑ ๒๕-๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๑ ๒๑-๒๒ ก.ค. ๒๕๖๑ ๒๓-๒๔ ก.ค. ๒๕๖๑ ๒๖-๒๗ ก.ค. ๒๕๖๑ ๔-๕ ส.ค. ๒๕๖๑ ๑๖-๑๗ ส.ค. ๒๕๖๑ ๑๘-๑๙ ส.ค. ๒๕๖๑ ๒๐-๒๑ ส.ค. ๒๕๖๑ ๒๓-๒๔ ส.ค. ๒๕๖๑ ๑-๒ ก.ย. ๒๕๖๑ ๘-๙ ก.ย. ๒๕๖๑ ๑๓-๑๔ ก.ย. ๒๕๖๑ ๑๕-๑๖ ก.ย. ๒๕๖๑

โดยวิำธเนิีกนารด าเนินการอบรม ประกอบด้ ๔. ประสานวิ ท ยากร และจั ด เตรี ย ม โดยวิธีการด� การอบรม ประกอบด้ วย วย สารวจข้ าหมาย/ลักษณะ กษณะหมู่บ้าเอกสาร/วั น ชุมชน สดุ/อุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม ๑. ส�๑.ำรวจข้ อมูอลมูกลุลกลุ ม่ เป้่มเป้ าหมาย/ลั ป.ป.ช.ประจ าจังประสานการเดิ หวัด/ครู อาจารย์นทาง ของโรงเรียน ๕. หมู่บ้าน ชุมชน ๒. ประสานงานผู้รับผิดชอบในพื้นที่/สานักงาน ในพื ้นที/่ มหาวิ ทยาลัประสานงานผู ยราชภัฏในพื้น้รทีับ่ ผิและ/หรื อใกล้้นเคีทีย่/ง/สถานที ่อบรม/ส่ กี่ยวข้อง ำเนินงาน ส่งมูลนิธิ วนราชการที ๖. จัดท�ำ่เแผนการด� ๒. ดชอบในพื ๓. สารวจพื ที่ และประสานงานเครื ส�ำนักงาน ป.ป.ช.ประจ� ำจั้นงหวั ด/ครู อาจารย์ของอข่ายในพืต่อ้นต้ทีา่ นการทุจริต ๔. ประสานวิทยากร และจัดเตรียมเอกสาร/วัสดุ/อุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม ๗. ด�ำเนินการอบรม มีหัวข้อวิชาและ โรงเรียนในพื้นที่/๕.มหาวิ ทยาลัยราชภัฏในพื้นที่ และ/ ประสานการเดินทาง การด�ำจเนิริตนการ ดังนี้ หรือใกล้เคียง/สถานที วนราชการที ๖. จัดอ่ ทบรม/ส่ าแผนการด าเนินงานเ่ กีส่ย่ งวข้ มูลอนิงธิต่อต้านการทุ ดั งนี้ ๗.๑ ผู้เข้าอบรมท�ำแบบทดสอบ ๓. ๗.ส� ำดรวจพื ้ น ที่ และประสานงาน าเนินการอบรม มีหัวข้อวิชาและการดาเนิ นการ ก่ อ นการอบรม ชมวิ ดี ทั ศ น์ แ นะน� ำ มู ล นิ ธิ ต ่ อ ต้ า น เครือข่ายในพื้นที่

121


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

การทุจริต ร่วมส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ บพิตร และปฏิญาณตนเพื่อประพฤติปฏิบัติตนเป็น คนดี ร่วมขับเคลื่อนหมู่บ้านช่อสะอาดให้ปราศจาก การทุจริตคอร์รัปชัน ๗.๒ กิ จ กรรมกลุ ่ ม สั ม พั น ธ์ ส อด แทรกระหว่างการอบรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างผู้เข้าอบรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการอบรม ร่วมกัน ท�ำให้กล้าแสดงออก ส่งเสริมการมีส่วนร่วม รวมถึงเป็นประโยชน์ในการท�ำโครงการและกิจกรรม ต่าง ๆ ร่วมกันของเยาวชนในหมู่บ้าน โดยแบ่งผู้เข้า อบรมเป็น ๘ กลุ่ม ๆ ละ ๑๐ คน ๗.๓ การฝึกอบรมเรื่อง หลักการ ทรงงาน ทศพิธราชธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพี ย ง พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา ลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร โดยการบรรยาย ชมวิดีทัศน์ และแบ่งกลุ่มจัดท�ำกิจกรรมที่สอดรับกับ หัวข้อการฝึกอบรม ซึ่งท�ำให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน�ำไปปรับใช้ในการด�ำเนิน ชีวิต เช่น การด�ำรงตน การเรียน การใช้สื่อโซเชียล อย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ รูเ้ ท่าทันการทุจริต คอร์รปั ชัน รูเ้ ท่าทันยาเสพติด ฯลฯ รวมถึงสามารถน�ำ ความรู ้ ดั ง กล่ า วไปพั ฒ นาต่ อ ยอดและร่ ว มมื อ กั บ ผู้น�ำชุมชนในการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็น “หมู่บ้านช่อ สะอาด” ที่ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน ๗.๔ มอบหมายงาน “เรื่ อ งเล่ า เช้านี”้ โดยให้ผเู้ ข้าอบรมอ่านหนังสือ ๑-๒ เล่ม ได้แก่ “นิทานคุณธรรมสอนใจ” และ/หรือ “นิทานคุณธรรม : ๖๐ ยอดนิทานปลูกฝังชีวิตให้ดีงาม” ของส�ำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง ชาติ ผนวกกับความรูท้ ไี่ ด้รบั ในวันแรกของการอบรม ไปวิเคราะห์รอ้ ยเรียงเป็นเรือ่ งราว และน�ำเสนอในเช้า วันรุ่งขึ้น

122

๗.๕ ผูเ้ ข้าอบรมน�ำเสนอ “เรือ่ งเล่า เช้านี้” เป็นรายกลุ่ม ในลักษณะของการแสดงละคร โดยสมาชิกในกลุ่มทุกคนต้องออกมาแสดงร่วมกัน วิทยากรสรุปให้ความเห็น เชือ่ มโยงเข้ากับความรูท้ ไี่ ด้ จากการอบรมในวันแรก เช่น ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง หลักการทรงงาน ทศพิธราชธรรม เป็นต้น ๗.๖ จั ด กิ จ กรรมแบ่ ง กลุ ่ ม เพื่ อ น้อมน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพืน้ ฐานใน การพัฒนาตน ชุมชน และหมู่บ้าน เข้าสู่หมู่บ้านช่อ สะอาด ซึ่งมีทุกภาคส่วนร่วมกัน ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) และประกอบด้วย ๔ เสาหลักของ มูลนิธติ อ่ ต้านการทุจริต ได้แก่ กายสะอาด พฤติกรรม สะอาด จิตใจสะอาด และปัญญาสะอาด บนพื้นฐาน ของความซื่อสัตย์สุจริตและปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ๗.๗ แบ่งกลุม่ ผูเ้ ข้าอบรมตามชุมชน ทีอ่ าศัย และให้แต่ละกลุม่ วิเคราะห์หาปัญหาในชุมชน และหาแนวทางแก้ไข โดยน�ำความรูท้ ไี่ ด้อบรมมาเป็น ส่วนส�ำคัญในการคิดวิเคราะห์ และให้แต่ละกลุ่ม น�ำเสนอต่อหน้าผู้นำ� ชุมชน และน�ำโครงการดังกล่าว ไปปฏิบตั จิ ริง โดยให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วมพร้อมทัง้ รายงาน ผลการด�ำเนินงานให้มูลนิธิต่อต้านการทุจริตทราบ ๗.๘ สัญญาใจประกาศตน เป็น หมู่บ้านช่อสะอาด โดยผู้เข้าอบรมเขียนค�ำมั่นว่าตน จะ “เดินตามรอยเท้าพ่อ สานต่อที่พ่อท�ำ” อย่างไร บนกระดาษรูปหัวใจ น�ำไปติดรอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิ ต ร และมอบพระบรมฉายาลั ก ษณ์ ดังกล่าวให้หมู่บ้าน ๗.๙ ผู้เข้าอบรมท�ำแบบทดสอบ หลังการอบรม เพือ่ เปรียบเทียบว่าเมือ่ ผ่านการอบรม แล้ว ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้มากขึ้นเพียงไร และ ท� ำ แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจ เพื่ อ น� ำ ข้ อ มู ล ไป ปรับปรุงกิจกรรมในปีต่อไป


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

ผู้ เข้าอบรมติ สื่ อสารระหว่าางกังกัน กับบมูมูลลนินิธิตธ่อิตต้่อาต้นการทุ จริ ตทางไลน์ กลุ่ม และแต่ ะ ๗.๑๐ ผู๗.๑๐ ้ เข้าอบรมติ ดต่อดสืต่่ อสารระหว่ านการทุ จริ ตทางไลน์ กลุ่ ม ลและแต่ ละ หมู่บ้านรายงานผลการด าเนินโครงการให้ านการทุจจริริตตทราบ หมู่บ้านรายงานผลการด าเนินโครงการให้ มูลนิมูลธนิิตธ่อิตต้่อาต้นการทุ ทราบ ตารางอบรม ตารางอบรม โครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาด ประจาปี ๒๕๖๑

๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น.

๘.๐๐-๘.๓๐ น. วันที่ ๑ ลงทะเบียน

วันที่ ๒ ลงทะเบียน

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.

โครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาด ประจาปี ๒๕๖๑

๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น.

๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น.

๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.

๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.

วันที่ ๑ พิธีเยปินด ลงทะเบี

พิธีเปิด - กิจกรรม น้อมราลึกใน บรรยาย เรื่อง กิ จ กรรม น้ อ มร าลึ ก ใน บรรยาย เรื่อง - แนะนามูลนิธิ พระมหากรุณาธิคุณ - หลักการทรงงาน - แนะนามูลนิต่ธอิ ต้านการทุจริพระมหากรุ ณาธิคุณจ - หลั- ทศพิ กการทรงงาน ต พระบาทสมเด็ ธราชธรรม พระปรมิจนทรมหา - หลัธกราชธรรม ปรัชญาของ ต่อต้านการทุโดยชมวิ จริต ดีทัศน์ พระบาทสมเด็ - ทศพิ พิ ลอดุยเดช จพอเพียง โดยชมวิดีท-ัศกล่น์าวรายงาน พระปรมิภูนมทรมหา - หลัเศรษฐกิ กปรัชญาของ กล่ า วเปิ ด งาน บรมนาถบพิ ต ร - กล่าวรายงาน ภูมพิ ลอดุยเดช เศรษฐกิจพอเพียง (บรรยาย และผู เ ้ ข้ า อบรม - กล่าวเปิดงาน บรมนาถบพิตร มน้อมร้เาลึ ในพระมหา (บรรยายร่วและผู ข้ากอบรม กรุาลึ ณาธิกคในพระมหา ุณ) ร่วมน้อมร

วันที่ ๒ ลงทะเบียน

กรุณาธิคุณ)

- กิจกรรมกลุ่ม บรรยาย เรื่องแนวทางการ - บรรยาย เรื่อง สัมพันธ์ พัฒนาสู่หมู่บ้านช่อสะอาด หลักปรัชญาของ - กิจกรรมกลุ- ่ม“เรื่องเล่าเช้าบรรยาย ่องแนวทางการ ่อง ยง นี้” ๔เรืเสาหลั ก : กายสะอาด - บรรยาย เศรษฐกิเรืจพอเพี สัมพันธ์ นาเสนอโดยผูพั้เข้ฒา นาสู่หจิตมูใจสะอาด ่บ้านช่อสะอาด ชญาของ พฤติกรรม หลักักบปรั การเรี ยน / - “เรื่องเล่าเช้าอบรม นี้” ๔ เสาหลัสะอาด ก : กายสะอาด และปัญญาสะอาด เศรษฐกิ การใช้สจื่อพอเพียง นาเสนอโดยผู้เข้า จิตใจสะอาด พฤติกรรม กับอิการเรี ยนก/ส์ เล็กทรอนิ อบรม สะอาด และปัญญาสะอาด การใช้ สื่อก ความรั ฒนาสูก่ส์ อิ-เล็การพั กทรอนิ หมู บ ่ า ้ ความรักนช่อสะอาด

- การพัฒนาสู่ หมู่บา้ นช่อสะอาด

๑๒.๐๐๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐-๑๗๐๐ น. ๑๒.๐๐๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐-๑๗๐๐ น. ๑๓.๐๐ ๑๓.๐๐ น. พักน. บรรยาย เรื่อง - กิจกรรม หลักปรัชญาของ พั ก บรรยาย เรื อ ่ ง - กิจยกรรม กลางวัน - พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ เศรษฐกิจพอเพี งกับการหลักปรัชญาของ กลางวัน พระปรมิ - พระราชกรณี จพระบาทสมเด็ จ วิต การออม เศรษฐกิจพอเพียงกับการ นทรมหาภูมยิพกิลอดุ ยเดช ดารงชี บรมนาถบพิ ตรนทรมหาภูมิพลอดุย-เดช มอบหมายงานดารงชีวิต การออม พระปรมิ - การน้บรมนาถบพิ อมนาหลักปรัตชญาของ “เรื่องเล่าเช้- ามอบหมายงาน นี้” ร เศรษฐกิ จ พอเพี ย งสู ก ่ ารปฏิ บ ต ั ต ิ น - การน้อมนาหลักปรัชญาของ “เรื่องเล่าเช้านี้” ปฏิบเศรษฐกิ ัติงานด้วยความซื อ ่ สั ต ย์ สุ จ ริ ต จพอเพียงสู่การปฏิบัติตน รู้เท่าปฏิ ทันการทุ จริตคอร์ รัปชัน ่อสัตย์ สุจริต บัติงานด้ วยความซื รู้เท่ารูทั้เนท่ยาเสพติ ด จริตคอร์รัปชัน าทันการทุ

รู้เท่าทันยาเสพติด

พัก แบ่งกลุ่ม - สัญญาใจประกาศตนเป็น กลางวัน - น้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจ หมู่บา้ นช่อสะอาด พัก พอเพี แบ่ยงงสูกลุ่ก่มิจกรรม ๔ เสาหลัก - สัญญาใจประกาศตนเป็น กลางวัน (กายสะอาด - น้อมนาปรั ชญาของเศรษฐกิจ- พิธีปิด มอบเกีหมูยรติ่บา้บนช่ จิตใจสะอาด ัตร อสะอาด ยงสู่กิจและปั กรรมญญา๔ เสาหลัก พฤติพอเพี กรรมสะอาด (กายสะอาด จิตใจสะอาด - พิธีปิด มอบเกียรติบัตร สะอาด) พฤติ กรรมสะอาด - แบ่งกลุ ่มตามชุ มชน เพื่อจัดและปั ทา ญญา โครงการพั ฒนาหมู่บ้านของตน สะอาด) นาเสนอ และน าไปปฏิมบชน ัติจริงเพื่อจัดทา - แบ่งกลุ่มตามชุ

โครงการพัฒนาหมู่บ้านของตน นาเสนอ และนาไปปฏิบัติจริง

หมายเหตุ กิจกรรมสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม / วิธีการ บรรยาย ชม/วิเคราะห์ วิดีทัศน์ บทเพลง สื่อสารสองทาง โดยพูดคุยถามตอบ ตลอดการอบรม

หมายเหตุ กิจกรรมสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม / วิธีการ บรรยาย ชม/วิเคราะห์ วิดีทัศน์ บทเพลง สื่อสารสองทาง โดยพูดคุยถามตอบ ตลอดการอบรม

123


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านทุ่งศรี ครั้งที่ ๑ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต�ำบลร้องกวาง ต�ำบลทุ่งศรี อ�ำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ l

หมู่บ้านทุ่งศรี ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลร้องกวาง อาเภอร้องกวาง จังหวัดแ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ คะแนน ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖ ๕ รวม

124

ก่อนอบรม คน ร้อยละ ๑๘ ๒๐.๓ ๒๐ ๒๓.๒ ๕ ๕.๘ ๑๕ ๑๗.๔ ๒๙ ๓๓.๓ ๐ ๐ ๘๗ ๑๐๐

หลังอบรม หมายเหตุ คน ร้อยละ ๓๑ ๓๔.๘ หลังการอบรมมีผู้ ได้รับคะแนน ๒๖ ๓๐.๕ สูงขึน้ ร้อยละ ๑๑ ๑๓.๐ ๗๙.๗ ๑๙ ๒๑.๗ ๐ ๐ ๐ ๐ ๘๗ ๑๐๐


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านแม่กลองคี ครั้งที่ ๒ ณ โรงเรียนต�ำรวจตระเวณชายแดน บ้านแม่กลองคี ต�ำบลโมโกร อ�ำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๖-๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ l

หมู่บ้านแม่กลองคี ณ โรงเรียนตารวจตระเวณชายแดนบ้านแม่กลองคี ตาบลโมโกร อาเภออุม้ ผาง จังหวัด ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ เมษายน ๒๕๖๑

คะแนน ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖ ๕ รวม

ก่อนอบรม หลังอบรม หมายเหตุ คน ร้อยละ คน ร้อยละ ๓๑ ๒๖.๘ ๔๗ ๔๐.๒ หลังการอบรมมีผู้ ได้รับคะแนน ๓๒ ๒๗.๘ ๓๐ ๒๕.๗ สูงขึน้ ร้อยละ ๒๒ ๑๙.๖ ๒๘ ๒๓.๗ ๗๓.๒ ๑๙ ๑๖.๕ ๖ ๕.๒ ๙ ๖.๒ ๖ ๕.๒ ๔ ๓.๑ ๐ ๐ ๑๑๗ ๑๐๐ ๑๑๗ ๑๐๐

125


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านลาดบัวขาว ครั้งที่ ๓ ณ วัดลาดบัวขาว ต�ำบลสมอแข อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ ๙-๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ l

หมู่บ้านลาดบัวขาว ณ วัดลาดบัวขาว ตาบลสมอแข อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

คะแนน ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖ ๕ รวม

126

ก่อนอบรม คน ร้อยละ ๑๙ ๓๔.๘ ๒๑ ๓๗.๐ ๙ ๑๕.๒ ๖ ๑๐.๙ ๑ ๒.๑ ๐ ๐ ๕๖ ๑๐๐

หลังอบรม หมายเหตุ คน ร้อยละ ๒๙ ๕๒.๒ หลังการอบรมมีผู้ ได้รับคะแนน ๑๕ ๒๖.๑ สูงขึน้ ร้อยละ ๗ ๑๓.๐ ๖๕.๒ ๕ ๘.๗ ๐ ๐ ๐ ๐ ๕๖ ๑๐๐


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านสามขา ครั้งที่ ๔ ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สวนสมุนไพร บ้านสามขา อ�ำเภอแม่ทะ จังหวัดล�ำปาง เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ l

หมู่บ้านสามขา ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สวนสมุนไพร บ้านสามขา ตาบลหัวเสือ อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

คะแนน ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖ ๕ รวม

ก่อนอบรม คน ร้อยละ ๓๒ ๓๕.๙ ๑๘ ๒๐.๘ ๒๐ ๒๒.๖ ๑๐ ๑๑.๓ ๘ ๙.๔ ๐ ๐ ๘๘ ๑๐๐

หลังอบรม หมายเหตุ คน ร้อยละ ๗๖ ๘๗.๒ หลังการอบรมมีผู้ ได้รับคะแนน ๓ ๓.๒ สูงขึน้ ร้อยละ ๓ ๓.๒ ๖๔.๑ ๓ ๓.๒ ๓ ๓.๒ ๐ ๐ ๘๘ ๑๐๐

127


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านศรีบังวัน ครั้งที่ ๕ ณ โรงเรียนต�ำบลริมปิง ต�ำบลริมปิง อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำพูน เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ l

บ้านศรีบังวัน ณ โรงเรียนตาบลริมปิง ตาบลริมปิง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑

คะแนน ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖ ๕ รวม

128

ก่อนอบรม คน ร้อยละ ๓๐ ๓๘.๒ ๓๐ ๓๘.๒ ๗ ๘.๘ ๖ ๗.๔ ๕ ๕.๙ ๑ ๑.๕ ๗๙ ๑๐๐

หลังอบรม หมายเหตุ คน ร้อยละ ๕๐ ๖๑.๗ หลังการอบรมมีผู้ ได้รับคะแนน ๑๖ ๒๐.๖ สูงขึน้ ร้อยละ ๔ ๕.๙ ๖๑.๘ ๘ ๑๐.๓ ๑ ๑.๕ ๐ ๐.๐ ๗๙ ๑๐๐


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านหมอกจ�ำแป่ ครั้งที่ ๖ ณ ศาลาหอประชุมวัดหมอกจ�ำแป่ ต�ำบลหมอกจ�ำแป่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ l

บ้านหมอกจาแป่ ณ ศาลาหอประชุมวัดหมอกจาแป่ ตาบลหมอกจาแป่ อาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ คะแนน ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖ ๕ รวม

ก่อนอบรม คน ร้อยละ ๒๑ ๒๔.๐ ๓๒ ๓๖.๐ ๑๗ ๒๐.๐ ๑๐ ๑๐.๗ ๕ ๕.๓ ๔ ๔.๐ ๘๙ ๑๐๐

หลังอบรม หมายเหตุ คน ร้อยละ ๓๘ ๔๒.๒ หลังการอบรมมีผู้ ได้รับคะแนน ๒๕ ๒๘.๑ สูงขึน้ ร้อยละ ๑๖ ๑๗.๑ ๗๖.๐ ๗ ๗.๘ ๑ ๑.๖ ๒ ๓.๒ ๘๙ ๑๐๐

129


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านน�้ำครั่ง ครั้งที่ ๗ ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านน�้ำครั่ง ต�ำบลวังบาล อ�ำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒-๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ l

บ้านนาครั่ง ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านนาครั่ง ตาบลนาครั่ง อาเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ

ระหว่าง วันที่ ๒ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คะแนน ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖ ๕ รวม

130

ก่อนอบรม คน ร้อยละ ๒๔ ๓๘.๑ ๕ ๗.๑ ๕ ๗.๑ ๓ ๔.๘ ๗ ๑๑.๙ ๒๐ ๓๑.๐ ๖๔ ๑๐๐

หลังอบรม หมายเหตุ คน ร้อยละ ๕๑ ๘๐ หลังการอบรมมีผู้ ได้รับคะแนน ๓ ๕ สูงขึน้ ร้อยละ ๘ ๑๒.๕ ๖๑.๙ ๒ ๒.๕ ๐ ๐ ๐ ๐ ๖๔ ๑๐๐


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านหาดสองแคว ครั้งที่ ๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนต�ำบล หาดสองแคว ต�ำบลหาดสองแคว อ�ำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ l

บ้านหาดสองแคว ณ อาคารปฏิบัตธิ รรม วัดหาดสองแคว ตาบลหาดสองแคว อาเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

คะแนน ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖ ๕ รวม

ก่อนอบรม คน ร้อยละ ๐ ๐.๐ ๓ ๔.๖ ๑๐ ๑๔.๐ ๗ ๙.๓ ๒๘ ๓๙.๕ ๒๓ ๓๒.๖ ๗๑ ๑๐๐

หลังอบรม หมายเหตุ คน ร้อยละ ๒๐ ๒๗.๙ หลังการอบรมมีผู้ ได้รับคะแนน ๒๐ ๒๗.๙ สูงขึน้ ร้อยละ ๑๙ ๒๕.๖ ๑๐๐ ๑ ๒.๓ ๑๐ ๑๔.๐ ๑ ๒.๓ ๗๑ ๑๐๐

131


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านปั้นจั่น ครั้งที่ ๙ ณ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) ต�ำบลย่านยาว อ�ำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ l

บ้านปั้นจั่น ณ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารี) ตาบลย่านยาว อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโข ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

คะแนน ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖ ๕ รวม

132

ก่อนอบรม คน ร้อยละ ๗ ๘.๒ ๒๐ ๒๒.๔ ๒๑ ๒๓.๕ ๒๖ ๒๘.๒ ๑๑ ๑๑.๘ ๕ ๕.๙ ๙๐ ๑๐๐

หลังอบรม หมายเหตุ คน ร้อยละ ๔๔ ๔๘.๒ หลังการอบรมมีผู้ ได้รับคะแนน ๒๑ ๒๓.๕ สูงขึน้ ร้อยละ ๑๔ ๑๕.๓ ๙๑.๘ ๖ ๗.๑ ๓ ๓.๕ ๒ ๒.๔ ๙๐ ๑๐๐


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านจอมแจ้ง ครั้งที่ ๑๐ ณ โรงเรียนหินโงมวิทยาคม ต�ำบลสีกาย อ�ำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ ๔-๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ l

บ้านจอมแจ้ง ณ โรงเรียนหินโงมพิทยาคม ตาบลหินโงม อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

คะแนน ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖ ๕ รวม

ก่อนอบรม คน ร้อยละ ๒๕ ๒๗.๐ ๒๓ ๒๕.๙ ๒๗ ๓๐.๓ ๖ ๖.๗ ๙ ๑๐.๑ ๐ ๙๐ ๑๐๐

หลังอบรม หมายเหตุ คน ร้อยละ ๗๓ ๘๑.๐ หลังการอบรมมีผู้ ได้รับคะแนน ๑๐ ๑๑.๒ สูงขึน้ ร้อยละ ๓ ๓.๔ ๗๓.๐ ๒ ๒.๒ ๒ ๒.๒ ๙๐ ๑๐๐

133


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านสร้างค�ำ ครั้งที่ ๑๑ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านสร้างค�ำ ต�ำบลวังชมพู อ�ำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันที่ ๙-๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ l

บ้านสร้างคา ณ โรงเรียนบ้านสร้างคา ตาบลวังชมภู อาเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

คะแนน ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖ ๕ รวม

134

ก่อนอบรม คน ร้อยละ ๑๘ ๒๐.๐ ๑๔ ๑๕.๖ ๓๓ ๓๔.๔ ๑๗ ๑๘.๙ ๗ ๗.๘ ๓ ๓.๓ ๙๒ ๑๐๐

หลังอบรม หมายเหตุ คน ร้อยละ ๔๔ ๔๗.๘ หลังการอบรมมีผู้ ได้รับคะแนน ๒๙ ๓๑.๑ สูงขึน้ ร้อยละ ๑๑ ๑๒.๒ ๘๐.๐ ๔ ๔.๕ ๓ ๓.๓ ๑ ๑.๑ ๙๒ ๑๐๐


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านวังชัย ครั้งที่ ๑๒ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ระดับอ�ำเภอบ้านวังชัย ต�ำบลโนนชัยศรี อ�ำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ l

บ้านวังชัย ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ระดับอาเภอ ตาบลโนนชัยศรี อาเภอโพนทอง จัง ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ คะแนน ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖ ๕ รวม

ก่อนอบรม คน ร้อยละ ๑๕ ๑๖.๗ ๒๗ ๒๘.๒ ๓๒ ๓๓.๓ ๑๖ ๑๖.๗ ๕ ๕.๑ ๐ ๐ ๙๕ ๑๐๐

หลังอบรม หมายเหตุ คน ร้อยละ ๔๙ ๕๑.๓ หลังการอบรมมีผู้ ได้รับคะแนน ๒๒ ๒๓.๑ สูงขึน้ ร้อยละ ๑๓ ๑๔.๑ ๘๓.๓ ๗ ๗.๗ ๔ ๓.๘ ๐ ๐ ๙๕ ๑๐๐

135


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านหนองช้าง ครั้งที่ ๑๓ ณ ศาลาวัดโพธิ์ศรีสว่างหนองช้าง ต�ำบลหนองช้าง อ�ำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ l

บ้านหนองช้าง ณ วัดโพธิ์ศรีสว่างหนองช้าง ตาบลหนองช้าง อาเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ ๒๓ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

คะแนน

136

๑๐ ๙ ๘

ก่อนอบรม คน ร้อยละ ๔๓ ๕๐.๗ ๑๖ ๑๘.๗ ๑๐ ๑๒.๐

๗ ๖ ๕ รวม

๑๕ ๑ ๑ ๘๖

๑๖.๐ ๑.๓ ๑.๓ ๑๐๐

หลังอบรม หมายเหตุ คน ร้อยละ ๖๕ ๗๔.๗ หลังการอบรมมี ๓ ๔.๐ ผู้ได้รับคะแนน ๑๓ ๑๔.๖ สูงขึ้นร้อยละ ๔๙.๓ ๓ ๔.๐ ๒ ๒.๗ ๐ ๐ ๘๖ ๑๐๐


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านหนองอีบุตร ครั้งที่ ๑๔ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านหนองอีบุตร ต�ำบลหนองอีบุตร อ�ำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ l

บ้านหนองอีบุตร ณ โรงเรียนหนองอีบตุ รไพรเวทย์ ตาบลหนองอีบตุ ร อาเภอห้วยผึง จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

คะแนน ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖ ๕ รวม

ก่อนอบรม หลังอบรม หมายเหตุ คน ร้อยละ คน ร้อยละ ๒๒ ๒๑.๒ ๔๑ ๔๐.๔ หลังการอบรมมีผู้ ได้รับคะแนน ๒๔ ๒๓.๒ ๒๖ ๒๕.๓ สูงขึน้ ร้อยละ ๒๗ ๒๖.๓ ๒๔ ๒๓.๒ ๗๙.๘ ๑๙ ๑๙.๒ ๔ ๔.๐ ๘ ๘.๑ ๗ ๗.๑ ๒ ๒.๐ ๐ ๐ ๑๐๒ ๑๐๐ ๑๐๒ ๑๐๐

137


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านนาปัง ครั้งที่ ๑๕ ณ วัดนาปัง ต�ำบลนาปัง อ�ำเภอภูเวียง จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ l

บ้านนาปัง ณ วัดนาปัง ตาบลนาปัง อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คะแนน ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖ ๕ รวม

138

ก่อนอบรม คน ร้อยละ ๒๓ ๔๑.๕ ๑๘ ๓๐.๒ ๖ ๑๑.๓ ๖ ๑๑.๓ ๓ ๕.๗ ๐ ๐ ๕๖ ๑๐๐

หลังอบรม หมายเหตุ คน ร้อยละ ๕๐ ๘๘.๗ หลังการอบรมมีผู้ ได้รับคะแนน ๓ ๕.๖ สูงขึน้ ร้อยละ ๒ ๓.๘ ๕๙.๕ ๐ ๐ ๑ ๑.๙ ๐ ๐ ๕๖ ๑๐๐


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านป่าแดง ครั้งที่ ๑๖ ณ เทศบาลต�ำบลงิม อ�ำเภอปง จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ l

บ้านป่าแดง ณ เทศบาลตาบลงิม ตาบลงิม อาเภอปง จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

คะแนน ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖ ๕ รวม

ก่อนอบรม คน ร้อยละ ๓๗ ๔๕.๕ ๑๙ ๒๓.๔ ๒๐ ๒๔.๖ ๔ ๕.๒ ๑ ๑.๓ ๐ ๐ ๘๑ ๑๐๐

หลังอบรม หมายเหตุ คน ร้อยละ ๗๑ ๘๗.๐ หลังการอบรมมีผู้ ได้รับคะแนน ๗ ๙.๑ สูงขึน้ ร้อยละ ๓ ๓.๙ ๕๔.๕ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๘๑ ๑๐๐

139


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านชุมชนสันจ�ำปา ครั้งที่ ๑๗ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจ�ำปา ต�ำบลแม่พริก อ�ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ l

บ้านชุมชนสันจาปา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจาปา ตาบลแม่พริก อาเภอแม่สรวย จังหวัด เชียงราย ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

คะแนน

๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖ ๕ รวม

140

ก่อนอบรม คน ๑๙ ๑๕ ๒๐ ๑๔ ๘ ๔ ๘๐

ร้อยละ ๒๓.๖ ๑๙.๔ ๒๕.๐ ๑๖.๖ ๑๑.๑ ๔.๓ ๑๐๐

หลังอบรม คน ๕๘ ๑๖ ๕ ๐ ๑ ๐ ๘๐

หมายเหตุ

ร้อยละ ๗๒.๒ หลังการอบรมมีผู้ ได้รับคะแนน ๒๐.๘ สูงขึน้ ร้อยละ ๕.๖ ๗๖.๔ ๐ ๑.๔ ๐ ๑๐๐


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านนาอ้อ ครั้งที่ ๑๘ ณ หอประชุมเทศบาลต�ำบลนาอ้อ ต�ำบลนาอ้อ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๔-๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ l

บ้านนาอ้อ ณ หอประชุมเทศบาลตาบลนาอ้อ ตาบลนาอ้อ อาเภอเมือง จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

คะแนน ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖ ๕ รวม

ก่อนอบรม หลังอบรม หมายเหตุ คน ร้อยละ คน ร้อยละ ๒๗ ๒๗.๘ ๓๘ ๓๗.๘ หลังการอบรมมีผู้ ได้รับคะแนน ๒๙ ๒๘.๙ ๒๗ ๒๖.๗ สูงขึน้ ร้อยละ ๒๗ ๒๖.๗ ๒๓ ๒๓.๓ ๖๒.๒ ๑๐ ๑๐.๐ ๑๑ ๑๑.๑ ๖ ๕.๕ ๑ ๑.๑ ๑ ๑.๑ ๐ ๐.๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐

141


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านวังหน้าผา ครั้งที่ ๑๙ ณ โรงเรียนบ้านโคกศรีส�ำราญวังหน้าผา ต�ำบลเสอเพลอ อ�ำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ l

บ้านวังหน้าผา ณ โรงเรียนโคกศรีสาราญวังหน้าผา ตาบลเสอเพลอ อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

คะแนน ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖ ๕ รวม

142

ก่อนอบรม คน ร้อยละ ๑๓ ๑๖.๐ ๑๐ ๑๒.๓ ๒๕ ๓๐.๙ ๒๔ ๒๙.๖ ๘ ๙.๙ ๑ ๑.๒ ๘๑ ๑๐๐

หลังอบรม หมายเหตุ คน ร้อยละ ๓๔ ๔๒.๐ หลังการอบรมมีผู้ ได้รับคะแนน ๑๒ ๑๔.๘ สูงขึน้ ร้อยละ ๑๙ ๒๓.๕ ๘๔.๐ ๑๐ ๑๒.๔ ๕ ๖.๒ ๑ ๑.๒ ๘๑ ๑๐๐


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านโนใน ครั้งที่ ๒๐ ณ ศาลาศูนย์การเรียนรู้ประจ�ำหมู่บ้านบึงโนใน ต�ำบลโคกสี อ�ำเภอสว่างดินแดน จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ l

บ้านบึงโนใน ณ วัดฐิติธรรมาราม ตาบลโคกสี อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

คะแนน ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖ ๕ รวม

ก่อนอบรม คน ร้อยละ ๑๕ ๑๙.๕ ๒๔ ๓๑.๑ ๑๙ ๒๔.๗ ๑๕ ๑๙.๕ ๓ ๓.๙ ๑ ๑.๓ ๗๗ ๑๐๐

หลังอบรม หมายเหตุ คน ร้อยละ ๕๑ ๖๖.๒ หลังการอบรมมีผู้ ได้รับคะแนน ๑๑ ๑๔.๓ สูงขึน้ ร้อยละ ๗ ๙.๑ ๘๐.๕ ๘ ๑๐.๔ ๐ ๐.๐ ๐ ๐.๐ ๗๗ ๑๐๐

143


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านนาถ่อนเหนือ ครั้งที่ ๒๑ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านนาถ่อนเหนือ ต�ำบลนาถ่อน อ�ำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ l

บ้านนาถ่อนเหนือ ณ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา ตาบลนาถ่อน อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ บ้านนาถ่อนเหนือ

คะแนน

ก่อนอบรม หลังอบรม หมายเหตุ ณ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา ตาบลนาถ่อน อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม คน ร้อยละ คน ร้อยละ ระหว่ นที่ ๒๐๖๔– ๒๑ ๘๑.๐ สิงหาคมหลั๒๕๖๑ ๑๐ ๓๖ างวั ๔๕.๖ งการอบรมมีผู้ ได้รับคะแนน ๙ ๒๒ ๒๗.๘ ๑๑ ๑๓.๙ สูงขึ้นร้อยละ ๑๕ ๑๙.๐ ๔ ๕.๑ ๘ ๕๔.๔ ๕ ๖.๓ ๐ ๐.๐ ๗

144

๖ ๕ รวม

๑ ๐ ๗๙

๑.๓ ๐ ๑๐๐

๐ ๐ ๗๙

๐.๐ ๐.๐ ๑๐๐


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านภู ครั้งที่ ๒๒ ณ โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ ต�ำบลบ้านเป้า อ�ำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ l

บ้านภู ณ โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ ตาบลบ้านเป้า อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาห ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

บ้านภู ณ โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ ตาบลบ้านเป้า อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาห คะแนน ระหว่ ก่อนอบรม อบรมสิงหาคม หมายเหตุ างวันที่ ๒๓หลั– ง๒๔ ๒๕๖๑ ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖ ๕ รวม

คน ร้อยละ คน ร้อยละ ๕๐ ๓๒.๕ ๑๑๑ ๗๐.๙ หลังการอบรมมีผู้ ได้รับคะแนน ๔๓ ๒๗.๘ ๒๓ ๑๓.๙ สูงขึน้ ร้อยละ ๓๒ ๒๐.๕ ๑๔ ๙.๒ ๖๗.๕ ๑๙ ๑๑.๙ ๕ ๓.๓ ๙ ๕.๙ ๓ ๒.๗ ๓ ๑.๔ ๐ ๐ ๑๕๖ ๑๐๐ ๑๕๖ ๑๐๐

145


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านรัชดาป่าจิก-หมู่บ้านโคกสั้น ครั้งที่ ๒๓ ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีวนาลัย ต�ำบลหนองกี่ อ�ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ ๑-๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ l

บ้านรัชดาป่าจิก – บ้านโคกสัน ศาลาการเปรียญวัดศรีวนาลัย ตาบลหนองกี่ อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ กันยายน ๒๕๖๑ บ้านรัชดาป่าจิก – บ้านโคกสัน ณ วัดศรีวนาลัย ตาบลหนองกี่ อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี างวันที่ ๑ – หลั ๒ กังอบรม นยายน ๒๕๖๑ คะแนน ระหว่ ก่อนอบรม หมายเหตุ ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖ ๕ รวม

146

คน ๒๕ ๑๕ ๒๓ ๑๑ ๖ ๑ ๘๑

ร้อยละ ๓๐.๙ ๑๘.๕ ๒๘.๔ ๑๓.๖ ๗.๔ ๑.๒ ๑๐๐

คน ๔๗ ๑๘ ๗ ๔ ๔ ๑ ๘๑

ร้อยละ ๕๘.๐ หลังการอบรมมีผู้ ได้รับคะแนน ๒๒.๒ สูงขึน้ ร้อยละ ๘.๖ ๖๙.๑ ๕.๐ ๕.๐ ๑.๒ ๑๐๐


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านนาค�ำน้อย ครั้งที่ ๒๔ ณ ศาลาประชาคมบ้านนาค�ำน้อย ต�ำบลกุดผึ้ง อ�ำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล�ำภู เมื่อวันที่ ๘-๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ l

บ้านนาคาน้อย ณ โรงเรียนบ้านนาไก่นาคาน้อยวิทยา ตาบลกุดผึง อาเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนอง ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กันยายน ๒๕๖๑

บ้านนาคาน้อย ณ โรงเรียนนาไก่นาคาน้อยวิทยา ตาบลกุดผึง อาเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัว างวันที่ ๘ – หลั ๙ กังอบรม นยายน ๒๕๖๑ คะแนน ระหว่ ก่อนอบรม หมายเหตุ ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖ ๕ รวม

คน ๒๐ ๑๖ ๑๕ ๑๖ ๑๑ ๓ ๘๑

ร้อยละ ๒๕.๐ ๑๙.๔ ๑๘.๑ ๑๙.๔ ๑๔.๐ ๔.๑ ๑๐๐

คน ๔๙ ๑๒ ๑๐ ๗ ๒ ๑ ๘๑

ร้อยละ ๕๙.๗ หลังการอบรมมีผู้ ได้รับคะแนน ๑๕.๓ สูงขึน้ ร้อยละ ๑๒.๕ ๗๕.๐ ๘.๓ ๒.๘ ๑.๔ ๑๐๐

147


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านห้วยทราย ครั้งที่ ๒๕ ณ วัดป่าธรรมอุทยาน ต�ำบลก�ำพี้ อ�ำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ l

บ้านห้วยทราย ณ วัดป่าธรรมอุทยาน ตาบลกาพี อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ บ้านห้วยทราย ณ วัดคะแนน ป่าธรรมอุทก่ยาน ตาบลกาพีหลั อาเภอบรบื ดมหาสารคาม อนอบรม งอบรม อ จังหวั หมายเหตุ คน างวัร้นอทียละ ยละ ๒๕๖๑ ระหว่ ่ ๑๓ –คน๑๔ กัร้นอยายน ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖ ๖ รวม

148

๒๓ ๒๐ ๑๓ ๒๐ ๘ ๓ ๘๗

๒๖.๑ ๒๓.๒ ๑๕.๙ ๒๓.๒ ๘.๗ ๒.๙ ๑๐๐

๔๗ ๙ ๒๕ ๓ ๓ ๐ ๘๗

๕๓.๖ หลังการอบรมมีผู้ ได้รับคะแนน ๑๑.๖ สูงขึน้ ร้อยละ ๒๙.๐ ๗๓.๙ ๒.๙ ๒.๙ ๐ ๑๐๐


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านหนองฮี ครั้งที่ ๒๖ ณ โรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮี ต�ำบลดอนช้าง อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ l

บ้านหนองฮี ณ โรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮี ตาบลดอนช้าง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ บ้านหนองฮี งอบรม อง จังหวั หมายเหตุ ณ โรงเรียนบ้านป่าคะแนน สังข์หนองฮีก่อตนอบรม าบลดอนช้างหลัอาเภอเมื ดขอนแก่น อยละ ระหว่างวันคน ที่ ๑๕ร้–อยละ ๑๖ กันคน ยายน ร้๒๕๖๑ ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖ ๕ รวม

๒๘ ๑๖ ๑๖ ๑๓ ๖ ๓ ๘๒

๓๖.๒ ๑๙.๐ ๑๙.๐ ๑๕.๕ ๖.๙ ๓.๔ ๑๐๐

๔๗ ๒๔ ๙ ๑ ๑ ๐ ๘๒

๕๖.๙ หลังการอบรมมีผู้ ได้รับคะแนน ๒๙.๓ สูงขึน้ ร้อยละ ๑๐.๔ ๖๓.๘ ๑.๗ ๑.๗ ๐ ๑๐๐

สรุปผลการด�ำเนินงาน จากการจัดฝึกอบรมเยาวชนช่อสะอาด ๒๖ หมูบ่ า้ น ปรากฏว่า มูลนิธติ อ่ ต้านการทุจริตได้สง่ คณะวิทยากร และคณะท�ำงานเข้าฝึกอบรมเยาวชนในหมู่บ้านเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว จ�ำนวน ๒๖ หมู่บ้าน ใน ๒๕ จังหวัด มีเยาวชนเข้าฝึกอบรมทัง้ สิน้ จ�ำนวน ๒,๒๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๘.๐๓ ของเป้าหมาย และมีนกั ศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๑๗ แห่ง เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน ๑๕๘ คน จากเป้าหมาย ๒๖ แห่ง คิด เป็นร้อยละ ๖๕.๓๘ ของเป้าหมาย เยาวชนที่เข้าอบรม ได้ท�ำแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม ปรากฏว่า มีเยาวชนท�ำแบบทดสอบ ก่อนและหลังการฝึกอบรม จ�ำนวน ๒,๒๔๗ คน คิดเป็นร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และจากการท�ำ แบบทดสอบหลังการฝึกอบรม ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้มากขึ้น ร้อยละ ๘๕.๙๕

149


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

การลงพื้นที่ติดตามการจัดกิจกรรมหลังจากการอบรมเยาวชนช่อสะอาด ณ หมู่บ้านสามขา จังหวัดล�ำปาง เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ l

วันนี้ (๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑) ได้เดินทางมาติดตามการจัดกิจกรรมหลังจากการอบรมเยาวชน ช่อสะอาด ของหมู่บ้านสามขา จังหวัดล�ำปาง พบว่า ๑. เด็ก ๆ ได้ท�ำกิจกรรมจิตอาสา เก็บขยะรอบหมู่บ้าน ด้วยความรู้สึกที่ดีที่ได้ท�ำประโยชน์ให้ผู้อื่น ๒. เด็ก ๆ ร่วมกันท�ำฝายชะลอน�้ำ ด้วยความรู้และเข้าใจประโยชน์ของฝาย ๓. เด็ก ๆ เรียนรู้วิถีข้าว ตั้งแต่เริ่มปลูก เก็บเกี่ยว สีข้าวโดยโรงสี และสีด้วยมือ (ต�ำข้าว) น�ำมา เปรียบเทียบ ท�ำให้เห็นประโยชน์มากมายของการสีดว้ ยมือ ข้าวทีน่ เี่ ป็นข้าวปลอดสารพิษ น�ำมาท�ำเป็นผลิตภัณฑ์ ข้าวกล้องงอก จากผลงานของเด็ก ๆ วันนี้คณะผู้ติดตามได้ทานชาข้าวกล้องงอก หอม อร่อย ๔. เด็ก ๆ เรียนรู้วิถีชุมชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และท�ำหน้าที่มัคคุเทศก์น้อยให้นักท่องเที่ยว ทั้งคนไทย และชาวต่างชาติ หลังจากอบรมเยาวชนช่อสะอาด เด็ก ๆ กล้าแสดงออก และไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่ม เพื่อ ท�ำหน้าที่นี้ นอกจากความตระหนักรู้ ความภาคภูมิใจ และรักชุมชน เด็ก ๆ ยังมีรายได้ไปเก็บเป็นเงินออมได้อีก ๕. โรงเรียนบ้านสามขาได้น�ำศิษย์เก่าที่ประสบความส�ำเร็จในการน�ำฟางข้าวปลอดสารพิษของชุมชนมา ท�ำกระดาษ และไปได้รับรางวัลชนะเลิศเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่สหรัฐอเมริกามาเล่าเรื่องให้น้อง ๆ ฟัง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการท�ำความดี เมื่อเยาวชนช่อสะอาดได้เรียนรู้การท�ำความดี มีชีวิตอยู่อย่างพอเพียง ยืนได้ด้วยตนเอง มีจิตเป็นสุข ในการเป็นผู้ให้ ผู้เสียสละ เราเชื่อมั่นว่าเด็ก ๆ จะเติบโตเป็นคนดี ไม่คดโกง และพร้อมจะเป็นผู้ให้เพื่อประโยชน์ ของส่วนรวม

150

วาสนา สุทธิเดชานัย วิทยากรและผู้ด�ำเนินโครงการ ฝึกอบรมเยาวชนช่อสะอาด


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น�ำเยาวชนช่อสะอาดเพื่อพัฒนาสังคมร่วมกับ มูลนิธิยุวพุทธพัฒนา ณ ศูนย์ฝึกอบรมสัมมนาดงฟ้าห่วน สวนสัตว์ อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑-๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

151


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

โครงการบรรพชาสามเณรช่อสะอาด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปัญหายาเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ ที่มี ผลกระทบต่อเยาวชน นั้นเป็นเรื่องที่เยาวชนจะรับ รูแ ละซึมซับสิง่ ต่าง ๆ ทางสังคม และสิง่ แวดล้อมอย่าง รวดเร็ว ซึ่งหากไดรับการฝึกฝนอบรมทางด้านจิตใจ และสติปญ ั ญา ก็จะสามารถพัฒนาตนเองด�ำรงตนเป็น คนดีในสังคมหรือห่างไกลจากยาเสพติดได ดว้ ยเหตุนี้ มูลนิธิต่อต้านการทุจริตร่วมกับหลักสูตรสาขาวิชา สันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยพุทธศาสตร์ นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดท่าคอยนาง หน่วยงาน องค์กร ภาครัฐและภาค เอกชน พ่อค้า ประชาชน และภาคีเครือข่ายในอ�ำเภอ ปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ตระหนักถึงเรือ่ งดังกล่าว จึงด�ำเนินการจัดโครงการบรรพชาสามเณรช่อสะอาด ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓ โดยมุ่งเน้นเด็กและเยาวชนใน อ�ำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ และอ�ำเภอใกล้เคียง จังหวัดศรีสะเกษ ส�ำหรับปี ๒๕๖๑ นี้ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน โอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ และสนองนโยบายรั ฐ บาลในการพั ฒ นา คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมแก  เ ด็ ก และเยาวชน โดย ใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการศึกษา กลอมเกลาจิตใจ ยกระดับจิตใจใหสะอาด อ่อนโยน และพัฒนาสังคมให้มีคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะ

152

ความซื่อสัตย์สุจริตในทุกมิติทั้งกาย พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา การด�ำเนินกิจกรรมมีลักษณะเป็นกิจกรรม บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ วัดท่าคอยนาง อ�ำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ และเขตอ�ำเภอใกล้เคียงจังหวัด ศรีสะเกษ จะด�ำเนินไปด้วยหลักธรรมะ ที่ส่งเสริมให้ เยาวชนมีคณ ุ ธรรม จริยธรรม และได้ใกล้ชดิ พระพุทธ ศาสนา น�ำพาชีวิตห่างไกลยาเสพติด มีชีวิตที่สะอาด บริสุทธิ์ และเป็นการแสดงความเคารพนับถือความ กตัญญูต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

การบรรพชาสามเณรช่อสะอาด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดท่าคอยนาง อ�ำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ ๑-๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ l

153


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

โครงการสร้างแกนน�ำเยาวชนช่อสะอาด และผู้น�ำหมู่บ้านช่อสะอาด ตามหลักพุทธศาสนา ณ ดินแดนพุทธภูมิ สาธารณรัฐอินเดีย การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นใน สั ง คมไทยมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง เกิ ด จากการขาด คุ ณ ธรรม ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ความละอายหรื อ เกรงกลั ว ต่ อ บาป และความกตั ญ ญู ก ตเวที ผู ้ ที่ มี ค�ำนิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติธรรมดา ซึ่ ง อาจส่ ง ผลให้ เ ยาวชนมี พ ฤติ ก รรมในทางที่ จ ะ สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน มูลนิธิต่อต้านการทุจริต มุ่งเห็นประโยชน์ ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และเห็นความ ส� ำ คั ญ ของกลุ ่ ม เยาวชนในฐานะเป็ น ผู ้ น� ำ เยาวชน ยุ ค ใหม่ รวมถึ ง การเฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต กลุ่มเยาวชนต้นแบบในโครงการหมู่บ้านช่อสะอาด และเยาวชนในโครงการจิตอาสา โดยใช้กลไกทาง สถาบันศาสนาพุทธ ซึ่งมีหน้าที่ปลุกจิตส�ำนึก และ สัง่ สอนให้ศาสนิกชนเป็นคนซือ่ สัตย์สจุ ริต มีคณ ุ ธรรม จริยธรรม และให้มีการเชิดชูบุคคลต้นแบบที่มีความ ซื่อสัตย์สุจริต จึงได้จัดให้มีโครงการสร้างแกนน�ำ เยาวชนช่อสะอาดตามหลักพุทธศาสนา ณ ดินแดน พุทธภูมิ สาธารณรัฐอินเดีย โดยคัดเลือกจากแกนน�ำ เยาวชนหมู่บ้านช่อสะอาด เพื่อสร้างแรงบันดาลใจใน การสร้างสันติสุขแก่สังคม โดยน�ำหลักธรรมทางพุทธ ศาสนามาสร้างสรรค์สังคมหมู่บ้านช่อสะอาด ต่อไป

154

แกนน� ำ เยาวชนช่ อ สะอาด ประกอบด้ ว ย ผู้แทนเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะท�ำงาน โครงการฯ ที่มีอายุระหว่าง ๑๔-๑๙ ปี การศึกษาไม่ ต�ำ่ กว่ามัธยมศึกษาตอนต้น จ�ำนวน ๒๐ คน ประกอบ ด้วย ๑. เยาวชนช่ อ สะอาดชาย (เป็ น ผู ้ แ ทน เยาวชนช่อสะอาดระดับจังหวัด) จ�ำนวน ๑๘ คน มูลนิธิต่อต้านการทุจริต และเยาวชนจากหมู่บ้าน ท่าคอยนาง ๒. พระพี่เลี้ยงที่ผ่านโครงการพัฒนาผู้น�ำ พระสงฆ์ช่อสะอาด จ�ำนวน ๒ รูป มูลนิธิต่อต้าน การทุจริต ๓. ประธานมูลนิธิ เลขาธิการมูลนิธิ หรือผู้ ที่ได้รับมอบหมาย จ�ำนวน ๕ คน ประธานคณะ ท�ำงาน และคณะท�ำงานมีหน้าที่ดูแลเยาวชน รวมทั้งสิ้น ๒๕ ท่าน โดยด�ำเนินการระหว่างวันที่ ๒๐-๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นระยะเวลารวมทั้งสิ้น ๘ วัน ณ วัดไทย พุ ท ธคยา ประเทศสาธารณรั ฐ อิ น เดี ย มี รู ป แบบ ทั้งการรับฟังบรรยาย การปฏิบัติธรรม บรรพชา-อุปสมบท และศึกษาดูงานนอกสถานที่ 


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

โครงการสร้างแกนน�ำเยาวชนช่อสะอาด และผู้น�ำหมู่บ้านช่อสะอาด ตามหลักพุทธศาสนา ณ ดินแดนพุทธภูมิ สาธารณรัฐอินเดีย เมื่อวันที่ ๒๐-๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑) l

155


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

โครงการสร้างแกนน�ำเยาวชนช่อสะอาด และผู้น�ำหมู่บ้านช่อสะอาด ตามหลักพุทธศาสนา ณ ดินแดนพุทธภูมิ สาธารณรัฐอินเดีย เมื่อวันที่ ๒๐-๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (๒) l

156


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

โครงการพัฒนาพระสงฆ์ช่อสะอาด ประจ�ำปี ๒๕๖๑ ในอดี ต ถึ ง ปั จ จุ บั น พระสงฆ์ ไ ด้ น ้ อ มน� ำ เอา หลักปฏิบัติตามพุทธพจน์ที่ว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวก เธอจงเที่ ย วจาริ ก ไป เพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ ช นเป็ น อั น มากเพื่ อ ความสุ ข แก่ ช นเป็ น อั น มาก เพื่ อ อนุเคราะห์ สั ตว์ โลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่ อ ความสุ ข แก่ เ ทพดาและมนุ ษ ย์ ทั้ ง หลาย” พระพุทธเจ้าได้ตรัสให้พระสงฆ์ได้สำ� เหนียกและส�ำนึก เสมอว่าชีวติ พระสงฆ์เป็นไปเพือ่ ประโยชน์แก่ชาวโลก ทั้งภายในและภายนอก เพื่อความผาสุกและสันติสุข แก่โลก การทีจ่ ะเป็นทีพ่ งึ่ ให้ชาวโลกได้นนั้ พระสงฆ์จงึ ต้องมีการพัฒนาอบรมตนเองอยูเ่ สมอ โดยเฉพาะการ พัฒนาด้านจิตใจ ด้วยหลักปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเสธ เพื่อกล่อมเกลาจิตใจ ยกระดับจิตใจให้สะอาด อ่อน โยน เป็นพระสงฆ์ที่สะอาดบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา ใจ จนสามารถน�ำไปสู่การพัฒนาคนในชุมชน สังคม ให้ เกิดคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะความซือ่ สัตย์สจุ ริต ในทุกมิติทั้งด้านกาย พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา เพราะทุกมิติสัมพันธ์ต่อกัน เมื่อกายมีอาชีพที่สุจริต ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด พฤติกรรมไม่มุ่งแย่งชิง หรือ ทุจริต คดโกง จิตใจไม่ละโมบโลภมาก และปัญญาที่

ไม่แสวงหาช่องทางทีท่ จุ ริต ย่อมส่งผล ความสุจริตของ ครอบครัว ทั้งพ่อ แม่ และลูกด้วย ความสะอาดของ แต่ละครอบครัวจึงส่งผลต่อความสะอาดของหมู่บ้าน ในภาพรวมอันเป็นหน่วยนับรวมของครอบครัว และ จะส่งผลต่อสังคม ประเทศชาติให้มคี วามสะอาดต่อไป ดั ง นั้ น มู ล นิ ธิ ต ่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ร่ ว มกั บ หลั ก สู ต รสาขาวิ ช าสั น ติ ศึ ก ษา บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา ลงกรณราชวิทยาลัย ได้ตระหนักในเรื่องดังกล่าว จึงได้ดำ� เนินการจัดโครงการพัฒนาพระสงฆ์ชอ่ สะอาด เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้พระสงฆ์ได้มีทักษะและองค์ ความรู้เกี่ยวกับหมู่บ้านช่อสะอาด รวมถึงการพัฒนา ศักยภาพและสร้างเครือข่ายการท�ำงานร่วมกัน ซึง่ เป็น ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติ และชาวโลก โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท ต�ำบลบ้านเกาะ อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา จ�ำนวน ๑๒๐ รูป/คน ประกอบ ด้วย พระสงฆ์หมูบ่ า้ นช่อสะอาด ๕๐ หมูบ่ า้ น ๆ ละ ๒ รูป จ�ำนวน ๑๐๐ รูป และพระสงฆ์ทวั่ ไป จ�ำนวน ๒๐ รูป

157


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

โครงการพัฒนาพระสงฆ์ช่อสะอาด ณ เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท ต�ำบลบ้านเกาะ อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๒๑-๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ l

158


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

โครงการประเมินผลหมู่บ้านช่อสะอาด ประจ�ำปี ๒๕๖๑ หลักการและเหตุผล มูลนิธติ อ่ ต้านการทุจริตเป็นองค์กรไม่แสวงหาก�ำไร มีวตั ถุประสงค์สำ� คัญ เพือ่ สนับสนุนและส่งเสริม กิจกรรมในการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับคนในชาติ โดยเฉพาะเยาวชน ให้เป็นคนดี มีความ ซือ่ สัตย์สจุ ริต และมีความจงรักภักดีตอ่ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการวิจยั และการพัฒนา บุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริต และมีคณ ุ ธรรม จริยธรรม ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ยกย่องและเผยแพร่เกียรติคณ ุ ของหน่วยงานและบุคคลทีด่ เี ด่นในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ มีความซื่อสัตย์สุจริต กิจกรรมส�ำคัญประการหนึ่ง ก็คือ โครงการจัดท�ำ “หมู่บ้านช่อสะอาด” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ในชุมชนยึดหลักธรรมค�ำสอนทางศาสนาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด�ำเนินชีวิตอย่างสันติสุข สนับสนุนกิจกรรมในการปลูกจิตส�ำนึก เสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ให้กับประชาชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการสนับสนุนของภาครัฐเพื่อความ โปร่งใส และส่งเสริมให้มีจิตอาสา มีจิตสาธารณะ รู้จักการเสียสละส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม นอกจากนั้น ยังมีการส่งเสริมเยาวชนช่อสะอาด และลูกเสือช่อสะอาด เพื่อสร้างจิตส�ำนึกต่อต้านการทุจริต ให้กับเยาวชนอีกด้วย ซึ่งทุกหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการประเมินผล จากคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต หมู่บ้านที่มีผลการประเมินด�ำเนินงานผ่านเกณฑ์ที่ก�ำหนดจะได้รับประกาศนียบัตร ยกย่องให้เป็นหมูบ่ า้ นช่อสะอาด ส�ำหรับหมูบ่ า้ นทีม่ ผี ลการประเมินดีเด่น จะได้รบั รางวัลและยกย่องให้เป็นหมูบ่ า้ น ช่อสะอาดดีเด่น ในการด�ำเนินการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของสถาบันทางสังคมในชุมชน (บวร) ในการต่อต้านการ ทุจริต จากการที่ มูลนิธติ อ่ ต้านการทุจริตได้ทำ� ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทัว่ ประเทศ ในปี ๒๕๖๑ จึงได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นผู้ประเมินหมู่บ้านช่อสะอาด รวมทั้งประเมินโครงการเยาวชนและ ลูกเสือช่อสะอาด ในหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏ วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลการด�ำเนินงานของหมู่บ้านช่อสะอาด รวมทั้งประเมินโครงการเยาวชนและลูกเสือ ช่อสะอาด ในหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขอบเขตการด�ำเนินการ ๑. ประเมินผลหมู่บ้านช่อสะอาดประจ�ำปี ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๒๖ หมู่บ้าน อย่างน้อยพื้นที่ละ ๒ ครั้ง ๒. ประเมินผลโครงการเยาวชนช่อสะอาด ๓. ประเมินผลโครงการลูกเสือช่อสะอาด ๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่ง จะท�ำการประเมินผลหมู่บ้านตามพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละ มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเป็นผู้ประสานงาน จัดท�ำแผนการปฏิบัติการแจ้งคณะ อนุกรรมการประเมินผล มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

159


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ท�ำหน้าทีผ่ ปู้ ระสานงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๑๓ มหาวิทยาลัย ที่รับผิดชอบประเมินหมู่บ้านเป้าหมายตามพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย ๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏก�ำแพงเพชร ๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ๑๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ๑๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ๑๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๑๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะเวลาด�ำเนินการ กุมภาพันธ์ - มิถุนายน ๒๕๖๒ วิธีด�ำเนินการ กระบวนการประเมินด�ำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ ๑. จัดประชุมท�ำความเข้าใจแนวทางการประเมินและจัดท�ำแผนปฏิบัติการประเมินของแต่ละพื้นที่ (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) ๒. ด�ำเนินการลงพื้นที่ประเมิน ครั้งที่ ๑ (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) ๓. จัดท�ำรายงานการลงพื้นที่ ครั้งที่ ๑ (มีนาคม ๒๕๖๒) ๔. ด�ำเนินการลงพื้นที่ประเมิน ครั้งที่ ๒ (พฤษภาคม ๒๕๖๒) ๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งสรุปผลการประเมินส่งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (พฤษภาคม ๒๕๖๒) ๖. ประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการประเมินร่วมกับคณะอนุกรรมกรรมการฝ่ายตรวจสอบและ ประเมิน เพื่อสังเคราะห์ผลการประเมินร่วมกัน (มิถุนายน ๒๕๖๒) ๗. จัดท�ำรายงานสรุปผลการประเมิน (มิถุนายน ๒๕๖๒) ผลที่คาดว่าจะได้รับ (๑) มูลนิธิฯ ได้คะแนนผลการประเมินหมู่บ้านช่อสะอาด เพื่อน�ำไปด�ำเนินการต่อไป (๒) มูลนิธิฯ มีผลการประเมินโครงการเยาวชนช่อสะอาดและลูกเสือช่อสะอาดเพื่อน�ำไปปรับปรุง การด�ำเนินการให้เหมาะสมต่อไป (๓) เกิดความร่วมมือในการส่งเสริมกิจกรรมหมู่บ้านช่อสะอาด ตามความร่วมมือระหว่างมูลนิธิ ต่อต้านการทุจริตและมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

160


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

โครงการปลูกจิตส�ำนึกเยาวชนของชาติให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และโครงการจัดท�ำหมู่บ้านช่อสะอาด/ต�ำบลช่อสะอาด ประจ�ำปี ๒๕๖๒ การจัดท�ำโครงการของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ได้ด�ำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิต่อต้าน การทุจริตโดยได้ยึดหลักการด�ำเนินงานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติที่ก�ำหนดไว้ ดังนี้ ๑. ยึดหลักการด�ำเนินการตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ ก�ำหนดไว้ หมวดที่ ๔ หน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา ๕๐ บุคคลมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (๑๐) ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ หมวดที่ ๕ หน้าที่ของรัฐ มาตรา ๖๓ รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุนและให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดขึ้น จากการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ทัง้ ในภาครัฐและภาคประชาชนและจัดให้มมี าตรการและกลไกทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวดรวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชน รวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่ กฎหมายบัญญัติ ๒. มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติดังนี้ ๒.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๒๕๖๐-๒๕๗๙)ในเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน ๒.๒ นโยบายของรัฐบาล : ข้อ. ๔ ศึกษาเรียนรู้/ท�ำนุบ�ำรุงศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม : ข้อ. ๑๐ ราชการมีธรรมาภิบาล/ป้องกันการทุจริต ๒.๓ ประเด็นปฏิรปู คสช. ๑๑ ด้านในด้านการศึกษา/การเรียนรู/้ ภูมปิ ญ ั ญาและด้านพัฒนาคุณธรรม/ จริยธรรม ๒.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ๒.๕ ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก - ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

161


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

๑. หลักการและเหตุผล การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาส�ำคัญที่มีมายาวนานและส่งผลกระทบต่อการพัฒนา ประเทศเป็นอย่างยิ่งท�ำให้ประเทศสูญเสียโอกาสในหลายด้าน ทั้งก่อให้เกิดความไม่ยุติธรรมขึ้นในสังคม ประสิทธิภาพของหน่วยงานลดลง ประชาชนขาดความไว้วางใจรัฐบาล เกิดความสูญเปล่าในทรัพยากรของประเทศ ขาดการจูงใจในการลงทุนจากภาคเอกชนต่างประเทศ ขาดเสถียรภาพทางการเมือง และเกิดข้อจ�ำกัดจากการน�ำ นโยบายไปใช้เนือ่ งจากการทุจริตของข้าราชการ ซึง่ แม้วา่ ในช่วงทีผ่ า่ นมารัฐบาลชุดต่าง ๆ ได้พยายามแก้ไขปัญหา ดังกล่าว โดยก�ำหนดให้ปัญหาการคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติ อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันก็ยัง ไม่เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง อีกทั้งยิ่งทวีความรุนแรงและมีความซับซ้อนมากขึ้น รัฐบาลปัจจุบันมีนโยบาย ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกมิติ โดยให้ทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันบูรณาการการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นรูปธรรม และให้การสนับสนุนการท�ำงานขององค์กรอิสระ เพื่อร่วมกัน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และร่วมกันปลุกจิตส�ำนึกให้คนในชาติเกิดการตระหนักรู้ถึงปัญหาและ ผลเสียหายจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับประเทศและร่วมกันรณรงค์ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ มูลนิธติ อ่ ต้านการทุจริตได้รบั การจดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ จากกลุม่ นักบริหารซึง่ จบการอบรมหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) จากสถาบันการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรมและ จริยธรรมให้กับคนในชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ให้มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีคุณธรรม จริยธรรม ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการด�ำเนินงานและกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต และการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่าง ๆ รวมทั้ง ยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณของหน่วยงานและบุคคลที่ดีเด่นในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ มีความซือ่ สัตย์สจุ ริตและให้การช่วยเหลือผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตลอดจนการด�ำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพี่อ สาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลต่าง ๆ โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด มูลนิธติ อ่ ต้านการทุจริต ได้พจิ ารณาเห็นความส�ำคัญของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้การขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ดา้ นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นรูปธรรม โดยยึดหลัก การในการด�ำเนินงานโครงการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ก�ำหนดไว้ และตอบสนองกับนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระยะที่ ๓ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จึงได้จัดท�ำโครงการปลูกจิต ส�ำนึกเยาวชนของชาติให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และโครงการจัดท�ำหมู่บ้าน ช่อสะอาดขึ้น เพื่อด�ำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมูลนิธิต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ต่อไป

162


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๒.๑ เพื่อด�ำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมในการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรมและ จริยธรรมให้กับเยาวชนของชาติ ให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นก�ำลังส�ำคัญในการต่อต้านการทุจริต ตลอดจนการปลุกจิตส�ำนึกและปลูกฝังอุดมการณ์ให้มคี วามจงรักภักดีตอ่ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีจิตส�ำนึกในความเสียสละค�ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ๒.๒ การให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ ส่งเสริมการจัดตัง้ เครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึน้ ในทุกองค์กรทัง้ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน โดยให้มกี ารสร้างเครือข่ายขยายแนวร่วมในการรณรงค์การต่อต้านการทุจริตให้มาก ที่สุด เพื่อให้มีการเฝ้าระวังและการแจ้งเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบ ในการสนับสนุนการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังทั่วประเทศ ๒.๓ ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการด�ำเนินงานและกิจกรรมของพิพธิ ภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเน้นให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้มาศึกษาบทเรียนการต้านโกง จะได้ รู้เท่าทันกลโกงและรับรู้อันตรายและผลเสียหายจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ท�ำให้เกิดความเสียหายกับ สังคม บ้านเมืองท�ำลายชื่อเสียงเกียรติยศของประเทศ และความมั่นคงของชาติ ๒.๔ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หมู่บ้านทั่วทุกภาคของประเทศมีความตื่นตัวในการต่อต้าน การทุจริตเป็นสังคมเริ่มต้นที่จะไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริตโดยเข้าร่วมโครงจัดท�ำหมู่บ้านช่อสะอาด เพื่อส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการตามระบบธรรมาภิบาลอย่างเข้มแข็ง มีการด�ำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงและน�ำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาใช้ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ๒.๕ เพือ่ ยกย่องเชิดชูและเผยแพร่เกียรติคณ ุ ของหน่วยงานและบุคคลทีด่ เี ด่นในด้านการต่อต้าน การทุจริต ตลอดจนการให้การช่วยเหลือผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วย ๓. โครงการที่จะด�ำเนินงานของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ๓.๑ โครงการปลูกจิตส�ำนึกเยาวชนของชาติให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จะได้เป็นก�ำลังส�ำคัญของแนวร่วม เครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตของชาติตอ่ ไป โดยมีโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ทีจ่ ะด�ำเนินการ จ�ำนวน ๘ โครงการ ดังนี้ ๓.๑.๑ โครงการเสวนา/จัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้าน การทุจริตระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริตกับมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และโรงเรียนในระดับต่าง ๆ ทั่วประเทศ ตลอดจนองค์กรแนวร่วมการต่อต้านคอร์รปั ชันหรือต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ เพือ่ ร่วมมือกันในการปรับปรุงหลักสูตร การศึกษาให้มีองค์ความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการปลูกฝังค่านิยมให้กับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติในสถาบันการศึกษาทุกระดับ ให้เป็นคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และความจงรักภักดีตอ่ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นแนวร่วมส�ำคัญของ เครือข่ายการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ โดยมีการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส เพือ่ ขจัดการทุจริตให้หมด ไปจากสังคมไทยและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า ที่จะร่วมกันสร้างสังคมให้มีความโปร่งใส และท�ำให้ประเทศ ชาติสามารถพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปได้

163


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

๓.๑.๒ โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม รูเ้ ท่าทันการทุจริต ค่ายเยาวชนช่อสะอาด เป็นโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึง่ ท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการ ต่อต้านการทุจริตกับมูลนิธติ อ่ ต้านการทุจริต โดยการคัดเลือกเยาวชนอาสาสมัครชายหญิงระดับชัน้ มัธยมต้นจนถึง ระดับชัน้ มัธยมปลาย มาเข้ารับการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม และให้ความรูใ้ นด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริต จะได้รเู้ ท่าทันการทุจริตทุกรูปแบบ โดยน้อมน�ำหลักธรรมค�ำสอนทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการ ด�ำรงชีวิตได้อย่างถูกต้อง จะได้เป็นเยาวชนคนดีของชาติที่มีคุณธรรมและจริยธรรม และไม่ร่วมมือหรือสนับสนุน การทุจริตและประพฤติมชิ อบทุกรูปแบบ ทัง้ นีจ้ ะได้เป็นแกนน�ำแนวร่วมการต่อต้านการทุจริตในสถาบันการศึกษา ที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับต่อไปด้วย ๓.๑.๓ โครงการปลูกจิตส�ำนึกเยาวชน “ปลูกคนดี เริ่มที่ใจ” เพื่อให้เยาวชนของชาติ มีความจงรักภักดีตอ่ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยจัดให้มกี จิ กรรมในการฝึกอบรมตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ให้กับเยาวชนของชาติในโรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย จากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร จ�ำนวนปีละ ๕๐ โรงเรียน เข้ารับการอบรมให้มีความรู้ความ เข้าใจในการด�ำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเข้ารับการอบรมปลูกฝังคุณธรรมและ จริยธรรม และการให้ความรู้ในการต่อต้านการทุจริต ตลอดจนได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้บทเรียนการต่อต้าน การทุจริตในพิพิธภัณฑ์ต้านโกงและหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของส�ำนักงานคณะ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอีกด้วย ๓.๑.๔ โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพผูน้ ำ� เยาวชนช่อสะอาดเพือ่ พัฒนาสังคม โดยร่วมกับมูลนิธยิ วุ พุทธพัฒนาเพือ่ จัดการอบรมศักยภาพผูน้ ำ� เยาวชนช่อสะอาดของเยาวชนในระดับชัน้ มัธยมตอนต้น ถึงระดับมัธยมตอนปลายของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้วยการพัฒนาจิตใจ เพื่อพัฒนาตนเองสู่การพัฒนาเป็นนักกิจกรรมพัฒนาสังคมอย่างมีคุณภาพ และเรียนรู้การสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา ทักษะผ่านประสบการณ์เชิงสังคม จากรูปแบบนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะในพื้นที่ และการสร้างกลไกในการบริหาร จัดการเชือ่ มโยงการท�ำงานเป็นองค์กร เพือ่ เด็กและเยาวชนในหมูบ่ า้ นช่อสะอาดและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และ เป็นผู้น�ำแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตของสถาบันการศึกษาและหมู่บ้านช่อสะอาดทั่วประเทศต่อไป ๓.๑.๕ โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด โดยร่วมกับ ส�ำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จัดการฝึกอบรมให้ครูผู้สอนลูกเสือของโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วทุกภาคของประเทศ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต โดยผ่านกระบวนการทางการลูกเสือ เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนปฏิบตั หิ น้าทีจ่ ดั การเรียนการสอนหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดในสถานศึกษาและสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สามารถน�ำไปอบรมเด็กและเยาวชนตามหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดในโรงเรียนต่อไป ๓.๑.๖ โครงการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการต่อต้านการทุจริต โดยร่วมกับมหาวิทยาลัย ราชภัฏ ๓๘ แห่ง ทัว่ ประเทศเพือ่ จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการต่อต้านการทุจริต ให้กบั อาจารย์และนิสติ นักศึกษา ของสถาบันราชภัฏ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปรามปรามการทุจริต เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการ ต่อต้านการทุจริตให้บุคลากรที่จะส�ำเร็จการศึกษาออกไปปฏิบัติหน้าที่เป็นครูในโรงเรียนและสถาบันการศึกษา ระดับต่าง ๆ จะได้เป็นก�ำลังหลักในการปลูกฝังเยาวชนของชาติให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และไม่ทนต่อ สังคมการทุจริตอีกต่อไป

164


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

๓.๑.๗ โครงการจัดการฝึกอบรมการต่อต้านการทุจริตและการสนับสนุนโครงการวิจยั การต่อต้านการทุจริต โดยร่วมกับสถาบันประเทศไทยต่อต้านการทุจริตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ในการส่งเสริม การฝึกอบรมหลักสูตรการต่อต้านการทุจริต ให้เป็นรูปธรรมตามหลักสากลและการเชื่อมเครือข่ายกับนานาชาติ ในอนาคต โดยเป็นการจัดการอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้กับผู้น�ำองค์กรยุคใหม่และ บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนต่าง ๆ ให้ร่วมกันขจัดการทุจริตคอร์รัปชันให้ลดน้อย ลงและหมดสิ้นไป โดยร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และร่วมเป็นแนวร่วมในการต่อต้าน การทุจริตของสังคมและประเทศชาติตอ่ ไป ตลอดจนการส่งเสริมให้ทนุ การศึกษาวิจยั ในด้านการต่อต้านการทุจริต ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ให้เป็นรูปธรรมอีกด้วย ๓.๑.๘ โครงการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ รณรงค์ตอ่ ต้านการทุจริต “ช่อสะอาดต้าน ทุจริต” โดยร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหาชน) จัดการประกวดสุนทรพจน์ รณรงค์ต่อต้านการทุจริต “ช่อสะอาดต้านทุจริต” ประจ�ำปี ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไป ในการเป็นนักพูดในทีช่ มุ ชน ในการรณรงค์ตอ่ ต้านการทุจริต โดยมีสาระในการปลุกจิตส�ำนึก ให้ตื่นรู้ เห็นถึงผลลัพธ์ที่เลวร้ายของการทุจริตประพฤติมิชอบในรูปแบบต่าง ๆ ที่ท�ำให้สังคมและประเทศชาติได้ รับความเสียหายอย่างอย่างรุนแรง ซึ่งจะเป็นการปลุกจิตส�ำนึกให้ประชาชนและเยาวชนได้ตระหนักรู้และไม่เข้า ร่วมหรือยุ่งเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยจะน�ำผลงานที่ชนะการประกวดไปใช้ในการ ประชาสัมพันธ์ ในสื่อต่าง ๆ เพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริต และปลูกจิตส�ำนึกให้ประชาชนและเยาวชนเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อไป ๓.๒ โครงการจั ด ท� ำ หมู ่ บ ้ า นช่ อ สะอาดประจ� ำ ปี ๒๕๖๒ เป็ น การพั ฒ นาแนวความคิ ด ทางยุทธศาสตร์ของผู้ส�ำเร็จการอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุน่ ที่ ๕ เรือ่ ง “รูปแบบการพัฒนาหมูบ่ า้ นช่อสะอาด” ณ หมูบ่ า้ นท่าคอยนาง ต�ำบลสวาย อ�ำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ประชาชนในชุมชนแต่ละคนด�ำรงตนอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยการท�ำ ความดี ไม่ทุจริตต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อชุมชน สังคม ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มาใช้เป็นแนวทางในการ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและหมู่บ้านในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ให้เป็นชุมชนหรือหมู่บ้านช่อสะอาด ทีม่ หี ลักการบริหารจัดการทีด่ ี ตามระบบธรรมาภิบาล โดยยึดหลักในการด�ำเนินงานตามพระราชด�ำรัสของพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ในการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ด้วยการ พัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์กรหลักในชุมชนให้เข้มแข็ง และร่วมมือกันในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง ได้แก่ บ้าน วัด และโรงเรียน หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า “บวร” ทั้งนี้ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จะเป็นหลักในการบูรณการร่วม กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจ�ำ จังหวัดต่าง ๆ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยตรง ในการคัดเลือก หมูบ่ า้ นทีม่ คี วามพร้อมมากทีส่ ดุ เข้าร่วมโครงการเพือ่ พัฒนาเป็นหมูบ่ า้ นช่อสะอาดต้นแบบ จังหวัดละ ๑ หมูบ่ า้ น ทัว่ ประเทศก่อน โดยมูลนิธติ อ่ ต้านการทุจริต ได้จดั ท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการให้การสนับสนุน การจัดท�ำหมู่บ้านช่อสะอาด กับหน่วยงานหลักภาครัฐและภาคเอกชนไว้เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศัย ส� ำ นัก งานสถิติแห่งชาติ ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมทางหลวงชนบท กรมประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการกองทัพไทยสมาคมร่วมใจภักดิ์รักษ์ป่าไทย และสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค แห่งประเทศไทย โดยมูลนิธติ อ่ ต้านการทุจริต จะสร้างวิทยากรตัวคูณเพือ่ บูรณาการองค์ความรูใ้ นการต่อต้านการ

165


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

ทุจริต เพื่อขยายเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริต ตลอดจนการรู้จักการเฝ้าระวังและการแจ้งเบาะแส ด้วยการ สร้างความตระหนักรูใ้ นการปลูกจิตส�ำนึกให้ประชาชนและเยาวชนในหมูบ่ า้ นช่อสะอาด เป็นคนดี มีคณ ุ ธรรมและ จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีความเสีย สละค�ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน รู้จักการด�ำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ ยึดมั่นในหลักธรรมค�ำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา มาใช้สร้างสันติสุขในการอยู่ร่วมกันของคนในหมู่บ้าน ส�ำหรับ หมู่บ้านช่อสะอาดที่ด�ำเนินการผ่านเกณฑ์ตามที่ก�ำหนดจะได้รับประกาศจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ให้เป็น หมูบ่ า้ นช่อสะอาด และจะเป็นต้นแบบในการขยายผลเพือ่ พัฒนาหมูบ่ า้ นช่อสะอาดอืน่ ๆ ในพืน้ ทีข่ องแต่ละจังหวัด ต่อไปโดยมีรายละเอียดในการด�ำเนินงานโครงการดังนี้ ๓.๒.๑ พื้นที่โครงการจัดท�ำหมู่บ้านช่อสะอาด การด�ำเนินงานโครงการได้จดั ท�ำเป็นโครงการ ๓ ปี ตัง้ แต่ปงี บประมาณ ๒๕๖๐– ๒๕๖๒ โดยแบ่งพื้นที่การด�ำเนินโครงการทั่วทุกภาคของประเทศ จ�ำนวน ๗๖ จังหวัด และได้แบ่งพื้นที่ในแต่ละปีงบประมาณ ดังนี้ ๓.๒.๑.๑ พื้นที่โครงการ ประจ�ำปี ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๒๖ จังหวัด คือ - จังหวัดปริมณฑล จ�ำนวน ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัด นครปฐมจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรปราการ - ภาคกลาง–ภาคตะวันออก จ�ำนวน ๑๑ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดระยองจังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี - ภาคกลางตะวันตก จ�ำนวน ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอ่างทอง - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ�ำนวน ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอ�ำนาจเจริญ จังหวัดศรีสะเกษ และ จังหวัดยโสธร ๓.๒.๑.๒ พื้นที่โครงการ ประจ�ำปี ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๒๕ จังหวัด คือ - ภาคเหนือตอนล่าง จ�ำนวน ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดตาก จังหวัด เพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์ - ภาคเหนือตอนบน จ�ำนวน ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล�ำพูน จังหวัดล�ำปาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จ�ำนวน ๑๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัด หนองบัวล�ำภู จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดบึงกาฬ ๓.๒.๑.๓ พื้นที่โครงการประจ�ำปี ๒๕๖๒ จ�ำนวน ๒๕ จังหวัด คือ - ภาคเหนือตอนล่าง จ�ำนวน ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทยั ธานี จังหวัด ก�ำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร - ภาคกลาง-ภาคตะวันตก จ�ำนวน ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - ภาคใต้ตอนบน จ�ำนวน ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัด สุราษฎร์ธานี จังหวัดพังงา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่ - ภาคใต้ตอนล่างจ�ำนวน ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา

166


- ภาคใต้ตอนบน จานวน ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จังหวัดพังงา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่ - ภาคใต้ ต อนล่ า ง จ านวน ๗ จั ง หวั ด ได้ แ ก่ จั ง หวั ด ตรั ง จั ง หวั ด พั ท ลุ ง จั ง หวั ด สตู ล จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา สาหรั บรายชื ส�ำหรั่อหมู บรายชื นที่ได้ดเลื รับอการคั ดเลือกเข้าโครงการหมู ่บ้านช่ อสะอาดประจ� ปี ก๒๕๖๒ ่บ้านที่อหมู ่ได้ร่บับ้าการคั กเข้าโครงการหมู ่บ้านช่อสะอาด ประจ าปี ๒๕๖๒ สำานั งาน ส� ำ นั ก งานป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ประจ� ำ จั ง หวั ด ต่ า ง ๆ ตามพื น ้ ที โ ่ ครงการปี ๒๕๖๒ ร่ ว มกั บ ส� ำ นั ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาจังหวัดต่าง ๆ ตามพื้นที่โครงการปี ๒๕๖๒ ร่วมกับสานักงานมูลนิธิต่อต้านการทุจริตกได้งาน มูล่บนิ้าธนและได้ ิต่อต้านการทุ ริต่บได้ อกหมูอ่บมมากที ้าน และได้ ่อหมู่บ้านที มีความพร้ มมากทีประจ ่สุดเพื เข้าร่วม คัดเลือกหมู ส่งรายชื่อจหมู ้านทีคัด่มีคเลืวามพร้ ่สุดเพื่อสเข้่งารายชื ร่วมโครงการจั ดท่าหมู ่บ้านช่ออสะอาด าปี่อ๒๕๖๒ โครงการจั ำหมูหมู่บ่บ้านช่ สะอาด ำปี ๒๕๖๒ ยบร้อยแล้ว จ�๒๕๖๐ ำนวน แล้ ๒๔ว และได้ หมู่บ้าเนข้า(ยกเว้ นจังหวัดอสงขลา เรียบร้อยแล้ ว จานวนดท�๒๔ ้าน อ(ยกเว้ น จังประจ� หวัดสงขลา ได้เข้าร่เรีวมโครงการในปี ร่วมโครงการต่ ยอด ได้เข้าร่วมโครงการในปี ๒๕๖๐ แล้ว และได้เข้าร่วมโครงการต่อยอดเป็นต�ำบลช่อสะอาด ประจ�ำปี ๒๕๖๒) ดังนี้ เป็นตาบลช่อสะอาด ประจาปี ๒๕๖๒) ดังนี้ ลาดับ ชื่อหมู่บ้าน ๑. บ้านหนองไม้แดง ๒. บ้านท่าโพ หมู่ ๔ ๓. บ้านลานไผ่ หมู่ ๙ ๔. บ้านดงตะขบ ๕. บ้านงิ้ว ๖. บ้านเก่าโพธิ์หลังเสือ ๗. บ้านหนองบัว ๘. บ้านบางสะแก ๙. บ้านห้วยแห้ง ๑๐. บ้านนาพรม-ดอนหัวกรวด ๑๑. บ้านหนองตาแต้ม ๑๒. บ้านคลองขนาน ๑๓. บ้านหงาว ๑๔. บ้านยางงาม ๑๕. บ้านปากด่าน ๑๖. บ้านผักฉีด ๑๗. บ้านหินเพิง (รายชื่อหมู่บ๑๘. ้านโครงการปีบ้๒๕๖๒ อ) านทุ่งขันต่หมาก ๑๙. บ้านเขาหลัก ล๒๐. าดับ หมู่บ้านว บ้ชืา่อนคอกวั ๒๑. บ้านเกาะนก ๒๒. บ้านสุไหงปาแน ๒๓. บ้านคีรี ๒๔. บ้านหน้าถ้า

ตาบล นิคมเขาบอแกว ท่าโพ ห้วยยั้ง ดงตะขบ โพนางดาออก บ้านจ่า หนองบัว บางสะแก ตะนาวศรี นาพันสาม หนองตาแต้ม บ้านควน หงาว หนองไทร บางเหรียง ป่าคลอก- ๘ คลองพน เขาน้อย น้าผุด ชัตยาบล บุรี คลองขุด บานา กะลุวอเหนือ หน้าถ้า

อาเภอ พยุหะคีรี หนองขาหย่าง พรานกระต่าย ตะพานหิน สรรพยา บางระจัน เมือง บางคนที สวนผึ้ง เมืองเพชรบุรี ปราณบุรี หลังสวน เมืองระนอง พุนพิน ทับปุด ถลาง คลองท่อม สิชล เมืองตรัง อาเภอ เมือง เมือง เมือง เมือง เมืองยะลา

จังหวัด นครสวรรค์ อุทัยธานี กาแพงเพชร พิจิตร ชัยนาท สิงห์บุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง จัพังหวั ทลุดง สตูล ปัตตานี นราธิวาส ยะลา /(รายชื่อหมู่บ้าน... ๓.๒.๒ การดาเนินงานโครงการจัดทาหมู่บ้านช่อสะอาด ประจาปี ๒๕๖๒ จานวน ๖ โครงการ ดังนี้ ๓.๒.๒.๑ โครงการส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาด โดยจะจัดให้มีการปฐมนิเทศการจัดทาหมู่บ้าน ช่อสะอาด และจัดให้มีการศึกษาดูงานหมู่บ้านช่อสะอาดต้นแบบ ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการจัดทาหมู่บ้านช่อสะอาดมาแล้ว เพื่อให้ หมู่บ้านที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการจัดทาหมู่บ้านช่อสะอาด ประจาปี ๒๕๖๒ ได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการจัดทา หมู่บ้านช่อสะอาด ขั้นตอนการจัดทาแผนงานโครงการในการพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาด โดยจะให้การสนับสนุนงบประมาณแต่ละ หมู่บ้านจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านช่อสะอาด ด้วยการนาหลักการช่อสะอาดมาใช้ในการพิจารณาจัดทาโครงการกาย สะอาด พฤติกรรมสะอาด จิตสะอาด และปัญญาสะอาด และจัดให้มีการอบรมเยาวชนช่อสะอาด การปฏิบัติธรรมเพื่อปลู ก จิตสานึกให้เยาวชนในหมู่บ้านยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา รู้จักการเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์

167


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

๓.๒.๒ การด�ำเนินงานโครงการจัดท�ำหมูบ่ า้ นช่อสะอาด ประจ�ำปี ๒๕๖๒ จ�ำนวน ๖ โครงการ ดังนี้ ๓.๒.๒.๑ โครงการส่งเสริมพัฒนาหมูบ่ า้ นช่อสะอาด โดยจะจัดให้มกี ารปฐมนิเทศการจัด ท�ำหมู่บ้านช่อสะอาด และจัดให้มีการศึกษาดูงานหมู่บ้านช่อสะอาดต้นแบบ ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการจัดท�ำหมู่บ้าน ช่อสะอาดมาแล้ว เพื่อให้หมู่บ้านที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการจัดท�ำหมู่บ้านช่อสะอาด ประจ�ำปี ๒๕๖๒ ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดท�ำหมู่บ้านช่อสะอาด ขั้นตอนการจัดท�ำแผนงานโครงการในการพัฒนา หมู่บ้านช่อสะอาด โดยจะให้การสนับสนุนงบประมาณแต่ละหมู่บ้านจัดท�ำโครงการเพื่อพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านช่อ สะอาด ด้วยการน�ำหลักการช่อสะอาดมาใช้ในการพิจารณาจัดท�ำโครงการกายสะอาด พฤติกรรมสะอาด จิตสะอาด และปัญญาสะอาด และจัดให้มกี ารอบรมเยาวชนช่อสะอาด การปฏิบตั ธิ รรมเพือ่ ปลูกจิตส�ำนึกให้เยาวชนในหมูบ่ า้ น ยึดมัน่ ในความซือ่ สัตย์สจุ ริต มีคณ ุ ธรรม จริยธรรม มีจติ อาสา รูจ้ กั การเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวมมากกว่า ประโยชน์ส่วนตน ด�ำเนินชีวิตโดยยึดมั่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนน้อมน�ำหลักธรรม ค�ำสอนของพุทธศาสนามาใช้ในการด�ำเนินชีวิตอย่างสันติสุข ๓.๒.๒.๒ โครงการจัดการอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านช่อสะอาด เป็นโครงการจัดการ อบรมเยาวชนในพืน้ ทีโ่ ครงการ และนักเรียนของโรงเรียนในพืน้ ทีโ่ ครงการหรือหมูบ่ า้ นใกล้เคียง หมูบ่ า้ นละไม่นอ้ ย กว่า ๘๐ คน ในแต่ละจังหวัด โดยเยาวชนจะได้รับการอบรมให้เข้าใจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ และได้รับ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมจากวิทยากรของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เพื่อให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และมีองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเยาวชนที่ผ่านการอบรมจะเป็นก�ำลังส�ำคัญยิ่ง ในการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานของหมู่บ้านช่อสะอาดในแต่ละ จังหวัด และจะเป็นแนวร่วมของเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตต่อไปด้วย ๓.๒.๒.๓ โครงการส่งเสริมการจัดท�ำต�ำบลช่อสะอาดต้นแบบ โดยจัดให้มกี ารปฐมนิเทศ การจัดท�ำต�ำบลช่อสะอาด จัดให้มกี ารศึกษาดูงานหมูบ่ า้ นช่อสะอาดต้นแบบ ซึง่ ได้เข้าร่วมโครงการจัดท�ำหมูบ่ า้ น ช่อสะอาดมาแล้ว เพือ่ ให้หมูบ่ า้ นอืน่ ๆ ในต�ำบลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ เข้าร่วมโครงการจัดท�ำต�ำบลช่อสะอาด ประจ�ำ ปี ๒๕๖๒ ได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการจัดท�ำหมู่บ้านช่อสะอาด ขั้นตอนการจัดท�ำแผนงานโครงการในการ จัดท�ำหมูบ่ า้ นช่อสะอาด โดยจะให้การสนับสนุนงบประมาณให้แต่ละต�ำบลจัดท�ำโครงการเพือ่ พัฒนาให้เป็นต�ำบล ช่อสะอาด ด้วยการน�ำหลักการช่อสะอาดมาใช้ในการพิจารณาจัดท�ำโครงการกายสะอาด พฤติกรรมสะอาด จิตสะอาด และปัญญาสะอาด และจัดให้มีการอบรมเยาวชนช่อสะอาด ต�ำบลช่อสะอาด เพื่อปลุกจิตส�ำนึกให้ เยาวชนในหมูบ่ า้ นยึดมัน่ ในความซือ่ สัตย์สจุ ริต มีคณ ุ ธรรม จริยธรรม มีจติ อาสา รูจ้ กั การเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์สว่ นตน ด�ำเนินชีวติ โดยยึดมัน่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนน้อมน�ำ หลักธรรมค�ำสอนของพุทธศาสนามาใช้ในการด�ำเนินชีวิตอย่างสันติสุข ๓.๒.๒.๔ โครงการจัดการอบรมเยาวชนต�ำบลช่อสะอาด ส�ำหรับเยาวชนของทุกหมูบ่ า้ น ในพื้นที่ต�ำบลหรือเป็นนักเรียนของโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง โดยเยาวชนจะได้รับการอบรมให้เข้าใจตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแนวพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ และการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมจากมูลนิธติ อ่ ต้านการทุจริต เพือ่ ให้เป็นคนดี มีความซือ่ สัตย์สจุ ริต จะเป็นก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานของต�ำบลช่อสะอาด และจะเป็นแนวร่วมเครือข่ายในการต่อ ต้านการทุจริตทั่วประเทศต่อไปด้วย

168


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต -๙-

๓.๒.๒.๕ โครงการปฏิบัติธรรมสร้างผู้น�ำช่อสะอาด เป็นโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิ๓.๒.๒.๔ ทยาลัย โครงการจั ในการจัดดการฝึ กอบรมเยาวชนในโครงการหมู ้านช่อสะอาดกหมูให้่บ้าเนในพื ข้าถึง้นหลั ธรรม การอบรมเยาวชนต าบลช่อสะอาด สาหรั่บบเยาวชนของทุ ที่ตกาบล อเป็นนักเรีทยนของโรงเรี กล้งเคีจัยงง โดยจั โดยเยาวชนจะได้ รับการอบรมให้เข้าใจตามหลั กปรัชอญาของเศรษฐกิ พอเพียยงรติ ค�ำสัหรื ่งสอนของพุ ธศาสนาอย่ยนในพื างลึก้นซึที้ง่ใจริ ดการบรรพชาเยาวชนชายเป็ นสามเณรช่ สะอาดเฉลิมจพระเกี องพระบาทสมเด็ จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุ ลยเดช บรมนาถบพิตรงเป็ รัชนกาลที ่ ๙มและการปลู กฝังคุณธรรม สมเด็แนวพระราชด จพระเทพรัาริตขนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ มารี การจั ดการบวชเยาวชนหญิ เนกขั มจารินี และการจั ดการ จริ ย ธรรม จากมู ล นิ ธ ิ ต ่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต เพื ่ อ ให้ เ ป็ น คนดี มี ค วามซื ่ อ สั ต ย์ ส ุ จ ริ ต จะเป็ น ก าลั ง ส าคั ญ ในการขั บ เคลื ่ อ นการด าเนิ น งาน อบรมผู้น�ำพระสงฆ์ช่อสะอาด เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของพระสงฆ์ ที่จะเป็นผู้น�ำในการอบรม ของตาบลช่อสะอาด และจะเป็นแนวร่วมเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตทั่วประเทศต่อไปด้วย สั่งสอนธรรมะ เพื่อกล่๓.๒.๒.๕ อมเกลาจิโครงการปฏิ ตใจของประชาชนให้ เป็นคนดีที่มีศีลธรรมและมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นส่วน บัติธรรมสร้างผู้นาช่อสะอาด เป็นโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ส�ำคัราชวิ ญของโครงสร้ างหลัดการฝึ กของหมู ่บ้านและชุมชนตามหลั “บวร” โรงเรีาสัย่งสอนของพุ น) อันเป็ทนธศาสนาอย่ หัวใจของการ ทยาลัย ในการจั กอบรมเยาวชนในโครงการหมู ่บ้ากนช่การ อสะอาด ให้เข้(บ้ าถึางนหลัวักดธรรมค าง จัดท�ลึำกหมู บ ่ า ้ นช่ อ สะอาด ซึ้ ง จริ งจั ง โดยจั ด การบรรพชาเยาวชนชายเป็ น สามเณรช่ อสะอาดเฉลิ มพระเกี ยรติ สมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี การจั ดการบวชเยาวชนหญิงเป็านงแกนน� เนกขัมมจาริ นี และการจัดการอบรมผู ้นาพระสงฆ์ สะอาด เพืก่อพุให้ทมธศาสนา ีความรู้ ๓.๒.๒.๖ โครงการสร้ ำเยาวชนและผู น้ ำ� ชุมชนช่ อสะอาดช่อตามหลั าใจในบทบาทของพระสงฆ์ ผู้นาในการอบรมสั ่งสอนธรรมะ เพื่อกล่อมเกลาจิปตสมบทพระสงฆ์ ใจของประชาชนให้ นคนดี ที่มี ณ ดิความเข้ นแดนพุ ทธภูมิ สาธารณรัฐอิทีน่จเดีะเป็ยนโดยเป็ นโครงการบรรพชาสามเณรและอุ เพืเอ่ ป็เดิ นทางไป คุณกธรรม ยธรรมยสถาน ซึ่งเป็นส่ทั วนส ้านและชุทมธศาสนา ชนตามหลัโดยจะคั กการ “บวร” าน วัด ำ ปฏิบศีลัตธรรมและมี ิธรรมและศึ ษาสัจริงเวชนี ้ง าคั ๔ ญอัของโครงสร้ นเป็นแหล่างหลั งต้นกของหมู ก�ำเนิด่บของพุ ดเลือ(บ้กแกนน� โรงเรียน) อันเป็นหัวใจของการจัดทาหมู่บ้านช่อสะอาด เยาวชนหรือผูน้ ำ� ชุมชนในโครงการหมู บ่ า้ นช่อสะอาดทีม่ คี วามตัง้ ใจดี มีคณ ุ ธรรม จริยธรรมดีเด่น และเป็นผูท้ มุ่ เท ๓.๒.๒.๖ โครงการสร้ า งแกนน าเยาวชนและผู้ น าชุม ชนช่ อสะอาด ตามหลักพุท ธศาสนา ณ เสียดิสละจ� ำนวน คน และจั ลนิธิต่อต้านการทุจปริสมบทพระสงฆ์ ต ร่วมเดินทางไปปฏิ บัติธรรมและดู นแดนพุ ทธภูม๒๖ ิ สาธารณรั ฐอินเดีดยคณะกรรมการมู โดยเป็นโครงการบรรพชาสามเณรและอุ เพื่อเดินทางไปปฏิ บัติธรรมและแล จ�ำนวน คน ยรวมจ� ทั้งสิ้น โดยจะคั ๓๐ คนดเลืทัอ้งกแกนน นี้เพื่อาเยาวชนหรื ปลูกฝังคุณอผูธรรม จริยธรรมและ ศึกษาสั๔งเวชนี สถาน ำทันวนผู ้ง ๔ อัน้เดิเป็นนทางไปในโครงการฯ แหล่งต้นกาเนิดของพุทธศาสนา ้นาชุมชนในโครงการ ่มีความตั จริยธรรมดี เด่น และให้ และเป็นมผู้ทีคุ่มวามรู เทเสีย้ สละ จานวน ๒๖ คน และจัดคณะกรรมการ เสริหมู มสร้่บ้าานช่ งค่อาสะอาดที นิยมความซื ่อสั้งใจดี ตย์ใมีห้คกุณับธรรม เยาวชนต้ นแบบ ความเข้ าใจหลั กธรรมทางพุ ทธศาสนา จริตหร่ลัวกมเดิ นทางไปปฏิ ิธรรมและดู แลตจใจานวน ๔ คน านวนผูเ้เป็ดินนทางไปในโครงการฯ ทั้งวสิิต้นประจ� ๓๐ คนำวัน ามโดยมี ธรรมเป็ นเครืบ่อัตงยึ ดเหนี่ยวจิ และน� ำหลัรวมจ กธรรมใช้ แนวทางปฏิบัติในชี มีจิตมูส�ลำนินึธกิต่อทีต้่ดาีงนการทุ ้เพืน่อปลู งคุณธรรม จริยธรรม มสร้างค่ านิยมความซื่อสัตย์ให้กับเยาวชนต้นแบบ และให้มีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อทัร่้งวนีมกั สร้กาฝังสรรค์ สังคมหมู ่บ้านช่และเสริ อสะอาดต่ อไป หลักธรรมทางพุทธศาสนา มีจิตสานึกที่ดีงาม โดยมีหลักธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และนาหลักธรรมใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ในชีวิตประจาวัน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมหมู่บ้านช่อสะอาดต่อไป

๔. การด�ำเนินงานโครงการ ประจ�ำปี ๒๕๖๒ ๔. การดาเนินงานโครงการ ประจาปี ๒๕๖๒ ๔.๑ โครงการปลูกจิตส�ำนึกเยาวชนของชาติให้เป็นคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริต จ�ำนวน ๘ ๔.๑ โครงการปลูกจิตสานึกเยาวชนของชาติให้เป็นคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริต จานวน ๘ โครงการ โดยมีโครงการ ดังนี้ โครงการ โดยมีโครงการ ดังนี้ ลาดับ โครงการ/แผนงาน ๑. โครงการเสวนา/จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ใน ด้านการต่อต้านการทุจริต กับสถาบันการศึกษาฯ ๑.๑ การเสวนาบันทึกข้อตกลงฯ (MOU) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ๑.๒ การเสวนาบันทึกข้อตกลงฯ (MOU) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ๑.๓ การเสวนาบันทึกข้อตกลงฯ (MOU) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ๑.๔ การเสวนาบันทึกข้อตกลงฯ (MOU) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ๑.๕ การจัดบันทึกข้อตกลงฯ (MOU) ประจาปี ๒๕๖๒ ๑.๖ การสัมมนาหลักสูตรการต่อต้านการทุจริตและการจัด กิจกรรมการต่อต้านการทุจริต

ห้วงเวลา มี.ค. ๖๒ พ.ค. ๖๒ มิ.ย. ๖๒ ส.ค. ๖๒ ก.ย. ๖๒ พ.ย. ๖๒

สถานที่

หมายเหตุ จัดทาครั้งละไม่ต่ากว่า ๓๐ องค์กร/สถาบัน กรุงเทพมหานคร - องค์ ก รต่ อ ต้ า นการ จ.ขอนแก่น ทุจริต จ.อุตรดิตถ จ.ประจวบคีรีขันธ์ กรุงเทพมหานคร จ.ชลบุรี - องค์กรแนวร่วมต่าง ๆ มหาวิทยาลัยทั้งหมด / ๒. โครงการฝึกอบรม...

169


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

- ๑๐ -

ลาดับ ๒.

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันการทุจริต ค่ายเยาวชนช่อสะอาด ๒.๑ การจัดการฝึกอบรมคุณธรรม ฯ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒ ๒.๒ การจัดการฝึกอบรมคุณธรรม ฯ รุ่นที่ ๒/๒๕๖๒ ๒.๓ การจัดการฝึกอบรมคุณธรรม ฯ รุ่นที่ ๓/๒๕๖๒ ๒.๔ การจัดการฝึกอบรมคุณธรรม ฯ รุ่นที่ ๔/๒๕๖๒ ๒.๕ การจัดการฝึกอบรมคุณธรรม ฯ รุ่นที่ ๕/๒๕๖๒ ๒.๖ การจัดการฝึกอบรมคุณธรรม ฯ รุ่นที่ ๖/๒๕๖๒

ห้วงเวลา

เม.ย. ๖๒ พ.ค. ๖๒ ก.ค. ๖๒ ก.ค. ๖๒ ส.ค. ๖๒ ก.ย. ๖๒

โครงการปลูกจิตสานึกเยาวชน “ปลูกคนดี เริ่มที่ใจ” ๓.๑ จัดเยาวชน ศึกษาบทเรียนต้านโกง ๕ โรงเรียน เม.ย. ๖๒ ๓.๒ จัดเยาวชน ศึกษาบทเรียนต้านโกง ๕ โรงเรียน เม.ย. ๖๒ ๓.๓ จัดเยาวชน ศึกษาบทเรียนต้านโกง ๕ โรงเรียน พ.ค. ๖๒ ๓.๔ จัดเยาวชน ศึกษาบทเรียนต้านโกง ๕ โรงเรียน พ.ค. ๖๒ ๓.๕ จัดเยาวชน ศึกษาบทเรียนต้านโกง ๕ โรงเรียน มิ.ย. ๖๒ ๓.๖ จัดเยาวชน ศึกษาบทเรียนต้านโกง ๕ โรงเรียน มิ.ย. ๖๒ ๓.๗ จัดเยาวชน ศึกษาบทเรียนต้านโกง ๕ โรงเรียน ก.ค. ๖๒ ๓.๘ จัดเยาวชน ศึกษาบทเรียนต้านโกง ๕ โรงเรียน ก.ค. ๖๒ ๓.๙ จัดเยาวชน ศึกษาบทเรียนต้านโกง ๕ โรงเรียน ส.ค. ๖๒ ๓.๑๐ จัดเยาวชน ศึกษาบทเรียนต้านโกง ๕ โรงเรียน ส.ค. ๖๒ ๔. โครงการจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นาเยาวชน ช่อสะอาด เพื่อการพัฒนาสังคม ๔.๑ การจัดการประชุมเพื่อพัฒนาจัดกาหนดการ มี.ค. ๖๒ ๔.๒ การเตรียมการจัดการอบรม เม.ย. ๖๒ ๔.๓ การจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นาเยาวชน พ.ค. ๖๒ ๔.๔ การประเมินผลโครงการ ก.ย. ๖๒ ๕. โครงการจัดการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรลูกเสือ ช่อสะอาด ประจาปี ๒๕๖๒ - ๑๑ ๕.๑ การเตรียมการ/การจัดหาครุภัณฑ์/วัสดุอุปกรณ์ มี.ค. ๖๒ ๕.๒ การจัดการอบรมลูกเสือช่อสะอาด รุ่น ๑/๒๕๖๒ พ.ค. ๖๒ กเสือช่อสะอาด รุ่น ๒/๒๕๖๒ ๖๒ ลาดับ ๕.๓ การจัดการอบรมลูโครงการ/แผนงาน ห้ก.ค. วงเวลา ๕.๔ การจัดการอบรมลูกเสือช่อสะอาด รุ่น ๓/๒๕๖๒ ก.ย. ๖๒ ๕.๕ การจัดการอบรมลูกเสือช่อสะอาด รุ่น ๔/๒๕๖๒ ต.ค. ๖๒ ๕.๖ การจัดทาเครือข่ายและการประเมินผลงาน พ.ย. ๖๒ ๖. โครงการจัดการอบรมหลักสูตรการต่อต้านการทุจริต ให้กับ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ๖.๑ พื้นที่ภาคเหนือ จานวน ๑ ครั้ง เม.ย. ๖๒ ๖.๒ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน ๑ ครั้ง มิ.ย. ๖๒ ๖.๓ พื้นที่ภาคกลาง จานวน ๑ ครั้ง ส.ค. ๖๒ ๖.๔ พื้นที่ภาคใต้ จานวน ๑ ครั้ง ต.ค. ๖๒ ๓.

170

โครงการ/แผนงาน

สถานที่

หมายเหตุ

- จัดนักเรียนเข้ารับการ ฝึกอบรม ครั้งละไม่ต่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ กว่า ๑๐๐ คน/รุ่น จ.นครสวรรค์ - รวมทั้งปี ไม่น้อยกว่า จ.ภูเก็ต ๖๐๐ คน จ.กระบี่ - มีการสร้างเครือข่าย จ.นครศรีธรรมราช หลังจบการฝึกอบรม จ.นราธิวาส พิพิธภัณฑ์ต้านโกง พิพิธภัณฑ์ต้านโกง พิพิธภัณฑ์ต้านโกง พิพิธภัณฑ์ต้านโกง พิพิธภัณฑ์ต้านโกง พิพิธภัณฑ์ต้านโกง พิพิธภัณฑ์ต้านโกง พิพิธภัณฑ์ต้านโกง พิพิธภัณฑ์ต้านโกง พิพิธภัณฑ์ต้านโกง

- ทาข้อตกลงกับมูลนิธิ ครอบครัวพอเพียง เพื่อ จัดนักเรียนโรงเรียนใน พื้นที่กรุงเทพมหานคร เดินทางมาศึกษาดูงาน ที่พิพิธภัณฑ์ต้านโกง - เดือนละ ๕ โรงเรียน มีนักเรียนและครู ไม่ต่ากว่า ๕๐๐ คน - ปีละ ๕๐ โรงเรียน ไม่ต่ากว่า ๕,๐๐๐คน/ปี

มูลนิธิยุวพุทธ จานวนปีละ ๑ รุ่น พัฒนา อ.เมือง รุ่นละ ๑๐๐ คน จ.อุบลราชธานี จัดอบรม ๕ วัน ๔ คืน จากโครงการที่นาเสนอ กรุงเทพมหานคร จ.นครนายก จ.พิษณุโ่ ลก สถานที จ.สุราษฎร์ธานี จ.ขอนแก่น กรุงเทพมหานคร

จัดซื้อครั้งเดียวใช้ทุก รุ่น หมายเหตุ จัดการฝึกอบรม รุ่นละ ๑๐๐ คน จานวน ๓ วัน ๒ คืน /๕.๔ การฝึกอบรม... จัดรุ่นละ ๒๔๐ คน จัดอบรม ๒ วัน ๑ คืน - ม.ราชภัฏในแต่ละภาค - อาจารย์และนักศึกษา

/ ๑.๒ การขอ


ลาดับ ลาดับ ๖. ๖.

๗. ๗. ๘. ๘.

ลาดับ ๑. ลาดับ ลาดั ๑. บ

๒.

รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

โครงการ/แผนงาน สถานที่ - ๑๑ - ห้วงเวลา ๕.๔ การจัดการอบรมลูกเสือช่อสะอาด รุ่น ๓/๒๕๖๒ ก.ย. ๖๒ จ.สุราษฎร์ธานี ๕.๕ การจัดการอบรมลูกเสือช่อสะอาด รุ่น ๔/๒๕๖๒ ต.ค. ๖๒ จ.ขอนแก่น ๕.๖ การจัดทาเครือข่โครงการ/แผนงาน ายและการประเมินผลงาน ๖๒ กรุงสถานที เทพมหานคร ห้พ.ย. วงเวลา ่ โครงการจั อต้รุา่นนการทุ จริต ให้กับ ก.ย. ๖๒ ๕.๔ การจัดดการอบรมหลั การอบรมลูกกเสืสูอตช่รการต่ อสะอาด ๓/๒๕๖๒ จ.สุราษฎร์ธานี นั๕.๕ กศึกการจั ษาในมหาวิ ทยาลัยกราชภั ่วประเทศ ดการอบรมลู เสือช่ฏอทัสะอาด รุ่น ๔/๒๕๖๒ ต.ค. ๖๒ จ.ขอนแก่น ๖.๑ ้นที่ภดาคเหนื ๑ ครั้ง นผลงาน เม.ย. ฏอุตรดิตถ์ ๕.๖พืการจั ทาเครืออข่จานวน ายและการประเมิ พ.ย. ๖๒ ม.ราชภั กรุงเทพมหานคร ๖.๒ พื้นที่ภดาคตะวั นออกเฉีกยสูงเหนื อ จอานวน ๑ ครัจ้ง ริต ให้กับ มิ.ย. ๖๒ ม.ราชภัฏอุบลฯ โครงการจั การอบรมหลั ตรการต่ ต้านการทุ ๖.๓ ้นที่ภาคกลาง จานวน ส.ค. ๖๒ ม.ราชภัฏสวนดุสิต นักศึกพืษาในมหาวิ ทยาลั ยราชภั๑ฏครัทั่ว้งประเทศ ๖.๔ ๑ ครั ต.ค. ๖๒ ม.ราชภัฏนครศรีฯ ๖.๑ พื้นที่ภาคใต้ าคเหนืจอานวน จานวน ๑ ้งครั้ง เม.ย. ๖.๕ ตามประเมิ นผลโครงการ ๖.๒ การติ พื้นที่ภดาคตะวั นออกเฉี ยงเหนือ จานวน ๑ ครั้ง มิธ.ค. .ย. ๖๒ แต่ละ ม. ราชภัฏ โครงการจั การฝึกอบรมด้ ๖.๓ พื้นที่ภดาคกลาง จานวนานการต่ ๑ ครั้ง อต้านการทุจริต ส.ค. ๖๒ - สถาบันประเทศไทย และการสนั บ สนุ น การวิ จ ั ย การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ๖.๔ พื้นที่ภาคใต้ จานวน ๑ ครั้ง ต.ค. ๖๒ ต่อต้านการทุจริต ๗.๑ กอบรมด้ านการต่อต้านการทุจริต ประจ าปี มหาวิยาลัยรังสิต ๖.๕ การจั การติดการฝึ ตามประเมิ นผลโครงการ ธ.ค. ๖๒ ๗.๒ การวิจดัยการฝึ ด้านการต่ อต้าานการทุ ๒๕๖๒ ถนนวิภาวดีรังสิต โครงการจั กอบรมด้ นการต่จอริตต้านการทุจริต - สถาบันประเทศไทย และการสนับสนุนการวิจัยการต่อต้านการทุจริต ต่อต้านการทุจริต โครงการจั การประกวดกล่ าวสุนอทรพจน์ รณรงค์ ๗.๑ การจัดดการฝึ กอบรมด้านการต่ ต้านการทุ จริต ต่อต้าน ประจาปี มหาวิยาลัยรังสิต การทุ จริตจ“ช่ สะอาดต้อต้าานทุ จริต”จริต ๗.๒ การวิ ัยด้อานการต่ นการทุ ๒๕๖๒ ถนนวิภาวดีรังสิต ๘.๑ การจัดการประชุมจัดทาโครงการประกวด ก.พ. ๖๑ อาคาร ทรู ๘.๒ การจัดดการแถลงข่ าวและการประชาสั พันธ์ ต่อต้าน มี.ค. ๖๑ สโมสร ทบ. โครงการจั การประกวดกล่ าวสุนทรพจน์มรณรงค์ ๘.๓ ดรับอสมั ครส่งเข้านทุ าประกวดกล่ มี.ค. ๕๑ ทางสื่อต่าง ๆ การทุการเปิ จริต “ช่ สะอาดต้ จริต” าวสุนทรพจน์ ๘.๔ นประกวดกล่ นทรพจน์ รอบแรก ๔ ภาค พ.ค. ๘.๑ การตั การจัดดสิการประชุ มจัดาทวสุาโครงการประกวด ก.พ. ๖๑ โรงแรมภาคต่ อาคาร ทรูาง ๆ ๘.๕ สินประกวดกล่ าวสุนทรพจน์ รอบรอง สโมสร ทบ. ๘.๒ การตั การจัดการแถลงข่ าวและการประชาสั มพันธ์ มีมิ.ค.ย. ๖๑ ๘.๖ วสุนทรพจน์าวสุ รอบตั ดสิน วาน สโมสร ๘.๓ การตั การเปิดดสิรันบประกวดกล่ สมัครส่งเข้ าประกวดกล่ นทรพจน์ มีก.ค. .ค. ๖๑ ๕๑ มัฆทางสื ่อต่าง ๆทบ. ๘.๔ การตัดสินประกวดกล่าวสุนทรพจน์ รอบแรก ๔ ภาค พ.ค. ๖๑ โรงแรมภาคต่าง ๆ ๔.๒ โครงการจั ด ท าหมู บ ่ า ้ นช่ อ สะอาด ประจ าปี ๒๕๖๒ ๘.๕ การตัดสินประกวดกล่าวสุนทรพจน์ รอบรอง มิ.ย. ๖๑ สโมสร ทบ. ๘.๖ การตัดสินประกวดกล่าวสุนทรพจน์ รอบตัดสิน ก.ค. ๖๑ มัฆวาน สโมสร ทบ. โครงการ/แผนงาน ห้วงเวลา สถานที่ โครงการพั ฒนาหมู ่บ้านช่ สะอาด ประจประจ าปี าปี ๒๕๖๒ ๔.๒ โครงการจั ดทาหมู ่บ้าอนช่ อสะอาด ๒๕๖๒ ๑.๑ การปฐมนิเทศโครงการจัดทาหมู่บ้านช่อสะอาด - ๑๒ - มี.ค. ๖๒ จ.นนทบุ รี จ.พระนคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ และการเดิ นทางไปศึกษาดูงานของหมู่บ้าน ห้วงเวลา ​ศสถานที รี​อยุธยา​่ โครงการ/แผนงาน โครงการ/แผนงาน ห้วงเวลา สถานที่ ต้โครงการพั นแบบและเรี ยนรู้ก่บารจั ฒนาหมู ้านช่ดทอาโครงการ สะอาด ประจาปี ๒๕๖๒ ๑.๒ การปฐมนิ การปฐมนิเเทศโครงการจั ๖๒ จ.สงขลา ๑.๑ ทศโครงการจัดดททาหมู าหมู่บ่บ้า้านช่ นช่ออสะอาด สะอาด มีมี.ค..ค.๖๒ จ.นนทบุ รี ครั้ง้งทีที่่ ๒/๒๕๖๒ ครั ๑/๒๕๖๒ และการเดิ และการเดินนทางไปศึ ทางไปศึกกษาดู ษาดูงงานของหมู านของหมู่บ่บ้า้านน แบบและเรียยนรู ต้ต้นนแบบและเรี นรู้ก้การจั ารจัดดททาโครงการ าโครงการ ๑.๓ การจัดทาโครงการพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาด ประมาณ เม.ย.-พ.ค. ๖๒ หมู่บ้านโครงการ หมู่บ้านละ ๑-๒ โครงการ มิ.ย. ๖๒ ๑.๔ การพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณ สานักงานมูลนิธิฯ โครงการให้กับหมู่บ้านช่อสะอาด ประจาปี ๒๕๖๒ ต.ค.-ธ.ค. ๖๒ ๑.๕ การประเมินผลการดาเนินงานของหมู่บ้าน หมู่บ้านโครงการ โครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาด ประจาปี ๒๕๖๒ ๒.๑ การสารวจและวางแผนงานโครงการ ๒.๒ บ้านงิ้ว

ม.ค.-ก.พ. ๖๒ มี.ค. ๖๒

๒๔ จังหวัด จ.ชัยนาท

หมายเหตุ จัดการฝึกอบรม รุ่นละ ๑๐๐ คน จานวนหมายเหตุ ๓ วัน ๒ คืน จัดการฝึกอบรม รุ่นละ ๑๐๐ คน จัจดานวน รุ่นละ๓๒๔๐ วัน ๒คนคืน จัดอบรม ๒ วัน ๑ คืน - ม.ราชภัฏในแต่ละภาค -จัดอาจารย์ ละนักคนศึกษา รุ่นละ แ๒๔๐ จัดอบรม ๒ วัน ๑ คืน - ม.ราชภัฏในแต่ละภาค - อาจารย์และนักศึกษา จัดรุ่นละ ๑๐๐ คน มอบทุนวิจัย ๑๐ ทุน

จัดรุประกวด ่นละ ๑๐๐๒ ประเภท คน -มอบทุ นักเรีนยวินจนิัยส๑๐ ิต นัทุกศึนกษา - ประชาชนทั่วไป จัดประกวด ๒ ประเภท - นัมีกถเรี้วยรางวั ยน นิสลิต นักศึกษา - ประชาชนทั เกียรติบัตร่วไป และเงินรางวัล รวม - มีถ้ว๗๕๐,๐๐๐.ยรางวัล บาท - เกียรติบัตร และเงินรางวัล รวม ๗๕๐,๐๐๐.- บาท หมายเหตุ - จัดผู้นา ๑๑ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๔ คน ผู้แทน หมายเหตุ หมายเหตุ หน่วยงานที ่เกี่ยวของ า ๑๓หมูหมู่บ้า่บน้าน - จั-ดจัผูด้นผูา้น๑๑ ้านละ๔ ๔คนคนผู้แผูทน ้แทน หมูหมู่บ้า่บนละ วยงานที ่ยวของ หน่หน่ วยงานที ่เกี่เ่ยกีวของ /๑.๒ การปฐมนิ เทศ... หมู่บ้านละ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท - ประมาณ ๔๘ โครงการ /๑.๒ การปฐมนิเทศ... - โดยคณะอนุกรรมการ - จัดการอบรมเยาวชน ในหมู่บ้านช่อสะอาด ตามโครงการ ประจาปี

171


๑.๒ การปฐมนิเทศโครงการจัดทาหมู่บ้านช่อสะอาด มี.ค. ๖๒ จ.สงขลา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ กษาดูงมูานของหมู รายงานผลการดำ �เนินและการเดิ งานประจำน�ทางไปศึ ปี ๒๕๖๑ ลนิธิต่อต้่บ้านนการทุจริต ต้นแบบและเรียนรู้การจัดทาโครงการ ๑.๓ การจัดทาโครงการพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาด ประมาณ เม.ย.-พ.ค. ๖๒ หมู่บ้านโครงการ หมู่บ้านละ ๑-๒ โครงการ มิ.ย. ๖๒ ๑.๔ การพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณ สานักงานมูลนิธิฯ โครงการให้กับหมู่บ้านช่อสะอาด ประจาปี ๒๕๖๒ ๖๒ - ๑๒ ต.ค.-ธ.ค. ๑.๕ การประเมินผลการดาเนินงานของหมู่บ้าน หมู่บ้านโครงการ

- จัดผู้นา ๑๓ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๔ คน ผู้แทน หน่วยงานที่เกี่ยวของ หมู่บ้านละ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท - ประมาณ ๔๘ โครงการ - โดยคณะอนุกรรมการ

ลาดับ โครงการ/แผนงาน ห้วงเวลา สถานที่ หมายเหตุ การปฐมนิเทศโครงการจั ดทาหมู ้านช่๒๕๖๒ อสะอาด มี.ค. ๖๒ จ.สงขลา - จัดผูการอบรมเยาวชน ้นา ๑๓ หมู่บ้าน ๒. ๑.๒ โครงการอบรมเยาวชนช่ อสะอาด ประจ่บาปี ครั้งทีการส ่ ๒/๒๕๖๒ และการเดินทางไปศึกษาดูงานของหมู่บ้าน ม.ค.-ก.พ. ๖๒ หมู่บ้า่บนละ คน ผู้แทน ๒.๑ ารวจและวางแผนงานโครงการ ๒๔ จังหวัด ในหมู ้านช่๔อสะอาด ต้๒.๒ นแบบและเรี หน่ วยงานที่เกีประจ ่ยวของาปี จ.ชัยนาท บ้านงิ้ว ยนรู้การจัดทาโครงการ มี.ค. ๖๒ ตามโครงการ ๑.๓ บ้การจั าโครงการพั ้านโครงการ หมู่บ้านละ ๒.๓ านเก่ดาทโพธิ ์หลังเสือ ฒนาหมู่บ้านช่อสะอาด ประมาณ เม.ย.-พ.ค. มี.ค. ๖๒๖๒ หมู่บจ.สิ ๒๕๖๒ งห์บุรี หมู ๑-๒ โครงการ จ.กาญจนบุรี ๑๐๐,๐๐๐.๒.๔่บบ้้านละ านหนองบั ว มีมิ.ค.ย. ๖๒ หมู่บ้านละ ๘๐บาท คน ๑.๔ บ้การพิ จารณาให้การสนับสนุนงบประมาณ านักงานมู ลนิธิฯ จั- ดประมาณ ทรสงคราม ๒.๕ านบางสะแก มี.ค. ๖๒ สจ.สมุ การอบรม๔๘ โครงการ โครงการให้ ับหมูง่บ้านช่อสะอาด ประจาปี ๒๕๖๒ ต.ค.-ธ.ค. ๒.๖ บ้านห้วกยแห้ มี.ค. ๖๒๖๒ จานวน ๒ วัน ๑ คืน จ.ราชบุรี ๑.๕ บ้การประเมิ นผลการดวกรวด าเนินงานของหมู่บ้าน ้านโครงการ รี ๒.๗ านนาพรม-ดอนหั เม.ย. ๖๒ หมู่บจ.เพชรบุ - จัโดยคณะอนุ ดอาจารย์/กนัรรมการ กศึกษา ๒.๘ บ้านหนองตาแต้ม เม.ย. ๖๒ จ.ประจวบคีรีขันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านหนองไม้แดง อสะอาด ประจาปี ๒๕๖๒ พ.ค. ๖๒ หวัดเข้าร่วมงาน จ.นครสวรรค์ ในจั ๒. ๒.๙ โครงการอบรมเยาวชนช่ - จัดงการอบรมเยาวชน ๒.๑๐ บ้านท่ารวจและวางแผนงานโครงการ าโพ หมู่ ๔ พ.ค. ๖๒๖๒ วย ่บ้านช่อสะอาด จ.อุทจััยงหวั ธานีด ด้ในหมู ๒.๑ การส ม.ค.-ก.พ. ๒๔ จ.กํจ.ชั าแพงเพชร ๒.๑๑ านลานไผ่ หมู่ ๙ พ.ค. ๖๒ -ตามโครงการ การประเมินประจ ผลการ ยนาท ๒.๒ บ้าบ้นงิ ้ว มี.ค. ๖๒ าปี ๒.๑๒ บ้ า นดงตะขบ มิ . ย. ๖๒ ด าเนิ น การจั ด การอบรม จ.พิ จ ต ิ ร ๒.๓ บ้านเก่าโพธิ์หลังเสือ มี.ค. ๖๒ ๒๕๖๒ จ.สิงห์บุรี จ.ชุ ม พร ๒.๑๓ บ้ า นคลองขนาน มิ . ย. ๖๒ และคน จ.กาญจนบุรี โดยอาจารย์ ๒.๔ บ้านหนองบัว มี.ค. ๖๒ หมู่บ้านละ ๘๐ ๒.๑๔ านหงาว ศึกษาของ จ.สมุจ.ระนอง ทรสงคราม นัจัดกการอบรม ๒.๕ บ้าบ้นบางสะแก มีมิ..ค.ย. ๖๒ ๖๒ ๒.๑๕ านยางงาม จ.สุจ.ราชบุ ราษฎร์รธีานี มหาวิ ๒.๖ บ้าบ้นห้ วยแห้ง มีมิ..ค.ย. ๖๒ ๖๒ จานวนทยาลั ๒ วัยนราชภั ๑ คืนฏที่ จ.พังงา รี ๒.๑๖ านปากด่าน วกรวด ก.ค. ๖๒ เข้ วมโครงการและ จ.เพชรบุ ๒.๗ บ้าบ้นนาพรม-ดอนหั เม.ย. ๖๒ - จัาดร่อาจารย์ /นักศึกษา จ.ภู เ ก็ ต ๒.๑๗ บ้ า นผั ก ฉี ด ก.ค. ๖๒ คณะอนุ ก รรมการฝ่ ๒.๘ บ้านหนองตาแต้ม เม.ย. ๖๒ จ.ประจวบคีรีขันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏาย ๒.๑๘ านทุ่งขันหมาก ส.ค. ๖๒ ธรรมราช ประเมิ ๒.๙ บ้าบ้นหนองไม้ แดง พ.ค. ๖๒ จ.นครศรี ในจังหวันดผลเข้าร่วมงาน จ.นครสวรรค์ ๒.๑๙ เพิงหมู่ ๔ ส.ค. ๖๒ ๒.๑๐ บ้บ้าานหิ นท่นาโพ พ.ค. ๖๒ ด้วย จ.อุจ.กระบี ทัยธานี่ ๑๓ จ.ตรั ง ๒.๒๐ บ้ า นเขาหลั ก ส.ค. ๖๒ จ.กําแพงเพชร - การประเมินผลการ ๒.๑๑ บ้านลานไผ่ หมู่ ๙ พ.ค. ๖๒ ๒.๒๑ บ้ า นคอกวั ว ส.ค. ๖๒ จ.พั ๒.๑๒ บ้านดงตะขบ มิ.ย. ๖๒ ดาเนินการจัดการอบรม จ.พิทจิตลุรง จ.สตู ล ๒.๒๒ บ้ า นเกาะนก ก.ย. ๖๒ ลาดับ ๒.๑๓ บ้านคลองขนาน โครงการ/แผนงาน ห้วงเวลา สถานที หมายเหตุ จ.ชุ่ มพร มิ.ย. ๖๒ โดยอาจารย์ และ ๒.๒๓ บ้ า นสุ ไ หงปาแน ก.ย. ๖๒ จ.ปั ต ตานี จ.ระนอง ๒.๑๔ บ้านหงาว มิ.ย. ๖๒ นักศึกษาของ ๒.๒๔ บ้บ้าานคี รี ก.ย. จ.นราธิ ๒.๑๕ นยางงาม มิ.ย.๖๒ ๖๒ ทยาลัยนราชภั จ.สุ ราษฎร์วาส ธานี/ ๒.๒๓มหาวิ บ้านเกาะจั ... ฏที่ ก.ย. ๖๒ จ.ยะลา ๒.๒๕ บ้ า นหน้ า ถ้ า จ.พังงา ๒.๑๖ บ้านปากด่าน ก.ค. ๖๒ เข้าร่วมโครงการและ ต.ค.-พ.ย. ๒๔จ.ภูหมูเก็่บต้าน คณะอนุกรรมการฝ่าย ๒.๒๖ การประเมิ ๒.๑๗ บ้านผักฉีดนผลการดาเนินโครงการ ก.ค. ๖๒๖๒ ๓. ๒.๑๘ โครงการจั ดท่งาต บ้านทุ ขันาบลช่ หมากอสะอาดต้นแบบ ประจาปี ๒๕๖๒ ส.ค. ๖๒ จ.นครศรีธรรมราช -ประเมิ ผล กรปกครอง จัดผู้นนาองค์ เม.ย. ๖๒ กรุ ง เทพมหานคร ๓.๑ การปฐมนิ เ ทศโครงการเพื อ ่ รั บ ทราบ ๒.๑๙ บ้านหินเพิง ส.ค. ๖๒ จ.กระบี่ ส่วน ท้องถิ่นตาบลละ แนวทางในการจั ๒๐ คน ๔ ตาบล/ผู้แทน จ.ตรัง ๒.๒๐ บ้านเขาหลัดกทําตําบลชอสะอาดตนแบบ ส.ค. ๖๒ พ.ค.-มิ ๓.๒ การสนั บสนุวนการจัดทําโครงการตําบลชอสะอาด หน่วยงานที่เกี่ยวของ ๒.๒๑ บ้านคอกวั ส.ค..ย.๖๒๖๒ ๔ ตาบลโครงการ จ.พัทลุง ประมาณ ๑๖ โครงการ โดยยึดบ้ตามสี ่เสาหลัก กาย พฤติกรรม จิต และปญญา จ.สตูล ๒.๒๒ านเกาะนก ก.ย. ๖๒ มิ.ย. ๖๒ สานักงานมูลนิธิฯ ๓.๓ การจัดการประชุมพิจารณาสนับสนุนโครงการ ๔. โครงการอบรมเยาวชนตาบลช่อสะอาด ประจาปี ๒๕๖๒ บ้านเกาะจั น... ๔.๑ การสารวจและวางแผนโครงการ ม.ค.-ก.พ. ๖๒ ๔ ตาบลโครงการ /จั๒.๒๓ ดผู้นาองค์ กรปกครอง ๔.๒ ตาบลโพสะ / จังหวัดอ่างทอง พ.ค. ๖๒ ตาบลโพสะ ผู้นาหมู่บ้านช่อสะอาดตาบล 172 ๔.๓ ตาบลราแดง / จังหวัดสงขลา มิ.ย. ๖๒ ตาบลราแดง ละ ๓๐๐ คน จานวน


๒.๒๔ บ้านคีรี ก.ย. ๖๒ จ.นราธิวาส รายงานผลการดำก.ย. �เนิ๖๒ นงานประจำ�ปีจ.ยะลา ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ๒.๒๕ บ้านหน้าถ้า ต.ค.-พ.ย. ๖๒ ๒๔ หมู่บ้าน ๒.๒๖ การประเมินผลการดาเนินโครงการ ๓. โครงการจัดทาตาบลช่อสะอาดต้นแบบ ประจาปี ๒๕๖๒ - จัดผู้นาองค์กรปกครอง เม.ย. ๖๒ กรุงเทพมหานคร ส่วน ท้องถิ่นตาบลละ ๓.๑ การปฐมนิเทศโครงการเพื่อรับทราบ แนวทางในการจัดทําตําบลชอสะอาดตนแบบ ๒๐ คน ๔ ตาบล/ผู้แทน - .ย. ๖๒ ๔ ตาบลโครงการ หน่วยงานที่เกี่ยวของ ๓.๒ การสนับสนุนการจัดทําโครงการตําบลชอสะอาด - ๑๓พ.ค.-มิ ประมาณ ๑๖ โครงการ โดยยึดตามสี่เสาหลัก กาย พฤติกรรม จิต และปญญา มิ.ย. ๖๒ สสถานที านักงานมู มพิจารณาสนับสนุนโครงการ ลาดับ ๓.๓ การจัดการประชุ โครงการ/แผนงาน ห้วงเวลา ่ ลนิธิฯ หมายเหตุ ๔. โครงการอบรมเยาวชนต ๒.๒๓ บ้านสุไหงปาแน าบลช่อสะอาด ประจาปี ๒๕๖๒ ก.ย. ๖๒ จ.ปัตตานี ๔.๑ ม.ค.-ก.พ. ๒.๒๔การส บ้านคีารวจและวางแผนโครงการ รี ก.ย.๖๒๖๒ ๔ ตาบลโครงการ จ.นราธิวาส จัดผู้นาองค์กรปกครอง ๔.๒ พ.ค. ก.ย. ๖๒ ๖๒ ตาบลโพสะ จ.ยะลา ผู้นาหมู่บ้านช่อสะอาดตาบล ๒.๒๕ตบ้าบลโพสะ านหน้าถ้า/ จังหวัดอ่างทอง ๔.๓ าบลราแดงนผลการด / จังหวัดาเนิ สงขลา มิ.ย.ต.ค.-พ.ย. ๖๒ ๖๒ ตาบลร๒๔าแดง หมู่บ้าน ละ ๓๐๐ คน จานวน ๒.๒๖ตการประเมิ นโครงการ ตาบลสวาย / จังหวั ดศรีสะเกษ ก.ค. ๖๒ ตาบลสวาย ๒ วัน- ๑จัดคืผูน้นาองค์กรปกครอง ๓. ๓.๔ โครงการจั ดทาตาบลช่ อสะอาดต้ นแบบ ประจาปี ๒๕๖๒ กรุงเทพมหานคร ๔.๕ าบลทุ่งศรีเทศโครงการเพื / จังหวัดแพร่ ่อรับทราบ ส.ค. เม.ย. ๖๒ ๖๒ ตาบลทุ ่งศรี ๓.๑ ตการปฐมนิ ส่วน ท้องถิ่นตาบลละ ๔.๖ การประเมินดผลการด าเนิอนสะอาดต งานโครงการ พ.ย. ๖๒ ๔ ตาบลโครงการ แนวทางในการจั ทําตําบลช นแบบ ๒๐ คน ๔ ตาบล/ผู้แทน พ.ค.-มิ.ย. ๖๒ ๔ ตาบลโครงการ หน่วยงานที่เกี่ยวของ ๕ โครงการอบรมการปฏิ างผู้นาาช่บลช อสะอาด ๓.๒ การสนับสนุนการจับัตดิธทํรรมสร้ าโครงการตํ อสะอาด ๑๖ โครงการ ๖๕ รูป (เยาวชน ๒๕ ๕.๑ สะอาด โดยยึการบรรพชาสามเณรช่ ดตามสี่เสาหลัก กาย อพฤติ กรรมเฉลิจิมตพระเกี และปยญรติญา มี.ค.-เม.ย. ๖๒ ณ วัดท่าคอยนาง - จัด ประมาณ สานักงานมูลนิธิฯ หมู่บ้าน ๆ ละ ๒ คน (๒๑ มิวั.นย.) ๖๒ สมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุ สยามบรมราชกุ มารี ๓.๓ การจั ดการประชุ มพิดจาฯารณาสนั บสนุนโครงการ โครงการพัฒนาผู้นาพระสงฆ์ ช่อสะอาด พ.ค. ๖๒ จ.นครศรีธรรมราช - พระสงฆ์วัดละ ๒ องค์ ๔. ๕.๒ โครงการอบรมเยาวชนต าบลช่อสะอาด ประจาปี ๒๕๖๒ มิ.ย. ๖๒๖๒ ๔ ตจ.สงขลา ่บ้านละ ๔ คน ๕.๓ ฒนาผู้นาผู้สอนศาสนาช่อสะอาด ๔.๑ โครงการพั การสารวจและวางแผนโครงการ ม.ค.-ก.พ. าบลโครงการ -จัดจัผูด้นหมูาองค์ กรปกครอง ก.ค. ๖๒ ณ วัตดาบลโพสะ ท่าคอยนาง -ผู้นเยาวชนหญิ ๖๗ คน าบล ๕.๔ ่อสะอาด ๔.๒ การบวชเนกขั ตาบลโพสะ / มจังมจาริ หวัดอ่นาีชงทอง พ.ค. าหมู่บ้านช่งอสะอาดต ๕.๕ อสะอาด ในพื้นที่อื่น ๆ ตาบลช่ ตาบลละ คน ๔.๓ การบรรพชาสามเณรช่ ตาบลราแดง / จังหวัดสงขลา มิส.ค. .ย. ๖๒ ต๔าบลร าแดงอ -ละจัด๓๐๐ คน จ๒๒ านวน สะอาด ๓.๔ ตาบลสวาย / จังหวัดศรีสะเกษ ก.ค. ๖๒ ตาบลสวาย ๒ วัน ๑ คืน ๖. โครงการสร้ ๔.๕ ตาบลทุางแกนน ่งศรี / าเยาวชนและผู จังหวัดแพร่ ้นาชุมชนช่อสะอาด ตาม ส.ค. ๖๒ ตาบลทุ่งศรี หลั ทธศาสนา ณนผลการด ดินแดนพุาเนิ ทธภูนมงานโครงการ ิ สาธารณรัฐอินเดีย ๔.๖กพุการประเมิ พ.ย. ๖๒ ๔ ตาบลโครงการ การทาแผน/รับสมับคัตรเยาวชนเข้ าร่้นวมโครงการ พ.ค. ๖๒ สานักงานมูลนิธิฯ - จัดบรรพชา ๒๖ รูป ๕ ๖.๑ โครงการอบรมการปฏิ ิธรรมสร้างผู าช่อสะอาด น เยาวชนชายจาก ๖.๒ ดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ มิ.ย. ๖๒๖๒ สณานัวักดงานมู ลนิธิฯ - (เป็ มี.ค.-เม.ย. ท่าคอยนาง จัด ๖๕ รูป (เยาวชน ๒๕ ๕.๑ การคั การบรรพชาสามเณรช่ อสะอาด เฉลิมพระเกียรติ ้าน ๒ๆ คน ละ ๑ คน ๖.๓ ยมการเดิ นทางและเข้ าค่ายอบรม มารี ก.ค. วั๖๒ มจร.วังน้อย หมู๒๔่บ้าหมู (๒๑ น) น ๆ่บละ สมเด็การเตรี จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ ้นำ�ชุมชนวัดละ๒ ๒คนองค์และ ๖.๔ การเดินทางไปศึ ัย ส.ค. ๖๒ อินเดีย-เนปาล ๕.๒ โครงการพั ฒนาผูก้นษาพระธรรมวิ าพระสงฆ์ช่อนสะอาด พ.ค. จ.นครศรี ธรรมราช - ผูพระสงฆ์ คน ๔ คน ๖.๕ สรุปผลการเดิ นทางของผู ้เข้าร่วมโครงการ ต.ค. สานัจ.สงขลา งานมูลลนินิธธิฯิ - ผูจั้ดูแหมูล ่บ๔้านละ สำ�นั กกงานมู มิ.ย. ๖๒ ๕.๓ โครงการพั ฒนาผู ้นาผู้สอนศาสนาช่ อสะอาด ก.ค. ๖๒ ณ วัดท่าคอยนาง - เยาวชนหญิง ๖๗ คน ๕.๔ การบวชเนกขัมมจารินีช่อสะอาด ๕.๕ การบรรพชาสามเณรช่ อสะอาด ในพื ้นทีน่อื่นการด� ๆ ำเนินงานโครงการ ส.ค. ๖๒ ๔ ตาบลช่อ - จั/ ด๕.ตาบลละ ๒๒ คน งบประมาณ... ๕. งบประมาณในการสนั บสนุ ๕.๑ ขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนงบประมาณจากส�ำสะอาด นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ๖. โครงการสร้างแกนนาเยาวชนและผู้นาชุมชนช่อสะอาด ตาม ๕.๒ ขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนงบประมาณจากบริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคลอล จ�ำกัด หลักพุทธศาสนา ณ ดินแดนพุทธภูมิ สาธารณรัฐอินเดีย (มหาชน) ๖.๑ การทาแผน/รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ พ.ค. ๖๒ สานักงานมูลนิธิฯ ๖.๒ การคั ดเลื๕.๓ ขอความอนุ เ คราะห์ ใ นการสนั บ สนุ น งบประมาณจากธนาคารออมสิ น ส�ำนักงานใหญ่ อกผู้เข้าร่วมโครงการ มิ.ย. ๖๒ สานักงานมูลนิธิฯ ๖.๓ การเตรียมการเดินทางและเข้าค่ายอบรม ก.ค. ๖๒ มจร.วังน้อย ๖.๔ การเดินทางไปศึกษาพระธรรมวินัย ส.ค. ๖๒ อินเดีย-เนปาล ๖.๕ สรุปผลการเดินทางของผู้เข้าร่วมโครงการ ต.ค. ๖๒ สานักงานมูลนิธิ / ๕. งบประมาณ...

173


๕.๑ ขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนงบประมาณจากสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ๕.๒ ขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคลอล จากัด (มหาชน) ๕.๓ ขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่

รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

๖. เกณฑ์ ตัวชีาเร็้วัดจโครงการ ผลส�ำเร็จ(KPI โครงการ ๖. เกณฑ์ตัวชี้วัดผลส ) ๖.๑ โครงการปลู ก ฝั ง จิ ต ส� เยาวชนให้ ๖.๑ โครงการปลุกฝังจิตสานึกเยาวชนให้เำป็นึนกคนดี มีความซื่อเสัป็ตนย์สคนดี ุจริตมีความซื่อสัตย์ ลาดับ โครงการ/แผนงาน ตัวชี้วัดผลสาเร็จโครงการ ๑. โครงการเสวนา/จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ๑. การจัดการเสวนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต (MOU) ในด้านการต่อต้านการทุจริต จานวนมหาวิทยาลัยร่วมโครงการไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐ ของที่ทา MOU ๒. ร้อยละ ๘๐ ของสถาบันการศึกษาที่ได้จัดทาบันทึกข้อตกลงความ ร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต มีการดาเนินกิจกรรมตามบันทึก ข้อตกลงฯ ที่ได้ทาไว้ โดยจะมีการการสัมมนาหลักสูตรการศึกษาและการ รายงานผลการดาเนินงานประจาปี ๒. โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ๑. เยาวชนเข้าร่วมการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันการทุจริต รู้เท่าทันการทุจริต ค่ายเยาวชนช่อสะอาด ค่ายเยาวชนช่อสะอาด มีจานวนไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน/ปี ๒. เยาวชนที่เข้าร่วมรับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในคุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันการทุจริตมากขึ้น และเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย การต่อต้านการทุจริตของมูลนิธิฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าอบรม ๓. โครงการปลูกจิตสานึกเยาวชน “ปลูกคนดี เริ่มที่ใจ” ๑. ครู/นักเรียนได้เดินทางดูงานที่พิพิธภัณฑ์ต้านโกงและหอจดหมายเหตุ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ คน ๒. ครูและนักเรียนได้รับการอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความ ตระหนักรู้ถึงผลเสียหายจากการทุจริต ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม ๔. โครงการจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นาเยาวชน ๑. เยาวชนชายหญิงที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร สามารถเป็นแกนนา ช่อสะอาด เพื่อการพัฒนาสังคม ของหมู่บ้านและในสถาบันการศึกษา มากกว่าร้อยละ ๗๐ ของผู้เข้าอบรม ๒. เยาวชนมีแนวคิดในการพัฒนาสังคม สามารถจัดทาโครงการพัฒนา ให้มูลนิธิต่อต้านการทุจริตพิจารณาได้มากกว่าร้อยละ ๕๐ ๕. โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตร ๑. จัดการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ (ครูลูกเสือ) หลักสูตรลูกเสือช่อ - ๑๕ ลูกเสือช่อสะอาด สะอาด ให้มีองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริต ไม่ต่ากว่า ๔๐๐ คน/ปี ๒. ผูเ้ ข้ารับการอบรมสามารถนาหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปฝึกลูกเสือใน ลาดับ โครงการ/แผนงาน ตัวชี๘๐ ้วัดผลส โรงเรียนได้ ไม่ต่ากว่าร้อยละ ของผูาเร็ ้เข้าจรัโครงการ บการอบรม ๖. โครงการจัดการอบรมหลักสูตรการต่อต้านการ ๑. จัดการอบรมหลักสูตรการต่อต้านการทุจริต โดยสร้างเครือข่ายการ ทุจริต ให้อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราช ต่อต้านการทุจริตได้ไม่ต่ากว่า ๑,๖๐๐ คน/ปี (ร้อยละ ๘๐ของผู้อบรม) ภัฏ ๒. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าในหลักสูตรการต่อต้านการทุจริต ๖. โครงการจั การ.... สามารถนาไปสอนเยาวชนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ/ ๘๐ ของผู้เข้าดอบรม ๗. โครงการจัดการฝึกอบรมผู้นาองค์กรใน ๑. เชิญผู้นาองค์กร/บุคลากรจากองค์กร/มหาวิทยาลัยที่ร่วมจัดทา MOU การต่อต้านการทุจริต และการส่งเสริมการวิจัยด้าน กับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เข้ารับการฝึกอบรมด้านการต่อต้านการทุจริต การต่อต้านการทุจริต ในหลักสูตรที่เปิดอบรม ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๒๕ ๒. งานวิจัยด้านการต่อต้านการทุจริตได้รับการส่งเสริมไม่น้อยกว่า ๕ ทุน/ปี ๘. โครงการจัดการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ รณรงค์ ๑. มีผู้สนใจเข้าร่วมประกวดกล่าวสุนทรพจน์ รณรงค์ต่อต้านการทุจริต ต่อต้านการทุจริต “ช่อสะอาดต้านทุจริต” ส่งเข้าประกวด ทั้ง ๒ ประเภท ประเภทละไม่ต่ากว่า ๑๐๐ คน ๒. ผลงานที่ชนะการประกวด และได้รับรางวัล ได้รับความพึงพอใจ ของ เยาวชน และประชาชนทั่วไป ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐ ที่ตอบแบบสอบถาม

๖.๒ โครงการจัดทาหมู่บ้านช่อสะอาด ประจาปี ๒๕๖๒

174

ลาดับ

โครงการ/แผนงาน

ตัวชี้วัดผลสาเร็จโครงการ


ต่อต้านการทุจริต “ช่อสะอาดต้านทุจริต” ส่งเข้าประกวด ทั้ง ๒ ประเภท ประเภทละไม่ต่ากว่า ๑๐๐ คน ๘. โครงการจัดการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ รณรงค์ ๑. มีผู้สนใจเข้าร่วมประกวดกล่าวสุนทรพจน์ รณรงค์ต่อต้านการทุจริต ๒. ผลงานที่ชนะการประกวด และได้ รับรางวัล มูได้ลรนิับธความพึ ของ �ปี ๒๕๖๑ ิต่อต้งาพอใจ ต่อต้านการทุจริต “ช่อสะอาดต้านทุจริต” รายงานผลการดำ ส่งเข้าประกวด�เนิ ทั้งน๒งานประจำ ประเภท ประเภทละไม่ ต่ากว่า ๑๐๐ คนนการทุจริต เยาวชน และประชาชนทั่วไป ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐ ที่ตอบแบบสอบถาม ๒. ผลงานที่ชนะการประกวด และได้รับรางวัล ได้รับความพึงพอใจ ของ และประชาชนทั่วไป ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐ ที่ตอบแบบสอบถาม ๖.๒ โครงการจัดทาหมู่บ้านช่อสะอาด ประจเยาวชน าปี ๒๕๖๒ ลาดับ

โครงการ/แผนงาน ๖.๒ โครงการจั ดทาหมู่บ้านช่อสะอาด ประจาปี ๒๕๖๒

๑. บ โครงการพัฒนาจัโครงการ/แผนงาน ดทาหมู่บ้านช่อสะอาด ประจาปี ลาดั ๒๕๖๒ ๑. โครงการพัฒนาจัดทาหมู่บ้านช่อสะอาด ประจาปี ๒๕๖๒

๒.

ตัวชี้วัดผลสาเร็จโครงการ

๑. หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการมี วามพร้ ่สุด ตามการพิจารณาของ ตัวชี้วัดคผลส าเร็อจมที โครงการ สานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด เช่น เป็นหมู่บ้านศีล ๕ หรือหมู่บ้านเศรษฐกิจ ๑. หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมที่สุด ตามการพิจารณาของ พอเพียง หรือเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการรับรองจากส่วนราชการต้นสังกัด สานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด เช่น เป็นหมู่บ้านศีล ๕ หรือหมู่บ้านเศรษฐกิจ ๒. ผู้แทนหมู่บ้านที่เข้ารับการปฐมนิเทศ มีความเข้าใจในหลักการจัดทา พอเพียง หรือเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการรับรองจากส่วนราชการต้นสังกัด หมู่บ้านช่อสะอาด จากคณะกรรมการของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ๒. ผู้แทนหมู่บ้านที่เข้ารับการปฐมนิเทศ มีความเข้าใจในหลักการจัดทา และสามารถดาเนินการตามข้อกาหนดได้ ไม่ต่าร้อยละ ๘๐ หมู่บ้านช่อสะอาด จากคณะกรรมการของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ๓. หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารจัดทา และสามารถดาเนินการตามข้อกาหนดได้ ไม่ต่าร้อยละ ๘๐ โครงการพัฒนาตามรูปแบบหมู่บ้านช่อสะอาดได้ หมู่บ้านละ ๒-๔ โครงการ ๓. หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารจัดทา ๔. โครงการที่เสนอผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากคณะอนุกรรมการของมูลนิธิ โครงการพัฒนาตามรูปแบบหมู่บ้านช่อสะอาดได้ หมู่บ้านละ ๒-๔ โครงการ ต่อต้านการทุจริต ไม่ต่าร้อยละ ๗๕ ๔. โครงการที่เสนอผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากคณะอนุกรรมการของมูลนิธิ ต่อต้านการทุจริต ไม่ต่าร้อยละ ๗๕

โครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านช่อ สะอาด ๒. โครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านช่อ สะอาด ลาดับ โครงการ/แผนงาน ๓.

๔.

๕.

๖.

๑. เยาวชนที่ผ่านการอบรม มีความรู้และเข้าใจให้หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง และหลักการต่อต้านการทุจริต มากกว่าร้อยละ ๘๐ ๑๖ - ่ผ่านการอบรม มีความรู้และเข้าใจให้หลักปรัชญาของ ๑.- เยาวชนที ของเยาวชนที่เข้ารับการอบรม เศรษฐกิจพอเพียง และหลักการต่อต้านการทุจริต มากกว่าร้อยละ ๘๐ ๒. ผู้ปกครองของเยาวชนที ความพึงพอใจ และเห็นการ ตัวชี่ผ้ว่าัดนการอบรมมี ผลสาเร็จโครงการ ของเยาวชนที่เข้ารับการอบรม เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเยาวชนดีขึ้น ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๕ ๒. ผู้ปกครองของเยาวชนที่ผ่านการอบรมมีความพึงพอใจ และเห็นการ โครงการพัฒนาการจัดทาตาบลช่อสะอาด ๑.เปลีต่ยาบลที ่ร่วมโครงการ จะต้องมีหมู่บข้าึ้นนทีไม่่ผต่านเกณฑ์ หยละ มู่บ้า๗๕ นช่อสะอาด นแปลงพฤติ กรรมของเยาวชนดี ่ากว่/ า๓.ร้อโครงการพั ฒนา... ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริตแล้ว อย่างน้อย ๑ หมู่บ้าน ๒. ตาบลที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ/ และสามารถจั า ๓. โครงการพัดฒทนา... โครงการพัฒนาตามรูปแบบหมู่บ้านช่อสะอาดได้ หมู่บ้านละ ๒-๔ โครงการ ๓. โครงการที่เสนอผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากคณะอนุกรรมการของมูลนิธิ ต่อต้านการทุจริต ไม่ต่าร้อยละ ๗๕ ๔. ผ่านเกณฑ์การประเมินผล จากคณะอนุกรรมการประเมินผลของมูลนิธิ ต่อต้านการทุจริต ไม่ต่าร้อยละ ๘๐ โครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาด ตาบลช่อสะอาด ๑. เยาวชนที่ผ่านการอบรม มีความรู้และเข้าใจให้หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง และหลักการต่อต้านการทุจริต มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของเยาวชนที่เข้ารับการอบรม ๒. ผู้ปกครองของเยาวชนที่ผ่านการอบรมมีความพึงพอใจ และเห็นการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเยาวชนดีขึ้น ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๕ โครงการปฏิบัติธรรมสร้างผู้นาช่อสะอาด ๑. เยาวชนชายหญิงที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรสามารถเป็นแกนนา ของหมู่บ้านได้มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของจานวนเยาวชนที่เข้าอบรม ๒. พระสงฆ์ที่ผ่านการอบรม มีการจัดกิจกรรมทางศาสนาให้กับชาวบ้านใน หมู่บ้านตามที่หลักสูตรกาหนดได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ โครงการสร้างแกนนาเยาวชนและผู้นาชุมชนช่อ ๑. มีเยาวชนและพระสงฆ์สมัครเข้าร่วมโครงการปีละมากกว่า ๒๖ ราย สะอาด ตามหลักพุทธศาสนา ณ ดินแดนพุทธภูมิ ๒. เยาวชนที่ ผ่านการคัดเลือกตามโครงการ ควรเป็นผู้น าเยาวชนจาก สาธารณรัฐอินเดีย หมู่บ้านในโครงการประจาปี ๒๕๖๒ ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๕

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๗.๑ สถาบันการศึกษามี การตื่นตัวและให้ความสาคัญในการปรับหลักสูตรการศึกษา โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังค่านิยม

175


รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๗.๑ สถาบันการศึกษามีการตืน่ ตัวและให้ความส�ำคัญในการปรับหลักสูตรการศึกษาโดยมุง่ เน้น การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม ให้เยาวชนในสถาบันการศึกษาเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นก�ำลังส�ำคัญในการต่อต้านการทุจริต นอกจากนั้นเยาวชนจะได้รับการปลุกจิตส�ำนึกและอุดมการณ์ให้มี ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยได้รับการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมที่เป็น ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติมากขึ้น ๗.๒ ประชาชนทั่วไปและประชาชนในชุมชนและหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ มีความตื่นตัว ให้ความส�ำคัญและมีความรู้ ความเข้าใจในการต่อต้านการทุจริต รับรูถ้ งึ ผลเสียจากการทุจริตคอร์รปั ชัน ซึง่ มีผลกระทบ ต่อตัวเองต่อองค์กร ต่อสังคม และต่อประเทศชาติอย่างไร ต้องการทีจ่ ะให้สงั คมเป็นสังคมทีโ่ ปร่งใส มีความซือ่ สัตย์ สุจริตต่อกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และเป็นสังคมที่พร้อมจะเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริต ร่วมกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบ ๗.๓ ชุมชน หมู่บ้าน และต�ำบลที่เข้าร่วมโครงการ เห็นความส�ำคัญและต้องการปรับรูปแบบ การบริหารจัดการอย่างมีระเบียบและโปร่งใสตามระบบธรรมภิบาล และสังคมมีการขยายตัวเป็นสังคมที่ไม่ยอม ไม่ทน และไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต มีความเข้มแข็ง จะท�ำให้สงั คมมีความเป็นอยูอ่ ย่างสันติสขุ ปราศจากการทุจริต คอร์รัปชัน เพราะมีการต่อต้านการทุจริตที่เข้มเข็ง ๗.๔ องค์กรต่าง ๆ ที่จัดบุคลากรเข้ารับการอบรมจะมีการปรับตัวในการบริหารจัดการอย่าง โปร่งใสมากยิง่ ขึน้ มีความกล้าหาญ และเปลีย่ นแปลงทัศนคติทจี่ ะไม่เป็นเครือ่ งมือหรือมีสว่ นร่วมในการให้สนิ บน เพื่อจะได้สามารถเข้ารับงานจากหน่วยงานของรัฐเช่นที่เคยปฏิบัติมา เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากขึ้น เช่น เห็น ความส�ำคัญในการเสียภาษีอย่างถูกต้อง เพื่อให้รัฐมีงบประมาณในการพัฒนาประเทศได้มากขึ้น มีการบริหาร จัดการภายในองค์กรที่โปร่งใสและพร้อมที่จะเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตร่วมกับมูลนิธิต่อต้าน การทุจริต ทุกรูปแบบด้วย ๗.๕ หน่วยงานและบุคคลทีม่ คี วามตัง้ ใจท�ำคุณงามความดี จะได้รบั ยกย่องและเผยแพร่เกียรติคณ ุ จะท�ำให้มีขวัญและก�ำลังใจมากขึ้น และเป็นแบบอย่างให้เยาวชน ในการท�ำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมี ความซื่อสัตย์สุจริต ต่อไป ๗.๖ ประเทศไทยจะมีการทุจริตลดน้อยลง ท�ำให้สามารถพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้ อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังจะท�ำให้ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากต่างประเทศ ส่งผลให้มิตร ประเทศอยากเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น ๘. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ส�ำนักงานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ตั้งอยู่ที่ ชั้น ๒๑ อาคาร TST Tower ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ ๐๙๗ ๒๘๙ ๙๒๔๖ โทรสาร ๐๒ ๐๕๘ ๓๙๐๒ E-mail : info.acf2559@gmail.com

176


...ขอขอบพระคุณ... หน่วยงานภาครัฐ​รัฐ​วิสาหกิจ​ภาคเอกชน​ และองค์กร​แนว​ร่วม​การต่อต้าน​การ​ทุจริต​ต่าง​ๆ​ ที่ให้ความอนุเคราะห์​ในการสนับสนุน​ งบประมาณ​ค่าใช้จ่าย​ ในการด�ำเนิน​งาน​โครงการ​ และสนับสนุนก​ ิจกรรม​ต่าง​ๆ​ ของ​มูลนิธิ​ต่อต้าน​การ​ทุจริต​ ประจ�ำปี​๒๕๖๑​อย่างดียิ่ง


พันธกิจ (Mission)

๑. ผลิต จ�ำหน่าย ออกรางวัล และจ่ายรางวัล เพื่อเสริมรายได้รัฐ ๒. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืน ๓. พัฒนาองค์กร บุคลากร ผลิตภัณฑ์และบริการให้ทันสมัย บริหารงานด้วยความโปร่งใส ตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นองค์กรสลากชั้นน�ำในระดับสากล บริหารงานด้วยความทันสมัย โปร่งใส อย่างมืออาชีพ” เป็นองค์กรสลากชั้นน�ำในระดับสากล - เป็น ๑ ใน ๑๐ ของรัฐวิสาหกิจชั้นน�ำ - น�ำหลักการของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มาใช้ในการด�ำเนินงาน - มีกระบวนการท�ำงานทีไ่ ด้มาตรฐานสากล ครอบคลุมทุกกระบวนการหลัก และกระบวนการ สนับสนุนที่ส�ำคัญ - น�ำแนวทาง ISO ๒๖๐๐๑ มาใช้ในการบริหารจัดการด้าน CSR - เป็นองค์กรชั้นน�ำด้าน CSR สร้างคุณค่าให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม - ผลิตภัณฑ์และบริการ มีคุณภาพตามมาตรฐาน ตอบสนองความต้องการความคาดหวัง และความพึงพอใจของลูกค้า บริหารงานด้วยความทันสมัย โปร่งใส อย่างมืออาชีพ - มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีระบบความมั่นคงสอดคล้อง กับทิศทาง Thailand ๔.๐ - มีสารสนเทศถูกต้อง แม่นย�ำ เชื่อถือได้ ทันกาล สะดวกและรวดเร็ว (Internet of Things) - ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ความไว้วางใจ เชื่อมั่นในความโปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ - มีภาพลักษณ์ที่ดี (Brand Image) เป็นที่ยอมรับของสังคม - บุคลากรมีความเชี่ยวชาญและปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ (Smart Officer)

ค�ำขวัญ “ช่วยราษฎร์ เสริมรัฐ ยืนหยัดยุติธรรม” ส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ๓๕๙ ถนนนนทบุรี ต�ำบลท่าทราย อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทร.๐๒-๕๒๘-๘๘๘๘ โทรสาร. ๐๒-๕๒๘-๙๒๒๘

สนับสนุน​การด�ำเนินโครงการปลูก​จิตส�ำนึกเยาวชน​ของ​ชาติ​ ให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ​และโครงการจัดท�ำหมู่บ้าน​ช่อสะอาด


บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน) หรือ จีซี ในฐานะแกนน�ำธุรกิจเคมีภัณฑ์ของ กลุ่ม ปตท. มุ่งมั่นในการเป็นผู้น�ำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ที่ผสานนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อ สิง่ แวดล้อม เพือ่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือ่ สร้างสรรค์ชวี ติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ เราด�ำเนินธุรกิจปิโตรเคมี ครบวงจร ครอบคลุมการผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเคมีขนั้ ต้น ขัน้ กลาง และขัน้ ปลาย ซึง่ สามารถ น�ำไปต่อยอดเป็นเคมีภณ ั ฑ์ทหี่ ลากหลายและเป็นวัตถุดบิ พืน้ ฐานของอุตสาหกรรมต่อเนือ่ งต่าง ๆ ได้แก่ บรรจุภณ ั ฑ์ เครือ่ งนุง่ ห่ม อุปกรณ์การสือ่ สารและอิเล็กทรอนิกส์ เครือ่ งใช้ไฟฟ้า ยานยนต์ ธุรกิจก่อสร้าง พลาสติกเชิงวิศวกรรม อุปกรณ์ ทางการเกษตร และอีกมากมาย ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์รอบตัวเรา และช่วยอ�ำนวยความสะดวกในชีวิตประจ�ำวันเพื่อสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีกว่า

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ เป็นผู้น�ำในธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต - Shareholder ส่งมอบผลตอบแทนทีเ่ ป็นธรรมและยัง่ ยืนให้แก่ผถู้ อื หุน้ ด้วยการบริหารผลประกอบ การที่เป็นเลิศอย่างน่าเชื่อถือ - Society ผสานความรับผิดชอบต่อสังคมและความใส่ใจสิ่งแวดล้อมในการด�ำเนินธุรกิจสู่การ พัฒนาที่ยั่งยืน - Business Partner เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแก่คู่ค้าด้วยสินค้าและบริการเชิงนวัตกรรม - Employee สร้างองค์กรแห่งการเรียนรูด้ ว้ ยบรรยากาศการท�ำงานทีเ่ ป็นสุข ควบคูก่ บั การพัฒนา บุคลากรให้ทุ่มเทและผูกพันต่อองค์กรเพื่อความเป็นเลิศอย่างมืออาชีพ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน) ๕๕๕/๑ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น ๑๔-๑๘ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

สนับสนุนการด�ำเนินโครงการและกิจกรรม ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต


วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้นำาในการส่งเสริมการออม เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เสริมสร้างความสุขและอนาคตที่มั่นคงของประชาชน

พันธกิจ (Mission)

01

02

ส่งเสริมการออมและสร้างวินัย ทางการเงิน

สนับสนุนการลงทุนและ การพัฒนาประเทศ

03

04

05

ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจ ฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมให้มีศักยภาพอย่าง ยั่งยืน

ให้บริการทางการเงินครบวงจร ทีล่ าำ้ สมัยและเหนือความคาดหวัง ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

เป็นธนาคารเพื่อสังคม ที่มีธรรมาภิบาล

ค่านิยมองค์กร (Core Value) เชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของธนาคารไปสู่การนำาไปปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

SOCIAL RESPONSIBILITY รับผิดชอบต่อสังคม

S

A

อุทศิ ตนต่อหน้าที่ เพือ่ องค์กร

E

สู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน

ACCOUNTABILITY

SAVE VIRTUE ยืนหยัดในความถูกต้อง

V

EXCELLENCE

สนับสนุนโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0

95


วิสัยทัศน์

Thai Premier Multinational Energy Company : บริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นน�ำ พันธกิจที่ยิ่งใหญ่ของ ปตท. ที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) นั้นมีมากกว่าเพียงแค่ การสร้างผลงานและผลก�ำไร เฉกเช่นองค์กรธุรกิจทั่วไป หากแต่เราจ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงประโยชน์ ของประชาชนและประเทศชาติเป็นส�ำคัญ ด้วยเราต้องท�ำหน้าที่ในการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ทั้งในการแสวงหา ผลิต คิดค้น จ�ำหน่าย พร้อมทั้งกระตุ้นเตือนใจให้คนตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ ในการใช้พลังงานและรูร้ กั ษาทรัพยากรธรรมชาติไว้อย่างมีดลุ ยภาพ เพือ่ โลกในวันนีแ้ ละโลกในอนาคต เพราะเราเชื่อว่า เมื่อเรามีความมั่นคงทางพลังงานได้อย่างยั่งยืน ก็จะสามารถสร้างความมั่งคั่ง ทางเศรษฐกิจให้เติบโตต่อเนื่องและยั่งยืนได้เช่นเดียวกัน ในฐานะองค์กรพลังงานของชาติ เราจึงต้อง สร้างรายได้ของแผ่นดินให้มากขึ้น พอ ๆ กับการสร้างรอยยิ้มให้แก่คนในสังคมไทย ให้ได้อยู่ดีมีสุขบน โลกที่สวยงามนี้อย่างยั่งยืน

พันธกิจ

ด�ำเนินธุรกิจด้านพลังงานและปิโตรเคมีอย่างครบวงจรในฐานะเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติ โดยมีพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล ดังนี้ ต่อประเทศ สร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาวโดยการจัดหาพลังงานในปริมาณที่ เพียงพอ มีคุณภาพได้มาตรฐาน และราคาเป็นธรรมเพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ต่อสังคมชุมชน เป็นองค์กรที่ดีของสังคมด� ำเนินธุรกิจที่มีการบริหารจัดการผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมชุมชน ต่อผู้ถือหุ้น ด�ำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี และมีการขยายธุรกิจ ให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ต่อลูกค้า สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้าโดยผ่านการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และ บริการที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลด้วยราคาเป็นธรรม ต่อคูค่ า้ ด�ำเนินธุรกิจร่วมกันบนพืน้ ฐานของความเป็นธรรม มุง่ สร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ ในการด�ำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว ต่อพนักงาน สนับสนุนการพัฒนาความสามารถ การท�ำงานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง ให้ความมัน่ ใจในคุณภาพชีวติ การท�ำงานของพนักงานทัดเทียมบริษทั ชัน้ น�ำ เพือ่ สร้างความผูกพันต่อองค์กร บริ ษั ท ปตท. จ� ำ กั ด (มหาชน) ๕๕๕ ถนนวิ ภ าวดี รั ง สิ ต แขวงจตุ จั ก ร เขตจตุ จั ก ร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

สนับสนุนอาหารว่างและเครื่องดื่มภายในโครงการ และกิจกรรมของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต


กุญแจส�ำคัญของเรามาจากความสามารถในการควบคุมกระบวนการผลิตแบบครบวงจร ตามมาตรฐานสากล เริม่ ตัง้ แต่การเลือกใช้วตั ถุดบิ ทีส่ ะอาด ปลอดภัย ตรวจสอบย้อนกลับ ได้ มาผลิตอาหารที่มีคุณภาพส�ำหรับเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มของเรา ขณะเดียวกันเรายัง เลี้ยงไก่ เป็ด สุก ร กุ้ง และปลาในสภาพแวดล้ อมที่ สะอาด ปราศจากเชื้ อโรค ซึ่ง กระบวนการดังกล่าว ท�ำให้เราสามารถผลิตเนื้อสัตว์คุณภาพสูงเพื่อน�ำมาแปรรูปเป็น อาหารพร้อมทานทีม่ รี สชาติถกู ปากผูบ้ ริโภคทัว่ ทุกมุมโลก นอกจากอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารแล้ว เรา ยังขยายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมอื่น ๆ อาทิเช่น ธุรกิจค้าปลีก อีคอมเมิร์ซและธุรกิจดิจิตอล การพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจยานยนต์ การเงินและการธนาคาร รวมไปถึงธุรกิจเวชภัณฑ์อีกด้วย หลักการความยัง่ ยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ยดึ มัน่ ในปรัชญา ๓ ประโยชน์สคู่ วาม ยั่งยืนของเครือฯ ที่มุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์ แก่ประเทศชาติ สังคม และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกอบกับหลัก การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management - TQM) ภายใต้แนวทาง ซีพีสู่ความเป็น เลิศ (C.P. Excellence) เครือฯ จึงให้ความส�ำคัญอย่างยิง่ กับการด�ำเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน บนหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การตรวจสอบได้ และความรับผิดชอบ สอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานของแต่ละ ประเทศและระหว่างประเทศ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์: เลขที่ ๓๑๓ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๗๖๖-๘๐๐๐

เริ่มต้นขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ จากการเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน และนับจากวันนั้นธุรกิจของเราก็ค่อย ๆ เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย พ.ศ. ๒๕๔๔ ทรูได้พลิกโฉม วงการสื่อสารของไทยในฐานะ ผู้บุกเบิกให้บริการโครงข่ายข้อมูลความเร็วสูงแบบ ADSL และแบบเคเบิลโมเด็ม (Cable Modem) เป็นรายแรก ก่อนที่ในปีถัดมาเราจะขยายผลิตภัณฑ์และบริการให้ครอบคลุมไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ในรูปแบบโทรศัพท์มือถือเพื่อการสื่อสารแบบไร้สาย พร้อมทั้งยังได้เปิดตัวและให้บริการโทรทัศน์ แบบบอกรับสมาชิกอย่างเป็นทางการ ใน พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อมอบความบันเทิงที่หลากหลายครบวงจร พ.ศ. ๒๕๕๔ นับเป็นปีทองแห่งความส�ำเร็จครัง้ ใหญ่ของทรู โดยเราได้ผลักดันบริษทั ให้กา้ วไกล ไปสูร่ ะดับสากล ด้วยการพัฒนาและให้บริการโครงข่าย ๓G ทีค่ รอบคลุมทีส่ ดุ ทัว่ ไทย ตามมาด้วยการน�ำ เสนอนวัตกรรมและให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร้สาย จนก้าวขึ้นเป็นผู้ให้บริการรายหลัก นอกจากนี้ ทรูยังถือเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ แบบบอกรับสมาชิก ที่มีจ�ำนวนช่องเอชดีมากที่สุด และ เป็นศูนย์รวมของช่องรายการที่มีคุณภาพและดีที่สุดจากทุกมุมโลกอีกด้วย ความมุง่ มัน่ พัฒนาทีไ่ ม่หยุดยัง้ ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมาของเรา ท�ำให้ทรูในวันนีเ้ ป็นผูใ้ ห้บริการ โทรศัพท์มอื ถือทีด่ ที สี่ ดุ และเป็นผูใ้ ห้บริการเครือข่าย ๔G รายแรก ทีส่ ง่ มอบประสบการณ์ออนไลน์เร็ว แรง ไร้รอยต่อให้แก่ลูกค้าทรูทุกคน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำนักงานใหญ่ ๑๘ อาคาร ทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐

ร่วมด�ำเนินโครงการประกวดมิวสิควิดีโอเพลง ‘ช่อสะอาดต้านทุจริต’ ประจ�ำปี ๒๕๖๑ และโครงการปลูกต้นกล้าความดีท�ำเอ็มวี ‘ช่อสะอาดต้านทุจริต’ ประจ�ำปี ๒๕๖๑


ศูนย์กลางการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ก�ำกับหนังไทยกับผู้ชมภาพยนตร์ไทย Facebook Fanpage : สมาคมผู้ก�ำกับภาพยนตร์ไทย หรือ @thaifilmdirectorpage E-mail : thfilmdirector@gmail.com โทรศัพท์ : ๐๙๖-๖๕๙-๓๙๖๙ ส�ำนักอุทยานการเรียนรู้ TK Park (Thailand Knowledge Park) TK park : หนังสือ + ดนตรี + กิจกรรม + มัลติมีเดีย = จินตนาการไม่รู้จบ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ ตามประกาศคณะกรรมการ บริหารส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ที่ ๔/๒๕๔๗ เรื่อง การ จัดตั้งและการจัดการส�ำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะ ด้านภายใน โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์แหล่งการเรียนรู้เพื่ออนาคต โดยเน้นการปลูกฝังและ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการแสวงหาความรู้ในบรรยากาศการเรียนรู้ที่ทันสมัย รวมทั้งให้มีการ เชือ่ มโยงเครือข่ายกระจายความรู้ และเป็นแหล่งข้อมูลสาธารณะทีง่ า่ ยในการเข้าถึง และสะดวกในการ ใช้เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิต พื้นที่บริการทั้งสิ้น ๓,๗๐๐ ตารางเมตร เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ อุทยานการเรียนรู้ TK Park เลขที่ ๙๙๙/๙ อาคารส�ำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น ๑๗ ถนน พระราม ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ (ชัน้ ๘ อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์) เวลาท�ำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๙.๓๐-๑๗.๓๐ น. โทรศัพท์ ๐๒-๒๖๔-๕๙๖๓-๕ โทรสาร ๐๒-๒๖๔-๕๙๖๖

พันธกิจ

๑. ขับเคลื่อนให้ประชาชนเข้าใจคุณค่าและความหลากหลาย ของศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่นไปจนถึงบริบทของโลก ๒. สนับสนุนกระบวนการสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดภูมิปัญญาใหม่ ๓. สร้างจินตนาการและแรงบันดาลใจทางศิลปวัฒนธรรม ให้แก่ประชาชนเพื่อพัฒนาสังคมไปสู่ดุลยภาพ ๔. พัฒนาการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ ๕. สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ๙๓๙ ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ มหานคร ๑๐๓๓๐ เวลาให้บริการเข้าชม : ตัง้ แต่วนั อังคาร ถึง วันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๒๑.๐๐ น. โทร. ๐๒-๒๑๔-๖๖๓๐-๘, E-mail : info@bacc.or.th

ร่วมสนับสนุนโครงการประกวดมิวสิควิดีโอเพลง ‘ช่อสะอาดต้านทุจริต’ ประจ�ำปี ๒๕๖๑


Profile for anticf.pr2560

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต  

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต Anti-Corruption Foundation รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 Annual Report 2018

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต  

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต Anti-Corruption Foundation รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 Annual Report 2018

Advertisement