Page 1

1. Art Consulting Brno – Praha

Topičův salon Praha 1, Národní třída 9

NEDĚLE 12. 5. 2013 v 13.30 hod.


ii


1. Art Consulting Brno CZ Brno, Lerchova 299/7

AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE English version is avaible at www.acb.cz


VÝSTAVA DRAŽENÝCH PŘEDMĚTŮ Předměty nabízené do aukce a uvedené v tomto katalogu budou vystavovány v prostorách galerie 1. Art Consulting Brno – Praha.

EXHIBITION OF WORKS OF ART Things offered for sale and presented in this auction catalogue will be exhibited in gallery of the 1. Art Consulting Brno – Praha company. Praha 1, Topičův salon, Národní třída 9 2. 5. – 12. 5. 2013 (10.00 – 18.00 hod. denně i v sobotu a neděli) V případě zájmu je možná i večerní privátní prohlídka, od 18.00 – 21.00 hod. Nutno objednat minimálně 2 hodiny předem na telefonu 603 42 49 13.

AUKCE / AUCTION Proběhne v neděli 12. 5. 2013 ve 13.30 hod., Topičův salon, Praha 1, Národní třída 9. Will take place on May 12, 2013 at 1.30 p.m. in the Topičův salon, Praha 1, Národní třída 9. Inf. tel.: (+420) 224 23 25 00 (+420) 542 21 47 89 (+420) 603 42 49 13 e-mail: brno@acb.cz praha@acb.cz www.acb.cz

MOŽNOSTI PARKOVÁNÍ: ƒƒ podzemní garáže pod Národním divadlem, vjezd z ulice Ostrovní (1 hod/50 Kč) ƒƒ parkoviště na Žofíně – Slovanský ostrov (1 hod/50 Kč) ƒƒ ulice Zborovská a Janáčkovo nábřeží s přilehlými ulicemi (zdarma bez omezení) ƒƒ krátkodobá nakládka a vykládka obrazů je možná na chodníku před vchodem do Topičova salonu 4


Jmenný rejstřík autorpoložka

John Jiří.............................................39

Nowopacký Jan.............................52

Agam Yaacov.....................157–158

Kalvoda Alois...........................60–61

Ovčáček Eduard...........................119

Balcar Jiří..........................................43

Kiml Václav................................... 105

Patrňák Petr.................................. 135

Bělocvětov Andrej....................... 129

Klvaňa Milan....................................93

Pelc Antonín.....................................36

Beneš Vincenc................................26

Koblasa Jan...............115, 122, 134

Pešicová Jaroslava.......................95

Beneš Vlastimil............................. 111

Kolář Jiří........................ 32, 113–114

Piene Otto...................................... 152

Blažíček Oldřich.................9–10, 57

Kolíbal Stanislav......148–149, 151

Plocek Vilém..................................112

Boštík Václav.........................46, 156

Kollwitz Kathe..................................53

Procházka Antonín........................18

Boudník Vladimír............................38

Koreček Miloš..................................98

Rada Vlastimil.................................68

Bubeníček Ota.................................58

Kotík Jan...................... 29, 130, 136

Radimský Václav.........................5, 7

Bukovský Ivan.............................. 143

Kotík Pravoslav........24, 74–75, 84

Reynek Bohuslav.................. 88–90

Čapek Josef.....................................14

Král Jaroslav.............................21, 23

Riedel Wilhelm.................................. 4

Černý Karel.......................................99

Králík Jaroslav.............................. 125

Ságner Augustin.............................71

Číla Otakar.......................................... 8

Kratina Radoslav....... 45, 144, 146

Sever Jiří............................................96

David Jiří........................................ 123

Kubíček Jan...........................47, 150

Smetana Jan...................................44

Derain André....................................13

Kubíček Jánuš...........92, 126–127

Sopko Jiří....................................... 142

Dobeš Milan.....................................48

Kubín Otakar....................................25

Souček Karel..................................124

Engelmüller Ferdinand.................56

Kubišta Bohumil............................. 17

Sutnar Ladislav...............................40

Fára Libor....................................... 120

Kupka František..............................28

Sychra Vladimír..............................19

Filla Emil.............................16, 22, 73

Kynlc František............................. 145

Šíma Josef.............................. 35, 116

Foltýn František.......................20, 82

Lamr Aleš....................................... 139

Šimon Tavík František.......... 62–63

Foujita Tsuguharu..........................54

Lhoták Kamil....................................87

Šimotová Adriana........................147

Fremund Richard................... 42, 91

Liesler Josef........................104, 106

Škréta Karel........................................ 1

Gauguin Paul..................................55

Malich Karel.................................. 140

Špála Václav............................ 15, 34

Gutfreund Otto................................72

Marold Luděk...................................50

Švabinský Max.................................. 6

Hartmann Jan Jakub..................... 2

Matal Bohumír................................33

Tichý František....................... 85–86

Hermann Ludwig...........................51

Matýsek Petr Pavel........................67

Tikal Václav............................30, 131

Hilmar Jiří....................................... 153

Mautnerová Pavla..........................37

Tittelbach Vojtěch........................... 41

Honty Tibor.......................................97

Míčko Vladimír............................. 133

Toyen (Marie Čermínová)..........121

Hudeček František..........31, 77–81

Molnár Karel....................................64

Trampota Jan.................................. 11

Istler Josef..................................... 132

Načeradský Jiří..........49, 137–138

Ullmann Josef.................................59

Janeček Ota................83, 101–103

Nejedlý Otakar..........12, 65, 69, 70

Valenta Jiří......................................118

Janošek Čestmír......................... 128

Němec Rudolf...............................141

Valter Karel.......................................94

Janoušek František.......................27

Novák Ladislav.............................117

Veris (Zamazal) Jaroslav............66

Jansa Václav..................................... 3

Novosad Karel.............................. 155

Vobecký František....................... 100

Jíra Josef.............................. 107–110

Nowak Willi......................................76

Wilding Ludwig............................ 154 5


Aukční řád 1. Tento aukční řád je vydán za účelem organizace prodeje uměleckých děl aukční síní 1. ART CONSULTING BRNO CZ, s.r.o. formou aukcí. Aukce pořádané dle tohoto aukčního řádu jsou organizované dle mezinárodních zvyklostí v oblasti obchodu s uměním a v souladu s právními normami České republiky. Aukce jsou přístupné pouze pro klienty aukční síně a další osoby se souhlasem aukční síně. Aukční síní se rozumí společnost 1. ART CONSULTING BRNO CZ, s.r.o., se sídlem Lerchova 299/7, 602 00 Brno, IČO 60715 553, která provádí dražbu na žádost vlastníků dražených předmětů: 12. 5. 2013 ve 13.30 hodin, Praha, Topičův salon, Nár. třída 9. Tento aukční řád je pro všechny osoby zúčastněné na aukci závazný a účastí na aukci se osoby zavazují ho dodržovat. Celý aukční řád je k dispozici na výstavě dražených předmětů v kanceláři společnosti 1. ART CONSULTING BRNO CZ, s.r.o. v Topičově saloně, Národní třída 9, Praha 1. 2. Dražební předměty jsou označeny a popsány v dražebním katalogu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dražebního řádu. Předměty budou draženy v pořadí uvedeném v katalogu. Společnost zajistí při dražbě vyvolání předmětu jeho pořadovým číslem. Po vyvolání předmětu mohou dražitelé činit příhozy zvednutím dražebního čísla. Za příhozy se přitom považuje:

a/ 500 Kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než 10 000 Kč b/ 1 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 10 000 Kč, ale méně než 50 000 Kč c/ 5 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 50 000 Kč, ale méně než 100 000 Kč d/ 10 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 100 000 Kč, ale méně než 500 000 Kč e/ 50 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena 500 000 Kč a více. f/ 100 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena 5 000 000 Kč a více. g/ 250 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena 10 000 000 Kč a více

O pořadí příhozů rozhoduje osoba pověřená konáním dražby. 3. Vydražitel je povinen vyřídit své závazky ihned po vydražení, nejpozději však po skončení aukce. Vydražiteli je účtován k vydražené ceně aukční poplatek (strukturovaně).

kladívková cena: do výše 1 000 000 Kč od 1 000 001 do 10 000 000 Kč nad 10 000 001 Kč

výše aukčního poplatku: 20 % 18 % 16 %

Tyto provize jsou konečné, a zahrnují jak 21 % DPH, tak 4 % autorského poplatku. Při platbě platební kartou je provize zvýšena o 3 %. Po dohodě s dražebníkem je možno zaplatit celkovou částku bankovním převodem, nebo hotově při převzetí věci v kanceláři dražebníka, nejpozději však do deseti dnů po skončení aukce, pokud není dohodnuto jinak. 4. Dražitel může dražit kteroukoli věc i bez osobní přítomnosti na dražbě: – v yhotoví-li písemnou plnou moc na společnost 1. Art Consulting Brno CZ k zastoupení na dražbě – určí-li věci, které za něho má 1. AC dražit – určí-li limit, do kterého za něho 1. AC má přihazovat, a to pro každou věc zvlášť – dražit po telefonu lze po písemné dohodě 5. Vydražené předměty budou vydány ihned po zaplacení v místě konání dražby nebo na základě „potvrzení o zaplacení ceny“ v galeriích 1. Art Consulting Praha 1, Národní třída 9, 1. Art Consulting Brno, Malinovského nám. 2, nejpozději do deseti dnů ode dne konání dražby. 6. Aukční síň neodpovídá za případné tiskové chyby a barevné odchylky v sazbě katalogu.

6


Auction regulations 1. These auction regulations were produced in order to organise the sale of works of art in the form of auction by the salesroom 1.Art Consulting Brno CZ, s.r.o. Auctions organised according to these auction regulations are organised according to international customs v relating art trade and are in compliance with the percepts of law of Czech Republic. Auctions are accessible only to the clients of the salesroom and with the permission of the salesroom also to other persons. By the salesroom the company 1. ART CONSULTING BRNO CZ, s. r.o., Lerchova 299/7, 602 00 Brno, IČO 60715 553 is to be understood. The company 1. Art Consulting Brno CZ, spol. s r. o., Lerchova 299/7, 602 00 Brno, identification number (IČO): 60715553 organises, on request of owners of things offered for public sale, an auction which will take place at the Topičův salon, Nár. třída 9. Praha on May 12, 2013 at 1.30 p. m. These auction regulations are compulsory for all the persons participating in the auction, and by participating the persons are committing to upholding them. The complete set of auction regulations is available at the exhibition of the offered artworks in the office of the company 1. ART CONSULTING BRNO in Topič salon, Narodní třída 9, Prague 1. 2. Things offered for sale are marked and described in the auction catalogue; this catalogue is an integral part of this Auction Notice. All works of art will be sold at auction in accordance with numbers presented in the catalogue. The company will assure that all works of art will be sold at a public outcry under their numbers. After the opening of bidding, the bidders can bid up in such a way that they rise their bidding numbers. Individual bids are as follows:

a/ 500 CZK, if the momentary auction price is lower than 10,000 CZK b/ 1,000 CZK, if the momentary auction price is at least 10,000 CZK, but not more than 50,000 CZK c/ 5,000 CZK, if the momentary auction price is at least 50,000 CZK, but not more than 100,000 CZK d/ 10,000 CZK, if the momentary auction price is at least 100,000 CZK, but not more than 500,000 CZK e/ 50,000 CZK, if the momentary auction price is at least 500,000 CZK, but not more than 5.000,000 CZK f/ 100.000 CZK, if the momentary auction price is at least 5.000.000 CZK and more g/ 250.000 CZK, if the momentary auction price is at least 10.000.000 CZK and more

The sequence of bids is controlled by the person organising this auction (auctioneer). 3. The successful bidder is obliged to pay the final price immediately after bidding, but no later than at the end of the auction. To the buyer are charged the auctioned price and the auction fee (structured).

hammer price: to 1 000 000 CZK to 1 000 001 to 10 000 000 CZK over 10 000 001 CZK

the amount of auction fee: 20% 18% 16%

These commissions are final and include 21% VAT, and max. 4% of copyright fees. When paying by credit card commission is increased by 3%. After the agreement with the auctioneer, it is possible to do whole payment by transfer to our bank account or in cash in our office, but within 10 days after the end of auction at the latest, unless otherwise agreed. 4. The bidder can participate in this public sale also in absentia provided that: – he/she will prepare a Power of Attorney for the firm 1st Art Consulting Brno to represent him/her in this auction – he/she will define things to be auctioned for him/her by the 1st AC company – he/she will set up the upper limit of bidding for each item required – basing on a written agreement, the bidder can also participate in the auction by‑phone 5. Sold works of art will be handed over to bidder immediately after the payment in the auction hall or on the base of a „Confirmation about the payment of auction price“ in galleries of the firm 1st Art Consulting in Prague 1, Národní třída 9 or 1st Art Consulting in Brno, Malinovského nám. 2 within 10 days after the auction at the latest. 6. Auction company are not responsible for print mistakes and colour anomaly in the catalogue.

7


EXKLUZIVNÍ VÝBĚR VÝTVARNÉHO UMĚNÍ Aukce Topičův salon Praha


Škréta Karel (1610–1674)


Mimořádná nabídka obrazu zámecké obrazárny Mělník, z majetku rodiny Lobkowiczů

1.

Škréta Karel (1610–1674) Podobizna Humprechta Jana hraběte Černína z Chudenic před rokem 1660 olej, plátno 149 × 116,5 cm neznačeno Odhadní cena: 8 000 000 – 10 000 000 Kč

Vyvolávací cena: 6 500 000 Kč 11


vystaveno, reprodukováno: ƒƒ Pazaurek 1889, s. 90, č. k. 141 ƒƒ Bergner – Kuchynka 1910, č. k. 21 ƒƒ Novák 1911, s. 93 ƒƒ Pražské baroko 1938, s. 68, č. k. 44 ƒƒ Postavy českých dějin 1938, s. 88–89, č. k. 66 ƒƒ Výstava obrazů Karla Škréty 1938, s. 20, č. k. 20 ƒƒ Neumann 1951, s. 83, s. 128, č. k. 7, obr. 63 ƒƒ Neumann 1956 A, s. 16, obr. ƒƒ Strettiová 1957, obr. 26 ƒƒ Neumann 1969, s. 55, 165, č. 252, 253 ƒƒ Neumann 1974 A, s. 182–183, č. k. 93, obr. 116 (bibliografie) ƒƒ Neumann 1974 B, s. 80 ƒƒ Šroněk 1989, s. 333 ƒƒ Pavel Preiss, in: Artis pictoriae amatores1993, s. 165–166, č. k. IV/2–12 ƒƒ Neumann 2000, s. 94–95, obr. 60 ƒƒ Vít Vlnas, in: Sláva barokní Čechie 2001 A, s. 122, č. k. 1/3.18 ƒƒ Prameny: EC 946

STĚŽEJNÍ DÍLO MĚLNICKÉ SBÍRKY Obraz je poprvé doložen v kresleném inventáři Imagines Galeriae I, který reprodukoval obrazy ze sbírky Humprechta Jana Černína, umístěné roku 1668 v jeho tehdejším sídle v tzv. Rožmberském domě na Hradčanech. Po dokončení prostor pro galerii byla sbírka instalována za Heřmana Jakuba Černína (1659–1710) ve Velké galerii Černínského paláce. V období let 1723–1733 se v rámci změn a přesunů, souvisejících s výzdobou nových sídel, ocitla podobizna přechodně na zámku v Lysé nad Labem, odkud se vrátila posléze do Prahy. Nejspíše jako součást dědictví Marie Josefy Ludmily Černínové (1738–1790), provdané za Augusta Antonína Josefa z Lobkovic (1719–1803), po jejím otci Františku Antonínu Černínovi (1710–1739) přešel obraz do lobkovického majetku. V roce 1803 jej Antonín Isidor z Lobkovic zapůjčil do Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění. Po navrácení Bedřichu Lobkovicovi (20. 8. 1918) byl portrét 12

chován nejprve v pražském Lobkovickém paláci, později na zámku v Hoříně, odkud byl v šedesátých letech 20. století přenesen na zámek Mělník a po roce 1989 restituován zpět původním majitelům. Portrét zachycuje Humprechta Jana hraběte Černína z Chudenic (1628–1682), jednu z nejznámějších osobností českého baroka. Černín získal během dvou kavalírských cest nebývalý kulturní rozhled a po návratu roku 1650 zahájil svou politickou kariéru. Rozsáhlé majetkové dědictví po prastrýci Heřmanu Černínovi, stejně jako přijetí hraběcího titulu a vědomí nutnosti vhodné rodové reprezentace, přispěly k formování významného milovníka a mecenáše umění. Proslul zejména jako zakladatel bohaté rodové galerie, jejíž jádro vytvořil během svého benátského pobytu a v jejímž budování cíleně pokračoval i po svém návratu do Prahy.


Postava portrétovaného Černína je znázorněna po kolena. Hrabě je zachycen v náznakovém interiéru se stolem a honosnou drapérií zdobenou květinovým vzorem. Černín, zpodobený en face, je oděn do vyšívaného kabátce zapínaného na řadu knoflíků. Levou ruku má založenou za šerpou, pravou si lehce přidržuje plášť spadající z ramen. Škréta zde dovedl pod maskou dokonalého dvořana věrně zachytit aristokratovu lehkou melancholii. Pro mělnickou podobiznu je určující nizozemský vliv – vandyckovská „elegantní obřadnost” se mísí s holandskou věcností, která se prosazuje ve zdrženlivosti malířského projevu i střídmé, ale delikátní barevnosti. 13


2.

Hartmann Jan Jakub (1658–1736) Alegorie ohně olej, měděná deska 49,2 × 74 cm malíř obrazy většinou nesignoval Obraz byl do roku 1844 na zámku ve Valticích, odkoupeno z lichtenštejnských sbírek v roce 2008. Obraz byl součástí lichtenštejnské kolekce obrazů čtyř živlů, ostatní tři obrazy byly prodány v galerii St. Lucas ve Vídni v roce 1951. Podobná serie čtyř živlů se nachází v Museo Borgogna, Vercelli. Obraz byl restaurován Jaroslavem Fruhaufem, držitelem licence MK, osazen ve dřevě řezaném zlaceném rámu a to při příležitosti výstavy Jan Jakub Hartmann a jeho dílna v Obrazárně Pražského hradu. provenience: ƒƒ ve sbírkách knížecího rodu Lichtenštejnů ƒƒ Zámek Feldsberg – Valtice, do roku 1844 ƒƒ Zámek Moosham, Salzburg, 1944 ƒƒ Zámek Vaduz, Liechtenstein, 1945 vystaveno: ƒƒ obrazárna Pražského hradu u příležitosti výstavy Podoby krajiny v malířské dílně Jana Jakuba Hartmanna a jeho dílna, 6. 4. 2009 – 1. 2. 2010, včetně zprávy z jeho restaurování reprodukováno: ƒƒ na plakátu výstavy NG Praha literatura: ƒƒ J. Dallinger, Description des Tableaux, et des Piéces de Sculpture, que renferme la Gallerie (…) de la Maison de Liechtenstein, Vienna, 1780, p. 69, no. 185 ƒƒ V. Fanti, Descrizzione completa di tutto ciò che ritrovasi nella galleria di pittura e scultura di Sua Altezza Giuseppe Wenceslao del S.R.I. Principe Regnante della casa di Lichtenstein, Vienna, 1767, p. 28, No. 72 ƒƒ Sammlungskatalog (manuscript), 1805, no. 531 14


ƒƒ J. Falke, Katalog der fürstlich Liechtensteinischen Bilder-Galerie im Gartenpalais der Rossau zu Wien, Vienna, 1873, p. 77, no. 667 ƒƒ Obrazárna Pražského hradu – Podoby krajiny v malířské dílně Jana Jakuba Hartmanna, 2009 Odhadní cena: 1 200 000 – 1 500 000 Kč

Vyvolávací cena: 950 000 Kč


3.

Jansa Václav (1859–1913) Malostranský dvorek olej, plátno 150 × 170 cm sign. LD Václav Jansa na rubu razítko pozůstalosti autora vystaveno: ƒƒ posmrtná výstava Václava Jansy reprodukováno: ƒƒ Zlatá Praha Odhadní cena: 550 000 – 700 000 Kč Vyvolávací cena: 430 000 Kč

16


17


4.

Riedel Wilhelm (1832–1876) Skalnaté pobřeží s rackem (Útesy v Normandii) 1867 olej, plátno na kartonu 30 × 39,5 cm neznačeno odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D. reprodukováno: ƒƒ Šárka Leubnerová, Wilhelm Riedel (1832–1876), Národní galerie v Praze, 2008, vydáno k výstavě v Národní galerii v Praze v Paláci Kinských ve dnech 15. 2. – 31. 8. 2008 a v Oblastní galerii v Liberci ve dnech 11. 12. 2008 – 29. 3. 2009, obr. č. 133 Odhadní cena: 200 000 – 250 000 Kč Díla českého Němce Wilhelma Riedela, významného představitele realistické krajinomalby, vyšlého ze školy Maxmiliana Haushofera na pražské Akademii výtvarných umění, patří na uměleckém trhu mezi mimořádně vzácné položky. Autorova tvorba totiž čítá necelé dvě stovky obrazů, z nichž se mnohé nalézají ve státních muzeích a galeriích (největší sbírkové kolekce děl Wilhelma Riedela jsou v Národní galerii v Praze a v Oblastní galerii v Liberci). Riedel pocházel z významné německé sklářské rodiny ze severočeských Sudet (Antonínov, Jizerské hory). V letech 1852–1856 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze (od 1854 v krajinářském ateliéru M. Haushofera). Dvanáct let pobýval v Německu, Francii, Itálii (již zcela v duchu „moderního evropanství“) a teprve na sklonku života se vrátil do Čech. Jako jeden z našich prvních uměl18

Vyvolávací cena: 140 000 Kč ců maloval již od poloviny 60. let 19. století mimořádně sugestivní krajiny z okolí Barbizonu, Fontainebleau, pobřeží Bretaně a z Normanských ostrovů. Riedelův bezprostřední styk s barbizonskými umělci (a transformace jejich podnětů do osobitého výrazu) představoval pro českou malbu první skutečný tvůrčí kontakt s francouzským krajinářským realismem. Ve stopách Wilhelma Riedela se tři roky po jeho smrti do Fontainebleau vydal Antonín Chittussi (1847– 1891). Plátno Skalnaté pobřeží s rackem (Útesy v Normandii) patří bezpochyby k vrcholům Riedelovy malířské tvorby. Od června 1867 malíř pobýval na Normanských ostrovech Guernsey a Sark. Jak napsala Šárka Leubnerová: „Zdejší krajinu s nádhernou panenskou přírodou a členitým skalnatým pobřežím objevil pro Riedela snad český


VZÁCNĚ SE VYSKYTUJÍCÍ AUTOR

Pařížan Jaroslav Čermák, který sem jezdil v padesátých letech za Victorem Hugem… Riedel zde pracoval průběžně dva roky a práce, které zde vznikaly, patří k nejlepším nejen z francouzského období.“ Obraz Skalnaté pobřeží s rackem (Útesy v Normandii) zrcadlí autorovu fascinaci pobřežními skalnatými masivy a rozbouřenou mořskou hladinou. Podařilo se mu bravurně zachytit pohyb zpěněných vln, tříštících se o mohutné skály. Je to pocta civilizací nedotčené přírodě v celé její síle. Malba se vyznačuje dokonalou, harmonickou kompozicí a souhrou koloritu přímořské krajiny. Při hlubší kontemplaci plátna nás pohltí jeho jedinečná nálada, zaslechneme hukot příboje i křik mořského racka, chránícího své hájemství. PhDr. Rea Michalová, Ph.D. 19


5.

Radimský Václav (1867–1946) Říční břeh kolem 1900 olej, plátno 64 × 55 cm sign. LD V. Radimský na rubu téměř nečitelný popis autorem odborná expertiza PhDr. Mgr. Michael Zachař publikováno: ƒƒ v knize dr. Naděždy Blažíčkové-Horové, č. k. 294 Odhadní cena: 250 000 – 400 000 Kč

V roce 1919, rok po svém návratu do vlasti, vystavil Radimský v Praze v Topičově salonu čtyřicet pohledů na řeku Seinu v Normandii. Voda, u níž se malíř narodil, představovala po celý život jeho lásku a největší inspiraci. Maloval znovu a znovu pohledy na vodní hladinu, zprvu především na hladinu Seiny, později na hladinu Labe. Na vodu zářící, zčeřenou, klidně plynoucí, ve slunci i za bouřky, v obměnách dne i roku. Všechna jeho díla charakterizuje jejich světelnost, která ukazuje na Radimského těsnou příbuznost s francouzskými impresionisty. Hned o rok později, v roce 1920, uspořádal Radimský další přehlídku své tvorby v Topičově salonu, na kterou dlouhou recenzí nazvanou Dojmy nálad reagoval malíř Josef Čapek: „Jak už čtenář může vysoudit hned z nadpisu, jde tu o obrazy, zvané impresemi, dojmy, náladami: malíř tu zaznamenává na plátno svou senzaci z krajiny, ponořené v nějaké náladě… Tu vystihne Radimský vždy s jistotou a velmi 20

Vyvolávací cena: 180 000 Kč

přístupným způsobem… Není valného rozdílu mezi jeho dřívějšími obrazy, jež přinesl z Francie, a mezi přítomnými obrazy, jimiž chce ilustrovati kouzlo domácích labských břehů. Tytéž barvy, tytéž atmosferické efekty, totéž světelné tkaní. Snad jsou ale na světě všechny východy, poledne a západy stejné, všude vrhají olše a vrby modravé nebo nafialovělé stíny.” Naděžda Blažíčková-Horová, Václav Radimský, Arbor vitae, 2011 …Václav Radimský patří k emblematickým autorům impresionismu, jejž navíc rozvíjel přímo v jednom z jeho ohnisek, v malířské kolonii Claude Moneta v Giverny. Jde o velmi kvalitní galerijní ukázku Radimského rané tvorby, dílo neopominutelných kvalit, pro něž bylo i zařazeno do výběrového soupisu umělcových děl… z odborné expertízy PhDr. Mgr. Michaela Zachaře


NEJVÝZNAČNĚJŠÍ ČESKÝ IMPRESIONISTA 21


6.

Švabinský Max (1873–1962) Portrét paní Troupové 1904 akvarel, tuš, karton 35 × 28,5 cm (výřez) sign. PN M. Švabinský na rubu popis vzniku díla razítko Galerie výtvarného umění v Ostravě s přípisem: gr 1438 / Rev. Odhadní cena: 300 000 – 350 000 Kč

Vyvolávací cena: 220 000 Kč

VRCHOL ŠVABINSKÉHO PORTRÉTNÍHO UMĚNÍ Rokem 1904 je datován vrchol Švabinského portrétního umění kolorovaných perokreseb. Jde o neobyčejně výstižné realistické malby v duchu velkých německých portrétistů, dotčených impresionismem v precizním provedení perokresby a akvarelu. Jde o tváře vědoucí, modelované smutnými předtuchami, vážným zadumáním a vnitřní distancí od skutečnosti. Jde o ženy skeptické, moderní a emancipované. Z tohoto období portrétního umění je také nabízený obraz.

22


23


7.

Radimský Václav (1867–1946) Říční zátiší olej, lepenka 71,5 × 101 cm sign. PD V Radimský Odhadní cena: 250 000 – 300 000 Kč Vyvolávací cena: 180 000 Kč

Václav Radimský dosáhl ze všech českých umělců, kteří se usadili v době kolem roku 1900 ve Francii, největší slávy a uznání. Alfons Mucha dovedl okouzlit Paříž naráz, ale jako dekorativní malíř, Luděk Marold tam proslul pouze jako ilustrátor, ale Václavu Radimskému se poštěstilo, že jeho obrazy byly obdivovány na oficiálních pařížských Salonech, takže se k němu jako ke svému kolegovi přihlásili největší umělci doby Paul Cézanne a Claude Monet. Dokonce básník Apollinaire jedinému Václavu Radimskému ze všech českých umělců věnoval samostatnou kritickou stať. Žádnému umělci u nás se do té doby také nedostalo té cti, aby jeho tvorbu soustavně sledoval nejvýznamnější kritik doby, jak to dokládají statě, kterými doprovázel výstavy Radimského v Praze K.B. Mádl, zveřejňované v českých časopisech od sklonku století. „Když nám profesor V. V. Štech přednášel na Akademii o českém umění a došel k Václavu Radimskému, prohlásil, že nezažil v Praze větší slávu, než s jakou byla u nás přijata v roce 1901 jeho výstava v Rudolfinu. Přivítán prý byl dokonce jako vévoda zvoněním zvonů a kapelami v ulicích Prahy.” akad. malíř Jaroslav Hořánek 24


25


8.

Číla Otakar (1894–1977) Žlutá řeka – Jang-ć-ťiang kolem roku 1920 olej, překližka 80 × 101 cm sign. PD O. Číla 

Odhadní cena: 300 000 – 400 000 Kč Vyvolávací cena: 250 000 Kč

UNIKÁTNÍ DÍLO AUTORA

26


9.

Blažíček Oldřich (1887–1953) Vybírání brambor olej, plátno 70 × 95 cm sign. PD O. Blažíček na rubu etiketa autora 

28

Odhadní cena: 400 000 – 500 000 Kč Vyvolávací cena: 350 000 Kč


29


10.

Blažíček Oldřich (1887–1953) Poslední sníh v Rožné 1938 olej, plátno 70 × 73 cm sign. LD O. Blažíček 38 

Odhadní cena: 200 000 – 300 000 Kč Vyvolávací cena: 150 000 Kč

Ve druhé polovině 30. let se Blažíček dopracoval k hospodárnosti v práci s barvou, přesnosti ve vedení štětce, která umožňovala dosáhnouti maxima výrazu jednoduchými prostředky. Od studie ke studii, od obrazu k obrazu rostla sdílnost malířské formy, síla malířské charakteristiky. V posledních obrazech z Čech, Moravy a Slovenska došel Blažíček cíle, jejž si vytkl v dávných letech. Ze zpodobitele rodné půdy se vyvinul v malíře vlasti, schopného odkrýt v jejích mnohotvárných podobách její vnitřní bytost a duši. Tak si dobyl místa mezi těmi, kteří v nástupu pokolení tvořili a tvoří dějiny českého krajinářství.

30


31


11.

Trampota Jan (1889–1942) Pěčínská stráň kolem 1926–1927 olej, lepenka 97 × 142 cm neznačeno na rubu razítko pozůstalosti autora Odhadní cena: 150 000 – 200 000 Kč Vyvolávací cena: 90 000 Kč

TVŮRCE RYTMŮ BAREV A TVARŮ

Orlické hory Janu Trampotovi skýtaly naději na východisko v umění. Od roku 1923 se s rodinou usadil v sousedním Pěčíně, v členitém podhorském úvalu, kde maloval nejvíce. Obraz krajiny Trampota komponoval na základě rytmu, který v jeho předsta32

vivosti vyvolávala. Z něho pak odvozoval řád, představující výtvarnou paralelu zvolené scenérie. Od poloviny dvacátých let byl pro Jana Trampotu čas dobrým. Malíř ve svých obra-


zech ověřoval principy, na jejichž účinnost spoléhali už impresionisté a jež posléze s racionálně podloženou akribií rozvedli neoimpresionisté. Činil tak ovšem nikoliv v zájmu analýzy místních tónů předmětů, popřípadě světelného či atmosferického

dění v přírodě, nýbrž naopak ve snaze, která prostoupila celé jeho dílo: dobrat se syntézy barvy a tvaru. Malíř si počínal tak, jako by měl na mysli verš z Kaligramů Guillauma Apollinaira: Od červené k zelené všechna žluť skomírá. 33


12.

Nejedlý Otakar (1883–1957) Zelená džungle – Ragusa 1910 olej, lepenka 24 × 30,5 cm sign. LD Ot. Nejedlý LD autorem Ragusa Odhadní cena: 250 000 – 300 000 Kč Vyvolávací cena: 180 000 Kč

OBJEVITEL ZTRACENÝCH RÁJŮ Otakara Nejedlého, stejně jako jeho vrstevníky, fascinovala barva. Barva byla ostatně jeho hlavním, bytostným výrazovým prostředkem. A s otázkou najít čistou, obrozenou barvu souvisí i jeho touha objevit její původní zřídlo, najít opět ztracený ráj, ztracenou harmonii s přírodou. Na uskutečnění jeho plánů cesty do Indie mělo osudový vliv setkání s Jaroslavem Hněvkovským, které se uskutečnilo v Římě. Za hledáním jasného koloritu se z Říma oba vydali nejprve na Sicílii, která je pro ně první zastávkou a pro Nejedlého velice plodným a inspirativním místem. Zde, přímo v přírodě, našel Nejedlý čisté a zářivé barvy, které hledal marně doma. Pobyt v Římě, v Itálii a zvláště na Sicílii znamenal pro Nejedlého klíč k nové etapě jeho malby. Po různých hledáních a vlivech zvítězil Nejedlého senzualismus, v přímém kontaktu s přírodou a živly.

34


35


Derain André (1880–1954)

36


13.

Derain André (1880–1954) Zátiší v krajině – Paysage a la nature morte kolem 1950–1952 olej, plátno 81 × 100 cm sign. PD Derain a na rubu označeno pozůstalostním razítkem odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D. reprodukováno: ƒƒ souborný katalog díla A. Deraina, André Deraine – Michel Kellermann, Catalogue raisonné de l'oeuvre peint, Tome III 1935–1954, Éditions Galerie Schmit, Paris, 1999, Nr. 1488, str. 40 Odhadní cena: 3 000 000 – 4 000 000 Kč

Vyvolávací cena: 1 500 000 Kč 37


Díla André Deraina patří mezi skvosty francouzské moderní malby 20. století. Autorova iniciační úloha při hledání nových výtvarných cest (v podobě kubismu, klasicismu, i moderních forem realistického výrazu) se snad dá srovnávat jen s objevitelskou rolí Pabla Picassa. Oba umělci v sobě měli (v rámci generace) vskutku výjimečnou citlivost, i když jejich charaktery a tvůrčí cíle byly velmi rozdílné. Posuzované dílo představuje opravdu neobyčejnou ukázku Derainovy pozdní tvorby. Vzniklo v období, kdy umělec žil v ústraní (v rezidenci v Chambourcy), aby, ničím nerušen, rozvíjel svůj nesnadný výtvarný program, který si stanovil: dospět k umění co nejvyrovnanějšímu, nejhumánnějšímu, obnovit proces malby jako takový, zachránit lidskost, nenávratně mizející v době technologického věku. (Sisyfovský úkol, jak napsal D. H. Kahnweiler: „(Derain) neúnavně tvoří na sisyfovské práci, kterou si na sebe vzal.“) „Zátiší v krajině“ je mimořádně sofistikovaným obrazem, unikátně propojujícím klasičnost s revolučností. Slučuje dvě heterogenní témata (zátiší a výhled do krajiny) a tento protiklad podtrhuje nevídaný kontrast dominantní černé a bílé barvy. Jako dvě strany mince, rub a líc, patří k sobě element statický (zátiší – „nature morte“) a dynamický (příroda ve své vitální mohutnosti). Jednotlivé prvky kompozice jsou podány s mistrnou bravurou – místy jen lehce a znakovitě, místy hutnějšími štětcovými tahy. Výsledný dojem je naprosto harmonický, smysl obrazu spočívá v syntéze. Sjednocujícím faktorem je kolorit, střídmý, tlumený, s výrazným kontrastem v podobě bílé draperie. Obraz je jedinečným příkladem Derainova senzualistického realismu, jeho úsilí o co nejčistší a nejprostší výraz, jdoucí až na hranici znaku a maximální zkratky. „Zátiší v krajině“ potvrzuje prorocká slova Guillauma Apollinaira vyslovená již roku 38

1916: „V obrazech André Deraina (…) lze rozpoznat odvážný a ukázněný temperament. Celá řada (…) prací svědčí o vzrušujícím úsilí, jímž chtěl sjednotit dvě tendence. (…) Dosáhl svého cíle, harmonie plné skutečné a vznešené blaženosti.“ André Derain (17. června 1880 Chatou – 8. září 1954 Garches), o rok starší než Pablo Picasso a o dva roky než Georges Braque, se spolu s nimi (a dalšími osobnostmi jako Henri Matisse či Maurice Vlaminck.) v prv-


A abych svou návštěvu ještě zdůraznil, vzal jsem s sebou svou ženu.“).

ních letech dvacátého století zařadil mezi skutečné objevitele a průkopníky moderního výtvarného výrazu. V letech 1898–1899 navštěvoval kurzy malby na Académie Camillo (Carrière), kde se spřátelil mimo jiné s Henri Matissem, jehož později požádal o to, aby přemluvil jeho otce (povoláním cukráře) a ten mu dovolil věnovat se jen malířství (Matisse: „Derain mě požádal, abych přijel k jeho rodičům a přesvědčil mě, že malířství je zaměstnání vážné, což bylo opakem toho, co si oni mysleli.

Roku 1900 poznává Maurice Vlamincka, s nímž si na Ile de Chatou zřídí ateliér. Léto roku 1905 stráví s Matissem v Collioure a z pobytu vytěží řadu obrazů, založených na mimořádném účinku souzvuku zářivých barevných ploch, z nichž některé vystaví na Podzimním salonu v proslulé „kleci šelem“ – „Cage des Fauves“. (Kromě Deraina vystavovali: Henri Matisse, Maurice Vlaminck, Henri Manguin, Albert Marquet, Kees van Dongen ad.) André Derain se v letech 1905–1906 stane jedním z hlavních představitelů francouzského fauvismu. Záhy však „experimentaci s barvou“ opouští. Ocitá se ve společnosti nových přátel – navštěvuje ateliér Bateau Lavoir na Montmartru, kde se scházejí Pablo Picasso, Georges Braque, Juan Gris, Amedeo Modigliani, Guillaume Apollinaire, Max Jacob ad. Po boku Pabla Picassa zahajuje André Derain výtvarnou cestu zaměřenou na novou konstrukci obrazu, ozařovanou příkladem tvorby Paula Cézanna. Guillaume Apollinaire dokonce neváhal napsat (1913), že Picassův kubismus vznikl ze směru André Deraina. Avšak díla namalovaná za společného pobytu v Cadaquès roku 1910 ukazují, že zatímco Picasso motiv „tříští“, rozkládá na množství fazet, Derain rozvíjí neobvyklou „archaizující geometrii“. Vytváří syntézu primitivismu s klasicismem – toto období bývá označováno jako „gotické“ či „byzantské“ (1911–1914). Již během první světové války začala stoupat Derainova proslulost. Jeho výtvarný klasicismus, motivovaný touhou „nalézt ztracená tajemství malby“, znovu obhájit integritu závěsného obrazu, byl v rámci hnutí „návratu k řádu“ („retour / rappel à l’ordre) ztotožněn s rehabilitací čistě francouzských, respektive latinských tradic. V průběhu 20. let se Derain stal „osobností Montparnassu“. Obdivovanou nebo


pomlouvanou. Respektovanou nebo zatracovanou. Osobností, vozící se v jednom ze svých Bugatti a provokativně prohlašující: „Není to hezčí než Gioconda (Mona Lisa)?“ Ve 30. letech se Derain stáhl z veřejného života. V Chambourcy, kde si roku 1935 koupil dům „La Roseraie“, přijímal pouze své nejbližší přátele (P. Reverdy, G. Braque, Balthus, A. Giacometti ad.). Jeho dílo se stalo zásadním vzorem pro ty umělce, kteří usilovali o spojení modernosti s klasičností. PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

40


41


14.

Čapek Josef (1877–1945) Krajina v dešti (Déšť) 1928 olej, plátno 46 × 54 cm sign. LD Čapek 28 na rubu na blindrámu autorem Josef Čapek: Krajina v dešti 1928, razítko „Vystaveno Karlovy Vary”, štítky: Obecní galerie Gottwaldov 1965, č. kat. 63, Umělecká beseda 1946, č. kat. 141, Školní štítek s č. 184, Kulatý štítek s textem Nevystaveno, lepící páska s nápisem Ing. Kreidl odborná expertiza PhDr. Pavla Pečinková, CSc. „Předložená olejomalba je významné dílo Josefa Čapka, má bezpečně doloženou provenienci a je evidována v pracovním soupisu Čapkových olejů, zpracovaném dr. Slavíkem.” vystaveno: ƒƒ Dílo Josefa Čapka, Umělecká beseda, Praha 1946, č. kat. 114 ƒƒ Dílo Josefa Čapka, Dům umění, Brno, 1960, č. kat. 119 ƒƒ Malířské dílo Josefa Čapka, Oblastní galerie Gottwaldov, 1965, č. kat. 63 ƒƒ Kubismus Josefa Čapka, Dům kultury, Ústí nad Labem, 1969, č. kat. 123 ƒƒ Josef Čapek, Národní galerie v Praze, 1979, č. kat. 119 ƒƒ Josef Čapek, Galéria města Bratislavy, 1981, č. kat. 53 reprodukováno: ƒƒ Jaromír Pečírka, Josef Čapek, SNKLHU, Praha, 1961, repr. č. 80 (Název obrazu „Krajina v dešti”, uváděný v monografii Jaromíra Pečírky, se opírá o Čapkovo autentické označení připsané na blindrám tužkou) ƒƒ Jaroslav Slavík – Jiří Opelík, Josef Čapek, TORST, Praha, 1996, s. 364, repr. č. 23 (Slavíkovo pojmenování „Déšť” vychází z Čapkova přípisu na dobové fotografii tohoto obrazu, uložené v pozůstalosti Josefa Čapka.) Odhadní cena: 3 500 000 – 4 000 000 Kč Čapek je především malířem člověka a krajinné motivy bez figur jsou v jeho tvorbě poměrně vzácné. Věnuje se jim zejména na konci dvacátých let, kdy přechází k výrazové periodě inspirované převážně dětskou tvorbou. Téma obrazu souvisí zřejmě s Čapkovými prázdninovými pobyty na venkově a má paralelu v jeho kresbách a ilustraci pro knihu Letňáskové (1930). 42

Vyvolávací cena: 2 900 000 Kč Podobně jako ilustrace k Letňáskům má i předložený olej uvolněné, svěží a vitální lineární pojetí. V době, kdy meziválečná avantgarda vyhlašuje konec malovaného závěsného obrazu, poukazuje zde Čapek na stále otevřené možnosti klasických výtvarných prostředků. PhDr. Pavla Pečinková, CSc.


VÝZNAMNÉ DÍLO ČLENA SKUPINY OSMA

43


15.

Špála Václav (1885–1946) Ovoce 1930 olej, plátno 36 × 45 cm sign. LD V Špála 30 na rubu na blindrámu autorem: Ovoce a číslo soupisu (485) v kroužku na rubu plátna razítko z členské výstavy Mánesa z r. 1930 odborná expertiza: PhDr. Rea Michalová, Ph.D. provenience: ƒƒ obraz zakoupen majiteli přímo z členské výstavy Mánesa r. 1930 (proto Špála v soupise uvedl otazník, protože se jednalo o prodej přes SVU Mánes) vystaveno: ƒƒ SVU Mánes, 152. výstava členská, sály Obecního domu v Praze, 20. 9. – 20. 11. 1930, č. k. 192 uvedeno: ƒƒ Soupis díla – V. Špála (Praha, 2002) – č. 485: 1930 olej 485 Ovoce (hruška, jablko, na dece), menší 45 × 35 (majitel)? Odhadní cena: 450 000 – 600 000 Kč „Ovoce“ je Špálovým kvalitním, reprezentativním zátiším z jeho zralého, šťastného a úspěšného období. Zcela charakteristickým způsobem se v něm zrcadlí autorův osobitý styl, který se vyznačuje neobyčejnou jistotou vedení štětce, živou rukopisnou traktací, a mimořádnou zářivostí koloritu (dosahuje toho tak, že eliminuje stíny a nahrazuje je čistými barvami.). Principy kubismu (ve směru formové rytmizace) se pojí s dědictvím fauvismu (v práci s výrazným barevným akordem). Špálovo mistrné malířské gesto se tu projevuje v celé své síle. Dílo Václava Špály (1885–1946) je jednou z nejzávažnějších a nejvýraznějších klasických hodnot české moderní malby. Špála 44

Vyvolávací cena: 390 000 Kč se sešel s většinou avantgardních představitelů své generace (E. Filla, B. Kubišta, A. Procházka, B. Feigl, V. Beneš, V. Nowak, O. Kubín). Se skupinou Osma, ač nebyl jejím členem, sdílel odvahu k nekonvenčnímu výtvarnému projevu. Následně však již překonává „plachost venkovského chlapce“ a účastní se uměleckých činů progresivních sdružení – Skupiny výtvarných umělců (1911–1914) a skupiny Tvrdošíjní (1918–1924). V roce 1936 se stává předsedou SVU Mánes. Václava Špálu lákalo umění, které zrcadlí přirozený temperament, radost z tvoření. PhDr. Rea Michalová, Ph.D.


NEJVÝRAZNĚJŠÍ MALÍŘ ČESKÉ MODERNY

45


16.

Filla Emil (1882–1953) Žebrák 1909 olej, plátno 89,5 × 69,5 cm sign. LN Emil Filla 09 odborná expertiza PhDr. J. Zemina, akad. mal. Zora Grohmanová provenience: ƒƒ Josef Kohn reprodukováno: ƒƒ monografie Emil Filla – Vojt. Lahoda, str. 74 ƒƒ Dílo Emila Filly – Venera, 1936, celostránková reprodukce vystavováno: ƒƒ Soudobá výstava Emila Filly v Mánesu, 1932, kat. č. 24 ƒƒ Národní galerie Praha, 2006 ƒƒ Muzeum moderního umění Olomouc, 2007 Odhadní cena: 3 500 000 – 4 000 000 Kč

"O Fillově autorství tu nelze pochybovat. Žebrák patří k několika málo Fillovým obrazům z roku 1909, kdy malíře zaměstnávala především redakční práce ve spolku Mánes, do něhož byl tehdy přijat. Ve způsobu vedení štětce se zde zachovalo ještě něco z malířova předchozího údobí fauvistického, velkorysá modelace zobrazené postavy – prozrazující jeho tehdejší zájem o dílo Daumierovo – spolu s tlumenou barevností, kde převládá bohatě nuancovaná hněď, předznačuje některé obrazy z roku 1910, jako jsou Spáči a Milosrdný Samaritán, od nichž bylo už blízko k prvním obrazům ovlivněným kubismem, jež vznikly roku 1911. Ponurý ráz obrazu snad ještě souvisí s údobím, kdy Filla tvořil pod vlivem Munchovým, Schopenhauerovým a Dostojevského, jehož odrazem je především Čtenář Dostojevského z roku 1907. 46

Vyvolávací cena: 3 200 000 Kč

Muž zde portrétovaný je jedna z postav z nejspodnějších společenských vrstev, které se v letech 1908–1910 objevily i na jiných Fillových malbách a kresbách. Malíř je vídal zejména v okolí kostela sv. Apolináře v Praze, obývaném tehdy hlavně chudinou. Byla tam také proslulá hospoda Jedová chýše, kde se před 1. světovou válkou umělci rádi scházeli. Fillův přítel Emil Artur Pittermann-Longen ji zpodobnil na obraze U sv. Apolináře z roku 1915. O významu, jejž Filla tomuto obrazu přikládal, svědčí to, že jej vystavil na své jubilejní výstavě v budově Mánesa roku 1932 (č. kat. 24), a že jej dal reprodukovat v první monografii, věnované jeho dílu roku 1936 v Brně (č. černobílé reprodukce VIII). Jako majitel obrazu se tam uvádí Josef Kohn v Chomutově. "


47


Kubišta Bohumil (1884–1918) 48


17.

Kubišta Bohumil (1884–1918) Zátiší 1909 olej, plátno 66 × 82,5 cm sign. PD Kubišta 1909 odborná expertiza PhDr. Mahulena Nešlehová publikováno: ƒƒ v monografii M. Nešlehová – Bohumil Kubišta, str. 59, č. 47 Odhadní cena: 16 000 000 – 20 000 000 Kč

Vyvolávací cena: 12 000 000 Kč 49


Kubištovo Zátiší nevšední galerijní úrovně, sice prozrazuje ohlas umění Paula Cézanna, zároveň však svědčí o osobitosti malířova projevu, jenž se zračí v prostorové výstavbě, v kompaktním podání objemů zobrazených reálií, jakož i v neopakovatelné chromatice díla. Emil Filla a Bohumil Kubišta, jako představitelé skupiny Osma, usilovali o vzkříšení a uplatnění výtvarných principů výstavby obrazu novým způsobem. Jejich požadavkem byl „radikální odklon od impresionismu a návrat k lineárnímu principu”. Základem uměleckého tvoření měla být vedle prostorového chápání nutnost psychicky působit na pozorovatele, tj. komponovat dílo se zřetelem k jeho ideovému obsahu. Na konci dubna roku 1909 odjel Kubišta do Paříže a hned první den zhlédl

50

se zápalem nadšeného obroditele umění „úžasné obrazy Cézannovy”. Seznámil se s Matissem, poznal Marqueta i Bonnarda, spřátelil se s O. Frieszem, navštívil ateliér A. Bourdella a jeho prostřednictvím byl uveden k Rodinovi. Viděl obrazy Cézanna, Gaugiuna, také Degasovy, Pissarovy, Goghovy a nesčíslných dalších umělců. Účinnost Cézannova přístupu si ověřil Kubišta až v Praze, ve vlastní práci. Jeho stavebnost plně vyhovovala Kubištovu analytickému zkoumání, učila jej přesně vnímat základní vztahy, které si ověřoval na skupinách zátiší. Obdivoval jeho schopnost odkrývat vnitřní podstatu věcí při zachování realistického námětu. Ten si také zachovává Kubištova série zátiší z roku 1909 (Zátiší s pivoňkami, Zátiší, Zátiší s modrým džbánem, Zátiší s citróny), vznik-


lá nejspíše brzy po návratu, v níž převažuje ona, pro Kubištu typická, stavebnost hmotně cítěného tvaru. Podle příkladu Paula Cézanna modeloval předměty přesnými vztahy tónů, využíval tvárných možností barev, jejich kontrastů a formotvorných reflexů, aby dosáhl svébytného, rytmicky svázaného a oživeného celku. To, že Kubišta rozuměl Cézannovu zacházení s barvou, dokládá mimo jiné i úryvek, který si zatrhl v tehdy vyhledávané knize E. Fromentina Die Alten Meister: „Barva neexistuje nikdy sama pro sebe, oživuje teprve vlivem sousední barvy, jejím působením doznává změny. Kvalita působení barvy je rezultátem jejího okolí, barva nabývá teprve komplementárním spojením patřičné intenzity svého působení.” Jak platné pro malbu Cézanna a jak příkladné pro Kubištu. 51


18.

Procházka Antonín (1882–1945) Hlava ženy 1915 pastel, barevné křídy 27 × 21 cm sign. LD Ant. Procházka 1915 na rubu štítek sbírky Mojmíra Helceleta s ev. č. 9256 s popisem odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D. provenience: ƒƒ ze sbírky PhDr. Mojmíra Filipa Aloise Helceleta (*16. 2. 1879 Vyškov – † 17. 4. 1959 Brno), profesí lékárníka, jednoho z výrazných sběratelů a mecenášů umění Odhadní cena: 1 500 000 – 2 000 000 Kč Posuzované dílo „Hlava ženy“ je opravdovým unikátem mimořádné umělecké hodnoty. Jedná se o jednu z vrcholných realizací Procházkova orfistického kubismu (typického pro autorův výtvarný projev v letech 1915–1918). Právě díky této osobité modifikaci kubistického stylu zaujal Antonín Procházka v dějinách českého moderního umění zcela jedinečné místo. Zatímco někteří středoevropští autoři zásady kubismu pouze přejímali, Procházka je přehodnotil výrazně odlišným viděním vztahu výtvarné formy a skutečnosti. Je to právě v roce 1915, kdy malířova smyslovost a vrozená láska k barvě prolamují přísný kubistický řád. Obrazy se rozpohybují novým dynamismem: neobyčejným bohatstvím rozkládaných a skládaných tvarů a magicky rozžehnutými barvami. Hlava ženy je mimořádně podmanivým obrazem. Je to dílo pramenící z bohaté tvůrčí imaginace, z hloubky a jemnosti vnitřního života, z opojného lyrismu a mistrné technické dokonalosti. Procházka viděnou skutečnost výtvarně rozkládá a jednotlivé tvary pak spojuje, nezávisle na realitě, do zcela nové, netradiční formy. 52

Vyvolávací cena: 900 000 Kč Přitom zachovává obrysovou uzavřenost tvaru (ženského těla). Hlava ženy se vyznačuje dynamickým prolínáním tvarů a spektrálním rozkladem barev (čímž autorova tvorba volně souzní s přístupem Františka Kupky, Umberta Boccioniho a Roberta Delaunaye). Cílem je sblížit malbu s hudbou, využít jejích zákonů harmonie, rytmu a kontrapunktu. Opravdu rafinovaná a neobyčejná opalizující barevnost se rozehrává jako symfonie jásavé červené, azurově modré, šťavnaté zelené i klidnějších tónů okrové a hnědé. V duchu tohoto navozeného rytmu autor již téměř instinktivně vykreslí bílým pastelem křivky výšivky (genius rodného kraje (Antonín Procházka se narodil ve Vážanech u Vyškova na Moravě.) – autorova podvědomá spřízněnost s folklorem a tradicí lidového vyšívání). Pro posuzované dílo platí slova samotného malíře: koncipuje obraz tak, „aby byl analogií světa v jeho utváření a v jeho hře sil, které svět a jeho formy udržují“. PhDr. Rea Michalová, Ph.D


53


19.

Sychra Vladimír (1903–1963) Vesnický dvůr 1943 olej, překližka 54 × 65 cm sign. PD V. Sychra 43 provenience: ƒƒ význačná sbírka Praha Odhadní cena: 200 000 – 250 000 Kč Vyvolávací cena: 190 000 Kč

PŘEDSTAVITEL „NOVÉ VĚCNOSTI”

Prošel od sociálního umění a kubizujícího poetismu k symbolickým a surrealistickým obrazům válečných hrůz. Začátkem čtyřicátých let se dotkl problému „nové věcnosti”. Patetické vystupňování a drama obrazu se zklidnilo, vznikaly portréty s ozvuky rané renesance, zátiší s řešením prostorových vztahů a významovosti věcí, symbolické obrazy věštkyň a cikánek, a také vesnických zákoutí a dvorů. Po roce 1945 pak Sychra přešel k monumentálním kompozicím a realizacím. 54


55


Foltýn František (1891–1976)

ZAKLÁDAJÍCÍ ČLEN AVANTGARDNÍCH SKUPIN Cercle et Carré a Abstraction Création 56


20.

Foltýn František (1891–1976) Kompozice 1939 olej, plátno 81 × 65,5 cm sign. na rubu Foltýn B. 1939 na rubu dedikace arch. F. L. Gahury synu Janovi, z roku 1956 odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D. provenience: ƒƒ ze sbírky významného architekta Františeka Lydie Gahury (1891–1958) Odhadní cena: 1 500 000 – 1 800 000 Kč

Vyvolávací cena: 1 050 000 Kč 57


Mezi Foltýnovými lyrickými plátny ze sklonku třicátých let se vyjímá Kompozice ze sbírek pražské Národní galerie – dílo, které svým mollovým barevným laděním a vláčnou lineární osnovou připadá jako malířské largo, jako volný úvod k symfonii, která měla následovat. Ta však nenásledovala. Ne snad proto, že by umělci docházel dech nebo že by snad vyčerpal veškeré možnosti morfologického systému, jejž tehdy rozvíjel celých patnáct let, nýbrž proto, že ji znemožnil vnější tlak reakčních politických sil. V intencích onoho pozoruhodného obrazu nebylo možno pokračovat déle. To, co přišlo po něm, byly spíše dozvuky.

definované prvky zpravidla pevně zakotveny v prvním prostorovém plánu obrazu, budí dojem, že se v posmutnělé atmosféře neslyšně pohybují. Někdy se zdá, jako by vrhaly stín, ale to je vskutku jen zdání, navozující pocit tajemna. Pocit, který se prohluboval úměrně tomu, jak se melancholická chromatika těchto pozdních kompozic, vyznačující se akordy fialových, hnědých a modrých tónů, propadala do temnot. Jako by na ně padl stín mračna, jímž se zatáhlo nebe Evropy. Ještě roku 1940 se Foltýnova paleta nakrátko poněkud zjasnila, ale jen proto, aby v devíti barevných odstínech komorní malířské skladby uzavřela velkou etapu, kterou se umělec zapsal do povědomí moderní výtvarné kultury. Jiří Hlušička, František Foltýn, Galerie Antonína Procházky v Brně, 2006

Ještě se v jeho malířské dílně zrodila série oproštěných abstraktních skladeb, v nichž se na setmělé obrazové scéně odehrává pantomima prudce osvětlených nepravidelných ploch, segmentů a sférických trojúhelníků, tu šedých či světlemodrých, tu starorůžových nebo laděných do barvy lila. Ačkoliv jsou tyto výrazné, tvarově jasně 58

František Foltýn, vedle Františka Kupky druhá klíčová osobnost české abstraktní malby první poloviny 20. století, dospěl k nefigurativnímu projevu vývojem od lyrického kubismu a osobitého, expresivního přehodnocení artificialismu. Důsledným oprošťováním výtvarných prostředků od zobrazivosti dospěl až k jejich autonomizaci. Na této tvůrčí cestě sehrály závažnou úlohu podněty pařížské avantgardy. Roku 1930 se Foltýn stal členem skupiny „Cercle et Carré“, (K členům skupiny patřili např.: H. Arp, W. Kandinsky, F. Léger, P. Mondrian, K. Schwitters, Le Corbusier, A. Ozenfant, A. Pevsner, M. Seuphor, J. Torres-Garcia ad.) jejíž programem bylo „zlidštit geometrii a geometrizovat lidské“. O rok později spoluzakládal mezinárodní umělecké sdružení „Abstraction – Création“, jehož jádro tvořily osobnosti jako H. Arp, R. Delaunay, N. Gabo, A. Gleizes, L. Moholy-Nagy, T. van Doesburg a další, z Čechů F. Kupka a J. Jelínek. Tím se Foltýn ocitl „mezi nejlepšími z nejlepších“, jak si poznamenal v jednom z dopisů.


Posuzovaný obraz vznikl v období, kdy se autor po desetiletém pobytu v Paříži (1924–1934) vrátil zpět do vlasti a trvale se usadil v Brně (1937). Mistrně zde rozvíjí svůj charakteristický systém výtvarné skladby, označovaný názvem „Kompozice“. Obraz se vyznačuje tlumenější, jemnější barevnou škálou, jak je pro tuto jeho tvůrčí fázi typické. Namísto barevných kontrastů a konstruktivní výstavby plátna se Foltýn přiklání k melodičtějšímu, lyričtějšímu pojetí (jistě i pod vlivem českého kulturního prostředí). Na tónově odstupňovaném pozadí se rozvíjí hra jednotlivých organických skladebných prvků (přímá linka z autorova výrazového „slovníku“ již téměř vymizela), mírně prostorově odstupňovaných. Plynulý tok linie kompozici harmonicky sceluje a uzavírá. Sofistikovaný a mimořádně citlivý způsob orchestrace jednotlivých obrazových složek (oblé plochy a plynulé linie, jemně modulovaná barevnost) vyvolává fyziologické počitky analogické pocitům, jaké vyvolává hudba.

arch. F. L. Gahura ve své pracovně roku 1941

Obraz „Kompozice“ je Foltýnovou nádhernou orfistickou abstrakcí, prosycenou subtilní malířskou básnivostí. PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

59


21.

Král Jaroslav (1883–1942) Útěk před bouřkou 1940 olej, lepenka 35 × 50 cm sign. PD Jar Král 1940 reprodukováno: ƒƒ varianta obrazu v majetku NG Praha Nové prameny – Jaroslav Král, Albert Kutal, nakladatelství ČVU, 1962 

Odhadní cena: 250 000 – 300 000 Kč Vyvolávací cena: 140 000 Kč

Usiluje o výrazně české umění, poznával zároveň smysl české umělecké tradice. Jako už kdysi, je i teď Králova tvorba plně zapojena do politického zápasu. Ale i tu zachovává malíř distanci od konkrétního dění. Jen zřídkakdy se v jeho díle ozve ostrá protestní nota jako ozvuk mezinárodních událostí, jak je tomu např. v Španělské matce (1938) nebo na Matce na útěku (1940), obrazech nezvyklé dramatičnosti, jejímž patronem je Daumier.

60


61


22.

Filla Emil (1882–1953) Pohár, košík s jablky a podnos s vinným hroznem 1933 olej, dřevěná deska (parketáž) 49 × 60 cm sign. PD Emil Filla 33 odborná expertiza PhDr. Jaromír Zemina provenience: ƒƒ významná sbírka Brno ƒƒ obraz byl zakoupen na Členské výstavě v Topičově saloně v Praze roku 1941 Odhadní cena: 4 000 000 – 5 000 000 Kč

Vyvolávací cena: 3 500 000 Kč

PROPAGÁTOR KUBISMU V ČECHÁCH O tom, že tento obraz je dílo Emila Filly (1882–1953), nelze pochybovat. Je to jedno z nejvýraznějších zátiší z doby jeho plného tvůrčího vyzrání. PhDr.Jaromír Zemina Zdůraznění rozkoše z tvorby a stále výraznější expanzivní charakter obrazů dokumentují zátiší první poloviny třicátých let. Filla je fascinován krouženými a elastickými tvary předmětů, jako v Černé mandolíně (1933), kde současně vytvořil sugestivní barevný kontrast černé, žluté a delikátních odstínů modré. Povrch barvy se stává polem vizuálního napětí obrazu až magicky záhadného. Vincenc Kramář o zátiších této doby napsal: „Je pravda, že některé Fillovy obrazy prvého kubistického období zobrazují takřka prosté bytí věcí, ale převážná část je plna vzruchu. Působí v nich množství drobných sil, vyjádřených liniemi, plochami a světlem, jenže různé ty akce a pohyby jsou proti sobě dostatečně vyváženy, takže je výsledkem zdánlivý klid. Ve skutečnosti ty obrazy uvnitř přímo 62

hárají a jsou plny dynamiky a napětí.” Filla dospěl od kubismu heroického období let předválečných, ovlivněného silným impulzem Picassa, k tomu, co bychom slovy vídeňské školy mohli nazvat „helénismem” kubismu, tj. rozmělněním jeho víceméně pevné struktury mnohými vlivy a podněty do fáze označované dějinami umění jako období „zániku”, helénismu nebo pozdního stylu. Po roce 1930 tvoří tvary a formy malířových zátiší nekonečná linie, která vlastní imanentní energií buduje v obraze „řád” chaosu světa. Fakticky u Filly v letech 1934–1935 až voluntaristické zaměření na kubistickou estetiku končilo. V určitém smyslu v ní dosáhl současně vrcholu, a to v takových dílech, jako je Zátiší s mandolínou (1935). V něm dospěl ke znakové charakterizaci věcí, vykrystalizované z různých fází kubismu a ústící ve vyzrálý malířský výkon. Vojtěch Lahoda, Emil Filla, Academia, Praha, 2007


63


23.

Král Jaroslav (1883–1942) Venkovanka 1930 olej, plátno 63 × 51 cm sign. LD Jar Král 1930 na rubu razítko Vystaveno v Mánesu 1933 na blindrámu štítek výstavy s popisem odborná expertiza PhDr. Marcela Macharáčková provenience: ƒƒ majetek rodiny autora do roku 1992, poté zakoupeno Milanem Heidenreichem vystaveno: ƒƒ souborná výstava Jaroslava Krále, Galerie Vaněk, Brno, 1931 ƒƒ výstava Skupiny výtvarných umělců v Brně v síni SVU Mánes, Praha, 1933 reprodukováno: ƒƒ v soupise Králových obrazů, které pořídila rodina malíře v 50. a 60. letech 20. století Odhadní cena: 1 000 000 – 1 200 000 Kč

Obraz patří k jednomu z významných děl malíře Jaroslava Krále. Vznikl v období Králova tzv. přechodného stylu od novoklasicismu druhé poloviny 20. let 20. století k většímu abstrahování forem, jež v jeho tvorbě vrcholilo v roce 1933 několika abstraktními obrazy. Figurální polopostavu ženy malíř abstrahuje do čistých geometrických tvarů, podobně pozadí je tvořeno náznakem architektury domu a plochy s nepravidelnými geometrickými útvary. Celkovou strohost obrazu umocňuje barevnost v několika odstínech šedí oživenou pouze spoře teplými odstíny okrů a žluté. Obraz představuje jeden z vrcholů Králova 64

Vyvolávací cena: 800 000 Kč

pojetí „čisté” formy s minimalizováním výtvarných prostředků s nezaměnitelným koloritem, které nebyly v českém umění první poloviny 20. století dostatečně doceněny. Žena se založenýma rukama (Venkovanka) pochází z pozůstalosti autora, počátkem 90. let 20. století obraz získal do své sbírky sběratel Milan Heidenreich, po jeho smrti v roce 1997 se obraz objevuje na dražbě v londýnské Sotheby´s pod názvem Peasant Woman. PhDr. Marcela Macharáčková


VÝRAZNÝ PŘEDSTAVITEL ČESKÉ MODERNY 65


24.

Kotík Pravoslav (1889–1970) Převozník u Mánesa 1947 olej, plátno 100,5 × 65 cm sign. PN P. Kotík 47 na rubu název autorem a č. 8/47 II. Odhadní cena: 300 000 – 400 000 Kč

Zájem o člověka neopustil Kotíka ani v době, kdy většina ostatních malířů se opět vrátila ke krajině, kyticím a zátiší. I v obrazech se symbolickou tematikou je to vždy živý člověk, který vzněcuje jeho před-

66

Vyvolávací cena: 250 000 Kč

stavivost a dává mu vytvořit díla napojující se na soudobý život. Obrazy jsou barevně jasnější, námětově radostnější a optimističtější, tvarově i kompozičně ukázněnější.


67


25.

Kubín Otakar (1883–1969) Jarní Provence 1. pol. 30. let 20. stol. olej, plátno 60 × 73 cm sign. PD Coubine na rubu na blindrámu značeno B 191 odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D. Odhadní cena: 600 000 – 700 000 Kč Posuzované dílo „Jarní Provence“ se řadí k reprezentativním ukázkám Coubinovy krajinomalby z vrcholného období jeho díla (které spadá do doby mezi dvěma světovými válkami: 1918–1939). Na základě stylového rozboru a srovnání lze jeho vznik zařadit do 1. poloviny 30. let. Francouzská krajina, to byla pro Coubina především Provence. Roku 1919 se z Paříže stěhuje do Aptu, o dva roky později se usadí v Simiane-la-Rotonde pod Nízkými Alpami. Tam na dlouhou dobu nalezl – jak se sám vyjádřil – Arkádii svého života a umění. Obraz „Jarní Provence“ vykazuje všechny kvality Coubinova klasicismu. Vyznačuje se vzácnou harmonií výrazových prostředků. Klasicky vystavěný řád krajinných plánů odvíjí hloubku prostoru, určuje rytmus obrazu a nechává zaznít i kresebnému detailu a krásnému barevnému akcentu. Domky provençálského městečka na obzoru vrůstají přirozeně do přírody, jsou s ní v souladu. Otakar Kubín – Coubine odhalil v krajině Provence, kterou Pablo Picasso nazval „nelidskou“, lyrickou notu. Podobnou spřízněnost prožil i Vítězslav Nezval, když napsal: „Osamělé stromy v Provence podobají se 68

Vyvolávací cena: 350 000 Kč mé domovině / a oné divotvorné studánce / kterou jsem v dětství navštěvoval pilně // Chtěl bych spát v trávě sladké Provence / v té trávě heřmánkové chuti / chtěl bych se utopiti v studánce / tichého sladkého rozplynutí/“. Na základě samostatné výstavy kreseb v knihkupectví Bernouard (Paříž, 1919) uzavře obchodník s obrazy Adolf Basler s Kubínem ihned smlouvu. Druhá výstava kreseb o rok později v galerii Druot (1920) vyvolá ohlas i v Německu, kde umělecká revue „Cicerone“ (1920) zaznamená, že „Picasso se vrátil k Ingresovi a asi padesát malířů seskupených okolo něho se projevilo jako znamenití kreslíři (…) mezi nimi jsme viděli Coubina, hlavně citovostí vynikající kresby“. Následují další výstavy (jeho první poválečná v Čechách uspořádal SVU Mánes r. 1923, na jejím uskutečnění se zásadním způsobem podílel Otto Gutfreund, který s Adolfem Baslerem vyjednal zapůjčení obrazů), články a eseje od předních francouzských, německých, italských a českých kritiků (A. Salmon, M. Raynal, A. Basler, J. Giono, G. Biermann, Ch. Kunstler, O. Grautoff, A. Aniante, V. Nebeský, K. Teige, J. Čapek ad.). Díla se dostávají k předním sběratelům a do mnoha světových muzeí a galerií.


69


26.

Beneš Vincenc (1883–1979) Zátiší s kyticí u okna kolem r. 1943 olej, plátno 74 × 60,5 cm sign. PD V. Beneš Odhadní cena: 150 000 – 200 000 Kč

Vyvolávací cena: 100 000 Kč

MALÍŘ NOVÉHO KULTU BARVY Vysvětlit příčiny bonnardovského zapůsobení u nás i jinde na světě není snadné. Moderní malířství v něm získalo tvůrce, který svým smyslem pro realitu, povyšovanou do polohy reflexivní básně o životě, prodloužil jeho vývojové předpoklady až k Chardinovi. „Bonnard je v linii, určované Corotem, malířem emoce.” Jestliže jsme poznali cestu Vincence Beneše od ortodoxního kubismu k novému kultu barvy, pochopíme, proč navázal právě na Bonnarda. Každé jeho plátno je založeno na logickém systému obrazového řádu, impulsívnosti koloristického založení není obětována ani prostorová členitost výjevu, ani diferencovanost látkového vyjádření. Jeho štětec umí rozlišovat hmotu, cítí tuhost půdy i měkkost trávy, stabilitu stromů i světelné mihotání listí v jeho korunách. Ačkoliv tato metoda připomíná postupy impresionistů, zásadně se od nich liší. Beneš nepracuje s barevnou skvrnou ve smyslu Monetově, není to kult světla, jemuž byla dána v plen tvarová kompaktnost obrazové konstrukce. Štětec zdůrazňuje svou 70

přítomnost, má kresebné poslání a využívá svých zkušeností z práce ve volné kresbě i akvarelu. Touto grafičností štětcového přednesu se Beneš distancoval od obce impresionistické a ve svém úsilí vyzkoušel i zažil tvůrčí praxi a poznatky poimpresionistické malby.


71


Janoušek František (1890–1943)

72


27.

Janoušek František (1890–1943) Obraz 1935 olej, plátno 130 × 195 cm sign. LD Janoušek. 35. na rubu štítek s číslem soupisu (88) a štítky z výstav odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D. provenience: ƒƒ z pozůstalosti autora reprodukováno: ƒƒ v monografii František Janoušek – J. Chalupecký, Odeon, Praha, 1991, str. 134, č. 87 vystaveno a uvedeno: ƒƒ SVU Mánes 1935–1936, František Janoušek ƒƒ Posmrtná výstava malířského díla v Mánesu, prosinec 1947, č. k. 52 (Obraz) ƒƒ František Janoušek, Malířské dílo, Mánes Praha, 1966, č, k, 28 (Bez názvu) ƒƒ František Janoušek, Obrazy a kresby 1929–1942 ƒƒ Dům umění města Brna, 1985, č. k. 51 Odhadní cena: 7 000 000 – 9 000 000 Kč

Vyvolávací cena: 4 500 000 Kč 73


Monumentální plátno „Obraz“ (v některých katalozích označované také „Bez názvu“) je opravdovým unikátem, dílem mimořádné hodnoty. Představuje bezpochyby jedno z klíčových a ikonických děl českého surrealismu, nejen pro svou jedinečnou uměleckou hodnotu, ale také pro sám fakt, že se jedná o skutečně rozměrově největší Janouškův obraz. Byla jsem sama fascinována skutečností, že toto dílo se z autorovy pozůstalosti dostává na volný umělecký trh, protože by se jím bezpochyby mohlo pyšnit některé ze světových muzeí.

ším významem. Dílo „Obraz“ je předehrou dramatu. Setkáváme se tu se symbolickým motivem „spoutání“ – čím pevnější budou pouta, kterými se zkrotí ničivá síla, tím hrozivější budou její účinky. Proto také v bohatě rozrůzněné a mistrovsky vyvážené kompozici (také co se týká barevnosti) řád vítězí nad instinktem. Je to klid před bouří, „pořádek“, jenž člověk vnáší do rozvráceného a vzpouzejícího se světa. V následující fázi Janouškova díla již instinkty a běs všechna pouta zpřetrhají. PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Je to mistrovské plátno surrealistické, imaginativní tvorby malíře Františka Janouška, který se řadí k nejvýznamnějším osobnostem české meziválečné avantgardy. Obraz vznikl roku 1935, v tzv. „dramatickém období“ (1935–1936), v rámci vrcholné fáze jeho malířského úsilí (Léta 1935–1938 jsou vrcholnou syntézou jeho malířské tvorby.). Je vyspělým dokladem změny stylového charakteru Janouškova díla, k níž dochází v polovině 30. let. Obraz se proměnil v pulzující organismus procházející podivuhodnými metamorfózami. Plátno „Obraz“ by se dalo charakterizovat slovy Jindřicha Chalupeckého, že se jedná o „básnický monument té iracionální existence člověka, jejíž významnost chtěl nadrealismus (surrealismus) jednou provždy dokázat“. Janoušek tu pojímá svět jako organický a živý tvar, který podstupuje symbolické transformace. Vytváří nový svět forem a hmot, které rostou, napadají a páří se, rozpadají a přerozují se jako v „umělém vivariu“. V hlubinách Janouškova podvědomí vyvstala vize tajemného univerza, jako reakce na prožívanou skutečnost, jako zrcadlo nejniternějších prožitků a obav. Proto směřuje k tomu, aby svou básnickou vizi prodchnul současně co nejobsáhlej74

Janoušek došel k surrealismu ze svých vlastních důvodů a vlastní cestou. Surrealisté v Čechách vycházeli z optimistického lyrismu poetismu. Ale Janoušek patřil ještě do generace expresionistické s jejím tragickým viděním dějin. Obrazy, které Janoušek namaloval před výstavou v květnu 1935, jsou plny neklidu a pohybu, barva se dostává znovu ke svým právům a rukopis štětce nabývá volnosti. Je to svět rozpolcenosti, napětí a sváru, svět paradoxů a dramatu. Chaos proti kosmu, ničení proti vznikání, nehybnost proti pohybování. Hlavním tématem se stává člověk, lidské tělo, vydané ničivým mocem vesmíru. Je spoutáváno, věšeno, drásáno, rozerváváno. Toto drama se odvíjí ve scenérii velmi konkrétní. Podle těchto struktur se nyní formuje Janouškův obraz, je to svět zděšeného dítěte. Jaromír Pečírka jej řadil s Muzikou a Štyrským k hlavním představitelům nových tendencí, a píše: „Když si připomenu tyto obrazy, nezvykle působivé a niterně nás zneklidňující, mám pocit, jako bych v nich slyšel otáčet se kolo osudu. V těchto obrazech je obsažen duch, toužení, neznámo našeho času.” (18. 5. 1935)


75


28.

Kupka František (1871–1957) Čtyři příběhy bílé a černé – studie kresba tužkou, karton 26,8 × 20,4 cm sign. PD Kupka na rubu štítky z níže uvedených výstav odborná expertiza Denise René a Piere Brullé originální studie k dřevorytu z cyklu Čtyři příběhy bílé a černé, nejvýznamnější grafické dílo reprodukováno: ƒƒ v katalogu František Kupka – Quatre histoires de blanc et noir, Musee d'art moderne, Paris, 1976–1977, č. k. 36 ƒƒ Kupka, Galerie Denise René, New York, 1975, č. k. 11 vystaveno: ƒƒ výstava Galerie Denise René, Paris Odhadní cena: 500 000 – 700 000 Kč

Vyvolávací cena: 300 000 Kč

PRŮKOPNÍK ABSTRAKCE

76


77


29.

Kotík Jan (1916–2002) Švadlena – Večer 1942 olej, plátno 80 × 110 cm sign. LD J. Kotík 1942, na rubu na blindrámu Jan Kotík na rubu na blindrámu popis autorem pravost potvrdil PhDr. Jaromír Zemina Odhadní cena: 350 000 – 500 000 Kč

Člen Skupiny 42, Umělecké besedy a SČUG Hollar, v roce 1974 založil skupinu Systhema. Rané období souvisí s civilizačním programem Skupiny 42. Velmi jej ovlivnila Kandinského kniha. Jeho raný projev vyrůstal z bohaté domácí i evropské tradice, mohl navázat na živé vztahy mezi českými a zahraničními umělci. Již v časných kresbách a malbách se u něj projevil smysl pro zjednodušení tvaru, jejich uspořádání do přehledných a zřetelných soustav a vyjádření skutečnosti formou srozumitelných znaků. Je v nich zakotven cit pro pevnou stavbu objemu a sošnost tvaru, pro jejich začlenění do prostoru. Výraz reaguje na proměny doby a přitom si zachovává některé příznačné rysy. V jeho obrazech byly patrné barevné pablesky a mihotavý pohyb. Jan Kotík patří k významným představitelům českého výtvarného umění 20. století a jeho obrazy v duchu expresívní abstrakce získaly značný ohlas i na mezinárodní scéně. Uznání se dočkal také v Německu, kam v sedmdesátých letech emigroval, domů do Čech se však pořád vracel. 78

Vyvolávací cena: 200 000 Kč


PŘEDSTAVITEL CIVILIZAČNÍHO PROGRAMU SKUPINY 42

79


30.

Tikal Václav (1906–1965) Po bitvě 1943 olej, překližka 36,5 × 51,5 cm sign. LD V. Tikal 43 na rubu razítko Vystaveno Galerie Vltavín a štítek výstavy Galerie Dolmen a Galerie Creativo provenience: ƒƒ z majetku Ludvíka Kundery vystaveno: ƒƒ Galerie Vltavín ƒƒ Galerie Dolmen ƒƒ Galerie Creativo ƒƒ Galerie Moderna Praha reprodukováno: ƒƒ Jiří Vykoukal, Václav Tikal, Nakladatelství Vltavín, Praha, 2007, str. 24, obr. 32 Odhadní cena: 1 000 000 – 1 400 000 Kč  Vyvolávací cena: 800 000 Kč S rokem 1943 se rozevírá i tematické spektrum Tikalovy tvorby, doposud velmi introspektivní, a se vší krutostí až teď do něho plně vstupuje ona „…zběsilost událostí našeho času…” – válka. Téměř celá jeho malířská produkce roku 1943 a část obrazů z roku 1944 je reflexí děsivé válečné atmosféry, pocit totálního zhroucení základních principů humanity v čase vlády násilí, smrti a rozkladu. Vznikají obrazy Mythus, Po bitvě, Ochrana vzteku, Promítnuté osudy, ale také práce s intimnějšími tématy jako Múza na penzi nebo Iluze, iluze, Na jedné rovině aj. Jiří Vykoukal, Václav Tikal, Nakladatelství Vltavín, Praha, 2007 80

První obrázek, který mi Václav Tikal věnoval, byl datován 1943 a s oblibou jsem jej prezentoval jako takzvaný politický surrealismus: pozornost tehdy soustřeďovaly boje a události v Itálii a na obrázku byla italská krajina za chiricovsky nekonečně vydlážděnou rovinou, plamenné nebe, v popředí


„jakobyrenesanční“ andílek s monstrancí, v centru obrazu holínky – což byl citát, a to stejně tak z diktátorských bot Josefa Čapka jako ze Štyrského obrazu In memoriam F. G. Lorcy. Ludvík Kundera 81


31.

32.

Hudeček František (1909–1990)

Kolář Jiří (1914–2002)

Vegetace

Podobizna paní M

1947 olej, lepenka 22 × 32 cm sign. LD Fr. Hudeček

1967 fotoroláž, plátno 140 × 90 cm sign. PD monogramem JK 67

odborná expertíza PhDr. Jiří Kohoutek

na rubu Jiří Kolář M, 1967, razítko galerie Lelong

provenience: ƒƒ význačná sbírka Skupiny 42, Praha 

Odhadní cena: 180 000 – 250 000 Kč Vyvolávací cena: 120 000 Kč

provenience: ƒƒ ze sbírky galerie Lelong, Paříž vystaveno: ƒƒ galerie Lelong, Paříž reprodukovano: ƒƒ Jiří Kolář, Úvahy o fotografii, Opava 

82

Odhadní cena: 150 000 – 200 000 Kč Vyvolávací cena: 75 000 Kč


83


Matal Bohumír (1922–1988)

VÝRAZNÁ OSOBNOST SKUPINY 42 84


33.

Matal Bohumír (1922–1988) Cihelna I. 1945 olej, sololit 48 × 59 cm sign. PD Matal 45 na rubu popis autorem na obrazu s motivem motocyklisty se sajdkárou odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D. Odhadní cena: 600 000 – 800 000 Kč

Vyvolávací cena: 450 000 Kč 85


V díle „Cihelna I“ unikátním způsobem zaznívá Matalův kultivovaný výtvarný projev a racionálně-fantazijní imaginace, spjatá s estetikou Skupiny 42, jejímž byl nejmladším členem. Ve svých třiadvaceti letech se autor plně ztotožnil s programem skupiny, reflektoval zájem o městskou a technickou civilizaci a její pozitivní i negativní vlivy na lidskou bytost.

„v tomto světě a v těchto časech“.) Pohyblivý element v centru obrazu – větrná elektrárna – představuje symbol času, obnovy a úniku. Je znamením určité naděje. Kompozice obrazu je podána z perspektivy vysokého nadhledu a umocňuje tak brilantně naznačené symbolické významy. Co se týká formálního stylu, pevná kresebná konstrukce (vlastní všem autorovým obrazům) je podřízena post-kubistické lekci. Tlumený kolorit se vyznačuje neobyčejnou jemností, přispívá k tomu i velmi zkušená práce s krycími a lazurními barevnými vrstvami, přispívající k mimořádné sugestivnosti díla. Obraz vznikl v Bílovicích, kam se Matal po útěku z Německa s ženou a synem vrátil. Bílovice se staly místem pravidelných výprav jeho přátel. L. Kundera: „A vidím nedělní odpůldne u Matalů v Bílovicích, na verandě, pere slunko, pije se výjimečně káva…“ PhDr. Rea Michalová, Ph.D. Již v dubnu 1945 navazuje Bohumír Matal kontakty s Jindřichem Chalupeckým a zcela přijímá nový výtvarný názor Skupiny 42, a ztotožňuje se i s tématy svých starších pražských kolegů malířů F. Grosse, F. Hudečka a zpočátku i K. Lhotáka.

Obraz „Cihelna I“ mistrně mapuje industriální realitu města, evokuje její poezii s jemnou nostalgií a skepsí. Jako by malíř do tohoto ztvárnění profánního místa promítl i své extrémní zážitky z pracovních táborů v Lohbrücku a Oswitzu v letech 1942–1945. Proto z motivu čiší i jistá pochmurnost, neboť trauma války nešlo jen tak rychle vytěsnit. Do zobrazení drátů, komínů a celkové uniformity budov vtělil Bohumír Matal svou nedávnou minulost. (Není nepřípadné připomenout, že sám o své tvorbě příznačně říkal, že maluje svědectví o tom, jak mu je 86

První obrazy s městskou tématikou Město a stroje, Transportér, Haldy a transportér, Cementárna, Plynárna, Nádraží v Židenicích (všechny 1945) a mnohé další představují kresebně pojatá trochu naivní malebná zákoutí se všemi atributy průmyslového města, podaná v kubizujících objemech. Maluje členěné pozadí znázorňující v plošné grafické skladbě městské panorama, potvrzuje zde své vlastnosti vynikajícího koloristy, a obraz v tlumených hnědých a modrých barvách dostává magické kouzlo tajemnosti.


87


34.

Špála Václav (1885–1946) Blatouchy ve džbánu 1940 olej, plátno 55 × 38 cm sign. PD V. Špála 40 na rubu na blindrámu autorem číslo soupisu ((1255)) potvrzení pravosti a restaurátorský průzkum prof. Karel Stretti provenience: ƒƒ Jaroš, Olomouc, Čáslavský vystaveno: ƒƒ Galerie Creativo, 2010 ƒƒ Topičův salon, Praha, 2011 popsáno: ƒƒ v soupisu díla Václav Špála 1885–1946, str. 114 Odhadní cena: 500 000 – 600 000 Kč

Vyvolávací cena: 390 000 Kč

Modré období vrcholí v roce 1930. Pak nastává barevné uvolnění. Červená, žlutá, zelená, bílá se rozžehují v přebohatém odstínění nad hluboce zvučící modrou dominantou. Tu převládají v tvorbě Špálově obrazy květin a ovocných zátiší. I o těchto svých kyticích Špála psal s velikou láskou a trochu jakoby se bránil. Než toho nebylo zapotřebí. Neboť v jejich zářivých, jasných i ztlumených korunách je stále celý Špála, pravda, poněkud jiný, honosnější a okázalejší, ale neméně osobitý. I tyto kytice jsu malovány s neztenčeným smyslem pro obrazovou skladbu, pro barevné souznění, jsou neméně rozvířeny, i v nich malíř Špála „spřádá zjev přírodní se svými sny”, i v nich se „odráží jeho založení, jeho duše”. J. Pečírka, S.V.U. Mánes, V. Špála, září–listopad 1947 88


89


35.

Šíma Josef (1891–1971) Metamorfóza 1966 olej, plátno 16 × 22 cm sign. PD J. Šíma 66 

Odhadní cena: 400 000 – 600 000 Kč Vyvolávací cena: 340 000 Kč

Šímova cesta ke světlu je logickým vyústěním základních determinant jeho tvorby, směřující vždy k počátku, podstatě a jednotě světa. Neboť co jiného je na počátku než světlo, co jiného tvoří podstatu a jednotu světa než energie, jejíž nejelementárnější viditelnou formou je světlo? Základní smysl Šímovy malby – vědomí jistoty světa – zůstává tedy stále stejný a mění se pouze metoda a prostředky k jeho dosažení. Jestliže pro jeho první imaginativní období byla charakteristická symbolická jednota světa a návrat k mytickým počátkům, v následujících letech dospěl Šíma k imaginativní jednotě, k splynutí živlů a k dematerializaci světa. K cestě od chaosu k řádu, od ohně ke světlu, které se stalo onou základní pralátkou, z níž je utkáno celé tak bohatě rozrůzněné universum jeho nových děl. Šímova malba je výrazem nového vztahu člověka ke kosmu, který byl aktivizován jak stále intenzivnějším pronikáním do vesmíru, tak hlubším poznáním zákonitosti a jednotné hmotné struktury universa. Šímova nová integrace člověka s kosmem je založena na intuitivním a imaginativním prožitku jednoty člověka, světa a vesmíru. František Šmejkal, Josef Šíma, Obrazy a kresby, NG v Praze, 1968 90


MISTR IMAGINACE 91


36.

Pelc Antonín (1895–1967) Zátiší s pohárem, hruškou a hrozny 1932 olej, plátno 39 × 50 cm sign. PD APelc 32 na rubu nedokončený obraz Odhadní cena: 200 000 – 250 000 Kč Vyvolávací cena: 150 000 Kč

92


93


37.

Mautnerová Pavla (1919) Bez názvu 1962 olej, plátno 70 × 54 cm neznačeno na rubu na blindrámu datace: březen 1962 

Odhadní cena: 120 000 – 150 000 Kč Vyvolávací cena: 80 000 Kč

MALÍŘKA IMAGINATIVNÍHO PRODUCHOVNĚLÉHO PROSTORU Mautnerová malovala velmi osobitým abstraktním způsobem, při kterém používala rychle schnoucí barevnou hmotu. Charakteristická je pro ni barevnost převážně purpurových tónů nebo kobaltové modři. Vytvořila např. velkou řadu Sakrálních objektů, Triptychů a Veroničiných roušek. Byla členkou skupiny Křižovatka. V roce 1965 odešla se svým manželem Robertem Piesenem do zahraničí. Nejprve žila ve Vídni, pak v Izraeli. Její abstraktní malba má meditativní podobu, konkrétní prvky do ní pronikají formou koláže. Maluje především imaginativní produchovnělé prostory a důležitou roli v její tvorbě hraje světlo.

94


95


38.

Boudník Vladimír (1924–1968) Věstonická Venuše – Variace na Rorschachův test 1967 strukturální grafika 48,5 × 34 cm sign. UD Vladimír Boudník 1967 na rubu: R. t. (Věstonická Venuše) 

Odhadní cena: 70 000 – 100 000 Kč Vyvolávací cena: 55 000 Kč

ABSOLUTIZACE VIZUÁLNÍ ASOCIACE

Tvorba Vladimíra Boudníka představuje ojediněle kvalitní a originální umění, které jednoznačně snese srovnání se světovou elitou. Série velkoformátových otisků byla nazvána Variací na Rorschachův test podle psychiatrické metody, dle níž jsou pacienti diagnostikováni na základě jimi v různých abstraktních skvrnách viděných věcí. „Věstonická Venuše“ vznikla zrcadlovým otištěním jedné části matričního kartónu na jeho protilehlou, proto je nazývána symetrickou grafikou a patří mezi největší umělcovy listy. Nabízené dílo pochází z významné zahraniční sbírky, v trochu jiné barevné verzi se nalézá i v prestižní sbírce Národní galerie a tato je pak celostránkově publikována v monografii z roku 2004 na straně 254. Tento unikátní tisk je ve výtečném stavu a s ohledem na jeho kvalitu i formát se jedná o skutečně výjimečnou nabídku. 96


97


39.

John Jiří (1923–1972) Fragmenty z pláže 1963 olej, vrypy, písky, plátno 35,5 × 40 cm sign. PD J. John 63 pravost potvrdil PhDr. Jaromír Zemina provenience: ƒƒ majitel získal obraz od malířky Adrieny Šimotové, soukromá sbírka Praha vystaveno: ƒƒ Galerie Moderna Praha, 2012 Odhadní cena: 400 000 – 450 000 Kč

Vyvolávací cena: 350 000 Kč A. Šimotová a J. John

V nevelké řadě maleb z let 1962–64, na jejímž začátku jsou Zelená krajina a Kouřící země a na konci Horniny a Nerosty, použil Jiří při zpracování barevné hmoty jako hlavního a někdy dokonce jediného způsobu – rytí. Do tmavé vrchní vrstvy ryl nebo škrabal rovnoběžné a křížící se čáry, vesměs velmi tenké, a tak částečně odkrýval světlou vrstvu podkladovou, která vrypy „vyplnila“ svými jemnými barvami. Na tmavé ploše se pak objevila světlá šrafura. Co bylo účelem tohoto postupu? Zpracovat malířskou 98

hmotu co nejdůkladněji takřka v tom smyslu, jaký mají na mysli zahradníci, když hovoří o zpracované prsti, a tím ji obrazně, ale zčásti i fakticky co nejvíce spojit se světlem, jehož přítomnost se znázorňuje právě bělostí podkladu. Přitom je důležité, že barevnost takto „obdělané“ hmoty se kvalitativně skoro nemění – nejde přece o zesvětlování barev, ale jen o střídání světlých a tmavých míst: i jako kolorista je John vždycky přesný, přesnost neopouští jeho poezii ani tam, kde všechno spočívá na nuancích.


MALÍŘ HMOTY, SVĚTLA A POEZIE

99


40.

Sutnar Ladislav (1897–1976) Venuše 60. léta 20. stol. olej, sololit 122 × 63 cm neznačeno odborná expertíza PhDr. Rea Michalová, Ph.D. provenience: ƒƒ z pozůstalosti umělce Odhadní cena: 400 000 – 500 000 Kč

Vyvolávací cena: 380 000 Kč

TVŮRCE SMYSLNOSTI, KRÁSY A LÁSKY Ladislav Sutnar, výrazná osobnost české meziválečné avantgardy, položil základy českého funkcionalistického designu a stal se vizionářem moderní užité tvorby. Po emigraci do USA (1939) vybudoval rovněž základy informačního designu a vizuální komunikace v oblasti reklamy a marketingu. Volné výtvarné tvorbě se začal systematicky věnovat až na přelomu padesátých a šedesátých let. Koláže ženských aktů z barevných papírů, vytvářené od roku 1960 (vedoucí k serigrafickému cyklu The Strip Street), byly již skutečným předznamenáním jeho maleb (realizovaných od přelomu let 1963–1964 až do konce života) s výhradním tématem současné, emancipované ženy – jako moderní Venuše, ztělesnění smyslnosti, krásy a lásky. Malířství představovalo syntézu jeho celoživotní umělecké zkušenosti. Posuzovaný obraz „Venuše“ se vyznačuje velmi promyšleným a pečlivým výtvarným provedením, které svou stylizovaností jedi100

nečně souzní s autorovou celoživotní užitnou tvorbou. Figurální motiv je redukován až na hranici znaku (piktogramu), autor vyabstrahoval tvary k dokonalosti. Obraz je unikátní „intelektuální hříčkou“. Zrcadlí se v něm autorova radost z tvorby, pozitivní vitalismus (víra v utopii a štěstí vytěsnila tragické životní zkušenosti (prožití svou světových válek, emigrace)), vyjádřený i vlastním programem „Joy-Art“ („umění pro radost“), vtipně a kriticky parafrázujícím Pop-Art a odkazujícím k idejím raných avantgard: „Joy-Art malba je mladistvá malba. Má veselý náboj nezkažené jarní radosti.“ (L. Sutnar) Zdrojem velké síly díla je vizuální stručnost, přímočarost a poutavost. Autor využívá úderných barevných kontrastů, i napětí mezi barevnou plochou a precizně vyznačenou linií jejího okraje. Venuše se v Sutnarově pojetí mění v „novou“, emancipovanou ženu s krátkými vlasy. „Binární kód“ v pravé části plátna kompozici brilantně vyrovnává.


101


41.

Tittelbach Vojtěch (1900–1971) Zátiší olej, plátno 76 × 86 cm sign. LD V. Tittelbach odborná expertiza PhDr. Rea Michalová Odhadní cena: 180 000 – 250 000 Kč

Vyvolávací cena: 110 000 Kč

UMĚNÍ IMAGINACE A SURREÁLNA

Dílo Vojtěcha Tittelbacha úzce souviselo s avantgardním programovým úsilím a ve svém osobitém, myšlenkově i výrazovými hodnotami bohatém projevu, představuje nedílnou součást českého moderního umění. Právě skutečnost, že se jeho tvorba vyznačuje širokým stylovým rozpětím, z něj činí předchůdce dnešních postmoderních teorií a aktualizuje jeho odkaz pro současnost. Obraz Kompozice (Imaginativní zátiší) považuji za jeden z vrcholů Tittelbachovy tvorby, protože bravurně syntetizuje základní rysy jeho uměleckého přístupu – smyslovost a fantazijní představivost. Autor ve své tvorbě vždy čerpal ze senzuálně postižitelných impulzů reálného světa. I v posuzovaném díle kompozičně vychází z klasického zátiší a rozvíjí ho prvky, které odkazují jed102

nak k lyrickému kubismu, jednak k imaginativní, surreálné fázi svého díla. S novou mírou zkušeností tak po delším časovém odstupu navazuje na obrazy z 30. let. Ruku v ruce s tím, jak malířova fantazie uvolňuje reálné vztahy věcí a ověřuje si možnosti abstrahování, obraz se stává imaginativní drúzou, esencí zátiší, tvarů, pocitů. V syntéze celého dosavadního díla tkví kořeny „novotvarů“, podmíněných promyšlenou stylizací do barevných ploch, vzájemně orchestrovaných. Dominantní úlohu přisuzuje autor barevnému kontrastu – červený akcent v podobě dobově aktuálních, téměř lettristických motivů vnímáme jako optický střed obrazu. Tittelbach v tomto díle skvěle prokázal svou schopnost metaforické transpozice věcí, jevů, i duševních stavů. PhDr. Rea Michalová, Ph.D.


103


Fremund Richard (1928–1969)

MISTR EXPRESIVNÍ ABSTRAKCE 104


42.

Fremund Richard (1928–1969) Strukturální krajina 1961 olej, plátno 100 × 145 cm sign. PD Fremund, LD VIII. 61 reprodukováno: ƒƒ v katalogu z výstavy Richard Fremund Krajiny z let 1959–1965, Galerie Maldoror, 2011, str. 30 vystaveno: ƒƒ Richard Fremund Krajiny z let 1959–1965, Galerie Maldoror, 2011 Odhadní cena: 400 000 – 500 000 Kč

Vyvolávací cena: 300 000 Kč 105


V roce 1960 rozvíjí Fremund zcela abstrahované téma českých vesnic dotvořených většinou již pouze černým litým lakem. Vznikají velkorysé kompozice s červenou šrafurou zdůrazněným uzavřeným organismem města. O rok později dostávají krajiny podobu jako na plátně označeném Strukturální krajina (Červenec, 31.VII.61), kde se již strukturálně dotvářený bílý dripping mění ve výrazné kaligrafické znaky. Z množství, nápaditosti a mnohotvárnosti prací vzniklých v první polovině 60. let je patrné, že šlo o zcela mimořádné tvůrčí období, kdy autor dokázal v malbě sledovat dvě i tři paralelní vývojové linie současně. O jistých vlnách přetékající tvrůrčí energie hovoří i datace obrazů, kumulované do krátkých časových období, kdy doslova den ode dne vznikalo nové plátno. Díky přesným datacím tak můžeme sledovat vývoj malířské myšlenky doslova po krocích, a srovnávat tak se směřováním nefigurativního projevu u malířských kolegů. Díky zahraničním kontaktům a výstavám už v 60. letech visely Fremundovy práce v různých soukromých sbírkách. V Londýně, v Minneapolis v USA, v Kanadě, v Moskvě, v Západním Berlíně, ve Finsku, v Rakousku. Řada klíčových děl tohoto tvůrčího rozletu první poloviny 60. let – některé známe třeba jen z černobílých fotografií z pozůstalosti – tak našla své majitele za hranicemi. Mnohé poklady z tohoto období jsou také dodnes ukryty v domácích soukromých sbírkách. Dnes, s odstupem let, vnímáme jeho uměleckou roli i oslňující extrovertní osobnost jako zcela dobově podmíněné a v patnácti tvůrčích letech jeho života i naplněné a uzavřené. Richard Fremund, Krajiny z let 1959–1965

106


107


43.

Balcar Jiří (1929–1968) Měření nemohlo být provedeno 1966 akryl, plátno 135 × 50 cm sign. na rubu Jiří Balcar 1966 na rubu autorem se signaturou a datací název: Měření nemohlo být provedeno Odhadní cena: 350 000 – 350 000 Kč Nevšední nadání a osobitý přístup k tvorbě předurčily tohoto autora k tomu, aby se stal již počátkem šedesátých let jedním z našich velmi diskutovaných a často vystavovaných malířů. Významný francouzský kritik Pierre Restany, který v té době začal navštěvovat Prahu a objevil zde tvorbu některých našich kvalitních umělců, věnoval Jiřímu Balcarovi zvláštní pozornost a jeho prohlášení, ve kterém mu předpovídá ze všech ostatních největší budoucnost, svědčí o nadnárodní úrovni malířova díla. Jiří Balcar byl prakticky solitérním umělcem s vlastním přístupem k tvorbě, který se nesdružoval v žádné z tehdy početných uměleckých skupin a obdobně jako další individulálně tvořící malíř Mikuláš Medek, se kterým ho pojilo přátelství i názorová blízkost, se stává brzy pojmem. Původní strukturálně orientovaná tvorba se mu po letech jeví jako vyčerpaná a na rozdíl od Medka, který nadále precizoval svůj projev do někdy až estetizujích obrazů, Balcar radikálně mění přístup a začíná se věnovat zvláštním způsobem pojatému tématu figur. Velmi anonymně půso108

Vyvolávací cena: 150 000 Kč bící postavy, či často pouze jejich obrysy, kterým záměrně chybí obličeje, či jsou razantně přeškrtány vyzařují z autorova díla druhé poloviny šedesátých let nevšední existenciální magii. Mysticky působící figury jsou zobrazovány osamoceny, či ve skupinkách a uhrančivé tajemno jakoby zastaveného času je většinou ještě zdůrazněno zakomponováním pragmaticky působících písmen, či nerozluštitelných znaků. Nabízený obraz s figurou ženy opatřenou různými popiskami a kótami a jakýmsi nadpisem v podobě velké slabiky nevysvětlitelného významu je výtečným příkladem tehdejší malířovy tvorby, patří mezi důležité obrazy jeho celoživotního díla a proto byl často publikován i vystavován. Celostránkově je zobrazen v monografii z roku 1988, kam byl vybrán s pouhými patnácti(!) nejreprezentativnějšími Balcarovými malbami, což dokladuje jeho závažnost v kontextu umělcovy tvorby. Dílo takto významného výtvarníka se bude v budoucnu dozajista zhodnocovat, k čemuž přispěje i jeho nová velká monografie, která se do léta již představí veřejnosti a postaví tuto výjimečnou tvorbu do nového světla.


PŘEDSTAVITEL EXISTENCIÁLNÍ MAGIE

109


44.

Smetana Jan (1918–1998) Vzpomínka na Afriku 1971 olej, plátno 96 × 136 cm sign. LD Smetana 71 na rubu popis autorem reprodukováno: ƒƒ v monografii Eva Petrová – Jan Smetana, Odeon, Praha 1987, obr. č. 62 

Odhadní cena: 300 000 – 400 000 Kč Vyvolávací cena: 210 000 Kč

Počátky malířské tvorby Jana Smetany jsou spojeny s činností Skupiny 42. Postupným vývojem se Smetanovo malířské dílo přesouvá od vnějšího, optického dojmu ze světa směrem k jeho vnitřním strukturám a silám, tedy od krajiny k přírodě. Pohyb od povrchu jevů nikoli do subjektivní psychiky člověka, ale k objektivním geologickým silám Země, k vegetativnímu principu přírody.

MALÍŘ VEGETATIVNÍHO PRINCIPU PŘÍRODY

110


111


45.

Kratina Radoslav (1928–1999) Hřivnáč (Velká bílá struktura) variabilní objekt, dřevo, barva 92,5 × 58,5 cm sign. na rubu Kratina reprodukováno: ƒƒ Hana Larvová, Radek Kratima, Gallery, 2013, str. 132 

Odhadní cena: 500 000 – 700 000 Kč Vyvolávací cena: 350 000 Kč

ESTETIKA VŠUDYPŘÍTOMNÉ ABSTRAKCE Jestliže variační postupy představují určitou konstantu Kratinovy práce, zůstávají nicméně v jeho raných realizacích obsaženy spíše implicitně. Jejich organický vzhled a expresivní potenciál nezapřou okouzlení estetikou tehdy všudypřítomné materiálové abstrakce. S tou se měl zakrátko Kratina definitivně rozejít. Kudy vedla cesta vpřed, ukazují Dřevěné tyčinky z roku 1965 nebo Hřivnáč (Bílé tyčky v šesti polích) z let 1965–68. Rozchod s organickou estetikou informelu tu bije do očí. Zprvu se zdálo, že jsme tu konfrontováni s totálním zlomem v Kratinově tvorbě. Pokud bychom se pohybovali v rovině primárně estetické, mohli bychom jej s nadsázkou nazvat konverzí od materiálové abstrakce k abstrakci geometrické. Jenomže za touto diskontinuitou se skrývá právě kontinuita principu. To, co zůstává, je variabilita, nikoli jen zachycená v jednotlivých fázích prostřednictvím série, ale jako trvalá vlastnost díla. 112


113


46.

Boštík Václav (1913–2005) Dělení 1983 olej, plátno 62 × 62 cm neznačeno na rubu štítek z výstavy: Galerie hlavního města Prahy, duben 1989 publikováno: ƒƒ v monografii V. Boštíka, str. 335, č. 339 reprodukováno: ƒƒ celostránkově v monografii V. Boštíka, str. 335, č. 339 ƒƒ v katalogu výstavy Václav Boštík, DU Brno, 1987 Odhadní cena: 2 500 000 – 3 000 000 Kč

Vyvolávací cena: 1 800 000 Kč

MALÍŘ ZLIDŠTĚNÉ VĚDY Tak jako u předcházejících výstav si rovněž u výstavy v Galerii Altro do katalogu Boštík napsal vlastní text: „Prostor sám o sobě bez časového rozměru neexistuje. O prostoru můžeme hovořit jen tenkrát, když v něm dochází ke změnám. A tak je možno říci, že prostor je nepřetržitý proud uskutečňování toho, co se uskutečňuje v čase. Bylo by tak možno ještě říci, že prostor je členěním neviditelného (nedělitelného). Kdykoli začínáme malovat či kreslit čili uskutečňovat (re)konstrukci malířského prostoru, začínáme především dělením „nedělitelného”, když první „děle114

ní” je již dáno omezenou plochou daného papíru nebo plátna. Ale toto další dělení je rovněž i počátkem destrukce „nedělitelného” bílého povrchu.” Dělení se stalo Boštíkovi pouze prostředkem nalezení nového vztahu k celku, ačkoliv se mohlo zdát, že prováděl analýzu plochy obdobně jako Klee či Kandinskij. Boštík naopak usiloval o syntézu: „Všechna naše dělení, členění, řazení (zařazování) jsou užitečná, ale jen potud, pokud je chápeme jako pomůcku…” Karel Srp, Václav Boštík


115


47.

Kubíček Jan (1927) Konstrukce s principem Z/II. 1969 akryl, plátno 100 × 80 cm sign. na rubu Jan Kubíček na rubu na blindrámu popis autorem Odhadní cena: 380 000 – 450 000 Kč

Vyvolávací cena: 290 000 Kč

TVŮRCE EXAKTNÍCH FOREM

Jan Kubíček je prakticky jediným naším konstruktivistou, který od samotného počátku svého vstupu na půdu tohoto umění exaktních forem zůstává přes padesát let ve své tvorbě naprosto věrný výhradně svému „geometrickému přesvědčení“. V šedesátých letech, tedy v době jistého uvolnění a částečné svobody, se spolu s našimi dalšími vyprofilovanými protagonisty konktrétního umění (hlavně s Hugem Demartinim, Karlem Malichem, Zdeňkem Sýkorou a Milošem Urbáskem) stává vyhledávaným autorem západoevropských galerií a muzeí. Zde jsou vybraní autoři z tehdejšího Československa úspěšně konfrontováni s jejich západními kolegy. Díky

116

tomuto faktu, a hlavně kvalitě, jsou jeho díla hojně zastoupena v mnoha institučních i soukromých sbírkách po celém světě. Nabízený obraz je dokonalým dokladem tehdejší tvorby Jana Kubíčka, a to jednak jeho typickou barevností z tohoto období, ale i kombinací velkých geometrických ploch s tenkou linií, která na této malbě precizně kopíruje boky dvou černých protilehlých trojúhelníků a svým tvarem zobrazuje písmeno Z. Jedná se o velmi kvalitní a zároveň jeden z nejreprezentantivnějších obrazů tohoto klasika konstruktivního umění, jaký byl doposud na aukčním trhu nabízen.


117


48.

Dobeš Milan (1929) Kinetický reliéf 2010 objekt z kovu, plastu a skla v dřevěném pouzdře 50 × 50 cm sign. PD M. Dobeš, na rubu M. Dobeš 

Odhadní cena: 250 000 – 350 000 Kč Vyvolávací cena: 190 000 Kč

Tento autor se od šedesátých let zabývá vyjádřením pohybu pomocí svých uměleckých objektů. V roce 1966 měl svoji, do tehdejší doby nejdůležitější výstavu ojediněle avantgardních objektů v Praze na Václavském náměstí, kde se jeho doposud spíš v ústraní skryté dílo objevilo veřejnosti, ale hlavně i umělecké kritice. Tím se odstartovala umělcova strmá kariéra a později se již zúčastňuje důležitých prezentací světového kinetického umění, kde se jméno Milan Dobeš vyjímá mezi Yaacovem Agamem, Jesú Rafaelem Sotem, Julio de Parcem a dalšími. Následné represe moderního umění a jejich reprezentantů, kterými se u nás nechvalně proslavila sedmdesátá léta, eliminovaly sice Dobešovu výstavní činnost i jeho doposud časté cesty do zahraničí, ale vůbec nezměnily jeho umělecké přesvědčení a radikální směr jeho tvorby, jenž si nadále nekompromisně drží. Milan Dobeš se bez nadsázky nechá označit za světového umělce a jednoznačně nejvýznamnějšího reprezentanta kinetického umění druhé poloviny dvacátého století tehdejšího Československa. Kineticko-optické reliéfy tohoto autora jsou sběratelsky velmi žádané a na trhu se objevují jen zřídka. 118


PRŮVODCE SVĚTEM PROSTORU, POHYBU A SVĚTLA 119


49.

Načeradský Jiří (1939) Ušatka 1987 akryl, olej, plátno 135 × 135 cm sign. PD Načeradský 87 reprodukováno: ƒƒ Radan Wagner – (ne)očekávané náhody, Nakladatelství Lidové noviny, 2010, str. 177 ƒƒ titulní strana REVUE art I/2006 Odhadní cena: 200 000 – 250 000 Kč

Vyvolávací cena: 150 000 Kč

PŘEDSTAVITEL NOVÉ FIGURACE A GROTESKY

Žena v jeho pojetí prošla nejrůznějšími proměnami. Po Kudlankách či jakýchsi obřích plošně malovaných ňadrech z osmdesátých let, vstupují na scénu tzv. ušatky. Proč mají jeho ženy tak velké uši? „Protože uši jsou záhadný labyrint eroticky citlivý. Naslouchají vábení samců.” 120


121


KLASICKÉ & MODERNÍ UMĚNÍ Aukce Topičův salon Praha


50

50. Marold Luděk (1865–1898) Obavy kvaš, karton 35 × 18 cm sign. LD L. Marold 60 000 Kč

51. Hermann Ludwig (1812–1881) Přístavní město olej, plátno sign. PD L. Hermann 69 × 97 cm 3. čtvrtina 19. století odborná expertíza a restaurátorská zpráva PhDr. Kateřína Dvořáková

95 000 Kč 51

124


52. Nowopacký Jan (1821–1908) Alpská krajina olej, karton 32 × 45 cm sign. LD Nowopatský odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D. uvedeno a vystaveno: Jan Nowopacký, výstava jeho pozůstalostí, Krasoumná jednota, Rudolfinum, Praha, prosinec 1908 – leden 1909, č. k. 250 – Úbočí horstva

27 000 Kč V posuzovaném díle „Alpská krajina (Úbočí horstva)“ prokazuje Jan Nowopacký své kvality výrazného krajináře realistického výtvarného výrazu, s důrazem na pečlivé a věrné zachycení přírodní scenérie a prodchnutí motivu jemnou emocí. Alpské horské masivy malíře okouzlily a staly se jeho nejslavnějším tématem. Obraz „Alpská krajina (Úbočí horstva)“ se vyznačuje unikátní majestátností a nevtíravou propracovaností kompozičního pojetí zlatého řezu. Překvapuje až moderním „minimalismem“

a věcností (ale i věčností) vybraného motivu a jeho uměleckým ztvárněním. Nejvíce uznání zažil Nowopacký na konci života. Poptávka po jeho dílech byla tak vysoká, že pražský nakladatel Bedřich Kočí vydal v roce 1903 reprodukce jeho 40 nejznámějších obrazů. Svého největšího úspěchu se již nedožil. Všech 272 obrazů z posmrtné výstavy v Rudolfinu se prodalo. PhDr. Rea Michalová, Ph.D. 125


53. Kollwitz Kathe (1867–1945) Arbeitslosigkeit (Nezaměstnanost) 1909 komb. technika (lept, měkký kryt, suchá jehla, akvatinta) 37 × 54 cm sign. PD Kathe Kollwitz, LD 32/50 LD podepsáno tiskařem Otto Felsingem, vydavatel Emil Richter, Drážďany, 1918. Tato grafická práce se nachází v několika světových galeriích, např. v NG Austrálie.

54 000 Kč

Kathe Kollwitz byla německá malířka, grafička a sochařka, jejíž dílo často výmluvně reflektuje palčivé otázky lidské existence a tragedii války v první polovině 20. století. Silné empatie pro nešťastné, oběti chudo126

by, hladu a války dokázala vyjádřit skvěle zejména prostřednictvím svých grafických prací. Její původní práce byly založeny na naturalismu, později získaly expresivní kvalitu.


54. Foujita Tsuguharu (1886–1968) Portrét dívky kresba tuší, akvarel 19,5 × 15 cm sign. LU Foujita

54

Japonský malíř, od roku 1913 v Paříži. První asijský umělec Pařížské školy. Foujita byl mistrem perokresby, inspiroval se japonskou grafickou tradicí.

260 000 Kč 55. Gauguin Paul (1848–1903) Dřevořezy soubor 11 ks dřevořezů 28 × 17 / 15 × 10 cm nesignováno vydal Klub přátel výtvarného umění v roce 1959, 11 faksimilií, tisk ČFVU, 1982, štočky dřevořezů v majetku NG Praha, jejich stav neumožňuje provedení dalších tisků

18 000 Kč

55

127


56. Engelmüller Ferdinand (1867–1924) Letní odpoledne 1906 pastel, lepenka 45,5 × 52 cm sign. LD Ferdinand Engelmüller 1906 na rubu autorská etiketa s popisem a štítek z výstavy v Berlíně

39 000 Kč 128


57. Blažíček Oldřich (1887–1953) Důlní šachta ve Slezské Ostravě 1913 kvaš, karton 29,5 × 31,5 cm (výřez) sign. PD O. Blažíček 1913 18 000 Kč

57

58. Bubeníček Ota (1871–1962) Pod Čerchovem 1902 olej, lepenka 49 × 64 cm sign. PD Otto Bubeníček Pod Čerchovem 1902 30 000 Kč 58

129


59. Ullmann Josef (1870–1922) Pramen olej, lepenka 37 × 42 cm sign. LD J. Ullmann

60. Kalvoda Alois (1875–1934) Cesta úvozem olej, plátno 30 × 45 cm sign. LD Al. Kalvoda

odborná expertíza PhDr. Michael Zachař

posouzeno PhDr. Michael Zachař

45 000 Kč

70 000 Kč

61. Kalvoda Alois (1875–1934) Stavení 1905–10 olej, malířská lepenka 37 × 43 cm sign. PD Al. Kalvoda posouzeno PhDr. Michael Zachař

65 000 Kč

59

130


60

61

131


62

62. Šimon Tavík František (1877–1942) Mi-caréme v Paříži 1909 barevný lept s akvatintou 30 × 30 cm sign. PD T. F. Šimon 09, UD monogram 1909 v desce, LD autorské razítko PD dedikace autorem prof. J. Šímovi s datací V Paříži 18. IV. 09

35 000 Kč

63. Šimon Tavík František (1877–1942) Zima v Paříži 1910 barevný pastel, karton 34 × 44 cm (výřez) sign. PD monogram 1910 48 000 Kč 63

132


64. Molnár Karel (1903–1981) Manéž 1938 olej, plátno 59 × 74 cm sign. PD monogramem MK, na rubu Molnár K 45 000 Kč 133


65. Nejedlý Otakar (1883–1957) Roma „v Borgese” 1907 olej, karton 24 × 30,5 cm sign. LD Ot. Nejedlý

66. Veris (Zamazal) Jaroslav (1900–1983) Krajina podle Gauguina (Bílý kůň) 1924 olej, plátno 130 × 95 cm sign. nezjištěna

na rubu datace a popis autorem

75 000 Kč

134

provenience: zakoupeno z pozůstalosti rodiny autora podle obrazu Paula Gauguina z r. 1898 Bílý kůň

140 000 Kč


135


67. Matýsek Petr Pavel (1885) Spící dívka olej, plátno 74 × 96 cm sign. PD P. Matýsek 26 000 Kč 136


68. Rada Vlastimil (1895–1962) V sadu (Katedrála) 1914 olej, plátno (oboustranný obraz) 97 × 73 cm sign. LN V. Rada 1914 130 000 Kč

137


69

70

138


69. Nejedlý Otakar (1883–1957) Trosečníci olej, malířská lepenka 49 × 70 cm sign. PD Ot. Nejedlý 65 000 Kč

70. Nejedlý Otakar (1883–1957) Nocturno olej, lepenka 50 × 60 cm sign. PD Ot. Nejedlý 35 000 Kč

71. Ságner Augustin (1891–1946) Jitro 1943 olej, plátno 51 × 66 cm sign. PN Ságner 43 45 000 Kč

71

139


72. Gutfreund Otto (1889–1927) Truhlářské zátiší bronzová plastika 4/6 v. 11 cm sign. na plintě G zespodu značeno 4/6, pozdější odlitek

120 000 Kč

Gutfreundovo „Truhlářské zátiší” je projevem krajně abstrahované formy. V roce 1916, kdy byl vězněn ve francouzském táboře, napsal matce: „…nepotřebuji nějaké speciální nástroje, stačily by mi truhlářské…”, v tom lístku prosil o dvě nebo tři dláta a malou ruční pilku. Takovou pilku nakreslil v několika kresbách truhlářských zátiší z roku 1916. Pilka se pak stala pro 140

Gutfreunda nástrojem, kterým formoval plochy, jež byly konstrukčně budovány na sebe jako výraz nové svobodné tvořivosti a současně skrytého geometrického principu, který je věčnou substancí světa. Otto Gutfreund byl průkopník českého novodobého sochařstvi světového významu.


73. Filla Emil (1882–1953) Stojící žena 1934–35 bronzová plastika 3/6 v. 45 cm sign. na plintě E. Filla 3/6 původní originální odlitek odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

70 000 Kč

Emil Filla, jeden z nejvýznamnějších autorů české moderní malby 20. století, se ve vývojově zásadních momentech tvůrčí cesty obracel k sochařství, aby ještě lépe řešil výtvarnou problematiku, která ho zajímala. Bylo tomu jak v období „heroického“ kubismu v letech 1913–14, tak v expresivně-imaginativní fázi pozdního kubismu v letech 1934–1935. (Naposledy pak v dvouletí 1936/37–1938.) Posuzovaná plastika Stojící ženy vznikla právě v tomto výrazově velmi silném období. Filla tu mistrovským způsobem, přímo s živelnou tvárnou silou, zpracovává výboje pozdní picassovské epochy, ovlivněné surrealismem. Zvolené téma naplňuje věčně lidským obsahem a extatickou dramatizací hmoty. Ta unikátním způsobem předznamenává brutalistní patos umění 60. let. V plastice Stojící vytvořil Emil Filla metaforickou poctu vitalismu přírodních sil. Socha jedinečným způsobem souzní s obrazy monumentálních ženských figur, které maloval po roce 1930. V. Lahoda napsal: „V monumentálních a přece rozměrově malých figurách (Stojící žena, 1935) lze vidět vrchol Fillova sochařství třicátých let.“ 141


74

74. Kotík Pravoslav (1889–1970) Koupání 1944 tempera, vrypy, karton 55 × 40,5 cm sign. PD P. Kotík 44 40 000 Kč

75. Kotík Pravoslav (1889–1970) Na zahradě 1944 tempera, kvaš, karton 20 × 28 cm sign. PD P. Kotík 44 15 000 Kč 75

142


76. Nowak Willi (1886–1977) Sedící dívčí akt olej, lepenka 57 × 39 cm sign. PD Willi Nowak, na rubu Willi Nowak 65 000 Kč 143


77

77. Hudeček František (1909–1990) Dvojice – Cesta do pekel 1941 akvarel, kvaš 21 × 15 cm (výřez) sign. LD Fr. Hudeček 41 11 000 Kč

78. Hudeček František (1909–1990) Astronomická observatoř 1943 kresba tuší, akvarel 19,5 × 26,5 cm (výřez) sign. LD Fr. Hudeček 43 10 000 Kč 78

144


79

80

79. Hudeček František (1909–1990) Dvě dívky 1943 kresba tuší, pastel 22,5 × 31 cm (výřez) sign. PD Fr. Hudeček 43 9 000 Kč

81

80. Hudeček František (1909–1990) Ženský poloakt 1946 akvarel, kvaš 16,5 × 12,5 cm (výřez) sign. LD Fr. Hudeček 46 8 500 Kč

81. Hudeček František (1909–1990) Čtenář 1944 kresba tuší, akvarel 19,5 × 13,5 cm (výřez) sign. LD Fr. Hudeček 44 8 000 Kč 145


146


82. Foltýn František (1891–1976) Abstraktní kompozice 1927–1929 akvarel, papír-japan 48 × 33 cm (výřez) sign. PD Foltýn

83

80 000 Kč

83. Janeček Ota (1919–1996) Sedící žena 1944 akvarel, karton 23 × 19,5 cm (výřez) sign. PU Janeček 9. IV. 44

84

30 000 Kč

84. Kotík Pravoslav (1889–1970) Figury 1958 tempera, kvaš, karton 66 × 46,5 cm sign. LD P. Kotík 58 30 000 Kč 147


85. Tichý František (1896–1961) Žonglér na koni 1938 kresba tuší, lavírovaná kvaš 45 × 31 cm (výřez) sign. PD Tichý 38. odborná expertíza Doc. PhDr. Josef Maliva provenience: obraz z majetku dědiců po fotografovi Otakarovi Lenhartovi, synovi malíře Jindřicha Lenharta

38 000 Kč

148


86. Tichý František (1896–1961) Hlava akvarel, tuš, karton 29 × 19 cm (výřez) sign. LD Tichý

86

55 000 Kč

87. Lhoták Kamil (1912–1990) V kavárně, Motocycle tour de France CONTROLE 1956 2× akvarel, tuš, karton 2 ks 20 × 12,5 cm (výřez) sign. oba PD Kamil Lhoták 56 28 000 Kč 87

149


88

150


88. Reynek Bohuslav (1892–1971) Pieta 1955 suchá jehla s monotypem 24,5 × 15,5 cm sign. PD Reynek 25 000 Kč

89. Reynek Bohuslav (1892–1971) Lesní cesta kresba uhlem 31,5 × 24 cm sign. PD Reynek 25 000 Kč

89

90

90. Reynek Bohuslav (1892–1971) Ukřižování suchá jehla s monotypem, hedvábný papír na ručním papíře 11 × 10,5 cm sign. PD Reynek 15 000 Kč 151


91. Fremund Richard (1928–1969) Portrét dívky 1956 olej, plátno 62 × 52 cm sign. LN Fremund 56 reprodukováno a popsáno v katalogu z výstavy Richard Fremund 1928–1969, vydala Východočeská galerie v Pardubicích, 2003, č. k. 94, reprodukce s portrétem autora z ateliéru, str. 1 vystaveno: Východočeská galerie v Pardubicích 11. 12. 2003 – 8. 2. 2004, Galerie výtvarného umění v Hodoníně 25. 2. – 18. 4. 2004, České muzeum výtvarných umění v Praze 28. 4. – 20. 6. 2004

180 000 Kč 152


92. Kubíček Jánuš (1921–1993) Akt v křesle 1959 olej, plátno 100 × 90 cm sign. PD Jánuš Kubíček 1959

92

na rubu na blindrámu popis autorem

70 000 Kč

93. Klvaňa Milan (1927–1991) Růžový interiér 1958 olej, plátno 100 × 70 cm sign. LD M. Klvaňa 58 28 000 Kč

93

94. Valter Karel (1909–2006) Žně 1946 tempera, karton 45 × 62 cm sign. PD K. Valter 46 na rubu potvrzení pravosti PhDr. Eva Petrová, autorka monografie autora

16 000 Kč 94

153


95. Pešicová Jaroslava (1935) Pomona 1988 olej, plátno 170 × 190 cm sign. PD Pešicová 88 reprodukováno ve Slovníku českých a slovenských umělců XI, str. 130, monumentální figurální kompozice

100 000 Kč

Studovala na AVU v ateliéru monumentální malby u profesorů M. Holého a V. Sychry v Praze. V raných dílech se vrací ke kubismu a expresionismu, koncem 60. let opouští světelný a přírodní symbolismus a věnuje se civilizačním tématům, které přináší pop art a nová figurace. Během 80. let se obrazy zjasnily a naplnily optimismem, jsou prodchnuty tajemstvím mýtů a odvěkých příběhů lidstva. Surrealistická snovost, naturalismus a divadelní gesta vyjadřují opojení životem. 154


155


96

96. Sever Jiří (1904–1968) Z pásma magnetických poruch originální fotografie 23,5 × 17,5 cm sign. na rubu Jiří Sever vlastním jménem Vojtěch Čech, reprodukováno: Jiří Sever – Ludvík Souček, Odeon Praha, 1968

6 000 Kč

97

97. Honty Tibor (1907–1968) Letní podvečer originální fotografie 35 × 27,5 cm sign. na rubu autorským razítkem publikováno: V plném spektru, Kant, 2011, str. 313, Katalog Vl. Birgus: Tibor Honty, Pražský dům fotografie 1997

9 000 Kč

98. Koreček Miloš (1908–1989) Totem 1974 1974 originální fotografie 40,5 × 30 cm sign. na rubu Miloš Koreček 1974 publikováno: v katalogu Zdenek Primus – Miloš Koreček, Phantomasia, Ex pose

4 500 Kč 156


99. Černý Karel (1910–1960) Bar – Kavárna 1958 barevná litografie, autorský tisk 41 × 51 cm sign. PD K. Černý 58. s dedikací

98

na rubu štítek s popisem

5 000 Kč

99

157


100

100. Vobecký František (1902–1991) Kostel Sv. Salvatora 1958 olej, plátno 92 × 74 cm sign. PD Vobecký 1958 90 000 Kč

101. Janeček Ota (1919–1996) Hnízdo 1976 olej, malířská lepenka 27 × 40 cm sign. PD O. Janeček 1976 na rubu autorský štítek s popisem

50 000 Kč 101

158


102

102. Janeček Ota (1919–1996) Západ slunce kombinovaná technika, karton 36,5 × 42 cm (výřez) sign. UD Ota Janeček 50 000 Kč

103

103. Janeček Ota (1919–1996) Plachetnice 1958 tempera, olej, lepenka 19,5 × 26 cm sign. LD O. Janeček 1958 22 000 Kč 159


104

105

104. Liesler Josef (1912–2005) Vodní nevěsta 1980 kombinovaná technika, karton 39 × 52 cm sign. PU Liesler 80 18 000 Kč

105. Kiml Václav (1928–2001) Léto enkaustika, plátno, sololit 49 × 39 cm sign. PD V. Kiml 40 000 Kč 160


106. Liesler Josef (1912–2005) Plážové květy 1971 olej, sololit 112 × 102 cm sign. PD Liesler 71 180 000 Kč 161


107

107. Jíra Josef (1929–2005) Figurální motiv 60. léta 20. stol. kombinovaná technika, karton 58,5 × 45 cm (výřez) sign. PD J. Jíra, LD J. Jíra 22 000 Kč

108. Jíra Josef (1929–2005) Milenci 1974 tempera, akvarel, kvaš, tuš 47 × 61,5 cm (výřez) sign. PD J. Jíra 74. II. 60 000 Kč 108

162


109

109. Jíra Josef (1929–2005) Milenci v Českém ráji 1987 olej, plátno 80 × 100 cm sign. PD J. Jíra 87 na rubu J. Jíra 87

110

na rubu popis autorem

75 000 Kč 110. Jíra Josef (1929–2005) Podzim pod Troskami 1999 olej, plátno 25 × 35 cm sign. PD J. Jíra 99 na rubu popis autorem

35 000 Kč 163


111. Beneš Vlastimil (1919–1981) Železniční násep 1963 olej, sololit 26 × 38,5 cm sign. LD V. Beneš

112. Plocek Vilém (1905–2001) „Naposled nesu ti rákos…” 1977 koláž, olej, kresba, malba temperou 76 × 57 cm sign. PD Vilém Plocek 77

na rubu popis autorem

39 000 Kč

Z pozůstalosti Břetislava Hrabala (bratra spisovatele B. Hrabala) – na rubu štítek z pozůstalosti B. Hrabala. Rodiny Hrabalovy a Plockovy se v 70. a 80. letech intenzivně stýkaly.

15 000 Kč

111

164


112

165


113. Kolář Jiří (1914–2002) Ptačí budka – Eiffelova věž kolážovaný objekt v. 16 cm sign. nezjištěna proveniece: Galerie Lelong, Paris

29 000 Kč

166


114

114. Kolář Jiří (1914–2002) Socha 1992 koláž 39,5 × 39,5 cm sign. na rubu J. Kolář 92 provenience: Galerie Lelong, Paris

28 000 Kč

115. Koblasa Jan (1932) Oheň 1961 objekt, sádra, barva 14 × 60 × 6 cm sign. na rubu Jan Koblasa 27/3/61 45 000 Kč

115

167


116

118

168

117


116. Šíma Josef (1891–1971) Kapky světla – Gouttes de lumiére 1969 akvarel, ruční papír 55 × 37 cm sign. PD J. Šíma 69 190 000 Kč

119

117. Novák Ladislav (1925–1999) Ikarův pád 1982 muchláž 41 × 28,5 cm (výřez) sign. UD monogramem 18.3.82 UD název autorem Icaros

15 000 Kč 118. Valenta Jiří (1936–1991) Bez názvu 1964 barva, pojidlo a cement na kartonu 20,5 × 35,5 cm sign. na rubu J. Valenta 28 000 Kč 119. Ovčáček Eduard (1933) Výkres 1965 koláž, propalovaný papír, karton na lepence 61 × 45 cm sign. LD E. Ovčáček 65.

120

25 000 Kč 120. Fára Libor (1925–1988) Bez názvu 1980 kombinovaná technika, kresba, koláž 29 × 38 cm (výřez) sign. UD Fára X/80 12 000 Kč 169


121. Toyen (Marie Čermínová) (1902–1980) Svatokrádežný les – La Foret Sacrilége 1970 6× suchá jehla, hedvábí na kartonu 74/99 6 ks 19,7 × 14,8 cm sign. 6 PD Toyen objekt – bibliofilie v originální polystyrenové kazetě vytvořené Toyen – Duprey Jean-Pierre: La Foret sacrilége, Paris, Le Soleil Noir, 1970, 143s uvedeno P. Ladman – Soupis knižního díla Toyen, č. 561 reprodukováno: L. Bydžovská a K. Srp, Knihy s Toyen, Akropolis, Praha, 2003, č. obr. 157–159 odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

120 000 Kč

Objekt – bibliofilie v originální polystyrenové kazetě vytvořené Toyen včetně šesti originálních číslovaných a signovaných suchých jehel tištěných na hedvábí a nalepených na kartonu (každá rozměrů 19,7 × 14,8 cm), jen 99 číslovaných výtisků na luxusním velínovém papíru, tento exemplář má č. 74/99

Posuzované dílo, objekt – bibliofilie La Forêt sacrilège (Svatokrádežný les), představuje unikátní knižní realizaci (mající charakter luxusní kazety), kterou Toyen, naše nejslavnější umělkyně 20. století, vytvořila v době exilu ve Francii (od r. 1947 až do konce života), kdy svou činnost pevně spojila s pařížskou surrealistickou skupinou kolem André Bretona. Od poloviny 60. let vzrůstal 170

zájem autorky o knižní tvorbu. Její dílo se tím novým způsobem propojilo s poezií. La Forêt sacrilège et autres textes (Svatokrádežný les a jiné texty) představuje poslední ze tří svazků posmrtně vydávaného básnického díla surrealisty Jeana-Pierra Dupreye, který svým talentem upoutal André Bretona na konci 40. let. Jedinečnou podobu knihy navrhla Toyen s důrazem na neobvyklé materiály a využila intenzivního barevného kontrastu. Vytvořila šest suchých jehel, tištěných na zeleném hedvábí. Jsou to „střepy autorčiných snů“, v nichž se fascinujícím způsobem prolínají antropomorfní, zvířecí a vegetabilní motivy. Dochází k nečekaným setkáním a splynutím, v nichž také jemně zaznívá autorčina erotická vize světa. Kniha se stala objektem díky originálnímu pouzdru, vytvořenému z bílého polystyrenu. Je v něm po obou stranách vyhlouben tvar vydřího těla, držícího v ústech jednou modro-zelený, podruhé červený kámen. Tuto kazetu vložila Toyen do obalu s průzorem ze zeleného plexiskla, čímž vizuálně znázornila svou uměleckou představu, kterou komentovala slovy: „Zjistila jsem, že moje bílá stránka se změnila na zelenou“.


171


122

122. Koblasa Jan (1932) Cherchez La Femme 1987 akryl, komb. technika, sololit 54 × 27 cm sign. PD monogramem JK 87, LD Cherchez La Femme malba patří do série expresivních aktů, které byly vystaveny na několika autorových samostatných výstavách u nás i v zahraničí

14 000 Kč

123. David Jiří (1956) Přechod 1980 olej, plátno 60 × 75 cm sign. na rubu J. David Přechod 1980 25 000 Kč 123

172


124. Souček Karel (1915–1982) Májový večer – V pasáži 1952–1954 olej, překližka 64 × 100 cm sign. LD K. Souček na rubu: štítek Ústřední svaz ČSVU s popisem, razítko NG v Praze a ev. č. 71 a v kroužku č. 43 reprodukováno: v monografii Jiří Kotalík – Karel Souček, Odeon, Praha 1983, obr. č. 32

80 000 Kč

Rozhodnou chvílí bylo pro Součka setkání se Skupinou 42 a její snaha o hlubší a celistvější vztah umění ke skutečnosti. V 50. letech jeho rukopis zkonkrétněl, barva nabyla na hmotnosti a světlo je tlumeno příkrovem temně laděných odstínů hnědé, šedivé, kovově modré a fialové. Nyní Karel Souček záměrně buduje a soustředěně rozvíjí cykly obrazů o ulicích a krámech, o pasážích a výkladních skříních, o všední a tíživé tesknotě hospod, o ženě ve smutku na ulicích města i na železničním peroně. 173


125

125. Králík Jaroslav (1924) Opona 1981 kombinovaná technika, koláž, asambláž, kresba 53,5 × 59 cm sign. UD J. Králík 1981 38 000 Kč 126. Kubíček Jánuš (1921–1993) Zátiší s porcelánem 1966 olej, sololit 55 × 63 cm sign. LD Jánuš Kubíček 1966 na rubu popis autorem

58 000 Kč 126

174


127. Kubíček Jánuš (1921–1993) Jeviště pro modrou 1979 olej, plátno 96 × 53 cm sign. na rubu J. K. na blindrámu popis autorem a číslo soupisu díla DJK 1991 0605

50 000 Kč 175


128. Janošek Čestmír (1935) Bez názvu 1965 asambláž, lepenka 98 × 72 cm sign. UD (8.)(IV.) Janošek VIII. 1965 55 000 Kč 176


129. Bělocvětov Andrej (1923–1997) Rodina 1967 akryl, olej, karton 100 × 70 cm sign. LD Bělocvětov 67

129

reprodukováno v katalogu z výstavy Andrej Bělocvětov 1923–1997, Galerie kritiků 18. 9. – 7. 10. 2006

120 000 Kč 130. Kotík Jan (1916–2002) Bez názvu 1983 akryl, karton, překližka 76 × 106 cm sign. PD J. Kotík 83 Expresivní a dynamická malba jednoho z nejprogresivnějších malířů naší a později, po emigraci i německé scény. Brzká retrospektiva ve Veletržním palácí nepochybně zvýší zájem o malířovo dílo a podnítí nárůst jeho hodnoty. Popsáno a vyobrazeno v monografii na straně 438 pod číslem 2159.

38 000 Kč 130

177


131

131. Tikal Václav (1906–1965) Červený výbuch 1960 olej, malířská lepenka 35 × 25 cm sign. LD Tikal 60 vystavováno: Galerie JBK, Praha, 2007, Galerie Moderna, Praha, 2009

50 000 Kč

132. Istler Josef (1919–2000) Barevná kompozice 1961 kombinovaná technika, karton 38,5 × 31,5 cm sign. UD Istler 61, na rubu Josef Istler s dedikací 12 500 Kč

132

133. Míčko Vladimír (1941–2010) Hráz ve vsi 1967 olej, plátno 86 × 118 cm sign. PD Míčko 67, na rubu na blindrámu Vl. Míčko 67 na rubu poškozený štítek s popisem díla Vystudoval Výtvarnou školu v Praze (1959) a poté absolvoval AVU (1965) u profesorů V. Rady a F. Jiroudka. V létech 1967–1972 byl asistentem na AVU. Své obrazy představil v Kramářově galerii, v Rudolfinu a účastnil se několika Pražských salónů. Svými obrazy je zastoupen v Národní galerii v Praze. V období šedesátých až sedmdesátých let se jako osobitý experimentátor vypracoval k pojetí abstraktních krajin v expresivním ladění. Užitím rozevlátých čar a rozptýlených asymetrických plošek vytvářel ojedinělé obrazy krajiny, připodobňované ke kobercovým vzorům.

40 000 Kč 178


133

179


134

134. Koblasa Jan (1932) Begegnung 1977 akryl, karton na překližce 61 × 46 cm sign. PD K 77 na překližce Nabízený obraz pochází z velmi zajímavé série elektrizujícím pohybem nabitých maleb, které vznikly ve šťastném tvůrčím období při umělcově pobytu na jihu Německa. Koblasa v této době po více než desetileté malířské pauze veřejnosti jasně dokázal, že se malbou dokáže vyjádřit stejně výmluvně, jako sochou a někteří kunsthistorici jeho tehdejší malířský um dokonce před plastikou upřednostňují. Obraz byl několikrát vystavován, kromě jiného i na jeho samostatné výstavě v prestižní Villa Stuck v Mnichově.

39 000 Kč

135

135. Pastrňák Petr (1962) Hořící les 2009 olej, plátno 205 × 145 cm sign. na rubu Pastrňák 2009 na rubu popis autorem Nabízený obraz patří mezi důležitá díla tohoto, dnes již významného autora a proto byl kurátory vybrán do velmi omezené selekce maleb pro autorovu výstavu v prestižní Špálově galerii v roce 2011.

85 000 Kč

136. Kotík Jan (1916–2002) Pseudofigura 1984 olej, akryl, plátno 102 × 70 cm sign. PD Jan Kotík 1984 100 000 Kč 180


Kotíkova velkoformátová plátna s akrylovou spontánní malbou ostře vymezenou bílou linií pocházejí z počátku osmdesátých let a opět navracejí představu figurálního tvaru, Kotík o nich mluvil jako o takzvaných pseudofigurách. Pseudofigury „nejsou vedeny vůlí po zobrazování, ale vznikají jako důsledek asociativních schopností nepravidelných tvarů,

evokujících většinou lidskou, někdy i zvířecí figuru nebo její část.” „Nejvíc mne zaujaly ty „pseudofigury” – jako by ses vracel k své původní figurativní tvorbě. Rozhodně jsou nejosobitější. Následkem toho asi nejméně úspěšné.” z dopisu Jindřicha Chalupeckého Janu Kotíkovi, 10. 8. 1986 181


137

138

137. Načeradský Jiří (1939) Sklad kudlanek / Bez názvu – oboustranný obraz 1983–1986 akryl, sololit 70 × 50/50 × 70 cm sign. PD Načeradský 83 – 6, PD Načeradský 83 – 6 štítek s popisem

40 000 Kč

138. Načeradský Jiří (1939) Žlutá rotace 1985 akryl, plátno 68 × 65 cm sign. PD Načeradský 85 na rubu na blindrámu štítek s popisem

45 000 Kč 182


139. Lamr Aleš (1943) Červené hrábě 1972 olej, plátno 100 × 80 cm sign. LD A. Lamr 72 na rubu i na blindrámu popis autorem provenience: z majetku rodiny autora

100 000 Kč 183


140. Malich Karel (1924) Světlo 1985 pastel, karton 70 × 50 cm sign. na rubu Světlo, Karel Malich 1985 Nevšední míra citlivosti se schopností její projekce do díla, velmi osobitý přístup k uměleckému vyjádření a unikátnost tvorby zařadila Karla Malicha na nejpřednější místa v našem poválečném umění. Současná umělcova výstava v Jízdárně Pražského hradu jasně dokladuje, jak je jeho dílo jednotné i silné a napovídá, že se žádná významná sbírka bez zastoupení tohoto výtvarníka zkrátka neobejde. Pro Karla Malicha se již od osmdesátých let stává ztvárnění jeho vidin a nejrůznějších forem světla pomocí pastelů jeho hlavním uměleckým vyjádřením a nabízené dílo je pro toto období příkladnou ukázkou. Pastel se vyznačuje silnou vnitřní intenzitou též díky přínosnému zredukování obsahu obrazu na kompozici pouhých tři levitujících ovoidů, pro umělcovy vize tak příznačných tvarů, které ho provázejí prakticky celým dílem. Nabízené „Světlo“ v sobě snoubí řadu typických znaků pro tvorbu tohoto významného výtvarníka, patří dobou svého vzniku mezi zvlášť vyhledávaná díla a bylo také několikrát vystavováno v Německu, Polsku a u nás.

100 000 Kč 184


141. Němec Rudolf (1936) Adam a Eva 1985 olej, plátno 115 × 115 cm sign. na rubu Rudolf Němec 1985

141

na rubu popis autorem

65 000 Kč

142. Sopko Jiří (1942) Dům u řeky 2000 olej, plátno 70 × 90 cm sign. na rubu Sopko 00 90 000 Kč 142

185


143. Bukovský Ivan (1949) Reportáž 2010 olej, plátno 170 × 220 cm sign. PD Bukovský 2010, na rubu Ivan Bukovský na rubu popis autorem vystaveno: Nord Art 2011 Německo reprodukováno v katalogu, str. 36, zde Ivan Bukovský mezi 7 nominovanými na cenu Nord Art z 248 zúčastněných umělců, Galerie Zámeček Příbram 2011, Topičův klub 2012

240 000 Kč

186


187


144

144. Kratina Radoslav (1928–1999) Variace s obdelníky serigrafie 26/43 56,5 × 39,5 cm sign. PD R. Kratina Působivá a promyšlená kompozice s kontrastní hrou matných a lesklých obdélníků zakládajícího člena Klubu konstruktivistů a důležitého představitele našeho konkrétního umění.

9 000 Kč

145

145. Kyncl František (1934–2011) Velká zelená monostruktura 1991 reliéfní malba, ruční papír 55 × 42,5 cm sign. na rubu F. Kyncl 91 na rubu název autorem Konstruktivistické práce z proslavené série nazvané Monostruktury vznikaly vytlačováním plastické kompozice na navlhčený ruční papír a následnou malbou na takto vytvořený reliéf, kde autor některé z elementů kompozice cíleně odlišuje jiným odstínem. František Kyncl patří mezi skupinu prvních konkrétistů v Čechách a po své emigraci do Německa byl často a úspěšně vystavován buď samostatně, anebo spolu se známými jmény evropské scény geometrického umění.

19 000 Kč 188


146. Kratina Radoslav (1928–1999) Červený text 1964 reliéf, sololit 30 × 26 cm sign. na rubu na blindrámu Kratina 64 na rubu na blindrámu popis autorem

28 000 Kč 189


147

147. Šimotová Adriena (1926) Torzo 1980 kombinovaná grafická technika, reliéfní tisk 11/20a 71 × 54,5 cm sign. PD Adriena Šimotová 80 15 000 Kč

148

148. Kolíbal Stanislav (1926) Schéma pádu 1969 kresba tuší, karton 44 × 31,5 cm sign. na rubu Kolíbal 69 Nabízená práce, patří do tzv. bílých kreseb z přelomu šedesátých a sedmdesátých let, je celostránkově publikována v knize Stanislav Kolíbal – Šest cyklů z r. 2004 na straně 31 a snoubí v sobě vše typické z autorova pohledu na geometrii, spojenou s porušeností jejího obligátního tvaru a řádu. Obdobné kresby se vyskytují jen ojediněle a tato je díky své účasti na výstavách a publikování obzvlášť sběratelsky hodnotná.

20 000 Kč 190


149. Kolíbal Stanislav (1926) Povaha, čáry a plochy 1973/95 dřevo, tmel, sádra, provázek 73,5 × 54 cm sign. na rubu Kolíbal 1973/95 150 000 Kč 191


150

150. Kubíček Jan (1927) Variamobil 1967 serigrafie 77 × 53,5 cm sign. UD Jan Kubíček 1967 26/35 Jedná se o původní grafiku z roku 1967, vytištěnou v nízkém nákladu a nikoliv o později znovu vydanou edici, což činí tento Variamobil bezpochyby sběratelsky vzácným.

9 000 Kč 151. Kolíbal Stanislav (1926) Posuny krychle 2005 akvarel, ruční papír 65 × 45,5 cm sign. UD Kolíbal 2005 22 000 Kč 151

152. Piene Otto (1928) Feuerspuren 1971 serigrafie 99/110 49,5 × 65 cm sign. PD Piene 71, LD 99/110 5 500 Kč 152

192


153. Hilmar Jiří (1937) 8 × 8 = 64 1970 optický reliéf, tempera, papír 40 × 40 cm sign. na rubu na autorském štítku Hilmar Jiří na rubu autorský štítek s popisem Hilmarův dobový přínos k celoevropskému hnutí neokostruktivismu je dnes sběratelským zájmem z celého světa již potvrzen a jeho dílo z přelomu šedesátých a sedmdesátých let se může směle řadit do předních pozic konkrétního umění tohoto období. Nabízený reliéf patří tedy do nejvyhledávanější éry jeho tvorby a kromě své zřejmé umělecké kvality patří i k vysoce estetickým pracím.

90 000 Kč 193


154

154. Wilding Ludwig (1927–2010) „26” 1967 opticko-kinetický reliéf, asambláž, akryl, karton, v původním pouzdře 50 × 50 cm sign. na rubu Wilding na autorském štítku Tento německý autor patří mezi protagonisty evropského kinetismu a jeho tvorbu reprezentují, kromě běžné grafiky, hlavně reliéfy vytvořené jako sendvičové asambláže z akrylu a kartónu potištěné identickou serigrafií , které při změně pozice diváka vytváří iluzi chvějivého pohybu. Vyhledávány jsou především takovéto starší, autorem řádně signované a číslované objekty z menších sérií v původních a zachovalých pouzdrech.

55 000 Kč

155

155. Novosad Karel (1944–2008) Bez názvu 1971 kvaš, karton 47,5 × 47,5 cm sign. na rubu Novosad 71 Karel Novosad se po emigraci do Německa a následných studií u profesora Almira Mavigniera v Hamburgu velice rychle etabloval svými geometrickými díly s precizně provedenými kompozicemi barevných linií, která byla už ve své době vysoce hodnocena a vystavována s velikány konstruktivismu, jakými jsou napřiklad Max Bill, Getulio Alviani, či Francois Morellet.

19 000 Kč 194


156. Boštík Václav (1913–2005) Bez názvu 1996 pastel, karton 49 × 44 cm sign. UD Boštík 96 reprodukováno v katalogu výstavy galerie Aspekt 1998

80 000 Kč 195


157. Agam Yaacov (1928) Bez názvu I. agamograph – opticko-kinetická asambláž z kartonu a plastu 32,5 × 36,5 cm sign. LD Agam s dedikací Yaacov Agam je jedním ze stěžejních pilířů světového kinetického umění a tzv. op-artu. Jeho záliba v působivých a bohatých barevných kontrastech spojených s optickými klamy se nese celým jeho dílem a nabízené dva Agamography jsou toho dokladem. Tento druh děl s velice působivým vnitřním pohybem byl tvořen paraleleně ke statičtěji působícím grafikám v menších sériích a oba nabízené Agamography jsou zvlášť zajímavé unikátním věnováním s podpisem od autora.

17 500 Kč 196


158. Agam Yaacov (1928) Bez názvu II. agamograph – opticko-kinetická asambláž, plast, karton 34,5 × 32 cm sign. LD Agam s dedikací 17 500 Kč 197


198


199


DAY SALE 2013  

DAY SALE 2013 Neděle 12. 5. 2013, 13.30 hod. Topičův salon, Praha 1, Narodní třída 9

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you