__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr : IV Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa nr 17 w Tarnowie

Harmonogram Działań w ramach projektu “Kreatywny nauczyciel, kreatywna szkoła, kreatywny uczeń” w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie Etap 1 – Inicjacja projektu 1. Zapoznanie Rady Pedagogicznej z ofertą programu Erasmus+ – Mobilność kadry edukacji szkolnej akcja KA1. 2. Powiadomienie zainteresowanych o przyznaniu dofinansowania i możliwości realizacji projektu. 3. Powołanie koordynatora projektu i zespołu projektowego. 4. Przydzielenie prac i zadań zespołowi projektowemu. 5. Poinformowanie organu prowadzącego i uzyskanie zgody na realizację projektu. Etap 2 – Organizacja projektu 1. Opracowanie Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły. 2. Opracowanie i złożenie wniosku. 3. Powołanie komisji rekrutacyjnej. 4. Rekrutacja do projektu. 5. Ogłoszenie listy beneficjentów wraz z listą rezerwową. 6. Wybór kursów, nawiązanie kontaktu z organizatorami. 7. Opracowanie harmonogramu projektu. 8. Opracowanie narzędzi do ewaluacji projektu. 9. Uzgodnienie zasad komunikacji. 10. Ustalenie szczegółowego harmonogramu projektu (etapy i zadania). 11. Opublikowanie informacji o projekcie. 12. Podpisanie umów z beneficjentami. 13. Regulacja kwestii finansowych. 14. Organizacja transportu i ubezpieczenia uczestników. Etap 3 – Przygotowanie do mobilności 1. Udział w szkoleniu dla nauczycieli zaczynających pracę z projektem. 2. Działania promujące projekt: stworzenie strony internetowej projektu, umieszczanie informacji o działaniach na szkolnej stronie internetowej, przygotowanie plakatu, informacji na stronę miasta Tarnowa, dla prasy lokalnej. Projekt o numerze POWERSE-2018-1-PL01-KA101-049635 „Kreatywny nauczyciel, kreatywna szkoła, kreatywny uczeń” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”


Zespół Szkół Ogólnokształcących nr : IV Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa nr 17 w Tarnowie

3. Udział w szkoleniu dla nauczycieli zaczynających pracę z platformą e-Twinning. 4. Przygotowanie językowe. 5. Przygotowanie pedagogiczne. 6. Przygotowanie kulturowe. 7. Przygotowanie organizacyjne. 8. Przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych. Etap 4 – Udział w mobilnościach 1. Spotkanie organizacyjne. 2. Realizacja mobilności zgodnie z ustalonym programem. 3. Organizacja czasu wolnego i realizacja zaplanowanego programu kulturalnego. 4. Monitoring przebiegu mobilności (ewaluacja). 5. Zakończenie mobilności, przekazanie dokumentów Europass i certyfikatów ukończenia kursów. 6. Powrót do miejsca zamieszkania. Etap 5 – Upowszechnienie i zakończenie projektu 1. Ewaluacja projektu: przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej po odbytej mobilności – wyniki ewaluacji. 2. Kompletowanie dokumentów przez każdego uczestnika mobilności: Europass mobility. 3. Opublikowanie artykułu na szkolnej stronie internetowej, na stronie internetowej projektu oraz w lokalnej gazecie na temat programu POWER oraz doświadczeń zdobytych podczas kursu metodycznego. 4. Upowszechnienie rezultatów. 5. Dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z odbytej mobilności z Radą Pedagogiczną, z nauczycielami w zespołach przedmiotowych, z uczniami naszej szkoły i szkół lokalnych, z rodzicami naszej szkoły podczas zebrań z rodzicami, ze społecznością lokalną. 6. Zorganizowanie Dnia Języków Obcych. 7. Dni Otwarte Szkoły – stworzenie tablicy informującej o projekcie i mobilnościach kadry nauczycielskiej, prezentacja multimedialna promująca projekt dla społeczności lokalnej, rozmowy z uczniami i nauczycielami. 8. Lekcje otwarte prowadzone przez nauczycieli. 9. Spotkanie z nauczycielami zainteresowanymi wnioskowaniem do akcji K1 – Mobilność Kadry. Projekt o numerze POWERSE-2018-1-PL01-KA101-049635 „Kreatywny nauczyciel, kreatywna szkoła, kreatywny uczeń” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”


Zespół Szkół Ogólnokształcących nr : IV Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa nr 17 w Tarnowie

10. Szkolenie kadry nauczycielskiej na temat funkcjonowania platformy eTwinning, narzędzi ITC oraz innowacyjnych metod nauczania. 11. Przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej wśród uczestników projektu. 12. Przygotowanie raportu z programu POWER dla Dyrekcji i Rady Pedagogicznej. 13. Rozliczenie finansowe projektu. 14. Zdanie raportu z przebiegu projektu. 15. Zakończenie projektu.

Projekt o numerze POWERSE-2018-1-PL01-KA101-049635 „Kreatywny nauczyciel, kreatywna szkoła, kreatywny uczeń” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”

Profile for Anna chw

Etapy działań w projekcie " Kreatywny nauczyciel, kreatywna szkoła, kreatywny uczeń".  

Etapy działań w projekcie " Kreatywny nauczyciel, kreatywna szkoła, kreatywny uczeń".  

Profile for annachw
Advertisement