__MAIN_TEXT__

Page 1

Toimintakertomus 2013 Eläinsuojeluliitto Animalia ry DjurskyddsfÜrbundet Animalia rf

Toimintakertomus 2013


Toimintakertomus 2013 Sisältö 1. Johdanto ---------------------------------------------------------------------- 3 Tärkeimmät kansainväliset järjestöt, joihin Animalia kuuluu ------------------- 4 2. Hallitus ja työryhmät --------------------------------------------------------- 6 3. Työntekijät -------------------------------------------------------------------- 6 4. Jäsenistö ja alueosastot ------------------------------------------------------ 7 5. Talous --------------------------------------------------------------------- 8 — 9    5.1 Jäsen- ja varainhankinta ------------------------------------------------ 8   5.2 Testamentit ------------------------------------------------------------- 9 6. Päätoimintakohteet ------------------------------------------------------ 9 —13   6.1 Koe-eläimet ------------------------------------------------------------ 9   6.2 Turkiseläimet ---------------------------------------------------------- 10    6.3 Eläimet ruoan tuotannossa -------------------------------------------- 13 7. Muu yhteiskunnallinen vaikuttamistyö ------------------------------- 13 —18    7.1 Eläinsuojelulain kokonaisuudistus ------------------------------------ 13    7.2 Eettinen kuluttaminen ja yritysyhteistyö ------------------------------ 14   7.3 Eurovaalit -------------------------------------------------------------- 14    7.4 Kansainvälinen toiminta ---------------------------------------------- 15   7.5 Lausunnot ------------------------------------------------------------- 16    7.6 Eläinten viikko --------------------------------------------------------- 16   7.7 Nuorisotoiminta ------------------------------------------------------- 17    7.8 Seura- ja harrastuseläimet -------------------------------------------- 18 8. Tiedotus ----------------------------------------------------------------- 18 —19    8.1 Animalia-lehti ja jäsenkirje -------------------------------------------- 19 9. Vapaaehtoistoiminta -------------------------------------------------- 20 — 21    9.1 Alueosastot ja toimintaryhmät---------------------------------------- 21    9.2 Valtakunnalliset tapaamiset ------------------------------------------- 21 10. Yhteiskuntavastuu --------------------------------------------------------- 22 11. Lopuksi --------------------------------------------------------------------- 23

2


Toimintakertomus 2013 1. Johdanto Vuonna 2013 Animalian toiminta keskittyi kolmeen pääteemaan: turkistarhaukseen, koeeläimiin ja eläinsuojelulain kokonaisuudistukseen. Ensimmäistä vuosipuoliskoa hallitsi työ Suomen ensimmäisen kansalaisaloitteen parissa. Aloite turkistarhauksen kieltämiseksi pääsi eduskuntakäsittelyyn, ja yhdessä muiden aloitteessa mukana olleiden järjestöjen kanssa Animalia teki työtä mahdollisimman korkeatasoisen keskustelun ja käsittelyn aikaansaamiseksi aloitteelle. Tarhauskiellon kaaduttua eduskunnan äänestyksessä Animalian työ paremman turkiseläinten pitoa koskevan lainsäädännön aikaansaamiseksi on jatkunut turkiseläinasetuksen uudistusta käsittelevässä Maa- ja metsätalousministeriön työryhmässä. Kyseinen työryhmä joutuu vastaamaan eduskuntakäsittelyn yhteydessä hyväksytyn Maaja metsätalousvaliokunnan mietinnön sisältämiin vaatimuksiin tarhaukseen liittyvien ongelmien ratkaisemisesta. Suomessa astui elokuussa voimaan uusi laki tieteellisiin ja opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta. Maahamme nimettiin sen myötä ensimmäinen Koe-eläinten suojelun neuvottelukunta ja uudet hankelupalautakunnat. Elokuussa Animaliassa myös aloitti työnsä uusi koe-eläintyöhön keskittyvä työntekijä. Jälkimmäinen vuosipuolisko pitikin Animaliassa sisällään runsaasti sekä eläinkoetoimintaan liittyvää tiedotustyötä että uuteen koe-eläintilanteeseen perehtymistä. Eläinten viikolla Animalia tiedotti puolueiden asenteista eläinsuojelulain kokonaisuudistukseen sekä ilmaisi yhdessä muiden tahojen kanssa huolensa eläinsuojelulain kokonaisuudistuksen etenemisestä. Kaikille kansanedustajille jaettiin Animalian julkaisema uusi eläinten hyvinvointia ja sen tutkimusta käsittelevä tietovihko. Animalia oli mukana myös Eläinten viikolla järjestettyjen Turun kirjamessujen eläinteemaisissa keskusteluissa sekä jakoi perinteiset Pro- ja Anti Animalia -palkinnot.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä Animalia aloitti eurovaaleihin valmistautumisen. Järjestön edustajat osallistuivat kattojärjestömme Eurogroup for Animalsin EU:n laajuisen eurovaalikampanjan valmisteluun ja tapasivat useimpien eduskuntapuolueiden edustajat sekä suomalaisia europarlamentaarikkoja. Animalia osallistui koko vuoden ajan aktiivisesti eläinsuojelu- ja eläinoikeuskeskusteluun. Järjestö lähetti 25 tiedotetta ja antoi kuusi lainsäädännöllisiin uudistuksiin liittyvää lausuntoa. Järjestön edustajat olivat useaan otteeseen kuultavina eduskunnassa ja haastateltavina eri medioissa. Animalian edustajat toimivat aktiivisina jäseninä monissa ministeriöiden alaisissa lautakunnissa ja neuvottelukunnissa sekä valmistelevissa työryhmissä. Järjestö julkaisi perinteiseen tapaan neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Animalia-lehteä sekä jäsenkirjettä, minkä lisäksi vuonna 2013 tehostettiin erityisesti läsnäoloa sosiaalisessa mediassa. Järjestön Twitter-tili sai paljon uusia seuraajia ja Facebookissa järjestöllä on seuraajia jo n. 17 000. Animalia järjesti vuoden aikana kaksi valtakunnallista vapaaehtoistoimijoiden tapaamista, joissa oli tasokkaita puhujavieraita. Lisäksi toiminnanjohtaja aloitti vuoden loppupuolella puhetilaisuusvierailut alueosastoihin vieraillen aluksi Oulussa ja Kouvolassa. Järjestön rooli eurooppalaisessa eläinsuojelutyössä jatkui hyvin vahvana järjestön toiminnanjohtajan ollessa EU:n eläinsuojelujärjestöjen kattojärjestön Eurogroup for Animalsin hallituksen jäsen ja osallistuessa globaalin turkisvastaisen järjestökoalition Fur Free Alliancen toiminnan kehittämiseen ja järjestön uuden työntekijän rekrytointiin. Animalia osallistui aktiivisesti myös eurooppalaisen eläinkokeita vastustavan koalition ECEAE:n toimintaan.

3


Toimintakertomus 2013 Tärkeimmät kansainväliset järjestöt, joihin Animalia kuuluu

Eurogroup for Animals Animalia kuuluu EU-maiden eläinsuojelujärjestöjen kattojärjestöön Eurogroup for Animalsiin, joka on perustettu vuonna 1980. Järjestön toimisto sijaitsee Brysselissä, johon myös sen toiminta keskittyy. Eurogroup pyrkii vaikuttamaan EUpäätöksentekoon eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi. Järjestö on sekä Euroopan komission että Euroopan parlamentin arvostama vaikuttaja, joka tuntee EU-lainsäädännön kiemurat. Tarpeen mukaan Eurogroup järjestää EU:n laajuisia kampanjoita, joiden toteuttamisessa jäsenjärjestöt ovat mukana. Vuonna 2013 Eurogroup käynnisti kevään 2014 europarlamenttivaaleihin kohdistuvan vaalikampanjan ”Putting animal welfare at the heart of European elections”. Animalian toiminnanjohtaja on tällä hetkellä järjestön hallituksen jäsen. Eurogroupin toinen suomalaisjäsen on SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto. Eurogroup on laajentunut EU:n laajentumisen myötä ja järjestö pyrkii tukemaan uusien jäsenmaiden eläinsuojelujärjestöjen kehittymistä asiantunteviksi ja osaaviksi eläinsuojeluvaikuttajiksi. Myös useat suuret kansainväliset järjestöt, kuten WSPA, IFAW ja CIWF, ovat Eurogroupin jäseniä

4

ECEAE — The European Coalition to End Animal Experiments ECEAE perustettiin vuonna 1990 eurooppalaisten eläinsuojelujärjestöjen toimesta tavoitteena saada aikaan kosmetiikan eläinkokeiden kielto EU:ssa. Tämän tavoitteen lopulta toteuduttua yhdeksästätoista järjestöstä koostuva ECEAE on laajentanut toimintaansa eläinkokeiden yleiseen vähentämiseen. ECEAE pyrkii vaikuttamaan sekä EU-lainsäädäntöön ja sen täytäntöönpanoon, että yleiseen asenneilmastoon ja suuren yleisön tietämykseen eläinkokeista. ECEAE on myös laatinut eläinkokeettoman kosmetiikan standardin, jota sen jäsenjärjestöt ylläpitävät maissaan – Animalia Suomessa. Tähän valvottuun eläinkokeettomuuteen sitoutuneet kosmetiikkayritykset saavat luvan käyttää tuotteissaan ”hyppäävä pupu” ­—logoa.

FFA — Fur Free Alliance FFA on globaali turkisten vastainen järjestö. Siihen kuuluu järjestöjä 28 maasta Pohjois-Amerikasta, Aasiasta ja Euroopasta. FFA tähtää turkisten pyynnin, kasvatuksen ja käytön lopettamiseen. Tiedonjaon ja yhteisten projektien ohella FFA avustaa vähävaraisemmissa maissa toteutettavia turkisten vastaisia kampanjoita. Vuonna 2013 FFA esimerkiksi tuki ACTAsia for Animals -järjestön toteuttamaa turkiskampanjaa Kiinassa. FFA on myös perustanut turkittomien vaateliikkeiden standardin, josta Suomessa vastaa Animalia.


Toimintakertomus 2013 Animalian tiedotteet vuodelta 2013 18.12.2013 Presidenttiparille annetulla kasviskorilla kannustetaan eettiseen joulunviettoon 13.12.2013 EU:n uudet koe-eläintilastot julki: Koe-eläimiä käytetään EU:ssa vuosittain yli 11,5 miljoonaa, Suomessa koe-eläinten käyttö lisääntynyt

22.5.2013 Turkistarhaton Suomi -aloitteen järjestöt: Maa- ja metsätalousvaliokunnalta odotetaan turkistarhauksen lakkauttamiseen johtavia tekoja 13.5.2013 Salla Tuomivaara palaa Animalian toiminnanjohtajaksi

30.10.2013 Pyhäinpäivänä sytytetään kynttilöitä myös koe-eläimille

25.4.2013 Turkistarhauksen eettiset ongelmat tunnustetaan myös eduskunnassa

24.10.2013 Animalia: Eurooppalaiset apinaeläinkokeet saattavat siirtyä Mauritiukselle

23.4.2013 Suomen ensimmäinen kansalaisaloite lähetekeskustelussa torstaian 25.4.

10.10.2013 Eläinsuojelujärjestöjen selvitys: Puolueet erimielisiä eläinsuojelulain uudistamisesta

17.4.2013 Turkistarhaton Suomi -järjestöt: Kansalaisaloitteiden vieminen eduskunnan äänestykseen olisi tultava tavaksi

4.10.2013 Eläinsuojelulain kokonaisuudistus uhattuna Anti Animalia jaetaan maa- ja metsätalousministeri Jari Koskiselle Pro Animalia -palkinnot Turkistarhaton Suomi -kansalaisaloitetta puoltaneille kansanedustajille sekä Docventuresin Tuomas Milonoffille ja Riku Rantalalle

2.4.2013 Eläinsuojelujärjestöt: Eläimet on aina tainnutettava ennen teurastamista - Euroopan markkinoilla tainnuttamatta teurastettua lihaa ilman merkintää

1.10.2013 Eläinten viikolla tapahtumia ympäri Suomen

12.3.2013 Kansalaisjärjestöt toivovat eduskuntaryhmiltä tukea kansalaisaloitteiden laajalle käsittelylle

1.9.2013 Marianna Lammi aloitti Animalian koeeläinvastaavana

11.3.2013 Kosmetiikan eläinkokeet jäävät EUalueella historiaan

19.6.2013 Turkistarhaton Suomi -järjestöt: Työ turkistarhausta vastaan jatkuu - tarhauskiellon kannattajien määrä eduskunnassa lisääntynyt

8.3.2013 Slovenia kielsi turkistarhauksen - Euroopan laajuinen turkistarhauksen vastainen aalto laajenee

13.6.2013 Turkistarhaton Suomi -järjestöt: Salakuvat paljastavat turkistarhojen todellisuuden

5.3.2013 Turkistarhaton Suomi -kansalaisaloite luovutettiin eduskuntakäsittelyyn

11.6.2013 Turkistarhaton Suomi -järjestöt pettyneitä valiokunnan turkiskantaan - mietinnössä hyvää ehdotus olosuhteiden parantamisesta

25.2.2013 Turkistarhaton Suomi -kansalaisaloite luovutetaan eduskuntaan ti 5.3. klo 12.30

30.5.2013 Turkiskielto-kansalaisaloitteen järjestöt paheksuvat turkistarhaajien piittaamattomuutta: Turkistarhat yhä kärjessä eläinsuojelutarkastuksissa havaituissa laiminlyönneissä

9.1.2013 Turkistarhaton Suomi -kansalaisaloite etenee eduskuntaan - Väestörekisterikeskus tarkisti ja hyväksyi historiallisen kansalaisaloitteen

5


Toimintakertomus 2013 2. Hallitus ja työryhmät

3. Työntekijät

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 23.3. 2013. Vuosikokouksesta alkaen Animalian hallitukseen kuuluivat:

Vuonna 2013 Eläinsuojeluliitto Animaliassa työskentelivät seuraavat työntekijät:

Sami Säynevirta, MTI, järjestöpäällikkö, järjestön puheenjohtaja

Kati Pulli, eläinlääkäri, vs. toiminnanjohtaja (31.5. asti)

Hanna-Maria Bärlund, VTM, opintoasiain suunnittelija, järjestön varapuheenjohtaja

Salla Tuomivaara, YTM, toiminnanjohtaja (1.5. alkaen, palattuaan palkattomalta vapaalta)

Inna Somersalo, kasviskokki Roope Kanninen, OTyo, opiskelija

Tarja Balding, markkinointimerkonomi, talouspäällikkö

Tanja Hietamies, FM, järjestösihteeri

Laura Uotila, MMK, eläinsuojeluasiantuntija

Micaela Morero, FM, opettaja

Vesa Saarinen, VTM, viestintäpäällikkö (30.11. asti, minkä jälkeen opintovapaalla)

Elina Valkama, VTK, opettaja Ninni Pekkala, FM, varainhankkija Iiris Rautiainen, kulttuurituottaja (amk) Salla Nylund, tradenomi, ohjelmistotestaaja Pauliina Klemola, FM, kääntäjä Inari Arjas, FM, kääntäjä

Animalian hallitus kokoontui vuoden aikana 9 kertaa. Yhdistyksen toimintaa kehittivät ja suunnittelivat työryhmät, jotka koostuivat työntekijöistä ja hallituksen jäsenistä sekä vapaaehtoisista. Vuonna 2013 toiminnassa olivat lobbaus-, kampanja-, lehti-, viestintä-, varainhankinta-, vapaaehtois-, nuoriso-, myynti-, henkilöstö-, talous- ja visiotyöryhmät.

Kanerva Pelli, ympäristösuunnittelija (AMK), VT yo, vapaaehtoiskoordinaattori Marianna Lammi, HuK, koe-eläinvastaava (26.8.2013 alkaen) Marica Nordman, oikeustieteen yo, projektityöntekijä (1.6. 2013 –31.8. 2013) Jarkko Minkovitsch, yhteiskuntatieteiden yo, projektityöntekijä (1.12. 2013 alkaen) Heli Kaskinen, siivooja Vera Liinasaari, freelance graafinen suunnittelija

Lisäksi toimistolla työskenteli useita henkilöitä erimittaisissa jaksoissa korkeakouluharjoittelussa, työkokeilussa ja kuntouttavassa työtoiminnassa.

6


Toimintakertomus 2013 4. Jäsenistö ja alueosastot Vuoden 2013 lopussa Animalialla oli 6 490 jäsentä, joista

tukijäseniä

3 668

kuukausijäseniä

1 007

vähävaraisia jäseniä

1 019

kuukausilahjoittajia

25

kuukausijäsenlahjoittajia

118

ainaisjäseniä

102

yhteisöjäseniä

3

nuorisojäseniä

150

Vuonna 2013 maksamatta jätti 398 jäsentä ja heidät siirrettiin ns. passiivisiksi jäseniksi. Animalialla oli vuonna 2013 virallista paikallistoimintaa 19 paikkakunnalla (Forssa, Itä-Lappi, Jyväskylä, Joensuu, Kajaani, Kerava, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Pääkaupunkiseutu, Rauma, Rovaniemi, Savonlinna, Tampere, Turku, Vihti). Lisäksi Animalian alaisuudessa toimi kaksi toimintaryhmää (Koiraryhmä ja Karhuryhmä).

7


Toimintakertomus 2013 5. Talous Kuluneen tilikauden ylijäämä on 541 110, 85€. Mittavaan ylijäämään vaikutti ensisijaisesti yllättäen saatu suuri testamenttilahjoitus. Muuten Animalian toiminnallinen tulos kehittyi odotusten mukaisesti. Hallitus seurasi säännöllisesti budjetin toteutumista ja ryhtyi sen perusteella tarvittaessa toimenpiteisiin. Vuoden päättyessä Animalian talous oli vakaalla pohjalla ja saadun testamenttivarallisuuden käyttö- ja sijoitussuunnitelmat on aloitettu.

5.1 Jäsen- ja varainhankinta Vuonna 2013 Animalialla oli käytössä useita erilaisia varainhankinnan muotoja. Vuoden suurin muutos oli nykymuotoisen suoraveloituksen päättyminen ja nykyisten kuukausitukijoiden siirtäminen e-laskuun ja suoramaksuun sekä e-laskun ja suoramaksun tarjoaminen uusille kuukausitukijoille. Animalian toimintaa, tuotteita ja lahjoitusmahdollisuutta mainostettiin muun muassa Animalia-lehdessä sekä jäsenkirjeessä, messuilla ja tapahtumissa, nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa esimerkiksi Facebookissa, Sharewoodissa, Pinterestissä ja Twitterissä. Kesällä 2013 Animalia

hankki jäseniä kesäkiertueella, joka kattoi 13 kaupunkia ja 26 tapahtumaa. Animalia oli vuoden aikana mukana valtakunnallisesti myös monissa muissa tapahtumissa ja osallistui useille messuille. Animalian tuotteita myytiin myös nettikaupassa, Animalian toimiston myymälässä sekä Animalialehdessä. Pienessä määrin tuloja hankittiin Animalia-lehden mainosmyynnistä. Vuonna 2013 kehitimme edelleen yksittäisiin projekteihin kohdistettavia lahjoitusmahdollisuuksia ja lahjoittajat näyttivät arvostavan mahdollisuutta kohdistaa lahjoitus tiettyyn toimintakohteeseen tai kampanjaan. Animalia kehitti vuonna 2013 myös lahjoitusmahdollisuutta Jelpi-palvelun kautta. Lisäksi käytössä oli puhelinlahjoitusmahdollisuus sekä verkkomaksumahdollisuus jäsenmaksuja ja lahjoituksia varten. Pitkäaikaisiin ja merkittäviin lahjoittajiin Animalia pitää säännöllisesti yhteyttä ja järjesti heille jo perinteeksi muodostuneen lahjoittajaillan. Animalialla oli vuonna 2013 noin 15 etuyritystä, joista Animalian jäsenet saavat alennusta. Animalian keräyslippaita oli esillä useissa liikkeissä ympäri Suomea. Animalia sai opetus- ja kulttuuriministeriöstä kulttuurilehtiavustuksen sekä avustuksen nuorisotyöhön. Saimme myös toiminta-avustuksen maa- ja metsätalousministeriöstä. Edustusta Joen Yössä.

8


Toimintakertomus 2013 5.2 Testamentit Animalia ottaa vastaan testamenttilahjoituksia. Animalian kaltaisten yleishyödyllisten järjestöjen ei tarvitse maksaa saamistaan testamenttilahjoituksista perintöveroa, joten summa auttaa kokonaisuudessaan Animalian työtä eläinten hyväksi. Suurempia testamentteja tulee noin 4–5 vuoden välein, ja niiden tuotto jaetaan usean vuoden toimintaan. Näin taataan toiminnan jatkuminen pitkällä aikavälillä. Animalialla on eläinsuojelutyöhön suunnattujen testamenttien tekemistä käsittelevä esite. Vuonna 2013 Animalia sai kaksi testamenttilahjoitusta.

6. Päätoimintakohteet 6.1 Koe-eläimet Työ EU:n koe-eläindirektiivin sisällyttämiseksi Suomen kansalliseen lainsäädäntöön jatkui. Helmikuussa Animalia jätti maa- ja metsätalousvaliokunnalle lausuntonsa esityksestä laiksi tieteellisiin ja opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta. Lausunnossa Animalia esitti, että eläinsuojelujärjestöt saisivat valitusluvan myönnettyihin hankelupiin. Lisäksi Animalia vaati muutoksia mm. hankkeiden takautuvaan arviointiin sekä eläinten luovuttamiseen koekäytön jälkeen uuteen kotiin. Maaliskuussa EU:ssa saavutettiin merkittävä voitto, kun viimeinenkin osa kosmetiikan eläinkoekiellosta astui voimaan. Päivämäärän 19. 3. 2013 jälkeen EU-alueella ei ole ollut sallittua tehdä eläinkokeita kosmeettisten aineiden takia eikä myöskään myydä kosmetiikkatuotteita, jotka on EU:n ulkopuolella testattu eläinkokein. Kiellon valvontaan jäi vielä monia aukkoja, mutta kaikkiaan kiellon voimaan saaminen oli suuri työvoitto EU:n eläinsuojelujärjestöille.

Kesällä Animalia jätti maa- ja metsätalousministeriölle lausunnot kahdesta asetuksesta. Tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukuntaan ehdotimme muutoksia mm. puheenjohtajistoon, jotta neuvottelukunta olisi jäsenistöltään riittävän erilainen kuin hankelupalautakunta. Lausuttavaksi tuli myös asetusluonnos, joka koski tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelua. Kommentoimme asetusta mm. eläinten merkitsemistä, lopetusmenetelmiä sekä käsittelyä ja kohtelua koskien. Uudistettu koe-eläinlaki sekä molemmat asetukset saatettiin voimaan elokuussa. Maa- ja metsätalousministeriö pyysi alkusyksystä nimeämään ehdokkaita uuteen koe-eläinten suojelun neuvottelukuntaan sekä hankelupalautakuntaan. Molempiin asettui ehdolle Animalian työntekijöitä ja vapaaehtoistoimijoita. Salla Tuomivaara valittiin jäseneksi neuvottelukuntaan ja Laura Uotila varajäseneksi hankelupalautakuntaan. Elokuussa Animaliassa aloitti työnsä koe-eläinvastaava Marianna Lammi. Hän aloitti alkuvuodesta 2014 käynnistettävän koe-eläin-kampanjan valmistelun, ja kaikkiaan Animalian koe-eläintyö aktivoitui entistä näkyvämmäksi loppuvuoden aikana. Vuoden lopussa maa- ja metsätalousministeriö ilmoitti nostavansa vuosittaisen tuen vaihtoehtoisille tutkimusmenetelmille 100 000 euroon vuodessa. Tuki suunnattiin vaihtoehtomenetelmäkeskus Ficamin toimintaan.

9


Toimintakertomus 2013 Tiedotus- ja vaikuttamistyötä tehtiin tiiviissä yhteistyössä Eurogroup for Animals ja European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE) -järjestöjen kanssa sekä Suomessa SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton sekä Juliana von Wendtin säätiön kanssa. Animalian edustaja jatkoi Fincopan (Suomen kansallinen vaihtoehtomenetelmien yhteistyöfoorumi) hallituksessa. Animalia edisti näitä kanavia pitkin koe-eläinten käytön vähentämistä ja koe-eläinten parempaa kohtelua. Lisäksi edistettiin myös ihmisten yleistä tietoisuutta koe-eläinten käytöstä, eläinkokeiden eettisistä ongelmista ja vaihtoehtomenetelmistä.

6.2 Turkiseläimet Animalian alkuvuosi kului tiiviisti turkiskampanjoinnin parissa. Animalia keräsi vuonna 2012 yhdessä kolmen muun järjestön – Luonto-Liiton, SEY Suomen eläinsuojeluyhdisten liiton ja Oikeutta eläimille -järjestön – kanssa nimiä Suomen ensimmäiseen kansalaisaloitteeseen, jonka tavoitteena oli lakkauttaa turkistarhaus Suomessa. Kansalaisaloite luovutettiin Väestörekisterikeskukselle tarkistettavaksi vuoden 2012 lopussa ja virallisesti Väestörekisterikeskus hyväksyi aloitteen

tammikuussa 2013. Allekirjoittajien määräksi tuli 69 381 henkilöä. Aloite luovutettiin eduskunnalle maaliskuussa. Luovutuksen yhteydessä järjestettiin lehdistötilaisuus eduskunnan Kansalaisinfossa. Samaan aikaan Animalia yhdessä muiden aloitteessa mukana olleiden järjestöjen kanssa aloitti kansanedustajien aktiivisen lobbaamisen turkistarhauksen ongelmista ja tarhaamisen lakkauttamisen tarpeesta. Kevään 2013 aikana järjestöjen kouluttamat vapaaehtoiset tapasivat kansanedustajia kaikista eduskuntapuolueista: kaikkiaan 53 kansanedustajaa tavattiin henkilökohtaisesti aiheesta. Muutkin kansanedustajat saivat järjestöjen valmisteleman tietopaketin turkistarhauksen ongelmista. Aloitteen etenemisestä sekä turkistarhauksen ongelmista tiedotettiin pitkin kevättä aktiivisesti. Tiedottamisen ansiosta aihe pysyi mediassa hyvin esillä. Kevään aikana moni aiemmin turkistarhausta kannattanut kansanedustaja saatiinkin vaihtamaan kantansa tarhauskiellon puolelle. Huhtikuussa Animalia perusti Turkisvisa -tietokilpailun Älypää -nettipelisivustolle. Visassa kävijät pääsivät testaamaan tietouttaan turkistarhauksesta ja osallistumaan Animalian tuotepalkintojen arvontaan.

Kuva: Teppo Lahti

Mielenosoitus turkistarhausta vastaan.

10


Toimintakertomus 2013 Ensimmäinen eduskunnan lähetekeskustelu tarhauskieltoaloitteesta käytiin 25.4. Keskustelu oli hyvin vilkasta ja kansanedustajat käyttivät puheenvuoroja runsaasti niin turkistarhauskiellon puolesta kuin sitä vastaan. Aloite sai kuitenkin tukea lähes kaikista puolueista vähintään yksittäisiltä ehdokkailta. Lähetekeskustelusta aloite eteni maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jossa järjestettiin historiallinen avoin valiokuntakuuleminen, jossa myös Salla Tuomivaara Animalian edustajana ja Kati Pulli kansalaisaloitteen tekijänä olivat kuultavina. Valiokunta järjesti myös suljettuja valiokuntakuulemisia. Valitettavasti valiokunta ei lopulta päätynyt puoltamaan turkistarhauksen lakkauttamista. Kesäkuun 4. päivänä järjestöt järjestivät eduskunnassa keskustelutilaisuuden, jossa kutsuttuna puhujana oli Hollannin Bont voor dieren -järjestön toiminnanjohtaja Nicole van Gemert. Hän kertoi kansanedustajille niistä syistä, joiden vuoksi Hollanti päätyi turkistarhauksen täydelliseen kieltämiseen siirtymäajalla. 18. kesäkuuta aloitteen takana olleet järjestöt järjestivät Helsingissä suurmielenosoituksen turkistarhausta

vastaan. Mielenosoitus keräsi satoja osanottajia ja tämä Suomen suurin turkistarhauksen vastainen mielenosoitus huipentui eduskuntatalon portailla pidettyihin puheisiin. Lopullisessa eduskuntaäänestyksessä aloite oli 19. 6. Eduskunta kaatoi aloitteen selvällä äänten enemmistöllä. Merkittävä voitto oli kuitenkin se, että kiellon puolesta äänesti moni sellainen kansanedustaja, joka aiemmin kannatti turkistarhausta tai ei uskaltanut ottaa kantaa sitä vastaan. Eläinten päivänä 4.10. Animalia palkitsi kaikki 36 aloitteen puolesta äänestänyttä kansanedustajaa Pro Animalia -palkinnolla. Animalian toiminnanjohtaja jatkoi jäsenenä maa- ja metsätalousministeriön työryhmässä turkiseläinten suojelua koskevan asetuksen muuttamiseksi. Animalia toimi myös aktiivisesti kansainvälisessä Fur Free Alliance (FFA) -verkostossa. FFA palkkasi verkostolle koordinaattorin – FM Johanna Koskisen – kansainvälisen turkisten vastaisen työn edistämiseksi. Animalia ylläpiti myös turkittomien vaateliikkeiden järjestelmää, jonka koordinoinnista vastaa FFA.

Eläinsuojeluliitto Animalian toiminnanjohtaja Salla Tuomivaara paheksui sitä, että suomalaiset ovat ponnistelleet lisätäkseen turkisten kysyntää kiinalaisessa muotimaailmassa. ”Jos tuotanto näyttäytyy epäeettisenä täällä, sen suosio laskee myös Kiinassa.” Maaseudun tulevaisuus 24.5.2013

11


Toimintakertomus 2013 Kansalaisaloite kannatti (Animalia-lehti 3/2013)

”Kansalaisaloitekampanja kannatti ehdottomasti tehdä. Se nosti turkiskeskustelun uudelle tasolle Suomessa. Se on tärkeää työtä matkalla kohti turkiselinkeinon alasajoa. Haluan nähdä päivän, jolloin turkistarhaus kielletään maassamme lailla. Se tapahtuu lähiaikoina.” Sami Säynevirta, Animalian puheenjohtaja

”Kampanja kannatti tehdä. Vaikka se vaati paljon työtä, pääsimme useamman askeleen lähemmäs tavoitettamme. Nyt on tärkeää jatkaa työtä, jotta turkistarhaus loppuisi Suomessa. Uskon, että niin tapahtuu vuoteen 2025 mennessä.” Kati Pulli, SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton toiminnanjohtaja, Animalian entinen toiminnanjohtaja

”Kansalaisaloitekampanjalla ja sen saamalla näkyvyydellä on toivottavasti vaikutusta myös ihmisten kulutustottumuksiin. Jatkossa useampi karvareunuksinen toppatakki ja turkissomisteinen pipo jää kauppaan.” Ninni Pekkala, Animalian varainhankkija

”Päättäjämme ajattelevat yhä, että enemmistö ihmisistä ei välitä eläinten kohtelusta. Näytetään heille, että he ovat väärässä! Tuetaan äänestäen sellaisia poliitikkoja ja kulutusvalinnoillamme sellaisia yrityksiä, jotka todella toimivat eläinten puolesta, eivätkä vain sano tekevänsä niin.” Salla Tuomivaara, Animalian toiminnanjohtaja

”Jo nimienkeruu oli todella hyödyllistä: juttelin turkistarhauksesta puolen vuoden aikana sadoille ihmisille. Moni kääntyi turkistarhauskiellon kannattajaksi ymmärrettyään, että turkisalan taloudellinen kannattavuus vaatii eläimille riittämättömiä oloja.” Roope Kanninen, Oulun Animalian aktiivi

Animalia 3/2013

12


Toimintakertomus 2013 7. Muu yhteiskunnallinen vaikuttamistyö

6.3 Eläimet ruoan tuotannossa Animalian edustajat osallistuivat Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan (TEHVNK) sekä eläinten hyvinvointitukea valmistelevan työryhmän työhön. TEHVNK:n otti vuoden aikana kantaa mm. eläinsuojelulain valmisteluun käytettävissä olevista liian vähäisistä resursseista sekä kommentoi lakiuudistusta valmistelevalle työryhmälle lain sisältöön liittyviä asioita. EU:ssa tuli vuoden 2013 alussa voimaan merkittävä sikojen hyvinvointiparannus, kun emakoiden joutilashäkit kiellettiin. Suomessa kieltoa noudatti vuoden lopussa suurin osa sikatiloista, mutta yksittäisten tilojen kohdalla oli vielä puutteita häkkien käytön lopettamisessa. Vuoden alussa EU:ssa tuli voimaan myös uudistettu lopetusasetus. Asetusta on pääosin sovellettava suoraan kansalliseen lainsäädäntöön. Se ei edellytä eläimen tainnutusta uskonnollisissa teurastuksissa, mutta asiasta voidaan säätää tiukemmin kansallisessa eläinsuojelulaissa. Animalia teki töitä sen eteen, että tainnuttamatta teurastaminen olisi kielletty Suomessa yksiselitteisesti. Tähän ei päästy, mutta Suomi säilytti silti aiemminkin voimassa olleen kansallisen vaatimuksen siitä, että uskonnollisissa teurastuksissa tainnutus on tehtävä yhtä aikaa verenlaskun aloittamisen kanssa.

7.1 Eläinsuojelulain kokonaisuudistus Animalian edustaja (Kati Pulli, sitten Salla Tuomivaara) on ollut vuoden 2013 ajan mukana eläinsuojelulain kokonaisuudistusta valmistelevan ohjaustyöryhmän toiminnassa. Myös tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnassa on käsitelty eläinsuojelulain kokonaisuudistukseen liittyviä kysymyksiä. Animalia tuotti eläinten hyvinvointia ja sen tutkimusta käsittelevän tietovihon Eläinten hyvinvointi, jota on jaettu pohjustamaan eläinsuojelulain uudistamiseen liittyvää keskustelua. Julkaisu on jaettu mm. kaikille kansanedustajille. Eläinsuojelulain kokonaisuudistuksen aikatauluun liittyy paljon epävarmuuksia ja eläinten viikolla nostimme esiin huolestuneisuutemme lakiuudistuksen etenemisestä. Eduskunnan Kansalaisinfossa Eläinten päivänä järjestetty tilaisuus keräsi paikalle sekä median edustajia että keskustelijoita lähes kaikista eduskuntaryhmistä. Samassa tilaisuudessa myönnettiin vuoden 2013 Anti Animalia -palkinto maa- ja metsätalousministeri Jari Koskiselle. Koskisen palkitsemista perustelivat ministerin riittämättömät toimet monien luonnonvaraisten eläinten suojelemiseksi ja resurssien riittämätön ohjaus eläinsuojelulain uudistustyöhön sekä Koskisen turkistarhaukselle osoittama vahva tuki.

”Avoimuuden ja tiedottamisen lisääminen on ainoa oikea tie. Ei se, että lähdetään muuttamaan lakia niin, että ihmiset yhä vähemmän tietävät, mitä eläimille tehdään”. – Salla Tuomivaara MTK:n vaatimuksesta lakimuutokseen, jossa eläinaktivismi tiloille olisi kotirauhan rikkomista. Ilkka 7.10. 2013

13


Toimintakertomus 2013 7.2 Eettinen kuluttaminen ja yritysyhteistyö

7.3 Eurovaalit

Vapauta valinnoilla -sivuston ylläpitoa jatkettiin. Sivustolta löytyi vuoden lopussa arvosteluja 28 kaupungin ravintoloiden kasvisruokatarjonnasta, runsaasti reseptejä sekä tietoa eläineettisestä kuluttamisesta. Luovutimme yhteistyössä muiden eläinsuojelu- ja ympäristöjärjestöjen kanssa presidenttiparille luomukasvisherkkukorin joulun alla. Ravintolapäivinä (neljä päivää vuonna 2013) Animalian aktiivit järjestivät vegaanikahvilatoimintaa useissa kaupungeissa.

Koska europarlamenttivaalit ovat myös eläinsuojelullisesti merkittävät vaalit, Animalia ja SEY Suomen eläinsuojeluyhdistysten liitto ovat mukana kattojärjestönsä Eurogroup for Animalsin EU:n laajuisessa Putting Animal Welfare at the Heart of the European Elections 2014 -kampanjassa. Vaikka kampanjan näkyvin aika tulee olemaan kevät 2014, aloitettiin kampanjan pohjatyö jo vuonna 2013. Animalian edustajat muun muassa tapasivat lähes kaikki eduskuntapuolueet keskustellakseen eläinsuojelullisesti keskeisimmistä tavoitteista EU:ssa, puolueiden vaaliohjelmatyöstä ja eläinsuojelujärjestöjen vaaleja silmällä pitäen valmistelemasta materiaalista.

Animalia jatkoi eläinkokeettoman kosmetiikan listan sekä turkittomien vaateliikkeiden listan ylläpitämistä. Vuoden lopussa kosmetiikkalistalla oli 48 Suomessa myytävää kosmetiikkamerkkiä ja kahdeksan kodinpuhdistusainetta. Kosmetiikkalista on edelleen yksi Animaliasta eniten kysytyistä asioista sekä käydyimmistä nettisivuista. Turkittomien vaateliikkeiden listalla oli vuoden lopussa 77 Suomessa toimivaa vaatealan yritystä.

Järjestöt tarjoavat kaikille EU-parlamenttiehdokkaille mahdollisuuden sitoutua eläinten hyvinvoinnin edistämiseen allekirjoittamalla sitoumuksen eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi. Sitoumus pitää sisällään eläinsuojelujärjestöjen

Kuva: Presidentin kanslia

Luomukorin luovutus presidenttiparille.

14


Toimintakertomus 2013 vaalitavoitteiden ydinkohdat. Samaa sitoumusta keräävät Eurogroup for Animalsin jäsenjärjestöt ympäri Eurooppaa. Animalia ja SEY julkaisevat allekirjoittajat Eläinpolitiikka-sivustollaan ja tiedottavat asiasta mm. sosiaalisessa mediassa. Kampanjasta on kerrottu jäsenille, lahjoittajille, vapaaehtoisille ja muille sidosryhmille myös muun muassa Animalia-lehdessä.

7.4 Kansainvälinen toiminta Vuonna 2013 Animalia jatkoi aktiivista kansainvälistä toimintaa Eurogroup for Animals -kattojärjestössään, jonka hallitukseen kuuluu myös Animalian toiminnanjohtaja. Animalia toteutti aktiivisesti kattojärjestönsä kampanjatyötä Suomessa ja osallistui tulevan kansainvälisen työn suunnitteluun. Eurogroup perusti vuonna 2013 työryhmiä, joiden kautta jäsenjärjestöjen osallistuminen Eurogroupin toimintaan on aiempaa kiinteämpää. Animalia osallistuu seuraavien Eurogroupin ryhmien toimintaan: Farm Produce Welfare Schemes, Eurogroup Membership Structure, Possible EU legislative framework law for animal welfare, Farming ja Animal Experimentation. Lisäksi Animalia seuraa Wildlife-ryhmän toimintaa. Eurogroupin lisäksi Animalia osallistui aktiivisesti myös kahden muun kansainvälisen kattojärjestönsä – European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE) ja Fur Free Alliance (FFA) – toimintaan. Näiden järjestöjen toimintaa on esitelty tarkemmin muualla vuosikertomuksessa. Fur Free Alliancen kautta Animalia tuki Kiinassa toimivaa ACTAsia for Animals -järjestöä, jolle myönnettiin 10 000 puntaa kuluttajille suunnattuun turkisvastaiseen tiedotuskampanjaan.

groupin koolle kutsumaan tapaamiseen Tallinnassa. Animalian lisäksi tapaamiseen osallistuivat SEY Suomesta, Estonian Society for the Protection of Animals Virosta, Animal Friends Latvia, Animal Friends Liettua, Compassion in World Farming Puolasta sekä Eurogroup for Animalsin edustaja. Tapaamisessa keskusteltiin Baltian maiden EUvaalikampanjoinnista ja jaettiin hyviä käytänteitä kampanjointiin, varainhankintaan ja vapaaehtoisten rekrytointiin liittyen. Marraskuussa Animalia myös esitteli toimintaansa Tallinnan Vegan Fair -tapahtumassa Estonian Society for the Protection of Animals -järjestön kutsusta. Pohjoismaista yhteistyötä Animalia teki erityisesti ruotsalaisen Djurens Rätt -järjestön ja norjalaisen NOAHjärjestön kanssa. Animalian Karhuryhmä jatkoi toimintaansa Aasian sappikarhutarhauksen lopettamiseksi. Ryhmä keskittyy karhutarhauksesta tiedottamiseen sekä varojen keräämiseen AAF:n (Animals Asia Foundation) toiminnalle Aasiassa. Animalian toiminnanjohtaja Salla Tuomivaara asui palkattoman vapaansa (4/2011- 4/2013) aikana Kiinassa ja vieraili Animalian tukemalla AAF:n tarhalla Kiinan Chengdussa. Palattuaan Suomeen Tuomivaara kertoi valokuvien kera vierailustaan, AAF:n toiminnasta, sappikarhutarhauksesta ja yleisemmin Kiinan eläinsuojelutilanteesta yleisötilaisuuksissa Helsingissä, Oulussa, Tampereella ja Kouvolassa. Animalian koiraryhmä pyrkii edistämään koirien hyvinvointia Suomen ohella etenkin sellaisissa maissa, joissa on mittava kulkukoiraongelma. Ryhmällä on kaksi kummikoiraa Viipurin koiratarhalla ja lisäksi se maksaa kuukausittain kahden kulkukoiran steriloinnin Romaniassa vastuullisella klinikalla.

Eurogroup puolestaan pyrkii tukemaan Itä-Euroopan pienten ja uusien eläinsuojelujärjestöjen toimintaa. Animalian vastuualueena on neuvoa ja opastaa Baltian maiden järjestöjä tarpeen mukaan. Lokakuussa Animalia osallistui Euro-

15


Toimintakertomus 2013 7.5 Lausunnot

7.6 Eläinten viikko

Vuonna 2013 Animalia antoi kuusi virallista lausuntoa lainsäädännöllisiin uudistuksiin liittyen:

Eläinten päivänä Animalia järjesti eduskunnan Kansalaisinfossa keskustelutilaisuuden eläinsuojelulain kokonaisuudistuksen etenemisestä ja siihen kohdistuvista huolista. Animalia jakoi tilaisuudessa myös perinteiset Pro ja Anti Animalia -palkinnot. Eläinten viikolla Animalia näkyi tapahtumin monilla paikkakunnilla ympäri Suomen: valokuvanäyttelyt, kynttilätapahtumat, infopöydät, vegaanikahvilat sekä keskustelutilaisuudet veivät ihmisille viestiä eläinten oikeuksista ja hyvinvoinnista. Alakoululaisia herätettiin pohtimaan eläinten hyvinvointia piirustuskilpailussa, jossa he pääsivät piirtämään aiheesta Iloinen eläin. Kilpailu osoittautui hyvin suosituksi ja Animalian toimiston edustajilla ja päätuomarilla sarjakuvataiteilija Milla Paloniemellä oli mittava urakka palkittavien töiden valitsemisessa.

6.2.2013 Maa- ja metsätalousvaliokunnalle lausunto esityksestä laiksi tieteellisiin ja opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta 22.2.2013 Maa- ja metsätalousministeriölle Eläinsuojeluliitto Animalian ja SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton kommentit luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi eläinsuojelulain sekä rikoslain 17 luvun 14§:n muuttamisesta / MMM031:00/2012 15.5.2013 Maa- ja metsätalousministeriölle lausunto esityksestä laiksi tieteellisiin ja opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta 15.5.2013 Maa- ja metsätalousministeriölle lausunto valtioneuvoston asetuksesta tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnasta 21.11.2013 Opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunto hallituksen esityksestä teatteri. ja orkesterilain muuttamiseksi koskemaan sirkustaidetta 19.12.2013 Eläinsuojeluliitto Animalian ja SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta ja elintarvikelain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Lausunnot ovat luettavissa sivulta www.animalia.fi/animalia-toimii/lausunnot.

16


Toimintakertomus 2013 7.7 Nuorisotoiminta Animalia jatkoi eläintuotannosta ja eläinetiikasta kertovien kouluvierailuiden tekemistä. Vuoden aikana tehtiin noin 30 kouluvierailua kymmenellä eri paikkakunnalla. Kouluvierailukoulutuksia järjestettiin yhteensä neljä: kaksi Helsingissä, yksi Tampereella ja yksi Oulussa. Koulutuksiin osallistui yhteensä 28 ihmistä. Kouluttajina toimivat Animalian koe-eläinvastaava Marianna Lammi ja Animalian hallituksen jäsen Roope Kanninen. Opettajien ja muiden nuorten parissa työtä tekevien avuksi perustettiin oma sivusto www.animalia.fi/koulujanuoriso, josta mm. voi tilata kouluvierailijan, ladata aamunavauksia ja luentomateriaalit taustaoppaineen itselleen sekä löytää mielenkiintoisia linkkejä opetuksen tueksi. Kouluvierailuiden raportoinnille tehtiin samalla sähköiset lomakkeet. Vuonna 2012 julkaistusta yläkoulujen ja lukion opetukseen tarkoitetusta Eläimille oikeuksia -vihkosta otettiin lisäpainos. Nuorille suunnattu Manimalia-lehtinen toteutettiin nyt toisen kerran. Edellisen kerran lehtinen julkaistiin vuonna 2010. Molempia jaettiin erilaisissa tilaisuuksissa sekä monien muiden Animalia-esitteiden tapaan SubjectAid-palvelussa, joka on koulutoimen työntekijöille lisäopetusmateriaalia tarjoava aineistopankki. Opettajia varten tehtiin Animalian kouluyhteistyöstä kertova esite sekä varainhankinnallinen Tassua toisen eteen -esite. Kouluyhteistyön mahdollisuuksia esiteltiin tammikuussa opettajille suunnatuilla Educa-messuilla.

Keväällä 2013 Animalia jatkoi vaikuttamistyötään opetussuunnitelman (OPS) kokonaisuudistuksen parissa. Helmikuussa järjestö julkaisi kannanoton eläinten hyvinvoinnin sekä eläinetiikan sisällyttämisestä opetussuunnitelmaan. Kannanotto toimitettiin helmikuun alussa OPS2016 rakenne- ja tavoitetyöryhmän edustajille. Animalian nuorisotyöryhmän edustajat tapasivat kevään aikana rakenne- ja tavoitetyöryhmän sihteerin, opetusneuvos Liisa Jääskeläisen, ympäristöopin työryhmän puheenjohtajan Tiina Tähkän, biologian työryhmän puheenjohtajan Lea Houtsosen, uskonnon työryhmän koko työryhmän sekä elämänkatsomustiedon työryhmän puheenjohtajan Pekka Elon. Työryhmille esiteltiin Animalian kannanotto sekä keskusteltiin eläinetiikan sisällyttämisestä kunkin oppiaineen opetussuunnitelmaan tai opetussuunnitelman tukimateriaaleihin. Animalian nuorisojäseniä haluttiin muistaa erityisesti ja heille lähetettiin kevään jäsenkirjeet paperisina ja mukana myös esitteitä ja muuta luettavaa. Marraskuussa Animalia osallistui Helsingin Nuorisoasiainkeskuksen Ruutiexpo-tapahtumaan Helsingin kaupungintalolla sekä Elävä maaseutumessuille (ELMA), jossa messupiste suunniteltiin erityisesti lapsia ja nuoria varten. Jaossa oli muun muassa eläinaiheisia kortteja, sarjakuvataiteilija Milla Paloniemi oli paikalla signeeraamassa kirjojaan ja Eläinten viikon piirustuskilpailun töistä koottiin messuosastolle näyttely. Syyskuussa järjestettiin nuorisolle suunnattu viikonloppuleiri Tuusulassa alueosastotapaamisen yhteydessä.

Lokakuussa lanseerattiin Animalian alakouluille suunnattu piirustuskilpailu. Kilpailua mainostettiin vapaaehtoisten avulla mahdollisimman monella paikkakunnalla. Useat kymmenet koulut osallistuivat kilpailuun ja piirustuksia tuli useita satoja. Kilpailun päätuomarina toimi sarjakuvataiteilija Milla Paloniemi. Voittajatyöt olivat esillä Elma-messuilla marraskuussa. Osasta voittajatöitä painatettiin kortteja jaettavaksi lapsille erilaisiin tapahtumiin.

17


Toimintakertomus 2013 7.8 Seura- ja harrastuseläimet Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnassa toimi alkuvuodesta varajäsenenä Kati Pulli ja loppuvuodesta Laura Uotila. Animalia osallistui neuvottelukunnan kautta keskusteluun näiden eläinten hyvinvoinnista. Lisäksi Animalia osallistui Suomen Kennelliiton järjestämään Koira 2013-tapahtumaan joulukuussa Messukeskuksessa. Animalian koiraryhmä järjesti koira-aiheista toimintaa ja osallistui mm. Löytökoiralauantaitapahtumaan. Animalia allekirjoitti myös useamman Romanian päättäjille suunnatun kirjeen maan löytökoirien tappamisen lopettamiseksi.

8. Tiedotus

Kuva: Wilhelmiina Keränen

Vuonna 2013 Animalia nosti viestinnässään esiin ajankohtaisia eläinsuojeluasioita, erityisesti turkistarhaukseen, koe-eläintoimintaan sekä eläinsuojelulain uudistukseen liittyen. Animalia oli aktiivisesti mukana julkisissa yhteiskunnallisissa keskusteluissa eläinsuojelusta sekä eläinten oikeuksista. Kaikkiaan Animalian viestintä oli tehokasta ja näkyvää. Vuoden aikana Animalia lähetti 24 tiedotetta, joista osa tehtiin yhdessä yhden tai useamman muun suomalaisen järjestön kanssa. Animalia toimi aktiivisesti myös verkossa: Animalian ylläpitämillä Facebook-sivuilla sekä Twitterissä käytiin keskusteluja eläinten oikeuksiin liittyvistä teemoista. Keskustelu sosiaalisessa mediassa aktivoitui erityisesti silloin, kun valtakunnallisissa tiedotusvälineissä uutisoitiin erilaisista eläinten hyvinvointiin liittyvistä asioista. Animalia pyrki tehostamaan sosiaalisen median hyödyntämistä ja asiassa onnistuttiinkin erittäin hyvin erityisesti sen myötä, kun harjoittelija otti kokonaisuuden vastuulleen. Alkuvuoden 2013 viestintä painottui turkistarhauksen ympärillä käytävään keskusteluun. Animalia osallistui lukuisten turkistarhauksen kieltoa ajanutta kansalaisaloitetta koskevien tiedotteiden julkaisemiseen. Tiedotteet saavuttivat hyvin medianä-

18


Toimintakertomus 2013 kyvyyttä, sillä aihe kiinnosti laajasti niin kansalaisia kuin mediaakin. Animalia näkyikin useasti mm. televisiossa, radiossa ja lehdissä turkistarhauksesta keskusteltaessa. Tiedottamisessa nostettiin esiin myös eläinsuojelulain uudistaminen. Eläinsuojelulain kokonaisuudistus on työn alla maa- ja metsätalousministeriössä, ja Animalia halusi saada julkisen keskustelun piiriin lain sisällön ja uudistuksen toteuttamisvauhdin. Osin aiheeseen liittyen avattiin myös uudistetut Eläinpolitiikka-sivut yhteistyössä SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton kanssa syksyllä 2013. Loppuvuoden tiedotus painottui koe-eläinaiheisiin valmistellen vuonna 2014 käynnistyvää koeeläinkampanjaa. Koe-eläintiedotuksessa auttoi uusi koe-eläinvastaava, joka vastasi koe-eläinkysymyksiin myös medialle. Nasuvasti sanottu -blogissa julkaistiin 41 kirjoitusta vuonna 2013. Suurin osa kirjoituksista oli Animalian työntekijöiden kirjoittamia, mutta äänensä saivat blogin kautta kuuluviin myös useat vapaaehtoiset aktiivit. Blogissa vierailtiin kaikkiaan noin 42 000 kertaa.

Animalia-lehti julkaistiin uudella ulkoasulla numerosta 1/2013 alkaen. Lehtiuudistuksen toteutti Vera Liinasaari. Uudistus sai paljon myönteistä palautetta ja sitä pidettiin onnistuneena. Animalian jäsenluokkien muuttumisen myötä aktiivikirje muutettiin jäsenkirjeeksi vuoden 2013 alussa. Jäsenkirje lähetettiin sähköisesti kaikille sen tilanneille Animalian jäsenille neljä kertaa vuoden aikana. Kirjeessä kerrottiin ajankohtaisista Animalian kuulumisista. Jäsenkirjeestä lähetettiin oma versionsa nuorisojäsenille. Kirje on mahdollista erillisellä pyynnöllä tilata myös postitse.

Lehden vanha ulkoasu.

Lehden uusi ulkoasu.

8.1 Animalia-lehti ja jäsenkirje Animalia-lehti ilmestyi neljä kertaa vuonna 2013. Lehden päätoimittajana toimi eläinsuojeluasiantuntija Laura Uotila ja toimitussihteerinä viestintäpäällikkö Vesa Saarinen. Lehden taittajagraafikkona työskenteli freelance-periaatteella Vera Liinasaari. Päätoimittajan, toimitussihteerin sekä taittaja-graafikon ohella lehden tekemiseen osallistui joukko lehtityöstä ja valokuvaamisesta kiinnostuneita Animalian vapaaehtoisia. Lehdessä esiteltiin Animalian toimintaa, ylläpidettiin keskustelua eläinten asiasta Suomessa, otettiin kantaa ajankohtaisiin eläinpoliittisiin kysymyksiin sekä esiteltiin eläinkysymysten kannalta kiinnostavia henkilöitä.

19


Toimintakertomus 2013 9. Vapaaehtoistoiminta Vapaaehtoistoimintaa ylläpidettiin aktiivisesti. Vapaaehtoiskoordinaattori jatkoi vapaaehtoisten sekä alueosastojen tukena ja yhteyshenkilönä. Vapaaehtoisia koulutettiin kevään alueosastotapaamisessa ja syksyn leirillä. Vapaaehtoistoimintaan osallistumista pyrittiin rakentamaan aiempaa houkuttelevammaksi sekä pitkäaikaisesti sitoutuneille aktiiveille esimerkiksi alueosastojen ja toimintaryhmien kautta että kertaluontoisesti mukaan haluaville kiinnostuneille. Animalian kotisivujen kautta voi helposti liittyä vapaaehtoisrekisteriin, jolloin osallistuja saa oman kiinnostuksen kohteen mukaisia ilmoituksia vapaaehtoistyön mahdollisuuksista. Uusia vapaaehtoisia rekrytoitiin eri keinoin: nettisivujen kautta, sosiaalisen median avulla sekä messuilla.

Kuva: Hanna Heikkilä

Vapaaehtoiset osallistuivat vuoden aikana erilaisiin tehtäviin: esitteiden kuvittamiseen ja taittoon, kääntötöihin, myyntituotteiden suunnitteluun ja myyntiin, lehden tekemiseen, tiedon ja materiaalin jakamiseen, tapahtumien järjestämiseen sekä keväällä erityisesti kansalaisaloitekampanjaan liittyviin toimiin. Kansalaisaloitekampanjassa toimi myös erikseen koulutettu tiimi vapaaehtoisia kansanedustajien lobbaajina.

20


Toimintakertomus 2013 9.1 Alueosastot ja toimintaryhmät

9.2 Valtakunnalliset tapaamiset

Vuoden 2013 lopussa Animalialla oli alueosasto tai yhteyshenkilö 19 paikkakunnalla: Forssa, ItäLappi, Jyväskylä, Joensuu, Kajaani, Kerava, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Pääkaupunkiseutu, Rauma, Rovaniemi, Savonlinna, Tampere, Turku ja Vihti. Lisäksi Animalian alaisuudessa toimi kaksi toimintaryhmää (Koiraryhmä ja Karhuryhmä).

Kevään alueosastotapaaminen järjestettiin yksipäiväisenä maaliskuussa Helsingissä. Mukana oli 48 ihmistä ympäri Suomen. Päivän aikana vapaaehtoisille tarjottiin koulutusta mm. viestinnästä, eläinfilosofiasta ja Animalian kampanjoiden teemoista. Tapaamisen yhteydessä pidettiin järjestön vuosikokous.

Alueosastojen toimintaa tuettiin sisällöllisen avun ohella tarjoamalla taloudellista tukea, materiaalia ja koulutusta. Ryhmät olivat yhä mukana omilla alueillaan toteuttamassa vuoden suurinta kampanjaa, eli kansalaisaloitetta turkistarhauksen lopettamiseksi Suomessa. Lisäksi ryhmillä oli omia projekteja, seminaareja, kursseja, opintoretkiä ja muita tapahtumia. Esimerkiksi Turussa järjestettiin Vain eläin? -seminaari eläinten oikeuksista, Oulussa kerättiin Animalialle rahaa Jelpi-palvelussa ja vierailtiin turkistarhalla, Lahdessa järjestettiin Ravintolapäivän tapahtumia ja kasvisruokakurssi ja pääkaupunkiseudulla eläinkoeaiheinen seminaari. Tarkemmat tiedot alueosastojen toiminnasta löytyvät erillisestä liitteestä.

Animalian perinteinen jäsenten ja alueosastotoimijoiden syystapaaminen järjestettiin syyskuussa Tuusulan Metsäpirtti -leirikeskuksessa. Mukana kolmipäiväisessä tapahtumassa oli 47 osallistujaa ympäri maan. Tapahtuman tarkoituksena oli tarjota osallistujille koulutusta ajankohtaisista eläinsuojeluasioista sekä tarjota työkaluja toiminnan kehittämiseksi alueosastoissa. Ohjelmassa oli mm. europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen alustus aiheesta EU ja eläinten hyvinvointi, eläinoikeusfilosofi Elisa Aaltolan luento sekä Katri Silvosen koulutus osallistavasta päätöksenteosta.

Ravintolapäivänä Lahdessa.

21


Toimintakertomus 2013 10. Yhteiskuntavastuu Animalia huomioi toiminnassaan myös ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin. Animalia on pyrkinyt toiminnassaan välttämään lentomatkoja ja suosimaan mahdollisuuksien mukaan raideliikennettä tai muita ympäristön kannalta kestävämpiä vaihtoehtoja. Animalian myyntimateriaaleissa on otettu huomioon tuotteiden alkuperä ja materiaaleina käytetään mahdollisuuksien mukaan luomu- ja reilun kaupan tuotteita. Myös Animalian tapahtumissa ja tarjoiluissa suositaan luomu- ja reilun kaupan tuotteita. Animalian tapahtumissa tarjotaan vain kasvisruokaa. Toimistokäytännöissä pyritään jatkuvasti ekologisesti yhä kestävämpiin ratkaisuihin.

Animalia on julistautunut syrjinnästä vapaaksi alueeksi. Sisäasiainministeriön vetämässä kampanjassa organisaatio sitoutuu kohtelemaan kaikkia asiakkaita ja henkilökuntaa yhdenvertaisesti riippumatta henkilön sukupuolesta, iästä, etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta. Animalia on Vastuullinen Lahjoittaminen ry:n (Vala) jäsenjärjestö ja Animalialle suunnatut lahjoitukset käytetään Valan suositusten mukaisesti.

Kuva: Hanna Heikkilä

Turkistarhauksen vastainen mielenosoitus.

22


Toimintakertomus 2013 11. Lopuksi Vuosi 2013 oli Animalialle näkyvän yhteiskunnallisen vaikuttamisen vuosi. Vuonna 2013 eläinsuojelutyö institutionalisoitui uusin tavoin. Animalian tavoitteissa pitkään ollut eläinsuojeluasiamies nimitettiin virkaan ja Koe-eläinten suojelun neuvottelukunta nimettiin ensimmäistä kertaa. Vaikka kotimaassa aloite turkistarhauksen kieltämiseksi kaatui, asettui turkistarhauskiellon taakse useampi kansanedustaja kuin koskaan aiemmin. Slovenia sai turkistarhauskiellon aikaan tänä vuonna ja Hollannin turkistarhauskiellon puolesta kampanjoineen järjestön johtaja kävi Suomessa kertomassa, millä tavalla saavutamme aikanaan saman. EU:ssa astui lopulta voimaan kosmetiikan eläinkoekielto, jonka puolesta Animalia on tehnyt työtä periaatteessa koko olemassaolonsa ajan. Järjestön hallitus on tyytyväinen vuoden 2013 toimintaan.

23


Toimintakertomus 2013

Eläinsuojeluliitto Animalia ry • Suvilahdenkatu 4, 00500 Helsinki • puh. (09) 720 6590 www.animalia.fi • animalia@animalia.fi

Profile for Animalia ry

Toimintakertomus 2013  

Eläinsuojeluliitto Animalian toimintakertomus vuodelta 2013

Toimintakertomus 2013  

Eläinsuojeluliitto Animalian toimintakertomus vuodelta 2013