Page 1

lj$t0l

HET ENE MOMENT GAAN ZE HELEMAAL LOS. HET ANDERE KUN JE EEN SPELD HOREN VALLEN. HET SCHIJNT EEN BIJZONDERE BELEVENIS TE ZIJN OM VOOR JAPANS PUBLIEK TE MOGEN OPTREDEN. EN HET LIJKT EEN TREND TE VORMEN,

WANT SINDS EEN AANTAL

JAREN ZIJN NEDERLANDSE JAZZMUSICI BIG IN JAPAN. HANS EN CANDY DULFER, TINEKE POSTMA, WOUTER

HAMEL, ROOM ELEVEN, PETER BEETS, EUROPEAN JAZZ TRIO... DE LIJST IS OMVANGRIJK, HET SUCCES EEN

LANGE TERMIJN PROCES. WANT HOE BEREIK JE EEN DOELGROEP DIE, DOOR EEN EIGENZINNIGE MARKT EN EIGEN CULTUUR, ERG AFWIJKT? HOE OVERLEEF JE EN WELKE ROL SPELEN LABELS

EN DE AFDELING JAZZ VAN MUZIEK CENTRUM NEDERLAND DAARBIJ? EEN AMUSANTE REIS MET KRITISCHE

KANTTEKENINGEN... rersr

arucrrious vaN os


Ze is er kind aan huis. In de ruim veertien aar dat Candy Dulfer ;n Japan komt, heeft

re

een enorme fanbase opgebouwd.

De

saxoÍoniste verzamelt nu met gemak dertig :nánnêrs nm zirh hccn lig samen met haar

rp het podium compleet uit hun dak

gaan.

l.r,^,r. aa.a+a ^r-";--" i-+ zË -^ Ër ^' uptrdu ^^+"-l Jdr vvd> ir uv trs,)1tr poot )oot udL

,rel anders: overbeleefd en dusdanig onder indruk van haar optredens, begonnen

:e

CAtll0Y

'ans vaak te huilen en verontschuldigden ze

: ch na afloop. ',ot :llpcn Candv nnk Vader Hans is

DROOII|I Ott||

er

:agekend populair. Uiteraard zijn de Dulfers

-\

;eleden traden er al musici op als Louis van

) jk en Ann Burton.

t

Sinds een aantaljaren is re toename van Nederiands jazzgeoriënteerde

I

-,sici in.Japan op zijn minst opvallend Van : )oartiesten als Wouter Hamel, Benny Sings =- Trilntle Oosterhuis tot moderne jazzmusici . s Tineke Postma, Jesse van Ruller en Yuri

if'

-cning, en van de dansachtige funk van r3 Dulfers en Saskia Laroo tot uitermate .l^:-^ ^:^^^r-:^,^-. ,UUlOlltr PldllUtrlU>

IIll JAPA|ll TI

l|ïIR|(EIII

- et de enige succesvolle jazzgeoriènteerde ='r esten in het Verre Oosten. Dertig laar

-

DU[ttB: lltT lS EEttJ

-r- hOi Frrrnne:n l:zz dl) wvwutt J'LL

--

r,

-

het land van de rilzende zon. Gitarist

Peter Beets en Jos van Beest; ze spelen allemaal. =-:k Room Eleven vertoeÍde eind februari en

lgwr ter Arriën Molema vond het een -:'tige ervaring. De band verzorgde zes

,-

' '-redpns in drip d:npn vnlncn< hp1 Rlrro ,rte principe: twee shows van vijf kwartier

'- een d.an Vonr dp band was de stilte tijdens hun optredens even 'r het publiek Molema: 'Het is een b jzondere =^^en.

!-r ilrEtr)crrIdd, --i^^ udL ^^^r ie lrrisïcren zonrlor - .orilr9 _: araiên rnrrni d:i i< orn nnholoo{d Nle aan

,.rtal

songs kwam het publiek los omdat we

- hri dp shornr hetrokkên. Een Nederlandse ':uw daar had buitenlandse concerten :Zr€F wêàfbij dat veel minder het geval

:;.

:

Fijn om

te

horen, want

wij

hadden

erentiekader. Het signeren na af loop .-s een belevenrs en we kregen spontaan

=:n

ref

. -.jeautjes.'

LIFE SAVER .''dy Dulfer voelt zich erg thuis bij

het

:: anse publiek. Ondanks de beleefde cultuur '='kt ze dat fans die haar concerten al jaren -'-nolzon

-:<

raroion drt za hri í- rndrr oon hoolio

mogen doen. 'Het is de uitwisseling .^ culturen die het zo leuk maakt. Mensen

= naar Japan gaan moeten zich echt in de .-.r verdiepen. lk heb er veel geleerd. r:anners zijn enorm prof essioneel, loyaal en :- npn êên nprnipldin npvoel voor humor.' . 'e' koestert haar lapanse publiek -,danig, dat ze alleen voor hen workshops

::niseert op een bijzondere locatre: : enorme muziekwinkel lshimori (www. . nori-co.com) in Tokio. Geen enkele '.:iekzaak in de wereld kan volgens

.-

haar

deze tippen. 'Ze hebben al{es voor je sax. 9en die alleen daar te verkrijgen ziln. Op ^ workshops komen zeer diverse mensen ' /an kleine verlegen meisjes tot grote :^nen in driedelig pak. Het is aandoenlijk -

met zo'n publiek te werken. Japanners keihard, waardoor een hobby erg

. .en

helannrirk is Fen snnri life saver. Voor elke hobby is er wel een markt. Daarom heb je zo'n uitgebreide winkel van drre etages, met een jazzclub in de kelder.'

Frrrnn: Innn ic tpnpn:llerlei obstakels c: In Japan kan niemand het zich veroorlo!/Êom Íouten te maken. Dat zit in hun cultl-'

PER,FECT GEREGELD

energie in steken zeer serieus. Alles

Daarom nemen ze alles waar ze

Ook trompettiste Saskia Laroo treedt al laren op in Azië en Japan. In '1 999 ging ze voor het eerst mee mel Hans Dulfer, waar ze optrad in Huis ten Bosch. Een soort Nederlands

nrptn:rk

mêi êên einon iazzfo<tival 7ii L'l

herkenï de oenoemdp kenmerken van het

l:n:nce nrrhlieL To heoÍt de prhta lanannpr leren kennen door met gitarist Akio Sasalima

ttr tnêrên '\A/ennppr ip in het binnenland speelt en bij de mensen thuis komt, da" leer 1e de Japanse crltuur kennen Deze lijkt erg op die van Taiwan en China' hn vc

de

l-^-^-^ JAPótl)c

-, li"". LUILUTJI

>^êr '). 4tur

êta^nTrnnrn LryLrrÀrrilrrV.

ónlz vvN

is een ve.haal apart. Zonder dat Room Eleven er optredens of muziek,ndusrrie

promotietours had gedaan, hingen er overal

affiches van de band en kwam de band tildens hun recente bezoek de albumhoes op enorme billboards tegen. Laroo licht toe dat wanneer een album uitkomt, het er kort en heftig aan toe gaat De wrnkeis staan vol mel enorme reclameborden De cd's zijn tijdelilk verkrijgbaar. Wanneer een artiest optreedt,

komt het materiaal weer

tevoorschijn.

Daarnaast is exclusiviteit belangrijk voor de Japanse markt, om te kunnen concurreren

met de parallelle import. Als daar een

wordt uitgebracht, rs dat mer

cd

vertaalde

nrrlfor uuilcr ^n

vnant vvggL h^An+

+^ê.1.r tvg uoL in l:nen

1ll^. oilq) vvoor c<rl '^,.-. ^^^ nn{z naha'rr+

Neroens anders Ier wereld zetten mensen achter de schermen zich zo voor haar in. 'ln

a-

rr,,o,'c:

lê ilruEL m^^t r'.1..r.^^l^^ JE uddr )pcrgrr d

>_

_

je leven ervan aÍ hangt, dan wordt het exi.: gewaardeerd, Japanners zijn niet blil r=: artiesten die te laat komen of stoned oo ':: podium staan Ze zijn te beleefd om e' = -

vin

1ê Tpnnên

má:r :ls het ze niet oe.;

-

bellen ze niet meer.'

MET VOORBEDACHTEN RADE De familie Dulfer moest wel even wen-:aan de Japanse cultuur. Groot versch "=de Nederlandse markt is dat een Japa- '=

alles overweegt, wat de nodige tijd Ie'-en tot verwarring kan leiden. SaxoÍon s: :directeur van Maxanter Records, Aexa-:=' Beets, brengt cd's uit voor artiester :. Beets Brothers, Peter Beets, llja Relngc-::

Rita Reys en Lils Mackintosh.'Doo" ..

taalbarriere komt het regelmatrg vooÍ:r .:

tildens eerste contacten partijen etL ;: -' volledig begrijpen. Dan k inkt er aan lal:-.= ziide echter altiid 'ves'. wat u t belee' ; - =

wordt gezegd. Wanneer brjvoorbee :: :=besproken tour bevestigd moet r, c'r:'- : details volgen, komt de aap u t de -^ Dat gebeurt alleen in het beg n, aa.'-. . -' ê êr nn inno<told R'i rnrodorzi ri< ; '

wordt alles tot in de puntles .:':f rn^rr !orruy !ot tuy

hoesteksten en bon ustracks. arnrlv LOrruy )rr,ó<l

norfarl noronol^ rqLL 9srq9qru. Pcr

tljd

l-)rrlfor uurtcr uuil ct

,ntf À haott L ur/rLrur nln rtqqrt ttgct uczgrruc

.

-

.1

betrapt zichzelf erop dat Ho la.ce'; hohhon

:

,-- raE.: -... à-::'' -:

do nndnrnco

'

krijsende Amerikaanse'rè

-:

,

l=

.

: -


Jt l|I lltT BIN|ïl[tllLA|llD SPttlJ t|ll BIJ 0t OAtll LIIB JI OI JAPAtll$I CUI-TUI|R |(E|ll|ï|I|ïl. OIZI

SASIflA LAR00: ltÏA|l|]ll[[R

Ílll[tll$[tll TI|UIS I(O|l,lI

tIJIfi IRff OP OII lÍA]ll TAItÍ||Atl| IIll C]|INA

alles en rk zie dat ze daaronder .-;Een extra reden om die mensen goet:

behandelen, dat ontvang 1e dubbei te' Onze monrtorman Jan wordt op de.:e enthousraste rnanier ontvangen als ik. Ter-.. een crewman rn Europa vaak nret afatsoenllk wordt aangesproken. We nror:. alt Jd aÍkrcken wanneer we naar huis qn. Het is een droom om rn Japan te werkel

EIGEN IDENTITEIT Volgens DulÍer worden Japanners r.. kleinerend behandeld Ze stoort zich er;. dat Nederlanders de cultuur veelal begrilpen en denken dat ze er snel c.

ÈÈ

kunnen verdrenen. De vele mogel jkhecr: in het land, ook op lazzgebied, hebber'maken met toenemende verwesteri JL en de n euwsgierige bevolkrng. Volgr A exander Beets ontw kkelt Japan | constant. Eerst vanuit ergen traditres.

{,"

tt NI

, {,

t

mLrzrkaJe rdentrterten, vervo gens v

a anriÊ

-

cu/turen. Beets: 'Wat betreÍt lazz ligl c:Íocus op de American Songbooktradrtie lt hebben ze ook Europese lazz ontdekt, c vr j inteliectueei is van karakter. Nederlar. -

heeit b nnen Europa een onqeloof ijk

hoo n veau van lazzmusrcr en veel u tgebracht cr" aarrspreekt ' Daarnaast va t hem een ande.. trend op. lazz rs Atp. )azz heeÍI een eige

rdentitert waar mensen wil en brlhoren. E ine lt'1u ler van de Amsterdarr Jazz Agenc

--

_t 1,.

J

il +*

vertegenwoordrgt arttesten als Randai Corser Francien van Turnen en Jesse van Ruller .lapan. Laatstgenoemde is daar al laren ee grote naam. Ze constateert ook een breder. Interpretat e van het begr p Jazz en van eel globa e trend de were d worcit kleiner docmoqelrjkheden op nterneï, zoals myspace e YouTube, waar ook lazzmLtstct hun voordee mee doen Het is enerzilds makkelilker voo' een artrest om ztchzelf z chtbaar te maker anclerz 1ds rnoe lrlker, omdat tedereen muzte. op het web kan plaatsen.'Jazz vormt steed: meer een iíesty e. Het kan van alles ziln. eebeetle akoest sch, eerr crooner past er heÊ gemakkel 1k tussen, maar ook improvisatte Dat zie rk nu ook in Japan.' Mu ler merkt op dat Japan e ke act oÍ art es:

een plaatsle qeeft

rl

een specifiek circu:


+

2004 heeft hij zijn eigen lab: l: :. . opgericht, waarbij drverse f':,;.' -' . jazzmuzikanten ziln aangeslo:e- :: -' , :. Claassen, Michiel Borstlap, Jesse .. - : . . en Fleurine.'

Naast ltsuno z\n steeds ll.eÊ" -.: : en artresten ;. - =' exporteren Mark Morse en ÍV1ar-: -: - -' -. van Subdist.com vanaf 2003 a c,.--r : met name impro- en avant-garcia :: : drstributeurs

(voornamelijk afkomstig van BV Fe.. . lCP Records en Bimhuis Records S-: :

)r een specifreke doelgroep Daarnaast ..: Muller een toename van traditioneel .,:rtoire naar mainstreamJazz met rrnvloeden. 'Het luistert heel nauw onder = < circuit een artiest valt. Er ziln specifieke

,

.--clubs, zoals het beÍaamde Blue ' -. ur rrorhrodinn vErurEUilÍ9 - Ào

: :

;a--.-^h^n rren vott )dLLodtluuu

Note Club in Osaka nu plots veranderd

:e Billboard Club. De Japanners hangen : -en en programmering van hun clubs ,-.elijk op aan Amerikaanse voorbeelden,

j

.

het smooth lazz popblad Billboard.'

:_{RE GEWAÁRWORDING -: manager Harry Velleman van

-:a

Foreign Music ondersteunt saxofoniste Tineke

^'a, dre meerdere malen in Japan

is

Hij voegt toe dat Nederlandse -=est. anten srnds een aantal Jaren zelÍ :.

-

'

er

componeren

en met hun

eigen

ttre lannzamcrh:nrJ terrein wtnnen ten

- :-te van Amerikaanse standards, waar de . : 'roornamelilk op gericht is Pianotrio's

'êt mêêcl nnnrrlnil De Nederlandse ..: The European Jazz f rio (EJT) is in . land onbekend, terwijl ze in.Japan ..:nd succesvol zi1n. Hun repertoire '.

-:

hoof dzakelijk uit standards en wordt

.' n Azië uitgebracht en geproduceerd -..Ë :---^..^^-r L Ài-r rVrd\Ltln Kimat: f)e ners ' . rorJO4Zq^ptrr hen - en diverse anderen - in de - ën Molema verbaasde zich over de .= "eid persaandacht voor Room Eleven. .:s een bizarre ervaring. We hebben dagen zestien interviews gegeven.

.: journalisten nauwelijks tot geen - .creken, werk je met een tolk Dat is ' : gewaarwording, want je vertelt tien =:-elfde verhaal aan dezelfde persool

.: vertaalt.'Candy Dulfer werkt al : làdÍ met dezelfde tolk. Die kent -r ddels zo goed, dat wanneer de .re moe wordt, en details vergeet, . : zichzelÍ toevoeot Fvenals van F lï

te

danken aan hun

van de dollar.' Linda Waal, labelmanager

Note.

;. r> u< ^^

'

ia.. = distributeur Disk Union in Tok o '.'- :'Disk Union heeft goede dingen o'.:- : geschreven en specifieke albums qe.€ =::: die opnieuw ziln gerecenseerd -:.: was lapan rn 2007 onle grootsïe a' '= terwijl Amerika dat altijd was D.i -=='. voornamelijk te maken met de lage ...' heeft veel

verschijnen er over DulÍer regelmatig grote items in populaire bladen als Swing Journal, het grootste lazzblad van Japan.

LANGE ADEM In lapan kan het dus allemaai. Of is het schone schijn? Vanuit diverse hoeken klinken dezelfde ervaringen: om succesvol te zijn in Japan is een lange adem nodig. Het kost soms jaren om voet aan de grond te krijgen

op de een na grootste muziekindustrie

van de wereld, na de Verenigde Staten. De markt

is anders dan de Europese en Amerikaanse. ln tegenstelling tot die markten, bereikt een artiest niets in Japan zonder uitgebrachte plaat, een lokaal label en een impresariaat.

Het land is een van de grootste afnemers van cd's, terwijl illegaal downloaden nog te overzien is. Daarnaast functioneren de podia anders: zij programmeren niet zelÍ, maar worden uitgekocht door impresario's die zelf buitenlandse artiesten boeken. Paul Gompes is per 1 januari 2008 hooÍd van de aÍdeling jazz van het sectorinstituut Muziek Centrum Nederland (MCN). De voormalige Dutch Jazz Connection is een van de zes muziekinstituten die is opgegaan in dit gefuseerde kennis- en promotiecentrum Gompes heeÍt in het kader van de tweejaarlijkse Dutch Jazz Meeting (een tweedaagse showcase, waarbij Nederlandse

jazzmusici optreden voor buitenlandse

programmeurs) regelmatig contact met labels

en impresariaten. Volgens hem is

Hiroshi

Itsuno een van de belangri.lkste independents voor Nederlandse jazzmusici.'ltsuno, destilds nog werkzaam voor Universal, was rond 2003 al ger'nteresseerd in talent uit ons land. Sinds

bij Dox Re:-' (onderdeel van Stroom managei-:-: lobbyt ook al een aantal jaren voo' -:. artiesten. In 2005 kwam ze in a.' ..

:

met platenmaatschappil P-Vr e : \.ra.'.: Cool Collective leidde tot de !i:: Samenwerkrng. Waal weet inmrd0e j -.' alles afhangt van de inzet van he: .:-. 'Voor een goede promotre moet eeflink in een artiest willen investeren :-. . brengt bijvoorbeeld niet standaarc . van Dox uit; ze kijken per alburn .. .: . . : en niet werkt.' Het label was enthc -.. : ' over de New Cool Collective Big Be'- : r Wouter Hamel en koppelde binnen -3 de artiesten aan de Billboard Lrve Interaction. Het album Trippin'

.

AÍgelopen herfst was Waal met Har-= . een promotour in Japan. lnmidde s .:'' de blonde zanger samen met spec a r.: Rcnnv Sinns trên qr.rêqvolle tou' c_' : rug en werkt Dox met P-Vine voo' -=' New Cool Collective aan een vervo .

VINGER IN DE PAP De invloed van de Japanse n-à'.ri :pers is dus erg belangri.l independents had ook de voo"r-e ,'. Jazz Connection een vinger i .: - : zich nu in een iets andere '. c ''- . binnen het Muziek Centrum []::=" .-

.

-

.-

geldt voornamelijk voor

de -.':

-r

-

-- -

aóntaalên P:rrl Gomne5 .'. e' samen met het Yokohama ia:: :'r ' : Festival. Ditismetcirca80 C!l:.: -.. grootstelazzevenement ondersteuning van het

artresten

Programrneur

wo'de-

I ra::- . .. . i.'-'.'.-:

}\oh-lc' . :'-'

-

: '


- --. =-"... - , ieert het MCN tijdens : := i: . j: Dutch Jazz Meetjng ook . .' - '. :.::e- Drverse artiesten krilgen - : alref de mogeJr7khe jd om dch - . . : :r : .. i: -:ê''rat onale markt te presenteren. - -=='. .ocaliste Carmen Gomes in 2004 ...:: riÊ' '!/OOr een paar honderd man Op '-- : -'aa- de testival opgetreden. Het was .:

-cre e.varing, hoewel er nog geen

-

-, :'::r optredens uit voort zijn gekomen. . .: : :e n gesprek over de release van een ' -' :. d 'De sa"nenwerking met de DJC : ::t r)r ma. Alles was goed geregeld. lk .: .: 'ret dit rnrtiatref, waaÍvan art,esten .^=:,'-,

< kunnen maken. Zelf had ik nooit

-, ::: .: .lnnen organiseren. De Nederlandse :-r.i.,.r alle hulp goed gebruiken Wel -

rr+inr+,,n"1^" orLrE)L vÈtuEr

:g

-ll^diltr>

l^^^ uue|,

-^l{ zeil

l^ uË

'.'aN reikt slechts mogelilkheden aan.'

-,: , :. c anrst Rob van Bavel is met ziln trio ' .:::à^ geweest Ziln plaat A most Blue , - 2005 onder licentie uitgebracht door ,::

=icrds. Het jaar daarop werd hiJ door - - rr.rnonnÀi^^ ^n twee COnCerten te r:.:' n Yokohama en verzorgde hil twee

-' :erren elders 'Paul heeÍt a,les goeo ..' me geregeld. Af gelopen oktober ::- ik er weer geweest, dankzij mijn ' ::i'*adtschappiJ. Inmrddels werk ik -

.

::. a's met een nieuw contact via Loet van j:' -ees onlrnelazzshop. Zo rs ee. oude '., ..'., The Other Side (1 991 ), opnieuw -..:eoracht. In april vertrek ik voor twee '.:..er naar ïaiwan om daar les en acht . - -e'te" te geven, wat ik grotendeels op

: -tr :- r':rht hph npnrnaniseerd ' KRITIEK '.:: jr dÊ prettige ervaringen is er ook kritiek :-

-ei functioneren van de DJC/MCN.

: :'rên

^^^l' cvcIdr)

= .,=

Niet

vindt h'irinnrhpeld de communicatre r^'^l^-*ionrnredrrro uc )qtqLt,_r,

v:n do

- : ...ases

,

''''-1

die door een vaste commissre s.rmenneqtpld. Die cornmrssie

.rÍ nrnor:mmêUrS en kenners als ngerhoeds, Ronald Keizer en Huub ".r

='; . - tr e Tildens de Exportmeeting op de Dag - :. \ederlandse )azz onLstond een pittige . : -.:s e tussen de DJC en het veld. Er werd ' : =.. geurt dat de commissie smaakgericht .

, -. :,-:s ssen wie wel en niet voor de Dutch

'..

'.leeting geselecteerd wordt. Paul i dre zelf nepn onderdeel van die

:':

nieuwe instrtuut heeft Buma Cultuur ook

de export van Nederlandse lazz in

haar

mandaat en benadrukt Gompes de soepele

Sdmenwerking tussen berde partrlen.

Dat de samenwerking tussen de lnstituten h^+ .,^1..J -ll^^^ rcr vcru dreer rrdar kan verbeteren, hliikt rrit divpr<p rp:rtips. Pianist Pe[er Beets voelt zrch persoonlijk geboycot. Volgens hem zou de DJC/MCN geen proactieve en nosirrpve onsïellino hebben om hem te ^^ cJr

hnolzon uusNqr

l:n>n | ilin r Jovorr.

Roof< uscrr,

r;;^ 'Fr Lr zrlrr

\,;;í lrnrn<n vrJ' JoPorr)E

die arlen door Paul Gompes zijn afgewezen. De vijfde keer ersïe de lenansp nêlnïeresseerde te weten waarom ik niet geboekt mocht worden. Later hoorde ik rechtstreeks van die bron, aênvraoên nÊwÊeqt

die me al vijí jaar (!) probeerde te boeken, dat mrjn muziek volgens de DJC niet goed zatt LVU

ziin Ltltr

r,nnr vuvr

do uc

lrnenc^,a'?6..r+ JoPorrJq JëLLttto

Nl1^r+ NL, l\dudt

ik daar ben geweest, dankzil hulp van

een

<n^n<^r ên onthnrrci.l5{ Wefd Onthaald

door publiek, ontving ik wederom

geen rêqnnnq ' P:rrl Gomnêq rÊ:nêêrt vorh::cd 'Deze beweringen zijn onluist. We geven iuvYLL'

interesse uit het buitenland voor individuele flroonên eltiid rlirpct dnnr:rn do nrnon

musicus in kwestie. Vorig jaar april ontving de DJC concrete interesse voor

Peters groep vanuit Yokohama. Dat is direct

aan hem doorgegeven. De uitnodiging is voortgekomen uit zijn eigen inspanningen,

het laar daarvoor in.Japan. Wat in miln ooen Teer nosrtief rs' Beets meldt dat de DJC hem na zijn ergen geplande tournee ook voor deze concerten niet financieel wilde ondersteunen. Yokohama moest alles bekostigen Hil had drie concerten moeten realiseren voor een in zijn ogen dusdanig laag bedrag dat het onhaalbaar bleek. Tevens vindt hi1 dat de DJC herhaaldelilk dezelfde artiesten ondersteunde ln oktober sncelt dc niànrqt mêï .lê làzz Orchesïra of the Concertgebouw in Japan, wel ondersteund

door de MCN. Ook Saskia Laroo vraagt zich af waarom het jazzinstituut haar nooit benadert om deel te nemen aan een showcase. lnmiddels regelt de trompettiste al jaren alles zelf in Japan. In het verleden heeft ze wel gepolst waarom ze er niet voor in aanmerking kwam. Volgens Gomneq zorr zo hol niet nndrn hohhon Telf ''.-"'Y ' zeQt hrj zich daar nret van bewust te ziln en

.r-!+ jur>L i,,i-+ udL f,-. r--^^ -'le lof verdrent voor Ldruu dl haar internationale inspanningen. Dat ze niet uitgenodigd wordt door de commissie heeÍt hij niet in de hand. Inmiddels vraagt vilruL

- ,, - s om bekendheid van Nederlandse .-- - - :( n het buitenland te stimuleren, : :.'tqfdmmeurs op het Nederlandse ' ' ..:'den geattendeerd. Japanse . : -!,: '.5 nemen zelf het initiatieÍ : - ..ài ze willen presenteren. De -, - :: e de showcase samenstelt, ':= t:::e,re r,vat zich onderscherdt =: -= '-: J'a e markt en aansluit bij ':)a

',.,Y' , ';.. :.. eede editie van de '.- :. - . ose )azz gepland : ,:: . :: e dag hosten Paul - . ,- :ja ..a'os Duppen een

-

.

slrategieën

:-

Jtzz

'-- --.'.

B

nnen het

Laroo zich af hoe substantieel de showcases

zijn.'Hoeveel heb 1e er aan als artiest? Hoewel, overal waar ik in Japan kom, hoor ik mensen over de DJC praten. lk vind het jammer dat ik nooit onderdeel daarvan heb kunnen zijn. Misschien speel ik te veel pop. Toch rmprovrseer ik ook. Er wordt vergetel dat ik minimaal tussen de tien en twintig buitenlandse shows doe per jaar.' Harry Velleman gaat een stapje verder: hij

zegt klachten te hebben ontvangen

van

musici die geen schiln van kans maakten bij de DJC. 'Het is schandalig dat de exportclub


Om een indruk te geven van

oe omvang van

artiesten die de afgelopen jaren voor zover bekend in Japan hebben opgetreden of daar een album hebben uitgebracht. hierbij een overzicht:

Hans en Candy DulÍer Saskia Laroo Room E even Wouter Hamel

Benny Sings Zuco 1 03 Pete Phi ly & Perquisite

Trilntle Oosterhuis (met Burt Bacharacl.r) Mart ln van itterson

el Borst ap BenJamrn Herman

Karel Boehlee Tr o

N4ich

ICP

New Cool Collect ve Fay C aassen T neke Postma

lazz Orchestra of the C oncertg ebouw

Quartet lesse van Rul er

Beets Brothers Peter Beets Trio Jos van Beest Tr o

Laura Fyg Fan Benn nk \4ike del Ferro European lazz

Mich el Braarn W lLem Breuker Col ect eÍ Zappl

It

o

Blk Bent Braarn Louis van D 1k Band Rob van Bavel TÍo Floating Worlds Yufr Honing Quartet eurine Franc en van Tuinen He n van de Geyn Rrta Reys F

e.v.a.

Nederlandse Jazzmusici in Japan  

Achtergrondverhaal over het succes van Nederlandse jazzmusici in Japan met diverse artiesten. Verschenen in 'Jazz', 2008

Nederlandse Jazzmusici in Japan  

Achtergrondverhaal over het succes van Nederlandse jazzmusici in Japan met diverse artiesten. Verschenen in 'Jazz', 2008

Advertisement