Page 1


Hoj! Jaz sem Zofi. Moje ime izhaja iz grške besede sofía, ki pomeni modrost.

Živijo! Jaz sem Plato. Ime sem dobil po Platonu, enem največjih in najpomembnejših grških antičnih mislecev.

Dragi misleci, odprli ste knjižico, ki v trinajstih poglavjih prinaša zanimive tipe miselnih nalog, s katerimi boste razvijali različne miselne sposobnosti. V vsakem poglavju so naloge razporejene po zahtevnosti, od najlažjih, ki jih boste zlahka rešili (tudi najmlajši, čeprav morda na začetku s pomočjo odraslih), do težjih oziroma zelo zahtevnih. V nekaterih poglavjih vam bo morda uspelo pravilno rešiti več, v drugih pa manj nalog. To bo odvisno od tega, kateri tipi nalog in katere miselne sposobnosti, ki so z njimi povezane, vam bolj ustrezajo oziroma v katerih miselnih strategijah ste boljši. To je podobno kot pri športu: nekateri bolje tečejo, drugi bolje plavajo ali so spretnejši pri igrah z žogo, nekaterim pa bolj ustreza učenje plesnih korakov. Pri reševanju miselnih nalog primerjava med posamezniki ni merilo uspešnosti, pomembneje je, da sledite, kako sami napredujete pri reševanju nalog znotraj posameznega poglavja – bodisi z vajo, bodisi z zrelostjo, saj se boste določenih nalog, ki vam jih na začetku ne bo uspelo rešiti, znova lotili čez nekaj časa. V knjižici vas bosta ves čas spremljali sovi Zofi in Plato, ki v vsakem poglavju pojasnita, zakaj je smiselno zagristi v določene miselne naloge. Vsaka skupina nalog se začne z navodilom, ki mu sledi zgled. Natančno branje in razumevanje navodila sta ključna za uspešno reševanje. S temeljitim pregledom zgleda boste preverili pravilno razumevanje navodila. Ko se lotite reševanja nalog, rešujte hitro, vendar natančno in pazljivo, da ne bi delali napak zaradi naglice ali površnosti. Naloge v posameznem poglavju rešujte v predlaganem zaporedju, saj so razvrščene od

3


lažjih k težjim. Poskušajte priti do dna prav vsaki nalogi; če ugotovite, da v določenem trenutku naloge ne zmorete rešiti, jo preskočite in se k njej vrnite čez nekaj časa, poskusite pa nadaljevati z drugimi nalogami v poglavju. Pravilnost svojih rešitev lahko preverite v poglavju REŠITVE na koncu knjižice. Če se boste nalog, ki vam jih ne bo uspelo rešiti, lotili čez nekaj mesecev, boste pri reševanju zagotovo uspešnejši. Tak način vam omogoča, da preverite svoj napredek. Reševanje nalog v tej knjižici vzemite kot izziv samemu sebi, ne tekmujte z drugimi, saj vsak posameznik različne naloge rešuje različno uspešno. Pri reševanju bodite sproščeni; hitro boste ugotovili, kako pri posameznih nalogah »uporabiti glavo«, da odkrijete pravilno rešitev. Če boste naloge reševali tako, boste urili svoje sposobnosti. Vsaka nova pravilno rešena naloga vas bo nagradila z užitkom in s samozavestjo, sčasoma pa boste sami prepoznali miselne procese, ki jih morate uporabiti za rešitev zapletenih miselnih orehov. S podobnimi okoliščinami se boste srečevali tudi v vsakdanjem življenju, bodisi v šoli ali doma, kjer boste na miselne izzive odgovarjali hitreje in bolj samozavestno. Z Zofi in Platom vas vabimo, da spoznate vznemirjenost ob reševanju miselnih nalog in doživite zadovoljstvo, ko vam uspe pravilno rešiti zapleten miselni oreh. Želimo vam vztrajnosti ter uspešno in sproščeno reševanje! Avtorji

4


Kazalo

1.

Dve enaki ..................................................................................... 6

2.

vsiljivci ....................................................................................... 16

3.

nizi ............................................................................................... 28

4.

analogije .................................................................................. 36

5.

Matrike ....................................................................................... 44

6.

slikovni suDoku ..................................................................... 60

7.

Dopolnjevanje Mreže vzorca ............................................ 64

8.

iskanje vzorca v Mreži ......................................................... 70

9.

polniMo like in telesa ........................................................... 78

10.

Štetje kock ................................................................................ 86

11.

plaŠči in telesa ......................................................................... 90

12.

Mreže Števil ............................................................................... 98

13.

BeseDni orehi ......................................................................... 102

uspeŠno reŠevanje Miselnih proBleMov .................................. 106 kaj je inteligentnost? ....................................................................113 reŠitve ................................................................................................ 130

5


1.

Dve enaki

Pomagaj Zofi in Platu pri vsaki nalogi poiskati dve popolnoma enaki sličici in ju obkroži. Po zgledu reši tudi druge naloge. Zgled:

1.

A

B

C

Č

D

E

A

B

C

Č

D

E

A

B

C

Č

D

E

A

B

C

Č

D

E

2.

3.

4.

Pri reševanju nalog v tem poglavju urimo sposobnost natančnega opazovanja, primerjanja ter razlikovanja na podlagi podrobnosti. Med različnimi podobami bodimo pozorni na številne podrobnosti, ki nam pomagajo čim hitreje najti dve podobi, ki sta popolnoma enaki.

6


5.

A

B

C

Č

D

E

A

B

C

Č

D

E

A

B

C

Č

D

E

A

B

C

Č

D

E

A

B

C

Č

D

E

A

B

C

Č

D

E

A

B

C

Č

D

E

6.

7.

8.

9.

10.

11.

7


12. A

B

C

Č

D

E

A

B

C

Č

D

E

A

B

C

Č

D

E

A

B

C

Č

D

E

A

B

C

Č

D

E

A

B

C

Č

D

E

A

B

C

Č

D

E

13.

14.

15.

16.

17.

18.

8


19.

A

B

C

Č

D

E

A

B

C

Č

D

E

A

B

C

Č

D

E

A

B

C

Č

D

E

A

B

C

Č

D

E

A

B

C

Č

D

E

A

B

C

Č

D

E

20.

21.

22.

23.

24.

25.

9


26.

A

B

C

Č

D

E

A

B

C

Č

D

E

A

B

C

Č

D

E

A

B

C

Č

D

E

A

B

C

Č

D

E

A

B

C

Č

D

E

A

B

C

Č

D

E

27.

28.

29.

30.

31.

32.

10


33.

A

B

C

Č

D

E

A

B

C

Č

D

E

A

B

C

Č

D

E

A

B

C

Č

D

E

A

B

C

Č

D

E

A

B

C

Č

D

E

A

B

C

Č

D

E

34.

35.

36.

37.

38.

39.

11


40.

A

B

C

Č

D

E

A

B

C

Č

D

E

A

B

C

Č

D

E

A

B

C

Č

D

E

A

B

C

Č

D

E

A

B

C

Č

D

E

A

B

C

Č

D

E

41.

42.

43.

44.

45.

46.

12


47.

A

B

C

Č

D

E

A

B

C

Č

D

E

A

B

C

Č

D

E

A

B

C

Č

D

E

A

B

C

Č

D

E

A

B

C

Č

D

E

A

B

C

Č

D

E

48.

49.

50.

51.

52.

53.

13


Zofi in Platu pomagaj med štirimi sličicami na desni poiskati in obkrožiti tisto, ki je popolnoma enaka prvi sličici. Dobro si oglej zgled, nato poskusi na ta način rešiti druge naloge. Zgled:

1.

A

B

C

Č

A

B

C

Č

A

B

C

Č

A

B

C

Č

A

B

C

Č

2.

3.

4.

5.

14


6.

A

B

C

Č

A

B

C

Č

A

B

C

Č

A

B

C

Č

A

B

C

Č

A

B

C

Č

A

B

C

Č

7.

8.

9.

10.

11.

12.

15


Misleca, miselne naloge za mlade bistroume  

Zbirka nalog za vse, ki radi rešujete miselne naloge (od 4. - 99. leta)

Misleca, miselne naloge za mlade bistroume  

Zbirka nalog za vse, ki radi rešujete miselne naloge (od 4. - 99. leta)

Advertisement