Page 1


MAČJA USPAVANKA MRRRNJAV, BRRRNJAV, PRRREDEM SI SANJE IZ MESEČNE PRRREJE, DA LAŽE BOM SPAL! MRRRNJAV, BRRRNJAV …


ŽABJA USPAVANKA REGA, REGA, KVAK, PRISKAKLJAL JE MRAK, LUNA PLAVA ČEZ VODNJAK IN NA BREGU DOLGOKRAK JE ZASPAL OBLAK.


Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom Konceptualna zasnova zbirke in strokovni pregled: dr. Igor Saksida Urednica zbirke: Alenka Kepic Mohar Avtorica besedila in ilustracij: Lila Prap Avtorica spremnega didaktičnega gradiva: dr. Dragica Haramija Urednica: Tihana Kurtin Jeraj © Mladinska knjiga Založba, d. d., Ljubljana, 2013 Za založbo: Peter Tomšič Glavni urednik: Bojan Švigelj Likovni urednik: Pavle Učakar Oblikovanje in prelom: Pia Rihtarič Tisk: Florjančič tisk, d. o. o. Naklada: 1000 izvodov Prvi natis Vse informacije o knjigah Mladinske knjige Založbe lahko dobite tudi na spletnih straneh: www.mladinska.com/sola in www.emka.si

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 821.163.6-93-1 087.5 PRAPROTNIK-Zupančič, Lilijana Živalske uspavanke / Lila Prap ; [avtorica spremnega didaktičnega gradiva Dragica Haramija]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom) ISBN 978-961-01-2645-4 268100096

Brez pisnega dovoljenja Založbe je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, hkrati s fotokopiranjem, tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki, v okviru določil Zakona o avtorski in sorodnih pravicah.


Profile for Andreja Petrovčič

Živalske uspavanke  

Vsaka žival ima svojo uspavanko, zbirka Domače branje

Živalske uspavanke  

Vsaka žival ima svojo uspavanko, zbirka Domače branje

Profile for andrejape
Advertisement