Page 1

Vida Manfreda Kolar, Mateja Urbančič Jelovšek

15

DRUGA matematika

DRUGA matematika

8

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK – 1. DEL

SAMOSTOJNI delovni zvezek za matematiko V DRUGEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

Druga matematika, samostojni delovni zvezek v dveh delih, je nadaljevanje prenove učbeniških kompletov za matematiko v 1. triletju osnovne šole in upošteva vse novosti posodobljenega učnega načrta.

1. del

Prednosti: • otroci skozi igro vstopajo v svet matematike in ga dojemajo kot prijetno izkušnjo; • razvijajo logično mišljenje z iskanji vzorcev, ocenjevanjem rezultatov ter razgraditvijo kompleksnega problema na posamezne naloge; • krepijo delovne navade in spoznajo, da znanje matematike ni samo odvisno od posebnega daru, temveč tudi od njihovega dela.

Manfreda Kolar, Mateja Urbančič Jelovšek

2

A MATEMATIKA

15

STOJNI DELOVNI ZVEZEK – 1. DEL

15

Vida Manfreda Kolar, Mateja Urbančič Jelovšek

2

DRUGA MATEMATIKA

DRUGA MATEMATIKA

8

8

15

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK – 2. DEL

15

DRUGA MATEMATIKA

8

8

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK ZA MATEMATIKO V DRUGEM RAZREDU

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK ZA MATEMATIKO V DRUGEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

1. del

2. del

Druga matematika, samostojni delovni zvezek v dveh delih, je OSNOVNE nadaljevanje prenove učbeniških kompletov za matematiko v 1. triletjuŠOLE osnovne šole in upošteva vse novosti posodobljenega učnega načrta.

samostojni delovni zvezek v dveh delih, je e učbeniških kompletov za matematiko v 1. triletju števa vse novosti posodobljenega učnega načrta.

Prednosti: • otroci skozi igro vstopajo v svet matematike in ga dojemajo kot prijetno izkušnjo; • razvijajo logično mišljenje z iskanji vzorcev, ocenjevanjem rezultatov ter razgraditvijo kompleksnega problema na posamezne naloge; • krepijo delovne navade in spoznajo, da znanje matematike ni odvisno od posebnega daru, temveč predvsem od njihovega dela.

vstopajo v svet matematike in ga dojemajo kot

91 12

1. DEL

www.emka.si www.mladinska.com/sola

11,40 €

1

3

27

91

3

12

ODOBLJ OS

11,40 €

1. DEL

1

2. DEL

3 11,40 €

ODOBLJ OS

EM EN

PO P

www.emka.si www.mladinska.com/sola

DRUGA MAT OPREMA.indd 1

91

12

EM EN

ODOBLJ OS

EM EN

PO P

m/sola

2. DEL

30

15 27

PO P

2. DEL

30

15 27

30

15

7

DRUGA matematika — SAMOSTOJNI delovni zzvezek — 2. DEL

7

DRUGA matematika — SAMOSTOJNI delovni zzvezek — 1. DEL

mišljenje z iskanji vzorcev, ocenjevanjem rezultatov kompleksnega problema na posamezne naloge; avade in spoznajo, da znanje matematike ni bnega daru, temveč predvsem od njihovega dela.

7

1

12.2.9 16:08


DRUGA MATEMATIKA Samostojni delovni zvezek za matematiko v drugem razredu osnovne šole – 1. del Avtorici: Ilustrator: Recenzentke:

dr. Vida Manfreda Kolar, Mateja Urbančič Jelovšek Damijan Stepančič dr. Snežana Mutić, dr. Ljubica Marjanovič Umek, Petra Kukec

Urednica: Lektorica:

Aleksandra Lutar Ivanc Vera Jakopič

© Mladinska knjiga Založba, d. d., Ljubljana, 2012 Izdala in založila: Za založbo: Glavni urednik: Vodja Izobraževalnega založništva:

Mladinska knjiga Založba, d. d., Ljubljana, 2012 Peter Tomšič Miha Kovač Senja Požar Horvat

Oblikovanje in prelom: Tehnični urednik: Tisk:

Pia Rihtarič Peter Svetek Tiskarna Grafika Soča, d. o. o., Nova Gorica, 2012

Naklada:

1500

1. natis Zvezek je tiskan na okolju prijaznem papirju.

Vse informacije o knjigah Mladinske knjige Založbe lahko dobite tudi na spletnih straneh: www.mladinska.com/sola in www.emka.si

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 51(075.2)(076.1) MANFREDA Kolar, Vida Druga matematika. Samostojni delovni zvezek za matematiko v drugem razredu osnovne šole / Vida Manfreda Kolar, Mateja Urbančič Jelovšek ; [ilustrator Damijan Stepančič]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 ISBN 978-961-01-2135-0 (zv. 1) 1. Urbančič Jelovšek, Mateja 259311360

Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja Založbe je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, s fotokopiranjem, tiskanjem ali s shranitvijo v elektronski obliki.


kazalo kje je kaj?............................................................................................................ 6 odkrivam telesa............................................................................................ 10 v deæeli likov.................................................................................................. 13 ©TEJEM DO 20..................................................................................................... 16 PRVI, DRUGI, TRETJI .......................................................................................... 22 PRIMERJAM ©TEVILA.......................................................................................... 27 kadar se©tevam in od©tevam.................................................................. 30 re©UJEM PROBLEME......................................................................................... 35 razdruæujem.................................................................................................. 36 I©»EM NEZNANO ©TEVILO.............................................................................. 38 BEREM PODATKE................................................................................................ 43 ra»UNAM S TREMI ©TEVILI............................................................................. 46 DENAR.................................................................................................................. 51 plus in minus.................................................................................................. 57 raziskujem telesa.......................................................................................... 60 raziskujem like............................................................................................... 62 se©tevam med 10 in 20 ............................................................................... 65 od©tevam od 10 do 20................................................................................ 71 re©ujem probleme......................................................................................... 75 ra»UNAM Z DENARJEM................................................................................. 76 neznano ©tevilo v tabeli.......................................................................... 80 i©»em poti.......................................................................................................... 81 razvr©»am........................................................................................................ 83 pripravljam se na prehod......................................................................... 85 se©tevam s prehodom................................................................................. 88 od©tevam s prehodom............................................................................... 94 RE©UJEM PROBLEME....................................................................................... 101


kje jE kaj? 1. oglej si sliko in povej, kje je kaj. zgoraj

levo

desno

spodaj POIščI IN PREšTEJ.

3 6


2. KJE JE KAJ?

ZGORAJ

SPODAJ

LEVO

DESNO

ozna»i, kje je kaj.

dopolni slikE.

7


3. KJE SO žIVALI?

LEVO ZGORAJ DESNO ZGORAJ LEVO SPODAJ DESNO SPODAJ

4. NARIšI.

JAZ

8


5. pobarvaj TISTE ZMAJE, KI JIH OTROCI DRŽIJO V DESNI ROKI.

6. v levo roko vsakega otroka nariši žogo.

9


iŠČem neznano Število 1. vpiši manjkajoče število.

4 + 1 = 5

7 + 3 = 10

4 +

= 7

+

0

1

2

3

4

3 + 38

5

6

7

6 = 10

8

= 6

9

10


2. IZRA»UNAJ manjkajoče število.

2+

=7 3+

10 +

=9

1+

=9

7+

=9

=6

=10 6+

5+

=7

+ 3 = 10 +2=5 +4=5

+4=8 + 1 = 10

+0=6

+4=6 + 2 = 10

4+

=10

+3=7

39


3. vpiši manjkajoče število.

10 - 4 = 6

8 - = 5 koliko otrok je bilo na začetku v skupini?

40

- 1 = 4


4. IZRA»UNAJ manjkajoče število.

7–

=2

6–

=4

9–

=2

3–

=2

8–

= 5 10 –

=5

5–

=1

2–

=0

=1

=0

4–

=1

7–

=4

10 –

4–

IZZIV

–2 = 6

–2 = 8

–1 = 1

–1 = 3

–3 = 4

–2 = 3

–5 = 4

–7 = 2

–4 = 4

41


1. NALEPI USTREZEN DENAR. NALEPKE SO V PRILOGI.

10 EUR

6 EUR

8 EUR

9 EUR

NAJVE» DENARJA IMA

. .

VE» DENARJA KOT MAJA IN MANJ KOT JAKOB IMA NAJMANJ DENARJA IMA

54

.


na i v o g tr

pri marjet ici

2. poglej, koliko stane, in napi©i ra»un.

2 EUR

5 EUR

4 EUR

1 EUR

3 EUR

4 EUR + 3 EUR = 7 EUR

IZZIV

imam 9 EUR. porabim 6 EUR. ostane mi

EUR.

imam 6 EUR. porabim 5 EUR. ostane mi

EUR.

imam 8 EUR. porabim 3 EUR. ostane mi

EUR.

55


Vida Manfreda Kolar, Mateja Urbančič Jelovšek

15

DRUGA matematika

DRUGA matematika

8

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK – 1. DEL

SAMOSTOJNI delovni zvezek za matematiko V DRUGEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

Druga matematika, samostojni delovni zvezek v dveh delih, je nadaljevanje prenove učbeniških kompletov za matematiko v 1. triletju osnovne šole in upošteva vse novosti posodobljenega učnega načrta.

1. del

Prednosti: • otroci skozi igro vstopajo v svet matematike in ga dojemajo kot prijetno izkušnjo; • razvijajo logično mišljenje z iskanji vzorcev, ocenjevanjem rezultatov ter razgraditvijo kompleksnega problema na posamezne naloge; • krepijo delovne navade in spoznajo, da znanje matematike ni samo odvisno od posebnega daru, temveč tudi od njihovega dela.

Manfreda Kolar, Mateja Urbančič Jelovšek

2

A MATEMATIKA

15

STOJNI DELOVNI ZVEZEK – 1. DEL

15

Vida Manfreda Kolar, Mateja Urbančič Jelovšek

2

DRUGA MATEMATIKA

DRUGA MATEMATIKA

8

8

15

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK – 2. DEL

15

DRUGA MATEMATIKA

8

8

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK ZA MATEMATIKO V DRUGEM RAZREDU

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK ZA MATEMATIKO V DRUGEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

1. del

2. del

Druga matematika, samostojni delovni zvezek v dveh delih, je OSNOVNE nadaljevanje prenove učbeniških kompletov za matematiko v 1. triletjuŠOLE osnovne šole in upošteva vse novosti posodobljenega učnega načrta.

samostojni delovni zvezek v dveh delih, je e učbeniških kompletov za matematiko v 1. triletju števa vse novosti posodobljenega učnega načrta.

Prednosti: • otroci skozi igro vstopajo v svet matematike in ga dojemajo kot prijetno izkušnjo; • razvijajo logično mišljenje z iskanji vzorcev, ocenjevanjem rezultatov ter razgraditvijo kompleksnega problema na posamezne naloge; • krepijo delovne navade in spoznajo, da znanje matematike ni odvisno od posebnega daru, temveč predvsem od njihovega dela.

vstopajo v svet matematike in ga dojemajo kot

91 12

1. DEL

www.emka.si www.mladinska.com/sola

11,40 €

1

3

27

91

3

12

ODOBLJ OS

11,40 €

1. DEL

1

2. DEL

3 11,40 €

ODOBLJ OS

EM EN

PO P

www.emka.si www.mladinska.com/sola

DRUGA MAT OPREMA.indd 1

91

12

EM EN

ODOBLJ OS

EM EN

PO P

m/sola

2. DEL

30

15 27

PO P

2. DEL

30

15 27

30

15

7

DRUGA matematika — SAMOSTOJNI delovni zzvezek — 2. DEL

7

DRUGA matematika — SAMOSTOJNI delovni zzvezek — 1. DEL

mišljenje z iskanji vzorcev, ocenjevanjem rezultatov kompleksnega problema na posamezne naloge; avade in spoznajo, da znanje matematike ni bnega daru, temveč predvsem od njihovega dela.

7

1

12.2.9 16:08

Druga matematika, delovni zvezek, 1. del  
Druga matematika, delovni zvezek, 1. del  

Delovni zvezek za pouk matematike v drugem razredu osnovne šole po posodobljenem učnem načrtu

Advertisement