Page 1

4.

razred

SLO

AJ SKL E N

Zbirka nalog z rešitvami za 4. razred osnovne šole

O

U

Zbirka nalog z rešitvami za 4. razred osnovne šole

Z lahkoto do znanja slovenščine! Zbirka nalog vsebuje: • 91 raznovrstnih nalog v 9 poglavjih po učnem načrtu, • strnjeno ponovitev učne snovi na koncu vsakega poglavja, • stopnjevanje nalog po zahtevnosti, • preizkus znanja za preverjanje naučenega s točkovnikom, • naloge Za brihtne glavce, ki presegajo snov 4. razreda, • rešitve v sredini zvezka.

5.

4.

5.

5.

6.

razred

razred

razred

razred

razred

SLO

MAT

MAT

ANG

ANG

• razumem tudi zahtevnejšo snov, • se dobro pripravim na preizkuse znanja, • izboljšam ucni uspeh.

Oglej si tudi: www.mladinska.com/ucbeniki www.mladinska.com/sola

Z lahkoto do znanja

• Vadim, ponavljam in utrjujem znanje,

• razumem tudi zahtevnejšo snov, • se dobro pripravim na preizkuse znanja, • izboljšam ucni uspeh.

Oglej si tudi: www.mladinska.com/sola

AJ SKL E N

Z lahkoto do znanja

• Vadim, ponavljam in utrjujem znanje,

• razumem tudi zahtevnejšo snov, • se dobro pripravim na preizkuse znanja, • izboljšam ucni uspeh.

Oglej si tudi: www.mladinska.com/sola

U

AJ SKL E N

U

U

U

Z lahkoto do znanja

• Vadim, ponavljam in utrjujem znanje,

• Vadim, ponavljam in utrjujem znanje,

Zbirka nalog z rešitvami za 6. razred osnovne šole

AJ SKL E N

O

Oglej si tudi: www.mladinska.com/sola

AJ SKL E N

O

• razumem tudi zahtevnejšo snov, • se dobro pripravim na preizkuse znanja, • izboljšam ucni uspeh.

Zbirka nalog z rešitvami za 5. razred osnovne šole

Zbirka nalog z rešitvami za 5. razred osnovne šole

O

• Vadim, ponavljam in utrjujem znanje,

Zbirka nalog z rešitvami za 4. razred osnovne šole

O

Z lahkoto do znanja

AJ SKL E N

O

U

Zbirka nalog z rešitvami za 5. razred osnovne šole

Z lahkoto do znanja

AJ SKL E N

O

U

Na voljo tudi zbirke nalog za višje razrede in druge predmete!

Z lahkoto do znanja

• Vadim, ponavljam in utrjujem znanje,

• razumem tudi zahtevnejšo snov, • se dobro pripravim na preizkuse znanja, • izboljšam ucni uspeh.

Oglej si tudi: www.mladinska.com/sola

• razumem tudi zahtevnejšo snov,

se dobro pripravim na preizkuse znanja, izboljšam ucni uspeh.

CENA 6,95 €

www.mladinska.com/sola

BG_SLO 4_oprema.indd 1

Oglej si tudi: www.mladinska.com/sola 11.10.5 15:13


1

KAZALO 1. Bi želel postati tesar ali veterinar?

3

2. Kdaj predvajajo v kinu Smrkce?

10

3. Jaguar ali jaguar?

16

4. Lahko, prosim, govorim z …?

23

5. Imam dovolj denarja za nov avtomobil?

27

6. Izdelaj si svojega konjička

32

7. Ali se je to res zgodilo?

36

8. Prosim, oprosti, ker sem se pozabil opravičiti

41

9. Trener juda

49

Preverim svoje znanje

54

Rešitve

I–VII

Razlaga ikon:

Zahtevnejše poglavje oziroma naloga, ki presega snov učnega načrta. Reši nalogo na praznih straneh na koncu zvezka (58–59).

2

1pog_BG SLO 4_1k2k3kP.indd 2

10/11/11 9:15 AM


1

Bi želel postati tesar ali veterinar? Ko bom velik, bom tesar. Rad oblikujem les, zabijam, vrtam, žagam …

Ko bom velika, bom veterinarka, ker imam rada živali.

OPIS POKLICA PRIPOVED

1.

Preberi besedilo.

Tesar je delavec, ki se poklicno ukvarja z ročno obdelavo lesa in s postavitvijo različnih lesenih elementov oziroma konstrukcij. Zelo dobro mora poznati vrste in lastnosti lesa ter drugih materialov, ki jih uporablja pri delu, razumeti osnove gradbeništva in značilnosti tesarske konstrukcije ter načine spajanja posameznih elementov oziroma postavitve. Poleg tega mora biti tesar seznanjen z osnovami podjetništva, zagotavljanjem varnosti pri delu, pravilno in odgovorno mora uporabljati orodje in ustrezna zaščitna sredstva. Pri delu mora učinkovito obvladovati lastno telo in umirjati misli v stresnih situacijah, kar še posebej pride do izraza pri delu na višini. Pogosto sodeluje pri gradnji objektov, kjer izdeluje opaže za elemente iz betona, načrtuje in postavlja lesene strešne konstrukcije, lesene gradbene odre, ploščadi itd. Pri gradbenem delu tesno sodeluje z zidarji, s krovci, stavbnimi kleparji in z drugimi delavci na gradbišču. Tesar načrtuje in pozneje tudi izdela različne lesene obloge, stopnišča, pode in tlake, podporne stebre in druge lesne elemente, pri katerih je potrebna spretna ročna obdelava lesa. Tesar dela pretežno na odprtem prostoru, kjer je izpostavljen soncu, vetru, mrazu in ostalim vremenskim razmeram. Njegov delovni urnik je zelo prilagodljiv. Večinoma dela stoje, pogosto pa tudi v prisiljeni drži in sočasni obremenitvi (na primer, ko dviguje in prenaša lesene elemente). Pri delu potrebuje razno orodje (kladiva, žage, vrtalnike, izvijače ipd.), prav tako pa tudi računalnik (za branje in računalniško izdelovanje tehničnih risb v različnih merilih). (Prirejeno po http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev/opis_poklica?Kljuc=1705&Filter=T.)

3

1pog_BG SLO 4_1k2k3kP.indd 3

10/11/11 9:15 AM


2. Kaj besedilo sporoča bralcu? Obkroži pravilni odgovor. a) Opiše mu stroje in orodje, ki ga uporablja pri svojem delu. b) Opiše mu poklic tesarja. c) Vabi ga na razstavo tesarskega orodja.

3. Kaj izvemo iz besedila o tesarju? Ustrezno poveži.

brez velikih strojev ne more opravljati svojega poklica.

Tesar

mesi testo.

dela pretežno v delavnici.

se ukvarja z obdelavo lesa.

4. Preberi trditve in obkroži DA, če je trditev pravilna, in NE, če je napačna. Tesar je delavec, ki se poklicno ukvarja z mesom.

DA NE

Večino svojega dela opravi na odprtem prostoru tako, da sedi.

DA NE

Tesar sodeluje tudi z drugimi poklici, kot so zidar, krovec, stavbni klepar ipd.

DA NE

5. Odgovori na vprašanja. a) Katere pripomočke tesar uporablja pri delu?

b) Za kaj potrebuje pri svojem delu računalnik?

c) Napiši, kdaj je še posebej pomembno, da je tesar pri svojem delu miren.

4

1pog_BG SLO 4_1k2k3kP.indd 4

10/11/11 9:15 AM


č) S katerim namenom bi nekdo iskal podatke o tem, kaj dela tesar, kje dela, s čim dela?

d) Koliko odstavkov ima besedilo? e) O čem govori prvi odstavek?

6. Dopolni. govori o tem, s čim tesar dela (katero orodje oz. pripomočke potrebuje pri svojem delu); v

pa o tem, kje dela.

7. Dopolni miselni vzorec z naslovom, s ključnimi besedami in z bistvenimi podatki.

1. ________________ (ključna beseda)

Naslov

________________ (ključna beseda)

________________ (bistveni podatki) ________________ ________________ ________________

2.

________________ (bistveni podatki)

3. ________________ (ključna beseda)

________________

________________ ________________ ________________ ________________ ________________

________________

________________ (bistveni podatki)

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

5

1pog_BG SLO 4_1k2k3kP.indd 5

10/11/11 9:15 AM


8. Ali poznaš poklic veterinarja? Kaj veš o tem poklicu? Izpolni preglednico. VEM

9.

ŽELIM VEDETI

Preberi še drugo besedilo.

Po končani gimnaziji sem se odločila, da bi rada postala veterinarka. Vpisala sem se na Veterinarsko fakulteto v Ljubljani. Študij je trajal 10 semestrov, to je štiri leta in pol. Med študijem sem pridobila teoretična znanja s področja splošnih naravoslovnih in strokovnih predmetov, kot so npr. biologija, fizika, kemija ter anatomija domačih živali, histologija, farmakologija. Poleg praktičnih vaj na fakulteti sem izvajala tudi druga dela v veterini. Že med študijem sem opravljala preglede živali, veterinarsko-sanitarne preglede in laboratorijsko delo. Ko sem končala s študijem, sem se kot veterinarka zaposlila na Vrhniki in moje naloge so varovanje in izboljševanje zdravja živali, zaščita živali pred nalezljivimi in drugimi boleznimi, ugotavljanje in zdravljenje bolnih živali. Izvajam ukrepe za varstvo prebivalstva pred boleznimi, ki se prenašajo z živali na človeka. Bolezni preprečujem tudi pri živalih. S svojim delom zagotavljam higiensko ustreznost surovin in živil živalskega izvora, krmil in vode za napajanje živali. Prav tako zagotavljam nemoteno reprodukcijo domačih živali. V okolju skrbim za vzpostavljanje takšnih higienskih razmer, v katerih so živali kar najbolj zaščitene pred negativnimi vplivi. Pri svojem delu delujem vzgojno na imetnike živali in poskrbim za to, da so živali zaščitene pred 6

1pog_BG SLO 4_1k2k3kP.indd 6

10/11/11 9:16 AM


mučenjem. Največkrat delam na terenu, posebej z majhnimi živalmi (psi, mačke), včasih pa tudi v ambulanti ali laboratoriju. Za varovanje svojega zdravja in zaščito pred prenosom živalskih bolezni moram nositi zaščitno obleko in obutev. Veliko časa preživim tudi v avtomobilu. Pri rentgenskih preiskavah sem izpostavljena sevanju. V teh razmerah moram nositi težko zaščitno oblačilo. Svoj poklic opravljam natančno in z veseljem. Če bi morala ponovno izbrati poklic, bi zagotovo bila spet veterinarka. (Prirejeno po http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev/opis_poklica?Kljuc=1705&Filter=T.)

10. Napiši, kaj si novega izvedel/-a o poklicu veterinarja.

11. Obkroži, kako bi dal/-a naslov besedilu, ki si ga prebral/-a. a) Veterinar b) Vrtnar c) Jaz, veterinar/-ka č) Ali bi bil/-a rad veterinar/-ka? Utemelji, zakaj si izbral/-a določeni odgovor.

7

1pog_BG SLO 4_1k2k3kP.indd 7

10/11/11 9:16 AM


12. Kaj je skupno besediloma o tesarju in o veterinarki?

13. Po čem se besedili razlikujeta?

14. Obkroži pravilni odgovor. Besedilo o veterinarki je a) čestitka za dobro opravljeno delo. b) pripoved o poklicu veterinarke. c) prošnja za sprejem na delovno mesto veterinarke.

15. Razloži, kaj pomeni, da dobiš teoretična znanja.

16. Ali poznaš Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ)? a) V njem poišči razlage za naslednje strokovne pojme:

• anatomija: • histologija: • farmakologija: b) Iz besedila še sam/-a poišči besede, ki so ti manj znane ali jih ne poznaš, in razlage zanje poišči v SSKJ.

8

1pog_BG SLO 4_1k2k3kP.indd 8

10/11/11 9:16 AM


Preverim REŠIT svoje VE znanje 1. poglavje

13. V prvem besedilu je opisan poklic

2. b 3. Tesar brez velikih strojev ne more

opravljati svojega poklica. Tesar se ukvarja z obdelavo lesa.

tesarja, v drugem avtor besedila pripoveduje o tem, kaj dela kot veterinar …

14. b 15. Po smislu.

4. NE, NE, DA

16. a) • Veda o zgradbi telesa živih bitij.

5. a) Pri delu uporablja razno orodje

(kladiva, žage, vrtalnike, izvijače ipd.) in računalnik.

b) Računalnik potrebuje za branje in računalniško izdelovanje tehničnih risb v različnih merilih.

c) Pri delu na višini in stresnih situacijah. 2. a

č) Za pridobitev osnovnih informacij o poklicu, za pripravo opis poklica.

d) Besedilo je razdeljeno na tri odstavke.

e) Prvi odstavek na kratko opiše, kaj dela tesar.

• Veda o tkivih. • Nauk o delovanju zdravil na organizem.

17. Po smislu.

2. poglavje 3. a) V torek, 20. 9., ob 15. uri, ob 16.30,

17.20, 18.40 in ob 20.50 ter ob 16.00, 18.10 in 20.20.

b) Da. Ena predstava je sinhronizirana.

c) Avtomobili 2.

6. Tretji odstavek ...; v drugem ...

č) Smrkce predvajajo v dveh dvoranah.

7. TESAR

d) Film Brez povratka. Je srhljivka.

e) Ne. Na začetku kinosporeda piše Ko- losej Ljubljana.

f) Film meseca predvajajo v dvorani M&Ms. Ta film je Johnny English 2.

g) Ob 16.50.

h) Smešen.

i) Ta dan ni predstav.

j) V tv-sporedu v revijah, časopisih, na svetovnem spletu.

Po smislu, npr.: Ključne besede: 1. Kaj oseba dela? (Bistveni podatki: npr. gradnja objektov, izdelava opažov za elemente iz betona, načrtovanje in postavljanje strešnih konstrukcij, lesenih gradbenih odrov, ploščadi ...) 2. Kaj pri delu potrebuje? (Bistveni podatki: razno orodje npr. kladiva, žage, vrtalnike, izvijače ipd., računalnik) 3. S kom sodeluje? (Bistveni podatki: npr. z zidarji, s krovci, stavbnimi kleparji in z drugimi delavci na gradbišču)

8. Po smislu.

4. Po smislu.

10. Po smislu.

5. a, d

11. c Po smislu.

6. c

12. Obe besedili vsebujeta podatke o po-

7. Po smislu.

klicu. Besedili sta razdeljeni na odstavke.

I

resitve_BG SLO 4_1k2k3.indd 1

10/11/11 11:13 AM


4.

razred

SLO

AJ SKL E N

Zbirka nalog z rešitvami za 4. razred osnovne šole

O

U

Zbirka nalog z rešitvami za 4. razred osnovne šole

Z lahkoto do znanja slovenščine! Zbirka nalog vsebuje: • 91 raznovrstnih nalog v 9 poglavjih po učnem načrtu, • strnjeno ponovitev učne snovi na koncu vsakega poglavja, • stopnjevanje nalog po zahtevnosti, • preizkus znanja za preverjanje naučenega s točkovnikom, • naloge Za brihtne glavce, ki presegajo snov 4. razreda, • rešitve v sredini zvezka.

5.

4.

5.

5.

6.

razred

razred

razred

razred

razred

SLO

MAT

MAT

ANG

ANG

• razumem tudi zahtevnejšo snov, • se dobro pripravim na preizkuse znanja, • izboljšam ucni uspeh.

Oglej si tudi: www.mladinska.com/ucbeniki www.mladinska.com/sola

Z lahkoto do znanja

• Vadim, ponavljam in utrjujem znanje,

• razumem tudi zahtevnejšo snov, • se dobro pripravim na preizkuse znanja, • izboljšam ucni uspeh.

Oglej si tudi: www.mladinska.com/sola

AJ SKL E N

Z lahkoto do znanja

• Vadim, ponavljam in utrjujem znanje,

• razumem tudi zahtevnejšo snov, • se dobro pripravim na preizkuse znanja, • izboljšam ucni uspeh.

Oglej si tudi: www.mladinska.com/sola

U

AJ SKL E N

U

U

U

Z lahkoto do znanja

• Vadim, ponavljam in utrjujem znanje,

• Vadim, ponavljam in utrjujem znanje,

Zbirka nalog z rešitvami za 6. razred osnovne šole

AJ SKL E N

O

Oglej si tudi: www.mladinska.com/sola

AJ SKL E N

O

• razumem tudi zahtevnejšo snov, • se dobro pripravim na preizkuse znanja, • izboljšam ucni uspeh.

Zbirka nalog z rešitvami za 5. razred osnovne šole

Zbirka nalog z rešitvami za 5. razred osnovne šole

O

• Vadim, ponavljam in utrjujem znanje,

Zbirka nalog z rešitvami za 4. razred osnovne šole

O

Z lahkoto do znanja

AJ SKL E N

O

U

Zbirka nalog z rešitvami za 5. razred osnovne šole

Z lahkoto do znanja

AJ SKL E N

O

U

Na voljo tudi zbirke nalog za višje razrede in druge predmete!

Z lahkoto do znanja

• Vadim, ponavljam in utrjujem znanje,

• razumem tudi zahtevnejšo snov, • se dobro pripravim na preizkuse znanja, • izboljšam ucni uspeh.

Oglej si tudi: www.mladinska.com/sola

• razumem tudi zahtevnejšo snov,

se dobro pripravim na preizkuse znanja, izboljšam ucni uspeh.

CENA 6,95 €

www.mladinska.com/sola

BG_SLO 4_oprema.indd 1

Oglej si tudi: www.mladinska.com/sola 11.10.5 15:13

Slovenščina 4, Brihtna glavca  
Slovenščina 4, Brihtna glavca  

Zbirka nalog z rešitvami za 4. razred osnovne šole

Advertisement