ArtExtreme GUARD catalog

Page 1

каталог

ArtExtreme СТРАЖА

многожанрова изложба

автори и куратори

АНДАРИ – Анатолий Радев и Дария Василева www.andaribg.com

период на изследване и създаване 2016 – 2018 г.

изложбата се показва в партньорство с

Институт за етнология и фолклористика

с Етнографски музей – БАН

Морско казино – Варна

© автори

АНДАРИ – Анатолий Радев и Дария Василева

© превод на английски

Мария Иванова, Деница Върбанова

© фотографии

АНДАРИ

© идея, оформление и предпечат АНДАРИ

Печатница Хеликс Прес, Варна, 2018

© издател АНДАРИ

ISBN 978-619-91102-0-1

catalog

ArtExtreme GUARD

multi-genre exhibition

authors and curators

ANDARI – Anatoliy Radev and Daria Vasileva

www.andaribg.com

period of exploration and creation

2016 – 2018

an exhibition in partnership with Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum – BAS

Sea casino – Varna

© authors

ANDARI – Anatoliy Radev and Daria Vasileva

© translation to English

Maria Ivanova, Denitsa Varbanova

© photography

ANDARI

© concept, design and prepress

ANDARI

Helix Press Printing House, Varna, Bulgaria, 2018

© publisher ANDARI

ISBN 978-619-91102-0-1

Всички права запазени.

Не е разрешено публикуването, възпроизвеждането

и разпространението на каталога или на части от него под каквато и да е форма – електронна, механична, фотокопирна, презапис или по друг начин без писменото

разрешение на авторите.

All rights reserved.

It is not allowed to publish, reproduce and distribute the catalog or parts of it in any form – electronic, mechanical, photocopying, rewriting or otherwise without the written permission of the authors.

4
3

ПОД ПАТРОНАЖА НА ПРЕЗИДЕНТА

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РУМЕН РАДЕВ

СОФИЯ

15 – 30 май 2018 г.

Национален етнографски музей – ИЕФЕМ-БАН

ВАРНА

14 юли – 31 август 2018 г.

Културно-развлекателен комплекс

Морско казино – Варна

UNDER THE PATRONAGE OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

RUMEN RADEV

SOFIA

15 – 30 May 2018

National Ethnographic Museum – IEFSEM-BAS

VARNA

14 July – 31 August 2018

Cultural center Sea Casino – Varna

5

ДО Г-ЖА ДАРИЯ ВАСИЛЕВА

ДО Г-Н АНАТОЛИЙ РАДЕВ Уважаема госпожо Василева, Уважаеми господин Радев, От името на президента на република България г-н Румен Радев отправям искрени пожелания за успех на многожанровата изложба „ArtExtreme СТРАЖА“, която ще бъде открита под неговия патронаж на 15 май 2018 г. в София.

Амбицията на Вашия дългосрочен проект и на настоящото му пето издание е да работи за опазване на българските традиции и духовна същност.

Впечатлява избраният новаторски подход – да

представите със съвременни комуникационни средства неповторимото въздействие, което имат върху различната публика българските ритми и танци, старинните накити и носии. Съграденият

уникален художествен усет и талант на предците ни, отстояването на красотата и силата на българския

дух трябва да бъдат нашите съвременни ценности ориентири. Поздравления за Вашето постоянство да отстоявате това разбиране.

Пожелаваме успех да родолюбивата Ви творческа

мисия за разкривате достойнствата на българското културно-историческо наследство.

TO MRS DARIA VASILEVA TO MR ANATOLIY RADEV Dear Mrs Vasileva, Dear Mr Radev,

On behalf of the president of the Republic of Bulgaria

Mr Rumen Radev I address sincere wishes for success of the multi-genre exhibition „ArtExtreme GUARD“, which shall be opened under his patronage on May, 15 2018 in city of Sofia.

The ambition of your long term project and of its present fifth edition is to work for protection of the Bulgarian traditions and spiritual nature. A strong impression makes the chosen innovatory approach –to represent by contemporary communication ways and means the unique effect, which the Bulgarian rhythms and dances, ancient adornments and national costumes have over the different audience. Our ancestors’ built unique artistic sense and talent, the assertion of beauty and strength of the Bulgarian spirit must be our contemporary value landmarks. Congratulations on your constancy to defend this understanding.

We wish success to your patriotic creative mission to reveal the dignities of the Bulgarian cultural-historical heritage.

7
ИВО ХРИСТОВ НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ArtExtreme

СТРАЖА АВТОРИ И

КУРАТОРИ

АНДАРИ

Анатолий Радев

Дария Василева

www.andaribg.com

andaribg@gmail.com

+359 885 511 830; +359 884 561 081

www.facebook.com/andaribg

www.youtube.com/user/andaribg

ArtExtreme GUARD AUTHORS AND CURATORS ANDARI

Anatoliy Radev

Daria Vasileva www.andaribg.com

andaribg@gmail.com

+359 885 511 830; +359 884 561 081

www.facebook.com/andaribg

www.youtube.com/user/andaribg

АНДАРИ са изследователи на

образа и вътрешните преживявания

в пространствени среди. Културни

оператори и куратори на образно изкуство.

Създатели на Център за образна култура

“ArtExtreme”, едноименна изложба и

школа за образно изкуство “ArtExtreme

Concept”. Основатели на секция за

фотожурналисти, видеооператори и

журналисти на свободна практика към

СЖБ Подкрепа – член на Международната

федерация на журналистите в

Брюксел. Членове на Международната

Академия по Българознание Иновации и Култура (МАБИК) и на Сдружение

Обединени Бизнес Клубове. Създатели и организатори на „БЪЛГАРСКИ

ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ“.

ANDARI are visual researchers of inner experiences in spatial environments. Cultural operators and curators of visual art. Creators of Center for visual culture

“ArtExtreme”, eponymous exhibition and School of visual art “ArtExtreme Concept”. Founders of the section for photojournalists, video operators and freelance journalists of the Union of Journalists in Bulgaria

“Podkrepa” – member of the International Federation of Journalists in Brussels. Members of the International Academy of Bulgarian Studies, Innovation and Culture (MABIK) and the United Business Clubs

Association. Founders and organisers of “BULGARIAN HISTORICAL READINGS”.

8

АНатолий Радев е завършил ТУ-Варна, инженер

„Радиокомуникации и видеотехнологии”. Специалист

комуникационни технологии, маркетинг, PR, реклама и

визуална комуникация.

ДАРИя Василева е магистър „Фотографско

изкуство“, Нов български университет, София. През 2007 г. двамата създават “ANDARI photography and communications“ за нови лични и корпоративни

образни форми и продукти за общуване, обединяващи

фотографските образи, графичния дизайн, текста

и интернет с новите системи за предаване на информация.

АНДАРИ със своя Център за образна култура “ArtExtreme” създават и развиват продукти и услуги

със запазена марка “ArtExtreme”:

Методика с практически занимания “ArtExtreme ПРОЖЕКТОР”, “ArtExtreme ПРОСТРАНСТВО” и др. за развитие на вътрешни заложби и личностни умения при създаването, изграждането и реализирането на съдържание в образни форми.

Школа за образно изкуство “ArtExtreme Concept” –многожанрово неформално образование за добри решения в художествения процес чрез лекции, практически занимания, изложби и обществени разговори. Силна общност на идейни и артистични хора.

Многожанрова изложба “ArtExtreme” – показва в

образна форма преживявания в пространствени среди.

АНДАРИ организират и участват в провеждането

на значими културни събития, които утвърждават и

подкрепят обществени кампании, които допринасят

за развитие и обогатяване културното наследство

на България и правят достояние постиженията на

българската цивилизация в световната култура.

ANatoliy Radev graduated from the Technical University of Varna, engineer of radio-communications and video technologies. He specializes in communicative technologies, marketing and PR, commercials and visual communications.

DARIa Vasileva is an MA in Photographic Arts, New Bulgarian University of Sofia. In 2007 they team up and create the inventive crew for visual communication and development of visual culture “ANDARI photography and communications” for new personal and corporate visual forms of communication unifying the vision of photography, graphic design, text and internet, moreover new systems of information transmission.

ANDARI with their Center for visual culture

“ArtExtreme” create and develop products and services with the trademark “ArtExtreme”:

Methodology with practical activities “ArtExtreme PROJECTOR”, “ArtExtreme SPACE” for development of internal talent and personal skills – to create and implement content into visual forms.

School of visual art “ArtExtreme Concept” – multigenre unformal education and good practices, developing the creative potential through lectures, practical workshops, exhibitions and public talks. Strong community of artistic people.

Multi-genre exhibition “ArtExtreme” – experiences in spatial environments, shown in visual form.

ANDARI organize and support public campaigns which contribute to the development and enrichment of the cultural heritage of Bulgaria and make known the achievements of the Bulgarian civilization in the world culture and help facilitate the development of the intercultural exchange and dialogue.

9

2018 – „ArtExtreme СТРАЖА“ многожанрова изложба, Морско Казино – Варна

2018 – „ArtExtreme СТРАЖА“, многожанрова изложба, Национален етнографски музей, София

2017 – „ЗА СЕБЕ СИ Кирилъ Шиваровъ”, документална изложба по случай 130 години от рождението на скулптора Кирил Шиваров, изложбена зала „Архиви“, София

2017 – „ЗА СЕБЕ СИ Кирилъ Шиваровъ“документална изложба по случай 130 години от рождението на скулптора Кирил Шиваров, Държавен архив - Варна

2017 – „АrtExtreme 15“, многожанрова изложба, Зелен образователен център, Шабла

2016 – „АrtExtreme 15“, многожанрова изложба, Военноморски музей, Варна

2015 – „АrtExtreme 15“, многожанрова изложба, Национален етнографски музей, София

2015 – „АrtExtreme 15“, многожанрова изложба, Галерия Espacio BOP, Мадрид, Испания

2015 – „Овчарството в Родопите“, организиране и

показване на документална изложба от архива на Национален етнографски музей, София в Регионална библиотека Пенчо Славейков, Варна 2014 – „Българските дракони. Мит или реалност?“, организиране и куриране, автор Наталия Ушкова, Арт клуб Base, Варна 2013 – „Градът“, участие в сборна изложба на Градското списание, Галерия 8, Варна 2013 – „Пастирската дърворезба в Средногорието“, организиране на гостуваща изложба на Нац. етнографски музей в Мол Варна

2013 – „Извън контекста“, организиране и куриране на изложба на школата за образно изкуство

“ArtExtreme Concept”, Мол Варна

2012 – „Българите в Бесарабия. 200 години от преселването“, организиране на гостуваща изложба на Етнографски Музей-БАН в Мол Варна

2012 – „Месец на фотографията“ във Варна, организиране и координиране на 10 изложби и 5

EXHIBITIONS

2018 – “ArtExtreme GUARD“ multi-genre exhibition, Sea casino – Varna

2018 – “ArtExtreme GUARD“ multi-genre exhibition, Sea casino – Varna

2017 – “ABOUT MYSELF Kiril Shivarov”, documentary exhibition, 130th anniversary of the birth of the Bulgarian sculptor Kiril Shivarov, exhibition hall “Archives”, Sofia, BG

2017 – “ABOUT MYSELF Kiril Shivarov”, documentary exhibition, 130th anniversary of the birth of the Bulgarian sculptor Kiril Shivarov, State Archive – Varna, BG

2017 – “АrtЕxtreme 15”, multi-genre exhibition, Green Training Centre, Shabla, BG

2016 – “АrtЕxtreme 15”, multi-genre exhibition, Naval museum, Varna, BG

2015 – “АrtЕxtreme 15”, multi-genre exhibition, National ethnographic museum, Sofia, BG

2015 – “АrtЕxtreme 15”, multi-genre exhibition, Gallery

Espacio BOP, Madrid, Spain

2015 – “Shepherding in the Rhodope Mountains”, organising a documentary exhibition of the National ethnographic museum (Sofia), Varna Regional library

Pencho Slaveykov, BG

2014 – “The Bulgarian dragons – myth or reality?”, organising and curating an exhibition by Natalia Ushkova, Art club Base, Varna, BG

2013 – “The city”, participation in a collective exhibition of the Urban magazine, Gallery 8, Varna, BG

2013 – “Shepherd Carving in the Srednogorie”, organizing a guest exhibition of the National ethnographic museum (Sofia), Mall Varna, BG

2013 – “Out of context”, organising and curating an exhibition of the “ArtExtreme Concept” visual art school, Varna, BG

2012 – “Bulgarians in Bessarabia. 200 years of resettlement”, organising a guest exhibition of the National ethnographical museum (Sofia), in Mall Varna, BG

2012 – “Month of photography” in Varna, organising and coordinating 10 exhibitions and 5 events in Varna, BG

2012 – “The Spirit of Varna”, organising a collective

10
ИЗЛОЖБИ

съпътстващи събития (каталог)

2012 – „Духът на Варна“, организиране на сборна

изложба, Месец на фотографията, Галерия Ларго,

Варна

2011 – „СКФ (Съвременна концептуална

фотография)“, Месец на фотографията, участие на

Дария Василева в сборна изложба, Център за култура

и дебат Червената къща, София, Куратори С.Иванова, Ивайло Стоянов

2011 – Участие в сборна изложба на студенти от

бакалавърска програма Фотография при НБУ, Галерия Индустриална 11, София, куратор доц. Динамир Предов

2011 – “ArtExtreme 2010”, изложба, Галерия

Индустриална 11, София, куратор доц. Красимир

Русев (каталог)

2010 – “ArtExtreme 2010” изложба, Варна Тауърс, куратор доц. Красимир Русев

exhibition, Month of photography, Largo art gallery, Varna, BG

2011 – “Contemporary conceptual photography”, Month of photography, a collective exhibition, The Red House Centre for Culture and Debate – Sofia, curators Ivaylo Stoyanov, Silviya Stoyanova.

2011 – A collective exhibition of students in BA Photography, New Bulgarian University. curator doc. Dinamir Predov, Gallery Industrialna 11, Sofia, BG

2011 – “ArtExtreme 2010”, exhibition, curator Assoc.

Prof. Krasimir Rusev, Gallery Industrialna 11, Sofia

2010 – “ArtExtreme 2010” exhibition, curator Assoc. Prof. Krasimir Rusev, Varna Towers, BG

COLLECTIONS

ANDARI`s works of art are owned by Gallery Espacio BOP (Madrid, SP), National ethnographic museum (Sofia, BG), Naval museum (Varna, BG), and private collections in the US, Canada, Russia, South Korea, China, Spain, France, Austria, Switzerland and Bulgaria.

Творбите на АНДАРИ са притежание на Галерия Espacio BOP-Мадрид, Национален етнографски

музей-София, Военноморски музей-Варна и в частни колекции в САЩ, Канада, Русия, Южна Корея, Китай, Испания, Франция, Австрия, Швейцария и България.

11
КОЛЕКЦИИ

ArtExtreme

СТРАЖА УЧАСТНИЦИ

благодетел на изложбата

ВЕСЕЛИН ПЕНЧЕВ ВАСИЛЕВ

ArtExtreme GUARD PARTICIPANTS

mecenate of the exhibition

VESELIN PENCHEV VASILEV

гримьор

на ArtExtreme моделите

ДЖО КРАУДЪР

www.jocrowder.weebly.com

Джо Краудър е професионален

художник-гримьор и фризьор-стилист

от Великобритания. В момента живее

близо до Варна. От 1990 г. нейната работа

се проявява по телевизията, филмите,

в театъра, както и в списания, вестници

и книги. Разработила и ръководила

отдела за грим в Ливърпулския колеж

и оценявала многобройни европейски

конкурси за грим. Тя е съавтор на

най-продавания наръчник за красота

“Professional Beauty Therapy: The official guide to Level 3” и отговаря за главите, посветени на професионалния грим в него. От 2012 г. работи с АНДАРИ

и създава грима за моделите в многожанровата изложба „ArtExtreme“.

makeup artist of the ArtExtreme models

JO CROWDER

www.jocrowder.weebly.com

Jo Crowder is a freelance make-up artist and hairstylist from the UK, currently living near Varna. Since 1990, her work has appeared extensively on television, films and in theatre, as well as magazines, newspapers and books. She developed and ran the Make-up Artistry Department at Liverpool Community College and has judged numerous European Make-up Competitions. She is a co-author of the best-selling “Professional Beauty Therapy: The official guide to Level 3” responsible for the professional make-up chapters. Since 2012 she works with ANDARI, creating make-up for the models of the multi-genre exhibition “ArtExtreme”.

12

aрхеометрирана мелодия на

буквите от Глаголицата

Сдружение АМАТ

инж. ТАНЬО ТАНЕВ

гл. ас. АНГЕЛ МАНЕВ

ВЕНЕРА ИВАНОВА

Таньо Танев е инженер-изследовател,

автор на уникални космически технологии.

Дългогодишен сътрудник на Института за

космически изследвания и технологии на

БАН, член на СУБ. Ангел Манев е Асистент

в Института за космически изследвания и

технологии на БАН. Атомен физик с принос в космическите изследвания. Автор на

информационното обезпечаване на медикобиологичните експерименти на станцията

„МИР”. Двамата изследват археологически

обекти, календарна хронология и

археометриране и разчитане на древни писмености и символи. Създатели на

Български циклов календар на Танев–

Манев. Автори на книгата „Български

празничен циклов календар”. Венера

Иванова е Музикален педагог с интереси в

областта на езотериката и древната история.

Съавтор на потребителска археометрична

музикална система и разработки в музицирането на български текстове.

музика на изложбата

АЛЕКСАНДЪР КАРАГЬОЗОВ

AEVALUSS

композитор www.aevaluss.com

Композитор, инструменталист и вокалист.

Мениджър

archaeometric melody of the Glagolitic alphabet

AMAT Association

eng. TANYO TANEV

chief assistant ANGEL MANEV

VENERA IVANOVA

Tanyo Tanev is an engineer-researher, author of unique cosmic technologies. A collaborator of many years of the Institute for cosmic research and technologies of the Bulgarian Academy of Sciences, a member of the Union of scientists in Bulgaria. Angel Manev is an assistant in the Institute for cosmic research and technologies of the Bulgarian Academy of Sciences. An atomic physician with contribution in the cosmic research. An author of the information provision of medical-biological experiments on the “MIR” station. The two of them research archaeological objects, calendar chronology and archaeometry and reading of ancient writings and symbols. Creators of Bulgarian cyclic calendar of Tanev-Manev. Authors of the book “Bulgarian holiday cyclic calendar”. Venera Ivanova is a Musical pedagogue with interests in the field of the esoterics and the ancient history. A co-author of consumer archaeometric musical system and developments in the music making of Bulgarian texts.

music of the exhibition

ALEXANDER KARAGIOZOV AEVALUSS composer www.aevaluss.com

Composer, instrumentalist and vocalist. Manager coordinator of “GENESIS ORCHESTRA” and music director of the ensemble “Music Laboratory of the Man” –Yordan Kamdzhalov Foundation.

13
на „GENESIS ORCHESTRA“ и музикален директор на ансамбъл Музикална лаборатория за Човека на Фондация „Йордан Камджалов“.
координатор

ваяшки носии, с. Аврен, област Варна

ЙОРДАН ИВАНОВ

РУСКА СТАНЧЕВА

колекционери

Йордан Иванов е музикант и

фолклорист от с. Аврен. Народен певец

и инструменталист, ръководител на

вокални и инструментални формации

с национални и международни

отличия. Управител на Музикално-

фолклорно сдружение „Фолклор без

граници“. Майстор на автентични

накити и горд притежател на богата

етнографска колекция. Руска Станчева

работи като читалищен секретар на

НЧ „П.Р.Славейков-1901г.“, с. Аврен.

Ръководител и участник в група за

изворен фолклор, която през последните

осем години е отличена с повече от 20

награди.

работилница

АЗБУКА ГЛАГОЛИЦА

арх. АЛЕКСАНДРА

FB: Get involved fall in love

Архитект и създател на игрови

модели, настолни игри и артистични

инсталации за въвличане на публиката

при популяризиране на социално

значими каузи. С опит и интереси в

архитектурното проектиране, развитието

на градската среда, дигиталната фабрикация и параметричния дизайн.

Основател на студио „Анаморфика“.

Автор на играта „По(д)ход към Витоша“

и „Get Involved, Fall in love with Varna“, „In love with Varna“ – едни от найуспешните проекти на „Варна –европейска младежка столица 2017“.

traditional costumes, Avren village, district of Varna

YORDAN IVANOV RUSKA STANCHEVA collectors

Yordan Ivanov is a musician and folklorist from village of Avren. A folk singer and instrumentalist, manager of vocal and instrumental formations with national and international insignia of honour. A manager of Musical-folklore association “Folklore without boundaries”. A master of authentic jewelry and a proud owner of abundant ethnographic collection. Ruska Stancheva works as a community centre secretary of “P.R.Slaveykov-1901” National Community Centre, village of Avren. A manager and participant in a group for spring folklore, which during the last eight years has been honoured with more than 20 prizes.

workshop

THE GLAGOLITIC ALPHABET

arch. ALEKSANDRA BABUNSKA, lecturer FB: Get involved fall in love

An architect and creator of gamification models, table games and artistic installations for involving the audience at popularization of socially significant causes. With experience and interests in the architectural designing, the development of the city environment, the digital fabrication and parametric design. A founder of “Anamorphica” studio. An author of the game “March (approach) to Vitosha” and “Get Involved, Fall in love with Varna”, “In love with Varna” – some of the most successful projects of “Varna – European youth capital 2017”.

14
БАБУНСКА, водещ

пешеходна обиколка ArtExtreme СТРАЖА

ЗДРАВКО ПЕТРОВ, водещ historicalroutes.bg

Магистър урбанист, създател на historicalroutes.bg за популяризиране

и опазване на културно-историческото

и архитектурно наследство. Разработва

опознавателни туристически маршрути.

избрана част от колекция НАКИТИ

Национален етнографски музей

гл. ас. д-р Андрей Тонев, ИЕФЕМ-БАН

куратор

Археолог, нумизмат, експерт в областта на

българските традиционни накити. Работи в Националния етнографски музей. Научните му интереси и публикации са в областта

на нумизматиката в периода 14 – 19 век и

развитието на българското златарство през същия период.

АНДАРИ сърдечно благодарят

за оказаната подкрепа на

доц. д-р Петко Христов

инж. Димитър Манолов

Ирина Николова-Гъркова

Лидия Петрова

Диана Тодорова

Таня Доганова-Христова

адв. Любен Личев

арх. Явор Панев

Ивелин Илиев

Николай Колев

Владимир Йончев

Иван Димитров

Надежда Колева

Цветомир Грънчаров

семейство Таневи

sight-seeing tour

ArtExtreme GUARD

ZDRAVKO PETROV, lecturer

historicalroutes.bg

A master urbanist, creator of historicalroutes. bg for popularization and preservation of the cultural-historical and architectural heritage. He develops historical (cultural) and touristic routes.

selected part of ADORNMENTS collection, National ethnographic museum

chief assistant Dr. Andrey Tonev, IESFEM-BAS curator

An archeologist, a numismatist, and an expert in the field of traditional Bulgarian adornments. He works at the National Ethnographic Museum. His scientific interests and publications are in the field of numismatics in 14 – 19 century and also in the development of Bulgarian goldsmith’s production in the same period of time.

ANDARI cordially thank for the support of

Assoc. Prof. Petko Hristov

eng. Dimitar Manolov

Irina Nikolova-Garkova

Lidia Petrova

Diana Todorova

Tanya Doganova-Hristova

Lyuben Lichev

arch. Yavor Panev

Ivelin Iliev

Nikolay Kolev

Vladimir Yonchev

Ivan Dimitrov

Nadezhda Koleva

Tsvetomir Grancharov

Tanev family

15

ArtExtreme

СТРАЖА МОДЕЛИ

АВРОРА АНДРЕЕВА, България

Аврора е завършила Националното

училище за танцово изкуство в София

и Швейцарското балетно училище в

Цюрих. Танцувала е в балета на Валери

Панов в Израел. Завършила философия

в Софийския университет с дипломна

работа „Философия на танца. Философско-

естетическо изследване на същността и

смисъла на танца“ и магистратура балетна

режисура в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив. В момента пише докторска

дисертация с акцент върху невербалната

комуникация и езика на танца. Участник и модел в изложбата “ArtExtreme 15”.

АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВА, България

Завършила Националното училище за

танцово изкуство в София и Швейцарското

балетно училище в Цюрих, след което

балетна педагогика и режисура в Академия

за музикално, танцово и изобразително

изкуство в Пловдив. Танцувала е солови

и главни роли в театъра на Вюрцбург

и в театър Пфорцхайм, Германия и

участва в гастроли. Понастоящем

танцува и преподава в Швейцария.

Участие в конкурси: 2004 – четвърто

място в Международния конкурс за

класически балет, Солотурн, Швейцария;

Международен конкурс за млади танцьори

При де Лозан, Швейцария; 2002 – участник

в Международен балетен конкурс – Варна; 2001 – финалист в 10-ти Национален

балетен конкурс Анастас Петров, България.

ArtExtreme GUARD MODELS

AURORA ANDREEVA, Bulgaria

She graduated from the National School of Dance Art in Sofia and the Schweizerische Ballettberufsschule in Zürich. She danced in Valeri Panov’s Ballet Theater. Graduated BA in Philosophy at the Sofia State University with final thesis on Philosophy of Dance and MA in Ballet directing and choreography from the Academy of Music, Dance and Fine Arts in Plovdiv. At present she is writing her PhD dissertation on “Verbal and non-verbal communication – the language of dance”. Participant and model in the exhibition

“ArtExtreme 15”.

ALEXANDRA ANDREEVA, Bulgaria

She graduated from the National School of Dance Art in Sofia and the Schweizerische Ballettberufsschule in Zürich. An extramural study in Ballet pedagogy and staging, from the Academy of Music, Dance and Fine Arts in Plovdiv, Bulgaria. She danced solo and main roles in Mainfranken Theater Würzburg, Germany, in Stadttheater

Pforzheim, Germany and participate in tours. Currently she is dancing and teaching in Switzerland. Competitions: 2004 - 4th Place in International Classical Ballet Competition Solothurn, Switzerland; Prix de Lausanne

Concours international pour jeunes danseurs, Switzerland; 2002 - International Ballet Competition Varna, Bulgaria; 2001 - Finalist in 10th National Ballet Competition Anastas Petrov, Bulgaria.

16

ГЕОРГ ПЕТКОВ, България

Завършил Индустриален Дизайн в

Технически университет-Варна. В

момента изучава магистърска степен „Индустриален дизайн“ към Политехнико

ди Милано, Италия. Интересува се от

дизайн, архитектура, модерно изкуство, фотография. Участвал е в 12 групови

изложби в България и чужбина, свързани

с дизайн и модерно изкуство. Имал е

самостоятелна изложба с разработен

цялостен художествен проект.

ЕЛИЦА ПОПОВА, България

Елица Попова е танцувала осем години

народни танци. Занимава се с

аналогова фотография и пише детски

приказки, в които представя светът

през цветната призма на своята реалност.

СЕРГЕЙ СЕРГИЕВ, България

Роден в столицата на България, Сергей Сергиев завършва Държавното

хореографско училище в София. През 1993 г. се присъединява към Националния

балет на Софийска опера, където танцува

до 2000 г. През същата година заминава

за САЩ и постъпва на работа в Ballet

Internationale в Индианаполис. Гостува

в Германия, Франция, Гърция, Южна

Корея, Китай, Испания, Канада и др. Петър

Колдамов, Ясен Вълчанов, Владилен

Симеонов, Ирина Колпакова и Елдар Алиев

изиграват основна роля за изграждането

на Сергей като артист. През 2009, 2012, 2014 и 2017 г. Сергей получава награди за

хореография в международния

GEORG PETKOV, Bulgaria

He graduated Industrial Design at the Technical University of Varna, Bulgaria. Currently he is studying Master’s Degree in Industrial Design at the Polytechnic University of Milan, Italy. Georg is interested in design, architecture, modern art and photography. He has participated in 12 group exhibitions in Bulgaria and abroad, related to design and modern art; he had a solo exhibition with a complete artistic project.

ELITSA POPVA, Bulgaria

Elitsa has danced traditional Bulgarian folklore dances for 8 years. Currently she is working with analogue photography and writes children’s tales in which she presents the world through the color prism of her own reality.

SERGEY SERGIEV, Bulgaria

Born in Bulgaria’s capitol, Mr. Sergiev studied ballet at the State Choreographic Institute in Sofia. Following graduation, he joined the National Ballet of Bulgaria where he danced until 2000. In that same year, he joined Ballet Internationale in Indianapolis. He has toured internationally in Germany, France, Greece, South Korea, China, Canada, Spain, and other countries. Peter Koldamov, Iasen Valchanov, Irina Kolpakova, Vladilen Semenov, and Eldar Aliev have all played an instrumental role in shaping Mr. Sergiev as an artist. He received the honor of Outstanding Choreographer at the 2009, 2012, 2014 and 2017 Youth America Grand Prix competition, as well as the Choreography Award at the 2010 World Ballet Competition in Florida.

17
конкурс Youth America Grand Prix в Ню Йорк, както и хореографската награда на Световния балетен конкурс във Флорида, САЩ през 2010 г.

БОБИ СТРОНГ, Южна Африка

През 2014-2016 г. Боби Стронг е

възпитаник на Art of Motion, Йоханесбург,

Южна Африка. През март 2017 г. успешно

се явява на прослушване за училище

Ailey School в Ню Йорк, минава през

интензивен летен курс. Понастоящем е

стипендиант в професионалното

танцово отделение на The Ailey School.

ДЖОЙ УОМАК, САЩ

Родена в Калифорния, САЩ. През

2007-2009 г. се е обучавала в балетната

академия Киров във Вашингтон и през

2009-2012 г. в Балетната академия на

Болшой. Първата американска солистка

в Болшой театър (2012-2014); прима

балерина на Кремълския балет в

Москва (2014-2017). От 2018 г. е главен

изпълнител в Юнивърсал балет, Сеул, Южна Корея. Награди: 2016 – сребърен

медал, Международен балетен конкурс-

Варна; 2014 – втора награда, Балетно

състезание Арабеск-2014 на Екатерина

Максимова; 2013 – Международен

конкурс Asian Grand Prix, Хонг Конг; 2011 – Гран при, Международен конкурс Youth America Gran Prix, Париж, Франция.

ЛУ ШПИХТИГ, Швейцария

Родена в Хага, Холандия. Започва да танцува, когато е на 3 години и половина.

Обучавала се е в Академията за танци в

Цюрих, Швейцария. През 2016 г. Лу се присъединява към балета на Куинсланд, Австралия. Награди: 2016 – златен медал, Награда на Емил Димитров за млади дарования, Награда на Силвия Ко за обещаващ млад танцьор, Международен балетен конкурс-Варна; Приятели на

BOBBY STRONG, South Africa

Training with Art of Motion 2014-2016 Bobby Strong became an independent student in October 2016, applying to the Ailey School New York with immediate effect. Bobby auditioned successfully for the school in March 2017 and at the Summer intensive in June received a Scholarship for the Professional Division. Having completed her academic AS Levels, Bobby commenced her training in New York in August 2017.

JOY WOMACK, USA

Born in California, USA. She trained at the Kirov Ballet Academy – Washington D.C (2007-2009) and Bolshoi Ballet Academy (2009-2012). She is the first American woman to sign a soloist contract with the Bolshoi Ballet. Bolshoi Ballet Soloists (2012-2014); Principal dancer, Kremlin Ballet, Moscow (2014-2017). She joined Universal Ballet in Seoul, South Korea in 2018 as Principal Dancer. Awards: 2016 – Silver medal at the International Ballet Competition in Varna, Bulgaria; 2014 –Second award, Open competition of ballet dancers “Arabesque-2014” of Ekaterina Maximova; 2013 – awarded the Asian Grand Prix Award at the Asian Grand Prix in Hong Kong; 2011 – Grand Prix Award at the Youth America Grand Prix in Paris, France.

LOU SPICHTIG, Switzerland

Born in Den Haag, the Netherlands. She started dancing at 3 and a half years old. She has been training at Tanzakademie Zürich, Switzerland. In 2016 Lou joined Queensland Ballet as a Company Artist.

Awards: 2016 – Gold Medal, Emil Dimitrov Award for Young Talent and Sylvia Award for Promising Young Dancer, 27th Varna International Ballet Competition; Friends of

18

Балет Цюрих: награда за изключителен

танцьор, сезон 15/16; 2015 – награда

на публиката и най-добър швейцарски

танцьор, Prix de Lausanne; 2014-2015 –

стипендии в Migros Kulturprozent; 2014–

сребърен медал, Международен балетен

конкурс, Южна Африка; 2013 – златен медал

и награда за изключителна артистичност, Youth America Grand Prix, Ню Йорк; 2012 –

Златен медал, Танц Олимп, Берлин.

ПАТРИК БРУПАХЕР, Швейцария Швейцарско-тибетски танцьор, роден и

израснал в Менедорф, Швейцария. През 2015 г. завършва Танцовата академия

в Цюрих. От януари 2018 г. е член на

Юнивърсал балет, Сеул, Южна Корея. През

2017 г. танцува в балета на Куинсланд

в Брисбън, Австралия. 2015-2016 – член

на Джуниър балет Цюрих, Швейцария.

Награди: 2016 – танцова награда от

Приятели на балет Цюрих, Награда за

насърчаване на културата от община

Менедорф, Швейцария; 2015 – трета

награда, Международен танцов конкурс

Сполето, Италия; 2014 – златен медал, Международен балетен конкурс, Талин, Естония; стипендия в Migros Kulturprozent, Швейцария; 2013 – златен медал, Танц Олимп, Берлин; стипендия в Migros Kulturprozent, Швейцария; 2012 – златен

медал, Международен балетен конкурс Солотурн, Швейцария.

САЕКА ШИРАЙ, Канада

Родена в Япония, Саека тренира в

Балетно студио Юки за 7 години. През 2009 г. има изпълнение на финала

на Youth American Grand Prix New York. През 2011 г. получава стипендия

от Prix de Lausanne за Кралското

балетното училище в Уинипег, Канада,

Ballett Zürich: Outstanding Dancer Junior Company Season 15/16; 2015 – Audience

Favorite Award and Best Swiss Candidate Award, Prix de Lausanne; 2014 & 2015 –Migros Kulturprozent Scholarship; 2014 – Silver Medal, South African International Ballet Competition; 2013 – Gold Medal and Dance Europe Outstanding Artistry Award, Youth America Grand Prix, NYC Finals; 2012 –Gold Medal, Tanzolymp Berlin.

PATRICK BRUPPACHER, Switzerland

Swiss-Tibetan dancer born and raised in Männedorf, Switzerland. 2015 graduate of the Tanz Akademie Zürich (Zürich dance academy). Since January 2018 member of Universal Ballet in Seoul, South Korea. 2017 – Dancer with Quennsland Ballet in Brisbane, Australia. 2015-2016 – member of the Junior Ballett Zürich, Switzerland.

Awards: 2016 – Dance prize from the Friends of the Ballett Zürich, Switzerland

Culture Encouragement Award of the municipally Männedorf, Switzerland; 2015 – Third Place, Concorso Internazionale di Danza Spoleto, Italy; 2014 – Gold Medal, Tallinn International Ballet Competition, Estonia Migros-Kulturprozent Scholarship, Switzerland; 2013 – Gold Medal, Tazolymp Berlin, Germany Migros-Kulturprozent Scholarship, Switzerland; 2012 – Gold Medal, International Ballet Competition Solothurn, Switzerland.

SAEKA SHIRAI, Canada

Born in Japan, Saeka trained with the Yuki Ballet Studio under Yuki Morita for 7 years. In 2009 she performed in the Youth American Grand Prix New York finals, in 2011 she competed at the Prix de Lausanne, where she was offered a scholarship to Canada’s Royal Winnipeg Ballet School. She

19

което завършва с отличие през 2014 г.

Присъединява се към аспирантската

програма на същото училище и танцува

заедно с Канадския кралски балет в

Уинипег. Изпълнява също солови роли.

Скоро след първата успешна година в

тази програма, Ширай подписва договор

с Кралския балет за сезон 2015/2016 и е

повишена в кордебалет през следващия

сезон. Изпълнява множество главни

роли. През 2016 г. получава сребърен

медал на Международния балетен

конкурс – Варна.

ТАЙЛА-АМБЪР СПИЙТ, Южна Африка

От 2012 до 2016 г. Тайла е възпитаник на Art of Motion, Йоханесбург, Южна Африка.

След това се обучава в специалност

„Интериорен дизайн“ във Варшава. В

средата на 2017 г. възобновява своето

ирландско танцово обучение и се

квалифицира, като получава стипендия,

за да представи Южна Африка на

Световното първенство в Кралската

концертна зала в Глазгоу, Шотландия

през март 2018 г.

ФРАНЧЕСКО КОСТА, Италия

Роден в Лече, Италия. Обучава се в

балетното училище на Римската опера, след което се присъединява към

оперния театър „Ла Скала“ в Милано

и Римската опера. От 2013 г. играе във

Виенската държавна опера, където от

2016 г. е деми-солист. Франческо Коста

създава роля в „Петрушка“ на Ено Печи.

Награди: 2017 – награди в балетни

конкурси във Варна и Позитано; 2014 –

втора награда на WienWeltWettbewerb, 2011 – втора награда на конкурса

за балет Città di Rieti.

graduated that school top of her class, with honors in 2014. After graduating, she joined the RWB School’s Aspirant program and perform with Canada’s Royal Winnipeg Ballet. She performed also soloist roles. Shortly after a very successful first year in the graduate program, Shirai was offered a contract with the RWB Company for the 2015/2016 and was promoted to Corps de Ballet during the RWB’s 16/17 season. Since joining, she has performed major roles. In the summer of 2016, Saeka won Silver in the prestigious Varna International Ballet Competition.

TYLA-AMBER SPIETH , South Africa

Tyla-Amber Spieth trained with Art of Motion South Africa from 2012-2016. Having received a Cambridge university exemption she enrolled for a degree in Interior Design and commences her studies in February 2018. Mid-2017 Tyla resumed her Irish dancing training and qualified, being awarded a bursary, to represent South Africa at the World Championships at the Royal Concert Hall in Glasgow in March 2018.

FRANCESCO COSTA, Italy

Born in Lecce, Italy. He was first educated at the Ballet School of the Teatro dell’Opera di Roma. Then he joined the Teatro alla Scala in Mailan and the Teatro dell’Opera di Roma. In 2013 he was engaged by the Wiener Staatsballett, his demi soloist promotion followed 2016. He created a role in Eno Peci’s “Petruschka”.

Awards: 2017 – Prizes in ballet competitions in Varna and Positano; 2014 –Second Prize at the WienWeltWettbewerb, 2011 – Second Prize at the Ballet Contest Città di Rieti.

20

ХАЙМЕ ВАРГАС, Канада

Роден в Мексико, на 14 годишна възраст

Хайме започва танцовото си обучение

в Центъра за изкуство и балет в своя

роден град. Завършва с отличие и с

престижната награда Solo Seal. Учи

и в Лондонския Студио център и в

Австралийското балетно училище. През 1989 г. прави професионалния си дебют

в Националната танцова компания на

Мексико сити. Носител на сребърен медал

от Петия международен балетен конкурс

в Париж (1992). Награден за приноса си в

изкуствата от мексиканското правителство.

Съвместно с Danza Sin Fronteras и

INBA организира представление между

Кралския балет на Уинипег и Националния

балет на Мексико, проведено в Двореца

на изящните изкуства в Мексико

Сити. През 2008 г. е номиниран за

престижната награда Benois de la Danse.

В Националния балет на Мексико,

Варгас започва своята преподавателска

кариера. През 2004 г. се присъединява

към Кралския балет на Уинипег, Канада

като главен танцьор, а през 2011 г. става балетмайстор в същия балет. От 2012 г. е и координатор на общността.

ХОРХЕ БАРАНИ, Куба

Хорхе Барани завършва Националното

училище по изкуства в Хавана, Куба през 2010 г. Професионалната му кариера

започва в Националния балет на Куба, където играе главни роли. През 2012 г. се

присъединява към Балета на Монтерей,

Мексико, а през 2013 г. към Балетния

театър на Флорида, Маями. Преди това

Барани е канен да танцува с Лондонския

кралски балет. В момента е прима

балетист в

JAIME VARGAS, Canada

Born in Mexico City, Mexico, Jaime began his dance training when he was 14 years old, at the Centro de Arte y Ballet in his hometown. He graduated with a RAD designation with honours and received the prestigious Solo Seal. Vargas also studied at the London Studio Centre in England, as well as the Australian Ballet School. He made his professional debut in 1989 with the Compania Nacional de Danza in Mexico City. Vargas won the Silver Medal during the Fifth International Ballet Competition in Paris, France (1992). He has been praised for his contribution to the Arts by international critics as well as the Mexican Government. He was an organizer, along with Danza Sin Fronteras and INBA, a shared performance between the RWB and Compañia Nacional de Danza de Mexico, held in Mexico City in Palacio de Bellas Artes. In 2008 – nominated for the prestigious Benois de la Danse Award. During his time with Mexico’s National Company, Vargas began his teaching career. He joined the RWB as a Principal dancer in 2004. In 2011 he joined the Artistic Staff as Ballet Master. In 2012, Vargas added Community Outreach Coordinator to his title.

JORGE BARANI, Cuba

Jorge Barani graduated from the National School of Arts in Havana, Cuba in 2010. His professional career started in National Ballet of Cuba where he performed important roles. In 2012, he joined Ballet de Monterrey in Mexico and in 2013, Arts Ballet Theatre of Florida in Miami. Previously, Mr. Barani has also been invited to perform with the London’s Royal Ballet. Currently, he is a principal dancer with the Kentucky Ballet Theatre. Awards: 2016 – Silver Medal, Varna International Ballet Competition in Bulgaria; 2016 – Silver Medal, Vienna International

21
Кентъки Балет, САЩ. Награди: 2016 – сребърен медал, Международен
конкурс – Варна; 2016 – сребърен
балетен

медал, Виенски международен балетен

конкурс; 2015 – сребърен медал, Корейски

международен балетен конкурс; 2013 –

златен медал, Световното състезание в Орландо, Флорида.

Ю ШИ, Канада

Роден в Китай, Ю Ши започва да изучава

балет в Балетното училище Ляонин на

10-годишна възраст. Присъединява се

към Кралския балет на Уинипег, Канада

през 2015 г. През 2016 г. е промотиран в

кордебалет и изпълнява водещи роли.

През 2017 г. е гост-изпълнител за ролята

на принца в Спящата красавица със

Софийска опера и балет. Награди: 2017 – златен медал, Международен конкурс

за балет и хореография в Пекин, Китай;

2016 – сребърен медал, МБК-Варна;

2014 – златен медал, МБК-Варна; 2014 –

награда на журито, Международен балетен конкурс, Джаксън; 2013 – златен медал, Международен балетен конкурс, Сеул; 2013 – сребърен медал, Международен

балетен конкурс, Москва; 2012 – четвърта

награда, Международен младежки балетен

конкурс, Осака; 2012 – сребърен медал, Международен балетен конкурс, Сеул; 2012 – сребърен медал, Международен конкурс

за балетен танц, Пекин; 2010 – шесто място, Международен балетен конкурс, Осака.

ЮЛИЯ МОСКАЛЕНКО, Украйна

През 2011 г. завършва Киевското балетно

училище и е приета в балетната трупа на

Националната опера на Украйна Тарас

Шевченко, където през същата година

става солистка. Наградена от Върховния

съвет на Украйна. Участвала в балетния

фестивал „Dance open”. Танцувала в

Япония, Канада, Китай, Германия, Италия, Гърция, Русия, Естония, Казахстан, Полша, Южна Корея.

Ballet Experience (VIBE) competition; 2015 – Silver Medal, Korean International Ballet Competition; 2013 – Gold Medal, World Competition in Orlando, Florida.

YUE SHI, Canada

Born in China, Yue Shi began studying ballet at the Liaoning Ballet School at the age of 10. He joined Canada’s Royal Winnipeg Ballet as an Apprentice in 2015. Promoted to corps de ballet in 2016. Since joining the RWB Company, Yue Shi has danced leading roles. In 2017, he has guest performed the role of prince in the (Sleeping beauty) with Sofia National opera and ballet. AWARDS: 2017 – Beijing

International Ballet and Choreography competition- Gold medal; 2016 – Varna IBC, Silver Medal; 2014 – Varna IBC, Gold; 2014

– Jackson International Ballet Competition

- Jury Special Award; 2013 – Seoul

International Ballet Dance CompetitionGold; 2013 – Moscow International Ballet

Competition - Silver Medal; 2012 – Osaka

International Youth Ballet Competition

– Fourth, Youth Group; 2012 – Seoul

International Dance Competition – Silver; 2012 – Beijing International School

Competition of Ballet Dance – Silver Medal; 2010 – Osaka International Youth Ballet

Competition – Sixth.

YULIIA MOSKALENKO, Ukraine

In 2011 she graduated from the Kiev State Ballet School and was admitted to the ballet troupe of the National Opera of Ukraine Taras Shevchenko. In the same year became a soloist. She was awarded an honorary letter of the Supreme Council of Ukraine. She took part in the Festival Ballet “Dance Open”. Toured in Japan, Canada, China, Germany, Italy, Greece, Russia, Estonia, Kazakhstan, Poland, South Korea.

22

ArtExtreme

СТРАЖА

МНОГОЖАНРОВА ИЗЛОЖБА

Автори и куратори АНДАРИ – Анатолий Радев и Дария Василева

„ArtExtreme СТРАЖА“ е пето издание на

многожанровата изложба “ArtExtreme” – изкуство

на предела в образ на вътрешни преживявания в

пространствени среди. Създадена е в периода 20162018 г. със собствени средства на авторите и нейното показване се осъществява с подкрепата на партньори.

Предходното издание „ArtExtreme 15“ беше показано под патронажа на вицепрезидента на Републиката

Маргарита Попова през 2015-2017 г. в Мадрид, Испания, Национален етнографски музей – София, Военноморски музей – Варна и Зелен образователен

център – Шабла и остави трайно впечатление на

публиката от преживяване на образи в монументална

скулптурна среда и в пространството на българската

шевица.

Изложбата беше синергично взаимодействие на

своите издания от 2012 и 2014 година, посветени на

бележития скулптор от Варна Кирил Шиваров /18871938/, българската шевица и етнографския костюм

на община Аврен, област Варна. По инициатива на

АНДАРИ за увековечаване паметта на Кирил Шиваров в края на 2015 г. Община Варна постави паметник

на големия скулптор в родния му град – резултат от цялостната дейност с показване на „ArtExtreme 15“.

Новата изложба „ArtExtreme СТРАЖА“ е тематично

продължение и изследване на художествения образ

на стража и неговото присъствие в народната памет, външното пространство и в създадените войнишки паметници и символични скулптурни творби, дело на Кирил Шиваров.

ArtExtreme GUARD

MULTI-GENRE EXHIBITION

Authors and curators

ANDARI – Anatoliy Radev and Daria Vasileva

“ArtExtreme GUARD” is the title of the fifth issue of the multi-genre exhibition “ArtExtreme” that explores the images of internal experiences in different spatial environments. It was created in 2016 – 2018 with financial means provided by its authors and is being shown to the wide public with the support of partners.

The previous issue of “ArtExtreme 15” was presented under the patronage of the Vice-President of the Republic of Bulgaria Mrs. Margarita Popova in 20152017 in Madrid, Spain, in the National Ethnographic Museum – Sofia, in the Naval Museum – Varna, and in the Green Educational Centre – Shabla. The audience was impressed by images in monumental sculptural medium and also by images in the space of the traditional Bulgarian embroidery.

“ArtExtreme 15” exhibition was a synergetic interaction of its issues from 2012 and 2014, dedicated to the renowned sculptor Kiril Shivarov /1887-1938/, born in Varna, the traditional Bulgarian embroidery and ethnographic costume typical for municipality of Avren, Varna region. In answer to the initiative of ANDARI the local authorities of Varna placed a monument in memory of the renowned sculptor Kiril Shivarov in his home town and this could be considered one of the main results of all the activities within the frame of “ArtExtreme 15”.

The new exhibition “ArtExtreme GUARD” continues the story and explores the image of the guard in art and its presence in the people’s memory, in the external space and in the monuments of soldiers and symbolic sculptures, created by Kiril Shivarov.

23

„ArtExtreme СТРАЖА“ е многожанрова изложба.

Изследва и показва образа на стража – свят

пазител на същността в пространство, сътворено

от божествената азбука Глаголица. Образът на

„СТРАЖА“ е символ на представата за бдение и

опазване; за добро, за святост. Изложбата свързва

образите на юнака от българските предания с този

на светеца-пазител в единен образ на стража,

призван да опази собствената културна същност.

Създава памет чрез единство на многопластово

преживяване на образите юнак – светец – стража – Глаголица – символи на доброто, възвишеното, божественото.

Темата на изложбата е пресъздадена в няколко

жанра – художествени творби; археометрирана

мелодия и музика на буквите от Глаголицата

ведно с български ритми; кратки видео филми с

преживявания, вплетени в танцови изпълнения на

моделите. В изложбеното пространство присъстват

масивни накити, коланна украса, пафти, гривни, пръстени – избрана част от колекция „Накити“

от фонда на Национален етнографски музей,

отличителен знак в облеклото на „СТРАЖА“.

Главни участници и модели за изграждане образите

на изложбата са световни балетни изпълнители и

хореографи от България, Канада, САЩ, Куба, Южна Африка, Швейцария, Украйна и Италия. В тях се

разпознават общочовешките ценности за красота, съвършенство и възвишеност, които да бъдат

предадени напред във времето.

За стила на облеклото на „СТРАЖА“ и в създаването

на целия художествен образ са използвани

различни части българска носия, собственост

на Йордан Иванов, Руска Станчева от с. Аврен

(Варненско) и на Етнографски музей-Варна, заедно

с накити и оръдия на труда; бижута от стъкло на

Диана Раданова; дрехи и аксесоари от плъстена

вълна на Силвия Стоянова. Гримът на „ArtExtreme“

моделите е дело на Джо Краудър.

“ArtExtreme GUARD” is a multi-genre exhibition. It explores and presents the image of the guard – a holy keeper of the essence in the space, created by the means of the divine Bulgarian Glagolitic alphabet. The image of the “GUARD” is a symbol of vigilance and protection, of good and of holiness. The exhibition connects the image of the hero from Bulgarian legends with the image of the guarding saint and combines them in the integrated image of the Guard, called to keep and preserve our own cultural identity. The exhibition generates memory through the experience of the images of the traditional Bulgarian hero – Saint – Guard – Glagolitic alphabet – all of them symbols of the Good, the Sublime and the Divine.

The main theme of the exhibition is interpreted in several genres – works of art; archaeometric melody and music based on the letters of the divine Glagolitic alphabet together with Bulgarian rhythms; short video films showing dance interpretations of the exhibition`s models. The exhibition also includes massive adornments, belt decoration, belt buckles, bracelets, rings – a selected part of collection “Adornments” from the fund of the National ethnographic museum, all of them distinguishing marks of the “GUARD’S” clothing.

The main participants and models of the exhibition artworks are famous all over the world ballet dancers and choreographers from Bulgaria, Canada, the USA, Cuba, South Africa, Switzerland, Ukraine and Italy. They represent universal, common to the whole mankind values like beauty, perfection, sublimity, which will be passed on to the future generations.

For the “GUARD’S” style and clothing and creating the whole image are used different parts of the Bulgarian traditional costume, some of them owned by Yordan Ivanov and Ruska Stancheva from the village of Avren, Varna region, other provided by the Ethnographical Museum in Varna together with adornments and tools of labor; jewelry made of glass by Diana Radanova and clothes and accessories made of felted wool by Silviya Stoyanova. The makeup of the “ArtExtreme” models is done by Jo Crowder.

24

Многожанровата изложба „ArtExtreme СТРАЖА“ е

пазител на същността и средищното пространство.

В нейната цялост се съхранява, обогатява и развива

представата за големите дела на българския народ в

създаването на Глаголицата и собственото културноисторическо богатство. Една съкровищница, която

да бъде споделена и отново да обогати фонда на

световното културно наследство. Преживявайки

изложбата „ArtExtreme СТРАЖА“ в нас и за себе си, се

превръщаме в пътека и посока към възвишеното.

ИЗЛОЖБАТА СЪДЪРЖА

16 художествени печатни творби, ограничена серия на

хартия Hahnemuhle PhotoRag bright white, рамкирани

Музика на „ArtExtreme СТРАЖА“ – създадена от

композитора Александър Карагьозов въз основа мелодията на името на изложбата и буквите от Глаголицата – археометрирани от Сдружение АМАТ и

аранжирана ведно с български ритми

Видео – кратки филми с преживявания, вплетени в танцови изпълнения на моделите

„Музей в изложбата“ – масивни накити, коланна украса, пафти, гривни и пръстени, отличителен знак

в облеклото на „СТРАЖА“ – избрана част от колекция „Накити“ на Национален етнографски музей, куратор гл.

ас. д-р Андрей Тонев, ИЕФЕМ-БАН

Работилница „АЗБУКА ГЛАГОЛИЦА” за въвличане на

публиката и създаване на памет в процеса на опазване на българското културно-историческо наследство с АНДАРИ и арх. Александра Бабунска

Пешеходна обиколка „ArtExtreme СТРАЖА“ в градската среда на София и Варна по темата на изложбата с АНДАРИ и урбаниста Здравко Петров

The multi-genre exhibition “ArtExtreme GUARD” keeps and defends the essence and the central space. Its aim is to preserve, enrich and develop the idea of the great achievements of Bulgarian people in the creation of the Glagolitic alphabet and also the rich cultural and historical heritage of Bulgaria as a whole. We would like to present and share a treasury that could enrich the global fund of cultural heritage. Experiencing the exhibition “ArtExtreme GUARD” within ourselves and for ourselves, we turn ourselves into a path and direction to the sublime.

THE EXHIBITION INCLUDES

16 printed artworks, limited edition on paper

Hahnemuhle PhotoRag bright white, framed

Music of „ArtExtreme GUARD“ – made by the composer Alexander Karagiozov, based on the archaeometric melody of the exhibition`s name and the Glagolitic letters, archaeometrated by AMAT Association, arranged with Bulgarian rhythms

Short video films – presenting the emotions of models while they are dancing

“Museum in the exhibition” – massive adornments, belt decoration, belt buckles, bracelets and rings, distinguishing marks of the “GUARD’S” clothing – selected part of the collection “Adornments”, National ethnographic museum, curator Dr. Andrey Tonev, IEFSEM-BAS

Workshop “THE GLAGOLITIC ALPHABET” for involving the audience and creation of memory in the process of preservation of the Bulgarian cultural and historical heritage with ANDARI and arch. Aleksandra Babunska

An “ArtExtreme GUARD” sight-seeing tour in the city environment of Sofia and Varna with ANDARI and Zdravko Petrov, а specialist in urbanism

“BULGARIAN HISTORICAL READINGS” – an additional event under the heading “THE BULGARIAN IMAGE”

Отпечатани са пълноцветен каталог на изложбата, плакат, флаер, информационни винили

Printed materials: full-color catalogue, poster, leaflet, vinyl posters

25
съпътстващо събитие
„ОБРАЗ БЪЛГАРСКИ“
„БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ“
под наслов

АЗБУКА ГЛАГОЛИЦА

инж. Таньо Танев, гл.ас. Ангел Манев

Сдружение „АМАТ“, Стара Загора

Съществуват два вида азбуки: Свещени и

азбуки са предназначени за комуникация само

между Човешкия свят и света на Боговете, а

несвещените – за комуникация само между хората.

Свещените азбуки се познават по два признака:

първо – подредбата на буквите и цифровите им

съответствия са едни и същи с тези на най-древната, допотопна азбука Ватан и второ: - стожерните (1)

букви на свещените азбуки сами изписват тяхното име. Българската азбука Глаголица е откровение, дадено на човеците от Небето. Тя напълно покрива

изискванията за Свещеност. На трето място в

азбуката е поставена буквата „Глаголи“ и така тя

е на точното си място в подредбата на буквите, в който е отразен творческия процес на Бог и

Боговете в Духовните и в материалния светове.

Изписването на буквите на азбуката е на базата

на генеративен модул, подчинен на принципите на Свещената геометрия. Има основания да се

твърди, че азбуката Глаголица е дадена на апостол Андрей на Петдесятница, за да занесе Христовото

учение в Мизия и Тракия. Тази азбука, в правилната

си буквена подредба, е изписана на стената на Кръглата църква край град Преслав. Възстановената Глаголица, на база на преславския запис, със сакралното азбучно послание на буквите и цифровите им съответствия, е показана в следните таблици:

(1) Основното значение на думата Стожер е забит

в земята пилон, около който се извършва кръгово движение от материална маса. Другите значения на думата в преносен смисъл са: опора; основа върху която е положено нещо, белег за начало на определен числов, времеви или друг вид порядък.

THE GLAGOLITIC ALPHABET

eng. Tanyo Tanev, chief assistant Angel Manev “AMAT” Association, Stara Zagora

There exist two types of alphabets: Sacred and Prakrit (human, vernacular). The sacred alphabets are intended for the communication only between the Human world and the world of Gods, and the unsacred ones – for communication only between the people. The sacred alphabets are recognized by two sings – firstly, the letter and numerical equivalences in the alphabets are one and the same with these of the most ancient, antediluvian “Vatan” alphabet and secondly: - the stozherni (an axis of stable spinning) (1) letters of the sacred alphabets write out their name by themselves. The Bulgarian Glagolitic alphabet is a revelation, given to the humans by the Heaven. It completely fulfills the requirements for Sacredness. On third place in the alphabet is put the letter “Glagoli” (action) and thus it is on its exact place in the arrangement of the letters, in which the creative process of God and the Gods in the Spiritual and material worlds is reflected. The writing out of the letters of the alphabet is on the basis of а generative module, subordinated to the principles of the Sacred Geometry. There are grounds to be affirmed, that the Glagolitic alphabet is given to apostle Andrey on Pentecost, in order to bring the doctrine of Christ in Mizia (Moesia) and Thrace. This alphabet, in its correct letter arrangement, is written out on the wall of the Round church near town of Preslav. The restored Glagolitic alphabet, on basis of the Preslav record, with the sacred alphabetical message of the letters and their numerical equivalents, is displayed in the following tables:

(1) The basic meaning of the word Stozher is a pylon, hammered in the ground, around which is carried out a circular motion by a material mass. The other meanings of the word figuratively are: a support; a base on which something is put, a sign for a beginning of a certain

26
Пракритски (човешки, простонародни). Свещените

Стожерните или основни букви на българската

азбука

Глаголица са: Аз (А); Дзело – Sело (Дз,Сс) и Ук-ъ (У).

Тези букви са синтетичен израз и съответствие на

Божествената вселена на Славата, на Вселената на небесните тела и на Човешката вселена.

(2) Буквата „S” е образувана от разгъването на

горната част на окръжност по нейния диаметър в същата равнина. Центровете на двете свързани

полуокръжности, като точки, определят ватанската

буква „Са” ( . . ). Значението на ватанската буква „Са”

и на глаголическата буква „Sело” (Дзело) е видима и

невидима Вселена на небесните тела или още видим

и невидим Астрален свят.

(3) Езиковите букви нямат числови съответствия. Те

са графични съответствия на специфични фонетични

особености на българския език, в повечето случаи

представляващи синтетични морфеми, изразяващи

определени действия, връзки, преход или състояние (ом; йон; йом; ен; ем; иа и др.). Те не са отражения на

божественото Творчество в човешката реч.

Изписването на буквите е подчинено на законите

на Свещената геометрия. Нищо не е прибавено или отнето от онова, което е било и което е.

* Подредбата на буквите на азбуката Глаголица е съгласно Преславския Глаголически запис („Абецедар”) от стената на Кръглата църква в гр. Велики Преслав, България. Съответства на Свещената подредба на буквите на Адамическата азбука „Ватан“ – писменост на езика „Дева“, предпотопен език на Боговете и Полубоговете, който е в основата на Санскрит.

** Буквите с позиционни номера от номер 29 до номер 37 са допълнителни езикови (говорни) букви, без числа и езотерично значение. Изписването им също е подчинено на законите на Свещената геометрия, поради което те са свещени. Буквите са съставни и имат особено произношение, но не са еволютивни.

numeric, time or other type of order. The stozherni (an axis of stable spinning) or basic letters of the Bulgarian Glagolitic alphabet are: Az (А); Dzelo – Selo (Dz, Ss) and Uk- Ə (U). These letters are a synthetic expression and congruence of the Divine universe of the Glory, of the Universe of the heavenly bodies and the Human universe.

(2) The letter „S” is formed by the unfolding of the upper part of a circumference as per its diameter in the same plane. The centers of the two connected semicircumferences, as points, specify the Vatan letter “Sa” ( . . ). The meaning of the Vatan letter “Sa” and of the Glagolitic letter “Selo” (Dzelo) is a visible and invisible Universe of the heavenly bodies or more a visible and invisible Astral world.

(3) The linguistic letters do not have numeric equivalents. They are graphic congruences of specific phonetic peculiarities of the Bulgarian language, in most of the cases being synthetic morphemes, which express certain actions, relations, a passage or state (om; yon; yom; en; em; ia and etc.). They are not reflections of the divine Creation in the human speech.

The writing out of the letters is subordinated to the laws of the Sacred geometry. Nothing has been added or taken away from that, which had been and which is.

* The arrangement of the letters of the Glagolitic alphabet is according the Preslav Glagolitic record (“Abetsedar”) from the wall of the Round church in town of Veliki Preslav, Bulgaria. It corresponds to the Sacred arrangement of the letters of the Adamic alphabet “Vatan” – writing (script) of the language „Deva“, antediluvian language of the Gods and Demigods, which is the basis of Sanskrit.

** The letters with position numbers from number 29 up to number 37 are additional linguistic (speech) letters, without numbers and esoteric meaning. Their writing out is also subordinated to the laws of the Sacred geometry, because of which they are sacred. The letters are compound and have peculiar pronunciation, but they are not evolutional.

27
28
29

МЕТАЛНИ НАКИТИ

И УКРАШЕНИЯ

гл.ас. д-р Андрей Тонев, ИЕФЕМ-БАН

Металните накити и украшения, които

са характерни за Българското землище,

са произведения на местното златарско

изкуство. През 17-18 в. като златарски

центрове се оформят много градове в

Западна България. Това са Чипровци, Враца, Видин, София, Кюстендил и

др. В тези градове работят голям брой

майстори-златари. Те използват различни техники, като най-използвани са отливане, гравиране, изчукване, филигранната

техника и др., които са познати още от древността. Развитието на

не само като елитарно изкуство, но и като традиционно народно изкуство е свързано с натрупването на много знания и опит за художествените и технологични практики.

Техниките, които се използват в златарския

занаят, се запазват и остават непроменени в продължение на стотици години.

Променят се единствено формите и част от

материалите за изработване на накитите.

Мястото на накитите в традиционното

женско и мъжко облекло и стиловите

особености на златарските произведения

разкриват пряка приемственост през

вековете. Наследените традиции от

античността и средновековието, обогатени

с ориенталското, както и със западноевропейското златарско изкуство,

превръщат българското традиционно

златарство в творчество с висока професионална специализация.

Накитите от това време предлагат пъстрота

и цветност от емайли, цветни камъни, ниело техника и позлатяване на отделни

METAL ADORNMENTS AND DECORATIONS

Metal adornments and decorations typical for Bulgarian territory are pieces of art produced by local goldsmiths. In 17 – 18 century production of golden jewelry develops in many towns in Western Bulgaria – Chiprovtsi, Vratsa, Vidin, Sofia, Kyustendil. A lot of skilled and talented goldsmiths work there. They use different techniques including casting, engraving, hammering out, filigree work that are popular since ancient times. The development of this craft not only as a kind of applied art for the elite, but also as a traditional craft is connected with the accumulation of a lot of knowledge and experience in both esthetic and technological aspect. The techniques used in goldsmith’s craft stay the same, they don’t change for centuries. Only the shapes and some of the materials for jewelry production change. The role of adornments in female and male costumes and the characteristics of different styles of jewelry reveal continuity that has been developed for centuries. Traditions inherited since ancient times and the medieval ages, enriched by oriental and Western-European influences, turn Bulgarian traditional goldsmith’s craft in a kind of art that requires high professional specialization. The adornments created in that period delight the eye with diversity of colors, enamel, niello technique and gilding of singe elements. In 17 – 18 century gold adornments were produced in several centers. Only one of these centers, however, is considered a seat of a goldsmith’s school. These centers are in large towns which are economic and

30
тази дейност
НЕМ, Инв. № 150 Гердан, бронз с позлата, Софийско НЕМ, Инв. № 31714 Гривна, тип „Кубелия”, сребърна с позлата НЕМ, Инв. № 21623 Пръстен „столоват“

елементи. През 17 – 18 в. се оформят няколко

големи производствени центъра, един от

които наричаме „школа“. Тези центрове са

съсредоточени в големите за времето си

градове, които са едновременно стопански

и административни единици, свързани с

управлението на Османската империя. В

техните златарски ателиета се изработват

еднакви или много близки модели накити и

украшения, но като че ли всички те заимстват

от един център – Чипровци. Затова говорим

за наличието на една обособена златарска

школа през тази период – Чипровската.

Национален етнографски музей участва в

изложбата „ArtExtreme СТРАЖА“

част от колекция „Накити“: Инв.№ 43039

Пафти; Инв.№ 47031 Пафти; Инв.№ 5397

Колан; Инв.№ 779 Пафти; Инв.№ Г-179

Пафти; Инв.№ 16861 Пафти; Инв.№ 10463

Пафти; Инв.№ 17848 Куна; Инв.№ 10062

Подбрадник; Инв.№ 290 Подбрадник; Инв.№

150 Гердан; Инв.№ 169 Гердан; Инв.№ 47105

Кръст; Инв.№ 5664 Надушници; Инв. № 1517

Игла с трепка; Инв.№ 307 Обеци; Инв.№ 21554 Обеци; Инв.№29793 Кован колан; Инв.№ 850 Метален колан; Инв. №49680 Гривна; Инв.№ 31714 Гривна; Инв.№9946

Пръстен; Инв.№ 21623 Пръстен.

administrative units, connected with the Ottoman empire. Identical or very similar models of adornments and decorations were produced in the goldsmith ateliers, but it seems the artisans follow mainly the examples, the models created in one of the centers – Chiprovtsi. That is the reason we could define Chiprovtsi as a school.

National Ethnographic Museum participates in the exhibition “ArtExtreme GUARD” with selected part of collection

“Adornments”: inv.№ 43039 Belt buckle; inv.№ 47031 Belt buckle; inv.№ 5397 Belt; inv.№ 779 Belt buckle; inv.№ G-179 Belt buckle; inv.№ 16861 Belt buckle; inv.№ 10463 Belt buckle; inv.№ 17848 Breastplate adornment; inv.№ 10062 Chin adornment; inv.№ 290 Chin adornment; inv.№ 150 Necklace; inv.№ 169 Necklace; inv.№ 47105 Cross; inv.№ 5664 Earflaps; inv.№ 1517 Pin with adornment; inv.№ 307 Earrings; inv.№ 21554 Earrings; inv.№ 29793 Blacksmith belt; inv.№ 850 Metal belt; inv.№ 49680 Bracelet; inv.№ 31714 Bracelet; inv.№ 9946 Ring; inv.№ 21623 Ring.

31
с избрана
НЕМ, Инв. № 21554 Сребърни обеци, тип Арпалия, Видин НЕМ, Инв. № 850 Метален колан, Стара Загора НЕМ, Инв. № Г-179 Пафти, седефени плочки, медна сплав с позлата

СТРАЖА 01

Hahnemuhle PhotoRag bright white, 100 % памук, 310 гр./кв.м Пигментен печат

23/50 см, тираж 30 Сертификат за автентичност

GUARD 01

Hahnemuhle PhotoRag bright white, 100 % cotton, 310 gsm

Pigment Print

23/50 cm, edition 30

Certificate of Authenticity

34

СТРАЖА 02

Hahnemuhle PhotoRag bright white, 100 % памук, 310 гр./кв.м Пигментен печат

23/50 см, тираж 30 Сертификат за автентичност

GUARD 02

Hahnemuhle PhotoRag bright white, 100 % cotton, 310 gsm

Pigment Print

23/50 cm, edition 30

Certificate of Authenticity

35

СТРАЖА 03

Hahnemuhle PhotoRag bright white, 100 % памук, 310 гр./кв.м Пигментен печат 23/50 см, тираж 30 Сертификат за автентичност

GUARD 03

Hahnemuhle PhotoRag bright white, 100 % cotton, 310 gsm

Pigment Print

23/50 cm, edition 30

Certificate of Authenticity

36

СТРАЖА 04

Hahnemuhle PhotoRag bright white, 100 % памук, 310 гр./кв.м Пигментен печат

23/50 см, тираж 30 Сертификат за автентичност

GUARD 04

Hahnemuhle PhotoRag bright white, 100 % cotton, 310 gsm

Pigment Print

23/50 cm, edition 30

Certificate of Authenticity

37

СТРАЖА 05

Hahnemuhle PhotoRag bright white, 100 % памук, 310 гр./кв.м Пигментен печат

23/50 см, тираж 30 Сертификат за автентичност

GUARD 05

Hahnemuhle PhotoRag bright white, 100 % cotton, 310 gsm

Pigment Print

23/50 cm, edition 30

Certificate of Authenticity

38

СТРАЖА 06

Hahnemuhle PhotoRag bright white, 100 % памук, 310 гр./кв.м Пигментен печат

23/50 см, тираж 30 Сертификат за автентичност

GUARD 06

Hahnemuhle PhotoRag bright white, 100 % cotton, 310 gsm

Pigment Print

23/50 cm, edition 30

Certificate of Authenticity

39

СТРАЖА 07

Hahnemuhle PhotoRag bright white, 100 % памук, 310 гр./кв.м Пигментен печат

23/50 см, тираж 30 Сертификат за автентичност

GUARD 07

Hahnemuhle PhotoRag bright white, 100 % cotton, 310 gsm

Pigment Print

23/50 cm, edition 30

Certificate of Authenticity

40

СТРАЖА 08

Hahnemuhle PhotoRag bright white, 100 % памук, 310 гр./кв.м Пигментен печат

23/50 см, тираж 30 Сертификат за автентичност

GUARD 08

Hahnemuhle PhotoRag bright white, 100 % cotton, 310 gsm

Pigment Print

23/50 cm, edition 30

Certificate of Authenticity

41

СТРАЖА 09

Hahnemuhle PhotoRag bright white, 100 % памук, 310 гр./кв.м Пигментен печат

23/50 см, тираж 30 Сертификат за автентичност

GUARD 09

Hahnemuhle PhotoRag bright white, 100 % cotton, 310 gsm

Pigment Print

23/50 cm, edition 30

Certificate of Authenticity

42

СТРАЖА 10

Hahnemuhle PhotoRag bright white, 100 % памук, 310 гр./кв.м Пигментен печат

23/50 см, тираж 30 Сертификат за автентичност

GUARD 10

Hahnemuhle PhotoRag bright white, 100 % cotton, 310 gsm

Pigment Print

23/50 cm, edition 30

Certificate of Authenticity

43

СТРАЖА 11

Hahnemuhle PhotoRag bright white, 100 % памук, 310 гр./кв.м Пигментен печат

23/50 см, тираж 30 Сертификат за автентичност

GUARD 11

Hahnemuhle PhotoRag bright white, 100 % cotton, 310 gsm

Pigment Print

23/50 cm, edition 30

Certificate of Authenticity

44

СТРАЖА 12

Hahnemuhle PhotoRag bright white, 100 % памук, 310 гр./кв.м Пигментен печат

23/50 см, тираж 30 Сертификат за автентичност

GUARD 12

Hahnemuhle PhotoRag bright white, 100 % cotton, 310 gsm

Pigment Print

23/50 cm, edition 30

Certificate of Authenticity

45

СТРАЖА 13

Hahnemuhle PhotoRag bright white, 100 % памук, 310 гр./кв.м Пигментен печат 23/50 см, тираж 30 Сертификат за автентичност

GUARD 13

Hahnemuhle PhotoRag bright white, 100 % cotton, 310 gsm

Pigment Print

23/50 cm, edition 30

Certificate of Authenticity

46

СТРАЖА 14

Hahnemuhle PhotoRag bright white, 100 % памук, 310 гр./кв.м Пигментен печат 23/50 см, тираж 30 Сертификат за автентичност

GUARD 14

Hahnemuhle PhotoRag bright white, 100 % cotton, 310 gsm

Pigment Print

23/50 cm, edition 30

Certificate of Authenticity

47

СТРАЖА 15

Hahnemuhle PhotoRag bright white, 100 % памук, 310 гр./кв.м Пигментен печат

23/50 см, тираж 30 Сертификат за автентичност

GUARD 15

Hahnemuhle PhotoRag bright white, 100 % cotton, 310 gsm

Pigment Print

23/50 cm, edition 30

Certificate of Authenticity

48

СТРАЖА 16

Hahnemuhle PhotoRag bright white, 100 % памук, 310 гр./кв.м Пигментен печат

23/50 см, тираж 30 Сертификат за автентичност

GUARD 16

Hahnemuhle PhotoRag bright white, 100 % cotton, 310 gsm

Pigment Print

23/50 cm, edition 30

Certificate of Authenticity

49

ПАРТНЬОРИ

НАЦИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ

София, пл. Княз Александър I № 1

www.iefem.bas.bg

Националният етнографски музей, част от

Институт за етнология и фолклористика

с Етнографски музей – БАН, е музей на

българската културна същност. Един от най-

старите музеи в България с над 120-годишна

история. Основните му цели са издирването, съхраняването, обработването и

популяризирането на етнографски ценности, свързани с българската и европейска

култура. Във фондовете му се съхраняват

над 50 000 предмета.

КУЛТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЕН КОМПЛЕКС

МОРСКО КАЗИНО – ВАРНА www.morskocasino-varna.bg

Обща площ на Комплекс Морско казино

е около 6000 кв.м с капацитет за общо

1000/1200 седящи места във всички

заведения. В комплекса ще бъдат

разположени два ресторанта с големи тераси, като към единия е приобщена и обособена

Виенска сладкарница, а към другия скай

бар. На територията на Морско казино са

разположени още бистро, козметичен салон,

арт галерия, винарна в сутерена, закрит и

открит детски анимационен център. Сградата

е изградена с помощта на най-съвременни

технологии, качествени ОВК съоръжения, обезпечена доставка на газ, осигурено

резервирано захранване от два отделни

трансформатора, със собствен дизелагрегат с много висока мощност, видеонаблюдение, СОТ, жива охрана и постоянен мониторинг на

отделните разходи в реално време.

PARTNERS NATIONAL ETHNOGRAPHIC MUSEUM

Sofia, Kniaz Alexander I № 1 square

www.iefem.bas.bg

National Ethnographic Museum is a part of the Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum – Bulgarian Academy of Sciences. It is a museum of the Bulgarian cultural identity – the one of the oldest in Bulgaria with over 120 years of history. The main objectives are related to the search, storage, processing and popularization of the ethnographic values related to the Bulgarian and European culture. More than 50 000 objects are stored in the museum funds.

CULTURAL-ENTERTAINMENT COMPLEX

SEA CASINO – VARNA

www.morskocasino-varna.bg

Total area of the Sea Casino Complex: Approximately 6000 sq. M with capacity for a total of 1,000/1200 seating places in all restaurants. The complex will feature two restaurants with large terraces, one of which is an integrated and distinct Viennese confectionery, and the other one sky bar. At the Sea casino will also be located a bistrol, beauty salon, art gallery, wine cellar in the basement, indoor and outdoor children’s playgrounds animation center. In the process of overhaul, the building is built with the help of the best- advanced technologies, quality HVAC facilities, secure gas supply, Provided backup power supply from two separate transformers, with its own high - power diesel engine, CCTV, SOT, live security and constant monitoring of individual costs in real time.

50

СДРУЖЕНИЕ АМАТ www.facebook.com/zieziucur

Сдружението с нестопанска цел в обществена

полза „АМАТ“, в лицето на Таньо Танев, Ангел

Манев и Венера Иванова, се занимава с

изследвания и разпространение на знания

в областта на материалистическата и

духовна науки. Предмет на изследванията

са Еволюцията, хронологията, древни

писмености, древна история и... Божествените

откровения в материята. Основен метод при

изследванията е археометричният анализ.

ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – ВАРНА

Адрес: Варна, ул. „Панагюрище“ № 22

Във възрожденска къща, строена през 1860 г. е разположена експозицията на Етнографски

музей – Варна. Музейната сбирка показва

традициите на българските села и градове от

края на XVIII до началото на XX век. Тук е найбогатата колекция от сребърни накити и най-

голямата сбирка от носии в Североизточна

България, както и кукерски маски, сурвачки, обредни хлябове, писани ракли.

КТ ПОДКРЕПА www.podkrepa.org

Независимият синдикат „Подкрепа“ е

създаден от д-р Константин Тренчев и поета Петър Манолов през 1989 г. КТ „Подкрепа“ е

първият член от България в Международната

Конфедерация на Профсъюзите от 1991

г. и пълноправен член на Европейската

Конфедерация на Профсъюзите от декември

1995 г. В

момента КТ „Подкрепа“ наброява над

150 000 члена в 36 регионални синдикални

съюза, 30 федерации и нац. синдикати и 4

асоциирани организации. Настоящ Президент на „Подкрепа“ е инж. Димитър Манолов.

AMAT ASSOCIATION

www.facebook.com/zieziucur

The “AMAT” association with non-profit purpose in social favour, in the person of Tanyo Tanev, Angel Manev and Venera Ivanova is engaged with research and distribution of knowledge in the field of the materialistic and spiritual sciences. Subject of the research are the Evolution, chronology, ancient writings, ancient history and... divine revelations in the matter. A basic method at the research is the archaeometric analysis.

ETHNOGRAPHICAL MUSEUM – VARNA

Address: “Panagyurishte” 22, Varna

The Ethnographical museum – Varna is located in a house from the Bulgarian Revival Period built in 1860. The Museum`s collection displays the traditions of Bulgarian villages and towns from the end of XVIII c. to the early XX c. Here is presented the richest collection of silver decorations and the biggest collection of national dresses from Northeast Bulgaria; mummery masks, ritual breads, drawn boxes.

PODKREPA CONFEDERATION OF LABOUR

www.podkrepa.org

The independent syndicate “Podkrepa” was established by Doctor Konstantin Trenchev’s and the poet Petar Manolov in 1989. “Podkrepa” CL is the first member from Bulgaria in the International Confederation of the trade unions dated 1991 and a full member of the European Confederation of the Trade unions dated December 1995. At the moment “Podkrepa” CL is more than 150 000 members - 36 regional unions, 30 federations and national syndicates and 4 associated organizations. President of “Podkrepa” is engineer Dimitar Manolov.

51

IRNI FELT AND ART STUDIO

FB: IRNI Felt and Art studio

IRNI FELT е студио за изкуство, родено от

любовта на авторката Силвия Стоянова към

вълната. Тя създава шалове, шапки, бижута, дрехи, аксесоари за дома. Наричат вълната

„топлата глина“ – само с вълна, сапун и две

ръце могат да се направят толкова различни

изделия. Вещи, които правят хората различни

и неповторими, имат дълъг живот и са 100% естествени.

DIANAGLASS

www.dianaglass.eu

Диана Раданова е специализирана в ръчната

изработка на бижута и сувенири. Майстори в

изящната област на арт стъклото. Стъклените

накити с марката DIANAGLASS са изработени

по метода на стопеното стъкло fused glass, при който отделни съвместими по състав парчета стъкло се свързват трайно в обща композиция.

Лъчезарните накити са разработени в различни

комбинации от колиета, пръстени, обици, гривни, шноли, гребени. Авторката работи и с техниката Lampwork, създавайки невероятни

преливания на тонове в миниатюрен размер.

ЛЗ ЯХТИНГ 1991 www.lzyachting.com

ЛЗ Яхтинг 1991 е най-старата и най-голямата структура в България и Румъния, занимаваща

се с продажба и обслужване на яхти и яхтено

оборудване. Фирмата е представител на икони

в бранша като Sunseeker, Princess, Grand

Soleil, Bavaria, Zodiac, Musto, North Sails, както

и редица други брандове, с което цели да удовлетвори всички желания и потребности на

скъпите си клиенти. Компанията

IRNI FELT AND ART STUDIO

FB: IRNI Felt and Art studio

IRNI FELT is an art studio, born from his author’s love to the wool – Silviya Stoyanova. She creates scarves, hats, jewellery, clothes and home accessories. They call the wool “warm clay” – only with wool, soap and a pair of hands can create many different products. Items that make the people different, unique and original, and at the same time have a long life and are 100% natural.

DIANAGLASS

www.dianaglass.eu

Diana Radanova is specialised in hand elaborated jewelry and souvenirs. She works in the exquisite field of the art glass. The glass adornments with the trademark DIANAGLASS are elaborated as per the method of the fused glass, at which separate compatible as per composition pieces of glass are connected permanently in a common composition. The radiant adornments are elaborated in different combinations of necklaces, rings, earrings, bracelets, hair-clasps, combs. The author works also with the technique Lampwork, creating incredible fusions of tones in a miniature size.

LZ YACHTING 1991

www.lzyachting.com

LZ Yachting 1991 is the oldest and biggest structure in Bulgaria and Romania, which is engaged in sale and servicing of yachts and yacht equipment. The company is a representative of icons in the branch as Sunseeker, Princess, Grand Soleil, Bavaria, Zodiac, Musto, North Sails, as well as number of other brands, by which it aims to satisfy all desires and necessities of its precious customers. The company has at its disposal also a yacht marina in the center of city of Varna and a luxurious yacht club.

52
разполага и с яхтена марина в центъра на Варна и луксозен яхт клуб.

СТУДИО ПЕТ ПРЪСТА www.studiofivefingers.com

Студио Пет Пръста вижда единната природа

на човека и неговата неделимост в общите

процеси. Изяършва измерване и анализиране

с уникална Bio Well камера. Методът на

студиото включва международната програма

„Доктор на себе си“ за връщане естествения

биохимичен баланс; упражнения от Чигун

за повишаване жизнената енергия в

цялото тяло и практика на дълбоко коремно

дишане; стабилизиране на психическото и

емоционално ниво с Цветните есенции на д-р

Бах и използване силата на Пеещите купи за

постигане на хармония.

ПЕЧАТНИЦА ХЕЛИКС ПРЕС www.helixpress.com

Печатница Хеликс прес е създадена през 1998

г. във Варна и е специализирана в областта на графичния дизайн, предпечатната подготовка, пълноцветен листов печат и довършителни процеси. Разполага с висококвалифициран

екип и материална база на площ от 3 000

кв.м, с което се нарежда сред лидерите на полиграфическия пазар в България. Контролът

и управлението на производствения процес

се осъществява чрез внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008.

HEAVEN EVENTS

www.heaveneventsbg.com

Най-добрият капитал на HEAVEN EVENTS са доволните клиенти. Създадена в град Варна, днес компанията успешно специализира в

областта на PR услугите, а нейният екип застава

зад реализирането на проекти с различен мащаб в цялата страна.

FIVE FINGERS STUDIO

www.studiofivefingers.com

Five Fingers Studio sees the united nature of the human, his inseparability in the general processes. It measures and analyses the complete process with the unique Bio Well camera. The method of the studio includes the international programme “Doctor of yourself” for restoration of the natural biochemical balance; exercises of Chi gun for increasing of the vital energy in the whole body and practice of deep abdominal breathing; stabilization on psychic and emotional level with the doctor Bach’s Flower essences and using the power of the Singing bowls for achieving of harmony.

HELIX PRESS PRINTING HOUSE

www.helixpress.com

Print Base Helix Press is established in 1998 in city of Varna, Bulgaria. Specialized in graphic design, prepress, full colour printing and finishing /bookbinding/ services. The company ranks among the leaders of the graphic market in Bulgaria with its highly qualified team and administrative and production area of 3000 sq.m. Helix Press has a quality management system ISO 9001:2008.

HEAVEN EVENTS

www.heaveneventsbg.com

The best capital of HEAVEN EVENTS are the satisfied customers. Established in city of Varna, today the company successfully specializes in the field of the PR services, and its team supports the realization of projects with different scale in the whole country.

53

ТОП ПРИНТ www.topprint.bg

Повече от 11 години „Топ Принт“ се развива в областта на широкоформатния дигитален печат. Фирмата разполага с печатни бази във Варна и Бургас, оборудвани с високотехнологични машини за солвентен, латексов, UV печат. Предлага печат върху плоски повърхности, тапети и текстил. „Топ Принт“ посреща нуждите от услуги, свързани с дизайн, визуализация, предпечат, печат, довършителни операции и монтаж.

22 FRAMES FILM CORPORATION

www.22frames.bg

22 Frames от 2008 година обединява колектив от доказани професионалисти с уникален подход и тънко чувство за хумор. Предлага професионално видео заснемане, монтаж и постпродукция на музикални клипове, реклами, корпоративни видеа, продуктова фотография и

видео, документални и игрални филми.

HISTORICALROUTES.BG

www.historicalroutes.bg

Историческият маршрут на historicalroutes.

bg е пътеводител към познати и позабравени

места, които разказват за „шарената” история

на София и пазят нейния автентичен дух.

По него могат да се проследят следите на бляскавата римска Улпия Сердика, изящната

архитектура на вдъхновяващите десетилетия

след Освобождението и дори внушителните

сгради на т. нар. сталински „барок“. Маршрутът

е разделен на две части, като първата е посветена повече на старите софийски домове, докато втората представя поредица

от представителни сгради и символи на българската държава.

TOP PRINT

www.topprint.bg

For over 11 years of history, “Top Print” specializes in the field of wide format digital printing. The company has print bases in Varna and Burgas. Their branches are equipped with high-tech wide-format printers and machines for solvent, latex and UV printing, wallcoverings, textile printing, printing onto canvas, glass and flat surfaces. “Top Print” can provide services related to design, visualization, prepress, printing, finishing operations and installation.

www.22frames.bg

22 Frames since 2008 unites a collective of proven professionals with a unique approach and gentle sense of humour. It offers professional video shooting, montage and postproduction of musical clips, commercials, corporative videos, product photography and video, documentary and feature films.

HISTORICALROUTES.BG

www.historicalroutes.bg

The historical route on historicalroutes.bg is a guide towards well-known and slightly forgotten places, which narrate about the “manycoloured” history of Sofia and keep its authentic spirit. Along it can be followed the traces of the brilliant Roman Ulpia Serdica, the exquisite architecture of the inspiring decades after the Liberation and even the imposing buildings of the so called Stalin’s “Baroque”. The route is divided in two parts, as the first one is dedicated more to the old Sofia homes, while the second one represents series of luxury buildings and symbols of the Bulgarian state.

54
22 FRAMES FILM CORPORATION
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.