"ArtExtreme 15" exhibition catalogue

Page 1


ArtExtreme 15

ArtExtreme 15

ЕКИП НА ИЗЛОЖБАТА:

TEAM OF EXHIBITION:

АНДАРИ АНатолий Радев – автор, куратор ДАРИя Василева – автор, куратор

ANDARI ANatoliy Radev – author and curator DARIa Vasileva – author and curator

КОНСУЛТАНТ ЕТНОГРАФСКА ЧАСТ гл.ас. д-р Елена Водинчар, ИЕФЕМ-БАН

CONSULTANT ETHNOGRAPHIC PART Chief. Assist. Dr. Elena Vodinchar, IEFEM-BAS

Период на създаване: март 2012 – април 2015

Period of creating: March 2012 – April 2015

Изложбата се организира в партньорство с:

The exhibition is organized in partnership with:

Изложбата и каталогът са осъществени с финансовата подкрепа на:

The exhibition and the catalogue are realized with the financial support of:

Пътуването на изложбата и нейният екип през май 2015 г. за Мадрид е съфинансирано от:

The travelling of the exhibition and its team to Madrid in May 2015 is co-funded by:

МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ:

MEDIA PARTNERS:

© Автор: АНДАРИ © Фотография, дизайн и предпечат: АНДАРИ © Коректор: Даниела Василева

© Author: ANDARI © Photography, design and prepress: ANDARI © Markups: Daniela Vasileva

Печат: Хеликс Прес, Варна, България

Print: Helix Press, Varna, Bulgaria

Всички права запазени. Не е разрешено публикуването на части от каталога под каквато и да е форма – електронна, механична, фотокопирна, презапис или по друг начин – без писменото разрешение на носителя на авторските права АНДАРИ.

All rights are reserved. Publication of parts of the catalogue in any form – electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise – is not permitted, without the written permission of the copyright holder ANDARI.

под патронажа на вицепрезидента на Република България

Галерия Espacio BOP, Lorenzo Alonso Arquitectos, Мадрид Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей - БАН Община Аврен

Веселин Пенчев Василев

Програма Мобилност, фонд Култура, община Варна Българска Национална Телевизия OFFNews.bg – онлайн медия

under the patronage of the Vice President of the Republic of Bulgaria

Art exhibition space Espacio BOP, Lorenzo Alonso Arquitectos, Madrid Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum – BAS Avren Municipality

Veselin Penchev Vasilev

Programme Mobility, Culture Fund, Varna Municipality Bulgarian National Television OFFNews.bg – online media
Посвещава се на Кирил Шиваров, утвърдил монументалната традиция в българското изкуство и направил синтеза между скулптура и архитектура. Идеите на бележитият български скулптор са закърмени от силата на народното разбиране за украса и орнаментика. Всяко съчетание от индивидуална импровизация и народен орнамент съставя неговото богато разнообразие от видими форми, изграждащи уникалния облик на Варна, София и други градове в страната.

Dedicated to Kiril Shivarov, who has proved the monumental traditions in the Bulgarian art and made a synthesis between sculpture and architecture. The ideas of the prominent Bulgarian sculptor have nurtured with the strength of the popular understanding of decoration and ornamentation. Each combination of individual improvisation and folk ornament compile its rich variety of visible forms, constituting the unique appearance of Varna, Sofia and other cities in Bulgaria.


АНДАРИ БЛАГОДАРЯТ НА:

ANDARI THANK TO:

Lorenzo Alonso Arquitectos S.L.P и галерия Espacio BOP за предоставената изключителна привилегия премиерата на изложбата през 2015 г. да бъде в Мадрид Българско посолство в Мадрид Боряна Борисова за цялостното съдействие по организиране на ArtExtreme в Мадрид Валентина Козлова – основател и артистичен директор на Танцова консерватория Валентина Козлова в Ню Йорк; артистичен директор на Международен балетен конкурс Валентина Козлова Ирина Гъркова – съветник на Президента в областите култура, духовно развитие и национална идентичност Печатница Хеликс Прес за подкрепата при отпечатване на каталога и рекламните материали Планекс Холдинг за цялостната подкрепа и прекрасните условия за реализиране на фотосесията ArtExtreme 2012 LZ Yachting 1991 за морските разходки с луксозни яхти на балетните звезди, участници в ArtExtreme Национален музей на българското изобразително изкуство, София Лора Калагларска – Връзки с обществеността, Военноисторически музей, София Д-р Мариана Кръстева, Директор и Силвия Ламбова, ПР на Военноморски музей Варна Д-р Даниела Георгиева - Клисарова, директор на Институт по рибни ресурси - Варна Доц. Петко Христов – директор на ИЕФЕМ-БАН за партньорството и подкрепата относно показване на изложбата в София Гл. ас. д-р Елена Водинчар, ИЕФЕМ-БАН – консултант на етнографската част в изложбата Йордан Иванов – автор и майстор на традиционни накити, характерни за област Аврен; ръководител на Музикално-фолклорно сдружение "Фолклор без граници“ и изпълнител на фолклорна музика с народен инструмент гайда за предоставените етнографски костюми, накити и фолклорна музика

Lorenzo Alonso Arquitectos S.L.P and Art space Espacio BOP to give the exceptional privilege the premiere of the exhibition in 2015 to be in Madrid Bulgaria Embassy in Madrid Boryana Borisova – for the overall support during the organization of ArtExtreme in Madrid Valentina Kozlova – a founder and artistic director of Valentina Kozlova Dance Conservatory of New York; Founding Artistic Director of Valentina Kozlova International Ballet Competition Irina Garkova – adviser to the President in the areas of culture, spiritual development and national identity Helix Press for the printing support for the catalogue and the promotional materials Planex Holding for overall support and excellent conditions to create photo session for ArtExtreme 2012 LZ Yachting 1991 for the sea trips of the ballet stars of ArtExtreme onboard of luxury yachts National Museum of the Bulgarian Fine Art, Sofia Lora Kalaglarska - Public Relations, National Military History Museum, Sofia Dr. Mariana Krasteva, Director and Silvia Lambova, PR of the Naval Museum, Varna Dr. Daniela Georgieva - Klisarova, Director of Institute of fish resources – Varna Prof. Petko Hristov – Director of Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum – BAS for the partnership and support for displaying the exhibition in Sofia Chief. Assist. Dr. Elena Vodinchar, IEFEM-BAS – ethnographic consultant of the exhibition Yordan Ivanov – author and master of traditional adornments typical for Avren area; leader of folklore music association "Folklore without borders" and artist of folk music with folk instrument bagpipe for the overall support and providing ethnographic costumes, decorations and folklore music Ruska Stantcheva – folklore music association "Folklore without borders", Avren village for providing ethnographic costumes


Руска Станчева – Музикално-фолклорно сдружение "Фолклор без граници", с. Аврен за предоставените етнографски костюми Народно читалище П.Р.Славейков-1901, с.Аврен за подкрепата при заснемане на фотосесията за ArtExtreme 2014 Живка Костадинова за съдействието при организиране на фотосесията за ArtExtreme 2014 в с. Аврен Джо Краудър – за цялостната подкрепа и професионалния грим на участниците в изложбата Християн Облаков – изследовател на варненската архитектура и автор на поредица книги за варненските архитекти Надежда Павлова – координатор на Месец на фотографията Лили Шиварова, Анастас Шиваров и Боряна Шопова за предоставения личен архив за К.Шиваров Деян Делев – за предоставяне на авторски филми за културното наследство на Варна Анатоли Малев – видеозаснемане Цветомир Грънчаров – техническа подкрепа Бисер Николов, Б енд Б консулт – комуникационен партньор Снежана Карагьозова – Фондация Алтернатива 2002 Ива Василева – Интра Ментис Емилия Петкова – директор на Парк-музей на бойната дружба – 1444 г. (Владислав Варненчик) Юлия Тумбаркова – Директор на Природен парк Златни пясъци и Красимира Аскерова – председател на Сдружение ГЕУМ Владимир Йончев – гл. редактор на OFFNews.bg Емилиян Ялъмов – интернет издание Yep.bg Елена Владова – Градското списание Николай Колев – продуцент в БНТ Мартин Николов – БНТ-Варна

Ruska Stancheva, Community center Petko Rachev Slaveykov-1901, Avren village for the support during the photoshoot for ArtExtreme 2014 Zhivka Kostadinova for the assistance during the organization of the photo session for ArtExtreme 2014 in Avren Jo Crowder – for the overall support and professional makeup and style of the participants in the exhibition Hristyian Oblakov - researcher of the Varna architectural legacy and author of a series of books about Varna architects Nadezhda Pavlova – chief coordinator of the Month of Photography Lili Shivarova, Anastas Shivarov and Boryana Shopova for providing personal archives for K.Shivarov Deyan Delev – providing original movies about the cultural heritage of Varna Anatoli Malev – videography Tsvetomir Grancharov – technical support Biser Nikolov, B&B consult – communication partner Snejana Karagiozova – Foundation Alternative 2002 Iva Vasileva – Intra Mentis Emilia Petkova – Director of Park-museum of the military friendship – 1444 (Vladislav Varnenchik) Julia Tumbarkova – Director of Golden Sands National Park and Krasimira Askerova – Chairman of Association GEUM Vladimir Yonchev – chief editor of OFFNews.bg Emiliyan Yalamov – online media Yep.bg Elena Vladova – online media Urban Magazine Nikolay Kolev – producer, BNT Martin Nikolov – BNT-Varna

Стефани Дюмортие, Ивелин Илиев, Емил Братанов, Петко Атанасов, Пламен Бейков, Теодор Роков, Славян Стоянов, Бистра Николова, Ерма Андреева, Любен Личев, Даниела Василева, Светлана Лефтерова, Диана Петкова, Екатерина Митева, Емил Симеонов, Албена Атанасова, Виктория Лефтерова, Десислава Великова, Георг Петков, Анита Цекова

Stephanie Dumortier, Ivelin Iliev, Emil Bratanov, Petko Atanasov, Plamen Beykov, Theodor Rokov, Slavyan Stoyanov, Bistra Nikolova, Erma Andreeva, Liyben Lichev, Daniela Vasileva, Svetlana Lefterova, Diana Petkova, Ekaterina Miteva, Emil Simeonov, Albena Atanasova, Victoria Lefterova, Desislava Velikova, Georg Petkov, Anita Tsekova


Специални благодарности на балетните танцьори, участвали в подготовката на изложбата – 2012 и 2014 г.:

Special thanks to the ballet dancers who participated in the preparation of the exhibition – 2012 and 2014:

Аврора Андреева (България)

Aurora Andreeva (Bulgaria)

Арата Миягава (Япония)

Arata Miyagawa (Japan)

Аркади Поселски (Русия)

Arkady Poselsky (Russia)

Бруклин Мак (САЩ)

Brooklyn Mack (USA)

Денис Черевичко (Австрия)

Denys Cherevychko (Austria)

Джан Чаой (Китай)

Hannah Park (USA)

Йошико Камикуса (Канада)

He Taiy (China)

Кетрин Хигинс (Белгия)

Katherine Higgins (Belgium)

Мико Фогарти (Швейцария)

Miko Fogarty (Switzerland)

Сара Стийл (САЩ)

Sarah Steele (USA)

Солие Самудио (Панама)

Solieh Samudio (Panama)

София Сергиева (България)

Sofia Sergieva (Bulgaria)

Уан Чинсин (Китай)

Wang Qingxin (China)

Хана Парк (САЩ)

Yoshiko Kamikusa (Canada)

Хъ Таий (Китай)

Zhang Chao Yi (China)


И накрая благодарности за един много специален човек – Веселин Пенчев Василев, който винаги неотменно e до АНДАРИ.

And finally – our gratitude to a very special person – Veselin Penchev Vasilev, who has always been next to ANDARI.11 ДО Г-ЖА ДАРИЯ ВАСИЛЕВА

TO Mrs. DARIA VASILEVA

ДО Г-Н АНАТОЛИЙ РАДЕВ

TO Mr. ANATOLIY RADEV

УВАЖАЕМА Г-ЖО ВАСИЛЕВА, УВАЖАЕМИ Г-Н РАДЕВ,

Dear Mrs. VASILEVA, Dear Mr. RADEV,

Поздравявам ви за чудесната инициатива да представите късче от красотата и многоцветието на българското културно, архитектурно, етнографско и фолклорно наследство, събрани в иновативната мултижанрова изложба ArtExtreme 15. Българската и чуждестранната публика, на които предстои да се запознаят с вълнуващото съчетание и постигнат творчески синхрон между традиция и съвременни културни жанрове, несъмнено ще оценят високо и естетическия новаторски подход на авторите и на всички ангажирани със събитието творци.

I congratulate you for the wonderful initiative to present a part of the beauty and multicolor of Bulgarian cultural, architectural, ethnographic and folklore heritage collected in innovative multigenre exhibition ArtExtreme 15. The Bulgarian and foreign audiences, who are going to become acquainted with the exciting combination and achieved creative synergy between tradition and contemporary cultural genres, undoubtedly will appreciate the aesthetic and innovative approach from the authors side and also all other artists involved with the abovementioned event.

Моята подкрепа и аплодисменти в аванс са за вашето професионално вдъхновение и родолюбива ангажираност към проектирането на привлекателния и завладяващ образ на страната ни в нови географски и духовни пространства, в неговото утвърждаване и обогатяване.

My support and applause in advance, are for your professional inspiration and patriotic commitment to design attractive and compelling image of our country in new geographical and spiritual spaces in its affirmation and enrichment. I wish success of the exhibition!

Пожелавам успех на изложбата!

МАРГАРИТА ПОПОВА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

MARGARITA POPOVA VICE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA


12 Изложбата ArtExtreme 15 е разработена върху идеите за човешкия опит и познание, пречупени през призмата на визуалната култура.

The exhibition ArtExtreme 15 is developed upon the idea of a human’s experience and knowledge bent through the prism of visual culture.

Нейните автори са избрали пътя на диалога между различните области на знанието, за да стигнат крайната цел – изграждане на визуален образ с характеристиките на постмодерна. Безспорно този изследователски проект предлага механизми за интерпретация на културните факти и обекти, изграждайки „нови” образи в резултат на анализ и наблюдения.

To show and reach the main idea of the project, which is to work out a visual image with the characteristics of the post-modern, the authors have chosen the path of a deep dialogue between various fields of knowledge. Doubtless, this researching project presents mechanisms of interpretation of deferring cultural facts and objects, developing “new” visions as a result of analysis and observation.

Погледнато в тази перспектива, за мен бе предизвикателство да приема поканата на АНДАРИ да се включа като консултант във визуалния проект ArtExtreme 15. Убедена съм, че заложената в него комуникативна стратегия ще съумее да привлече погледа на различните публики, да въздейства позитивно върху тяхното въображение, като по такъв начин изгради определени мнения и нагласи за създадените от Дария и Анатолий съвременни визуални образи.

Seen from that perspective, it was a challenge for me to accept the invitation of the creators ANDARI, and join the project ArtExtreme 15 as a consultant. I am certain the communicative strategy sown into the project will succeed in drawing in the attention of the various audiences and affect positively their imagination, thus establishing certain views and attitudes towards the contemporary visual images, created by Daria and Anatoliy.

Пожелавам успех на изложбата и нови постижения на творците!

I wish a successful exhibition and new accomplishments to the creators!

Елена Водинчар

Elena Vodinchar


13

АНДАРИ

ANDARI

АНатолий Радев е завършил Технически университет – Варна, инженер по „Радиокомуникации и видеотехнологии”. Специалист комуникационни технологии, маркетинг и PR, реклама и визуална комуникация. ДАРИя Василева – магистър Фотографско изкуство, Нов български университет – София.

ANatoliy Radev graduated from the Technical University of Varna, engineer of radio-communications and video technologies. He specializes in communicative technologies, marketing and PR, commercials and visual communications. DARIa Vasileva has MA in Photographic Arts, New Bulgarian University of Sofia.

През 2007 г. двамата създават творческия екип АНДАРИ за визуална комуникация и развиване на визуална култура. Специализирани са във фото и видео документалистиката, ретуш за фотографски визии, личностно и творческо развитие чрез неформално образование и социални иновации. Куратори са на визуално изкуство.

In 2007 they team up and create the inventive crew for visual communication and development of visual culture ANDARI. The team specializes in photo and video documentary, retouching of photographic visions, personal and creative progress and development through informal education and social innovations. They are curators of visual art.

От 2008 г. работят като фотожурналисти със собствени рубрики и публикации във водещи български списания и поставят началото на изложбата ArtExtreme. Съорганизатори са на ежегодната Национална историческа конференция „България в световната история и цивилизации – дух и култура“ и за първи път изнасят експозиции на Националния етнографски музей, които гостуват във Варна по време на конференцията.

Since 2008 as photojournalists ANDARI work with leading Bulgarian magazines and have numerous publications and own rubrics and launch the exhibition ArtExtreme. They are co-organizers of the traditional National Historic Conference “Bulgaria in world history and civilizations - spirit and culture” (Varna, Bulgaria) and on their initiative for the first time exhibitions of the National Ethnographic Museum were exported and exposed in Varna during the conference.

През 2010 г. с изложбата ArtExtreme АНДАРИ откриват сградата на Варна Тауърс и през 2011 г. участват с нея във второто издание на Месец на фотографията в София. В края на 2012 г. стартират Центъра за визуална култура ArtExtreme и школата за визуално изкуство ArtExtreme Concept. През октомври 2013 година организират и показват „Извън контекста“ - първата изложба на школата.

In 2010 ANDARI display their exhibition ArtExtreme 2010 with the opening of Varna Towers building, in 2011 the same exhibition is shown in the Month of Photography in Sofia. In the end of 2012 is the start of the Center for visual culture ArtExtreme and the School for visual art ArtExtreme Concept. In October 2013 they organize and show the first exhibition of the school - "Out of context".

АНатолий Радев и ДАРИя Василева

Центърът за визуална култура ArtExtreme предоставя силна творческа общност, която насърчава толерантността, дава възможност за споделяне на предизвикателствата и подпомага творческия процес при намиране на добри практики и решения. Той създава широк спектър от неформално образование и практики в извънучебни събития, включително специални лекции, практически занимания, конференции, филмови поредици, изложби и други.

ANatoliy Radev and DARIa Vasileva

Center for visual culture ArtExtreme provide strong creative community that promotes tolerance, allows for sharing the challenges and support the creative process in finding the best practices and solutions. Toy creates a wide range of non-formal education and practice in extracurricular events, including lectures, practical activities, conferences, film series, exhibitions and more.


14 За духовния живот на центъра допринасят много обществени и неформални дискусии, които обогатяват и подпомагат неговата работа. Чрез създаване на различни панели от програми за развитие на добри творчески и бизнес практики съвместно с гост-лектори и използване на цифрови технологии, Центърът има за цел да насърчи развитие на творческите заложби, умения и личностно развитие, да интердисциплинира разговора и сътрудничеството с академичните институции, арт центрове, обществени и бизнес организации в регион Варна, страната и извън нея, да участва в клъстери и мрежи за сътрудничество по целия свят.

The spiritual life of the center contributes to many public and informal discussions that enrich and support its work. By creating various panels of programs for developing good creative and business practices together with guest speakers and use of digital technologies, the Centre aims to encourage the development of creative talents, skills, and personal development, in order to improve the conversation and collaboration with academic institutions, art centers, public and business organizations in Varna region, the country and beyond, participate in clusters and cooperation networks worldwide.

Школата за визуално изкуство ArtExtreme Concept към Центъра за визуална култура ArtExtreme развива творческите заложби по нов, интердисциплинарен начин, който е синтез на среда и умения, съчетани с нови технологии. Подпомага творческото изразяване с визуални средства. Авторите са подготвяни за участие в национални и международни художествени проекти за визуално изкуство. Техните практически умения са подкрепени със свидетелство и участие в изложби на школата и Центъра за визуална култура ArtExtreme. През 2014 г. съучредяват първата секция за фотожурналисти и видеооператори към Съюза на журналистите в България „Подкрепа“ – член на Международната федерация на журналистите в Брюксел.

ArtExtreme Concept is a school for visual arts at the Center for Visual Culture ArtExtreme. It provides training in new interdisciplinary manner which is synthesis of environment, creativity and skills coupled with new technology. It is an educational platform for visual creative expression. The authors are prepared to participate in national and international art projects for visual art. Their practical skills are supported by a certificate and participation in ArtExtreme Concept school exhibitions. In 2014 they co-found the first section for photojournalists and video operators of the Union of Journalists in Bulgaria "Podkrepa" - a member of the International Federation of Journalists in Brussels.

АНДАРИ организират и участват в провеждането на значими културни събития и обществени кампании, които допринасят за развитие и обогатяване културното наследство на България, правят достояние постиженията на българската цивилизация в световната култура и наследство и спомагат за развитието на междукултурния обмен и диалог.

ANDARI organize and support public campaigns which contribute to the development and enrichment of the cultural heritage of Bulgaria and make known the achievements of the Bulgarian civilization in the world culture and help facilitate the development of the intercultural exchange and dialogue.

Признание за благородното дело в опазване и популяризиране на културно-историческото наследство на България в работата на АНДАРИ, е поетият патронаж над изложбата ArtExtreme 15 от госпожа Маргарита Попова, вицепрезидент на Република България.

Acknowledgment for the noble work in the preservation and promotion of cultural and historical heritage of Bulgaria in the work of ANDARI, is the assumed patronage over the exhibition ArtExtreme 15 of Mrs. Margarita Popova, Vice President of the Republic of Bulgaria.

www.andaribg.com www.youtube.com/user/andaribg www.facebook.com/andariphotography

www.andaribg.com www.youtube.com/user/andaribg www.facebook.com/andariphotography


15

СКУЛПТОРЪТ КИРИЛЪ ШИВАРОВЪ

KIRIL SHIVAROV, SCULPTOR

"...Аз смятам, че истинското изкуство е това, което е за цял народ – популярно, достъпно, но честно и затрогващо. Аз смятам, че българската скулптура ще бъде истинска, когато излезе на улицата. Това е мое твърдо убеждение и вярвам, че рано или късно всички ще се съгласят с моите думи."

„I believe, that the real art is the one, that is created for all the people – popular, available, but honest and touching. I believe that the Bulgarian sculpture will become real, when it comes out on the street. This is my firm belief and I’m sure, that sooner or later everyone would agree with my words”

интервю с К. Шиваров, публикувано от Ат.Душков във в. „Заря“, бр. 3997, 1934 г.

an interview with Shivarov, published by At. Dushkov in newspaper „Zarya”, number 3997 of the year 1934.

На 15 юли 1887 г. в град Варна е роден Кирил Александров Шиваров, едно от най-авторитетните имена в традицията на българската скулптура. Завършва класическия профил на Мъжката гимназия „Фердинанд І” (сега Градска художествена галерия „Борис Георгиев”) през 1905 г. През 1910 г. се установява в Прага, където учи в Художественото училище за приложни изкуства.

Kiril Alexandrov Shivarov was born in Varna On July 15, 1887, and became lately one of the most respected names in the tradition of Bulgarian sculpture. He graduated the classic profile of male high school "Ferdinand" (now City Art Gallery "Boris Georgiev") in 1905. In 1910 he settled in Prague, where he studied at the Art School of Applied Arts.

Завръщайки се в родния си град започва работа, създавайки десетки пластични творби. Започва активна дейност по изработването на скулптурна украса за десетки новоизграждащи се сгради във Варна. През месец май 1917 г. организира и открива първата си самостоятелна изложба във Варна, която е и първа самостоятелна изложба скулптура в България. Тогава у младия Шиваров се заражда и идеята за популяризиране на това изкуство, като организира и ръководи обучителен клас. Тази негова инициатива се осъществява през 1919 г., когато е дадено началото на курса „Декоративна скулптура”. През същата година във Варна с активната дейност на Шиваров, е създадено и Общество на изкуствата.

Кирил Шиваров позира с бюста на Генерал Кантарджиев Kiril Shivarov posing with the bust of General Kantardzhiev

After coming back to his hometown, he began work in area of creating dozens of plastic works. He began to be active in the development of sculptural decoration to dozens newly constructed buildings in Varna. In the month of May 1917 he organized and opened his first solo exhibition in the city, which is the first solo exhibition of sculpture in Bulgaria. In the young Shivarov was born the idea to promote this art as organize and manage training class. That his initiative is implemented in 1919, when was launched the course "decorative sculpture", and in the same year in Varna, with the activities of Shivarov is created the Society of Arts.

К.Шиваров (вдясно) с класа по декоративна скулптура Kiril Shivarov (right) with his class of decorative sculpture


16 През 1920 г. Шиваров заминава за Виена, където специализира скулптура при проф. Едмунд Хелмер в Художествената академия. През 1923 г. завършва с отличие и се завръща във Варна. През същата година участва в съвместна изложба с живописеца Иван Радинов, представяйки няколко свои творби. Избран е за член в ръководството на Дружеството на художниците във Варна.

„Фонтана на сирените” Шиваров със своите ученици в Морска градина, Варна “The fountain of the sirens” Shivarov with his students in the Sea Garden, Varna

Паметникът на Кан Аспарух във Варна The monument of Khan Asparuh in Varna

In 1920 Shivarov went to Vienna, where he studied sculpture under Prof. Edmund Helmer at the Art Academy. In 1923 he graduated with honors and returned to Varna. In the same year he participated in a joint exhibition with artist Ivan Radinov, presenting several of his works. He was elected as a member of the leadership of the Association of Artists Varna.

In 1926, he was involved in representative exhibition "Bulgarian Art" in Prague, organized by Alphonse През 1926 г. е участник в представителна изложба Mucha. For making the interior decoration of the Post „Българско изкуство“ в Прага, организирана от Office in Varna was invited the remarkable sculptor of Алфонс Муха. За изработването на вътрешната Ukrainian-Polish origin Mykhailo Paraschuk - a украса на пощенската станция във Варна е student of Auguste Rodin, with whom Shivarov works привлечен забележителния скулптор от оn the building decoration. The Post office has been built for five years under the project of arh.Angel украинско-полски произход Михайло Парасчук, ученик на Огюст Роден, с когото Шиваров работи по Momov and was opened in April 1935. The two-storey украсата на сградата. Пощата е строена пет години beautiful building is impressive with its internal architectural decoration. Unfortunately, the extension по проект на арх. Ангел Момов и е открита през of the building, the work of the master was април 1935 г. Двуетажната красива сграда е destroyed. впечатлявала с вътрешната си архитектурна украса. За съжаление при надстрояването на Perhaps the biggest contribution of Shivarov in Varna сградата, делото на майстора било разрушено. is his work on making sculptures to decorate Varna buildings designed and built in 20-ies of the XX Може би най-големият принос на Шиваров във century. Among the most notable examples can be Варна е работата му по изработване на скулптурни given the homes of Grigor Peychev on blvd. "Slivnitsa" композиции за украса на варненските сгради, and Dimitar Popov Square. "Pencho Slaveykov" проектирани и градени през 20-те години на ХХ в. (project of arch. Venedikt Stefan Popov), the Сред най-забележителните примери може да се decoration of Sofia bank and building profitable Daniel посочат домовете на Григор Пейчев на бул. Manov (the work of architect. Dabko Dabkov), the house of Stephen Kapitanov (project architect. „Сливница” и на Димитър Попов на пл. „Пенчо Frangata) and others. Kiril Shivarov is the author of Славейков” (проекти на арх. Стефан Венедикт The fountain of the sirens, the monument of the Попов), украсата за Софийската банка и на border guard in the Sea Garden, the monument of Доходното здание на Данаил Манов (дело на арх. Khan Asparuh on the shaft in Varna. Дабко Дабков), къщата на Стефан Капитанов (проект на арх. Франгя) и други. Шиваров е автор на Except in town of Varna, Shivarov left an enduring Фонтана на сирените, Паметника на граничаря в mark on the built environment of Sofia, Plovdiv, Морската градина и Паметникът на кан Аспарух на Bourgas and others. In 1928 he settled in Sofia, where Аспаруховия вал в град Варна. he has a huge contribution to the development of sculptures in fusion with the architectural Освен във Варна, Шиваров оставя трайна следа в environment. From that period are many of his most архитектурната среда на София, Пловдив, Бургас и famous works: The statues of the brothers Evlogi and др. През 1928 г. се установява в София, където също Hristo Georgievi, Sofia University; The lion figure of the има огромен принос в развитието на скулптурната monument of Shipka; Sculptures decorating the buildings Bulgarian National Bank, Sofia City Library, пластика, поставена в синтез с архитектурната Courthouse, Ministry of Public Works and others. среда.


17

От този период са много от най-известните му творби: Статуите на братя Евлоги и Христо Георгиеви пред Софийския университет; Лъвската фигура на паметника на връх Шипка; Скулптурите, украсяващи сградите на БНБ, Софийската градска библиотека, Съдебната палата, Министерството на благоустройството и др. Кирил Шиваров умира в София на 26 март 1938 г. по време на строителството на Софийската съдебна палата, където е поканен да изработи статуи и каменни капители, с които да бъде увенчана монументалната колонада. Погребан е в Централните софийски гробища. След смъртта на Шиваров името му потъва в забрава. Годините са оказали своето влияние и част от творбите на скулптора изчезват, а други се рушат и до днес. Голямото творческо наследство на Шиваров е символ на национална идентичност. През месец юни 2014 г. по предложение на АНДАРИ и инициативен комитет от организатори на варненската историческа конференция „България в световната история и цивилизации“ е внесено предложение до община Варна за удостояване на скулптора Кирил Шиваров със званието „Почетен гражданин на Варна“ (посмъртно). На свое заседание на 18 юли 2014 г. постоянната комисия „Култура и духовно развитие“ възложи на дирекция „Култура и духовно развитие“ да изготви предложение до края на 2014 г. за разработване на проект за бюст или знак на видния варненски скулптор. През февруари 2015 г. кметът на Варна обяви, че е предвидена сума от 10 000 лв. за паметник на Кирил Шиваров, като заяви: „Това е част от амбицията ни за възраждане на културната памет на Варна.“

Shivarov died in Sofia on March 26, 1938 during the construction of the Sofia Court House, where he was invited to design statues and stone capitols for the monumental colonnade. He was buried at Central Sofia Cemetery. After Shivarov`s death his name sank into the oblivion. During the years part of the works of the sculptor disappear while others are continuously crumbling, but Shivarov`s great creative heritage is a symbol of national identity. In June 2014 a proposal was made by ANDARI and an initiative Committee, consisted of some of the organizers of the Varna Historical Conference „Bulgaria in the world history and civilization”. This proposal was sent to the Varna Municipality, asking the sculptor Shivarov to be posthumously awarded with the title „Honorary Citizen of Varna”. On July the 18-th, at its meeting, the Standing Committee „Culture and Spiritual Development” ordered to the Head Office „Culture and Spiritual Development” to create a proposal until the end of the year 2014, for the making of a project to create a monument or a memorial tablet, dedicated to the prominent sculptor. In February 2015, the mayor of Varna stated, that an amount of 10 000 leva is provided for the making of a monument for Kiril Shivarov. The mayor said: „This is a part of our ambition to revive the cultural memory of Varna.”

С макетите на статуите на братята Евлоги и Христо Георгиеви With the statue models of the brothers Evlogi and Hristo Georgievi19

ArtExtreme – творчески до краен предел е концепция, въплътена в различни културни форми, визуални продукти и услуги със същото име. ArtExtreme е душата, а нейната същност са АНДАРИ – АН и ДАРИ.

ArtExtreme – creative to the extreme, utmost inventive is a conception, embodied in various cultural forms, visual products and services with the same name. ArtExtreme is the soul, and its essence are ANDARI – AN and DARI.

Изложбата ArtExtreme монументално определя и показва във визуална форма вътрешни състояния и преживявания в различни пространствени среди. От 2008 г. ArtExtreme модели са младите звезди на световния балет – лауреати и участници в Международния балетен конкурс – Варна.

The exhibition ArtExtreme monumentally defines and shows in visual form inner emotions, conditions, and experiences in different spatial circles. Since year 2008 models of ArtExtreme are the young stars of the world of ballet – laureates and participants of the International Ballet Competition (IBC) in Varna.

Мултижанровата изложба ArtExtreme 15 е цялостен културен продукт, съставен от съвременни форми на визуалното изкуство – филм, трейлър, иновативна изложба, музей в изложбата (присъединена етнографска част), творческа и фен зона и рубрика в различните видове медии. Включва в синергично взаимодействие изданията на изложбата от 2012 и 2014 г.

The abounding in genres exhibition ArtExtreme 15 is a wholly cultural product, composited of contemporary forms of the visual art – film, trailer, an innovative exhibition, museum in the exhibition (joined ethnographic section), creative and fan zone and online media. It involves in a synergetic cooperation the editions of ArtExtreme 2012 and 2014.


20 ArtExtreme 2012 поставя акцент върху монументалното визуално представяне на движенията и линията на балетното изкуство в пластичен образ, вдъхновен от творбите на известния български скулптор от Варна Кирил Шиваров, в съчетание с уникалното стилово архитектурно наследство на сградите във Варна, създадени през периода 1912-1925 г.

The main theme of the exhibition ArtExtreme 2012 includes a monumental yet flexible display of line and movement in ballet, inspired by the works of Kiril Shivarov – a well-known Bulgarian sculptor of Varna, combined with the unique styles of forming Varna’s architectural heritage erected during the period 1912-1925.

В ArtExtreme 2012 участват лауреатите на XXV МБК-Варна:

The participants in ArtExtreme 2012 are the laureates of the XXV Varna IBC:

Бруклин Мак (САЩ) – солист във Вашингтонската опера и балет; множество награди от международни балетни конкурси във Варна, Хелзинки, Бостън, Истанбул, Сеул; международни изяви във Венецуела, Латвия и Япония

Brooklyn Mack (USA) – principal dancer with the Washington ballet; numerous prizes from international ballet competitions in Varna, Helsinki, Boston, Istanbul, Seoul; international performances in Venezuela, Latvian National Ballet and Japan's NBA Ballet Company

Денис Черевичко (Австрия) - първи солист във Виенската държавна опера; носител на награди от балетни конкурси във Варна, Киев, Берлин, Виена и Джаксън (САЩ); гост изпълнител в много европейски страни и отвъд океана

Denys Cherevychko (Austria) - first soloist at the Vienna State Opera; awards from competitions in Varna, Kiev, Berlin, Jackson and Vienna; guest dancer in many European Countries and overseas

Арата Миягава (Япония) - сребърен медал, МБК-Варна 2012; танцувал в балет Станиславски, Русия и Кралския балет на Нова Зеландия; хореограф в балетното училище Цубота, Япония

Arata Miyagawa (Japan) - Varna IBC 2012 silver medalist; performed with the Stanislavski Ballet, Russia and the Royal New Zealand Ballet; choreographer at Tsubota Ballet School, Japan

Мико Фогарти (Швейцария) – участва в балетния състав на Кралския балет на Бирмингам; лауреат на балетните конкурси във Варна, Москва, Флорида, Ню Йорк, Лозана; най-добър швейцарски танцьор за 2013 г.; участва в документалния филм First position, 2012; посочена като една от най-влиятелните личности на 2011 г. (сп. Dance Spirit)

Miko Fogarty (Switzerland) – artist in Birmingham Royal Ballet; laureate of ballet competitions in in Varna, Moscow, Florida, New York and Lausanne; best Swiss dancer in 2013; featured in the ballet documentary First position, 2012; listed as one of the Most Influential People of 2011 (Dance Spirit Magazine)

Хъ Таий (Китай) - специално отличие - Варна 2012 и награда Емил Димитров за млади дарования, МБК-Варна 2012

He Taiy (China) – special distinction Varna 2012 and prize “Emil Dimitrov” for young talents

Джан Чаой (Китай) - златен медал, МБК-Варна 2012

Zhang Chao Yi (China) – Varna IBC 2012 gold medalist


21 Уан Чинсин (Китай) – танцува в балета на Хонг Конг; златни медали от конкурси във Варна, Сеул и Пекин Кетрин Хигинс (Белгия) – работи в Парижката национална опера; завършва Кралското балетно училище в Антверпен, Белгия; награди от конкурси в Париж, Хелзинки, Ню Йорк, Москва; награда за най-млад състезател, МБК-Варна 2012 Йошико Камикуса (Канада) – балерина в Кралския балет Уинипег, Канада; награди от Япония, Германия, Бостън; финалист на МБК-Варна 2012 Сара Стийл (САЩ) – учила в танцовата консерватория на Валентина Козлова в Ню Йорк; танцува в Балетна компания Тулса (САЩ); носител на медали от балетни конкурси в Берлин и Бостън

Wang Qing-xin (China) – corps de ballet at Hong Kong Ballet; gold medals – Varna, Seoul and Beijing Katherine Higgins (Belgium) - ballet dancer at the National Opera of Paris; graduated from the Royal Balletschool of Antwerp, Belgium; awards from competitions in Paris, Helsinki, New York, Moscow; bounty award for the youngest competitor - Varna IBC 2012 Yoshiko Kamikusa (Canada) – Corps de Ballet at the Royal Winnipeg Ballet, Canada; awards from Japan, Germany, Boston; IBC-Varna 2012 finalist Sarah Steele (USA) – studied at Valentina Kozlova’s Dance Conservatory of New York; member of the Tulsa Ballet Company; medals from competitions in Berlin, Boston

От ляво надясно – момчета: Хъ Таий, Бруклин Мак, Днаж Чаой, Денис Черевичко, Арата Миягава; девойки: Уан Чинсин, Мико Фогарти, Йошико Камикуса, Сата Стийл, Кетрин Хигинс From left to right – boys: He Taiy, Brooklyn Mack, Zhang Chao Yi, Denys Cherevychko, Arata Miyagawa; girls: Wang Qing-xin, Miko Fogarty, Yoshiko Kamikusa, Sarah Steele, Katherine Higgins


22

12.1 50 x 70 cm inkjet print edition 7


23

12.2 50 x 70 cm inkjet print edition 7


24

12.3 50 x 70 cm inkjet print edition 7


25

12.4 50 x 70 cm inkjet print edition 7


26

12.5 50 x 70 cm inkjet print edition 7


27

12.6 50 x 70 cm inkjet print edition 7


28

12.7 50 x 70 cm inkjet print edition 7


29

12.8 50 x 70 cm inkjet print edition 7


30

ArtExtreme 2014

ArtExtreme 2014

В ArtExtreme 2014 участват балетистите:

The participants in ArtExtreme 2014 are the ballet dancers:

представя вътрешни преживявания в среда – носител на българската колективна памет и обогатена с автентична музика, традиционния етнографски костюм на Аврен (Варненска област), заедно с българската шевица и нейните орнаментни характеристики.

presents the inner experience in an environment which carries the united, mutual memory of Bulgaria and is enriched with authenticity in music, the traditional ethnographic costume of Avren (Varna, Bulgaria) combined with the Bulgarian embroidery and its ornamental characteristics.

Мико Фогарти (Швейцария) – участва в балетния състав на Кралския балет на Бирмингам; лауреат на балетните конкурси във Варна, Москва, Флорида, Ню Йорк, Лозана; най-добър швейцарски танцьор за 2013 г.; участва в документалния филм First position, 2012; посочена като една от най-влиятелните личности на 2011 г. (списание Dance Spirit)

Miko Fogarty (Switzerland) – artist in Birmingham Royal Ballet; laureate of ballet competitions in in Varna, Moscow, Florida, New York and Lausanne; best Swiss dancer in 2013; featured in the ballet documentary First position, 2012; listed as one of the Most Influential People of 2011 (Dance Spirit Magazine)

Бруклин Мак (САЩ) – солист във Вашингтонската опера и балет; множество награди от международни балетни конкурси във Варна, Хелзинки, Бостън, Истанбул, Сеул; международни изяви във Венецуела, Латвия и Япония

Brooklyn Mack (USA) – principal dancer with the Washington ballet; numerous prizes from international ballet competitions in Varna, Helsinki, Boston, Istanbul, Seoul; international performances in Venezuela, Latvian National Ballet and Japan's NBA Ballet Company

Аркади Поселски (Русия) - учи в Арктически държавен институт за изкуство и култура; балетен артист в Държавния театър за опера и балет в Якутск, Русия

Arkady Poselsky (Russia) – ballet dancer at the State Theater for Opera and Ballet in Yakutsk, Russia; studies at the Arctic state Institute for art and culture

Аврора Андреева (България/Швейцария) – танцувала в Балет Валери Панов. Завършила философия в Софийския университет с дипломна работа на тема "Философия на танца Философско- естетическо изследване на същността и смисъла на танца" и магистратура балетна режисура в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, Пловдив

Aurora Andreeva (Bulgaria/Switzerland), danced in Valery Panov’s Ballet Theater. Graduated BA in Philosophy at the Sofia University with final thesis on “Philosophy of dance: Philosophic-Aesthetic survey of essence and purpose of dance” and MA in Ballet directing and choreography from the Academy for Music, Dance and Fine Arts in Plovdiv

Хана Парк (САЩ) – учила в танцовата консерватория на Валентина Козлова в Ню Йорк; спечелила е множество награди в международни конкурси – Сеул, Ню Йорк, Бостън и Берлин; в

Hannah Park (USA) – she trained at Valentina Kozlova Dance Conservatory of New York; she has won numerous prizes at international competitions – Seoul, New York, Boston and Berlin; now she is a dancer at the Juilliard School


31

Солие Самудио (Панама) – прима балетист в Националния балет на Панама; участвал в международни балетни гала представления в Салвадор, Никарагуа и Панама; златен медалист от Гала представлението „Звездата на 21-ви век“ в Панама, 2012 г. и най-малката участничка София Сергиева (България) – родена през 2007 г.; дъщеря на българския хореограф Сергей Сергиев (работил в Софийската опера и балет) и балерината Со Йон Нам (танцувала в Корейския национален балет); Со Йон и Сергей са работили в Ballet Internationale в Индианаполис; сегa сa педагози, а Сергей е хореограф

Solieh Samudio (Panama) – principal dancer at the National ballet of Panama; studied at Valentina Kozlova’s Dance Conservatory of New York; participated in international ballet gala performances in Salvador, Nicaragua and Panama; gold medalist at the gala show "Star of the 21st Century" in Panama, 2012 The youngest member is Sofia Sergieva (Bulgaria) – born in 2007; daughter of the Bulgarian choreographer Sergey Sergiev (worked at the Sofia opera and ballet) and the ballerina So Yon Nam (who worked with the Korean National Ballet); So Yon and Sergey have worked in the Ballet Internationale, Indianapolis; now they pedagogues and Sergey is as choreographer


32 Светоусещането на българина е кодирано в народната везбена орнаментика, наричана често шевица. Тя присъства като украса върху облеклото (мъжко, женско, детско) и различните дребни тъкани (пешкири, покривки, възглавници и др.); тя е обект на внимание и на народния певец, възпял нейната красота, специфика и техника на изпълнение. В една народна песен от Разградско се казва: „Драгана сред двор седеше, // на гиргьоф угърляк шиеше: // ут слънциту гу зъшива, // ут месицу гу зъважда, // ут звиздити гу зъгражда” (ИССФ, кн. VIII-IX, стр. 99). Важна особеност на шевицата е, че в продължение на векове тази везбена орнаментика не губи своя самобитен български облик. Чрез специфичните названия на отделните везбени орнаменти се разкрива светът и представите за него у българката везачка. Така например се срещат имена на растения: „цвете”, „бужури”, „гиргините”, „лале”, „розички”, „лоза”, „борчето”, „чирешки”, „класове” и др.; на животни: „кривите заяци”, „малите кончета”, „кузичките”, „овце”, „левове”, „кучета”, „мачета”, „петлите”, „пауни”, „жебите”, „желвътъ” и др.; на селища: „силистринцки”, „загорче”, „калоферка”, „пасарелски поли”, „кюстондилска пазва” и др.; човешки фигури: „бульките”, „кукла”, „солдатите”, „човечета” и др.; имена из архитектурата: „кубетата”, „керемидите”, „кладенци”, „пльочанката” (тип мозайка) и др.; народни поверия: „знаци за уроки”, „кумънцку кукерчи”, „старец баба гони” и др.; имена на небесни тела: „слънце на пладне”, „месеците”, „двете дзвезди”, „на облаци” и др. Посочените по-горе названия и още много други показват везмото не само като начин на осмисляне от везачката света около нея, но и като особен вид изкуство с определени техники на везане, интерпретиране и анализ. С право българската шевица се определя като израз на висше художествено творчество.

The outlook on life of the Bulgarian is coded into the traditional folk embroidery, more specifically into its ornaments, in Bulgarian often called shevitza. Its purpose of a decoration is a part of men, women and children’s garments, as well as various smaller pieces of cloths and tissue (towels, covers, cushions, etc). The shevitza is also favorite object of attention of the folk singer, who chants its beauty, specifics and method of embroidering. In a folk song from the region of Razgrad we hear: Dragana sat in the backyard and embroidered || with the sun she stitched up|| with the moon she binded || with the stars encircled… An important detail and feature about the shevitza is that it sustains throughout many centuries and has not lost a thing of its original, substantive shape. The specific denotement of each embroidered ornament tells us about how the world is revealed to the Bulgarian seamstress and how she interprets it in her needle work. Thus for instance we often see names of plants like a flower, a peony, a dahlia, a tulip, roses, vine, a pine tree, cherry trees, grain and wheat, and so on; animals as well, for instance hares, little horses, goats, sheep, lions, dogs, bears, roosters, peafowl, peahen, frogs, and many more. Something else we see on occasion is names of regions silistrinski (from the region Silistra), zagorche (from Stara /Nova Zagora), kaloferka (from Kalofer), pasarelski poli (from the village of Passarel), kjustondilska pazva ( from the town of Kjustendil); we meet as ornaments also human characters, like a bride, a doll, soldiers, little men; names from the architecture like cubs, bricks, wells, “pljochanka” (specific type of mosaic); we “meet” the sky objects like “the sun at noon”, “the moon”, “two stars”, “the clouds”, etc. Folks sayings do not fail to appear, as well – signs of whammy, “kumantzku kukerchi”, “an old man chases and old woman”, etc. The aforesaid names and many others show the embroidery not only as the way the needle woman understands the world around her. It also shows it as a specific form of art with its own methods and technics of embroidering, interpreting and analyzing.


33

В нея изследователите откриват старинни орнаменти, отнасящи се към древното българско наследство – геометричните орнаменти; към тракийската и скитската култура – животинския стил; към римската епоха на Балканите – растителната палитра; към византийското изкуство с характерния блясък и християнски елементи. Безспорно цялата палитра от орнаменти, пречупена през въображението на българката везачка, изгражда формата на българската шевица, характеризира нейния стил, прави я самобитна, национална, превръща я в маркер за идентичност и самоопределение.

Rightly the Bulgarian embroidery is described as a way of expressing high-leveled artistic work. In the shevitza the experts discover ancient ornaments with a connection to the Bulgars’ heritage like the geometric ornaments. They discover several other connections to the art forms of other civilizations – the animal elements correspond to the Thracian and Scythian culture, the plants connect to the Roman era on the Balkans. And then the characteristic glory and Christian elements lead us to the Byzantine art. Doubtless the entire palette of ornaments bent through the imagination of the Bulgarian needle woman builds the form of the Bulgarian embroidery, characterizes its style, gives it the originality, and turns it into a national marker of identification and self-definition.


34

14.1 50 x 70 cm inkjet print edition 7


35

14.2 50 x 70 cm inkjet print edition 7


36

14.3 50 x 70 cm inkjet print edition 7


37

14.4 50 x 70 cm inkjet print edition 7


38

14.5 50 x 70 cm inkjet print edition 7
41

партньори partners


42

Лоренцо Алонсо архитектурно студио

Lorenzo Alonso Arquitectos S.L.P.

Juan de la Hoz 22, Мадрид, Испания www.lorenzoalonsoarquitectos.com Lorenzo Alonso Arquitectos е архитектурнo общество, създаденo в отговор на разрастването и комплицирането на студиото под ръководството на архитекта Лоренцо Алонсо Гонзалес през 1979 г. През този период мултидисциплинарния екип на студиото създава много проекти и изследвания в областта на архитектурата, интериорния дизайн, урбанизма, градоустройственото планиране, творчество и иновации.

Juan de la Hoz 22, Madrid, Spain www.lorenzoalonsoarquitectos.com Lorenzo Alonso Arquitectos, S.L.P. is an architectural society created as a response to the complexity and growth of the studio directed by the architect Lorenzo Alonso González since 1979. Throughout this period, the studio and its multidisciplinary team has carried out a large number of projects and investigations in the fields of architecture, interioir design, urbanism, town-planning, sustainability and innovation.

Галерия Espacio BOP

Art exhibition space Espacio BOP

Галерия Espacio BOP е създадена поради необходимостта на архитектурно студио Лоренцо Алонсо да си сътрудничи с различни творци, генерирайки поредица нови концепции, чувствителност, ценности и идеи, които биха допринесли за развитието на творческите и иновативни решения. От създаването до сега, Espacio BOP се е превърнала в лаборатория за идеи и същевременно техен носител, каквато е и основната цел на студиото.

Espacio BOP has its origins in the Lorenzo Alonso Arquitecto`s studio necessity to relate with artists and their different roles, in order to provide the studio with a series of new concepts, sensitivities, values and lines of thought which would help in the development of creative and innovative solutions. Since it was first created, Espacio BOP has developed into a laboratory of ideas and has quickly become the propellant of the studio.

Национален етнографски музей, София

National Ethnographic Museum, Sofia

www.iefem.bas.bg Националният етнографски музей, част от Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, е един от най-старите музеи в България с над 120-годишна история. Основните цели са свързани с издирването, съхраняването, обработването и популяризирането на етнографски ценности, свързани с националната и европейска култура. Интересен факт е, че над 50 000 предмета се съхраняват във фондовете на Етнографския музей - София.

www.iefem.bas.bg National Ethnographic Museum is a part of the Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum - Bulgarian Academy of Sciences. It is one of the oldest museums in Bulgaria with over 120 years of history. The main objectives are related to the search, storage, processing and popularization of the ethnographic values related to the national and European culture. An interesting fact is that more than 50 000 objects are stored in the funds of the Ethnographic Museum - Sofia.

Община Аврен

Municipality of Avren

www.avren.bg Община Аврен се намира в централната част на Варненска област и заема площ от 380 кв.км. В състава на общината влизат 17 населени места и курортен комплекс Камчия, с обща площ от 1 500 дка. Днес в населените места на община Аврен продължават наследените традиции от миналото и младежите коледуват и лазаруват, а по-възрастните участват в групи за автентичен фолклор.

www.avren.bg Municipality of Avren is located in the central part of Varna region and covers an area of 380 sq.km. The municipality includes 17 settlements and resort Kamchia, with a total area of 1500 acres. Today in the settlements of the municipality of Avren continue traditions inherited from the past - youth carolling and perform a ritual called “lazaruvane” (celebrating life reborn); the adults participate in authentic folklore groups


43

Община Варна

Varna Municipality

Българска Фотографска Академия Янка Кюркчиева

Bulgarian Academy of Photography Yanka Kyurkchieva

Българска Национална Телевизия

Bulgarian National Television

www.bnt.bg Българската Национална Телевизия е обществената телевизия в България, основана през 1959 г. Десетилетия наред БНТ е символ на стойностни новинарски, актуално-публицистични и художествени предавания.

www.bnt.bg Bulgarian National Television is the public broadcaster of Bulgaria, founded in 1959. For decades, BNT is a symbol of valuable news, publicity and art broadcasts.

OFFNews.bg

OFFnews.bg

www.varna.bg Варна е третият по големина град в България, заемащ площ от 205 кв.км. Разположението на града по северното крайбрежие на Черно море, както и богатите природни ресурси, го превръщат в един от най-известните курортни центрове в Европа и най-големия в черноморския регион. Едновременно с това той е пресечна точка на пътя между Средния изток и Западна Европа. Във Варна и региона са събрани всички земни хубости – топло море, самобитни църкви и манастири, богатство от археологически находки, спокойствието и уют, великолепие от природни забележителности – пещери, реки, природни феномени.

www.photoacademy.org Национално Сдружение Фотографска Aкадемия Янка Кюркчиева е организация с идеална цел, учредена на 12 март 1999 год. Сдружението е създадено да популяризира и съхранява фотографското изкуство в България и чужбина. От април 2002 год. Фотографска Академия е член на FIAP (Международната Федерация за Фотографско Изкуство) и неин представител за България. Статуетката на Фотографска академия е голямата награда, присъждана за особени заслуги във фотографията. От 2010 г. Фотографска Академия е създател и организатор на Месец на Фотографията в България. В продължение на един месец на територията на град София и в други български градове се провеждат различни фотографски събития: изложби, лекции, семинари, уъркшопове и дискусии, представящи всички жанрове на фотографията. Участват както утвърдени, така и млади български и чуждестранни автори.

www.offnews.bg Един от най-големите и влиятелни български новинарски сайтове. Със собствени репортери на всяко важно събитие, голям и силен журналистически екип и авторитетни анализатори и коментатори. Аудиторията е съставена от лидерите на общественото мнение, бизнеса, политиците, известните блогъри, хората с гражданска позиция.

www.varna.bg Varna is the third largest city in Bulgaria, with an area of 205 sq.km. Its situation on the Northern shore of the Black Sea, along with its richness in natural resources make it one of the famous resorts Europewide, definitely the largest one in the Black Sea region. It also happens to be on the crossroads between Western Europe and the Middle East. Varna and its adjoining area have collected all natural beauty – warm sea, original churches and monasteries, richness of archeological finds, calmness and comfort, magnificence and natural landmarks – caves, rivers, natural phenomena.

www.photoacademy.org The Bulgarian National Association “Bulgarian Academy of Photography Yanka Kyurkchieva” is a nonprofit organization founded on March 12, 1999. The Association was established to promote and preserve photographic art in Bulgaria and abroad. From April 2002 our Association is a member of FIAP (Federation internationale de l’Art Photographique) and its representative for Bulgaria. The honorary Academica statuette is a big prize, awarded for special merit in photography. The Academy is a founder of the “Month of photography” and since 2010 organizes the event in Bulgaria. Within a period of one month different venues host various photography events: exhibitions, lectures, workshops, master classes, discussions, representing all genres of photography. The event involves both established and young Bulgarian and foreign authors.

www.offnews.bg Оne of the largest and most influential news sites in Bulgaria. With its own reporters on every important event, big and strong team of journalists and respected analysts and commentators. Тhe audience is composed of opinion leaders, businesses, politicians, famous bloggers and people with citizenship.44

Печатница Хеликс прес

Helix press

Печатница “Хеликс прес” е създадена през 1998 г. в град Варна и е специализирана в областта на графичния дизайн, предпечатната подготовка, пълноцветен листов печат и довършителни процеси. Разполага с висококвалифициран екип и материална база на площ от 3 000 кв.м, с което се нарежда сред лидерите на полиграфическия пазар в България. Контролът и управлението на производствения процес се осъществява чрез внедрена система за управление на качеството – ISO 9001:2008.

Print Base "Helix Press" is established in 1998 in city of Varna, Bulgaria. Specialized in graphic design, prepress, full color printing and finishing /bookbinding/ services. The company ranks among the leaders of the graphic market in Bulgaria with its highly qualified team and administrative and production area of 3000 sq.m. Helix Press has a quality management system ISO 9001:2008.

www.helixpress.com

www.helixpress.com45

© Автор: АНДАРИ © Фотографии, дизайн и предпечат: АНДАРИ © Коректор: Даниела Василева

© Author: ANDARI © Photography, design and prepress: ANDARI © Markups: Daniela Vasileva

Печат: Хеликс Прес, Варна, България

Print: Helix Press, Varna, Bulgaria


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.