Nya family 0115

Page 1

PROFILEN

Ola

LAURITZSON Olas nya liv Serieentreprenören och GI-profeten Ola Lauritzson har fått ett nytt, livslångt projekt – sonen Ted, som föddes i maj 2015. Men att det skulle bli barn var långt ifrån självklart. Här är hans resa mot föräldralyckan. AV: CHRISTIAN VON ESSEN

FOTO: PRIVAT

Ted föddes med kejsarsnitt, och efter operationen fick han umgås med sin far i tre timmar.

#1 2 0 1 5 • N YA FA M ILY

016_Ola Lauitzen.indd 17

17

2015-12-23 09:57

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.