Älskade Östermalm 4 2021

Page 22

PORTRÄTT

Maxje n n y

S N E D I T M A R F ? K N A R F F E JOS

Maxjenny är designern som få missar. Hennes klänningar, kappor och kjolar i unika print är mer än kläder – det är snarare en fusion av modekonst. Hennes klädbudskap färdas över hela världen, vi ser bärare i Stockholm, New York, San Francisco, Hongkong, Dallas och så vidare. Nu har hon öppnat butik i hörnan Grev Turegatan-Birger Jarlsgatan. Vi tog pulsen på Maxjenny Forslund och hennes framtida äventyr i vår stadsdel och världen i övrigt. Av Paulina Bylén Foto Anna Hållams och Lars Svensson

22 PORTRÄTT


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.