Page 1


DESIGN B


BRIEF

• ปัญหาการออกแบบ ( Problem ) เนื่องจากสมัยนี้ ผู้คนส่วนใหญ่นิยมสั่งสินค้าผ่านทาง โซเชียวเน็ตเวิร์ค ไม่ว่าจะ เป็นเฟสบุ๊ค อินสตาแกรม ไลน์ หรือการโทสั่ง อย่างพวกพิซซ่า เคเอฟซี ฯลฯ ซึ่ง อาหารเหล่านี้ ล้วนเป็นอาหารฟาสฟู๊ด เราจึงอยากให้ผู้คนหันมาบริโภคอาหาร ที่มีประโยชน์อย่าง “นม” กันบ้าง • วัตถุประสงค์ ( Objective ) ต้องการให้ผู้คนที่ไม่มีเวลาออกไปซื้ออาหาร ได้มีทางเลือกในการ บริโภคเพิ่มมาก ขึ้น เป็นทางเลือกที่มีประโยชน์อย่าง “นม” แม้ว่าคุณจะไม่ได้มีเวลาที่จะออกไปซื้อ นม แต่คุณยังสามารถสั่งซื้อได้ จากโซเชียวเน็ตเวิร์ค เพื่อที่จะทำ�ให้ชีวิตของคุณ ง่ายขึ้น ถ้าคุณต้องการที่จะดื่มนม • กลุ่มเป้าหมาย ( Target ) ผู้ที่ชอบดื่มนม แต่ไม่สามารถออกไปซื้อได้ หรือ ผู้ที่ชอบสั่งสินค้าออนไลน์ ผู้ที่ติด โชเชียวเน็ตเวิร์ค • แนวคิดหลัก ( Concept ) Click milk. • ส่วนสนับสนุนแนวคิด ( Support of Concept ) - การค้าบนโลกออนไลน์ของไทยขณะนี้เติบโตอย่างมาก โดยเฉพาะปี 2555 ซึ่งถือเป็นปีที่เปลี่ยนแปลงมากทีเดียว เป็นปีที่ระบบพื้นฐาน สนับสนุนการค้า ออนไลน์พัฒนาเพิ่มขึ้น พฤติกรรมคนไทยที่เริ่ม จับจ่ายซื้อของออนไลน์เพิ่ม รูป แบบการค้าทางออนไล์ของไทย จะเปลี่ยนรูปแบบและพัฒนาจากรูปแบบเดิมไปอย่าง มาก ดังนั้น การปรับตัวและการเข้าสู่โลกการค้าออนไลน์ จึงเป็นสิ่งที่จำ�เป็น และ หลีกเลี่ยงไม่ได้ - เราได้เริ่มต้นชีวิตของเราทั้งหมดด้วยนม - ใช่นมแม่ของเรา ตั้งแต่นั้นมาเรา ได้รับการแนะนำ�ให้ดื่มนมอย่างน้อยวันละแก้ว นมมีความจำ�เป็นสำ�หรับร่างกาย มนุษย์ การดื่มนมทุกวันยังช่วยให้ระบบอาหารเกิดความสมดุล • คำ�สำ�คัญ ( Key Message ) If you want to be strong just order my milk. • ขอบเขตการออกแบบ ( Scope of Design ) ฉลากขวดนม, กล่องบรรจุ, แก้ว, การ์ด • ความรู้สึก / น้ำ�เสียง / สไตล์ ( Mood & Tone / Overall Style / Look ) ใช้สีขาว แทนสีของนม และสีแดง แทนสีของการส่งไปรษณีย์ /ส่งของ แบรนด์ เรียบหรูดูดีสไตล์อังกฤษ ประทับใจตั้งแต่ครั้งแรก ที่เห็นแพกเกจ เห็นแล้วอยากอัพ รูปลงโซเชียวเน็ตเวิร์ค ติดใจในรสชาติ และคุณประโยชน์ จนต้องดื่มทุกวัน


• ปัญหาการออกแบบ ( Problem ) เนื่องจากสมัยนี้ ผู้คนส่วนใหญ่นิยมสั่งสินค้าผ่านทาง โซเชียวเน็ตเวิร์ค ไม่ว่าจะเป็นเฟสบุ๊ค อิน สตาแกรม ไลน์ หรือการโทสั่ง อย่างพวกพิซซ่า เคเอฟซี ฯลฯ ซึ่งอาหารเหล่านี้ ล้วนเป็นอา หารฟาสฟู๊ด เราจึงอยากให้ผู้คนหันมาบริโภคอาหาร ที่มีประโยชน์อย่าง “นม” กันบ้าง


• วัตถุประสงค์ ( OBJECTIVE ) ต้องการให้ผู้คนที่ไม่มีเวลาออกไปซื้ออาหาร ได้มีทางเลือกในการ บริโภคเพิ่มมากขึ้น เป็นทาง เลือกที่มีประโยชน์อย่าง “นม” แม้ว่าคุณจะไม่ได้มีเวลาที่จะออกไปซื้อนม แต่คุณยังสามารถสั่ง ซื้อได้ จากโซเชียวเน็ตเวิร์ค เพื่อที่จะทำ�ให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น ถ้าคุณต้องการที่จะดื่มนม

• กลุ่มเป้าหมาย ( TARGET ) ผู้ที่ชอบดื่มนม แต่ไม่สามารถออกไปซื้อได้ หรือ ผู้ที่ชอบสั่งสินค้าออนไลน์ ผู้ที่ติดโชเชียวเน็ตเวิร์ค


IF YOU W A N T TO BE STRONG J U S T ORDER MYMILK KEYMESSAGE

Click milk C

O

N

C

E

P

T


• ส่วนสนับสนุนแนวคิด ( SUPPORT OF CONCEPT ) - การค้าบนโลกออนไลน์ของไทยขณะนี้เติบโตอย่างมาก โดยเฉพาะปี 2555 ซึ่งถือเป็นปี ที่เปลี่ยนแปลงมากทีเดียว เป็นปีที่ระบบพื้นฐาน สนับสนุนการค้าออนไลน์พัฒนาเพิ่มขึ้น พฤติกรรมคนไทยที่เริ่ม จับจ่ายซื้อของออนไลน์เพิ่ม รูปแบบการค้าทางออนไล์ของไทย จะเปลี่ยนรูปแบบและพัฒนา จากรูปแบบเดิมไปอย่างมาก ดังนั้น การปรับตัวและการเข้าสู่ โลกการค้าออนไลน์ จึงเป็นสิ่งที่จำ�เป็น และหลีกเลี่ยงไม่ได้ - นมมีความจำ�เป็นสำ�หรับร่างกายมนุษย์ การดื่ม นมทุกวันยังช่วยให้ระบบอาหารเกิดความสมดุล

“เราได้เริ่มต้นชีวิตของเราทั้งหมดด้วยนม - ใช่นมแม่ของเรา” ตั้งแต่นั้นมาเราได้รับการแนะนำ�ให้ดื่มนมอย่างน้อยวันละแก้ว


LOGO

k l i MyM SINCE 2013

IF YOU WANT TO BE STRONG JUST ORDER MYMILK

NUTRITION

MyMilk

Nutrition

Serving Size 275 ml. ( 1 Bottle )

SINCE 2013

We have all started our lives with milk - yes our mother's milk. From then on we have always been guided to drink at least a glass of milk a day. Milk are essential for the human body. Adding milk to your daily diet can also help you to achieve a well-balanced diet. Even if you do not have time to go out to buy a milk. But you can still order it from the social network so it make your life easier if you want to drink a milk.

Amount Per Serving Calories 160 Calories From Fat 80 % Dally Value* 14% Total Fat 9g 30% Saturated Fat 6g 12% Cholesterol 35mg 5% Sodium 120mg 4% Total Carbohydrates 11g 0% Dietary Fiber 0g Sugars 11g Protein 8g Vitamin C 0% Vitamin A 6% 0% Iron Calcium 30% *Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:

CLICK TO ORDER MYMILK

WHOLE MILK 275 ml.

WWW.MYMILK.COM

MYMILK

WWW.FACEBOOK.COM/MYMILK Produced by AMONWAN S. PUBLIC COMPANY LIMITED

Ingredients: Whole Milk.

MFG : 091113 EXP : 191113


PACKAGE


CARD


TAG


CUP


THANK YOU AMONWAN

SUPORNSINCHAI

MEDIA ARTS 54217267

Presentationmymilk  

AMONWAN SUPORNSINCHAI MDA @KMUTT

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you