Page 1

         

 


VELOX FROSTSKYDD AV TAK 

VärmeKabelTeknik

Innehållsförteckning Historik ...................................................................................................................................................................................... 3  Allmänt om takanläggningar ..................................................................................................................................................... 3  Tumregler för kraftmatning ...................................................................................................................................................... 3  Materialval ................................................................................................................................................................................ 3  Problemställning/istappar ........................................................................................................................................................ 4  Problemets lösning ................................................................................................................................................................... 5  Systemets uppbyggnad ............................................................................................................................................................. 6  Värmeslingor ............................................................................................................................................................................. 7  Tillbehör, kopplingslådor, skyddskanaler .................................................................................................................................. 8  Tillbehör, klips ........................................................................................................................................................................... 9  Automatik, funktion ................................................................................................................................................................ 10  Automatikskåp ........................................................................................................................................................................ 11  Installation .............................................................................................................................................................................. 12  Installationstips ....................................................................................................................................................................... 13  Utbildning ............................................................................................................................................................................... 14  Förslag på skiss för projektering ............................................................................................................................................. 15   

 

2  

| Velox Frostskydd av Tak 


VELOX FROSTSKYDD AV TAK 

VärmeKabelTeknik

Allmänt om Takanläggningar

Materialval:

I de flesta fall måste en ny matningsledning installeras   från fastighetens elcentral (ofta i bottenplan eller källare)  för att förse takanläggningen med kraft. 

Hänsyn måste tas till solens värme sommartid i  kombination med uv‐ strålning medför höga temperaturer  samt is och kyla vintertid innebär en tuff miljö, vilket  ställer höga krav på material som används på tak. Dessa  material bör således tåla temperaturer ner till minus 25‐ 30 grader och upp till plus 50‐60 grader utan att ta skada.  

Vid större anläggningar installeras en undercentral på  vinden för att fördela kraft till anläggningens  automatikskåp. Undercentralen kan förses med en  energimätare för att mäta ström förbrukningen i  takanläggningen. Samtliga undercentraler bör vara  försedda med låsbar huvudbrytare för att förhindra  elolyckor vid servicearbete.   Antalet och storlek på reglerskåp är beroende av takets  storlek och utformning   Tumregler för kraftmatning: Beräkna total mängd värmekabel genom att summera  antalet meter tak / hängränna som skall frostskyddas.  Lägg till antalet stuprör x längden plus 1m per stuprör om  dessa ansluter till dagvatten.   Sammanlagd mängd värmekabel som beräknas åtgå för  din takanläggning x 50 W/m ger dig det totala  effektbehovet på taket, lägg på  20‐30% marginal: 300m  ger då > 300 x 50 x 1,3= 19,5KW  Vid tak som vetter mot olika väderstreck eller tak med  långa sträckningar bör detta indelas i sektioner för att  förbättra selektiviteten på reglering samt att begränsa  kabeldragning med anslutningskablar på taket . Detta ger  fördelar i att endast de delar av anläggningen där  

Dessa krav utesluter i stort sett alla installations och  värmekablar som utförts med PVC‐mantel. Lämpliga  materialval är termoplast/gummi / fluorpolymerer.  Hänsyn till galvaniska strömmar skall tas vid val av  material i fästanordningar, med anledning av att ett  felaktigt val kan medföra att takplåt genomkorroderas på  kort tid.    Vi anser att det finns anledning till förändring av  installationsmetoderna för takanläggningar pga. de  allvarliga brister som medför risk för skador på person och  egendom .   Ett nära samarbete med Elsäkerhetsverket och  Plåtslagarnas Riksförbund har gjort att vi rekommenderar  att i framtiden skall bara material användas som klarar  krav på denna miljö.  Enkel installation och service.  Velox Frostskydd av Tak Det enda systemet med  stickproppsanslutning. Detta minskar elektrikerns  arbete ute på taket där takvana plåtslagare enkelt  förlägger och kopplar in standardlängder av  värmeslingor.  Elektriker krävs dock för framdragning av  matningskabel samt installation av fördelningscentral,  automatikskåp och anslutningsboxar på tak.   

Velox Frostskydd av Tak | 

3


VELOX FROSTSKYDD AV TAK 

VärmeKabelTeknik

Dimensionering   Istappar Istappar på tak bildas när snö & is smälter på taket trots  att luften håller en temperatur under noll grader.  Orsaker:  1.

Den vanligaste anledningen till istappar är dagsmeja,  d.v.s. Solen lyser på taket och smälter snö och is trots  minusgrader i luften, smältvattnet rinner till  takrännan och sedan till stupröret. Då husfasaden  skuggas av kringliggande fastigheter fryser  smältvattnet i stuprören. 

2.

Värmeläckage till följd av ändrade förutsättningar i  husets nyttjande, vindsutrymmen används allt oftare  som bostäder och kontor för att bättre utnyttja  fastighetens utrymmen. Detta medför dock att den  ursprungliga takkonstruktionen med en sval vind och  dess tak isolering ersätts med ett ventilerat fack  närmast yttertaket med en underliggande isolering  som minimeras för att bereda maximal takhöjd. 

3.

Ventilationsutsläpp från aggregat placerade på taket  & värmealstrande maskiner som strålar värme mot  taket. 

 

Problem: Istappar som när de faller mot marken kan ge skada på  människor och egendom.  Frostskador på takavvattningssystem såsom rännor och  rör förstörs av frostsprängning till följd av att smältvatten  fryser i rännor och rör som inte värms upp av ovan  angivna orsaker. 

Rötskador på vindskivor & fasad till följd av smältvatten  som svämmar över rännor.  Rötskador i tak till följd av läckande takplåt / takpapp i  gesimsrännor, takvinklar, takfönster, mm.    Velox Frostskydd av Tak – Det enda systemet med stickproppsanslutning. Deu behöver inte elektriker ute på taket. Enkel installation.  Elektriska krav för anslutning av apparatskåp till fördelningscentral och i vissa fall dragning av multikabel från elcentral till  fördelningscentral på vinden. 

4  

| Velox Frostskydd av Tak 


VELOX FROSTSKYDD AV TAK 

VärmeKabelTeknik

Problemens lösning: 1.

Vid dagsmeja måste man tillse att smältvattnet kan  finna sin väg till en frostfri avloppsledning att tillåta  smältvatten att rinna ut på trottoar är ju bara ett sätt  att flytta problemet. Vid utkastare uppstår dessutom  ofta problem då det under utkastaren bildas en is  stod som kommer att täppa till utkastaren. 

2.

Värmeläckagen vid ökat utnyttjande av  vindsutrymmen ger ofta samma symptom som  dagsmeja och hanteras då på samma sätt. 

3.

Vid ventilationsutsläpp och värmealstrande maskiner  bör man tillse att smältvattnet bereds en avrinnings  kanal på taket så att inte is bildas på taket mellan den  avsmälta ytan och avvattningssystemet. Värmekabel  monteras då med skyddskanaler i takets fallriktning  så att en fri passage bereds. 

 

Förläggning: Vid anslutning stuprör till dagvatten bör värmekabeln löpa  ned minst en meter under marknivå och vid tak brunn  med tillhörande avloppsledning (man bör värma  avloppsröret ned till 1m i uppvärmt utrymme då kallras i  röret kan medföra frysning även här.)  Rännor förläggs med värmekabel av självbegränsande typ  som skyddas mekaniskt av rostfria kanaler, kanalen fixeras  i rännan med specialklammer. 

 

Vid stuprörets nedgång fästes värmekabeln med rostfri  takkrok och hänger sedan fritt ned genom röret.  Vid tak avloppsbrunn kan värmekabel tillåtas löpa ned i  brunnet och sedan vända upp för att begränsa antal  anslutningspunkter.  I takränna gesimsränna med vinklar är det viktigt att lägga  värmekabel i vinkeln för att undvika frostsprängning. Här  förläggs ofta 2‐4 kabelslag i rännans mitt för avvattning,  vid vinklade profiler på rännan även ett slag i var vinkel. 

 

Velox Frostskydd av Tak | 

5


VELOX FROSTSKYDD AV TAK 

VärmeKabelTeknik

Systemets uppbyggnad Värmekabeltyp Självbegränsande värmekabel HS‐2 36W/m 230VAC.  •

Denna typ av värmekabel har många fördelar: 

Värmeslingor kan tillpassas i längd på arbetsplatsen  med enkla verktyg. 

Energibesparande ‐ effekten på värmekabeln varierar  efter behov, på torrt tak ca.18W/m & i vatten/is upp  till 40W/m. 

HS‐2 Är skyddad mot överhettning då avgiven effekt  minskar med stigande temperatur, detta medger att  man får lägga HS‐2 direkt mot brännbara underlag  som takpapp och butyl duk utan att dessa tar skada. 

Värmekabeln kan läggas dubbel utan risk för  överhettning. 

Komponenter I systemet finns standard komponenter som kan  kombineras samman till större och mindre anläggningar.  •

Värmekablar i standard längder med påmonterad  stickpropp av dragavlastad vattentät typ. 

Montagesatser för längdanpassning av värmekabel. 

Uttagslådor i uv‐stabil plast med fästkonsol i rostfritt 

stål.

Rostfria skyddskanaler i 1 meter längder. 

Monterings klips i rostfritt fjäderstål med anpassade 

mått

Monterings klips för matningskablar på takfals 

Dragavslastningskrokar i rostfritt stål för montage av  värmekabel i stuprör. 

Varningsskyltar.

Klamma som håller kabel och kanal på plats i ståndränna 

Exempel på bra införing av  elkablar från tak till vind 

Rostfri takkrok i olika färger  Finns i: Ärggrön – Svart ‐ Tegelbrun 

6   

| Velox Frostskydd av Tak 


VELOX FROSTSKYDD AV TAK 

VärmeKabelTeknik

Automatik

A: Koppar ledare 

Velox Taksystem - Värmeslingor

B: Självbegränsande material 

Värmekabel element för frostskydd av takrännor och  stuprör med skyddskanaler och fästanordningar. 

D: Aluminium folie 

C: Termoplastisk isolering 

Värmekabel HS‐2 i standard längder med påmonterad  stickpropp av dragavlastad vattentät typ.  Maximal längd på slinga  beroende av säkring  Säkringens storlek  

10 A 

16 A 

HS‐2 Förlagd på tak 

25 m  45 m  55 m 

E: Fluor plast mantel  Obs! Värmekabel är dubbelisolerad All  värmekabel på tak skall monteras först  och täckas av skyddskanal. 

20 A 

Värden i tabell tar hänsyn till startströmmen vid  användande av självbegränsande kabel typ HS‐2.    Värmeslingor för tak Art nr 

Längd

Effekt

Säkring

 

Art nr 

Längd

Effekt

Säkring

3400001

1 m 

36 W 

10A

 

3400021

21 m 

756 W 

10A

3400002

2 m 

72 W 

10A

 

3400022

22 m 

792 W 

10A

3400003

3 m 

108 W 

10A

 

3400023

23 m 

828 W 

10A

3400004

4 m 

144 W 

10A

 

3400024

24 m 

864 W 

10A

3400005

5 m 

180 W 

10A

 

3400025

25 m 

900 W 

10A

3400006

6 m 

216 W 

10A

 

3400026

26 m 

936 W 

16A

3400007

7 m 

252 W 

10A

 

3400027

27 m 

972 W 

16A

3400008

8 m 

288 W 

10A

 

3400028

28 m 

1008 W 

16A

3400009

9 m 

324 W 

10A

 

3400029

29 m 

1044 W 

16A

3400010

10 m 

360 W 

10A

 

3400030

30 m 

1080 W 

16A

3400011

11 m 

396 W 

10A

 

3400031

31 m 

1116 W 

16A

3400012

12 m 

432 W 

10A

 

3400032

32 m 

1152 W 

16A

3400013

13 m 

468 W 

10A

 

3400033

33 m 

1188 W 

16A

3400014

14 m 

504 W 

10A

 

3400034

34 m 

1224 W 

16A

3400015

15 m 

540 W 

10A

 

3400035

35 m 

1260 W 

16A

3400016

16 m 

576 W 

10A

 

3400036

36 m 

1296 W 

16A

3400017

17 m 

612 W 

10A

 

3400037

37 m 

1332 W 

16A

3400018

18 m 

648 W 

10A

 

3400038

38 m 

1368 W 

16A

3400019

19 m 

684 W 

10A

 

3400039

39 m 

1404 W 

16A

3400020

20 m 

720 W 

10A

 

3400040

40 m 

1440 W 

16A

Värmeslingorna levereras som standard med 3 meter anslutningskabel samt specialstickpropp. Andra längder kan fås på  begäran.  Passande anslutnings box 

Velox Frostskydd av Tak | 

7


VELOX FROSTSKYDD AV TAK 

VärmeKabelTeknik

Avsmältning takfot, skärmtak och större takytor (TCPR)    Tillbehör

I systemet finns standard komponenter som kan  kombineras samman till större och mindre anläggningar  Montagesatser för längdanpassning av värmekabel.  (Utförs med enkla verktyg)  Artnr 

Benämning

1500505 Krympslangssatser för längdanpassning av  värmeslinga HS‐2. änd avslutning 

Montagesatser 

3400205 Krympslangsats för ände HS‐2    Uttagslådor i UV- stabil plast med fästkonsol i rostfritt stål. Lådan är försedd med 2 eller 3 st specialuttag av vattentät  dragavlastad typ för att enkelt ansluta kabelelment.  Art.nr 

Benämning  

3400301 Anslutningsbox 2 x 10A  3400302  Anslutningsbox 3 x 10A 

Uttagsbox

3400303 Anslutningsbox 2 x 10A + 1 x 16A  3400304  Anslutningsbox 2 x 16A + 1 x 10A  3400305  Anslutningsbox 2 x 16A  3400306  Anslutningsbox 3 x 16A  3400320  Rf. Montageplatta ansl.box 230x160    Rostfria skyddskanaler i 1meters längder  

Kanalen är U‐formad och placeras över värmekabeln som  mekaniskt skydd.  Art.nr 

Rostfri konsol för uttagsbox på fals. 

Benämning

3400401 Rostfri skyddskanal ‐ inv. bredd 12mm  3400402  Rostfri skyddskanal inv.b12mm Flexibel  3400403  Rostfri skyddskanal ‐ inv.bredd 16mm  3400404  Rostfri skyddskanal inv.b16mm Flexibel   

Dragavlastningskrok i rostfritt Används för montage av värmekabel i stuprör.  Artnr 

Benämning

3400501 Rostfri avlastningskrok för stuprör  8999245  Rostfri avlastningskrok för stuprör SAFE‐T.   

8   

| Velox Frostskydd av Tak 


VELOX FROSTSKYDD AV TAK 

VärmeKabelTeknik

Monterings klips i rostfritt fjäderstål Klips avsedda för att fixera värmekabel och skyddskanal i  takrännan    Klipsen finns för takränna 8cm – 24cm med 2cm  indelning, 8‐10‐12‐ osv.  Artnr 

Benämning

Längd

3400600 Rf‐klip 49mm takfotsränna svart 

56 mm 

3400601 Rf‐klip 49mm takfotsränna svart 

80 mm 

3400602 Rf‐klip 49mm takfotsränna svart 

100 mm 

3400603 Rf‐klip 49mm takfotsränna svart 

120 mm 

3400604 Rf‐klip 49mm takfotsränna svart 

140 mm 

3400605 Rf‐klip 49mm takfotsränna svart 

160 mm 

3400606 Rf‐klip 49mm takfotsränna svart 

180 mm 

3400607 Rf‐klip 49mm takfotsränna svart 

200 mm 

3400608 Rf‐klip 49mm takfotsränna svart 

220 mm 

3400609 Rf‐klip 49mm takfotsränna svart 

240 mm 

3400610 Rf‐klip 49mm takfotsränna grön 

56 mm 

3400611 Rf‐klip 49mm takfotsränna grön 

80 mm 

3400612 Rf‐klip 49mm takfotsränna grön 

100 mm 

3400613 Rf‐klip 49mm takfotsränna grön 

120 mm 

3400614 Rf‐klip 49mm takfotsränna grön 

140 mm 

3400615 Rf‐klip 49mm takfotsränna grön 

160 mm 

3400616 Rf‐klip 49mm takfotsränna grön 

180 mm 

3400617 Rf‐klip 49mm takfotsränna grön 

200 mm 

3400618 Rf‐klip 49mm takfotsränna grön 

220 mm 

3400619 Rf‐klip 49mm takfotsränna grön 

240 mm 

Klips för takfotsränna i anpassade längder 

3400620 Rf‐klip 49mm takfotsränna rödbrun  56 mm 

3400621 Rf‐klip 49mm takfotsränna rödbrun  80 mm  3400622  Rf‐klip 49mm takfotsränna rödbrun  100 mm  3400623  Rf‐klip 49mm takfotsränna rödbrun  120 mm  3400624  Rf‐klip 49mm takfotsränna rödbrun  140 mm  3400625  Rf‐klip 49mm takfotsränna rödbrun  160 mm  3400627  Rf‐klip 49mm takfotsränna rödbrun  200 mm  3400628  Rf‐klip 49mm takfotsränna rödbrun  220 mm  3400629  Rf‐klip 49mm takfotsränna rödbrun  240 mm  3400630  Rf Montageklip hängränna 

5 – 6” 

3400631 Rf klip för ansl.kabel på fals 

Anslutningskabel på fals 

Velox Frostskydd av Tak | 

9


VELOX FROSTSKYDD AV TAK 

VärmeKabelTeknik

Automatik   Fördelningscentral Fördelningscentral för anslutning av kraft matnings från  elcentral. Passar 4 – 5 ledarsystem.   Diazed säkringar för utgående grupper Kan fås med KWh‐ Räknare. 

Undercentral med 3 styrskåp, 1 för vardera väderstreck – väst – 

Art.nr

syd – gård 

Benämning

#Skåp

3400701 Fördelningscentral 2 x 3‐fas 

2 st 

3400702 Fördelningscentral 3 x 3‐fas 

3 st 

3400703 Fördelningscentral 2 x 3‐fas/KWh  2 st  3400704  Fördelningscentral 3 x 3‐fas/KWh  3 st    Reglering Vi rekommenderar reglering med dubbeltermostat, med  denna erhålls en ekonomisk reglering med god funktion.  Priset för en dubbeltermostat medger att man kan  montera fler enheter på tak där olika förhållande  förekommer (tex. Olika väderstreck) vilket främjar  funktionen samtidigt som det begränsar drift till de delar  av takanläggning där värme behövs.      

Termostat 

Dubbeltermostatens funktion består i att anläggningen  aktiveras då ”givare +” (monterad i skyddsrör mot taket)  avkänner smälttemperatur och ”givare –” (som monterats  i skugga på norrvägg) indikerar att luften håller  frystemperatur. Temperaturinställningen är justerbar för  att kompensera ogynnsam placering på taket.   Vid takanläggningar med tak i olika väderstreck används  ett skåp för vart väderstreck för att erhålla bättre  selektivitet (förbättrad funktion till lägre  strömförbrukning) Vi kombinerar denna termostat med  komponenter från Siemens som automatsäkringar,  jordfelsbrytare, kontaktorer, manöver & huvudbrytare. I  skåpen finns även strömkännande lysdiodindikeringar  märkta motsvarande de installerade värmeslingorna,  härigenom kan man enkelt konstatera om anläggningen  fungerar och om fel skulle uppstå kan man direkt se vilken  slinga som är defekt.  

Fördelningscentral 

Undercentral 

10  

| Velox Frostskydd av Tak 


VELOX FROSTSKYDD AV TAK 

VärmeKabelTeknik

Automatik   Automatikskåp Syftet med en styrutrustning är att uppnå maximal  funktion till lägsta möjliga kostnad.  Dubbeltermostater med två givare styr tillslag av värmen  genom att avläsa smälttemperatur på tak i kombination  med frystemperatur i utomhusluften  Art.nr 

Benämning

   

# Slingor 

3400711 Automatikskåp 11‐TAK 

3 st 

3400721 Automatikskåp 21‐TAK 

6 st 

3400731 Automatikskåp 31‐TAK  

9 st 

3400741 Automatikskåp 41‐TAK 

12 st 

3500711 Automatikskåp 11‐TAK‐LCD  3 st 

3500721 Automatikskåp 21‐TAK LCD   6 st 

3500731 Automatikskåp 31‐TAK LCD  9 st    Dubbeltermostat är systemets hjärna. (Ingår i skåp 3400711- 3400731) Termostat 1442 har 2 givare där den ena monteras i  skyddsrör på taket och givare 2 i skugga på norrvägg.  Termostaten har ett sådant pris att man kan dela  anläggningen i flera delar utan att kostnaden skjuter i  höjden, fler regleringar ger en förbättrad funktion till  lägre drift kostnad. Termostaten startar anläggningen då  snö på taket smälter och luften har frystemperatur.  Temperaturerna är justerbara.   

 

Funktions indikering (ingår i samtliga skåp) Vi har monterat in strömkännande driftindikering där  varje värmeslinga har en signallampa som visar att  värmeslingan fungerar.        

Övriga komponenter (ingår i samtliga skåp) Vi använder Siemens kvalitets komponenter i våra  automatik skåp såsom: Jordfelsbrytare, automatsäkringar,  huvudbrytare, omkopplare vilket borgar för driftsäkerhet  samt enkelt utbyte då programmet finns hos de flesta  grossister. 

Velox Frostskydd av Tak | 

11


VELOX FROSTSKYDD AV TAK 

VärmeKabelTeknik

Installation / Anslutning Grundinstallation av anläggning med automatikskåp,  uttagslådor & matningskablar utförs av behörig  elinstallatör.  Förläggning av stickproppsanslutna värmekablar kan  sedan ske av tex. plåtslagare som är vana att utföra  arbeten på höga tak och som är rätt utrustade för dessa  arbeten. Anpassningar av plåtdetaljer förenklas och  utbyten av eventuella skadade eller defekta delar av  värmeanläggningen kan ske i samband med tak underhåll. 

Automatikskåp byggs för 3 ‐9 st värmeslingor. Reglering  med dubbeltermostater är relativt prisbilligt. Detta  medger att ett antal mindre automatikskåp med separata  reglersystem monteras på vinden förbundna till  undercentral med energimätare. Denna uppbyggnad  medger även en god selektivitet då givarnas placering blir  i direkt anslutning till den del av taket som termostaten  betjänar.  System med flera mindre automatikskåp underlättar  installationen då längden på anslutningskablar till  uttagsboxar kan begränsas.   

Reglerutrustningen har en driftindikering som visar verklig  funktion genom att mäta strömmen i var värmeslinga.  Slingornas funktion indikeras av lampor med  referensmärkning till de anslutna värmeslingorna.  Värmeslingornas placering bör vara väl utmärkta på en  lätt tillgänglig takplan för att ge en snabb överblick av  eventuella fel vid översyn inför den kalla årstiden.  Utbyte av defekt material bör underlättas genom att göra  anslutningspunkt lätt tillgänglig.     

 

12  

| Velox Frostskydd av Tak 


VELOX FROSTSKYDD AV TAK 

VärmeKabelTeknik

Installationstips Kopplings boxar/Anslutningsdon:   Kabel genomföringar i taket ger ofta upphov till läckage,  då kraftiga temperaturväxlingar, hårt väder och glidande  is lätt fördärvar genomföringens tätande förmåga.  Våra studier har gjort att vi alltid rekommenderar att alla  kabelgenomföringar görs vid tak uppgångar.  Dalsidan på dessa ligger väl skyddade samt eventuella  läckage snabbt upptäcks och lätt åtgärdas.  Förläggning av anslutningskablar på tak bör följa falsar för  att lätt kunna förankras, sidoförskjutningar kan med  fördel göras under de gångbryggor som skall finnas på alla  tak. Fäst kablar med UV‐beständiga klammer/strips,  rostfria eller av plastmaterial. 

Montering Värmekabel Valet av värmekabel bör bereda tillräcklig effekt för att  säkerställa transport av smältvatten samt göras med  hänsyn till att yttermanteln skall vara UV‐stabil.  Självbegränsande värmekablar medger dessutom en  strömbesparande effekt vilket är viktigt med hänsyn till  höga kostnader för elförsörjning.   

Av högsta vikt för värmekabelns funktion är dock att de  förläggs rätt så att de gör maximal nytta.  Vad som framkommer är att värmekablar på tak skall  förankras så att de behåller den avsedda positionen i  takrännan, hängrännor etc. och att de har god anliggning  mot underlaget. Vidare skall förankring vid nedgång i  stuprör göras tillfredsställande och att värmekabel i  stuprör skall nå ned till frostfritt djup vid anslutning av  stuprör till dagvatten. 

Velox Frostskydd av Tak | 

13


VELOX FROSTSKYDD AV TAK 

VärmeKabelTeknik

Utbildning Fastighetsbolag, elinstallatörer, plåtslagare, konsulter  samt fastighets skötare, skall erbjudas utbildning i  planering och montering av takanläggningar.  Värmekabelteknik åtager sig totalentreprenad av typiska  takanläggningar där vi samarbetar med plåtslagare och  elinstallations företag i syfte att öka kunnande och  förståelse i den problematik som finns vid installationer.  Detta pågår under 2006‐2007 i samarbete med bl.a. de i  PLR ingående plåtslagarna.  Vi hoppas att på detta sätt kunna erbjuda kompletta  lösningar, med optimalt fungerade produkter för att  förebygga de brister som finns i dagens takanläggningar.  Vårt mål är även att genom regelbundet underhåll av  takanläggningar minimera risk för skador på människor  och egendom och på detta sätt reducera kostnader för  skadestånd och reparationer av byggnader.  Ett förbättrat system med förenklat underhåll där man  genom en knapptryckning vid automatikskåpet kan avläsa  funktionen hos de värmekablar som monterats. Bör även  leda till att underhåll blir utfört vart år då kostnaden för  funktionskontrollen blir ringa. Underhållsarbetet kan  utföras under den varma årstiden då taket är  lättillgängligt vid eventuella utbyten av komponenter. 

Det är lätt att dimensionera: Börja med att leta rätt på en takplan eller mät ut antal  meter ränna och stuprör som skall frostskyddas i vart  väderstreck.  För att få rätt på totalt kraftbehov:  Totalt meter antal kabel x 50W (+ 20‐30% i reserv för  startström)  Fördela sedan värmekabel slingorna så att dessa täcker en  sträcka mellan två stuprör, i ett stuprör eller vid korta  stuprör så att en slinga täcker en taklängd + ett stuprör  max 25 meter.(se skiss nedan). 

Detta samarbete kommer då att leda till fördelar för  samtliga inblandade parter. 

Driftskostnaden för anläggningen blir relativt låg, du kan beräkna effekten ca. 50% av den kraftkalkyl vi gjorde längre upp på  denna sida. Antal driftimmar är lite svårare att sia om, men med ett snävt spann på termostatinställningen (nära 0°C)  kommer anläggningen endast att vara i drift när temperaturen ligger mellan 0°C & ‐3°C.   

14  

| Velox Frostskydd av Tak 


VELOX FROSTSKYDD AV TAK 

VärmeKabelTeknik

 

Velox Frostskydd av Tak | 

15


VELOX FROSTSKYDD AV TAK 

VärmeKabelTeknik

Notes    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................  

16   

| Velox Frostskydd av Tak 


VELOX FROSTSKYDD AV TAK 

VärmeKabelTeknik

Notes    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................  

Velox Frostskydd av Tak | 

17


VELOX FROSTSKYDD AV TAK 

VärmeKabelTeknik

 

Telephone: +46‐301‐418 50 – Email: info@vkts.se – Homepage: www.vkts.se   

Industrihuset

Södra Hedensbyn 43 

S‐430 64 HÄLLINGSJÖ 

S‐931 91 SKELLEFTEÅ 

Sweden

Sweden

Fax: +46‐301‐418 70 

Fax: +46‐910‐881 33 

18  

| Velox Frostskydd av Tak 

TakvärmeSpecial  

Lite mer utförligt om takvärmeanläggningar

Advertisement