Page 1

VärmeKabelTeknik    

Spårväxelvärme – Kommunikation

   

  Från 

 


Spårväxelvärme – Kommunikation    2   

VärmeKabelTeknik

Introduktion

FÖRSLAG TILL KABLAGESYSTEM FÖR VÄXELVÄRME 

Allmänt 

Varje värmeelement skall förses med en kort böjlig  ledning med ett tvåstifts kontaktdon i änden. Ett modul‐  system för ledningsdragning skall användas för att  distribuera kraft till elementen. Systemet skall uppvisa  en mycket hög grad av pålitlighet och skall i allt kunna  stå emot den aggressiva miljö i vilken det är installerat.  Stickproppar och uttag skall vara sådana att de 

ƒ ƒ

lätt och snabbt kan kopplas ihop  är försedda med en tätnings‐ /fasthållningsanordning som vid ihopkoppling  a) åstadkommer en vattentät försegling  b) inte påverkas av vibrationer från någon som  helst källa  c) kan klara en statisk dragbelastning av 50 N  utan att visa några tecken på isärdragning.  

Systemet skall vara konstruerat för att fungera  tillfredsställande i temperaturer mellan ‐40°C och +60°C  och på platser i omedelbar närhet av järnvägsväxlars  ändar, platser som kanske är vattensjuka och  förorenade av kemikalier. All utrustning skall vara  motståndskraftig mot vatten, bränslen, olja, smörjolja,  oxalsyra, ogräsmedel med olika sammansättningar, och  avisningsvätskor. .  Kabel för matning till kontrollpanelen  Kabelstammar, liksom flerledarkablar med 2, 4, 8 och 12  ledare skall vara isolerade med material som är lämpligt  för användning utomhus. Kablarnas mantel skall utgöras  av polykloropren (PCP), polyuretan eller annat material  som är motståndskraftigt mot nötning. Det huvudsakliga  gjutmaterialet (med undantag för ledarisoleringen) skall  vara polykloropren (PCP), polyuretan eller likvärdigt.  2‐, 4‐, och 8‐vägs kopplingsblock för värmning  med värmeelement och tillhörande element för  rälslås  2‐, 4‐, och 8‐vägsblocken skall vara helgjutna och utan  hålrum. Gjutblandningen skall uppfylla BS 6899 och vara  avsedd för normalt bruk, motståndskraftig mot olja och  flamhämmande (E.M.2).  2

Kopplingsblock med 2‐vägsuttag för minimum 1,5mm   area skall vara av 2‐stiftstyp, så utförda att  vibrationsskador inte uppstår vid normal användning i  järnvägsmiljö, samt ha en märkström på minimum 10A.  Blocken skall passa till de kontaktdon som är pågjutna  rälslåsvärmarnas anslutningskablar. 

Kopplingsblock med 4‐ och 8‐vägsuttag skall vara av 2‐ stiftstyp, så utförda att vibrationsskador inte uppstår vid  normal användning i järnvägsmiljö, samt ha en  märkström på minimum 10A. Blocken skall passa till de  kontaktdon som är pågjutna värmeelementens  anslutningskablar.  Alla sockelrör skall vara vinkelräta mot kontaktdonens  ändar. I sockeluttagen skall finnas en tätningsanordning  för att hindra fukt och vatten att tränga in.   Passningsytorna på gjutstyckena skall vara jämna,  exakta, helt felfria och utan överskottsmaterial i form av  gjutgrader och liknande.  Kopplingsplinten skall ha en flerledarkabel som är  integrerad i blocket eller så fäst att skydd enligt minst  IP67 föreligger.    Värmeelement  ‐  konstanteffekt‐element  ‐   serieresistiva element  Alla material och all utrustning, element och kablar  inbegripna, skall vara långlivade och funktionsdugliga i  den hårda miljö där de skall vara igång. Risk för skadlig  inverkan föreligger bl.a. till följd av svåra och oavbrutna  vibrationer på grund av trafik på spåren, övertäckning  med vatten och snö, kontakt med is, olika ogräsmedel,  dieseloljor, smörjoljor, oxalsyra och avisningsvätskor.  Värmeelementen skall vara anpassade för drift med  ojordad tvåledar‐strömförsörjning med växelspänning  upp till 250V ± 10%, 50Hz. Märkeffekten på  konstanteffekt‐element eller serieresistiva element  skall vara 200 W/m  ±3%.            Elementen skall ha standardlängder ±2% i enlighet  med ritning. Kombinationer av dessa standardlängder  används för att värma växeländarna allt efter vilken  typ av växel det rör sig om.    Elementens tvärsnittsmått skall vara maximum 16x9mm  och det skall vara möjligt att genom kallbockning böja  dem i en vinkel av upp till 90 grader. Radien i böjarna får  inte vara mindre än 5 gånger elementets tvärsnittsmått.  Elementets prestanda får inte på något sätt påverkas av  bockningsförfarandet.  Elementen skall kunna fungera när de är helt eller delvis  i det fria, utan att detta påverkar deras livslängd.  Värmeelementet med din isolering skall vara helt  omslutet av en mantel utan avbrott. Materialet i  elementets mantel skall utgöras av incoloy eller rostfritt  stål av kvalitet 321 enligt BS 970, del 1, eller rostfritt stål  av likvärdig kvalitet. Kopparnickelplåt på incoloy.  Självbegränsande element och parallellresistiva  konstanteffekt‐element skall ha ett yttre hölje av FEP  eller bättre och måste vara dubbelisolerade.   


VärmeKabelTeknik    

Spårväxelvärme – Kommunikation 3

Introduktion

FÖRSLAG TILL KABLAGESYSTEM FÖR VÄXELVÄRME 

Varje elementenhet skall vara försedd med uppgift om  tillverkare, parti och tillverkningsår. Denna information  skall förbli läslig under enhetens livslängd.  Värmeelementen fästes på rälen med hjälp av kanaler  och rälklammer.  Kanalerna skall vara av metall, ogalvaniserade och  kompatibla med rälen, enligt SS 2333 eller likvärdig  klass.  Elementens mantelmaterial skall vara kompatibelt med  det rälklammer‐material som är i kontakt med kanalen.  Dubbelisolerade självbegränsande  värmeelement, konstanteffekt‐kablar och  parallellresistiva konstanteffekt‐kablar  Alla material och all utrustning, element och kablar  inbegripna, skall vara långlivade och funktionsdugliga i  den hårda miljö där de skall vara igång. Risk för skadlig  inverkan föreligger bl a till följd av svåra och oavbrutna  vibrationer på grund av trafik på spåren, övertäckning  med vatten och snö, kontakt med is, olika ogräsmedel,  dieseloljor, smörjoljor, oxalsyra och avisningsvätskor.  Värmeelementen skall vara avpassade för drift med  ojordad tvåledar‐strömförsörjning på 110‐240 ± 10%  volts 50Hz växelspänning, 110VAC maximum om ingen  dubbelisolering finns. Elementens märkeffekt skall vara  större än 100 W/m vid ‐10°C.  Om mjukstart inte är installerad skall elementets  strömrusning inte vara större än 3 gånger den stationära  strömmen och skall inom 2 minuter sjunka till ett värde  som ligger inom 5% av det stationära värdet.  Elementen måste, när de är installerade i slutet av en  växel, kunna leverera tillräcklig effekt för att fungera  som ett skydd i omgivningstemperaturer ner till minus  20°C.   Leverans av element med erforderlig längd skall ske  inom intervallet 1 – 20 meter. Kabelns tvärsnittsmått  skall inte överstiga 16 x 9mm på någon del utmed dess  längd från kabelns anslutningspunkt till elementets  ände.  Det skall vara möjligt att genom kallbockning böja  elementen i en vinkel av upp till 90 grader. Radien i  böjarna får inte vara mindre än 5 gånger elementets  tvärsnittsmått. Elementets prestanda får inte på något  sätt påverkas av bockningsförfarandet. 

Elementen skall kunna fungera när de är helt eller delvis  i det fria, utan att detta påverkar deras livslängd.  Värmeelementet skall vara helt omslutet av en mantel  utan avbrott. Elementmanteln skall utgöras av ett  material som är elektriskt helt isolerande och har en  isoleringshållfasthet av minst 600V AC och 1000V DC.  Elementen skall installeras med mekaniskt skydd i form  av kanaler i rostfritt stål, SS 2333 eller likvärdigt.  Varje värmeelement skall levereras komplett med en 2‐ ledarkabel som skall levereras komplett med en  pågjuten 2‐stiftspropp med märkström 10A (eller högre)  av polyuretan eller gummi och som är så utförd att  vibrationsskador inte uppstår vid normal användning i  järnvägsmiljö, i enlighet med de krav som anges i Avsnitt  7.  Anslutningen av ledarkabeln till elementet skall ha  följande egenskaper: 

ƒ

Den skall erbjuda betryggande elektrisk förbindelse,  och denna förbindelse skall ges ett fullt tillräckligt  mekaniskt skydd 

ƒ

Den skall erbjuda en fullt tillräcklig isolering av den  elektriska förbindelsen. 

ƒ

Den skall erbjuda en fullt tillräcklig mekanisk  säkerhet för ledningen på ett sådant sätt att om  den utsätts för en kraft av 5N skall inga påkänningar  överföras till den elektriska anslutningen. 

ƒ

Kopplingsdosan skall fyllas med isoleringsmassa för  att göra det omöjligt för fukt att tränga in och för  att eliminera risken för kondensation. 

Hela elementenheten, inklusive mantel, kabel och  elektriska anslutningar, skall vara i skyddsklass IP67 i  överensstämmelse med BS EN 650529.  Rälklammer för värmeelementen  Rälklammer skall vara konstruerade för att fästa  elektriska värmeelement på spårväxlarna med tillräckligt  tryck för att säkerställa att så god värmeöverföring som  möjligt uppnås.  a)

Materialet i alla komponenter som ingår i  rälklammer skall inte försämras med tiden och skall  vara långlivat och funktionsdugligt i den hårda miljö  där dessa skall göra tjänst. Risk för skadlig inverkan  föreligger bl.a. till följd av svåra och oavbrutna  vibrationer på grund av trafik på spåren,  övertäckning med vatten och snö, kontakt med is,  olika ogräsmedel, dieseloljor, smörjoljor, oxalsyra  och avisningsvätskor. 


Spårväxelvärme – Kommunikation    4   

VärmeKabelTeknik

Introduktion

FÖRSLAG TILL KABLAGESYSTEM FÖR VÄXELVÄRME 

De olika rälklammer som krävs för varje rältyp  specificeras nedan.  Vignolräl. BS 11 Avsnitt nr 113A  b) Klammer för montering av element på stödräl  c) Klammer för montering av element på växeltungsräl  d) Klammer för anslutning av element för stödräl eller  växeltungsräl 

För att få mer värme för växelstagen kan man använda  växelstagsvärmare, eller också – om det behöver  tillföras extra värme på grund av temperatur, vind etc –  kan ett kortare element fästas på insidan av stödrälen.  Dessa element ansluts i slutet av stödrälen med hjälp av  en sladd med honkontakt. 

Dubbelhuvad räl. BS 11 Avsnitt nr 95 RHB 

Innan värmeelementen installeras måste rälen rengöras.  Detta går lätt med en stålborste, för hand, eller med en  borste på en borrmaskin. 

a)

Installation

Klammer för montering av element på stödräls eller  växeltungsräl  b) Klammer för montering av element på växeltungsräl  (tungspets)  c) Klammer för anslutning av element för stödräl eller  växeltungsräl  Vignolräl. UIC. 54A (endast dubbel  korsningsväxel)  a) Klammer  för montering av element på stödräl  b) Klammer för anslutning av element för stödräl  Vignolräl. UIC. 54B  a) Klammer för montering av element på växeltungsräl  b) Klammer för anslutning av element för  växeltungsräl  Rälklamrarna skall vara lämpliga för fasthållande av  kanalerna.  Rälklamrarna och kanalerna skall säkerställa att det blir  god värmekontakt mellan element och räl. De skall  också tillåta expansion och kontraktion hos element och  räl till följd av värmeeffekter.  Kanaler för värmeelement  Kanalerna skall vara i klass SS 2333 eller likvärdig klass.  De skall vara så formade att elementen kommer så nära  rälytan som möjligt. Kanaler måste ha minimum 1,0mm  materialtjocklek för att stabiliteten skall bli god.  4‐vägskopplingsblocken är så konstruerade att de fyra  plintarna har plats mellan två sliprar.   Velox värmeelement har korta anslutningskablar där  kallkabeln är 20cm lång. Den värmeavgivande delens  längd beror på tungrälens längd.   Normalt är kablarna för stödrälelementen 0,5 – 0,7m  längre än kablarna för tungrälelementen.   Det är viktigt att dessa element är 0,5 – 0,7m längre  eftersom detta är till hjälp i ett läge med värmning i två  ändar av tungrälen.   

Planering av växelvärmesystemet.  Det finns många växeltyper, olika leverantörer och  tillverkare av växlar, och växlar av olika längd. Detta gör  det i viss mån nödvändigt att man gör en individuell  anpassning av värmesystemet till de aktuella växlarna.  I England finns en standarduppsättning växlar. Man vet  av erfarenhet att dessa har försetts med element i  längder som framgår av nedanstående tabell.  Växeltyp  Erforderlig elementlängd (m)    Stödräl  Tungräl  AV  4.26  3.91  BV  4.61  4.26  CV  5.32  4.97  DV  6.39  6.04  EV  8.16  7.81  FV  9.94  9.59  SGV  11.75 (6 + 5.75)  11.40 ( 6 + 5.40 GV  13.85 (6 + 7.85)  13.50 (6 + 7.50 HV  17.29 (8 + 9.29)  17.04 (8 + 9.04 Nästa tabell visar standardelement som stämmer väl  överens med värdena i tabellen ovan.  Erforderliga  Växeltyp  element och  II  längder  AV  4 x 4m  2 x 4 + 2x5m BV  4 x 5m  2 x 5 + 2x6m CV  4 x 5m  2 x 5.5 + 2x6.5m DV  4 x 6m  2 x 6 + 2x7m EV  8 x 4m  2 x 8 + 2x9m FV  8 x 5m  2x10 + 2x11m SGV  8 x 6m  2x12 + 2x13m GV  4 x 4m & 8 x 5m  2x14 + 2x15m HV  12 x 6m  2x18 + 2x19m Det är viktigt att längden på tungrälens element blir  korrekt. För stödrälen skall elementet vara åtminstone  0,5m längre än för tungrälen, dvs 0,5m eller mer förbi  tungrälens spets. Det går lätt att kapa Velox‐kablarna till  rätt längd.   


VärmeKabelTeknik    

Spårväxelvärme – Kommunikation 5

Introduktion

FÖRSLAG TILL KABLAGESYSTEM FÖR VÄXELVÄRME 

Hitta rätt klammer för rälprofilen  Det har visat sig vara svårt att hitta ett klammer som  kan användas vid alla installationer. Normalt har  stödrälen samma storlek på foten, cirka 12mm, oavsett  hur tungrälens profil ser ut.  Vi värmer normalt hela den rörliga delen av växeln.  Detta kan variera från 4 meter upp till en längd av 90  meter för höghastighetsväxlar. De vanligaste storlekarna  för järnvägs‐tungräl är 10‐14 meter. Växellängden hos  Metro‐ och regionaltåg, lätt räl, är kortare, 4‐6 meter.  För större växlar, 8 meter eller mer, är tungrälens  tjocklek antingen 16‐18mm, 18‐20mm eller 20‐22mm. Vi  har därför som standard tagit fram 4 storlekar för  tungräl‐klammer. En utskuren sektion i vissa typer av  växelräl är till för att öka flexibiliteten.  Bilder på klammer finns i avdelningen Klammer i denna  katalog.  Innan installation påbörjas är det nödvändigt att  rengöra rälens yta med en borste eller liknande.  Växeltungans ände kan vara svår att rengöra på grund  av att det är ont om utrymme, men man gör så gott man  kan. Det är ju så att värmeöverföringen förbättras om  ytan är rengjord. 


Spårväxelvärme – Kommunikation    6   

VärmeKabelTeknik

Systemhantering / Anvisningar för det årliga underhållet    Velox MegaPoint‐system är utformat för att fungera  problemfritt under hela sin beräknade livslängd på 20  år. Alla komponenter i systemet kommer från välkända  tillverkare och har provats individuellt före användning.  Under systemets livslängd kan det förekomma  programuppdateringar. Dessa tillhandahålles av Velox.  Vi rekommenderar att man företar en visuell inspektion  av systemet varje år. Utrustningen skall först göras säker  genom att man före inspektionen isolerar den  inkommande strömförsörjningen. Följande delar bör  kontrolleras: 

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

Lås‐ och handtagsmekanismerna 

ƒ

Den manuella förbikopplare som finns i skåpet för  att koppla på växelvärmningen lokalt för att testa. 

ƒ

Undersökning av eventuellt backup‐batteri med  avseende på fysiska och elektriska skador.  Batterikomponenterna bör inspekteras varje år.   

Dörrtätningarna Eventuellt inträngande av vatten eller damm  Ordentligt fastsittande kablar  Jordförbindningen i gott skick  Eventuella skador på grund av värme  Väderstationen utan skador (om väderstation  finns). 

Batteri Väderstationen (om sådan installerats) har ett  litiumbatteri på 9V. Detta batteri skall man skrota på  sätt som föreskrivs av de bestämmelser som gäller när  man skrotar det. Ett ersättningsbatteri kan köpas hos  oss, hos RS Components eller jämförlig leverantör. Man  kan också använda ett standardbatteri på 9 volt men  måste då vara medveten om att ett sådant inte räcker  lika länge. Om batteri‐backup användes för en dator i  styrskåpet så skrotar man detta batteri på sätt som  föreskrivs av de bestämmelser som gäller när man  slänger det. Ett ersättningsbatteri kan köpas hos oss, RS  Components eller hos jämförlig leverantör. Dessutom  skall systemet testas via fjärrförbindelse två gånger per  år. Åtkomst via GSM/GPRS till systemet sker över  MCdialog/VNC‐protokollen. Vid detta test skall alla larm  noteras och värmningen skall också sättas igång.  Strömnivåerna kan övervakas för att säkerställa att alla  värmeelement är i drift. Efter testet skall de  ursprungliga styrinställningarna återställas. Om  elementen löser ut jordfelsbrytaren skall de ersättas.   

Velox MegaPoint använder temperatursensorer för att  bestämma när växelvärmen skall kopplas på eller  kopplas av.    Testprocedur   1. Montera först ihop skåpet..  2. Om en väderstation (tillval) skall ingå så monteras  först väderstationens mast.  3. Montera antennen direkt i skåpets tak.  4. Installera transformatorn (om en sådan skall ingå).  5. Sätt upp MegaPoint‐panelen.  6. Sätt upp en DIN‐skena för dator och modem (och  väderstation, om en sådan skall ingå).  7. Anslut dator och modem (och eventuell  väderstation) till MegaPoint‐panelen.  8. Anslut 8‐ledarkabel för värmekabel till tillhörande  kopplingsplintar – element, eller motsvarande  belastning, skall vara inkopplat.  9. Anslut temperaturgivarna till tillhörande  kopplingsplintar.  10. Anslut inkommande strömförsörjning.  11. Ställ huvudbrytaren på ON.  12. Kontrollera att jordfelsbrytarna är tillslagna (riktade  uppåt).  13. Kontrollera att automatsäkringarna är tillslagna  (riktade uppåt).  14. Kontrollera att testomkopplarna står i läge  "Automatic" (riktade uppåt).  15. Om alla anslutningar är riktigt gjorda kommer  modemets kontrollampa att blinka eller visa fast ljus  beroende på modell.  16. Sätt på datorn.  17. Lamporna på triacarna bör nu börja blinka. Om  omgivningens temperatur är lägre än 3 grader  Celsius kommer lamporna att efter ett tag byta till  ett fast rött sken. Vid temperaturer over 3 grader  Celsius kommer lamporna att istället slockna.  18. I så fall kan man antingen använda MCdialog för att  gå in och tillfälligt öka det önskade värdet för  installationen…  19. eller testa manuellt med hjälp av testomkopplarna.  20. För att testa manuellt ställer man omkopplaren i  testläge (riktad nedåt) och testar varje kanal  individuellt. Detta tjänar också som kontroll av  vilken växel, och vilken kabel, som är ansluten till  varje särskild kanal.  21. Efter det manuella testet måste man komma ihåg  att ställa omkopplarna tillbaka i "Automatic"‐läge  (riktade uppåt).   22. Fyll i blanketten "Provningsprotokoll".  23. Skriv under "Provningsprotokoll" – finns i  genomskinligt skyddsomslag. 


VärmeKabelTeknik    

Spårväxelvärme – Kommunikation 7

Anteckningar    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................  


Spårväxelvärme – Kommunikation    8   

VärmeKabelTeknik

Telefon: 0301‐418 40 – Email: info@vkts.se – Hemsida: www.vkts.se   

Industrihuset

Södra Hedensbyn 43 

S‐430 64 HÄLLINGSJÖ 

S‐931 91 SKELLEFTEÅ 

Sverige

Sverige

Fax: 0301‐418 70 

Fax: 0910‐881 33   

Kommunikation  
Kommunikation  

Kommunikation för växelvärmesystem

Advertisement