Page 1

VärmeKabelTeknik    

Datablad ‐ Värmekabel

 

  Från 

 


Datablad ‐ Värmekabel    2   

VärmeKabelTeknik

SERIERESISTIVA VÄRMEKABLAR  Den första värmekabel som togs fram var av en serieresistiv typ. Idag finns det flera typer av serieresistiva värmekablar.  Dessa tillverkas i kvaliteter från PVC till mineralisolerade högtemperaturkablar med rostfri mantel. Den största fördelen med  dessa är möjligheten att få fram långa elementlängder, från en enda anslutningspunkt.   Den första värmekabel som togs fram var av en serieresistiv typ. Idag finns det flera typer av serieresistiva värmekablar.  Dessa tillverkas i kvaliteter från PVC till mineralisolerade högtemperaturkablar med rostfri mantel. Den största fördelen med  dessa är möjligheten att få fram långa elementlängder, från en enda anslutningspunkt.   I motsats till parallellresistiva och självbegränsande värmekablar vars max. längd begränsas av spänningsfallet i ledarna nytt‐ jas detta som värmeavgivande del i en serieresistiv kabel. Värmetråden är tillverkad av en legering som ger en önskad resi‐ stans per meter. Genom att kombinera en önskad längd med de tillgängliga kabelresistanserna och matningsspänningarna  kan fördelar erhållas som: slingor med varierande effekter erhållas med längder från ett par meter till längder på 800 ‐ 1000  m från en matningspunkt.  Som nackdel kan ses att kabeln vanligtvis måste färdigställas på fabrik vilket medför att man i förväg måste känna till rörläng‐ der för att kunna förbeställa erforderliga slingor. (Vid långa högtemperaturslingor där värmetråden innehåller koppar (CC‐ kablar) skall hänsyn tas till värmetrådens temperaturkoefficient som påverkar slingans effekt i negativt).   För installationer inom Ex‐område krävs en rad kompletterande skyddsanordningar, samt dispens från berörda myndigheter.    Innehållsförteckning SERIERESISTIVA KABLAR

Kabel

Sida

TCPR med återledare .................................................. 3,4  TCPRH, med återledare ............................................... 5,6  TCT, utan återledare ................................................... 7,8  TCTR, med återledare ............................................... 9,10  TSF, utan återledare ..................................................... 11  TSFR, med återledare ................................................... 12  HCHH, mineralisolerad ................................................. 13  VELOX SIP/PVC ............................................................. 14  VELOX SIP/PFA ............................................................. 15   


VärmeKabelTeknik    

Datablad ‐ Värmekabel 3

Velox TCPR ‐ Kabeltyp: Serieresistiv, med återledare    Användningsområde:

Konstruktion

Frysskydd: ................ Varmhållning av rör och tankar. In‐  och utvändig förläggning i rör. 

Värmetråd med teflonisole‐ ring 

Golvvärme: .............. Betong, Rot och träbjälklag.  Markvärme: ............. Halkfria gång‐ och körytor.  Takanläggningar: ...... Frostskydd av hängrännor och  stuprör samt avsmältning av tak‐ ytor.  Återledare 

Kabeldata:

Jordledare

E‐fältsfri kabel < 3 V/m  Magnetfältsfri kabel < 0.06 micro Tessla  Bastyp .............................................. 90 CM enligt IEC800  Godkänd, provad av .............................. SEMKO (Sverige) 

Metallskärm

................................................................... SETI (Finland)   ............................................................... NEMKO (Norge)  Motsvarar krav från ................................. VDE (Tyskland)   ..................................................................... BS (England)   ........................................................... DEMKO (Danmark)  Märkspänning  ........................................................ 440 V 

Mantel i PVC 

Manteltemp. ...........................................  (Tm) max +90oC  Processtemp. .............................................................. (Tp)  ‐ frånslagen kabel .................................................. (Tpoff)  ........................................................................ max +90oC  Förläggningstemp. ........................................... min ‐10oC  Böjningsradie ................................................. min 25 mm  Diameter ..................................................... 5.5 ± 0.5 mm  Vikt .............................................................. 92 kg/1000m  Tabell 1: Resistansvärden 

Kabeltyp (Ω/m)

Temperaturkoefficiens

Art-nummer

12.00 8.00 4.00 2.90 1.90 1.30 1.00 0.82 0.65 0.45 0.36 0.25 0.18

0.04 0.15 0.40 0.40 0.40 0.14 0.14 0.14 0.14 0.25 0.25 0.40 0.70

18812R 18800R 18400R 18290R 18190R 18130R 18100R 18082R 18065R 18045R 18036R 18025R 18018R


Datablad ‐ Värmekabel    4   

VärmeKabelTeknik

Velox TCPR ‐ Kabeltyp: Serieresistiv, med återledare    Manteltemperatur

Manteltemperatur: Diagram 1

Kabeln förlagd fritt i luft eller mot värmeledande mate‐ rial (Ua = 0.45)  Läs diagrammet från höger till vänster (se exempel = gul  linje) 

Kabelns manteltemperatur (Tm) kommer att variera  beroende av process (omgivnings) temperatur (Tp), be‐ lastning (Q) och förläggnings‐sätt.  Manteltemperaturen beräknas enligt: 

Tm =    Q __   +Tp    Ua  Tm  = Manteltemperatur i oC  Tp  = Processtemperatur i oC  Q 

= Belastning i W/m 

Ua = Värmeöverför.koeff.  Exempel:  Velox TCPR monterad utan värmeavledare med omgiv‐ ningstemperatur 25oC, belastad med 20 W/m får man‐ teltemperaturen 65oC. 

Förläggning i sand, betong och under asfalt Sand:

max belastning 20 W/m kabel. 

Betong: max belastning 25 W/m kabel. 

   

Värmeavledare Värmeöverföringskoefficienten (Ua) kan förbättras avse‐ värt (3‐10 ggr) om kabeln förläggs med värmeavledare  som t.ex. aluminiumtejp.  Vid sådan förläggning konsultera VärmeKabelTeknik för  hjälp med beräkning och förläggning. 

 


VärmeKabelTeknik    

Datablad ‐ Värmekabel 5

Velox TCPRH ‐ Kabeltyp: Serieresistiv, med återledare + extra yttermantel    Användningsområde:

Markvärme: ............. Halkfria gång‐ och körytor. 

Konstruktion

Kabeldata:

Värmetråd med  teflonisolering 

E‐fältsfri kabel < 3 V/m  Magnetfältsfri kabel < 0.06 micro Tessla  Bastyp .............................................. 90 CM enligt IEC800  Godkänd, provad av .............................. SEMKO (Sverige)     ................................................................. SETI (Finland)   ............................................................... NEMKO (Norge) 

Återledare

Jordledare

Motsvarar krav från ................................. VDE (Tyskland)   ..................................................................... BS (England)   ........................................................... DEMKO (Danmark)  Märkspänning  ........................................................ 440 V  Manteltemp. ...........................................  (Tm) max +90oC 

Metallskärm

Dimsionerings.temp........................................ max +90oC  Förläggningstemp. ........................................... min ‐10oC  Böjningsradie ................................................. min 45 mm  Diameter ..................................................... 6.5 ± 0.5 mm 

Mantel i PVC 

Vikt ............................................................ 100 kg/1000m  Tabell 1: Resistansvärden  Kabeltyp (Ω/m)

Temp. koeff.

Art.nr

12.00

0.04

18812RH*

8.00

0.15

18800RH*

5.35

0.15

18535RH*

4.00

0.40

18400RH*

2.90

0.40

18290RH*

1.90

0.40

18190RH*

1.30

0.14

18130RH*

1.00

0.14

18100RH*

0.82

0.14

18082RH*

0.65

0.14

18065RH*

0.45

0.25

18045RH*

0.36

0.25

18036RH

0.25

0.40

18025RH

0.18

0.70

18018RH

* Ej lagervara   

Mantel i PVC +  Halar (140°C) 


Datablad ‐ Värmekabel    6   

VärmeKabelTeknik

Velox TCPRH ‐ Kabeltyp: Serieresistiv, med återledare + extra yttermantel    Manteltemperatur

Kabelns manteltemperatur (Tm) kommer att variera  beroende av process (omgivnings) temperatur (Tp), be‐ lastning (Q) och förläggningssätt.  Manteltemperaturen beräknas enligt:  Tm =    Q __   +Tp    Ua  Tm  = Manteltemperatur i oC  Tp  = Processtemperatur i oC  Q 

= Belastning i W/m 

Ua = Värmeöverför.koeff.  Exempel:  Velox TCP/R monterad utan värmeavledare med omgiv‐ ningstemperatur 25oC, belastad med 20 W/m får man‐ teltemperaturen 65oC. 

Förläggning asfalt Asfalt:

max belastning 30 W/m kabel. 

Manteltemperatur: Diagram 1 Kabeln förlagd fritt i luft eller mot värmeledande mate‐ rial (Ua = 0.45)  Läs diagrammet från höger till vänster (se exempel = gul  linje) 


VärmeKabelTeknik    

Datablad ‐ Värmekabel 7

Velox TCT ‐ Kabeltyp: Serieresistiv, utan återledare    Användningsområde:

Varmhållning och uppvärmning av rör, tankar, ventiler  mm i anläggningar med höga temperaturer, stora ef‐ fektbehov och aggressiva miljöer. 

Konstruktion Motståndstråd  Cu, CuNi 

TCT kan förläggas på anläggningar som ångrensas.  Ledarisolering  Teflon FEP 

TCT har yttermantel av korrosionshärdigt material (te‐ flon) och kan användas i kemiskt aggressiva miljöer. 

Kabeldata: Bastyp ........................................... NC enligt SEN 242421  Godkänd, provad av .............................. SEMKO (Sverige)   ................................................................... SETI (Finland)   ................................................................. VDE (Tyskland)  Märkspänning  ........................................................ 440 V  Resistansvärden ............................... enligt tabell 1 och 2 

Armering –   Flätad Cu –   16 x 3 x 0.21mm 

Processtemp. ....................... (Tp) beroende av belastning  ‐ frånslagen kabel .................................................. (Tpoff)  ...................................................................... max +220oC  Förläggningstemp. ........................................... min ‐30oC  Böjningsradie ................................................. min 15 mm  Diameter .............................................................. 4.1 mm 

Mantel i Teflon FEP 

Vikt .............................................................. 35 kg/1000m  Tabell 1: Resistansvärden  Kabeltyp (Ω/m)

Art.nummer

12,00

18812T

8.00

18800T

4.00

18400T

2,90

18290T

1,90

18190T

1.30

18130T

1.00

18100T

0.81

18082T

0.65

18065T

0.45

18045T

0.36

18036T

0.25

18025T

0.18

18018T

0.01

Kallkabel 1,5

18001T

   


Datablad ‐ Värmekabel    8   

VärmeKabelTeknik

Velox TCT ‐ Kabeltyp: Serieresistiv, utan återledare    Manteltemperatur Kabelns manteltemperatur (Tm) kommer att variera  beroende av process (omgivnings) temperatur (Tp), be‐ lastning (Q) och förläggningssätt.  Manteltemperaturen beräknas enligt:    Q  Tm =    ____    +Tp    Ua 

Värmeavledare Värmeöverföringskoefficienten (Ua) kan förbättras av‐ sevärt (3‐10 ggr) om kabeln förläggs med värmeavledare  som t.ex. aluminiumtejp. Detta medför att värmekabeln  kan användas vid processtemperaturer upp till 200°C.  Vid sådan förläggning konsultera VärmeKabelTeknik för  hjälp med beräkning och förläggning. 

Tm = Manteltemperatur i oC  Tp  = Processtemperatur i oC  Q 

= Belastning i W/m 

Ua = Värmeöverför.koeff.  Exempel:  Velox TCT monterad utan värme‐avledare med omgiv‐ ningstemperatur 100oC, effekt 30 W/m får manteltem‐ peraturen 146oC.      Manteltemperatur: Diagram 1  Kabeln förlagd fritt i luft eller mot värmeledande material (Ua = 0.65) 


VärmeKabelTeknik    

Datablad ‐ Värmekabel 9

Velox TCTR ‐ Kabeltyp: Serieresistiv, med återledare    Användningsområde:

Varmhållning och uppvärmning av rör, tankar, ventiler  mm i anläggningar med höga temperaturer, stora ef‐ fektbehov och aggressiva miljöer. 

Konstruktion

Motståndstråd Cu 

TCTR kan förläggas på anläggningar som ångrensas. 

Ledarisolering Teflon  FEP 

TCTR har yttermantel av korrosionshärdigt material  (teflon) och kan användas i kemiskt aggressiva miljöer. 

Kabeldata: Bastyp ........................................... NC enligt SEN 242421  Godkänd, provad av .............................. SEMKO (Sverige)     ................................................................. SETI (Finland)   ................................................................. VDE (Tyskland)  Märkspänning  ........................................................ 440 V  Resistansvärden ............................... enligt tabell 1 och 2  Processtemp. .............................................................. (Tp) ‐ tillslagen kabel ..................................................... (Tpon)   .......................................................... se diagram på sid 2 ‐ frånslagen kabel .................................................. (Tpoff)  ...................................................................... max +220oC 

Armering –   Flätad Cu –  16x3x0.21mm 

Armeringsbädd Teflon  FEP 

Armering –   Flätad Cu –  16x3x0.21mm 

Förläggningstemp. ........................................... min ‐30oC  Böjningsradie ................................................. min 25 mm 

Mantel av Teflon FEP 

Diameter ................................................................. 5 mm  Vikt .............................................................. 68 kg/1000m  Tabell 1: Resistansvärden  Kabeltyp (W/m)

Art-nummer

12.00

18812TR

8.00

18800TR

5.35

18535TR

4.00

18400TR

2.90

18290TR

1.30

18130TR

1.00

18100TR

0.82

18082TR

0.65

18065TR

0.45

18045TR

0.36

18036TR

0.25

18025TR

0.18

18018TR

0.10*

18010TR

0.05*

18005TR

0.03*

18003TR

0.01*

18001TR

* På specialbeställning (lev.tid 3‐4 veckor) 


Datablad ‐ Värmekabel   10   

VärmeKabelTeknik

Velox TCTR ‐ Kabeltyp: Serieresistiv, med återledare    Manteltemperatur

Kabelns manteltemperatur (Tm) kommer att variera  beroende av process (omgivnings) temperatur (Tp), be‐ lastning (Q) och förläggningssätt.  Manteltemperaturen beräknas enligt:    Q  Tm =     ____    +Tp    Ua 

Värmeavledare Värmeöverföringskoefficienten (Ua) kan förbättras av‐ sevärt (3‐10 ggr) om kabeln förläggs med värmeavledare  som t.ex. aluminiumtejp. Detta medför att värmekabeln  kan användas även vid processtemperaturer på  ca.200°C med god effekt.  Vid sådan förläggning konsultera VärmeKabelTeknik för  hjälp med beräkning och förläggning.   

Tm = Manteltemperatur i oC  Tp  = Processtemperatur i oC  Q 

= Belastning i W/m 

Ua = Värmeöverför.koeff.  Ua  Förlagd utan värmeavledare= 0,32  Ua  Med heltäckande Alu‐folie  = 0.65  Ua  Med heltäckande Alu‐tape  = 0.8  Exempel:  Velox TCTR monterad utan värmeavledare med omgiv‐ ningstemperatur 100oC, effekt 30 W/m får manteltem‐ peraturen 192oC.    Manteltemperatur: Diagram 1  TCTR kabeln förlagd med heltäckande aluminiumtape som avledare (Ua = 08)  MANTELTEMPERATUR TCTR 350

300

250 Manteltemperatur°C

Maxtemperatur 220°C TCTR 10W TCTR 20W TCTR 30W TCTR 10W Med alu.tape TCTR 20W Med alu.tape TCTR 30W Med alu.tape

200

150

100

50

0 0

10 20 30

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 Processtemperatur°C


VärmeKabelTeknik    

Datablad ‐ Värmekabel 11

Velox TSF ‐ Kabeltyp: Specialkabel för betonghärdning Serieresistiv, utan återledare    Användningsområde:

Konstruktion

Betonghärdning/Uttorkning av betong.  

Kabeldata:

Motståndstråd 0.18 Ω – Cu, CuNi  Ledarisolering PVC 

Bastyp ........................................... BN enligt SEN 242421  Godkänd, provad av .............................. SEMKO (Sverige)  Märkspänning .......................................................... 440V  Värmekabel för betonghärdning levereras i slingor om  90 meter för ingjutning i samband med betonggjutning.  E‐nummer 

Benämning

89 871 13 

TSF 95‐018 ‐ 3000W/230V 

89 871 15 

TSF‐Fördeln. Utan termostat 

89 871 16 

TSF‐Fördeln. Med termostat 

Aluminium‐/Folie/ Mylar 

 

Mantel i PVC 

Armering – Flätad Cu –  16x3x0.21mm 


Datablad ‐ Värmekabel   12   

VärmeKabelTeknik

Velox TSFR ‐ Kabeltyp: Specialkabel för betonghärdning Serieresistiv, med återledare    Användningsområde:

Konstruktion

Härdning /uttorkning av betongkonstruktioner samt  frostskydd av grundplattor. 

Kabeldata: Bastyp ..................................... BN enligt SEN 242421  Godkänd, provad av ................ SEMKO (Sverige) 

Värmetråd/Återledare med  isolering i 105°C PVC 

Märkspänning ......................... 440V  Levereras som slingor om 45 /90 meter för betonghärd‐ ning/uttorkning i samband med betonggjutning.  E‐nummer 

Benämning

89 871 11R 

TSF‐R 45‐0.82 ‐1430W/230V 

89 871 13R 

TSF‐R 95‐0.18 ‐ 3000W/230V 

89 871 15 

TSF‐Fördeln. Utan termostat 

89 871 16 

TSF‐Fördeln. Med termostat 

Frostskydd av platta på mark under byggtiden  E‐nummer 

Benämning

89 872 21 

TSFR 120‐0.18Ω 2450W/230V 

89 872 23 

TSFR 220‐0.18Ω 4040W/400V 

Mantel i PVC 

 


VärmeKabelTeknik    

Datablad ‐ Värmekabel 13

TRM  HCHH ‐ Kabeltyp: Serieresistiv,Mineralisolerad utan återledare    Användningsområde:

Konstruktion

Frostskydd och Uppvärmning av markytor Takrännor  samt betongytor utomhus. 

Koppar och Kopparle‐ gering 

HCHH har yttermantel av korrosionshärdigt HDP gummi.  Levereras som färdiga element med kallkabel 

Magnesiumoxid

Kabeldata: Bastyp ............................................ LG enligt SEN 242421  Godkänd, provad av .............................. SEMKO (Sverige)   ................................................................. VDE (Tyskland)  Märkspänning  ........................................................ 440 V  Resistansvärden ......................................... enligt tabell 1   Drifttemptemp. .............................................. max +90 °C  Max belastning ................................... 40W/m (i betong)   ......................................................... 30W/m(Sand, luft..) 

Koppar och Koppar‐ nickel   (HDFF) 

Förläggningstemp. ........................................... min ‐30oC  Böjningsradie .................................................. min 30mm  Diameter ................................................ 5‐6 x diametern  Tabell 1: Resistansvärden  Kabeltyp (Ω/m)

Vikt (kg/km) Ø (mm)

Art.nr

2.0

41/4.6

HCHH1M2000

1.25

42/4.6

HCHH1M1250

0.80

60/4.9

HCHH1M800

0.63

77/5.4

HCHH1M630

0.45

78/5.5

HCHH1M450

0.315

83/6.0

HCHH1M315

0.22

97/5.9

HCHH1M220

0.14

114/6.3

HCHH1M140

0.10

146/6.8

HCHH1M100

   

Mantel i HDP 


Datablad ‐ Värmekabel   14   

VärmeKabelTeknik

Velox SIP/PVC– Kabeltyp: Serieresistiv dubbelisolerad Klass II    Användningsområde:

Konstruktion Motståndstråd

Spårväxelvärme.   Velox SIP är en dubbelisolerad serieresistiv värme‐ kabel för anslutning till en spänning på upp till 1000  VDC. 

Kabeldata: Tillverkningsstd/Grundtyp

Varmhållfast silikon 

 

Grundtyp, Tillverkad i enlighet med  ............ VDE/IEC 800  Färg: ........................................................ Vit yttermantel  Provspänning  .......................................................  3000V  Matningsspänning ................................ 750v/max 1000V  Effekt  ................................................................ Ohms lag  Max omgivningstemp. ............................................. 20°C  Max Exponeringstemp.. ......................................... 130°C  Lägsta förläggningstemp. ............................................ ‐10  Minsta böjningsradie ............................................... 6 x Ø  Diameter ..................................................... 4.5 / 5.0 mm  ..................................................... beroende på resistans  Vikt .................................................... ca 80‐90 kg/1000m  Art.nr ............................................... SIP……….(+ Ω‐värde)  Benämning: ............................ Velox SIP + resistansvärde 

Högtemperatur PVC/Poleuretan 

SIP/PVC tillverkas med en mantel av  PVC/Polyurethane  Tabell 1:  Kabeltyp 

Effekt (W/m) 

Längd max* (m) 

VELOX SIP/PVC 

50 W/m 

Ohms lag 

* vid 10% effektbortfall. 

Tillgängliga resistansvärden

0.03 Ω  0.18 Ω  0.25 Ω  0.36 Ω  0.45 Ω  0.65 Ω  0.82 Ω  1.00 Ω   


VärmeKabelTeknik    

Datablad ‐ Värmekabel 15

Velox SIP/PFA– Kabeltyp: Serieresistiv dubbelisolerad Klass II    Användningsområde:

Konstruktion Motståndstråd

Spårväxelvärme samt strömskenevärmare.   Velox SIP är en dubbelisolerad serieresistiv värme‐ kabel för anslutning till en spänning på upp till 1000  VDC. 

Kabeldata: Varmhållfast silikon 

Tillverkningsstd./Grundtyp ..............................................    Grundtyp, Tillverkad i enlighet med  ........... VDE/IEC 800  Färg: ........................................................ Vit yttermantel  Provspänning  .......................................................  3000V  Matningsspänning ................................ 750v/max 1000V  Effekt ................................................................ Ohms law  Max omgivningstemp. .............................................. 20°C  Max Exponeringstemp.. ..........................................130°C  Lägsta förläggningstemp. ............................................ ‐10  Minsta böjningsradie ............................................... 6 x Ø  Diameter ..................................................... 4.5 / 5.0 mm  ..................................................... beroende på resistans  Vikt .................................................... ca 80‐90 kg/1000m  Art.nr ........................................ SIP/PFA……….(+ Ω‐värde) 

Högtemperatur   PFA 

Benämning: ............................ Velox SIP + resistansvärde   Tulltaxekod ...................................................... 84195090    SIP är tillverkad med en mantel av PFA.  Tabell 1:  Kabeltyp 

Effekt (W/m) 

Längd max* (m) 

VELOX SIP/PVC 

80 W/m 

Ohms lag

* vid 10% effektbortfall. 

 


Datablad ‐ Värmekabel   16   

VärmeKabelTeknik

SJÄLVBEGRÄNSANDE VÄRMEKABLAR  Självbegränsande kablar kan köpas på metervara för konfektionering på arbetsplatsen. Kabeln har en varierande effekt be‐ roende av omgivningstemperatur vilket garderar mot överhettning även om kablarna korsas. Detta medger även förläggning i  Ex‐områden (Värmekabeltekniks självbegränsande industrikablar är Ex‐klassade)  Självbegränsande värmekabel har en unik förmåga att i proportion till kabelns manteltemperatur minska den avgivna effek‐ ten. Dessa kablar omnämns ofta som SJÄLVREGLERANDE KABLAR men detta är en felaktig benämning då en önskad tempera‐ tur ej kan garanteras utan temperaturstyrning.  Kablarna möjliggör däremot en jämn temperatur på ett rör även om omgivningstemperaturen varierar längs ett rörstråk.  Värmekabeltekniks självbegränsande industrikablar är godkända för användning inom Ex‐områden då kablarna har en fast‐ ställd T‐klass, d.v.s. en maximal temperatur som kabeln kan uppnå. T‐klasser varierar för olika effekter/m.   Självbegränsande kablar är uppbyggda runt en halvledande matris med de båda framledarna inbakade i ytterkanterna. Matri‐ sen mellan ledarna har en förmåga att leda ström, ledningsförmågan är proportionell mot temperaturen. Vid stigande tem‐ peratur minskar ledningsförmågan, överhettning förhindras. Vid sjunkande temperatur ökar strömmen och det ökande vär‐ mebehovet tillgodoses.  -

RSL Frostskyddskablar har primärisolering och yttermantel av termoplastiskt gummi (CR) eller teflon (CT)  

‐ RSM kablar för varmhållning och uppvärmning upp till 120°C har isolering och yttermantel av teflon.  ‐  RSH kablar för varmhållning och uppvärmning upp till 190°C har isolering och yttermantel av teflon.  Självbegränsande kablars avgivna effekt är beroende av omgivningstemperaturen och förläggningssättet, en god värmeav‐ ledning ökar kabelns avgivna effekt. (Aluminiumtape som täcker hela kabelns sträckning och fäster mot röret kyler kabelns  sida som gränsar mot isoleringen och ökar därigenom avgiven effekt med 30‐50%)    Alla självbegränsande kablar har en startström som är högre än driftsströmmen. Detta måste man ta hänsyn till vid design  av krets/anslutningslängder.   

Innehållsförteckning Självbegränsande kablar    Kabel 

Sida

BTL‐10 .................................................................. 17  BTL Floorheat ....................................................... 18  BTL‐N ............................................................... 19‐20  SAFE‐T .................................................................. 21  TTR BO/BOT .................................................... 22‐23  AQUA‐55 ......................................................... 24‐25  VELOX ORIGO30‐110/120 .................................... 26  VELOX ORIGO30‐230/240 .................................... 27  VELOX ORIGO30‐DC ............................................. 28   


VärmeKabelTeknik    

Datablad ‐ Värmekabel 17

Velox BTL‐10 ‐ Kabeltyp: Självbegränsande    Användningsområden:

Konstruktion

Frysskydd av rör, tankar.   

Ledare Cu 1.3mm²  

Kabeldata: Bastyp .................................... 65 CM enligt SS 424 24 11  Godkänd, provad av  ............................. SEMKO (Sverige)   ................................................................... SETI (Finland)   ........................................................................... UL (USA)   ........................................................... Det norske Veritas   ................................................................. Bureau Veritas 

Armeringsbädd av termoplas‐ tiskt gummi  (CR) 

(16 AWG)  Halvledande material med  självbegränsande egenska‐ per (resistansen ökar med  stigande temperatur 

Anslutningsspänning  ..................................... 220 ‐ 240 V  Effekt W/m ................................................................ 00C‐   ............................................................................ 12 W/m 

Armering Cu 

................................................................ + 10 0C 10 W/m   ............................................................................. + 650C ‐   ............................................................................   2 W/m  Maximal kabellängd för   max 20% effektbortfall ..................................... 97 meter  Förläggningstemp. ........................................... min ‐200C  Böjningsradie ................................................. min 25 mm  Mått ........................................................... 7.5  x 5.0 mm  Vikt .............................................................. 65 kg/1000m  E‐nummer. ....................................................... 89 861 30 

Max. kabellängd som funktion av säkring och starttemperatur. Matningsspänning 220/240 V.

Mantel av termoplas‐ tiskt gummi (CR) eller  Teflon (CT) 

Tabell 1:  Avsäkring  10A  16A 

Kabellängd/starttemperatur ‐30°C 0°C  +10°C 70m  110m  135m 105m  175m  195m

Max.längd per värmeslinga beroende av spänningsfall  i framledare  Max.längd per installerad slinga:   100 meter  vid utvändigt montage    60 meter  vid invändig installation i vattenrör       


Datablad ‐ Värmekabel   18   

VärmeKabelTeknik

Velox BTL Floorheat ‐ Kabeltyp: Självbegränsande    Användningsområde:

Konstruktion

Golvvärme.   

Strömledare

Kabeldata Halvledande material med  självbegränsande egenska‐ per (resistansen ökar med  stigande temperatur 

Bastyp .................................... 65 CM enligt SS 424 24 11  Godkänd, provad av .............................. SEMKO (Sverige)    .................................................................. SETI (Finland)   ........................................................................... UL (USA)   ........................................................... Det Norske Veritas   ................................................................. Bureau Veritas 

Armerings‐ bädd

Anslutningsspänning  ..................................... 220 ‐ 240 V  Effekt W/m ...................................... + 200C ≈ 18‐20 W/m  Max. kabellängd för  

Armering 1.5mm² 

max 20% effektbortfall ..................................... 62 meter  Förläggningstemp.. .......................................... min ‐150C  Böjningsradie ................................................ min 25 mm  Mått ........................................................... 7.5  x 5.0 mm  Vikt ............................................................. 65 kg/1000m  E‐nummer. ....................................................... 89 861 50   

Max kabellängd som funktion av säkring och starttemperatur. matningsspänning 220/240 V. Mantel av TPE 

Tabell 1  Avsäkring 

Kabellängd/Starttemperatur ‐20°C 

0°C

+10°C

+20°C

10A

37m

44m

72m

79m

16A

60m

77m

127m

140m

   


VärmeKabelTeknik    

Datablad ‐ Värmekabel 19

Velox BTL10 N ‐ Kabeltyp: Självbegränsande    Användningsområde:

Konstruktion

Frysskydd av rör, tankar under +65oC.   

Strömledare

Kabeldata: Halvledande material med  självbegränsande egenska‐ per (resistansen ökar med  stigande temperatur 

Bastyp .................................... 65 CM enligt SS 424 24 11  Godkänd, provad av .............................. SEMKO (Sverige)   ................................................................... SETI (Finland)  Anslutningsspänning ...................................... 220 ‐ 240 V  Process temp. ............................................................. (Tp)  ‐ tillslagen kabel ....................................(Tpon) max +65oC  ‐ frånslagen kabel ................................ (Tpoff) max +85oC  Förläggningstemp. ........................................... min ‐20oC 

Armeringsbädd av termoplas‐ tiskt gummi (CR) Armering  1.5mm² 

Böjningsradie ................................................. min 15 mm  Mått ......................................................... 11.1  x 4.8 mm  Vikt ............................................................ 118 kg/1000m    BTL N tillverkas med mantel av teflon (CT).  Tabell 1  Kabeltyp

Effekt +10°C (W/m)

Längd max* (m)

BTL-N

10

211

Mantel av Teflon (CT)

* vid 10% effektbortfall         


Datablad ‐ Värmekabel   20   

VärmeKabelTeknik

Velox BTL10 N ‐ Kabeltyp: Självbegränsande  MAX. kabellängd som funktion av starttemperatur och avsäkring. matningsspänning 220/240 V. Säkringar belastade med 0.8 x märkströmmen.  Tabell 2: 10 Ampere  Kabeltyp

BTL-N

Tabell 3: 16 Ampere

Max. kabellängd/Starttemperatur -20°C

0°C

+10°C

+20°C

62m

73m

80m

89m

Kabeltyp

BTL-N

Max. kabellängd/Starttemperatur -20°C

0°C

+10°C

+20°C

98m

116m

128m

142m

Tabell 4: 20 Ampere  Kabeltyp

BTL-N

Max. kabellängd/Starttemperatur -20°C

0°C

+10°C

+20°C

123m

145m

160m

178m

VELOX BTL

40

35

Avgiven effekt W

30

25

BTL-10 20

FLOOR HEAT SAFE-T

15

10

5

0 -20

-10

0

10

20

Rör temperatur °C

30

40

50

60

70


VärmeKabelTeknik    

Datablad ‐ Värmekabel 21

Velox Safe‐T ‐ Kabeltyp: Självbegränsande    Användningsområde:

Konstruktion

Takanläggningar.

Strömledare

Kabeldata: Halvledande material med  självbegränsande egenska‐ per (resistansen ökar med  stigande temperatur 

Bastyp .................................... 65 CM enligt SS 424 24 11  Godkänd, provad av .............................. SEMKO (Sverige)   ................................................................... SETI (Finland)   ........................................................................... UL (USA)   ........................................................... Det norske Veritas   ................................................................. Bureau Veritas 

Armeringsbädd av termoplas‐ tiskt gummi (CR)

Anslutningsspänning  ..................................... 220 ‐ 240 V  Effekt W/m .................................... ‐100C i luft ≈ 22 W/m   .......................................................... 0°C i luft ≈ 19 W/m 

Armering 1.5mm² 

..................................................... + 65°C i luft ≤  2 W/m   ........................................................ 0°C i is/vatten ≈ 36 W/m  Max. kabellängd för  max 20% effektbortfall ..................................... 58 meter  Förläggningstemp. ........................................... min ‐200C  Böjningsradie ................................................. min 25 mm  Mått ......................................................... 11.1  x 5.0 mm  Vikt ............................................................ 118 kg/1000m  E‐nummer. ....................................................... 89 861 45 

Mantel av Teflon (CT)

 

Max. kabellängd som funktion av säkring och starttemperatur. matningsspänning 220/240 V Avsäkring

Kabellängd/Starttemperatur -20°C

0°C

+10°C

10A

30m

40m

50m

16A

48m

64m

78m

20A

60m

80m

97m

   


Datablad ‐ Värmekabel   22   

VärmeKabelTeknik

Velox Frostskydd TTR BO/BOT‐ Kabeltyp: Självbegränsande    Användningsområde: • • •

Självbegränsande   4 effektområden   Proprietärt förbunden mantel  

Velox Frostskydd 65°C är en konstruktion och industriell själv‐ begränsande värmekabel som kan användas vid frostskydd,  eller underhållsarbeten med låga temperaturer på rör och  behållare. 

Kabeldata: Max. exponeringstemperatur  (regelbundet, 1000 ökande timmar) ........................ 85°C  Max. Driftstemperatur ............................................. 65°C  Anslutningsspänning ............................................... 230 V   ............................................ (120V kan fås vid förfrågan)  Böjningsradie ................................................ min 25 mm  Förläggningstemperatur .................................. min ‐30°C  Armeringsmotstånd .......................... max. 18.2 ohm/km  Flourpolymermantel ............................................. valfritt  T‐Klass 10,15,25 W/m  ................................................. T6   T‐Klass 10,15,25 W/m  ................................................. T5    TTR BO/BOT tillverkas med mantel av termoplastiskt gummi  (CR) eller tefon (CT).  Tabell 1 

Effekt

Max.

Armering

Dimensioner

tillåten

Beskrivning

(mm)

Kabeltyp +10°C temperatur På

Av

(°C)

(°C)

10

65

85

10

65

85

(W/m)

10TTR2-BO 10TTR2-BOT

Kg/100m

Förtent

11.5 x 5.5

koppar Förtent koppar

Vikt

11.5 x 5.5

12

12

Konstruktion


VärmeKabelTeknik    

Velox Frostskydd TTR BO/BOT‐ Kabeltyp: Självbegränsande   

Datablad ‐ Värmekabel 23


Datablad ‐ Värmekabel   24   

VärmeKabelTeknik

Velox AQUA ‐ Kabeltyp: Självbegränsande    Användningsområde:

Konstruktion

Frysskydd och varmhållning av varmvattenledningar för  temperaturer upp till 55oC.   

Ledare Cu 1.3mm²  (AWG‐16) 

Kabeldata:

Halvledande material med  självbegränsande egenska‐ per (resistansen ökar med  stigande temperatur 

Bastyp .................................... 65 CM enligt SS 424 24 11  Godkänd, provad av .............................. SEMKO (Sverige)    .................................................................. SETI (Finland)   ........................................................................... UL (USA)   ........................................................... Det Norske Veritas   ................................................................. Bureau Veritas  Anslutningsspänning ...................................... 220 ‐ 240 V 

Armeringsbädd av termoplas‐ tiskt gummi (CR) Armering Cu 

Process temp.............................................................. (Tp)  ‐ tillslagen kabel ................................... (Tpon) max +65oC  ‐ frånslagen kabel ................................. (Tpoff) max +85oC  Förläggningstemp. ........................................... min ‐20oC  Böjningsradie ................................................ min 15 mm  Mått ......................................................... 11.1  x 4.8 mm  Vikt ........................................................... 118 kg/1000m    AQUA 55 tillverkas med mantel av termoplastiskt gum‐ mi (CR) eller tefon (CT).  Mantel av termoplas‐ tiskt gummi (CR) eller  teflon (CT) 

Tabell 1 

Kabeltyp

Effekt +10°C (W/m)

Längd max* (m)

T-klass

E-nr

AQUA 55

26

128

T5

8986190

AQUA 60

33

110

T5

89861906

* vid 10% effektbortfall     


VärmeKabelTeknik    

Datablad ‐ Värmekabel 25

Velox AQUA ‐ Kabeltyp: Självbegränsande  MAX. kabellängd som funktion av starttemperatur och avsäkring. matningsspänning 220/240 V. Säkringar belastade med 0.8 x märkströmmen.  Tabell 2: 10 Ampere  Kabeltyp

Tabell 3: 16 Ampere

Max. kabellängd/Starttemperatur -20°C

0°C

+10°C

+20°C

AQUA 55

19m

25m

31m

37m

AQUA 60

16m

18m

20m

21m

Kabeltyp

Tabell 4: 20 Ampere  Kabeltyp

Max. kabellängd/Starttemperatur -20°C

0°C

+10°C

+20°C

AQUA 55

38m

50m

62m

74m

AQUA 60

32m

37m

41m

43m

Max. kabellängd/Starttemperatur -20°C

0°C

+10°C

+20°C

AQUA 55

30m

41m

49m

59m

AQUA 60

25m

29m

32m

34m


Datablad ‐ Värmekabel   26   

VärmeKabelTeknik

Velox spårväxelelement ORIGO30‐110/120 ‐ Kabeltyp: Självbegränsande    Användningsområde:

Konstruktion

Växelvärme för järnvägar, tunnelbanor och spårvä‐ gar. 

Kabeldata: Grundtyp ............................................................... Klass II 

Ledare   2 x 1.3mm²

Tillverkad i enlighet med .............................. VDE, IEC800  Kabelklass ............................................... dubbelisolerad*  Provspänning .................................................. 1500 V DC 

Halvledande material  med självbegränsande  egenskaper (resistansen  ökar med stigande tem‐ peratur 

Matningsspänning ........................................... 110 /120V  Färg: .................................................... Svart yttermantel  Arbetstemperatur ......................... max. +120°C / +150°C  Exponeringstemp. ......................... max. +160°C / +250°C  Lägsta förläggningstemp. ............................... min – 20°C  Minsta böjningsradie .................................... min 40 mm 

Isolering och  yttre mantel av  fluorpolymer  (PFA) 

Dimension ................................................. 11.5 x 6.5 mm  Vikt .................................................................. 0.15 kg/m  Artikelnummer: ..................................................... VX501  Benämning ................................. Velox Origo30‐110/120  Godkänd av Network Rail – Certification no.  PA05100458  Velox ORIGO30‐110/120 tillverkas med en mantel av  PFA.  Tabell 1:  Kabeltyp  VELOX ORIGO30 

Effekt (W/m) 

Längd max* (m) 

110/120

25

* vid 10% effektbortfall.   

*  Dubbelisolerad kabel med varje isoleringslagers tjock‐ led enligt IEC:1995. R.M.S. 450/750 V. Min. krav  0.60mm/lager. 


VärmeKabelTeknik    

Datablad ‐ Värmekabel 27

Velox spårväxelelement ORIGO30‐230/240 ‐ Kabeltyp: Självbegränsande    Användningsområde:

Konstruktion

Spårväxelvärme järnväg, tunnelbana, spårväg. 

Kabeldata: Bastyp ................................................................... Klass II  Tillverkad enligt ........................................... VDE, IEC800 

Ledare   2 x 1.3mm²

Kabelklass .............................................. Dubbelisolerad*  Färg: ....................................................... Röd yttermantel 

Halvledande material  med självbegränsande  egenskaper (resistansen  ökar med stigande tem‐ peratur 

Testspänning ................................................... 1500 V DC  Matningsspänning .......................................... 230/240 V  Driftstemperatur .......................................... max. +150°C 

Isolering och  yttre mantel av  fluorpolymer  (PFA) 

Exponeringstemperatur ............................... max. +250°C  Förläggningstemperatur ................................. min – 20°C  Uteffekt .......................................... vid 10°C ~ 100/130W  Böjradie .......................................................... min 40 mm  Diameter ................................................... 11.5 x 6.5 mm  Vikt ................................................................... 0.15 kg/m  Art.nr ...................................................................... VX500  Benämning ............................... Velox ORIGO30‐230/240    ORIGO30‐230/240 tillverkas med en mantel av PFA.  Tabell 1:  Kabeltyp  VELOX ORIGO30 

Effekt (W/m) 

Längd max* (m) 

100‐110**

25

* vid 10% effektbortfall.

** vid 10°C     

*

 

Dubbelisolerad kabel med varje isoleringslagers  tjocklek enligt IEC:1995. R.M.S. 450/750 V. Min.  krav 0.60mm/lager. 


Datablad ‐ Värmekabel   28   

VärmeKabelTeknik

Velox spårväxelelement ORIGO30‐DC Kabeltyp: Självbegränsande    Användningsområden:

Konstruktion

Spårväxelvärme järnväg, tunnelbana, spårväg. 

Kabeldata: Bastyp ................................................................... Klass II  Tillverkad enligt ............................................ VDE, IEC800 

Ledare   2 x 1.3mm²

Kabelklass .............................................. Dubbelisolerad*  Färg: ....................................................... Grå yttermantel 

Halvledande material  med självbegränsande  egenskaper (resistansen  ökar med stigande tem‐ peratur 

Testspänning ................................................... 1500 V DC  Matningsspänning .............................. DC. Nominal 750 V  Driftstemperatur .......................................... max. +150°C 

Isolering och  yttre mantel av  fluorpolymer  (PFA) 

Exponeringstemperatur ............................... max. +250°C  Förläggningstemperatur ................................ min – 20°C  Effekt/m ............................. vid 10°C ~ 100/130W – 750V  Böjradie ......................................................... min 40 mm  Diameter ................................................... 11.5 x 6.5 mm  Vikt .................................................................. 0.15 kg/m  Art.nr: .................................................................... VX502  Benämning ........................................ Velox ORIGO30‐DC    Velox ORIGO30‐DC tillverkas med en mantel av PFA.  Tabell 1:  Kabeltyp  VELOX ORIGO30‐DC 

Effekt (W/m) 

Längd max* (m) 

100*

125

* vid 10% effektbortfall.        Dubbelisolerad kabel med varje isoleringslagers tjocklek  enligt IEC:1995. R.M.S. 450/750 V. Min. krav  0.60mm/lager.   


VärmeKabelTeknik    

Datablad ‐ Värmekabel 29

PARALLELLRESISTIVA VÄRMEKABLAR  Parallellresistiva kablar kan köpas på metervara för konfektionering på arbetsplatsen, detta medger en god flexibilitet både  vid nyanläggning och reparations arbeten. Kabeln har en konstant effekt per meter oavsett längd och temperatur och kan  kapas på jämna avstånd, oftast mellan 0,5 ‐ 1,2 meter beroende av modullängd från olika leverantörer.  Värmelementet i en parallellresistiv kabel består av en motståndstråd som är lindad runt de isolerade framledarna, vid de så  kallade kontaktpunkterna  (dessa har märkts som midjor på kabelns utsida) har motståndstråden kontakt mot en av ledarna  omväxlande för var kontaktpunkt.  Isolermaterialen och yttermanteln består vanligtvis av teflon‐material.  Det finns mer detaljerade uppgifter i kabeldatabladen.  Värmekabeln är utförd med jordfläta som även fungerar som armering samt en korrosionsskyddande yttermantel av teflon  där detta ej omöjliggörs av höga temperaturer.  Parallellresistiva värmekablar ger en fast uteffekt per meter oberoende av omgivningstemperaturen. De har ingen startström  och kan därför anslutas i relativt långa längder.    Innehållsförteckning

Kabel

Parallellresistiva kablar

Sida

CWM ................................................................... 35-36 EST ................................................................... 37-38 PHB 240 VAC ...................................................... 39-40 PBH 70...................................................................... 41 PBH 70...................................................................... 42 PHB 750 VDC ........................................................... 43


Datablad ‐ Värmekabel   30   

VärmeKabelTeknik

Velox CWM ‐ Kabeltyp: Parallellresistiv    Användningsområde:

Konstruktion

Varmhållning och uppvärmning av rör, tankar, ventiler  mm i anläggningar med driftstemperaturer upp till  120°C. 

Kopparledare – 3.5mm²   (12 AWG) 

CWM kan förläggas på anläggningar som ångrensas.  CWM har yttermantel av korrosionshärdigt material  (Teflon) och kan användas i kemiskt aggressiva miljöer. 

Ledarisolering Teflon FEP  220°C 

Kabeldata: Motståndstråd Nicrome

Bastyp ....................................... NG/NC enl. SEN 242421  Godkänd, provad av ........................................... UL (USA)   ......................................................................... CSA (USA)  Effekt ............................................................... Se tabell 1  Zonlängd ......................................................... Se tabell 1  Ledararea ........................................................... 3.5 mm2  Märkspänning  ........................................................ 440 V  Driftsspänning ................................................. se tabell 1  Armeringsbädd   Teflon FEP 220°C 

Processtemp. ...................................................................   ‐ tillslagen kabel ................................... (Tpon) se diagram  ‐ frånslagen kabel ............................... (Tpoff) max +205oC 

Armering Cu‐fläta 

Förläggningstemp. ........................................... min ‐30oC  Böjningsradie ................................................ min 50 mm  Diameter ..................................................... 9.5 x 7.0 mm  Vikt ........................................................... 170 kg/1000m   

Mantel av Teflon FEP 

Tabell 1  Kabeltyp

Effekt (W/m)

Spänning (V)

Max.längd (m)

Modullängd (mm)

CWM4-2C(T)

12/36

230/440

215/120

760

CWM8-2C(T)

24

230

160

610

CWM10-2C(T)

30

230

130

610

CWM12-2C(T)

36

230

120

610


VärmeKabelTeknik    

Datablad ‐ Värmekabel 31

Velox CWM ‐ Kabeltyp: Parallellresistiv    Manteltemperatur

Kabelns manteltemperatur (Tm) kommer att variera  beroende av process (omgivnings) temperatur (Tp), be‐ lastning (Q) och förläggningssätt. 

Diagram 1: Maxeffekt/m vs.driftstemp på horisontell  axel   Maximal löpmetereffekt i förhållande till värmekabelns  processtemperatur  

Manteltemperaturen beräknas enligt:    Q  Tm =   _____   +Tp    UA  Tm 

= Manteltemperatur i oC 

Tp

= Processtemperatur i oC 

Q

= Belastning i W/m 

U

= Värmeöverför.koeff. 

A

= Mantelyta per m kabel (m²/m) 

Kabel utan avledare: U* = 17‐28 W/m² _    Med aluminiumtape: U* = 57 W/m² ‐‐‐‐‐‐‐   * Observera att värmeöverledningsförmågan förbättras  väsentligt med alumniumtape.      Värmekabel av typen CWM kan användas vid varierande matningsspänningar för att uppnå önskad löpmetereffekt.  Kabeltyp

Matningsspänning

Resistans/m

Ström/m (230V)

115V

230V

400V

CWM4-2CT

3.0 W/m

12 W/m

36 W/m

4400 Ω ± 10%

0.052 A/m

CWM8-2CT

6.0 W/m

24 W/m

---

2204 Ω ± 10%

0.104 A/m

CWM10-2CT

7.5 W/m

30 W/m

---

5760 Ω ± 10%

0.130 A/m

CWM12-2CT

9.0 W/m

36 W/m

---

1470 Ω ± 10%

0.156 A/m

Vid frågor kontakta VärmeKabelTeknik för hjälp med beräkning och förläggningstips! 


Datablad ‐ Värmekabel   32   

VärmeKabelTeknik

Velox EST ‐ Kabeltyp: Parallellresistiv    Användningsområde:

Konstruktion

Varmhållning och uppvärmning av rör, tankar, ventiler  mm i anläggningar med driftstemperaturer upp till  120oC. 

Ledare – Cu 2.5mm²   19 x 0.41mm 

EST kan förläggas på anläggningar som ångrensas. 

Ledarisolering   Teflon FEP 220°C 

EST har yttermantel av korrosionshärdigt material (te‐ flon) och kan användas i kemiskt aggressiva miljöer. 

Kabeldata: Bastyp ....................................... NG/NC enl. SEN 242421  Motståndstråd  Kanthal DSD 0.10 

Godkänd, provad av .............................. SEMKO (Sverige)     ................................................................. SETI (Finland)  Effekt ............................................................... Se tabell 1  Zonlängd .................................................................... 1 m  Ledararea ........................................................... 2.5 mm2  Märkspänning  ........................................................ 440 V  Driftsspänning ................................................. se tabell 1  Processtemp. ............................................................. (Tp) 

Armeringsbädd Teflon FEP 

‐ tillslagen kabel ................................. (Tpon) max +120oC  ‐ frånslagen kabel ............................... (Tpoff) max +200oC  Förläggningstemp. ........................................... min ‐30oC 

Cu‐fläta –  16x4x0.31mm 

Böjningsradie ................................................ min 50 mm  Diameter ..................................................... 9.5 x 7.0 mm  Vikt ........................................................... 170 kg/1000m   

Mantel av Teflon FEP 

Tabell 1 

Kabeltyp

Effekt (W/m)

Spänning (V)

Max.längd (m)

E-nummer

EST30

30

230

120

89 852 55


VärmeKabelTeknik    

Datablad ‐ Värmekabel 33

Velox EST ‐ Kabeltyp: Parallellresistiv    Manteltemperatur

Kabelns manteltemperatur (Tm) kommer att variera  beroende av process (omgivnings) temperatur (Tp), be‐ lastning (Q) och förläggningssätt. 

Manteltemperatur: Diagram 1  Kabeln förlagd fritt i luft eller mot värmeledande mate‐ rial (Ua = 0.6) 

Manteltemperaturen beräknas enligt:    Q  Tm =   _____   +Tp    Ua  Tm  = Manteltemperatur i oC  Tp  = Processtemperatur i oC  Q 

= Belastning i W/m 

Ua = Värmeöverför.koeff.    Exempel:  Velox EST monterad utan värmeavledare med omgiv‐ ningstemperatur 25oC, effekt 30 W/m får manteltempe‐ raturen 75oC.     

Värmeavledare Värmeöverföringskoefficienten (Ua) kan förbättras avsevärt (3‐10 ggr) om  kabeln förläggs med värmeavledare som t.ex. aluminiumtejp.   Detta medför att värmekabeln kan användas även vid högre processtempe‐ raturer.  Vid sådan förläggning konsultera VärmeKabelTeknik för hjälp med beräk‐ ning och förläggning.   


Datablad ‐ Värmekabel   34   

VärmeKabelTeknik

Velox PH‐240 V AC  ‐ Kabeltyp: Paralellresistiv värmekabel    Användningsområde:

Konstruktion

Industrivärme: Rör. tankar, cisterner   PH‐270 Är teflon isolerad och har mantel i korro‐ sionshärdigt teflon som klarar aggressiva miljöer. 

Förtent kopparledare 1.5mm² 

Kabeldata: Tillverkningsstandard /Bastyp ............. VDE 253 / EEC800   Ledarisolering fluorplast 

Godkänd, provad ......................................................... CE  Provspänning  .................................................. 3000 VDC  Anslutningsspänning  ................................ 220 ‐ 240 VAC  Effekt  ............................................................ 10W / 12W 

Bädd för värmetråd

...................................................................... 20W / 24W  Värmetråd NiCr 

...................................................................... 30W / 36W  Avstånd kontaktpunkter…1 meter  Max arbets temp.. .................................................. 150°C  Max exponerings temp.. ........................................ 200°C  Förläggningstemp. ........................................... min ‐30oC  Böjningsradie ................................................ min 50 mm  Mått .......................................................... 7,8  x  5,6 mm  Vikt ...................................................................................     PHB tillverkas med mantel av Flourplast). 

Mantel Fluorplast  (FEP) 

Tabell 1:  Kabeltyp

Effekt (W/m)

Längd max* (m)

VELOX PH240 -10

10

120

VELOX PH240-20

20

90

VELOX PH240-30

30

75

Skärm förtent   koppar 

* vid 10% effektbortfall. 

Mantel 2 Fluorplast  (FEP) 

VELOX PHB

250 °C

200 °C Manteltemperatur

PHB-10 Bare PHB-10 Alu

150 °C PHB-20 Bare PHB-20 Alu

100 °C PHB-30 Bare PHB-30 Alu

50 °C

0 °C 0

10

20

30

40

50

60

70

80

Process temperatur °C

90

100

110

120

130

150


VärmeKabelTeknik    

Datablad ‐ Värmekabel 35

Velox PH‐70 VAC Kabeltyp: Parallellresistiv dubbelisolerad    Användningsområde:

Konstruktion

Järnväg: Spårvärme & Växelvärme.   PH‐70 är en parallellresistiv teflonisolerad värmeka‐ bel som kan kapas vid kontaktpunkt på var meter. 

Ledare, förtent Cu, 1.5mm² 

Yttermantel av korrosionshärdigt material (teflon)   PH‐70 är dubbelmantlad och saknar jordskärm. 

Ledarisolering fluorplast 

Kabeldata: Tillverkningsstandard/bastyp ............. VDE 253 / EEC800  

Värmetråd Ni‐Cr 

Godkänd, tested enligt ................................................ CE  Bädd för  värmetråd 

Färg: ................................................. Orange yttermantel  Testspänning .................................................... 3000 VDC  Matningsspänning ...... 220 / 240 VAC eller 110/120 VAC  Effekt .............................................................. 70W / 84W  Avstånd mellan kontaktpunkter ......................... 1 meter  Max. driftstemperatur ............................................150°C  Max. exponeringstemperatur. ................................200°C  Förläggningstemperatur .................................. min ‐30oC 

Mantel 1 Fluorplast 

Böjradie .......................................................... min 50 mm  Diameter ................................................... 7,8  x  5,6 mm  Vikt .............................................................. 75 kg/1000m  Art.nr: ................................................... VX503 220‐240V   ............................................................... VX50. 110‐120V  Benämning: ........................................... Velox PH‐70 VAC 

Mantel 2 Fluorplast 

PH‐70 tillverkas med en mantel av PFA.  Tabell 1:  Kabeltyp  VELOX PHB‐70 

Effekt (W/m) 

Längd max* (m) 

70

52

* vid 10% effektbortfall. 

Isolering Om två kablar installeras parallellt under samma kanal,  standardkanal, får du en Parallellresistiv kabel med  uteffekt upp till 200 W/m. 

2 kablar installerade parallellt under en kanal ref.nr:   6‐16‐1. 

 


Datablad ‐ Värmekabel   36   

VärmeKabelTeknik

Velox PH‐90 VAC ‐ Kabeltyp: Parallellresistiv dubbelisolerad    Användningsområde:

Konstruktion

Järnväg: Spårvärme & Växelvärme.   PH‐70 är en parallellresistiv teflonisolerad värmeka‐ bel som kan kapas vid kontaktpunkt på var meter. 

Ledare, förtent Cu, 1.5mm² 

Yttermantel av korrosionshärdigt material (teflon)   PH‐70 är dubbelmantlad och saknar jordskärm. 

Ledarisolering fluorplast 

Kabeldata: Tillverkningsstandard/Bastyp ............. VDE 253 / EEC800  

Värmetråd Ni‐Cr 

Godkänd, tested av ...................................................... CE  Färg: ................................................. Orange yttermantel  Testspänning: ................................................... 3000 VDC 

Bädd för  värmetråd 

Matningsspänning ......... 220 / 240 VAC eller 110 / 120 V  Effekt ........................................................................ 90W  Avstånd mellan kontaktpunkter: ..................... 0.5 meter  Max. driftstemperatur ........................................... 150°C  Max. exponeringstemperatur. ............................... 230°C  Förläggningstemperatur .................................. min ‐30oC 

Mantel 1 Fluorplast 

Böjradie ......................................................... min 50 mm  Diameter ................................................... 7,8  x  5,6 mm  Vikt ............................................................. 75 kg/1000m  Art.nr: ..................................................... VX50  220‐240V   ............................................................... VX50. 110‐120V  Benämning: ........................................... Velox PH‐90 VAC 

Mantel 2 Fluorplast 

PH‐90 tillverkas med en mantel av PFA.  Tabell 1:  Kabeltyp  VELOX PHB 90  * vid 10% effektbortfall. 

Effekt (W/m)  90 

Längd max* (m)  52 

Isolering Om två kablar installeras parallellt under samma kanal,  standardkanal, får du en Parallellresistiv kabel med  uteffekt upp till 200 W/m. 

2 kablar installerade parallellt under en kanal ref.no 6‐ 16‐1/F 


VärmeKabelTeknik    

Datablad ‐ Värmekabel 37

Velox PH‐750 VDC ‐ Kabeltyp: Paralellresistiv dubbelisolerad    Användningsområden:

Konstruktion

Rälsvärme vid järnväg, tunnelbana, spårväg.   PH‐750 har dubbelmantel av korrosionshärdigt  material (teflon) och klarar aggressiva miljöer. 

Ledare, förtent Cu, 1.5mm² 

PH‐750 Är dubbelisolerad utan jord 

Kabeldata:

Ledarisolering fluorplast 

Bastyp .................................................. VDE 253 /EEC800   Godkänd, tested av ...................................................... CE  Färg: ................................................. Orange yttermantel  Testspänning .................................................... 3000 VDC 

Värmetråd Ni‐Cr  Bädd för  värmetråd 

Matningsspänning ............................................. 750 VDC  Effekt .................................................................. 70W / m  Avstånd mellan kontaktpunkter ......................... 2 meter  Max. driftstemperatur ............................................180°C  Max. exponeringstemperatur .................................230°C  Förläggningstemperatur .................................. min ‐30oC  Böjradie .......................................................... min 50 mm 

Mantel 1 Fluorplast 

Diameter ................................................... 7,8  x  5,6 mm  Vikt .............................................................. 75 kg/1000m  Art.nr: .................................................................... VX504  Benämning: ......................................... Velox PH‐750 VDC  Anm.: PH‐750 VDC installeras på 750 V med en kanal (se  datablad på kanaler) av glasfiberplast. 

Mantel 2 Fluorplast 

Tabell 1:  Kabeltyp  VELOX PHB‐750 

Effekt (W/m) 

Längd max* (m) 

70

160

Isolering

* vid 10% effektbortfall. 

Om två kablar installeras parallellt under samma kanal,  standardkanal, får du en Parallellresistiv kabel med  uteffekt upp till 200 W/m.  2 kablar installerade parallellt under en kanal ref.no 6‐ 18‐9 

   

 


Datablad ‐ Värmekabel   38   

VärmeKabelTeknik

TEKNISK INFORMATION/REFERENSDATA 

Korrisionsguide för elektriska doppvärmare   

Följande korrosionsguides rekommendationer måste  inte tolkas som en rekommendation för Ert val av av  mantelmaterial för elektriska doppvärmare. Använd  denna information som en guide i din undersökning av  din uppvärmningsprocess, och finn det korrekta valet  baserat på din kunskap av de förhållanden som finns på  arbetsplatsen.  Var mycket utväljande i dina funderingar kring mantel‐ materialet. Kom ihåg att rekommenderat material för  tillverkning av din tank kanske inte överlever mantling  för doppvärmare. Doppvärmarens mantels funktion som  en värmeöverförande yta, och ändå fungerar vid tempe‐ raturer över processens kontrolltemperatur. Sådana  temperaturer och vätskerörelser ökar det svåra korro‐ sionsförhållandena på metallytan.  För att lyckas med ditt val av mantelmaterial beror på  många faktorer vilka är i din hand att kontrollera.  1) Kontrollera lösningens kemi.  a. Undvik överföring från andra processer.  b. Kontrollera utarmningen från badkemi.  c. Filtrera eller tag bort ackumulerande slam.      Slam hindrar vätskan flöda från värmare och snab‐    bar på korrosion.  2) Kontrollera processtemperaturen.  a. Temperaturer snabbar på alla korrosionsproces     ser. Överskridning av temperaturer betyder korta‐ re      livslängd för värmaren.  3) Undvik kontakt mellan olika metaller vilka kan initi‐ era galvaniska typer av korrosion.  4) För säkerheten för personal mot elektrisk chock,  värmare med metallmantel måste jordas mot tan‐ ken och, i sin tur till jord. Betänk användningen av  en jordfelsbrytare för optimal säkerhet.  5) För processer involverande galvanisering, måste  doppvärmare hållas borta från utrymmet mellan  anoden och katoden där effekten av galvaniserings‐ strömmen kan skada värmarens yta.  6) Doppvärmarna skall undersökas periodvis efter  korrosion så att korrigerande action kan tas för att  bibehålla driftskontinuiteten.     

Anteckningar till korrosionsguiden  1.

denna lösning involverar en mix av varierande ke‐ miska lösningar vilkas identitet och proportioner är  okända eller föremål för ändring utan vår vetskap.  Kontrollera med leverantören för att bekräfta valet  av mantelmaterial samt alternativa mantelmaterial  som kan användas. 

2.

varning – brännbart material. 

3.

kemiska lösningar varierar brett. Kontrollera med  leverantören för specifika rekommendationer. 

4.

direkta doppvärmare är inte praktiska. Använd  anläggningsvärmare på utsidan ytan av gjutet järn‐ gods. 

5.

elementens ytbelastning skall inte överskrida 20  W/sq.inch. 

6.

för koncentrationer större än 15%, skall inte ele‐ mentens belastning överskrida 20W/sq.inch. 

7.

se föreslagen effekt tabell. 

8.

tag bort skorpa vid vätskenivåer. 

9.

rengör ofta. 

10. överskrid inte 12wpsi.  11. passivera rostfritt stål, Inconel och Incoloy  Därför att så många faktorer är bortom din förmåga att  kontrollera, kan värmekabelteknik inte hållas ansvarig  för fel på några elektriska doppvärmare som kan ha  orsakats av korrosion. Detta är i linje med någon garanti,  skriven eller muntlig, relativt till värmarens utförande i  en korrosiv miljö 


VärmeKabelTeknik    

Datablad ‐ Värmekabel 39

TEKNISK INFORMATION/REFERENSDATA 

Korrisionsguide för elektriska doppvärmare   

 


Datablad ‐ Värmekabel   40   

TEKNISK INFORMATION/REFERENSDATA 

VärmeKabelTeknik

Korrisionsguide för elektriska doppvärmare   


VärmeKabelTeknik    

TEKNISK INFORMATION/REFERENSDATA 

Datablad ‐ Värmekabel 41

Korrisionsguide för elektriska doppvärmare   


Datablad ‐ Värmekabel   42   

TEKNISK INFORMATION/REFERENSDATA 

VärmeKabelTeknik

Korrisionsguide för elektriska doppvärmare   


VärmeKabelTeknik    

TEKNISK INFORMATION/REFERENSDATA 

Datablad ‐ Värmekabel 43

Korrisionsguide för elektriska doppvärmare   


Datablad ‐ Värmekabel   44   

VärmeKabelTeknik

TEKNISK INFORMATION/REFERENSDATA 

Korrisionsguide för elektriska doppvärmare   

 


VärmeKabelTeknik    

TEKNISK INFORMATION/REFERENSDATA 

Datablad ‐ Värmekabel 45

Korrisionsguide för elektriska doppvärmare   


Datablad ‐ Värmekabel   46   

VärmeKabelTeknik

TEKNISK INFORMATION/REFERENSDATA 

Korrisionsguide för elektriska doppvärmare   

 


VärmeKabelTeknik    

TEKNISK INFORMATION/REFERENSDATA 

Datablad ‐ Värmekabel 47

Korrisionsguide för elektriska doppvärmare   


Datablad ‐ Värmekabel   48   

TEKNISK INFORMATION/REFERENSDATA 

VärmeKabelTeknik

Korrisionsguide för elektriska doppvärmare   


VärmeKabelTeknik    

TEKNISK INFORMATION/REFERENSDATA 

Datablad ‐ Värmekabel 49

Korrisionsguide för elektriska doppvärmare   


Datablad ‐ Värmekabel   50   

VärmeKabelTeknik

TEKNISK INFORMATION/REFERENSDATA 

Korrisionsguide för elektriska doppvärmare   

 


VärmeKabelTeknik    

Datablad ‐ Värmekabel 51

TEKNISK INFORMATION/REFERENSDATA 

Korrisionsguide för elektriska doppvärmare   

 


Datablad ‐ Värmekabel   52   

VärmeKabelTeknik

TEKNISK INFORMATION/REFERENSDATA  NEMA Type Enclosures for Electrical Equipment (1000 Volts Maximum).  The following descriptions are excerpts from NEMA's "Standards Publication/No. 250‐‐1985"  NON‐CLASSIFIED LOCATION  ENCLOSURES   Type 1 Enclosures  Type 1 enclosures are intended for  indoor use primarily to provide a de‐ gree of protection against contact with  the enclosed equipment in locations  where unusual service conditions do  not exist. The enclosures shall meet the  rod entry and rust‐resistance design  tests.  Type 2 Enclosures  Type 2 enclosures are intended for  indoor use primarily to provide a de‐ gree of protection against limited  amounts of falling water and dirt.  These enclosures shall meet rod entry,  drip, and rust‐resistance design tests.  They are not intended to provide pro‐ tection against conditions such as dust  or internal condensation. 

Type 3 Enclosures  Type 3 enclosures are intended for  outdoor use primarily to a degree  of protection against windblown  dust, rain and sleet; and to be un‐ damaged by the formation of ice on  the enclosure. They shall meet rain,  external icing, dust, and rust‐ resistance design tests. They are  not intended to provide protection  against conditions such as internal  condensation or internal icing.  Type 3R Enclosures  Type 3R enclosures are intended for  outdoor use primarily to provide a  degree of protection against falling  rain; and to be undamaged by the  formation of ice on the enclosure.  They shall meet rod entry, rain,  external icing, and rust‐resistance  design tests. They are not intended  to provide protection against condi‐ tions such as dust, internal conden‐ sation, or internal icing.   

Type 3S Enclosures Type 3S enclosures are intended for  outdoor use primarily to provide a  degree of protection against wind‐ blown dust, rain and sleet and to pro‐ vide for operation of external mecha‐ nisms when ice laden. They shall meet  rain, dust, external icing, and rust‐ resistance design tests. They are not  intended to provide protection against  conditions such as internal condensa‐ tion or internal icing.  Type 4 Enclosures   Type 4 enclosures are intended for  indoor or outdoor use primarily to  provide a degree of protection against  windblown dust and rain, splashing  water,and hose‐directed water; and to  be undamaged by the formation of ice  on the enclosure. They shall meet  hosedown, external icing, and rust‐ resistance design tests. They are not  intended to provide protection against  conditions such as internal condensa‐ tion or internal icing.    Type 4X Enclosures  Type 4X enclosures are intended for  indoor or outdoor use primarily to  provide a degree of protection against  corrosion, windblown dust and rain,  splashing water, and hose‐directed  water; and to be undamaged by the  formation of ice on the enclosure. They  shall meet the hosedown, external  icing, and corrosion‐resistance design  tests. They are not intended to provide  protection against conditions such as  internal condensation or internal icing.   Type 5 Enclosures  Type 5 enclosures are intended for  indoor use primarily to provide a de‐ gree of protection against settling air‐ borne dust, falling dirt, and dripping  non‐corrosive liquids. They shall meet  drip, settling air‐borne dust, and rust‐ resistance design tests. They are not  intended to provide protection against  internal condensation.   

Type 6 Enclosures  Type 6 enclosures are intended for  indoor or outdoor use primarily to  provide a degree of protection against  the entry of water during temporary  submersion at a limited depth; and to  be undamaged by the formation of ice  on the enclosure. They shall meet  submersion, external icing, and rust‐ resistance design tests. They are not  intended to provide protection against  conditions such as internal condensa‐ tion, internal icing, or corrosive envi‐ ronments. 

Type 6P Enclosures  Type 6P enclosures are intended for  indoor or outdoor use primarily to  provide a degree of protection  against the entry of water during  prolonged submersion at a limited  depth; and to be undamaged by the  formation of ice on the enclosure.  They shall meet air pressure, exter‐ nal icing, and corrosion‐resistance  design tests. They are not intended  to provide protection against condi‐ tions such as internal condensation  or internal icing. 


VärmeKabelTeknik    

Datablad ‐ Värmekabel 53

TEKNISK INFORMATION/REFERENSDATA  NEMA Type Enclosures for Electrical Equipment (1000 Volts Maximum).  The following descriptions are excerpts from NEMA's "Standards Publication/No. 250‐‐1985"  Type 11 Enclosures  Type 11 enclosures are intended for  indoor use primarily to provide a de‐ gree of protection against the corrosive  effects or liquids and gases. In addition,  they protect the enclosed equipment  against the corrosive effects of fumes  and gases by providing for immersion  of the equipment in oil. They shall  meet drip and corrosion‐resistance  design tests. They are not intended to  provide protection against conditions  such as internal condensation or inter‐ nal icing.  Type 12 Enclosures  Type 12 enclosures are intended for  indoor use primarily to provide a de‐ gree of protection against dust, falling  dirt, and dripping noncorrosive liquids.  They shall meet drip, dust, and rust‐ resistance design tests. They are not  intended to provide protection against  conditions such as internal condensa‐ tion.    

Type 12K Enclosures Type 12K enclosure with knockouts are  intended for indoor use primarily to  provide a degree of protection against  dust, falling dirt, and dripping noncor‐ rosive liquids other than at knockouts.  They shall meet drip, dust, and rust‐ resistance design tests. Knockouts are  provided only in the top or bottom  walls, or both. After installation of the  enclosure, the knockout areas shall  meet the environmental characteristics  listed above (see NEMA "Standards  Publication/No. 250‐1985"). They are  not intended to provide protection  against conditions such as internal  condensation.  Type 13 Enclosures  Type 13 enclosures are intended for  indoor use primarily to provide a de‐ gree of protection against dust, spray‐ ing of water, oil and noncorrosive cool‐ ant. They shall meet oil exclusion and  rust‐resistance design tests. They are  not intended to provide protection  against conditions such as internal  condensation.   

CLASSIFIED LOCATION ENCLOSURES  Type 7 Enclosures  Type 7 enclosures are for indoor use in  locations classified as Class I, Groups A,  B, C, or D, as defined in the National  Electrical Code.  Type 8 Enclosures  Type 8 enclosures are for indoor or  outdoor use in locations classified as  Class I, Groups A, B, C. or D, as defined  in the National Electrical Code.  Type 9 Enclosures   Type 9 enclosures are intended for  indoor use in locations classified as  Class II, Groups E, or G, as defined in  the National Electrical Code. (Group F  was reinstated in the 1987 NEC). 

Type 10 Enclosures (MSHA)  Type 10 enclosures shall be capable  of meeting the requirements of the  Mine Safety and Health Administra‐ tion, 30 C.F.R., Part 18 


Datablad ‐ Värmekabel   54   

VärmeKabelTeknik

TEKNISK INFORMATION/REFERENSDATA     

 


VärmeKabelTeknik    

Datablad ‐ Värmekabel 55

Anteckningar    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    ....................................................................................................................................................................................................    


Datablad ‐ Värmekabel   56   

VärmeKabelTeknik

Telephone: +46‐301‐418 40 – Email: info@vkts.se – Homepage: www.vkts.se   

Industrihuset

Södra Hedensbyn 43 

S‐430 64 HÄLLINGSJÖ 

S‐931 91 SKELLEFTEÅ 

Sweden

Sweden

Fax: +46‐301‐418 70 

Fax: +46‐910‐881 33   

Kabeldata  

Teknisk data over varmekablar

Advertisement