Page 1

         

 

 


GOLVVÄRME

VärmeKabelTeknik

Varför golvvärme?  Den ideala temperaturfördelningen i ett rum ur komfortsynpunkt är när det är något varmare på golvet än i övriga rummet.  Människor mår bäst när dem är varmare om fötterna än om huvudet. Golvvärme ger rummet denna egenskap, och höjer  därmed komforten.  Hur fungerar VKT‐Golvvärme?  Värmekabeltekniks golvvärme är ett elvärmesystem där  man använder sig av värmekablar som värmealstrande  element. Värmekablarna förläggs på lämpligt sätt i golvet  så att önskad effekt uppnås. Golvtemperaturen kan sedan  enkelt regleras med termostater, individuellt för varje  rum.  Värme avges på två sätt, strålning och konvektion  (luftrörelse). Med golvvärme får man en stor  värmeavgivande yta vilket gör att det avges mer  strålningsvärme än konvektion. Med en hög andel  strålningsvärme erhålls ett skönt och behagligt  inomhusklimat. 

 

Hur blir det med energiförbrukningen?  Vår temperaturupplevelse styrs av rummets ytor (väggar  golv och tak) och luftens olika temperaturer. När  temperaturskillnaderna mellan ytorna och luften upplevs  som stora krävs en ökad värme tillförsel till rummet. I  normala fall är det golvet som upplevs som kallast.  Fötterna är människans temperaturgivare, när de blir  kalla, tycker man att det är kallt i hela rummet, och vill  öka temperaturen. En hög lufttemperatur krävs för att  värma golvet ‐ energiåtgången ökar. Med golvvärme är  fötterna alltid varma och lufttemperaturen i rummet kan  vara lägre än vid konventionell uppvärmning.   En grads sänkning av lufttemperaturen i ett normalt  ventilerat rum ger en energibesparing på upp till 6%. 

2  

| Golvvärme 


GOLVVÄRME

VärmeKabelTeknik

Bostäder  Har du varma fötter fryser du inte. I bostadsutrymmen där  man ofta går barfota t.ex. i badrummet upplevs varma  golv som mycket behagliga att gå på.           

Även i övriga bostadsutrymmen är golvvärme en  uppvärmningsmetod med många fördelar såsom, hög  komfortkänsla, behaglig rumstemperatur, energisnålt.  Det behövs inga väggmonterade radiatorer som begränsar  möblerbarheten och dessutom utgör risk för brand.         

Offentlig miljö  I barnstugor, förskolor mm där barn vistas och leker är det  stor aktivitet på golvet. Man kommer in snöiga och våta  och det blir självklart söligt på golvet i tamburen. Med  golvvärme torkar det snabbt upp och golvet är snart en  varm och skön plats för lekarna. Golvvärme håller även  bort fukt från underliggande mark och utgör ett skydd  mot fukt och mögelskador. 

Golvvärme | 

3


GOLVVÄRME

VärmeKabelTeknik

I matsalar och liknande utrymmen uppvärmda med  golvvärme kan man hålla en relativt låg rumstemperatur  och ändå kommer gästerna att uppleva miljön som  behaglig. Att slippa ifrån radiatorer som tar plats, kräver  hänsyn vid möblering och kanske även utsätts för slitage  är också en stor fördel.           

Arbetslokaler   Om man håller huvudet kallt och fötterna varma har man  goda förutsättningar för att nå ett lyckat resultat av sin  arbetsinsats.   Uppvärmda golv i arbetslokaler ger en mängd goda  egenskaper. Genom att värmekällan är dold utsätts den  inte för miljöpåverkan, den tar ingen plats och påverkar  därmed varken möblerbarheten eller möjligheten att dela  in t.ex. ett kontorslandskap i moduler.   

 

I lokaler där visst arbete utförs liggande på golvet är det  givetvis stora fördelar om golvet är uppvärmt.   Golvvärme innebär också att golven snabbt torkar upp  och olycksrisken på grund av blöta golv blir minimal. 

4  

| Golvvärme 


GOLVVÄRME

VärmeKabelTeknik

Förekommande kabeltyper är TCPR och BTL floorheat.   TCPR är en armerad serieresistiv kabel med återledare,  denna kabel ger en enklare och snabbare förläggning då  slutändan ej skall inkopplas till dosa. Kabeln måttbeställs  hos oss och levereras då med såväl kallkabel anslutning  som ändavslutning monterade.  Läs om BTL Floorheat på nästa sida.  För utförligare kabeldata se kapitel H KABELDATA     

Värmekabelförläggning i betong:   Enskiktsgjutning värmekabeln förläggs direkt på  armeringen. Kabeln najas i armeringens överkant med  eltape eller plastöverdragen najtråd.  Tvåskiktsgjutning kabeln fästes i speciella fästband som  monteras på grovbetongen. Avstånden mellan fästbanden  skall vara ca 1 meter. Fästbanden monteras i riktning tvärs  den planerade kabelförläggningen. 

 

Golvvärme | 

5


GOLVVÄRME

VärmeKabelTeknik

BTL FLOORHEAT 

Fungerar detta i verkligheten 

Universal golvvärmekabel! – Kabeltyp: Självbegränsande 

Floorheat introducerades på marknaden 1988 och sedan  har ca.200.000 meter sålts främst till båtvarv för  golvvärme i toalett och duschutrymmen med goda  erfarenheter. 

Dimensionering av effekt 

Floorheat golvvärmekabel för allroundbruk! 

Effekttabell

Florheat värmekabel kabeln som passar för alla typer av  golv. 

Effekt/m²

Kabel/m²

C/c‐avstånd

50

5 meter 

20.0 cm 

60

6 meter 

16.5 cm 

70

7 meter 

14.5 cm 

80

8 meter 

12.5 cm 

90

9 meter 

11.0 cm 

100

10 meter 

10.0 cm 

Vilket underlag skall man ha  Floorheat är självbegränsande vilket innebär att du får  förlägga kabeln direkt mot underlaget även om det är av  brännbar typ (trä, plastmatta etc.)   Var lägger man kabeln  Floorheat kan användas för ingjutning i betonggolv och  läggs då med c/c avstånd 15‐20 cm eller i  avjämningsmassa med c/c avstånd 10‐12 cm (för att  erhålla en jämn temperatur över hela golvet)  Värmekabeln limmas mot släta underlag eller najas mot  armeringen vid gjutning.  Hur beställer man Floorheat  Floorheat beställs som metervara i önskad längd eller på  trumma för lagerhållning tillsammans med  montagesatser. Du slipper krångel med att först åka ut till  kunden för att kontrollmäta ytan för att sedan beställa  kabel. Börja med att göra anslutningsänden direkt på  trumman, rulla ut kabeln och klipp av när golvet är belagt  med kabel med önskat c/c. Sedan avslutar du kabeln med  krympslang och jobbet är klart.  Vilken typ av reglering krävs  Då Floorheat är självbegränsande kan anläggningen styras  av rumstermostat men vi rekommenderar termostat med  golvgivare för bästa komfort. Floorheat begränsar  automatiskt temperaturen på golvet även om  övertäckning sker. Fördel finns dessutom i att om någon  del av golvet fodrar extra värmetillskott t.ex. under  fönster, vid ytterdörrar eller där golvet är blött ökar  kabeln automatiskt effekten för att lokalt kompensera  detta. 

6  

| Golvvärme 

Effekter angivna vid golvtemperatur +25°C.  Förläggning  Förläggningen blir enkel då det enda du behöver ta  hänsyn till är jämt fördela kabel över golvet enligt  ovanstående tabell.  För litet c/c avstånd påverkar ej golvtemperaturen,  konstruktionen i kabeln är sådan att inte ens en korsning  av kabeln medför någon försämring av anläggningen.  Magnet och E‐fältsfri kabel  Miljövänlig 


GOLVVÄRME

VärmeKabelTeknik

Värmekabelinstallationer i träbjälklag: 

Värmekabelförläggning i träbjälklag:  

Följande grundregler måste beaktas vid förläggning i  träbjälklag.  

Som underlag för kabeln väljer man lämpligen ett  finmaskigt hönsnät. Nätet skall ha en passande  nedböjning mellan bjälkarna så att det blir minst 30 mm  avstånd mellan kabeln och golvets undersida.  Värmekabeln fästes i nätet genom att man klipper upp  maskor och viker dessa över kabeln så att den blir fixerad i  sitt läge, avståndet mellan fästpunkterna bör ej vara  längre än 350 mm.  

Kabelns manteltemperatur får ej överskrida 80°C.  Kabeln får ej läggas med direktkontakt mot brännbart  material.  Kabeln får ej läggas direkt på isolermaterial.   Dessa krav uppfylls om:  •

effekten per meter kabel begränsas till 15 W/m. 

effekten per m² golvyta begränsas till 80 W/m²  

avståndet mellan kabelns ovansida och golvets  undersida är minst 30 mm. 

Kabeln förläggs parallellt med bjälkarna, ej närmare än 50  mm. Gör urspårningar i bjälkarna på de ställen där  värmekabeln måste korsa dessa och montera  montageblecken.   OBS! Gör så få bjälkkorsningar som möjligt. 

Speciella montagebleck användes vid eventuell korsning  av bjälkar.   

 

Golvvärme | 

7


GOLVVÄRME

VärmeKabelTeknik

Allmänna anvisningar 

Installation

Börja utläggningen från kopplingsdosan och rulla ut  kabeln enligt det tänkta förläggningsmönstret. 

Efter kabelns utläggning och innan golvet slutgiltigt läggs  skall alltid ansvarig elektriker kontrollera:  

Rulla ut hela kabeln innan den fixeras i sitt läge.  

Kabelns resistans (se kabelns märklapp)  

Kabeln skall förläggas på effektiv golvyta, ej under fasta  skåp eller liknande utrymmen där golvets ovansida ej kan  avge värme till rummet. Det är ofta en fördel om  värmekabeln förläggs med tätare avstånd mellan  slingorna vid ytterväggar. Detta motverkar effektivt  eventuellt kallras.  

Kabelns isolationsresistans (meggning min 50 M )  

Normalt installerar man en värmekabelslinga för varje  rum med egen två‐polig brytare/termostat. 

Om oklarheter angående förläggningen finns så ta gärna  kontakt med   VÄRMEKABELTEKNIK ställer gärna upp med råd och  anvisningar.  Givarens placering vid solinstrålning (syd‐ och västläge) 

Värmekabelslingorna regleras med termostat vars givare  placeras i skyddsrör i golvet mitt mellan två kabelslag. Vid  placering av givaren skall hänsyn tas till eventuell  värmeinstrålning. Grundregeln är att placera givaren i  golvet så att den påverkas minimalt av solens instrålning i  rummet, då kan givaren läggas ”högt” i golvet. När man  måste placera givaren så att väster och södersol lyser in  på golvytan ovanför läggs givaren ”lågt” i golvet: 

 

8  

| Golvvärme 


GOLVVÄRME

VärmeKabelTeknik

Dimensionering av golvvärme (effektberäkning) 

Golvtemperatur:

Vid beräkning av värmebehovet för en  golvvärmeanläggning använder man sig av samma  beräkningsmetod som för andra värmekällor. I normala,  bra isolerade hus med ordinär takhöjd (2,4 ‐ 2,7 m) och  med tvåglasfönster kan man i allmänhet uppnå tillräcklig  uppvärmning även på årets kallaste dagar med en  installerad effekt av 70 ‐ 100 W/m² golvyta. Det exakta  effektbehovet är dock beroende av det geografiska läget  samt även hur huset är placerat i terrängen.  

Den maximala övertemperatur jämfört med  lufttemperaturen som golvet kan anta (Tgö) beräknas  enligt: 

Effektbehov Watt/m² (riktvärden).  Rumstyp 

Lägsta förekommande  utomhustemp. 

‐ 20°C 

‐ 30°C 

‐ 40°C 

Bostäder (utan  badrum) 

60 ‐ 90 

80 ‐ 110 

90 ‐ 120 

Hallar och entréer 

70 ‐ 120 

90 ‐ 130 

100 ‐ 140 

Bad‐ och duschrum 

90 ‐ 140 

100 ‐ 150 

110 ‐ 150 

Garage

60 ‐ 80 

70 ‐ 90 

90 ‐ 110 

Kontor och butiker 

90 ‐ 100 

110 ‐ 

Tgö = 0,07 x installerad effekt/m².   Exempel:  Installerad effekt 80 W/m²  Tgö  = 5,6 °C.   De undersökningar och erfarenheter som gjorts visar att  temperaturer upp till 28°C på golvet upplevs som  behagliga. Vid golvvärme bör man därför sträva efter att  hålla en golvtemperatur som ej överskrider 28°C.   Man kan dock tillåta högre temperaturer i utrymmen där  människor vistas mer sporadiskt , t.ex. på badrumsgolv.  Golvbeläggning  De flesta typer av golvbeläggningar kan användas på ett  uppvärmt golv om installerad effekt ej överskrider  100W/m². Om tveksamhet råder angående detta så  rådgör med leverantören av golvbeläggningen.   Det är inte lämpligt att lägga en isolerad textilmatta på ett  uppvärmt golv, detta på grund av att en sådan matta har  värmeisolerande egenskaper. 

Velox värmekabel installeras ofta för uppvärmning av idrottshallar.  Squash‐ och tennishallar är mycket lämpade att värma med Velox värmekabelslingor. 

Golvvärme | 

9


GOLVVÄRME

VärmeKabelTeknik

Hjälpmedel för val av rätt värmekabel 

Val av standardslinga 

För att underlätta valet av lämplig värmekabel har vi  designat ett antal vanligen förekommande  värmekabelslingor, s.k. standardslingor. 

Arbetsgång:  

Standardslingorna levereras i kartong med påmonterad  kallkabel samt anvisningar för förläggning i satsen ingår  även 2 varningsskyltar. 

Mät upp effektiv golvyta i m² 

Bestäm yteffekt W/m²  

Sök upp aktuell golvyta på diagrammets X‐axel 

Följ linjen uppåt till skärningspunkten för den  bestämda yteffekten. 

Erforderlig totaleffekt samt lämplig slinga kan avläsas i  diagrammets vänstra kant.  Uppgifter om standardslingorna fås ur tabell på sid. 14  Exempel:        Golvyta:  14 m²   Yteffekt:  100 W/m²   Totaleffekt:  1.4 kW   Lämplig slinga:  89 873 44 TCPR‐Rotslinga     89 871 96 TCPR‐Betonggolv 

Standardslingor  Avvaktar Lars‐Åkes svar 

10  

| Golvvärme 


GOLVVÄRME

VärmeKabelTeknik

Beräkning av resistans och längd för värmekabeln när standardslingor inte kan användas    Beräkning av kabelresistans och längd sker lämpligen i  följande ordning: 

Kabel med högre resistans kan inte väljas då det  skulle ge en kortare kabel och därmed allt för hög  effekt per meter kabel.   Alltså väljs det lägre värdet (1.3). 

1. Erforderlig effekt (Pt) för rummet tas ut.  2. Totalresistans (Rt) för värmekabeln beräknas. 

5.

Beräkning av Kabelns verkliga längd   I = Rt / R/m  Exempel:   52 / 1.3    l = 40 m 

6.

Beräkning av c/c‐avstånd  c/c‐avståndet beräknas enligt formeln  c/c = Golvytan x 100 / I  c/c erhålls i cm om golvytan anges i m² och längden i  meter.  Exempel:   8 x 100 / 40    c/c = 20 cm    Det är ofta en fördel att förlägga värmekabeln med  olika c/c‐avstånd i rummet, vid ytterväggar lägger  man tätare och förhindrar på detta sätt eventuellt  kallras. Beräkna dock i sådana fall på samma sätt ut  ett medel c/c‐avstånd som utgångsvärde. Lägg sedan  tätare mellan ytterslagen och glesa ut motsvarande  mellan de inre.  

7.

Resultat   40 m kabel (TCPR) 1.3 Ω/m förläggs med c/c 20 cm. 

8.

Kontrollberäkning P= U²/ r(Ohm)/lpm x L(m)    Exempel: 230² / 40 x 1,3    P = 884 W    P/m² = 111 W     P/m = 21 W 

3. Minsta tillåtna längd beräknas (l).  4. Kabeltyp ( /m) bestämmes.  5. Värmekabelns verkliga längd beräknas (1).  6. Avståndet mellan kabelslagen beräknas (c/c).  7. Resultat.  8. Kontrollberäkning   Exempel:     Badrum i södra Sverige 8 m²,   Betonggolv med keramiska plattor   Effektbehov enl. tabell: ca 110W/m².   1.

Beräkning av erforderlig effekt  Pt= W/m² x Golvytan    Exempel:   110 x 8 = 880    Pt = 880 W  

2.

Beräkning av kabelns totala resistans   Ohms lag R = U²/P  Exempel:   2302 / 880 = 52    Rt = 52 Ω 

3.

4.

Beräkning av kabelns längd i meter   Ur kabeldata hämtas uppgifter om max tillåten effekt    per m (P/m) för aktuell kabeltyp.   I betonggolv:   TCPR  25 W/m   I träbjälklag:   15 W/m.   I = Pt / P/m  Exempel:   880 / 25    l = 35 m 

Beräkning av kabelns resistans per meter   Exempel:   52 / 35    R/m = 1.48 Ω/m     Teoretiskt uträknat värde blir alltså 35 m kabel 1.48  Ω/m.   Vid kontroll i kabeldata upptäcks att det inte finns  någon kabel med just detta resistansvärde.  En kabel med högre eller lägre resistans per meter  måste alltså väljas. Närmaste värden 1.9 resp. 1.3  Ω/m  Golvvärme | 

11


GOLVVÄRME

VärmeKabelTeknik

Övrigt  I vårt beräkningsexempel har vi räknat med  matningsspänningen 230 V, men det går även att  dimensionera kablarna för 380 V.  Av förläggnings‐ och installationstekniska skäl är det  praktiskt att begränsa värmekablarnas längd till ca 100  meter. Vid stora golvytor väljer man därför hellre att lägga  flera korta slingor än en lång.  Exempel:  Ett kontor på 60 m² skall uppvärmas med  värmekablar i golvet.   Effektbehov 110 W/m². Totaleffekt 6.600 W.   Lämplig lösning är att effekten fördelas symmetriskt på en  3‐fasgrupp. 3 x 2.200 W .   Enligt föregående beräkningsmetod löses detta med tre  slingor på vardera 2.200 W som beräknas för 230 V  matningsspänning.  Resultat: 3 x 96 m TCPR 0.25W/m  

 

Styrning Enstaka golvvärmeslingor med 230V slingor styres  vanligen med termostater vars givare placeras i golvet.   Vid större anläggningar använder man sig lämpligen av  automatikskåp som bestyckas med alla erforderliga  komponenter som krävs för en säker och energisnål  golvvärmeanläggning.  VÄRMEKABELTEKNIK har ett omfattande program av  ”standardskåp” som täcker normalinstallationerna.  Vid behov designar och tillverkar vi även specialmodeller  av automatikskåp helt efter kundens önskemål.   Mer om styrning under kapitlet K Reglering 

 

12   

| Golvvärme 


GOLVVÄRME

VärmeKabelTeknik

Standardslingor golvvärme velox TCPR 230 volt  Förläggning i sandbruk eller betong  Art.nr  TCPR 

Kabel Resistans  Längd m  W/m 

Ström

Total Resistans 

90 W/m² 

110 W/m² 

Effekt W/m 

Effekt Total  (W) 

A

m

Yta Ohm 

C/c mm 

Yta Ohm 

C/c mm 

8987182

40.00

7

23.5

175

0.8

300

2.0

265

1.5

200

8987183

12.00

15

19.5

295

1.3

180

3.3

220

2.7

180

8987184

8.00

17

23.0

390

1.7

136

4.5

255

3.5

205

8987185

5.35

20

25.0

495

2.2

107

5.5

275

4.5

225

8987186

4.00

23

25.0

575

2.5

90

6.5

280

5.0

225

8987187

2.90

2.7

25.0

675

2.9

78

7.5

277

6.0

226

8987188

1.90

35

23.0

795

3.5

67

9.0

250

7.0

205

8987189

1.30

45

20.0

905

3.9

58

10.0

222

8.0

182

8987190

1.00

53

19.0

1000

4.4

53

11.0

207

9.0

170

8987192

0.65

63

20.5

1290

5.6

41

14.5

230

11.5

182

8987196

0.45

73

22.0

1610

7.0

33

18.0

246

14.5

198

8987198

0.36

82

22.0

1790

7.8

29.5

20.0

244

16.0

195

8987202

0.25

100

19.4

2115

9.2

25

23.5

235

19.5

195

SATSINNEHÅLL: Värmekabel enligt tabellen med kallkabel monterad, varningsskyltar. 

Golvvärme | 

13


GOLVVÄRME

VärmeKabelTeknik

Standardslingor golvvärme VELOX TCPR 230 V tunna  golv  Värmekabeltekniks golvvärme kan du lägga på alla typer  av golvunderlag; plastmatta, spånskiva eller betonggolv i  torra eller våta utrymmen. En viktig förutsättning är alltid  att bygghöjden hålls nere. Här är varje millimeter  betydelsefull. en låg nivåskillnad innebär att du slipper  höja trösklar och såga av inåtgående dörrar. Med  Värmekabeltekniks värmekabel TCPR klarar du dig med ca  15 mm:s nivåskillnad inkl. golvbeläggningen.  TCPR 

Färdigmonterat värmekabelelement för golvvärme vid  renovering och ombyggnad, bygghöjd 5‐6 mm. Värme‐ elemeten är av typ återledarkabel och levereras med  kallkabel för anslutning i en ände. Bygghöjd min.15‐20  mm till färdig golvyta. 

Golvyta (m²) 

Kabeltyp   TCPR  (W/m) 

Kabellängd (m) 

Effekt kabel  (W/m) 

Effekt total  (W) 

Effekt golvyta  (W/m²) 

Strömförbrukning   c/c (mm)  (A) 

E‐nr

2.0

12.00

20

11

220

110

0.95

100

8987332

3.0

8.00

23

13

290

96

1.3

130

8987333

4.0

4.00

33

12

400

100

1.8

121

8987334

5.0

2.90

38

13

480

96

2.1

132

8987335

6.0

1.90

46

13

605

101

2.6

130

8987336

7.0

1.30

57

13

715

102

3.1

123

8987337

8.0

1.00

65

13

815

102

3.6

123

8987338

9.0

0.82

70

13

920

102

4.0

128

8987339

10.0

0.65

78

13

1045

104

4.5

128

8987340

12.0

0.45

95

13

1235

103

5.4

126

8987342

14.0

0.36

107

13

1375

98

6.0

131

8987344

16.0

0.25

130

13

1630

102

7.0

123

8987346

18.0

0.18

158

12

1860

103

8.0

120

8987348

20.0

0.18

150

13

1960

98

8.5

133

8987350

Styrning: Elektronisk termostat.  Känselkroppen förläggs i VP‐rör (10 alt. 16mm) i golvet. VP‐röret skall ligga mitt mellan två kabelslag och 50‐100cm ut från  vägg.  Termostatinställning: 24‐28°C.  Driftsspänning: 230V 

14  

| Golvvärme 


GOLVVÄRME

VärmeKabelTeknik

Kallrasskydd  Vid vissa byggnadskonstruktioner uppstår det köldbryggor  utefter vägg‐ livet i bottenplattan. Detta orsakar kallras,  vilket upplevs som golv‐ drag. En effektiv metod att  förhindra detta är att förlägga värmekabel i  bottenplattan. Värmekabeln läggs i betongen, med ett  slag runt bottenplattan alldeles innanför vägglivet.   Denna typ av värmekabelinstallation är lämplig att  integrera med annan golvvärme t.ex. i entréer, hallar eller  badrum. Lämplig effekt: 20 ‐ 25 Watt/meter kabel. Kabeln  styres manuellt eller med termostat, givaren placeras i  skyddsrör under vägglivet 5 ‐ 10 cm utanför värmekabeln 

 

Andra värmekabeltillämpningar   Garageinfarter  Garageinfarter och andra körytor kan effektivt och enkelt  hållas snö‐ och halkfria med hjälp av värmekabel.   Du kan med specialkabeln Velox TCPR förlägga  värmekabeln direkt i asfalt och därmed få en effektiv och  snabb uppvärmning.  Trappor / Entréer   

Trappor och ramper och andra entrèpartier är också  lämpliga att värma upp med Velox värrmekabel. 

Du får mindre skräp och fukt in i lokalen. Skydd mot snö  och is är andra fördelar som du får med eluppvärmda  trappor och entrèpartier.  Stuprör och rännor   Hängrännor och stuprör är andra användningsområden  för Velox värmekablar. För villor och garage krävs ofta  korta längder av värmekabel, Velox BTL‐Safe T är då oftast  den lämpligaste värmekabeln     

      Golvvärme | 

15


GOLVVÄRME

VärmeKabelTeknik

       

Telephone: +46‐301‐418 50 – Email: info@vkts.se – Homepage: www.vkts.se   

Industrihuset

Södra Hedensbyn 43 

S‐430 64 HÄLLINGSJÖ 

S‐931 91 SKELLEFTEÅ 

Sweden

Sweden

Fax: +46‐301‐418 70 

Fax: +46‐910‐881 33 

16   

| Golvvärme 

Golvvärme  
Golvvärme  

Golvvärme i boytor, stallar

Advertisement