Page 1

VärmeKabelTeknik    

Frostskydd

 

  från 

 


Frostskydd   2    Användningsområden

VärmeKabelTeknik

En fysikalisk grundregel säger att all värmetransport sker  från varma zoner till kalla.  Detta medför att t.ex. rörledningar som omges av låga  temperaturer avger värme genom isoleringen.  Värmeförlustens storlek är beroende av rörets  diameter, isoleringens tjocklek och material, samt  skillnaden i temperatur mellan rörledningen och  omgivning. Om värmeförlusten blir tillräckligt stor finns  risk för att vätskan i rörledningen fryser eller på annat  sätt tar skada. 

Vid isbildning i rörledningar är även risken stor för att  ledningen fryser sönder.  Ett enkelt och effektivt sätt att förhindra isbildning på  grund av låg omgivningstemperatur är att förlägga  värmekabel på eller i rörledningarna.  Avsikten är alltså inte att värma upp röret, utan endast  att kompensera den värmeförlust som sker genom  isoleringen. 

Exempel på applikationer: 

Hur är det med energiförbrukningen?

• Vatten och avloppsrör som ej ligger på frostfritt 

Värmekabeln har genom att värmen alstras direkt i  kabelns motståndstråd en mycket hög verkningsgrad. 

• • •

djup. Dräneringsrör  Kondensrör från kylaggregat.  Processrör. 

Monteringen av kabeln utförs så att det blir god termisk  kontakt mellan kabeln och mediet som skall  frostskyddas. 

Tankar och cisterner kan givetvis frostskyddas enligt  samma metod. 

Dessa två faktorer tillsammans med en termostat som  styr kabeln så att den är tillslagen endast när frysrisk  finns gör att frostskyddsanläggningar med värmekabel  är mycket energisnåla.  Tumregel:  10 Watt/m är tillräcklig effekt för att frostskydda: 

• en 50 mm VA‐ledning förlagd i mark.  • en 50 mm VA‐ledning isolerad med 50 mm vid ‐  

Hur fungerar Velox-frostskydd? Genom att förlägga värmekabel med lämplig effekt,  utefter rörledningen, eller inuti röret i direktkontakt  med mediet, tillför man den värme som behövs för att  kompensera värmeförlusten från röret.     

25oC. en 25 mm VA‐ledning isolerad med 50 mm vid ‐ 35oC.  Mer om reglering och kontroll under avsnittet  REGLERING 


VärmeKabelTeknik     Vanligast förekommande kabeltyper är TCPR och BTL-10

Frostskydd 3

Dessa kablar är de vanligast förekommande typerna när  det gäller frostskydd av VA‐ledningar, och är de  kabeltyper som Velox standardslingor är tillverkade av.  Vid mer speciella behov av frostskydd eller varmhållning  hänvisas till kapitel G’ INDUSTRIVÄRME’. 

BTL‐10 är en självbegränsande  värmekabel med olinjär uteffekt,  dvs. vid sjunkande  omgivningstemperatur ökar  uteffekten.  BTL‐10:s uteffekt ändras från att  vid +65oC vara nästan 0 W/m till  att vid +5oC vara ca 10 W/m.  BTL‐10 kan kapas till exakt den  längd man behöver och lämpar  sig därför att lagerhålla som universell frostskyddskabel. 

TCPR är en serieresistiv värmekabeln med återledare  och levereras monterad med ändavslutning och  kallkabel. 

BTL‐10 är lämplig för både in‐ och utvändig förläggning.  BTL‐10 säljes som ”Frostlåda” med kabeln, an ‐ avslutningssatser och varningsskyltar förpackade i ”lätt‐ att‐ha‐med‐i bilen‐låda”. 

TCPR är lämplig för såväl ut‐ som invändig förläggning.  TCPR kan erhållas som standardslingor (20‐100 m) eller  som specialdesignad slinga. 

  Standardslingorna med data och beställningsnummer  presenteras efter avsnittet Dimensionering av  frostskydd.     


Frostskydd   4    Utvändig förläggning

VärmeKabelTeknik

Värmekabeln monteras mot röret innanför isoleringen.  Vid detta förläggningssätt är det viktigt att värmekabeln  ligger väl an mot rörledningen som skall frostskyddas så  att värmeöverledningen blir god.  En metod som ger mycket god värmeöverledning är att  man då kabeln är uppfäst på rörledningen, lägger Al‐ tape över kabeln och mot röret utefter kabelns längd. 

För att fästa upp kabeln på röret rekommenderas att  använda glasvävstape då den är värmebeständig och  samtidigt skonsam mot kabeln. 

Invändig förläggning Kabeln monteras inne i röret i direktkontakt med  mediet.  Ett enkelt sätt att frostskydda befintliga och redan  isolerade rörledningar och vid nyanläggning är att  förlägga värmekabel inne i rören. 

Fördelen med denna metod är att kabeln kommer i  direktkontakt med mediet som ska värmas, vilket ger  snabb upptining och lägre driftskostnad, då man klarar  svårare förutsättningar med lägre effekt. 

Om effektbehovet per meter rörledning  överensstämmer eller är något lägre än värmekabelns  effekt per meter läggs kabeln ut på röret och fästes upp,  lämpligen med glasvävstape, tvärs röret med c/c‐ avstånd 250‐350 mm.  Om effektbehovet per meter rörledning är större än  värmekabelns effekt per meter gör man en så kallad  spiralisering.  Exempel:  Effektbehov 15 W/m rörledning, värmekabel 10 W/m.  Om 1.5 m värmekabel förlägges på 1 m rörledning så  erhåller man 15 W/m rörledning   

Plaströr Värmekabel med högre effekt än 12 W/m ska inte  förläggas i direktkontakt med plaströr då kabelns  manteltemperatur kan ge skador på röret.  Vid högre effektbehov kan värmekabeln förläggas i sand  på några centimeters avstånd, så att en värmespärr  skapas mellan kabeln och röret. 


VärmeKabelTeknik     Isolerade rörledningar fritt ovan mark.

Frostskydd 5

Tumregel för effektbehovet i normalfall:  ƒ -

Effektbehov 10 W/m rörledning om:  rördiameter är max. 50 mm isoleringen är min 50 mm mineralull lägsta omgivningstemperatur är -30oC

I annat fall beräknas effektbehovet enligt:    P/m = 

2 x π x dt x k x S  In (dy ÷ di) 

P/m =  Effektbehov i W/m.  dt 

= Temperaturdifferens i oC 

k

= Isolermaterial  k‐värde  i  W/moC  (J/moC  x  1.16) 

S

= Säkerhetsfaktor. Sätts till 1.3‐1.7 beroende av  utsatthet för väder och vind. 

dy

= Isoleringens ytterdiameter i mm 

di

= Rörets ytterdiameter i mm. 

(lägsta tillåtna mediatemperatur minus lägsta  förekommande omgivningstemperatur). 

För mineralull 0.046 W/moC 

Cisterner fritt ovan mark Effektbehov: Totala effektbehovet räknas fram enligt: 

Pt 

A x k x dt x 1.25 x S  I 

Pt

= Erforderlig effekt (Totaleffekt i W) 

A

= Cisternens uppvärmningsbara mantelyta i m² 

k

= Isoleringens värmekonduktivitet i W/moC 

dt

= Temperaturdifferens i oC 

S

= Säkerhetsfaktor  (1.3‐1.7  utsatthet för bl.a vind) 

=

(för mineralull = 0.046) 

(lägsta tillåtna mediatemperatur minus lägsta  förekommande omgivningstemperatur) 

Isoleringens tjockled i meter. 

Varmhållning och uppvärmning av rör, tankar och  cisterner behandlas utförligare under katalogflik G  INDUSTRIVÄRME 

beroende

av


Frostskydd   6    Rörledningar oisolerade, förlagda i mark

VärmeKabelTeknik

Marktemp (mt).

Effektbehov: Anges i Watt/meter rörledning och beräknas enligt: 

Förläggn ings‐ djup i  cm 

1

2

3

4

Klimatzon

Pm

= 0.021 x dy x mt 

Pm

= Erforderlig effekt i W/m. 

25

17.6

22.6

27.8

33.0

dy

= Rörets ytterdiameter i mm. 

50

7.0

10.6

13.8

18.0

mt

= Marktemperatur  beroende  av  klimatzon  och  läggningsdjup (fås ur tabellen) 

60

6.5

10.0

13.2

17.4

80

5.3

8.7

12.0

16.2

100

4.1

7.3

10.7

15.0

150

1.2

4.0

7.5

12.0

200

0.7

4.4

9.0

Rörledningar isolerade, förlagda i mark Effektbehov: Anges i Watt/meter rörledning och beräknas enligt:    Pm 

Pm

= Erforderlig effekt i W/m 

k

= Isoleringens värmekonduktivitet i W/moC 

mt

= Marktemperatur  beroende  av  klimatzon  och  läggningsdjup (fås ur tabellen) 

dy

= Isoleringens ytterdiameter. 

di

= Isoleringens innerdiameter. 

2 x π x k x mt x 1.2  ln (dy ÷ di) 

För mineralull = 0.045 

Rörledningar förlagda i rörgravar Vid dimensionering av frysskydd i rörgravar påverkas  såväl effektbehovet som förläggningssättet av en mängd  faktorer såsom rörgravens djup, konstruktion och  isolering.  VÄRMEKABELTEKNIK har stor kunskap och erfarenhet  av olika typer av värmekabelapplikationer och bistår  gärna med råd och anvisningar vid projektering och  förläggning även vid denna typ av  värmekabeltillämpning.  VÄRMEKABELTEKNIK tar givetvis hand om hela  projekteringen av värmekabelanläggningen om så  önskas.   


VärmeKabelTeknik     Frostskydd av rörledningar med självbegränsande kabel Kabel: BTL‐10  Förläggning: In‐ och utvändigt montage.  Spänning: 220 Volt.  BTL‐10 är en värmekabel av självbegränsande typ med  ett temperatur/effekt‐förhållande anpassat för  frostskydd.  BTL‐10 kapas och an/avsluts enkelt på  monteringsplatsen.  BTL‐10 saluföres som metervara alternativt förpackad i  30, 50 eller 100 m ringar tillsammans med lämpligt antal  an/avslutningssatser för utvändigt montage. För  invändigt montage finns kompletteringssats som  tillbehör.   

Frostskydd 7 Artikelnr  Artikel  8986130  Kabel BTL‐10  8986139  An/Avslutningssats för utvändig  förläggning inkl. varningsskylt  8986138  Kompletteringssats för invändig  förläggning  Art.nr 

Artikel

Kabelläng d

Antal an/avslut‐ ningssatser 

8986133

Frostlåda 25 

25 m 

5 st 

8986135

Frostlåda 50 

50 m 

10 st 

8986137

Frostlåda 100 

100 m 

15 st 


Frostskydd   8    Värmekabelelement för frostskydd av rörledningar

VärmeKabelTeknik

Frostskydd på Pinnpack  Förläggning: Utvändigt montage  Spänning: 230 V  Värmekabelteknik presenterar frostskyddskabel i  längder anpassade för fast anslutning med 1 m  anslutningsledning.  BTL‐10 Självbegränsande värmekabel gör att du får en  stor säkerhet. Risk för överhettning finns ej.  Pinn‐packen finns i längder från 1 ‐ 18m, längre längder  på begäran. Den levereras med 1 m anslutningsledning.   Pinnpack‐element finns även för invändigt montage i  plastslang, min. 25  Längd 

Effekt

(m)

(W)

Längd

Effekt

(m)

(W)

1101010

1

10

1101070

7

70

1101015

1,5

15

1101080

8

80

1101020

2

20

1101090

9

90

1101025

2,5

25

1101100

10

100

1101030

3

30

1101120

12

120

1101040

4

40

1101140

14

140

1101050

5

50

1101160

16

160

1101060

6

60

1101180

18

180

Art.nr

Art.nr

Förläggning: Invändigt montage  Spänning: 230 V  Pinnpack‐element finns även för invändigt montage i  plastslang, min. 25mm diameter. Den levereras då med  påmonterad kabelgenomföring "R‐20‐förskruvning".  Den har en utvändig gänga R20 som du anpassar mot T‐ röret med en övergångsnippel.  Art.nr 

Längd

Effekt

(m)

(W)

11020101

1

10

11020151

1,5

11020201

Art.nr

Längd

Effekt

(m)

(W)

11020701

7

70

15

11020801

8

80

2

20

11020901

9

90

11020251

2,5

25

11021001

10

100

11020301

3

30

11021201

12

120

11020401

4

40

11021401

14

140

11020501

5

50

11021601

16

160

11020601

6

60

11021801

18

180

 


VärmeKabelTeknik     Värmekabelelement för frostskydd av rörledningar

Frostskydd 9

Kabel: TCPR 

Kabel: TCPR

Förläggning: Invändigt montage 

Förläggning: Utvändigt montage 

Spänning: 230 V 

Spänning: 230 V 

TCPR är en serieresistiv värmekabel av återledartyp, den  kan därför utföras med trycktät ändavslutning och  monteras inuti en rörledning. 

TCPR är en serieresistiv värmekabel av återledartyp, den  kan därför utföras med trycktät ändavslutning och  monteras inuti en rörledning. 

Satsinnehåll: Värmekabelelement    2 m kallkabel monterad    Kabegenomföring R20    Varningsskylt    E‐nr  Beteckning  Rörlängd  TCPR I  (m)  8987124  20/  12.00  20 8987125  25/  8.00  25 8987126  30/  5.35  30 8987127  35/  4.00  35 8987128  40/  3.90  40 8987129  45/  2.90  45 8987130  50/  1.90  50 8987131  55/  1.90  55 8987132  60/  1.30  60 8987133  65/  1.30  65 8987134  70/  1.00  70 8987135  80/  0.65  80 8987136  85/  0.65  85 8987137  90/  0.65  90 8987138  100/  0.45  100 

Satsinnehåll:Värmekabelelement   1 m kallkabel monterad    Kabegenomföring R20    Varningsskylt    E‐nr Beteckning  Rörlängd  TCPR F  (m)  8987154 20/ 12.00  20  8987156 25/ 8.00  25  8987158 30 5.35  30  8987160 35/ 4.00  35  8987162 40/ 2.90  40  8987163 45/ 2.90  45  8987164 50/ 1.90  50  8987165 55/ 1.90  55  8987166 60/ 1.30  60  8987168 65/ 1.30  65  8987170 70/ 1.00  70  8987172 80/ 0.65  80  8987174 85/ 0.65  85  8987175 90/ 0.65  90  8987176 100/ 0.45  100 

Effekt (Wtot)  220  265  330  378  456  405  557  506  678  626  758  1017  957  904  1175 

Effekt (W/m) 10.0 9.7 10.0 9.9 10.4 8.3 10.2 8.5 10.4 8.8 10.4 11.6 10.3 9.2 10.0

Effekt (Wtot) 220 265 330 378 456 405 557 506 678 626 756 1017 957 904 1175

Effekt (W/m) 10.0 9.7 10.0 9.9 10.4 8.3 10.2 8.5 10.4 8.8 9.9 11.6 10.3 9.2 10.8


Frostskydd  10    VELOX PREFROST

VärmeKabelTeknik

Matningsspänning: 220 V.

Velox Prefrost är en komplett enhet med isolerad  plastslang (32 mm), T‐stycke och värmekabel  ihopmonterat till en enhet, färdig för inkoppling till  vatten och elnät. 

Art.nr 8986171  8986172  8986173  8986174  8986175  8986176  8986177  8986178 

Velox Prefrost finns i standardlängder enligt vidstående  tabell. Andra längder offereras på begäran. 

Reglering av frostskyddsanläggningar Ett funktionellt och säkert frostskydd med minimal  effektförbrukning kräver att värmekabelns tillslag styrs  med någon form at temperaturkännande styrutrustning. 

Effekt (W)  80  140  200  245  300  345  420  510 

Rörledning (m)  (W/m)  6  10.0  12  10.0  20  10.0  25  9.9  30  10.0  35  9.9  40  10.5  50  10.2 

Ström (A)  0.3  0.5  1.0  1.2  1.4  1.6  2.0  2.2 

Beroende av anläggningens omfattning och  funktionskrav kan reglering ske enligt flera olika  metoder.  Regleringens funktion blir beroende av mätmetod samt  styrutrustningens egenskaper.   

MÄTMETODER

Direkt mätning: Den effektivaste och funktionellt bästa lösningen erhålls  om mätgivaren kan placeras direkt i mediet som skall  frostskyddas eller varmhållas.   

Indirekt mätning:

Ofta är det av olika anledningar svårt att installera en  mätgivare inuti ett processkärl. Mätgivaren monteras i  sådana fall direkt mot processkärlets utsida. Denna  metod ger oftast en fullt acceptabel mätnoggrannhet  om det är god termisk kontakt mellan mediet och  mätgivaren, dvs. att processkärlen är tillverkade av  metalliskt material. 

Mätning av omgivningstemperaturen:

Vid mindre anläggningar typ frostskydd av VA‐ledningar  kan man ofta nöja sig med att placera mätgivaren i  omgivande utrymme och styra värmekabeln så att den  startar när omgivningstemperaturen är så låg att det  finns risk för frysning. Denna metod fungerar  tillfredsställande men ger inte den optimalt lägsta  energiförbrukningen.   


VärmeKabelTeknik     Styrningstutrustningar

Frostskydd 11

TERMOSTATER: Med en termostat styr man  anläggningen enligt ON/OFF‐metoden, dvs värmekabeln  är antingen till eller frånslagen.  Termostater finns i en mängd olika utföranden och  funktionsmöjligheter, såsom kapillär/resistiv givare,  fast/variabel tillslagstemperatur, variabel till/från ‐ differens, brytande/slutande/växlande kontaktfunktion  m.m.  VÄRMEKABELTEKNIK har ett omfattande program av  termostater som gör att vi alltid kan offerera en för  anläggningen lämplig styrutrustning.     

Automatikskåp VÄRMEKABELTEKNIK har ett omfattande program av  komplett utrustade automatikskåp för styrning av  anläggningar där det krävs en mer omfattande  kringutrustning såsom jordfelsbrytare, kontaktorer,  larmutgång, säkringar m.m. Förutom vårt standardpro‐ gram, som omfattar skåp från en 1‐fas till fyra st 3‐ fasgrupper med olika funktionsmöjligheter, konstruerar  och tillverkar vi automatikskåp enligt funktionskrav från  våra kunder. 


Frostskydd  12   

VärmeKabelTeknik

Telephone: +46‐301‐418 50 – Email: info@vkts.se – Homepage: www.vkts.se   

Industrihuset

Södra Hedensbyn 43 

S‐430 64 HÄLLINGSJÖ 

S‐931 91 SKELLEFTEÅ 

Sweden

Sweden

Fax: +46‐301‐418 70 

Fax: +46‐910‐881 33   

Frostskydd  

Frostskyddsapplikationer, Vatten och avloppsrör som ej ligger på frostfritt djup. Dräneringsrör Kondensrör från kylaggregat. Processrör. Tan...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you