Page 1

Wetenswaardigheden JCI accreditatie versie: 2012

Voor vragen en opmerkingen versie: 19 aprilv5 2012 betreft: vragen met betrekking tot IPSG’s contactpersoon: Henk Greuter/h.h.greuter@amc.uva.nl tst: 65373 sein:8157163


INLEIDING

Geachte collega’s, In deze presentatie treft u vragen die tijdens de accreditatie van de Joint Commission International in de laatste week van juni 2012 aan de orde kunnen komen. De presentatie is slechts een hulpmiddel om u voor te bereiden op deze audit, zodat u een indruk krijgt over het proces en de vragen die auditoren aan u kunnen stellen. We hebben een aantal pagina's voorzien van hyperlinks die door aan te klikken direct naar het juiste beleidsstuk en of protocol leiden waar u het antwoord op de vraag kunt vinden. Voor de vragen die in deze presentatie zijn opgenomen geldt, dat alleen de vragen van toepassing zijn die aansluiten op uw professionele domein en verantwoordelijkheden.


Standaard vragen van de JCI consultants.

Wanneer de consultants van JCI een bezoek brengen aan uw afdeling kunnen de volgende vragen gesteld worden aan u en uw collega’s. De vragen die u moet kunnen beantwoorden, vallen binnen uw professionele verantwoordelijkheid en hebben betrekking op een van de aspecten die in de illustratie hierna staan. Het is ook van belang dat u de beleidsdocumenten en of de protocollen kunt vinden op intranet 1

2 Waar bent u verantwoordelijk voor? (verpleegkundig, medisch anders)

4

Waar ziet u de risicovolle aspecten in uw praktijk?

3

Wat doet u als zich toch een incident voordoet?

Wat doet u om de risico’s tot een minimum te beperken?

Informatie met betrekking tot het bezoek:  Raadpleeg indien nodig de Intranet site AMC: Ga naar Intranet amc> JCI-patientveiligheid> thema

specials of Kwaliteithandboek AMC.

 Raadpleeg de Waaier Kwaliteit en Veiligheid AMC.  Het AMC zorgt ervoor dat tijdens de audit tolken beschikbaar zijn. Maak er gebruik van: het is een spannend moment en in de eigen taal gaat het eenvoudiger.  Voor alle vragen geldt: ‘Vertel wat je doet en laat het zien” en beperk je met antwoorden strikt tot de vragen.  Vertel waar je trots op bent in je werk.  Benoem de goede ontwikkelingen van de afdeling.


-2- Vragen met betrekking tot de IPSG’s Patient-Centered Standards (International Patient Safety Goals)

IPSG

STANDAARD VRAGEN  Wat is het beleid en hoe is de werkwijze, waarom wordt afgeweken van het beleid?  Waar vind je de informatie (protocollen e.d.) (PDMS informatie) (Referentiewaarden)?  Waar ben je als team trots op?

IPSG 1 Identificatie&verificatie

 Wanneer past u identificatie en verificatie toe? Beleid  Kunt u aangeven waarom dit belangrijk is? Beleid  Welke gegevens legt u vast? Beleid

IPSG 2 Read Back

 Wat doet u bij het ontvangen van een telefonische opdracht? Beleid  Indien u gebruik maakt van read back, hoe werkt dit? Beleid  In welke situaties wordt gebruik gemaakt van read-back? Beleid

IPSG 3 (zie ook MMU) Hoog risico medicatie

    

IPSG 4 Juiste Patient, Juiste zijde, Juiste procedure

 Kunt u iets vertellen over het gebruik van Surpass en Time Out binnen of buiten het OK complex?  Welk document of welke procedure gebruikt u tijdens Surpass of Time Out binnen of buiten het OK complex?  Op welke wijze vindt registratie plaats van de bevindingen? Beleid

IPSG 5 (zie ook PCI) Voorkomen Ziekenhuis gerelateerde infecties

 Welke patiënten gebruiken momenteel antibiotica op de afdeling?  Welke voorzorgsmaatregelen worden getroffen om ziekenhuisinfecties tegen te gaan? Protocol  Welke isolatiemaatregelen worden op uw afdeling toegepast? Richtlijn

IPSG 6 Voorkomen van valincidenten

 Hoe is het voorkomen van valincidenten opgenomen in het behandelplan? Protocol  Welke afspraken gelden met betrekking tot medicatiegebruik in relatie tot vallen? Beleid

Kunt u iets vertellen over het voorschrijven, verstrekken en toedienen van medicatie? Beleid Welke afspraken gelden bij het gebruik van thuismedicatie? Beleid Hoe is de opslag van medicatie georganiseerd? Beleid Kunt u iets vertellen over het vastleggen en bewaken van medicatie? Beleid Welke hoogrisico medicatie is door het AMC beschreven? Beleid


-2.1- Vragen met betrekking tot de Patient- Centered standards Patient-Centered Standards

Standards

STANDAARD VRAGEN  Wat is het beleid en hoe is de werkwijze, waarom wordt afgeweken van het beleid?  Waar vind je de informatie (protocollen e.d.) (PDMS informatie) (Referentiewaarden)?  Waar ben je als team trots op? Opname in het AMC  Wat kunt u vertellen over het opnamebeleid (bijvoorbeeld: prioritering van de patiënten (TRIAGE)?  Welke informatie ontvangen patiënten over uw afdeling?  Op welke wijze tracht u duidelijk te krijgen of een patiënt en-/of diens familie begrijpt wat is besproken?  Op welke wijze vindt de beoordeling van de zorgbehoefte plaats en waar legt u deze informatie vast?

ACC Access to Care and Continuity of Care

Zorg continuïteit  Op welke wijze vindt de overdracht plaats binnen het AMC (IC naar afdeling en omgekeerd of naar onderzoeksafdelingen)?  Op welke wijze vindt de overdracht naar een externe instelling plaats?  Kunt u iets vertellen over de ontslagprocedure, welke activiteiten worden in gang gezet, wanneer begint u daarmee en hoe betrekt u de patiënt en-/of familie en andere zorgverleners? Ontslag, overplaatsing en vervolgzorg  Op welke wijze verzorgen wij de overdracht naar externe instellingen bij overplaatsing en ontslag, welke zorginstanties worden hierbij betrokken?  Hoe borgen wij de overdracht van gegevens bij interne en externe overplaatsing, kortom welke werkwijze wordt gebruikt (denk aan het gebruik van een schriftelijke en mondelinge overdracht, Ticket to Ride, e.d.?  Welke criteria gebruiken wij in het AMC voor overplaatsing naar een IC afdeling en welke criteria gebruiken wij voor overplaatsing van de IC naar een niet IC afdeling? Transport van patiënten  Welke richtlijnen gelden bij vervoer/transport binnen het AMC, bv Ticket to Ride wat is het gebruik van de bedhekken?  Welke afspraken gelden bij een patiënt die tijdens zijn of haar transport is voorzien van apparatuur, infuus e.d.?


-2.2- Vragen met betrekking tot de Patient- Centered standards Patient-Centered Standards

Standards

PFR Patient and Family Rights

AOP Assessment Of Patients

STANDAARD VRAGEN  Wat is het beleid en hoe is de werkwijze, waarom wordt afgeweken van het beleid?  Waar vind je de informatie (protocollen e.d.) (PDMS informatie) (Referentiewaarden)?  Waar ben je als team trots op? Algemeen  Hoe gaan wij om met bescherming van patiënten voor niet-gewenste bezoekers?  Hoe gaan wij om met bescherming van kinderen, bijvoorbeeld risico op weglopen?  Hoe weet u dat wanneer u patiënten voorlichting geeft, deze die ook begrijpen?  Welke middelen voor het geven van voorlichting gebruikt u, denk ook aan tolken?  Hoe gaan wij om met de eigendommen van patiënten en wat doet u in geval van diefstal?  Hoe gaan wij om met het registreren van klachten, wijzen wij patiënten op deze mogelijkheid? Informed Consent  Op welke wijze wordt de patiënt en diens familie of wettelijk vertegenwoordiger geïnformeerd over zijn ziekte, behandeling, alternatieven? (denk aan code behandelbeperking)  Wordt hiervan een aantekening gemaakt en zo ja, waarin wordt vastgelegd dat het besproken is?  Voor welke procedures is informed consent van toepassing binnen uw afdeling? Hoe is dit aantoonbaar? Onderzoek  Hoe informeren wij patiënten die deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek, denk aan de MEC? Orgaandonatie  Op welke wijze informeren wij patiënten over orgaandonatie? Algemeen  Wanneer neemt u het 1e assessment af, hoe gaat zo’n gesprek, wie nemen deel?  Wanneer wordt een re-assesment uitgevoerd, binnen hoeveel dagen na opname?  Welke vragen komen ter sprake en hoe wordt gevolg geven aan de bevindingen? Laboratorium en radiologie e.d.  Waar kun je de uitslagen vinden van bijvoorbeeld radiologie, laboratorium e.d. Lokaal uitvoeren van onderzoek  Indien op de afdeling laboratorium onderzoek wordt uitgevoerd, welke training heeft u gekregen e.d.?


-2.3- Vragen met betrekking tot de Patient- Centered standards Patient-Centered Standards

Standards

COP Care Of Patients

STANDAARD VRAGEN  Wat is het beleid en hoe is de werkwijze, waarom wordt afgeweken van het beleid?  Waar vind je de informatie (protocollen e.d.) (PDMS informatie) (Referentiewaarden)?  Waar ben je als team trots op? Algemeen  Hoe gaan wij om met de planning van zorg aan de patiënten, bijvoorbeeld de doelstellingen en acties, waar staan deze beschreven, met wie besproken? Zorg voor alle patiënten  Welke gegevens worden in het patiënten dossier geregistreerd (digitaal en-/of schriftelijk)? Zorg voor risico patiënten  Kunt u iets vertellen over de procedures van een spoedopname, wie doet wat en waar worden bevindingen geregistreerd, vervolgacties e.d.?  Kunt u iets vertellen over de reanimatieprocedure, wie doet wat, heeft u een training in het AMC gevolgd?  Kunt u iets vertellen over het gebruik van toediening van bloed en bloedproducten?  Kunt u iets vertellen over de zorg van bijvoorbeeld dialysepatiënten, patiënten die voor een chemokuur komen, patiënten met overdraagbare aandoeningen, ouderen, kinderen? Voeding en voedingstherapie  Kunt u iets vertellen over de bereiding, opslag en verstrekking van voeding?  Indien sprake is van voedingstherapie, welke werkwijze gebruikt u, welke score (richtlijnen) gebruikt u waar worden bevindingen geregistreerd, met wie besproken, wie ziet toe op de voedingstoestand van de patiënt? Pijnbehandeling  Patiënten worden ondersteund bij een effectieve pijnbestrijding, hoe wordt dit bij u op de afdeling gedaan, welke score (richtlijnen) gebruikt u?  Welke patiënten gebruiken op uw afdeling pijnmedicatie en met welke frequentie worden controles uitgevoerd met betrekking tot pijnbestrijding? Zijn deze controles aantoonbaar? Stervensbegeleiding  Op welke wijze besteedt u aandacht aan stervensbegeleiding op uw afdeling, wie zijn betrokken?


-2.4- Vragen met betrekking tot de Patient- Centerd standards Patient-Centered Standards

Standards

ASC Anesthesia And Surgical Care

STANDAARD VRAGEN  Wat is het beleid en hoe is de werkwijze, waarom wordt afgeweken van het beleid?  Waar vind je de informatie (protocollen e.d.) (PDMS informatie) (Referentiewaarden)?  Waar ben je als team trots op? Algemeen  Worden bij u op de afdeling patiënten opgenomen die sedatie of anesthesie ontvangen?  Wordt hierbij gebruik gemaakt van de Surpass of Time Out en zo ja, kunt u vertellen hoe deze procedure verloopt, wie zijn betrokken, waar worden handelingen en bevindingen geregistreerd?  Wordt voor deze procedures specifiek informed consent afgegeven? Is dit aantoonbaar?  Welke procedure volgt u ingeval van een complicatie? Zorg bij sedatie & anesthesie  Wie zijn tijdens de procedure aanwezig?  Welke controles voert u uit?  Op welke wijze vindt registratie plaats, en welke gegevens worden beschreven? Chirurgische zorg  Welke gegevens worden in het dossier vastgelegd?  Indien een patiënt wordt over geplaatst naar een andere afdeling, welke ontslagcriteria gebruikt u?  Op welke wijze vindt de overdracht plaats (zowel intern als extern)?


-2.5- Vragen met betrekking tot de Patient- Centered standards Patient-Centerd Standards

Standards

MMU Medication Management and Use

STANDAARD VRAGEN  Wat is het beleid en hoe is de werkwijze, waarom wordt afgeweken van het beleid?  Waar vind je de informatie (protocollen e.d.) (PDMS informatie) (Referentiewaarden)?  Waar ben je als team trots op? Algemeen Kunt u vertellen hoe het proces is georganiseerd rond om medicatie, wie doet de leveringen, waar kunt u informatie vinden over medicatie, wat doet u ingeval van een incident, welke rol heeft u in het kader van medicatieveiligheid? Opslag  Welke afspraken gelden in het AMC met betrekking tot opslag en beheer van medicatie, denk aan de kamers op slot, welke medicatie in de koelkast, opiaten e.d.?  Kunt u aangeven welke afspraken gelden aangaande thuismedicatie?  Kunt u aangeven hoe wordt omgegaan met geconcentreerde elektrolyten, antibiotica, chemotherapie?  Wat is het gebruik en hoe groot is uw voorraad? Aanvragen en vastleggen  Kunt u vertellen over het proces van medicatie aanvragen en wie mogen medicatie aanvragen?  Indien een medicatieopdracht mondeling wordt gegeven, welke procedure volgt u dan?  Hoe werkt de procedure bij een spoedaanvraag?  In welke gevallen maakt u gebruik van verificatie, wanneer voert u een dubbel check uit? Gereedmaken voor verstrekken  Welke stappen doorloopt u bij het gereed maken voor het verstrekken van medicatie?  Welke controlestappen voert u uit? Toediening  Bij het toedienen van medicatie voert u een aantal controlestappen uit en registratie, kunt u vertellen hoe dit gaat, wie is betrokken, welke verificatie, welke registratie etcetera? Bewaking  Nadat een patiënt medicatie heeft ontvangen, kunnen zich altijd complicaties voordoen, op welke wijze voert u controles uit?  Indien onverhoopt toch een complicatie optreedt welke acties voert u dan uit?


-2.6- Vragen met betrekking tot de Patient- Centered standards Patient-Centered Standards

Standards

PFE Patient and Family Education

STANDAARD VRAGEN  Wat is het beleid en hoe is de werkwijze, waarom wordt afgeweken van het beleid?  Waar vind je de informatie (protocollen e.d.) (PDMS informatie) (Referentiewaarden)?  Waar ben je als team trots op? Algemeen Het AMC voorziet in de voorlichting die de betrokkenheid van patiënt en familie bij de zorgbeslissingen en zorgprocessen ondersteunt. Voorlichting aan patiënten en hun familie  Op welke wijze geeft u voorlichting aan patiënten en familie van uw afdeling?  Welke instructie verzorgt u voor patiënten (bijvoorbeeld gebruik van de insuline patiënt of wondverzorging)?  Welke voorlichtingsmethode gebruikt u zodat er voldoende interactie is tussen u en de patiënt en diens familie?  Welke zorggerelateerde elementen maken deel uit van de voorlichting aan patiënten?  Hoe controleert u dat de verstrekte informatie ook door de patiënt wordt begrepen?  Van welke middelen maakt u gebruik in geval van een taalbarrière?  Hoe worden de diverse disciplines betrokken bij de informatie verstrekking en voorlichting? Documentatie van de voorlichting  Op welke wijze wordt de voorlichting door u geregistreerd, is er ook sprake van evaluatie van de voorlichting?  Welke informatie krijgt een patiënt bij opname en ontslag?


-3.- Vragen met betrekking tot de Health-care and Organization Standards Heath-Care and Organization and Management Standards

Standards

STANDAARD VRAGEN  Wat is het beleid en hoe is de werkwijze, waarom wordt afgeweken van het beleid?  Waar vind je de informatie (protocollen e.d.) (gegevensbronnen)?  Waar ben je als team trots op? Algemeen Het AMC heeft een programma dat is gericht op het zoveel mogelijk reduceren van risico’s voor patiënten en medewerkers en deel uit maakt van een integraal kwaliteit verbeteringsprogramma. Deze risico’s kunnen een rol spelen binnen zowel de klinische processen als de fysieke omgeving.

QPS Quality Improvement and Patient Safety

Vragen  Bent u bekend met het incident meldingssysteem (IMS)?  Heeft u zelf wel eens een melding gedaan?  Maakt u uw collega’s erop attent dat u meldingen kunt doen?  Wat wordt er met een melding gedaan?  Kunt u verbetermaatregelen noemen die naar aanleiding van incident(meldingen) zijn ingezet?  Indien u gebruik maakt van indicatoren, welke gebruikt u zelf?  Beschikt u over informatie over deze indicatoren?


-3.- Vragen met betrekking tot de Health-care and Organization Standards Heath-Care and Organization and Management Standards

Standards

PCI Prevention and Control of Infections

STANDAARD VRAGEN  Wat is het beleid en hoe is de werkwijze, waarom wordt afgeweken van het beleid?  Waar vind je de informatie (protocollen e.d.) (PDMS informatie) (Referentiewaarden)?  Waar ben je als team trots op? Algemeen Het AMC heeft een programma dat is gericht op het verkleinen van de kans op ziekenhuisinfecties voor patiënten en behandelaars, medebehandelaars. Mogelijke vragen  Welke maatregelen treft u in het kader van infectiepreventie en handhygiëne?  Welke patiënten gebruiken momenteel antibiotica?  Welke patiënten vallen onder een isolatieprotocol?  Bent u bekend met de indicatie voor en de zorg rondom de centraal veneuze catheter? Isolatieprocedures  Welke isolatieprocedures worden bij u op de afdeling gehanteerd?  Welke beschermende middelen (bv. alcohol, zeep, oogbescherming, handschoenen) gebruikt u in de dagelijkse praktijk? Opleiding en training  Welke scholing heeft u in relatie tot infectie preventie en handhygiëne gevolgd?


-3.1- Vragen met betrekking tot de algemene Health-Care, Organization and Management standards Heath-Care and Organization and Management Standards

Standards

GLD Governance, Leadership and Direction

STANDAARD VRAGEN  Wat is het beleid en hoe is de werkwijze, waarom wordt afgeweken van het beleid?  Waar vind je de informatie (protocollen e.d.)?  Waar ben je als team trots op? Algemeen Het AMC heeft een programma dat is gericht op het inzichtelijk hebben van hoe de bestuurlijke verantwoordelijkheden en verplichtingen zijn vastgelegd in statuten, beleidsmaatregelen of vergelijkbare documenten waarin staat hoe zij moeten worden ingevuld. Mogelijke vragen  Kunt u iets vertellen over de kerntaken van het AMC en hoe deze terug te vinden zijn op uw afdelingsdoelstellingen?  Kunt u aangeven hoe de bestuursstructuur van het AMC is vorm gegeven, aan wie wordt verantwoordelijkheid afgedragen en wie houden er toezicht op het AMC?  Kunt u aangeven hoe de verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij u op de afdeling zijn georganiseerd?  Maakt u gebruik van afdelingsplannen (organisatorisch, educatie e.d.)?  Kunt u iet vertellen over het proces van rapportages, welke rapportages vinden plaats en welke vervolgacties worden genomen?  Indien u met externe partijen afspraken maakt, waar worden deze vastgelegd en welke controle wordt uitgevoerd met betrekking tot de geleverde diensten?  Op welke wijze wordt bepaald welke dienstverlening het AMC wel en niet mag leveren en waar ligt deze bevoegdheid geregistreerd?  Kunt u iets vertellen over het proces van onderhoud van apparatuur op uw afdeling?  Op welke wijze registreert u incidenten op uw afdeling, welke vervolgactie en wat doet u om deze tot een minimum te reduceren?


-3.1- Vragen met betrekking tot de algemene Health-Care, Organization and Management standards Heath-Care and Organization and Management Standards

Standards

STANDAARD VRAGEN  Wat is het beleid en hoe is de werkwijze, waarom wordt afgeweken van het beleid?  Waar vind je de informatie (protocollen e.d.)?  Waar ben je als team trots op?

FMS Facility Managemant Safety

Algemeen Het AMC heeft een programma dat is gericht op het er alles aan te zullen doen om patiënten, familie, medewerkers en bezoekers veilige ondersteunende faciliteiten te bieden. Gevaarlijke stoffen  Welke gevaarlijke stoffen zijn er binnen uw afdeling aanwezig?  Welke risico’s zijn hieraan verbonden en welke maatregelen treft u om deze te voorkomen?  Welke maatregelen treft u in geval van een calamiteit? Veiligheid en beveiliging  Kunt u aangeven welke acties u moet uitvoeren in geval van Brand, wie bellen etcetera?  Bent u op de hoogte van het calamiteitenplan van het AMC?  Wie is de BHV contactpersoon van uw afdeling, bent u zelf ook getraind? Medische apparatuur  Bent u op de hoogte van de staat van dienst van de medische apparatuur van uw afdeling, denk hierbij aan de onderhoudstickers van het AMC?  Wat moet u doen ingeval van uitval van apparatuur?  Welke scholing/training heeft u gehad om de medische apparatuur te bedienen? Gebouwgebonden installaties  Welke apparatuur is aangesloten op het preferente net? Hoe weet je dat?  Zijn er noodprocedures in geval van uitval van installaties?  Welke controles worden uitgevoerd m.b.t. gas, water en elektra? ICT gerelateerde vragen  Wat doet u bij uitval van het IT netwerk?  Is er sprake van een prioritering bij het opnieuw opstarten van het systeem?  Is er een back-up systeem beschikbaar?


-3.2.- Vragen met betrekking tot de Health-care and Organization Standards Heath-Care and Organization and Management Standards

Standards

STANDAARD VRAGEN  Wat is het beleid en hoe is de werkwijze, waarom wordt afgeweken van het beleid?  Waar vind je de informatie (protocollen, interne en externe registratiesystemen)?  Waar ben je als team trots op? Algemeen Het AMC heeft een programma dat is gericht op het beschikbaar hebben van een spectrum aan deskundige en gekwalificeerde medewerkers om haar missie uit te voeren en te voorzien in de behoeften van patiënten. Voor werving, beoordeling en aanstelling van medewerkers is een gecoördineerd, efficiënt en uniform proces beschikbaar. Daarnaast is het belangrijk om vaardigheden, kennis, opleiding en eerdere werkervaring van medewerkers te documenteren.

SQE Staff Qualifications and Education

Algemene informatie  Kunt u iets vertellen over het proces van werving en selectie?  Welke wijze vindt screening plaats van nieuwe medewerkers?  Welke vorm van introductie voor nieuwe medewerkers gebruikt het AMC, (wat AMC breed en wat specifiek)?  Is er een proces van het voeren van jaargesprekken, hoe ziet dit proces eruit?  Is er een proces van beoordelingsgesprekken, hoe ziet dit proces er uit?  Waar worden medewerker gerelateerde gegevens opgeslagen?  Wie heeft toegang tot het personeelsdossier voor deze informatie?  Welke opleidingsplannen zijn beschikbaar voor medewerkers van het AMC?  Op welke wijze worden de opleidingen en personeelsgebonden gegevens geregistreerd?  Is er een proces vanuit de ARBO dat is gericht op vaccinatie e.d., hoe ziet dit proces eruit?  Welke beroepsgroepen vallen onder de BIG registratie?  Welke beroepsgroepen vallen onder de MRSC registratie?


-3.2.- Vragen met betrekking tot de Health-care and Organization Standards Heath-Care and Organization and Management Standards

Standards

MCI Management of Communication and Information

STANDAARD VRAGEN  Wat is het beleid en hoe is de werkwijze, waarom wordt afgeweken van het beleid  Waar vind je de informatie (protocollen, PDMS, dossiers)?  Waar ben je als team trots op? Algemeen Het AMC heeft een programma dat is gericht op een juiste communicatie met de gemeenschap, patiënten en hun familieleden en andere behandelaars. Om diensten te kunnen verlenen, coördineren en integreren, is het AMC afhankelijk van informatie over de wetenschappelijke aspecten van zorg, individuele patiënten, de geleverde zorg, de resultaten daarvan en hun eigen prestaties. Communicatie met de gemeenschap, patiënten en familieleden  Kunt u aangeven welke informatie beschikbaar is over de toegangstijden en waar is deze te vinden?  Op welke wijze informeert het AMC patiënten en familieleden over de diensten en hoe daarvan gebruik te maken?  Van welke middelen maakt u gebruik bij het geven van voorlichting aan patiënten, film, tolken, brochures etcetera? Communicatie tussen zorgverleners binnen en buiten het AMC  Op welke wijze hebben de zorgverleners in het AMC toegang tot patiënteninformatie?  Op welke wijze wordt de communicatie gegarandeerd tussen de diverse zorgverleners?  Op welke wijze wordt de respons van patiënten op de zorg gecommuniceerd en geregistreerd?  Op welke wijze wordt de dossiervoering van patiënten vorm gegeven?  Welke informatie wordt met de patiënten meegegeven indien sprake is van overplaatsing?  Op welke wijze wordt de privacy en vertrouwelijkheid van de behandeling gegarandeerd?  Op welke wijze wordt patiëntenformatie beveiligd, inclusief de integriteit van de gegevens? Klinisch patiëntendossier  Wie hebben er in het AMC toegang tot het patiëntendossier?  Wat is het beleid met betrekking tot het maken van aantekeningen in het dossier?  Op welke wijze wordt duidelijk wie de auteur is en wanneer aantekeningen zijn gemaakt in het dossier?  Op welke wijze en met welke frequentie wordt de volledigheid van het klinisch dossier getoetst?  Op welke wijze zijn de dossiers beschermd tegen verlies, vernietiging, vervalsing en toegang of gebruik van onbevoegden?


-4.- Bronnen Verwijzing naar de bronnen

Kwaliteithandboek AMC

Verwijzing naar de bron  AMC/Intranet/JCI-patientveiligheid/Kwaliteithandboek

Kwadreat

Verwijzing naar de bron  AMC/Intranet/AMC protocollen/Kwadraet

Waaier Kwaliteit en Veiligheid AMC

Verwijzing naar de bron  AMC/Intranet/JCI-patientveiligheid/ Waaier Kwaliteit en Veiligheid

Thema pagina’s

Verwijzing naar de bron  AMC/Intranet/JCI-patientveiligheid/themaspecials

Directoraat Patientenzorg

Verwijzing naar de bron  AMC/Intranet/patiëntenzorg/ directoraat patiëntenzorg

Kwaliteithandboek Apotheek

Verwijzing naar de bron  AMC/Intranet/ Apotheek

Ziekenhuis-hygiene infectiepreventie

Verwijzing naar de bron  AMC/Intranet/AMCprotocollen/ ziekenhuishygiene infectiepreventie

Brand&Veiligheid

Verwijzing naar de bron  AMC/Intranet/ Bedrijfshulpverlening

HRM pagina

Verwijzing naar de bron  AMC/Intranet/personeel/ HR online

ARBO beleid AMC

Verwijzing naar de bron  AMC/Intranet/personeel/ gezond werken

Wetenswaardigheden JCI mbt de standaarden en IPSG versie 19 APRILv5  

Voor vragen en opmerkingen versie: 19 aprilv5 2012 betreft: vragen met betrekking tot IPSG’s contactpersoon: Henk Greuter/h.h.greuter@amc.uv...

Wetenswaardigheden JCI mbt de standaarden en IPSG versie 19 APRILv5  

Voor vragen en opmerkingen versie: 19 aprilv5 2012 betreft: vragen met betrekking tot IPSG’s contactpersoon: Henk Greuter/h.h.greuter@amc.uv...