Page 1

Taklimat Pelaksanaan Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP) Kementerian Pendidikan Malaysia 1


Skop Taklimat 1

Latar Belakang PBPPP

2

Proses Pelaksanaan PBPPP 2013

3

Tadbir Urus

2


HALA TUJU PENILAIAN KOMPETENSI “PTK digantikan dengan penilaian baru yang lebih memfokus kepada elemen pembangunan kompetensi berasaskan gred dan jawatan serta mengambil kira keunikan pelbagai skim perkhidmatan. Untuk memastikan ia relevan, ketua perkhidmatan atau ketua jabatan diberi fleksibiliti dalam menentukan kaedah penilaian di dalam jabatan masing-masing berdasarkan garis panduan yang sedang disediakan oleh JPA� Dato’ Sri Mohd Najib Bin Tun Abdul Razak Y.A.B Perdana Menteri Malaysia

Majlis Perdana Perkhidmatan Awam ke-12 21 Mac 2011

3


4


Latar Belakang Instrumen Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP) Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025

Berasaskan Teachers Lab dan Ministry Lab, Government Transformation Programmes (GTP 2.0)

1 Penilaian Prestasi (LNPT)

2 PROSPEK* (PKP*)

4 5 Penilaian Guru Cemerlang

3 SKPM* (Standard 4)

Penilaian Kriteria Kecemerlangan

*PKP – Penilaian Kompetensi dan Potensi *PROSPEK - Program Bersepadu Potensi dan Kompetensi 5 *SKPM – Standard Kualiti Pedidikan Malaysia


Komponen Penilaian Bersepadu (PdP) Penilaian Kompetensi (80%)

I

44

11

NILAI PROFESIONAL

(55%)

(30%) +

II

Keberhasilan Murid (20%)

22

KEMAHIRAN

AKTIVITI LUAR BILIK DARJAH/ KOKURIKULUM

(10%)

33

SUMBANGAN PROFESIONAL

(5%)

Prestasi Keseluruhan 6


Komponen Penilaian Bersepadu (Kepimpinan Sekolah)

I

Penilaian Penilaian Kompetensi Kompetensi (80%) (80%)

+ II

Keberhasilan Keberhasilan Sekolah Sekolah(KPI) (KPI) (20%) (20%)

44

11

NILAI PROFESIONAL

(60%)

(25%) 22

KEMAHIRAN

HUBUNGAN LUAR

(5%)

33

SUMBANGAN PROFESIONAL

(10%)

Prestasi Prestasi Keseluruhan Keseluruhan 7


PROSES PENILAIAN PBPPP Proses Penilaian

Analisis dan Klasifikasi

Cemerlang (High Performing)

Penilai 1

Penilaian Kompetensi + Keberhasilan murid

Baik

[

[

Guru

Kementerian Pendidikan Malaysia Bahagian Pembangunan dan Penilaian Kompetensi

(High-Middle Performing)

Sederhana (Low-Middle Performing)

Penilai 2 Perlu Bimbingan (Low Performing)

8


Keputusan/ Ganjaran/ Sokongan

Proses Penilaian

Cemerlang (High Performing)

Baik (High-Middle Performing)

Sederhana

Kementerian Pendidikan Malaysia Lembaga Potensi dan Kompetensi

(Low-Middle Performing)

Perlu Bimbingan (Low Performing)

*Rayuan daripada guru merujuk kepada kes-kes yang relevan 9


Standard Prestasi ďƒ˜Standard prestasi merupakan satu piawai yang perlu dicapai oleh seseorang individu dalam sesuatu bidang/tugas yang telah dilalui dalam satu tempoh berdasarkan satu penanda aras yang ditetapkan ďƒ˜Standard prestasi dapat memandu penilai dalam melaksanakan aktiviti penilaian prestasi secara objektif, adil dan telus. Selain daripada itu standard prestasi juga dapat membantu Pegawai Yang Dinilai (PYD) mengenalpasti tahap pencapaian yang diharapkan kepadanya dan berusaha untuk meningkatkan kompetensi melalui pelbagai kaedah peningkatan profesionalisme secara berterusan

10


Skop Taklimat 1

Latar belakang PBPPP

2

Proses Pelaksanaan PBPPP 2013

3

Tadbir Urus

11


Pelaksanaan Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP) Objektif

Objektif

Objektif

1 2 3

Dapatan awal untuk CPD (Continuous Professional Development)

Latihan dan pendedahan awal kepada Penilai & PYD

Penilaian adalah merupakan pra-percubaan untuk menguji kesesuaian dan kebolehlaksanaan instrumen dan proses pelaksanaan penilaian

Satu k ae yang m dah penila ia e dan po nilai kompe n tensi te keberh nsi serta a Perkh silan Pegaw idmata ai n Pen (PPP) did b konse erdasarkan ikan p Temp Tugas dan at Based Bertugas (J oband W ork Pl ace)

Untuk melaksanakan penilaian bersepadu bagi membangunkan kompetensi dan potensi PPP dalam usaha melahirkan pegawai berprestasi tinggi untuk mendukung aspirasi ke arah negara maju 12


Penubuhan Jawatankuasa Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (JKPBPPP) Ketua KetuaOrganisasi Organisasi (Pengarah (PengarahPendidikan) Pendidikan)

JPN JPN

Menubuhkan Jawatankuasa PBPPP bagi organisasi

yang dipimpinnya Melantik ahli JKPBPPP Mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa PBPPP

Setiausaha Setiausaha (Ketua (KetuaSektor SektorKhidmat Khidmat Pengurusan Pengurusandan danPembangunan) Pembangunan)

Penyelaras kepada Jawatankuasa PBPPP Penyelaras Sistem e-Prestasi

22Ahli AhliJawatankuasa Jawatankuasa (Tim. (Tim.Pengarah Pengarah&&Ketua KetuaSektor) Sektor)

Urusetia Urusetia (Ketua (KetuaUnit UnitKompetensi) Kompetensi)

Menguruskan keperluan mesyuarat atau taklimat yang berkaitan pelaksanaan PBPPP 13


Penubuhan Jawatankuasa Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (JKPBPPP) Ketua KetuaOrganisasi Organisasi (Pegawai (PegawaiPPD/Timb. PPD/Timb.Pengarah Pengarah-WPKL) WPKL)

PPD PPD

Menubuhkan Jawatankuasa PBPPP bagi organisasi

yang dipimpinnya Melantik ahli JKPBPPP Mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa PBPPP

Setiausaha Setiausaha (Ketua (KetuaUnit UnitPengurusan PengurusanSekolah) Sekolah)

Penyelaras kepada Jawatankuasa PBPPP Penyelaras Sistem e-Prestasi

22Ahli AhliJawatankuasa Jawatankuasa (Tim. (Tim.PPD PPD&&Pen. Pen.PPD PPD––Ketua KetuaUnit) Unit)

Urusetia Urusetia (Ketua (KetuaUnit UnitPentadbiran) Pentadbiran)

Mencadangkan penilai bagi setiap PYD (Pemimpin Sekolah)

Menguruskan keperluan mesyuarat atau taklimat yang berkaitan pelaksanaan PBPPP 14


Penubuhan Jawatankuasa Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (JKPBPPP) Pengetua/ Pengetua/Guru GuruBesar Besarsebagai sebagai Ketua KetuaOrganisasi Organisasi

SEK SEK

Menubuhkan Jawatankuasa PBPPP bagi organisasi

yang dipimpinnya Melantik ahli JKPBPPP Mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa PBPPP

Guru GuruPenolong PenolongKanan Kanan Pentadbiran Pentadbiransebagai sebagaiSetiausaha Setiausaha

Penyelaras kepada Jawatankuasa PBPPP Penyelaras Sistem e-Prestasi

22ahli ahlijawatankuasa jawatankuasayang yangterdiri terdiridaripada daripada Guru GuruPenolong PenolongKanan Kananatau atauKetua KetuaBidang Bidang

11Anggota AnggotaKhidmat KhidmatSokongan Sokongan (pekeranian) (pekeranian)

Mencadangkan penilai bagi setiap PYD

Menguruskan keperluan mesyuarat atau taklimat yang berkaitan pelaksanaan PBPPP 15


Kriteria Pegawai yang dinilai (PYD)

PYD  Semua guru dan pemimpin sekolah seluruh Malaysia dinilai pada tahun 2013  Guru:-

i. ii. iii.

Guru Akademik Guru Bimbingan dan Kaunseling Guru Jurulatih Sukan

 Kepimpinan Sekolah:i. ii.

Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan (Jawatan Hakiki)

16


Kriteria Penilai 

Penilai (Guru)

Mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang Pegawai yang dinilai; dan

  

Mempunyai kemahiran menilai secara objektif; dan Ketua Organisasi/Penyelia; ATAU Sekurang-kurangnya 1 gred lebih tinggi daripada pegawai yang dinilai

Penilai (Kepimpinan Sekolah)      

Sekolah Harian Biasa - PPD Sekolah Pendidikan Khas – Bhg. Pendidikan Khas Sekolah Teknik/Vokasional – Bhg.Pendidikan Teknik dan Vokasional Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) – Bhg.Pendidikan Islam Sekolah Sukan – Bhg. Sukan Sekolah Seni – Bhg. Seni dan Kokurikulum

17


ďƒź Pengurusan penilaian adalah secara dalam talian melalui Laman web :

http://apps.moe.gov.my/smg/10/

18


sana k a l e P Proses

an

Menubuhkan Jawatankuasa PBPPP (JKPBPPP)

Ketua organisasi melantik ahli JKPBPPP di peringkat organisasi

Pengesahan pelantikan ahli JKPBPPP

Penetapan PPP* & PPK* bagi setiap PYD*

Merancang jadual pelaksanaan penilaian peringkat organisasi

Pihak organisasi hendaklah melaksanakan taklimat kepada PYD dan Penilai yang telah dilantik *PPP – Pegawai Penilai Pertama *PPK – Pegawai Penilai Kedua *PYD – Pegawai yang dinilai

19


aan P ro se s P e la ks a n

Mengumumkan jadual penilaian kepada penilai dan PYD

Melaksanakan penilaian PPP dan PPK terhadap PYD yang telah ditentukan. PPP & PPK memasukkan skor ke dalam Sistem e-Prestasi Membuat semakan dan pengesahan skor bagi setiap PYD oleh JKPBPPP organisasi Sekiranya terdapat perbezaan markah ketara antara PPP & PPK, JKPBPPP perlu membuat penyelarasan Penghantaran skor melalui Sistem e-Prestasi 20


P

es ros

P

ela

na a s k

an

Tanggungjawab agensi pusat (BPPK)

Analisis Data

Penyediaan keputusan dan laporan keputusan prestasi

Mesyuarat pascapenilaian PBPPP Lembaga Potensi dan Kompetensi KPM

21


Instrumen Penilaian Kompetensi

22


Kaedah Penilaian

23


Deskriptor Aras Pencapaian CEMERLANG

BAIK MEMUASKAN

LEMAH

Berupaya menyatakan perbezaan kualiti tingkah laku dengan jelas 24


Penilaian Profesional (Professional Judgement) Bagi dimensi keberhasilan sekolah dan keberhasilan murid, sekolah atau guru yang sukar dinilai melalui bentuk penilaian yang disediakan;

1

Penilai hendaklah melaksanakan penilaian melalui sebarang bentuk penilaian profesional yang releven, tetapi perlu memenuhi kehendak PBPPP

2

PYD pula boleh melaksanakan sebarang corak aktiviti releven bagi memperoleh bukti yang memenuhi kehendak PBPPP

25


Penjajaran Masa Melantik PPP dan PPK bagi Kepimpinan Sekolah

Pengesahan pelantikan JKPBPPP di Sekolah

Pelantikan JKPBPPP di Sekolah

Pelantikan JKPBPPP di PPD

Pengesahan pelantikan JKPBPPP di Sekolah

Pemantauan akan dilakukan oleh BPPK, Panel Pemantau, PADU, Kesatuan, JPN dan PPD

13/10-15/11/2013

Melantik PPP dan PPK bagi Guru di Sekolah

SEPTEMBER

Pelaksanaan PBPPP

OKTOBER

NOVEMBER

22-27/9/2013 13/10-22/11/2013

Taklimat TOT PPD

Pengisian data ke dalam Sistem ePrestasi

29/9-5/10/2013

Taklimat PPD kepada Sekolah

Tindakan PPD Tindakan PPD

6-12/10/2013

Taklimat Pemimpin Sekolah kepada guru

Penyelarasan markah bagi keskes tertentu (ketekalan markah)

26


Skop Taklimat 1

Latar belakang PBPPP

2

Proses Pelaksanaan PBPPP 2013

3

Tadbir Urus

27


Tanggungjawab PPD

Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP) Sebelum TOT 11 Sebut Harga

Selepas

KELEWATAN KELEWATAN menghantar menghantarakan akan menyebabkan menyebabkankelewatan kelewatan proses prosespembayaran pembayaran dilakukan dilakukan

11 Invois 22 Senarai Kehadiran (Sign)

KEGAGALAN KEGAGALANmenghantar menghantarsebut sebut harga hargaakan akanmenyebabkan menyebabkan KEGAGALAN KEGAGALANLO LO(Pesanan (Pesanan Tempatan) dikeluarkan. Tempatan) dikeluarkan.

33 Surat Panggilan kepada Sekolah

11 TNT (7 hari selepas 22 Jika TIADA LO maka TOT kepada Pemimpin sekolah TIDAK dapat dilaksanakan

Dihantar DihantarSEGERA SEGERASEBELUM SEBELUM PELAKSANAAN PELAKSANAANmelalui melaluifaks faks030383179091 83179091atau ataumelalui melaluie-mel: e-mel: dalida.nordin@moe.gov.my dalida.nordin@moe.gov.my

pelaksanaan taklimat dijalankan) *selepas tempoh tersebut (TNT TIDAK AKAN DIBAYAR) Dibekalkan oleh BPPK

PIC : CIK DALIDA ATTIQAH BINTI MOHD NORDIN 28 012-2464538 / 03-8317 9041


Sekian. Terima Kasih

29

Slaid 1: Pelaksanaan PBPPP  

Maklumat mengenai PBPPP.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you