Page 1

R��� R��� R��� �������� �������� �������� Luz Luz Luz Pozo Pozo Pozo Garza Garza Garza

Finalista Finalista Finalista IIIIGala IIGala Gala do do do Libro Libro Libro Galego Galego Galego 2017 2017 2017

S���� S���� S���� ������ ������ ������ Xesús Xesús Xesús Rábade Rábade Rábade Paredes Paredes Paredes

Premio Premio Premio da da da Edición Edición Edición de de de Galicia Galicia Galicia 2013 2013 2013 Premio Premio Premio Fervenzas Fervenzas Fervenzas Literarias Literarias Literarias 2013 2013 2013 Finalista Finalista Finalista Premio Premio Premio AELG AELG AELG 2013 2013 2013

A����� A����� A����� ��� ��� ��� ������ ������ ������ Modesto Modesto Modesto Fraga Fraga Fraga

IºIºIº Premio Premio Premio Certame Certame Certame Literario Literario Literario de de de Vilalba Vilalba Vilalba 2015 2015 2015

A������ A������ A������ �������� �������� �������� �� �� �� ����� ����� ����� ���� ���� ���� Carlos Carlos Carlos Pereira Pereira Pereira

xosé xosé otero otero canto canto

telúrica telúrica

OOOpresente presente presentevolume volume volumeenriquécese enriquécese enriquécesecoas coas coasilustrailustrailustracións cións cións de de de José José José María María María Lugilde. Lugilde. Lugilde.

IºIºIº Premio Premio Premio Certame Certame Certame Literario Literario Literario de de de Vilalba Vilalba Vilalba 2014 2014 2014

O� O� O� ����������� ����������� ����������� ��� ��� ��� ����������� ����������� ����������� Pablo Pablo Pablo Bouza Bouza Bouza

IºIºIº Premio Premio Premio Certame Certame Certame Literario Literario Literario de de de Vilalba Vilalba Vilalba 2013 2013 2013 Finalista Finalista Finalista Premios Premios Premios da da da Edición Edición Edición de de de Galicia Galicia Galicia 2014 2014 2014

Q����� Q����� Q����� �� �� �� ���������� ���������� ���������� Xoán Xoán Xoán X.X.X. Piñeiro Piñeiro Piñeiro

IºIºIº Premio Premio Premio Certame Certame Certame Literario Literario Literario de de de Vilalba Vilalba Vilalba 2012 2012 2012

R�� R�� R�� ��������� ��������� ��������� Carlos Carlos Carlos Pereira Pereira Pereira Mar� Mar� Mar� nez nez nez

1º1º1º PREMIO PREMIO PREMIO XLII XLII XLII EDICIÓN EDICIÓN EDICIÓN CERTAME CERTAME CERTAME LITERARIO LITERARIO LITERARIO CONCELLO CONCELLO CONCELLO DE DE DE VILALBA VILALBA VILALBA

IºIºIº Premio Premio Premio Certame Certame Certame Literario Literario Literario de de de Vilalba Vilalba Vilalba 2011 2011 2011

C�������� C�������� C�������� �� �� �� ������� ������� ������� ������������ ������������ ������������ Manuel Manuel Manuel María María María VER VER VER CATÁLOGO CATÁLOGO CATÁLOGO EN EN EN ALVARELLOS.INFO ALVARELLOS.INFO ALVARELLOS.INFO

Libros Libros Libros do dodo Sarela Sarela Sarela

X��� X��� X��� O���� O���� O���� C���� C���� C���� nace nace nace na na na Ponte Ponte Ponte de de de Outeiro, Outeiro, Outeiro, Castro Castro Castro de de de Rei, Rei, Rei, AAA Chaira Chaira Chaira (Lugo) (Lugo) (Lugo) en en en 1951. 1951. 1951. ÉÉcatedrá� Écatedrá� catedrá� co coco de de de Lingua Lingua Lingua Castelá Castelá Castelá eee Literatura Literatura Literatura no no no IES IES IES Lucus Lucus Lucus Augus� Augus� Augus� .. . Autor Autor Autor dos dos dos libros libros libros de de de poemas poemas poemas Salaios Salaios Salaios da da da Chaira; Chaira; Chaira; Arelas Arelas Arelas de de de prata prata prata eesoños; esoños; soños; Miño, Miño, Miño, río río río pai pai pai eeamigo; eamigo; amigo; Guía Guía Guía poéti poéti poéti ca caca da da da muralla muralla muralla de de de Lugo; Lugo; Lugo; Outono, Outono, Outono, mancebo mancebo mancebo céfi céfi céfi ro roro de de de ás ásás ergueitas; ergueitas; ergueitas; Poemas Poemas Poemas da da da cidade cidade cidade eee Poéti Poéti Poéti ca caca da da da viaxe, viaxe, viaxe, Valuria Valuria Valuria eeAs eAs As Catedrais, Catedrais, Catedrais, portas portas portas do do do misterio. misterio. misterio. Foi Foi Foi recoñecido recoñecido recoñecido cos cos cos premios premios premios do do do Certame Certame Certame Internacional Internacional Internacional de de de Poesía Poesía Poesía eeConto eConto Conto Breve Breve Breve do do do Centro Centro Centro Cultural Cultural Cultural Rosalía Rosalía Rosalía de de de Castro Castro Castro de de de Buenos Buenos Buenos Aires, Aires, Aires, ooCertame oCertame Certame Nacional Nacional Nacional de de de poesía poesía poesía sobre sobre sobre OOO Nadal Nadal Nadal (Begonte), (Begonte), (Begonte), ooManuel oManuel Manuel Orestes Orestes Orestes Rodríguez Rodríguez Rodríguez López López López (Paradela), (Paradela), (Paradela), ooCertame oCertame Certame de de de Poesía Poesía Poesía Anduriña Anduriña Anduriña Voandeira Voandeira Voandeira de de de Bilbao Bilbao Bilbao e,e,e, en en en varias varias varias ocasións, ocasións, ocasións, co coco primeiro primeiro primeiro ou ou ou segundo segundo segundo premio premio premio do do do Certame Certame Certame Literario Literario Literario do do do Concello Concello Concello de de de Vilalba. Vilalba. Vilalba. AAA úl� úl� úl� ma ma ma delas, delas, delas, ata ata ata hoxe, hoxe, hoxe, en en en 2016, 2016, 2016, con con con este este este poemario poemario poemario ��tulado �tulado tulado Telúrica. Telúrica. Telúrica.

Libros do Sarela Libros Libros do do Sarela Sarela

2º 2º2º Premio Premio Premio Certame Certame Certame Literario Literario Literario de de de Vilalba Vilalba Vilalba 2012 2012 2012

Xosé Otero Canto Xosé Xosé Otero Otero Canto Canto

N����� N����� N����� ��������� ��������� ��������� Xosé Xosé Xosé Otero Otero Otero Canto Canto Canto

T������� T������� T������� ���� ��� �� ����� ����� ����� que que que sae sae sae do do do profundo, profundo, profundo, unha unha unha forza forza forzaque que quese seserevira revira reviracontra contra contranós nós nóseeeque que quepar� par� par� cipa cipa cipa da da daterra. terra. terra.Herdeiro Herdeiro Herdeiroda da damellor mellor mellortradición tradición tradiciónpoé� poé� poé� ca caca dunha dunha dunhacomarca comarca comarcatan tan tanliteraria literaria literariacomo como comoaaaluguesa luguesa luguesa da da daTerra Terra TerraChá, Chá, Chá,Xosé Xosé XoséOtero Otero OteroCanto Canto Cantopenetra penetra penetracomo como como “o “o “olume lume lumenas nas nasentrañas” entrañas” entrañas”na na naterra terra terraconver� conver� conver� da da daen en en “corpo “corpo “corposacra� sacra� sacra� simo simo simodos dos dosnosos”, nosos”, nosos”,mais mais maistamén tamén tamén“se“se“sementada mentada mentada de de de luz” luz” luz” ee“bébeda e“bébeda “bébeda de de de auga”, auga”, auga”, unha unha unha terra terra terra moura moura mouraque que queagroma agroma agromaen en enverde, verde, verde,tatuada tatuada tatuada eeeesculpiesculpiesculpida da da en en en vento. vento. vento. Nestes Nestes Nestes poemas, poemas, poemas, aariqueza ariqueza riqueza léxica léxica léxica acacactúa túa túacun cun cunbrío brío bríofor� for� for� fificado ficado cadoante ante anteooobas� bas� bas� ón ón óninexpuginexpuginexpugnable nable nabledo do doTelúrico. Telúrico. Telúrico.Xosé Xosé XoséOtero Otero OteroCanto Canto Cantologrou logrou logroucoa coa coa solidez solidez solidezenérxica enérxica enérxicada da dapalabra palabra palabraoooPrimeiro Primeiro PrimeiroPremio Premio Premio do do doCertame Certame CertameLiterario Literario Literariodo do doConcello Concello Concellode de deVilalba Vilalba Vilalbana na na súa súa súa edición edición edición nº nº nº 42 42 42 (2016). (2016). (2016).

Telúrica Telúrica Telúrica

Outros Outros Outros Libros Libros Librosdo do doSarela Sarela Sarela


Telúrica


TELÚRICA de Xosé Otero Canto obtivo no ano 2016 o Primeiro Premio da XLII edición do Certame Literario do Concello de Vilalba (Lugo). O xurado estivo composto por José Antonio Pita Paz (presidente), Darío Villanueva Prieto, Mª Carmen Gueimunde González, Fidel Fernán Vello e Xulio Xiz Ramil (secretario).


Xosé Otero Canto

Telúrica


Libros do Sarela

© ALVARELLOS EDITORA, 2017 Sempre en Galiza, 4 15706 Santiago de Compostela correo@alvarellos.info www.alvarellos.info © Xosé Otero Canto © Fotografía da capa: Museo das Peregrinacións e de Santiago. Fragmento dun xugo de madeira de piñeiro datado entre os séculos IX-X e localizado en 2010 durante as excavacións para o actual Museo das Peregrinacións e de Santiago, na praza das Praterías. © Ilustracións interiores de José María Lugilde Deseño e maquetación: Alvarellos Editora Impreso en Podiprint Depósito Legal C 1058-2017 ISBN 978-84-16460-22-9 Calquera forma de reprodución, distribución, comunicación pública ou transformación desta obra só pode ser realizada coa autorización dos seus titulares, agás excepción prevista pola lei. Diríxase a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) se precisa fotocopiar ou escanear algún fragmento desta obra.


Sempre a Susana Altea Otero e María Jesús Muinelo

E que belo ser terra nunhas voces pasadas que perduran no tempo! Xosé M. López Gómez (Ardeiro) Come estimen la nova terra de l’aspre pa que deixa a les velles boques sempre regust de sang! Salvador Espriu “La pell de brau”


INCIPIT (ABANDONO)

Deixádeme no silencio desbocado de abandono. Non merecer inmóbil nada, nin unha froita amarga, nin tan sequera unha palabra baleira. Só na soidade do frío comungando coa miña inexistencia a falta. Sempre palabras que maltratan as suores. Sempre evidenciando as miñas nimias humanidades. Necesitas bolboretas que te aprecien, que saiban as verdades. Mans de auga clara. Sementes de palabras cariñosas. Berce de coidados e de soños. Mais, non hai ninguén, porque os demais son ninguén. Ben sabes que foxes ao cubículo atormentado porque non hai ninguén, ninguén..., ninguén que un día derrotado fale nos teus silencios, que unha noite réproba note a túa existencia. Paxaro desniñado. Maltrato de palabra e de obra para empequenecerte, para destruír a inmensidade do teu silencio. Co camiño baleiro para ningures dou comezo a este poemario.

7


NAI TERRA QUE NOS ENXENDRAS

Terra que nos enxendras, nai terra do tempo, nai terra da escuridade. Po de antigüidade xirando impasible no universo perdido. Lume nas entrañas. Cinza seminada de séculos. Corpo sacratísimo dos nosos sementada de luz e bébeda de auga. Dende o fondo do abismo chámasnos para xermolar verdades que medran, verdores que agroman entre as árbores, ríos coma veas que fecundan a herba infinita da infinita Chaira, as árbores que nun odio secular medran cara ao ceo escapando dun odio destrutor que é hamonía de especies. Entre o amor contumaz, entre o desprezo insurrecto dos nosos, escríboche este poemario –nai terra que nos enxendras– desde a fugacidade da miña estancia neste recuncho da terra e coa forza do amor.

8


AGONÍA DA TARDE

Desde a escura cotra do ceo chove na Chaira, e unha ocarina de silencios baixa furando o pano da tarde. Saudade garnida nos anosos carballos que son homes caletrados pola couza alongada da auga. Silencios grises no mofo de alpacas molladas. Verdade de séculos que escoitan entre a paseniña auga; na terra de minocas vermellas hai nubes de antontes e gotas que cravan os corpos da alma coma garabullos espetados nas alimachas da melancolía, que abrolla e precede aos chirlos que xuntan os corpos nun punto da inmensidade e abranguen a chorosa e augacenta tarde.

+ info en: www.alvarellos.info 9


R��� R��� R��� �������� �������� �������� Luz Luz Luz Pozo Pozo Pozo Garza Garza Garza

Finalista Finalista Finalista IIIIGala IIGala Gala do do do Libro Libro Libro Galego Galego Galego 2017 2017 2017

S���� S���� S���� ������ ������ ������ Xesús Xesús Xesús Rábade Rábade Rábade Paredes Paredes Paredes

Premio Premio Premio da da da Edición Edición Edición de de de Galicia Galicia Galicia 2013 2013 2013 Premio Premio Premio Fervenzas Fervenzas Fervenzas Literarias Literarias Literarias 2013 2013 2013 Finalista Finalista Finalista Premio Premio Premio AELG AELG AELG 2013 2013 2013

A����� A����� A����� ��� ��� ��� ������ ������ ������ Modesto Modesto Modesto Fraga Fraga Fraga

IºIºIº Premio Premio Premio Certame Certame Certame Literario Literario Literario de de de Vilalba Vilalba Vilalba 2015 2015 2015

A������ A������ A������ �������� �������� �������� �� �� �� ����� ����� ����� ���� ���� ���� Carlos Carlos Carlos Pereira Pereira Pereira

xosé xosé otero otero canto canto

telúrica telúrica

OOOpresente presente presentevolume volume volumeenriquécese enriquécese enriquécesecoas coas coasilustrailustrailustracións cións cións de de de José José José María María María Lugilde. Lugilde. Lugilde.

IºIºIº Premio Premio Premio Certame Certame Certame Literario Literario Literario de de de Vilalba Vilalba Vilalba 2014 2014 2014

O� O� O� ����������� ����������� ����������� ��� ��� ��� ����������� ����������� ����������� Pablo Pablo Pablo Bouza Bouza Bouza

IºIºIº Premio Premio Premio Certame Certame Certame Literario Literario Literario de de de Vilalba Vilalba Vilalba 2013 2013 2013 Finalista Finalista Finalista Premios Premios Premios da da da Edición Edición Edición de de de Galicia Galicia Galicia 2014 2014 2014

Q����� Q����� Q����� �� �� �� ���������� ���������� ���������� Xoán Xoán Xoán X.X.X. Piñeiro Piñeiro Piñeiro

IºIºIº Premio Premio Premio Certame Certame Certame Literario Literario Literario de de de Vilalba Vilalba Vilalba 2012 2012 2012

R�� R�� R�� ��������� ��������� ��������� Carlos Carlos Carlos Pereira Pereira Pereira Mar� Mar� Mar� nez nez nez

1º1º1º PREMIO PREMIO PREMIO XLII XLII XLII EDICIÓN EDICIÓN EDICIÓN CERTAME CERTAME CERTAME LITERARIO LITERARIO LITERARIO CONCELLO CONCELLO CONCELLO DE DE DE VILALBA VILALBA VILALBA

IºIºIº Premio Premio Premio Certame Certame Certame Literario Literario Literario de de de Vilalba Vilalba Vilalba 2011 2011 2011

C�������� C�������� C�������� �� �� �� ������� ������� ������� ������������ ������������ ������������ Manuel Manuel Manuel María María María VER VER VER CATÁLOGO CATÁLOGO CATÁLOGO EN EN EN ALVARELLOS.INFO ALVARELLOS.INFO ALVARELLOS.INFO

Libros Libros Libros do dodo Sarela Sarela Sarela

X��� X��� X��� O���� O���� O���� C���� C���� C���� nace nace nace na na na Ponte Ponte Ponte de de de Outeiro, Outeiro, Outeiro, Castro Castro Castro de de de Rei, Rei, Rei, AAA Chaira Chaira Chaira (Lugo) (Lugo) (Lugo) en en en 1951. 1951. 1951. ÉÉcatedrá� Écatedrá� catedrá� co coco de de de Lingua Lingua Lingua Castelá Castelá Castelá eee Literatura Literatura Literatura no no no IES IES IES Lucus Lucus Lucus Augus� Augus� Augus� .. . Autor Autor Autor dos dos dos libros libros libros de de de poemas poemas poemas Salaios Salaios Salaios da da da Chaira; Chaira; Chaira; Arelas Arelas Arelas de de de prata prata prata eesoños; esoños; soños; Miño, Miño, Miño, río río río pai pai pai eeamigo; eamigo; amigo; Guía Guía Guía poéti poéti poéti ca caca da da da muralla muralla muralla de de de Lugo; Lugo; Lugo; Outono, Outono, Outono, mancebo mancebo mancebo céfi céfi céfi ro roro de de de ás ásás ergueitas; ergueitas; ergueitas; Poemas Poemas Poemas da da da cidade cidade cidade eee Poéti Poéti Poéti ca caca da da da viaxe, viaxe, viaxe, Valuria Valuria Valuria eeAs eAs As Catedrais, Catedrais, Catedrais, portas portas portas do do do misterio. misterio. misterio. Foi Foi Foi recoñecido recoñecido recoñecido cos cos cos premios premios premios do do do Certame Certame Certame Internacional Internacional Internacional de de de Poesía Poesía Poesía eeConto eConto Conto Breve Breve Breve do do do Centro Centro Centro Cultural Cultural Cultural Rosalía Rosalía Rosalía de de de Castro Castro Castro de de de Buenos Buenos Buenos Aires, Aires, Aires, ooCertame oCertame Certame Nacional Nacional Nacional de de de poesía poesía poesía sobre sobre sobre OOO Nadal Nadal Nadal (Begonte), (Begonte), (Begonte), ooManuel oManuel Manuel Orestes Orestes Orestes Rodríguez Rodríguez Rodríguez López López López (Paradela), (Paradela), (Paradela), ooCertame oCertame Certame de de de Poesía Poesía Poesía Anduriña Anduriña Anduriña Voandeira Voandeira Voandeira de de de Bilbao Bilbao Bilbao e,e,e, en en en varias varias varias ocasións, ocasións, ocasións, co coco primeiro primeiro primeiro ou ou ou segundo segundo segundo premio premio premio do do do Certame Certame Certame Literario Literario Literario do do do Concello Concello Concello de de de Vilalba. Vilalba. Vilalba. AAA úl� úl� úl� ma ma ma delas, delas, delas, ata ata ata hoxe, hoxe, hoxe, en en en 2016, 2016, 2016, con con con este este este poemario poemario poemario ��tulado �tulado tulado Telúrica. Telúrica. Telúrica.

Libros do Sarela Libros Libros do do Sarela Sarela

2º 2º2º Premio Premio Premio Certame Certame Certame Literario Literario Literario de de de Vilalba Vilalba Vilalba 2012 2012 2012

Xosé Otero Canto Xosé Xosé Otero Otero Canto Canto

N����� N����� N����� ��������� ��������� ��������� Xosé Xosé Xosé Otero Otero Otero Canto Canto Canto

T������� T������� T������� ���� ��� �� ����� ����� ����� que que que sae sae sae do do do profundo, profundo, profundo, unha unha unha forza forza forzaque que quese seserevira revira reviracontra contra contranós nós nóseeeque que quepar� par� par� cipa cipa cipa da da daterra. terra. terra.Herdeiro Herdeiro Herdeiroda da damellor mellor mellortradición tradición tradiciónpoé� poé� poé� ca caca dunha dunha dunhacomarca comarca comarcatan tan tanliteraria literaria literariacomo como comoaaaluguesa luguesa luguesa da da daTerra Terra TerraChá, Chá, Chá,Xosé Xosé XoséOtero Otero OteroCanto Canto Cantopenetra penetra penetracomo como como “o “o “olume lume lumenas nas nasentrañas” entrañas” entrañas”na na naterra terra terraconver� conver� conver� da da daen en en “corpo “corpo “corposacra� sacra� sacra� simo simo simodos dos dosnosos”, nosos”, nosos”,mais mais maistamén tamén tamén“se“se“sementada mentada mentada de de de luz” luz” luz” ee“bébeda e“bébeda “bébeda de de de auga”, auga”, auga”, unha unha unha terra terra terra moura moura mouraque que queagroma agroma agromaen en enverde, verde, verde,tatuada tatuada tatuada eeeesculpiesculpiesculpida da da en en en vento. vento. vento. Nestes Nestes Nestes poemas, poemas, poemas, aariqueza ariqueza riqueza léxica léxica léxica acacactúa túa túacun cun cunbrío brío bríofor� for� for� fificado ficado cadoante ante anteooobas� bas� bas� ón ón óninexpuginexpuginexpugnable nable nabledo do doTelúrico. Telúrico. Telúrico.Xosé Xosé XoséOtero Otero OteroCanto Canto Cantologrou logrou logroucoa coa coa solidez solidez solidezenérxica enérxica enérxicada da dapalabra palabra palabraoooPrimeiro Primeiro PrimeiroPremio Premio Premio do do doCertame Certame CertameLiterario Literario Literariodo do doConcello Concello Concellode de deVilalba Vilalba Vilalbana na na súa súa súa edición edición edición nº nº nº 42 42 42 (2016). (2016). (2016).

Telúrica Telúrica Telúrica

Outros Outros Outros Libros Libros Librosdo do doSarela Sarela Sarela

Profile for Alvarellos Editora

Telúrica  

Un berro que sae do profundo. Os novos e enérxicos versos de Xosé Otero Canto que recibiron en 2016 o I Premio do Certame Literario do Conce...

Telúrica  

Un berro que sae do profundo. Os novos e enérxicos versos de Xosé Otero Canto que recibiron en 2016 o I Premio do Certame Literario do Conce...

Advertisement