De catro a catro. Manuscrito inédito de Manuel Antonio

Page 1

Coa colaboración de

Manuel Antonio • De catro a catro

Un dos manuscritos inéditos máis agardados da literatura galega. En edición facsimilar e respectando fielmente o formato orixinal no que foi creado. De catro a catro, escrito por Manuel Antonio (Rianxo, 1900-1930) entre os anos 1926 e 1927, é un dos libros de poesía galega máis relevantes de todos os tempos. Está considerado ademais coma unha das cimas universais da poesía vangardista. O coidado desta edición, que inclúe a transcrición do texto coa identificación das súas variantes, e a reprodución de fotografías e ilustracións, corre a cargo do catedrático de Filoloxías Galega e Portuguesa da Universidade de Santiago de Compostela, Anxo Tarrío Varela.

De catro a catro Manuscrito inédito

Manuel Antonio


Artefinal-Interior-De-catro-a-catro-manuscrito-facsimilar-141116.indd 2

15/11/2016 9:13:38


Artefinal-Interior-De-catro-a-catro-manuscrito-facsimilar-141116.indd 3

D

e

M

a n u s c r i t o

c a t r o

a

c a t r o i n ĂŠ d i t o

15/11/2016 9:13:38


Esta obra publícase baixo unha coedición entre o Consorcio de Santiago e Alvarellos Editora, coa colaboración da Universidade de Santiago de Compostela. Forma parte da Biblioteca Facsimilar do Consorcio de Santiago e da Colección Rescate de Alvarellos Editora.

colección rescate [21] preMio irMandade do libro á Mellor obra editorial do ano 2008 preMio da edición de Galicia á Mellor iniciativa editorial de 2014 Directora da Colección: Olivia Rodríguez González

Director editorial: Henrique Alvarellos Casas

Deseño e produción: Alvarellos Editora A capa reproduce a libreta contable orixinal de Manoel Antonio onde escribiu o seu poemario © desta edición e transcrición: Anxo Tarrío Varela, 2016 © do manuscrito e ilustracións interiores: Herdeiros de Domingo García-Sabell, 2016 Dixitalización do manuscrito: Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela As imaxes ou ilustracións das páxinas 8, 15 e 16 foron publicadas por Domingo García-Sabell en Correspondencia de Manoel-Antonio (Galaxia, 1979, tomo III). As fotografías das páxinas 10, 12 e 136 pertencen a Alvarellos Editora. © consorcio de santiaGo, 2016. Rúa do Vilar, 59 |15705 Santiago de Compostela - www.consorcio-santiago.org © alvarellos editora, 2016. Rúa de Sempre en Galiza, 4 |15706 Santiago de Compostela - www.alvarellos.info impresión: norprint ISBN [Alvarellos Editora] 978-84-16460-13-7 | ISBN [Consorcio de Santiago] 978-84-1653-07-9 Depósito legal C 1759-2016

Calquera forma de reprodución, distribución, comunicación pública ou transformación desta obra só pode ser realizada coa autorización dos seus titulares, agás excepción prevista pola lei. Diríxase a cedro (Centro Español de Derechos Reprográfi cos, www.cedro.org) se precisa fotocopiar ou escanear algún fragmento desta obra.

Artefinal-Interior-De-catro-a-catro-manuscrito-facsimilar-141116.indd 4

15/11/2016 9:13:49


Manuel Antonio

D

e

M

a n u s c r i t o

c a t r o

a

c a t r o i n é d i t o

Edición e transcrición Anxo Tarrío Varela

Colabora

Artefinal-Interior-De-catro-a-catro-manuscrito-facsimilar-141116.indd 5

15/11/2016 9:13:51


Artefinal-Interior-De-catro-a-catro-manuscrito-facsimilar-141116.indd 6

15/11/2016 9:13:53


ร ndice

Nota previa O caderno contable

13

O manuscrito: Ediciรณn facsimilar

17

Transcriciรณn

Artefinal-Interior-De-catro-a-catro-manuscrito-facsimilar-141116.indd 7

9

113

15/11/2016 9:13:54


Artefinal-Interior-De-catro-a-catro-manuscrito-facsimilar-141116.indd 8

15/11/2016 9:13:56


 Fotografía de Manuel Antonio (no centro, con traxe e de costas) participando nas manobras a bordo do pailebote Constantino Candeira onde o poeta escribiu, entre 1926 e 1927, o seu libro De catro a catro.

Nota previa

De catro a catro é un dos libros de poesía galega máis relevantes de todos os tempos e está considerado ademais como unha das cimas universais da poesía vangardista. O manuscrito orixinal e inédito de Manuel Antonio (Rianxo, 1900-1930) que aquí ve por fin a luz é o documento polo que se guiou o seu editor Ánxel Casal —controlado moi de preto polo propio poeta— para compoñer o libro De ca-

tro a catro. Follas d’un diario d’abordo, que sairía do prelo de Nós. Pubricacións Galegas e Imprenta, na rúa Real, nº 36-1º d’A Coruña, en marzo de 1928. O manuscrito é peza única, propiedade dos herdeiros de Domingo García-Sabell, que xenerosamente o ceden para proceder á súa divulgación. Presenta moi bo estado de conservación polo que foi posible abor9

Artefinal-Interior-De-catro-a-catro-manuscrito-facsimilar-141116.indd 9

15/11/2016 9:13:57


FotografĂ­a do manuscrito tal e como se conserva hoxe.

10

Artefinal-Interior-De-catro-a-catro-manuscrito-facsimilar-141116.indd 10

15/11/2016 9:14:17


dar esta edición facsimilar e a transcrición íntegra do texto. O traballo de lectura e transcrición foi realizado por Anxo Tarrío Varela, catedrático de Filoloxías Galega e Portuguesa da Universidade de Santiago. Quixemos respectar o formato e deseño orixinais deste inédito, o caderno contable no que foron escritos os versos, polo que este

volume especial da Colección Rescate de Alvarellos Editora en coedición co Consorcio de Santiago, reproduce fielmente esas características orixinais. A presente edición facsimilar será —non o dubidamos— de grande atractivo para o público, en xeral, e tamén para os estudosos da literatura vangardista galega, española e europea, en particular. Os editores

11

Artefinal-Interior-De-catro-a-catro-manuscrito-facsimilar-141116.indd 11

15/11/2016 9:14:18


FotografĂ­a da primera pĂĄxina do manuscrito. 12

Artefinal-Interior-De-catro-a-catro-manuscrito-facsimilar-141116.indd 12

15/11/2016 9:14:32


+ info en

+ info en www.alvarellos.info


Artefinal-Interior-De-catro-a-catro-manuscrito-facsimilar-141116.indd 18

15/11/2016 9:15:04


+ info en www.alvarellos.info

19

Artefinal-Interior-De-catro-a-catro-manuscrito-facsimilar-141116.indd 19

15/11/2016 9:15:21


Coa colaboración de

Manuel Antonio • De catro a catro

Un dos manuscritos inéditos máis agardados da literatura galega. En edición facsimilar e respectando fielmente o formato orixinal no que foi creado. De catro a catro, escrito por Manuel Antonio (Rianxo, 1900-1930) entre os anos 1926 e 1927, é un dos libros de poesía galega máis relevantes de todos os tempos. Está considerado ademais coma unha das cimas universais da poesía vangardista. O coidado desta edición, que inclúe a transcrición do texto coa identificación das súas variantes, e a reprodución de fotografías e ilustracións, corre a cargo do catedrático de Filoloxías Galega e Portuguesa da Universidade de Santiago de Compostela, Anxo Tarrío Varela.

De catro a catro Manuscrito inédito

Manuel Antonio


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.