AKS Impuls 18

Page 1

aks 18_Layout 1 5/4/15 1:18 PM Page 1


aks 18_Layout 1 5/4/15 12:52 PM Page 2


aks 18_Layout 1 5/4/15 12:53 PM Page 3

3 Impuls

Amprente

A

nul acesta, ALUKÖNIGSTAHL aniverseaz` 20 de ani de la înfiin]area sa în România. Sunt 20 de ani în care am furnizat pie]ei autohtone solu]ii [i sisteme de fa]ad` [i tâmpl`rie pentru mai mult de dou` mii de proiecte imobiliare, de toate tipurile. Începând din 1995, am venit cu solu]ii care înglobau tehnologia [i produsele partenerilor no[tri pentru proiecte importante atât din Bucure[ti, cât [i din ]ar`, primii ani fiind caracteriza]i de extinderile re]elelor b`ncilor, cum ar fi BRD, BCR, Bancpost, Banca Transilvania sau Unicredit [i apoi din ce în ce mai multe imobile de birouri, [i am aminti printre acestea printre cele mai „vechi”: Opera Center, Bucharest Business Park, dar [i mai noile Sky Tower, Green Gate Bucure[ti, Hermes Business Campus, City Business Center din Timi[oara [i Cluj. Am avut solu]ii [i pentru dezvolt`ri imobiliare, fie c` au fost cartiere ANL realizate în anii 2004 [i 2005, fie mari proiecte de genul Asmita Gardens sau Cortina Residence. Nu uit`m nici sectorul mall-urilor, de la Baia Mare, Oradea [i Cluj, pân` la Constan]a sau Suceava, trecånd prin Bra[ov [i Bucure[ti, g`sim câte o construc]ie la care echipa [i partenerii no[tri au lucrat. |n to]i ace[ti ani am construit o solid` re]ea de parteneri, [i \mpreun` cu ei, am construit [i cl`dim în continuare proiecte interesante în toat` ]ara. ALUKÖNIGSTAHL este mai mult decåt un simplu furnizor de materiale, oferind solu]ii personalizate pentru fiecare obiectiv în parte. Beneficiile investitorilor imobiliari sunt legate de gradul de ocupare al imobilelor [i de cheltuielile de între]inere, ]inând cont de durata de via]` unei cl`diri, reducerea acestora din urm` reprezint` întotdeauna un argument puternic atât pentru proprietar, cât [i pentru chiria[. Astfel de solu]ii personalizate am furnizat de exemplu, de curând, pentru proiectele Sky Tower [i Bucharest One. Evolu]ia noastr` de 20 de ani al`turi de clien]ii [i partenerii no[tri, atât în ceea ce prive[te solu]iile tehnice oferite, cât [i în privin]a serviciilor oferite, a beneficiat totodat` de cei 150 de ani de experien]` ai concernului ALUKÖNIGSTAHL, care se afla de 5 genera]ii în proprietatea familiei König. Compania a fost \nfiin]at` de Raphael König pentru fiul s`u Jakob în anul 1864 \n ora[ul Retz din nordul Austriei [i avea ca obiect de activitate comer]ul cu produse din o]el. Anul 1958 a reprezentat un an important \n istoria companiei, firma vienez` începând parteneriatul cu companiile Jansen [i Schüco. Anul 1990 marcheaz` în istoria concernului momentul începerii expansiunii interna]ionale,

prin deschiderea primei filiale est-europene în Ungaria, cu birouri [i depozit de mari dimensiuni. Urmeaz` achizi]ia unei firme de comer] cu o]el din Olanda [i deschiderea filialei din Cehia. 1993 înseamn` filiale noi în Polonia [i Slovenia. Din 1995 exist` filiale [i \n România (dou` birouri [i un depozit) [i Bulgaria. În anii urm`tori s-au \nfiin]at firmele din Croa]ia –1997, Slovenia – 1998, Serbia – Muntenegru [i Bosnia \n 2004. Ne propunem s` v` st`m al`turi [i în continuare, cu cele mai performante [i cele mai ingenioase solu]ii tehnice, cu întregul know-how al valoroasei noastre echipe.

Revist` editat` de Alukönigstahl SRL Bd. Unirii nr. 64, Bl. K4, Bucure[ti; tel: +40 21 327 77 80, fax: + 40 21 326 4860 Concept grafic [i redactare: igloomedia Brezoianu 4, ap. 1, Bucure[ti; tel./fax: +40 21 313 41 18; www.igloo.ro Concept editorial: Alukönigstahl SRL


aks 18_Layout 1 5/4/15 3:24 PM Page 4

Retrospectiva BAU 2015 Text: Dana Badea, Manager Produse Alukönigstahl SRL Foto: Alukönigstahl SRL, Schüco International

A

nul acesta, târgul de construc]ii BAU 2015 de la München, unul dintre cele mai importante târguri din domeniu, s-a desf`[urat sub motto-ul „Viitorul construc]iilor”, având în centrul aten]iei teme ca urbanizarea inteligent`, confortul cl`dirilor, precum [i eficien]a energetic` a acestora. Având o suprafa]` de peste 2 000 m2, standul Schüco, unul dintre cele mai mari din cadrul expozi]iei, a adus în aten]ia publicului vizitator noi solu]ii, care s` fac` posibil` ast`zi, proiectarea cl`dirilor de mâine, cl`diri care s` le permit` oamenilor s` tr`iasc` mai confortabil [i s` lucreze mai eficient, pentru a avea o calitate mai bun` a vie]ii.

Motto-ul pe care Schüco l-a avut anul acesta a fost „A locui, a munci, a tr`i”, concentråndu-se pe func]ionalitate, modularitate, complexitate [i eficien]` maxim` a solu]iilor oferite, pentru asigurarea unui confort maxim în interiorul cl`dilrilor. Standul a fost organizat în cinci studiouri principale care au prezentat solu]ii pentru cl`dirile de mâine. Studioul „Exclusiv pentru acas`” destinat locuin]elor moderne a prezentat o serie de sisteme noi, gândite astfel încåt s` ofere pe de o parte solu]ii complexe [i performante, iar pe de alt` parte s` asigure un grad foarte ridicat de prelucrabilitate [i o complexitate redus`, care s` permit` optimizarea timpilor de prelucrare [i montaj.


aks 18_Layout 1 5/4/15 12:53 PM Page 5

5 Impuls

Noua platform` a sistemelor de pere]i cortin` a fost prezentat` în acest studio. Aceasta va fi alc`tuit` din patru serii, cu l`]imi vizibile ale profilelor începând de la cea de 35 mm. Noua serie de pere]i cortin` Schüco FWS 35 Panorama Design este r`spunsul oferit de Schüco pentru o arhitectur` transparent`, care nu înseamn` doar suprafe]e vitrate cât mai generoase, ci [i profile cât mai discrete. Solu]ia inovatoare de perete cortin` din aluminiu de doar 35 mm ofer` o l`]ime vizibil` foarte redus` a profilelor, unic`. Aceasta a devenit posibil` datorit` sistemului patentat de prindere [i fixare a sticlei în structura portant` prin intermediul capacelor presoare. Totodat`, datorit` solu]iilor foarte performante de izolare a fal]ului, sistemul Schüco FWS 35 PD asigur` un nivel de izolare termic` foarte ridicat, fiind certificat ca

sistem pentru case pasive. Din punct de vedere constructiv, sistemul se poate realiza în dou` variante de izolare termic`, [i anume HI sau SI. Principiul de drenare este în trepte, acela[i ca la seriile standard, sistemul putând fi combinat cu toate celelalte trei serii noi Schüco FWS 50, Schüco FWS 60 [i Schüco FWS 80. Datorit` solu]iei de a[ezare [i desc`rcare a sticlei, sistemul permite vitrarea cu geamuri ce pot ajunge la o greutate maxim` de 250 kg. În acest studio, pe lâng` noile serii de pere]i cortin` au mai fost prezentate [i alte elemente foarte interesante, care se pot utiliza atât în cazul locuin]elor unifamiliale, a imobilelor de locuin]e, cåt [i pentru cl`dirile de birouri.


aks 18_Layout 1 5/4/15 12:54 PM Page 6

Astfel, trebuie s` amintim u[a destinat` cl`dirilor premium, având cerceveaua placat` cu sticl` lipit` pe fa]a exterioar`, realizat` în varianta Design, variant` care nu mai necesit` montarea unui mâner pe fa]a exterioar` a u[ii deoarece are o form` special proiectat` care permite manevrarea cercevelei [i care poate fi [i lumint` cu un sistem de iluminare cu LED-uri ce permite ca zona de ac]ionare s` fie vizibil` [i pe timp de noapte. Este vorba despre una dintre noile serii de u[i, Schüco ADS 75 SimplySmart, care vor fi disponibile din septembrie, anul acesta, [i despre care vom mai vorbi [i cu alte ocazii. Dac` tot vorbim despre u[i, nu putem s` neglij`m nici sistemul de control acces cu care a fost echipat` u[a mai sus-men]ionat`. Este vorba despre noul sistem Schüco DCS Touch Display care este un sistem de control acces preconfigurat, optimizat pentru utilizare exterioar`. Datorit` unei interfe]e IP deschise, sistemul poate fi u[or integrat în orice cl`dire care are un sistem de management centralizat. Studioul „Sistemul Parametric” a atras [i de aceast` dat` prin unicitate. Sistemul Schüco Parametric reprezint` pasul spre viitor pe care furnizorul de sistem îl face în domeniul construc]iei fa]adelor, modul în care acesta a în]eles s` dea libertate de exprimare în modelarea tridimensional` a arhitecturii cl`dirilor, asigurând solu]ii de serie pentru un design personalizat, specific fiec`rei cl`diri. Sistemul Schüco Parametric ofer` patru modele tridimensionale cu baza rectangular` [i dou` modele tridimensionale cu baza triunghiular` care pot fi modelate element cu element în a[a fel înc`t s` asigure o transparen]` [i o umbrire optim`. Suprafe]ele vitrate pot fi transparente, semitransparente sau chiar opace [i se pot realiza din geamuri dublu sau triplu termoizolante, cu rosturi fine, sigilate structural. Grosimea pachetului de geam ter-


aks 18_Layout 1 5/4/15 12:54 PM Page 7

7 Impuls

moizolant poate fi de la 28 mm pân` la 60 mm. Sistemul permite realizarea unor elemente cu dimensiunile maxime de 1 500 mm l`]ime [i 4 000 mm în`l]ime a bazei. Din punct de vedere al performan]elor de izolare termic`, sistemul asigur` un nivel de izolare foarte ridicat, având un Uf de pân` la 0,5 W/m2K. Studioul „Func]ionalitate inteligent`” a eviden]iat felul în care cl`direa se poate conecta cu mediul înconjur`tor astfel încât s` reac]ioneze [i s` poat` permite conservarea resurselor naturale. În acest sens, aici au fost expuse atât sisteme de tâmpl`rie [i de fa]ade cu performan]e foarte ridicate de izolare termic`, cåt [i o serie de solu]ii de automatiz`ri care permit manevrarea elementelor mobile din sistemul de management centralizat al cl`dirii.

În plus, în aceast` zon` a fost expus [i sistemul de iluminare cu LED-uri, Schüco LightSkin, ce poate fi folosit pe fa]adele cl`dirilor ca sistem integrat atât în sistemele Schüco de pere]ii cortin`, cât [i în sistemele de tâmpl`rie Schüco. Pentru o umbrire eficient`, se poate utiliza noul sistem de umbrire Schüco CAB, sistem de jaluzele exterioare din profile extrudate de aluminiu cu o l`]ime foarte redus` a lamelei, care se poate închide complet [i care se poate integra în sistemul de management centralizat al cl`dirii. Sistemul Schüco CAB a fost proiectat în a[a fel încât s` poat` fi montat complet ascuns în sistemele de pere]i cortin` Schüco FWS 50 /FWS 60 f`r` a fi vizibil din exterior atunci când jaluzelele sunt ridicate. Sistemul este stabil la o vitez` a vântului de pân` la 25 m/s [i permite realizarea unor elemente cu o suprafa]` maxim` de 6 m2.


aks 18_Layout 1 5/4/15 12:54 PM Page 8

Schüco propune o nou` solu]ie de ventilare descentralizat` pentru optimizarea pierderilor de c`ldur` [i a aportului de aer proasp`t în înc`pere în cazul cl`dirilor de birouri. Schüco VentoTec a fost special proiectat pentru astfel de cl`diri, fiind astfel conceput încât s` asigure un nivel foarte ridicat de schimb de aer în combina]ie cu o recuperare optim` de c`ldur`. Schüco VentoTec este cel mai îngust aparat de ventilare cu un debit de aer de pân` la 100 m3/h, cu filtrare atât a aerului care intr` în înc`pere, cât [i a aerului care iese din aceasta, putând s` asigure [i o recuperare de c`ldur` de 75%. Pe lâng` aceste avantaje majore, montajul este foarte u[or, f`cându-se într-un panel pre-instalat. De asemenea, schimbarea filtrelor se poate face rapid, datorit` accesului facil în aceast` zon`. Tema studioului fiind func]ionarea inteligent` a cl`dirilor, bineîn]eles c` din acest studio nu puteau lipsi ferestrele cu ac]ionare mecatronic`. Sistemul de feronerie mecatronic Schüco TipTronic, fiind deja o solu]ie consacrat` pe pia]`, a beneficiat de modific`ri [i îmbun`t`]iri, transformându-se în noul sistem Schüco TipTronic SimplySmart. SimplySmart este o tehnologie pe care Schüco pune accent în ultimul timp, având ca scop principal dezvoltarea unor solu]ii [i sisteme noi, care s` permit` produc`torilor de tâmpl`rie s` î[i optimizeze cât mai bine timpul de produc]ie [i montaj. Mergând în aceast` direc]ie, noua feronerie Schüco TipTronic SimplySmart ofer`, pe lâng` avantajul celei mai silen]ioase feronerii mecatronice complet ascunse, [i avantajul unei solu]ii complete de sistem care poate fi ac]ionat` individual sau care poate fi

u[or integrat` în sistemele de management centralizat prin intermediul sistemului de comunicare Schüco KNX. Totodat`, noul sistem utilizeaz` elemente de feronerie identice pentru mai multe tipuri de deschideri, montajul fiind optimizat [i intuitiv.


aks 18_Layout 1 5/4/15 12:55 PM Page 9

9 Impuls

Studioul „Modernizare energetic` eficient`” a atins, am putea spune, o tem` deja consacrat`, deoarece solu]iile Schüco de modernizare a cl`dirilor vechi nu mai reprezint` o noutate. Am putut vedea înc` o dat` cum cl`dirile de ieri se pot moderniza pentru a r`spunde cerin]elor de mâine, prin utilizarea sistemului de renovare a fa]adelor Schüco ERC 50. Acesta permite integrarea sistemelor de ferestre Schüco cu un nivel ridicat de izolare

termic`, a sistemului de ventilare descentralizat` Schüco VentoTerm [i a sistemului de umbrire exerioar` Schüco CTB. Alegerea sistemului de ferestre se face în func]ie de performan]ele de izolare termic` ce se doresc a fi ob]inute pe cl`dire, putându-se opta a[a cum am v`zut în aceast` zon` fie pentru solu]ii de deschideri clasice, fie pentru solu]ii de ferestre pivotante realizate cu seriile Schüco AWS 75.SI+ sau Schüco AWS 90.SI+.

Studioul „Conceptul Design Cover” a prezentat o nou` apropiere de estetic` [i design a sistemelor de placare ventilat` a cl`dirilor. Acest nou concept, expus pentru prima dat` în cadrul târgului de construc]ii BAU 2015, a eviden]iat tendin]a de continu` dezvoltare [i capacitatea de inova]ie de care Schüco dispune. Conceptul Design Cover porne[te de la ideea c`, pe lâng` cerin]ele actuale [i cele viitoare care vizeaz` zonele vitrate [i pentru zonele opace ale cl`dirilor, vor ap`rea în viitor cerin]e foarte ridicate de design pentru o gam` foarte larg` de materiale [i de finisaj al suprafe]elor. Tocmai de aceea a fost dezvoltat acest nou concept, care s` permit` relizarea unor zone opace tridimensionale, cu design unic.


aks 18_Layout 1 5/4/15 12:55 PM Page 10

Centru de Afaceri Pite[ti Text: arh. Paul Lupu Foto: arh. Andrei M`rgulescu


aks 18_Layout 1 5/4/15 12:55 PM Page 11

11 Impuls

Beneficiar: Fast Finance Finder Arhitectur`: Mihai Radu Architects / Lauster&Radu Arhitec]i, arh. Mihai Radu, arh. Paul Lupu, arh. Codru]a Cotårlea, arh. Oana Cri[an, arh. Matei Dene[, arh. Raluca Ignat Urbanism: Loridan Softing, urb. Sebastian Gu]` Incinta pilo]i: D.G.A. Construct Team, ing. Dan Manoli Structura: Cross Structural Design, ing. Horia Mihnea, ing. Adrian Vasilescu Instala]ii: Roinstar, ing. Cristina Zabet (inst. sanitare), Europroiect&Consult Company, ing. Ioan Alexandrescu (inst. electrice), M&E Consulting, ing. Giuliano Mella (HVAC), Agrom, ing. Marius Popescu (inst. gaze) Amplasament: str. I.C. Br`tianu nr. 48-52, mun. Pite[ti, jud. Arge[ Date tehnice: ansamblu pentru birouri [i spa]ii multifunc]ionale, alc`tuit din trei corpuri de cl`dire (A,B,C) pe un subsol general comun, A = 3S+P+10+Et. tehnic, B = 3S+P+3, C = 3S+P+1, Hmax = 42 m, Sdesf. = 21,273.92 mp (subteran + suprateran)

Amplasat în zona de nord a ora[ului, în cartierul Ceair, la intersec]ia C`ii Bucure[ti cu str. I.C. Br`tianu, „Centrul de Afaceri Pite[ti” se afl` în imediata vecin`tate a centrului ora[ului, leg`turile pietonale [i carosabile cu zona central` fiind extrem de facile, totodat` pozi]ia terenului având [i avantajul unui acces direct [i rapid dinspre autostrada A1 [i [oseaua de centur` a ora[ului. Investi]ia în prezentul proiect are ca destinatari comunitatea oamenilor de afaceri dar [i locuitorii zonei, având în vedere faptul c` „Centrul de Afaceri Pite[ti” va însemna, pe de o parte, o însumare a unor func]iuni specifice cl`dirilor de birouri (spa]ii de birouri propriu-zise, s`li de întruniri [i conferin]e), iar pe de alt` parte spa]ii publice destinate unor categorii largi socio-profesionale sau diverselor grupe de vârst`. Schema de finan]are, cu accesare a fondurilor europene, a condus la structurarea partiului corpului principal, destinat spa]iilor de birouri, în concordan]` cu necesarul de suprafe]e pentru întreprinderile mici [i mijlocii, c`rora li se adreseaz` în mod pre-


aks 18_Layout 1 5/4/15 12:55 PM Page 12

ponderent. Astfel, etajul curent este alc`tuit dintr-o succesiune de spa]ii independente, accesibile dintr-o circula]ie longitudinal`, chiria[ii putând opta pentru unul sau mai multe module, suprafa]a minim` de închiriat pornind de la 24 mp. Fiecare modul este prev`zut cu un grup sanitar [i un oficiu, contorizarea utilit`]ilor f`cându-se separat. Obiectivul general al proiectului a fost acela de a asigura condi]iile necesare desf`[ur`rii activit`]ii firmelor [i companiilor mai mici sau mai mari, la standarde europene, beneficiind de toate dot`rile [i facilit`]ile unei cl`diri de birouri de clasa A. Ansamblul cuprinde, la parter [i la etajul 1 al corpului A, o cafenea [i un restaurant, iar în corpurile B [i C configura]ia func]ional` include spa]ii multifunc]ionale, putând fi folosite ca spa]ii de expunere, spa]ii comerciale sau pentru servicii financiar-bancare. În corpul B, la etajele 2 [i 3, este amenajat un centru de între]inere fizic`, dotat cu 3 terenuri de squash, s`li de fitness, bazin de înot, jacuzzi, saun` umed` [i saun` uscat`. Pe terasa de peste corpul B este amenajat un teren de sport, cu pardoseal` din gazon sintetic,

destinat practic`rii tenisului sau a minifotbalului. Centrul de Afaceri Pite[ti este prev`zut cu un parcaj subteran, având o capacitate de 207 locuri, accesul auto f`cându-se din strada I.C. Br`tianu. Cele trei corpuri sunt legate, func]ional, atât prin subsolul comun cât [i în partea suprateran`, prin pasarele de leg`tur`, dar [i la nivel de imagine, prin modalitatea de tratare a fa]adelor. În ceea ce prive[te anvelopanta cl`dirilor, diferen]ierea func]ional` a spa]iilor, din cele trei corpuri, este exprimat` prin tratamentul fa]adei, corpul A, reprezentând piesa principal` a compozi]iei volumetrice, fiind tratat diferit de corpurile B [i C. Astfel, zonele de fa]ad` aferente etajelor ocupate de spa]iile de birouri sunt realizate dintr-o combina]ie de suprafe]e vitrate, casete “shadow box” [i panouri metalice divers colorate, dispuse pe bandouri orizontale având în`l]imea a câte unui nivel. Concep]ia fa]adei a pornit de la modularea din plan ce a generat un element de închidere a c`rui repetitivitate a fost atenuat` prin jocul cromatic cu trimitere la stilul picturilor lui Paul Klee. Fa]adele


aks 18_Layout 1 5/4/15 12:55 PM Page 13

13 Impuls

laterale ale corpului A sunt placate cu panouri din fibrobeton, texturate, pe direc]ia longitudinal`, puse în eviden]` prin stereotomia aleas`. La nivelul etajului 1, un registru orizontal vitrat, prev`zut cu brise-soleil-uri metalice [i bordat de un cadru accentuat volumetric [i cromatic, leag` corpul A de corpul C, pe latura dinspre Calea Bucure[ti. Spa]iul delimitat de cele trei corpuri se constituie într-o curte interioar`, posibil` loca]ie pentru desf`[urarea unor ac]iuni, în aer liber, sau pur [i simplu putând fi folosit ca zon` de recreere, de c`tre ocupan]ii Centrului de Afaceri. Din acest motiv, zona a fost agrementat` cu b`nci, jardiniere [i corpuri de iluminat. La interior, spa]iile sunt finisate [i echipate în concordan]` cu criteriile corespunz`toare unei cl`diri de birouri de clasa A. Consider`m c` ansamblul realizat este o investi]ie binevenit` pentru mediul întreprinz`torilor mici [i mijlocii, din municipiul Pite[ti, iar din punct de vedere estetic este un factor menit s` ridice nivelul calitativ al cadrului construit al zonei.


aks 18_Layout 1 5/4/15 12:55 PM Page 14

Amprente Text: Adriana {erban Foto: arh. Andrei M`rculescu / Cristian Istrati

Avem bucuria [i mândria ca cei 20 de ani de munc` ai echipei Alukönigstahl s` nu fi trecut f`r` s` lase urme vizibile în toat` ]ara. De la Satu Mare la Constan]a, de la Craiova la Suceava, aproape în fiecare ora[ al ]`rii putem g`si câte un obiectiv, mai mic sau mai mare, pentru care unul dintre membrii echipei noastre sau unul dintre partenerii no[tri s` fi lucrat. De multe ori, efortul partenerilor no[tri a fost recunoscut [i r`spl`tit cu premii [i nominaliz`ri la prestigioase concursuri na]ionale [i interna]ionale. În continuare v` vom prezenta cåteva impresii ale unor stima]i domni arhitec]i care ne-au acordat încrederea lor, cu care am colaborat la dou` obiective de factur` total diferit`. Crystal Tower este acum un binecunoscut reper urban al Bucure[tiului. Dat în folosin]` în 2012, acest obiectiv a marcat pentru noi, Alukönigstahl, un moment important. Era prima fa]ad` dubl` realizat` în Romånia, o solu]ie tehnic` cu eficien]` energetic` deosebit`, care în Occident este larg r`spândit`. Arh. Adrian Spirescu a avut amabilitatea s` ne r`spund` la cåteva întreb`ri legate de acest proiect. AKS: Cum s-a realizat colaborarea cu Alukönigstahl la acest obiectiv [i ce a]i apreciat la ea? Colaborarea cu Alukönigstahl a constituit o performan]` tehnic` privind detaliile de execu]ie [i urm`rirea lor în execu]ie. Cataloagele cu detalii fac ca, înc` din partea de concep]ie a lucr`rii, s` beneficiem de informa]iile necesare definitiv`rii imaginilor constructiv arhitecturale.

AKS: Ce fel de certific`ri a primit cl`direa ? Proiectul Crystal Tower a fost cå[tig`tor al Anualei de Arhitectur` Bucure[ti 2012 sec]iunea Arhitectur`, categoria social-culturale. Este în acela[i timp laureatul RoGBC (Romanian Green Building Council), care i-a acordat titlul de „Proiectul Verde al Anului” [i a ob]inut [i premiul I pentru cl`diri BREEAM, în categoria cl`diri de birouri, în Europa pentru anul 2012. AKS: Care au fost cerin]ele concrete pentru acest obiectiv, din punct de vedere optic [i tehnic? Cerin]ele concrete ale proiectului Crystal Tower au fost: realizarea unei fa]ade double-skin cu fa]ete t`iate la unghiuri inegale. Astfel, detaliile de realizare au constituit o munc` sus]inut` \mpreun` cu tehnicienii AKS. AKS: Care sunt motivele pentru care pute]i s` recomanda]i colaborarea cu AKS? Recomand colaborarea cu AKS pentru calitatea sistemului [i a detaliilor de execu]ie pe care le au. De asemenea, tehnicienii lor acord` în permanen]` consulting tehno-economic necesar procesului de proiectare.


aks 18_Layout 1 5/4/15 12:56 PM Page 15

15 Impuls

Conversia vechii Uzine de Ap` din Suceava într-un Centru Cultural reprezint` un proiect complex ce d` o alternativ` distrugerii patrimoniului arhitectural, dar [i dezvolt`rii urbane. Finalizat` în 1912 de ingineri austrieci [i germani în regiunea multicultural` a Bucovinei, Uzina de Ap` simbolizeaz` na[terea ora[ului modern Suceava. L`sat` în ruin` timp de 50 ani, proiectul de restaurare a fost ini]iat, în 2006, de arhitec]ii filialei NordEst (jude]ul Suceava [i jude]ul Boto[ani) a Ordinului Arhitec]ilor din Romånia. Solu]iile de realizare a vitrajelor cu geamuri termoizolante autoportante, cu contur circular [i avånd ferestre mobile montate \n mijlocul suprafe]ei, realizate cu consilierea speciali[tilor Alukönigstahl, au constituit o performan]` tehnic` \n premier`. Unul dintre cei care s-au implicat foarte mult în acest proiect, arh. Constantin Gorcea, ne-a r`spuns cu amabilitate la câteva întreb`ri.

amplele goluri vitrate. Tâmpl`ria din profile metalice simple a ferestrelor originale a fost conservat` cu rol de grilaj [i dublate pe interior cu geam termoizolant f`r` rame autoportante. Structura original` a acoperi[ului a fost restaurat`, iar buc`]i din textura ini]ial` a peretelui interior s-au p`strat ca „fresce tehnologice”. La podinele ce acoper` golurile tehnologice [i sc`ri s-au utilizat structuri [i gr`tare metalice ce redau caraterul industrial al cl`dirii. Pentru consolidarea zid`riilor de c`r`mid` s-a utilizat o tehnic` special` pe baz` de ]es`turi [i lamele din fibr` de carbon.

AKS: Ce caracterizeaz` proiectul dvs.? Localizat` pe un amplasament ce sufer` în prezent o transformare urban` major`, interven]ia este menit` s` atrag` aten]ia public` spre posibilitatea de reînoire a arhitecturii din zon`, valorificând [i fondul construit cu caracter industrial existent. Proiectul este rezultatul unei colabor`ri ce include autorit`]ile municipale, comunitatea local`, arhitec]i, ingineri, urbani[ti, istorici, sociologi [i studen]i de diverse specialit`]i. În plus, contractori priva]i [i companii ce promoveaz` tehnici inovative au fost incluse într-un parteneriat public/privat exemplar.

AKS: Ce \n]elege]i prin „a construi sustenabil“? Acest proiect ilustreaz` adev`ratul \n]eles al expresiei actuale arhitectur` sustenabil`: a ]ine în existen]`, a men]ine [i prelungi. Noua Uzin` de Ap` surprinde prin spa]iile neobi[nuite [i aparenta simplitate a interven]iilor. De[i ini]ial a fost gândit` ca o construc]ie pur tehnologic`, spa]iile sunt acum accesibile pentru a g`zdui o varietate de evenimente de la dezbateri publice la concerte [i expozi]ii. Vechea Uzin` de Ap` reprime[te un loc în via]a ora[ului, devenind un generator de dezvoltare cultural` [i urban`.

AKS: Care au fost cerin]ele concrete pentru acest obiectiv, din punct de vedere arhitectural [i tehnic? Dac` în spa]iile bazinelor lumina p`trunde doar prin luminatoare montate în golurile fostelor chepenguri de acces pentru între]inere, la etajele superioare, care sunt utilizate ca birouri [i zon` pentru documentare, au fost men]inute [i valorificate

Uzina de Ap` a cå[tigat Premiul Bienalei Na]ionale de Arhitectur` 2014 – Sec]iunea Arhitectura Patrimoniului Cultural [i Premiul Anualei de Arhitectur` Ia[i 2013 – Sec]iunea Restaur`ri, Reabilitare Arhitectural` [i a fost nominalizat` la European Union Prize for Contemporary Architecture „Mies Van Der Rohe” 2013.


aks 18_Layout 1 5/4/15 12:56 PM Page 16

United Business Center Cluj One Text: Arhimar SRL Foto: C`t`lin Hladi

Î

n anul 2014, municipiul Cluj-Napoca î[i îmbog`]e[te orizontul cu o nou` cl`dire de birouri, parte a Iulius Group, United Business Center Cluj One. Amplasat` în zona central` a ora[ului, pe malul lacului Gheorgheni, în apropierea Iulius Mall [i a Facult`]ii de {tiin]e Economice din cadrul Universit`]ii Babe[-Bolyai, noua cl`dire face parte dintr-un proiect amplu de revitalizare a zonei, care include Iulius Park – o zon` de spa]ii verzi [i de loisir ce ofer` comunit`]ii beneficiile depline ale lacului Gheorgheni. Conceptul cl`dirii pleac` de la compozi]ia armonioas` a dou` volume simple cu planimetrii radiale, încercând s` se încadreze cât mai bine în spa]iul urban învecinat [i s` ofere spa]ii interioare deschise c`tre mediul înconjur`tor.

Cl`direa se înal]` cu 12 niveluri deasupra lacului. Acestea g`zduiesc func]iunile principale [i beneficiaz` de un nivel subteran care ad`poste[te zona de parcaj [i spa]iile tehnice. Parterul cl`dirii g`zduie[te func]iuni de interes general precum zona de alimenta]ie sau zona de training [i conferin]e cu circuit închis, acestea putând fi accesate prin scara monumental` de pe fa]ada principal`. Cele zece etaje superioare deservite de patru lifturi [i dou` case de scar` suprapuse ad`postesc spa]ii de birouri, s`li de meeting, zone de relaxare [i zone cu destina]ie complementar` – spa]ii tehnice, zone de depozitare etc. Fiecare etaj dispune de un balcon pe latura estic` a cl`dirii, etajul nou` fiind privilegiat în acest sens, aici g`sindu-se o teras` de


aks 18_Layout 1 5/4/15 12:56 PM Page 17

17 Impuls

dimensiuni considerabile, ce înt`re[te leg`tura dintre spa]iul interior [i cel exterior. Condi]iile interioare oferite de cl`dire respect` întru totul prevederile clasei A pentru cl`diri de birouri, cu iluminare natural` [i artificial` controlat` cu minu]iozitate, dimensionare spa]ial` corespunz`toare, [i un climat interior adaptat perfect la nevoile interioare ale ocupan]ilor. Compartiment`rile interioare au fost realizate fie din pere]i de sticl` dispu[i pe întreaga în`]ime liber` a spa]iilor, fie din pere]i u[ori din pl`ci de gips-carton finisa]i cu material lemnos sau piatr` natural` pentru a oferi o estetic` interioar` deosebit`. Pardoselile au fost realizate din piatr` natural` pentru zonele de circula]ie [i zonele umede, spa]iile de birouri fiind finisate cu mochet` [i tarket. La exterior, aspectul este dominat de fa]ada cortin` – un element la origine pur func]ional, îns` care, datorit` îmbun`t`]irii [i dezvolt`rii continue, a atins performan]a de a deveni mai degrab` o calitate estetic` de nelipsit în cazul cl`dirilor de birouri. Elementele prefabricate de tip „unitised” structural au f`cut posibil` folosirea unor ochiuri de sticl` de mari dimensiuni, care în ansamblul lor au creat un joc de fa]ad` echilibrat. Aceast` compozi]ie a sus]inut cu succes încadrarea cl`dirii în scara arhitectu-

ral` a locului. Jocul ochiurilor mobile introduse în planul fa]adelor este un alt avantaj pe care fa]ada cortin` îl ofer` întrucât dispunerea aleatorie a acestora reprezint` un element de specificitate ce eviden]iaz` dinamica spa]iului interior. Imaginea exterioar` este sus]inut` [i de placajul cu piatr` natural` în dou` nuan]e, fiecare îmbr`când câte unul dintre volumele ce compun cl`direa. Aspectului mat [i înc`rcat al pietrei naturale i se opune din punct de vedere estetic timid` prezen]a a placajului de cupru, care prin culoare [i textur` contrabalanseaz` cromatic exteriorul cl`dirii. Pe lâng` func]ionalitate [i un caracter estetic aparte, tema de proiectare a impus [i ob]inerea unei certific`ri „green building” conform standardului LEED Gold. Cerin]ele au fost implementate prin utilizarea de resurse locale, asigurarea unei suprafe]e însemnate de spa]ii verzi, dot`ri specifice de accesibilitate a utilizatorilor cl`dirii – trasee pietonale, sta]ii transport în comun, parcare pentru autovehicule partajate sau hibrid, biciclete, vestiare etc. dar [i printr-un consum redus de energie, aspect asigurat de folosirea unor materiale cu calit`]i tehnice deosebite: sticl` tratat` LowE, izola]ie termic` de tip spum` poluretanic` sau învelitoare tratat` pentru a respinge radia]ia solar` [i echipamente environmental friendly, un mare beneficiu fiind adus de iluminatul exclusiv cu l`mpi de tip led.


aks 18_Layout 1 5/4/15 12:57 PM Page 18

Mai întâi a fost industria Text: {erban }ig`na[, Dico [i }ig`na[, arhitectur` [i inginerie, Cluj-Napoca Foto: Cosmin Dragomir

N

ou`, celor de la biroul Dico [i }ig`na[, ne place arhitectura industrial`. Pornesc de la aceast` afirma]ie pentru a explica faptul c` proiectele industriale, f`r` a fi vedetele din reviste [i conferin]e, sunt lucr`ri extrem de solicitante, care aduc satisfac]ii pe m`sur`. Mai mult, proiectele industriale sunt, în opinia mea, creuzetul pentru construc]ii sustenabile, deoarece produc]ia industrial` este un domeniu al organiz`rii [i ra]iunii, al cercet`rii [i dezvolt`rii continue [i mai ales al perpetuei adapt`ri [i al progresului. Voi argumenta [i ilustra cu dou` lucr`ri, de fapt doi clien]i importan]i ai echipei noastre, pentru care am realizat mai multe proiecte industriale în ultimii ani. Primul grup de firme este Grupul Bosch, pentru care am dezvoltat, cu începere din 2006, \n loca]ia Bosch Rexroth din Blaj, trei unit`]i de produc]ie pentru diviziile Drive & Control, Chassis Control [i Gasoline Systems. Caracteristica cea mai important` a ansamblului industrial este organizarea cre[terii în timp [i a

adapt`rii la evolu]iile industriei îns`[i. Pân` în prezent am dezvoltat trei fabrici, în etape diferite, toate având caracteristicile spa]iale date de formula de separare a volumelor destinate energiei, de[eurilor [i tehnicii construc]iilor, dar [i o rela]ie c`utat` între spa]iile interioare, care urm`resc s` integreze angaja]ii care lucreaz` la birouri cu cei care lucreaz` în hale. Acest deziderat este realizat prin modul de pozi]ionare a anexelor, a vestiarelor [i prin leg`turile vizuale între circula]iile care deservesc birourile [i halele. E vorba de o singur` mare familie care lucreaz` într-un ansamblu omogen, sub o firm` unic`. Noua unitate a Grupului Bosch \n Romånia a fost construit` \n parcul industrial Tetarom 3 din jude]ul Cluj. Apar]inånd diviziei Automotive Electronics a companiei Robert Bosch, se concentreaz` pe produc]ie dedicat` tehnologiei auto, cu accent pe unit`]i de control electronic, dar [i pe cercetare [i dezvoltare \n diverse domenii din industria auto. Lumina natural`, comunicarea vizual` între spa]ii [i dintre


aks 18_Layout 1 5/4/15 12:57 PM Page 19

19 Impuls

interior [i exterior, sunt elemente care au detereminat solu]iile pentru un confort al celor care lucreaz`. La Jucu am dezvoltat [i o cantin` care func]ioneaz` ca un loc de întâlnire, definitoriu pentru identitatea firmei. O]elul [i aluminiul sunt materialele cu care am construit structurile, închiderile, protec]iile solare [i imaginea aproape de vehicul a construc]iilor care se articuleaz` între ele în cadrul ansamblului. Al doilea exemplu vine de pe continentul american prin grupul Emerson, pentru care ne-am început contribu]ia în crescendo, mai întâi cu o cl`dire destinat` accesului în campusul de la Cluj, o cas`-poart`, pentru a continua cu ultima dotare care închide acest ansamblu, o hal` de produc]ie [i birourile aferente. Mai apoi am fost angrena]i în definirea [i realizarea primei etape ale noului parc industrial al grupului care se dezvolt` la Oradea, spre vama Bor[, pe 25 de hectare de teren. |mpreun` cu reprezentan]ii clientului am acordat o aten]ie deosebit` aspectelor legate de facilit`]ile

destinate primirii personalului angajat, sta]ii de transport în comun, parc`ri pentru autoturisme, mopede [i biciclete, dar [i pentru calitatea spa]iilor interioare de lucru, cu lumin` natural` perimetral` [i zenital`. Cei de la Emerson au fost interesa]i de consolidarea unei identit`]i vizuale a grupului [i prin imaginea arhitectural`, o expresie a spiritului ra]ional avansat care guverneaz` industria de înalt` tehnologie practicat` de acest grup. Ingredientele acestei identit`]i sunt construite din nou cu o]el [i aluminiu, la care se adaug` sticla, în vitraje bine dozate. Dac` în cazul Blajului putem afirma c` fabricile Bosch au relansat clar destinul unui ora[, la Oradea Emerson repozi]ioneaz` [tacheta produc]iei industriale contemporane avansate. Despre România nu putem înc` s` spunem c` industriile globale sau autohtone [i-au pus amprenta ferm` pe caracterul economiei, dar am convingerea c` arhitectura industrial` de bun` calitate este ceea ce ar trebui s` ne dorim.


aks 18_Layout 1 5/4/15 12:57 PM Page 20

GT Arhitect – proiectare [i inginerie Text/Foto: GT Arhitect

Înfiin]at` la Ia[i (RO) în anul 2004, GT Arhitect este o întreprindere cu capital privat ce î[i desf`[oar` activitatea în domeniul „ARHITECTUR~”. Serviciile noastre acoper` urm`toarele arii de specializare: spa]ii reziden]iale, spa]ii comerciale, spa]ii de birouri, spa]ii de produc]ie pentru agricultur`, spa]ii de produc]ie pentru industrie, turism [i agroturism, spa]ii publice (infrastructur`, parcuri etc.). GT Arhitect dispune de personal de specialitate cu o înalt` preg`tire profesional`, experimentat [i motivat de realiz`rile ob]inute [i de perspectivele existente. În acest sens, suntem un colectiv tân`r, generator de inova]ii, aflat în permanent` interac]iune [i urm`rind tendin]ele noului tip de societate. Pentru a forma o imagine asupra m`rcii GT Arhitect, enumer`m câteva din lucr`rile realizate:

IMOBIL LOCUIN}E D+P+7E Beneficiar: S.C. CONEXTRUST S.A. Amplasament: Mun. BAC~U, Jud. BAC~U S desf`[urat`: 1 2591,20 mp


aks 18_Layout 1 5/4/15 12:57 PM Page 21

21 Impuls

CENTRU DE AFACERI P+13 Amplasament: Mun. IA{I, Jud. IA{I S desf`[urat`: 8 000 mp Pragmatic, un proiect este un vis care are contur, volumetrie, fluxuri, intr`ri, ie[iri, a[tept`ri. Avantajul competitiv al GT Arhitect pe pia]` este dat de for]a de a proiecta satisfac]ie. Un proiect bun înseamn` a[tept`ri împlinite. Acesta este mesajul care ne c`l`uze[te pa[ii al`turi de clien]ii no[tri pentru un viitor împreun`. Portofoliul de lucr`ri oglinde[te capacitatea GT Arhitect de a aborda teme extrem de variate ca domeniu economic, clas` de m`rime, nivel de complexitate în proiectare [i execu]ie, tipuri de clien]i etc. Ast`zi, în contextul amplelor schimb`ri tehnologice [i sub presiunea globaliz`rii, este nevoie de tot mai mult` cunoa[tere. Cunoa[terea implic` tehnologii informa]ionale [i tehnologii ale comunica]iei. În acest sens, inovarea [i formarea profesional` sunt factori de o importan]` radical` pentru viitorul întreprinderii noastre, în noul tip de societate. Noul tip de societate înlocuie[te societatea anilor ‘90, care era una industrial` [i care la rândul ei a înlocuit-o pe cea agrar`. Cele dou` societ`]i, cea industrial` [i agrar`, erau axate pe producerea de valori materiale explicite, m`surabile, pragmatice, f`r` plus [i la minimum necesar. Noua societate a cunoa[terii este axat` pe valoarea spiritului [i pe frumuse]ea comunic`rii.

CENTRU DE AFACERI IA{I Beneficiar: S.C. BURSA MOLDOVEI S.A. Amplasament: Mun. IA{I, Jud. IA{I S desf`[urat`: 3 825 mp


aks 18_Layout 1 5/4/15 12:57 PM Page 22

CENTRU SPA Beneficiar: ORA{ TG. NEAM} Amplasament: Ora[ TG. NEAM}, Jud. NEAM} S desf`[urat`: 1 690,14 mp

A comunica înseamn` a crea peisaj, volumetrii [i acces la natur`, astfel încât s` eliber`m for]a spiritului la râul cunoa[terii. A cunoa[te înseamn` a avea putere, a pune accent pe puncte flexibile, iar pentru a identifica punctele sensibile este nevoie de speciali[ti, imagina]ie [i echip`. O astfel de echip` suntem noi, multidisciplinar`, f`r` ierarhii [i multifunc]ional`, cu un singur obiectiv: Proiect`m lini[te.

Multidisciplinar`?... colabor`m cu YXS ROMEST (o echip` profesionist` de consultan]i, consilieri, [i tehnologi). Ierarhii?... arhitec]ii [i inginerii no[tri au acces liber la informa]ie sectorial`, la tehnologii [i sisteme de construc]ie, respectiv la educa]ie [i devenire profesional`. Multifunc]ional`?... lucr`rile noastre sunt proiecte de avengur` cu un grad ridicat de complexitate ce solicit` munca \n echip`.


aks 18_Layout 1 5/4/15 12:57 PM Page 23

23 Impuls

PENSIUNE AGROTURISTIC~ Beneficiar: Persoan` fizic` Amplasament: Sat. DEIA, Com. FRUMOSU, Jud. SUCEAVA S desf`[urat`: 166,54 mp

INFRASTRUCTUR~ DE AGREMENT „NADA FLORILOR” Beneficiar: MUNICIPIUL F~LTICENI Amplasament: Mun. F~LTICENI, Jud. SUCEAVA S desf`[urat`: 2 237,90 mp


aks 18_Layout 1 5/4/15 3:25 PM Page 24

Raport din [antiere Text/Foto: Biroul Tehnic, Alukönigstahl SRL

EON Tårgu Mure[ Învestitor: EON România Proiectare: Westfourth Arhitecture Fa]ade: Alusystem SRL Anul trecut a fost demarat` construc]ia cl`dirii de birouri E.ON Offices la Târgu Mure[, urmând ca aceasta s` reuneasc` într-o singur` loca]ie angaja]ii companiei care în prezent î[i desf`[oar` activitatea în 9 sedii din ora[. Prin acest pas, E.ON urm`re[te eficientizarea activit`]ii companiilor opera]ionale, municipiul Târgu Mure[ fiind în continuare centrul de coordonare a activit`]ilor derulate de companiile E.ON în cele 20 de jude]e din partea de nord a României, unde este cel mai important furnizor [i distribuitor de gaze naturale [i electricitate. Impresionanta cl`dire cu fa]ade din sticl` a fost proiectat` corespunz`tor normelor actuale privind izolarea termic` [i eficien]a energetic`. Perete cortin` din profile [i ferestre de aluminiu performante, sticl` cu caracteristici recomandate, parasolare pentru umbrirea zonelor expuse la soare, toate acestea se combin` în realizarea unei anvelope cu performan]e tehnice deosebite.

Cei peste 7 400 mp de perete cortin` în sistem Schüco FW50+ sunt puncta]i de 308 ferestre cu cercevele invizibile AWS 70 BS.HI. Ferestrele respect` acelea[i cerin]e de izolare termic` cu valori superioare, fiind realizate într-o construc]ie special`, cu cerceveaua ascuns` în toc, care permite o suprafa]` vizibil` de geam [i mai mare, Schüco AWS 70 BS.HI. Alegerea unor solu]ii de sisteme cu performan]e energetice crescute, de[i necesit` o investi]ie ini]ial` ceva mai mare, asigur` reducerea cheltuielilor de exploatare pe toat` durata de via]` a imobilului, ceea ce în mod sigur va fi \n avantajul investitorului.

City Business Excellence Center Timi[oara Beneficiar: ModaTim Investment SA Proiectare: Andreescu & Gaivoronschi Fa]ade: A&D Profial Ultima cl`dire clasa A din cadrul City Business Centre – City Business Excellence Centre – Structur` de sprijin a afacerilor, va întregi, al`turi de cele patru module deja date în folosin]`, cel mai mare complex de birouri din zona de vest a ]`rii. Scopul CBEC este acela de a realiza o structur` modern` de sprijin a afacerilor, care va asigura 8 500 mp utili de birouri clasa A [i servicii suport pentru întreprinderile inovative din regiunea de Vest a ]`rii. Aceast` cl`dire are acela[i design [i caracteristici ca [i cele anterioare: mezaninul accentueaz` linia orizontal`, terasele verzi de deasupra separ` spa]iul de office de cel public, iar nivelul [ase este definit de terase verzi. Sticl`, pl`ci ceramice, marmur`, lemn sunt materiale folosite [i de aceast` dat`. {i, la fel ca primele 4 cl`diri din complex, [i CBEC beneficiaz` de fa]ada din aluminiu clasic`

sistem FW 50+, [i structural` FW50+SG. |nc` un luminator spectaculos spectaculos va fi realizat tot din profile de aluminiu sistem FW50+, aplicate pe o structur` metalic` de rezisten]`.


aks 18_Layout 1 5/4/15 12:57 PM Page 25

25 Impuls

Europa Busines Center Cluj Beneficiar: Imoinvest Proiectare: Cinetic Studio Fa]ade: Glass Structural Europa Business Center va fi un imobil destinat birourilor premium [i serviciilor si va fi construit \n modul 2S+P+12. Amplasat pe strada Constanta 19-21, \n imediata vecin`tate a Pie]ei Mihai Viteazu, Europa Business Center va deveni un nou reper din punct de vedere arhitectonic \n ora[ul Cluj-Napoca. Finalizarea lui va aduce Clujului înc` 11 000 mp de birouri de calitate, caracteriza]i prin eficien]` energetic` [i confort pentru utilizatori. Unul dintre factorii importan]i pentru succesul acestei construc]ii o constituie anvelopa cl`dirii. Ca [i pentru al]i investitori din Cluj, în ultima vreme solu]iile pentru pere]i cortin`, ferestre [i u[i de la Schüco au reprezentat solu]ia optim`. Cele 12 etaje + parter însumeaz` o suprafa]` total` de 1 800 mp de perete cortin` în sistem Schüco FW50+, cu ferestre clap` \n sistem AWS 102. Pentru realizarea unui ambient interior cât mai pl`cut, zonele de fa]ad` cu mult soare, au fost protejate cu para-

Bucharest One Beneficiar: Globalworth Proiectare: Arhitect Service SRL Fa]ade: Alusystem A doua cea mai înalt` cl`dire din Bucure[ti [i din România se înal]` \ntr-un ritm alert în zona Barbu V`c`rescu/Calea Floreasca. Cl`direa, cu cele 23 de etaje ale sale, va ad`uga înc` un element „cartierului Schüco” care s-a dezvoltat în ultimii ani în zona de nord a Bucure[tiului. {i pentru acest turn Alukönigstahl a propus ca solu]ie eficient` pentru peretele cortin` construc]ia din elemente sistem Schüco USC 65. Cei 16 500 mp de perete cortin` vor fi construi]i din elemente prefabricate în atelier, cu dimensiunea de 2700 x 4050 mm, [i montate apoi pe [antier. Marele avantaj al acestui sistem este faptul ca fa]ada din sticl` se poate închide pe fiecare nivel, pe m`sur` ce se ridic` structura. Fa]ada din sticl` este punctat` de 92 de ferestre tip clap` cu deschidere spre exterior, ac]ionate electric, \n sistem AWS 102. Pentru siguran]a viitorilor utilizatori, 44 de u[i au fost dotate cu feronerie [i bar` anti-panic`. Proiectul cl`dirii a fost precertificat LEED Platinum, la acest lucru contribuind desigur [i solu]ia aleas` pentru anvelopa cl`dirii.

solare fixe din lamele de aluminiu sistem Schüco ALB. O alt` m`sur` pentru cre[terea eficien]ei energetice a cl`dirii este reducerea consumului energetic pentru climatizare, prin folosirea ventila]iei locale. Acest lucru se face în acest caz cu sistemul VarioAir, o ventila]ie mecanic` încastrat` în tocul ferestrei.


aks 18_Layout 1 5/4/15 12:57 PM Page 26

Enescu Office Building Beneficiar: Jupiter Proiectare: BBM Grup Fa]ade: Invest Prod Zona central` a Bucure[tiului, aflat` în plin proces de restructurare urban`, are nevoie de interven]ii care s` fie absorbite cu succes de fondul construit pentru ca vechiul [i noul s` poat` coexista armonios. Un bun exemplu în acest sens este cl`direa de birouri care se construie[te acum pe str. George Enescu. Pentru cele 8 etaje ale cl`dirii s-a ales o fa]ad` placat` cu piatr` [i zone de perete cortin`. Circa 1 500 mp de perete cortin` în sistem FW50+ f`cut` cu montan]i livra]i la lungimi speciale – astfel încât prelucrarea s` fie optimizat`. La acest proiect, pentru ferestrele în sistem AWS 60 se folose[te un sistem nou de feronerie, Schüco AvanTec SymplySmart, lansat în România anul trecut. Acesta se caracterizeaz` prin montajul simplu [i rapid, care cre[te productivitatea fabricantului de ferestre, garantând calitatea montajului [i fiabilitatea ferestrelor. Un alt aspect important pentru acest proiect este instala]ia de dezfumare, realizat` cu 60 de motoare (de la STG Beikirch) montate pe ferestre AWS 60.

Centrul de cercetare [i dezvoltare Tânc`be[ti Beneficiar: Cromatec Plus Proiectare: arh. Cristina Tudora, arh.Gabriel Tudora Fa]ade: Al Tech Un nou centru de cercetare este \n construc]ie acum la Tånc`be[ti, nu departe de Bucure[ti. Cei doi tineri arhitec]i care au f`cut proiectul au realizat o cl`dire fluid`, modern`, atât din punct de vedere arhitectural, cât [i al eficien]ei energetice. Solu]ia furnizat` de Alukönigstahl pentru cei 1 200 mp de perete cortin` a fost în sistem FW50+.SI semistructural – cu capace presoare pe orizontal` [i sigilatur` pe vertical`. Zonele curbe au fost fost realizate prin roluirea montan]ilor [i traverselor. Ferestrele [i u[ile respect` acelea[i caracteristici de izolare termic`, fiind din AWS 75.SI, respectiv ADS 75.SI HD – Heavy Duty – pentru trafic intens. Pentru p`strarea aspectului fa]adei, u[ile de intrare sunt cu sticl` lipit` pe cercevea. Sistemul de umbrire completeaz` anvelopanta, fiind important pentru eficien]a energetic` a cl`dirii.


aks 18_Layout 1 5/4/15 12:58 PM Page 27

27 Impuls

Schüco International a primit medalia Diesel Text/Foto: Schüco International

P

e 28 noiembrie 2014, Schüco International KG a primit, la München, Medalia Diesel 2014 pentru cele mai performante inova]ii sustenabile. Premiul Diesel se acord` de c`tre Deutsche Institut für Erfindungswesen – Institutul German pentru Inven]ii începând din 1953, fiind cel mai vechi premiu european pentru inovare. Au fost mai mult de 400 de câ[tig`tori ai premiului, printre care s-au num`rat fondatori [i protagoni[ti ai industriei germane cum sunt Ferdinand von Zeppelin, Carl Friedrich Benz [i Konrad Zuse. A fost pentru prima dat` în istoria sa, când DIE a acordat acest premiu pentru „Cele mai performante inova]ii sustenabile” unei companii din industria construc]iilor. În discursul s`u la acordarea premiului, prof. Alexander Wurzer, pre[edintele comitetului de curatori pentru medalia Diesel, a men]ionat consecven]a companiei Schüco în ceea ce prive[te crearea de solu]ii inovative pentru anvelopante de cl`diri, în scopul conserv`rii resurselor [i întotdeauna dând aten]ie adecvat` nevoilor oamenilor [i naturii. Conform Consiliului Curatorilor, acest lucru este dovedit [i prin concepte de anvelopante adaptive, integrarea ferestrelor, u[ilor [i fa]adelor în cl`diri autarhice energetic sau prin instala]ii de ventilare cu eficien]` ridicat` integrate în fa]ad`. În discursul s`u, Dr. Stephan Kufferath, Managing Director al GKD – Gebr. Kufferath AG din Düren, a caracterizat re]eaua mondial` Schüco format` din arhitec]i, dezvoltatori, prelucr`tori, investitori si fasadieri ca o surs` important` pentru numeroase inova]ii. Continuând, el a ad`ugat c` doar cei care în mod constant î[i pot l`rgi orizonturile, combin` nevoile persoanelor [i ale naturii vor putea dezvolta anvelopante de cl`diri adecvate pentru viitor. Aici, Schüco este lider, el caut` noi solu]ii practice pe termen lung pentru combinarea revolu]iei energetice, arhitecturii [i vie]ii. Andreas Engelhardt, CEO [i Managing Partner of Schüco International KG, prezent în Sala de Ceremonii a Muzeului German din München era vizibil emo]ionat. „Sunt încântat s` accept aceast` medalie în numele tuturor angaja]ilor Schüco. Pentru c`, în compania noastr`, inova]ia este rezultatul expertizei, o multitudine de idei bune, o în]elegere în profunzime a pie]ei [i angajamentul puternic al tuturor echipelor noastre. Succesul nostru este o realizare colectiv`. {i premiul acordat ast`zi este recunoa[terea acestui fapt.”


aks 18_Layout 1 5/4/15 12:58 PM Page 28

Modernizarea p`streaz` tradi]ia la Gimnaziul Georg Agricola Text/Foto: Schüco International

Î

n Germania, prim`riile ora[elor [i comunelor sunt mereu sub presiunea sc`derii costurilor. Exist` [i acolo multe cl`diri publice, [coli [i gr`dini]e care au nevoie de reabilitare. O modernizare durabil` [i în acela[i timp cu costuri reduse este o mare provocare pentru aceste comunit`]i. Cl`direa gimnaziului Georg Agricola dateaz` din 1902 [i este de atunci una dintre imaginile caracteristice ora[ului Glauchau din landul Saxonia, Germania. Doar c` spa]iile interioare [i parametrii de eficien]` energetic` nu corespund standardelor actuale. S-a decis reabilitarea [i extinderea construc]iei. Izolarea fonic`, termic` precum [i protec]ia antifoc [i, nu în ultimul rând, construc]ia nou` complicau tema acestui proiect. Pentru c` aceast` cl`dire este monument istoric [i pentru c` ora[ul dorea folosirea sustenabil` a

resurselor sale s-a decis reabilitarea cl`dirii vechi, schimbarea destina]iei vechi s`li de sport [i adaugarea unui nou corp de cl`dire. Solu]iile efective pentru actualizarea standardeor energetice [i celor privind protec]ia la foc a fost înlocuirea ferestelor din cl`direa veche cu ferestre din aluminiu Schuco ADS 80 FR care asigur` în acela[i timp [i protec]ia antifum T30/F30. Pentru c` loca]ia este pe o strad` cu trafic relativ intens s-a optat pentru o instala]ie de ventilare pe aceast` fa]ad`. Cl`direa nou` este legat` de spatele celei vechi printr-o nou` cas` a sc`rilor. Fa]ada acestui corp este realizat` cu pl`ci ceramice [i perete cortin` FW 50.+HI. O ambian]` pl`cut` în [coal` este foarte important` pentru succesul procesului de înv`]are. Dar instala]iile de climatizare per-


aks 18_Layout 1 5/4/15 12:58 PM Page 29

29 Impuls

formante sunt costisitoare, au nevoie de între]inere permanent` [i folosesc gaze care nu sunt considerate ecologice. Pentru folosirea optim` a bugetului existent, s-a decis alegerea variantei de ferestre AWS 75BS.SI ac]ionate mecatronic, cu feronerie Schüco TipTronic. Cu acest tip de automatizare, ferestrele se pot închide [i deschide în mai multe pozi]ii. În combina]ie cu senzori de temperatur`, sistemul realizeaz` un management energetic eficient. Se folose[te r`corirea natural` din timpul nop]ii pentru climatizarea interioarelor, f`r` costurile unei instala]ii clasice de climatizare. În plus, fiind vorba de o [coal`, pe perioada vacan]elor instala]ia de climatizare nu ar fi folosit`, deci, inutil`. Ferestrele sunt ac]ionate de motoare integrate în cercevele TipTronic [i nu se v`d din exterior. Comanda de închidere/ deschidere este dat` de senzorii termici, în func]ie de varia]iile de temperatur` [i este nevoie de mai pu]in de o secund` pentru ac]ionare. De aceea, acest sistem serve[te [i pentru pentru evacuarea fumului [i c`ldurii, în cadrul programului de dezfumare [i protec]ie la incendiu. Pentru ferestre pozi]ionate la

în`l]ime, pe casa sc`rilor sau în alte zone greu accesibile, acest tip de ac]ionare este foarte util, permi]ând toate tipurile de deschideri: batant`, oscilo-batant`, oscilant`, spre exterior sau în plan paralel. Pe lâng` ac]ionarea din sistem, ferestrele se pot ac]iona [i din butonul amplasat pe mâner. Pentru buna func]ionarea a acestei instala]ii complexe, este foarte important` determinarea optim` a parametrilor componentelor electronice [i colaborarea timpurie între furnizorul de sistem, proiectant, prelucr`tor [i reprezentantul electricianului. {i pentru fabricantul de ferestre acest tip de construc]ii ridic` probleme suplimentare, fiind nevoie de cuno[tin]e suplimentare din domeniul electrotehnic. Fabricarea ferestrelor [i montajul trebuie privite ca p`r]i ale unui sistem [i, chiar dac` trebuie acordat un timp mai lung montajului, timp necesar regl`rii fine, pe ferestrele montate, efortul tuturor va fi \n final r`spl`tit de succesul lucr`rii. Experien]a edililor din Glauchau cu acest prim proiect a fost pozitiv` [i ,drept urmare, au folosit sistemul TipTronic pentru reabilitarea altor dou` cl`diri de [coli din localitate.


aks 18_Layout 1 5/4/15 12:58 PM Page 30

Aluminiu reciclabil 100% Text: Adriana {erban

C

ând vorbim despre construc]ii sustenabile, nu ne referim doar la eficien]a energetic`. Investitorii insist` asupra certificatelor de sustenabilitate [i iau tot mai mult în considerare reciclabilitatea elementelor de construc]ii. În aceast` privin]`, aluminiul are scoruri foarte bune: fa]adele [i ferestrele din acest material pot fi certificate, au avantaje func]ionale, în compara]ie cu alte materiale, sunt ecologice [i dispun de un poten]ial de reciclare deosebit de mare. Tema durabilit`]ii are o pozi]ie tot mai deosebit` [i mai important`: din ce în ce mai des, investitorii [i proprietarii doresc ob]inerea certificatelor dup` DGNB, LEED sau BREEAM (vezi glosar) pentru cl`dirile comerciale. Schüco a reac]ionat deja de mult` vreme la acest lucru. Conceptul s`u este definit prin sustenabilitate 360°. Durabilitatea înseamn` perspectiva în care Schüco transform` aceste cerin]e. Se dore[te minimizarea consumului de energie [i conservarea resurselor. Aceaste lucruri se refer` la întregul ciclul de via]` al unui produs: de la procesul de extrac]ie la performan]e [i între]inere pân` la demontare [i reciclare. Schüco acord` aten]ie tuturor acestor aspecte: declara]iile pentru protec]ia mediului, în englez` Environmental Product Declarations, pe scurt EPD con]in informa]ii importante despre bilan]ul ecologic [i despre materialele con]inute. Deja, realizarea lor pentru sistemele Schüco este o procedur` standard în programul de calcul SchuCal. Astfel, totul este clar prezentat pentru caietele de sarcini, oferte [i documenta]ie [i în ceea ce prive[te durabilitatea. Consumul redus de energie pe care îl asigur` sistemele [i materiile prime sustenabile folosite pentru spume [i garnituri la produsele „verzi” fac restul. În plus, partenerii pot oferi clien]ilor lor un serviciu suplimentar, care poate include o garan]ie de între]inere [i care sus]ine durata mare de via]` a produsului. Iar faptul c` Schüco asigur` piese de schimb pentru sistem pentru cel pu]in 10 ani completeaz` conceptul. Material pre]ios Elementele de fa]ad` moderne se caracterizeaz` prin valori reduse ale coeficientului de transfer termic [i acest lucru contribuie efectiv la bilan]ul ecologic pozitiv al cl`dirii. Materialul în sine este absolut nepericulos pentru oameni [i reciclabil de mai multe ori. Chiar [i resturile se pot recicla. Grosimea optimizat` a materialului la construc]ia profilelor asigur` un consum redus de materii prime. Robuste]ea mecanic` [i rezisten]a la coroziune garanteaz` o durat` mare de via]`. Atunci când imobilele comerciale trebuie s` fie ref`cute sau demolate pentru c` [i-au atins limita de utilizare, sunt afectate [i fa]adele. Este determinant pentru o reconstruc]ie sustenabil` ca elementele de fa]ad` s` fie reciclabile la un nivel înalt de calitate.

Un concept model |n Germania, companii de reciclare asociate cu A/U/F (Aluminium und Umwelt im Fenster und Fassadenbau) – aluminiul [i mediul în construc]ia de ferestre [i pere]i cortin`) se ocup` de reciclarea responsabil` a elementelor din aluminiu dezafectate. Ele au grij` ca profilele folosite s` fie reciclate, pentru c` ele sunt 100% refolosibile. Profilele vechi se cur`]`, se m`run]esc, se topesc [i se folosesc pentru extrudarea unor profile noi. Avantajul: aluminiul poate fi reciclat de mai multe genera]ii [i refolosit. Prelucrarea aluminiului reciclat are nevoie de doar circa 5 procente din necesarul de energie care s-ar fi folosit pentru aluminiu nou. De aici rezult` [i valoarea ecologic` ridicat` a materialului, Cifrele vorbesc de la sine: 75% din cantitatea de aluminiu produs începând din 1888 este înc` în uz. Membrii A/U/F, printer care se num`r` [i firma Schüco, sunt integratori de sisteme, fabrican]i [i furnizori din toat` Germania. TÜV Nord a verificat emisiile de CO2 la Schüco Cu produsele sale, Schüco are o constribu]ie durabil` la protec]ia climei. În plus, TÜV NORD a f`cut o evaluare din punct de vedere al emisiilor de CO2 pentru toate loca]iile Schüco din Germania. Recertific`rile se fac anual. În anul 2011, emisiile de CO2 verificate [i relevante pentru certificare au fost în cantitate de 74 292 tone. Au fost luate în calcul energia necesar` proceslor de produc]ie, iluminatul, climatizarea, înc`lzirea tuturor cl`dirilor, energia pentru transport, pentru tip`rirea documentelor precum [i c`l`toriile de serviciu [i drumul spre locul de munc`. De asemenea, personalul [i angaja]ii au fost chestiona]i despre modul de lucru al fiec`ruia. Rata de r`spuns, peste 50%, demonstreaz` clar implicarea acestora în aceast` tem`. Schüco a început din 2012 s` produc` [i foloseasc` energie verde [i continu` s` se perfec]ioneze [i în acest domeniu [i are constant campanii de sensibilizare.


aks 18_Layout 1 5/4/15 12:58 PM Page 31

31 Impuls


aks 18_Layout 1 5/4/15 12:58 PM Page 32


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.