Page 1

aks 23_Layout 1 3/14/17 12:43 PM Page 1


aks 23_Layout 1 3/14/17 12:43 PM Page 2


aks 23_Layout 1 3/14/17 1:12 PM Page 3

3 Impuls

Produse sofisticate [i servicii complete Text/Foto: Alukönigstahl Romånia

n rolul dumneavoastr`, ca arhitec]i, fasadieri sau investitori, crea]i ceva care dureaz`: cl`diri. Cl`dirile îndeplinesc o gam` foarte larg` de func]ii – oferind un c`min, un spa]iu de lucru [i un mediu de via]`. Aspectul lor define[te, de asemenea, aspectul ora[elor. Cl`dirile reflect` spiritul epocii în care au fost realizate; adesea supravie]uiesc timp de secole [i sunt reproiectate, modernizate sau extinse. Atunci când sunt construite inteligent, ele contribuie la conservarea resurselor [i î[i p`streaz` valoarea în timp. Cu multitudinea de produse [i servicii inovatoare [i particularizabile, rolul nostru este s` v` sprijinim în activitatea dumeavoastr` de la prima idee pentru un proiect pân` la finalizarea construc]iei. Vom face proiectarea mai fiabil`, vom dezvolta procese de fabrica]ie mai eficiente [i sisteme de building management durabile, ajutându-v` s` ave]i succes. Expozi]ia interna]ional` de construc]ii BAU 2017 a fost, la începutul acestui an, locul unde [i-au dat întâlnire to]i cei interesa]i de acest domeniu. În continuare, câteva opinii ale unor arhitec]i din România despre standul Schüco International la expozi]ie. Arh. Mircea Curteanu, Ia[i: „Nivel calitativ ridicat al expozi]iei, majoritatea firmelor prezentånd vårfuri de gam`. Schüco nu st` pe loc, face eforturi sus]inute s` r`mån` \n frunte [i reu[e[te... Proiect`m o cl`dire de birouri la Ia[i, unde vom implementa ultimele realiz`ri \n domeniu ale firmei Schüco.“

Î

Arh. Marius C`lin, X Architecture, Bucure[ti: „Schüco BAU 2017 motiveaz` intensitatea tehnologic` c`tre bucuria arhitecturii. Experien]a arhitectural` contemporan` relev` cercetarea aplicat` tehnologic/R&D (research and development), printr-o manifest` deschidere poetic` a programelor de arhitectur`. Astfel, vizualitatea, cultura [i construc]ia fa]adei definesc gåndirea proiectului anvelopant`. De la impresia unei cl`diri la scar` urban`. |ntre milenii, complexitatea arhitectural` a fa]adei a dep`[it autosuficien]a sau redundan]a func]ional`, cåt [i tranzitoriul sau moda \n comercializarea tehnologiei. Dar arhitectura \n societate – combinånd produc]ia intern` a proiectului [i execu]ia cl`dirilor – va fi \ntotdeauna provocatoare prin tehnologie. Cred c` vrem s` reinvent`m arta de a construi – prin educa]ie, software [i practic` profesional` interdisciplinar`. Prin Schüco, posibilit`]ile de detaliere a anvelopantei contemporane integreaz` viziunea spa]ial` cu inova]ii tehnologice [i men]inerea \n timp a cl`dirilor.“ Arh. Cristina Stamate, Studio10M, Bucure[ti: „Standul Schüco s-a remarcat prin modul în care a pus în oper` într-o form` integrat` sisteme complementare, creând o imagine realist` a solu]iilor imaginate. De asemenea, dincolo de cerin]ele func]ionale, se observ` importan]a acordat` rezultatului estetic, fa]ada fiind tratat` ca o pies` de design.“

Revist` editat` de Alukönigstahl SRL Bd. Unirii nr. 64, Bl. K4, Bucure[ti; tel: +40 21 327 77 80, fax: + 40 21 326 4860 Concept grafic [i redactare: igloomedia Brezoianu 4, ap. 1, Bucure[ti; tel./fax: +40 21 313 41 18; www.igloo.ro Concept editorial: Alukönigstahl SRL


aks 23_Layout 1 3/14/17 12:43 PM Page 4

BAU 2017 – Noi [tim cum Text: Daniela Badea, Alukönigstahl Foto: Schüco International

Pentru to]i factorii implica]i în domeniul construc]iilor, anul 2017 a debutat cu un eveniment foarte important pentru acest domeniu de activitate, [i anume Târgul Interna]ional BAU 2017 de la München, care s-a desf`[urat în perioada 16-21 ianuarie. Ca de fiecare dat`, standul Schüco a fost un punct de atrac]ie pentru vizitatori, impresionând, prin design, pe de o parte, dar în principal prin solu]iile complexe care permit o flexibilitate maxim`. Împ`r]irea pe studiouri a standului a ajutat la eviden]ierea preocup`rii permanente din ultimii ani pentru design, confort interior, siguran]` în exploatare, func]ionalitate [i, nu în ultimul rând, pentru

o prelucrare u[oar`. Chiar dac` la prima vedere aceste caracteristici par uneori contradictorii, cu ajutorul sistemelor Schüco putem g`si r`spunsuri potrivite, care s` corespund` a[tept`rilor dumneavoastr`, pentru c`: „Noi [tim cum”. În studioul „Work”, destinat cl`dirilor de birouri, aten]ia vizitatorilor a fost captat` de sistemul Schüco Parametric, care permite crearea unor fa]ade tridimensionale cu suprafe]e vitrate mari, având un design individualizat, împreun` cu toate beneficiile pe care le ofer` un sistem Schüco testat. Modelarea tridimensional` a acestor fa]ade se poate face foarte u[or, gra]ie softurilor complementare cu care este compatibil programul de calcul dedicat. De asemenea, acurate]ea în execu]ie se


aks 23_Layout 1 3/14/17 12:43 PM Page 5

5 Impuls

poate ob]ine prin utilizarea centrelor de prelucrare care se pot conecta direct cu programul de calcul dedicat, în vederea transferului de informa]ii pentru prelucrare. Astfel, este posibil ca fiecare suprafa]` care intr` în alc`tuirea unei fa]ade tridimensionale s` poat` fi tratat` individual, putând fi definit` ca suprafa]` transparent`, translucid` sau opac`. Sistemul Schüco Parametric permite realizarea unor suprafe]e vitrate cu geam dublu sau triplu termoizolant, cu dimensiuni de pân` la 1.500 mm x 4.000 mm [i o greutate maxim` de 500 kg. De asemenea, performan]ele de izolare termic` ale sistemului sunt remarcabile, coeficientul de transfer termic pe ram` ajungând pân` la Uf = 0,4 W/m2K. Datorit` ramelor tubulare care alc`tuiesc structura de baz` a acestor elemente, sistemul se poate cupla foarte u[or cu alte sisteme Schüco pentru fa]ade modulare care înglobeaz` elemente mobile, utilizate în vederea aportului de aer proasp`t în înc`pere sau chiar pentru desfumare [i evacuare a gazelor fierbin]i. O astfel de solu]ie a fost prezentat` vizitatorilor, prin combina]ia dintre sistemele Schüco Panoramic, Schüco UCC 65 SG – sistemul de perete cortin` unitised [i Schüco AWS 114 SG – sistemul pentru ferestre integrate în pere]ii cortin` cu deschidere spre exterior, tip clap` cu coborâre sau în plan paralel cu fa]ada.


aks 23_Layout 1 3/14/17 12:43 PM Page 6

În acela[i studio a mai atras prin zvelte]e noul sistem Schüco FWS 60 CV.HI, prezentat într-o nou` variant` de concept, cu un nivel ridicat de izolare termic`, cu care se pot atinge cerin]ele standardului pentru case pasive. Proiectat pentru realizarea benzilor de ferestre montate între plan[ee, sistemul permite realizarea unor elemente mobile impun`toare, cu în`l]ime de pân` la 3.200 mm, care nu se pot distinge din exterior. L`]imea vizibil` a profilelor r`mâne constant 60 mm, fie c` vorbim de zone vitrate fixe, fie c` vorbim de ochiuri mobile. Acest lucru este posibil datorit` tehnologiei de lipire structural` a sticlei pe cerceveaua ferestrei, vitrajul termoizolant coplanar la exterior asigurând un aspect unitar al fa]adei. Cu noul concept se pot realiza zone vitrate fixe deasupra sau sub ochiurile mobile, se pot integra sisteme de umbrire exterioar` cu microlamele, cu rol de diminuare a sarcinii termice, ferestrele putând fi deschise fie prin ac]ionare mecanic`, fie mecatronic`, cu feronerie complet ascuns`, proprie sistemului Schüco. De asemenea, fiind special proiectat pentru a fi montat între plan[ee, sistemul dispune de solu]ii variate pentru leg`tura cu corpul cl`dirii, asigurând o etan[are optim` [i un montaj u[or.

Tendin]a de reducere la maximum a l`]imii vizibile a profilelor, în vederea asigur`rii unei transparen]e maxime [i a unui design premium, a fost puternic conturat` în studioul „Life”. Aici a fost prezentat un nou concept de vitrare pentru sistemul de perete cortin` Schüco FWS 35 PD.SI, cu ajutorul c`ruia este posibil` realizarea col]urilor de sticl` „all-glass”, pentru o priveli[te optim` spre exterior. Schüco FWS 35 PD.SI, sistemul pentru pere]i cortin` cu cea mai redus` l`]ime vizibil` de profil, de numai 35 mm, este certificat pentru case pasive, având coeficientul de transfer termic pe profil Uf de pân` la 0,88 W/m2K, luând în considerare inclusiv influen]a [uruburilor. La fel ca toate sistemele de pere]i cortin` stick Schüco, [i acesta este proiectat s` asigure trei planuri de drenare, pentru o mai mare fexibilitate în configurare. Vitrarea se poate face cu geamuri dublu sau triplu termoizolante, cu o greutate maxim` de 400 kg [i o grosime a pachetului cuprins` între 22 mm [i 50 mm. Indiferent de tipul elementelor mobile care se doresc a fi inserate în peretele cortin`, fie c` este vorba de ferestre sau de u[i, sistemul permite în prezent, utilizarea montan]ilor de 35 mm l`]ime. De asemenea, s-au g`sit solu]ii de ancorare de peretele cortin` a


aks 23_Layout 1 3/14/17 12:43 PM Page 7

7 Impuls

sistemelor de umbrire exterioar` Schüco ALB, pentru o umbrire eficient`. Studioul „Home”, destinat locuin]elor, a eviden]iat orientarea c`tre sporirea confortului interior în combina]ie cu un design premium, deoarece acas` este locul unde fiecare om dore[te s` se simt` bine, în siguran]` [i s` se relaxeze. Punctul forte al acestui studio a fost noul concept de ferestre Panorama Design cu adâncime de construc]ie de 75 mm, Schüco AWS 75.PD.SI. Cu o l`]ime vizibil` a tocului ferestrei de doar 54 mm [i cerceveaua ascuns`, am putut admira în aceast` zon` cele mai elegante ferestre, prezentate în dou` variante constructive, ca ferestre împu[cate, dar [i ca benzi de ferestre. Geometria deosebit` a tocului, proiectat s` asigure, în interior, coplanaritate cu cerceveaua, marcând totodat` distinct conturul acesteia, asigur` un aspect armonios al ferestrei. Acest lucru este posibil [i datorit` feroneriei complet ascunse, fie c` fereastra se deschide manual, fiind echipat` cu feroneria Schüco AvanTec SimplySmart, fie c` se deschide electric, în cazul în care este echipat` cu feroneria mecatronic` Schüco TipTronic SimplySmart, dar [i datorit` noului mâner, cu conectare direct` pe cercevea, f`r` a mai utiliza rozeta.


aks 23_Layout 1 3/14/17 12:43 PM Page 8

Conceptul include solu]ii noi [i pentru ferestrele de ventilare, în ideea de p`strare a aspectului neted, cu design omogen. Locul cel mai potrivit, îns`, pentru a observa felul în care o cl`dire poate fi orientat` c`tre oameni [i nevoile lor, a fost studioul „Inteligent”. A[a cum reiese [i din denumire, aceasta a fost zona în care ne-am întâlnit cu tehnologia modern` [i am v`zut cum poate s` se îmbine armonios cu designul, pentru a oferi oamenilor maximul de confort [i flexibilitate în exploatare. O serie de componente func]ionale, care prin tehnologia Schüco sunt „invizibile”, aduc o contribu]ie important` pentru a satisface cerin]e de siguran]`,

securitate [i confort. Putem enumera aici câteva dintre ele, ca de exemplu: • Schüco AvanTec SimplySmart, sistem de feronerie complet ascuns`, ce permite echiparea ferestrelor cu clase de siguran]` la efrac]ie pân` la nivelul RC3; • Schüco TipTronic SimplySmart, noul sistem de feronerie mecatronic` complet ascuns`, care, pe lâng` siguran]` la efrac]ie, permite blocarea, de exemplu, a deschiderii batante a ferestrei, prin simpla setare din panoul de comand` [i control, sau poate asigura protec]ie împotriva prinderii degetelor;


aks 23_Layout 1 3/14/17 12:43 PM Page 9

9 Impuls

• Schüco Smart Active, mânerul cu propriet`]i anti-microbiene, prin acoperire cu nano-particule de argint; • Schüco VentoTec, sistem de ventilare cu recuperare de c`ldur`, ce poate fi integrat în zonele opace ale elementelor de tâmpl`rie sau pere]i cortin`, asigurând necesarul de aer proasp`t din înc`pere f`r` a fi necesar` deschiderea ferestrelor; • Schüco VentoLife, sistem pentru purificarea aerului, cu aport de aer proasp`t, destinat zonelor cu un nivel ridicat de poluare, cu capacitate de filtrare de 99,5% a particulelor de praf de minimum 1 µm.

În ceea ce prive[te designul, putem aminti solu]iile de integrare \n pere]ii cortin` stick a sistemelor de umbrire exterioar` Schüco CTB, solu]ii de integrare a ferestrelor de ventilare Schüco VV, precum [i a u[ilor cu toc foarte redus, pentru a mic[ora la maximum l`]imea vizibil` a profilelor [i în aceast` zon` [i, nu în ultimul rând, solu]ia de balcon fran]uzesc înglobat` direct în capacele ornament ale pere]ilor cortin` Schüco FWS 50, care permite realizarea unor elemente de protec]ie împotriva c`derii din sticl` cu o l`]ime maxim` de pân` la 3.000 m [i o în`l]ime minim` de pân` la 300 mm.


aks 23_Layout 1 3/14/17 12:43 PM Page 10

O cl`dire de patrimoniu, muzeu pentru mileniul trei Text: arh. Costantin Gorcea – AGD, Robert Mollner – Alukönigstahl Foto: AGD

ornind de la cerin]ele temei de proiectare [i având în vedere caracterul de monument istoric al cl`dirii, s-a propus o solu]ie care protejeaz` [i restaureaz` fa]adele ce particip` la spa]iile publice din zona central` a municipiului Suceava [i care repune în func]iune cl`direa existent` prin interven]ii care o ridic` la nivelul unui muzeu contemporan, a[a cum sugereaz` [i titlul proiectului: „O cl`dire de patrimoniu – Muzeu pentru Mileniul III”. Cl`direa muzeului era alc`tuit` ini]ial dintr-un corp principal, construit între anii 1901 [i 1903, cu un regim de în`l]ime S (par]ial) + P +1E + M (par]ial) [i prev`zut cu o curte interioar`. Acesta a fost prelungit pe latura estic` cu o arip` de cl`dire, având acela[i regim de în`l]ime, construit` între anii 1954-1955. |n acest corp de cl`dire, parterul este administrat de Arhivele Statului, în schimb etajul [i podul apar]in muzeului. Holul de acces în corpul principal a fost

P

modificat între anii 1976-1979 prin crearea unei sc`ri monumentale [i a unui spa]iu deschis desf`[urat pe dou` niveluri, cu supant`. Interven]iile propuse pentru cl`direa existent` nu afecteaz` imaginea de ansamblu a acesteia, rezumându-se, pe lâng` restaurarea [i consolidarea propriu-zis`, la demolarea elementelor constructive introduse în timpul lucr`rilor de renovare din 1976-1979, în special la modulul arhitectural central care include scara monumental` (demolare recomandat` [i de expertiza structurii de rezisten]`). În curtea interioar` s-a propus crearea unor noi spa]ii func]ionale, repartizate pe subsol, parter, etaj 1 [i par]ial etaj 2, cu acoperi[ în teras`. Terasele din partea imediat superioar` etajului 1 sunt accesibile publicului. Acest corp realizat cu o structur` nou` va ad`posti la subsol spa]ii tehnice [i anexe pentru public, iar la parter [i etaje, spa]ii pentru activit`]i culturale [i rela]ii cu publicul.


aks 23_Layout 1 3/14/17 12:43 PM Page 11

11 Impuls


aks 23_Layout 1 3/14/17 12:44 PM Page 12

|n curtea de serviciu actual` se propune realizarea unui corpanex` pentru utilit`]i func]ionale ale muzeului, desf`[urat pe S + P + E1 + E2, acoperit în teras`, care include spa]ii tehnice, spa]ii pentru recep]ia exponatelor, pentru depozitare [i deservirea personalului. Corpurile de cl`dire nou-propuse au fost tratate ca volume distincte cu un finisaj specific unui obiect tehnologic, cu panouri metalice reflectorizante, pentru a fi u[or percepute ca interven]ie contemporan` [i pentru a intra, prin contrast, într-un dialog cu corpul vechi al cl`dirii. Leg`turile dintre acestea [i construc]iile existente au fost realizate prin suprafe]e vitrate, fie c` vorbim de luminatoare [i pasarele perimetrale pentru curtea interioar`, fie de pasarele din metal [i sticl` pentru corpul din curtea de serviciu. Vitrajele sunt inser]ii articulate \ntre corpurile de cl`diri, realizate astfel \ncåt s` poat` fi preluate eventualele deplas`ri relative ale acestora. |n acest mod s-a reu[it realizarea ilumin`rii naturale \n zonele nouconstruite din curtea interioar`, lumina ajungånd perimetral în

spa]iile de la parter [i etajul 1. Pentru a respecta cerin]ele de securitate la incendiu, luminatoarele perimetrale interioare au fost realizate \n sisteme rezistente la foc. |n cl`direa veche, consolidat`, se vor organiza, în principal: bibliotec`, magazine cu prezentare, expozi]ie temporar` (la parter) [i expunere muzeistic` (la etaj). S-a realizat, de asemenea, mansardarea întregului pod existent, f`r` modific`ri ale volumetriei acestuia, pentru ob]inerea spa]iilor de birouri ale personalului, cu iluminare natural` zenital`, [i a unui spa]iu pentru expozi]ii temporare, acoperit local cu un mare luminator ce pune în valoare structura de lemn a [arpantei. |ntregul flux de expunere [i vizitare este reconsiderat în mod unitar, amenajarea muzeistic` nef`când îns` obiectul proiectului prezentat. Amenajarea interioar` combin` elementele originare de arhitectur` – lemn [i c`r`mid` aparent` sau tencuit` cu cele moderne din metal [i sticl`, rezultatul fiind ob]inerea unor spa]ii moderne, care corespund cerin]elor actuale.


aks 23_Layout 1 3/14/17 12:44 PM Page 13

13 Impuls

Astfel, respectul fa]` de patrimoniu nu mai este o tem` a conflictului \ntre genera]ii, devenind chiar [ansa continuit`]ii. Ideea protec]iei patrimoniului, o idee recent` raportat` la timpul istoric, este interpretat` ca o modalitate fireasc` de integrare, regenerare [i remodelare \n formule arhitecturale pe care le impune modul de via]` contemporan, fiecare genera]ie avĂĽnd astfel [ansa s`-[i recreeze lumea, p`strĂĽnd, sau mai exact reintegrĂĽnd, patrimoniul \n via]a proprie.


aks 23_Layout 1 3/14/17 12:44 PM Page 14

Hermes BC Text: arh. Adrian Cristescu Foto: Andrei Margulescu

Proiectant general: West Group Architecture Structur`: Iterum Construct Instala]ii mecanice [i electrice: Pipe Design Antreprenor general: Octagon Contracting & Engineering Subantreprenor fa]ad`: TechnoREX Dezvoltatorul Atenor Group, un juc`tor major pe pia]a investitorilor, implicat în inevitabilele [i necesarele schimb`ri ale mediului urban, prin filiala sa din Romånia, a realizat, în mijlocul ora[ului, în imediata vecin`tate a polilor de circula]ie urban`, un ansamblu bazat pe un concept mixt, din punct de vedere func]ional, [i caracterizat

printr-o densitate ridicat`. Astfel, pe un teren de aproximativ 15.500 mp [i într-o suprafa]` construit` total` de 128.500 mp, func]iunea principal` de birouri este completat` de func]iunile conexe de alimenta]ie public` [i comer], reu[ind atåt integrarea, cât [i satisfacerea cerin]elor noului „business hub” – fosta platform` Pipera. Proiectul, în forma sa final`, este rezultatul unor studii complexe realizate de echipa de proiectare în stråns` colaborare cu reprezentantul tehnic al beneficiarului – NGY Properties Investment. Prin urmare, conceptul propus de dezvoltator a fost preluat [i rafinat, vizåndu-se, pe de o parte, perfec]ionarea solu]iilor de detaliu, cât [i reformularea conceptului spa]ial prin incorporarea


aks 23_Layout 1 3/14/17 12:44 PM Page 15

15 Impuls


aks 23_Layout 1 3/14/17 12:44 PM Page 16

atriumurilor la cl`dirile C [i A. Experien]a de peste 20 de ani în proiectarea de construc]ii civile a Proiectantului General, biroul de arhitectur` WGA, se reg`se[te în claritatea compozi]iei [i acurate]ea documenta]iei de execu]ie pentru ansamblul format din trei cl`diri cu regim de în`l]ime 4S+P+8E+T, respectiv corpurile A3, B1 [i C2. Zonele destinate alimenta]iei publice [i comer]ului sunt localizate la parterul cl`dirilor, în timp ce la etajele superioare se afl` spa]iile de birouri destinate închirierii. Aproximativ 47.000 mp de suprafa]` construit` în subteran repartizat` pe patru niveluri ad`poste[te func]iunile de parcare (1.000 de locuri) [i dot`rile tehnice. Accesul în parcare se face prin trei benzi utilizate, alternativ, în func]ie de solicitarea traficului. |n ceea ce prive[te \nchiderile exterioare, fa]ada, de tip perete cortin` în sistem structural, este organizat` în registre orizontale alternative, transparente [i opace (Profile fa]ada cortin`: Sistem profile SCHÜCO – FW 50+ SG; Sistem u[i exterioare: Sistem profile SCHÜCO – ADS 65; Sistem ferestre: Sistem profile SCHÜCO AWS 102; Placare Bond: Etalbond FR – 4 mm). Registrele transparente, prezente pe întreaga în`l]ime a parterului [i la nivelul privirii pe etaje, con]in ferestre la fiecare travee [i sunt

realizate din sticl` (de 8 tipuri) termoizolant` cu calit`]i energetice superioare produs` de Saint-Gobain Glass. Registrele opace din dreptul parape]ilor sunt realizate din panouri termoizolante multi– strat [i pentru cl`direa B incorporeaz` panouri fotovoltaice. Cl`dirile B [i C sunt unite printr-un atrium deschis de mari dimensiuni. Acesta func]ioneaz` ca extindere a cafeteriei [i totodat` ca spa]iu exterior pentru fum`tori. Curtea interioar` este amenajat` peisager cu vegeta]ie joas`, medie [i insule cu vegeta]ie înalt`. Pentru cl`dirile C [i A, conceptul atriumului a fost reconsiderat, volumul fiind acoperit [i inclus în interiorul cl`dirilor. Circula]ia pe vertical` este realizat` prin intermediul unor lifturi panoramice (KONE) ce aduc [i perceperea dinamic` a atriumului. Finisajele interioare pentru zona de acces, (recep]ii) utilizeaz` un ansamblu de materiale de calitate, astfel încât imaginea s` fie una reprezentativ` [i în acord cu conceptul Hermes Business Campus. Planurile verticale, pere]ii interiori sunt finisa]i cu panouri de sticl` sau structuri de fibrociment. Birourile sunt finisate cu pardoseli de mochete antistatice, pardoseal` supraîn`l]at` accesibil` (FHB Knauf Integral GIGAfloor), realizat` din panouri din conglomerat lemnos, \ncapsulate în o]el galvanizat.


aks 23_Layout 1 3/14/17 12:44 PM Page 17

17 Impuls

Plafoanele suspendate de tip InterAlu (INTERALU: EASY-KLIMA PLUS [i SAPP) sunt active sau pasive, din tabl` perforat`, panouri sau lamele metalice, în func]ie de zona unde au fost montate. Plafoanele „active radiant heating&cooling” sunt prev`zute în zonele birourilor. Designul permite o iner]ie termic` sc`zut` [i o conductivitate ridicat`, fiind foarte eficient din punct de vedere energetic. Acestea asigur` [i o izolare fonic`, avånd un strat absorbant din punct de vedere acustic montat pe întreaga suprafa]` a plafonului. În plus, structura acestui plafon ofer` avantajul, din punctul de vedere al configura]iei spa]iului, elimin`rii clasicelor radiatoare [i a grilelor de ventila]ie. Sistemul de ventila]ie realizeaz` schimbul de aer \ntre tavanul metalic [i plan[eele de beton, aerul circulånd prin perfora]iile tavanului. Proiectul a fost auditat înc` din faza de proiectare pentru o evaluare a performan]ei ecologice, în vederea ob]inerii certific`rii BREEAM, dovedind dorin]a dezvoltatorului de a realiza un proiect ce \[i concentreaz` resursele pentru a oferi un standard \n proiectarea durabil`. Obiectivele dezvoltatorului pentru certificarea BREEAM au fost monitorizate [i aplicate de c`tre toate p`r]ile implicate pe parcursul întregii dezvolt`ri [i s-au materializat prin certificarea BREEAM – Excellent.


aks 23_Layout 1 3/14/17 12:44 PM Page 18

Carte de vizit` SMAA Text/ Foto: SMAA

SMAA a fost înfiin]at în 2008 de c`tre arh. Silviu Mih`ilescu, ca un birou multidisciplinar dedicat realiz`rii de solu]ii arhitecturale inovatoare. Competen]a noastr` profesional` înglobeaz` conceperea [i detalierea unei game largi de func]iuni, de la proiecte reziden]iale individuale sau colective, spa]ii de birouri, spa]ii comerciale [i amenaj`ri de interior. Elaborarea proiectelor în cadrul SMAA presupune men]inerea unui proces interactiv [i a unui dialog deschis între proiectarea de arhitectur`, client [i colaboratorii de specialitate, pentru a asigura solu]ii de design [i execu]ie optime.

Casa A Amplasamentul la intersec]ia celor dou` str`zi predominant reziden]iale constituie principala dat` de tem` a proiectului. Volumul principal, alb [i dominat de plin, î[i expune cu aplomb cele dou` fa]ade adiacente unificate prin consola curajoas` a copertinei de acces, protejând în acela[i timp spa]iul privat al utilizatorilor orientat c`tre gr`dina din spate. Echilibrul dintre vizibil/ascuns, deschis/închis este gestionat cu aten]ie printr-o dubl` nega]ie: transparen]a împrejmuirii la strad` atrage privirile spre curtea din fa]`, complet accesibil`, în timp ce designul compact al volumului principal, propor]iile, orizontala sa hot`rât`, distrag complet aten]ia de la explorarea interiorului, l`sând casa s` fie perceput` ca o sculptur` al c`rei con]inut nu se dezv`luie. Fiecare element al casei

ascunde roluri func]ionale extrem de precise: copertina de mari dimensiuni protejeaz` locurile de parcare, fanta orizontal` care o deta[eaz` de pere]ii parterului lumineaz` un grup sanitar, un dormitor de oaspe]i [i, printr-un gest ingenios, podestul sc`rii, în timp ce fantele verticale marcheaz` accesul principal [i cel secundar împreun` cu ferestrele de la etaj ale b`ii matrimoniale [i dormitorului copiilor. Suita buc`t`rie-dining-living constituie spa]iul central al casei, luminos [i aerisit, orientat prin intermediul unui vitraj de mari dimensiuni spre gr`dina din spate care devine o extensie bogat plantat` a interiorului. În acela[i timp, livingul face leg`tura [i cu atmosfera agreabil` a str`zii, spre care se deschide – filtrat de un spa]iu plantat – prin intermediul unei fante verticale. Loggia de la etaj, îndreptat` c`tre gr`dina din spate, este accesibil` din dormitorul matrimonial [i permite iluminarea natural` a celui de-al treilea dormitor amplasat central în partiu.


aks 23_Layout 1 3/14/17 12:44 PM Page 19

19 Impuls

Casa D Amplasat` pe o parcel` de mici dimensiuni în form` de paralelogram, locuin]a individual` negociaz` cu abilitate constrângerile dimensionale [i geometrice ale terenului [i le transform` în surse de inspira]ie pentru arhitectura cl`dirii. Astfel, parterul casei, definit de o suprafa]` liniar` din lemn care unific` împrejmuirea lateral` [i placarea fa]adei, este paralel cu strada, în timp ce etajul se orienteaz` paralel cu strada secundar` [i cu limitele laterale ale parcelei. Volumele parterului [i al etajului sunt rotite unul fa]` de altul, suprapunerea lor fiind accentuat` [i de consola curajoas`, pe dou` laturi, a nivelului superior. Conformarea în sec]iune accentueaz` importan]a fiec`rui spa]iu: planul înclinat care define[te regimul de în`l]ime de P+1 la strad` [i parter înalt c`tre spatele parcelei, cu nivelul superior retras în supant`, creeaz` în`l]imi mari în zona de zi, propor]ii generoase pe vertical` ale celor trei dormitoare din fa]ada principal` [i în`l]imi normale în zona de dressinguri [i b`i. {arpanta cu structur` de lemn se sprijin` în fa]ad` pe o grind` în z`brele din lemn aparente, vizibil` prin vitrajul clar al p`r]ii superioare a etajului. În timp ce riflajele înalte din lemn protejeaz` interiorul de perspectiva direct` de la nivelul str`zii, fanta din sticl` clar` de deasupra acestora aduce un plus de lumin` la interior [i pune în valoare intradosul din lemn al învelitorii.


aks 23_Layout 1 3/14/17 12:44 PM Page 20

Amenajare casa D Cl`direa compus` din dou` niveluri rotite unul fa]` de altul conform unghiului format de cele dou` aliniamente se distinge prin planul înclinat al copertinei, placat cu lemn pe intrados. Sec]iunea eviden]iaz` cel mai bine rela]iile dintre zona de zi [i cea de noapte, a c`ror în`l]ime este definit` de panta învelitorii: livingul îndreptat spre curte se desf`[oar` pe un nivel [i jum`tate, în timp ce, la etaj, zona mai joas` este ocupat` de dressinguri [i b`i, iar cea mai înalt` din fa]ada principal` – de cele trei dormitoare. Rezolvarea compact` [i judicioas` a planimetriei genereaz` spa]ii extrem de bine rela]ionate [i propor]ionate: livingul [i diningul de la parter se afl` în leg`tur` direct` cu gr`dina din spatele casei, beneficiind de lumina pl`cut` de Vest, în timp ce dormitoarele de la etaj sunt îndreptate spre Est [i lumina de diminea]`. Detalierea amenaj`rii interioare subliniaz` liniile clare [i decise ale arhitecturii, prin tratarea suprafe]elor parietale în concordan]` cu cele exterioare – plac`ri din lemn, sticl` [i piatr` natural`, cu accente spectaculoase (marmura cu venaturi flamboaiante care te întâmpin` frontal înc` din holul de la intrare), totul în ideea de a p`stra interiorul minimalist, rafinat [i de a utiliza cât mai eficient

spa]iul. Fa]` de vestibul, zona de zi amenajat` ca open-space este situat` cu o treapt` mai jos, astfel încât podiumul de piatr` cu intradosul luminos [i suprafa]a de parchet sunt separate [i pe vertical`. Peretele de ardezie al livingului se prelunge[te la exterior, transformându-se într-o împrejmuire interioar` a parcelei, care asigur` intimitatea gr`dinii fa]` de curtea pavat` din fa]ada principal`. Mobilierul respect` aceea[i gam` de finisaje [i acela[i principiu al continuit`]ii cu elementele constructive: buc`t`ria este format` dintr-un corp alb [i un blat din lemn masiv, deta[at, iar în baia matrimonial`, blatul de lemn care sus]ine lavoarul-obiect devine platform`-suport pentru cada încastrat`. Aproape întregul mobilier este încastrat [i realizat pe comand`, cu suprafa]a vizibil` alb` [i lis` care se cite[te ca un perete, iar vitrajele dormitoarelor sunt dublate de panouri textile albe, culisante, de mari dimensiuni si pardoselile sunt întrerupte numai de inserturi locale din materiale naturale (lemn [i piatr`). Elementul central al casei, atât din punct de vedere geometric, cât mai ales din punct de vedere estetic, este scara elicoidal` care separ` livingul de dining, singurul element curb [i, prin urmare, cel care atrage toate privirile. Designul sc`rii surprinde prin detalierea intradosului – o suprafa]` riglat` placat` cu lemn, precum [i prin elegan]a celor dou` planuri ale parapetului de culoare alb`.


aks 23_Layout 1 3/14/17 12:44 PM Page 21

21 Impuls

Cubic 6 M`r`cineni Ansamblul M`r`cineni este un complex reziden]ial în care calitatea vie]ii primeaz` în fa]a densit`]ii urbanistice [i în care fiecare locuin]` beneficiaz` de spa]ii publice, spa]ii plantate, dot`ri de relaxare [i agrement [i locuri de parcare suficiente. Ansamblul se dezvolt` longitudinal între cele dou` str`zi de acces, cu o planimetrie echilibrat` în care perimetrul este ocupat de locuin]e individuale P+1 în[iruite în grupuri de câte patru sau [ase, iar centrul exclusiv pietonal cuprinde spa]iile publice [i dot`rile comune, precum [i dou` blocuri P+2 cu etajul al treilea retras, între care este amenajat parcul. Regimul de în`l]ime redus de pe perimetrul terenului respect` în`l]imea locuin]elor predominant individuale de pe parcelele al`turate, în timp ce locuin]ele colective mici din centru au o perspectiv` agreabil` asupra parcului [i asupra vilelor în[iruite din propriul ansamblu. Intimitatea teraselor de deasupra etajului al doilea este asigurat` de lipsa cl`dirilor mai \nalte de P+1 din vecin`tate. Vilele în[iruite formeaz` volume unitare, complet albe, ritmate de alternan]a teraselor [i a corpurilor în consol`, în timp ce locuin]ele colective sunt punctate de plac`ri compozite cu textur` de lemn în culori calde. Tâmpl`riile de culoarea grafitului [i vitrajele mari sau de col] ale zonelor de zi [i ale dormitoarelor matrimoniale, amplasate asimetric, dinamizeaz` volumele curate, iar parape]ii din sticl` structural` f`r` montan]i întregesc elegan]a minimalist` a liniilor generatoare. Blocurile de locuin]e cuprind câte dou` sc`ri fiecare, cu un num`r mic de apartamente pe nivel – unul de patru camere [i dou` de trei camere, iar la etajul al treilea câte un singur loft de trei camere spa]ioase [i o teras` proprie de dimensiuni apropiate de suprafa]a interioar` a apartamentului. Fiecare apartament beneficiaz` de terase sau loggii generoase, care particip` la arhitectura cl`dirii prin jocul tridimensional al volumelor aliniate sau retrase [i alternan]a vizual` a suprafe]elor luminate [i umbrite. Parcul central [i dot`rile comune – terenul de joac`, piscina deschis`,

deck-ul de plaj` [i barul de zi care face leg`tura între ele creeaz` [i între]in sentimentul de siguran]` [i transform` locuitorii într-o comunitate. Planta]ia gr`dinilor private, a aleilor din ansamblu [i a parcului central între]ine un microclimat agreabil prin umbra [i r`coarea pe care le asigur`. Compus` din arbori înal]i, arbu[ti decorativi [i suprafe]e de iarb`, vegeta]ia creeaz` o leg`tur` puternic` între utilizatori [i loc. Separarea circula]iilor auto de cele pietonale confer` o securitate sporit` [i faciliteaz` parcurgerea în siguran]` a întregului ansamblu, pe jos, cu bicicleta, cu rolele sau cu autoturismul propriu. Trotuarele late [i zona central` exclusiv pietonal` contribuie la crearea unor circuite pietonale continue. Parc`rile amenajate la nivelul solului sunt varianta cea mai comod` [i mai accesibil`, asigurând timpul cel mai scurt de acces la locuin]a proprie.


aks 23_Layout 1 3/14/17 12:44 PM Page 22

Raport din [antiere Text/Foto: Biroul Tehnic, Alukönigstahl SRL

VOX TECHNOLOGY PARK – TIMI{OARA Investitor: Werk Property Beneficiar: Werk MG Construct Proiectare: ARCA Fa]ade: A&D Profial [i Alco Line SRL Vox Technology Park este cea mai nou` cl`dire de birouri aflat` în construc]ie în Timi[oara. Cu un design de ultim` genera]ie, cl`direa amplasat` pe Calea Torontalului va fi inaugurat` în 2017. Construit` pe o suprafa]` de peste 35.000 metri p`tra]i, va cuprinde dou` corpuri de în`l]imi diferite, de unsprezece, respectiv [apte etaje. Pentru beneficiul viitorilor utilizatori, o cl`dire modern` nu poate s` fac` rabat de la elemente de confort cum sunt izolarea termic`, fonic` [i siguran]a în exploatare. De aceea, pentru cei peste 4.000 mp de perete cortin` s-a ales o solu]ie verificat` în practic` de peste 15 ani, perete cortin` Schüco FW50+ semistructural. Tâmpl`ria, adic` ferestre [i u[i care însumeaz` înc` 4.400 mp, au fost realizate din sistemul de profile din aluminiu AWS 70/ADS 70.HI, cu performan]e ridicate în ceea ce prive[te izolarea termic`. Solu]iile constructive pentru ferestre, u[i [i pere]i cortin` de la Schüco contribuie la realizarea unei construc]ii cu eficien]` energetic` ridicat`, de care se vor bucura \n mod sigur viitorii beneficiari ai imobilului.


aks 23_Layout 1 3/14/17 12:44 PM Page 23

23 Impuls

THE BRIDGE – BUCURE{TI Investitor: Forte Partners Antreprenor: Bog’Art Fa]ade: Alusystem The Bridge este un nou complex de birouri clasa A, care va avea \n final aproximativ 60.000 mp. Este situat lâng` Podul Basarab, prin care care se conecteaz` direct cu centrul [i vestul Bucure[tiului, fiind u[or accesibil prin toate rutele principale de transport public. Arhitectura cl`dirilor iese în eviden]` prin designul contemporan, iar proiectul în sine are la baz` specifica]ii de înalt` calitate care vor satisface cele mai exigente cerin]e ale viitorilor chiria[i. Proiectul,

care utilizeaz` cele mai noi tehnologii pentru eficien]` energetic`, a fost clasificat Leed Gold. Un aport important pentru eficien]a energetic`, un criteriu deosebit de important pentru cl`dirile moderne, îl are performan]a energetic` al anvelopei cl`dirii. În acest proiect, cei 9.200 mp de perete cortin` al primului corp, aflat acum în construc]ie, sunt realiza]i din sistemul de profile de aluminiu Schüco FW 50+.HI, cu caracteristici de izolare termic` foarte ridicate. Alegerea unor solu]ii de sisteme cu performan]e energetice crescute, de[i necesit` o investi]ie ini]ial` ceva mai mare, asigur` reducerea cheltuielilor de exploatare pe toat` durata de via]` a imobilului, ceea ce în mod sigur va fi \n avantajul investitorului.


aks 23_Layout 1 3/14/17 12:44 PM Page 24

Provoc`rile arhitecturii industriale Text/ Foto: arh.Sebastian S`vescu

rhitectura pentru spa]ii de produc]ie a fost des neglijat` de arhitec]i, fiind asimilat` de multe ori cu un domeniu în care creativitatea nu poate fi elementul principal. F`r` a discuta de arhitectura industrial` ca un domeniu în care se pot aplica ultimele descoperiri tehnologice (a[a cum a fost cazul la începutul secolului XX, când arhitectura industrial` reflecta avântul societ`]ii) se poate vorbi în ultimul timp de o redescoperire a posibilit`]ilor pe care le ofer` spa]iile de produc]ie arhitec]ilor [i inginerilor. În ultimii ani s-a sim]it o dinamic` constant pozitiv` \n domeniul produc]iei, a activit`]ilor industriale. Multe companii care activeaz` de o perioad` lung` pe pia]`, care [i-au început [i dezvoltat activitatea în spa]ii de produc]ie vechi, convertite uneori la noile cerin]e, cu interven]ii minore din punct de vedere structural [i al aspectului [i-au dezvoltat [i diversificat produc]ia peste nivelul la care fostele spa]ii puteau face fa]` din punct de vedere func]ional. Suprapus peste aceste cerin]e imediate, generate de activitatea curent` de produc]ie, s-a suprapus [i nevoia de a crea spa]ii care

A

s` reprezinte compania din punct de vedere estetic, s` creeze practic un reper în zon`, astfel încât brandul companiei s` se poat` suprapune [i vizual cu un reper. Dac` aparent tot ce presupune un spa]iu de produc]ie este realizarea unei „cutii” care s` acopere un flux tehnologic dictat de un tehnolog, experien]a ultimilor ani [i proiectele dezvoltate în cadrul SAM ideas (unele înc` la nivel de concept altele implementate cu succes) ne-au permis experimentarea posibilit`]ilor de exprimare estetic` ale acestui domeniu. Beneficiarii cu care am dezvoltat aceste proiecte au în]eles mereu rolul arhitectului. Fie c` vorbim de companii locale la început de drum (Mihelis), companii care activeaz` la nivel na]ional (HD Networking sau Climatherm Center), fie de companii cu prezen]e în mai multe ]`ri [i pe mai multe continente (Tecnostamp Triulzi), to]i au în]eles c` plusul pe care îl poate aduce imagina]ia arhitectului are un impact major asupra mediului de lucru, asupra pozi]ion`rii companiei pe plan local, dar mai ales în stabilirea unui statut în raport cu colaboratorii [i clien]ii.


aks 23_Layout 1 3/14/17 12:44 PM Page 25

25 Impuls

Un alt element important pe care l-am identificat [i de care am ]inut mereu cont în proiectele SAM ideas a fost scara obiectului de arhitectur` [i modul în care este el perceput. Dac` în cazul arhitecturii civile contextul, vecin`t`]ile reprezint` adesea condi]ion`ri, trasând direc]ii [i axe de percep]ie, în cazul arhitecturii industriale libertatea de exprimare este rar limitat` de vecin`t`]i, spa]iul pe care arhitectul îl are la dispozi]ie este mare, iar de cele mai multe ori dorin]a este aceea de a crea un nou reper al zonei, lucru facilitat [i de pozi]ia în cadrul ora[elor. Cele mai multe dintre loca]iile vizate pentru astfel de dezvolt`ri sunt la intrarea în ora[, devenind practic [i noi repere ale zonei. Un alt aspect derivat din aceast` pozi]ionare este modul de percep]ie a cl`dirii. De multe ori, aceasta este v`zut` din dou` direc]ii opuse, în lungul unei c`i de circula]ie, aproape de fiecare dat` zona \n care viteza de circula]ie nu faciliteaz` percep]ia detaliilor. De aici rezult` nevoia de a trata fa]ada pe cel pu]in dou` paliere compozi]ionale. Un prim palier este cel perceput din viteza ma[inii, o percep]ie macro, care opereaz` cu volume [i suprafe]e ample, care s` fie u[or identificabile [i a c`ror compozi]ie s` fie clar`. Cel`lalt palier, al percep]iei de detaliu, destinat celor care lucreaz` sau care vin în vizit` [i care se exprim` prin detalii de arhitectur`, prin elemente ale fa]adei mai întâi [i mai apoi ale organiz`rii planimetrice interioare. Pe ambele paliere, raportul plin–gol, \ntre suprafe]ele opace [i cele vitrate, are un rol esen]ial.


aks 23_Layout 1 3/14/17 12:44 PM Page 26

Modul de rezolvare a suprafe]elor ample vitrate, dar [i a detaliilor de execu]ie reprezint` o provocare în cadrul fiec`rui proiect SAM ideas. Colaborarea înc` de la nivel de concept cu Alukönigstahl pentru stabilirea solu]iilor constructive utilizate la fa]ade a fost mereu un avantaj în desf`[urarea proiectelor. Capacitatea de a livra solu]ii de sistem complete, cu performan]e superioare [i la ultimul nivel tehnologic, suportul oferit prin consultan]a tehnic` au venit mereu în sprijinul viziunii generale. Am c`utat împreun` solu]iile tehnice de ansamblu [i de detaliu care s` pun` în eviden]` ideea arhitectural` de baz`. De[i percep]ia general` este c` investi]iile în spa]ii industriale se fac cu minimum de cheltuieli, am avut mereu suficiente argumente pentru ca beneficiarii no[tri s` aleag` [i s` fie mândri în final c` au implementat un sistem de fa]ad` performant. Biroul de arhitectur` SAM ideas a fost fondat \n 2007 de c`tre arhitec]ii Ana Maria [i Sebastian S~VESCU. |n prezent, \n cadrul acestuia activeaz` [i arh. Alina ONOFREI, stud. arh. Oana LUNGU, stud. arh. Justin DIACONU, stud. arh. Andreea FELCIUC. Dintre lucr`rile implementate în ultimii ani: Spa]ii de produc]ie pentru Tecnostamp Triulzi, Hemeiu[, jud. Bac`u, spa]ii administrative pentru Climatherm Center Ia[i, spa]ii administrative [i de produc]ie pentru HD Networking Ia[i, Spa]ii medicale pentru Neo Life Ia[i

(primul PET CT func]ional din regiunea Moldova), Centru de cercetare fundamental` [i dezvoltare experimental` \n medicina transla]ional` TRANSCEND Ia[i (primul ciclotron din regiunea Moldova), prima sec]ie de transplant medular complet func]ional` din regiunea Moldova în cadrul IRO Ia[i, complexe reziden]iale Jazzu [i Conest Grand Residence Ia[i, Centru de abilit`]i fundamentale în medicin` pentru UMF Ia[i, primul centru din ]ar` care permite dezvoltarea abilit`]ilor practice ale studen]ilor într-un mediu didactic controlat în totalitate.


aks 23_Layout 1 3/14/17 12:44 PM Page 27

27 Impuls

Un far pentru lumea întreag` Text/ Foto: Schüco International

Port House din Anvers, Belgia, este unul dintre primele proiecte ale arhitectei Zaha Hadid, dar a fost terminat \n 2016. Extinderea pe vertical`, renovarea [i transformarea unei foste sta]ii de pompieri în noul sediu al Autorit`]ii Portuare din Anvers combin` vechiul cu noul [i poate fi un simbol pentru viitorul comer]ului maritim. Fiind al doilea port comercial ca m`rime din Europa, Anvers are un aport substan]ial la comer]ul maritim. Astfel, portul creeaz` numeroase locuri de munc` atât pe plan local, cât [i la partenerii s`i interna]ionali [i unul dintre scopurile sale este realizarea unei companii durabile [i orientate spre viitor. Concursul de proiectare din 2007 a avut ca scop realizarea unui nou sediu \n portul Anvers care s` fie reprezentativ atât pentru cei 500 de angaja]i din domeniul tehnic [i administrativ, cât [i ca imagine a unei companii puternice, de nivel interna]ional. Nevoia unei noi cl`diri de birouri pentru Autoritatea Portuar` [i dorin]a de a p`stra fosta sta]ie de pompieri

construit` în stil hanseatic a dus la organizarea unui concurs cu tema p`str`rii [i transform`rii vechii cl`diri. Pornind de la istoria locului [i a cl`dirii, Zaha Hadid Architects împreun` cu o companie de consultan]` în domeniul mo[tenirilor culturale au luat decizia s` extind` cl`direa existent`, nu s` adauge un corp nou. Proiectul a pornit de la un turn ce fusese prev`zut ini]ial pentru cl`direa existent`, care urma s` completeze prin m`re]ie [i vizibilitate emblematica construc]ie hanseatic`. Ceea ce nu s-a realizat atunci s-a ob]inut acum prin aceast` construc]ie semnificativ` ce face referire la Anvers – ora[ul diamantelor – [i a c`rei form` de nav` simbolizeaz` comer]ul maritim. La fel de important` pentru noul proiect [i decisiv` pentru hot`rârea de extindere pe vertical` a fost existen]a celor patru fa]ade ale vechii cl`diri, iar o extindere pe orizontal` ar fi implicat obstruc]ia a cel pu]in unei fa]ade. Noua construc]ie pare s` pluteasc` deasupra celorlalte. Stabilitatea unghiular` masiv` a construc]iei existente contrasteaz` cu dinamica suprafe]ei frânte a noii cl`diri.


aks 23_Layout 1 3/14/17 12:45 PM Page 28

Cl`direa cea nou` iese \n eviden]` prin structura sa, dar se a[az` foarte bine în context. Situat pe pragul între ora[ [i port, volumul nou-creat arat` ca prora unei cor`bii avântate în direc]ia râului Scheldt, conectând astfel cl`direa cu râul pe malul c`ruia s-a ridicat ora[ul Anvers. De asemenea, interiorul cl`dirii noi este o reminiscen]` a unei construc]ii navale în dinamica sa: prin fa]ada panoramic` vitrat`, interioarele albe se completeaz` cu imagini ale portului, ora[ului [i râului. |nconjurat` fiind de ap`, fa]ada extinderii este o suprafa]` vitrat` care creeaz` iluzia c` ar fi în mi[care, pe valuri, [i reflect` permanent umbrele [i culorile mereu \n schimbare ale cerului. Pentru realizarea practic` a proiectului, arhitec]ii, proiectan]ii de fa]ade [i compania Schüco au realizat o solu]ie special` format` din segmente triunghiulare care fac posibil` formarea unor linii curbe. Cele mai multe segmente triunghiulare sunt transparente, dar unele sunt opace. Aceast` combina]ie precis` asigur` suficient` lumin` natural` în cl`dire [i controleaz` în acela[i timp radia]ia solar` incident`. Aparent f`r` limite, suprafe]ele plane de sticl` fac, de asemenea, o tranzi]ie treptat` de la fa]ada plat` din cap`tul de sud al cl`dirii c`tre fa]ada futurist`, v`lurit`, din nordul ei. Cl`direa cea nou` se contureaz` ca un volum transparent, care \[i schimb` aspectul odat` cu varia]iile intensit`]ii luminii solare. Ca [i suprafa]a apei din portul înconjur`tor, cl`direa din sticl` oglinde[te constant schimb`rile mediului înconjur`tor. Curtea interioar` a cl`drii pompierilor a fost închis` cu un acoperi[ de sticl` [i func]ioneaz` acum ca zon` de recep]ie a noii adminis-


aks 23_Layout 1 3/14/17 12:45 PM Page 29

29 Impuls

tra]ii portuare. Din acest atrium, vizitatorii pot ajunge \ntr-o sal` public` de lectur` [i la biblioteca amenajate în vechiul hangar pentru ma[inile de pompieri, care a fost atent restaurat` [i transformat`. Lifturi panoramice fac posibil accesul în cl`direa nou`, printr-un pod de beton extern între cl`direa veche [i cea nou`, oferind vizitatorilor ocazia de a admira panoramele ora[ului [i portului. Cerin]ele Autorit`]ii Portuare pentru spa]ii de birouri de calitate dotate cu toate utilit`]ile au fost satisf`cute. Ansamblul ad`poste[te la etajele superioare ale cl`dirii ini]iale [i la etajele inferioare ale celei noi, un restaurant, s`li de conferin]` [i un auditoriu, pentru comunicare cât mai bun` intre angaja]i. Lucrând împreun` cu firma Ingenium, de consultan]` în domeniul energiei, Zaha Hadid Architects a dezvoltat un proiect sustenabil [i eficient energetic, care a primit calificativul BREEAM „foarte bine”. În ciuda provoc`rilor integr`rii unei cl`diri noi într-o construc]ie existent`, monument istoric, prin implementarea unor strategii eficiente în fiecare etap` de construc]ie s-a ob]inut o cl`dire cu standarde înalte de sustenabilitate. O pomp` de c`ldur` pompeaz` ap` de la 80 metri adåncime, asigurând înc`lzirea [i climatizarea complexului. De asemenea, loca]ia cl`dirii pe malul apei a facilitat un mod de construire sustenabil, pentru c` materialele [i componentele cl`dirii au putut fi transportate pe ap`, direct la [antier. Noul sediul al Autorit`]ii Portuare din Anvers este un exemplu pentru respectarea istoriei [i particularit`]ilor sitului. În acea[i m`sur`, prin form`, sustenabilitate, modul de proiectare [i de realizare, acesta este un reper clar pentru viitor: un far sclipitor, vizibil pentru toat` lumea.


aks 23_Layout 1 3/14/17 12:45 PM Page 30

Arhitectura, generatoare de identitate [i repere \n cadrul ora[ului Text: arh. Oana Ghi]` Foto: Fundermax

Proiect: ABlok }ar`: Serbia Ora[: Belgrad Arhitectur`: ZAP Construit într-o zon` nou` a ora[ului Belgrad, noul complex rezidential ABlok este dezvoltat pe o suprafa]` de 36.000 mp, incluzând în cele câteva etape de dezvoltare [ase cl`diri cu func]iune preponderent reziden]ial` (ce totalizeaz` 841 de unit`]i locative) [i o a [aptea ce va cuprinde un spa]iu de birouri [i un

hotel. Astfel, proiectul dezvolt` în total 137.000 mp atât la nivel suprateran, cât [i subteran. Planificarea urbanistic` a prev`zut o zonificare a func]iunilor pe cele patru parcele ale ansamblului, dou` dintre acestea fiind dedicate dezvolt`rii unei gr`dini]e [i a unei [coli. Ca urmare a mai multor stadii ale concursului cu tem` prestabilit`, proiectul a fost atribuit biroului de arhitectur` „Zap”, care a propus crearea unei micro-comunit`]i f`r` a obtura complet dialogul cu zonele al`turate. Astfel, curtea central`, delimitat` de cl`dirile ce alc`tuiesc ansamblul, comunic` cu spa]iile adiacente prin mai


aks 23_Layout 1 3/14/17 12:45 PM Page 31

31 Impuls

multe fante create în bara de locuin]e, iar dialogul este sus]inut de amplasarea spa]iilor comerciale la parterul cl`dirilor. Ansamblul ofer` unit`]i locative diversificate, cu suprafe]e utile între 25 mp [i 134 mp, întâlnind cele mai înalte standarde de eficien]` energetic`. Garajul subteran num`r` 250 de locuri de parcare, iar cele 90 de locuri de parcare supraterane delimiteaz` curtea central` amenajat` cu spa]ii de joac` pentru copii [i o zon` de promenad`. Tratarea fa]adelor a fost una special`, unitar`, pentru o coeren]` estetic`: zona de fa]ad` ventilat` pentru care au fost utilizate Pl`cile Compacte HPL FunderMax cu decor de lemn (unul dintre cele peste 100 de decoruri disponibile) delimiteaz` volume ce se articuleaz` cu planuri tratate cu placaj de piatr`, panouri vitrate sau tencuial` decorativ`. Aten]ia proiectan]ilor a fost concentrat` la nivel de detaliu pentru g`sirea unor solu]ii care s` sus]in` acest dialog. Astfel au fost mascate elementele func]ionale (unit`]ile exterioare ale sistem de ven-

tilare) prin dispunerea unor lamele oblice sau a panourilor din aceea[i Plac` Compact` FunderMax utilizat` la diferen]ierea planurilor fa]adei care, prin propriet`]ile fizice deosebite [i stabilitatea decorului, au r`spuns exigen]elor speciale. Pentru realizarea zonei de fa]ad` ventilat`, a accentelor [i a elementelor de mascare au fost necesari 6.000 mp de pl`ci HPL FunderMax, pl`ci compacte Max Exterior cu grosime de 8 mm, prev`zute cu protec]ie special` pentru utilizare în aplica]ii de exterior (rezistente la condi]ii meteo nefavorabile, la varia]ii considerabile de temperatur` între –800C [i +1800C, ac]iunea razelor UV). Montarea acestor panouri s-a realizat mecanic, prin fixarea cu nituri pe substructur` de aluminiu dimensionat` conform indica]iilor tehnice specifice. Fundermax Austria este recunoscut` pe plan mondial pentru exigen]a în crearea de produse de calitate superioar`, dar [i pentru investi]iile în domeniul cercet`rii, al cre`rii de noi sisteme [i tendin]e de design.


aks 23_Layout 1 3/14/17 12:45 PM Page 32

IMPULS 23  

În primul rand, noutăți și impresii de la standul Schüco la expoziția internațională BAU 2017.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you