Page 1

aks 23_Layout 1 3/14/17 12:43 PM Page 1


aks 23_Layout 1 3/14/17 12:43 PM Page 2


aks 23_Layout 1 3/14/17 1:12 PM Page 3

3 Impuls

Produse sofisticate [i servicii complete Text/Foto: Alukönigstahl Romånia

n rolul dumneavoastr`, ca arhitec]i, fasadieri sau investitori, crea]i ceva care dureaz`: cl`diri. Cl`dirile îndeplinesc o gam` foarte larg` de func]ii – oferind un c`min, un spa]iu de lucru [i un mediu de via]`. Aspectul lor define[te, de asemenea, aspectul ora[elor. Cl`dirile reflect` spiritul epocii în care au fost realizate; adesea supravie]uiesc timp de secole [i sunt reproiectate, modernizate sau extinse. Atunci când sunt construite inteligent, ele contribuie la conservarea resurselor [i î[i p`streaz` valoarea în timp. Cu multitudinea de produse [i servicii inovatoare [i particularizabile, rolul nostru este s` v` sprijinim în activitatea dumeavoastr` de la prima idee pentru un proiect pân` la finalizarea construc]iei. Vom face proiectarea mai fiabil`, vom dezvolta procese de fabrica]ie mai eficiente [i sisteme de building management durabile, ajutându-v` s` ave]i succes. Expozi]ia interna]ional` de construc]ii BAU 2017 a fost, la începutul acestui an, locul unde [i-au dat întâlnire to]i cei interesa]i de acest domeniu. În continuare, câteva opinii ale unor arhitec]i din România despre standul Schüco International la expozi]ie. Arh. Mircea Curteanu, Ia[i: „Nivel calitativ ridicat al expozi]iei, majoritatea firmelor prezentånd vårfuri de gam`. Schüco nu st` pe loc, face eforturi sus]inute s` r`mån` \n frunte [i reu[e[te... Proiect`m o cl`dire de birouri la Ia[i, unde vom implementa ultimele realiz`ri \n domeniu ale firmei Schüco.“

Î

Arh. Marius C`lin, X Architecture, Bucure[ti: „Schüco BAU 2017 motiveaz` intensitatea tehnologic` c`tre bucuria arhitecturii. Experien]a arhitectural` contemporan` relev` cercetarea aplicat` tehnologic/R&D (research and development), printr-o manifest` deschidere poetic` a programelor de arhitectur`. Astfel, vizualitatea, cultura [i construc]ia fa]adei definesc gåndirea proiectului anvelopant`. De la impresia unei cl`diri la scar` urban`. |ntre milenii, complexitatea arhitectural` a fa]adei a dep`[it autosuficien]a sau redundan]a func]ional`, cåt [i tranzitoriul sau moda \n comercializarea tehnologiei. Dar arhitectura \n societate – combinånd produc]ia intern` a proiectului [i execu]ia cl`dirilor – va fi \ntotdeauna provocatoare prin tehnologie. Cred c` vrem s` reinvent`m arta de a construi – prin educa]ie, software [i practic` profesional` interdisciplinar`. Prin Schüco, posibilit`]ile de detaliere a anvelopantei contemporane integreaz` viziunea spa]ial` cu inova]ii tehnologice [i men]inerea \n timp a cl`dirilor.“ Arh. Cristina Stamate, Studio10M, Bucure[ti: „Standul Schüco s-a remarcat prin modul în care a pus în oper` într-o form` integrat` sisteme complementare, creând o imagine realist` a solu]iilor imaginate. De asemenea, dincolo de cerin]ele func]ionale, se observ` importan]a acordat` rezultatului estetic, fa]ada fiind tratat` ca o pies` de design.“

Revist` editat` de Alukönigstahl SRL Bd. Unirii nr. 64, Bl. K4, Bucure[ti; tel: +40 21 327 77 80, fax: + 40 21 326 4860 Concept grafic [i redactare: igloomedia Brezoianu 4, ap. 1, Bucure[ti; tel./fax: +40 21 313 41 18; www.igloo.ro Concept editorial: Alukönigstahl SRL


aks 23_Layout 1 3/14/17 12:43 PM Page 4

BAU 2017 – Noi [tim cum Text: Daniela Badea, Alukönigstahl Foto: Schüco International

Pentru to]i factorii implica]i în domeniul construc]iilor, anul 2017 a debutat cu un eveniment foarte important pentru acest domeniu de activitate, [i anume Târgul Interna]ional BAU 2017 de la München, care s-a desf`[urat în perioada 16-21 ianuarie. Ca de fiecare dat`, standul Schüco a fost un punct de atrac]ie pentru vizitatori, impresionând, prin design, pe de o parte, dar în principal prin solu]iile complexe care permit o flexibilitate maxim`. Împ`r]irea pe studiouri a standului a ajutat la eviden]ierea preocup`rii permanente din ultimii ani pentru design, confort interior, siguran]` în exploatare, func]ionalitate [i, nu în ultimul rând, pentru

o prelucrare u[oar`. Chiar dac` la prima vedere aceste caracteristici par uneori contradictorii, cu ajutorul sistemelor Schüco putem g`si r`spunsuri potrivite, care s` corespund` a[tept`rilor dumneavoastr`, pentru c`: „Noi [tim cum”. În studioul „Work”, destinat cl`dirilor de birouri, aten]ia vizitatorilor a fost captat` de sistemul Schüco Parametric, care permite crearea unor fa]ade tridimensionale cu suprafe]e vitrate mari, având un design individualizat, împreun` cu toate beneficiile pe care le ofer` un sistem Schüco testat. Modelarea tridimensional` a acestor fa]ade se poate face foarte u[or, gra]ie softurilor complementare cu care este compatibil programul de calcul dedicat. De asemenea, acurate]ea în execu]ie se


aks 23_Layout 1 3/14/17 12:43 PM Page 5

5 Impuls

poate ob]ine prin utilizarea centrelor de prelucrare care se pot conecta direct cu programul de calcul dedicat, în vederea transferului de informa]ii pentru prelucrare. Astfel, este posibil ca fiecare suprafa]` care intr` în alc`tuirea unei fa]ade tridimensionale s` poat` fi tratat` individual, putând fi definit` ca suprafa]` transparent`, translucid` sau opac`. Sistemul Schüco Parametric permite realizarea unor suprafe]e vitrate cu geam dublu sau triplu termoizolant, cu dimensiuni de pân` la 1.500 mm x 4.000 mm [i o greutate maxim` de 500 kg. De asemenea, performan]ele de izolare termic` ale sistemului sunt remarcabile, coeficientul de transfer termic pe ram` ajungând pân` la Uf = 0,4 W/m2K. Datorit` ramelor tubulare care alc`tuiesc structura de baz` a acestor elemente, sistemul se poate cupla foarte u[or cu alte sisteme Schüco pentru fa]ade modulare care înglobeaz` elemente mobile, utilizate în vederea aportului de aer proasp`t în înc`pere sau chiar pentru desfumare [i evacuare a gazelor fierbin]i. O astfel de solu]ie a fost prezentat` vizitatorilor, prin combina]ia dintre sistemele Schüco Panoramic, Schüco UCC 65 SG – sistemul de perete cortin` unitised [i Schüco AWS 114 SG – sistemul pentru ferestre integrate în pere]ii cortin` cu deschidere spre exterior, tip clap` cu coborâre sau în plan paralel cu fa]ada.


aks 23_Layout 1 3/14/17 12:43 PM Page 6

În acela[i studio a mai atras prin zvelte]e noul sistem Schüco FWS 60 CV.HI, prezentat într-o nou` variant` de concept, cu un nivel ridicat de izolare termic`, cu care se pot atinge cerin]ele standardului pentru case pasive. Proiectat pentru realizarea benzilor de ferestre montate între plan[ee, sistemul permite realizarea unor elemente mobile impun`toare, cu în`l]ime de pân` la 3.200 mm, care nu se pot distinge din exterior. L`]imea vizibil` a profilelor r`mâne constant 60 mm, fie c` vorbim de zone vitrate fixe, fie c` vorbim de ochiuri mobile. Acest lucru este posibil datorit` tehnologiei de lipire structural` a sticlei pe cerceveaua ferestrei, vitrajul termoizolant coplanar la exterior asigurând un aspect unitar al fa]adei. Cu noul concept se pot realiza zone vitrate fixe deasupra sau sub ochiurile mobile, se pot integra sisteme de umbrire exterioar` cu microlamele, cu rol de diminuare a sarcinii termice, ferestrele putând fi deschise fie prin ac]ionare mecanic`, fie mecatronic`, cu feronerie complet ascuns`, proprie sistemului Schüco. De asemenea, fiind special proiectat pentru a fi montat între plan[ee, sistemul dispune de solu]ii variate pentru leg`tura cu corpul cl`dirii, asigurând o etan[are optim` [i un montaj u[or.

Tendin]a de reducere la maximum a l`]imii vizibile a profilelor, în vederea asigur`rii unei transparen]e maxime [i a unui design premium, a fost puternic conturat` în studioul „Life”. Aici a fost prezentat un nou concept de vitrare pentru sistemul de perete cortin` Schüco FWS 35 PD.SI, cu ajutorul c`ruia este posibil` realizarea col]urilor de sticl` „all-glass”, pentru o priveli[te optim` spre exterior. Schüco FWS 35 PD.SI, sistemul pentru pere]i cortin` cu cea mai redus` l`]ime vizibil` de profil, de numai 35 mm, este certificat pentru case pasive, având coeficientul de transfer termic pe profil Uf de pân` la 0,88 W/m2K, luând în considerare inclusiv influen]a [uruburilor. La fel ca toate sistemele de pere]i cortin` stick Schüco, [i acesta este proiectat s` asigure trei planuri de drenare, pentru o mai mare fexibilitate în configurare. Vitrarea se poate face cu geamuri dublu sau triplu termoizolante, cu o greutate maxim` de 400 kg [i o grosime a pachetului cuprins` între 22 mm [i 50 mm. Indiferent de tipul elementelor mobile care se doresc a fi inserate în peretele cortin`, fie c` este vorba de ferestre sau de u[i, sistemul permite în prezent, utilizarea montan]ilor de 35 mm l`]ime. De asemenea, s-au g`sit solu]ii de ancorare de peretele cortin` a


aks 23_Layout 1 3/14/17 12:43 PM Page 7

7 Impuls

sistemelor de umbrire exterioar` Schüco ALB, pentru o umbrire eficient`. Studioul „Home”, destinat locuin]elor, a eviden]iat orientarea c`tre sporirea confortului interior în combina]ie cu un design premium, deoarece acas` este locul unde fiecare om dore[te s` se simt` bine, în siguran]` [i s` se relaxeze. Punctul forte al acestui studio a fost noul concept de ferestre Panorama Design cu adâncime de construc]ie de 75 mm, Schüco AWS 75.PD.SI. Cu o l`]ime vizibil` a tocului ferestrei de doar 54 mm [i cerceveaua ascuns`, am putut admira în aceast` zon` cele mai elegante ferestre, prezentate în dou` variante constructive, ca ferestre împu[cate, dar [i ca benzi de ferestre. Geometria deosebit` a tocului, proiectat s` asigure, în interior, coplanaritate cu cerceveaua, marcând totodat` distinct conturul acesteia, asigur` un aspect armonios al ferestrei. Acest lucru este posibil [i datorit` feroneriei complet ascunse, fie c` fereastra se deschide manual, fiind echipat` cu feroneria Schüco AvanTec SimplySmart, fie c` se deschide electric, în cazul în care este echipat` cu feroneria mecatronic` Schüco TipTronic SimplySmart, dar [i datorit` noului mâner, cu conectare direct` pe cercevea, f`r` a mai utiliza rozeta.


aks 23_Layout 1 3/14/17 12:43 PM Page 8

Conceptul include solu]ii noi [i pentru ferestrele de ventilare, în ideea de p`strare a aspectului neted, cu design omogen. Locul cel mai potrivit, îns`, pentru a observa felul în care o cl`dire poate fi orientat` c`tre oameni [i nevoile lor, a fost studioul „Inteligent”. A[a cum reiese [i din denumire, aceasta a fost zona în care ne-am întâlnit cu tehnologia modern` [i am v`zut cum poate s` se îmbine armonios cu designul, pentru a oferi oamenilor maximul de confort [i flexibilitate în exploatare. O serie de componente func]ionale, care prin tehnologia Schüco sunt „invizibile”, aduc o contribu]ie important` pentru a satisface cerin]e de siguran]`,

securitate [i confort. Putem enumera aici câteva dintre ele, ca de exemplu: • Schüco AvanTec SimplySmart, sistem de feronerie complet ascuns`, ce permite echiparea ferestrelor cu clase de siguran]` la efrac]ie pân` la nivelul RC3; • Schüco TipTronic SimplySmart, noul sistem de feronerie mecatronic` complet ascuns`, care, pe lâng` siguran]` la efrac]ie, permite blocarea, de exemplu, a deschiderii batante a ferestrei, prin simpla setare din panoul de comand` [i control, sau poate asigura protec]ie împotriva prinderii degetelor;


aks 23_Layout 1 3/14/17 12:43 PM Page 9

9 Impuls

• Schüco Smart Active, mânerul cu propriet`]i anti-microbiene, prin acoperire cu nano-particule de argint; • Schüco VentoTec, sistem de ventilare cu recuperare de c`ldur`, ce poate fi integrat în zonele opace ale elementelor de tâmpl`rie sau pere]i cortin`, asigurând necesarul de aer proasp`t din înc`pere f`r` a fi necesar` deschiderea ferestrelor; • Schüco VentoLife, sistem pentru purificarea aerului, cu aport de aer proasp`t, destinat zonelor cu un nivel ridicat de poluare, cu capacitate de filtrare de 99,5% a particulelor de praf de minimum 1 µm.

În ceea ce prive[te designul, putem aminti solu]iile de integrare \n pere]ii cortin` stick a sistemelor de umbrire exterioar` Schüco CTB, solu]ii de integrare a ferestrelor de ventilare Schüco VV, precum [i a u[ilor cu toc foarte redus, pentru a mic[ora la maximum l`]imea vizibil` a profilelor [i în aceast` zon` [i, nu în ultimul rând, solu]ia de balcon fran]uzesc înglobat` direct în capacele ornament ale pere]ilor cortin` Schüco FWS 50, care permite realizarea unor elemente de protec]ie împotriva c`derii din sticl` cu o l`]ime maxim` de pân` la 3.000 m [i o în`l]ime minim` de pân` la 300 mm.


aks 23_Layout 1 3/14/17 12:43 PM Page 10

O cl`dire de patrimoniu, muzeu pentru mileniul trei Text: arh. Costantin Gorcea – AGD, Robert Mollner – Alukönigstahl Foto: AGD

ornind de la cerin]ele temei de proiectare [i având în vedere caracterul de monument istoric al cl`dirii, s-a propus o solu]ie care protejeaz` [i restaureaz` fa]adele ce particip` la spa]iile publice din zona central` a municipiului Suceava [i care repune în func]iune cl`direa existent` prin interven]ii care o ridic` la nivelul unui muzeu contemporan, a[a cum sugereaz` [i titlul proiectului: „O cl`dire de patrimoniu – Muzeu pentru Mileniul III”. Cl`direa muzeului era alc`tuit` ini]ial dintr-un corp principal, construit între anii 1901 [i 1903, cu un regim de în`l]ime S (par]ial) + P +1E + M (par]ial) [i prev`zut cu o curte interioar`. Acesta a fost prelungit pe latura estic` cu o arip` de cl`dire, având acela[i regim de în`l]ime, construit` între anii 1954-1955. |n acest corp de cl`dire, parterul este administrat de Arhivele Statului, în schimb etajul [i podul apar]in muzeului. Holul de acces în corpul principal a fost

P

modificat între anii 1976-1979 prin crearea unei sc`ri monumentale [i a unui spa]iu deschis desf`[urat pe dou` niveluri, cu supant`. Interven]iile propuse pentru cl`direa existent` nu afecteaz` imaginea de ansamblu a acesteia, rezumându-se, pe lâng` restaurarea [i consolidarea propriu-zis`, la demolarea elementelor constructive introduse în timpul lucr`rilor de renovare din 1976-1979, în special la modulul arhitectural central care include scara monumental` (demolare recomandat` [i de expertiza structurii de rezisten]`). În curtea interioar` s-a propus crearea unor noi spa]ii func]ionale, repartizate pe subsol, parter, etaj 1 [i par]ial etaj 2, cu acoperi[ în teras`. Terasele din partea imediat superioar` etajului 1 sunt accesibile publicului. Acest corp realizat cu o structur` nou` va ad`posti la subsol spa]ii tehnice [i anexe pentru public, iar la parter [i etaje, spa]ii pentru activit`]i culturale [i rela]ii cu publicul.


aks 23_Layout 1 3/14/17 12:43 PM Page 11

11 Impuls


aks 23_Layout 1 3/14/17 12:44 PM Page 12

|n curtea de serviciu actual` se propune realizarea unui corpanex` pentru utilit`]i func]ionale ale muzeului, desf`[urat pe S + P + E1 + E2, acoperit în teras`, care include spa]ii tehnice, spa]ii pentru recep]ia exponatelor, pentru depozitare [i deservirea personalului. Corpurile de cl`dire nou-propuse au fost tratate ca volume distincte cu un finisaj specific unui obiect tehnologic, cu panouri metalice reflectorizante, pentru a fi u[or percepute ca interven]ie contemporan` [i pentru a intra, prin contrast, într-un dialog cu corpul vechi al cl`dirii. Leg`turile dintre acestea [i construc]iile existente au fost realizate prin suprafe]e vitrate, fie c` vorbim de luminatoare [i pasarele perimetrale pentru curtea interioar`, fie de pasarele din metal [i sticl` pentru corpul din curtea de serviciu. Vitrajele sunt inser]ii articulate \ntre corpurile de cl`diri, realizate astfel \ncåt s` poat` fi preluate eventualele deplas`ri relative ale acestora. |n acest mod s-a reu[it realizarea ilumin`rii naturale \n zonele nouconstruite din curtea interioar`, lumina ajungånd perimetral în

spa]iile de la parter [i etajul 1. Pentru a respecta cerin]ele de securitate la incendiu, luminatoarele perimetrale interioare au fost realizate \n sisteme rezistente la foc. |n cl`direa veche, consolidat`, se vor organiza, în principal: bibliotec`, magazine cu prezentare, expozi]ie temporar` (la parter) [i expunere muzeistic` (la etaj). S-a realizat, de asemenea, mansardarea întregului pod existent, f`r` modific`ri ale volumetriei acestuia, pentru ob]inerea spa]iilor de birouri ale personalului, cu iluminare natural` zenital`, [i a unui spa]iu pentru expozi]ii temporare, acoperit local cu un mare luminator ce pune în valoare structura de lemn a [arpantei. |ntregul flux de expunere [i vizitare este reconsiderat în mod unitar, amenajarea muzeistic` nef`când îns` obiectul proiectului prezentat. Amenajarea interioar` combin` elementele originare de arhitectur` – lemn [i c`r`mid` aparent` sau tencuit` cu cele moderne din metal [i sticl`, rezultatul fiind ob]inerea unor spa]ii moderne, care corespund cerin]elor actuale.


aks 23_Layout 1 3/14/17 12:44 PM Page 13

13 Impuls

Astfel, respectul fa]` de patrimoniu nu mai este o tem` a conflictului \ntre genera]ii, devenind chiar [ansa continuit`]ii. Ideea protec]iei patrimoniului, o idee recent` raportat` la timpul istoric, este interpretat` ca o modalitate fireasc` de integrare, regenerare [i remodelare \n formule arhitecturale pe care le impune modul de via]` contemporan, fiecare genera]ie avĂĽnd astfel [ansa s`-[i recreeze lumea, p`strĂĽnd, sau mai exact reintegrĂĽnd, patrimoniul \n via]a proprie.


aks 23_Layout 1 3/14/17 12:44 PM Page 14

Hermes BC Text: arh. Adrian Cristescu Foto: Andrei Margulescu

Proiectant general: West Group Architecture Structur`: Iterum Construct Instala]ii mecanice [i electrice: Pipe Design Antreprenor general: Octagon Contracting & Engineering Subantreprenor fa]ad`: TechnoREX Dezvoltatorul Atenor Group, un juc`tor major pe pia]a investitorilor, implicat în inevitabilele [i necesarele schimb`ri ale mediului urban, prin filiala sa din Romånia, a realizat, în mijlocul ora[ului, în imediata vecin`tate a polilor de circula]ie urban`, un ansamblu bazat pe un concept mixt, din punct de vedere func]ional, [i caracterizat

printr-o densitate ridicat`. Astfel, pe un teren de aproximativ 15.500 mp [i într-o suprafa]` construit` total` de 128.500 mp, func]iunea principal` de birouri este completat` de func]iunile conexe de alimenta]ie public` [i comer], reu[ind atåt integrarea, cât [i satisfacerea cerin]elor noului „business hub” – fosta platform` Pipera. Proiectul, în forma sa final`, este rezultatul unor studii complexe realizate de echipa de proiectare în stråns` colaborare cu reprezentantul tehnic al beneficiarului – NGY Properties Investment. Prin urmare, conceptul propus de dezvoltator a fost preluat [i rafinat, vizåndu-se, pe de o parte, perfec]ionarea solu]iilor de detaliu, cât [i reformularea conceptului spa]ial prin incorporarea


aks 23_Layout 1 3/14/17 12:44 PM Page 15

15 Impuls


aks 23_Layout 1 3/14/17 12:44 PM Page 16

atriumurilor la cl`dirile C [i A. Experien]a de peste 20 de ani în proiectarea de construc]ii civile a Proiectantului General, biroul de arhitectur` WGA, se reg`se[te în claritatea compozi]iei [i acurate]ea documenta]iei de execu]ie pentru ansamblul format din trei cl`diri cu regim de în`l]ime 4S+P+8E+T, respectiv corpurile A3, B1 [i C2. Zonele destinate alimenta]iei publice [i comer]ului sunt localizate la parterul cl`dirilor, în timp ce la etajele superioare se afl` spa]iile de birouri destinate închirierii. Aproximativ 47.000 mp de suprafa]` construit` în subteran repartizat` pe patru niveluri ad`poste[te func]iunile de parcare (1.000 de locuri) [i dot`rile tehnice. Accesul în parcare se face prin trei benzi utilizate, alternativ, în func]ie de solicitarea traficului. |n ceea ce prive[te \nchiderile exterioare, fa]ada, de tip perete cortin` în sistem structural, este organizat` în registre orizontale alternative, transparente [i opace (Profile fa]ada cortin`: Sistem profile SCHÜCO – FW 50+ SG; Sistem u[i exterioare: Sistem profile SCHÜCO – ADS 65; Sistem ferestre: Sistem profile SCHÜCO AWS 102; Placare Bond: Etalbond FR – 4 mm). Registrele transparente, prezente pe întreaga în`l]ime a parterului [i la nivelul privirii pe etaje, con]in ferestre la fiecare travee [i sunt

realizate din sticl` (de 8 tipuri) termoizolant` cu calit`]i energetice superioare produs` de Saint-Gobain Glass. Registrele opace din dreptul parape]ilor sunt realizate din panouri termoizolante multi– strat [i pentru cl`direa B incorporeaz` panouri fotovoltaice. Cl`dirile B [i C sunt unite printr-un atrium deschis de mari dimensiuni. Acesta func]ioneaz` ca extindere a cafeteriei [i totodat` ca spa]iu exterior pentru fum`tori. Curtea interioar` este amenajat` peisager cu vegeta]ie joas`, medie [i insule cu vegeta]ie înalt`. Pentru cl`dirile C [i A, conceptul atriumului a fost reconsiderat, volumul fiind acoperit [i inclus în interiorul cl`dirilor. Circula]ia pe vertical` este realizat` prin intermediul unor lifturi panoramice (KONE) ce aduc [i perceperea dinamic` a atriumului. Finisajele interioare pentru zona de acces, (recep]ii) utilizeaz` un ansamblu de materiale de calitate, astfel încât imaginea s` fie una reprezentativ` [i în acord cu conceptul Hermes Business Campus. Planurile verticale, pere]ii interiori sunt finisa]i cu panouri de sticl` sau structuri de fibrociment. Birourile sunt finisate cu pardoseli de mochete antistatice, pardoseal` supraîn`l]at` accesibil` (FHB Knauf Integral GIGAfloor), realizat` din panouri din conglomerat lemnos, \ncapsulate în o]el galvanizat.


aks 23_Layout 1 3/14/17 12:44 PM Page 17

17 Impuls

Plafoanele suspendate de tip InterAlu (INTERALU: EASY-KLIMA PLUS [i SAPP) sunt active sau pasive, din tabl` perforat`, panouri sau lamele metalice, în func]ie de zona unde au fost montate. Plafoanele „active radiant heating&cooling” sunt prev`zute în zonele birourilor. Designul permite o iner]ie termic` sc`zut` [i o conductivitate ridicat`, fiind foarte eficient din punct de vedere energetic. Acestea asigur` [i o izolare fonic`, avånd un strat absorbant din punct de vedere acustic montat pe întreaga suprafa]` a plafonului. În plus, structura acestui plafon ofer` avantajul, din punctul de vedere al configura]iei spa]iului, elimin`rii clasicelor radiatoare [i a grilelor de ventila]ie. Sistemul de ventila]ie realizeaz` schimbul de aer \ntre tavanul metalic [i plan[eele de beton, aerul circulånd prin perfora]iile tavanului. Proiectul a fost auditat înc` din faza de proiectare pentru o evaluare a performan]ei ecologice, în vederea ob]inerii certific`rii BREEAM, dovedind dorin]a dezvoltatorului de a realiza un proiect ce \[i concentreaz` resursele pentru a oferi un standard \n proiectarea durabil`. Obiectivele dezvoltatorului pentru certificarea BREEAM au fost monitorizate [i aplicate de c`tre toate p`r]ile implicate pe parcursul întregii dezvolt`ri [i s-au materializat prin certificarea BREEAM – Excellent.


aks 23_Layout 1 3/14/17 12:44 PM Page 18

Carte de vizit` SMAA Text/ Foto: SMAA

SMAA a fost înfiin]at în 2008 de c`tre arh. Silviu Mih`ilescu, ca un birou multidisciplinar dedicat realiz`rii de solu]ii arhitecturale inovatoare. Competen]a noastr` profesional` înglobeaz` conceperea [i detalierea unei game largi de func]iuni, de la proiecte reziden]iale individuale sau colective, spa]ii de birouri, spa]ii comerciale [i amenaj`ri de interior. Elaborarea proiectelor în cadrul SMAA presupune men]inerea unui proces interactiv [i a unui dialog deschis între proiectarea de arhitectur`, client [i colaboratorii de specialitate, pentru a asigura solu]ii de design [i execu]ie optime.

Casa A Amplasamentul la intersec]ia celor dou` str`zi predominant reziden]iale constituie principala dat` de tem` a proiectului. Volumul principal, alb [i dominat de plin, î[i expune cu aplomb cele dou` fa]ade adiacente unificate prin consola curajoas` a copertinei de acces, protejând în acela[i timp spa]iul privat al utilizatorilor orientat c`tre gr`dina din spate. Echilibrul dintre vizibil/ascuns, deschis/închis este gestionat cu aten]ie printr-o dubl` nega]ie: transparen]a împrejmuirii la strad` atrage privirile spre curtea din fa]`, complet accesibil`, în timp ce designul compact al volumului principal, propor]iile, orizontala sa hot`rât`, distrag complet aten]ia de la explorarea interiorului, l`sând casa s` fie perceput` ca o sculptur` al c`rei con]inut nu se dezv`luie. Fiecare element al casei

ascunde roluri func]ionale extrem de precise: copertina de mari dimensiuni protejeaz` locurile de parcare, fanta orizontal` care o deta[eaz` de pere]ii parterului lumineaz` un grup sanitar, un dormitor de oaspe]i [i, printr-un gest ingenios, podestul sc`rii, în timp ce fantele verticale marcheaz` accesul principal [i cel secundar împreun` cu ferestrele de la etaj ale b`ii matrimoniale [i dormitorului copiilor. Suita buc`t`rie-dining-living constituie spa]iul central al casei, luminos [i aerisit, orientat prin intermediul unui vitraj de mari dimensiuni spre gr`dina din spate care devine o extensie bogat plantat` a interiorului. În acela[i timp, livingul face leg`tura [i cu atmosfera agreabil` a str`zii, spre care se deschide – filtrat de un spa]iu plantat – prin intermediul unei fante verticale. Loggia de la etaj, îndreptat` c`tre gr`dina din spate, este accesibil` din dormitorul matrimonial [i permite iluminarea natural` a celui de-al treilea dormitor amplasat central în partiu.


aks 23_Layout 1 3/14/17 12:44 PM Page 19

19 Impuls

Casa D Amplasat` pe o parcel` de mici dimensiuni în form` de paralelogram, locuin]a individual` negociaz` cu abilitate constrângerile dimensionale [i geometrice ale terenului [i le transform` în surse de inspira]ie pentru arhitectura cl`dirii. Astfel, parterul casei, definit de o suprafa]` liniar` din lemn care unific` împrejmuirea lateral` [i placarea fa]adei, este paralel cu strada, în timp ce etajul se orienteaz` paralel cu strada secundar` [i cu limitele laterale ale parcelei. Volumele parterului [i al etajului sunt rotite unul fa]` de altul, suprapunerea lor fiind accentuat` [i de consola curajoas`, pe dou` laturi, a nivelului superior. Conformarea în sec]iune accentueaz` importan]a fiec`rui spa]iu: planul înclinat care define[te regimul de în`l]ime de P+1 la strad` [i parter înalt c`tre spatele parcelei, cu nivelul superior retras în supant`, creeaz` în`l]imi mari în zona de zi, propor]ii generoase pe vertical` ale celor trei dormitoare din fa]ada principal` [i în`l]imi normale în zona de dressinguri [i b`i. {arpanta cu structur` de lemn se sprijin` în fa]ad` pe o grind` în z`brele din lemn aparente, vizibil` prin vitrajul clar al p`r]ii superioare a etajului. În timp ce riflajele înalte din lemn protejeaz` interiorul de perspectiva direct` de la nivelul str`zii, fanta din sticl` clar` de deasupra acestora aduce un plus de lumin` la interior [i pune în valoare intradosul din lemn al învelitorii.


aks 23_Layout 1 3/14/17 12:44 PM Page 20

Amenajare casa D Cl`direa compus` din dou` niveluri rotite unul fa]` de altul conform unghiului format de cele dou` aliniamente se distinge prin planul înclinat al copertinei, placat cu lemn pe intrados. Sec]iunea eviden]iaz` cel mai bine rela]iile dintre zona de zi [i cea de noapte, a c`ror în`l]ime este definit` de panta învelitorii: livingul îndreptat spre curte se desf`[oar` pe un nivel [i jum`tate, în timp ce, la etaj, zona mai joas` este ocupat` de dressinguri [i b`i, iar cea mai înalt` din fa]ada principal` – de cele trei dormitoare. Rezolvarea compact` [i judicioas` a planimetriei genereaz` spa]ii extrem de bine rela]ionate [i propor]ionate: livingul [i diningul de la parter se afl` în leg`tur` direct` cu gr`dina din spatele casei, beneficiind de lumina pl`cut` de Vest, în timp ce dormitoarele de la etaj sunt îndreptate spre Est [i lumina de diminea]`. Detalierea amenaj`rii interioare subliniaz` liniile clare [i decise ale arhitecturii, prin tratarea suprafe]elor parietale în concordan]` cu cele exterioare – plac`ri din lemn, sticl` [i piatr` natural`, cu accente spectaculoase (marmura cu venaturi flamboaiante care te întâmpin` frontal înc` din holul de la intrare), totul în ideea de a p`stra interiorul minimalist, rafinat [i de a utiliza cât mai eficient

spa]iul. Fa]` de vestibul, zona de zi amenajat` ca open-space este situat` cu o treapt` mai jos, astfel încât podiumul de piatr` cu intradosul luminos [i suprafa]a de parchet sunt separate [i pe vertical`. Peretele de ardezie al livingului se prelunge[te la exterior, transformându-se într-o împrejmuire interioar` a parcelei, care asigur` intimitatea gr`dinii fa]` de curtea pavat` din fa]ada principal`. Mobilierul respect` aceea[i gam` de finisaje [i acela[i principiu al continuit`]ii cu elementele constructive: buc`t`ria este format` dintr-un corp alb [i un blat din lemn masiv, deta[at, iar în baia matrimonial`, blatul de lemn care sus]ine lavoarul-obiect devine platform`-suport pentru cada încastrat`. Aproape întregul mobilier este încastrat [i realizat pe comand`, cu suprafa]a vizibil` alb` [i lis` care se cite[te ca un perete, iar vitrajele dormitoarelor sunt dublate de panouri textile albe, culisante, de mari dimensiuni si pardoselile sunt întrerupte numai de inserturi locale din materiale naturale (lemn [i piatr`). Elementul central al casei, atât din punct de vedere geometric, cât mai ales din punct de vedere estetic, este scara elicoidal` care separ` livingul de dining, singurul element curb [i, prin urmare, cel care atrage toate privirile. Designul sc`rii surprinde prin detalierea intradosului – o suprafa]` riglat` placat` cu lemn, precum [i prin elegan]a celor dou` planuri ale parapetului de culoare alb`.


aks 23_Layout 1 3/14/17 12:44 PM Page 21

21 Impuls

Cubic 6 M`r`cineni Ansamblul M`r`cineni este un complex reziden]ial în care calitatea vie]ii primeaz` în fa]a densit`]ii urbanistice [i în care fiecare locuin]` beneficiaz` de spa]ii publice, spa]ii plantate, dot`ri de relaxare [i agrement [i locuri de parcare suficiente. Ansamblul se dezvolt` longitudinal între cele dou` str`zi de acces, cu o planimetrie echilibrat` în care perimetrul este ocupat de locuin]e individuale P+1 în[iruite în grupuri de câte patru sau [ase, iar centrul exclusiv pietonal cuprinde spa]iile publice [i dot`rile comune, precum [i dou` blocuri P+2 cu etajul al treilea retras, între care este amenajat parcul. Regimul de în`l]ime redus de pe perimetrul terenului respect` în`l]imea locuin]elor predominant individuale de pe parcelele al`turate, în timp ce locuin]ele colective mici din centru au o perspectiv` agreabil` asupra parcului [i asupra vilelor în[iruite din propriul ansamblu. Intimitatea teraselor de deasupra etajului al doilea este asigurat` de lipsa cl`dirilor mai \nalte de P+1 din vecin`tate. Vilele în[iruite formeaz` volume unitare, complet albe, ritmate de alternan]a teraselor [i a corpurilor în consol`, în timp ce locuin]ele colective sunt punctate de plac`ri compozite cu textur` de lemn în culori calde. Tâmpl`riile de culoarea grafitului [i vitrajele mari sau de col] ale zonelor de zi [i ale dormitoarelor matrimoniale, amplasate asimetric, dinamizeaz` volumele curate, iar parape]ii din sticl` structural` f`r` montan]i întregesc elegan]a minimalist` a liniilor generatoare. Blocurile de locuin]e cuprind câte dou` sc`ri fiecare, cu un num`r mic de apartamente pe nivel – unul de patru camere [i dou` de trei camere, iar la etajul al treilea câte un singur loft de trei camere spa]ioase [i o teras` proprie de dimensiuni apropiate de suprafa]a interioar` a apartamentului. Fiecare apartament beneficiaz` de terase sau loggii generoase, care particip` la arhitectura cl`dirii prin jocul tridimensional al volumelor aliniate sau retrase [i alternan]a vizual` a suprafe]elor luminate [i umbrite. Parcul central [i dot`rile comune – terenul de joac`, piscina deschis`,

deck-ul de plaj` [i barul de zi care face leg`tura între ele creeaz` [i între]in sentimentul de siguran]` [i transform` locuitorii într-o comunitate. Planta]ia gr`dinilor private, a aleilor din ansamblu [i a parcului central între]ine un microclimat agreabil prin umbra [i r`coarea pe care le asigur`. Compus` din arbori înal]i, arbu[ti decorativi [i suprafe]e de iarb`, vegeta]ia creeaz` o leg`tur` puternic` între utilizatori [i loc. Separarea circula]iilor auto de cele pietonale confer` o securitate sporit` [i faciliteaz` parcurgerea în siguran]` a întregului ansamblu, pe jos, cu bicicleta, cu rolele sau cu autoturismul propriu. Trotuarele late [i zona central` exclusiv pietonal` contribuie la crearea unor circuite pietonale continue. Parc`rile amenajate la nivelul solului sunt varianta cea mai comod` [i mai accesibil`, asigurând timpul cel mai scurt de acces la locuin]a proprie.


aks 23_Layout 1 3/14/17 12:44 PM Page 22

Raport din [antiere Text/Foto: Biroul Tehnic, Alukönigstahl SRL

VOX TECHNOLOGY PARK – TIMI{OARA Investitor: Werk Property Beneficiar: Werk MG Construct Proiectare: ARCA Fa]ade: A&D Profial [i Alco Line SRL Vox Technology Park este cea mai nou` cl`dire de birouri aflat` în construc]ie în Timi[oara. Cu un design de ultim` genera]ie, cl`direa amplasat` pe Calea Torontalului va fi inaugurat` în 2017. Construit` pe o suprafa]` de peste 35.000 metri p`tra]i, va cuprinde dou` corpuri de în`l]imi diferite, de unsprezece, respectiv [apte etaje. Pentru beneficiul viitorilor utilizatori, o cl`dire modern` nu poate s` fac` rabat de la elemente de confort cum sunt izolarea termic`, fonic` [i siguran]a în exploatare. De aceea, pentru cei peste 4.000 mp de perete cortin` s-a ales o solu]ie verificat` în practic` de peste 15 ani, perete cortin` Schüco FW50+ semistructural. Tâmpl`ria, adic` ferestre [i u[i care însumeaz` înc` 4.400 mp, au fost realizate din sistemul de profile din aluminiu AWS 70/ADS 70.HI, cu performan]e ridicate în ceea ce prive[te izolarea termic`. Solu]iile constructive pentru ferestre, u[i [i pere]i cortin` de la Schüco contribuie la realizarea unei construc]ii cu eficien]` energetic` ridicat`, de care se vor bucura \n mod sigur viitorii beneficiari ai imobilului.


aks 23_Layout 1 3/14/17 12:44 PM Page 23

23 Impuls

THE BRIDGE – BUCURE{TI Investitor: Forte Partners Antreprenor: Bog’Art Fa]ade: Alusystem The Bridge este un nou complex de birouri clasa A, care va avea \n final aproximativ 60.000 mp. Este situat lâng` Podul Basarab, prin care care se conecteaz` direct cu centrul [i vestul Bucure[tiului, fiind u[or accesibil prin toate rutele principale de transport public. Arhitectura cl`dirilor iese în eviden]` prin designul contemporan, iar proiectul în sine are la baz` specifica]ii de înalt` calitate care vor satisface cele mai exigente cerin]e ale viitorilor chiria[i. Proiectul,

care utilizeaz` cele mai noi tehnologii pentru eficien]` energetic`, a fost clasificat Leed Gold. Un aport important pentru eficien]a energetic`, un criteriu deosebit de important pentru cl`dirile moderne, îl are performan]a energetic` al anvelopei cl`dirii. În acest proiect, cei 9.200 mp de perete cortin` al primului corp, aflat acum în construc]ie, sunt realiza]i din sistemul de profile de aluminiu Schüco FW 50+.HI, cu caracteristici de izolare termic` foarte ridicate. Alegerea unor solu]ii de sisteme cu performan]e energetice crescute, de[i necesit` o investi]ie ini]ial` ceva mai mare, asigur` reducerea cheltuielilor de exploatare pe toat` durata de via]` a imobilului, ceea ce în mod sigur va fi \n avantajul investitorului.


aks 23_Layout 1 3/14/17 12:44 PM Page 24

Provoc`rile arhitecturii industriale Text/ Foto: arh.Sebastian S`vescu

rhitectura pentru spa]ii de produc]ie a fost des neglijat` de arhitec]i, fiind asimilat` de multe ori cu un domeniu în care creativitatea nu poate fi elementul principal. F`r` a discuta de arhitectura industrial` ca un domeniu în care se pot aplica ultimele descoperiri tehnologice (a[a cum a fost cazul la începutul secolului XX, când arhitectura industrial` reflecta avântul societ`]ii) se poate vorbi în ultimul timp de o redescoperire a posibilit`]ilor pe care le ofer` spa]iile de produc]ie arhitec]ilor [i inginerilor. În ultimii ani s-a sim]it o dinamic` constant pozitiv` \n domeniul produc]iei, a activit`]ilor industriale. Multe companii care activeaz` de o perioad` lung` pe pia]`, care [i-au început [i dezvoltat activitatea în spa]ii de produc]ie vechi, convertite uneori la noile cerin]e, cu interven]ii minore din punct de vedere structural [i al aspectului [i-au dezvoltat [i diversificat produc]ia peste nivelul la care fostele spa]ii puteau face fa]` din punct de vedere func]ional. Suprapus peste aceste cerin]e imediate, generate de activitatea curent` de produc]ie, s-a suprapus [i nevoia de a crea spa]ii care

A

s` reprezinte compania din punct de vedere estetic, s` creeze practic un reper în zon`, astfel încât brandul companiei s` se poat` suprapune [i vizual cu un reper. Dac` aparent tot ce presupune un spa]iu de produc]ie este realizarea unei „cutii” care s` acopere un flux tehnologic dictat de un tehnolog, experien]a ultimilor ani [i proiectele dezvoltate în cadrul SAM ideas (unele înc` la nivel de concept altele implementate cu succes) ne-au permis experimentarea posibilit`]ilor de exprimare estetic` ale acestui domeniu. Beneficiarii cu care am dezvoltat aceste proiecte au în]eles mereu rolul arhitectului. Fie c` vorbim de companii locale la început de drum (Mihelis), companii care activeaz` la nivel na]ional (HD Networking sau Climatherm Center), fie de companii cu prezen]e în mai multe ]`ri [i pe mai multe continente (Tecnostamp Triulzi), to]i au în]eles c` plusul pe care îl poate aduce imagina]ia arhitectului are un impact major asupra mediului de lucru, asupra pozi]ion`rii companiei pe plan local, dar mai ales în stabilirea unui statut în raport cu colaboratorii [i clien]ii.


aks 23_Layout 1 3/14/17 12:44 PM Page 25

25 Impuls

Un alt element important pe care l-am identificat [i de care am ]inut mereu cont în proiectele SAM ideas a fost scara obiectului de arhitectur` [i modul în care este el perceput. Dac` în cazul arhitecturii civile contextul, vecin`t`]ile reprezint` adesea condi]ion`ri, trasând direc]ii [i axe de percep]ie, în cazul arhitecturii industriale libertatea de exprimare este rar limitat` de vecin`t`]i, spa]iul pe care arhitectul îl are la dispozi]ie este mare, iar de cele mai multe ori dorin]a este aceea de a crea un nou reper al zonei, lucru facilitat [i de pozi]ia în cadrul ora[elor. Cele mai multe dintre loca]iile vizate pentru astfel de dezvolt`ri sunt la intrarea în ora[, devenind practic [i noi repere ale zonei. Un alt aspect derivat din aceast` pozi]ionare este modul de percep]ie a cl`dirii. De multe ori, aceasta este v`zut` din dou` direc]ii opuse, în lungul unei c`i de circula]ie, aproape de fiecare dat` zona \n care viteza de circula]ie nu faciliteaz` percep]ia detaliilor. De aici rezult` nevoia de a trata fa]ada pe cel pu]in dou` paliere compozi]ionale. Un prim palier este cel perceput din viteza ma[inii, o percep]ie macro, care opereaz` cu volume [i suprafe]e ample, care s` fie u[or identificabile [i a c`ror compozi]ie s` fie clar`. Cel`lalt palier, al percep]iei de detaliu, destinat celor care lucreaz` sau care vin în vizit` [i care se exprim` prin detalii de arhitectur`, prin elemente ale fa]adei mai întâi [i mai apoi ale organiz`rii planimetrice interioare. Pe ambele paliere, raportul plin–gol, \ntre suprafe]ele opace [i cele vitrate, are un rol esen]ial.


aks 23_Layout 1 3/14/17 12:44 PM Page 26

Modul de rezolvare a suprafe]elor ample vitrate, dar [i a detaliilor de execu]ie reprezint` o provocare în cadrul fiec`rui proiect SAM ideas. Colaborarea înc` de la nivel de concept cu Alukönigstahl pentru stabilirea solu]iilor constructive utilizate la fa]ade a fost mereu un avantaj în desf`[urarea proiectelor. Capacitatea de a livra solu]ii de sistem complete, cu performan]e superioare [i la ultimul nivel tehnologic, suportul oferit prin consultan]a tehnic` au venit mereu în sprijinul viziunii generale. Am c`utat împreun` solu]iile tehnice de ansamblu [i de detaliu care s` pun` în eviden]` ideea arhitectural` de baz`. De[i percep]ia general` este c` investi]iile în spa]ii industriale se fac cu minimum de cheltuieli, am avut mereu suficiente argumente pentru ca beneficiarii no[tri s` aleag` [i s` fie mândri în final c` au implementat un sistem de fa]ad` performant. Biroul de arhitectur` SAM ideas a fost fondat \n 2007 de c`tre arhitec]ii Ana Maria [i Sebastian S~VESCU. |n prezent, \n cadrul acestuia activeaz` [i arh. Alina ONOFREI, stud. arh. Oana LUNGU, stud. arh. Justin DIACONU, stud. arh. Andreea FELCIUC. Dintre lucr`rile implementate în ultimii ani: Spa]ii de produc]ie pentru Tecnostamp Triulzi, Hemeiu[, jud. Bac`u, spa]ii administrative pentru Climatherm Center Ia[i, spa]ii administrative [i de produc]ie pentru HD Networking Ia[i, Spa]ii medicale pentru Neo Life Ia[i

(primul PET CT func]ional din regiunea Moldova), Centru de cercetare fundamental` [i dezvoltare experimental` \n medicina transla]ional` TRANSCEND Ia[i (primul ciclotron din regiunea Moldova), prima sec]ie de transplant medular complet func]ional` din regiunea Moldova în cadrul IRO Ia[i, complexe reziden]iale Jazzu [i Conest Grand Residence Ia[i, Centru de abilit`]i fundamentale în medicin` pentru UMF Ia[i, primul centru din ]ar` care permite dezvoltarea abilit`]ilor practice ale studen]ilor într-un mediu didactic controlat în totalitate.


aks 23_Layout 1 3/14/17 12:44 PM Page 27

27 Impuls

Un far pentru lumea întreag` Text/ Foto: Schüco International

Port House din Anvers, Belgia, este unul dintre primele proiecte ale arhitectei Zaha Hadid, dar a fost terminat \n 2016. Extinderea pe vertical`, renovarea [i transformarea unei foste sta]ii de pompieri în noul sediu al Autorit`]ii Portuare din Anvers combin` vechiul cu noul [i poate fi un simbol pentru viitorul comer]ului maritim. Fiind al doilea port comercial ca m`rime din Europa, Anvers are un aport substan]ial la comer]ul maritim. Astfel, portul creeaz` numeroase locuri de munc` atât pe plan local, cât [i la partenerii s`i interna]ionali [i unul dintre scopurile sale este realizarea unei companii durabile [i orientate spre viitor. Concursul de proiectare din 2007 a avut ca scop realizarea unui nou sediu \n portul Anvers care s` fie reprezentativ atât pentru cei 500 de angaja]i din domeniul tehnic [i administrativ, cât [i ca imagine a unei companii puternice, de nivel interna]ional. Nevoia unei noi cl`diri de birouri pentru Autoritatea Portuar` [i dorin]a de a p`stra fosta sta]ie de pompieri

construit` în stil hanseatic a dus la organizarea unui concurs cu tema p`str`rii [i transform`rii vechii cl`diri. Pornind de la istoria locului [i a cl`dirii, Zaha Hadid Architects împreun` cu o companie de consultan]` în domeniul mo[tenirilor culturale au luat decizia s` extind` cl`direa existent`, nu s` adauge un corp nou. Proiectul a pornit de la un turn ce fusese prev`zut ini]ial pentru cl`direa existent`, care urma s` completeze prin m`re]ie [i vizibilitate emblematica construc]ie hanseatic`. Ceea ce nu s-a realizat atunci s-a ob]inut acum prin aceast` construc]ie semnificativ` ce face referire la Anvers – ora[ul diamantelor – [i a c`rei form` de nav` simbolizeaz` comer]ul maritim. La fel de important` pentru noul proiect [i decisiv` pentru hot`rârea de extindere pe vertical` a fost existen]a celor patru fa]ade ale vechii cl`diri, iar o extindere pe orizontal` ar fi implicat obstruc]ia a cel pu]in unei fa]ade. Noua construc]ie pare s` pluteasc` deasupra celorlalte. Stabilitatea unghiular` masiv` a construc]iei existente contrasteaz` cu dinamica suprafe]ei frânte a noii cl`diri.


aks 23_Layout 1 3/14/17 12:45 PM Page 28

Cl`direa cea nou` iese \n eviden]` prin structura sa, dar se a[az` foarte bine în context. Situat pe pragul între ora[ [i port, volumul nou-creat arat` ca prora unei cor`bii avântate în direc]ia râului Scheldt, conectând astfel cl`direa cu râul pe malul c`ruia s-a ridicat ora[ul Anvers. De asemenea, interiorul cl`dirii noi este o reminiscen]` a unei construc]ii navale în dinamica sa: prin fa]ada panoramic` vitrat`, interioarele albe se completeaz` cu imagini ale portului, ora[ului [i râului. |nconjurat` fiind de ap`, fa]ada extinderii este o suprafa]` vitrat` care creeaz` iluzia c` ar fi în mi[care, pe valuri, [i reflect` permanent umbrele [i culorile mereu \n schimbare ale cerului. Pentru realizarea practic` a proiectului, arhitec]ii, proiectan]ii de fa]ade [i compania Schüco au realizat o solu]ie special` format` din segmente triunghiulare care fac posibil` formarea unor linii curbe. Cele mai multe segmente triunghiulare sunt transparente, dar unele sunt opace. Aceast` combina]ie precis` asigur` suficient` lumin` natural` în cl`dire [i controleaz` în acela[i timp radia]ia solar` incident`. Aparent f`r` limite, suprafe]ele plane de sticl` fac, de asemenea, o tranzi]ie treptat` de la fa]ada plat` din cap`tul de sud al cl`dirii c`tre fa]ada futurist`, v`lurit`, din nordul ei. Cl`direa cea nou` se contureaz` ca un volum transparent, care \[i schimb` aspectul odat` cu varia]iile intensit`]ii luminii solare. Ca [i suprafa]a apei din portul înconjur`tor, cl`direa din sticl` oglinde[te constant schimb`rile mediului înconjur`tor. Curtea interioar` a cl`drii pompierilor a fost închis` cu un acoperi[ de sticl` [i func]ioneaz` acum ca zon` de recep]ie a noii adminis-


aks 23_Layout 1 3/14/17 12:45 PM Page 29

29 Impuls

tra]ii portuare. Din acest atrium, vizitatorii pot ajunge \ntr-o sal` public` de lectur` [i la biblioteca amenajate în vechiul hangar pentru ma[inile de pompieri, care a fost atent restaurat` [i transformat`. Lifturi panoramice fac posibil accesul în cl`direa nou`, printr-un pod de beton extern între cl`direa veche [i cea nou`, oferind vizitatorilor ocazia de a admira panoramele ora[ului [i portului. Cerin]ele Autorit`]ii Portuare pentru spa]ii de birouri de calitate dotate cu toate utilit`]ile au fost satisf`cute. Ansamblul ad`poste[te la etajele superioare ale cl`dirii ini]iale [i la etajele inferioare ale celei noi, un restaurant, s`li de conferin]` [i un auditoriu, pentru comunicare cât mai bun` intre angaja]i. Lucrând împreun` cu firma Ingenium, de consultan]` în domeniul energiei, Zaha Hadid Architects a dezvoltat un proiect sustenabil [i eficient energetic, care a primit calificativul BREEAM „foarte bine”. În ciuda provoc`rilor integr`rii unei cl`diri noi într-o construc]ie existent`, monument istoric, prin implementarea unor strategii eficiente în fiecare etap` de construc]ie s-a ob]inut o cl`dire cu standarde înalte de sustenabilitate. O pomp` de c`ldur` pompeaz` ap` de la 80 metri adåncime, asigurând înc`lzirea [i climatizarea complexului. De asemenea, loca]ia cl`dirii pe malul apei a facilitat un mod de construire sustenabil, pentru c` materialele [i componentele cl`dirii au putut fi transportate pe ap`, direct la [antier. Noul sediul al Autorit`]ii Portuare din Anvers este un exemplu pentru respectarea istoriei [i particularit`]ilor sitului. În acea[i m`sur`, prin form`, sustenabilitate, modul de proiectare [i de realizare, acesta este un reper clar pentru viitor: un far sclipitor, vizibil pentru toat` lumea.


aks 23_Layout 1 3/14/17 12:45 PM Page 30

Arhitectura, generatoare de identitate [i repere \n cadrul ora[ului Text: arh. Oana Ghi]` Foto: Fundermax

Proiect: ABlok }ar`: Serbia Ora[: Belgrad Arhitectur`: ZAP Construit într-o zon` nou` a ora[ului Belgrad, noul complex rezidential ABlok este dezvoltat pe o suprafa]` de 36.000 mp, incluzând în cele câteva etape de dezvoltare [ase cl`diri cu func]iune preponderent reziden]ial` (ce totalizeaz` 841 de unit`]i locative) [i o a [aptea ce va cuprinde un spa]iu de birouri [i un

hotel. Astfel, proiectul dezvolt` în total 137.000 mp atât la nivel suprateran, cât [i subteran. Planificarea urbanistic` a prev`zut o zonificare a func]iunilor pe cele patru parcele ale ansamblului, dou` dintre acestea fiind dedicate dezvolt`rii unei gr`dini]e [i a unei [coli. Ca urmare a mai multor stadii ale concursului cu tem` prestabilit`, proiectul a fost atribuit biroului de arhitectur` „Zap”, care a propus crearea unei micro-comunit`]i f`r` a obtura complet dialogul cu zonele al`turate. Astfel, curtea central`, delimitat` de cl`dirile ce alc`tuiesc ansamblul, comunic` cu spa]iile adiacente prin mai


aks 23_Layout 1 3/14/17 12:45 PM Page 31

31 Impuls

multe fante create în bara de locuin]e, iar dialogul este sus]inut de amplasarea spa]iilor comerciale la parterul cl`dirilor. Ansamblul ofer` unit`]i locative diversificate, cu suprafe]e utile între 25 mp [i 134 mp, întâlnind cele mai înalte standarde de eficien]` energetic`. Garajul subteran num`r` 250 de locuri de parcare, iar cele 90 de locuri de parcare supraterane delimiteaz` curtea central` amenajat` cu spa]ii de joac` pentru copii [i o zon` de promenad`. Tratarea fa]adelor a fost una special`, unitar`, pentru o coeren]` estetic`: zona de fa]ad` ventilat` pentru care au fost utilizate Pl`cile Compacte HPL FunderMax cu decor de lemn (unul dintre cele peste 100 de decoruri disponibile) delimiteaz` volume ce se articuleaz` cu planuri tratate cu placaj de piatr`, panouri vitrate sau tencuial` decorativ`. Aten]ia proiectan]ilor a fost concentrat` la nivel de detaliu pentru g`sirea unor solu]ii care s` sus]in` acest dialog. Astfel au fost mascate elementele func]ionale (unit`]ile exterioare ale sistem de ven-

tilare) prin dispunerea unor lamele oblice sau a panourilor din aceea[i Plac` Compact` FunderMax utilizat` la diferen]ierea planurilor fa]adei care, prin propriet`]ile fizice deosebite [i stabilitatea decorului, au r`spuns exigen]elor speciale. Pentru realizarea zonei de fa]ad` ventilat`, a accentelor [i a elementelor de mascare au fost necesari 6.000 mp de pl`ci HPL FunderMax, pl`ci compacte Max Exterior cu grosime de 8 mm, prev`zute cu protec]ie special` pentru utilizare în aplica]ii de exterior (rezistente la condi]ii meteo nefavorabile, la varia]ii considerabile de temperatur` între –800C [i +1800C, ac]iunea razelor UV). Montarea acestor panouri s-a realizat mecanic, prin fixarea cu nituri pe substructur` de aluminiu dimensionat` conform indica]iilor tehnice specifice. Fundermax Austria este recunoscut` pe plan mondial pentru exigen]a în crearea de produse de calitate superioar`, dar [i pentru investi]iile în domeniul cercet`rii, al cre`rii de noi sisteme [i tendin]e de design.


aks 23_Layout 1 3/14/17 12:45 PM Page 32

IMPULS 23  

În primul rand, noutăți și impresii de la standul Schüco la expoziția internațională BAU 2017.

IMPULS 23  

În primul rand, noutăți și impresii de la standul Schüco la expoziția internațională BAU 2017.