Page 1

aks 12

11/28/12

3:21 PM

Page 1


aks 12

11/28/12

3:21 PM

Page 2


aks 12

11/28/12

3:21 PM

Page 3

3 Impuls

De la consumatori la produc`tori de energie eabilitarea imobilelor existente ofer` un domeniu vast de dezvoltare. Pentru a realiza, \ns`, construc]ii sustenabile, trebuie ac]ionat \n ansamblu, pe toat` anvelopa cl`dirii. Acum avem înc` nevoie de o mare cantitate de energie pentru imobilele noastre. Dar dezvolt`rile actuale aduse produselor pentru înveli[uri moderne de cl`diri ne indic` deja care vor fi direc]iile în viitor. |n acest moment, casa cu energie zero este dep`[it` din punctul de vedere al tehnologiei. Exist` deja solu]ii fiabile, verificate [i în practic`, pentru construirea cl`dirilor cu bilan] energetic pozitiv, care produc mai mult` energie electric` decât consum`. Acestea realizeaz` energia „personal`”, folosind tehnologii fotovoltaice cu strat amorf, o înmagazineaz` [i/sau o folosesc în cl`dire. De aceea, managementul energiei reprezint` un domeniu de activitate cu mare poten]ial de dezvoltare.

R

Premisele pentru realizarea unui imobil cu bilan] energetic pozitiv sunt: în primul rând, o izolare termic` optim`, o ventilare controlat` [i module de fa]ad` care produc energie electric`. Avem acum solu]ii pentru toate aceste cerin]e, sisteme de profile foarte bine izolate, cu coeficien]i de izolare termic` pân` la nivel de cas` pasiv`, care economisesc energie [i care pun accentul pe eficien]a energetic`, satisf`când cele mai restrictive norme în vigoare. Folosind tehnologiile moderne, se pot realiza construc]ii independente energetic, care pot da energie în re]ea, care func]ioneaz` ca ni[te centrale electrice. Aceste tehnologii se pot folosi pentru construc]ii noi, dar [i pentru renovarea [i reabilitarea cl`dirilor existente [i sunt adaptabile la toate zonele climatice, realizând astfel solu]ii dedicate fiec`rei ]`ri în parte.

Revist` editat` de Alukönigstahl SRL Bd. Unirii nr. 64, Bl. K4, Bucure[ti; tel: +40 21 327 77 80, fax: + 40 21 326 4860 Concept grafic [i redactare: igloomedia Brezoianu 4, ap. 1, Bucure[ti; tel./fax: +40 21 313 41 18; www.igloo.ro Concept editorial: Alukönigstahl SRL


aks 12

11/28/12

3:21 PM

Page 4

Barbu V`c`rescu Offices Text/Foto: Gabriel CÃ¥rstea


aks 12

11/28/12

3:21 PM

Page 5

5 Impuls

Proiectant general: S.C. DESIGN UNIT S.R.L. Beneficiar: S.C. EXPERT ROINVEST S.R.L. Proiectan]i de specialitate: {ef proiect: arh. Gabriel Cårstea Arhitectur` – arh. Simona {chiopu, arh. Marius Petrescu Rezisten]` – ing. Gheorghe Drugea Instala]ii – ing. G. Pi[talu, ing. E. Vasile, ing. M. B`descu Project manager – arh. C. B`rbulescu

Situat pe una dintre principalele artere ale Capitalei, care face leg`tura \ntre centru [i noile zone de afaceri dezvoltate \n nordul ora[ului, imobilul Barbu V`c`rescu Offices – BVO – este un punct de atrac]ie vizual [i un reper \n textura urban` a zonei. Terenul pe care s-a edificat cl`direa este unul foarte dificil, m`rginit pe o latur` de o arter` major` de circula]ie [i pe cealalt` de o strad` secundar`, situl generånd o geometrie triunghiular` agresiv`, ce stimuleaz` arhitectura \ntr-un limbaj formal puternic structurat [i \i creeaz` un poten]ial ridicat de dominant` local`. Nu mai pu]in promi]`toare sunt vecin`t`]ile directe ale terenului, [i anume Parcul Verdi, Lacul Floreasca [i dot`rile sportive [i de loisir situate pe malul Lacului Tei. |n acest context, proiectul de arhitectur` a


aks 12

11/28/12

3:21 PM

Page 6

Din punct de vedere func]ional, imobilul ofer` pe toate nivelurile supraterane, cu excep]ia parterului, spa]ii de birouri de clasa A, cu o puternic` personalitate arhitectural` datorat` geometriei interioare [i rezolv`rii structurale deschise, exclusiv cu stålpi perimetrali [i contravåntuiri. Parterul, cu acces direct dinspre Bd. Barbu V`c`rescu, este destinat unui spa]iu de restaurant ce func]ioneaz` \n tandem cu bistroul de la nivelul de demisol ce se deschide c`tre fa]ada opus`, spre str. Gheorghe }i]eica. Ambele spa]ii ofer`, c`tre fa]ada lateral` dinspre parc, opus` bulevardului, terase ample, cu o amenajare peisager` bogat` [i fluent`. Func]iunile tehnice ale cl`dirii [i cele adiacente restaurantului sunt dispuse \n cele dou` niveluri de subsol. Spa]iile de parcare au fost rezolvate \ntr-o solu]ie etajat` pe terenul adiacent cl`dirii. PARAMETRII URBANISTICI AI IMOBILULUI: Regim \n`l]ime – 2S+D+P+6+T Suprafa]a terenului – cca 500 mp Suprafa]a desf`[urat` – cca 3.600 mp Suprafa]a construit` – cca 350 mp Suparafa]a rentable offices – cca 2.000 mp Suprafa]a construit` spa]ii publice restaurant [i cafeterie – cca 1.000 mp

rezolvat o cl`dire care s` poat` oferi utilizatorilor \ntreaga perspectiv` generoas` asupra cadrului urban natural [i construit. |n acela[i timp, s-a optat pentru realizarea unei percep]ii exterioare dinamice asupra imobilului, din ambele sensuri de parcurgere ale Bulevardului Barbu V`c`rescu, cu atåt mai mult cu cåt, din diferite unghiuri ale parcursului, cl`direa devine cap de perspectiv`. Volumetric, arhitectura descrie o prism` triunghiular` ascu]it`, cu o latur` opac` – calcan – adosat` limitei posterioare de proprietate, iar fa]adele laterale, puternic vitrate, ofer` o geometrie cu accente repetitive oblice care ritmeaz` masa fa]adei tratate cu perete cortin`. Rotunjirea vårfului dinspre intersec]ie al acestei prisme, \mpreun` cu copertina eliptic` ce marcheaz` o corni[` pregnant`, creeaz` principala tr`s`tur` de caracter a acestei arhitecturi. Sticla curbat` [i folosirea sistemelor de pere]i cortin` structurali, f`r` riflaj aparent [i cu o total` transparen]` a volumului, genereaz` impresia de dematerializare a \nchiderii exterioare a col]ului cl`dirii. Pandantul copertinei perimetrale de corni[` \l reprezint` copertina situat` la nivelul plan[eului de peste parter, aceasta fiind creat` ca element sculptural, cu o propunere plastic` organic`, al c`rei limbaj se reg`se[te [i \n realizarea consolelor terasei parterului dinspre Parcul Verdi.


aks 12

11/28/12

3:21 PM

Page 7

7 Impuls

BVO – „Diamantul negru” Text: Marius Tudose, Confelux SRL

ona Barbu V`c`rescu a devenit \n ultimii ani un pol de interes pentru multe companii, acestea preferånd s`-[i deschid` sau s`-[i mute sediile \n acest perimetru, \n detrimentul altor zone din Bucure[ti, de aici necesitatea construirii unor spa]ii adecvate. Proprietarii cl`dirii au dorit un proiect altfel decåt cele existente pe pia]`, astfel c` viziunea echipei de arhitec]i a reu[it s` ating` exigen]ele impuse. Pentru noi, fa]adi[tii, tema primit` a fost crearea unei fa]ade care s` respecte tema de proiectare, provocarea constånd \n g`sirea unei solu]ii tehnice pentru punerea \n oper` a ruperilor de planuri dictate de tema de proiectare. La prima vedere, era vorba de crearea unor fa]ete precum cele ale unui diamant. Transpunerea acestor fa]ete \n practic`, [i anume confec]ionarea lor din profile de perete cortin`, seria FW50+SG, a dus la apari]ia unei a treia dimensiuni, datorit` profunzimii montan]ilor. Perpendicularele pe planurile fa]etelor ce compun peretele cortin` nu se g`seau \n acela[i plan; singura modalitate de a determina unghiurile exacte de debitare a fost proiectarea BIM (3D), rezultånd un unghi triedru de debitare a montan]ilor. Debitarea \n 3 planuri a fost executat` de echipa de atelier a CONFELUX.

Z

Cl`direa \n sine este o intersec]ie de corpuri geometrice, planurile tangente la cilindrul frontal se intersecteaz` cu fa]etele „diamantului”. Determinarea tuturor punctelor de intersec]ie, precum [i releveul cl`dirii au fost f`cute de echipa de proiectare a CONFELUX. La partea superioar`, peretele cortin` se \nchide cu o copertin` din material compozit, a c`rei sec]iune vertical` are profil de arip` de avion. La aceast` copertin`, la partea sa curb`, s-a folosit, \n premier`, roluirea materialului compozit pe dou` direc]ii, folosind prinderea ascuns` a materialului compozit de structura din aluminiu. Partea de structur` de rezisten]` a \ntregului ansamblu (perete cortin`+copertin`) a implicat console metalice mari, rezultånd piese agabaritice, care au fost \ngropate \n structura peretelui cortin` f`r` a afecta partea de arhitectur`. Montajul a fost o provocare \n sine, deoarece forma geometric` a cl`dirii nu a permis montajul schelei clasice sau mecanizate, solu]ia aleas` fiind console pe fiecare etaj, care au necesitat proiectare separat`. Un aspect deloc de neglijat este c` \n acest proiect au fost folosite diverse sisteme furnizate de Schüco.


aks 12

11/28/12

3:21 PM

Page 8

Eficien]a energetic` \n actualitate Text: Dana Badea, Alukönigstahl

n ultima perioad`, \n pia]a de profil, se vorbe[te din ce \n ce mai mult despre cl`diri sustenabile, case pasive sau chiar despre case active. Atunci cånd se proiecteaz` o astfel de cl`dire durabil`, conceptele energetice utilizate dep`[esc de obicei prevederile standardelor energetice \n vigoare. Deoarece anvelopa unei astfel de cl`diri include, \n propor]ii mai mari sau mai mici, elemente de tåmpl`rie, este foarte important ca acestea s` corespund` cerin]elor proiectan]ilor, astfel \ncåt s` contribuie pozitiv la ob]inerea conceptului de cl`dire dorit. Preocuparea permanent` pentru produse noi, performante, care s` r`spund` cerin]elor actuale [i viitoare, a devenit deja o tradi]ie pentru Schüco. Izolarea termic` foarte bun` fiind o cerin]` important` pe care trebuie s` o \ndeplineasc` orice tåmpl`rie, anul acesta, furnizorul de sistem a ad`ugat gamei de ferestre o nou` serie – Schüco AWS 112. IC – care este certificat` la Institutul Dr. Feist din Darmstadt ca sistem de ferestre pentru case pasive, potrivit` pentru cl`dirile la care se dore[te ob]inerea certificatelor de tip BREEM sau LEED. Aceasta se al`tur` seriei AWS 90.SI – prima serie de ferestre din aluminiu care, \n combina]ie cu o sticl` triplu termoizolant` performant`, permite realizarea ferestrelor din aluminiu cu standardul de izolare termic` la nivel de cas` pasiv`, asigurånd un coeficient de transfer termic pe fereastr` Uw = 0,8 W/m2K.

|

Cu Schüco AWS 112.IC, se deschide o nou` perspectiv` asupra posibilit`]ilor tåmpl`riei din aluminiu. Ceea ce pån` nu demult p`rea imposibil a devenit o realitate cert`, datorit` noului concept de izolare termic` dezvoltat de Schüco pentru aceast` serie. Acest lucru a f`cut posibil` realizarea primei serii de ferestre din aluminiu cu un coeficient de transfer termic pe ram` Uf < 0,8 W/m2K pentru o l`]ime vizibil` a profilelor de 120 mm. Adåncimea de baz` a noii serii este de 90 mm, proasp`tul concept fiind dezvoltat pe baza seriei AWS 90.SI, peste care a mai fost ad`ugat` \nc` o camer` cu rol de izolare termic` de 22 mm \n`l]ime, alc`tuit` printr-un sistem de profile din aluminiu – capace ornament, care materializeaz` [i \nglobeaz` \n acela[i timp zona de izolare suplimentar`. Pentru a asigura o l`]ime vizibil` cåt mai redus`, dar [i pentru a face posibil` aplicarea noului concept de izolare, seria AWS 112.IC utilizeaz` designul ferestrelor cu cerceveaua ascuns`, specific` seriilor de ferestre bloc – BS.HI. |n cazul acestei noi variante de ferestre, etan[area se face pe trei garnituri, prima garnitur`, cu rol de protec]ie \mpotriva infiltra]iilor de ap` [i aer, fiind montat` \n profilele camerei suplimentare. La performan]a termic` ridicat` contribuie [i garnitura median` multicameral`, care a fost dezvoltat` pentru seria de baz` AWS 90.SI, [i care, prin alc`tuirea ei din miez de spum` poliuretanic` coextru-


aks 12

11/28/12

3:21 PM

Page 9

9 Impuls

dat` cu EPDM-ul [i prin forma sa special` cu nervuri foarte fine, contribuie la diminuarea pierderilor de c`ldur` prin convec]ie. Nutul de feronerie special, proiectat doar pentru montajul feroneriei proprii sistemului Schüco, permite realizarea de ferestre cu o greutate de pån` la 160 kg, fie c` alegem feroneria complet ascuns` AvanTec cu ac]ionare manual`, fie c` opt`m pentru varianta de feronerie mecatronic` TipTronic. Combina]ia dintre o fereastr` cu performan]e deosebite de izolare termic` [i o feronerie inteligent`, care ofer` posibilitatea conect`rii la sistemul de management centralizat al cl`dirii, aduce un plus de confort, oferind totodat` [i posibilitatea optimiz`rii consumului de energie. Cu ambele variante de feronerie este posibil` realizarea clasei WK2 de rezisten]` la efrac]ie. Caracteristici de performan]` pentru seria de ferestre AWS 112.IC

Permeabilitate la aer conform EN 12207

Clasa 4

Etan[eitate la ap` conform EN 12208

Clasa 9A

Rezisten]` la \nc`rc`ri din vånt conform EN 12210 Clasa C5/B5 Rezisten]` la deschideri [i \nchideri repetate conform EN 12400

Clasa 3

Pentru a \ntregi gama de produse cu caracteristici de izolare termic` ridicat`, odat` cu seria pentru ferestre [i u[i de balcon AWS 112.IC, Schüco a lansat [i seria ADS 112.IC pentru u[i cu deschidere interioar`. F`r` a fi certificat` ca sistem pentru case pasive, seria ADS 112.IC asigur` o izolare termic` excelent`, coeficientul de transfer termic pe ram` putånd s` ajung` la valoarea de Uf = 1,0 W/m2K. |n combina]ie cu un geam triplu termoizolant, cu un coeficient de transfer termic ridicat, se poate ob]ine un coe-

ficient de transfer termic pe u[` Ud < 0,8 W/m2K, realizånd astfel un element cu un nivel de izolare corespunz`tor standardului de cas` pasiv`. Ca [i \n cazul ferestrelor, noua serie are la baz` sistemul de u[i ADS 90.SI peste care s-a mai ad`ugat la partea exterioar` o camer` suplimentar` cu rol de \mbun`t`]ire a nivelului de izolare termic`. Pentru a ob]ine aceste performan]e termice, noua serie de u[i combin` beneficiile noului concept de izolare dezvoltat de Schüco cu avantajele etan[`rii suplimentare \n fal] pe garnitur` median`, chiar [i \n cazul u[ilor. Astfel, pierderile de c`ldur` sunt mult diminuate, sistemul putånd atinge nivelul de izolare men]ionat anterior. U[ile construite cu seria ADS 112.IC sunt coplanare atåt la interior, cåt [i la exterior, putånd fi vitrate sau placate cu tabl`. Placarea se poate face dup` preferin]e pe fa]a interioar`, pe fa]a exterioar` sau pe ambele fe]e. Dimensiunile maxime ale cercevelei pot atinge o l`]ime de 1.400 mm [i o \n`l]ime de 2.500 mm, greutatea maxim` fiind de 160 kg. Acestea pot fi echipate cu balamale montate aplicat sau cu prindere \n fal]ul profilelor, cu broa[te normale sau cu func]ie de panic` [i cu elemente care s` asigure clasa WK2 de rezisten]` la efrac]ie. De asemenea, noua serie dispune de solu]ii de etan[are la partea inferioar` care permit realizarea unor u[i f`r` bariere. Caracteristici de performan]` pentru seria de u[i ADS 112.IC Permeabilitate la aer conform EN 12207

Clasa 4

Etan[eitate la ap` conform EN 12208

Clasa 7A

Rezisten]` la \nc`rc`ri din vånt conform EN 12210

Clasa C3


aks 12

11/28/12

3:22 PM

Page 10

De la BAZAR la MALL Text: {tefan Simion, Alukönigstahl Foto: Sincom Construct

n proiect spectaculos, care se face remarcat prin dimensiune [i amplasament, cu un aport ridicat pentru toate dimensiunile care pot fi percepute: arhitectur`, construc]ii [i, nu \n ultimul rånd, impact social–cultural, este Maritimo Mall din Constan]a. Mallul a devenit \n ultima vreme un spa]iu unde \]i po]i satisface atåt nevoile de shopping, cåt [i pe cele derivate de petrecerea timpului liber pentru toat` familia, puse la dispozi]ie de s`li de cinema, s`li de fitness, restaurante, cafenele, locuri de joac` pentru copii. Poate [i de aici idea de a crea spa]ii mari, generoase, unde barierele generate de elemente tipice pentru o construc]ie, ziduri, ferestre, tavane [i acoperi[uri, nu genereaz` o percep]ie imediat`,

U

fiind extinse [i \nlocuite cu suprafe]e vitrate vertical (cca 200 mp), luminatoare (cca 500 mp). Solu]iile tehnice alese sunt \n zona standard a produselor de pe pia]`, cu rezolv`ri atipice pentru zona de umbrire, care, fa]` de proiectul ini]ial, au suferit mici modific`ri generate de \ncadrarea \n bugete, dar f`r` rabat la calitatea rezultatului. Capitolul „siguran]`” este un alt aspect care comport` o tratare special` \n cadrul acestui tip de proiect, fiind utilizate tåmpl`rii speciale de tip „u[i cu func]ie de antipanic`” pentru c`ile de evacuare [i „ferestre de desfumare / ventila]ie” ac]ionate electric. Fiind implica]i \n acest proiect \nc` din fazele de proiectare [i


aks 12

11/28/12

3:22 PM

Page 11

11 Impuls

generare de solu]ii, putem spune c` optimiz`rile [i solu]iile au fost discutate [i influen]ate de colaborarea \ntre proiectant, antreprenor, executant, furnizor, func]ionĂĽnd \ntr-o schem` bazat` pe comunicare general` de tip parteneriat. Valoarea ad`ugat` de echipa AlukĂśnigstahl \n cadrul acestui proiect s-a bazat pe pilonii

care sus]in modul de lucru al companiei, prin ac]iunile de consiliere competent`, sus]inere \n produc]ie, ajutor la proiectare/ calcula]ie, sus]inere \n faza de execu]ie la [antier, grija pentru siguran]`, flexibilitate pentru integrarea conceptelor generate de solu]iile de arhitectura modern`.


aks 12

11/28/12

3:22 PM

Page 12

Ceva vechi… Hotel Ci[migiu Text/Foto: Dep. tehnic Alukönigstahl

Beneficiar: Hercesa Tåmpl`rie/fa]ad`: Al-Promt SRL otel Ci[migiu, edificiu construit \n 1912, bine cunoscut de bucure[teni [i nu numai, datorit` ber`riei Gambrinus, a fost reabilitat \ntre anii 2009 [i 2012. Cl`direa emblematic` situat` \n centrul Bucure[tiului un loc \nc`rcat de istorie pentru care s-au luat m`suri speciale de reabilitare, unde s-a men]inut fa]ada, \ns` structura interioar` a fost ref`cut` \n totalitate. Pentru p`strarea aspectului originar al ferestrelor, Alukönigstahl a propus sistemul de ferestre din aluminiu Schüco AWS 65 BS, cu profile cu adåncimea de 65 mm, f`r` cercevea vizibil`, a[a-numite ferestre bloc. Acestea se caracterizeaz` prin l`]imi vizibile foarte \nguste – 67 mm, izolare termic` conform normelor actuale, iar baghetele pentru prinderea geamului nu sunt vizibile. Astfel, ferestrele sunt suple [i elegante. Feroneria Schüco AvanTec folosit`

H

este ascuns` \n fal]ul ferestrei, doar månerul elegant fiind vizibil. O aten]ie aparte au cerut ferestrele rotunde de la mansard`, unde s-a folosit feronerie special`, care s` permit` deschiderea acestor elemente. U[a monumental` de la intrare s-a construit din profile de o]el izolate, sistem Jansen Janisol, produse \n Elve]ia, un sistem folosit \n toat` Europa pentru restaurarea cl`dirilor istorice. Modernizarea cl`dirilor existente este o tem` a c`rei importan]` este în cre[tere atåt pentru industria imobiliar`, cåt [i pentru societate. Datorit` pozi]ion`rii lor, de cele mai multe ori în zonele centrale ale ora[elor, cl`dirile vechi au un mare poten]ial: modernizarea lor nu aduce doar o cre[tere a valorii de pia]` a imobilului respectiv, ea are un efect pozitiv asupra întregului mediu urban. Reu[ita moderniz`rii optice [i energetice a cl`dirilor existente va fi provocarea urm`torilor ani pentru arhitec]i [i investitori [i va avea un efect semnificativ asupra ora[elor viitorului.


aks 12

11/28/12

3:22 PM

Page 13

13 Impuls

Ceva nou… Imobil Aviatorilor 47 Text/Foto: Dep. tehnic Alukönigstahl

Beneficiar: AVIATORILOR DEVELOPMENT Arhitect: SC ARCHITECT SERVICE SRL (arh. Constantin CIUREA, arh. Manuela MANUCHIAN, arh. Ruxandra BARDAS, arh. George URSACHE) Antreprenor: Bog’art Tåmpl`rie fa]ad`: Alusystem/ Alukönigstahl unc]ional, este o cl`dire preg`tit` pentru birouri, nimic deosebit. Adic` un spa]iu liber, cu o structur` aerisit`, cu lumin` natural` suficient` pentru a te sim]i bine ce-]i permite totodat` s` admiri B-dul Aviatorilor [i \mprejurimile. Dispune de parcaje subterane [i este dotat` din punct de vedere al instala]iilor cu tot ceea ce se cere unui astfel de program. Exteriorul l-am proiectat astfel \ncåt s` fie o interpunere contemporan` a cl`dirilor de la aliniament. Astfel, sub un decupaj volumetric generos, cu crevase puternice am vrut s` amintim de logiile [i bovindourile vecinilor. Aplica]iile metalice de pe fa]ad`, pe lång` rolul func]ional de a o umbri, au [i rolul de a aminti, prin modul de prindere pe aceasta, de grilajele de fier forjat existente la unele ferestre. Piatra cu care a fost placat` casa are un relief din culoare, fiind totodat` destul de uniform` ca textur`, [i a fost aleas` tocmai pentru modul \n care se integreaz` \n peisajul cu mult` vegeta]ie.

F


aks 12

11/28/12

3:22 PM

Page 14

Sediul administrativ al Agen]iei Regionale pentru Protec]ia Mediului Bac`u Text/Foto: Drago[ Ciolacu, Constantin Medaru

Beneficiar: AGEN}IA REGIONAL~ PENTRU PROTEC}IA MEDIULUI BAC~U Amplasament: Strada Oituz nr. 23, Bac`u, jude]ul Bac`u Autori: arh. Drago[ Ciolacu, arh. Constantin Medaru Proiectant general: SC MED LINE GROUP SRL Ia[i Echipa arhitectur`: arh. Alexandru Ignatel, arh. stag. Alexandra Prajan Antreprenor: CONEXTRUST RUSTRANS BAC~U Diriginte [antier: ing. Dorin P`dure Ca urmare a cre[terii importan]ei activit`]ii de protec]ie a mediului, dar [i datorit` centraliz`rii regionale, sediul vechi al Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Bac`u a devenit inadecvat, a[a c` s-a luat hot`rårea construirii unui sediu nou. |n urma unui studiu demarat \n anul 2006, au fost stabilite cerin]ele pentru noul imobil. Acesta este o construc]ie S+D+P+4E articulat` printr-o leg`tur` la parter [i etajul 1 cu sediul vechi aflat \n plan secund. Cl`direa proiectat` are la subsol spa]ii anex` [i o parcare cu o capacitate de 7 locuri completat` la demisol cu o parcare deschis`, dar protejat`, cu o capacitate de 5 locuri. Demisolul este ocupat de anexe [i este decalat par]ial la jum`tate de nivel fa]` de subsol. Acest decalaj se

p`streaz` [i la parter, dånd posibilitatea amplific`rii spa]iale pe zona de primire [i rela]ii cu publicul. Parterul [i urm`toarele trei niveluri sunt relativ identice ca [i compartimentare, dup` o tem` program stabilit` de comun acord cu beneficiarul, [i includ func]ional toate compartimentele administrative ale ARPM Bac`u [i POS Mediu. Ultimul nivel este dedicat activit`]ilor comune, fiind prev`zute un cabinet pentru lectori [i o sal` multifunc]ional` cu o capacitate de 80 de locuri. Func]iunile sunt amplificate de o teras` circulabil` cu rol de belvedere. Volumetric, noua cl`dire este de factur` modern`, integråndu-se urbanistic \n dinamica dezvolt`rii ora[ului. Volumetrie [i structur` Conceptul volumetric este monobloc, cu aspect exterior bipolar articulat de holul central [i nodurile de circula]ie vertical`. Aparenta separare volumetric` este dat` de tratarea diferit` atåt volumetric, cåt [i plastic a celor dou` volume ce flancheaz` axul nord-sud. Ideea de axialitate, ce aparent separ`, dar une[te intrinsec func]iunea, se reflect` [i prin deschiderea spre sud a spa]iului interior printr-un u[or unghi ordonator \n plan orizontal. Volumetria


aks 12

11/28/12

3:22 PM

Page 15

15 Impuls

dinamic` a corpului din stånga dat` de unghiul ascu]it ce invit` vizitatorul este \n antitez` cu statica corpului din dreapta, promovånd un echilibru tensionat al percep]iei vizuale. |n interior, aceast` percep]ie este amplificat` odat` cu parcurgerea vertical` ce las` s` se descopere treptat vechiul ora[. Finisajele interioare, dar [i exterioare fac apel la materiale [i elemente naturale – lemn, granit, vegeta]ie, suprafe]ele larg vitrate subliniind odat` \n plus destina]ia cl`dirii. Fiecare etap` conceptual` a proiectului, de la dispunerea func]ional`, trecånd prin deschiderea volumetric` [i culminånd cu finisajele de cea mai bun` calitate, a ]inut cont de mesajul pe care trebuie s`-l transmit` cl`direa \n contextul urbanistic evolutiv al municipiului Bac`u.

Structura este alc`tuit` din trei tronsoane, separate prin rosturi de tasare/ seismice: tronsonul principal (tronsonul 1), care se dezvolt` pe S+D+P+4E, [i dou` tronsoane secundare, care se dezvolt` pe S (tronsonul 2) – parcare, respectiv pe D+P+1E (tronsonul 3) – tronson de leg`tur`. Concept low energy Emisiile de CO2 ale cl`dirii se vor reduce cu circa 10% prin folosirea unui sistem auxiliar de producere a energiei electrice bazat pe panouri fotovoltaice. Panourile au fost amplasate pe acoperi[ul teras`.


aks 12

11/28/12

3:22 PM

Page 16

Anvelopa |nchiderile exterioare opace au fost realizate din panouri sandwich cu grosimea de 100 mm, cu \mbinare ascuns` [i montaj vertical, cu nucleu de izolare din fibr` mineral` cu densitate \nalt`, placate cu pl`ci laminate de ĂŽnalt` presiune ĂŽn conformitate cu EN 438-6, tip EDF, montate plan [i curb, folosindu-se nituri pe structur` de aluminiu, sau cu casete de aluminiu compozit de tip bond, montate pe structur` metalic`. La adoptarea solu]iilor \nchiderilor vitrate am beneficiat de suportul sus]inut al echipei AlukĂśnigstahl. Astfel, pornind de la volumetria ini]ial`, de la orientarea cl`dirii \n puncte cardinale, a vecin`t`]ilor [i a destina]iilor spa]iilor interioare, am definitivat, \mpreun`, solu]ii diferen]iate, func]ie de factorii anterior enumera]i.


aks 12

11/28/12

3:22 PM

Page 17

17 Impuls

Pe fa]ada lateral` stång`, cea mai expus` la soare, s-a montat un perete cortin` semistructural Schüco FW50+, cu capac reliefat pe orizontal` [i vertical` siliconat`. Atåt pentru expresivitate, cåt [i pentru a diminua efectul de ser`, au fost intercalate parasolare eliptice Schüco ALB de 155 mm, fixate cu sisteme speciale de ancorare \n peretele cortin`. Pentru a da svelte]e cl`dirii, restul pere]ilor cortin`, cu excep]ia celor de la accesul principal, au fost realiza]i \n semistructural Schüco FW50+, cu capac pe vertical`, [i orizontal` siliconat`. Interesant este modul de rezolvare a accentului vertical, prin utilizarea unei solu]ii personalizate de capac combinånd aluminiul cu policarbonat maroniu-transparent. Acela[i capac personalizat a fost utilizat pentru a da vibra]ie fa]adelor cu ferestre \mpu[cate \n placarea HPL Fundermax.

Acesul principal este marcat atåt volumetric, prin dou` retrageri succesive ale planului suprafe]ei vitrate, cåt [i prin solu]ia adoptat`. S-a folosit un perete cortin` clasic, la care pe exterior s-a montat un capac special, plat, vopsit negru mat, care poate \nlocui cu succes solu]ia structural`. De asemenea, pe aceast` zon`, geamul folosit este puternic reflexiv, pe nuan]` de argintiu. Suprafa]a plin` a volumului articulat de pe fa]ada principal` este br`zdat` de o fereastr`, realizat` \n sistem structural, f`r` profile verticale, care conduce c`tre accesul principal. Lucrarea de fa]` demonstreaz` c` propunerea [i utilizarea sistemelor furnizate de Alukönigstahl nu este un „moft” al arhitectului, ci o necesitate, [i acest lucru este sus]inut de multitudinea de sisteme standard, de solu]iile constructive personalizate pentru proiect [i de nivelul ridicat al consultan]ei oferite.


aks 12

11/28/12

3:22 PM

Page 18

Casa din cupru Text/Foto: Radu Teac`, Peter Marx

Autor: arh. Radu Teac` Colaboratori: arh. Peter Marx, arh. Raluca Velescu Structuri: ing. Dorin Laz`r Arie desf`[urat`: 713 mp Arie construit`: 238 mp Unul dintre dezideratele principale privind acest proiect a fost integrarea \n sit, dar ]inånd cont [i de arhetipurile ora[ului Sibiu. |n sprijinul acestei idei am studiat raportul golurilor caselor vechi din Sibiu, studiu ce a eviden]iat propor]ia alungit` a ferestrelor. De asemenea, \n raportul dintre plin [i gol, am constatat c` plinul are o pondere mult mai mare. Un alt element care iese \n \ntåmpinarea ideii de integrare este acoperi[ul \n dou` ape. Toate acestea dau casei un aer „gotic”, care catalizeaz` integrarea \n zon`. Un alt aspect important \n concep]ia acestui proiect a fost limbajul minimalist la care am apelat.


aks 12

11/28/12

3:22 PM

Page 19

19 Impuls

|ntru ob]inerea unei imagini sintetice, am c`utat un singur material, atåt pentru acoperi[, cåt [i pentru fa]ad`. A[a am ajuns la solu]ia acoperirii cu cupru. Pe lång` avantajul de a folosi materiale [i culori naturale, cuprul [i piatra, credem c` schimb`rile spectaculoase \n ceea ce prive[te imaginea cuprului \n proces continuu de oxidare, d` via]` construc]iei, dar intr` [i \ntr-un contrast, credem noi benefic cu simplitatea formei. |n spiritul unit`]ii de expresie, atåt gardul, cåt [i poarta, sunt realizate din o]el exidat, protejate cu lac incolor. |n interior casa are un spa]iu fluent, continuu, dat de prezen]a

unui gol pe linia median` ce divizeaz` construc]ia \n dou` p`r]i decalate pe \n`l]ime cu jum`tate de nivel. |n felul acesta am reu[it s` amplas`m func]iunile „publice” ale casei \n partea dinspre strad` (hol, living, supant`), iar cele mai intime orientate spre curtea din spate. Tot din ra]iuni de intimitate, camera unde se afl` o cad` cu hidromasaj [i o instala]ie home cinema a fost amplasat` la demisol, cu o generoas` curte englez`. |n scopul punerii \n eviden]` a spectacolului volumetric interior, am folosit \n mare m`sur` albul a[a \ncåt culoarea s` nu intervin` \n percep]ia acestuia.


aks 12

11/28/12

3:22 PM

Page 20

Imobil birouri PA&CO International SRL Text: Biroul tehnic Alukönigstahl

Beneficiar: PA & CO One[ti Amplasament: One[ti Proiectant general: Wechselberger Bau und Planungsgesellschaft mbH &Co KG Dipl. ing. Architekt A. Hiepen, Dipl. ing. Architekt S. Möser Prelucr`tor aluminiu: Mimo SRL Suprafa]` fa]ad` [i tåmpl`rie aluminiu: Sistem utilizat: Schüco FW50+ SG, Schüco FW50+ HI, Schüco AWS 75 BS HI, Schüco ADS 75 HD.HI, Schüco ASS 70.HI, Schüco ADS 80 FR 30, Schüco ADS 65 NI SP, Schüco ALB 255 PH Imobilul care va g`zdui \n viitor birourile companiei romåne[ti de succes Pa&Co International este acum \n construc]ie \n One[ti, jude]ul Bac`u. Desf`[urate pe o suprafa]` de 4.000 mp [i pe 5 nivele (subsol, parter [i 3 etaje), noua cl`dire va fi realizat` la un nivel de calitate [i eficien]` energetic` deosebit. Cei cca 1.500 mp de perete cortin`, construi]i \n sistem FW50+.HI, respectiv Schüco FW50+ SG, cu ferestre Schüco AWS 75 BS HI respectiv AWS 102 PAF tiptronic, vor avea un coeficient de transfer termic foarte bun. Sistemul de management computerizat al cl`dirii va \ngloba [i supraveghea deschiderea ferestrelor din fa]ad`. Månerele din inox, atåt pentru ferestre, cåt [i pentru u[i, vor da un aspect

deosebit interioarelor. U[ile vor fi echipate cu balamale acunse, cele pozi]ionate pe c`ile de evacuare fiind rezistente la foc EI 30 (profile din aluminiu ADS 80FR30) [i echipate cu feronerie antipanic`. Accesul \n cl`dire se va face pe o u[` rotativ` automat`, furnizat` de firma GEZE. O zon` special` este holul central, deschis pe 3 nivele, unde va fi prev`zut un perete cortin` cu \n`l]ime de 10,45 m, f`r` alte prinderi intermediare, cu deschideri generoase de 2,8 m \ntre montan]i [i 2,4 m \ntre traverse. Solu]ia adoptat` se bazeaz` pe sistemul din profile de o]el Jansen Viss Tv cu montant special „Ixstra” la 10,45 m, cu adåncime de 350 mm. Terasa de la etajul 2 va fi umbrit` folosind solu]ii adoptate de la sistemul Schüco ALB 255 PH, cu montaj pe console metalice cu adåncimea de 2,6 m. |n mare majoritate, finisajul exterior va fi din sistem ventilat de piatr` natural`. Pentru a aduce o vibra]ie fa]adelor, zonele de piatr` vor fi br`zdate de c`tre un profil U din aluminiu cu \n`l]imea de 280 mm [i adåncimea de 60 mm. La ultimul nivel, cl`direa va fi prev`zut` cu o strea[in` generoas`, care va face umbrirea terasei. Pentru placarea stre[inii, se va apela la bine-cunoscuta placare ventilat` din tabl` de aluminiu. Balustradele din sticl` vor aduce un plus de elegan]` \ntregului ansamblu. Toate aceste date tehnice vor ajuta la realizarea unei construc]ii moderne, la standarde actuale de eficien]` energetic`.


aks 12

11/29/12

2:15 PM

Page 21

21 Impuls

„Urban Spaces” Text: ADN Foto: ADN/SAIG

Beneficiar: Salzburg Investment Group SA Arhitect: Arh. Andrei {erbescu / Arh. Adrian Untaru ADN BIROU DE ARHITECTURA Antreprenor: Petcu Construct SRL Fa]adier: Confelux SRL, Buz`u Miza principal` a proiectului „Urban Spaces” din strada Dogarilor este, de fapt, [i unul dintre aspectele cele mai importante ([i problematice) ale locuirii contemporane din Bucure[ti, dar [i ale ora[ului \n sine. Este vorba de c`utarea unui r`spuns pertinent la problema acut` a densific`rii zonei centrale, r`spuns care s` poat` permite cre[terea ora[ului, \ns` nu prin indiferen]` fa]` de loc, vecin`t`]i, cartier [i povestea acestora. Al`turarea, suprapunerea [i coliziunea dintre ]esuturi urbane de facturi extrem de diferite este caracteristic` \ntregii zone centrale a ora[ului [i iese \n eviden]` mai ales \n zonele de locuin]e din spatele fronturilor de blocuri construite \n perioada socialist`, de-a lungul marilor artere de circula]ie. |n astfel de locuri, similare celui \n care se afl` [i proiectul „Urban Spaces”, provocarea este de a c`uta moduri de a construi la densit`]i superioare celor existente [i propunând solu]ii contemporane de locuire, \ns` f`r` a altera locul [i a-i diminua calit`]ile. Proiectul „Urban Spaces” este alc`tuit din dou` corpuri de cl`dire, cu un total de 75 de apartamente, extrem de diverse ca tipologii [i suprafe]e. Tocmai pentru c` este vorba de un amplasament central, proiectul \ncearc` s` aduc` laolalt` tipuri diferite de oameni, cu vârste [i preocup`ri diferite, din dorin]a de a stimula [i dezvolta o interac]iune social`. Exist` multe apartamente pe dou` sau chiar trei niveluri (cu câte 2, 3, 4 sau 5 camere), exist` tipuri diferite de garsoniere, exist` apartamente cu cur]i proprii, exist` spa]ii comune (altele decât circula]iile), atât interioare, cât [i exterioare, destinate utiliz`rii lor spontane de c`tre viitorii locuitori [i exist` spa]ii pentru birouri sau comer] la parter. Iluminarea joac` un rol foarte important \n modul de locuire, iar \n cazul acestui proiect a fost un element decisiv \n imaginea ansamblului, atåt din interiorul apartamentelor, cåt [i din exterior. Toate ferestrele sunt \nalte, ajung pån` la nivelul pardoselii, iar acolo unde s-a considerat necesar, unele camere avanseaz` din planul fa]adei prin ni[te cutii de sticl`. Din cauza suprafe]elor vitrate mari, s-a optat pentru geamuri de tip tripan, pentru o mai bun` izolare termic`. |n func]ie de pozi]ia \n cl`dire, unele suprafe]e vitrate sunt expuse la o \nsorire puternic`. Aceste ferestre au fost tratate pentru protec]ie \mpotriva \nc`lzirii excesive a sticlei. Un aspect interesant al apartamentelor de tip duplex de la ultimele etaje este c` acestea primesc lumin` [i din acoperi[, unde au fost date

goluri pentru luminatoare, ferestrele acestora avånd ochiuri mobile. Cum majoritatea apartamentelor sunt unicat, fiecare a ajuns s` fie un proiect \n sine, iar aten]ia acordat` detaliilor devine foarte important`. Proiectarea tåmpl`riilor a \nsemnat g`sirea unor solu]ii prin care suprafa]a vitrat` s` fie maxim`, singurele \mp`r]iri s` fie generate de ochiurile mobile. Proiectul propune un mod de locuire adaptat stilului de via]` contemporan, [i asta \nseamn` [i schimbarea modului de percepere a spa]iilor de locuire tipizate. Una dintre particularit`]ile apartamentelor din Dogarilor sunt „bovindourile”, cutii de sticl` care ies din planul fa]adei. La fel ca \n cazul ferestrelor, [i tåmpl`ria bovindourilor este cåt mai simpl` posibil, fiind gåndit` \n primul rånd pentru o iluminare natural` cåt mai bun`.


aks 12

11/28/12

3:23 PM

Page 22

O nou` investi]ie major` \n energie regenerabil` realizat` cu sisteme oferite de Alukönigstahl Text/Foto: Alukönigstahl

Sistemele Schüco de la Alukönigstahl au fost folosite de Selgros Cash & Carry Romania la realizarea primul s`u parc fotovoltaic. Tehnologia fotovoltaic` Schüco distribuit` prin Alukönigstahl a fost selectat` de primul comerciant din Romånia ce a ales s` investeasc` \n energie regenerabil`. Reprezentan]ii Alukönigstahl au fost prezen]i \n data de 9 octombrie 2012 la inaugurarea primului parc fotovoltaic al Selgros Cash & Carry Romania. Instala]ia include 3.778 de panouri solare, are o putere de 0.9 MW [i este amplasat` pe acoperi[ul magazinului Selgros Pantelimon. Investi]ia de aproximativ dou` milioane de euro reprezint` una dintre cele mai mari de acest gen din Romånia. Se estimeaz` o produc]ie anual` de aproximativ 1.170 MWh/an. Aceasta poate fi urm`rit` \n timp real pe portalul Schüco, prin intermediul sistemului de comunicare date Sunanalyser Web PR.

Centrala electric` fotovoltaic` este compus` din panouri policristaline, sisteme de sus]inere, cablaje [i echipamente de transformare produse de compania german` Schüco [i distribuite prin Alukönigstahl. Sistemul de montaj pe acoperi[ plat folosit este MSE210 Aero. Acesta reprezint` o solu]ie optim` pentru acoperi[uri plane, cu ad`ugare minim` de balast, compus din doar cinci componente de montaj (cca 20kg/m2). Orientarea spre sud, cu \nclinare de 15 grade a panourilor, face posibil` utilizarea a 90% din suprafa]a acoperi[ului, f`r` str`pungerea \nvelitorii acestuia. Sistemul distribuit prin Alukönigstahl prezint` un grad mare de flexibilitate, fiind posibil` decalarea råndurilor, astfel \ncåt suprafa]a s` fie folosit` cåt mai eficient. Gradul de \nclinare a modulelor poate fi de asemenea ales liber, \n limitele tolerate. Prin utilizarea componentelor prefabricate [i datorit` consultan]ei oferite de Alukönigstahl, montajul se face rapid [i cu un num`r redus de instrumente.


aks 12

11/28/12

3:23 PM

Page 23

23 Impuls

Un lucru sigur – Centrul Tehnologic Schüco Text/Foto: Schüco International

entrul tehnologic Schüco din Bielefeld este, pe plan mondial, unul dintre cele mai mari centre de \ncerc`ri pentru ferestre, u[i, fa]ade [i tehnologie solar`. Acesta este garan]ia pentru optimizarea calit`]ii, siguran]ei [i durabilit`]ii tuturor produselor Schüco. Anual, au loc aici circa 1.200 de \ncerc`ri, folosind aproape toate metodele de verificare pentru tehnologia ferestrelor, u[ilor, pere]ilor cortin` [i, \n ultimii ani, tehnologia solar`. O reconstruc]ie complet` [i o extensie face acum Centrul Tehnologic chiar mai performant. Centrul tehnologic din Bielefeld are o istorie de peste 40 de ani de dezvoltare [i experien]`. Primul pas s-a f`cut \n anul 1967, cu \nfiin]area departametului „cercetare“, care era responsabil cu optimizarea produselor. Aici au \nceput s` fie testate mecanic caracteristicile de fiabilitate ale ferestrelor, iar rezultatele testelor se reflectau \n evolu]ia sistemelor. |n anul 1980, s-a construit primul stand pentru \ncercarea fa]adelor. |n continuare, centrul de \ncerc`ri s-a dezvoltat, an de an. |n 1988, s-a construit standul de

C


aks 12

11/28/12

3:23 PM

Page 24

\ncerc`ri pentru construc]ii antiglon], \n 1990, a \nceput func]ionarea primului echipament de stereolitografie â&#x20AC;&#x201C; pentru simularea 3D, iar \n 1997 atelierul de \ncerc`ri [i cel de prototipuri au fuzionat \ntr-un departament care a devenit Centrul Tehnologic. Prima extindere a avut loc \n 2000 [i 2001, [i a avut ca urmare posibilitatea verific`rii etan[eit`]ii [i izol`rii fonice la mostre de dimensiuni mari. |n anul 2005, Centrul Tehnologic SchĂźco a primit acreditarea la nivel mondial ca laborator de \ncerc`ri, conf. DIN/EN/ISO/IEC 17025, iar din 2006 aici se preg`tesc ingineri pentru mecatronic`. |n octombrie 2010, a \nceput construc]ia noii extinderi a centrului, care s-a finalizat \n aceast` var`. Extinderea centrului tehnologic a fost o necesitate, datorit`

cre[terii num`rului de cereri venite de la clien]i pentru \ncercarea produselor proprii, pentru finalizarea prototipurilor [i pentru extinderea ofertei de [colarizare a inginerilor [i a speciali[tilor \n domeniile conexe. Laboratorul de \ncerc`ri al firmei SchĂźco, acreditat oficial conform DIN/EN/ISO/IEC 17025, ocup` acum o suprafa]` util` de 7.700 mp [i ofer` arhitec]ilor, proiectan]ilor [i prelucr`torilor siguran]a de a lucra doar cu produse care, de la cea mai mic` component` la ansamblu, sunt conforme normelor interna]ionale. Pachetul de servicii oferite cuprinde toate \ncerc`rile legate de fizica construc]iilor pentru produse [i sisteme, precum [i verificarea solu]iilor speciale, de obiectiv, \n condi]iile specifice de construc]ie, inclusiv simul`ri


aks 12

11/28/12

3:23 PM

Page 25

25 Impuls

de uragane [i cutremure. Schüco are posibilitatea s` fac` teste de etan[eitate la fa]ade pentru firme din toat` lumea. Acum pot fi testate mostre de dimensiuni mari, pån` la 5 x 5 m. Pentru prima dat` se fac acum, cu ajutorul unei elice de avion, teste dinamice de vånt, conform normelor interna]ionale. Alte servicii nou oferite sunt \ncerc`rile componentelor mecatronice ale produselor Schüco sau testele de simulare climatic` pe mostre de mari dimensiuni. Pentru testarea produselor rezistente la foc st` la dispozi]ie o camer` de foc corespunz`tor realizat`, iar testele acustice au loc \n standul specializat, de \ncerc`ri fonice. Pe lång` laboratorul de \ncerc`ri a fost considerabil extins [i atelierul de prototipuri. Aici, fiecare profil nou construit de Schüco ia

form`, de la \nceputul designului pån` la finalizarea sa, ca sistem verificat, certificat [i pe deplin dezvoltat, pus la dispozi]ia proiectan]ilor [i beneficiarilor. Pentru formarea tehnicienilor califica]i [i a inginerilor, Centrul Tehnologic Schüco ofer` o platform` absolut necesar` [i perfect adecvat`. Mai ales extinderea zonei de \ncerc`ri pentru produse electronice [i mecatronice creeaz` o premis` excelent` pentru cursurile cu specializare electric` /electronic`/ mecatronic`. Extinderea [i reamenajarea Centrului Tehnologic Schüco [i reacreditarea competen]elor personalului \nt`resc [i mai mult \ncrederea partenerilor [i beneficiarilor Schüco \n calitatea produselor [i serviciilor pe care le primesc.


aks 12

11/28/12

3:23 PM

Page 26

Schüco [i Jansen la BAU München, din 14 ianuarie 2013 Partenerii Alukönigstahl se prezint` Text: Adriana {erban, Alukönigstahl Foto: Schüco International, Jansen AG

rezen]a companiei Schüco la expozi]ia interna]ional` de construc]ii [i arhitectur` stabile[te de fiecare dat` impulsuri pentru tendin]ele industriei construc]iilor. |n timpul celor 6 zile de expozi]ie, \n standul 502 din hala B1 se vor prezenta \n prim-plan abord`ri economice pentru proiectarea [i construirea unor cl`diri cu eficien]` energetic` durabil` [i bazate pe armonizarea nevoilor oamenilor cu natura [i tehnologia. Pentru realizarea comunic`rii orientate spre utilizator a ideilor sale creative [i orientate spre design, compania a realizat un tur media, prin intermediul c`ruia

P

procese complexe [i elemente func]ionale din fa]ad` pot deveni tangibile pentru vizitatorul standului. Schüco prezint` la BAU 2013 solu]ii economice care pun \n primplan beneficiul clientului, pentru fiecare tip de cl`dire, indiferent c` este o construc]ie nou` sau o modernizare. Datorit` combina]iei unice de servicii [i produse sofisticate, s-au putut combina, \ntr-un rezultat excelent, cele mai \nalte cerin]e arhitecturale, proiectarea simpl` [i produc]ia [i montajul eficient. Schüco


aks 12

11/28/12

3:23 PM

Page 27

27 Impuls

ofer` arhitec]ilor cea mai mare libertate creativ` \n condi]ii de siguran]` 100% la proiectare, prezentate \ntr-o simulare vizionar` a unor fa]ade parametrice. Compania sprijin` \ntregul lan] – proiectare, caiete de sarcini, produc]ie pân` la solu]ii software [i ma[ini de prelucrare. Acest lucru d` [i partenerilor Schüco siguran]a necesar` la fabricarea construc]iilor de fa]ad` care dep`[esc standardele uzuale de pân` acum. Schüco arat` c` cerin]ele complexe sunt u[or de rezolvat, prezentând sisteme de construc]ie modulare [i flexibile, universal utilizabile, care fac posibile economii de timp [i costuri de montaj. |n acest context, va fi prezentat un nou sistem de ferestre. Cerin]ele mereu \n cre[tere privind energia, securitatea, confortul [i designul fac necesar` o integrare tot mai mare a sistemelor \n anvelopa cl`dirii. „Mai multe func]ii integrate” este acum deviza. Schüco arat` c` este posibil, deja – la construc]ii noi, dar [i la moderniz`ri. Pentru c` 80% din imobilele din Germania sunt mai vechi de 25 de ani [i nu mai corespund standardelor energetice actuale. Folosind sistemele de modernizare cu integrare func]ional`, asemenea construc]ii pot fi aduse pân` la nivelul de cas` pasiv` – [i asta \ntr-o perioad` scurt`, timp \n care cl`direa este perfect func]ional`. Al doilea partener Alukönigstahl, firma elve]ian` Jansen, va prezenta câteva solu]ii constructive, dezvoltate conform acelora[i principii de eficien]` energetic` [i prelucrare economic`, ambele

pentru satisfacerea cât mai deplin` a cerin]elor beneficiarului final. Noul sistem de profile izolate pentru u[i liftant glisante ofer`, cu suprafe]ele mari de sticl` montate \n ramele solide, dar suple, din o]el, care se manevreaz` nea[teptat de u[or, mai mult decât doar o separare a interiorului de exterior. Reconfigurarea fostelor construc]ii industriale sau reabilitarea cl`dirilor istorice reprezint` \ntotdeauna o provocare pentru practic`. Dorin]a de a realiza o reconstruc]ie elegant` [i cât mai apropiat` de original, pe de o parte, [i cerin]ele legislative actuale privind izolarea termic`, pe de alt` parte, reduc variantele de proiectare. Sistemul Janisol Arte, produs de Jansen pentru renovarea cu p`strarea tuturor caracteristicilor ini]iale a unei hale industriale proprii, a adus aceste construc]ii \n actualitate din punct de vedere termic. Sistemul se bazeaz` pe un profil complet nou [i o nou` tehnologie de \mbinare, elaborat` [i dezvoltat` de firma Jansen, [i care a fost pus` \n aplicare \n strâns` leg`tur` cu produc]ia. Construc]iile f`cute \ntr-o hal` proprie, pentru testare, la \nceputul anului 2010, au dovedit [i practic fiabilitatea solu]iei. Trendul pentru fa]ade este \n continuare spre transparen]` [i suple]e. Datorit` caracteristicilor statice, o]elul ofer` \n continuare arhitec]ilor [i proiectan]ilor solu]ii pentru realizarea optim` a acestor deziderate. Jansen a dezvoltat un nou sistem de fa]ade structural`. Profile suple, deschideri mari de geam, chiar [i triplu izolat, acestea sunt principalele caracteristici ale fa]adei VISS SG. La BAU 2013, Schüco [i Jansen vor prezenta solu]ii inovative, orientate spre o arhitectur` individualizat`, bazat` pe nevoile beneficiarului, cu un grad mare de libertate de design [i caracterizate prin fabrica]ie [i montaj simplu. Echipa Alukönigstahl va fi prezent` \ntre 14 [i 19 ianuarie \n standurile 502 [i 320 din hala 1, preg`tit` s` v` ofere informa]ii detaliate despre produsele prezentate.


aks 12

11/28/12

3:23 PM

Page 28

Campusul Jansen Viziuni transpuse \n realitate Text: Adriana {erban, Alukönigstahl Foto: Jansen AG

Compania Jansen AG a fost fondat` \n anul 1923 [i de atunci a crescut continuu. O hal` dup` o alta a fost construit` \n loca]ia aflat` \n Oberriet, pe cursul superior al Rinului. Cea mai nou`, Hala M, a f`cut s` se vorbeasc` despre ea, fiind prima construc]ie industrial` cu standard de energie redus` din estul Elve]iei. Construc]ia campusului Jansen a fost un pas mai departe f`cut de companie. Proiectat` de arhitectul elve]ian Davide Macullo, cl`dire este unic` prin forma sa. Tema arhitec]ilor a fost s` preia [i s` dezvolte patrimoniul acestei loca]ii industriale. Dar premisa proiectului era [i crearea unui mediu creativ pentru angaja]i. |n urma conlucr`rii strånse \ntre arhitect [i proprietari, Macullo a realizat o cl`dire definit` printr-o geometrie strict`, reflectånd astfel caracteristicile acestei com-

panii tradi]ionale de familie, cum sunt calitatea, precizia [i sustenabilitatea. Conturul poligonal al cl`dirii seam`n` cu un cristal de cuar], care iese \n eviden]` pe fundalul impresionant al Alpilor din apropiere. Fa]ada [i acoperi[ul \mbr`cate \n metal accentueaz` aceast` impresie. Dar ferestrele p`trate, uria[e, a[ezate oblic – construc]ii din o]el [i sticl` – reflect` utilizarea cl`dirii: un spa]iu deschis pentru comunicare [i \ntålnire, pentru o conclucrare constructiv`. Corpul construc]iei se poate descrie ca un cub feliat vertical pe ambele diagonale, iar p`r]ile rezultante au fost distan]ate \ntre ele [i a[ezate la \n`l]imi diferite. Cele patru p`r]i ale cl`dirii sunt conectate \ntre ele prin construc]ii din sticl`, care dau lejeritate acestui volum mare. Zona de intrare se afl` vizavi de cea mai veche hal` de produc]ie. Cele dou` cl`diri sunt legate \ntre ele printr-o gr`din` plin` de flori.


aks 12

11/28/12

3:24 PM

Page 29

29 Impuls

Cl`direa cea nou` are trei etaje [i un mezanin, iar func]iunile sunt structurate pe orizontal`: zona public` – intrare, recep]ie [i accesul spre noua cantin` a angaja]ilor – este la subsol. La primul etaj se afl` spa]iile destinate [colariz`rii personalului [i clien]ilor. Restul spa]iilor sunt folosite ca birouri. Multe dintre produsele pe care Jansen le produce [i livreaz` \n toat` lumea [i-au g`sit locul \n noua construc]ie. Astfel, [i noul sistem de profile din o]el VISS SG, cu care au fost realizate deschiderile de mari dimensiuni din fa]ad`. Ele sunt a[ezate \n toate locurile unde privirea poate g`si o priveli[te frumoas`. VISS SG este sistemul Jansen pentru fa]ade structurale. Cu profilele zvelte [i suprafe]e de sticl` pån` la 2,5 x 5,0 m, transparen]a cl`dirii poate fi m`rit` semnificativ. Baghetele pentru prinderea

sticlei, de diverse dimensiuni, permit folosirea geamului termopan cu dou` sau trei foi, cu grosime pån` la 70 mm. Cu sistemul VISS SG, fasadierii, arhitec]ii [i antreprenorii profit` de maximum de posibilit`]i cu un num`r minim de componente. Un alt concept inovativ a fost folosit pentru climatizare. Conceptul TABS (sistem termoactiv de construc]ie) folose[te componente din produc]ia Jansen. TABS este tehnologia actual` pentru climatizarea [i \nc`lzirea construc]iilor industriale [i comerciale. Datorit` masivit`]ii sale, betonul este foarte potrivit pentru \nmagazinarea c`ldurii [i a frigului. |n grinzile de beton ale podelelor [i tavanelor au fost introduse ]evi din material plastic Jansen, prin care se poate climatiza interiorul cl`dirii \n totalitate, folosind ap` rece vara [i ap` cald` iarna. Astfel, suprafe]ele au temperatur` constant` [i uniform`, realizånd un ambient pl`cut. Cu inovativul concept de climatizare TABS, Campusul Jansen realizeaz` \n mod exemplar un concept energetic actual. Alte construc]ii transparente din sticl` [i o]el asigur` c`ile de evacuare. U[ile vitrate, rezistente la foc, de peste 3 m \n`l]ime asigur`, pe lång` protec]ie, transparen]a [i deschiderea dorit` de arhitect [i de proprietar \n zonele de trecere, casa sc`rii, restaurant, birouri [i s`lile de [colarizare. O noutate o reprezint` u[ile glisante automate, rezistente la foc, realizate \n sistem Janisol EI30. Datorit` tehnologiei pe baz` de senzori [i a ac]ion`rii automate, aceste u[i asigur` [i un grad mare de confort. Numeroase alte exemple pentru aten]ia acordat` detaliilor pot continua: de exemplu, birourile au fost realizate de c`tre un produc`tor elve]ian [i sunt construite cu ]evi Jansen. Restul mobilei este de la furnizori italieni, care au de asemenea leg`turi cu furnizori din zon`. Folosirea con[tient` a produselor din produc]ie proprie promoveaz` identificarea angaja]ilor cu compania lor, Campusul Jansen fiind astfel o realizare unic`.


aks 12

11/28/12

3:24 PM

Page 30

Prezen]`, existen]`, existen]ialism \n ciclul „Sphere” al pictorului Csaba Fürjes

Deschis în toamna anului 2011, \n zona de nord a Bucure[tiului, Art Yourself Gallery este un spa]iu destinat promov`rii artei contemporane [i a unui set de valori esen]iale oric`rei societ`]i a prezentului: toleran]a, anti-discriminarea, solidaritatea. De curånd, galeria a g`zduit expozi]ia pictorului maghiar Csaba Fürjes. N`scut \n anul 1969, pictorul a avut o activitate expozi]ional` sus]inut` în ultimii 11 ani, atåt expozi]ii colective, cåt [i individuale. Despre cea mai nou` serie de tablouri, denumit` „Sfere”, autorul spune: În tablourile mele, elaborarea momentelor, temelor [i a mediilor, care ar putea p`rea comune [i obi[nuite, devin substan]iale prin transpunerea în raporturi, culori [i dinamic` vizual` în compara]ie cu originalul. Exprim` dualitatea existen]ei, lumea [i c`utarea, explorarea secretelor curgånd paralel, coliziunea calit`]ilor alternative, inten]ia vizual` asupra existen]ei. Stratificarea reticular` reprezint` simbolic stratificarea sferelor, subtilitatea vie]ii, subziden]a. „Respira]ie”, transparen]`, uneori abstractul vibrant superficial nu prezint` [i nu ofer` o corporalitate specific`, dar este un element vizual, o suprafa]` care necesit` permanent identificare, explorare, în]elegere. Din pictur` se poate vedea clar multitudinea de dimensiuni diferite, nev`zute, dar prezente în vie]ile noastre.


aks 12

11/28/12

3:24 PM

31 Impuls

Page 31


aks 12

11/28/12

3:24 PM

Page 32

Profile for ALUKÖNIGSTAHL

Impuls 12  

Ultimul număr din anul 2012 face un rezumat al anului, cu proiectele și realizările sale. Câteva cuvinte despre standul Schüco și expoziția...

Impuls 12  

Ultimul număr din anul 2012 face un rezumat al anului, cu proiectele și realizările sale. Câteva cuvinte despre standul Schüco și expoziția...