Impuls 12

Page 1

aks 12

11/28/12

3:21 PM

Page 1


aks 12

11/28/12

3:21 PM

Page 2


aks 12

11/28/12

3:21 PM

Page 3

3 Impuls

De la consumatori la produc`tori de energie eabilitarea imobilelor existente ofer` un domeniu vast de dezvoltare. Pentru a realiza, \ns`, construc]ii sustenabile, trebuie ac]ionat \n ansamblu, pe toat` anvelopa cl`dirii. Acum avem înc` nevoie de o mare cantitate de energie pentru imobilele noastre. Dar dezvolt`rile actuale aduse produselor pentru înveli[uri moderne de cl`diri ne indic` deja care vor fi direc]iile în viitor. |n acest moment, casa cu energie zero este dep`[it` din punctul de vedere al tehnologiei. Exist` deja solu]ii fiabile, verificate [i în practic`, pentru construirea cl`dirilor cu bilan] energetic pozitiv, care produc mai mult` energie electric` decât consum`. Acestea realizeaz` energia „personal`”, folosind tehnologii fotovoltaice cu strat amorf, o înmagazineaz` [i/sau o folosesc în cl`dire. De aceea, managementul energiei reprezint` un domeniu de activitate cu mare poten]ial de dezvoltare.

R

Premisele pentru realizarea unui imobil cu bilan] energetic pozitiv sunt: în primul rând, o izolare termic` optim`, o ventilare controlat` [i module de fa]ad` care produc energie electric`. Avem acum solu]ii pentru toate aceste cerin]e, sisteme de profile foarte bine izolate, cu coeficien]i de izolare termic` pân` la nivel de cas` pasiv`, care economisesc energie [i care pun accentul pe eficien]a energetic`, satisf`când cele mai restrictive norme în vigoare. Folosind tehnologiile moderne, se pot realiza construc]ii independente energetic, care pot da energie în re]ea, care func]ioneaz` ca ni[te centrale electrice. Aceste tehnologii se pot folosi pentru construc]ii noi, dar [i pentru renovarea [i reabilitarea cl`dirilor existente [i sunt adaptabile la toate zonele climatice, realizând astfel solu]ii dedicate fiec`rei ]`ri în parte.

Revist` editat` de Alukönigstahl SRL Bd. Unirii nr. 64, Bl. K4, Bucure[ti; tel: +40 21 327 77 80, fax: + 40 21 326 4860 Concept grafic [i redactare: igloomedia Brezoianu 4, ap. 1, Bucure[ti; tel./fax: +40 21 313 41 18; www.igloo.ro Concept editorial: Alukönigstahl SRL


aks 12

11/28/12

3:21 PM

Page 4

Barbu V`c`rescu Offices Text/Foto: Gabriel CÃ¥rstea


aks 12

11/28/12

3:21 PM

Page 5

5 Impuls

Proiectant general: S.C. DESIGN UNIT S.R.L. Beneficiar: S.C. EXPERT ROINVEST S.R.L. Proiectan]i de specialitate: {ef proiect: arh. Gabriel Cårstea Arhitectur` – arh. Simona {chiopu, arh. Marius Petrescu Rezisten]` – ing. Gheorghe Drugea Instala]ii – ing. G. Pi[talu, ing. E. Vasile, ing. M. B`descu Project manager – arh. C. B`rbulescu

Situat pe una dintre principalele artere ale Capitalei, care face leg`tura \ntre centru [i noile zone de afaceri dezvoltate \n nordul ora[ului, imobilul Barbu V`c`rescu Offices – BVO – este un punct de atrac]ie vizual [i un reper \n textura urban` a zonei. Terenul pe care s-a edificat cl`direa este unul foarte dificil, m`rginit pe o latur` de o arter` major` de circula]ie [i pe cealalt` de o strad` secundar`, situl generånd o geometrie triunghiular` agresiv`, ce stimuleaz` arhitectura \ntr-un limbaj formal puternic structurat [i \i creeaz` un poten]ial ridicat de dominant` local`. Nu mai pu]in promi]`toare sunt vecin`t`]ile directe ale terenului, [i anume Parcul Verdi, Lacul Floreasca [i dot`rile sportive [i de loisir situate pe malul Lacului Tei. |n acest context, proiectul de arhitectur` a


aks 12

11/28/12

3:21 PM

Page 6

Din punct de vedere func]ional, imobilul ofer` pe toate nivelurile supraterane, cu excep]ia parterului, spa]ii de birouri de clasa A, cu o puternic` personalitate arhitectural` datorat` geometriei interioare [i rezolv`rii structurale deschise, exclusiv cu stålpi perimetrali [i contravåntuiri. Parterul, cu acces direct dinspre Bd. Barbu V`c`rescu, este destinat unui spa]iu de restaurant ce func]ioneaz` \n tandem cu bistroul de la nivelul de demisol ce se deschide c`tre fa]ada opus`, spre str. Gheorghe }i]eica. Ambele spa]ii ofer`, c`tre fa]ada lateral` dinspre parc, opus` bulevardului, terase ample, cu o amenajare peisager` bogat` [i fluent`. Func]iunile tehnice ale cl`dirii [i cele adiacente restaurantului sunt dispuse \n cele dou` niveluri de subsol. Spa]iile de parcare au fost rezolvate \ntr-o solu]ie etajat` pe terenul adiacent cl`dirii. PARAMETRII URBANISTICI AI IMOBILULUI: Regim \n`l]ime – 2S+D+P+6+T Suprafa]a terenului – cca 500 mp Suprafa]a desf`[urat` – cca 3.600 mp Suprafa]a construit` – cca 350 mp Suparafa]a rentable offices – cca 2.000 mp Suprafa]a construit` spa]ii publice restaurant [i cafeterie – cca 1.000 mp

rezolvat o cl`dire care s` poat` oferi utilizatorilor \ntreaga perspectiv` generoas` asupra cadrului urban natural [i construit. |n acela[i timp, s-a optat pentru realizarea unei percep]ii exterioare dinamice asupra imobilului, din ambele sensuri de parcurgere ale Bulevardului Barbu V`c`rescu, cu atåt mai mult cu cåt, din diferite unghiuri ale parcursului, cl`direa devine cap de perspectiv`. Volumetric, arhitectura descrie o prism` triunghiular` ascu]it`, cu o latur` opac` – calcan – adosat` limitei posterioare de proprietate, iar fa]adele laterale, puternic vitrate, ofer` o geometrie cu accente repetitive oblice care ritmeaz` masa fa]adei tratate cu perete cortin`. Rotunjirea vårfului dinspre intersec]ie al acestei prisme, \mpreun` cu copertina eliptic` ce marcheaz` o corni[` pregnant`, creeaz` principala tr`s`tur` de caracter a acestei arhitecturi. Sticla curbat` [i folosirea sistemelor de pere]i cortin` structurali, f`r` riflaj aparent [i cu o total` transparen]` a volumului, genereaz` impresia de dematerializare a \nchiderii exterioare a col]ului cl`dirii. Pandantul copertinei perimetrale de corni[` \l reprezint` copertina situat` la nivelul plan[eului de peste parter, aceasta fiind creat` ca element sculptural, cu o propunere plastic` organic`, al c`rei limbaj se reg`se[te [i \n realizarea consolelor terasei parterului dinspre Parcul Verdi.


aks 12

11/28/12

3:21 PM

Page 7

7 Impuls

BVO – „Diamantul negru” Text: Marius Tudose, Confelux SRL

ona Barbu V`c`rescu a devenit \n ultimii ani un pol de interes pentru multe companii, acestea preferånd s`-[i deschid` sau s`-[i mute sediile \n acest perimetru, \n detrimentul altor zone din Bucure[ti, de aici necesitatea construirii unor spa]ii adecvate. Proprietarii cl`dirii au dorit un proiect altfel decåt cele existente pe pia]`, astfel c` viziunea echipei de arhitec]i a reu[it s` ating` exigen]ele impuse. Pentru noi, fa]adi[tii, tema primit` a fost crearea unei fa]ade care s` respecte tema de proiectare, provocarea constånd \n g`sirea unei solu]ii tehnice pentru punerea \n oper` a ruperilor de planuri dictate de tema de proiectare. La prima vedere, era vorba de crearea unor fa]ete precum cele ale unui diamant. Transpunerea acestor fa]ete \n practic`, [i anume confec]ionarea lor din profile de perete cortin`, seria FW50+SG, a dus la apari]ia unei a treia dimensiuni, datorit` profunzimii montan]ilor. Perpendicularele pe planurile fa]etelor ce compun peretele cortin` nu se g`seau \n acela[i plan; singura modalitate de a determina unghiurile exacte de debitare a fost proiectarea BIM (3D), rezultånd un unghi triedru de debitare a montan]ilor. Debitarea \n 3 planuri a fost executat` de echipa de atelier a CONFELUX.

Z

Cl`direa \n sine este o intersec]ie de corpuri geometrice, planurile tangente la cilindrul frontal se intersecteaz` cu fa]etele „diamantului”. Determinarea tuturor punctelor de intersec]ie, precum [i releveul cl`dirii au fost f`cute de echipa de proiectare a CONFELUX. La partea superioar`, peretele cortin` se \nchide cu o copertin` din material compozit, a c`rei sec]iune vertical` are profil de arip` de avion. La aceast` copertin`, la partea sa curb`, s-a folosit, \n premier`, roluirea materialului compozit pe dou` direc]ii, folosind prinderea ascuns` a materialului compozit de structura din aluminiu. Partea de structur` de rezisten]` a \ntregului ansamblu (perete cortin`+copertin`) a implicat console metalice mari, rezultånd piese agabaritice, care au fost \ngropate \n structura peretelui cortin` f`r` a afecta partea de arhitectur`. Montajul a fost o provocare \n sine, deoarece forma geometric` a cl`dirii nu a permis montajul schelei clasice sau mecanizate, solu]ia aleas` fiind console pe fiecare etaj, care au necesitat proiectare separat`. Un aspect deloc de neglijat este c` \n acest proiect au fost folosite diverse sisteme furnizate de Schüco.


aks 12

11/28/12

3:21 PM

Page 8

Eficien]a energetic` \n actualitate Text: Dana Badea, Alukönigstahl

n ultima perioad`, \n pia]a de profil, se vorbe[te din ce \n ce mai mult despre cl`diri sustenabile, case pasive sau chiar despre case active. Atunci cånd se proiecteaz` o astfel de cl`dire durabil`, conceptele energetice utilizate dep`[esc de obicei prevederile standardelor energetice \n vigoare. Deoarece anvelopa unei astfel de cl`diri include, \n propor]ii mai mari sau mai mici, elemente de tåmpl`rie, este foarte important ca acestea s` corespund` cerin]elor proiectan]ilor, astfel \ncåt s` contribuie pozitiv la ob]inerea conceptului de cl`dire dorit. Preocuparea permanent` pentru produse noi, performante, care s` r`spund` cerin]elor actuale [i viitoare, a devenit deja o tradi]ie pentru Schüco. Izolarea termic` foarte bun` fiind o cerin]` important` pe care trebuie s` o \ndeplineasc` orice tåmpl`rie, anul acesta, furnizorul de sistem a ad`ugat gamei de ferestre o nou` serie – Schüco AWS 112. IC – care este certificat` la Institutul Dr. Feist din Darmstadt ca sistem de ferestre pentru case pasive, potrivit` pentru cl`dirile la care se dore[te ob]inerea certificatelor de tip BREEM sau LEED. Aceasta se al`tur` seriei AWS 90.SI – prima serie de ferestre din aluminiu care, \n combina]ie cu o sticl` triplu termoizolant` performant`, permite realizarea ferestrelor din aluminiu cu standardul de izolare termic` la nivel de cas` pasiv`, asigurånd un coeficient de transfer termic pe fereastr` Uw = 0,8 W/m2K.

|

Cu Schüco AWS 112.IC, se deschide o nou` perspectiv` asupra posibilit`]ilor tåmpl`riei din aluminiu. Ceea ce pån` nu demult p`rea imposibil a devenit o realitate cert`, datorit` noului concept de izolare termic` dezvoltat de Schüco pentru aceast` serie. Acest lucru a f`cut posibil` realizarea primei serii de ferestre din aluminiu cu un coeficient de transfer termic pe ram` Uf < 0,8 W/m2K pentru o l`]ime vizibil` a profilelor de 120 mm. Adåncimea de baz` a noii serii este de 90 mm, proasp`tul concept fiind dezvoltat pe baza seriei AWS 90.SI, peste care a mai fost ad`ugat` \nc` o camer` cu rol de izolare termic` de 22 mm \n`l]ime, alc`tuit` printr-un sistem de profile din aluminiu – capace ornament, care materializeaz` [i \nglobeaz` \n acela[i timp zona de izolare suplimentar`. Pentru a asigura o l`]ime vizibil` cåt mai redus`, dar [i pentru a face posibil` aplicarea noului concept de izolare, seria AWS 112.IC utilizeaz` designul ferestrelor cu cerceveaua ascuns`, specific` seriilor de ferestre bloc – BS.HI. |n cazul acestei noi variante de ferestre, etan[area se face pe trei garnituri, prima garnitur`, cu rol de protec]ie \mpotriva infiltra]iilor de ap` [i aer, fiind montat` \n profilele camerei suplimentare. La performan]a termic` ridicat` contribuie [i garnitura median` multicameral`, care a fost dezvoltat` pentru seria de baz` AWS 90.SI, [i care, prin alc`tuirea ei din miez de spum` poliuretanic` coextru-


aks 12

11/28/12

3:21 PM

Page 9

9 Impuls

dat` cu EPDM-ul [i prin forma sa special` cu nervuri foarte fine, contribuie la diminuarea pierderilor de c`ldur` prin convec]ie. Nutul de feronerie special, proiectat doar pentru montajul feroneriei proprii sistemului Schüco, permite realizarea de ferestre cu o greutate de pån` la 160 kg, fie c` alegem feroneria complet ascuns` AvanTec cu ac]ionare manual`, fie c` opt`m pentru varianta de feronerie mecatronic` TipTronic. Combina]ia dintre o fereastr` cu performan]e deosebite de izolare termic` [i o feronerie inteligent`, care ofer` posibilitatea conect`rii la sistemul de management centralizat al cl`dirii, aduce un plus de confort, oferind totodat` [i posibilitatea optimiz`rii consumului de energie. Cu ambele variante de feronerie este posibil` realizarea clasei WK2 de rezisten]` la efrac]ie. Caracteristici de performan]` pentru seria de ferestre AWS 112.IC

Permeabilitate la aer conform EN 12207

Clasa 4

Etan[eitate la ap` conform EN 12208

Clasa 9A

Rezisten]` la \nc`rc`ri din vånt conform EN 12210 Clasa C5/B5 Rezisten]` la deschideri [i \nchideri repetate conform EN 12400

Clasa 3

Pentru a \ntregi gama de produse cu caracteristici de izolare termic` ridicat`, odat` cu seria pentru ferestre [i u[i de balcon AWS 112.IC, Schüco a lansat [i seria ADS 112.IC pentru u[i cu deschidere interioar`. F`r` a fi certificat` ca sistem pentru case pasive, seria ADS 112.IC asigur` o izolare termic` excelent`, coeficientul de transfer termic pe ram` putånd s` ajung` la valoarea de Uf = 1,0 W/m2K. |n combina]ie cu un geam triplu termoizolant, cu un coeficient de transfer termic ridicat, se poate ob]ine un coe-

ficient de transfer termic pe u[` Ud < 0,8 W/m2K, realizånd astfel un element cu un nivel de izolare corespunz`tor standardului de cas` pasiv`. Ca [i \n cazul ferestrelor, noua serie are la baz` sistemul de u[i ADS 90.SI peste care s-a mai ad`ugat la partea exterioar` o camer` suplimentar` cu rol de \mbun`t`]ire a nivelului de izolare termic`. Pentru a ob]ine aceste performan]e termice, noua serie de u[i combin` beneficiile noului concept de izolare dezvoltat de Schüco cu avantajele etan[`rii suplimentare \n fal] pe garnitur` median`, chiar [i \n cazul u[ilor. Astfel, pierderile de c`ldur` sunt mult diminuate, sistemul putånd atinge nivelul de izolare men]ionat anterior. U[ile construite cu seria ADS 112.IC sunt coplanare atåt la interior, cåt [i la exterior, putånd fi vitrate sau placate cu tabl`. Placarea se poate face dup` preferin]e pe fa]a interioar`, pe fa]a exterioar` sau pe ambele fe]e. Dimensiunile maxime ale cercevelei pot atinge o l`]ime de 1.400 mm [i o \n`l]ime de 2.500 mm, greutatea maxim` fiind de 160 kg. Acestea pot fi echipate cu balamale montate aplicat sau cu prindere \n fal]ul profilelor, cu broa[te normale sau cu func]ie de panic` [i cu elemente care s` asigure clasa WK2 de rezisten]` la efrac]ie. De asemenea, noua serie dispune de solu]ii de etan[are la partea inferioar` care permit realizarea unor u[i f`r` bariere. Caracteristici de performan]` pentru seria de u[i ADS 112.IC Permeabilitate la aer conform EN 12207

Clasa 4

Etan[eitate la ap` conform EN 12208

Clasa 7A

Rezisten]` la \nc`rc`ri din vånt conform EN 12210

Clasa C3


aks 12

11/28/12

3:22 PM

Page 10

De la BAZAR la MALL Text: {tefan Simion, Alukönigstahl Foto: Sincom Construct

n proiect spectaculos, care se face remarcat prin dimensiune [i amplasament, cu un aport ridicat pentru toate dimensiunile care pot fi percepute: arhitectur`, construc]ii [i, nu \n ultimul rånd, impact social–cultural, este Maritimo Mall din Constan]a. Mallul a devenit \n ultima vreme un spa]iu unde \]i po]i satisface atåt nevoile de shopping, cåt [i pe cele derivate de petrecerea timpului liber pentru toat` familia, puse la dispozi]ie de s`li de cinema, s`li de fitness, restaurante, cafenele, locuri de joac` pentru copii. Poate [i de aici idea de a crea spa]ii mari, generoase, unde barierele generate de elemente tipice pentru o construc]ie, ziduri, ferestre, tavane [i acoperi[uri, nu genereaz` o percep]ie imediat`,

U

fiind extinse [i \nlocuite cu suprafe]e vitrate vertical (cca 200 mp), luminatoare (cca 500 mp). Solu]iile tehnice alese sunt \n zona standard a produselor de pe pia]`, cu rezolv`ri atipice pentru zona de umbrire, care, fa]` de proiectul ini]ial, au suferit mici modific`ri generate de \ncadrarea \n bugete, dar f`r` rabat la calitatea rezultatului. Capitolul „siguran]`” este un alt aspect care comport` o tratare special` \n cadrul acestui tip de proiect, fiind utilizate tåmpl`rii speciale de tip „u[i cu func]ie de antipanic`” pentru c`ile de evacuare [i „ferestre de desfumare / ventila]ie” ac]ionate electric. Fiind implica]i \n acest proiect \nc` din fazele de proiectare [i


aks 12

11/28/12

3:22 PM

Page 11

11 Impuls

generare de solu]ii, putem spune c` optimiz`rile [i solu]iile au fost discutate [i influen]ate de colaborarea \ntre proiectant, antreprenor, executant, furnizor, func]ionĂĽnd \ntr-o schem` bazat` pe comunicare general` de tip parteneriat. Valoarea ad`ugat` de echipa AlukĂśnigstahl \n cadrul acestui proiect s-a bazat pe pilonii

care sus]in modul de lucru al companiei, prin ac]iunile de consiliere competent`, sus]inere \n produc]ie, ajutor la proiectare/ calcula]ie, sus]inere \n faza de execu]ie la [antier, grija pentru siguran]`, flexibilitate pentru integrarea conceptelor generate de solu]iile de arhitectura modern`.


aks 12

11/28/12

3:22 PM

Page 12

Ceva vechi… Hotel Ci[migiu Text/Foto: Dep. tehnic Alukönigstahl

Beneficiar: Hercesa Tåmpl`rie/fa]ad`: Al-Promt SRL otel Ci[migiu, edificiu construit \n 1912, bine cunoscut de bucure[teni [i nu numai, datorit` ber`riei Gambrinus, a fost reabilitat \ntre anii 2009 [i 2012. Cl`direa emblematic` situat` \n centrul Bucure[tiului un loc \nc`rcat de istorie pentru care s-au luat m`suri speciale de reabilitare, unde s-a men]inut fa]ada, \ns` structura interioar` a fost ref`cut` \n totalitate. Pentru p`strarea aspectului originar al ferestrelor, Alukönigstahl a propus sistemul de ferestre din aluminiu Schüco AWS 65 BS, cu profile cu adåncimea de 65 mm, f`r` cercevea vizibil`, a[a-numite ferestre bloc. Acestea se caracterizeaz` prin l`]imi vizibile foarte \nguste – 67 mm, izolare termic` conform normelor actuale, iar baghetele pentru prinderea geamului nu sunt vizibile. Astfel, ferestrele sunt suple [i elegante. Feroneria Schüco AvanTec folosit`

H

este ascuns` \n fal]ul ferestrei, doar månerul elegant fiind vizibil. O aten]ie aparte au cerut ferestrele rotunde de la mansard`, unde s-a folosit feronerie special`, care s` permit` deschiderea acestor elemente. U[a monumental` de la intrare s-a construit din profile de o]el izolate, sistem Jansen Janisol, produse \n Elve]ia, un sistem folosit \n toat` Europa pentru restaurarea cl`dirilor istorice. Modernizarea cl`dirilor existente este o tem` a c`rei importan]` este în cre[tere atåt pentru industria imobiliar`, cåt [i pentru societate. Datorit` pozi]ion`rii lor, de cele mai multe ori în zonele centrale ale ora[elor, cl`dirile vechi au un mare poten]ial: modernizarea lor nu aduce doar o cre[tere a valorii de pia]` a imobilului respectiv, ea are un efect pozitiv asupra întregului mediu urban. Reu[ita moderniz`rii optice [i energetice a cl`dirilor existente va fi provocarea urm`torilor ani pentru arhitec]i [i investitori [i va avea un efect semnificativ asupra ora[elor viitorului.


aks 12

11/28/12

3:22 PM

Page 13

13 Impuls

Ceva nou… Imobil Aviatorilor 47 Text/Foto: Dep. tehnic Alukönigstahl

Beneficiar: AVIATORILOR DEVELOPMENT Arhitect: SC ARCHITECT SERVICE SRL (arh. Constantin CIUREA, arh. Manuela MANUCHIAN, arh. Ruxandra BARDAS, arh. George URSACHE) Antreprenor: Bog’art Tåmpl`rie fa]ad`: Alusystem/ Alukönigstahl unc]ional, este o cl`dire preg`tit` pentru birouri, nimic deosebit. Adic` un spa]iu liber, cu o structur` aerisit`, cu lumin` natural` suficient` pentru a te sim]i bine ce-]i permite totodat` s` admiri B-dul Aviatorilor [i \mprejurimile. Dispune de parcaje subterane [i este dotat` din punct de vedere al instala]iilor cu tot ceea ce se cere unui astfel de program. Exteriorul l-am proiectat astfel \ncåt s` fie o interpunere contemporan` a cl`dirilor de la aliniament. Astfel, sub un decupaj volumetric generos, cu crevase puternice am vrut s` amintim de logiile [i bovindourile vecinilor. Aplica]iile metalice de pe fa]ad`, pe lång` rolul func]ional de a o umbri, au [i rolul de a aminti, prin modul de prindere pe aceasta, de grilajele de fier forjat existente la unele ferestre. Piatra cu care a fost placat` casa are un relief din culoare, fiind totodat` destul de uniform` ca textur`, [i a fost aleas` tocmai pentru modul \n care se integreaz` \n peisajul cu mult` vegeta]ie.

F


aks 12

11/28/12

3:22 PM

Page 14

Sediul administrativ al Agen]iei Regionale pentru Protec]ia Mediului Bac`u Text/Foto: Drago[ Ciolacu, Constantin Medaru

Beneficiar: AGEN}IA REGIONAL~ PENTRU PROTEC}IA MEDIULUI BAC~U Amplasament: Strada Oituz nr. 23, Bac`u, jude]ul Bac`u Autori: arh. Drago[ Ciolacu, arh. Constantin Medaru Proiectant general: SC MED LINE GROUP SRL Ia[i Echipa arhitectur`: arh. Alexandru Ignatel, arh. stag. Alexandra Prajan Antreprenor: CONEXTRUST RUSTRANS BAC~U Diriginte [antier: ing. Dorin P`dure Ca urmare a cre[terii importan]ei activit`]ii de protec]ie a mediului, dar [i datorit` centraliz`rii regionale, sediul vechi al Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Bac`u a devenit inadecvat, a[a c` s-a luat hot`rårea construirii unui sediu nou. |n urma unui studiu demarat \n anul 2006, au fost stabilite cerin]ele pentru noul imobil. Acesta este o construc]ie S+D+P+4E articulat` printr-o leg`tur` la parter [i etajul 1 cu sediul vechi aflat \n plan secund. Cl`direa proiectat` are la subsol spa]ii anex` [i o parcare cu o capacitate de 7 locuri completat` la demisol cu o parcare deschis`, dar protejat`, cu o capacitate de 5 locuri. Demisolul este ocupat de anexe [i este decalat par]ial la jum`tate de nivel fa]` de subsol. Acest decalaj se

p`streaz` [i la parter, dånd posibilitatea amplific`rii spa]iale pe zona de primire [i rela]ii cu publicul. Parterul [i urm`toarele trei niveluri sunt relativ identice ca [i compartimentare, dup` o tem` program stabilit` de comun acord cu beneficiarul, [i includ func]ional toate compartimentele administrative ale ARPM Bac`u [i POS Mediu. Ultimul nivel este dedicat activit`]ilor comune, fiind prev`zute un cabinet pentru lectori [i o sal` multifunc]ional` cu o capacitate de 80 de locuri. Func]iunile sunt amplificate de o teras` circulabil` cu rol de belvedere. Volumetric, noua cl`dire este de factur` modern`, integråndu-se urbanistic \n dinamica dezvolt`rii ora[ului. Volumetrie [i structur` Conceptul volumetric este monobloc, cu aspect exterior bipolar articulat de holul central [i nodurile de circula]ie vertical`. Aparenta separare volumetric` este dat` de tratarea diferit` atåt volumetric, cåt [i plastic a celor dou` volume ce flancheaz` axul nord-sud. Ideea de axialitate, ce aparent separ`, dar une[te intrinsec func]iunea, se reflect` [i prin deschiderea spre sud a spa]iului interior printr-un u[or unghi ordonator \n plan orizontal. Volumetria


aks 12

11/28/12

3:22 PM

Page 15

15 Impuls

dinamic` a corpului din stånga dat` de unghiul ascu]it ce invit` vizitatorul este \n antitez` cu statica corpului din dreapta, promovånd un echilibru tensionat al percep]iei vizuale. |n interior, aceast` percep]ie este amplificat` odat` cu parcurgerea vertical` ce las` s` se descopere treptat vechiul ora[. Finisajele interioare, dar [i exterioare fac apel la materiale [i elemente naturale – lemn, granit, vegeta]ie, suprafe]ele larg vitrate subliniind odat` \n plus destina]ia cl`dirii. Fiecare etap` conceptual` a proiectului, de la dispunerea func]ional`, trecånd prin deschiderea volumetric` [i culminånd cu finisajele de cea mai bun` calitate, a ]inut cont de mesajul pe care trebuie s`-l transmit` cl`direa \n contextul urbanistic evolutiv al municipiului Bac`u.

Structura este alc`tuit` din trei tronsoane, separate prin rosturi de tasare/ seismice: tronsonul principal (tronsonul 1), care se dezvolt` pe S+D+P+4E, [i dou` tronsoane secundare, care se dezvolt` pe S (tronsonul 2) – parcare, respectiv pe D+P+1E (tronsonul 3) – tronson de leg`tur`. Concept low energy Emisiile de CO2 ale cl`dirii se vor reduce cu circa 10% prin folosirea unui sistem auxiliar de producere a energiei electrice bazat pe panouri fotovoltaice. Panourile au fost amplasate pe acoperi[ul teras`.


aks 12

11/28/12

3:22 PM

Page 16

Anvelopa |nchiderile exterioare opace au fost realizate din panouri sandwich cu grosimea de 100 mm, cu \mbinare ascuns` [i montaj vertical, cu nucleu de izolare din fibr` mineral` cu densitate \nalt`, placate cu pl`ci laminate de ĂŽnalt` presiune ĂŽn conformitate cu EN 438-6, tip EDF, montate plan [i curb, folosindu-se nituri pe structur` de aluminiu, sau cu casete de aluminiu compozit de tip bond, montate pe structur` metalic`. La adoptarea solu]iilor \nchiderilor vitrate am beneficiat de suportul sus]inut al echipei AlukĂśnigstahl. Astfel, pornind de la volumetria ini]ial`, de la orientarea cl`dirii \n puncte cardinale, a vecin`t`]ilor [i a destina]iilor spa]iilor interioare, am definitivat, \mpreun`, solu]ii diferen]iate, func]ie de factorii anterior enumera]i.


aks 12

11/28/12

3:22 PM

Page 17

17 Impuls

Pe fa]ada lateral` stång`, cea mai expus` la soare, s-a montat un perete cortin` semistructural Schüco FW50+, cu capac reliefat pe orizontal` [i vertical` siliconat`. Atåt pentru expresivitate, cåt [i pentru a diminua efectul de ser`, au fost intercalate parasolare eliptice Schüco ALB de 155 mm, fixate cu sisteme speciale de ancorare \n peretele cortin`. Pentru a da svelte]e cl`dirii, restul pere]ilor cortin`, cu excep]ia celor de la accesul principal, au fost realiza]i \n semistructural Schüco FW50+, cu capac pe vertical`, [i orizontal` siliconat`. Interesant este modul de rezolvare a accentului vertical, prin utilizarea unei solu]ii personalizate de capac combinånd aluminiul cu policarbonat maroniu-transparent. Acela[i capac personalizat a fost utilizat pentru a da vibra]ie fa]adelor cu ferestre \mpu[cate \n placarea HPL Fundermax.

Acesul principal este marcat atåt volumetric, prin dou` retrageri succesive ale planului suprafe]ei vitrate, cåt [i prin solu]ia adoptat`. S-a folosit un perete cortin` clasic, la care pe exterior s-a montat un capac special, plat, vopsit negru mat, care poate \nlocui cu succes solu]ia structural`. De asemenea, pe aceast` zon`, geamul folosit este puternic reflexiv, pe nuan]` de argintiu. Suprafa]a plin` a volumului articulat de pe fa]ada principal` este br`zdat` de o fereastr`, realizat` \n sistem structural, f`r` profile verticale, care conduce c`tre accesul principal. Lucrarea de fa]` demonstreaz` c` propunerea [i utilizarea sistemelor furnizate de Alukönigstahl nu este un „moft” al arhitectului, ci o necesitate, [i acest lucru este sus]inut de multitudinea de sisteme standard, de solu]iile constructive personalizate pentru proiect [i de nivelul ridicat al consultan]ei oferite.


aks 12

11/28/12

3:22 PM

Page 18

Casa din cupru Text/Foto: Radu Teac`, Peter Marx

Autor: arh. Radu Teac` Colaboratori: arh. Peter Marx, arh. Raluca Velescu Structuri: ing. Dorin Laz`r Arie desf`[urat`: 713 mp Arie construit`: 238 mp Unul dintre dezideratele principale privind acest proiect a fost integrarea \n sit, dar ]inånd cont [i de arhetipurile ora[ului Sibiu. |n sprijinul acestei idei am studiat raportul golurilor caselor vechi din Sibiu, studiu ce a eviden]iat propor]ia alungit` a ferestrelor. De asemenea, \n raportul dintre plin [i gol, am constatat c` plinul are o pondere mult mai mare. Un alt element care iese \n \ntåmpinarea ideii de integrare este acoperi[ul \n dou` ape. Toate acestea dau casei un aer „gotic”, care catalizeaz` integrarea \n zon`. Un alt aspect important \n concep]ia acestui proiect a fost limbajul minimalist la care am apelat.


aks 12

11/28/12

3:22 PM

Page 19

19 Impuls

|ntru ob]inerea unei imagini sintetice, am c`utat un singur material, atåt pentru acoperi[, cåt [i pentru fa]ad`. A[a am ajuns la solu]ia acoperirii cu cupru. Pe lång` avantajul de a folosi materiale [i culori naturale, cuprul [i piatra, credem c` schimb`rile spectaculoase \n ceea ce prive[te imaginea cuprului \n proces continuu de oxidare, d` via]` construc]iei, dar intr` [i \ntr-un contrast, credem noi benefic cu simplitatea formei. |n spiritul unit`]ii de expresie, atåt gardul, cåt [i poarta, sunt realizate din o]el exidat, protejate cu lac incolor. |n interior casa are un spa]iu fluent, continuu, dat de prezen]a

unui gol pe linia median` ce divizeaz` construc]ia \n dou` p`r]i decalate pe \n`l]ime cu jum`tate de nivel. |n felul acesta am reu[it s` amplas`m func]iunile „publice” ale casei \n partea dinspre strad` (hol, living, supant`), iar cele mai intime orientate spre curtea din spate. Tot din ra]iuni de intimitate, camera unde se afl` o cad` cu hidromasaj [i o instala]ie home cinema a fost amplasat` la demisol, cu o generoas` curte englez`. |n scopul punerii \n eviden]` a spectacolului volumetric interior, am folosit \n mare m`sur` albul a[a \ncåt culoarea s` nu intervin` \n percep]ia acestuia.


aks 12

11/28/12

3:22 PM

Page 20

Imobil birouri PA&CO International SRL Text: Biroul tehnic Alukönigstahl

Beneficiar: PA & CO One[ti Amplasament: One[ti Proiectant general: Wechselberger Bau und Planungsgesellschaft mbH &Co KG Dipl. ing. Architekt A. Hiepen, Dipl. ing. Architekt S. Möser Prelucr`tor aluminiu: Mimo SRL Suprafa]` fa]ad` [i tåmpl`rie aluminiu: Sistem utilizat: Schüco FW50+ SG, Schüco FW50+ HI, Schüco AWS 75 BS HI, Schüco ADS 75 HD.HI, Schüco ASS 70.HI, Schüco ADS 80 FR 30, Schüco ADS 65 NI SP, Schüco ALB 255 PH Imobilul care va g`zdui \n viitor birourile companiei romåne[ti de succes Pa&Co International este acum \n construc]ie \n One[ti, jude]ul Bac`u. Desf`[urate pe o suprafa]` de 4.000 mp [i pe 5 nivele (subsol, parter [i 3 etaje), noua cl`dire va fi realizat` la un nivel de calitate [i eficien]` energetic` deosebit. Cei cca 1.500 mp de perete cortin`, construi]i \n sistem FW50+.HI, respectiv Schüco FW50+ SG, cu ferestre Schüco AWS 75 BS HI respectiv AWS 102 PAF tiptronic, vor avea un coeficient de transfer termic foarte bun. Sistemul de management computerizat al cl`dirii va \ngloba [i supraveghea deschiderea ferestrelor din fa]ad`. Månerele din inox, atåt pentru ferestre, cåt [i pentru u[i, vor da un aspect

deosebit interioarelor. U[ile vor fi echipate cu balamale acunse, cele pozi]ionate pe c`ile de evacuare fiind rezistente la foc EI 30 (profile din aluminiu ADS 80FR30) [i echipate cu feronerie antipanic`. Accesul \n cl`dire se va face pe o u[` rotativ` automat`, furnizat` de firma GEZE. O zon` special` este holul central, deschis pe 3 nivele, unde va fi prev`zut un perete cortin` cu \n`l]ime de 10,45 m, f`r` alte prinderi intermediare, cu deschideri generoase de 2,8 m \ntre montan]i [i 2,4 m \ntre traverse. Solu]ia adoptat` se bazeaz` pe sistemul din profile de o]el Jansen Viss Tv cu montant special „Ixstra” la 10,45 m, cu adåncime de 350 mm. Terasa de la etajul 2 va fi umbrit` folosind solu]ii adoptate de la sistemul Schüco ALB 255 PH, cu montaj pe console metalice cu adåncimea de 2,6 m. |n mare majoritate, finisajul exterior va fi din sistem ventilat de piatr` natural`. Pentru a aduce o vibra]ie fa]adelor, zonele de piatr` vor fi br`zdate de c`tre un profil U din aluminiu cu \n`l]imea de 280 mm [i adåncimea de 60 mm. La ultimul nivel, cl`direa va fi prev`zut` cu o strea[in` generoas`, care va face umbrirea terasei. Pentru placarea stre[inii, se va apela la bine-cunoscuta placare ventilat` din tabl` de aluminiu. Balustradele din sticl` vor aduce un plus de elegan]` \ntregului ansamblu. Toate aceste date tehnice vor ajuta la realizarea unei construc]ii moderne, la standarde actuale de eficien]` energetic`.


aks 12

11/29/12

2:15 PM

Page 21

21 Impuls

„Urban Spaces” Text: ADN Foto: ADN/SAIG

Beneficiar: Salzburg Investment Group SA Arhitect: Arh. Andrei {erbescu / Arh. Adrian Untaru ADN BIROU DE ARHITECTURA Antreprenor: Petcu Construct SRL Fa]adier: Confelux SRL, Buz`u Miza principal` a proiectului „Urban Spaces” din strada Dogarilor este, de fapt, [i unul dintre aspectele cele mai importante ([i problematice) ale locuirii contemporane din Bucure[ti, dar [i ale ora[ului \n sine. Este vorba de c`utarea unui r`spuns pertinent la problema acut` a densific`rii zonei centrale, r`spuns care s` poat` permite cre[terea ora[ului, \ns` nu prin indiferen]` fa]` de loc, vecin`t`]i, cartier [i povestea acestora. Al`turarea, suprapunerea [i coliziunea dintre ]esuturi urbane de facturi extrem de diferite este caracteristic` \ntregii zone centrale a ora[ului [i iese \n eviden]` mai ales \n zonele de locuin]e din spatele fronturilor de blocuri construite \n perioada socialist`, de-a lungul marilor artere de circula]ie. |n astfel de locuri, similare celui \n care se afl` [i proiectul „Urban Spaces”, provocarea este de a c`uta moduri de a construi la densit`]i superioare celor existente [i propunând solu]ii contemporane de locuire, \ns` f`r` a altera locul [i a-i diminua calit`]ile. Proiectul „Urban Spaces” este alc`tuit din dou` corpuri de cl`dire, cu un total de 75 de apartamente, extrem de diverse ca tipologii [i suprafe]e. Tocmai pentru c` este vorba de un amplasament central, proiectul \ncearc` s` aduc` laolalt` tipuri diferite de oameni, cu vârste [i preocup`ri diferite, din dorin]a de a stimula [i dezvolta o interac]iune social`. Exist` multe apartamente pe dou` sau chiar trei niveluri (cu câte 2, 3, 4 sau 5 camere), exist` tipuri diferite de garsoniere, exist` apartamente cu cur]i proprii, exist` spa]ii comune (altele decât circula]iile), atât interioare, cât [i exterioare, destinate utiliz`rii lor spontane de c`tre viitorii locuitori [i exist` spa]ii pentru birouri sau comer] la parter. Iluminarea joac` un rol foarte important \n modul de locuire, iar \n cazul acestui proiect a fost un element decisiv \n imaginea ansamblului, atåt din interiorul apartamentelor, cåt [i din exterior. Toate ferestrele sunt \nalte, ajung pån` la nivelul pardoselii, iar acolo unde s-a considerat necesar, unele camere avanseaz` din planul fa]adei prin ni[te cutii de sticl`. Din cauza suprafe]elor vitrate mari, s-a optat pentru geamuri de tip tripan, pentru o mai bun` izolare termic`. |n func]ie de pozi]ia \n cl`dire, unele suprafe]e vitrate sunt expuse la o \nsorire puternic`. Aceste ferestre au fost tratate pentru protec]ie \mpotriva \nc`lzirii excesive a sticlei. Un aspect interesant al apartamentelor de tip duplex de la ultimele etaje este c` acestea primesc lumin` [i din acoperi[, unde au fost date

goluri pentru luminatoare, ferestrele acestora avånd ochiuri mobile. Cum majoritatea apartamentelor sunt unicat, fiecare a ajuns s` fie un proiect \n sine, iar aten]ia acordat` detaliilor devine foarte important`. Proiectarea tåmpl`riilor a \nsemnat g`sirea unor solu]ii prin care suprafa]a vitrat` s` fie maxim`, singurele \mp`r]iri s` fie generate de ochiurile mobile. Proiectul propune un mod de locuire adaptat stilului de via]` contemporan, [i asta \nseamn` [i schimbarea modului de percepere a spa]iilor de locuire tipizate. Una dintre particularit`]ile apartamentelor din Dogarilor sunt „bovindourile”, cutii de sticl` care ies din planul fa]adei. La fel ca \n cazul ferestrelor, [i tåmpl`ria bovindourilor este cåt mai simpl` posibil, fiind gåndit` \n primul rånd pentru o iluminare natural` cåt mai bun`.


aks 12

11/28/12

3:23 PM

Page 22

O nou` investi]ie major` \n energie regenerabil` realizat` cu sisteme oferite de Alukönigstahl Text/Foto: Alukönigstahl

Sistemele Schüco de la Alukönigstahl au fost folosite de Selgros Cash & Carry Romania la realizarea primul s`u parc fotovoltaic. Tehnologia fotovoltaic` Schüco distribuit` prin Alukönigstahl a fost selectat` de primul comerciant din Romånia ce a ales s` investeasc` \n energie regenerabil`. Reprezentan]ii Alukönigstahl au fost prezen]i \n data de 9 octombrie 2012 la inaugurarea primului parc fotovoltaic al Selgros Cash & Carry Romania. Instala]ia include 3.778 de panouri solare, are o putere de 0.9 MW [i este amplasat` pe acoperi[ul magazinului Selgros Pantelimon. Investi]ia de aproximativ dou` milioane de euro reprezint` una dintre cele mai mari de acest gen din Romånia. Se estimeaz` o produc]ie anual` de aproximativ 1.170 MWh/an. Aceasta poate fi urm`rit` \n timp real pe portalul Schüco, prin intermediul sistemului de comunicare date Sunanalyser Web PR.

Centrala electric` fotovoltaic` este compus` din panouri policristaline, sisteme de sus]inere, cablaje [i echipamente de transformare produse de compania german` Schüco [i distribuite prin Alukönigstahl. Sistemul de montaj pe acoperi[ plat folosit este MSE210 Aero. Acesta reprezint` o solu]ie optim` pentru acoperi[uri plane, cu ad`ugare minim` de balast, compus din doar cinci componente de montaj (cca 20kg/m2). Orientarea spre sud, cu \nclinare de 15 grade a panourilor, face posibil` utilizarea a 90% din suprafa]a acoperi[ului, f`r` str`pungerea \nvelitorii acestuia. Sistemul distribuit prin Alukönigstahl prezint` un grad mare de flexibilitate, fiind posibil` decalarea råndurilor, astfel \ncåt suprafa]a s` fie folosit` cåt mai eficient. Gradul de \nclinare a modulelor poate fi de asemenea ales liber, \n limitele tolerate. Prin utilizarea componentelor prefabricate [i datorit` consultan]ei oferite de Alukönigstahl, montajul se face rapid [i cu un num`r redus de instrumente.


aks 12

11/28/12

3:23 PM

Page 23

23 Impuls

Un lucru sigur – Centrul Tehnologic Schüco Text/Foto: Schüco International

entrul tehnologic Schüco din Bielefeld este, pe plan mondial, unul dintre cele mai mari centre de \ncerc`ri pentru ferestre, u[i, fa]ade [i tehnologie solar`. Acesta este garan]ia pentru optimizarea calit`]ii, siguran]ei [i durabilit`]ii tuturor produselor Schüco. Anual, au loc aici circa 1.200 de \ncerc`ri, folosind aproape toate metodele de verificare pentru tehnologia ferestrelor, u[ilor, pere]ilor cortin` [i, \n ultimii ani, tehnologia solar`. O reconstruc]ie complet` [i o extensie face acum Centrul Tehnologic chiar mai performant. Centrul tehnologic din Bielefeld are o istorie de peste 40 de ani de dezvoltare [i experien]`. Primul pas s-a f`cut \n anul 1967, cu \nfiin]area departametului „cercetare“, care era responsabil cu optimizarea produselor. Aici au \nceput s` fie testate mecanic caracteristicile de fiabilitate ale ferestrelor, iar rezultatele testelor se reflectau \n evolu]ia sistemelor. |n anul 1980, s-a construit primul stand pentru \ncercarea fa]adelor. |n continuare, centrul de \ncerc`ri s-a dezvoltat, an de an. |n 1988, s-a construit standul de

C


aks 12

11/28/12

3:23 PM

Page 24

\ncerc`ri pentru construc]ii antiglon], \n 1990, a \nceput func]ionarea primului echipament de stereolitografie – pentru simularea 3D, iar \n 1997 atelierul de \ncerc`ri [i cel de prototipuri au fuzionat \ntr-un departament care a devenit Centrul Tehnologic. Prima extindere a avut loc \n 2000 [i 2001, [i a avut ca urmare posibilitatea verific`rii etan[eit`]ii [i izol`rii fonice la mostre de dimensiuni mari. |n anul 2005, Centrul Tehnologic Schßco a primit acreditarea la nivel mondial ca laborator de \ncerc`ri, conf. DIN/EN/ISO/IEC 17025, iar din 2006 aici se preg`tesc ingineri pentru mecatronic`. |n octombrie 2010, a \nceput construc]ia noii extinderi a centrului, care s-a finalizat \n aceast` var`. Extinderea centrului tehnologic a fost o necesitate, datorit`

cre[terii num`rului de cereri venite de la clien]i pentru \ncercarea produselor proprii, pentru finalizarea prototipurilor [i pentru extinderea ofertei de [colarizare a inginerilor [i a speciali[tilor \n domeniile conexe. Laboratorul de \ncerc`ri al firmei SchĂźco, acreditat oficial conform DIN/EN/ISO/IEC 17025, ocup` acum o suprafa]` util` de 7.700 mp [i ofer` arhitec]ilor, proiectan]ilor [i prelucr`torilor siguran]a de a lucra doar cu produse care, de la cea mai mic` component` la ansamblu, sunt conforme normelor interna]ionale. Pachetul de servicii oferite cuprinde toate \ncerc`rile legate de fizica construc]iilor pentru produse [i sisteme, precum [i verificarea solu]iilor speciale, de obiectiv, \n condi]iile specifice de construc]ie, inclusiv simul`ri


aks 12

11/28/12

3:23 PM

Page 25

25 Impuls

de uragane [i cutremure. Schüco are posibilitatea s` fac` teste de etan[eitate la fa]ade pentru firme din toat` lumea. Acum pot fi testate mostre de dimensiuni mari, pån` la 5 x 5 m. Pentru prima dat` se fac acum, cu ajutorul unei elice de avion, teste dinamice de vånt, conform normelor interna]ionale. Alte servicii nou oferite sunt \ncerc`rile componentelor mecatronice ale produselor Schüco sau testele de simulare climatic` pe mostre de mari dimensiuni. Pentru testarea produselor rezistente la foc st` la dispozi]ie o camer` de foc corespunz`tor realizat`, iar testele acustice au loc \n standul specializat, de \ncerc`ri fonice. Pe lång` laboratorul de \ncerc`ri a fost considerabil extins [i atelierul de prototipuri. Aici, fiecare profil nou construit de Schüco ia

form`, de la \nceputul designului pån` la finalizarea sa, ca sistem verificat, certificat [i pe deplin dezvoltat, pus la dispozi]ia proiectan]ilor [i beneficiarilor. Pentru formarea tehnicienilor califica]i [i a inginerilor, Centrul Tehnologic Schüco ofer` o platform` absolut necesar` [i perfect adecvat`. Mai ales extinderea zonei de \ncerc`ri pentru produse electronice [i mecatronice creeaz` o premis` excelent` pentru cursurile cu specializare electric` /electronic`/ mecatronic`. Extinderea [i reamenajarea Centrului Tehnologic Schüco [i reacreditarea competen]elor personalului \nt`resc [i mai mult \ncrederea partenerilor [i beneficiarilor Schüco \n calitatea produselor [i serviciilor pe care le primesc.


aks 12

11/28/12

3:23 PM

Page 26

Schüco [i Jansen la BAU München, din 14 ianuarie 2013 Partenerii Alukönigstahl se prezint` Text: Adriana {erban, Alukönigstahl Foto: Schüco International, Jansen AG

rezen]a companiei Schüco la expozi]ia interna]ional` de construc]ii [i arhitectur` stabile[te de fiecare dat` impulsuri pentru tendin]ele industriei construc]iilor. |n timpul celor 6 zile de expozi]ie, \n standul 502 din hala B1 se vor prezenta \n prim-plan abord`ri economice pentru proiectarea [i construirea unor cl`diri cu eficien]` energetic` durabil` [i bazate pe armonizarea nevoilor oamenilor cu natura [i tehnologia. Pentru realizarea comunic`rii orientate spre utilizator a ideilor sale creative [i orientate spre design, compania a realizat un tur media, prin intermediul c`ruia

P

procese complexe [i elemente func]ionale din fa]ad` pot deveni tangibile pentru vizitatorul standului. Schüco prezint` la BAU 2013 solu]ii economice care pun \n primplan beneficiul clientului, pentru fiecare tip de cl`dire, indiferent c` este o construc]ie nou` sau o modernizare. Datorit` combina]iei unice de servicii [i produse sofisticate, s-au putut combina, \ntr-un rezultat excelent, cele mai \nalte cerin]e arhitecturale, proiectarea simpl` [i produc]ia [i montajul eficient. Schüco


aks 12

11/28/12

3:23 PM

Page 27

27 Impuls

ofer` arhitec]ilor cea mai mare libertate creativ` \n condi]ii de siguran]` 100% la proiectare, prezentate \ntr-o simulare vizionar` a unor fa]ade parametrice. Compania sprijin` \ntregul lan] – proiectare, caiete de sarcini, produc]ie pân` la solu]ii software [i ma[ini de prelucrare. Acest lucru d` [i partenerilor Schüco siguran]a necesar` la fabricarea construc]iilor de fa]ad` care dep`[esc standardele uzuale de pân` acum. Schüco arat` c` cerin]ele complexe sunt u[or de rezolvat, prezentând sisteme de construc]ie modulare [i flexibile, universal utilizabile, care fac posibile economii de timp [i costuri de montaj. |n acest context, va fi prezentat un nou sistem de ferestre. Cerin]ele mereu \n cre[tere privind energia, securitatea, confortul [i designul fac necesar` o integrare tot mai mare a sistemelor \n anvelopa cl`dirii. „Mai multe func]ii integrate” este acum deviza. Schüco arat` c` este posibil, deja – la construc]ii noi, dar [i la moderniz`ri. Pentru c` 80% din imobilele din Germania sunt mai vechi de 25 de ani [i nu mai corespund standardelor energetice actuale. Folosind sistemele de modernizare cu integrare func]ional`, asemenea construc]ii pot fi aduse pân` la nivelul de cas` pasiv` – [i asta \ntr-o perioad` scurt`, timp \n care cl`direa este perfect func]ional`. Al doilea partener Alukönigstahl, firma elve]ian` Jansen, va prezenta câteva solu]ii constructive, dezvoltate conform acelora[i principii de eficien]` energetic` [i prelucrare economic`, ambele

pentru satisfacerea cât mai deplin` a cerin]elor beneficiarului final. Noul sistem de profile izolate pentru u[i liftant glisante ofer`, cu suprafe]ele mari de sticl` montate \n ramele solide, dar suple, din o]el, care se manevreaz` nea[teptat de u[or, mai mult decât doar o separare a interiorului de exterior. Reconfigurarea fostelor construc]ii industriale sau reabilitarea cl`dirilor istorice reprezint` \ntotdeauna o provocare pentru practic`. Dorin]a de a realiza o reconstruc]ie elegant` [i cât mai apropiat` de original, pe de o parte, [i cerin]ele legislative actuale privind izolarea termic`, pe de alt` parte, reduc variantele de proiectare. Sistemul Janisol Arte, produs de Jansen pentru renovarea cu p`strarea tuturor caracteristicilor ini]iale a unei hale industriale proprii, a adus aceste construc]ii \n actualitate din punct de vedere termic. Sistemul se bazeaz` pe un profil complet nou [i o nou` tehnologie de \mbinare, elaborat` [i dezvoltat` de firma Jansen, [i care a fost pus` \n aplicare \n strâns` leg`tur` cu produc]ia. Construc]iile f`cute \ntr-o hal` proprie, pentru testare, la \nceputul anului 2010, au dovedit [i practic fiabilitatea solu]iei. Trendul pentru fa]ade este \n continuare spre transparen]` [i suple]e. Datorit` caracteristicilor statice, o]elul ofer` \n continuare arhitec]ilor [i proiectan]ilor solu]ii pentru realizarea optim` a acestor deziderate. Jansen a dezvoltat un nou sistem de fa]ade structural`. Profile suple, deschideri mari de geam, chiar [i triplu izolat, acestea sunt principalele caracteristici ale fa]adei VISS SG. La BAU 2013, Schüco [i Jansen vor prezenta solu]ii inovative, orientate spre o arhitectur` individualizat`, bazat` pe nevoile beneficiarului, cu un grad mare de libertate de design [i caracterizate prin fabrica]ie [i montaj simplu. Echipa Alukönigstahl va fi prezent` \ntre 14 [i 19 ianuarie \n standurile 502 [i 320 din hala 1, preg`tit` s` v` ofere informa]ii detaliate despre produsele prezentate.


aks 12

11/28/12

3:23 PM

Page 28

Campusul Jansen Viziuni transpuse \n realitate Text: Adriana {erban, Alukönigstahl Foto: Jansen AG

Compania Jansen AG a fost fondat` \n anul 1923 [i de atunci a crescut continuu. O hal` dup` o alta a fost construit` \n loca]ia aflat` \n Oberriet, pe cursul superior al Rinului. Cea mai nou`, Hala M, a f`cut s` se vorbeasc` despre ea, fiind prima construc]ie industrial` cu standard de energie redus` din estul Elve]iei. Construc]ia campusului Jansen a fost un pas mai departe f`cut de companie. Proiectat` de arhitectul elve]ian Davide Macullo, cl`dire este unic` prin forma sa. Tema arhitec]ilor a fost s` preia [i s` dezvolte patrimoniul acestei loca]ii industriale. Dar premisa proiectului era [i crearea unui mediu creativ pentru angaja]i. |n urma conlucr`rii strånse \ntre arhitect [i proprietari, Macullo a realizat o cl`dire definit` printr-o geometrie strict`, reflectånd astfel caracteristicile acestei com-

panii tradi]ionale de familie, cum sunt calitatea, precizia [i sustenabilitatea. Conturul poligonal al cl`dirii seam`n` cu un cristal de cuar], care iese \n eviden]` pe fundalul impresionant al Alpilor din apropiere. Fa]ada [i acoperi[ul \mbr`cate \n metal accentueaz` aceast` impresie. Dar ferestrele p`trate, uria[e, a[ezate oblic – construc]ii din o]el [i sticl` – reflect` utilizarea cl`dirii: un spa]iu deschis pentru comunicare [i \ntålnire, pentru o conclucrare constructiv`. Corpul construc]iei se poate descrie ca un cub feliat vertical pe ambele diagonale, iar p`r]ile rezultante au fost distan]ate \ntre ele [i a[ezate la \n`l]imi diferite. Cele patru p`r]i ale cl`dirii sunt conectate \ntre ele prin construc]ii din sticl`, care dau lejeritate acestui volum mare. Zona de intrare se afl` vizavi de cea mai veche hal` de produc]ie. Cele dou` cl`diri sunt legate \ntre ele printr-o gr`din` plin` de flori.


aks 12

11/28/12

3:24 PM

Page 29

29 Impuls

Cl`direa cea nou` are trei etaje [i un mezanin, iar func]iunile sunt structurate pe orizontal`: zona public` – intrare, recep]ie [i accesul spre noua cantin` a angaja]ilor – este la subsol. La primul etaj se afl` spa]iile destinate [colariz`rii personalului [i clien]ilor. Restul spa]iilor sunt folosite ca birouri. Multe dintre produsele pe care Jansen le produce [i livreaz` \n toat` lumea [i-au g`sit locul \n noua construc]ie. Astfel, [i noul sistem de profile din o]el VISS SG, cu care au fost realizate deschiderile de mari dimensiuni din fa]ad`. Ele sunt a[ezate \n toate locurile unde privirea poate g`si o priveli[te frumoas`. VISS SG este sistemul Jansen pentru fa]ade structurale. Cu profilele zvelte [i suprafe]e de sticl` pån` la 2,5 x 5,0 m, transparen]a cl`dirii poate fi m`rit` semnificativ. Baghetele pentru prinderea

sticlei, de diverse dimensiuni, permit folosirea geamului termopan cu dou` sau trei foi, cu grosime pån` la 70 mm. Cu sistemul VISS SG, fasadierii, arhitec]ii [i antreprenorii profit` de maximum de posibilit`]i cu un num`r minim de componente. Un alt concept inovativ a fost folosit pentru climatizare. Conceptul TABS (sistem termoactiv de construc]ie) folose[te componente din produc]ia Jansen. TABS este tehnologia actual` pentru climatizarea [i \nc`lzirea construc]iilor industriale [i comerciale. Datorit` masivit`]ii sale, betonul este foarte potrivit pentru \nmagazinarea c`ldurii [i a frigului. |n grinzile de beton ale podelelor [i tavanelor au fost introduse ]evi din material plastic Jansen, prin care se poate climatiza interiorul cl`dirii \n totalitate, folosind ap` rece vara [i ap` cald` iarna. Astfel, suprafe]ele au temperatur` constant` [i uniform`, realizånd un ambient pl`cut. Cu inovativul concept de climatizare TABS, Campusul Jansen realizeaz` \n mod exemplar un concept energetic actual. Alte construc]ii transparente din sticl` [i o]el asigur` c`ile de evacuare. U[ile vitrate, rezistente la foc, de peste 3 m \n`l]ime asigur`, pe lång` protec]ie, transparen]a [i deschiderea dorit` de arhitect [i de proprietar \n zonele de trecere, casa sc`rii, restaurant, birouri [i s`lile de [colarizare. O noutate o reprezint` u[ile glisante automate, rezistente la foc, realizate \n sistem Janisol EI30. Datorit` tehnologiei pe baz` de senzori [i a ac]ion`rii automate, aceste u[i asigur` [i un grad mare de confort. Numeroase alte exemple pentru aten]ia acordat` detaliilor pot continua: de exemplu, birourile au fost realizate de c`tre un produc`tor elve]ian [i sunt construite cu ]evi Jansen. Restul mobilei este de la furnizori italieni, care au de asemenea leg`turi cu furnizori din zon`. Folosirea con[tient` a produselor din produc]ie proprie promoveaz` identificarea angaja]ilor cu compania lor, Campusul Jansen fiind astfel o realizare unic`.


aks 12

11/28/12

3:24 PM

Page 30

Prezen]`, existen]`, existen]ialism \n ciclul „Sphere” al pictorului Csaba Fürjes

Deschis în toamna anului 2011, \n zona de nord a Bucure[tiului, Art Yourself Gallery este un spa]iu destinat promov`rii artei contemporane [i a unui set de valori esen]iale oric`rei societ`]i a prezentului: toleran]a, anti-discriminarea, solidaritatea. De curånd, galeria a g`zduit expozi]ia pictorului maghiar Csaba Fürjes. N`scut \n anul 1969, pictorul a avut o activitate expozi]ional` sus]inut` în ultimii 11 ani, atåt expozi]ii colective, cåt [i individuale. Despre cea mai nou` serie de tablouri, denumit` „Sfere”, autorul spune: În tablourile mele, elaborarea momentelor, temelor [i a mediilor, care ar putea p`rea comune [i obi[nuite, devin substan]iale prin transpunerea în raporturi, culori [i dinamic` vizual` în compara]ie cu originalul. Exprim` dualitatea existen]ei, lumea [i c`utarea, explorarea secretelor curgånd paralel, coliziunea calit`]ilor alternative, inten]ia vizual` asupra existen]ei. Stratificarea reticular` reprezint` simbolic stratificarea sferelor, subtilitatea vie]ii, subziden]a. „Respira]ie”, transparen]`, uneori abstractul vibrant superficial nu prezint` [i nu ofer` o corporalitate specific`, dar este un element vizual, o suprafa]` care necesit` permanent identificare, explorare, în]elegere. Din pictur` se poate vedea clar multitudinea de dimensiuni diferite, nev`zute, dar prezente în vie]ile noastre.


aks 12

11/28/12

3:24 PM

31 Impuls

Page 31


aks 12

11/28/12

3:24 PM

Page 32


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.