Page 1

1.DELIMITACIÓ DE LES HIPÒTESIS DE PARTIDA SOBRE L’ACTIVITAT EMPRESARIAL PER LA REALITZACIÓ DE L’ESTUDI 1.1 PRODUCTES/SERVEIS

La funció de la nostra empresa és oferir un servei que anirà destinat a infants amb edats compreses entre un i nou anys. Podran gaudir dels serveis de guarderia, recollida a domicili, sala de jocs, activitats fora de la guarderia (anar a la piscina municipal, excursions programades...), menjador, possibilitat de quedar-se a dormir... La nostra empresa disposarà d'una assegurança per garantir la protecció dels infants en cas d'accident. • Serveis oferts: Referents a la guarderia: -Guardarem dels infants des de la seva hora d'arribada, fins que els venguin a cercar. -Si els pares no poguessin recollir-ho a mig dia poden quedar a dinar al nostre menjador. Passaria el mateix al cas de l'horabaixa i al capvespre; podrien berenar al centre i sopar si fos necessari. A principi de mes passaríem als pares el menú de cada dia. Seria un menú equilibrat i adaptat a cada un dels infants. -Activitats fora de la guarderia: natació els horabaixes a les piscines municipals de Felanitx; activitats programades (excursions, jocs al camp d'esports: bàsquet, futbol...). -Possibilitat de recollida a domicili: per les famílies que visquin fora del poble de Felanitx (Cas Concos, Es Carritxó, Son Negre i demés pobles propers) i no tenguin la possibilitat de portar als seus fills fins a la guarderia, podran contractar el servei de recollida a domicili. Cada dematí una persona s'encarregarà d'anar a recollir als infants a la porta de ca seva. De la mateixa forma que els anirem a cercar, també els tornarem a ca seva a l'horabaixa o al capvespre. -Activitats dins de la pròpia guarderia: diversos jocs de taula on podran participar tots els infants. Activitat de ball de bot que tendrà lloc a la guarderia durant dos dies a la setmana. -Possibilitat de quedar a dormir al centre: per aquells pares que treballin de nit i no tenguin on deixar als seus fills durant les hores de son, tenen la possibilitat de que quedin a dormir a la nostra guarderia. -Flexibilitat d'horaris: hi ha molts de pares que començen a fer feina molt prest, i no tenen amb qui deixar-lo als seus infants. Ells podrien portar-los a la nostra guarderia i també el podrien venir a cerca més tard, ja que la nostra guarderia tancaria més tard que la resta d'altres guarderies. Referent a l'assegurança: -Per garantir l'activitat de la nostra empresa contarem amb una assegurança per cobrir possibles sinistres a la guarderia o accidents que puguin sofrir els infants.


1.2 MERCAT META

El nostre objectiu serà arribar a totes aquelles persones que tenguin fills d'edats d'entre 1 a 9 anys, i que visquin a poble de Felanitx o als seus voltants. Pensam que el servei d'allotjament ho utilitzarien més els pares que treballin de nit o també els pares més joves que volen sortir una nit a sopar amb la seva parella o amics i no tenen amb qui deixar l'infant durant aquests temps. El servei de menjador seria el més utilitzat, ja que la majoria de pares no disposen de temps per donar de menjar als seus fills, degut a la seva feina. El servei de guarderia durant tot el dia, tindria més demanda durant els mesos d'estiu. La majoria de persones que viuen al terme de Felanitx fa feina de temporada a hotels, restaurants, suovenirs... durant els mesos d'estiu. És per això que la nostra activitat tindria més demanda en aquesta època de l'any. Les diferents activitats tindran diferents demandes durant l'hivern o l'estiu. Aquesta demanda anirà el funció del nombre d'infants que tinguem en aquell moment a la nostra guarderia. Ja que les activitats que es realitzin dins del centre no tindran un cost addicional (excepte el ball de bot) i podran ser gaudides per tots els infants. Els preus dependran dels serveis que els nostres clients sol·licitin, pels seus infants. El preu serà l'adequat, tenint en compte la crisi que hi ha actualment i sabem que hi ha moltes famílies que no poden arribar a fi de mes. El preus seran econòmics i accessibles de forma que no afectin al nostre negoci de manera negativa. Oferirem moltes ofertes als pares, fent bons mensuals de: guarderia, menjador, activitats, recollida a domicili... Per a famílies nombroses oferim una sèrie de descomptes ( 25% de descompte per segons germans; 50% de descompte per a tercers germans...). En quant a la zona geogràfica on situarem la nostra empresa, serà al poble de Felanitx, ja que pensam que és una zona que no es troba molt explotada en quant a aquest negoci és refereix. A més és un poble on la majoria de gent és dedica al sector terciari i ho fan majoritàriament a l'època d'estiu. Els pares que no tinguin temps per cuidar als seus fills durant la temporada d'estiu i portaran als seus fills a la nostra guarderia. Per als pobles de voltant la guarderia que es trobes més propera seria la nostra, i pensam que per proximitat portarien als seus fills a gaudir dels nostres serveis. Pensam que en aquesta zona la competència no serà molt elevada ja que és un servei que no es troba molt explotat. 2. OBTENCIÓ DE INFORMACIÓ A TRAVÉS D’ENQUESTES 2.1 DELIMITACIÓ D’OBJECTIUS A COBRIR AMB L’ENQUESTA

El nostre objectiu amb l’elaboració de les enquestes serà esbrinar les opinions de les empreses de la competència i de les persones que vulguin disposar dels nostres serveis. Aquestes enquestes ens ajudaran per millorar els nostres serveis, ofertes, conèixer les necessitats dels nostres clients i poder ser millors que les empreses de la competència. Si realitzem una enquesta a la zona on tenim pensat posar l'empresa podem pronosticar si tindrem èxit o no. Planificació de les enquestes: Farem dues enquestes, una destinada a la gent que té fills amb edats compreses entre 1 i 9 anys, d'aquesta manera intentarem esbrinar si els serveis que tenim pensats oferir tindrien


una bona acollida. Una altra enquesta la farem a empreses que ofereixin el mateix servei que nosaltres per obtenir informació i poder comparar. Possibles preguntes que faríem a la gent amb nins d'1 a 9 anys: Teniu fills? Teniu dificultat per trobar algú que tingui cura dels vostres fills? És compatible el vostre horari laboral amb la cura dels vostres fills? Deixaríeu als nens en una guarderia nocturna? Soleu apuntar als nens en activitats extra escolars? Quines són les activitats extra escolars que solen fer o quines activitats vos agradaria que fessin? Deixariau el vostre fill al menjador d'una guarderia? Vos agradaria que passes un vehicle a determinades hores per recollir els vostres fills i portar-los a la llar d'infants? Vos agradaria que el personal de la guarderia acompanyés al vostre fill al metge en cas que no pugueu acudir a una cita rutinària? Possibles preguntes que es farien a empreses que ofereixen el mateix servei que la nostra. Com us organitzeu? Teniu als nens dividits per edats o estan junts? Quina edat és la mínima i la màxima que acolliu a la guarderia? Sou molt de personal a la guarderia? Teniu alguna zona adaptada per a nens discapacitats? A part de la cura dels nens oferiu altres serveis? Si oferiu altres serveis, quins són? Teniu molta demanda dels serveis que oferiu? Quant costa deixar un nen a la vostra guarderia? A quina època de l'any sol haver més i menys nens? Noteu que hi ha molta competència en el mercat de les escoles bressol? Com és un dia amb els nens a la guarderia? Quin preu sol tenir el manteniment de la llar d'infants?

Possibles preguntes que es farien a empreses asseguradores. Teniu assegurança pels nens de les escoles bressol? Que cobreix l'assegurança? Quin preu té? Assegureu a un nombre de nens en concret? Quins requisits cal complir per poder fer l'assegurança? 2.2 EXPLICACIÓ DE L’ESTRUCTURA DE L’ENQUESTA Les nostres enquestes van dirigides tant a les persones interessades en rebre el nostres serveis com a empreses de la competència. La majoria de les nostres preguntes són directes i fàcils d'entendre, això és degut a que volem saber informació molt concreta. Les preguntes són obertes, tancades o semitancades això fa que les respostes no siguin condicionades.


3.REALITZACIÓ DE L’ENQUESTA ENQUESTA A PARTICULARS Dades personals: Edat: Sexe: Població: Preguntes: •

Tens fills?

De quines edats?

Fas feina? Quin horari tens de feina?

És compatible el vostre horari laboral amb la cura dels vostres fills?

Deixaríeu al vostre fill a una guarderia diürna?

Coneixeu alguna guarderia?

Soleu apuntar als vostres infants a activitats extra escolars (futbol, natació, ball de bot...)? Quines són les activitats que realitzen o quines vos agradaria que realitzassin?

Deixaríeu al vostre fill al menjador d'una guarderia?

• Vos agradaria que passes un vehicle a determinades hores per recollir els vostres fills i portar-los a la llar d'infants? •

Vos agradaria que el personal de la guarderia acompanyés al vostre fill al metge en cas que no pugueu acudir a una cita rutinària?

Deixariau al vostre fill a una guarderia nocturna?

La nostra empresa disposarà de personal qualificat per la cura d'infants, és suficient garantia per deixar al vostre fill?

La nostra empresa disposarà d'una assegurança, és suficient garantia per deixar al vostre fill?

Opinió personal (voluntària).


ENQUESTA A EMPRESES Dades personals: Nom de l'empresa: Població: Preguntes: •

Quins són els serveis que oferiu?

Quina és l'edat mínima i màxima dels infants que acolliu a la vostra guarderia?

Teniu als infants dividits per edats o estan tots junts?

Quant personal sou a la guarderia?

Teniu una zona adaptada per a discapacitats?

Oferiu qualque servei apart de la cura d'infants?

Si oferiu altres serveis, quins són?

Teniu molta demanda dels serveis que oferiu?

A quina època de l'any soleu tenir més demanda?

Quin és el preu per deixar un infant a la vostra guarderia?

Notau que hi ha molta competència al mercat de les escoles bressol?

Com és un dia amb els nens a la guarderia?

Quin preu vos costa mantenir la guarderia (llum, aigua, menjar...)?

3.1 SELECCIÓ I IDENTIFICACIÓ DE LA MOSTRA Per esbrinar els diferents grups de la població que estan disposats a emprar els nostres serveis hem optat per fer enquestes via Internet i al carrer. També farem enquestes a empresaris per poder informar-nos, intentar destacar respecte de les altres empreses ja existents, poder millorar els punts febles que ens pugin afectar etc. 3.2 PLA DE REALITZACIÓ DE L’ENQUESTA Per realitzar l'enquesta personal hem optat per acudir directament al carrer per tenir informació de primera mà dels possibles demandants dels nostres serveis i per una segona opció que és penjar via Internet l'enquesta per passar-la als grups o associacions de pares de diferents xarxes socials. Aquesta última opció ens ha fet ampliar més el ventall de pares i les mancances que tenen en diferents localitats pròximes a la població on tenim pensat instal·lar la llar d'infants. Per realitzar l'enquesta a professionals hem decidit anar personalment a les empreses per conèixer les instal·lacions que tenen i obtenir informació de primera mà que ens pugui ajudar en el projecte. 4.ANÀLISIS I INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS


4.1 RESULTATS DE L’ENQUESTA Enquesta a particulars Dades personals:

Hem realitzat enquestes a particulars amb edats compreses entre 24 i 55 anys que viuen tant al poble on tenim pensat instal·lar l'empresa, com als pobles del voltant. Teniu fills? De quines edats?

Tota la gent que ens ha contestat té fills d'edats compreses entre 5 mesos i 21 anys. En general l'edat mitjana dels nens dels enquestats és de 7 anys. Feis feina? Quin són els vostres horaris de feina?


La gran majoria té problemes per trobar una persona, familiar o centre on deixar els nens mentre treballen. Aquest fet es veu incrementat en l'època de temporada ja que els pares de la zona on ens trobem es dediquen a l'hotelería. Ès compatible el vostre horari laboaral amb la cura dels vostres fills?

La gent enquestada a vegades té dificultat a l'hora de compaginar els horaris de treball amb els nens. Normalment la gent que no té problemes és perquè tenen algun familiar o algun amic que s'encarrega de recollir-los. Deixaríeu al vostre fill a una guarderia diürna?

Segons demostra la gràfica els pares solen deixar als seus nens els matins a les escoles bressol. És lògic que la gent deixi als seus fills amb tota confiança ja que una guarderia diürna és més usual que una guarderia 24 hores.


Coneixeu alguna guarderia? Quines? N'estau contents?

El resultat d'aquesta pregunta demostra que la majoria de gent coneix o ha tingut alguna experiència al llarg de la seva vida amb alguna llar d'infants. Les llars d'infants que han anomenat són llars d'infants que estan a prop de nosaltres i per tant són la nostra competència.

Soleu apuntar als vostres infants a activitats extra escolars (futbol, natació, ball de bot...)?

Normalment els pares solen apuntar els seus fills en activitats extra escolars. Segons ens van comentar ho fan per distreure els seus nens i perquè practiquin algun esport o activitat. Quines són les activitats que realitzen o quines us agradaria que realitzassin?


La resposta més habitual és que als pares els agradaria que els nens practiquessin un esport o idioma. L'esport preferit entre els enquestats és el futbol. Deixaríeu al vostre fill al menjador d'una guarderia?

La gran majoria d'enquestats deixarien els seus fills a menjar a la guarderia però confessen que o farien perquè no tenen més remei ja que abans de deixar-los buscarien a algun familiar que els recollís a l'hora de dinar. Vos agradaria que passarem a cercar al nin/a a la vostra casa, per portar-lo a la llar d'infants?

Els pare enquestats estan a favor del servei de recollida a domicili ja que hi ha gent que no disposa de molt temps i aquest servei els estalvia un viatge. Vos agradaria que el personal de la guarderia acompanyés al vostre fill al metge en cas que no pugueu acudir a una cita rutinària?

L'opció més votada és el si però molts pares a l'hora de realitzar l'enquesta ens han comentat que com últim remei si els sembla bé aquest servei però que abans intentarien canviar la data de la cita mèdica. Deixaríeu al vostre fill a una guarderia nocturna?

Molts enquestats van marcar l'opció d'altres per comentar-nos que si deixarien els nens de nit a la guarderia però no de forma habitual a no ser que els seus llocs de treball fossin nocturns que llavors no tindrien més remei però que els sembla bé aquesta opció per a un dia o dos al mes per si volen sortir o si els sorgeix algun imprevist. La nostra empresa disposarà de personal qualificat per la cura d'infants, és prou garantia per deixar al vostre fill amb tota tranquil·litat?

La gran majoria dels enquestats troben essencial que el personal tengui unes nocions ja que a l'hora de tenir cura d'un nen o en cas de sorgir un imprevist sabran com actuar de la millor manera possible mentre que una persona sense cap estudi també ho pot fer bé però no serà el mateix.


La nostra empresa disposarà d'una assegurança pels infants. Ho trobau adequat?

Els pares que van contestar l'enquesta troben que l'assegurança és imprescindible ja que en qualsevol moment pot sorgir un imprevist i és obligatori per normativa Demanaríeu algun servei/atenció més per a la vostra tranquil·litat?

A més dels serveis que anem a prestar els enquestats demanen atenció individualitzada per a cada nen i que es segueixi al menjador un menú supervisat per una nutricionista. Ens suggereixen que incorporem una psicopedagoga per avaluar el desenvolupament i evolució dels nens i que realitzem reunions amb els pares per millorar el benestar dels nens i al mateix temps proporcionar informació de com es troben els nens a la guarderia. Opinió personal (voluntària)

Com opinió voluntària en general els pares que van contestar l'enquesta estan molt contents amb aquesta iniciativa però fan esment a la necessitat de tenir unes bones instal·lacions, personal qualificat, molta higiene, tenir uns preus assequibles i tenir un bon tracte familiar. Enquesta a profesionals: Dades:

Hem anat a quatre empreses que exerceixen la mateixa activitat que nosaltres. Aquestes empreses són la nostra competència directa ja que es troben o bé en


el mateix poble o bé en els pobles dels voltants. A través d'aquestes enquestes hem obtingut informació molt útil. Com vareu decorar la guardería? Ho vareu fer vosaltres?

Normalment les guarderies estan decorades per murals, fitxes o qualsevol activitat realitzada pels nins Quins són els serveis que oferiu? (ex. Menjador)

La gran majoria a part del servei de guarderia ofereix el servei de menjador. En dues llars d'infants ens van comentar que acompanyen als nens a les escoles de la zona. Quina és l'edat mínima i màxima dels infants que acolliu a la vostra guarderia?

En tres guarderies acullen nens de 3 mesos a 3 anys. En la quarta guarderia l'edat màxima és de 5 anys. Teniu als infants dividits per edats o estan tots junts?

En general solen dividir els nens en 3 grups: de 0 a 1 any, d'1 a 2, de 2 a 3 i així successivament. Una de les quatre guarderies que si té pocs nens els té junts i si són molts els divideixen en la classificació anterior. Quant personal sou a la guarderia?

El personal sol dependre del nombre de nens que hi ha a la guarderia però en general solen tenir quatre persones.


Estudis/coneixements previs per a muntar una guarderia? Els teniu tot el personal que hi fa feina?

El personal sol tenir la titulació de tècnic superior en educació infantil i algun professor d'infantil Teniu una zona adaptada per a discapacitats?

Cap guarderia té zona per a discapacitats ja que per la normativa de la comunitat autònoma hi ha un pla que es diu EAPE (equip d'atenció primària) aquest programa consisteix en la visita de diverses pedagogues que detecten possibles casos de deficiència. Si es troba algun cas, aquest és avaluat i es determina una estratègia a seguir segons el grau de deficiència. A part d'aquesta estratègia se'ls porta varies vegades a la setmana al centre més a prop on és tracta a l'infant, segons la deficiència que tingui i se li plantegen activitats per intentar que millori. I una zona amb camères web?

Cap guarderia té càmares web. Si oferiu menjar, com ho feis? (el feis vosaltres, el vos duen els pares, el du una empresa de fora...)

Els llars d'infants solen demanar als pares que portin el menjar dels nens que té de zero fins a un any. Després d'un any els centres ofereixen un servei de menjador on elaboren els menús dels nens. Segons ens van comentar en les visites per fer els menús han de realitzar un curs de nutrició. Teniu molta demanda dels serveis que oferiu?

En general ens van comentar que solen tenir demanda tot l'any A quina època de l'any soleu tenir més demanda?


Ens van comentar que s'incrementa la demana a l'estiu perquè els pares dels nens solen treballar en el sector hoteler. Quin és el preu per deixar un infant a la vostra guarderia? (taula de tarifes per hores,dies, setmanes,...)

Escoleta la Marieta C.B La taula de tarifes és per hores: 3 hores 130€ 4 hores 140€ 5 hores 150€ 6 hores 170€ 7 hores 160€ 8 hores 190€ El menjador val 50€ al mes, un dia esporàdic 5€. Escoleta Municipal Pere Oliver i Domenge Mensualitat (estades de 5h) 165€/mes Mensualitat (estades de 8h) 210€/mes hora extra fixa 45€/mes Estada puntual per hora o fracció 7€/hora Matrícula 50€/any Servei de menjador 6€/dia Sant Francesc d'Assis 50 € de matrícula, Assegurança 12€ Escoleta de: 5 hores 165€ 6 hores 177€ 7 hores 216€ 8 hores 253 € hores extres 7€/hora menjador 6€ menjador bebès 36€/mes. Guarderia Patufets Matricula 60€ Assegurança 15€ Escoleta 245€. Hores extres7€,


Menjador 6 euros Notau que hi ha molta competència al mercat de les escoles bressol?

En general diuen que no hi ha molta competència ja que els pares solen mirar el benestar dels nens abans que el preu. Ens van comentar que hi sol haver una gran demanda i que a l'estiu fins i tot no donen a bast. Com és un dia amb els nens a la guarderia?

En general ens han dit que mentre recollir els nens, els deixen jugar fins que estiguin tots a la guarderia, després comencen a fer activitats en grup, fitxes, experiments adaptats a la seva edat, mengen, fan la migdiada i després els deixen joc lliure fins que els recullen els pares. Material fungible: quin és necessari? En quines quantitats? D'on ho treis? ( pares/ proveïdors/ Supermercat)

Solen demanar als pares a principi de curs el material necessari que els nens necessiten, si passat un temps necessiten més envien un paper als nens demanant als pares més material o bé parlen amb ells quan els recullen. Quin cost té el manteniment de la guarderia (llum, aigua,menjar...)?

En dues guarderies ens han comentat que no tenen coneixement sobre aquestes dades ja que són simples empleats però ens van afirmar que aquest negoci no és per treure un gran benefici, que més aviat és un negoci de manteniment. En les altres dues llars d'infans ens varen comentar que entre llum, aigua, lloguer, etc... sol oscil · lar el manteniment en uns 1000 euros.


5. OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ DE FONTS SECUNDÀRIES 5.1 LOCALITZACIÓ DE L’INFORMACIÓ La informació que hem obtingut de les fonts secundàries ha estat a través d'Internet, i les visites que hem realitzat han estat a empreses que es dediquen a ofereixen el mateix servei que nosaltres. Algunes empreses de les quals varem treure la informació a través d'Internet són:

Guarderia Infantil El Jardí (Alcúdia) http://www.guarderiaeljardin.es/ Centre d'educació infantil Pica-Sol (Llucmajor) http://www.pica-sol.es/ Escoleta La Marieta (Calonge) http://escoletalamarieta.blogspot.com/ Escoleta Sant Francesc d'Assis (S'horta) Aquesta guarderia no té pàgina web però vàrem anar a visitar-la per obtenir informació de primera mà. Projecte empresarial IES Consaburum http://proyectoempresarial.wordpress.com/ 5.2 DADES RELEVANTS OBTINGUDES I CONCLUSIONS Les fonts secundàries ens han servit per obtenir la informació pertinent per a la nostra empresa. Amb les dades que hem recollit en les visites realitzades a la competència, les visites a webs d'altres guardaries i el bloc del projecte empresarial de l'IES Consaburum hem enfocat el projecte a una visió més realista, sent més conscients del que necessitem i quins recursos tenim al nostre costat per dur a terme la nostra idea. 6.INFORME RESUM DELS RESULTATS OBTINGUTS A L’ESTUDI DE MERCAT. CONCLUSIONS DE L’ESTUDI Per tenir una primera idea de la viabilitat del projecte hem decidit fer dues enquestes, una a particulars i una altra a empreses del nostre sector, per obtenir informació de primera mà i observar les necessitats, el funcionament, i les possibilitats d'èxit que podem tenir. Les dues fonts de les quals hem tret la informació són: secundaries (mitjançant Internet) i primàries (mitjançant les entrevistes). Resultat obtingut de les fonts primàries: -Particulars A través de les enquestes hem pogut observar que la nostra guarderia tindria una bona acollida a la zona on tenim pensat instal·lar ja que aquest mercat està poc explotat en aquesta zona i els pares es troben limitats a l'hora de deixar els seus fills amb algú. La idea de tenir una assegurança i càmeres de vigilància dóna més confiança als pares. La gent enquestada vol uns preus econòmics perquè en general una llar d'infants sol ser cara. Haurem de promocionar tots els nostres serveis per donar-la a conèixer i per intentar generar confiança. Intentarem donar un bon servei a un preu moderat perquè els clients se sentin contents i donin


referències favorables als seus amics del nostre negoci. -Empreses Gràcies a les enquestes realitzades a les empreses hem pogut conèixer una mica més de prop com és el funcionament d'una llar d'infants. Amb la informació que ens han passat i el que ens han comentat podrem intentar millorar els serveis i oferir una cosa nova per aconseguir destacar de les altres empreses de la competència. 7.DECISIÓ SOBRE L’ACTIVITAT EMPRESARIAL 7.1 CONCRECIÓ DE L’ACTIVITAT DELS PRODUCTES/SERVEIS La nostra empresa es dirigirà a totes les persones que tenen dificultat per trobar una persona que tingui cura dels seus fills o plaça en una guarderia. Els serveis que oferim són: Servei de guarderia. Servei de menjador. Servei de recollida a domicili. Servei d'atenció educativa. Servei de cangur. La idea principal del negoci és la cura dels nens a qualsevol hora del dia. Gràcies a les enquestes creiem que és una bona idea ja que aquest és un problema que passa sempre. Hi ha molta demanda per poques places a les escoles bressol. Tenim pensat recollir als nens, oferir el servei de cangur i si cal anar amb els nens al metge. Per tot aquest conjunt de coses volem que la nostra empresa destaqui i es diferenciï de les altres empreses. 7.2 OBJECTIUS I PARÀMETRES DE PARTIDA DEL PROJECTE -Expectatives sobre la acceptació del negoci. La nostra motivació per començar aquest negoci és que hi ha molta demanda i no hi ha tanta competència. Els resultats de l'enquesta a particulars fan que vegem la idea amb força possibilitats d'èxit. -Creixement previst En general les expectatives són bones tot i estar en una època de crisi. Esperem anar millorant amb el temps i poder anar ampliant en un futur el negoci. Esperem que els clients satisfets parlin bé de la nostra empresa i que a poc a poc es vagin inscrivint més nens.

Fase 3 b  

Fase projecte 3

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you