Page 1

1. ANÀLISI EXTERN DELS FACTORS QUE INFLUEIXEN EN L’ACTIVITAT EMPRESARIAL 1.1 IDENTIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ DELS FACTORS EXTERN S Polítics A la actualitat el president del govern a Espanya és en José Luís Rodríguez Zapatero, que pertany al Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE). En canvi, a les Illes Balears el partit que governa és el Partit Popular (PP), i el seu president és en José Ramon Bauçà. Però tot aixo pot canviar, perquè el proper 20 de novembre és celebren eleccions generals anticipades, i el president actual ha avançat quatre mesos les votacions per elegir al nou president. Tot això es degut a l’actual crisis que està sofrint Espanya i pel descontent del partit de l'oposició. Els dos partits amb més pes a Espanya són el Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE) i el Partit Popular (PP). Hi ha altres com Esquerra Unida (EU), Convergència i Unió (CiU), Partit Nacionalista Basc (PNV), Unió Progres i Democràcia (UP i D), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Bloc Nacionalista Gallec (BNG) i Coalició Canària-Nova Canària (CC-NC-PNC). Segons les estadístiques el partit que se presenta com ferm guanyador és el PP.

El PSOE és un partit que afavoreix molt als treballadors, es per això que una de les reformes preses va ser la regulació d’immigrants al nostre país. Amb aquesta reforma es pretenia resoldre la situació il·legal de quasi un milió d’immigrants a Espanya. Per poder regularitzar la seva situació consistia en tenir un contracte de treball. Molts varen ser regularitzats, lo que es va traduir en un augment considerable a la base de cotització a la Seguretat Social.


Jurídics A l’aspecte jurídic es tractaran termes com les legislacions i les normes que afecten a l’economia. La legislació és refereix a: -Un cos de lleis que regulen una determinada matèria o al conjunt de lleis d’un país. -El Dret, com un sinònim impropi del mateix. -Un ordenament jurídic, com sinònim del conjunt de normes jurídiques d’un país. -Un sistema jurídic. Segons el dret, una norma jurídica es una regla u ordenació del comportament dictada per una autoritat competent, i el seu incompliment porta una sanció. La normativa que regula les guarderies es dispersa i en bona part incompleta. A més produeix confusió de caràcter educatiu propi dels Centres d’Educació Infantil i l'assistència en les guarderies. La normativa es tan de nivell estatal, com foral i local. La Llei Orgànica d’Educació exposa que: Real Decret 1004/1991 de 14 de Juny, per lo que s’estableix els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyances de regim general no universitaris. Real Decret 1333/1991, de 6 de Setembre, per el que s'estableix el currículum de l'Educació Infantil. Llei 1/1990 de 3 d'Octubre. Ral Decret 114/2004 que estableix currículum de l'Educació Infantil. Real Decret 113/2004 aspectes educatius i organització de les ensenyances de l'Educació Preescolar. Real Decret 828/2003 que estableix els aspectes educatius bàsics de l'Educació Preescolar. Real Decret 829/2003 que les ensenyances comuns de l'Educació Infantil. Decret Foral 574/1991, de 30 de Desembre que desenvolupa el currículum de l'Educació Infantil. Llei Foral 14/1983 de 30 de Març sobre Serveis Socials. Econòmics Espanya estava considerada la cinquena potencia econòmica d’Europa i la duo dècima del món però això va canviar ja que a l'actualitat Espanya es troba immersa en una recessió econòmica des de l’any 2008; i en la actualitat té perill de tornar a caure una altre vegada en una nova recessió. Les estimacions diuen que fins l'any 2014 no es podrà sortir de aquesta crisis econòmica. El país es troba en un entorn de des-confiança on els bancs no concedeixen préstecs com abans, hi ha molt d’atur i a baixat el poder adquisitiu de la població. Totes aquestes dades no són molt optimistes i fa que cada vegada hi hagi més destrucció d’atur. Aquesta crisis i la quasi nul·la recuperació del nostre país fomentaren el descontent de la població espanyola amb el govern actual, i aquest es va veure obligat a fer eleccions anticipades. El candidats del partits polítics a les eleccions del 20 de novembre es trobam en la actualitat fent campanya per aconseguir els vots dels ciutadans. En aquestes campanyes tots els partits


fan referència al sistema econòmic i exposen la necessitat de fomentar la creació d'empreses: http://noticiasdenavarra.com/2011/09/10/politica/rubalcaba-propone-una-ley-para-fomentarla-creacion-de-empresas A l'enllaç anterior podem observar una proposta del candidat del PSOE (Partit Socialista Obrer Espanyol), on proposa la creació d'una llei estatal per facilitar la tramitació i creació de noves societats. Un altre exemple de las mesures propostes pel candidat al hora de fomentar la creació d’empreses es la proposta que fa el partit popular: http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Castilla%20y%20Le %C3%B3n/20111026/rajoy/propone/reforma/tributaria/favorezca/creacion/empleo/5F8D1D 3F-A6CD-B073-8EEE896847BD4FD8 El candidat a la presidència Mariano Rajoy, proposa a l’article anterior fer una reforma tributaria per fomentar la creació de treball. Tecnològics La tecnologia és el conjunt de coneixements tècnics que permeten dissenyar i crear béns i serveis que faciliten l'adaptació al medi ambient i satisfer tant les necessitats essencials com els desitjos de les persones. L'activitat tecnològica influeix en el progrés social i econòmic. La tecnologia pot ser empleada per protegir el medi ambient i evitar un esgotament o degradació dels recursos materials i energètics del planeta o que augmentin les desigualtats socials. La tecnologia té como objectiu: -Estar al servei del ciutadà i de la millora del benestar social. -Contribuir a la generació de coneixement. -Contribuir a la millora de la competitivitat empresarial. Espanya està ben equipada en termes d'infraestructura tecnològica i industrial, havent proliferat en els darrers anys els parcs tecnològics en les principals àrees industrials, així com al voltant de les Universitats i Centres de Recerca i Desenvolupament. Hi ha 41 parcs tecnològics. La despesa en Investigació i desenvolupament ha crescut fortament en aquests darrers anys. Ecològics A aquest factor s’analitzara el grau de consciencia ecològica de cada societat, les normes protectores del medi ambient, l’ús de tecnologies respectuoses amb la natura, el control de residus perillosos... Espanya és un dels països que van signar el protocol de Kyoto. Aquest tractat és un acord internacional que té per objectiu reduir les emissions de sis gasos que provoquen l'efecte hivernacle i que causen l'escalfament global i per conseqüència un canvi climàtic. El país que no compleixi el pactat en aquest tractat serà sancionat amb una multa milionària i amb


restriccions medi ambientals. Espanya és un dels països europeus més vulnerables al canvi climàtic ja que aquest provocaria un greu problema medi ambiental. El nostre país en les darreres dècades està afectat especialment pel fenomen de la sequera. Cal tenir en compte que la zona sud d'Espanya es dedica i viu majoritàriament de l'agricultura i l'exportació dels fruits a altres països, aquest fet fa que es tingui un especial temor a la manca d'aigua pel regadiu i al canvi climàtic. Cada vegada és més usual veure com el nostre país aposta per la innovació en una tecnologia que fomenti l'ecologia, un clar exemple és la implantació per tota la península de parcs eòlics. Els espanyols cada vegada són més conscients de la importància de tenir cura del medi ambientals i reciclen per així evitar embrutar i l'entorn que ens envolta i evitar malgastar matèries primeres. Les empreses haurien d'adoptar unes mesures ecològiques per tenir cura del medi ambient, a més aquesta característica es poden fer servir per donar una millor imatge de l'empresa i els productes o serveis que ven. Socioculturals Al factor sociocultural s’analitzaran els estils de vida, els nivells educatius, la formació professional, les pautes culturals, la demografia, els fluxos migratoris, la distribució de la renta, etc. Les empreses han de estudiar l’entorn i la gent per determinar si la seva activitat té un bon futur en la zona elegida. Població: Espanya ha passat de ser un país d'emigrants a ser un receptor migratori. Des del 2000, Espanya ha presentat una de les majors taxes d'immigració del món. És el novè país amb major percentatge d'immigrants dins de la Unió Europea i el desè país del planeta que més immigrants té. La immigració a Espanya és molt variada i està dominada per la procedent d'àrees culturalment properes. Les nacionalitats més presents són la marroquina, la romanesa, l'equatoriana, la britànica, l'alemanya i la colombiana. Tota aquesta diversitat de nacionalitats ha fet que l'estil de vida i la mentalitat dels espanyols sigui més oberta. Atur: En l'actualitat ens trobem en una gran crisi econòmica, això fa que tinguem una taxa de 4.978.300 aturats el que equival al 21,52% de la població activa en edat de treballar. En general en aquestes èpoques sol incrementar la desocupació ja que una de les fonts d'ocupació espanyol és el sector turístic estacional que sol estar actiu des d'abril a octubre pel que en els mesos de setembre, octubre, novembre va incrementant la xifra d'atur de forma gradual.


https://lh4.googleusercontent.com/smkYW6Ip5Zi5LRJXY9BRxf8Rr7fe1CrCJyF8Zbi0668mVZKol09qZljR62UVrnZ7FY8hDMluCnumPfJ6pDArCdt8qgz6 3zsdMm72ZNOu0L6VdMJsrw Educació: Actualment, Espanya se situa en el lloc 26 en desenvolupament educatiu, per sota de gairebé tots els països de la Unió Europea. L'ensenyament és obligatori fins l'E.S.O., és a dir, fins a tenir els 16 anys. És possible prosseguir els estudis fent Batxiller i posteriorment uns estudis universitaris que escull l'estudiant. Una altra possibilitat que ofereix l'educació és la de realitzar un curs de formació professional tant a nivell mitjà com superior, on als alumnes se'ls ensenya la part teòrica i pràctica d'una professió laboral. Aquests cursos estan molt ben dissenyats per que prepara les persones per ocupar un lloc laboral de forma eficaç i efectiva al mateix temps que ofereix el tenir un primer contacte amb el mercat laboral a través de les pràctiques que realitzen. El pla educatiu espanyol també està pensat per oferir suport escolar als alumnes amb problemes d'aprenentatge, problemes físics i també alumnat que no volen seguir estudiant, aquests darrers tenen la possibilitat de realitzar cursos d'iniciació professional que són similars als de formació professional. Aquests cursos estan pensats per intentar oferir una mínima ensenyança i intentar evitar l'abandonament escolar que per desgràcia en els darrers temps és molt habitual.

1.2 DIAGNÒSTIC PREVI SOBRE LA FUTURA ACTIVITAT Una vegada seleccionada tota la informació referent a la nostra activitat, l’hem analitzada i hem valorat la seva influencia, identificant els tres factors, que exposarem a continuació: Primer Factor: • Diferents tipus d’amenaces que ens poden afectar a la nostra activitat: • Dur a terme les normatives i la legislació que afecta a la nostra activitat. • Manca de clients, per l’actual crisis que sofrim. A més molts de pares no fan feina durant l’hivern i tenen temps per encuidar-se dels seus fills. • Forta inversió inicial per part dels socis.


• Gran responsabilitat per la nostra part alhora de la cuidar als infants. Segon Factor: Les oportunitats previstes poden ser favorables, això es degut que a la zona on volem instal·lar la nostra guarderia (al poble de Felanitx) no tenim molta competència, o almenys no hi ha cap que doni els mateixos serveis que nosaltres volem oferir als nostres futurs clients. Els nostres preus seran molt accessibles, i es faran descomptes per famílies nombroses. Això facilitara a famílies grans perquè puguin dur als seus infants a la nostra guarderia. Els nostres serveis s'adaptaran als diferents clients. A més serà un lloc fiable per deixar al teu infant ja que durem a terme totes les normatives i contarem amb una assegurança per a possibles accidents. Tercer factor: Estratègies a seguir davant possibles amenaces: -Creació d'una pagina web amb informació dels nostres serveis. -Publicitat i propaganda a diversos mitjans de comunicació (diaris, periòdics, facebook...) -Assegurances per als infants per cobrir possibles accidents. -Participar a fires locals per donar a conèixer els nostres serveis. -Per reduir despeses, les sòcies s'encarregaran d'elaborar la comptabilitat i els diversos tràmits de la nostra empresa.

2.ANÀLISIS DEL SECTOR I DE LA COMPETÈNCIA 2.1 DELIMITACIÓ I ANÀLISIS DEL SECTOR ECONÒMIC • Identificació del sector, subsector branca i activitat GRUP Q. - ACTIVITATS SANITÀRIES I DE SERVEIS SOCIALS 8891 .- Activitats d'atenció diürna de nens La nostra empresa ofereix un servei als ciutadans pel que estaria situada en el sector terciari. El sector terciari és el sector econòmic que engloba totes aquelles activitats econòmiques que no produeixen béns materials de forma directa, sinó serveis que s'ofereixen per satisfer les necessitats de la població • Concentració del sector A les Illes Balears el sector terciari o sector servei és el que es troba més explotats de tots. Aixo es degut al turisme que té l'Illa al mesos d'estiu, i fa que els comerços i el sector d'hostaleria augmentin la seva demanda durant aquesta època de l'any. En canvi, els serveis para infants a guarderies no es troben tant explotats, ja que a un poble pot haver una o dues guarderies com a molt. Es per aixo que la nostra competència no seria molt elevada. La nostra competència es troba repartida de forma homogènia per tota l'Illa, però presenta la major concentració a la zona nord-oest, és a dir, a la capital de Mallorca. A continuació presentam un llistam de les diverses guarderies que trobam a Mallorca, les quals hem


analitzat: • • • • • • •

• •

Guarderia Mon Petit (Inca) Guarderia Infantil El Jardí (Alcúdia) Centre d'educació infantil Pica-Sol (Llucmajor) Escoleta Koala (Palma) Escoleta Titelles (Manacor) Caperutxa Roja (Palma) Guarderia Colònia Sant Jordi (Ses Salines) Mama Cangur (Palma) La nostra empresa (Felanitx)

http://www.google.com/maps?q=guarderias+en+mallorca&hl=en&ie=UTF-8

Evolució del sector

L'aparició de les guarderies va tenir lloc a Europa a l'inici del segle XIX com a resposta al increment del treball de les dones en l'industria. L'absència de moltes mares de les seves cases dificultava l'atenció dels infants, lo que va provocar que una gran varietat d'institucions caritatives s'ocuparen d'ells mentre les seves mares feien feina. El primer nom conegut per la seva activitat va ser el del filantrop francès Jean Baptiste Firmin Marbeau, qui en 1846 va fundar el Crèche (del francès bressol), amb l'objectiu de cuidar als infants. En molt poc temps les guarderies varen aparèixer en nombroses parts de França i a altres països europeus. Molts d'aquestes guarderies eren subvencionades total o


parcialment per les administracions locals i estatals; a més, es varen instal·lar guarderies en fabriques lo que va permetre a les dones poder utilitzar breus temps del seu treball per poder atendre als infants. Les guarderies son en quasi tots els països privades i els pares es veuen obligats a financiarles. Als Estats Units i a Europa on s'acostuma a que tant la dona com l'home treballin hi ha moltes més guarderies que a Amèrica Llatina. Segons les diverses possibilitats els pares poden elegir entre unes guarderies amb unes característiques o unes altres (religiosa, bilingüe...) De vegades es difícil aconseguir una plaça a una guarderia, ja que a moltes ciutats l'oferta es menor a la demanda o porque solen tenir un preu molt elevat. El servei que oferirem a la nostra guarderia, seria el mateix servei que pot oferir qualsevol altre guarderia de la competència, amb la petita diferencia que nosaltres rebrem als infants a una hora prest que la resta i tancar més tard, per aquells pares que no poden recollir als seus fills més prest. Lo que ens diferenciara de la resta els la nostra flexibilitat d'horaris. •

Posició Comercial

Nosaltres situarem el nostre negoci a la zona sud de l’illa i en una zona propera a la costa perquè en aquestes zones es concentra el sector turístic. La importància de que se localitzi al sud es per que no hi ha moltes competència propera a on posarien el nostre negoci. La importància de situar-nos a prop d’una zona costera on hi hagi molt de turisme es per que hi haurà molts d’hotels, suvenirs, tendes... etc on hi ha molta gent reballant i els horaris en el sector turístics son molt llargs, i normalment quasi agafen tot lo dia. La gent que treballa sol trobar un gran problema per poder compaginar el horari de la seva feina amb els de les guarderies o les persones contractades per cuidar els fills. Altre punt favorable a estar prop a les zones turístiques es que en aquests puestos hi ha molts de serveis com restaurants, bars, zones recreatives.... etc i si els pares dels nins voles passar una nit ells dos sols, sense els nins, el mes probable es que es traslladin a una d'aquestes zones costaneres i si tenim la guarderia a prop el donara confiança i no tendran que fer un llarg trasllat per deixar els nins a la nostra guarderia. •

Aspectes Econòmics

Despeses aproximades per dur a terme la nostra activitat: -Salaris: al començament les sòcies pensam cobrar el salari mínim (al voltant d'uns 600 euros mensuals), fins poder aconseguir beneficis i poder contractar més gent i pujar els nostres sous. -Lloguer del local: 500€ aproximadament. -Electricitat: al voltant d'uns 200€ mensuals -Aigua: 150€ aproximadament. -Mobiliari: 2000€ -Joguines per als infants: 250€ -Altres despeses: 400€


Aspectes Financers

Una vegada realitzats els càlculs inicials d’una manera aproximada, pensam que haurem d’invertir al voltant d’uns 30.000€. Cada una de les sòcies haurà de fer una inversió de 15.000€ per poder dur a terme el nostre projecte empresarial. Al ser una inversió elevada i ja que no disposam de tot els doblers en aquest mateix moment en efectiu, demanaríem un préstec a familiars o coneguts. D'aquesta manera tan sols hauríem de tornar el doblers, cosa que seria diferent si el préstec el féssim amb una entitat financera, ja que a més de tornar-lis el doblers també hauríem de pagar una sèrie d'interessos.

Posició internacional del sector

A continuació exposam les diverses guarderies que podem trobar a nivell Mundial, que serien la nostra competència a gran escala.

http://maps.google.es/maps?hl=es&tab=wl


http://maps.google.es/maps?hl=es&tab=wl

http://maps.google.es/maps?hl=es&tab=wl


2.2 ANÀLISIS DE LA COMPETÈNCIA EN LES EMPRESES DEL SECTOR • Principals empreses de la competència Guarderia Mon Petit (Inca) Carrer Antoni Torrandell, 2 07300 Inca

Tlf: 971 50 53 33 Guarderia Infantil El Jardí (Alcúdia) Carrer Illes Balears, 45 07400 Alcúdia Tlf: 971 89 79 19 http://www.guarderiaeljardin.es/ Centre d'educació infantil Pica-Sol (Llucmajor) Carrer Jaume III, 24 baixos 07620 Llucmajor Tlf: 971 66 14 45 http://www.pica-sol.es/ Escoleta Koala (Palma) Carrer Joan Mas, 3 07010 (Palma) Escoleta Titelles (Manacor) Carrer Sant Rafel, 4 07500 (Manacor) Tlf: 971 84 44 35 Caputxeta Vermella (Palma) Carrer Ausiàs March, 6 07003 Palma Tlf: 971 29 40 05 Guarderia Colònia San Jordi (Ses Salines) Carrer Doctor Barraquer, 5 07638 Ses Salines Tlf: 971 65 57 35 Mama Cangur (Palma) Carrer Joan Mascaro i fornes, 16 07010 Palma Tlf: 971 20 55 13


Anàlisis de les forces competitives

Si observem les guarderies més properes veiem que totes ofereixen un servei de la cura dels nins petits però algunes delimiten les seves edats, tenen uns horaris que no s'adapten als dels pares treballadors i això fa que es vegin obligats a contractar a alguna persona o demanar a algun familiar que el faci el favor de tenir cura del nens fins que finalitzi la seva jornada laboral. Cap guarderia de la zona ofereix un servei nocturn. No ofereixen la possibilitat de realitzar activitats lúdiques fora de la guarderia, no ofereixen un servei de transport per als nens (això ajuda als pares o familiars que no tenen com acompanyar-los), no donen el servei de menjador, ni la d'acollir infants en edat escolar i acompanyar-los tant a l'entrada com la sortida de l'escola i tampoc ofereixen la possibilitat d'acompanyar els nens a consultes mèdiques en cas que els pares no puguin anar. Tots aquestes característiques anteriors són punts a favor per a la nostra empresa que ens ajudaran a innovar en aquest sector i diferenciar-la de la típica guarderia d'infants convencional. Cal destacar que en la nostra zona no hi ha moltes Guarderies això fa que trobem poca oferta de places per a molta demanda.

Fase 2  
Fase 2  

Fase 2 projecte

Advertisement