Page 1

1. DETERMINACIÓ DE LA FORMA JURÍDICA 1.1 CRITERIS SEGUITS PER A L’ELECCIÓ A l’hora d’elegir la forma jurídica que volem triar per la nostra empresa hem de tenir en compte factors com puguin ser: el nombre de socis que participin en l’empresa; la responsabilitat del patrimoni que volem assumir; el tipus de negoci que volem dur a terme; la feina que desenvoluparan les sòcies dins de l’empresa; la previsió d’ingressos que tendrem; etc. Tenint en compte les dades que tenim de la nostra empresa i analitzant els diferents avantatges i inconvenients de les forma jurídiques possibles, pensam que la que millor s’adapta al nostre negoci és la Societat Limitada Nova Empresa (SLNE). El capital que s'ha d'aportar per aquest tipus de societat no és molt elevat; el nombre mínim de socis participatius és un; la responsabilitat és troba limitada al capital aportat, etc. Per aquest motiu hem decidit que el nostre negoci tengui aquesta forma jurídica. CARACTERÍSTIQUES DE LA SOCIETAT LIMITADA NOVA EMPRESA • La denominació social és troba composta pel nom d’un dels socis fundadors, seguit d’un codi alfanumèric i de l’abreviatura SLNE. • La responsabilitat dels socis és troba limitada al capital aportat. El capital social va entre els 3.012 i 120.202 euros, i es troba dividit en participacions. • El nombre de socis va entre 1 i 5, que seran persones físiques. • L’objecte social pot ser: activitat agrícola, ramadera, forestal, pesquera, industrial, de construcció, comercial, turística, de transports, de comunicacions, d’intermediació, de professionals o de serveis.

TRÀMITS DE CONSTITUCIO DE LA SLNE Es pot crear aquesta nova modalitat jurídica de dues formes: presentant els documents necessaris en els organismes públics físicament o bé mitjançant via telemàtica. Nosaltres escollirem la via telemàtica per que així evitem desplaçaments i pèrdua de temps. Per començar hem de omplir el DUE (Document únic electrònic), després podrem consultar a través d'Internet, prèvia autenticació, l'estat del nostre expedient i rebre missatges de text a través del nostre telèfon mòbil on ens comunicar la finalització dels tràmits més significatius

Passes que es realitzen a través de la tramitació telemàtica: 01 - Cumplimentació del Document Únic Electrònic (DUE) El primer pas és la formalització del DUE amb totes les dades necessàries per a la tramitació. Per a això haurem de subministrar la informació necessària perquè el tècnic del PAIT empleni el DUE aportant la documentació que se li exigeixi. Entre les funcionalitats del DUE s'inclouen la incorporació de la denominació social i l'elecció de la cita amb la notaria seleccionada per a l'atorgament de l'escriptura pública de constitució de la societat. Igualment es pot realitzar la reserva del domini d'Internet de la nova empresa. Haurem de triar la forma de pagament o l'ajornament de l'Impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats en la modalitat d'Operacions Societàries La cita amb la notaria s'obté de forma immediata mitjançant una comunicació en temps real amb el sistema de l'Agenda Notarial. Un cop enviat el DUE al STT-CIRCE, haurem d'acudir a la notaria per a l'atorgament de l'escriptura de constitució. El document únic electrònic un cop emplenat, inicia la tramitació telemàtica. A partir d'aquest moment, el


sistema de tramitació telemàtica (STT-CIRCE) envia a cada organisme intervinent en el procés via Internet, la part del DUE que li correspon per a realitzar el tràmit de la seva competència, Pas 02 - Reserva de la Denominació Social El STT-CIRCE sol·licita la reserva de la denominació social al Registre Mercantil Central. El Registre Mercantil Central en resposta a la sol·licitud, envia al STT-CIRCE, el certificat de la Denominació Social i la factura de la mateixa. Pas 03 - Atorgament de l'Escriptura de constitució El STT-CIRCE envia les dades del DUE signades electrònicament, la certificació de la denominació social i la seva factura a la notaria. Acudirem a la notaria, segons la cita concertada, aportant el certificat de desemborsament del capital social i procedirem a l'atorgament de l'escriptura pública de la societat. Pas 04 - Sol · licitud del NIF provisional La notaria envia, a través del STT-CIRCE, l'escriptura a l'Administració Tributària sol·licitant el NIF provisional. Quan l'Administració Tributària rep l'escriptura i la petició de la notaria signada electrònicament, processa la informació i envia el NIF provisional al STT-CIRCE. En aquest mateix punt es fa la tramesa de la Declaració Censal a l'Administració Tributària competent. Pas 05 - Liquidació de l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats Es realitza la petició de la liquidació de l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics. La nostra Comunitat Autònoma envia al STT-CIRCE, el certificat del pagament. Pas 06 - Inscripció en el Registre Mercantil Provincial. Amb el NIF assignat i el pagament de l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, el STT-CIRCE remet al Registre Mercantil Provincial el certificat de la Denominació Social i el certificat del pagament o ajornament del l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. El registrador mercantil comprova les dades de l'escriptura, realitza la qualificació de la mateixa, efectua la inscripció i retornen les dades de la resolució d'inscripció signades electrònicament al STT-CIRCE, els quals es reenvien a la notaria. Pas 07 - Tràmits a la Seguretat Social Els tràmits de la Seguretat Social es posen en marxa a través del STT-CIRCE una vegada que en la notaria s'atorga l'escriptura i es rep el NIF provisional de l'Administració Tributària. El DUE s'envia a la Tresoreria General de la Seguretat Social, per generar els codis de compte de cotització, afiliar si és el cas i donar d'alta als socis i als treballadors de l'empresa, si n'hi ha. La Tresoreria General de la Seguretat Social retorna al STT-CIRCE els codis de compte de cotització, els Números d'Afiliació de socis i treballadors i, finalment, donarà d'alta a n'aquests. Pas 08 - Expedició de l'Escriptura inscrita La notaria rep la informació del Registre Mercantil Provincial i incorpora a la matriu de l'escriptura les dades de la resolució d'inscripció registral remesos pel registre mercantil provincial. Pas 09 - Sol · licitud del NIF definitiu de la societat La notaria sol · licita el NIF definitiu, per a això enviarà la còpia autoritzada de l'Escriptura. Aquesta sol · licitud és enviada a l'Administració Tributària a través del STT-CIRCE. La confirmació del NIF definitiu serà emesa al CIRCE mitjançant un justificant simple de recepció. La recepció d'aquest justificant de recepció finalitza el procés de creació de la nova empresa. La societat serà notificada per part de l'Administració Tributària que a més remetrà el seu NIF definitiu al domicili fiscal de la societat.


Pas 10 - Inscripció de fitxers de caràcter personal en l'Agència Espanyola de protecció de dades S'inscriuen en l'Agència de Protecció de dades dels fitxers de dades de caràcter personal que hem inserit dins del formulari del DUE. Aquesta notificació de fitxers és optativa dins del DUE. 1.2 AVANTATGES I INCONVENIENTS DE LA SLNE Els principals avantatges que trobam a la Societat Limitada Nova Empresa són: • Possibilitat de realitzar tràmits de constitució i posada en marxa per mitjans telemàtics, evitant desplaçaments, amb un estalvi de temps i costos. • Possibilitat de constitució pel procediment presencial, amb els mateixos temps de resposta de notaris i registradors (48 hores), sempre que s'opti per la utilització d'uns estatuts socials orientatius. • L'objecte social és genèric per permetre una major flexibilitat en el desenvolupament de les activitats empresarials sense necessitat de modificar els estatuts de la societat, si bé es dóna opció als socis d'establir, a més, una activitat singular. • Utilització d'una denominació social especial que incorpora un codi alfa-numèric (ID-CIRCE) el que permet la seva obtenció en 24 hores. • No és obligatori portar el llibre registre de socis perquè el reduït nombre de socis no ho fa necessari. • Mesures fiscals per ajudar a superar els primers anys d'activitat empresarial. • Importants facilitats per continuar la seva activitat com a societat de responsabilitat limitada.

Els inconvenients de la Societat Limitada Nova Empresa són: • • • •

Obligatorietat de portar comptabilitat formal. No hi ha llibertat per transmetre les participacions. Necessitat d’escriptura pública per a la transmissió de participacions. No pot emetre obligacions, ni cotitzar en Borsa.

LEGISLACIÓ • R.D. 682/2003, de 7 de juny, pel qual es regula el sistema de tramitació telemàtica. • Ordre JUS/1445/2003, de 4 de juny, pel qual s'aproven els Estatuts orientatius de la societat limitada nova empresa. • Ordre ECO/1371/2003, de 30 de maig, per la qual es regula el procediment d'assignació del Codi ID-CIRCE. • Llei 24/2005 de 18 de novembre de reformes per l'impuls de la productivitat. • Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital.

2. ELECCIÓ DE LA DENOMINACIÓ DE L’EMPRESA La denominació social estarà formada pels dos cognoms i nom d’un dels socis fundadors seguits d'un codi alfanumèric. Aquest codi alfanumèric s'anomena ID-CIRCE. Aquest sistema assegura que la certificació de la denominació social s'obtingui de manera immediata. El procés d'assignació del ID-CIRCE és completament telemàtic, es genera automàticament quan es realitza la tramitació telemàtica de la societat. En el cas d'utilitzar el procediment presencial per a la


constitució de la societat, la sol·licitud de certificació de la denominació es realitza a través del portal Circe (http://www.circe.es). Canvi de denominació social La Llei 24/2005, de 18 de novembre, de reformes per a l'impuls de la productivitat, estableix la possibilitat de canviar la denominació social de la SLNE, després de la seva constitució i permetent utilitzar denominacions socials de fantasia o de caràcter més comercial, sense l'obligatorietat de la fórmula de cognoms i nom més codi ID-CIRCE. A més, si el canvi és realitza en els tres primers mesos des de la constitució de l'empresa els aranzels notarials i registrals corresponents són gratuïts. A l’hora de triar el nom de l’empresa s’ha d’elegir un nom que representi molt bé l’activitat que es vol dur a terme en el negoci. El nom s’ha de pensar molt bé, ja que ens acompanyarà durant tota l’activitat del negoci. Sovint els logotips de les empreses reflexen la imatge de l’empresa i expressen l’activitat que en ella és vol dur a terme. El que volem és que mitjançant el logotip el client l'associï amb l’activitat que realitzam. Els possibles noms que hem pensat són: • • • • • • • • • • • •

Guarderia Es Caragoli Guarderia Xupa Xup’s Guarderia Xupa Xupes Guarderia Els petitons Guarderia Estels Guarderia Mel i sucre Guarderia Querubin Guarderia Primeres passes Guarderia Arc de Sant Martí Guarderia Els tres porquets Guarderia Jardí d’infants Guarderia Angelets

El nom que hem triat pel nostre negoci és el de “Guarderia Mel i Sucre”. El motiu de triar aquest nom és que ens ha resultat fàcil d'aprendre i recordar. Pensam que la gent l’associarà fàcilment amb l’activitat que volem dur a terme.

2.1 ELECCIÓ DEL LOGOTIP I SÍMBOLS REPRESENTATIUS


3. LOCALITZACIÓ DE L’EMPRESA 3.1 NECESSITATS D’ESPAIS, INFRAESTRUCTURES I UBICACIÓ El nostre local està situat als afores del casc urbà ja que així els pares no tindran problemes per estacionar els seus vehicles, a l'hora de deixar els nens, i els pares que vinguin dels pobles veïns no tenen per què ficar-se al centre del poble. El local ha de ser ampli, per dividir la superfície en zones adaptades per a cada activitat, i bastant lluminós. 3.2 LOCALITZACIÓ DE L’EMPRESA I RÈGIMS D’UTILITZACIÓ DE LOCALS, TERRENYS O EDIFICIS La nostra empresa està situada als afores de Felanitx. Hem decidit instal·lar-nos a la via cintura per que és un carrer bastant transitat i molt ampli, això fa que els pares puguin tenir lloc per aparcar quan


acompanyin o recullin els seus fills a la guarderia. Una altra característica que ens ha agradat és que té molt bon accés per als pares dels pobles veïns ja que no tenen necessitat de ficar-se dins del poble. El local és ampli i lluminós per dur a terme la nostra activitat a més en el seu interior disposam d'una petita terrassa interior on els nens podran jugar a l'aire lliure i amb tota seguretat.


3.3PLÀNOLS DELS LOCALS, TERRENYS O EDIFICI


4. L’ADMINISTRACIÓ I ELS SERVEIS GENERALS DE L’EMPRESA 4.1 ORGANITZACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ: ELS ADMINISTRADORS I EL DEPARTAMENT ADMINISTRATIU L'administració de la guarderia la durem a terme entre les dues sòcies ja que tenim els coneixements necessaris per fer aquesta feina. Per exercir les funcions administratives planificarem la forma d'organitzar-nos per endavant, gestionarem la nostra empresa i controlarem el treball realitzat per veure el rumb de l'empresa i anticipar-nos al detectar possibles riscos de fallida. Intentarem coordinar-nos per que cadascuna desenvolupi diferents treballs i que siguin rotatius per no caure en la rutina. D'aquesta manera intentem crear un bon entorn de treball. 4.2 ORGANITZACIÓ DELS SERVEIS GENERALS: NETEJA, VIGILÀNCIA, SEGURETAT Per a la neteja del local, hem decidit fer-ho nosaltres mateixes ja que treballem amb nens petits i normalment se solen embrutar ells i l'entorn en què es troben, a més els nens necessiten estar en un espai net per la qual cosa pensem que és millor que ens encarreguem nosaltres de la neteja ja que estem tot el temps amb ells. Per a la seguretat de la guarderia utilitzarem una companyia que ens ofereix la possibilitat de vigilar el local mitjançant videovigilància i alhora ens dóna la possibilitat de donar als pares contrasenyes perquè puguin observar la guarderia per comprovar, via Internet, el benestar dels nens i el tracte que reben. A part de contractar el servei de vídeo vigilància, també contractem una assegurança de responsabilitat civil per estar coberts en cas d'accident. 5. DETERMINACIÓ DELS COSTOS 5.1 DESPESES I COSTOS DE L'EMPRESA


5.2 QUADRE RESUM DESPESES SERVEIS GENERALS

5.3 QUADRE RESUM DE COSTOS

Les despeses que es reflexen als diferents quadres són aproximades, ja que poden anar variant segons la demanda del negoci. Quants més nins hi hagi a la guarderia les despeses seran més elevades. A més les despeses d’assegurança poden variar, ja que podem rebre algun tipus de bonificació i la quota a pagar serà inferior. També podrem contractar alguna oferta pel servei d’Internet i telèfon.

Fase 7  

Projecte fase 7

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you