Page 1


comerรงviu,


ciutatviva INTRODUCCIÓ Aquest document té com a finalitat presentar totes les accions formatives relacionades amb l’activitat comercial i l’ampli ventall de variables i situacions que incideixen sobre aquesta i, per extensió, empresarial i emprenedora, que s’organitzen des de la Direcció General de Comerç, la Cambra de Comerç de Mallorca i la Regidoria de Comerç de l’Ajuntament de Palma (PalmaActiva). Així, hi trobarem des de formació relacionada amb l’esfera personal, com la intel·ligència emocional i la creativitat, fins a aquelles que entren de ple en l’adaptació a les noves tecnologies, a la informàtica, al coneixement de l’entorn i de les demandes i necessitats de la clientela actual, tot passant pels idiomes, la gestió empresarial, el finançament, entre altres. Tot això en el marc d’una ciutat i d’una regió en la qual s’evidencia la relació de l’activitat comercial amb altres activitats econòmiques, especialment amb les que tenen com a eix central el turisme, i en una societat que veu com s’incrementa notablement la presència de noves aplicacions tecnològiques. Tot plegat, comporta la necessitat de la formació, la innovació, la diversificació...per adaptar-se a les noves realitats des de totes les vessants – com a treballador, emprenedor, titular d’un negoci – i ser competitiu.

OBJECTIU L’objectiu que es persegueix és posar a l’abast de l’empresariat, dels emprenedors i del personal que treballa al comerç recursos formatius per: - Conèixer i aplicar les noves tecnologies tant en la posada en marxa d’un negoci, com en la consolidació i reorientació, expansió, especificació...del negoci. - Introduir les TIC a la vida diària del negoci, atès l’increment de l’ús entre la clientela i de forma global. - Desenvolupar la capacitat d’innovar, de ser flexibles, d’adaptar-se de les empreses i dels negocis locals. - Atendre més i millor la clientela, local i visitant, atesos els canvis de costums, hàbits, necessitats, procedència... - Professionalitzar l’activitat comercial i empresarial i ajudar a la gestió diària del negoci o empresa.


Autenticitat El tracte directe, professional, personalitzat, de confiança...és el tret diferencial que caracteritza el format del comerç tradicional i és precisament sobre el qual volem fer pivotar la millora contínua, l’adaptació al context, la modernització i, com no, la viabilitat i rendibilitat. El repte que volem superar és el de mantenir la identitat gràcies a l’assimilació de noves tècniques i l’alineació amb els canvis que viu la nostra societats des de diferents vessants.

Comerç XXI Ser competitius, presentar un format i una oferta atractiva, satisfer l’expectativa de la clientela i a l’hora fidels als valors inherents que identifiquen el comerç tradicional són motius que ens han d’engrescar a tots – empresariat, treballadors, institucions... – per elaborar una oferta formativa de qualitat i per assistir-hi pensant en la millora professional i en la continuïtat de l’activitat comercial.


OFERTA FORMATIVA Forma’t Actualitzar les habilitats i els coneixements, conèixer les eines per a la gestió actual d’un negoci, avançar-se als interessos de la clientela, agafar el tren de les noves tecnologies i de les aplicacions informàtiques…són alguns dels bons motius pels quals prendre part a alguna de les accions formacions que s’ha previst a aquest Catàleg.

1.IDIOMES: aquelles accions que tenen com a objectiu adquirir o millorar competències lingüístiques en idiomes per poder atendre la clientela potencial i contribuir a la professionalització del personal que fa feina o vol fer feina al Comerç.

6. GESTIÓ DEL PERSONAL I DELS RECURSOS HUMANS: aquelles accions específiques per millorar la gestió del personal que fa feina a l’empresa, tot treballant la vessant de la motivació, la formació interna, la selecció, nòmines, etc.

2.PER A EMPRENEDORS/ES: accions que tenen com a finalitat ajudar a les persones que volen posar en marxa o consolidar un negoci, una empresa, una activitat professional per visualitzar l’escenari en el qual faran feina, requisits d’accés, pla d’empresa, viabilitat del projecte, etc.

7. COMERÇ INTERNACIONAL: les accions formatives que tenen com a finalitat ensenyar els requisits, els tràmits, les oportunitats del comerç internacional per a facilitar la internacionalització de les empreses locals i obrir la porta a mercats nous.

3.INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES: accions que tenen com a finalitat introduir i incrementar els coneixements i les competències en l’ús de sistemes operatius i en l’ús de les TIC en el dia a dia i l’aprofitament dels avantatges que suposa per a l’activitat comercial i empresarial en un entorn dinàmic i global. 4.COMPETÈNCIES PROFESSIONALS I COMPLEMENTÀRIES: inclou les accions formatives que tenen com a objectiu treballar l’àmbit de l’autoconeixement, del creixement personal, dels trets que identifiquen la persona emprenedora, empresària. 5.GESTIÓ EMPRESARIAL: fa referència a les accions que tenen com a finalitat ajudar a la gestió del dia del negoci o empresa. Inclou àmbits tan diversos com: producció, logística, venda, màrqueting, disseny, imatge corporativa, estratègia comercial, posicionament, especialització, diversificació.

8. FINANÇAMENT I GESTIÓ DE LÀREA ECONÒMICOFINANCERA: aquestes accions tenen com a objectiu facilitar la recerca de fonts de finançament i recursos econòmics per l’activitat comercial i empresarial. També, per contribuir a la gestió específica de l’àrea econòmicofinancera. 9. NORMATIVA COMERCIAL: les que tenen com a objectiu apropar al titular del comerç la normativa vigent que regeix a l’àmbit de l’activitat comercial. 10. ESTUDIS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL EN COMERÇ: recull les accions específiques i pròpies de l’àmbit acadèmic de la Formació Professional.


Foto: Marta Tous

IDIOMES PER A EMPRENEDORS/ES INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES COMPETÈNCIES PROFESSIONALS I COMPLEMENTÀRIES GESTIÓ EMPRESARIAL GESTIÓ DEL PERSONAL I DELS RECURSOS HUMANS COMERÇ INTERNACIONAL FINANÇAMENT I GESTIÓ DE LÀREA ECONÒMICOFINANCERAz NORMATIVA COMERCIAL ESTUDIS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL EN COMERÇ

Catalogo unico  
Advertisement