Page 1

Yýl:35

Sayý: 5016 05 Ekim 2010 Salý 25 Kr

Aliaða Zeytin Üreticileri Birliði Kuruldu Çoðunluðu Yeniþakranlý 26 zeytin üreticisi bir araya gelerek 'Aliaða Zeytin Üreticileri Birliði'ni kurdu. Birlik kurucu Baþkaný Mustafa Uyar, “Amacýmýz daha bilinçli, daha verimli zeytin yetiþtirmek” dedi. Ýlk icraatlarýnýn; yaklaþýk 600 bin TL.ye mal olduðunu, S.S. 192 Nolu Zeytindað Zeytin ve Zeytinyaðý Tarým Satýþ Kooperatifi Yeniþakran Zeytin Ýþleme Tesisi'nin kurulmasý olduðunu da belirten Mustafa Uyar, Bir ay içerisinde genel kurul yaparak yeni üye kayýtlarýna baþlayacaklarýný belirtti. >>>>>3’DE

zmir 1. Amatör Küme 1. Grup’ta oynanan ilk hafta karþýlaþmasýnda Aliaðaspor deplasmanda Dikilispor’u 3–2 yenerek lige 3 puanla baþladý. 9’DA

Ý

Aliaða Petkim: 64 Banvit:79 Yeniþakran Belediyesi’nde zeytin üretecilerinin tesbiti için bir birim oluþturduklarýný belirten Belediye Baþkaný Ýbrahim Etem Yorulmaz, Birlik Baþkaný Mustafa Uyar 2. Baþkan Yasin Aydýn, yönetim Kurulu üyeleri Erdinç Erdur, Nail Ercan ve Mehmet Uyar ile zaman zaman toplantýlar yaparak birliðin çalýþmalarýný deðerlendiriyorlar.

Kaya Ayakkabý ikinci maðazasýný Aliaða’da açtý

Dünya Öðretmenler Günü Kutlanýyor

B

SEVGÝ ÝÇÝN YAÞAMAK Bugünlerde basýnda ve medyada sýkça olarak rastladýðýmýz bazý çocuklara uygulanan þiddet ve çocuklarýn internetten öðrendikleri tehlikeli þiddet içeren oyunlar. >>> 4’DE

Salih KARADAYI

irleþmiþ Milletler Eðitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), 1994'ten beri 5 Ekim'i Dünya Öðretmenler günü olarak ilan etmiþti. BM'e baðlý 100'den fazla ülkede her yýl kutlanmakta olan Öðretmenler günü, bBilindiði gibi, Ülkemizde1981 yýlýndan, Atatürk'ün 100. doðum yýldönümü ve baþöðretmen olduðu gün olan 24 Kasým'ý öðretmenler günü olarak kutluyor. 4’de

Ýsmail KÖYLÜ

3 puan 90+3’de geldi

M

enemenin tanýmýþ simalarýndan Süleyman Kaya ve oðullarý Menemende Birinci Þubesi bulunan Kaya Ayakkabý maðazasýnýn ikinci þubesini Aliaða'da törenle açtý. >>> 4’DE

6. Geleneksel Banvit-TÜBAD Turnuvasý’nýn son gün maçlarýnýn ilkinde Banvit, Aliaða Petkim'i 79-64’lük skorla yenerek turnuvayý 5. sýrada tamamladý. Karþýlaþmanýn ilk 2 dakikasýnda takýmlar üst üste hücum ribauntlarý sonucu çok sayýda hücum fýrsatý yakalasalar da isabetli þut bulma konusunda baþarýsýz oldular ve ilk 2 dakika 2-2’lik eþitlikle sonlandý. >>> Sayfa 9’DA

Paþa Þimþek hastalýðýna yenik düþtü

...GEÇMÝÞTEN GELECEÐE...

D

eðerli arkadaþlarým, þu an Ülkemizde yandaþ olmayan medya, kiþi ve kuruluþlar üzerinde bir takým baskýlarýn uygulandýðý bir gerçek. 5’de

A

liaða’nýn tanýnmýþ simalarýndan Paþa Þimþek(59) verdiði yaþam mücadelesinde yenik düþerek, hayata gözlerini yumdu >>> 5’DE


2

05 Ekim 2010 Salý

Grip hastalýðý kapýda Lezzet DÜNYASI Sonbaharýn gelmesiyle birlikte soðuyan havalar grip hastalýðýna yakalanma riskini arttýrýyor. Ateþ, öksürük, baþ aðrýsý, halsizlik ve kas aðrýlarý ile seyreden akut bir virüs hastalýðý olarak tanýmlanan grip önemsenmediði takdirde ölümlere neden olabiliyor. Soðuk algýnlýðýyla büyük benzerlikler gösteren grip hastalýðý, kas aðrýsý, baþ aðrýsý ve ateþlenme þeklinde benzer hastalýklardan ayýrt edilebiliyor. Uzmanlar, ülkeler ve kýtalar arasý yaygýnlaþma özelliðine sahip bir hastalýk olarak ciddi akciðer hastalýklarýna yol açan gribin diðer solunum hastalýklarýndan farklý olduðunu belirterek tedbir alýnmasý gerektiði konusunda uyarýyor.

Mýsýrlý pilav Malzemeler 1 çorba kasesi prinç 1,5 çorba kasesi su 2 yemek kaþýðý sývýyað 1 yemek kaþýðý tereyað 1 kutu mýsýr 1 tatlý kaþýðý tuz Gribe karþý alýnmasý gereken tedbirlerin baþýnda grip (Ýnfluenza) aþýsý olduðunu belirten uzmanlar bu aþýnýn Eylül ve Aralýk aylarýnda yapýlmasý gerektiðini dile getirerek, doðal yollarýn da ihmal edilmemesi gerektiðini vurguluyor. Hastalýðýn ortalama bir hafta sürdüðünü ifade eden uzmanlar bunun bazen iki haftaya kadar çýkabildiðini belirterek bu tür durumlarda hekimlere müracaat edilmesi gerektiðini kaydetti.

Süt ürünlerini tüketmek için 10 neden

Süt ürünleri bulunduran yiyecekler yüksek kalitede protein içerir. Süt tüm temel amino asitlere sahiptir, bu nedenle bir protein kaynaðý olarak et ya da balýk gibi iyidir.

Süt egzersiz sonrasý için büyük bir sývýdýr. Hidrotasyon için suya, kalsiyuma ve terle kaybedilenin yerine geçmek üzere potasyum ve sodyum gibi elektrolitlere, kaslarda enerjiyle yer deðiþtirmek üzere karbonhidrata Bir bardak süt ya da 30 gr peynir 8 gr protein ve hýzlý iyileþmek için proteine sahiptir. saðlar. Yaðsýz süt ulaþýlabilir zayýf protein kaynaklarýndan biridir. Az yaðlý süt ve diðer süt ürünleri yüksek kan basýncýný önleyebilir. Küçük bir miktar süt proteini, sebze proteini ile birleþtiðinde, sebze proteinlerinin besinsel Günde bir fincan yoðurt baðýþýklýk kalitesini önemli derecede arttýrýr. fonksiyonlarýný artýrýr ve birkaç soðuk algýnlýðý ve tekrarlama sýklýðýnýn, ateþ ve Süt, yiyeceklerin enerjiye dönüþtürülmesinde diðer enfeksiyonlarýn azaltýlmasýnda gerekli bir B vitamini olan mükemmel bir yardýmcý olur. riboflavin kaynaðýdýr. Bir 225 gram bardak süt ya da bir fincan yoðurt bu besin için Süt ulaþýlabilen besin yoðunluðu en fazla günlük ihtiyacýnýzýn %25 ini saðlar. yiyeceklerden biridir. Protein, kalsiyum, fosfor, potasyum, D vitamini, A vitamini, Süt, yoðurt ve peynir vücudumuzun en iyi riboflavin, B 12 vitamini ve karbonhidratlarý kalsiyum kaynaklarýdýr. Bir 225 gram fincan içeren 9 besini önemli miktarlarda içerir. süt günlük gereksinmenin %30 unu saðlar ve diðer kaynaklardaki kalsiyumdan daha kolay emilmiþtir. Kalsiyum kemik kütlesinin inþasýna ve ana kemik yoðunluðuna yardýmcý olur. Bunun için, osteoporozu önleyen önemli Kumlama ve boyama ekipmanlarý bir yiyecektir. konusunda çalýþacak pazarlama elemaný aranýyor Süt, kalsiyumun optimal emilimi ve kemik mineralizasyonu için gerekli bir besin olan D vitaminini saðlar. Bir 225 gram bardak günlük almanýz gerekenin %25’ini verir.

ELEMAN ARANIYOR

TEL: 05545366779

Yapýlýþý Pirinci üstünü geçecek kadar sýcak suda 20 dakika kadar bekletin( içine bir çay kaþýðý kadar da tuz atýn).Daha sonra princi yýkayýp süzün.Bir tencereye sývýyað ve tereyaðýný koyun princi karýþtýrarak iki üç dakika kavurun.Daha sonra suyunu katýn,mýsýrý ve tuzunu ekleyip kýsýk ateþte piþmeye býrakýn.Pilavýn beyaz olmasý için içine bir iki damla limon damlatýn.Üzeri göz göz olunca kontrol edin piþtiyse altýný kapatýp tencereye peçete koyup aðzýný kapakla örtün 15 -20 dakika dinlenmeye býrakýn.Afiyetolsun.

***

Eriþteli Tavuk Malzemeler: 50 g margarin 400 g tavuk göðsü 2 adet kýrmýzý dolmalýk biber 5-6 yeþil tatlý sivribiber 2-3 adet soðan 1 büyük havuç 1 yemek kaþýðý þeker 1 limon ½ su bardaðý ince eriþte tuz kimyon 2 kaþýk soya sosu Hazýrlanýþý Kýyýlmýþ soðaný, ince uzun doðranmýþ biberleri ve havucu margarin ile birkaç dakika piþirin; içine küçük küçük kýyýlmýþ tavuklarý ilave edin; kýsýk ateþte piþirin. Kabuksuz, küp þeklinde küçük küçük doðranmýþ limonu ilave edin; içine tuz, þeker, kimyon ve soya sosu katýp karýþtýrarak 3-4 dakika piþirmeye devam edin. Eriþteleri ekleyip 10-12 dk. piþirin, sýcak servis yapýn.

*** Fýrýnda Domates Malzemeler (2 kiþilik) 160 gr tonbalýðý konservesi 2 domates 50 gr çerkez peyniri 1 haþlanmýþ yumurta 15 gr (çorba kaþýðý) margarin 3 taze soðan 5-6 adet siyah zeytin 1 çorba kaþaðý galeta unu 1 çorba kaþaðý kýyýlmýþ dereotu Hazýrlanýþý Tonbalýðýný ufalayýn. Yumurta, taze soðan ve çekirdeði çýkarýlmýþ zeytinleri küçük küçük doðrayýn. Büyük domatesleri ortadan kesin. Tonbalýðý, taze soðan, yumurta, margarin, galeta unu, zeytin, dereotunu karýþtýrýn. Kubbe gibi domateslerin üzerine doldurun. Üzerlerine yuvarlak bir dilim çerkez peyniri koyup 180 derece ýsýltýlmýþ fýrýnda 13 dakika piþirin.


3

05 Ekim 2010 Salý

Aliaða Zeytin Üreticileri Birliði Kuruldu

Turgut Oðuz’dan Dünya Öðretmenler Günü mesajý

Belediye Baþkaný Ýbrahim Etem Yorulmaz, Birlik Baþkaný Mustafa Uyar 2. Baþkan Yasin Aydýn, yönetim Kurulu üyeleri Erdinç Erdur, Nail Ercan ve Mehmet Uyar ile yapýmý süren zeytinyaðý iþleme fabrikasýnda incelemelerde bulundular. Günün anýsýna objektiflerimize poz verdiler Çoðunluðu Yeniþakranlý 26 zeytin üreticisi bir araya gelerek 'Aliaða Zeytin Üreticileri Birliði'ni kurdu. Birlik kurucu Baþkaný Mustafa Uyar, “Amacýmýz daha bilinçli, daha verimli zeytin yetiþtirmek” dedi. Binlerce zeytin üreticisinin bulunduðu Aliaða'da üreticiler, daha bilinçli tarým yapmak için 'Aliaða Ýlçesi Zeytin Üreticileri Birliði'ni kurdular. Yeniþakranlý 16 zeytin üreticisi, her konuda olduðu gibi tarýmda da baþarýnýn örgütlenmeden geçtiði gerçeðinden hareketle 'Aliaða Ýlçesi Zeytin Üreticileri Birliði' ni kurduklarýný belirten Birlik Kurucu Baþkaný Mustafa Uyar, Ýzmir Kalkýnma Ajansý'nýn, Ýlçe Tarým Müdürlükleri ile ortaklaþa düzenlediði 'Ýyi Tarým Uygulamalarý' konulu, konferans ve eðitimlerden yola çýktýklarýný ifade ederek, bir ay içerisinde genel kurul yaparak üye kayýtlarýna baþlayacaklarýný söyledi.

Petkim’den emekli olan Birlik Baþkaný Mustafa Uyar, elinde

Aliaða Belediye Baþkaný Turgut Oðuz; “5 Ekim öðretmenlerin sadece okulda deðil toplumdaki önemini düzenleyen gündür” dedi. Çaðdaþ ve nitelikli bir eðitimin gerçekleþmesinde öðretmenlerin öneminin büyük olduðunu belirten Aliaða Belediye Baþkaný Ömer Turgut Oðuz 5 Ekim Dünya Öðretmenler Günü nedeniyle yayýnladýðý mesajýnda ‘’Büyük bir özveri ile çalýþan öðretmenlerimiz, geleceðimizi emanet ettiðimiz çocuklarýmýzý gençliðimizi yetiþtiren, verdikleri eðitim öðretimle topluma þekil veren yüce bir görevin fedakâr temsilcileridir. Onlar sadece okulu, öðrencileri deðil tüm toplumu düzenleyen kiþilerdir’’ dedi.

dosyalarý ile 24 saatini yörenin zeytin üreticileri için harcýyor.

'DAHA BÝLÝNÇLÝ TARIM YAPACAÐIZ' ve yaptýrmak, Avurupa Birliði'ne üyelik sürecinde her konuda örgütlü ve -Üyelerimizin ürünlerine pazar bulmak ve ürünlerin pazara eðitimli kiþi ve kurumlar istendiðini belirten Mustafa Uyar, arzýný düzenlemek, “5200 Sayýlý Tarýmsal Üretici Birlikleri Kanununda -Üyelerimize üretim teknikleri, hasat, depolama, paketleme öngörülen Zeytin Üretimini talebe göre planlamak, ürün konularýnda teknik destek saðlamak kalitesini iyileþtirmek, pazarda geçerli norm ve standartlara -Üyelerimize girdi temininde yönlendirici yardýmlarda uygun sevk etmek ve ürünlerin ulusal ve uluslararasý ölçekte bulunmak, pazarlama gücünü arttýrýcý tedbirler almak amacýyla biz de -Ýç pazara ve ihracat uygun çeþitlerin üretilmesini saðlamak, birliðimizi kurduk” dedi. -Eðitim ve yayým hizmeti vermek, danýþma hizmeti saðlamak, Birliðin, baþta Yeniþakran olmak üzere çevre köylerde zeytin -Ürün kalitesini iyileþtirici tedbirler almak ve ürün üreticiliði yapan 16 kiþi ile kurulduðunu belirten Mustafa standartlarýný uygulamak, Uyar, Aliaða, köy ve beldelerinde binlerce zeytin üreticisi -Çiftlik düzeyinde yapýlan tarýmsal uygulamalarý izlemek ve bulunduðunu hatýrlattý. kayýtlarýný tutmak, “Birliðimizin her türlü kuruluþ aþamalarý tamamlandý. Bir ay -Paket ambalajlar ile ilgili standartlarýn uygulanmasýný içerisinde ilk kongremizi yaptýktan sonra üye kayýtlarýna saðlamak, baþlayacaðýz. Birliðimize üye olmak isteyen zeytin -Üyelerine ürün depolanmasýna, gerektiðinde bu amaçla depo üreticilerinin; öncelikle çiftçi belgesi sahibi olmasý kiralanmasýna yardýmcý olmak. gerekiyor. Bunun yaný sýra Birliðin bulunduðu üretim -Ürünlerin tanýtýmý ile ilgili faaliyetlerde bulunmak ve ürünler dalýnda Tarým ve Köy Ýþleri Bakanlýðýnca sertifika veya ile ilgili her türlü kaydý tutmak diye sýralanabileceðini açýkladý. benzeri belge veriyorsa adýna Mustafa Uyar (Bþkan),Yasin tanzim edilen belgesi de almasý Aydýn (2. Baþkan), Erdinç Erdur, gerekir” diyen Mustafa Uyar, Nail Ercan ve Mehmet Uyar'dan Birliðe tüzükte üye olma oluþan birliðin ilk icraatýnýn koþullarýna haiz olan tüm Aliaðalý yaklaþýk 600 bin TL.ye mal Zeytin üreticilerinin üye olduðunu, S.S. 192 Nolu olabileceðini sözlerine ekledi. Zeytindað Zeytin ve Zeytinyaðý BÝRLÝÐÝN KURULUÞ Tarým Satýþ Kooperatifi AMAÇLARI Yeniþakran Zeytin Ýþleme Ýzmir Kalkýnma Ajansý-ÝZKA'nýn Tesisi'nin kurulmasý olduðunu da baþlatmýþ olduðu 'Ýyi tarým belirten Baþkan Mustafa Uyar, uygulamalarýndan yola çýkarak, Birlik bünyesinde profesyonel zeytinde daha iyi verim elde olarak çalýþmak üzere bir ziraat etmek için yola çýktýklarýný mühendisi alacaklarýný ifade etti. belirten Baþkan Mustafa Uyar, 'Her köye bir ziraat mühendisi' Aliaða Zeytin Üreticileri projesi kapsamýnda yöredeki Birliði'nin neyi amaçladýðýný þu köylere yýllardýr hizmet veren sözlerle ifade etti; Ziraat Mühendisi Tenzile Öz'ün “Birliðimiz, öncelikle kendilerine büyük katkýlar yöremizdeki zeytin üreticilerinin saðladýðýný ve Birliðin Kurulmasý kaliteli zeytin ve zeytinyaðý aþamasýnda kendilerine de çok Baþkan Mustafa Uyar, birliðin giriþimleriyle üretmesi ve ürettiði mahsulün yardýmcý olduðunu belirten yapýmýna baþlanan S.S. 192 Nolu Zeytindað karþýlýðýný almasýný amaçlamýþtýr. Baþkan Uyar, bizim aracýlýðýmýzla Zeytin ve Zeytinyaðý Tarým Satýþ Kooperatifi Bunun için; kendisine ve Ýlçe Tarým Yeniþakran Zeytin Ýþleme Tesisini gururla -Üyelerimizin ürettikleri ürünlerle Müdürlüðü'ne de teþekkürlerini gezdirdi. ilgili piyasa araþtýrmasý yapmak iletmemizi istedi.

5 Ekim’in Birleþmiþ Milletlerin Eðitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nce(UNESCO) 1994’te Dünya Öðretmenler günü ilan ettiðini belirten Baþkan Oðuz “5 Ekim öðretmenlerin sadece okul içinde deðil, toplum içinde de yerine getirdikleri iþlevlerin taþýdýðý önemi, uluslararasý düzeyde belgeleyen, öðretmenlerin tüm sorunlarýný ele alan ve durumlarýný tüm ayrýntýlarý ile düzenleyen bir belgedir, Dünya Öðretmenler Günü öðretmenlerin dünya çocuklarý için daha iyi bir gelecek saðlamada öðretmenlerin rolünün anlaþýlmasýnda toplumun dikkatinin çekilmesi fýrsatýný saðlamaktadýr.” dedi. Öðretmenlerin zor koþullar altýnda yaþadýðýný bu durumunda eðitimin kalitesi olumsuz yönde etkilediðini belirten Baþkan Oðuz ‘’ Öðretmenlerimiz içinde bulunduklarý birçok sýkýntýlara raðmen görevlerini en iyi þekilde yerine getirme çabalarý toplumun tüm kesimleri tarafýndan takdir edilmektedir. Öðretmenliðin uluslararasý standartlara uygun ve bilimsel bir anlayýþla yapýlandýrýlmasý ve öðretmenlerin ekonomik, sosyal, mesleki ve özlük sorunlarýnýn çözülmesi ayrýca sýnýflandýrýlmamasý gerekir’’ dedi. Öðretmenlerin yaþadýðý tüm sorunlarýn bir an önce kalýcý olarak çözülmesini umduðunu belirten Baþkan Oðuz “Ulu Önder Atatürk'ün, 'Fikri hür, vicdani hür, irfaný hür nesiller yetiþtirin’ öðüdünden taviz vermeden nesiller yetiþtiren öðretmenlerimizin 5 Ekim günü Dünya Öðretmenler Günü’nü kutlarým’’ dedi


4

05 Ekim 2010 Salý

Ýsmail KÖYLÜ

ekspres@aliagaekspres.com.tr ÇOCUKLARIMIZIN ÝNTERNET BAÐIMLILIÐI VE OYNADIKLARI OYUNLARIN YARATTIÐI TEHLÝKELER Evet, son zamanlarda geleceðimizin garantileri olan çocuklarýmýza dair basýnda ve medyada çýkan haberlerin hiçte iç acýcý olmadýðýný , yýlda binlerle ifade edilen boyutlarda çocuklarýmýzýn evlerden kaçtýðý veya kaçýrýldýðý, özellikle büyük kentlerde dilendirildikleri, hatta henüz küçük yaþlarda kollarý ve bacaklarý kýrýlarak acýndýrýlmak sureti ile daha fazla para toplamasýný isteyen gaddar insanlarýn tuzaklarýna düþtüklerini üzülerek ve acýyarak seyrediyoruz. Tabii bunlar þanslarý olup yakalananlar. Ya yakalanmayanlar… Birde asýl tehlike, küçük yaþlarda baþlayan “internetlerde ki çocuk oyunlarýnýn” vurdulu kýrdýlý hep þiddet içeren filimlerle, sanal oyunlar o yaþtaki çocuklarýn bazýlarýnda o kadar etki býrakýyor ki bunlarý evlerinde “anne ve babalarý yokken” kendi aralarýnda denemeye kalkmalarý ve sonunda bir çok üzücü yaralanmalarýn veya ölümlerin olmasýna sebep dahi olmaktadýrlar. Ýþte bu durumu fark eden RTÜK yeni kararlar alma noktasýna geldiðini açýklamak zorunda kaldý. Dünyanýn neresine gidersek gidelim çocuk , çocuktur, yaþamýn doðasýnda olan çocuklar o yaþlarda gördüklerini doðal olarak yapmak isteyen veya öðrenmek isteyen bir meraklýlýk duygularý içinde olmaktadýrlar… Bu itibarla çocuk psikolojisini çok bilmek gerekmektedir, vahþi doðada bile canlý türlerin yavrularýný iyi eðitmek için zaman zaman onlarý ayaklarý ile nasýlda tokatladýklarýný belgesellerde görmekteyiz. Her ailenin asýl gayesi çocuklarýn önce aile içi terbiyeleri ve okullarýnda öðretmenlerinden aldýklarý disiplin ve eðitimleri ile onlarýn en iyi bir þekilde yetiþtirilmesinin saðlanmasý amaçtýr…Aksi halde, anne baba kontrolü ve himayesi olmayan ve baþý boþ sokaklara salýnan çocuklarýmýzdan aile ve ulus olarak ne hayýr bekleyebiliriz ki? Sevgi ve saygýlarýmla. BEN GÝBÝ SEVEBÝLSEN Bir fýrtýna gibi esiverdin þu gönlüme Es be güzelim, bu gönlüm sensiz neylesin, Lale zarým sen getirdin baharý ömrüme Gönlümde ki sevdanla inan bir ömürsün… Sensiz geçen her günüm ölümümdür benim Ýçimdeki sana olan özlemimi ah bir bilebilsen, Ýsterse geçip gitsin yýllar, geçip gitsin ömrüm Caným verirdim uðruna ben gibi sevebilsen…

www.aliagaekpres.com.tr

HEMEN TIKLAYIN

Bu bilgisayarlar sadece ders yapmak ve araþtýrmak için

A

liaða Belediyesi Ýnternet Evi öðrencilere ücretsiz hizmet veriyor. Öðrencilerin derslerine kaynak, araþtýrmalarýna yardýmcý olmak için kurulan Ýnternet evindeki bilgisayarlar baþka bir amaç için kullanýlamýyor. Teknolojinin geliþmesi ile beraber öðrencilerin araþtýrma yapmalarýnýn ve bilgilenmelerinin kolaylaþtýðýný belirten Aliaða Belediye Baþkaný Turgut Oðuz “Aliaða Belediyesi Ýnternet Evinde öðrenciler ücretsiz olarak rahat ve huzur içerisinde derslerine çalýþabiliyor. Ýnternet Evinin gerek belediye bünyesinde olmasýndan gerekse bilgisayarlarýn ders ve araþtýrma haricinde kullanýlmamasý dolayýsýyla veliler çocuklarýný güven içerisinde buraya gönderiyorlar. Özellikle günümüzde

eðitim sisteminin araþtýrma üzerine kurulu olmasý öðrencilerin internet üzerinden araþtýrma yapmasýný arttýrýyor. Öðrencilerimiz internet evimizden ücretsiz olarak faydalanabilirler.” Dedi. Ýnternet Evi’ndeki tüm bilgisayarlarýn koruma programý ile kontrol altýnda tutulduðunu belirten Oðuz “Velilerin çocuklarýný güven içinde internet evimize göndermelerindeki en büyük etkenlerden biride tüm bilgisayarlarýn koruma programý ile kontrol altýnda olmasýdýr. Öðrenciler bilgisayarlardan ders ve araþtýrma

yapma haricinde kullanamýyor.” Dedi. Ücretsiz olarak eðitim veren Ýnternet Evi Demokrasi Meydanýnda bulunan Aliaða Belediyesi Nadir Nadi Kütüphanesi ile ayný binada; hafta içi 08.30–17.30 Cumartesi günleri ise 9.30–17.30 saatleri arasýnda hizmet veriyor.

Dünya Öðretmenler Günü Kutlanýyor Eðitim Emekçileri, Öðretmenler Günü ilanýnda, UNESCO'dan 13 yýl evvel davranmýþ olmasýna raðmen, ülkemizde eðitime gereken önemin halen verilememiþ olmasýna dikkat çekti. Nitelikli eðitim, nitelikli öðretmenle olur. 5 Ekim Dünya Öðretmenler günü nedeni ile bir basýn açýklamasý yapan EðitimSen Aliaða Ýlçe Temsilcisi Çetin Ekinci, Son yýllarda 5 Ekim'in, “nitelikli eðitim Ekinci, “Son dönemde için nitelikli ivme kazanan eðitimin paralý hale getirilmesi ve öðretmen” özelleþtirilmesi anlayýþýnýn ve giriþimlerine karþý, 5 kamusal eðitimi Ekim Dünya savunan Öðretmenler Günü'nü yaklaþýmýn tüm eðitim ve bilim simgeleþtiði bir emekçileri için birlik ve gün olarak öne mücadele günü olarak çýktýðýný görmektedir’dedi. belirttiði bildirirde aþaðýdaki konulara yer verdi. Eðitim-Sen Aliaða Ýlçe Temsilcisi Ekinci, bir yandan yýllar içinde uygulanan yanlýþ ekonomik politikalar ve tercihler sonucu ekonomik ve sosyal açýdan çökertilen eðitim emekçileri, geçinebilmek için ek iþ yapmak zorunda kaldýklarýný belirttiði bildiride, öte yandan da, Okullarda dersler boþ geçtiðini ama bu arada 300.000 öðretmen dýþarýda atanmayý beklemekte olduðunu bunun da siyasi iktidarlarýn en büyük ayýbý olduðuna vurgu yaptý. EÐÝTÝMSEN Ýlçe Temsilcisi Çetin Ekinci, “Son dönemde ivme kazanan eðitimin paralý hale getirilmesi ve özelleþtirilmesi giriþimlerine karþý, 5 Ekim Dünya Öðretmenler Günü'nü tüm eðitim ve bilim emekçileri için birlik ve mücadele günü olarak görmektedir. Sendikamýz kamusal, nitelikli, parasýz, bilimsel, demokratik, laik herkese ulaþýlabilir bir

eðitimin yaþam bulmasý için geçmiþte nasýl mücadele etti ise, bugün ve gelecekte de bu haklý mücadelesini kararlýlýkla sürdürecektir. “ diyerek, tüm öðretmenlerin 5 Ekim Dünya Öðretmenler Günü'nü kutluyor, daha güzel eðitim ve öðretim ortamlarýnda buluþmayý dileyerek, bu gün temsilcilik düzeyinde, okullarda öðretenlere gül daðýtarak temsili bir kutlama gerçekleþtireceklerini belirtti.

Kaya Ayakkabý ikinci maðazasýný Aliaða’da açtý

Açýlýþa;Menemen Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkaný Mesut Damar ,Esnaf Kredi Kefalet Baþkaný Sabri Kurt, Aliaða Esnaf Odasý Baþkaný Hüseyin Ekren ve çevre dükkan sahipleri katýldýlar. Menemen Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkaný Damar; yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda biz her zaman Mahmut Kaya'yý kendimize örnek aldýk, eðer bugünlere geldiysek bu onun çalýþkanlýðý ve önderliði eþliðinde olmuþtur dedi. Ayrýca üçüncü ayakkabý maðazasýný da açmak dileðiyle konuþmasýný sonlandýran Damar konuþmasýnýn ardýndan Süleyman Kaya ve oðullarý ile birlikte açýlýþý gerçekleþtirdi.


5

05 Ekim 2010 Salý

Özgür Bozkurt memleketinde Paþa Þimþek hastalýðýna . .GEÇMÝÞTEN GELECEÐE.. Salih KARADAYI topraða verildi yenik düþtü pasa-1947@hotmail.com SIKIYÖNETÝM

F

oça Baðarasý 7'nci Jandarma Er Eðitim Tugayý'nda görevli Jandarma Astsubay Kýdemli Çavuþ Özgür Bozkurt, Aliaða'da ki evinde önceki sabah 04.30'da beylik tabancasý ile intihar ettiði öne sürülen Jandarma Astsubay Özgür Bozkurt'un cenazesi gece yarýsý karayolu ile Sivas Askeri Hastane Morgu'na getirildi. Bozkurt'un cenazesi daha sonra Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Þeyh Þamil Camisi'ne getirildi. YAPIMINDA ÇALIÞTIÐI CAMÝDE TÖREN Öðle namazýna müteakiben kendisinin ve babasýnýn da inþaatýnda çalýþtýðý camide kýlýnan cenaze namazýna 5'inci Piyade Er Eðitim Tugay Komutaný Tuðgeneral Muammer Bayram, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýsmail Alkan, askeri ve sivil erkan, astsubayýn akraba ve yakýnlarý ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Cenaze götürülürken cami avlusuna gelen annesi Dürdane Bozkurt ve yakýnlarý gözyaþý döktü. Askeri yetkililer Astsubay Bozkurt'un ölümündeki þüphenin devam ettiðini ve askeri savcýlýðýn soruþturmayý sürdürdüðünü açýkladý. Kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Türk bayraðýna sarýlý Bozkurt'un cenazesi askerlerin eþliðinde Yukarý Tekke'de bulunan sýra mezarlýðýnda topraða verildi.

Ýngilizce öðretmenlerinden baþarý

T

ürk Eðitim Derneði ( TED ) ve British Council iþbirliði ile gerçekleþtirilen, Ýngilizce öðretmenlerinin mesleki geliþimlerine katký saðlamaya yönelik ETTO ( English Teacher Training Online ) kursu gerçekleþtirildi. TED Aliaða Koleji Ýngilizce öðretmenlerinden Arzu YAKIN ve Pýnar ÇETÝNER kurslara katýlýp eðitimlerini baþarýyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandýlar. “Sýnýf yönetimi, müfredat içerikleri, öðrenme ve öðretme yöntemleri, örnek ders sunumlarý, olasý sýnýf içi sorunlara kalýcý

çözümler geliþtirme, eðitim öðretimde hedef belirleme, yabancý dil öðretiminde kitap dýþý materyallerin, þarkýlarýn ve oyunlarýn öðrenmeye katkýsý” baþlýklarý programýn temel konularýný oluþturdu. TED Aliaða Koleji Ýngilizce Bölüm Baþkaný Hacer ERSEZEN, 2010-2011 Eðitim Öðretim yýlýnda, Okul öncesi ve ilköðretim 1. Kademe öðretmenlerine yönelik “ETTO” kurslarýna devam edileceðini ifade etti. Bunun yanýnda ilköðretim 2.kademe ve lise öðretmenlerine yönelik “TKT 2-3” adý altýnda 50 saatlik bir kursun daha programa eklendiðini belirtti.

Ýlçemiz, inþaat sektöründen, ithalat ve ihracata kadar deðiþik sektörlerde cesur bir yatýrýmcýsýný yitirdi. 1951 doðumlu olan Paþa Þimþek(59), bir süredir kalp damar týkanýklýðý teþhisi ile tedavi görmekteydi. Aþýrý kilolarý nedeni ile ameliyat edilemeyen ve bu yüzden ilaçla tedavisini sürdüren Þimþek, dün yaþama veda etti. Paþa Þimþek dün Aliaða Merkez Caminde öðle namazýný müteakiben kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan ailesi, yakýnlarý ve sevenlerinin katýldýðý kalabalýk bir vatandaþ topluluðu tarafýndan Aliaða Þehir Kabristanlýðýna topraða verildi.

Astsubaylar meydanlara iniyor Türk silahlý kuvvetlerinin temel taþý olan Astsubaylar 36 yýl aradan sonra 09 Ekim 2010 tarihinde Ankara sýhhiye meydanýnda miting düzenliyor. Türkiye Emekli Astsubaylar Derneðinin (TEMAD) düzenlediði mitinge yurdun dört bir köþesinden 10 binin üzerinde emekli Astsubayýn katýlmasý bekleniyor. 1974 yýlýnda verilmeyen haklarý nedeniyle miting yapan Astsubaylar izinsiz katýldýklarý gerekçesiyle cezalandýrýldý,sürgün edildi,bir kýsmý ordudan ihraç edildiði belirtirken, yýllarca dað,taþ demeden 24 saat esasýna göre görev yapan,doðan evladýný 6 ay

sonra görebilen Astsubaylar,açlýða mahkum edilmiþ,haklarýný alabilmek için yaptýklarý müracaatlar sonuçsuz kaldýðý kaydedildi. Abdi Ýpekçi parkýnda buluþacak Astsubaylar buradan hükümete ve Genelkurmaya seslerini duyurmaya çalýþacaklar..

T.C. ALÝAÐA ÝCRA VE ÝFLAS MÜDÜRLÜÐÜ SAYI : 2010/767 TAL. MENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cinsi miktarlarý ve kýymeti yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. 1 adet Totem vaziyetinde 6 metrekare Led ekran markasýz çalýþýr vaziyette televizyon Birinci artýrmasýnýn 21/10/2010 günü saat:10.00'dan 10.10' e kadar BELEDÝYE ÖNÜ -ALÝAÐA/ÝZMÝR adresinde yapýlacak ve o günü kýymetlerini %60 ' ýna ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alcaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýný paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þartýyla istekli bulunmadýðý takdirde ilk artýrmayý takip eden 5 gün içinde 5. Gün olan 26/10/2010 günü ayný yer ve ayný saatte 2.artýrma yapýlarak satýlacaðý,þu kadar ki,artýrma bedelini malýn tahmin edilen kýymetinin %40 'ýný bulmasýný ve satýþ isteðinin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma masraflarýný geçmesi þarttýr. Böyle fazla bir bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþer. Artýrmaya iþtirak edeceklerin tahmin edilen kýymetin %20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanýn teminat mektubunu vermeleri lazýmdýr. Mahcuz malý satýn alanlar ihaleyi alacaðýna mahsuben iþtirak etmemiþ olmak kaydýyla ihalenin feshi talep edilmiþ olsa bile satýþ bedelini derhal veya ÝÝK.md.130 gereðince verilen süre içinde nakden ödemek zorundadýrlar. Satýþ peþin para iledir. Alýcý istediðinde 7 günü geçmemek üzere mehil verebilir. Mahçuzun satýþ bedeli üzerinden K.D.V.resmi ihale damga pulu ve mahcuzun teslim masraflarý alýcýya ait olup,tellaliye harcý ve menkulün aynýndan doðan birikmiþ vergiler satýþ bedelinden ödenir. Satýlan mal ihale kesinleþmeden teslim olunmaz. Satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði,masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak istenyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 23/09/2010 Aliaða Ýcra Müdür Yardýmcýsý MUHAMMEN BEDELÝ ADEDÝ CÝNSÝ VE ÖZELLÝKLERÝ 25.000.00 1 adet totem vaziyetinde 6 metrekare Led ekran markasýz çalýþýr vaziyette televizyon

Aliaða Ekspres 5/10

Ý-13255

www.bik.gov.tr

Ýktidarý eleþtiren köþe yazarlarýmýzýn patronlarýna, dolaylý yönden baskýlar yapýlarak iþlerine son verildiði, “Bitaraf olan bertaraf olur” denilip bazý kuruluþlarýmýza gözdaðý verilmek istendiði, kitap yazan emniyet müdürlerinin tutuklandýðý, karþýt görüþlü medya'ya inanýlmaz para cezalarýnýn uygulandýðý, LAÝK Türkiye'yi ayakta tutmak isteyen savcýlarýmýzýn susturulduðu, görevi Vatan bütünlüðü ve Cumhuriyeti korumak ve kollamak olan askerlerimizin vazifesi baþýndayken hapis edildiði bir ülkede yaþýyoruz. Geçen akþam Sayýn KILIÇTAROÐLU, yeni yasama yýlýnýn açýlýþýnda, Cumhur Baþkanýmýzýn konuþmasýndan sonra “Sýkýyönetimsiz bir sýkýyönetimden bahsetti” Ülkemizin böyle bir baský altýnda tutulmak istendiðini söyledi. Yukarýda yazdýklarýmýn yaþanan gerçekler olduðu görüldükten sonra kimse KILIÇTAROÐLUNUN haksýz olduðunu söyleyemez. Ben þahsen 1980 darbesinin 9uncu günü Aliaða da tutuklanan ilk kiþiyim, Ýzmir de sýkýyönetimin kalkmasýna kadar üç buçuk sene gözetim altýndaydým, üstelik bir de hakkýnda kart tanzim edilen FÝÞLENMÝÞ, hiçbir iþe alýnmayan vesikalý bir vatandaþ olarak kaldým, taaki 1992 senesine kadar. O günler 1980 12 Eylül Anayasasýna HAYIR oyu veren tak, tak'çýlar gurubunu oluþturuyorduk, bu sene de 2010 12 Eylül Anayasasýna HAYIR diyenlerdenim, ama halkýmýz yandaþ medyanýn telkin gücünü aþamadý. Bu seçim asýl doðrunun deðil, sadece, medya anlatým gerçeðinin bir sonucu oldu. Bana göre 12 Eylül 2 inci defa onaylandý. O zaman Faþist generallerin sýkýyönetimiydi, þimdi sivil sýkýyönetim oldu. Oylamanýn evet çýkmasýndan sonra YEREL GAZETELERÝN köþe yazarlarýna kadar gelineceðini tahmin ediyordum, NÝTEKÝM (kimin sözü olduðunu bilirsiniz) o gün geldi! Bundan iki ay önce, bu köþede yazdýðým bir yazýdan dolayý iktidar partisinin bazý yetkilileri tarafýndan yapýlan þikâyet üzerine, karakolda ifadeye çaðýrýldým, yazýnýn baþlýðý þöyle “ÖLÜLERDE OY KULLANACAK” Bir din adamýnýn denizler aþýrý ülke ötesinden gönderdiði bir mesaja, o günler her yerde yayýnlanan ilginç bir fýkrayla cevap vermiþtim. (ayni yazýyý Aliaða Ekspres gazetesinin ÝNT sitesinde tekrar okuyabilirsiniz) anlatýlan bu fantezide suç unsuru olup olmadýðýna siz karar verin, ben önce sizin vicdanýnýzda yargýlanmak istiyorum ama yetkili olanlar beni nasýl yargýlar bu onlarýn kararý olacaktýr. Deðerli arkadaþlarým, þu an çalýþmýþ olduðum gazeteyi ve sorumlu müdürümüzü zor durumda býrakmamak için, yazýlarýma þimdilik ara veriyorum, çünkü ben EMEKTEN yana taraf olan biriyim, yazýlarýmý da taraf olarak yazýyorum aksini söylersem kendimi inkâr etmiþ olurum. Ýleride olmasýný ümit ettiðim daha demokratik ortamlarda buluþmak ve özgürce yazýlar yazabilmek dileðiyle cümlenize saygý ve sevgilerimi gönderiyorum. Sen yanmasan ben yanmasam nasýl çýkar karanlýklar aydýnlýða. HOÞÇAKALIN. KAYIP MF AH 40101402 Sicil Nolu Beko- Casýo marka ÖKC’min Ödeme Kaydedici Cihazlara ait Levhasý ve Ruhsatý ile 951-1000 arasý seri numaralarý taþýyan bir cilt adisyon fiþi kaybolmuþtur. Hükümsüzdür Hüseyin KOCA Aliaða VD TC: 21898264268


6

05 Ekim 2010 Salý

Erdal ATABEK Ö erdalatak@gmail.com

"Kim ki geleceðin tanýmýný yapmaktadýr, o dünyanýn dönüþmesine neden olacaktýr. Biz bunlarýn neden burada yapýlmadýðýný düþünüyoruz. Sadece ortamlar yeterli deðil. Ancak geçtiðimiz 10 yýl içinde önemli adýmlar atýldý, müthiþ geliþmeler oldu. Fakat daha da geliþmemiz gerekli. Açýk bilgi toplumuna geçiþ yolunda bu bir yapýlanma. Bu imece usulü hayata geçiþ þeklinde bir yapýlanma olabilir. El elden üstündür. Bir araya geldiðimiz zaman birbirimizin üstünlüðünü deðerlendiren insanlarýz. Demek ki bir deðiþimin ve dönüþümün baþlangýcýndayýz. Atatürk'ün sözünde olduðu gibi, 'Yapma olanaðý olan iþleri yapmazsak tarih bize Yönetim Sistemleri Uzmaný kýzar." oozkan@petkim.com.tr Türkiye'nin medeniyetlerin geçiþ noktasýnda olduðunu ve bu konumun yerleþik bir yaþam sunduðuna iþaret eden Onaral, küresel rekabetteki farklýlýðý hayata geçirmek için birlikte çalýþmak gerektiðini belirtiyor. "eðitim Büyük olmak için kimseye iltifat ve Ar-Ge, uygarlýkla birleþecek. Bir sözcük etmeyeceksin, türetebiliriz; "Uy-Ar-Ge" diye. Bu bir uygar kimseyi üstün görmeyeceksin, eðitimdir, halkýn eðitimidir. Sadece üniversite hiç kimseyi aldatmayacaksýn, eðitimi deðildir, halk bir dönüþüme uðrar. Bu ülke için gerçek idealin ne ise onu görecek, toplumumuzun her katmanýný etkileyecektir. o hedefe yürüyeceksin. Gençlerimizin çapý aydýnlýk, bilim, sanat, Herkes sana karþý çýkacaktýr; geliþim; katmanlarý yeteneklilik, yetkinlik herkes seni yolundan çevirmeye çalýþacaktýr; olacaksa bambaþka bir Türkiye dünyada yerini önüne sonsuz engeller yýðacaklardýr, alacaktýr. fakat sen bunlara dayanýklý olacaksýn. Banu hocam ayrýca Türk Amerikan Bilim Kendini büyük deðil,küçük,bir hiç sayarak, Ýnsanlarý ve Akademisyenleri Derneði baþkaný. kimseden yardým görmeyeceðine inanarak Bu arada bir baþka gözlemimi daha aktarmak bu engelleri aþacaksýn. istiyorum. Banu Haným gerçekten heyecanlý, Bütün bunlardan sonra da 'büyük' derlerse dinamik, söylemleri ile gençleri yönlendiren, söyleyenlere gülüp geçeceksin. gençlere dolayýsýyla ülkeye faydalý olmak için MUSTAFA KEMAL ATATÜRK çýrpýnan bir bilim kadýný. "Gençlere destek" kavramýnýn iyice yýpratýldýðý günümüzde, Atatürk'ün yukarýdaki dizelerini, deðerli Gençlere sözde deðil özde destek olmak için dostum Emir Uzunoðlu'nun haftasonu müthiþ bir gayreti var. Sohbetimiz esnasýnda Boðaziçi Üniversitesinde yapýlan ve birazda esprili bir þekilde içinde "sorun" Amerika'da Biyomedikal Mühendisliði kelimesi geçen hiçbir cümleyi dinlemediðini konusunda kanaat önderlerinden Sn. Prof. ancak içinde "çözüm" geçen her cümleyi Banu Onaral'ýn katýlacaðý "Ýnovasyon ve dinleyebileceðini belirtmesi çözüm odaklý bir Giriþimcilik" konulu sohbet toplantýsýna davet toplum olmamýz konusunda ince bir mesaj mailinden aldým. içeriyordu. Haftasonu katýldýðým müthiþ sohbet Haftasonu bu güzel sohbet ortamýnda bir diðer ortamýndan ve Banu hocamdan bahsetmeden dikkatimi çeken bir konudan bahsetmek önce Emir kardeþimden biraz bahsetmek istiyorum. Bu güzel ortamda Ýstanbul istiyorum. Üniversitesi Profesörlerinden Melek Yýldýrým Deðerli dostum Emir, Türkiye'nin, ABD'nin, Haným da bizlerle idi. Melek Haným diþ Avrupa'nýn en güzide üniversitelerinde lisans hekimliði bölümünden birkaç sene önce ve yüksek lisans yapmýþ, Bulunduðu emekli olmuþ. Ve kendi isteði ile emekli ortamlarda farkýný hissettirmiþ, Sabancýolmuþ. Kendisini tanýtýrken ben müthiþ Tüsiad ortak projelerinde çalýþmýþ. Kendisinin heyecanlandým, tüylerim diken diken oldu, özgeçmiþi müthiþ, ancak beni ilgilendiren Melek Haným diyor ki;" yaptýklarýmýn, kýsmý bu deðil. Beni ilgilendiren kýsým, çalýþmalarýmýn insanlýða, topluma, ülkeye, Emir'in heyecanlý, idealist, pes etmeyen, kimseye faydasý yoktu, yaptýðým çalýþmalar pozitif, üretken yapýsý. EQ nün IQ nün önüne sadece ünvanýmýn artmasýna katký saðlýyordu, geçtiði, bir baþka deðiþle sol beyinin bu yüzden ben de istifa ettim diyor. Banu egemenliðini sað beyine kaptýrmaya baþladýðý Haným'da bu duyguya iþ hayatýnda ÖLÜM günümüz iþ dünyasýnda, arkadaþýmýn son VADÝSÝ (death valley) olarak adlandýrdýklarýný saydýðým özellikleri özgeçmiþinden çok ama belirtti. Kurum ve kuruluþlarýn kendilerine çok daha önemli. Emir kardeþimin organize verdiði ünvanlarla itibar kazanýp bunu ettiði sohbet toplantýsý Prof. Banu Onaral'ýn kendinden bilen, isimlerinin altýnda kurum ve katýlýmý ile gerçekleþti. kuruluþlarýn kendilerin verdiklerini unvan Prof. Banu Onaral, Drexel Üniversitesi Bioolmasa sudan çýkmýþ balýða dönecek, ÖLÜM Medical Mühendisliði Bilim ve Saðlýk VADÝSÝN'de olduðunu idrak edemeyen bir Sistemleri Bölüm Baþkanlýðýný yapýyor. Ünlü sürü kiþinin olduðu günümüz iþ dünyasýnda, iþadamý Nuri Demirað'ýn torunu olan Prof. bir profesörün hem de bölüm baþkaný bir Onaral'ýn baþkanlýðýný yaptýðý kürsü, suni profesörün bu davranýþý insanýn kanýný kalpler, damarlar tomografisi sistemleri, donduruyor. Demek ki idealist olmak bu ülke genetik kodlar gibi insan saðlýðýyla ilgili yeni de lüks deðil, demek ki topluma fayda buluþlarýn üretilip izlendiði bir bölüm. saðlayabilmeye çalýþmak bu ülkede lüks deðil, Kendisini 'bilimle kalkýnma gönüllüsüyüm' demek ki bir hedefe baþýný koyabilmek bu diye tanýtýyor. Prof. Onaral, Ýstanbul'dan ülkede hala lüks deðil. Amerika'ya uzanan hayatýnýnýn dönüm Hafta sonu Boðaziçi öðretim görevlilerinden noktalarýný þöyle anlatýyor. "Annem benim Cengizhan Öztürk beyin ev sahipliðindeki bu doktor olmamý çok isterdi. Ancak, ben Týpla güzel, samimi, sohbet ortamýna pýrýl pýrýl, bir ilgimin olamayacaðýný düþürdüm. Ve, idealist, heyecanlý,bir grubun "heyecan elektrik mühendisliðini arzu ettim. Ancak, paylaþýmý" toplantýsý haline dönüþtü adeta. Robert Kolejdeki hocalarýmdan Yorgo Konu inovasyon ve giriþimcilik idi ancak çok Istefanopulos, hayatýmý þekillendiren ama çok daha fazlasý konuþuldu. hocalardan biri oldu. Bio-Medical Ben baþladýðým gibi bitiriyorum mühendisliðinin önemi konusunda bizi Kendini büyük deðil, küçük,bir hiç sayarak, bilgilendirdi." Hafta sonu Yorgo Hoca' da kimseden yardým görmeyeceðine inanarak bu sohbet toplantýsýnda idi. engelleri aþacaksýn. Banu hocamýn çeþitli sohbet ortamlarýndaki Bütün bunlardan sonra da 'büyük' derlerse görüþlerinin bir bölümünü sizler için derledim; söyleyenlere gülüp geçeceksin.

M E R Ö Z K A N

ÖLÜM VADÝSÝ

Tadý damaklarýnda kaldý Ýzmir Büyükþehir Belediyesi tarafýndan açýlan Yaz Okullarý’ndan mezun olan 386 çocuk sertifikalarýný alýrken, “seneye yeniden buluþma sözü” verdi. Ýzmir Büyükþehir Belediyesi’nin Meslek Edindirme ve Beceri Kurs Merkezleri’nde yaz boyunca ilköðretim okulu öðrencilerine yönelik açtýðý ‘Yaz Okullarý Projesi’ büyük ilgi gördü. Büyükþehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Dairesi Baþkanlýðý Sosyal Ýþler Þube Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen 45 günlük projeye, toplam 386 çocuk katýldý. Yaz okulu programý, çocuklarýn tatillerini kültürel ve sosyal aktivitelerle deðerlendirmek, yeni eðitim-öðretim dönemine hazýrlanmalarýný saðlamak, okullarýndaki baþarý oranlarýný arttýrmanýn yanýsýra çocuklarý kötü alýþkanlýklardan uzak tutmak amaçlandý. Bu yýl ilk kez pilot uygulamasý gerçekleþtirilen yaz okulu

projesi, Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Meslek Edindirme ve Beceri Kurslarý, Çocuk ve Gençlik Merkez ve Kardeþ Aile Projeleri’nde görevli öðretmen ve psikologlarla görüþmeler yapýlarak oluþturuldu. Gaziemir, Evka-1 ve Toros’taki Meslek Edindirme ve Beceri Kurs Merkezleri’nde uygulanan programda, öðrencilere Ýngilizce, öykü-þiir atölyesi, resim atölyesi, baðlama, satranç ve oyun atölyesi dallarýnda eðitimler verildi. Proje kapsamýnda Ýngilizce kursuna 100, resim kursuna 108, satranç kursuna 51, baðlama kursuna 29, öykü-þiir kursuna 19, oyun atölyesine ise 79 çocuk katýldý. Kurslara devam eden çocuklarýn ihtiyaç duyduðu tüm malzemeler ve kurs süresince kullandýklarý eðitim setleri de Büyükþehir Belediyesi tarafýndan karþýlandý. Kurs sonunda, yaz okullarý projesine devam eden öðrencilere katýlým belgeleri düzenlenen törenle verildi.

Ýzmir Doðal Yaþam Parký, güzellik merkezi gibi Saðlýklý diþler, bakýmlý týrnaklar

Ýzmir Büyükþehir Belediyesi tarafýndan kente kazandýrýlan Ýzmir Doðal Yaþam Parký, fiziksel koþullarý kadar, hayvanlarýn saðlýðýna yönelik baþarýlý uygulamalarýyla da dikkat çekiyor. Parkta görev yapan uzman veterinerler, hayvanlarý her gün periyodik saðlýk taramasýndan geçiriyor. Diþleri temizleniyor, ayak týrnaklarýna bakým yapýlýyor. Doðal Yaþam Parký’nýn bakýmýna en çok önem verilen üyelerinin baþýnda filler geliyor. Winner’in diþinde meydana gelen apseye her gün özenle bakým yapýlýyor ve ilaçla tedavi uygulanýyor. Winner ve

Begümcan’ýn ayak týrnaklarýna da yine her gün bakýmdan geçiriliyor. Dev cüsseli filler ödül olarak verilen bir parça elma karþýlýðýnda ayaklarýný bakýcýlarýnýn önüne uzatmayý kabul ediyor. Kurtlarýn diþ bakýmý ancak hayvanlarýn uyutulmasý ile yapýlabiliyor. Timsahlar biraz zorluk çýkarsa da, dikkatli bir çalýþmanýn ardýndan diþlerinin temizlenmesine izin veriyor. Park’taki hayvanlardan belli dönemlerde kan örnekleri de alýnýyor ve saðlýk durumlarýndaki olumsuz geliþmeler anýnda tespit edilerek gerekli tedaviler yapýlýyor.


7

05 Ekim 2010 Salý

Ýzmir’in projesi örnek oldu

Büyükþehir’den “herkes için” müzik Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, bu hafta evsahipliðini üstlendiði 4 farklý konserle, her kesimden ve farklý yaþ gruplarýndan Ýzmirlilere keyifli saatler yaþatmaya hazýrlanýyor. Ýlk konser 5 Ekim 2010 Salý günü Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Türk Halk Müziði Korosu tarafýndan verilecek. Yolcu Bilgiç’in yöneteceði Büyükþehir Belediyesi Türk Halk Müziði Korosu, Kültürpark Ýsmet Ýnönü Sanat Merkezi’nde gerçekleþecek ücretsiz konsere saat 20.30’da baþlayacak.

Aydýn Ýl Genel Meclisi Baþkaný Akan Evren, Aydýn Ýl Encümenleri ile birlikte Ýzmir Ýl Genel Meclisi Baþkaný Serdar Deðirmenci'yi makamýnda ziyaret etti. Genel Meclisi bir protokolle bu araçlarý ilçe belediyelere verecek. Bu sayede köylerin çöpleri zamanýnda Özel Ýdare ve Belediyeler iþbirliði ile toplanmýþ olacak. Konuyu basýndan öðrendiklerini belirten Aydýn Ýl Genel Meclisi Baþkaný Akan Evren, detaylar hakkýnda Ýzmir Ýl Genel Meclis Baþkaný Ýzmir Ýl Genel Serdar Deðirmenci'yi Meclisinin hazýrladýðý ziyaret etti. Türkiye'ye örnek Ýzmir Ýl Genel Meclisi olacak Köylerin atýk Baþkaný Serdar sorununu çözecek Deðirmenci, Aydýn Ýl proje, Aydýn Ýl Genel Genel Meclisi Meclisi'nin de Baþkaný Akan Evren dikkatini çekti. ve beraberindekilere Yýllardýr çöp sorunu konu hakkýnda yaþayan köylerimiz bilgi ve doküman Ýzmir Ýl Genel verdi. Baþkan Meclisinin yürüttüðü Deðirmenci, proje ile bu sorundan ziyaretten çok mutlu kurtulacak. Köylerin olduðunu, yakýn çöplerinin toplanmasý, illerdeki Ýl Genel fosseptiklerinin Meclisi ile iyi iliþkiler temizlenmesi için çöp kurmanýn gerekli kamyonu, vidanjör ve olduðunu belirterek, çöp konteynýrý alan Ýl “Türkiye'ye örnek

Ýzmir Ýl Genel Meclisinin, köylerin çöp sorunlarýný çözecek olan projesi Aydýn'a da örnek oldu. Ýzmir Ýl Genel Meclisi Baþkaný Serdar Deðirmenci'yi ziyaret eden Aydýn Ýl Genel Meclisi Baþkaný Akan Evren ve Encümen Üyeleri, proje hakkýnda detaylý bilgi aldý.

olan projemiz ses getirmeye baþladý. Köylerimizin çöpleri toplanmýyor, dere yataklarýna atýlýyordu. Fosseptikler temizlenmiyordu. Geliþtirdiðimiz proje ile köylerimizde kullanýlmak üzere çöp konteynýrý, çöp kamyonu ve vidanjör alýmý gerçekleþtirdik. Bunlarý bir protokolle ilçe belediyelerine veriyoruz. Özel Ýdare ve Belediye iþbirliði saðladýk. Böylelikle köylerimizin yýllardýr çektiði çöp sorunu ve atýk su sorunu çözüme kavuþmuþ oluyor” dedi. Aydýn'dan gelen heyete her türlü bilgi ve belge verdiklerini anlatan Meclis Baþkaný Serdar Deðirmenci, “Ýzmir'de köylerin sorununu çözecek olan bu proje umarým Aydýn'dan baþlayarak tüm illerimize yayýlýr” diye konuþtu.

Yüreklere de su serptiler zmir Büyükþehir Belediyesi itfaiyecileri ile saðlýk personelinin Eþrefpaþa Hastanesi’ndeki tatbikat sýrasýnda gösterdiði performans, hastanelerde “yangýn korkusu” yaþayanlarýn yüreklerine su serpti. Tatbikat senaryosuna göre Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Eþrefpaþa Hastanesi’nin 3. katýnda yer alan Ortopedi servisinde elektrik kontaðýndan çýktýðý düþünülen yangýndan etkilenen hasta ve görevliler, itfaiye ve hastane personeli iþbirliði ile kurtarýlarak acil müdahaleye alýndýlar. Hastane bahçesinde kurulan kriz masasýnda, baþka hastanelere nakledilmesi gereken hastalar hýzla yola çýkarýldý. Kriz masasýnda Ýtfaiye Müdürü Cengiz Öngör, Eþrefpaþa Hastanesi Baþhekim Yardýmcýsý Sedat Altay, Hastane Müdürü Fuat Yýlmaz, Müdür Yardýmcýsý Sezer Çiçek, Baþ Hemþire Yardýmcýsý Aliye Dikmen görev yaptý. Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Eþrefpaþa Hastanesi Afet Planý kapsamýnda ilk yardým, kurtarma, söndürme, ambulansla nakil ekipleri kurulduðu ve tatbikatta bu ekiplerin görev aldýðý belirtildi.

Ý

Gençlik ve Senfoni 6 Ekim Çarþamba akþamý iki konser birden var. Ýzmir Büyükþehir Belediyesi tarafýndan kentin kültür-sanat hayatýna armaðan edilen Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Çarþamba akþamý saat 20.30’da “Ýzmir Gençlik ve Senfoni Orkestrasý”nýn ilk konserine evsahipliði yapacak. Herhangi bir kurum veya üniversiteye baðlý olmadan kurulan Türkiye’nin ilk baðýmsýz gençlik senfoni orkestrasý olan Ýzmir Gençlik Senfoni Orkestrasý, üniversiteden mezun olan ve baþka kurumlarda-orkestralarda iþ bulamayan 65 gencin bir araya gelmesiyle oluþtu. Ýlk konserlerini Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde verecek olan orkestrada, Mustafa Necati Karataþ Þef, Gülce Karagözçük Baþ Kemancý ve Ýlter Vurucu da Solist olarak sahne alacaklar. Kent Orkestrasý’nýn 12. konseri Bornova’da Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Kent Orkestrasý da, yine 6 Ekim 2010 saat 20.30’da, bu yýlýn 12. konserinde sanatseverlerle buluþacak. Konser, Bornova Aþýk Veysel Rekreasyon Alaný Amfi Tiyatro’da gerçekleþtirilecek. Hüseyin Çebi’nin yöneteceði orkestranýn düzenlemelerini Zafer Çebi yapýyor. Konserde, Aydýn Uþtuk, Sedat Yüce, Funda Öncü, Bahar Pamukçu, Derya Pýnar Þarlak ile Merve Atýlgan solist olarak yer alacaklar. Her iki konser de ücretsiz olacak. Çim’de yaza veda konseri Ýzmir Büyükþehir Belediyesi’nin yaz boyunca düzenlediði ücretsiz ‘Çim Konserleri’nin sonuncusu ise 7 Ekim 2010 Perþembe günü gerçekleþecek. Tarihi Havagazý Fabrikasý’nda saat 21.00’de baþlayacak olan konserde, ‘Çekirdek’ ve

‘Güney’den Esintiler’ gruplarý Ýzmirlilerle buluþacak. Davulda Çaðrý Öztürk, bas gitarda Umut Güler, solo gitarda Mert Gürener, ritm gitarda Mustafa Çetinyol’un yer aldýðý ‘Çekirdek’ grubunun vokallerini Ozan Bal yapýyor. ‘Güney’den Esintiler’ grubunda ise Güney hem vokalde hem klasik gitarda yer alýyor. Grupta, akustik gitarda Ali Çelebi, elektro gitarda Umur Þahin, bas gitarda Onur Göðüsten, davulda ise Ersin Çakmur performans sergiliyor. Yaklaþýk 25 bin dinleyici Çim konserleri kapsamýnda, Haziran ayýndan bu yana Zeynep Casalini ve Kent Orkestrasý, Suavi, Yeni Türkü, Jehan Barbur, Pinhani, Düþ Gezginleri, Fastrip, Jazz 5, Ephessus Brass, Centimetre, Ezgi’nin Günlüðü, Babazula gibi ünlü sanatçý ve gruplar sahne aldý. Her yaþtan dinleyiciden büyük ilgi gören her konserde ortalama 2 bin kiþi, sevilen þarkýcý ve gruplarla eðlendi.

Onlarýn doða sevgisi “tescilli” Ýzmir Doðal Yaþam Parký’nda buluþan 120 Yatýlý Ýlköðretim Bölge Okulu (YÝBO) öðrencisi, 8 günlük eðitim sonunda “sertifika” alarak “tescilli” birer doða gönüllüsü oldu. Yaklaþýk iki yýl önce hizmete giren ve bugüne dek 1,5 milyona yakýn ziyaretçiyi aðýrlayan Ýzmir Doðal Yaþam Parký, sosyal sorumluluk projelerinde de önemli roller üstleniyor. Son olarak TÜBÝTAK, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ýzmir Büyükþehir Belediyesi ve Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü’nün iþbirliði ile düzenlenen proje çerçevesinde Ýzmir’in deðiþik ilçelerindeki yatýlý ilköðretim bölge okullarýnda öðrenim gören 120 öðrenci, 8 gün süresince parkta eðitim aldý. “YÝBO’lar Ýzmir Doðal Yaþam Parký’nda Buluþuyor” adlý projeye Bergama, Kiraz ve Seferihisar’daki bölge okullarýnda öðrenim gören öðrenciler katýldý. Projenin tüm etkinlikleri Ýzmir Doðal Yaþam Parký’nda yapýlýrken, çocuklarýn doða ve hayvanlar hakkýnda bilgilenmeleri saðladý. Projenin son gününde etkinliklere katýlan tüm öðrencilere düzenlenen törenle katýlým belgeleri verildi. Törene öðrencilerin yaný sýra, Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Baþkaný Vekili Dr. Sýrrý Aydoðan, Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Mehmet Ceren, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eðitim Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Prof. Dr. Ýlhan Genç, Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Genel

Sekreter Yardýmcýsý Vekili Tülay Azeri, Ýzmir Doðal Yaþam Parký Müdürü Hakan Öztürk, Dokuz Eylül Üniversitesi Ýlköðretim Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Teoman Kesercioðlu ve Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Araþtýrma Geliþtirme ve Projeler Bölümü Þube Müdürü Zahide Mutlukan katýldý. Törende konuþan Dr. Sýrrý Aydoðan, çevre ve doðal yaþamýn korunmasý yönündeki bilincin artýk tüm dünyada yerleþtiðini dile getirerek, “Bugün binlerce kilometre uzaktaki Amazon Ormanlarý’nda kesilen bir aðacýn bize de zarar verdiðini biliyoruz. Çocuklarýmýz okullarda her konuda eðitim alýyor. Çevre bilinci ile yetiþiyor” diye konuþtu. Aydoðan, uygulanan projenin taþýdýðý öneme dikkat çekti ve “Ýnþallah daha iyi bir dünyayý sizlerle birlikte yakalayacaðýz” dedi. Projeye katýlan çocuklarda Ýzmir Doðal Yaþam Parký’nda bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarýný belirterek, burada doðal yaþam hakkýnda önemli bilgiler edindiklerini söylediler.


05 Ekim 2010 Salý

Enflasyonda artýþ seyri Eylül ayýnda da devam etti

Enflasyonda beklenmedik artýþ

8

Numarasýný taþýyanlar dikkat!

T

ürkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre, enflasyon Eylül ayýnda TÜFE'de yüzde 1.23, ÜFE'de yüzde 0.51 artýþ gösterdi. Enflasyon TÜFE'de aylýk bazda 7 ayýn en yüksek düzeyine ulaþtý. Yýllýk enflasyon TÜFE'de yüzde 9.24'e çýkarken, ÜFE'de yüzde 8.91'e geriledi. Enflasyon yýllýk bazda son 5 ayýn en yüksek düzeyine çýktý. TÜFE'de ana harcama gruplarý itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artýþ yüzde 4.72 ile gýda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleþti. Eylül ayýnda endekste yer

E

alan gruplardan çeþitli mal ve hizmetlerde yüzde 1.23, eðitimde yüzde 1.16, eðlence ve kültürde yüzde 0.86, lokanta ve otellerde yüzde 0.74, ev eþyasýnda yüzde 0.48, konutta yüzde 0.33, saðlýkta yüzde 0.16, ulaþtýrmada yüzde 0.12 artýþ görüldü. Alkollü içecekler ve tütünde yüzde 1.10,

haberleþmede yüzde 1.85, giyim ve ayakkabýda yüzde 2.21 düþüþ yaþandý. TÜFE’de yýllýk bazda en yüksek artýþ yüzde 25.32 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görülürken, onu gýda ve alkolsüz içecekler (yüzde 15.33), lokanta ve oteller (yüzde 9.78) izledi.

MEB 9. sýnýflarý da taþýyacak Milli Eðitim Bakanlýðý, öncelikle kýz öðrencilerin okula eriþimi için 9'uncu sýnýflar için taþýmalý ortaöðretim programýný baþlatacak. Yerleþim birimlerinden alýnýp ders bitiminde tekrar yerleþim birimlerine býrakýlacak öðrencilere öðlen yemeði de verilecek. Milli Eðitim Bakaný Nimet Çubukçu, Taþýmalý Ortaöðretim Uygulamasý konulu bir genelge yayýnladý. Genelgede, 2010- 2011 öðretim yýlýnda ortaöðretim çaðýndaki tüm öðrencilerin eðitimli bireyler olarak sosyal ve ekonomik hayata kazandýrýlmasýnýn amaçlandýðý belirtildi. Genelgeye göre, taþýma planlamasýnda öncelikle

kýz çocuklarýn okula eriþimi, ailenin sosyal durumu, taþýmalý ilköðretim uygulamasý kapsamýnda ilköðretim kurumlarýndan mezun olanlar ile taþýmanýn ekonomik olmasý gibi özellikler dikkate alýnacak. Genelgede, "Ortaöðretim kurumu bulunmayan yerleþim birimindeki 9'uncu sýnýfa devam sýnýfa devam edecek öðrencilerin taþýnarak sýnavsýz öðrenci alan ortaöðretim okul ve kurumlarýna eriþimlerini saðlamak amacýyla 2010- 2011 öðretim yýlýnda 9'uncu sýnýflar için taþýmalý ortaöðretim uygulamasý baþlatýlacak. Söz konusu uygulama kapsamýnda ortaöðretime eriþimde sorunlar yaþayan 9'uncu sýnýf öðrencilerin ikamet etikleri yerleþim birimlerinden alýnarak ilgili okullara, ders bitiminde de okuldan alýnarak yerleþim birimlerine götürülmesi ve öðle yemeði verilmesi planlanmaktadýr" denildi.

ski operatörünüzde kalan paranýzý geri alabilirsiniz. Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu (BTK), ön ödemeli hattý abonelerle ilgili önemli bir karar aldý. Buna göre ön ödemeli hattý bulunan bir abone, numarasýný baþka bir operatöre taþýmasý veya iptal etmesi durumunda eski operatörü, hatta kalan ‘artýk’ konuþma süresinin bedelini, aboneye iade edecek. Abone, bu bedeli 3 ay içinde talep edecek. Operatör de 15 gün içinde ödemeleri gerçekleþtirecek. Uygulama þöyle olacak: - 5 TL YERÝNE 10 TL YÜKLENECEK: Hattý belirlenen süre içinde yükleme yapmadýðý için kapatýlan aboneler, hattýnýn tekrar aktif hale gelmesi için en az 5 TL yerine 10 TL’lik yükleme yapacak. - 15 GÜN ÝÇÝNDE ÖDEME: BTK’nýn son kararýyla ödemeli hattý bulunan bir abone, numarasýný baþka bir operatöre taþýdý ya da iptal etti. Abone, hattýn iptali ya da taþýma iþlemini izleyen 3 ay içinde bakiyesini talep edecek.

Operatör de 15 gün içinde ödemeleri gerçekleþtirecek. - KONTÖRLER SAKLANACAK: Çeþitli nedenlerle aboneliði feshedilen ancak iade talebinde bulunmayan abonelerin kalan bakiyeleri, bir yýl süreyle iþletmeci tarafýndan saklanacak. Abone, ayný operatörden yeniden hizmet almaya baþlarsa, kalan bakiyesini kullanabilecek. KONUÞULMAYAN SÜRENÝN TÜRK LÝRASI KARÞILIÐI ÖDENECEK BTK’nýn kararýna göre operatör, numara taþýma sürecini tamamlamýþ aboneye, kalan bakiye bilgisini ve tüketicinin talep etmesi halinde, kalan bakiyesinin kendisine geri ödeneceði bilgilerini baþta kýsa mesaj (SMS) olmak üzere çeþitli yollarla bildirecek. BTK yetkilileri, HABERTÜRK’ün konuyla ilgili sorusu üzerine, uygulamayý þöyle anlattý: “Abone, diyelim ki kartýna 50 TL yüklemiþ. 20 TL’lik konuþma yapmýþ. Abone, hattýný kapattýrmýþ veya baþka bir operatöre numarasýný taþýmýþ. Eski operatöründen abone, söz konusu 30 TL alacaðýný 3 ay içinde talep ederse, ilgili operatör 30 TL’yi 15 gün içinde ödeyecek.” (HABERTÜRK)

Kredi çekenlere ve çekeceklere uyarý bankalarýn, kamu finansmanýnýn karlýlýðý azalýnca bireysel pazarlamaya aðýrlýk verdiðini ve tüketici kredilerini çeþitlendirerek karlýlýðýný arttýrmaya çalýþtýðýný söyledi. Oluþturulan kredi yelpazesinin yanýnda alternatiflerinin de çoðaltýlmasý ile tüketicinin cazip görünen kredi kullanýmlarýnýn ortaya çýktýðýný bildiren Kaya, "Tüketici ve reklam mevzuatý bankacýlýk sektörü tarafýndan dikkate alýnmadýðýndan ve kamu otoritesince cezai yaptýrým uygulanmadýðýndan dolayý, ciddi sýkýntýlar yaþanmakta ve bu kontrolsüzlük sonucu oligopol sektör oluþundan þikayet edilmektedir" dedi. Tüketiciler Birliði, farklý isimler altýnda sunulan banka kredilerinin, tüketicinin ödeme gücü, tüketici mevzuatý ve bilgilenme hakký dikkate alýnmamasý nedeniyle tüketicinin kaybýna ve kafa karýþýklýðýna neden olabildiðini bildirdi.

Kaya, tüketicinin nakit ihtiyacýnýn karþýlanmasý nedeniyle tavsiye edilebilecek bol alternatifli kredi paketlerinin, tüketicinin ödeme gücü, tüketici mevzuatý, bilgilenme hakký dikkate alýnmadýðýndan dolayý tüketicinin kaybýna ve kafa karýþýklýðýna neden olabildiðini ifade ederek þöyle konuþtu:

Tüketiciler Birliði Genel Baþkaný Nazým Kaya,

"Reklamlarda sadece faiz oranýnýn veya taksit tutarý

belirtilmesine raðmen, dosya masrafý, ipotek çözümü ve diðer bedellerle birlikte ödeyeceði toplam tutar belirtilmediðinden dolayý, tüketici çeþitli sürprizlerle karþýlaþmaktadýr. Bankalarýn tüketiciye kullandýrdýðý krediler, özellikle ipotekli kredilerde tüketicinin ödeme gücü dikkate alýnmadýðý için tüketicinin kaybýna neden olmakta, sonuçta bankalar þiþkin gayrimenkul ve araç stoðuna sahip olmakta, tüketicinin el konduðu ana kadar ödediði bedeller ise boþa gitmektedir. Kredi kullanýmlarýnda hayat sigortasý satýlmasý, dosya masrafý alýnmasý ise halen yürürlükte bulunan mevzuata raðmen devam etmektedir. 4077 sayýlý kanunda 'bir ürünün satýþý baþka bir ürünün satýþýna baðlý kýlýnamaz' ve 'tüketiciye toplam ödeyeceði bedel bildirilir' hükmü var iken, tüketici kredi anlaþmasý yaparken sigorta ve dosya masrafý ile karþýlaþmaktadýr. Artýk bir SMS ile kredi müracaatýnýn yapýlmasý ile tüketiciyi tahrik etmekte sürekli borçlandýrma yapýlmaktadýr. Hiç hesapta yokken bir SMS ile deneme yapan tüketici 'madem var kullanayým' düþüncesiyle borçlandýrýlmaktadýr."


9

05 Ekim 2010 Salý

3 puan 90+3’de geldi M

aça fýrtýna gibi baþlayan 7. dakikada Mehmet, 13. dakikada Gökhan ile 2-0 öne geçen ve ilk yarýyý 2-0 önce kapayan yeþil beyazlýlar 2. yarýnýn baþýnda Dikilispor forveti Çaðrý Pala’nýn 2 golüne engel olmayanca skor 2-2 oldu. Beraberlikten sonra oyunu rakip sahaya yýkan ve maçý tek kaleye çeviren Aliaðaspor 90+3’de Ýsmet’in attýðý gol ile 3 puana ulaþtý. STAD: ERDAL ÝNÖNÜ HAKEMLER: Nedim Gülgü (6), Hakan Bektaþ (6), Kürþat Akýn (6) DÝKÝLÝSPOR: Mustafa (5), Mehmet (5), Ozan (5), Ayhan (4) (Dk 75 Gökhan 4), Lütfü (3) (Mehmet 4), Mustafa (4) ( Dk 60 Deniz 4), Burkan (5), Çaðlar (5) Nail (4), Ýrfan (5), Çaðrý (6) ALÝAÐASPOR: Özkan (6), Bilal (7), Yusuf (7), Hasan (7), Ercan (6), Yýlmaz (6), Mehmet Salih (7), Ahmet (7), Gökhan (7), Soner (6) ( Dk 80 Ýsmet 6), Barbaros (6) (Dk 75 Murat) GOLLER: Dk 7 Mehmet, Dk 13 Gökhan, Dk 90+3 Ýsmet (Aliaðaspor) Dk:50 ve 60 Çaðrý (Dikilispor) SARI KARTLAR: Hasan, Mehmet (Aliaðaspor) Mustafa, Burkan, Çaðlar, (Dikilispor)

Dk 7; Aliaðaspor ilk ciddi ataðýnda golü buldu. Soldan Yusuf’un ortasýnda ceza sahasý çizgisi üzerinde topla buluþan Mehmet Salih ayaðýnýn üstü ile topu kalecinin saðýndan topu aðlarla buluþturdu; 0–1. Dk 13; Aliaðaspor ataðýnda derinlemesine atýlan pasta topla buluþan Gökhan sert þutunu kaleci Mustafa çeldi ancak topun sol alt köþeden gol olmasýný engelleyemedi ve bu golle deplasmanda yeþil beyazlýlar 2–0 öne geçti. 45+1; Sað kanatta geliþen atakta kale sahasý içinden Gökhan’ýn sert þutu çizgi üzerinde kaleci Mustafa’ya çarparak top kornere çýktý ve karþýlaþmanýn ilk yarýsý Aliaðaspor’un 2-0 üstünlüðü ile sona erdi. Dk:50; Aliaðaspor defansýnda yapýlan hata gol ile sonuçlandý. Yusuf’un kaptýrdýðý topta yetiþen Dikilispor’dan Çaðrý’nýn þutunda top aðlara gitti ve skor’u 2-1’e yaptý. Dk; 55; Geliþen Aliaðaspor ataðýnda Hasan’ýn sert þutunu kaleci kornere çeldi. Dk 60; Sol köþeden Dikilispor’un kullandýðý köþe vuruþunda topa iyi yükselen Çaðrý kendisin ve takýmýnýn 2. golünü atarak skoru beraberliðe taþýdý. Dikilispor’un eþitliði saðlamsýndan sonra oyunu rakip sahaya yýkan Aliaðaspor ataklarýný yoðunlaþtýrdý, 65. dakikada Barbaros’un þutunda top üst direkten auta gitti.

Ayrýca Aliaðaspor yönetim kurulu üyeleri de ilk maçta oyuncularý yalnýz býrakmadý. Dikili Belediye Baþkaný Osman Özgüven karþýlaþma öncesi her iki takým oyuncularýna baþarýlar diþleyerek takým kaptanlarýna çiçek armaðan etti Sezonun ilk maçýna ev sahibi Dikilispor taraftarlarýnýn yaný sýra Aliaðaspor taraftarlarý da ilgi gösterdi. Her iki takýmýn taraftarlarý karþýlaþmayý kendilerine ayrýlan tribünlerden izlerken yaklaþýk 50 civarýnda Aliaðaspor taraftarý maç boyunca takýmýna destek oldu. Karþýlaþma öncesi ve sonra emniyet güçleri tedbiri elden býrakmadý. Aliaðaspor takýmýný ve taraftarlarý taþýyan otobüse emniyet güçleri maç öncesi þehre giriþte maç sonrasý þehirden çýkýþta eskortluk yaptý. Aliaðaspor’un geçen sezon ki þampiyonluðunda pay sahibi olan isimlerden Yunus sakatlýðý nedeniyle forma giyemezken geçen yýlýn þampiyon kadrosundan yer alan; Özkan, Bilal, Hasan, Mehmet Salih, Ahmet, Gökhan ve Ýsmet ilk maçta takýmlarýnýn formalarýný giydi.

Karþýlaþmayý adeta tek kale maça çeviren ve rakibini kendi sahasýna hapseden yeþil beyazlýlar 90+3. dakikada sol kanattan kullanýlan serbest vuruþ sonrasý galibiyete ulaþtý. Yusuf’un ceza sahasýna yaptýðý ortada Ýsmet’in kafa ile attýðý gol maçýn skorunu belirledi; Dikilispor: 2 Aliaðaspor: 3.

90+3. dakikada attýklarý gol ile sevinç yumaðýna dönen futbolcular golü Teknik Direktör Mustafa Ciner ile paylaþýrken, maç sonu galibiyeti taraftarla kutladýlar.

Maçtan Notlar;

Ýlk haftanýn lideri Kýnýkspor

Karþýlaþmayý; Dikili Belediye Baþkaný Osman Özgüven, Aliaða Belediye Baþkan Yardýmcýsý Uður Eren ve Aliaðaspor Kulübü Baþkaný Metin Timurhan da izledi.

1. Grupta oynan maçlarýn ardýnda ilk haftanýn lideri averajla Kýnýkspor oldu. Grupta oynanan diðer karþýlaþmalarda Kýnýkspor deplasmanda Çandarlýspor’u 3-1 yenerken, Harmandalýspor evinde Foça Baðarasýný 2-0 maðlup etti.

Aliaða Petkim: 64 Banvit:79 SALON: Kara Ali Acar HAKEMLER: Ersan Ergüler (xx), Can Atsüren (xx), Zafer Yýlmaz (xx) PETKÝM: Erdem (xx) 6, Coleman (xxx) 13, Önder (xx) 2, Randle (xxx) 15, Hunter (xx) 10, Polat (x) 2, Ersan (x) 2, Levent (xx) 6, Barýþ Güney (xx) 6, Volkan (x), Ýlkay (x) 2 BANVÝT: Williams (xxx) 8, Mutlu (xxx) 10, Yiðitcan (xxx) 2, Bora (xxx) 13, Barýþ Ermiþ (xx) 4, Ýbrahim (xxx) 14, Davis (xx) 2, Erol Can (xx), Golubovic (xxx) 13, Ýzzet (xxxx) 11, Þafak (xxx) 2 1.PERÝYOT: 15-21 ÝLK YARI: 32-36 3.PERÝYOT: 48-51 BEÞ FAUL: Hunter (35.55) (Aliaða Petkim) ( TÜBAD) Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneði ve Banvitspor Kulübü tarafýndan ortak organize edilen

turnuvanýn son gününde Bandýrma Kara Ali Acar Spor Salonu'nda Aliaða Petkim 5'incilik ve 6'ncýlýk mücadelesinde Banvit ile karþý karþýya geldi.

Maçýn ilk beþ dakikasýnda Barýþ Ermiþ'in basketleri ile 4-8 öne geçen Banvit bu dakikadan sonra Bora ve Williams ile boyalý alaný iyi kullanýnca ilk devreyi 32-36 önde kapattý. Üçüncü periyotta karþýlýklý atýþlar ile sayý bulan takýmlar üçüncü çeyreðin ilk beþ dakikasýný 43-44 geçerken son iki dakikaya takýmlar 44-44 eþitlik ile girdiler. Bu dakikalarda Banvit Williams ve Ýzzet ile sayý bulurken üçüncü çeyrek Aliaða Petkim'den Barýþ Güney'in üçlüðü ile kapandý: 4851 Karþýlaþmanýn son periyoduna dýþ atýþlardan bulduðu sayýlar ile baþlayan Banvit karþýlaþmanýn son 6 dakikasýna 52-61 önde girdi. Bu dakikalardan sonra Barýþ, Hunter ve Levent'in potadan boþ dönmesi ile Aliaða Petkim son üç dakikaya 55-66 geride girdi. Karþýlaþmanýn son dakikalarýnda Aliaða Petkim'de Coleman ve Aubrey'in atýþlarý yetmedi ve Banvit sahadan 64-79 galip ayrýlarak turnuvada beþinci oldu.


5 Ekim 2010 Salý


11

05 Ekim 2010 Salý

Tel:616 73 70 616 00 49 Fax:616 14 58

TURYAP ALÝAÐA 350’ye yakýn temsilcilik ve 1500 çalýþaný ile Türkiye’nin Lider Emlak Þirketi

www.turyap.com.tr/aliaga

ALÝAÐA

www.aliagaemlek.net

SATILIK KONUTLAR Kültür Mah.

800

3+1

Komple bina

Yeni Mah.

938

3+1

Yalý Mah.

450

3+1

Komple bina Komple bina

Yalý Mah.

225

Þakran

150

6+1 3+1

Dubleks

Dubleks Dubleks Dubleks 1

Yenifoça

250

7+1

Yalý Mah.

135

4+1

Kültür Mah.

150

5+1

Yeni Mah.

130

3+1

3

Yalý Mah.

110

3+1

2

Þakran

90

3+1

Dubleks

Yeni Mah.

190

4+1

Yalý Mah.

110

3+1

Þakran

259

3+1

Dubleks 2 Bahceli

Yalý Mah.

110

3+1

2

Kültür Mah.

150

3+1

Yeni Mah.

190

4+1

Kazýmdirik Mah.

110

3+1

Kültür Mah.

150

3+1

2 Dubleks 3 3

Kazýmdirik Mah.

140

4+1

4

Kurtuluþ Mah.

110

3+1

Kurtuluþ Mah.

110

3+1

Kurtuluþ Mah.

110

3+1

5 4 1 3 3

Siterler Mah.

115

3+1

1

Kültür Mah.

150

3+1

Siterler Mah.

130

3+1

2.100.000 TL Þakran 1.100.000 TL Yeni Mah. 400.000 TL Kazýmdirik Mah. 370.000 TL Yalý mahallesi 250.000 TL Yeni Mah. 250.000 TL Siteler Mah. 210.000 TL Yeni Mah. 190.000 TL Atatürk Mah. Yeni Mah. 175.000 TL Kazýmdirik Mah. 170.000 TL Kazýmdirik Mah. 170.000 TL Yeni Mah. 170.000 TL Atatürk Mah. 165.000 TL Atatürk Mah. 160.000 TL Yeni mahallesi 160.000 TL Güzelhisar köyü 160.000 TL Yeni Mah. 150.000 TL Yeni Mah. 150.000 TL Yeni Mah. 150.000 TL Yalý Mah. 130.000 TL Yeni Mah. 130.000 TL Yeni Mah. 130.000 TL Yeni Mah. 130.000 TL Yeni mah 125.000 TL Atatürk Mah. 125.000 TL Kurtuluþ Mah. 120.000 TL Kazýmdirik Mah.

KÝRALIK DEPO YERÝ

M2.si BÖLÜM DURUMU

Aliaða San.Sitesi Aliaða-Menemen yolu üzeri

960 6000

2 7

480+480 kapalý Tamamý kapalý

FÝYATI 5.000.TL Ofis

95

3+1

135

3+1

145

4+1

182

3+1

135

3+1

100

3+1

130

3+1

110

3+1

110

3+1

95

3+1 3+1

125

3+1

110

3+1

3

105

3+1

125

3+1

125

3+1

125

3+1

2 2 Bahceli 3 2 2

80

2+1

zemin

110

3+1

400

3+1

100

3+1

2

135

3+1

125

3+1

ZEMÝN 4 2 5 4 1

125

3+1

110

3+1

128

3+1

90

SATILIK TARLALAR

Dubleks 4 4 BAHCELÝ EV 3 3 3 4 3 1 2 2

106

2+1

120.000.TL 115.000 TL 115.000 TL 115.000 TL 110.000 TL 110.000 TL 110.000 TL 105.000 TL 100.000 TL 100.000 TL 100.000 TL 97.000 TL 95.000 TL 95.000 TL 90.000 TL 90.000 TL 90.000 TL 90.000 TL 90.000 TL 85.000 TL 85.000 TL 85.000 TL 85.000 TL 85.000 TL 82.000 TL 77.000 TL 75.000 TL

SATILIK FABRÝKA YERÝ

M2.si

ALOSBÝ

12981

ALOSBÝ

1026

K.A

DURUMU

1 bölüm Hazýr 4 bölüm

ALÝAÐA

FÝYATI 1.200.000 EUR 1.650.000TL

SATILIK ÝÞYERÝ

YERÝ

M2.si

VASFI MEVKÝÝ

FÝYATI TL.

Bozköy

4391

Tarla

Y.foça yolu

920.000.TL

Y.þakran Bozburun'da 23840

Tarla

Merkez

1.500.000.TL

Çaltýdere yolu üzeri

49875

Tarla

Karþýyaka

1.097.000 TL

Çaltýdere yolu üzeri

27800

Tarla

Kayaalaný

Çaltýdere yolu üzeri

11795

Tarla

Haraccýbahce

25875

Çaltýlýdere

M.2.si

KAT

DURUMU

1.515

3 kat

Tic.iþyeri (kapalý) 1.240.000 TL

Fevzipaþa Cad.

540

2

Maðaza

700.000.TL

Bergama Diyaliz

650

3

Tic.iþyeri

480.000.TL

900.000.TL

Çaltýlýdere

7200

1

Tic.iþyeri

300.000.TL

Karþýyaka

707.000.TL

Fevzipaþa Cad.

132

2

Dükkan

280.000.TL

Tarla

deðirmen

517.000.TL

Ýstiklal Cad.

80

3

Ofis

150.000.TL

20000

Tarla

Karþýyaka

300.000.TL

Abdülaða Ýþ Merk.

28

4

Ofis

500.000.TL

Güzelhisar

16350

Tarla

Beylikcayýr

270.000.TL

Menemen

100

1

Dükkan

140.000.TL

Zeytindað yolu üzeri

2280

Tarla

Afacaný geçince 250.000.TL

Güzelhisar

15000

Tarla

Kocaçeþme

210.000.TL

Çandarlý kavþaðý

14750

tarla

Zeytinli

200.000.TL

M2.si

BÖLÜMÜ KATI

KÝRASI

Yeniþakran'da

2080

Tarla

Afacan Mot.

150.000.TL

Ýstiklal caddesi

160

1 bölüm Giriþ

1.250.TL

Yeniþakran Bozburun'da 2860

Tarla

Merkez

150.000.TL

Fevzi paþa caddesi.

350

2 bölüm 1.KAT

2.000.TL

ALOSBÝ yolu üzeri

15400

Tarla

Kayaalaný

150.000.TL

Þakran yolu üzeri

600

2 bölüm ZEMÝN

3.000.TL

Zetindað

16360

tarla

Zeytinli

121.000.TL

Ýstiklal caddesi

90

2 bölüm 1 kat

Hacýömerli

71000

Tarla

köy giriþi

106.000.TL

Ýstiklal caddesi

75

ALOSBÝ yolu üzeri

5299

Tarla

Kayaalaný

100.000.TL

Ýstiklal caddesi

90

Hacýömerli

41000

Tarla

köy giriþi

41.000.TL

Kalabak Köyü

6000

Tarla

Zeytinli

35.000.TL

SATILIK KONUT ÝMARLI ARSALAR YERÝ

M2.si

ÝMARI

MEVKÝ

Seferihisar

20520

inarlý

kaplýcalar

FÝYATI TL. 2.000.000 USD

YERÝ Yeniþakran

FÝYATI

KÝRALIK ÝÞYERÝ BULUNDUÐU MAH.

1

800 TL

Giriþ

1.000.TL

2 bölüm 3 kat

700 TL

KÝRALIK KONUTLAR MAHALLESÝ

M2.SÝ

ALANI

KAT

Kültür Mah.

115

3+1

4 kat

FÝYAT 1.500 TL

Kazýmdirik Mah.

110

3+1

5 kat

550 TL

Yalý Mahallesi

80

2+1

Yeni Mahalle

110

3+1

1 kat

450 TL

Zemin

500 TL

Aliaða'da konut imarlý

4593

64 dairelik Petkim

760.000.TL

Kurtuluþ Mah.

120

3+1

5 kat

400 TL

Þakran'da imarlý

1004

2 dubleks Sahil yolu

580.000.TL

Kültür Mah.

110

3+1

2.kat

450 TL

Konut imarlý

4006

20 Dubleks Petkim

553.000.TL

Kurtuluþ Mah.

120

3+1

2.kat

450 TL

Yalý Mah.

1021

6 dubleks Plaj giriþi

350.000.TL

Atatürk Mah.

130

3+1

1.kat

550 TL

Yalý Mah.

180

2.kat

550 TL

Deðirmendere

326

Foça Köy

1223

Deðirmendere

439

Yeni Mah. Y.Foça giriþi

imarlý

Kyme Otel

imarlý

115.000.TL

Yalý Mah.

110 2+1

110.000.TL

Dubleks E.FOÇA

SATILIK DEPO

60.000.TL

imarlý

mezarlýk

53.000.TL

259

3 kat

deðirmen

85.000TL.

16

Ýmarlý

Y.Foça

Ofis

YERÝ

M2.si BÖLÜM DURUMU

Helvacý'da depo

4000

2

Hazýr

FÝYATI 2.250.000 TL

TURYAP GÜVENCESÝYLE SAHÝBÝNDEN SATILIK

Yeni Mahalle Deðirmendere Yapý Kooperatifinde 3+1 daire 80.000 TL’ye

Küçük 50 kr ilanlar

SAHÝBÝNDEN SATILIKTIR

KÝRALIK-SATILIK-ÝÞ ARAYAN..

0532.514 97 85

DÖVÝZ KURLARI ABD DOLARI:1.5110TL. 24 AYAR ALTIN :61,07.TL. EURO :1.9500TL. ÇEYREK ALTIN:102,00TL.

www.aliagaekpres.com.tr

HEMEN TIKLAYIN

Aliaða Devlet Hastanesi yakýnýnda 2+1 lüks daire (90 m2) SAHÝBÝNDEN SATILIKTIR. Tel:0534.3387893 Kültür Mah. Þerafettin Öztürk Sokak’da 3+1 daire satýlýktýr TEL:0536 228 33 76 Fevzipaþa Caddesi Yeni Tansaþ karþýsý 5.kat daire sahibinden satýlýktýr. TEL:05373202446 Doktorlar Sitesinde 50 m2 dükkan sahibinden satýlýktýr. TEL:05379544673 Aliaða Küçük Sanayi Sitesi’nde mobilya atölyesi 18.000 Tl’ye devren satýlýktýr. TEL:05542608246 Yeni Mah. Hasan Mirasçý Sokakta 20 m2 dükkan satýlýktýr. TEL:05322711042 Kurtuluþ Mah. Ýstikbal Maðazasý üzeri 4. kat, bakýmlý, doðalgazlý, asansörlü, 85 metrekare daire sahibinden satýlýktýr TEL:6170267- 05386406270 Evlere ve ev hanýmlarýna boncuk iþi yapýlýr verilir TEL: 05308801438

SATILIK YAZLIK Eski Foça merkezde 2+1 bahçeli daire sahibinden satýlýktýr.

TEL: 0555 652 91 62

"DOÐRUDAN YANA" Kurucusu: Servet C. MERLA Ýmtiyaz Sahibi :Þahap AVCI Yazýiþleri Müdürü:Nezahat AVCI Ýdare yeri:247 Sk. No: 13/A - ALÝAÐA Tel: (0232) 6161208 Faks:6168338 Baský yeri: Aliaða Ekpres Gazetesi Matbaasý 247 Sk. No: 13/A- ALÝAÐA Tel: (0232) 6161208 Faks:6168338 Yayýn Türü:Yerel Süreli

Web: www.aliagaekspres.com.tr e-posta: ekspres@aliagaekspres.com.tr

'Evrensel Ruhlu, Yerel Boyutlu' Gazetemiz, basýn ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýnlanan yazýlarýn sorumluluðu yazarlarýna aittir.

Gazetemiz pazar hariç her gün yayýmlanýr.

Saðlýk Rehberi Saðlýk Grup Baþkanlýðý: 6168989 Aliaða Devlet Hastahanesi:6168787 Dr. A.Armaðan GÜLBOY Tel: 6162483 Dr. Bayram ÖZER Tel: 6162284 Diþ Hek. Aysel Engin Ay Tel:6164703 Diþ Hek. Ömer Murat SARAÇ Tel: 616 36 00 Diþ Hek. Bahadýr BÝLGENOÐLU:Tel:61714 07 Dr. Dilber Bektaþlar ULAÞIR (çocuk).Tel:6169303 Göz Dr.Ulviye ÖZTÜRK Tel: 616 38 85 Diþ Hek. Coþkun Ýhsan SARGUT Tel:6164779 Diþ Hek. Þeyda KIZILIRMAK Tel: 616 42 33 Diþ Hek. Barýþ BERKER Tel: 6168390 Op.Dr.Barýþ ÇOBAN (Kadýn H.ve Doð.)6161544 Diþ Hek. Ercüment VANÝOÐLU Tel:6169923 Ýlçemizdeki diðer diþ hekimleri ve doktorlara www.aliagaekspres.com.tr adresi rehber bölümünden ulaþabilirsiniz NÖBETÇÝ ECZANELER

05 .10 .2010 Salý ALÝAÐA (Fevzipaþa Cad.) 6162482


05 Ekim 2010 Salý

12

Fazla meyve suyu þiþmanlatýyor H

ýzla akýp giden haytýmýzda beslenme alýþkanlýklarýmýzda hazýr gýdalarýn önemi arttý. Yiyecek ve içecek alýþkanlýklarýmýz deðiþti. Su içme alýþkanlýðýmýz bile deðiþti. Meyve suyu zayýflatmaz! Acýbadem Kadýköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmaný Þengül Sangu Talak, kolalý içecekler ile meyve suyunun aþýrý tüketilmesinin boþ enerji ve yaðlanmaya yol açtýðýný söyledi. Talak, “Günde 1,5-2 litre su içilmesini saðlýk açýsýndan öneriyoruz. Ancak zayýflamak için bize gelenlerin çoðu su yerine günde 1,5 litre kolalý içecek veya meyve suyu içtiklerini, bir bölümü neredeyse hiç su içmediklerini söylüyor” dedi. Su içmemek yaðlanmaya neden olur Oysa saðlýðýn korunmasýnda ve saðlýklý beslenme programý uygulanmasýnda suyun vazgeçilmez bir yeri olduðunu anlatan Dyt. Þengül Sangu Talak, “Beslenmedeki hatalarýmýzla ve su içmeyerek

metobolizma dengemizi bozup sadece daha fazla yaðlanýyoruz. Günde 3 ana, 3 ara düzenli öðün tüketmek, 1,5-2 litre su içmek ve gün içinde bulduðumuz her fýrsatta hareket edip düzenli egzersiz yapmak saðlýklý bir kiloda kalmanýn altýn formülü” diye konuþtu. Hamileler yüksek kalori alýyor Beslenme anne karnýnda, beslenme hatalarý da hamilelikte baþlýyor. Kadýnlar yýllar boyu gýda tüketimi konusunda kendilerine aþýrý yasaklar koyarak yaþýyor. Hamilelikte de yiyemedikleri ne varsa tüketiyorlar. Hem aþýrý kilo alýyorlar, hem de bebeklerinin de þiþmanlýða elveriþli bir vücut yapýsýyla doðmasýna yol açýyorlar. Þiþman çocuklarýn ilerde diyabet ve kalp, damar hastalýklarý riski de artýyor. Bu nedenle kadýnlarýn uzun vadeli yatýrýmcý gibi hareket etmelerini öneren Acýbadem Kadýköy Hastanesi Dyt. Þengül Sangu Talak, “Kötü beslenme ve kýsa sürede çok yüksek kaloriler alma ya da tam tersi düþük kalorili diyet yapýp kýsa zamanda çok kilo vermek zararlý bir yatýrým türü. Uzun vadede istikrarlý bir þekilde beslenmelerine yatýrým yapmalýlar” diye ifade etti. Yaðlanma sebepleri Hýzlý kilo kaybetmek metabolizma hýzýný düþürüyor. Egzersiz yapýlmamasý da kas kaybýna yol açýyor. Yaðýn artmasýnda en büyük etkenler; Suyun yerine boþ enerji aldýran þekerli içeceklerin konulmasý Sabah kahvaltýsýna yaðlý poðaçalarla baþlanmasý Kahvaltýnýn hiç yapýlmamasý

Hazýr döner, köftelerin çok tüketilmesi Yað içeriði çok yüksek besinlerin alýnmasý olarak sýralanýyor. 400 gr'lýk elma yemeyin Beslenme programlarýnda önerilen meyve tüketiminde de hatalar var. Diyet yapýyorum diye gün boyunca bir tanesi 400 gram gelen elmalarýn tüketilmesinin vücuda sadece yað kazandýracaðýna dikkati çeken Talak, “Bu büyük elmalardan oturup bir sepet yemek zayýflamaya yardýmcý olmaz. Aksine öðünleri bölerek ve küçük meyveler tüketerek yemek metabolizmayý hýzlandýrýr. Bir porsiyon meyve tüketin derken biz 400 gramlýk dev elmalarý deðil, 100 gramlýk küçük elmalarý kastediyoruz” diye vurguladý. Ayný þekilde taze sýkýlmýþ meyve sularý da kilo aldýrýyor. Çünkü bir bardak meyve suyu, 4-5 portakalýn sýkýlmasýyla elde ediliyor. Onun yerine bir orta boy portakalý yemek, posa alýnacaðý için sindirime de yardýmcý oluyor.

2010/2011 sezonu

Kombine ve VÝP satýþlarý baþlamýþtýr.

petkim

50 VÝP Fiyatý: 250 TL. Müracaat

Aliaða Gençlik ve Spor Kulübü Derneði Kulüp Binasý Kültür Mah.Demokrasi Meydaný No: 3 Ýletiþim : 616 95 95 Web:aliagaspor.org.tr E-Posta:aliaga.spor-1993@hotmail.com KREDÝ KARTI ÝLE DE SATIÞ YAPILMAKTADIR

Aliağa Ekspres Gazetesi  

http://www.aliagaekspres.com.tr/ekspres/0510.pdf

Aliağa Ekspres Gazetesi  

http://www.aliagaekspres.com.tr/ekspres/0510.pdf

Advertisement