Page 1

Yýl:35

Sayý: 5018 07 Ekim 2010 Perþembe 25 Kr

Torbalý firmasýndan Aliaða'ya yardým

T

orbalý'da kurulu bulunan Alman Firmasý Maurer Söhne, Aliaða'da bulunan Meslek Yüksek Okulu'na kaynak atölyesi kurdu. Atölye düzenlenen törenle öðretmen ve öðrencilerin

kullanýmýna sunuldu. Bugüne kadar Ýzmir genelinde bir çok okula teknik destek saðlayan Alman firmasýnýn Türkiye temsilcisi Ali Ertýkaysýn, Ege Üniversitesi Bergama Meslek

Yüksekokulu Aliaða Derslikleri'ne kaynak atölyesi kazandýrmadan son derece memnun olduklarýný, bundan sonra da desteklerinin devam edeceðini söyledi. >>> 3’DE

Aliaða Petkim: 70 Bornova Belediye: 62

C

umartesi günü oynanacak olan Türkiye Kupasý maçý öncesi Bornova Belediyespor ile yaptýðý hazýrlak maçýný Aliaða Petkim 70-62 kazandý. >>> Sayfa 9’DA

Deðirmendere kabusu bitiyor Alkýþlar, yöneticilerini Yiðitler ekmek geri getirmek için

bir ustasýný yitirdi

Aliaða Belediyesi Kýz ve Erkek Öðrenci Yurdunda yaþayan yaklaþýk 80 öðrenci, yöneticilerinin görevden alýnmasýný protesto etmek için belediye önünde alkýþlý bir eylem gerçekleþtirdi. Sayfa 4’DE

iðitler Ekmek adýnýn bir marka olarak belleðimize yerleþtiren ekmek üreticisi yiðit kardeþler bir ustasýný yitirdi. Aile olarak ekmek ve unlu mamülleri üreticisi olarak bilinen ve tanýnan Yiðit Kardeþlerden 1956 doðumu Nihat Yiðit (54) vefat etti. Kalbine yenik düþerek genç yaþta yaþamýný yitiren Nihat Usta'nýn ani ölümü, ailesi ve yakýnlarýnýn yaný sýra sevenleri ve esnaf arkadaþlarýný da üzüntüye boðdu. 3’DE

Y

Y

Ýsmail KÖYLÜ

aðan yaðmur sonrasý kent içinde taþkýnlýða su baskýnlarýna neden olan Deðirmendere ýslah ediliyor. Yaklaþýk 3 kilometrelik dere ýslahý için ÝZSU 11 Ekim 2010 tarihinde ihale yapacak. 3 Bin 41 metrelik dere ýslahýnýn yanýnda dere etrafýna 2 Bin 310 metrelik korkuluk yapýlacak. >>> Sayfa 4’de

SEVGÝ ÝÇÝN YAÞAMAK

B

ugünün dünyasýnýn en büyük sorunlarýndan biri olan ve bir türlü önü alýnamayan hýzlý kentleþme ve karmaþasý. >>> 4’DE

Aliaða sahili yeþile bürünecek

B

üyük oranda yapýmý tamamlanan Sahil Bandýnda sýra yeþillendirme çalýþmalarýna geldi. Çim ekim sezonun baþlamasýyla birlikte düzenlenen 76 Bin metrekare alanýn 50 Bin metrekaresi yeþillendirilecek. Çim ekiminin yaný sýra çeþitli aðaç ve bitki dikimi yapýlacak. >>>5’DE


2

07 Ekim 2010 Perþembe

Ani hava deðiþimlerine dikkat Ani hava deðiþimlerinde özellikle yaþlýlar ve kronik hastalýðý olanlarýn çok daha dikkatli ve tedbirli olmasý gerektiði belirtildi. Konuyla ilgili açýklamalarda bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Baþhekimi Prof. Dr. Tevfik Özlü, havalarýn aniden soðuduðunu ve kýþ birden bastýrdýðýný hatýrlatarak çeþitli uyarýlarda bulundu. Hava sýcaklýðýnýn aniden bu denli düþmesinin insanlarý hem bireysel olarak hem de toplumsal olarak hazýrlýksýz yakaladýðýnýn altýný çizen Özlü “Adaptasyon süreci yaþamadan kýþa girmemiz bazý hastalýklara davetiye çýkarýyor. Kýþ mevsimi herkes için zor. Mevsime özgü çeþitli hastalýklar, salgýnlar baþlýyor. Ama özellikle yaþlýlar, kronik hastalýðý olanlar çok daha dikkatli ve tedbirli olmalý. Bu riskli gruplarýn baþýnda astým, bronþektazi ve KOAH gibi kronik akciðer hastalýklarý, kalp yetmezliði, þeker hastalýðý, inme gibi diðer süreðen saðlýk sorunlarý olan hastalar geliyor. Çünkü, yaðýþlý, sisli, soðuk havalar, bu hastalarda þikayetleri artýrmaktadýr. Yine soðuk, yaðýþ nedeniyle ev içi, iþ yeri gibi kapalý mekanlarda daha çok zaman geçirilmekte buna baðlý olarak kapalý alanlarda içilen sigara ve ýsýnma amaçlý yakýtlardan (odun, kömür, tezek, gaz) çýkan oda havasý kirliliði, hastalýðýn kontrolünü zorlaþtýrmaktadýr. Oda havasý kirleticileri, astým ve KOAH hastalarýnda krizleri tetikleyen önemli faktörler arasýndadýr. Soðuk nedeniyle soba bulunan veya ýsýtýlan dar ve kapalý mekanlarda bir arada bulunan kiþiler arasýnda soðuk algýnlýðý, grip gibi solunumsal enfeksiyonlar çok kolay yayýlmaktadýr” dedi. KRONÝK HASTALIÐI OLANLARA TAVSÝYELER Prof. Dr. Özlü, kýþ aylarýnda salgýnlar yapan bu gibi viral solunum sistemi enfeksiyonlarýnýn, zeminde kronik bir hastalýðý olan kiþilerde, normal kiþilere göre daha aðýr geçtiðini ve zemindeki hastalýðýn (diyabet, kalp yetmezliði, astým, KOAH ve bronþektazi vb) kontrolden çýkmasýna ve ataklara neden olabildiðini kaydederek þunlarý söyledi: “Soðuk havalarda sýklýðý artan nezle, sinüzit gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarýndan ötürü burun týkanýklýðý oluþmaktadýr. Bu hastalarýn, burun yerine aðýzdan nefes alýp vermek zorunda kalmalarý ise, hava yollarýnýn ýsý ve nemini düþürmekte ve bilhassa geceleri týkanmalar, nefes darlýðý ve astým nöbetleri ortaya çýkmaktadýr. Yine, soba veya kalorifer nedeniyle ev içi ortamýn nispi nem oranýnýn çok düþmesi, özellikle uyurken aðýzdan nefes alýp veren hastalarda havayollarýný kurutmakta ve gece öksürük, nefes darlýðý gibi yakýnmalara neden olmaktadýr. Solunan havadaki ýsý ve nemin düþük olmasý, astýmlý hastalarýn hava yollarýný tahriþ ederek, krizleri baþlatabilmektedir. Tüm bu faktörlerin bir araya gelmesiyle kýþ aylarýnda kronik hastalýðý olan kiþilerin çoðunun sorunlarý artmakta ve almakta olduklarý tedavi yetersiz kalabilmektedir. Bu nedenle bu hastalarýn bahsi geçen olumsuz koþullardan mümkün olduðunca kendilerini korumalarý gerekmektedir.”

Vücudunuzun en verimli saatleri RÝSK ALTINDA OLAN KÝÞÝLERE GRÝP AÞISI TAVSÝYESÝ Risk altýnda olan kiþilerin grip aþýlarýný yaptýrmalarý gerektiðine dikkat çeken Özlü “Bir önceki yýl aþýlanmýþ olmak yeterli koruma saðlamayabilir. Bu nedenle her yýl, o yýl için üretilmiþ olan yeni aþýdan eylül-kasým aylarý arasýnda tek doz olarak yapýlmasý gerekmektedir. Toplumdaki herkesin grip aþýsý yaptýrmasý hem mümkün deðildir, hem de gereksizdir. Sadece gribe yakalanma riski ve grip olduðunda ölüm riski fazla olan belirtilen kiþilere önerilmektedir. 65 yaþýn üzerindeki yaþlýlar, huzurevinde yaþayanlar, kronik hastalýðý olanlar (kalp hastalýðý, astým, kronik bronþit, bronþektazý, þeker hastalýðý, böbrek yetmezliði, AIDS, kan hastalýklarý) yanýnda; bakým ve huzur evlerinde çalýþan ve yaþlýlara hastalýk taþýyabilecek olan personel ile hekim, hemþire, ebe, hastabakýcý gibi saðlýk personeli, evinde yaþlý, kronik hastasý olanlar, toplum hizmeti gören ve insanlarla sýký temasý olup hastalýk bulaþtýrýrcýsý olabilecek memurlar ve grip mevsimine isabet eden 3 ile 9 aylýk evredeki gebelere de önerilmektedir” diye konuþtu. KIYAFET SEÇÝMÝ ÖNEMLÝ Prof. Dr. Tevfik Özlü, bu dönemde uygun kýyafetin çok önemli olduðunu ifade ederek þu önerilerde bulundu: “Hava sýcaklýðýnda, neminde ve yaðýþ durumundaki ani deðiþiklik olasýlýðýný dikkate alarak soðuktan ve yaðýþtan korunma amaçlý uygun kýyafet ve aksesuarlar doðru zamanlamayla kullanýlmalýdýr. Yaþanýlan ortamýn sýcaklýðý ve nemi uygun sýnýrlar içerisinde kontrol altýnda tutulmalýdýr. Yeterli ve dengeli beslenme önem kazanmaktadýr. Günlük kalori ihtiyacýný karþýlama amaçlý enerjik gýdalar yanýnda, bol sebze ve meyve alýnmalýdýr. Yeterli ve kaliteli uyku ile stresle baþa çýkma vücut direncini artýracaktýr. Sýk ve etkili el yýkama, hijyen ve temizlik kurallarýna uyma, bu dönemde salgýnlar yapan bir çok hastalýktan korunma için çok yararlýdýr. Bu tedbirlere raðmen durumlarýnda her zamankinden farklý olarak kötüleþme hisseden hastalarýn hekimlerine baþvurmalarý ve tedavilerinin güncelleþtirilmesini öneriyoruz.”

Lezzet DÜNYASI Elmalý Kek Malzemeler (4 kiþilik) 175 g margarin 2 adet elma 1 su bardaðýndan az þeker 2 su bardaðý un 4 adet yumurta ½ paket kabartma tozu 1 paket vanilya þekeri 2 limon 4 kaþýk pudra þeker

Hazýrlanýþý Fýrýnýnýzý 175 dereceye getirip ýsýtýn. Elmalarý rendeleyin. Margarin'i eritin. Yumurtalarý bir kapta mikserle 2 dakika çýrpýn, içine þekeri ve vanilya þekerini ilave edip çýrpmaya devam edin, erittiðiniz margarin'i çýrparak karþýma ekleyin. Kabartma tozu katýlmýþ unu karýþýma yavaþ yavaþ yedirin, akýcý kývama gelen hamuru rendelenmiþ elmayla karýþtýrýn, dikdörtgen kek kalýbýna boþaltýn, 175 derecede 50 dk. fýrýnlayýn. 2 limonu sýkýn, içinde 4 kaþýk pudra þekeri eritin, fýrýndan çýkan kekin üzerine sürerek soðuk servis yapýn.

Bilimsel araþtýrmalara göre belli saatlerde yapýlmasý önerilen aktiviteler.. 06:30 Uyandýðýnýzda kendinizi sanki az önce içki içmiþsiniz gibi biraz yorgun hissedebilirsiniz. Uyku mahmurluðu denilen bu durumda kalp atýþ hýzý ve kan basýncýnýzda kýsa ve sert deðiþimler olabilir. Bu etkiler bazen 10 dakika bazen 2 saat sürebilir. 07:00 Bu saatlarde güç, dikkat isteyen egzersizler yapýlabilir. 07:30 Sabah seksi için testesteron seviyesinin en yüksek olduðu zaman. Bu saatlerde sperm kalitesi de oldukça yüksek oluyor ve isteniyorsa hamile kalma olasýlýðý da oldukça yüksek. 08:00 Kanýn pýhtýlaþmasýna yardýmcý olan trombositler bu saatte günün diðer saatlerine göre daha yoðun etkiler. Yaralarýn iyileþmesi için en iyi saatlerdir. 10:00 - 11:00 Birçoðumuzun zihni bu saatte açýk olur. Bu nedenle randevularýnýzý mümkün olduðunca bu saatlere alýn. 12:00 Öðle yemeði için ideal bir saat. Yemekten sonra aðýrlýk çökebilir, bu yüzden 15 dakikalýk kýsa bir uyku molasý ideal olabilir. Daha fazlasý sizi durgunlaþtýrabilir. 15:30 Diþlerinizle ilgili sýkýntýnýz varsa bu saat aðrý eþiðinin en yüksek seviyede olduðu zaman. Randevu alarak sorununuzu çözebilirsiniz. 16:00 Bu saatlerde kaslarýnýz güçlü, eklem yerleriniz esnek durumdadýr. El ve sýrt kaslarýnýz diðer zamanlara göre daha güçlüdür. Bu saatlerde egzersiz yapmanýz vücudunuzu kýsa sürede forma sokabilir. 17:00 - 18:00 Bu saatler 'happy hour' saatleridir. Bu saatlerde karaciðeriniz alkollü içkilerin sebep olduðu toksinleri atmanýzý saðlayabilir. 19:00 Günün sonunda daha iyi nefes alýr, daha iyi çalýþýrsýnýz. Egzersizler daha fazla kasa dönüþür. Spor için uygun bir saat. 20:00 Bu saatler sevgiliniz ya da arkadaþlarýnýz için oldukça uygun. 01:00 - 04:00 Artýk durun ve dinlenin.

ELEMAN ARANIYOR Kumlama ve boyama ekipmanlarý konusunda çalýþacak pazarlama elemaný aranýyor

TEL: 05545366779

Çikolata rüyasý Malzemeler (2 kiþilik) 125 gr çikolata 30 gr margarin 1 adet yumurta 5 gr un (1 tatlý kaþýðý) 15 gr tozþeker 1 çay kaþýðý portakal kabuðu rendesi 100 gr. frambuaz 1 tepeleme çorba kaþýðý pudraþeker Hazýrlanýþý Kalýplarýnýza fýrça ile yað sürünü ve ince bir tabaka un serpin. Margarini iyice ýsýtýn, ateþten alýn ve çikolatýyý içine atýp eritin. Yumurtanýn sarýsý, portakal kabuðu rendesi ve unu ekleyin. Yumurta akýný çýrparak kar

haline getirin, tozþekeri yavaþ yavaþ ekleyerek çýrpmaya devam edin. Býçakla kesilecek kadar katýlaþan yumurta akýný fazla karýþtýrmadan çikolatalý karýþýma ekleyin. Bekletmeden önceden 200 derece ýsýtýlmýþ fýrýnda 10-15 dakika piþirin. Bu arada frambuazlarý mutfak robotunda pudraþeker ile püre yapýn. Servis tabaklarýný önce frambuazlý sos üzerine de çikolatýlý tatlýnýzý ters çevirerek koyun. Krem þanti ve nane ile süsleyerek servis yapýn.


3

07 Ekim 2010 Perþembe

Torbalý firmasýndan Aliaða'ya yardým BERGAMA MESLEK YÜKSEK OKULUNDA KAYNAK ATÖLYESÝ AÇILDI zmir- Torbalý'da Almanya kuruluþlu olan (viyadük, köprü, sismik izolatör ,ve luna park sistemleri yapan) MAURER SÖHNE Ltd. Þti. Tarafýndan donanýmý karþýlanan Bergama Meslek Yüksek Okulu kaynak atölyesi Maurer Söhne Türkiye temsilcisi Ali Ertýkaysýn , þirketin temsilcisi Klaus Hahn ve okul müdürü Prof.Dr. Ertan Taþkavak tarafýndan açýldý.

Ý

Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksek Okulu Aliaða Dersliklerinin bulunduðu binada düzenlenen

Bergama Meslek Yüksek Okulu kaynak atölyesi Maurer Söhne Türkiye temsilcisi Ali Ertýkaysýn , þirketin temsilcisi Klaus Hahn ve okul müdürü Prof.Dr. Ertan Taþkavak tarafýndan açýldý.

Aliaða’da konferans 1-7 Ekim Camiler Haftasý Aliaða’da düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. Kutlama etkinlikleri çerçevesinde Aliaða Ýlçe Müftülüðü tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, Camiiler Haftasý kapsamýnda 07 Ekim 2010 Perþembe günü ‘Camilerin toplumdaki sosyal fonksiyonu’ konulu konferans gerçekleþtirilecek. 9 Eylül Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Yýldýrým’ýn konuþmacý olarak katýlacaðý konferans Perþembe günü saat 20:30’da Tüpraþ Halk Eðitim Merkezi konferans salonunda yapýlacak.

Yiðitler ekmek bir ustasýný yitirdi

Geçirdiði kalp krizini atlatamayarak, yaþama yenik düþen Nihat Yiðit, geçtiðimiz gün ikindi namazýný müteakiben kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan ailesi, sevenleri ve kalabalýk bir esnaf topluluðunun omuzlarýnda Aliaða Þehir Kabristanlýðýna defnedildi. Merhuma Tanrýdan rahmet, ailesi ve sevenlerine baþsaðlýðý dileriz.

törende konuþan Okul Müdürü Prof.Dr. Ertan Taþkavak, kaynak atölyesinin açýlýþ amacý olarak bölgesel ihtiyaca cevap vermek ve verilen teorik eðitimin yanýnda uygulamalý hale getirmek için böyle bir giriþimde bulunduklarýný belirtti.Þirketin ;1 adet elektrik ark kaynak makinesi,1 adet gaz altý kaynak makinesi, 1 adet oksijen kaynak makinesi ,1 adet taþlama makinesi,tüp,havalandýrma ,önlük,gözlük vb. malzemeleri þirket tarafýndan okullarýna baðýþlandýðýný belirtti. Ertan Taþkavak ayrýca Maurer Söhne þirketi ile aralarýnda olan baðý 'organik bað'olarak nitelendirirken adlandýrmýþ olduðu bu baðý ise Ali Ertýkaysýn'a borçlu olduðunu vurguladý.

Þirketin Türkiye temsilcisi Ali Ertýkaysý, Þirketleri hakkýnda bilgiler vererek Ertýkaysýn, þirketin sektöründe Almanya'nýn en büyük þirketlerinden birini olduðunu vurguladý. Ayrýca kendi oðlunun da yüksek meslek okulu mezunu olduðunu söyleyerek meslek yüksek okullarýna ilgisinin bu yüzden olduðunu da belirtti. Bunun yaný sýra özellikle staj yapmak isteyen öðrencilere de her zaman kapýlarýnýn açýk olduðunu ve yapmýþ olduðu baðýþlarýn bu kadarla kalmayacaðý devamýnýn geleceðini de belirtti. Almanya temsilcisi olan Klaus Hahn'a Prof. Dr. Ertan Taþkavak tarafýndan verilen plaketin ardýndan açýlýþýn yapýlacaðý bölüme geçilerek kurdeleyi Ertan Taþkavuk ve Klaus Hahn birlikte keserek atölyeyi kullanýma açtýlar.

Ýzmir yüksek deprem tehlikesi altýnda Doðal Afet Sigortalarý Kurumu (DASK) Yönetim Kurulu Baþkaný Selamet Yazýcý, zorunlu deprem sigortasý kapsamýna giren yaklaþýk 13 milyon konuttan 3.3 milyonunun sigortalý olduðunu, Türkiye genelinde ortalama sigortalýlýk oranýnýn da yüzde 25 düzeyinde bulunduðunu söyledi. DASK Yönetim Kurulu Baþkaný Selamet Yazýcý, Batý Anadolu Fay Hatlarý Týr'ýnda yaptýðý açýklamada, yedinci durak olarak Ýzmir'e geldiklerini, týrýn 10 il ve 14 ilçede dolaþacaðýný, yaklaþýk 50 günde 50 bin kiþiye ulaþmayý hedeflediklerini söyledi. -AMAÇ ZORUNLU DEPREM SÝGORTASININ YAYGINLAÞTIRILMASIBatý Anadolu Fay Hattý'nda Zorunlu Deprem Sigortasý'nýn yaygýnlaþtýrýlmasýnýn amaçlandýðýný belirten Yazýcý, ''Türkiye'de zorunlu deprem sigortasý kapsamýna giren yaklaþýk 13 milyon konuttan 3.3 milyonunun, yani yaklaþýk yüzde 25'inin poliçesi bulunuyor. Zorunlu Deprem Sigortasý poliçesi sahibi konutlarýn sayýsýnýn 2-3 yýllýk bir dönemde 5.5 milyona çýkarýlmasý hedefleniyor. 2000 yýlýndan önce 500 bin konut sigortalýydý, þimdi 3.3 milyonu buldu'' diye konuþtu. Yazýcý, bunun bir baþarý olduðunu ancak yeterli görmediklerini dile getirerek, bu tür etkinliklerle sigortalý konutlarýn sayýsýný artýrmaya çalýþtýklarýný vurguladý. Selamet Yazýcý, þöyle devam etti: ''2001'den 2009 sonuna kadar Ýzmir'de gerçekleþen 23 hasar yapýcý depremde toplam 4 bin 706 Zorunlu Deprem Sigortalý konut zarar gördü. 2005 yýlýnda gerçekleþen 5.9 büyüklüðündeki Seferihisar ve Uzunkuyu depremleri, ülkemizde 2001'den beri en yüksek sayýsal hasarlý konut yaratan depremler oldu. Çoðunluðu kýsmi olan bu hasarlar için 9 milyon liraya yakýn hasar ödemesi yaptýk. DASK olarak 11 bin kiþiye 20 milyon liraya yakýn ödeme yaptýk. Ýzmir'in deprem sigortasý yaptýrma oraný yüzde 25, Türkiye ortalamasýna yakýn. Ama yeterli deðil, Ýzmir kültürel ve ekonomik geliþmiþliði yüksek bir il. Ýzmir depremi yaþýyor, DASK'tan en yüksek ödemeyi aldý, sigortalýlýðý iyi biliyor.

''ÝZMÝR YÜKSEK DEPREM TEHLÝKESÝ ALTINDA''Boðaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem araþtýrma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Erdik de DASK ile yürütülen projenin, deprem bilincini artýrmanýn yaný sýra Zorunlu Deprem Sigortasý'nýn da yaygýnlaþtýrýlmasýna yönelik önemli bir adým olduðunu söyledi. Ýzmir'in yüksek deprem tehlikesi altýnda olduðuna dikkati çeken Erdik, þu bilgiyi verdi: ''Ýzmir'de nüfus artýþý, hatalý arazi kullaným planlamasý, yapýlaþma ve sanayileþme, yetersiz altyapý ve çevresel bozulma gibi nedenlerle kentsel deprem riski de arttý. Ýzmir Radius Projesi kapsamýnda Türkiye'de ilk defa deprem risk belirlemesi yapýlan kentimizdir. Ancak bu çalýþmanýn güncellenmesi, ayrýntýlý risk analizlerine dayalý, depreme hazýrlanma ve afet planlamasý çalýþmalarýný da içeren Deprem Master Planý hazýrlanmasý gerekir. Kentsel deprem riskinin azaltýlmasýnýn ana ilkeleri, mevcut riskin artýrýlmamasý, yani depreme karþý güçlendirme ve riskin transferi, yani deprem sigortasýdýr.'' Selamet Yazýcý ve Prof.Dr. Mustafa Erdik, daha sonra týrda uygulamalý deprem eðitimine katýldý.


4

07 Ekim 2010 Perþembe

Ýsmail KÖYLÜ

ekspres@aliagaekspres.com.tr GÜNÜMÜZ DÜNYASININ EN ÖNEMLÝ SORUNU HIZLI KENTLEÞME Son zamanlarda tüm dünyayý saran iþsizlik ve onun getirdiði sosyal çalkantýlar maalesef çok tehlikeli boyutlara gelmiþtir. Kanýmca iþte bu yüzdendir ki son zamanlarda meydana gelen ve ülkeler çapýnda ki insanlar huzursuz ve mutsuz olduklarý için yer yer karmaþalar çýkarmakta, iþi gücü olmayanlar ekmek parasý için dükkanlarýnda maðazalarýnda çalýþanlarýna zarar vermektedirler. Ayrýca hýrsýzlýk, yolsuzluk , kapkaç , yan kesicilik, adam öldürme, þiddet , tecavüz ve kolay ve çok para kazanma yollarýndan biri olan fuhuþ olaylarýný çok sýk olarak bütün dünyada ve ne yazýk ki ülkemizde de görmekteyiz… Bütün bu olumsuzluklarý gördüðümüz halde hala bunun en büyük sebeplerinden sayýlan ve her yýl katlanarak artan hýzlý nüfus artýþýna hala önlem olarak bir nüfus planlamasý yapýlmýþ olamamasýdýr. Bir yanda yer üstü , (denizler dahil) bir yanda yer altý kaynaklarýnýn hýzla tüketilmesi ve iþsizlik sonucu Kentleþmeyi de beraberinde getirmekte, kentleþen nüfusun nüfusu da artmakta bu da iþsizliði daha çok körüklemektedir, dolayýsý ile Ýþsiz kalanlarýn çaresizliði böylesine bir mutsuz dünyayý yaratmaktadýr. Doðal olarak yeterli beslenemeyen insanlarýn hastalýklara çabucak yakalanmalarý saðlýk sorunlarýný da beraberinde getirmektedir. Böylece bu gidiþat doðal olarak saðlýk harcamalarýný da korkunç boyutlarda arttýrdýðýdýr. Bir yanda kentleþme öte yanda tüketimin artýþý ile üretimin azlýðý karþýsýnda, yiyecek kaynaklarýnýn da azalmasý veya yetmemesi anlamý demektir.Üstüne üstlük ayrýca denizlerinde olaðan üstü boyutlarda kirletilmesi her tür balakçýlýðý da etkilemekte, balýk nesilleri de gittikçe azalmakta tükenme noktasýna gelmiþtir…. Yani iþin özünde , radikal kararlar ve önlemler alýnmadýðý takdirde dünyamýzý ve insanlýðý ve tüm canlýlar alemini gelecekte çok sýkýntýlý ve zor günlerin beklediðidir.. Sevgi ve saygýlarýmla.

Alkýþlar, yöneticilerini geri getirmek için Geçtiðimiz gün belediye önünde toplanan 80 nin üstünde yurt öðrencisi, yöneticilerinin deðiþtirilmesini, alkýþlayarak ve slogan atarak protesto ettiler. Edinilen bilgilere göre ihmalleri olduðu gerekçesi ile Belediye Baþkanlýðý'nca göre yerleri deðiþtirilen 3 yöneticinin geri döndürülmeleri için, Belediye Baþkaný ile görüþme talebinde bulunduklarýný, Ancak Belediye Baþkanýnýn bu görüþmeyi kabul etmemesi üzerine bu yola baþvurduklarý kaydedildi. Yurt öðrencilerinden bir erkek öðrenci, görüþünü þöyle belirtti.” Biz yöneticilerimizden memnunuz. Görevlerinden alýnmalarýný istemiyoruz. Onun için Belediye Baþkanýmýzla bu konuyu görüþmek istedik. Bizimle Geçtiðimiz gün belediye önünde toplanan 80 nin üstünde görüþmeyeceðini söyleyince, biz de bu eylemi yurt öðrencisi, yöneticilerinin deðiþtirilmesini, alkýþlayarak gerçekleþtirmek zorunda kaldýk” dedi. ve slogan atarak protesto ettiler. Bir baþka kýz öðrenci de; “Ben iki yýldýr yurttayým. Burada ana kucaðýndan Öðrenciler, “belediye bizi yýldýramaz” sloganlarý ve ayrýldýðýmý dahi hissetmedim. Bu yöneticilerden son alkýþlarla tepkilerini bir süre gösterdiler. Belediye Halkla derece memnunduk. Görevlerinden alýnmalarý Ýliþkiler Müdürü Yücel Laçinel'le görüþen yurt halinde biz de yurdu terk ederiz” diyerek tepkisini öðrencileri, daha sonra olaysýz bir þekilde belediye belirtti. önünden ayrýldýlar (Bekir TAÞKÖPRÜ)

Deðirmendere kabusu bitiyor A yrýca suyu geciktirmek ve teressubatý (kum, çakýl, toprak) önlemek amacýyla 1 adet tersip bendi inþa edilecek.

Dere ýslahý ile özellikle TOKÝ konutlarý, TÜPRAÞ Kavþaðý,102 Evler civarýnda ve dere bölgesinde yaþanan sýkýntýlarýn önüne geçileceðini belirten Aliaða Belediye Baþkaný Turgut Oðuz Büyükþehir Belediyesine ve ÝZSU yetkililerine teþekkür etti.

Baþkan Oðuz “Yaðan yaðmur sonrasý bizleri en çok tedirgin eden bölgenin ýslah edilmesi hem bizi hem de bu bölgede oturan yurttaþlarýmýzý oldukça mutlu edecektir. Kent genelinde yaðmur sonrasý çok ciddi problemler olmasa da sadece bu bölgede zaman zaman sorunlar yaþanýyordu. Deðirmendere’nin ýslahý ile önemli bir sorun giderilmiþ olacak. Konuyla yakýnda ilgilenen Büyükþehir Belediyesi ve ÝZSU yetkililerine teþekkür ederim.” dedi.

Türkiye’nin ilk kadýn makinistleri Ýzmir’de

T

ürkiye’nin en uzun kent içi toplu ulaþým projesi olan Aliaða-Menderes Banliyö Sistemi’nde bir yeniliðe daha imza atýldý. Banliyö sisteminde görev yapan “ilk kadýn makinistler” Ýzmir’de göreve baþladý. Çaðdaþ yaþamýn öncüsü Ýzmir, bir kez daha farkýný gösterdi. Ýzmir Büyükþehir Belediyesi ve TCDD iþbirliðiyle tamamlanan ve Güney aksýnda ön iþletme seferleri devam eden Aliaða-Menderes Banliyö Sistemi’nde kadýn makinistler de görev yapmaya baþladý. Türkiye’de demiryollarý yüzyýlý aþkýn süredir hizmet vermesine karþýn, bugüne dek sadece erkekler tarafýndan yapýlan bir mesleðe el atan Ýzmirli iki cesur kadýn, Ebru Katiç ve Aysun Mutlutürk, böylece bir ilki de

gerçekleþtirmiþ oldu. TCDD ile Büyükþehir Belediyesi ortaklýðýnda kurulan ÝZBAN þirketine açýlan sýnavla giren kadýn makinistler, Nisan ayýndan bu yana kesintisiz bir þekilde eðitim alýyor. Bu süreçte Ankara ve Ýspanya’daki eðitimlere de katýlan iki genç kadýn, halen stajyer makinist olarak sefere çýkýyorlar. 10 bin kilometrelik sürüþ tecrübesinin ardýndan asaletlerini alarak sahip olduklarý “ilk kadýn makinist” unvanlarýný da birkaç ay içinde resmileþtirecekler. Halkapýnar-Cumaovasý arasýnda devam eden seferlerde görevlerini yapan bayan makinistlerden yolcular da fazlasýyla memnun. Bindikleri treni bir bayanýn kullandýðýný duyan yolcular, makinistliðin bir erkek

mesleði olarak algýlanmasýnýn da yanlýþlýðýna dikkat çekerek, kadýnlarýn her türlü zorluðun üstesinden gelebileceðini dile getiriyor. Ebru Katiç ve Aysun Mutlutürk, “Ýzmirli iki öncü kadýn” olarak bu önemli görevi yerine getirmekten son derece mutlu. Bu iþin üstesinden gelemeyeceklerini düþünenleri yanýltmanýn gururunu ve mesleklerinde ilk olmanýn heyecanýný birlikte yaþýyorlar. Ebru Katiç: “Dýþarýdan çok kolay gibi görünen bir meslek, ancak çok ciddi bir eðitim gerektiriyor. Baþlangýçta bize farklý bir gözle bakýp bu iþi baþaramayacaðýmýzý düþünenler vardý. Þimdi tüm bu olumsuz düþünceler ortadan kalktý” Aysun Mutlutürk: “Türkiye’de banliyöyü kullanan ilk kadýn makinistleriz. Dolayýsýyla bir ilke imza atmanýn heyecanýný da taþýyoruz. Bayan makinist olarak anýlmak heyecan ve gurur verici. Makinistlik, çok büyük sorumluluk gerektiren, ayný zamanda cesaret isteyen bir iþ. Ebru ile birlikte çok ciddi ve uzun süren bir eðitimden geçtik. Demiryollarýnýn kurallarý çok farklý, trafik kurallarýna benzemiyor. Ýnanýlmaz dikkat isteyen bir görev bu.”


07 Ekim 2010 Perþembe

5

Aliaða sahili yeþile bürünecek

Büyükþehir’den “can suyu”

Y

erli üreticiye destek amacýyla Aþevi’nde kullandýðý peynir, lor, süt, yoðurt, ayran ve zeytinyaðýný kooperatiflerden satýn alan Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, önümüzdeki dönemde sebze ve meyve ile konserve ürünlerini de üretici kooperatiflerinden temin etmek için çalýþma baþlattý. Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Aþevleri Þube Müdürlüðü, ihtiyacý olan malzemeleri geçen dönem olduðu gibi yine kooperatiflerden almaya hazýrlanýyor. 2009 yýlýndan bu yana Kiraz’da bulunan S.S. Ýðdeli ve Çevre Köyleri Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi’nden alým yapan Aþevleri Þube Müdürlüðü, geçtiðimiz yýl yaklaþýk 9 ton kaþar peyniri ve 3 ton lor peynirini satýn aldý. 2011 yýlý için de harekete geçen Büyükþehir Belediyesi, 1 Ocak – 31 Aralýk 2011 tarihleri arasýnda 4 ton kaþar peyniri ile 3

ton lor peyniri almak için kooperatifle yeni bir anlaþma daha yaptý. Bu yýl Aþevi için ihtiyaç duyduðu süt ve süt ürünleri ile zeytinyaðýný da Ýzmir’deki üretici kooperatiflerinden temin etmeye hazýrlanan Büyükþehir Belediyesi, 1 Ocak – 31 Aralýk 2011 tarihleri arasýnda Ödemiþ’te bulunan Bademli Fidancýlýk Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi’nden 21 bin 800 litre süt, 154 bin 800 adet bardak yoðurt (200 gr’lýk), 82 ton yoðurt (8 – 10 kg), 990 bin adet de bardak ayran satýn alacak. Zeytinyaðý ihtiyacý yine Bademli Fidancýlýk Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi’nden karþýlanarak ayný tarihler arasýnda 5 bin 40 litre zeytinyaðý satýn alýnacak. Kooperatifler sayesinde hem katký maddesi içermeyen, tamamen doðal ürünlere ulaþtýklarýný hem de yerli üreticilere destek olduklarýný belirten Aþevleri Þube Müdürlüðü yetkilileri;

gýda standartlarýna uymasý þartýyla; önümüzdeki süreçte sebze, meyve ve konserve ürünlerini de kooperatiflerden temin etmeyi planladýklarýný, bunun için ön çalýþma yaptýklarýný söylediler. Modern Aþevi Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Aþevleri Þube Müdürlüðü mutfaðýnda, gýda mühendislerinin belirlediði zengin ve saðlýklý mönüler, hijyen kurallarýna uyularak titizlikle hazýrlanýyor. Günlük kalori hesabýný göz önüne alarak haftanýn her günü birbirinden deðiþik ve lezzetli yemekler piþiren aþevi çalýþanlarý, bu yemekler için ayda ortalama 8.7 ton kýrmýzý et, 4 ton beyaz et, 6 ton ton yoðurt, 26 ton sebze, 3.2 ton bitkisel sývý yað ve 54 bin 200 adet de ayran kullanýlýyor. Her gün 60 noktaya gerçekleþtirilen yemek ve kumanya daðýtýmý, yine Aþevleri Þube Müdürlüðü’ne ait araçlar tarafýndan yapýlýyor.

S

ahil bandýnda yapýlan yeþillendirme çalýþmalarýnda kullanýlan bitkilerin Aliaða Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüðüne ait serada yetiþtirildiðini belirten Baþkan Oðuz “ Tam olarak hazýr hale gelmemesine karþýn yurttaþlarýmýzýn büyük beðenisi kazanan sahil bandý tamamlandýðýnda çok daha güzel kullanýþlý ve kentimizin yeniden simgesi olacak. Sahil

Bandýnda seramýzda yetiþtirdiðimiz bitkileri kullanýyoruz, bitkilerin bölgemizin iklim þartlarýna uygun olmasýna dikkat ediyoruz. Sahil Bandýnda toplam 50 Bin metrekare alaný yeþillendireceðiz. Her þeyin en iyisine layýk olan Aliaðalý yurttaþlarýmýzdan ricamýz yeþil alanlarýn korunmasý konusunda hassasiyet göstermeleridir. ” dedi.

130 bin kiþinin ekmeði balýktan Türkiye Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliði Genel Baþkaný Ramazan Özkaya, Türkiye balýkçýlýðýnýn sorunlarýný ve çözüm önerilerini anlattý. Türkiye’nin 24.6 milyon hektar deniz üretim alaný ve 1.55 milyon hektar iç su ve baraj gölü ile nehir alanýna sahip olduðunu belirten Özkaya, “Bu alanlarda 20 bin 112 adet tekne balýkçýlýk yapýyor. 543 adet trol gemisi, 526 adet gýrgýr gemisi, 469 adet trol-gýrgýr teknesi 213 adet taþýyýcý gemi ile 15 bin 410 adet diðer teknelerle balýkçýlýk yapýlmaktadýr. Bu teknelerin yýllýk yakaladýðý balýk miktarý ortalama 450 bin tondur” dedi. Türkiye’de dolaylý, dolaysýz 130 bin kiþinin balýkçýlýk sektöründe istihdam edildiðine dikkat çeken Özkaya, þu bilgileri verdi: “Ülkemizde balýkçýlýk yatýrýmýmýz yaklaþýk 700 milyon dolardýr. 2008 yýlý ihracatýmýz 63 bin 363 ton olup, parasal deðeri 414 milyon dolardýr. 2008 yýlý ithalatýmýz 120 bin

623 ton olup, parasal deðeri 121 milyon dolardýr. Balýkçýlýðýmýzýn ülke ekonomisine katkýsý 2 bin 500 trilyon TL’dir. Sektörün halen denizlerde ve iç sularda 17 bin 161 balýkçý teknesi 1 bin 748 adet yetiþtiricilik çiftliði ve 161 iþleme ve deðerlendirme tesisi ile ülkemizde katma deðer ve istihdam yaratmaktadýr.” dedi

ÝGC üyeleri yazlýklarý çok sevdi zmir Gazeteciler Cemiyeti'nin Türkiye’de bir ilke imza atarak üyelerine kazandýrdýðý Gümüldür Sosyal Tesisleri'ne ilgi her geçen yýl artýyor Ýzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin Gümüldür'deki Sosyal Tesisleri'nden 2010 yaz sezonunda 146'sý cemiyet üyesi olmak üzere aileleri ile birlikte toplam 530 kiþi yararlandý. 2009 yaz sezonunda hizmet vermeye baþlayan ÝGC Sosyal Tesisleri'nde bir hafta otel konforunda tatil olaðaný bulan cemiyet üyeleri, yoðun iþ temposundan sýyrýlarak bütün bir yýlýn stresini de atmýþ oldu. 12 daireden oluþan yazlýklarda üyelerin rahat bir tatil geçirmesi için her þey düþünülerek, mutfak malzemelerinden beyaz eþyasýna kadar ihtiyaç duyulabilecek her türlü eþya konuldu.

Ý

ÝLK VE TEK Ýzmir Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Baþkaný Atilla Sertel, üyelere yönelik bu uygulamanýn

Türkiye'deki gazeteciler cemiyetleri arasýnda bir ilk ve tek olduðuna dikkat çekerek, “Site içerisinde baðýmsýz bölümde bulunan 12 dairemizde üyelerimizin rahat bir tatil geçirmesi için herþeyi düþündük. 2009 yaz sezonunda üyelerimizin hizmetine sunduðumuz yazlýklara olan ilgi bu sene daha da arttý. 2010 sezonunda 146 üyemiz yazlýklarýmýzdan yararlandý. Aileleri ile birlikte hesapladýðýmýzda ise bu rakam 530'a yükseliyor. Sunulan bu hizmetin çok daha uzun yýllar sürmesi için daireleri gazeteci duyarlýlýðý içinde kullanan tüm üyelerimize teþekkür ediyorum” dedi. Üyelerin yediþer günlük dönemler halinde aileleriyle birlikte tatil yapma olanaðý bulduðu 12 daireden oluþan ÝGC Gümüldür Sosyal Tesisleri, 2010 sezonunu 3 Mayýs tarihinde açmýþtý. Geçtiðimiz yýl 15 dönemde toplam 138 cemiyet üyesi aileleri ile birlikte tatil yapma olanaðý bulurken, bu yýl dönem sayýsý daha da uzatýlarak daha çok üyenin yararlanmasý saðlandý.


07 Ekim 2010 PerĂžembe

6


7

07 Ekim 2010 Perþembe

Ýzmir’in 2010-2013 bölge planý açýklandý zmir Valisi ve Ýzmir Kalkýnma Ajansý (ÝZKA) Yönetim Kurulu Baþkaný Cahit Kýraç, 2010-2013 Ýzmir Bölge Kalkýnma Planý'nýn (ÝZBP), DPT tarafýndan onaylanarak uygulamaya giren ilk proje olduðunu, bunun Türkiye'ye örnek olacaðýný belirterek, bundan sonra ÝZKA'dan destek isteyen proje tekliflerinin bu plana göre yapýlmasý gerektiðini ifade etti. ÝZKA tarafýndan hazýrlanan ve DPT tarafýndan onaylanan 2010-2013 Ýzmir Bölge Planý, düzenlenen toplantýyla açýklandý. Ýzmir Valisi Cahit Kýraç, ÝZBP'nin kentin ekonomik, sosyal ve kültürel alanda geliþme stratejisinin, hedef ve önceliklerin ortaya konduðu bir temel politika belgesi olduðunu, kentin potansiyelinin etkin ve verimli kullanýmýna zemin oluþturacaðýný dile getirdi. Bu planla, DPT'nin ülke çapýnda hazýrladýðý 5 Yýllýk Kalkýnma Planý'ndan Ýzmir'in ayrýlmýþ olduðunu, kente yapýlacak kamu yatýrýmlarýnda ilgili kurumlarýn artýk bölge planýný referans alacaklarýný dile getiren Kýraç, ÝZKA'nýn da mali programlarý yoluyla yaptýðý destekleri yine bu plana göre kullandýracaðýný ifade etti. ''DPT tarafýndan onaylanan ilk planýn Ýzmir Bölge Planý olmasý ve diðer kalkýnma ajanslarýna model oluþturmasý memnuniyet vericidir'' diyen Kýraç, planýn ortak aklýn uygulanmasý noktasýnda somut sonuçlar vereceðine inandýðýný dile getirdi.

Ý

Ankara Caddesi'nde yeni düzen kuyruklarla baþladý artýrmak üzere hazýrlandýðýný, belirlenen öncelik alanlarýnýn dýþýnda da yatýrýmlarýn sürebileceðini belirterek, ''Herkes buna uyacak, uymayana müeyyide var' diye bir þey yok'' dedi. Vali Kýraç, ''Ýzmir'in EXPO 2020'ye aday olmasý halinde ana temanýn bu plana göre mi belirleneceði'' yönündeki soru üzerine, Ýzmir'in yenilenebilir enerji ve saðlýk konusunda rekabet üstünlüðünün bulunduðunu söyledi. Kýraç, Uluslararasý Fuarlar Bürosu'nun henüz bir duyuru yapmadýðýný, kentte aday olma konusunda bir mutabakatýn oluþtuðunu, duyurunun yapýlmasýyla EXPO 2020 adayý olabilmek için çalýþmalarýn baþlayacaðýný söyledi. Ýzmir'in en önemli sorunu olan dünyada tanýnmamasý konusunda da harekete geçtiklerini kaydeden Kýraç, baþta Efes Antik Kenti olmak üzere diðer tarihi zenginliklerin UNESCO Dünya Kültür Mirasý listesine dahil edilmesi için çalýþma yaptýklarýný kaydetti. -5 ANAHTAR SEKTÖR-

Planla ilgili teknik sunum yapan ÝZKA Genel Sekreteri Ergüder Can, Ýzmir'den hemen tüm kesimlerin katýlýmýyla 2 yýllýk süreçte hazýrlanan planýn 150 sayfa olduðunu, geniþ bir kitlenin sahip çýkabilmesi için sade bir dille yazýldýðýný ifade etti. Can, ''Koruyarak Geliþen, Üreterek Büyüyen, Yenilikçi Ýzmir'' vizyonuyla belirlenen planda ''Ýleri Teknolojiye Dayalý Sanayiler'', ''Yenilenebilir Enerji'', ''Lojistik'', ''Turizm'' ve ''Tarým ve Tarýma Dayalý Sanayi'' Ýzmir Valisi Cahit Kýraç, ÝZBP'nin kentin ekonomik, sektörlerinin anahtar sektör olarak belirlendiðini bildirdi. sosyal ve kültürel alanda geliþme stratejisinin, hedef Planýn ''Ýþletmelerde Rekabet Edebilirlik'' ve önceliklerin ortaya konduðu bir temel politika baþlýðýnda 7 stratejik öncelik ve 34 hedef, belgesi olduðunu, kentin potansiyelinin etkin ve ''Ýstihdam ve Sosyal Bütünleþme'' baþlýðýnda 3 verimli kullanýmýna zemin oluþturacaðýný dile stratejik öncelik ve 10 hedef, ''Sürdürülebilir getirdi. Çevre'' konusunda 5 stratejik öncelik ve 12 hedef, ''Güçlendirilmiþ Altyapý ve Üstyapý'' ÝZKA'nýn iki mali destek programýyla 61 milyon baþlýðýndaysa 4 stratejik öncelik ve 12 hedef liralýk kaynaðý 4 sektöre kullandýrdýðýný, bundan konduðunu söyleyen Can, 2013 yýlýnda planýn sonra alýnacak tekliflerin ise ÝZBP'ye göre süresi bittiðinde bu hedeflere ne oranda deðerlendirileceðini kaydeden Kýraç, þu bilgileri varýlabildiðinin deðerlendirileceðini kaydetti. verdi: ''Plan, deðiþik sektörlerdeki ilgilileri ayný hedefe -ABD'NÝN PROJESÝ ÝÇÝN ÝZMÝR ADAYyöneltme konusunda bir cazibe planýdýr. Öncelik verdiðimiz sektörleri ortaya koyuyoruz. Bundan Can, planda yer alan Yenilenebilir Enerji sonra ÝZKA desteklerinden yararlanmak isteyenler konusunda sevindirici geliþmelerin bulunduðunu da bu hedeflerle uyumlu teklifler getirmeli. Kamu söyledi. kurumlarý, mahalli idareler, sivil toplum kuruluþlarý ABD Baþkaný Obama'nýn Türkiye ziyaretinde veya ferdi müteþebbisler, ÝZKA olan iliþkilerini bu ABD þirketlerine Türkiye'de enerji yatýrýmý planda gösterilen hedeflerle uyumlu þekilde yapmasý konusunda istekte bulunmasý sonrasý düzenlemelidir. Bundan sonraki süreçte Ýzmir'in yenilenebilir enerji potansiyelini tanýtmak yapacaðýmýz mali destek programlarýnda planýmýzla üzere harekete geçtiklerini dile getiren Can, bu uygun olmayan tekliflere sýcak bakmayacaðýz. konuda ABD'de enerji yatýrýmlarýnda dýþ yatýrýmlarý Türkiye'de ilk kez bir bölge kalkýnma planý finanse eden kurumla görüþmeler yaptýklarýný hazýrlandý. Yukarýdan hazýrlanarak uygulanmasý kaydetti. istenen bir plan deðil, yerel çalýþmalar sonucu elde Bu görüþmeler sýrasýnda ABD Enerji edilen verilerin deðerlendirildiði bir plandýr. Bu Bakanlýðýnýn, sanayide enerji verimliliðinin nasýl plan bir Ýzmir planýdýr. Bu plan yerel düzeyde artýrýlabileceði konusunda bir çalýþma yapmak olmasýna raðmen ulusal bazda da onaylandýðý için istediðini öðrendiklerini kaydeden Can, ''Ýzmir'i DPT planlarýnýn baz alýndýðý noktalarda öncelikle teklif ettik. Buraya gelip inceleme yaptýlar. Rapor dikkate alýnmasý gereken doküman olacaktýr. hazýrlayýp bakanlýða sunacaklar. Onaylanýrsa Planýn uygulanma safhasý çok önemli. Bunun Ýzmir'de bir organize sanayi bölgesinde enerji baþarýyla uygulanabilmesi için planýn muhataplarý verimliliði konusunda çalýþma yapacaklar. Bu tarafýndan iyi okunmasý, algýlanmasý, yeni stratejik çalýþmayla ABD Enerji Bakanlýðý dikkatleri Ýzmir'e hedeflerinin bununla uyumlu hale getirilmesi çekmiþ olacak. Ýzmir'in bu potansiyelinin dünyaya gerekmektedir. Planda eleþtirecekleri noktalar varsa duyurulmasý ve yatýrýmcý gelmesi anlamýnda bizimle paylaþsýnlar. Zaman içinde tadilat faydasý olacak'' diye konuþtu. yapabiliriz.'' Kýraç, planýn ortak hareket etme kabiliyetini

Ýzmir Büyükþehir Belediyesi'nin, EÜ Hastanesi-Evka 3 Metro Hattý inþaatý nedeniyle kontrollü olarak verilen trafik akýþý vatandaþlara zor anlar yaþattý

akýþýnýn kontrollü verilmesi nedeniyle, özellikle Uþak yönünden Ýzmir'e geliþ istikametinde sabah erken saatlerden itibaren uzun araç kuyruklarý oluþtu.

Büyükþehir Belediyesi'nce yürütülen Ege Üniversitesi Hastanesi-Evka 3 metro hattý çalýþmalarý nedeniyle bir bölümü araç trafiðine kapatýlan Ankara Caddesi'nde ulaþým sonunu yaþanmaya baþladý. Ankara Caddesi'nin Osman Kibar Kavþaðý'ndan sonra Uþak yönüne gidiþ þeridi ve yan yolunun yaklaþýk 200 metrelik bölümü araç trafiðine kapatýldý. Gidiþ þeridi ve yan yolda, tünel çýkýþýndan itibaren araç geçiþine izin verilmedi. Trafik akýþý, Uþak'tan Ýzmir'e geliþ yönünden verildi. Bu çerçevede Uþak yönünden Ýzmir'e gelen araçlar yandaki yolu kullanmaya baþladý. Geliþ yolunun ana þeridi ise, Uþak yönüne giden araçlara açýldý. Trafik

80 GÜN SÜRECEK Büyükþehir Belediyesi, Ýzmir Hafif Raylý Sistem 3. Aþama 1. Kýsým Bornova Hastane-Bornova Evka 3 arasý yapým iþi çalýþmalarý kapsamýnda, söz konusu hat üzerinde kalan Ankara Caddesi'ndeki trafik düzeninde geçici deðiþikliðe gitti. Buna göre 80 gün boyunca, söz konusu güzergahta iki etap halinde "alternatif trafik düzeni" uygulanacak. 40 gün sürecek olan ilk etap çalýþmasý önceki akþam baþladý. 4 Ekim Pazartesi günü saat 22.00'dan itibaren Ankara Caddesi'nin, Osman Kibar Kavþaðý'ndan baþlamak üzere UþakAnkara yönüne doðru bir bölümü araç trafiðine kapatýldý.

Ýzmir Ýl Genel Meclisi toplandý Ýzmir Ýl Genel Meclisi CHP Grup Baþkan Vekili Hüseyin Mumcuoðlu, Gayri Safi Milli Hasýla'dan eðitime ayrýlan payýn yetersiz olduðunu savundu. Ýzmir Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda gündem dýþý söz alan Hüseyin Mumcuoðlu, 20102011 eðitim öðretim yýlýnýn bir süre önce baþladýðýný ve eðitiminde birçok sorunun yeniden gündeme gelerek tartýþýldýðýný kaydetti. Eðitime dünya standartlarýnda pay ayrýlmasý gerektiðini vurgulayan Mumcuoðlu, GSMH'den eðitime Almanya'nýn yüzde 4.8, Fransa'nýn 5.6, Ýngiltere'nin 5.3, Ýsrail'in 7.5 ve ABD'nin 5.7, Türkiye'nin ise 2.74 pay ayýrdýðýný belirtti. Gündem dýþý söz alan CHP'li meclis

üyesi Mehmet Arýsoy ise bir süre önce yaptýðý konuþmayla Ýzmir Büyükþehir Belediyesi ve belediye hizmetlerini eleþtirdiði için tepki aldýðýný hatýrlatarak þunlarý söyledi: ''Deðiþimi anlayan algýlayan, bu deðiþimin taleplerini yerine getiren siyasi partiler iktidar olur. Bu deðiþime karþý çýkan partiler silinir. ANAP'ý unutmayýn; deðiþime ayak uydurduðu sürece büyük bir siyasi güçtü, deðiþimi durdurabileceðini sandýðý anda erimeye baþlayýp yok oldu. Bugün Türkiye, barýþýn savaþtan,

huzurun huzursuzluktan daha karlý olduðu bir aþamaya vardý.'' Arýsoy, konuþmasýndan sonra gazetecilerin gündem dýþý konuþmasýnýn neyi vurguladýðýný sormalarý üzerine, ''Bir adým atýp iki adým geri gittiðimiz için böyle bir açýklama yapma ihtiyacý hissettim. Kendilerini deðiþimin sahibi sananlara karþý böyle bir açýklama yaptým. Deðiþime kim engelse, ya da kim (tek sahibi benim) diyorsa onlara yönelik bir açýklamadýr, üzerlerine alýnabilirler'' dedi.


07 Ekim 2010 Perþembe

Memur maaþlarýna yapýlacak zam Hükümet, memur maaþlarýna gelecek yýl yapýlacak zam konusunda Türkiye Kamu-Sen'e yeni öneride bulunmadý. Kamu Ýþveren Kurulu ile Kamu-Sen arasýnda 2011 yýlý memur maaþlarý zam pazarlýðý için bugün yapýlan görüþmede, Devlet Bakaný Hayati Yazýcý memurlara yeni bir teklif sunmadý. Toplu görüþme süreci sonrasý, 2011 yýlý memur maaþlarý için yapýlmasý planlanan zam pazarlýðýnda ilerleme saðlanamadý. Hükümet, memur maaþlarýna gelecek yýl yapýlacak zam konusunda Türkiye KamuSen'e yeni öneride bulunmadý. Uzlaþtýrma Kurulu’nun, 2011 yýlý memur maaþlarýnýn altý aylýk dönemleri için 16+22 TL’lik aldýðý zam teklifi kararý, Kamu-Sen ve Kamu Ýþveren Kurulu arasýnda görüþüldü. Kamu Ýþveren Kurulu’nun 2011 memur maaþlarý için yaptýðý son teklife göre, yüzde 4+4 zam, 80 TL ek ödeme, 20+20 TL aile yardýmý ve sendikalý olanlara üç aylýk dönemlerde 45 TL toplu sözleþme primi ödenmesi planlanmýþtý. Memur-Sen ile Kamu Ýþveren Kurulu arasýnda

imzalanan bu mutabakat metnini Uzlaþtýrma Kurulu’na taþýyan Kamu-Sen’in baþvurusu sonrasý, Uzlaþtýrma Kurulu 4 Eylül tarihinde memur maaþlarýna 2011 yýlý için 6 aylýk dönemlerde 16+22 TL taban aylýðý zammý yapýlmasýný teklif etmiþti. Kamu Ýþveren Kurulu ile Kamu-Sen’in bu teklif için yaptýðý görüþmede, Kamu Ýþveren Kurulu’na baþkanlýk eden Devlet Bakaný Hayati Yazýcý, Kamu-Sen’e yeni bir teklif sunmadý.

"Türk tütününü büyük bir tehlike bekliyor" Saðlýk Örgütü'nün harmanlý sigaralarýn üretimini durdurma giriþimi nedeniyle büyük bir tehlike ile karþý karþýya olduðunu ileri sürdü.

Ege Tütün Ýhracatçýlarý Birliði Yönetim Kurulu, Dünya Saðlýk Örgütü'nün sigara üretiminde girdi maddelerinin kullanýmýný engelleme giriþiminin kabul edilmesi durumunda, Türk tütününün büyük darbe yiyeceðini savundu. EÝB konu ile ilgili yaptýðý yazýlý açýklamada Türkiye'nin dünya birincisi olduðu oryantal tipi tütün üretiminin Dünya

-"250 BÝN AÝLENÝN GEÇÝM KAYNAÐI TEHLÝKE ÝLE KARÞI KARÞIYA"Uluslararasý Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleþmesi(TKÇS) kapsamýnda girdi madde kullanýmýna iliþkin yönergenin Uruguay'da Kasým 2010'da yapýlacak oylamada kabul görmesi halinde, Türkiye tütün ihracatý büyük darbe yemesinin yaný sýra yaklaþýk 80 bin çiftçimizin ve dolayýsýyla 250 bin ailenin geçim kaynaðýnýn

da büyük bir tehditle karþý karþýya kalacaðý savunuldu. Türkiye'nin yýllýk 700 milyon dolar civarýnda tütün ihracatý yaptýðýna dikkati çeken EÝB, Kasým ayýnda yapýlacak oylamada oylanacak olan yönergenin, hiçbir bilimsel dayanaðý olmadýðýný savunarak Türkiye'nin on binlerce insanýn geçim kaynaðýný ve ihracat gelirini göz önünde bulundurarak, Uruguay'daki oylamada red oyu vermesinin önemine deðindi. EÝB, yönergenin kabul edilmesinin sadece tütün ve tütün ürünleri çeþitlerinde ayrýmcýlýða yol açacaðýný, tütün ticaretinde engeller yaratacaðýný ve Türkiye'yi ekonomik zarara sokacak sonuçlar doðurabileceðini ileri sürdü.

8

Domates fiyatlarý Kasým'da düþecek Ziraat Mühendisleri Odasý (ZMO) Antalya Þubesi Baþkaný Vahap Tuncer, domates güvesi (Tuta Absoluta) zararlýsý ve havalarýn aþýrý sýcak gitmesi nedeniyle domateste üretim sýkýntýsý yaþandýðýný, fiyatlarýn bu nedenle yüksek olduðunu belirterek, ''Sonbahar üretimi Kasým ayýnda baþlayacak. Domates fiyatlarý kasým ayýndan itibaren yavaþ yavaþ düþer'' dedi. Tuncer, yaptýðý açýklamada, Türkiye genelinde domates fiyatlarýnýn

artmasýnýn birinci nedeninin aþýrý sýcak ve nemli hava, ikinci etkisinin de domates güvesi zararlýsý olduðunu söyledi. Antalya ve Burdur'da domates güvesinin açýk alanlarda domatese büyük zarar verdiðini, ürün ve kalite kaybý

yaþandýðýný belirten Tuncer, yaz dönemlerinde Türkiye'nin domates üretim bölgesi olan Çanakkale, Bursa Karacabey, Eskiþehir, Tokat ve Ayaþ'ta havalarýn aþýrý sýcak gitmesi nedeniyle domatesin kavrulduðunu, yandýðýný kaydetti.

E-ticaret 10 milyar TL'nin üzerine koþuyor Ýnternet teknolojilerinin geliþmesi ve yaygýnlaþmasý sonucu Türkiye'de e-ticaret rakamlarý giderek yükseliyor. 2010 yýlýnýn ilk 8 ayýnda gerçekleþen 8.36 milyar TL'lik iþlemle, geçtiðimiz yýlýn hacmine neredeyse ulaþýldý. Eticaretin tarihinde ilk defa 10 milyar TL'nin üzerinde bir hacme ulaþmasý bekleniyor. Türkiye'nin önde gelen internet teknolojileri ve e-ticaret yazýlýmlarý þirketlerinden Projesoft Genel Müdürü Yüksel Eminoðlu, e-ticaretin 2010 yýlýnda ulaþtýðý rakamlarla ile ilgili deðerlendirmelerde bulundu. 2005 yýlýnda 1,7 milyar TL tutarýnda yapýlan iþlemin, 2010'nun ilk 8 ayýnda yüzde 487 artýþla 8.36 milyar TL'ye ulaþtýðýný belirten Eminoðlu, "Türkiye'de yýllara göre e-ticaret rakamlarýnda hýzlý bir yükseliþ var. Aylýk iþlem tutarýn ise çok kýsa bir zamanda tarihinde ilk defa 3 milyar TL'nin üzerinde gerçekleþmesini bekliyoruz. Buna paralel olarak internet üzerinden yapýlan iþlem sayýsý, iþlem baþý tutar ve sanal iþyeri sayýsý da yükselmekte" dedi.

80 kaçak yakalandý Son bin yýlýn en sert kýþý kapýda Türkiye'de bulunmalarý için yasal gerekleri karþýlamayan ve sýnýrý yasa dýþý yolla geçmek isteyen toplam 80 kaçak þahýs yakalandý.

Hava tahmin uzmanlarý, bu yazýn rekor sýcaklýklarýnýn ardýndan, Avrupa'da son bin yýlýn en sert kýþýnýn kapýda olduðunu düþünüyor. Rus internet medyasý RT'nin haberine göre, Polonyalý bilim adamlarý Meksika Körfezi'nden Atlas Okyanusu'nun kuzeyine dek uzanan sýcak su akýntýsý Gulf Stream'in hýzýnýn son birkaç yýlda yarý yarýya azaldýðýný belirterek, bu nedenle akýntýnýn Kuzey Kutup rüzgarlarýnýn soðuðuyla baþedemeyeceðini ve Avrupa kýtasýnýn soðuk bir kýþla karþý karþýya kalacaðý tahmininde bulundu.Bilim adamlarý, Gulf Stream akýntýsýnýn tamamen durmasý halinde Avrupa'da yeni bir Buz Çaðý'nýn baþlayacaðýný öngörüyor. Rusya'nýn Fobos hava durumu merkezinden önde gelen uzman Vadim Zavodçenkov da gelecek ayýn hava tahmininin yüzde 70 doðru yapýlabildiðini belirterek, soðuk kýþ

senaryosunun doðru olabileceðini söyledi. Kasým ayýnýn hava tahminini daha kesin yapabildiklerini belirten Rus uzman, meteorologlarýn uzun dönemli hava tahminlerinde kullandýklarý istatistik modellerinin, geçen yazýn rekor sýcaklýklarýný tahminde pek iþe yaramadýðýný da sözlerine ekledi.

Genelkurmay Baþkalýðý internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kolluk kuvvetlerince Edirne, Mardin ve Þýrnak il merkezlerinde icra edilen önleyici tedbirler kapsamýnda yapýlan kontrollerde, Türkiye'de bulunmasý için yasal gerekleri karþýlamayan 37 Filistin ve 8 Irak uyruklu olmak üzere

toplam 45 þahýs yakalandý. Bu arada Yunanistan Sýnýrý'nda, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dýþý yollardan geçmeye çalýþan 29 Filistin, 2 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 31 þahýs ele geçirildi. Ayrýca Suriye Sýnýrý'nda, Suriye'den

Türkiye'ye yasa dýþý yollardan geçen 3 Türk vatandaþý ve Ýran Sýnýrý'nda da Ýran'dan Türkiye'ye yasa dýþý yollardan geçen 1 Türk vatandaþý yakalandý. Yakalanan þahýslar hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý.


9

07 Ekim 2010 Perþembe

Aliaða Petkim: 70 Bornova Belediye: 62

G.Saray'da yýldýzlarýný gönderecek

Her iki takýmýn da etkili baþladýðý oyunda ilk periyot 16-16 sona erdi. Ev sahibi ekip, ikinci bölümde pota altýnda Randle, Volkan ve Hüseyin Beþok’la etkili oldu. Konuk ekip ise Bilcan, Ümit ve Pertev ile karþýlýk verdi ancak devreye Aliaða ekibi 30-33 önde girdi. Üçüncü periyoda hýzlý baþlayan Bornova Belediye, Roll ve Çaðdaþ ile arka arkaya bulduðu sayýlarla beraberliði yakalarken maçýn bu bölümü 48-48 sona erdi. Son periyotta maça aðýrlýðýný koyan Aliaða Petkim, Bornova Belediye’yi 70-62 yendi. SALON: Enka Hakemler: Fatih Ertürkmen**, A.Can Osmanlý**, Daðder Daðlý* ALÝAÐA PETKÝM: Erdem*4, Polat*2, Barýþ**5, Berk**6 Aubrey Coleman**6, Jeroma Randle***10, Volkan***12, Ersan *2, Hunter**, 8 Ýlkay ***, 3.H.Beþok ***12 BORNOVA BELEDÝYE: Serdar **5, Umutcan*2, Pertev**7, ZVONKO Bilcan ***10, Torin Francis **5, Ümit ***11, Çaðdaþ**8, Eren*5, M.Roll**7, Simith*2, Soner** PERÝYOTLAR: 16-16, 33-30, 48-48 (E.Çarboða)

FB-GS derbisi 24 Ekim'de

Futbol Federasyonundan yapýlan açýklamaya göre, ligin 9. haftasýnda ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray arasýndaki derbi karþýlaþma 24 Ekim Pazar günü oynanacak. Spor Toto Süper Lig'de 8, 9 ve 10. hafta maçlarýn programý þöyle: -8. HAFTA15 Ekim Cuma: 20.00 Bursaspor-Kardemir Karabükspor (Bursa Atatürk) 16 Ekim Cumartesi: 15.30 Eskiþehirspor-Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor (Eskiþehir Atatürk) 17.30 Gaziantepspor-Bucaspor (Gaziantepspor cezalý olduðu için stat daha sonra açýklanacak) 19.00 Beþiktaþ-Manisaspor (Fi-Yapý Ýnönü) 17 Ekim Pazar: 15.30 Kasýmpaþa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoðan) 15.30 Gençlerbirliði-Medical Park Antalyaspor (Ankara 19 Mayýs) 17.30 Kayserispor-Sivasspor (Kayseri Büyükþehir Belediyesi Kadir Has) 19.00 Galatasaray-Ankaragücü (Ali Sami Yen) 18 Ekim Pazartesi: 20.00 Konyaspor-Fenerbahçe (Konya Büyükþehir Belediyesi Atatürk) -9. HAFTA22 Ekim Cuma:

20.00 Kardemir Karabükspor-Eskiþehirspor (Necmettin Þeyhoðlu) 20.00 Sivasspor-Bucaspor (Sivas 4 Eylül) 23 Ekim Cumartesi: 15.30 Ýstanbul Büyükþehir BelediyesporGaziantepspor (Stat daha sonra açýklanacak) 19.00 Medical Park Antalyaspor-Konyaspor (Mardan Antalyaspor) 19.00 TrabzonsporGençlerbirliði (Hüseyin Avni Aker) 24 Ekim Pazar: 14.30 Ankaragücü-Bursaspor (Ankara 19 Mayýs) 15.30 Manisaspor-Kasýmpaþa (Manisa 19 Mayýs) 19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (FB Þükrü Saracoðlu) 25 Ekim Pazartesi: 20.00 Kayserispor-Beþiktaþ (Kayseri Büyükþehir Belediyesi Kadir Has)

Büyükþehir Belediyespor (Stat daha sonra açýklanacak) 19.00 Beþiktaþ-Sivasspor (Fi-Yapý Ýnönü) 1 Kasým Pazartesi: 20.00 Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükþehir Belediyesi Atatürk)

Galatasaray'da yönetim Elano ve Servet ile devre arasýnda yollar ayrýlacak. Brezilya'lý futbolcunun hem Rijkaard hem de yönetimin istediði ile satýlacaðý öðrenilirken, Servet'in satýlmasýný ise Rijkaard'ýn istediði, yönetimin ise bu konuda ýsrarcý olmadýðý öðrenildi. Servet için iyi bir teklif gelirse yönetimin de bu futbolcunun satýlmasýna hemen izin vereceði öðrenildi. Her iki futbolcunun da Rijkaard ile sorunlar yaþamasý dikkat çekerken, tecrübeli hocanýn ülkesine gitmeden önce bu futbolcularýn satýlmasý konusunda yönetime isteðini açýk açýk söylediði öðrenildi. Galatasaray'ýn golcü futbolcusu Baros'un hedefi Fenerbahçe derbisine tam hazýr olmak. Çek futbolcu sakatlýðý nedeni ile Milli takýmýna gitmezken Florya'da tedavisini sürdürüyor.

Fenerbahçe iskeletini oluþturdu

Menemen'in ayarýný kupa maçlarý bozdu

-10. HAFTA-

S

por Toto 3. Lig 1. Grup'ta bu sezon henüz galibiyetle tanýþamayan 29 Ekim Cuma: Menemen Belediyespor'da 20.00 Bursaspor-Fenerbahçe Lüleburgaz maçýnýn hazýrlýklarý (Bursa Atatürk) sürerken Baþkan Armaðan Öktemoðlu, 30 Ekim Cumartesi: "Turgutlu ve Vanspor ile oynadýðýmýz 15.30 Eskiþehirsporkupa maçlarý ligdeki ayarýmýzý bozdu" Ankaragücü (Eskiþehir Atatürk) dedi. 17.30 Gaziantepspor-Kardemir Ligde 5 haftalýk periyotta 4 beraberlik, bir Karabükspor (Kamil Ocak) yenilgi aldýklarýný hatýrlatan Öktemoðlu, 19.00 Galatasaray-Medical Park "Çok iyi bir takýmýz ve iyi futbol Antalyaspor (Ali Sami Yen) sergiliyoruz. Oynadýðýmýz maçlarda 31 Ekim Pazar: þanssýzlýk unsuru var ama kupa maçlarý 15.30 Kasýmpaþa-Kayserispor ekibimizi etkiliyor. Genç ekibimiz zamanla (Recep Tayyip Erdoðan) her iki cephede de baþarýyla mücadeleye 15.30 GençlerbirliðiManisaspor (Ankara 19 Mayýs) devam edecek. Hedefimiz bu hafta Lüleburgaz'ý yenip siftah yapmak" dedi. 17.30 Bucaspor-Ýstanbul

Beþiktaþ’ta Guti 2 hafta yok Beþiktaþ'ta Portekizli yýldýz futbolcu Ricardo Quaresma'nýn ardýndan, Ýspanyol yýldýz Guti Hernandez de sakatlar kervanýna katýldý. Trabzonspor maçýnda sol arka adalesinden sakatlanan Guti'nin dün çekilen MR'ý sonucunda, sakatlýðýnýn ciddi olduðu ve 2 hafta sahalardan uzak kalacaðý belirlendi. Sol ayak arka adalesinde bir ve ikinci derece gerilme olan Ýspanyol futbolcu, Manisaspor ile Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasýnda oynanacak karþýlaþmada forma giyemeyecek. Beþiktaþ'ta Guti ve Quaresma'nýn yaný sýra Fatih Tekke, Erhan Güven, Tomas Sivok, Ekrem Dað, Matteo Ferrari ve Zapotocny'nin de sakatlýklarý bulunuyor. Bu arada Milliler, sakat ve hasta oyuncularýn çokluðu nedeniyle Beþiktaþ dün 12 futbolcu ile idman yapmak zorunda kaldý. Siyah-beyazlýlar 6-6 yapýlan yarým saha maç ile idmaný tamamladý.

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman artýk rotasyon devrini sona erdirdi. Sezon baþýndan beri çeþitli arayýþlarla farklý kadrolar deneyen Kocaman, oyuncularýnýn þifrelerini çözdü. Skorlarýn da istenilen düzeye gelmesiyle sarý-lacivertlilerde artýk kemik kadro yerine oturdu. Bu doðrultuda Fenerbahçe'nin de banko isimleri çoðunluða dönüþtü. Volkan, Gökhan Gönül, Lugano, Yobo, Emre, Mehmet, Alex, Dia ve Niang sakat veya cezalý olmadýklarý durumda yerlerini garantileyen isimler oldular. Sol kanatta Caner ile Santos arasýnda kararsýzlýk yaþanýrken Selçuk'un sakatlanmasýnýn ardýndan Emre'nin yanýna yeni bir isim aranýyor ki aðýrlýk þimdilik Mehmet'ten yana. Bu durumda 11. adam arayýþý sað kanata yönelecek. Tek sorun ise þimdilik Stoch'a yer bulunamayýþý. Ancak Cristian ve Bilica ile birlikte Santos'un da yedek kalmasý durumunda bu futbolcuya da otomatikman yer açýlacak.

KAYIP Nüfus Cüzdanýmý kaybettim Hükümsüzdür Hüseyin KABADAYI


07 Ekim 2010 PerĂžembe


11

07 Ekim 2010 Perþembe

Tel:616 73 70 616 00 49 Fax:616 14 58

TURYAP ALÝAÐA 350’ye yakýn temsilcilik ve 1500 çalýþaný ile Türkiye’nin Lider Emlak Þirketi

www.turyap.com.tr/aliaga

ALÝAÐA

www.aliagaemlek.net

SATILIK KONUTLAR Kültür Mah.

800

3+1

Komple bina

Yeni Mah.

938

3+1

Yalý Mah.

450

3+1

Komple bina Komple bina

Yalý Mah.

225

Þakran

150

6+1 3+1

Dubleks

Dubleks Dubleks Dubleks 1

Yenifoça

250

7+1

Yalý Mah.

135

4+1

Kültür Mah.

150

5+1

Yeni Mah.

130

3+1

3

Yalý Mah.

110

3+1

2

Þakran

90

3+1

Dubleks

Yeni Mah.

190

4+1

Yalý Mah.

110

3+1

Þakran

259

3+1

Dubleks 2 Bahceli

Yalý Mah.

110

3+1

2

Kültür Mah.

150

3+1

Yeni Mah.

190

4+1

Kazýmdirik Mah.

110

3+1

Kültür Mah.

150

3+1

2 Dubleks 3 3

Kazýmdirik Mah.

140

4+1

4

Kurtuluþ Mah.

110

3+1

Kurtuluþ Mah.

110

3+1

Kurtuluþ Mah.

110

3+1

5 4 1 3 3

Siterler Mah.

115

3+1

1

Kültür Mah.

150

3+1

Siterler Mah.

130

3+1

2.100.000 TL Þakran 1.100.000 TL Yeni Mah. 400.000 TL Kazýmdirik Mah. 370.000 TL Yalý mahallesi 250.000 TL Yeni Mah. 250.000 TL Siteler Mah. 210.000 TL Yeni Mah. 190.000 TL Atatürk Mah. Yeni Mah. 175.000 TL Kazýmdirik Mah. 170.000 TL Kazýmdirik Mah. 170.000 TL Yeni Mah. 170.000 TL Atatürk Mah. 165.000 TL Atatürk Mah. 160.000 TL Yeni mahallesi 160.000 TL Güzelhisar köyü 160.000 TL Yeni Mah. 150.000 TL Yeni Mah. 150.000 TL Yeni Mah. 150.000 TL Yalý Mah. 130.000 TL Yeni Mah. 130.000 TL Yeni Mah. 130.000 TL Yeni Mah. 130.000 TL Yeni mah 125.000 TL Atatürk Mah. 125.000 TL Kurtuluþ Mah. 120.000 TL Kazýmdirik Mah.

KÝRALIK DEPO YERÝ

M2.si BÖLÜM DURUMU

Aliaða San.Sitesi Aliaða-Menemen yolu üzeri

960 6000

2 7

480+480 kapalý Tamamý kapalý

FÝYATI 5.000.TL Ofis

95

3+1

135

3+1

145

4+1

182

3+1

135

3+1

100

3+1

130

3+1

110

3+1

110

3+1

95

3+1 3+1

125

3+1

110

3+1

3

105

3+1

125

3+1

125

3+1

125

3+1

2 2 Bahceli 3 2 2

80

2+1

zemin

110

3+1

400

3+1

100

3+1

2

135

3+1

125

3+1

ZEMÝN 4 2 5 4 1

125

3+1

110

3+1

128

3+1

90

SATILIK TARLALAR

Dubleks 4 4 BAHCELÝ EV 3 3 3 4 3 1 2 2

106

2+1

120.000.TL 115.000 TL 115.000 TL 115.000 TL 110.000 TL 110.000 TL 110.000 TL 105.000 TL 100.000 TL 100.000 TL 100.000 TL 97.000 TL 95.000 TL 95.000 TL 90.000 TL 90.000 TL 90.000 TL 90.000 TL 90.000 TL 85.000 TL 85.000 TL 85.000 TL 85.000 TL 85.000 TL 82.000 TL 77.000 TL 75.000 TL

SATILIK FABRÝKA YERÝ

M2.si

ALOSBÝ

12981

ALOSBÝ

1026

K.A

DURUMU

1 bölüm Hazýr 4 bölüm

ALÝAÐA

FÝYATI 1.200.000 EUR 1.650.000TL

SATILIK ÝÞYERÝ

YERÝ

M2.si

VASFI MEVKÝÝ

FÝYATI TL.

Bozköy

4391

Tarla

Y.foça yolu

920.000.TL

Y.þakran Bozburun'da 23840

Tarla

Merkez

1.500.000.TL

Çaltýdere yolu üzeri

49875

Tarla

Karþýyaka

1.097.000 TL

Çaltýdere yolu üzeri

27800

Tarla

Kayaalaný

Çaltýdere yolu üzeri

11795

Tarla

Haraccýbahce

25875

Çaltýlýdere

M.2.si

KAT

DURUMU

1.515

3 kat

Tic.iþyeri (kapalý) 1.240.000 TL

Fevzipaþa Cad.

540

2

Maðaza

700.000.TL

Bergama Diyaliz

650

3

Tic.iþyeri

480.000.TL

900.000.TL

Çaltýlýdere

7200

1

Tic.iþyeri

300.000.TL

Karþýyaka

707.000.TL

Fevzipaþa Cad.

132

2

Dükkan

280.000.TL

Tarla

deðirmen

517.000.TL

Ýstiklal Cad.

80

3

Ofis

150.000.TL

20000

Tarla

Karþýyaka

300.000.TL

Abdülaða Ýþ Merk.

28

4

Ofis

500.000.TL

Güzelhisar

16350

Tarla

Beylikcayýr

270.000.TL

Menemen

100

1

Dükkan

140.000.TL

Zeytindað yolu üzeri

2280

Tarla

Afacaný geçince 250.000.TL

Güzelhisar

15000

Tarla

Kocaçeþme

210.000.TL

Çandarlý kavþaðý

14750

tarla

Zeytinli

200.000.TL

M2.si

BÖLÜMÜ KATI

KÝRASI

Yeniþakran'da

2080

Tarla

Afacan Mot.

150.000.TL

Ýstiklal caddesi

160

1 bölüm Giriþ

1.250.TL

Yeniþakran Bozburun'da 2860

Tarla

Merkez

150.000.TL

Fevzi paþa caddesi.

350

2 bölüm 1.KAT

2.000.TL

ALOSBÝ yolu üzeri

15400

Tarla

Kayaalaný

150.000.TL

Þakran yolu üzeri

600

2 bölüm ZEMÝN

3.000.TL

Zetindað

16360

tarla

Zeytinli

121.000.TL

Ýstiklal caddesi

90

2 bölüm 1 kat

Hacýömerli

71000

Tarla

köy giriþi

106.000.TL

Ýstiklal caddesi

75

ALOSBÝ yolu üzeri

5299

Tarla

Kayaalaný

100.000.TL

Ýstiklal caddesi

90

Hacýömerli

41000

Tarla

köy giriþi

41.000.TL

Kalabak Köyü

6000

Tarla

Zeytinli

35.000.TL

SATILIK KONUT ÝMARLI ARSALAR YERÝ

M2.si

ÝMARI

MEVKÝ

Seferihisar

20520

inarlý

kaplýcalar

FÝYATI TL. 2.000.000 USD

YERÝ Yeniþakran

FÝYATI

KÝRALIK ÝÞYERÝ BULUNDUÐU MAH.

1

800 TL

Giriþ

1.000.TL

2 bölüm 3 kat

700 TL

KÝRALIK KONUTLAR MAHALLESÝ

M2.SÝ

ALANI

KAT

Kültür Mah.

115

3+1

4 kat

FÝYAT 1.500 TL

Kazýmdirik Mah.

110

3+1

5 kat

550 TL

Yalý Mahallesi

80

2+1

Yeni Mahalle

110

3+1

1 kat

450 TL

Zemin

500 TL

Aliaða'da konut imarlý

4593

64 dairelik Petkim

760.000.TL

Kurtuluþ Mah.

120

3+1

5 kat

400 TL

Þakran'da imarlý

1004

2 dubleks Sahil yolu

580.000.TL

Kültür Mah.

110

3+1

2.kat

450 TL

Konut imarlý

4006

20 Dubleks Petkim

553.000.TL

Kurtuluþ Mah.

120

3+1

2.kat

450 TL

Yalý Mah.

1021

6 dubleks Plaj giriþi

350.000.TL

Atatürk Mah.

130

3+1

1.kat

550 TL

Yalý Mah.

180

2.kat

550 TL

Deðirmendere

326

Foça Köy

1223

Deðirmendere

439

Yeni Mah. Y.Foça giriþi

imarlý

Kyme Otel

imarlý

115.000.TL

Yalý Mah.

110 2+1

110.000.TL

Dubleks E.FOÇA

SATILIK DEPO

60.000.TL

imarlý

mezarlýk

53.000.TL

259

3 kat

deðirmen

85.000TL.

16

Ýmarlý

Y.Foça

Ofis

YERÝ

M2.si BÖLÜM DURUMU

Helvacý'da depo

4000

2

Hazýr

FÝYATI 2.250.000 TL

TURYAP GÜVENCESÝYLE SAHÝBÝNDEN SATILIK SAHÝBÝNDEN SATILIK

Yeni Mahalle Deðirmendere Yapý Kooperatifinde 3+1 daire 80.000 TL’ye

Küçük 50 kr ilanlar

SAHÝBÝNDEN SATILIKTIR

KÝRALIK-SATILIK-ÝÞ ARAYAN..

0532.514 97 85

DÖVÝZ KURLARI ABD DOLARI:1.5110TL. 24 AYAR ALTIN :61,07.TL. EURO :1.9500TL. ÇEYREK ALTIN:102,00TL.

www.aliagaekpres.com.tr

HEMEN TIKLAYIN

Aliaða Devlet Hastanesi yakýnýnda 2+1 lüks daire (90 m2) SAHÝBÝNDEN SATILIKTIR. Tel:0534.3387893 Kültür Mah. Þerafettin Öztürk Sokak’da 3+1 daire satýlýktýr TEL:0536 228 33 76 Fevzipaþa Caddesi Yeni Tansaþ karþýsý 5.kat daire sahibinden satýlýktýr. TEL:05373202446 Doktorlar Sitesinde 50 m2 dükkan sahibinden satýlýktýr. TEL:05379544673 Aliaða Küçük Sanayi Sitesi’nde mobilya atölyesi 18.000 Tl’ye devren satýlýktýr. TEL:05542608246 Yeni Mah. Hasan Mirasçý Sokakta 20 m2 dükkan satýlýktýr. TEL:05322711042 Kurtuluþ Mah. Ýstikbal Maðazasý üzeri 4. kat, bakýmlý, doðalgazlý, asansörlü, 85 metrekare daire sahibinden satýlýktýr TEL:6170267- 05386406270 Evlere ve ev hanýmlarýna boncuk iþi yapýlýr verilir TEL: 05308801438

SATILIK YAZLIK Eski Foça merkezde 2+1 bahçeli daire sahibinden satýlýktýr.

TEL: 0555 652 91 62

"DOÐRUDAN YANA" Kurucusu: Servet C. MERLA Ýmtiyaz Sahibi :Þahap AVCI Yazýiþleri Müdürü:Nezahat AVCI Ýdare yeri:247 Sk. No: 13/A - ALÝAÐA Tel: (0232) 6161208 Faks:6168338 Baský yeri: Aliaða Ekpres Gazetesi Matbaasý 247 Sk. No: 13/A- ALÝAÐA Tel: (0232) 6161208 Faks:6168338 Yayýn Türü:Yerel Süreli

Web: www.aliagaekspres.com.tr e-posta: ekspres@aliagaekspres.com.tr

'Evrensel Ruhlu, Yerel Boyutlu' Gazetemiz, basýn ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýnlanan yazýlarýn sorumluluðu yazarlarýna aittir.

Gazetemiz pazar hariç her gün yayýmlanýr.

Saðlýk Rehberi Saðlýk Grup Baþkanlýðý: 6168989 Aliaða Devlet Hastahanesi:6168787 Dr. A.Armaðan GÜLBOY Tel: 6162483 Dr. Bayram ÖZER Tel: 6162284 Diþ Hek. Aysel Engin Ay Tel:6164703 Diþ Hek. Ömer Murat SARAÇ Tel: 616 36 00 Diþ Hek. Bahadýr BÝLGENOÐLU:Tel:61714 07 Dr. Dilber Bektaþlar ULAÞIR (çocuk).Tel:6169303 Göz Dr.Ulviye ÖZTÜRK Tel: 616 38 85 Diþ Hek. Coþkun Ýhsan SARGUT Tel:6164779 Diþ Hek. Þeyda KIZILIRMAK Tel: 616 42 33 Diþ Hek. Barýþ BERKER Tel: 6168390 Op.Dr.Barýþ ÇOBAN (Kadýn H.ve Doð.)6161544 Diþ Hek. Ercüment VANÝOÐLU Tel:6169923 Ýlçemizdeki diðer diþ hekimleri ve doktorlara www.aliagaekspres.com.tr adresi rehber bölümünden ulaþabilirsiniz NÖBETÇÝ ECZANELER

07 .10 .2010 Perþembe MELEK (Halkbankasý Yaný) 6161058


07 Ekim 2010 Perþembe

12

Dünyanýn en hýzla yaþlanan ikinci ülkesiyiz Dünya Yaþlanma Konseyi Baþkaný Kemal Aydýn, Türkiye'nin Endonezya'dan sonra dünyanýn en hýzlý yaþlanan ikinci ülkesi olduðunu belirterek, ''Þu an 6 milyon yaþlý nüfusumuz var. Bu sayýnýn 2020 yýlýnda 12 milyona ulaþmasýný bekliyoruz'' dedi. ''Yaþlýlýk Bilimi Uzmaný-Gerentolog'' Aydýn, ''Çukurova Týp Fuarý'' etkinlikleri kapsamýnda düzenlenen ''Dünya Yaþlanma Forumu''nda yaptýðý açýklamada, 21. yüzyýlýn en önemli sorununun küresel yaþlanma olduðunu söyledi. Aydýn, Dünya Saðlýk Örgütü ve Birleþmiþ Milletler (BM) verilerine göre, yaþam süresinin uzamasý ve doðum oranýndaki düþüþ sebebiyle dünyada 60 yaþ ve üzeri nüfusun oranýnýn hýzla yükseldiðine iþaret ederek, ''Nüfus yaþlanmasý 21. yüzyýlýn en önemli demografik eðilimi olarak ortaya çýkmaktadýr. Günümüzde nüfus yaþlanmasý dünya çapýnda küresel bir fenomen halini almýþtýr'' dedi. Türkiye'de de hýzlý bir yaþlanma süreci yaþandýðýna dikkati çeken Kemal Aydýn, þu bilgileri verdi: ''Türkiye Endonezya'dan sonra dünyanýn en hýzlý yaþlanan ikinci ülkesi. Yani batýnýn 50-60 yýlda yakaladýðý yaþlýlýk oranýný biz 15-20 yýlda yakalamýþ olacaðýz. Bundan 5-10 yýl öncesine kadar Türkiye'deki yaþlý oraný yüzde 4'tü, ama þimdi yüzde 7.1'e çýktý. Batýda iki katýna çýkmak 30-40 yýlda olmuþ, bizde ise 15 yýlda gerçekleþmiþ. Þu an 6 milyon yaþlý nüfusumuz var bu sayýnýn 2020 yýlýnda 12 milyona ulaþmasýný bekliyoruz. Bu Avrupa'daki 6-7 ülke nüfusundan daha fazla. Ancak Türkiye'de yaþlýlara yönelik yeterli çalýþma yapýlmýyor. Türkiye'deki 6 milyon yaþlýdan 1 milyonunun acil bakýma ihtiyacý var.''

Aydýn, Türkiye'nin daha çok genç nüfusu ile bilindiðini, ancak hýzla yaþlandýðýný dile getirerek, ''Nüfusun dengelenebilmesi için doðum oranýnýn 2.1 olmasý gerekiyor ki bu da her ailede 2 çocuk olmasýný gerektiriyor. Ama bu batý bölgelerinde 1.8'e indi. Doðuda ise doðum oraný fazla, bir dengesizlik söz konusu. Genç nüfusla bu denge saðlanabilir. Saðlanamazsa yaþlý nüfus çoðalýp geç nüfus azalýrsa ülke ekonomisi çöker'' diye konuþtu. "ÝNSAN ÖMRÜ 120 YIL" Yaþlanmanýn anne karnýndan ölünceye kadar devam eden bir süreç olduðunu anlatan Aydýn, sözlerine þöyle devam etti: ''Normalde bir insan ömrü 120 yýl. Yaþlýlara yönelik çalýþmalar yapmadýðýmýz için bu 120 yýlý biz 68-70 yaþýnda noktalýyoruz. Bir koordinasyon saðlayamýyoruz. Çocuklarýmýz alkol, uyuþturucu, sigara, düzensiz ve kalitesiz yaþamýn sonucu olarak, bilinçlendirilmediði için genç yaþta yaþlanýyorlar. Yaþlanma denildiðinde gençlik akla gelmeli. Temeller nasýl atýlýrsa ilerisi de öyle olacaktýr. Eðitimlerle ve ülke programlarýyla kaliteli bir temel atýlýrsa o zaman saðlýklý bir nesil, saðlýklý bir yaþlýlýk ve üretken bir ülke olacaðýz.'' Aydýn, Türkiye'de yaþlanma ile ilgili bir kurumun olmadýðýný belirterek, bu konuda konseylerinin çeþitli çalýþmalar yürüttüðünü ifade etti. ''Avrupa'da saðlýklý yaþlanma var'' diyen Aydýn, þunlarý kaydetti: ''Ýnsanlar 90 yaþýnda ama hala dinç, aktif ve hastalýðý yok. Türkiye'de ise 60'ýna gelen bir kiþinin 5 tane kronik hastalýðý var. Tansiyonu, diyabeti, kolesterolü, romatizmasý ve unutkanlýðý var. Yaþlýlýk dönemi hastalýk dönemi deðildir. Ýnsanlar saðlýklý bir þekilde yaþlanýp saðlýklý bir þekilde hayatlarýný devam ettirebilirler. Son nefeslerine kadar üreterek topluma faydalý olabilirler. Bunun için ulusal programlar yapýlmalý. Toplumun yaþam kalitesini artýracak bir 'Yaþlanma Bakanlýðý' olmalý. Bunun dünyada örnekleri var. Avustralya, Kanada'da var. Bakanlýðýn altyapýsýný hazýrlayacaðýz. Bir sonraki seçimlerde Türkiye'de yaþlanma bakanlýðý kurulmasý için hükümete ve muhalefete öneri sunacaðýz. Biz bunun hazýrlýklarýný yapýyoruz. Bakanlýk sayesinde Cumhuriyetimizin 100. yýlýnda Türkiye'de 100 yaþýný hedefleyeceðiz.''

2010/2011 sezonu

Kombine ve VÝP satýþlarý baþlamýþtýr.

petkim

50 VÝP Fiyatý: 250 TL. Müracaat

Aliaða Gençlik ve Spor Kulübü Derneði Kulüp Binasý Kültür Mah.Demokrasi Meydaný No: 3 Ýletiþim : 616 95 95 Web:aliagaspor.org.tr E-Posta:aliaga.spor-1993@hotmail.com KREDÝ KARTI ÝLE DE SATIÞ YAPILMAKTADIR

Aliağa Ekspres Gazetesi  

http://www.aliagaekspres.com.tr/ekspres/0710.pdf