Page 1

Yýl:35

Sayý: 5017 06 Ekim 2010 Çarþamba 25 Kr

Petkim, petrokimya ve lojistik merkezi kuracak

Aliaða Kompleks için Jurong Adasý örnek alýnacak

Nadir Nadi yeniden cývýl cývýl… 1992 yýlýnda 12.600 kitapla dönemin Kültür Bakaný Fikri Saðlar tarafýndan hizmete açýlan Nadir Nadi Belediye Kütüphanesi 2004-2009 yýllarý arasýnda geçirdiði duraklama devrinden sonra tekrar eski günlerine dönüyor. >>> Sayfa 4’DE

P

etkim’in Aliaða’daki arazisi üzerine kümelenme modeli ile bölgedeki en büyük petrokimya ve lojistik merkezi kurulacak. Singapur’daki yapay Jurong Adasý üzerinde petrokimya, enerji, lojistik, gemi inþa ve

rafineri gibi birimler bir arada bulunuyor. Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz, 5 milyar dolar yatýrým yapacaklarý Petkim Aliaða Kompleks’inde Singapur’daki Jurong Adasý’ný model aldýklarýný söyledi. 3’de

Tarihi Kentler Birliði Uygulama Ödülü Bergama’nýn…

Sokak Hayvanlarý Rehabilitasyon Merkezinde buluþtular

Tüpraþ da Ýran ile iþ yapmayacak

4

Ekim Dünya Hayvan Haklarý günü nedeniyle Aliaða Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Aliaða Sokak Hayvanlarýný Koruyanlar Derneði’nin (ASKOD) ortaklaþa düzenlediði programda hayvan severler Aliaða’nýn Çaltýlýdere Köyünde

bulunan Aliaða Belediyesi Sokak Hayvanlarý Rehabilitasyon Merkezi’nde bir araya geldi. Aliaða Belediye Baþkan Yardýmcýsý Münir Nurettin Bayrav ve katýlýmcýlar yavru köpekler için alýnan kulübeleri boyadýlar ve pati resmi yaptýlar. 3’de

Kuru yük gemisi karaya oturdu Aliaða Limaný'ndan yüklediði demirleri Yunanistan'ýn Elevsis Limaný'na götürmekte olan 113 metre uzunluðundaki kuru yük gemisi, Çanakkale’nin Sivrice Koyu’nda karaya oturdu. >>> 5’de

Tarihi ve Kültürel Mirasý Koruma Proje ve Uygulamalarýný Özendirme Yarýþmasý ” 2009 yýlý sonuçlarý açýklandý. Yapýlan yarýþmada Bergama Belediyesi uygulama dalýnda ödül almaya hak kazandý. >>> Sayfa 5’DE

Ýsmail KÖYLÜ

ABD Dýþiþleri Bakanlýðý, Ýran'ýn enerji sektöründeki faaliyetlerine devam etmeyeceklerini bildiren bazý þirketlerin isimlerini açýklarken, bu þirketler arasýnda Türkiye Petrol Rafinerileri A.Þ'ni de saydý >>> Sayfa 5’DE

SEVGÝ ÝÇÝN YAÞAMAK Son yýllarda ki evlilik hayatýmýzýn hiçte iyi gittiðini söyleyemeyiz. Çünkü henüz evlenmiþ veya evleneli birkaç yýl olmuþ olanlarda bile boþanma vakalarýna bir hayli fazla rastlamaktayýz. >>> 4’DE


2

06 Ekim 2010 Çarþamba

Yaþamýn kaçýnýlmaz gerçeði, deri yaþlanmasý V

ücudumuzun en büyük organý olan derinin, yaþ ilerlemesine baðlý olarak çeþitli deðiþimlere uðradýðýný ve yaþlandýðýný belirten FemmePlast Plastik ve Estetik Cerrahi Merkezi Genel Direktörü Doç.Dr. Ýbrahim Aþkar, deride görülen deðiþikliklerin yüzde 90'ýný güneþ ýþýnlarýnýn yol açtýðý hasarlarýn etkilerine baðlý olduðunu söyledi. Ýç organlarý, potansiyel dýþ tehlikelere karþý koruyan ve insan vücudunun en büyük organlarýndan olan deri, sývý ve ýsý dengesini düzenleyerek, mikroplar ile ultraviyole ýþýnlarýna karþý bariyer görevi üstleniyor. Ancak insan hayatýnýn kaçýnýlmaz bir gerçeði olan yaþlanma, ilk önce deride baþlýyor.Ortalama 25-30 yaþýndan itibaren deri yaþlanmasýnýn baþladýðýna dikkat çeken FemmePlast Plastik ve Estetik Cerrahi Merkezi Genel Direktörü Doç.Dr. Ýbrahim Aþkar, deri yaþlanmasýnýn karmaþýk ve birçok faktörün etkisiyle ortaya çýktýðýný söyledi. Güneþ ýþýnlarý, bronzlaþma ile deriye saðlýklý ve güzel bir

görünüm verilirken, uzun vadede erken deri yaþlanmasýna da yol açýlabiliyor. Güneþin ve çevresel faktörlerin derinin üzerindeki olumsuz etkilerine karþý düzenli olarak güneþ koruyucu kullanmasýnýn faydalý olduðunu belirten Doç.Dr. Aþkar "Yaþlanma, yaþayan organizmalarýn temel biyolojik bir sürecidir. Yaþlanma sürecinde tüm organ fonksiyonlarýnda azalma ve zayýflama olur. Derinin yaþlanmasýnda genetik olarak belirlenen içsel yani kronolojik yaþlanma ve çevresel faktörler katkýda bulunur. Genetik yaþlanma ile baraber kuruluk, elastikiyet, ince deri çizgileri ve deri incelmesi ile karakterizedir. Çevresel yaþlanma ise sigara, aþýrý alkol kullanýmý, yetersiz beslenme ve olumsuz çevresel faktörlere baðlý olarak geliþir. Ancak deride görülen deðiþikliklerin yüzde 90'ýndan fazlasý güneþ hasarýnýn yol açtýðý (fotoyaþlanma) çevresel etkilere baðlýdýr. Çevresel

etkiler yaþlanmayý hýzlandýrýr, artýrýr ya da erken baþlatýr. Deri bu deðiþiklikleri çarpýcý bir þekilde yansýtýr. Özellikle güneþ gören alanlarda ince ve kaba kýrýþýklýklar, kuruluk, elastikiyet artýþý ve lekeler belirir. Bu etkiler kiþisel önlemlerle engellenebilir ya da yavaþlatýlabilir" dedi. ÇEVRESEL FAKTÖRLER OLUMSUZ ETKÝLÝYOR Ýçsel yaþlanmanýn yaný sýra, çevresel faktörlerinde sürekli deri üzerinde olumsuz etkileri olduðu belirtildi. Deri sigara içimi, egzoz gazý ve endüstri artýklarý gibi baþka genetik harabiyete yol açan maddelerin olumsuz etkisi olduðun ifade eden Doç.Dr. Ýbrahim Aþkar, derideki deðiþikliklerin, genellikle yüz, göðüs, kollarýn dýþ yüzleri gibi açýk bölgelerde görüldüðünü belirtti. Bozulmuþ deri görüntüsünden kaynaklanan daha büyük psikolojik problemler kiþinin sosyal iliþkilerini, iþlerini, imajlarýný ve sonuç olarak da saðlýklarýný olumsuz etkilediðini söyleyen vurguluayan Doç.Dr. Aþkar, yaþlanmayý geciktiren ve azaltan kozmetik ürünlere talep gider artmaktadýr.

Baðýþýklýðý güçlendiren i! r e n ö 7 in iç k e m n e il n e y a d r a h a baharatlar Sonb Günler kýsalýyor, sýcaklýklar düþüyor ve hava deðiþiyor. Sonbahar yenilenmek ve taze bir baþlangýç için mükemmel zamandýr. Saðlýðýnýz için hayatýnýzda bir iki deðiþiklik yaparak, olumlu sonuçlar alabilirsiniz. . Kuru baklagiller tüketin Her hafta 3 kase fasulye, nohut, mercimek gibi kuru baklagillerden tüketin. Bunun yaný sýra bunlarý sos, çorba olarak da tüketin. Salatanýn üzerine ekleyerek de yiyebilirsiniz. Baklagiller protein, demir, folik asit ve potasyum bakýmýndan zengindir. 2. Arkadaþlarýnýzla stresin üstesinden gelin Sonbahar yoðun geçen yaz döneminden sonra arkadaþlarla oturup rahatlamak için ideal zamandýr. Önem verdiðiniz bir arkadaþýnýzla telefonda konuþmak ya da onunla görüþmek sizi rahatlatýr. T 3. Diþlerinize özen gösterin Bu sonbahar diþlerinize özen gösterin. Çok fazla sakýz çiðnemeyin ve patlamýþ mýsýr yemeyin. Þekerli sakýzlar diþlerinizde bakteri üremesini artýrabilir, patlamýþ mýsýrýn sert tanesi diþlerinize zarar verebilir. Buzdan da uzak durun. 4. Fitness yapýn

Düzenli olarak fitness yapýn, beslenmenize dikkat edin. Sadece egzersiz yapmanýz þart deðil, dans, yoga, pilates gibi kurslara da katýlabilirsiniz. kendinizi daha enerji dolu hissedeceksiniz. 5. Check-up yaptýrýn. Özellikle gözlerine.. Eðer görmenizi geliþtirmek istiyorsanýz, göz doktorunuzdan randevu alýn. Ayrýntýlý bir muayaneden geçtikten sonra gözle ilgili sorununuz çözülecektir. 6. Kalp saðlýðýnýza özen gösterin Bu sonbahar kalp saðlýðýnýzý kontrol ettirn. Doktorunuzdan randevu alýn. Kan basýncýnýza ve kolesterolünüze baktýrýn. 7. Ayný zamanda uyuyun Sonbahar döneminde uyku sorunu yaþayabilirsiniz. Sabah 5 dakika içinde dýþarýda olun ve 30 dakika gün ýþýðýnda uyanmayý bekleyin. Gece yatmadan 2-3 saat önce ýþýktan uzak durun çünkü aþýrý aydýnlýk uykunuzu kaçýrabilir. Düzenli uyuma ve uyanma sizi zinde tutar..

Günümüzde yapýlan araþtýrmalar 5 baharatýn lezzetleir kadar güç veren doðal besinler olduðunu ortaya koydu. Baharatlarý, yiyeceklerinize ve salatanýza karýþtýrmak gücünüzü artýrýyor, baðýþýklýðýnýzý güçlendiriyor. Tarçýn Doðal bir mikrop düþmaný olan tarçýný, her gün çay kaþýðýnýn 1/4'ü kadar aldýðýnýzda, kan þekerinizi ve kolesterolünüzü düþürür. Sabah kahvenizi içerken kahve talerinin etrafýný saracak kadar içeceðinize eklediðinizde tazelik hissi verir. Düþük kalorili bir tatlý için tarçýnlý, elmalý tart yapabilirsiniz. Kekik Izgarada piþireceðiniz tavuk, balýk veya eti kekikle marine ettiðinizde mentollü ve biraz ekþimsi tadý mükemmel bir lezzet verir. Kekik, birçok saðlýk uzmanýnýn listesinde kanserden koruyucu olarak yer alýr. Ayrýca, uzun zamandan beri antiseptik olarak da kullanýlýr. kekik yaðý aðýz tenizliðinde tercih edilebilir. Eðer taze kekiðiniz varsa biraz zeytinyaðýna ekleyebilirsiniz. Kimyon Dünyanýn en ünlü baharatlarýndan biri kýrmýzý biber tozunda saklanýr ve baþka bir kanser savaþçýsýdýr. Egzotik lezzetler elde etmek için pilav, tahýl, salatalara ekleyebilir, et yemeklerini marine edebilirsiniz. Yaðlý etlerinizi kalp saðlýðýnýý koruyan mükemmel baharat kimyonla piþirebilirsiniz. Mercan Köþk (Oregano) Bir elmadan 42 kat daha fazla antiokjsidan içeren bu mucize bitki daha çok Ege bölgesinde rastlanýyor. Evlerin bahçelerinde

Lezzet DÜNYASI Fýrýnda karnabahar Fýrýnda kaþarlý ve oldukça lezzetli karnabahar piþirebilirsiniz. MALZEMELER: -1 küçük boy karnýbahar -1 su bardaðý yoðurt -1/2 çað bardaðý sývýyað -2 adet yumurta -1 yemek kaþýðý un -tuz ,pul biber -kaþar peyniri rendesi YAPILIÞI: Karnýbaharlarý çiçek çiçek kopararak tuzlu suda haþlayýn . Kaþar peyniri

hariç tüm malzemeleri güzelce karýþtýrýn . Haþlanan karnýbaharlarý hazýrladýðýnýz bu sosa batýrýp, yaðlanmýþ fýrýn tepsisine dizin. Ya da karnýbaharlarý fýrýn tepsisine dizip üzerine sosu da dökebilirsiniz. Üzerine 1-2 parça katýyað koyup, 200 C 20 dak kadar fýrýnda piþirin. Fýrýndan almadan önce kaþarlarý üzerine dökün . Kaþarlar eriyip kýzarýnca fýrýndan çýkarýn . Afiyet olsun . Yanýnda ketçap yada domates sosu ile servis yapabilirsiniz .

küçük saksýlar içerisinde yetiþtirilen mercan köþk bitkisini salata, omlet veya favori kurabiyelerinize ekleyebilirsiniz. Zerdeçal Hint mutfaðýnda 'Mutfaðýn Kraliçesi' olarak adlandýrýlan zerdeçal, kist, kanser, kireçlenme hatta Alzheimer'a karþý oldukça yararlý.. Sarý çiçekleri ve köklerinden yararlanýlabilen zerdeçal'dan bir tutam alarak, yaptýðýnýz pilav, yahni veya mercimek gibi yemeklere ekleyebilirsiniz. Unutmayýn, zerdeçal geçen gece anahtarý nerede unuttuðunuzu hatýrlamanýzý bile saðlayabilir.

ELEMAN ARANIYOR Kumlama ve boyama ekipmanlarý konusunda çalýþacak pazarlama elemaný aranýyor

TEL: 05545366779

Sarýmsaklý tavuk þiþ Malzemeler (2 kiþilik) 400 gr ýzgaralýk tavuk eti 1 demet maydanoz Tuz, karabiber 4 adet tahta þiþ 4-6 diþ sarýmsak 4 adet mantar 1 çorba kaþýðý margarin Hazýrlanýþý Tavuk etini incecik dövdürün. Maydanozu kýyýp, margarin, tuz, karabiber ile karýþtýrýn. Tavuk dilimlerinin üzerini bu karýþýmla tamamen sývayýp, sýký sýký sararak rulo yapýn. Rulodan bir santim kalýnlýðýnda dilimler kesin. tavuk dilimlerini tahta þiþlere geçirin. Aralara diþ diþ sarmýsak, mantar yerleþtirin ve fýrýn ýzgarasýnda veya hafif yaðlý tavada piþirin.


06 Ekim 2010 Çarþamba

3

Petkim, petrokimya ve lojistik merkezi kuracak

Aliaða Kompleks için Jurong Adasý örnek alýnacak

P

etkim baþta olmak üzere pek çok kuruluþ ve Organize Sanayi Bölgesi’nin bulunduðu Aliaða’nýn stratejik bir sanayi bölgesi olduðunu dile getiren Yavuz, Petkim arazisi üzerinde kümelenme modeli ile bölgedeki en büyük petrokimya ve lojistik merkezi olmayý hedeflediklerini ifade etti. Yavuz, burada, konularýnda uzmanlaþmýþ ve katma deðeri yüksek özel ürünler üretecek firmalarý bir araya getireceklerini belirterek, Yavuz, Petkim arazisi üzerinde kümelenme modeli ile bölgedeki en büyük “Singapur modelinde petrokimya ve lojistik merkezi olmayý hedeflediklerini ifade etti. küçük ve büyük ölçekli firmalar, yan sanayiler, iþleneceði tesis yaklaþýk bin kiþiye istihdam saðlayacak. araþtýrma kurumlarý, teknoloji geliþtirme merkezleri ve Yapay adada hepsi bir arada Petrolü olmayan Singapur’un inovasyon destek kurumlarý bir arada bulunuyor” dedi. Jurong Adasý’nda denizi doldurarak üzerinde petrokimya Bu modelle firmalarýn hammadde ve ürün alýþveriþlerinde fabrikalarý ve rafineri kuran Jurong International isimli lojistik, enerji ve insan kaynaklarýný paylaþarak çok daha þirket, söz konusu tesislerden yýlda 79 milyar dolarlýk ciro fazla rekabet gücü kazanabildiðine dikkat çeken Yavuz, rakamlarýna imza atmayý baþardý. Yaklaþýk 65 milyon “Bizim Aliaða’da yapmak istediðimiz de böyle bir yapý. tonluk petrolü iþleme kapasitesi bulunan Jurong Bu hedefe kilitlenmiþ durumdayýz” diye konuþtu. Adasý’nda gerçekleþtirilen üretim dev tankerlerle dünya DIÞA BAÐIMLILIK AZALACAK pazarlarýna ulaþtýrýlýyor. Aliaða Rafinerisi’nin yarýsý kadar Petkim Aliaða Kompleksi bin 375 dönümlük arazide bile olmayan Jurong Adasý’nda, petrokimya, enerji, kurulacak. Ýthalata baðýmlýlýðý önemli ölçüde azaltacak lojistik, gemi inþa ve rafineri gibi birimler bir arada olan tesiste, petrokimyanýn ana hammaddeleri olan Nafta, bulunuyor. Jurong Adasý’ndaki en ilginç detaylardan biri LPG ve ksilenlerin yanýnda, motorin, jet yakýtý gibi de tank çiftliklerinin denizin altýna inþa edilmesi olarak ürünler üretilecek. Yýlda 10 milyon ton ham petrolün biliniyor.

Sokak Hayvanlarý Rehabilitasyon Merkezinde buluþtular Aliaða Belediyesi Sokak Hayvanlarý Rehabilitasyon Merkezinde yavru hayvanlarýn korunmasý için baþlatýlan özel ilave kafesli bölüm çalýþmalarýnýn tamamlandýðýný belirten Aliaða Belediyesi Baþkan Yardýmcýsý Münir Nurettin Bayrav “Yavru hayvanlarýn korunmasý için büyük bir eksiklik daha giderilmiþtir. Bu projenin gerçekleþmesinde bizlerle ortak hareket eden ASKOD’a teþekkür ederim. Sokak hayvanlarýna daha iyi yaþam þartlarýnýn oluþmasý için çalýþmalarýmýz devam edecek.” dedi. Görevde olduklarý 1,5 yýllýk süre içerisinde barýnaðýn daha modern hale getirilmesi için çalýþtýklarýný belirten Bayrav; Aliaða Belediyesi’nin yeni yönetimi olarak özellikle hayvan haklarý konusunda duyarlýlýðýmýz en

üst seviyede. Baþta baþkanýmýz Sayýn Turgut Oðuz’a belediye meclis üyeleri ve belediye çalýþanlarýna duyarlýklarý nedeniyle çok teþekkür ediyorum. Fýrsat buldukça konuyla ilgili Ýzmir’de toplantýlara katýlýyorum, gözlemliyorum. Aliaða’yý diðer ilçelerle kýyaslama imkânýna sahip oluyorum. Aliaða belediyesi bu konuda birçok kentten çok Münir Nurettin Bayrav “Yavru hayvanlarýn ilerde olduðunu korunmasý için büyük bir eksiklik daha görmekten mutlu giderilmiþtir. Bu projenin gerçekleþmesinde oluyoruz. Ýnþallah bizlerle ortak hareket eden ASKOD’a teþekkür hayvan haklarý ederim” dedi. konusunda çok daha iyi caydýrýcýlýðýn arttýrýlmasý için olacaðýz.” dedi. Hayvanlarý Koruma Kanununu Dünya üzerinde hayvanlara kabahatler kanunundan çýkartýlýp ceza yapýlan her türlü þiddeti kanunu kapsamýna alýnmasýný kýnadýklarýný belirten Kent TBMM’den istiyoruz.” dedi. Konseyi Gençlik Meclisi Etkinliðe Aliaða Belediye Baþkan Eþbaþkaný Ahmet Zobranlý Yardýmcýsý Münir Nurettin Bayrav’ýn “Hayvanlara yönelik þiddete yaný sýra Aliaða Kent Konseyi doðrudan katýlanlar kadar, bu Baþkaný Yakup Öztürk, ASKOD eylemlere duyarsýz Baþkaný Hülya Alpgiray ve dernek kalanlarda ayný oranda üyeleri, Aliaða Belediyesi suçludur. Yaþam hakký tüm Rehabilitasyon Merkezinde eðitim canlýlar için eþit olmalýdýr. gören öðrenciler ayrýca Aliaða ve Þiddet gören tüm hayvanlarýn Yeni Þakran bölgesinde oturan korunmasý, suçlulara karþý

"EXPO 2020'yi alýp, tüm dünyada tanýnalým” Ýzmir'in yüzde 4'te kalan turizmdeki payýný artýrmak için Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay'ýn katýlýmý ile bugün Ýzmir Ticaret Odasý'nda (ÝTO) yapýlacak "Acil Turizm Zirvesi" öncesinde oluþturulan turizm çalýþma gruplarý toplantýlarýný gerçekleþtirdi. Konaklama, seyahat acenteleri, rehberler, yiyecek-içecek hizmetleri ve eðlence yerleri, turizm ulaþtýrmasý, turistik eþya satýcýlarý, tanýtým ve pazarlama, saðlýk turizmi, turizmin genel sorunlarý ve çözüm önerileri gruplarýndan oluþan 9 çalýþma grubu dün Ýzmir Ticaret Odasý'nda toplanarak, Bakan Günay'a iletilecek onlarca maddeden oluþan sorunlarýný ve çözüm önerilerini ortaya koydu. Hazýrlanacak sonuç bildirgesi, turizm zirvesinde dile getirilecek. Çalýþma gruplarýnýn toplantýsýnda, Ýzmir'in uluslararasý marka kent olmasý için EXPO 2020'ye hükümet tarafýndan aday gösterilmesi talebi öne çýktý. ÖNERÝLER Çalýþma gruplarýnýn tamamý, Ýzmir'in EXPO 2020 adaylýðýnýn hükümet tarafýndan desteklenmesi önerisini dile getirdi. Tanýtým ve pazarlama konusunda Ýzmir Kalkýnma Ajansý'nýn yaptýðý kentsel pazarlama çalýþmasýnýn sonuçlarýnýn uygulamaya geçirilmesi, Turizm Tanýtým Fonu'ndan Ýzmir'e daha fazla pay verilmesi, yabancý tur operatörlerine Ýzmi'i tanýtacak bir ekibin oluþturulmasý, uluslararasý fuarlara daha fazla katýlým saðlanmasý önerileri dile getirildi. Yiyecek-içecek yerleri çalýþma grubu sigara yasaðýnýn turizmi olumsuz etkilediðini, sigara içilen ve içilmeyen mekanlar ayrýmýna gidilmesi gerektiðini vurgularken, eðlence yerlerinde KDV'nin yüzde 8'e indirilmesi, Kordonboyu'nun özel turizm bölgesi olarak belirlenmesi önerileri de gündeme geldi. TEÞVÝK BÖLGELERÝ TÜRSAB Ýzmir Bölgesel Yürütme Kurulu Baþkaný Rýza Gençay, seyahat acentalarý ile ilgili çalýþma grubunda ise Ege'ye turizm yatýrýmlarýnýn çekilmesi üzerinde durulduðunu söyledi. Gençay, "Ege için turizm arzýna uygun master planý yapýlmalý. Bu plan çerçevesinde yatýrýmlarýn devlet tarafýndan teþvik edilmesi saðlanmalý. Teþvikli turizm alanlarý belirlenmeli. Buraya turist getirecek acentalara çeþitli destekler verilmeli. Ýzmir ile ilgili öncelikli projelendirdiðimiz ancak sonuçlanmayan mega müze, kruvaziyer limanýnýn geniþletilmesi, 20 bin kiþilik kongre merkezinin yapýlmasý saðlanmalý. Saðlýk turizmi teþvik kapsamýna alýnan Ýnciraltý, yatýrýma hazýr hale getirilmeli. Ýnanç turizmi canlandýrýlmalý. Daha fazla uluslararasý organizasyon Ýzmir'de yapýlmalý" dedi.


4

06 Ekim 2010 Çarþamba

Ýsmail KÖYLÜ

ekspres@aliagaekspres.com.tr EVLENMEK ARTIK KORKULU BÝR RÜYAMI OLDU ? Bu gibi boþananlara sorulduðunda, bunun bir çok sebepleri olduðunu söylemektedirler. Öncelikle eþlerin her ikisinin de çalýþýyor olmasý sonucu yaþamýn zorluklarý sebebi ile eþler arasý uyumsuzluklar ve çatýþmalarý sonucu zamanla birbirinden soðumalarý. Bu arada ikinci en önemli sebepte CEP Telefonlarý ve bilgisayarlarýn yarattýðý kolay arkadaþ edinmeler sebebi aþýrý kýskançlýklar yaratýlmasý. Bu cep telefonlarýnýn ev içinde en önemli bir sorun yaratmasý sonucu evde eþler arasý kopan fýrtýnalar…ve mutsuzluklar. Bitmeyen istekler yüzünden bozulan ekonomik durumlar sonucu eþler arasý diyaloglarýn bozulmasý. Bu arada zaman içinde sevgi baðlarýnýn kopar duruma gelmesi ve bir bir kopmasý, ihanetlerin baþlamasý ile aþkýn hançerlenmesi ve evliliðin ayni çatý altýnda zar zor yürümesi...sonucu örnek aile görüntüsünün kaybolmasý sonucu evlenecek olanlarýn bu durumda olanlarý gördükçe evlenmekten korkmalarý veya kýlý kýrk yararak iyice düþünmeleri sonucu geçen zaman sonucu evlenmeye karar vermenin daha da zora sokulmasý.. Birde asýl korkutucu olaný ise bu hayat þartlarýnda evlenecek olanlarýn içine her tür eþya alýp bir yuva kurmalarýnýn ekonomik giderlerin çok fazla yekün tutmasý ve ailelerin bunu karþýlamada ki çektikleri sýkýntýlar evlilikleri zora sokmaktadýr. Oysa ; Birbirini gerçekten sevenlerin dünyasý olan evlilikler de, fedakarlýklar þarttýr, her þeyin dört dörtlük olmasý da þart deðildir, evlenmeye karar verildikten sonra elbirliði ile karýnca kararýnca gelirlerine göre “gözler yükseklerde olmadan” gelirlerine göre barýnacak bir yuva kurmalarý ve sevenlerin dünyasýnda çok güzel bir hayat sürmeleri de mümkündür ancak yeter ki bu evlilik istensin… Sonsuz istekleri ve arzularý olanlar zaten evlenseler de bir zaman sonra aralarýnda baþlayan tartýþmalar sonucu o yuvanýn daðýlacaðý kaçýnýlmazdýr…evlilikte en güzel eþ senin eþin, en güzel ve mutlu yuva ise yine senin olmalýdýr. Son yýllarda maddi çýkarlar uðruna dejenere edilip çirkinleþtirilen ÞU SEVGÝ VE AÞK dünyamýzýn geleceði ise maalesef hiçte parlak görünmüyor doðrusu…Bundan sonra ki evliliklerin daha mantýklý ve daha seçici olacaðýdýr, zira evliliðin yalnýz maddiyata dayalý bir evlilik olacaðýdýr.…Geleceðin þarkýsý AÞK bir yalan… Sevgi ve saygýlarýmla. ÇOK ARARSIN Sevgiler vardýr insaný insan olduran Sevgiler vardýr bazen saç baþ yolduran, Bulmuþ isen eðer gönlünce dengini Ýþte budur sevgiyi ve aþký ballandýran. Madem ki sevdin gönlünce birini Ne gerek var ki aramaya bir diðerini, Sev sevil þu dünyada o sevdiðinle Yoksa çok ararsýn geçen günlerini… KAYIP Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür Hasan KIRDI

Nadir Nadi yeniden cývýl cývýl… Konumu itibariyle kent merkezindeki olmasý, kolay ulaþýlabilirliði, rahat ve aydýnlýk iç mekâný, bol kaynak kitaplarý ve öykü- roman türü edebi eser çokluðu ile kýsa sürede büyük okuyucu kitlesine ulaþan Nadir Nadi Kütüphanesi, geçtiðimiz AKP belediyesi döneminde bir duraklamaya geçmesinin ardýndan yeniden eki günlerine döndü. 5 personelle hizmet veren Nadir Nadi Kütüphanesi, internet evi ve kütüphane

27 yýldýr bu meslekte olduðunu, bunun 8 yýlýný Nadir Nadi kütüphanesinde, 5 yýlýný da halk kütüphanesinde geçiren Hilal Yaþar, 13 yýldýr sürdürdüðü meslek yaþamýnda gerek donanýmý gerekse de okuyucu kitlesi ile Aliaða'nýn ayrý bir yeri olduðunu belirtti

kitaplarýn alýnmasý, kitap sayýsýnýn 15800'e çýkarýlmasý, otomasyon sistemine geçilmesi, internet evinin açýlmasý ve geniþ alaný ile yeniden cazip hale getirilen kütüphanenin, kayýtlý üye sayýsýnýn 10008'e eve kitap alan sayýsýnýn 1979'a çýkmasýný olumlu bir geliþme olarak kaydedilebileceðini belirtti. 9 ayda 18.145 kiþi kütüphaneden yararlandý. Hilal Yaþar, 1 Ocak'tan bu yana, 825 kayýtlý üyeye ulaþtýklarýný ve 12066 kiþinin kütüphane kaynaklarýndan, 6079 kiþinin de ÖSS ve KPSS ders çalýþmak için gelenlerle birlikte, 18145 kiþinin kütüphaneden hizmet aldýklarýný, bunda da son derece memnun olduðunu belirtti. Kütüphane içersinde yine kütüphaneye baðlý olarak çalýþan bir internet evi olduðu, bu bölümün derslerini yapmak için kullanýldýðýný belirten Hilal Yaþar, eðer kütüphane kaynaklarý yetersiz kalýrsa, o zaman internete izin verildiðini, belirttiði açýklamasýnda, bu yöntemle, çocuklara okuma alýþkanlýðýnýn kazandýrýlmaya çalýþýldýðýný vurguladý. (Haber: Bekir Taþköprü- Özgür Gün)

hizmeti ile yüzlerce gencimize rahat ve huzurlu bir ortamda çalýþmalarýný saðlýyor. 2009 yýlýndan sonra, okuyucu ilgisinin arttýðýnýn gözlemlendiðini belirten Müdür Hilal Yaþar, 20042009 yýllarý arasýnda yeni basým eserlerin alýnmamasý nedeni ile, önemli miktarda okuyucusunu kaybettiklerini, þimdilerde yeniden okuyucularýný kazanmaya baþladýðýný belirtti. 27 yýldýr bu meslekte olduðunu, bunun 8 yýlýný Nadir Nadi kütüphanesinde, 5 yýlýný da halk kütüphanesinde geçiren Hilal Yaþar, 13 yýldýr sürdürdüðü meslek yaþamýnda gerek donanýmý gerekse de okuyucu kitlesi ile Aliaða'nýn ayrý bir yeri olduðunu belirten Yaþar, Kütüphanenin yeni yerine geçmesi ile birlikte kütüphaneye gelen yenilikler, gündemdeki yeni

ÖSYM'den yeni güvenlik tedbirleri ÖSYM, bugüne kadar yapýlan sýnavlarda alýnan güvenlik tedbirlerine ek olarak bazý yeni tedbirler aldý.Buna göre, adaylarýn ve sýnav görevlilerinin üstleri emniyet güçleri tarafýndan elle ve detektörle aranacak. Cep telefonu, saat, kablosuz iletiþim saðlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile küpe, broþ, metal para gibi metal içerikli eþyalar ve her türlü elektronik/mekanik cihaz bina içine alýnmayacak.Edinilen bilgiye göre, ÖSYM yaptýðý sýnavlarda, bugüne kadar yapýla gelen uygulamalara ilave olarak, güvenliði daha da artýrmak amacýyla bazý tedbirlerin uygulanacaðý bildirildi. Alýnan yeni tedbirlere göre, sýnavlarýn yapýldýðý binalara giriþte adaylarýn ve sýnav görevlilerinin üstleri emniyet

güçleri tarafýndan elle ve detektörle aranacak; cep telefonu, saat, kablosuz iletiþim saðlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile küpe, broþ, metal para gibi metal içerikli eþyalar ve her türlü elektronik/mekanik cihaz bina içine alýnmayacak. Adaylar sýnavýn yapýlacaðý binaya, sadece sýnava giriþ ve kimlik belgesi, özel kimlik belgesi ve son altý ay içinde çekilmiþ bir adet fotoðraf ile alýnacak. Sýnav için gerekli olan iki adet kurþun kalem, silgi, kalemtýraþ, peçete, su ve þekerleme ÖSYM tarafýndan her bir aday için soru kitapçýðý ile birlikte temin edilecek. Sýnavýn yapýldýðý her bir salona 20 cm çapýnda bir adet duvar saati ÖSYM tarafýndan temin edilecek.Sýnava giren adaylardan

fotoðraflý ve onaylý özel kimlik belgesi olarak sadece Nüfus Cüzdaný ve Pasaport kabul edilecek baþka hiçbir kimlik belgesi kabul edilmeyecek. Fotoðraflý ve onaylý özel kimlik belgesi yanýnda olmayan aday kesinlikle sýnav binalarýna alýnmayacak.


5

06 Ekim 2010 Çarþamba

Tarihi Kentler Birliði Uygulama Ödülü Bergama’nýn…

Ýzmir’de korsana geçit yok

B

ergama Belediyesi ’nin de kurucu üyelerinden birisi olduðu Tarihi Kentler Birliði 10. Yýlý buluþmasý Kayseri’de yapýldý.TKB’nin 10. Kuruluþ yýldönümününde kutlandýðý ve Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi Kültür ve Eðitim Komitesi’nin toplantýsýyla eþzamanlý olarak gerçekleþtirilen programýn açýlýþýna Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay’da katýldý. Kayseri Büyükþehir Belediyesinin ev sahipliðinde gerçekleþtirilen toplantýda Tarihi Kentler Birliði tarafýndan düzenlenen “ Tarihi ve Kültürel Mirasý Koruma Proje ve Uygulamalarýný Özendirme Yarýþmasý ” 2009 yýlý sonuçlarý açýklandý. Yarýþmaya “ Eski Gazipaþa Ýlkokulu Restorasyonu ve Butik Otel olarak Ýþlevlendirilmesi ” projesiyle katýlan Bergama Belediyesi uygulama dalýnda ödül almaya hak kazandý. Bergama Belediyesi adýna ödülü Belediye Baþkaný Mehmet Gönenç, Tarihi Kentler Birliði Baþkaný ve Kayseri Büyükþehir Belediye Baþkaný Mehmet Özhaseki ‘den aldý. Her yýl düzenlenen ve bu yýl 31 belediyenin 49 proje ve uygulama ile katýldýðý “ Tarihi Kentler Birliði ve Kültürel Mirasý Koruma Proje ve Uygulamalarýný Özendirme Yarýþmasý ”na Tarihi Kentler Birliði’nin desteði ile projelendirildikten sonra Ýl Özel Ýdaresinin katkýlarýyla restore edilen Eski Gazipaþa Ýlkokulunu butik otel olarak Bergama’ya kazandýran Bergama Belediyesi yapmýþ olduðu bu çalýþmalar nedeniyle uygulama dalýnda ödül

Ýzmir'de polisin yaptýðý operasyonla, 1344 korsan kitap ile 228 korsan CD ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 5 kiþi hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý.

almaya hak kazandý. Bu tür uygulamalarýn yapýlmasýnýn çok önemli olduðunu belirten Bergama Belediye Baþkaný Mehmet Gönenç; “ Tarihi dokuda yer alan viran durumdaki okula yeni iþlev kazandýrarak butik otele dönüþtürdük.Bergama turizm alanlarý içersindeki konaklama ihtiyaçlarýný, yatak kapasitesini ve sosyal imkanlarýný arttýran eski Gazi Paþa Ýlköðretim Okulu, butik otel hizmetleriyle ilçemizde tarihi doku içersindeki turizm altyapý yatýrýmcýlarýna da örnek olacak bir çalýþmadýr ” dedi. 2010 yýlý içinde Bergama Belediyesince yürütülen 4 restorasyon projesi olduðunu daha söyleyen Baþkan Gönenç sözlerine þöyle devam etti “ Kapalý Çarþý, Havra, Ýnönü Caddesindeki sosyal hizmet binasý ve Belediye giriþindeki kütüphane binasýnýn restorasyonu sürüyor.Ayrýca ödül kazandýðýmýz eski Gazipaþa okulu bitiþiðindeki iki tescilli yapýyý da kamulaþtýrdýk.Amacýmýz Kale mahallesini butik otellerin bulunduðu bir alana dönüþtürerek burayý turizme açmak ” dedi.

Tüpraþ da Ýran ile iþ yapmayacak Bakanlýktan yapýlan yazýlý açýklamada, "Ýran hükümetine uluslararasý yükümlülüklerine uymasý için baskýyý artýrma çabalarýmýzýn bir parçasý olarak ABD yönetimi, yabancý hükümetlere ve þirketlere, uluslararasý yükümlülüklerine uyana kadar Ýran'ýn enerji sektörüne iliþkin faaliyetlerden kaçýnmalarý yönünde þiddetle çaðrýda bulunuyor" denildi. "Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn çabalarýnýn sonuçlarýnýn açýk olduðu" belirtilen açýklamada, "Þirketler, Ýran ile iþ yapmanýn artan risklerinin farkýna varýyor ve oradaki faaliyetlerine son veriyor ya da Ýran'da hiçbir yeni faaliyet içine girmeme taahhüdünde bulunuyor" ifadesi kullanýldý. Bakanlýk açýklamasýnda, Ýran'ýn enerji sektörüne iliþkin faaliyetlerine devam etmeyeceklerini açýklayan þirketlerin bir listesi de yayýmlandý. Listenin yer aldýðý açýklamada þunlar kaydedildi: "-TÜPRAÞ, Aðustos ayýnda ABD Dýþiþleri Bakanlýðýna, Ýran'a petrol ürünleri tedarikini öngören kontratlarý iptal ettiðini açýkladý. -Fransýz petrol þirketi Total, Ýngiltere

ve Hollanda'nýn Royal Dutch Shell, Kuveyt'in Independent Petroleum Group ve Hindistan'ýn Reliance þirketleri, Dýþiþleri Bakanlýðýný bu yýl içinde Ýran'a rafine ürün satýþlarýný durdurduklarý yönünde bilgilendirdi. -Ýsviçreli enerji ticaret þirketleri Vitol, Glencore ve Trafigura, bu yýlýn Mart ayýnda Ýran'a rafine petrol ürünleri tedarik etmeyecekleri yönünde kamuoyu önünde taahhütte bulundu. -Rus petrol þirketi LUKOIL nisan ayýnda, Ýran'a benzin satýþlarýna son verdiðini açýkladý. LUKOIL, bu taahhüdünü 2 Eylülde Amerikalý

yetkililere de teyit etti. -BP ve Shell þirketleri, Dýþiþleri Bakanlýðýna, Ýran Havayollarýna artýk jet yakýtý saðlamayacaklarýný bildirdi. -Shell, Total, ENÝ (Ýtalya) ve Statoil (Norveç), Ýran'daki faaliyetlerini durdurdu ya da durdurma sürecindeler ve bu þirketlerin tümü, Ýran'da yeni hiçbir faaliyette bulunmayacaklarýnýn taahhüdünü verdi. -Shell ve (Ýspanya ile Arjantin ortaklýðýndaki) Repsol þirketleri, Güney Pars gaz sahasýnýn 13. ve 14. fazlarýnýn geliþtirilmesine iliþkin müzakerelerden çekildiler ve bize, Ýran'la daha baþka diyalog içine girmeyecekleri yolunda taahhütte bulundular. -Güney Kore'nin GS Engineering & Construction þirketi, 1 Temmuzda Ýran'da 1,2 milyar dolarlýk gaz iþleme projesini iptal ettiklerini açýkladý. -Ýngiliz Lloyds þirketi, 9 Temmuzda Ýran'a giden petrol ürünleri nakliyatlarýný sigortalamayacaðýný bildirdi. -Önemli nakliyat dernekleri, kontratlarda, gemi sahiplerine Ýran'a rafine petrol ürünleri daðýtýmýný kabul etmemelerine imkan veren þartlar koydu.

Polis ekiplerinin korsan ile mücadele kapsamýnda yaptýðý çalýþmada, 2010- 2011 Eðitim ve öðretim yýlý nedeniyle özellikle üniversite öðrencilerine satýlmak amacýyla Ankara ve istanbul'dan korgoyla Ýzmir'e korsan ve bandrolsüz kitaplarýn getirileceði tespit edildi. Pýnarbaþý Ýlçesi'ndeki bir kargo þirketine 9 koli içerisinde gelen 949 korsan ve bandrolsüz kitap ile bu kitaplarýn üzerlerine yapýþtýrýlmak üzere hazýr vaziyette 85 sahte bandrol ele geçirildi. Kitaplarý almaya gelen MD. M.Þ ve B.Y. isimli kiþiler hakkýnda yasal iþlem yapýldý. Operasyon kapsamýnda Güzelyalý'da bulunan C.Ç'ye ait iþyerine yapýlan baskýnda ise 228 adet korsan ve bandrolsüz CD ele geçiren polis, Foça Ýlçesi'ndeki E.K.'ye ait iþyerine yapýlan ikinci baskýnda ise 395 korsan ve bandolsüz kitap ele geçirildiðini belirtti. Ýþyeri sahipleri C.Ç. ve E.K. hakkýnda ise yasal iþlem baþlatýldýðý bildirildi.

Foça’da yangýn Foça, Deniz Kuvvetleri Çýkarma Filosu Komutanlýðý ve Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlýðýna ait askeri lojmanlarýn bulunduðu bölgede otluk ve aðaçlýk alanda baþlayan yangýn, itfaiye tarafýndan söndürüldü. Alýnan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'ndeki Çýkarma Filo

Komutanlýðý ve Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlýðýna ait lojmanlarýn bulunduðu alandaki otluk ve aðaçlýk bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangýn çýktý. Foça Belediyesi itfaiye ekipleri ile askeri söndürme araçlarýnýn müdahale ettiði yangýn söndürüldü.

Kuru yük gemisi karaya oturdu Çanakkale'nin Ayvacýk ilçesi Sivrice Koyu'nda karaya oturdu. Ýzmir'in Aliaða Limaný'ndan yüklediði demirleri Yunanistan'ýn Elevsis Limaný'na götürmekte olan 113 metre uzunluðundaki kuru yük gemisi, dün sabaha karþý saat 05.30 sýralarýnda karaya oturdu. Ýlk etapta yardým talep etmeyen geminin kaptanýnýn, arýzayý kendi baþýna gideremeyeceði düþüncesiyle yardým isteyeceði öðrenildi. Öte yandan Sahil Güvenlik 6. Bot Komutanlýðý, herhangi bir deniz kirliliði meydana gelmemesi için kaza yerinde önlem aldý.


6

06 Ekim 2010 Çarþamba 4 (DÖRT) NOLU KALORÝFER YAKITI MAKÝNA VE KÝMYA ENDÜSTRÝSÝ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜÐÜ (MKE) MKE Hurda Ýþletmesi Müdürlüðü-Ticaret Müdürlüðü 4 (dört) Nolu Kalorifer Yakýtý alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2010/512659 1-Ýdarenin a) Adresi : HIPODROM CAD. NO:113 06330 YENÝMAHALLE ANKARA b) Telefon ve faks numarasý : 3123840307 - 3123840236 c) Elektronik Posta Adresi : ticaret@mkehurda.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa):http://www.mkehurdasan.com.tr/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : MKE Aliaða Hurda Müdürlüðü Sanayi Cad. No:36 Çakmaklý köyü Aliaða/ÝZMÝR c) Teslim tarihleri : Sözleþmenin imzalandýðýnýn,idare tarafýndan yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiði adrese yapýlacak iþe baþlama talimatýnýn tebliðinden itibaren mal teslim edilecek/ iþe baþlanacaktýr. Ýþin süresi 180 (yüzseksen) takvim günüdür. Yüklenicinin, iþe baþlamasýndan itibaren Ýdarece yazýlacak yazýlý sipariþ üzerine taahhüdündeki maldan idarenin istediði miktar kadar 5 takvim günü içerisinde Aliaða Hurda Müdürlüðüne getirerek malýn komisyonca kabul edilmesi halinde Alým Þefliðine teslim etmesi gerekmektedir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : MKE Hurda Ýþletmesi Müdürlüðü Ýhale ve Eðitim Salonu Hipodrom Cad. No:113 Yenimahalle/ANKARA b) Tarihi ve saati : 28.10.2010 - 11:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; 4.1.1.1 Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2 Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2 Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1 Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2 Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3 Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4 Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir veya noter tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kesin kabul iþlemleri tamamlanan ve Teklif edilen bedelin % 40 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler, 4.3.2. 4.3.2.1. Standarda iliþkin belgeler: Alýmý yapýlacak ürün için TSE standartlarýna veya TÜPRAÞ spesifikasyonlarýna uygunluk belgesi verilmesi zorunludur. 4.3.3. Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: sözleþmenin uygulanmasý esnasýnda, TÜPRAÞ ÜRÜN ÞARTNAMESÝ'ne uygun olmayan mal teslim alýnmayacaktýr. Gerekli görüldüðünde, usulüne uygun olarak alýnacak kalorifer yakýtý numunesi için Yüklenici her teslimat esnasýnda laboratuar muayeneleri için en az 4 numune kabý bedelsiz olarak Ýdare yetkilisine teslim edecektir. Rafineri laboratuarlarýnda tahlil ettirilecek ve masrafý Yükleniciye ait olacaktýr. Kalorifer yakýtýnýn evsafýnýn uygun olmadýðý tespit edildiðinde Ýdare sözleþmeyi tek taraflý fesh etmeye yetkilidir. a-) Ýhtiyacýmýz olan kalorifer yakýtý TSE garantili olacaktýr. b-) Numune kaplarý Min 1 Lt kapasitede ve zaman içinde petrol ürününün evsafýný etkilemeyecek teknikte imal edilmiþ, kilit tertibatlý olacaktýr. 4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: 4.4.1. Her türlü akaryakýt ve madeni yað satýþý iþleri kabul edilecektir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý MKE Hurda Ýþletmesi Müdürlüðü Ticaret Müdürlüðü (Ticaret Uzmanlýðý), Aliaða Hurda Md. Ýdari Ýþler ve Tic. Ks. Md. adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MKE Hurda Ýþletmesi Müdürlüðü Haberleþme ve Arþiv Þefliði Hipodrom Cad. No:113 Yenimahalle/ANKARA adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Aliaða Ekspres 6/10

Ý-13251

www.aliagaekpres.com.tr

HEMEN TIKLAYIN

www.bik.gov.tr

Kültür Mah.247 Sok.No:13/A Aliaða/ÝZMÝR (Doktorlar Sitesi alt sokaðý)

Bir taþla “dört kuþ” vurdular Büyükþehir Belediyesi’nin Kentli Merkezi’nde aile bütçelerine katký koyacak beceriler edinen Cennetçeþmeli kadýnlar, ayný zamanda çocuklarýnýn eðitimine destek alýp sosyal faaliyetlere katýlýyor. Yeni kayýtlara baþlayan Kentli Merkezi’nde kadýnlara her konuda “ücretsiz danýþmanlýk” hizmeti de var. Ýzmir Büyükþehir Belediyesi tarafýndan Cennetçeþme’de açýlan Kentli Merkezi, gördüðü yoðun ilgi üzerine ikinci dönem kurs kayýtlarýný baþlattý. Bir yandan yeni

danýþacaklarý bir merci bulmakta zorluk çeken kadýnlarý ön planda tutan Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, Cennetçeþme Kentli Merkezi kapsamýnda kadýnlara yönelik ücretsiz danýþmanlýk hizmeti de veriyor. Kurs merkezinde, kursiyer kadýnlarýn 3-6 yaþ grubu çocuklarý için ise özel oyun odasý bulunuyor. Cennetçeþme Kentli Merkezi’ndeki yeni dönemde “konfeksiyon”, “dekoratif minder dikimi”, “emlak komisyonculuðu”, “yönetici sekreterliði”, “ilk yardým ve saðlýk bilgisi”, “hasta ve

öðrenci kayýtlarýný kabul eden Merkez’de diðer yandan da dersler devam ediyor. Uyguladýðý projelerde “yerelde kalkýnma”yý ön planda tutan Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, Cennetçeþme’de açýlan sertifikalý meslek edindirme kurslarýyla kadýnlarýn hem aile bütçelerine katkýda bulunmasýný hem de sosyal ortamdan yararlanmalarýný hedefliyor. Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, kurslarýn yaný sýra düzenlediði geziler, tiyatro ve sinema gösterimleri ile de kurslarýn sosyal boyutunu ön plana çýkarýyor. Özellikle sorunlarýný

yaþlý bakýmý”, “reyon görevlisi” konularýnda Karabaðlar Halk Eðitim Merkezi katkýlarýyla meslek edindirme kurslarý verilecek. Merkez’de ayrýca Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði katkýlarýyla kiþisel geliþim eðitimleri, ilköðretim öðrencileri için rehberlik ve etüd, Ýngilizce dil eðitimi, okuma-yazma kursu, üniversiteye hazýrlýk matematik kursu verilecek. Merkezde yapýlan seminerlere bugüne kadar 492 kiþi katýlarak çeþitli konularda bilgilendirme yapýldý. Ayrýca düzenlenen kurslara 62 kadýn ve 120 çocuk katýldý.


7

06 Ekim 2010 Çarþamba

Foça’daki Fransýz tatil köyü Kasým’da satýlýyor 'Mobil Radar'la ceza yaðdý Ýzmir Defterdarlýðý, Fransýz Tatil Köyü adýyla bilinen ve açýk büfe, animasyon gösterileri gibi Türk turizmine birçok ilki kazandýran Club Med Foça Tatil Köyü'nü satýþa çýkardý. 1970 ve 1980'lerde, Ajda Pekkan, Nükhet Duru, Müzeyyen Senar, gazeteci Abdi Ýpekçi gibi isimlerin uðrak yeri olan tatil köyü için, 67 milyon 550 bin lira muhammen bedel belirlendi. Ýhale, 2 Kasým saat 11.00'de, kapalý teklif usulüyle gerçekleþtirilecek. Ýhaleye katýlacak yatýrýmcýlar için geçici teminat bedeli ise 6 milyon 755 bin lira olarak belirlendi. Foça Tatil Köyü, 2007 yýlýnda Emekli Sandýðý'ndan Hazine'ye devredildi. Toplam 141 bin 380 metrekare büyüklüðündeki tatil köyü, 4 yýldýr atýl þekilde bekliyordu. Ýzmir Defterdarý Mehmet Beceren, 2006 yýlýnda Emekli Sandýðý'nýn baðlý olduðu Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðý tarafýndan satýþa çýkarýlan ancak özelleþtirme süreci kesintiye uðrayan Foça Tatil Köyü'nü 4 yýl sonra yeniden satýþa çýkardýklarýný açýkladý. 2007 yýlýnda Hazine'ye devredilen tatil köyü için 3 yýl boyunca titiz þekilde çalýþtýklarýný belirten Beceren, 2 Kasým'da satýþ ihalesini düzenleyeceklerini söyledi. Foça Tatil Köyü'nün 141 bin 380 metrekarelik büyüklüðü, doðal güzelliði, içinde barýndýrdýðý iki ayrý koyu ile yerli ve yabancý yatýrýmcýlarýn ilgisini çekeceðine söyleyen Beceren, "Tatil köyünü alan kiþi, 5 yýl emlak vergisinden muaf olacak. Satýþ bedeli ise 2 yýl boyunca ve 8 ayrý taksitte ödenebilecek" dedi. Beceren, tesislerin yabancý yatýrýmcýya satýþýnýn önünde prensip olarak engel olmadýðýný belirterek, "Tatil köyü uzun vadeli

yatýrýmlara konu olabilecek. Güneþ, deniz, kum turizminin dýþýnda spor, kongre, saðlýk gibi farklý turizm alanlarýna hizmet verebilir. Ekonominin, turizmin gidiþatýna göre farklý yatýrýmlar yapýlabilir. Bu coðrafyada bu kadar güzel baþka bir tesis yok. Farklý tür yatýrýmlarla Foça'da kýsa süreli turizm sezonu uzatýlabilir. Bu satýþýn Ýzmir ve Foça ekonomisi için önemli olduðunu düþünüyoruz" diye konuþtu. Ünlüler de tatil için geliyordu 1967 yýlýnda kurulan ve 2005'te kapanan Club Med Foça Tatil Köyü, Kuþadasý Club Med'le birlikte Türkiye'deki tatil köyü konseptinin ilk örnekleri arasýnda yer aldý. Sadece Fransýz turistlere hizmet veren tesis, Türkiye'den de ünlüleri aðýrlýyordu. Geçmiþte, sanatçýlar Ajda Pekkan, Nükhet Duru, Mükeyyen Senar, Neco, gazeteci Abdi Ýpekçi, cemiyet hayatýnýn tanýnmýþ isimleri Selma Türkeþ, Ýstanbul'daki Hotel Les Ottomans'ýn sahibi Ahu Uysal gibi pekçok ünlü isim, tatillerini Foça'daki bu tatil köyünde geçirirdi. Foça'daki tesis, ilk açýk büfe yemek uygulamasý, animasyon gösterileri gibi Türk turizmine birçok ilki kazandýrdý. Tesisin alýþveriþ merkezi de çok gözdeydi.

Ýzmir'de Bölge Trafik Þube Müdürlüðü ekiplerinin baðlantý yollarýnda sürdürdüðü mobil radar uygulamasý, hýz sýnýrýný ihlal etmelerine raðmen sabit radarlarýn yerlerini bilerek hýz düþüren sürücülerin ''ezberlerini'' bozdu. 2010 yýlýnýn 8 ayýnda sabit radarla 22 bin, mobil radarla da yaklaþýk 25 bin sürücüye ''hýz sýnýrýný ihlalden'' ceza uygulandý. Ýzmir Bölge Trafik Þube Müdürlüðü ekipleri, kurallarý ihlal eden sürücülere yönelik ''mobil radar'' uygulamasýný gece ve gündüz aralýksýz sürdürürken, Ýzmir'i çevre illerle baðlayan karayolu ve otoban yollarda 9 sabit ve mobil radarla uygulama yapan trafik ekipleri, 2010 yýlýnýn 8 ayýnda hýz sýnýrýný ihlalden toplam 46 bin 993 sürücüye para cezasý uyguladý. Bu cezalarýn 21 bin 844'ü sabit radar, 25 bin 149'u ise mobil radar tarafýndan tespit edilen araçlara kesildi. Trafikte seyir halindeyken sivil trafik aracýnýn ön camýna yerleþtirilen radar ve kamera sistemiyle, hýz limiti üzerinde seyreden araçlarý tespit ederek görüntülerini kaydeden ekipler, bu

sistem sayesinde sabit radarlarýn yerini bilerek hýzlarýný düþüren, radar bölgesinden geçtikten sonra ise yine hýzýný yükselterek kural ihlali yapan sürücülerin de ''ezberlerini'' bozdu. Ekiplerin, gün boyu devam ettirdikleri radar uygulamasýnýn ardýndan, kaydedilen görüntüler üzerinden ''hýz ihlali'' nedeniyle düzenlenen tutanaklarýn, plakalarýn kayýtlý olduðu adreslere gönderildiði, bu görüntülerin de itiraz ihtimalleri üzerine uzun süre saklandýðý bildirildi. Cezalarýn plakaya yazýlmasý nedeniyle, aralarýnda milletvekilleri, polis müdürleri ve bazý kamu kuruluþlarýnýn resmi araçlarýna da ceza uygulandýðý daha sonra ortaya çýkýyor. Bölünmüþ yollarda hýz limitinin otomobiller için 120, kamyonetler için ise 90'a çýkmasýnýn ardýndan hýz ihlaliyle ilgili kesilen ceza sayýsýný da yarý yarýya düþürdü. Daha önce günde ortalama 300 araca hýz ihlalinden ceza kesen Bölge Trafik Müdürlüðü ekipleri, limitin yükseltilmesinin ardýndan bu rakamýn ortalama 160 araca düþtüðünü bildirdi. Yetkililer, limitinin yükselmesine raðmen halen daha yüksek hýzda seyreden sürücülerin bulunduðunu ve denetimlerin aralýksýz sürdüðünü belirtti.

"Rotayý çizmek için kruvaziyer gemilerinde anket yapýlacak” Kruvaziyer gemilerle Ýzmir Alsancak Limaný'na gelen turistlere yönelik 19 soruluk anket çalýþmasý yürütüldüðü, çalýþmanýn kruvaziyer turizminin geliþtirilmesine yönelik çalýþmalara ýþýk tutacaðý bildirildi. Ýzmir Ticaret Odasý (ÝZTO) Yönetim Kurulu Baþkaný Ekrem Demirtaþ, yaptýðý açýklamada, Türkiye'nin en büyük konteyner limaný olan Ýzmir Alsancak Limaný'nýn, kendilerinin yoðun giriþimleri ve çabalarý sonucu kruvaziyer turizminde de son yýllarda ataða geçtiðini kaydetti. ÝZTO'nun saðladýðý ''ayak bastý ücreti'' desteðiyle Alsancak Limaný'na

2003 yýlýndan beri kruvaziyer turizmiyle 645 seferde 1 milyon 520 bin 571 turistin geldiðini anlatan Demirtaþ, ''Kruvaziyer turizmde son yýllarda gösterdiðimiz çok büyük bir geliþme var. Bu geliþmeyi daha da büyük boyutlara taþýmak, kruvaziyer turist sayýsýný milyonlarla ifade edilen düzeye getirmek için pek çok çalýþma yürütüyoruz. Bir yandan dünya çapýnda kruvaziyer fuarlarýnda, kongrelerinde Ýzmir'i tanýtýrken diðer yandan Ýzmir'e yeni bir kruvaziyer limaný kazandýrmak için çalýþmalarýmýz devam ediyor'' dedi.

Ek yerleþtirmeler bugün baþlýyor Üniversitelerdeki boþ kontenjanlara yapýlacak ek yerleþtirme için baþvurular bugün baþlayacak. Adaylar 11 Ekim tarihine kadar baþvuru yapabilecek. Üniversite için þansýný yeniden denemek isteyenler, 2010-2011 eðitimöðretim yýlý için merkezi yerleþtirmede boþ kalan, yerleþtirilen adaylarýn kayýt yaptýrmamasý nedeniyle boþalan ve 2010-ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzu yayýmlandýktan sonra açýlan kontenjanlara baþvurabilecek. Adaylar, 2010-ÖSYS ek yerleþtirme tercihlerini, yarýndan itibaren 11 Ekime kadar baþvuru merkezleri aracýlýðýyla veya internet üzerinden bireysel olarak kendileri yapacak. 2010ÖSYS merkezi ilk yerleþtirmede tercih iþlemi yapýlabilen tüm ortaöðretim

kurumu müdürlükleri ve ÖSYM sýnav merkezi yöneticilikleri ÖSYS'de baþvuru merkezi olarak görev yapacak. Baþvuru süresi kesinlikle uzatýlmayacak. Adaylar, 2010-ÖSYS Ek Yerleþtirme Kýlavuzu ile Tercih Formu'na, baþvuru süresi içinde ÖSYM'nin ''http://www.osym.gov.tr'' internet

adresinden ulaþabilecekler. Kýlavuz daðýtýmý ve satýþý yapýlmayacak. Adaylar, tercihlerini baþvuru merkezi aracýlýðýyla yaptýklarýnda ödeyecekleri 3 TL tutarýndaki hizmet ücreti dýþýnda baþka bir ücret ödemeyecek. Posta ile ÖSYM'ye gönderilen tercih formlarý iþleme alýnmayacak. 2010-ÖSYS ek yerleþtirme kurallarýna iliþkin bilgiler, 2010-ÖSYS Yükseköðretim Programlarýna Ek Yerleþtirme Kýlavuzu'nda yer alacak. Ek yerleþtirme için baþvuracak adaylarýn bu kýlavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor. Ek yerleþtirme iþlemleri, 2010 Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi (ÖSYS) Kýlavuzu, 2010-ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzu ile 2010-ÖSYS Yükseköðretim Programlarýna Ek Yerleþtirme Kýlavuzu'nda belirtilen esaslara göre yapýlacak

ALÝAÐA ÝLÇESÝ ZEYTÝN ÜRETÝCÝLERÝ BÝRLÝÐÝ'NDEN ÝLAN Birliðimizin 2010 yýlý geçici genel kurul toplantýsý 25/10/2010 Pazartesi günü saat 14:00'de aþaðýdaki gündem maddelerini görüþmek üzere Yeniþakran Belediye Düðün Salonunda yapýlacaktýr. Yeterli çoðunluðun saðlanamamasý halinde ikinci toplantý 01/11/2010 Pazartesi günü ayný yer ayný saat ve ayný gündemle yapýlacaktýr. Üyelerimize saygý ile duyurulur. GÜNDEM 1- Açýlýþ ve yoklama 2- Divan Heyeti seçimi 3- Saygý Duruþu 4- Geçici Yönetim Raporunun okunmasý 5- Geçici Yönetim Hesaplarýnýn okunmasý 6- Geçici Yönetim Ýbrasý 7- Yeni Yönetim ve Denetim Kurulunun seçilmesi 8- Dilek ve Temenniler 9- Kapanýþ


06 Ekim 2010 Çarþamba

Emeklilik için gününü doldurana müjde

E

mekli olmak için yaþ haddinin dolmasýný bekleyenler, genel saðlýk sigortasý kapsamýna alýnýyor. Genç' emekliler, yasal deðiþiklik sonrasýnda çalýþanlarýn saðlýk haklarýna sahip olacak. Hükümet, sosyal güvenlikte yeniden yapýlandýrma müjdesinden sonra, þimdi de emeklilik için yaþ sýnýrýný bekleyenleri gündemine aldý. Çalýþanlarýn faydalandýðý hizmetlerden faydalanabilecekler Prim gün sayýsýný doldurup, emeklilik yaþýný bekleyenler saðlýk hizmetinden þu anki uygulamada yararlanamýyor. Bu konuda yeni bir açýlým yapmayý planlayan Sosyal Güvenlik Kurumu, mevzuatta yapacaðý deðiþiklikle söz konusu kiþilere genel saðlýk sigortasý kapsamýndaki tüm hizmetleri açacak. Konuyla ilgili olarak yasal deðiþiklik için çalýþýldýðý öðrenildi. Yapýlacak deðiþiklik için çeþitli formüller üzerinde duruluyor. Deðiþiklik sonrasýnda, emeklilik yaþýný bekleyenler, çalýþanlarýn saðlýk haklarýna sahip olacak. Yani bir çalýþanýn yararlandýðý tüm saðlýk hizmetinden yararlanabilecek. Sosyal güvenlik reformundan sonra, emeklilik için gerekli prim gün sayýsýný doldurup emeklilik yaþýný bekleyenler için saðlýkta yeni bir dönem baþladý. 5510 sayýlý sosyal güvenlik reformuna göre, herhangi bir sigortalý gün sayýsýný doldurup yaþ için beklemeye baþlarken, iþinden ayrýlýrsa; saðlýk hizmetlerinden 100 gün süreyle yararlanabilir. Bu sürenin sonunda ise, saðlýk hizmetinden yararlanabilmek için genel saðlýk sigortasý primini her ay kendisinin ödemesi gerekiyor. Bir diðer yöntem ise, eþ üzerinden saðlýk yardýmý alabilmek. Ancak genellikle bu yöntemler emekliliðini bekleyenler tarafýndan kullanýlamýyor ve maðduriyet yaþanýyor. SGK yeni formül arayýþýnda Bu konuda gelen þikayet ve baþvurularýn artmasý üzerine, Sosyal Güvenlik Kurumu da harekete geçti. Emeklilik için yaþý bekleyenlerin saðlýk hizmeti alabilmesi için neler yapýlabileceðini deðerlendiren kurum, yapacaðý yasal deðiþiklikle söz konusu kiþilerin de saðlýk hizmeti almasýný saðlayacak. Yetkililer henüz çalýþmanýn sonuçlanmadýðýný ancak emeklilik yaþýný beklerken iþten ayrýlanlarý maðdur

etmeyecek bir formül arayýþýnda olduklarýný belirtiyor.

8

SGK eleman alacak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sosyal güvenlik uzmaný olarak yetiþtirilmek üzere merkez teþkilatýna, 45 adet Sosyal Güvenlik Uzman Yardýmcýsý alýyor. Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý'nýn Resmi Gazete'de yayýmlanan ilanýna göre, kurumun merkez teþkilatýna; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, iþletme, iktisadi ve idari bilimler mezunlarýndan 30, yazýlým mühendisliði, elektronik mühendisliði, elektrik ve elektronik mühendisliði, bilgisayar mühendisliði mezunlarýndan 10, matematik ve istatistik bölümü mezunlarýndan 5 adet olmak üzere toplam 45 adet Sosyal Güvenlik Uzman Yardýmcýsý alacaðý duyuruldu. Ýþe alýmlar için yapýlacak olan sýnavýn son baþvuru tarihi 22 Ekim olarak belirlendi. Baþvurular, Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý Ýnsan Kaynaklarý Daire Baþkanlýðý'na testlim edilecek.(ANKA)

"Açlýk sýnýrý 799 TL, yoksulluk sýnýrý 2 bin 906 TL"

Buna göre, örneðin 47 yaþýnda emekli olma hakkýný kazanan ancak prim gün ödeme sayýsýný doldurduktan sonra 42 yaþýnda iþinden ayrýlan bir kiþi de 5 yýl süreyle diðer çalýþanlar gibi saðlýk hizmetinden yararlanabilecek. SGK kaynaklarý konuyla ilgili çalýþmalarýn sürdüðünü ve kýsa süre içinde gerekli açýklamanýn yapýlacaðýný belirtiyor. Yetkililer konunun çözümü birkaç alternatifli bir çalýþma yaptýklarýný da kaydediyor. Yapýlandýrma yasasýna eklenebilir Çalýþmalarda belli bir aþamaya geldiklerini dile getiren yetkililer, söz konusu düzenlemenin vergi ve SSK prim borçlarýnýn yapýlandýrýlmasýna iliþkin yasal düzenlemenin içine eklenebileceðini söylediler. Vergi ve SSK prim borçlarýna yönelik çalýþmanýn cuma günü bakanlar arasýnda ele alýndýðýný ancak birkaç görüþme daha yapýlmasý gerekeceðini anlatan yetkililer, yasal düzenlemenin TBMM'ye gönderilmesinin ekim ayýnýn ortasýný ya da sonunu bulabileceðini söylediler. Yapýlandýrmada daha önce uygulanmamýþ bir yöntem üzerinde çalýþtýklarýný anlatan yetkililer, saðlýktan yararlanmayý getiren düzenlemenin gerekirse daha sonra da eklenebileceðini dile getirdiler.

DÝSK Araþtýrma Enstitüsü (DÝSK-AR), Eylül ayý için açlýk ve yoksulluk sýnýrýný açýkladý. Eylül ayýnda 4 kiþilik bir aile için açlýk sýnýrý 799 TL olurken, yoksulluk sýnýrý 2 bin 906 TL oldu. TÜÝK hane halký harcama kalýbý, TÜÝK madde fiyat

ortalamalarý ve 4 kiþilik bir ailenin saðlýklý bir biçimde almasý gereken kalori miktarý üzerinden hesaplanan beslenme kalýbý dikkate alýnarak hazýrlanan araþtýrmanýn sonuçlarýna göre, 4 kiþilik bir aile için açlýk sýnýrý 799 TL, yoksulluk sýnýrý ise 2 bin 906 TL olarak

gerçekleþti. Eylül ayýnda, saðlýklý beslenmek için yetiþkin bir kadýnýn yapmasý gereken günlük harcama tutarý 6.51 TL olurken, bu rakam yetiþkin bir erkek için 7.58 TL, 15-19 yaþ erkek çocuk için 7.62 TL, 46 yaþ bir kýz çocuðu için 4.91 TL oldu. Buna göre 4 kiþilik bir ailenin saðlýklý beslenmesi için yapmasý gereken günlük gýda harcamasý 26.62 TL olarak belirlendi. Ayný hesaplamaya göre 4 kiþilik ailenin saðlýklý beslenmek ve insanca yaþayabilmek için yapmasý gereken asgari harcama tutarý ise aylýk 2 bin 906 TL oldu.

Zam þampiyonu domates Ýhracatýn yüzde 67'si 20 ülkeye T Eylül ayýnda hem tüketici hem de üretici fiyatlarýnýn zam þampiyonu “domates” oldu. Eylül ayýnda en yüksek fiyat artýþý Tüketici Fiyatlarý Endeksi (TÜFE) kapsamýndaki mal ve hizmetler içinde yüzde 57.16 ile Üretici Fiyatlarý Endeksi (ÜFE) kapsamýnda ise yüzde 36.87’yle domateste gerçekleþti. Tüketici fiyatlarýnda limon, üretici fiyatlarýnda ise hamsi fiyatlarýnda en çok düþüþ yaþanan ürünler oldu. Türkiye Ýstatistik Kurumu’nun (TÜÝK) verilerine göre, Eylül ayýnda en yüksek fiyat artýþý TÜFE’de yüzde 57.16’yla

domateste olduðu tespit edildi. Bunu yüzde 40.59 ile taze fasulye, yüzde 39.97 ile patlýcan, yüzde 33.66 ile sivri biber, yüzde 29.61 ile salatalýk, yüzde 18.94 ile patates, yüzde 10.16 ile salça izledi. Eylül’de kuru soðan yüzde 7.51, özel üniversite ücreti yüzde 6.26, tavuk eti yüzde 5.23, dana eti yüzde 4.78 artýþ gösterdi. TÜFE kapsamýnda Eylül’de en fazla fiyat düþüþü yüzde 7.62 ile limonda yaþandý. Bunu, yüzde 7.14 ile LM sigarasý, yüzde 4.92 ile erkek tiþörtü, yüzde 2.94 ile yumurta, yüzde 2.51 ile Antep fýstýðý takip etti.

ÜFE’DE DE EN FAZLA ARTIÞ DOMATESTE ÜFE kapsamýnda Eylül ayýnda en çok fiyat artýþý yüzde 36.87 ile domateste yaþandý. Bunu yüzde 18.52 ile taze fasulye, yüzde 17.26 ile domates salçasý, yüzde 12.52 ile biber, yüzde 8.13 ile LPG takip etti. Ayný ayda ÜFE kapsamýnda en fazla fiyat düþüþü ise yüzde 22.14’le hamside yaþandý. Eylül’de en fazla fiyat düþüþü yaþayan ürünler arasýnda yüzde 17.96 ile palamut-torik, yüzde12.35 ile fýndýk yer aldý.(ANKA)

ürkiye'nin 20 ülkeye gerçekleþtirdiði 54 milyar 238.8 milyon dolarlýk ihracat, toplam ihracatýn yüzde 67'sini oluþturdu. 2010 yýlýnýn ilk 9 ayýnda Türkiye'nin en çok ihracat yaptýðý ülke 8 milyar 139.6 milyon dolarla Almanya olurken, Türkiye'nin Ýsrail'e olan ihracatý bu dönemde yüzde 39.3 oranýnda artýþla 1 milyar 494 milyon dolarý aþtý. Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi verilerine göre 2010 yýlýnýn ilk 9 ayýnda ihracat geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 12.45 artýþla 82 milyar 189.7 milyon dolar oldu.(Ýhracat toplamýnda son ay verileri için ihracatçý birliklerinin kayýtlarý, önceki dönemler için TÜÝK kayýtlarý esas alýndý.) Ýhracatçý birliklerinin kaydýnda yer almayan, 1 milyar 685 milyar dolarlýk ihracat çýkarýldýðýnda toplam ihracat 80 milyar 505 milyon dolar düzeyinde gerçekleþtirildi. Bunun 54 milyar 238.8 milyon dolarlýk bölümünü 20 ülkeye yapýlan ihracat oluþturdu. Toplam ihracat içinde 20 ülkenin payý yüzde 67'ye ulaþtý. Yýlýn ilk 9 ayýnda Türkiye'nin en büyük

ihracat partneri geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 16.7 artýþla 8 milyar 140 milyon dolarlýk ihracatýn yapýldýðý Almanya oldu. Toplam ihracat içinde yüzde 10.11'lik paya sahip olan Almanya'yý yüzde 6.1 pay ve 4 milyar 901 milyon dolar ihracatla Birleþik Krallýk izledi. Birleþik Krallýk'a yapýlan ihracat geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 23.1 arttý. Anýlan dönemde Ýtalya'ya yapýlan ihracat yüzde 16.2 artýþla 4 milyar 749.4 milyon dolarý, Fransa'ya yapýlan ihracat yüzde 3.1 artýþla 4 milyar 527 milyon dolarý buldu. Ýtalya'nýn toplam ihracat içindeki payý yüzde 5.9, Fransa'nýn 5.6 oldu.


9

06 Ekim 2010 Çarþamba

Semih kayýp

Ýki ayda 70 sýra yükselen Türk takýmý! Spor Toto Süper Lig ve özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde aldýðý baþarýlý sonuçlarla dikkat çeken Beþiktaþ, IFFHS tarafýndan aylýk periyotlarla açýklanan ''Dünyanýn En Ýyi Futbol Takýmlarý'' deðerlendirmesinde önemli bir çýkýþa imza atmayý baþardý. Aðustos ayý deðerlendirmesinde, sýralamada ilk 100 içinde bulunan 3 Türk takýmýndan biri olan ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ýn gerisinde 52. sýrada bulunan Beþiktaþ, eylül ayý deðerlendirmesinde ise 26 basamak birden yükselerek, her iki ezeli rakibini de geçti ve 26. oldu. ÝKÝ AYDA 70 SIRA YÜKSELDÝ ''Kara Kartal'', IFFHS'nin deðerlendirmesinde hýzlý yükseliþini sürdürürken, elde edilmesi zor bir yükseliþ grafiðine imza atmýþ oldu. Henüz temmuz ayýnda, ''Dünyanýn En Ýyi Futbol Takýmlarý'' deðerlendirmesinin 96. sýrasýnda

ZÝRVE YÝNE INTER'ÝN IFFHS Dünyanýn En Ýyi Futbol Takýmlarý sýralamasýnýn zirvesinde, Ýtalya'nýn güçlü ekibi Inter yer almayý sürdürdü. Geride kalan aya göre ilk 4 sýranýn deðiþmediði deðerlendirmenin ilk 10 takým ve Türk ekiplerinin durumu þöyle:

bulunan Beþiktaþ takýmý, aðustos ayýnda 44 sýra, eylül ayýnda ise 26 sýra atlayýp, 70 basamaklýk bir çýkýþ göstererek 26. sýrada kendisine yer buldu. Öte yandan, Avrupa kupalarýna veda etmelerinin ardýndan, ligde de istikrarsýz sonuçlara imza atan Fenerbahçe ve Galatasaray takýmlarý, eylül ayý deðerlendirmesinde düþüþlerini sürdürdüler. Geride kalan ayda 43. durumda bulunan Fenerbahçe 50.'liðe, 48. sýrada bulunan Galatasaray 60.'lýða düþerken, Türk ekiplerinden Trabzonspor 195., Burssapor 228. ve Antalyaspor ise 330. sýrada yer aldýlar.

Sýra (Eski) Kulüp Ülke Puan ---------------------------------------------1- (1.) Inter Ýtalya 300 2- (2.) Barcelona Ýspanya 279 3- (3.) Bayern Münih Almanya 260 4- (4.) Chelsea Ýngiltere 232 5- (9.) Estudiantes Arjantin 231 6- (5.) Liverpool Ýngiltere 227 7- (7.) Atletico Madrid Ýspanya 224 8- (6.) Anderlecht Belçika 221 (9.) Internacional Brezilya 221 10- (13.) Roma Ýtalya 216 26- (52.) Beþiktaþ Türkiye 50. (43.) Fenerbahçe Türkiye 60. (48.) Galatasaray Türkiye 195. (177.) Trabzonspor Türkiye 228. (221.) Bursaspor Türkiye 330. (351.) Antalyaspor Türkiye

186 160 150,5 90,5 83 68,5

Fenerbahçe'nin nöbetçi golcü lakaplý forvet oyuncusu Semih Þentürk, bu sezon nöbetçi bile olamamanýn sýkýntýsýnýn yaþýyor. Son olarak Gençlerbirliði ile oynanan mücadelede kadroya dahi alýnamayan tecrübeli futbolcunun yaþananlar nedeniyle moralinin bozuk olduðu gelen haberler arasýnda. Son olarak Aykut Kocaman'ýn tercihini Gökhan Ünal'dan yana kullanamasý sonrasý keyfi kaçan milli futbolcu Hiddink'ten gelen çaðrý ile teselli buldu. Bu arada Selçuk'un Fenerbahçe'deki talihsiz sakatlýðý sonrasý Kocaman'ýn pek düþünmediði Kazým'ýn önünü açtý. Yabancý kontenjanýný göz önünde bulunduran Teknik Direktör Kocaman, Mehmet Topuz'u Selçuk'un yerine çekmeyi düþünürken Mehmet'ten boþalan sað kanata ise Kazým'ý monte edecek.

Galatasaray’da umut derbi

Fenerbahçe’de devrim Teknik Direktör Aykut Kocaman'ýn gelecek yýl takýmýn baþýnda kalmasý halinde Avrupalý oyunculardan kurulu bir kadro oluþturmayý planladýðý, Fenerbahçe'de uzun süredir devam eden Brezilya ekolünü noktalayacaðý öðrenildi. Baþkan Aziz Yýldýrým'ýn uzun yýllardýr Brezilya'dan futbolcu transfer etme alýþkanlýðý önümüzdeki sezon itibariyle sona eriyor. Teknik Direktör Aykut Kocaman'ýn takýmý tamamen Avrupalý oyunculardan kurma kararý aldýðý öðrenildi. Kocaman'ýn her ne kadar bu sezon aldýrdýðý iki yabancý Senegalli olsa da, bu futbolcularýn Fransýz vatandaþlýklarýnýn bulunmasý ve Avrupa futboluna yatkýnlýklarý sorun yaratmadý.Sezon baþýndan bu yana takýmýn sistemini deðiþtirmek için çaba harcayan, gözünü kýrpmadan Brezilyalý oyuncularý takýmdan makaslayan Kocaman'ýn aklýnda, Güney Amerikalý futbolcusu olmayan ve fizik gücü yüksek bir Fenerbahçe yatýyor. Bu planýn hayata geçmesi için Kocaman'ýn bu sezon Fenerbahçe ile þampiyonluða ulaþmasý ve takýmýn baþýnda kalmasý gerekiyor. Þimdiye kadar Alex'in olmadýðý bir takým tasarlayan Aykut Kocaman, kamuoyu baskýsý ve yönetimin de tavsiyesi ile Brezilyalý yýldýza yeniden takýmda yer açýp, o operasyonu erteledi. Kasýmpaþa maçýnda savunmada büyük hatalar yaptýklarýna inandýðý Bilica ile Santos'u

Alman hocanýn 67. dakikada Aurelio'nun yerine Bobo'yu oyuna almayý istediði ortaya çýktý Beþiktaþ'ta Trabzon maðlubiyeti nedeniyle yüzler gülmezken, siyah-beyazlýlarýn Avni Aker'de skandalýn kapýsýndan döndüðü ortaya çýktý. Karþýlaþmanýn 67. dakikasýnda yapýlan oyuncu deðiþikliðinden önce Beþiktaþ kulübesinde yaþananlar büyük bir yanlýþlýðýn eþiðinden dönüldüðünü gösterdi. Beþiktaþ, ilk 11'inde 6 yabancýyla (Hilbert, Zapotocny, Ernst, Tabata, Guti, Holosko) sahaya çýktýðý Trabzonspor maçýnda yapacaðý oyuncu deðiþikliðinden sonra 7 yabancý oynatarak hükmen maðlup olmaktan son anda kurtuldu. Teknik Direktör Bernd Schuster'in bu dakikada Türk statüsünde oynayan Aurelio'yu çýkartýp Bobo'yu oyuna almak istediði ve deðiþiklik belgelerini bu þekilde düzenlettiði öðrenildi. Ancak durum farkedilip Alman hocaya bildirilince Schuster'in Ernst'i oyundan aldýðý kaydedildi. Bilindiði üzere 2000 yýlýnda F.Bahçe Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 5+1 kuralýný unutup Beþiktaþ maçýnda 6 yabancý oynatmýþ, bu nedenle sarý-lacivertliler hükmen maðlup sayýlmýþtý.

Galatasaray'da Avrupa'ya veda ve ligde istikrar gidiþi nedeniyle derbiyi kazanýp özür dileme hesaplarý yapýlýyor. Ezeli rakibi F.Bahçe'yi Kadýköy'de yenip hem hasreti sonlandýrmak hem de beyaz bir sayfga açmak isteyen sarýkýrmýzýlýlar A.Gücü maçýndan çok bu mücadeyi düþünür oldu. Galatasaray teknik heyeti de þimdiden derbiyi düþünmeye baþladý. Ýki yýldan beri sakatlýklardan çok çeken sarý-kýrmýzýlý takýmýn teknik heyetinin Fenerbahçe derbisine firesiz çýkma hesaplarý yaptýklarý öðrenildi. Teknik direktör Rijkaard'ýn geçtiðimiz sezon 3 kere (biri Almanya'daki özel maç) yenemediði ve maðlup olduðu Fenerbahçe karþýsýna bu defa þimdiden hýrs yaptýðý ve Hollanda'ya giderken doktorlara ''Fenerbahçe derbisine tek bir sakat kalmasýn'' dediði öðrenildi.

hemen oyundan çýkaran Kocaman, Cristian'ý da kendi izleyip, transfer etmesine karþýn þimdiden sildi. Santos'un uzun sözleþmesi takýmdan þimdilik ayrýlmasýna izin vermiyor. Lugano'nun da sözleþmesinin bitiminde gitmesi bekleniyor. Alex'in sezon sonunda bitecek sözleþmesinden sonra ülkesine döneceði, Kocaman'ýn da bu oyuncularýn yerine, iki sezondur alt yapýsýný A Milli Takýmýmýz'da, 2012 Avrupa hazýrladýðý Avrupalý oyuncularý Futbol Þampiyonasý Elemelerinde Almanya ile oynanacak maç öncesi monte edeceði belirlendi.

Sorunumuz gol

hücum oyuncularýnýn formsuzluðu dikkat çekiyor. Teknik Direktör Guus Hiddink'in kadroya çaðýrdýðý 6 santrforun ligde bir türlü beklenilen seviyeye ulaþamadýklarý dikkat çekerken, bazý oyuncularýn henüz golü bile bulunmuyor. Bursasporlu Sercan Yýldýrým ile Fenerbahçeli Semih 2'þer golle ilk sýrada yer alýrken, E.Frankfurt formasýný giyen Halil Altýntop ve Paris Saint Germain'de oynayan Mevlüt Erdinç'in ise 1'er golü bulunuyor. Beþiktaþlý Nihat ve Stoke City'den Tuncay Þanlý'nýn ise lig maçlarýnda henüz golü dahi yok. Hatta Nihat son oynanan Trabzonspor mücadelesinin kadrosuna da dahil edilmedi. Bu arada ay-yýldýzlý ekibimiz cuma günkü Almanya sýnavý için dün Almanya'ya gitti. A Milli Takýmý havalimanýnda çok sayýda gurbetçi vatandaþ sevgi gösterileriyle

karþýladý. Gurbetçiler, futbolculara büyük ilgi gösterirken, fotoðraf çektirmek için birbirleriyle yarýþtýlar. Ekibimiz Werder an der Havel kasabasý yakýnlarýndaki Schwielowsee Resort Berlin'de kampa girerken 7 Ekim'e kadar antrenmanlarýný Babelsberg 03 takýmýnýn stadyumunda yapacak. Milliler Almanya maçý sonrasý ise Azerbaycan'a geçecek ve 12 Ekim'de Tevfik Behramov Stadyumu'nda saat 18.00'de Azerbaycan ile oynayacak. Rumen hakem Aleksandru Dyakonu'nun düdük çalacaðý karþýlaþmada, yardýmcý hakemler Adrian Vidan ve Radu Ghinguleac olacak.


06 Ekim 2010 Çarþamba


11

06 Ekim 2010 Çarþamba

Tel:616 73 70 616 00 49 Fax:616 14 58

TURYAP ALÝAÐA 350’ye yakýn temsilcilik ve 1500 çalýþaný ile Türkiye’nin Lider Emlak Þirketi

www.turyap.com.tr/aliaga

ALÝAÐA

www.aliagaemlek.net

SATILIK KONUTLAR Kültür Mah.

800

3+1

Komple bina

Yeni Mah.

938

3+1

Yalý Mah.

450

3+1

Komple bina Komple bina

Yalý Mah.

225

Þakran

150

6+1 3+1

Dubleks

Dubleks Dubleks Dubleks 1

Yenifoça

250

7+1

Yalý Mah.

135

4+1

Kültür Mah.

150

5+1

Yeni Mah.

130

3+1

3

Yalý Mah.

110

3+1

2

Þakran

90

3+1

Dubleks

Yeni Mah.

190

4+1

Yalý Mah.

110

3+1

Þakran

259

3+1

Dubleks 2 Bahceli

Yalý Mah.

110

3+1

2

Kültür Mah.

150

3+1

Yeni Mah.

190

4+1

Kazýmdirik Mah.

110

3+1

Kültür Mah.

150

3+1

2 Dubleks 3 3

Kazýmdirik Mah.

140

4+1

4

Kurtuluþ Mah.

110

3+1

Kurtuluþ Mah.

110

3+1

Kurtuluþ Mah.

110

3+1

5 4 1 3 3

Siterler Mah.

115

3+1

1

Kültür Mah.

150

3+1

Siterler Mah.

130

3+1

2.100.000 TL Þakran 1.100.000 TL Yeni Mah. 400.000 TL Kazýmdirik Mah. 370.000 TL Yalý mahallesi 250.000 TL Yeni Mah. 250.000 TL Siteler Mah. 210.000 TL Yeni Mah. 190.000 TL Atatürk Mah. Yeni Mah. 175.000 TL Kazýmdirik Mah. 170.000 TL Kazýmdirik Mah. 170.000 TL Yeni Mah. 170.000 TL Atatürk Mah. 165.000 TL Atatürk Mah. 160.000 TL Yeni mahallesi 160.000 TL Güzelhisar köyü 160.000 TL Yeni Mah. 150.000 TL Yeni Mah. 150.000 TL Yeni Mah. 150.000 TL Yalý Mah. 130.000 TL Yeni Mah. 130.000 TL Yeni Mah. 130.000 TL Yeni Mah. 130.000 TL Yeni mah 125.000 TL Atatürk Mah. 125.000 TL Kurtuluþ Mah. 120.000 TL Kazýmdirik Mah.

KÝRALIK DEPO YERÝ

M2.si BÖLÜM DURUMU

Aliaða San.Sitesi Aliaða-Menemen yolu üzeri

960 6000

2 7

480+480 kapalý Tamamý kapalý

FÝYATI 5.000.TL Ofis

95

3+1

135

3+1

145

4+1

182

3+1

135

3+1

100

3+1

130

3+1

110

3+1

110

3+1

95

3+1 3+1

125

3+1

110

3+1

3

105

3+1

125

3+1

125

3+1

125

3+1

2 2 Bahceli 3 2 2

80

2+1

zemin

110

3+1

400

3+1

100

3+1

2

135

3+1

125

3+1

ZEMÝN 4 2 5 4 1

125

3+1

110

3+1

128

3+1

90

SATILIK TARLALAR

Dubleks 4 4 BAHCELÝ EV 3 3 3 4 3 1 2 2

106

2+1

120.000.TL 115.000 TL 115.000 TL 115.000 TL 110.000 TL 110.000 TL 110.000 TL 105.000 TL 100.000 TL 100.000 TL 100.000 TL 97.000 TL 95.000 TL 95.000 TL 90.000 TL 90.000 TL 90.000 TL 90.000 TL 90.000 TL 85.000 TL 85.000 TL 85.000 TL 85.000 TL 85.000 TL 82.000 TL 77.000 TL 75.000 TL

SATILIK FABRÝKA YERÝ

M2.si

ALOSBÝ

12981

ALOSBÝ

1026

K.A

DURUMU

1 bölüm Hazýr 4 bölüm

ALÝAÐA

FÝYATI 1.200.000 EUR 1.650.000TL

SATILIK ÝÞYERÝ

YERÝ

M2.si

VASFI MEVKÝÝ

FÝYATI TL.

Bozköy

4391

Tarla

Y.foça yolu

920.000.TL

Y.þakran Bozburun'da 23840

Tarla

Merkez

1.500.000.TL

Çaltýdere yolu üzeri

49875

Tarla

Karþýyaka

1.097.000 TL

Çaltýdere yolu üzeri

27800

Tarla

Kayaalaný

Çaltýdere yolu üzeri

11795

Tarla

Haraccýbahce

25875

Çaltýlýdere

M.2.si

KAT

DURUMU

1.515

3 kat

Tic.iþyeri (kapalý) 1.240.000 TL

Fevzipaþa Cad.

540

2

Maðaza

700.000.TL

Bergama Diyaliz

650

3

Tic.iþyeri

480.000.TL

900.000.TL

Çaltýlýdere

7200

1

Tic.iþyeri

300.000.TL

Karþýyaka

707.000.TL

Fevzipaþa Cad.

132

2

Dükkan

280.000.TL

Tarla

deðirmen

517.000.TL

Ýstiklal Cad.

80

3

Ofis

150.000.TL

20000

Tarla

Karþýyaka

300.000.TL

Abdülaða Ýþ Merk.

28

4

Ofis

500.000.TL

Güzelhisar

16350

Tarla

Beylikcayýr

270.000.TL

Menemen

100

1

Dükkan

140.000.TL

Zeytindað yolu üzeri

2280

Tarla

Afacaný geçince 250.000.TL

Güzelhisar

15000

Tarla

Kocaçeþme

210.000.TL

Çandarlý kavþaðý

14750

tarla

Zeytinli

200.000.TL

M2.si

BÖLÜMÜ KATI

KÝRASI

Yeniþakran'da

2080

Tarla

Afacan Mot.

150.000.TL

Ýstiklal caddesi

160

1 bölüm Giriþ

1.250.TL

Yeniþakran Bozburun'da 2860

Tarla

Merkez

150.000.TL

Fevzi paþa caddesi.

350

2 bölüm 1.KAT

2.000.TL

ALOSBÝ yolu üzeri

15400

Tarla

Kayaalaný

150.000.TL

Þakran yolu üzeri

600

2 bölüm ZEMÝN

3.000.TL

Zetindað

16360

tarla

Zeytinli

121.000.TL

Ýstiklal caddesi

90

2 bölüm 1 kat

Hacýömerli

71000

Tarla

köy giriþi

106.000.TL

Ýstiklal caddesi

75

ALOSBÝ yolu üzeri

5299

Tarla

Kayaalaný

100.000.TL

Ýstiklal caddesi

90

Hacýömerli

41000

Tarla

köy giriþi

41.000.TL

Kalabak Köyü

6000

Tarla

Zeytinli

35.000.TL

SATILIK KONUT ÝMARLI ARSALAR YERÝ

M2.si

ÝMARI

MEVKÝ

Seferihisar

20520

inarlý

kaplýcalar

FÝYATI TL. 2.000.000 USD

YERÝ Yeniþakran

FÝYATI

KÝRALIK ÝÞYERÝ BULUNDUÐU MAH.

1

800 TL

Giriþ

1.000.TL

2 bölüm 3 kat

700 TL

KÝRALIK KONUTLAR MAHALLESÝ

M2.SÝ

ALANI

KAT

Kültür Mah.

115

3+1

4 kat

FÝYAT 1.500 TL

Kazýmdirik Mah.

110

3+1

5 kat

550 TL

Yalý Mahallesi

80

2+1

Yeni Mahalle

110

3+1

1 kat

450 TL

Zemin

500 TL

Aliaða'da konut imarlý

4593

64 dairelik Petkim

760.000.TL

Kurtuluþ Mah.

120

3+1

5 kat

400 TL

Þakran'da imarlý

1004

2 dubleks Sahil yolu

580.000.TL

Kültür Mah.

110

3+1

2.kat

450 TL

Konut imarlý

4006

20 Dubleks Petkim

553.000.TL

Kurtuluþ Mah.

120

3+1

2.kat

450 TL

Yalý Mah.

1021

6 dubleks Plaj giriþi

350.000.TL

Atatürk Mah.

130

3+1

1.kat

550 TL

Yalý Mah.

180

2.kat

550 TL

Deðirmendere

326

Foça Köy

1223

Deðirmendere

439

Yeni Mah. Y.Foça giriþi

imarlý

Kyme Otel

imarlý

115.000.TL

Yalý Mah.

110 2+1

110.000.TL

Dubleks E.FOÇA

SATILIK DEPO

60.000.TL

imarlý

mezarlýk

53.000.TL

259

3 kat

deðirmen

85.000TL.

16

Ýmarlý

Y.Foça

Ofis

YERÝ

M2.si BÖLÜM DURUMU

Helvacý'da depo

4000

2

Hazýr

FÝYATI 2.250.000 TL

TURYAP GÜVENCESÝYLE SAHÝBÝNDEN SATILIK SAHÝBÝNDEN SATILIK

Yeni Mahalle Deðirmendere Yapý Kooperatifinde 3+1 daire 80.000 TL’ye

Küçük 50 kr ilanlar

SAHÝBÝNDEN SATILIKTIR

KÝRALIK-SATILIK-ÝÞ ARAYAN..

0532.514 97 85

DÖVÝZ KURLARI ABD DOLARI:1.5110TL. 24 AYAR ALTIN :61,07.TL. EURO :1.9500TL. ÇEYREK ALTIN:102,00TL.

www.aliagaekpres.com.tr

HEMEN TIKLAYIN

Aliaða Devlet Hastanesi yakýnýnda 2+1 lüks daire (90 m2) SAHÝBÝNDEN SATILIKTIR. Tel:0534.3387893 Kültür Mah. Þerafettin Öztürk Sokak’da 3+1 daire satýlýktýr TEL:0536 228 33 76 Fevzipaþa Caddesi Yeni Tansaþ karþýsý 5.kat daire sahibinden satýlýktýr. TEL:05373202446 Doktorlar Sitesinde 50 m2 dükkan sahibinden satýlýktýr. TEL:05379544673 Aliaða Küçük Sanayi Sitesi’nde mobilya atölyesi 18.000 Tl’ye devren satýlýktýr. TEL:05542608246 Yeni Mah. Hasan Mirasçý Sokakta 20 m2 dükkan satýlýktýr. TEL:05322711042 Kurtuluþ Mah. Ýstikbal Maðazasý üzeri 4. kat, bakýmlý, doðalgazlý, asansörlü, 85 metrekare daire sahibinden satýlýktýr TEL:6170267- 05386406270 Evlere ve ev hanýmlarýna boncuk iþi yapýlýr verilir TEL: 05308801438

SATILIK YAZLIK Eski Foça merkezde 2+1 bahçeli daire sahibinden satýlýktýr.

TEL: 0555 652 91 62

"DOÐRUDAN YANA" Kurucusu: Servet C. MERLA Ýmtiyaz Sahibi :Þahap AVCI Yazýiþleri Müdürü:Nezahat AVCI Ýdare yeri:247 Sk. No: 13/A - ALÝAÐA Tel: (0232) 6161208 Faks:6168338 Baský yeri: Aliaða Ekpres Gazetesi Matbaasý 247 Sk. No: 13/A- ALÝAÐA Tel: (0232) 6161208 Faks:6168338 Yayýn Türü:Yerel Süreli

Web: www.aliagaekspres.com.tr e-posta: ekspres@aliagaekspres.com.tr

'Evrensel Ruhlu, Yerel Boyutlu' Gazetemiz, basýn ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýnlanan yazýlarýn sorumluluðu yazarlarýna aittir.

Gazetemiz pazar hariç her gün yayýmlanýr.

Saðlýk Rehberi Saðlýk Grup Baþkanlýðý: 6168989 Aliaða Devlet Hastahanesi:6168787 Dr. A.Armaðan GÜLBOY Tel: 6162483 Dr. Bayram ÖZER Tel: 6162284 Diþ Hek. Aysel Engin Ay Tel:6164703 Diþ Hek. Ömer Murat SARAÇ Tel: 616 36 00 Diþ Hek. Bahadýr BÝLGENOÐLU:Tel:61714 07 Dr. Dilber Bektaþlar ULAÞIR (çocuk).Tel:6169303 Göz Dr.Ulviye ÖZTÜRK Tel: 616 38 85 Diþ Hek. Coþkun Ýhsan SARGUT Tel:6164779 Diþ Hek. Þeyda KIZILIRMAK Tel: 616 42 33 Diþ Hek. Barýþ BERKER Tel: 6168390 Op.Dr.Barýþ ÇOBAN (Kadýn H.ve Doð.)6161544 Diþ Hek. Ercüment VANÝOÐLU Tel:6169923 Ýlçemizdeki diðer diþ hekimleri ve doktorlara www.aliagaekspres.com.tr adresi rehber bölümünden ulaþabilirsiniz NÖBETÇÝ ECZANELER

06 .10 .2010 Çarþamba DURU (Ýþbankasý Yaný) 6162523


06 Ekim 2010 Çarþamba

12

Uyku bozukluðu hemodiyaliz belirtisi olabilir Uyku bozukluðu, halsizlik, bacaklarda ve yüzde þiþmenin hemodiyaliz belirtisi olabileceði belirtildi. Dr. Mehmet Emin Erol, böbrek yetmezliðinde... zamaný geldiðinde diyalizin hemen ve hasta açýsýndan kusursuz þekilde baþlayabilmesine yardýmcý olur. Fistül oluþturma iþlemi cerrahi olarak küçük bir müdahale ile gerçekleþtirilir ve yaklaþýk bir ay içinde fistül kullanýma hazýr hale gelir. Fistülü bulunmayan hastalarda diyaliz gerektiðinde boyun ya da göðüs boþluðundaki kalýn damarlara bir kateterin yerleþtirilmesi ve fistül operasyonunun bundan sonra uygulanmasý gerekecektir. Belirti ve bulgulardan biri ya da daha fazlasý ortaya çýktýðýnda ya da doktorunuz laboratuvar tetkiklerinize bakarak sizi uyardýðýnda diyaliz ihtiyacýnýz ortaya çýkmýþ demektir."

U

yku bozukluðu, halsizlik, bacaklarda ve yüzde þiþmenin hemodiyaliz belirtisi olabileceði belirtildi. Dr. Mehmet Emin Erol, böbrek yetmezliðinde, yiyeceklerin vücutta parçalanmasý sýrasýnda oluþan ve normalde idrarla atýlan zararlý maddeler ve suyun fazlasýnýn atýlamadýðýný ve vücutta biriktiðini belirtti.

suyun fazlasýnýn atýlamadýðýný ve vücudumuzda biriktiðini söyledi.

Hemodiyalizin "bu maddelerin vücudumuzdan uzaklaþtýrýlmasýný saðlayan bir tedavi þekli olduðunu" anlatan Erol, þöyle konuþtu: "Hasta kaný ince zardan yapýlmýþ borucuklarýn içinden geçirilir ve zarýn öbür tarafýndan geçen bir sývýya karýþarak vücuttan uzaklaþtýrýlmalarý saðlanýr. Hasta kaný en Bartýn Ata CN Diyaliz Merkezi Doktoru çok hastanýn ön kolunda Mehmet Emin Erol, bazý belirtilerin atardamarlarýndan biri ile hemodiyaliz habercisi olabileceðini toplardamarlarýndan birinin birleþtirilmesi belirtti. Dr. Erol, ileri derecede böbrek ile oluþturulmuþ bir fistül aracýlýðýyla yetmezliðinde yiyeceklerin vücudumuzda saðlanýr. parçalanmasý sýrasýnda oluþan ve Hastalarýn hemodiyalize girme gereði normalde idrarla atýlan zararlý maddeler ve ortaya çýkmadan bu fistüle sahip olmalarý

Erol, uyku bozukluklarý, halsizlik, bacaklarda, yüzde þiþmeler, nefes darlýðý, bulantý, iþtahsýzlýk, hýçkýrýk, kilo kaybý ve anormal kanamanýn hemodiyaliz habercisi olduðunu söyledi. Dr. Erol, diyalizin sürdürülmesinden sorumlu olan hekimlere yukarýdakiler ve her tür þikayetin düzenli iletilmesi durumunda tedavi için gerekli deðiþiklikler yapýlacaðýný ve hekimlerin tavsiyeleri olabileceðini söyledi. Ata NC Diyaliz Merkezi Doktoru Mehmet Emir Erol, diyaliz hastalarýnýn yeterli miktarda diyaliz olmasýnýn da önemli olduðunu bildirdi. Dr. Erol, diyalizin hastayý daha saðlýklý hissetmesini saðladýðýný ve hastanýn uzun ve kaliteli bir yaþam sürdürmesini de saðladýðýný sözlerine ekledi.

Enerji kaynaðý tahýllar

G

ünde 6 – 11 kez tahýl ürünü içeren gýdalar tüketmeniz tavsiye edilir. Kompleks karbonhidratlar hakkýnda konuþtuðum çoðu kadýn, bu kadar çok fazla tahýl içeren besini kilo yapar gerekçesiyle yapýlamaz. Komleks karbonhidratlarýn mantýklý olanlarýna bakýn, yiyecek piramidinizde bulunan tahýllarý tercih edin. Bitkisel karbonhidratlarýn yiyecek piramidinde ikinci sýrada olduðunu farkettiniz mi? Tahýllar, meyveler ve sebzelerin gövdesi beslenmeniz için yararlýdýr. Sýradan tahýllarýn üst sýralarda yer almasýnýn bir nedeni olmalý. Tahýllarýn yerine kepekli tahýllarý düþünün. Buðday, mercimek, pirinç, kraker, kuskus, arpa, ekmekler gibi besinler tahýl sýnýfýna girer. Bu yiyeceklerden bazýlarý büyük miktarlarda yað, sodyum, mineral ve birkaç vitamin içerir. Kepekli beyaz ekmek, kuskus, pirinç gibi besinler lif içerir ve besleyicidir. Bu tahýllar iþlenirken sahip olduklarý besleyici özelliklerinin bir kýsmýný uzaklaþtýrýr. Bu yüzden kahverengi tahýllarý seçin. Beyaz ekmekte kepekli ve diðer tahýllarla karýþýk olanlarý tercih edin. Kahverengi pirinç ile beyaz pirinci karýþtýrarak piþirin. Kahvaltý için kepekli tam tahýllardan yapýlan yiyecekleri tercih edin. Protein ve karbonhidrat içeren tahýllarda çok az yað bulunur. Kompleks karbonhidratlarla birlikte yakýlan tahýllar diyetinize yað eklemez. Kepekli ekmeklerin yaðý çok düþüktür; krem peynir ile tükettiðinizde yaklaþýk 30 gr alýrsýnýz. Tahýllar kanser, kalp hastalýklarý gibi hastalýklardan koruyucu özelliðe sahiptir.

2010/2011 sezonu

Kombine ve VÝP satýþlarý baþlamýþtýr.

petkim

50 VÝP Fiyatý: 250 TL. Müracaat

Aliaða Gençlik ve Spor Kulübü Derneði Kulüp Binasý Kültür Mah.Demokrasi Meydaný No: 3 Ýletiþim : 616 95 95 Web:aliagaspor.org.tr E-Posta:aliaga.spor-1993@hotmail.com KREDÝ KARTI ÝLE DE SATIÞ YAPILMAKTADIR

Aliağa Ekspres Gazetesi  
Aliağa Ekspres Gazetesi  

http://www.aliagaekspres.com.tr/ekspres/0610.pdf

Advertisement